ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 212

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
17 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1340/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande, för regleringsåret 2005/2006, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2005 av den 16 augusti 2005 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2004

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2005 av den 16 augusti 2005 om beviljande av kompensationsbidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 april–30 juni 2004

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2005 av den 16 augusti 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för äpplen

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1346/2005 av den 16 augusti 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1347/2005 av den 16 augusti 2005 om ändring för femtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1348/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

28

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1340/2005

av den 16 augusti 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1341/2005

av den 16 augusti 2005

om fastställande, för regleringsåret 2005/2006, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 fastställs kriterier för stöd för odling av druvor som är avsedda för framställning av torkade druvor av sorterna Sultan och Moscatel och av korinter.

(2)

Enligt artikel 7.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 2201/96 kan stödet differentieras för olika sorters druvor. Stödet kan också differentieras på grundval av andra faktorer som kan påverka avkastningen. När det gäller sorten Sultan är det således lämpligt att differentiera stödet ytterligare mellan å ena sidan arealer som drabbats av phylloxera och å andra sidan övriga arealer.

(3)

För regleringsåret 2004/2005 har man under kontrollerna av arealer med odling av druvor, i enlighet med artikel 7.1 första stycket i förordning (EG) nr 2201/96, inte kunnat konstatera något överskridande av den högsta garanterade areal som fastställs i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1621/1999 av den 22 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stöd för odling av druvor avsedda för framställning av vissa torkade druvsorter (2).

(4)

Det är lämpligt att fastställa stödet för odling av dessa druvor under regleringsåret 2005/2006.

(5)

Det bör också fastställas vilket stöd som skall beviljas de producenter som återplanterar sina vinodlingar för att bekämpa phylloxera, enligt villkoren i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2201/96.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För regleringsåret 2005/2006 skall det stöd för odling som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till följande belopp:

a)

2 603 EUR per hektar för arealer med odling av druvor av sorten Sultan, och som drabbats av phylloxera eller återplanterats under de senaste fem åren.

b)

3 569 EUR per hektar, för övriga arealer med odling av druvor av sorten Sultan.

c)

3 391 EUR per hektar, för arealer med odling av korinter.

d)

969 EUR per hektar, för arealer med odling av druvor av sorten Moscatel.

2.   För regleringsåret 2005/2006 skall det stöd för återplantering som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 3 917 EUR per hektar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1880/2001 (EGT L 258, 27.9.2001, s. 14).


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1342/2005

av den 16 augusti 2005

om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 27.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det bidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 kan beviljas under vissa förhållanden till gemenskapens producentorganisationer för tonfisk för de kvantiteter tonfisk som levererats till beredningsindustrin under det kalenderkvartal som prisnoteringarna avser, om det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden under kvartalet och importpriset, plus eventuellt tillämplig utjämningsavgift, samtidigt var lägre än 87 % av gemenskapens producentpris för den aktuella produkten.

(2)

En analys av situationen på gemenskapsmarknaden har visat att både det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet och importpriset enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt över 10 kg per styck, gulfenad tonfisk med en vikt under 10 kg och bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), under perioden 1 januari–31 mars 2004 var lägre än 87 % av det gällande producentpriset i gemenskapen som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 2346/2000 (2).

(3)

Fastställandet av rätten till bidrag bör göras på grundval av den försäljning som fakturerats under kvartalet i fråga och som har legat till grund för beräkningen av det genomsnittliga månatliga försäljningspris enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2183/2001 av den 9 november 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller beviljande av kompensationsbidrag avseende tonfisk för beredningsindustrin (3).

(4)

Enligt artikel 27.2 i förordning (EG) nr 104/2000 får bidraget aldrig överstiga skillnaden mellan tröskelvärdet och det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för produkten i fråga, eller ett fast belopp på 12 % av detta tröskelvärde.

(5)

De kvantiteter som berättigar till bidraget får aldrig under det berörda kvartalet överstiga de gränser som anges i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000.

(6)

De kvantiteter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg per styck, gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck och bonit (Euthynus (Katsuwonus) pelamis) som såldes och levererades till beredningsindustrin inom gemenskapens tullområde under det berörda kvartalet, var större än de kvantiteter som såldes och levererades under samma kvartal de tre föregående fiskeåren. Eftersom dessa kvantiteter överstiger de gränser som fastställs i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000, bör de totala kvantiteter för vilka bidraget kan beviljas begränsas för dessa produkter.

(7)

Vid beräkningen av det bidrag som beviljas varje producentorganisation skall taken i artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000 beaktas, och fördelningen av de bidragsberättigande kvantiteterna mellan de berörda producentorganisationerna bör fastställas i proportion till deras respektive produktion under motsvarande kvartal under fiskeåren 2001, 2002 och 2003.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bidraget som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för perioden 1 januari–31 mars 2004 beviljas för följande produkter:

(euro/ton)

Produkt

Maximalt bidragsbelopp i enlighet med artikel 27.2 första och andra strecksatsen i förordning (EG) nr 104/2000

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

127

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck

92

Bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Artikel 2

1.   Den totala volymen per art av de kvantiteter för vilka ersättningsbidraget skall beviljas är följande:

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck: 21 089,066 ton.

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck: 4 531,090 ton.

Bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 ton.

2.   Fördelningen av den totala kvantiteten mellan de berörda producentorganisationerna anges i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EGT L 293, 10.11.2001, s. 11.


BILAGA

Fördelning mellan producentorganisationerna av de kvantiteter tonfisk för vilka bidraget kan beviljas för perioden 1 januari–31 mars 2004 enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000, med uppgift om kvantiteter för en viss procentandel av bidraget.


(i ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(i ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

4 531,090

0

4 531,090


(i ton)

Bonit

(Euthynus [Katsuwonus] pelamis)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1343/2005

av den 16 augusti 2005

om beviljande av kompensationsbidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 april–30 juni 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 27.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det kompensationsbidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 kan under vissa förhållanden beviljas gemenskapens producentorganisationer för tonfisk för de kvantiteter tonfisk som levererats till beredningsindustrin under det kalenderkvartal som prisnoteringarna avser, om både det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden under det aktuella kvartalet och importpriset, plus eventuellt tillämplig utjämningsavgift, samtidigt var lägre än 87 % av gemenskapens produktionspris för den aktuella produkten.

(2)

En analys av situationen på gemenskapsmarknaden har visat att både det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet och importpriset enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en styckevikt på över 10 kg under perioden 1 april 2004–30 juni 2004 var lägre än 87 % av det gällande produktionspris i gemenskapen som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 2346/2000 (2).

(3)

Fastställandet av rätten till bidrag bör göras på grundval av den försäljning som fakturerats under kvartalet i fråga och som ligger till grund för beräkningen av det genomsnittliga månatliga försäljningspriset i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2183/2001 av den 9 november 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller beviljande av kompensationsbidrag avseende tonfisk för beredningsindustrin (3).

(4)

Enligt artikel 27.2 i förordning (EG) nr 104/2000 får bidragsbeloppet under inga omständigheter vare sig överstiga skillnaden mellan den utlösande tröskeln och det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för den berörda produkten eller ett schablonmässigt belopp på 12 % av denna tröskelnivå.

(5)

De kvantiteter som berättigar till bidraget får aldrig under det berörda kvartalet överstiga de gränser som anges i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000.

(6)

De kvantiteter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en styckevikt på över 10 kg som såldes och levererades till beredningsindustrin inom gemenskapens tullområde under det berörda kvartalet var större än de kvantiteter som såldes och levererades under samma kvartal de tre föregående fiskeåren. Eftersom dessa kvantiteter överstiger de gränser som fastställs i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000, bör de totala kvantiteter för vilka bidraget kan beviljas begränsas för dessa produkter.

(7)

Med tillämpning av de tak som i artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs för beräkningen av det bidrag som skall beviljas varje enskild producentorganisation, bör de bidragsberättigande kvantiteterna fördelas mellan de berörda producentorganisationerna i proportion till deras respektive produktion under motsvarande kvartal under fiskeåren 2001–2003.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det kompensationsbidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för perioden 1 april–30 juni 2004 beviljas för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en styckevikt på över 10 kg.

I enlighet med artikel 27.2 första och andra strecksatserna i förordning (EG) nr 104/2000 fastställs det maximala bidragsbeloppet till 24 euro per ton.

Artikel 2

1.   Den totala kvantitet för vilken det kan beviljas kompensationsbidrag uppgår till 26 353,548 ton gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en styckevikt på över 10 kg.

2.   Fördelningen av den totala kvantiteten mellan de berörda producentorganisationerna anges i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EGT L 293, 10.11.2001, s. 11.


BILAGA

Fördelning mellan producentorganisationerna av de kvantiteter tonfisk för vilka kompensationsbidraget kan beviljas för perioden 1 april–30 juni 2004 enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000, med angivande av kvantiteterna per procentuell andel av bidraget.


(i ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en styckevikt på över 10 kg

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1344/2005

av den 16 augusti 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för äpplen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 av den 30 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker (2), skall importen av de produkter som anges i bilagan till den förordningen övervakas. Denna övervakning skall ske enligt bestämmelserna i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(2)

För tillämpning av artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2002, 2003 och 2004, bör tröskelvolymerna för tilläggstull för äpplen ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 1555/96 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 193, 3.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 828/2005 (EUT L 137, 31.5.2005, s. 21).

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA

Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då den här förordningen antogs. När KN-numret föregås av ’ex’ skall tillämpningsområdet för tilläggstullen fastställas på grundval av såväl KN-numrets omfattning som motsvarande tillämpningsperiod.

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Tillämpningsperioder

Tröskelvolymer

(i ton)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomater

– 1 oktober till 31 maj

603 687

78.0020

– 1 juni till 30 september

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Gurka

– 1 maj till 31 oktober

10 626

78.0075

– 1 november till 30 april

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Kronärtskockor

– 1 november till 30 juni

2 071

78.0100

0709 90 70

Sommarpumpa

– 1 januari till 31 december

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsiner

– 1 december till 31 maj

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

– 1 november till slutet av februari

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); wilkings och hybrider som liknar citrusfrukter

– 1 november till slutet av februari

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

– 1 juni till 31 december

291 598

78.0160

– 1 januari till 31 maj

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

– 21 juli till 20 november

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Äpplen

– 1 januari till 31 augusti

804 433

78.0180

– 1 september till 31 december

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Päron

– 1 januari till 30 april

239 335

78.0235

– 1 juli till 31 december

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

– 1 juni till 31 juli

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär

– 21 maj till 10 augusti

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

– 11 juni till 30 september

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon och sviskon

– 11 juni till 30 september

54 605”


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2005

av den 16 augusti 2005

om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (1), särskilt artikel 10.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 865/2004 fastställs särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser på marknaden för olivolja. Det bör fastställas särskilda tillämpningsbestämmelser för utfärdandet av dessa licenser.

(2)

Bestämmelserna i den här förordningen kompletterar dem som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2).

(3)

För tydlighetens och öppenhetens skull bör kommissionens förordning (EG) nr 1476/95 av den 28 juni 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser på marknaden för olivolja (3) upphöra att gälla från och med den 1 november 2005.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 2543/95 av den 30 oktober 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn (4) föreskrivs ett obligatoriskt system för utfärdande av exportlicenser. Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 865/2004 blir utfärdandet av exportlicenser frivilligt och avhängigt av marknadsutvecklingen. Följaktligen bör även förordning (EG) nr 2543/95 upphöra att gälla från och med den 1 november 2005.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittéerna för olivolja och bordsoliver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs de särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser som föreskrivs i artikel 10 i förordning (EG) nr 865/2004.

2.   Vid import av produkter med KN-numren 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 och 1522 00 39 skall en importlicens uppvisas.

Licensansökningarna, licenserna och utdragen ur licenserna skall göras på de blanketter som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 2

1.   För att komma i åtnjutande av de särskilda fördelar som föreskrivs i de förordningar som antagits för att genomföra de avtal som slutits mellan gemenskapen och vissa tredjeländer skall licensansökningarna och licenserna i rutorna 7 och 8 innehålla uppgift om det berörda tredjelandet.

2.   Importlicensen innebär ett åtagande att från det angivna tredjelandet importera den produkt som uppfyller villkoren i de förordningar som avses i punkt 1 och för vilken licensen har utfärdats.

Artikel 3

1.   Importlicensernas giltighetstid skall vara 60 dagar från och med faktiskt utfärdandedatum i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.   Säkerheten för importlicensen fastställs till 10 euro per 100 kg netto.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen för vilka kvantiteter licenserna har utfärdats och närmare ange kvantiteten samt, i de fall som avses i artikel 2.1, importens ursprungsland, inom följande tidsfrister:

a)

Senast den 5 i varje månad för perioden mellan den 16 och den sista i föregående månad och senast den 20 i varje månad för perioden mellan den 1 och den 15 i innevarande månad när det gäller de produkter som avses i artikel 1 a i förordning (EG) nr 865/2004.

b)

Under den första månaden efter slutet av varje regleringsår när det gäller de produkter som avses i artikel 1 b och c i förordning (EG) nr 865/2004 och för vilka en importlicens har utfärdats.

Om medlemsstaten anser att importen av de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in kan komma att störa marknaden skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen om detta och ange vilka kvaliteter det rör sig om enligt föreskrifterna i punkt 1, och skilja mellan de kvantiteter för vilka licensansökningar har gjorts men ännu inte godkänts eller utfärdats och de kvantiteter för vilka licenser har beviljats under innevarande tvåveckorsperiod.

2.   Samtliga meddelanden enligt punkt 1, inklusive meddelanden om att inga licenser har utfärdats, skall lämnas enligt den modell som återges i bilagan och sändas elektroniskt till kommissionen.

Artikel 5

Förordningarna (EG) nr 1476/95 och (EG) nr 2543/95 upphör att gälla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1741/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 17).

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1081/2001 (EGT L 149, 2.6.2001, s. 17).

(4)  EGT L 260, 31.10.1995, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 406/2004 (EUT L 67, 5.3.2004, s. 10).


BILAGA

Tillämpning av förordning (EG) nr 1345/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD AGRI.C.2

SEKTORN FÖR OLIVOLJA

 

Avsändare:

 

Datum:

 

Period:

 

Medlemsstat:

 

Kontaktperson:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Mottagare: GD AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Meddelande var fjortonde dag

Klass

Kvantitet

KN-nr (8 siffror)

Förpackning (bulk eller mindre förpackningar, 4 siffror)

 

 

 

 

Totalt

 

 


Klass

Kvantitet

KN-nr (8 siffror)

Förpackning (bulk eller mindre förpackningar, 4 siffror)

 

 

 

 

Totalt

 

 


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1346/2005

av den 16 augusti 2005

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land (1), särskilt artikel 5.1 och artiklarna 7 och 11 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av de senaste årens erfarenheter bör kommissionens förordning (EG) nr 2879/2000 av den 28 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land (2) ändras. För klarhetens skull och med tanke på överskådligheten bör den förordningen upphävas och ersättas med en ny.

(2)

Genom förordning (EG) nr 2702/1999 får de förslagslämnande organisationerna möjlighet att själva genomföra vissa delar av programmen, utse de verkställande organen i ett senare skede av förfarandet samt hålla gemenskapens bidrag på en konstant nivå som inte överstiger 50 % av de faktiska kostnaderna för varje fas av programmet. Det bör fastställas föreskrifter för tillämpningen av dessa bestämmelser.

(3)

För att säkerställa god förvaltning bör det fastställas att en förteckning över produkter och marknader som kan bli föremål för informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredjeland skall sammanställas samt hur ofta denna skall uppdateras, och det bör vidare anges vilka nationella myndigheter som skall ansvara för genomförandet av den här förordningen samt programmens varaktighet.

(4)

För att undvika risk för snedvridning av konkurrensen bör det fastställas bestämmelser för hur det i informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder får hänvisas till produkters särskilda ursprung.

(5)

Förfarandet för att lämna in program och välja ut det verkställande organet bör fastställas så att man säkerställer största möjliga konkurrens och fri rörlighet för tjänster, samtidigt som man beaktar, i de fall den förslagslämnande organisationen är ett offentligt organ, bestämmelserna i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (3).

(6)

Det bör fastställas kriterier för medlemsstaternas urval av program och för hur de program kommissionen valt ut skall bedömas så att gemenskapsreglerna efterlevs och de åtgärder som skall genomföras är effektiva. Efter granskningen av programmen bestämmer kommissionen vilka som är godkända och fastställer budgeten för dem.

(7)

För att de regler som tillämpas vid valet av verkställande organ och program skall vara enhetliga bör samma regler tillämpas på åtgärder som skall genomföras av de internationella organisationer som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2702/1999. För att undvika osäkerhet i rättsligt hänseende bör de budskap som sprids inom ramen för programmen vara förenliga med gällande lagstiftning i de tredjeländer som de riktar sig till.

(8)

För att gemenskapens åtgärder skall vara effektiva bör medlemsstaterna vara skyldiga att se till att de godkända programmen är förenliga med och kompletterar nationella och regionala program.

(9)

Av samma skäl bör det fastställas prioriterade kriterier för urvalet av program så att de blir så effektiva som möjligt.

(10)

I fråga om program som berör flera medlemsstater bör åtgärder vidtas för att samordna presentationen och granskningen av programmen.

(11)

För att garantera sund ekonomisk förvaltning bör programmen innehålla detaljerade regler om de finansiella bidragen från medlemsstaterna och de förslagslämnande organisationerna.

(12)

Villkoren för genomförandet av åtagandena bör fastställas i avtal som inom en rimlig tidsfrist ingås mellan de berörda parterna och de behöriga nationella myndigheterna på grundval av standardavtal som tillhandahålls av kommissionen.

(13)

För att garantera att avtalet genomförs på ett riktigt sätt bör den avtalsslutande parten ställa en säkerhet motsvarande 15 % av gemenskapens och de berörda medlemsstaternas bidrag till förmån för den behöriga nationella myndigheten. Av samma skäl bör en säkerhet ställas när förskottsbetalning begärs för varje årlig fas.

(14)

De kontroller som medlemsstaterna skall utföra måste fastställas.

(15)

Det bör anges att genomförandet av de åtgärder som omfattas av avtalen skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (4).

(16)

Av skäl knutna till budgetförvaltningen är det nödvändigt att föreskriva böter om ansökningar om mellanliggande kvartalsutbetalningar inte lämnas in, om tidsfristen för dessa inte iakttas eller om det uppstår förseningar i medlemsstaternas betalningar.

(17)

Det finns risk för att de föreskrivna utbetalningarna får till följd att gemenskapens finansiella bidrag uttöms så att inga ytterligare utbetalningar kan göras. För att undvika denna risk, och säkra sund ekonomisk förvaltning, är det lämpligt att föreskriva att förskottet och de olika mellanliggande utbetalningarna inte får överskrida 80 % av gemenskapens och medlemsstaternas bidrag. Av samma skäl bör ansökan om slutbetalning inkomma till den behöriga nationella myndigheten inom en fastställd tidsfrist.

(18)

Medlemsstaterna måste kontrollera det informations- och säljfrämjande material som framställs inom ramen för ett godkänt program. Villkoren för användningen av materialet efter programmets slut måste också fastställas.

(19)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att övervaka att programmen genomförs på rätt sätt, bör man fastställa regler för den övervakningsgrupp som upprättats för det syftet genom förordning (EG) nr 2702/1999.

(20)

Det är nödvändigt att medlemsstaterna kontrollerar genomförandet av åtgärderna och att kommissionen hålls underrättad om resultatet av de kontrollåtgärder som föreskrivs i denna förordning. För att garantera sund ekonomisk förvaltning är det lämpligt att föreskriva samarbete mellan medlemsstater, när åtgärderna genomförs i en annan medlemsstat än den där den behöriga avtalsslutande organisationen har sitt säte.

(21)

För att man effektivt skall kunna skydda gemenskapens finansiella intressen, bör det antas lämpliga bestämmelser för bekämpning av bedrägeri och allvarliga försumligheter. För att uppnå det målet måste det införas bestämmelser om återbetalning och sanktioner.

(22)

Det bör klart och tydligt fastställas att det i fråga om fleråriga program bör lämnas in en intern utvärderingsrapport efter varje årlig fas, även om ingen ansökan om utbetalning inkommit.

(23)

Den ränta som mottagaren av en felaktig utbetalning skall betala skall motsvara den räntesats för fordringar som inte återbetalats på förfallodagen som avses i artikel 86 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(24)

För att underlätta övergången från förordning (EG) nr 2879/2000 till denna förordning bör man vidta övergångsåtgärder för programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för vilka kommissionen fattade beslut om finansiering innan denna förordning trädde i kraft.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemensamma förvaltningskommittén för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte och definitioner

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2702/1999, i synnerhet för utarbetande, urval, genomförande, finansiering och kontroll av programmen i enlighet med artikel 7.1 i den förordningen, och vidare fastställs bestämmelserna för de program som genomförs av en internationell organisation enligt artikel 6 i samma förordning.

Med ”program” avses en sammanhängande enhet åtgärder som är tillräckliga för att bidra till att informationen om och försäljningen av de berörda produkterna förbättras.

Artikel 2

Utnämning av behöriga myndigheter

Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som skall ansvara för tillämpningen av den här förordningen (nedan kallade ”behöriga nationella myndigheter”).

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen namnen på och fullständiga upplysningar om de myndigheter som utsetts samt eventuella ändringar av dessa uppgifter.

Kommissionen skall offentliggöra informationen i lämpligt format.

Artikel 3

Programmens varaktighet

I enlighet med artikel 12.1 skall programmen genomföras under en period på minst ett år och högst tre år från och med det datum då avtalet träder i kraft.

Artikel 4

Kännetecken för de säljfrämjande budskap eller informationsbudskap som sprids inom ramen för programmen

1.   Säljfrämjande budskap och informationsbudskap som riktar sig till konsumenterna och andra målgrupper (nedan kallat ”budskap”) skall grunda sig på den aktuella produktens inneboende kvaliteter eller egenskaper.

Dessa budskap skall vara förenliga med gällande lagstiftning i de tredjeländer som de riktar sig till.

2.   Varje hänvisning till produktens ursprung skall komma i andra hand efter kampanjens huvudsakliga budskap. Uppgifter om en produkts ursprung får dock förekomma inom ramen för en säljfrämjande åtgärd eller en informationskampanj om det handlar om en beteckning enligt gemenskapslagstiftningen eller en produkt som krävs för att illustrera informationskampanjen eller de säljfrämjande åtgärderna.

Artikel 5

Förteckning över produkter och marknader

Den förteckning över produkter och marknader som avses i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 2702/1999 återfinns i bilagan till den här förordningen.

Den uppdateras senast den 31 december vartannat år.

Artikel 6

Program som genomförs i samarbete med internationella organisationer

Om artikel 6 i förordning (EG) nr 2702/1999 tillämpas skall de internationella organisationer som avses i samma artikel, på begäran av kommissionen, lägga fram förslag till program för det följande året.

Villkoren för beviljande och utbetalning av det gemenskapsbidrag som avses i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2702/1999 skall fastställas i ett bidragsavtal mellan gemenskapen och den berörda internationella organisationen.

KAPITEL 2

Urval av de program som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 2702/1999

Artikel 7

Presentation av programmen och medlemsstaternas förhandsurval

1.   För genomförandet av åtgärderna i programmen skall den berörda medlemsstaten varje år utlysa en ansökningsomgång.

Senast den 31 mars skall gemenskapens branschorganisationer eller branschövergripande organ från de olika sektorerna (nedan kallade ”förslagslämnande organisationer”) lägga fram sina program för medlemsstaten.

Programmen skall lämnas in i ett format som kommissionen fastställt och offentliggjort på sin webbplats. Formatet bifogas i den ansökningsomgång som avses i första stycket.

2.   De program som lagts fram enligt punkt 1 skall uppfylla följande:

a)

Gemenskapslagstiftningen beträffande de berörda produkterna och marknadsföringen av dessa.

b)

Den kravspecifikation med kriterier för uteslutning, urval och tilldelning som skickats ut av de berörda medlemsstaterna för detta ändamål.

Programmen skall vara så detaljerat utformade att det går att avgöra om de uppfyller tillämpliga krav och att bedöma förhållandet mellan kostnader och nytta.

Programmen skall bedömas av medlemsstaterna med hänsyn till bl.a. följande kriterier:

De föreslagna strategiernas förenlighet med de fastställda målen.

De föreslagna åtgärdernas kvalitet.

Åtgärdernas sannolika effekter när det gäller en ökad efterfrågan på produkterna i fråga.

Garantier för att de organisationer som föreslår programmen är effektiva och representativa.

Det föreslagna verkställande organets tekniska kapacitet och garantier för dess effektivitet.

Medlemsstaterna skall upprätta en preliminär förteckning över de program som de valt ut på grundval av de kriterier som anges i första stycket punkt b) samt kriterierna i tredje stycket.

3.   För att genomföra sådana program skall den förslagslämnande organisationen genom ett urvalsförfarande som godkänts av den berörda medlemsstaten välja ut minst ett verkställande organ som skall ansvara för genomförandet. Om ett verkställande organ väljs ut innan programmet presenteras, kan det delta i utformningen av det.

4.   Om det planeras ett program som berör flera medlemsstater, skall de berörda medlemsstaterna samarbeta om urvalet av program och utse en medlemsstat som skall fungera som samordnare. De skall åta sig att bidra till finansieringen av programmet i enlighet med artikel 11.2 och komma överens om administrativt samarbete för att underlätta övervakningen, genomförandet och kontrollen av programmet.

5.   Varje medlemsstat skall se till att de nationella eller regionala åtgärderna är förenliga med de åtgärder som delfinansieras enligt förordning (EG) nr 2702/1999 och att de inlämnade programmen kompletterar nationella eller regionala kampanjer.

Artikel 8

Prioritering vid urval av program

1.   Inom ramen för de program som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2702/1999 och som lagts fram av flera medlemsstater kommer förtur att ges till dem som avser flera produkter och som främst lägger tyngdpunkten på aspekter som kvalitet, näringsvärde och livsmedelssäkerhet i gemenskapsproduktionen.

2.   När det gäller de program som berör endast en medlemsstat eller en produkt kommer förtur att ges till dem som ställer gemenskapens intressen i förgrunden, främst i fråga om den europeiska jordbruks- och livsmedelsproduktionens kvalitet, näringsvärde, säkerhet och representativitet.

Artikel 9

Kommissionens urval av program

1.   Senast den 30 juni varje år skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna den förteckning som anges i artikel 7.2 och som även skall innehålla de verkställande organen, om dessa redan blivit utsedda i enlighet med artikel 7.3, samt en kopia av programmen.

I de fall ett program berör flera medlemsstater skall de berörda medlemsstaterna samråda om de uppgifter som skall överlämnas.

2.   Om kommissionen fastställer att det presenterade programmet helt eller delvis inte överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna eller de kriterier som avses i artikel 7.2, och att programmet följaktligen helt eller delvis inte är stödberättigande, skall den meddela berörda medlemsstater senast 60 kalenderdagar efter mottagandet av den förteckning som anges i artikel 7.2.

3.   I enlighet med artikel 7.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 2702/1999 skall medlemsstaterna senast 30 kalenderdagar efter den information som avses i punkt 2 i den här artikeln skicka de ändrade programmen till kommissionen.

Efter genomgång av de reviderade programmen skall kommissionen senast den 30 november fatta beslut om vilka program som kan delfinansieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 2702/1999.

4.   Den eller de förslagslämnande organisationerna skall ansvara för att programmet genomförs och förvaltas korrekt.

Artikel 10

Godkännande av verkställande organ

1.   Det verkställande organet skall väljas ut i enlighet med förfarandet i artikel 7.3 och godkännas av medlemsstaten som skall underrätta kommissionen om detta innan det avtal som nämns i artikel 12.1 kan undertecknas.

Medlemsstaten skall kontrollera att det utvalda verkställande organet förfogar över de nödvändiga finansiella och tekniska resurser som krävs för att åtgärderna skall kunna genomföras på det effektivaste sättet i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2702/1999. Den skall underrätta kommissionen om det förfarande som använts.

2.   En förslagslämnande organisation får bara genomföra vissa delar av ett program i enlighet med artikel 7.5 i förordning (EG) nr 2702/1999 på följande villkor:

a)

Förslaget om genomförandet måste uppfylla kraven i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2702/1999.

b)

Den förslagslämnande organisationen skall ha minst fem års erfarenhet av att genomföra den här typen av åtgärder.

c)

Den del av programmet som den förslagslämnande organisationen genomför skall utgöra högst 50 % av de totala utgifterna, förutom i vederbörligen motiverade undantagsfall och med kommissionens skriftliga tillåtelse.

d)

Den förslagslämnande organisationen skall ansvara för att de åtgärder den utför själv inte överstiger marknadens normala prisnivå.

Medlemsstaten skall kontrollera att villkoren uppfylls.

3.   Om den förslagslämnande organisationen är ett offentligt organ i enlighet med artikel 1 b andra stycket i direktiv 92/50/EEG skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att den upphandlande myndigheten kan garantera att direktivet efterlevs.

Bestämmelserna i direktiv 92/50/EEG skall även gälla i fråga om de åtgärder som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2702/1999.

KAPITEL 3

Regler för finansiering av programmen

Artikel 11

Finansiella bidrag

1.   Gemenskapens finansiella bidrag utbetalas till berörda medlemsstater.

2.   I de fall flera medlemsstater deltar i finansieringen av ett program kompletterar varje medlemsstat den andel av finansieringen som kommer från den förslagslämnande organisationen inom medlemsstatens territorium. I sådana fall, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 2702/1999, skall gemenskapens finansiering inte överstiga 50 % av de totala utgifterna för programmet.

3.   Det finansiella bidrag som fastställs i artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 2702/1999 skall anges i det program som meddelas kommissionen.

Artikel 12

Ingående av avtal och ställande av säkerheter

1.   När kommissionen fattat det beslut som anges i artikel 9.3 skall medlemsstaten underrätta de förslagslämnande organisationerna om resultatet av deras ansökningar.

Medlemsstaterna skall sluta avtal med de utvalda organisationerna inom 90 kalenderdagar efter det att kommissionen meddelat sitt beslut i enlighet med artikel 9.3. När denna tidsfrist har löpt ut får inget avtal slutas om det inte har godkänts i förväg av kommissionen.

2.   Medlemsstaterna skall använda de standardavtal som kommissionen tillhandahåller.

I tillämpliga fall kan medlemsstaterna ändra vissa villkor i standardavtalen för att ta hänsyn till nationella regler, dock under förutsättning att det inte påverkar gemenskapslagstiftningen.

3.   Avtalet kan ingås av de två parterna först när den förslagslämnande organisationen, i enlighet med avdelning III i förordning (EG) nr 2220/85, för att garantera att avtalet uppfylls, ställt en säkerhet till medlemsstaten på 15 % av det årliga maximibeloppet för gemenskapens och den berörda medlemsstatens finansiering.

Om den avtalsslutande organisationen är ett offentligrättsligt organ eller agerar under tillsyn av ett sådant kan en skriftlig säkerhet, motsvarande den procentsats som anges i första stycket, från organets tillsynsmyndighet godtas, under förutsättning att denna myndighet åtar sig att

a)

tillse att åtagandena genomförs på ett korrekt sätt,

b)

kontrollera att de mottagna beloppen verkligen används för att genomföra de undertecknade åtagandena.

Bevis på att säkerhet ställts skall vara medlemsstaten tillhanda innan den tidsfrist som anges i punkt 1 löper ut.

4.   Det primära kravet enligt artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 är att de avtalade åtgärderna genomförs.

5.   Medlemsstaten skall omedelbart överlämna en kopia av avtalet och bevis på att säkerhet ställts till kommissionen.

Medlemsstaten skall också översända en kopia på det avtal som slutits mellan den utvalda förslagslämnande organisationen och det verkställande organet. I det avtalet skall det anges att det åligger det verkställande organet att genomgå de kontroller som avses i artikel 21.

Artikel 13

Metoder för förskottsbetalning

1.   Inom 30 kalenderdagar efter undertecknandet av avtalet som nämns i artikel 12.1 och, i fråga om fleråriga program, inom 30 dagar efter varje tolvmånadersfas, kan den avtalsslutande organisationen begära förskott av medlemsstaten tillsammans med den säkerhet som anges i punkt 3 i den här artikeln. Efter det att tidsfristen löpt ut kan förskott inte längre begäras.

Förskotten får uppgå till högst 30 % av de årliga bidragen från gemenskapen respektive de berörda medlemsstaterna i enlighet med artikel 9.2–3 i förordning (EG) nr 2702/1999.

2.   Medlemsstaten skall betala ut förskottet inom 30 kalenderdagar från den dag då ansökan om förskott lämnades in. Utom vid force majeure skall en försening av ovannämnda betalningar leda till att de månatliga förskottsbetalningarna från kommissionen till medlemsstaten minskas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 296/96 (6).

3.   Förskottet skall utbetalas under förutsättning att den avtalsslutande organisationen ställer en säkerhet på 110 % av det förskotterade beloppet till medlemsstaten i enlighet med villkoren i avdelning III i förordning (EEG) nr 2220/85. Medlemsstaten skall till kommissionen omedelbart skicka in en kopia av alla ansökningar om förskottsbetalningar samt motsvarande säkerhet.

Om den avtalsslutande organisationen är ett offentligrättsligt organ eller agerar under tillsyn av ett sådant organ kan en skriftlig säkerhet från organets tillsynsmyndighet godtas, motsvarande den procentsats som anges i första stycket, under förutsättning att denna myndighet åtar sig att betala säkerhetsbeloppet om rätten till förskott inte har fastställts.

Artikel 14

Mellanliggande betalningar

1.   Ansökan om förskottsbetalning av gemenskapens och medlemsstaternas bidrag skall lämnas in av de förslagslämnande organisationerna i medlemsstaterna före slutet på den kalendermånad som följer på den månad då varje tremånadersperiod slutar, räknat från datumet för undertecknandet av avtalet enligt artikel 12.

Dessa ansökningar skall gälla utgifter under den aktuella tremånadersperioden och skall åtföljas av en ekonomisk sammanställning och utgiftsverifikationer samt en interimsrapport om genomförandet av avtalet under den aktuella tremånadersperioden (nedan kallad ”kvartalsrapporten”). Om ingen betalning sker och inga insatser genomförs under denna tremånadersperiod, skickas dokumenten till de behöriga nationella myndigheterna inom den tidsfrist som anges i första stycket.

Utom vid force majeure skall varje försenad ansökan om mellanliggande betalning åtföljd av den dokumentation som avses i andra stycket innebära att betalningsbeloppet minskas med 3 % per varje hel månads försening.

2.   De mellanliggande betalningarna sker först när medlemsstaten granskat de dokument som anges i punkt 1 andra stycket.

3.   De mellanliggande betalningar och de förskottsbetalningar som anges i artikel 13 får uppgå till högst 80 % av gemenskapens och de berörda medlemsstaternas finansiella bidrag i enlighet med artikel 9.2–3 i förordning (EG) nr 2702/1999. När denna gräns är uppnådd får ingen ny ansökan om mellanliggande utbetalning inlämnas.

Artikel 15

Slutbetalning

1.   Ansökan om slutbetalning skall lämnas in av den förslagslämnande organisationen till medlemsstaten inom fyra månader efter det att de årliga åtgärder, som i enlighet med artikel 12.1 anges i avtalet, har vidtagits.

För att ansökan skall anses giltig, måste den åtföljas av en rapport (nedan kallad ”årsrapporten”) som består av följande delar:

a)

En redogörelse av avtalets genomförande och en bedömning av resultaten vid tidpunkten för rapporten.

b)

En årlig, ekonomisk sammanställning som innehåller samtliga planerade och faktiska utgifter.

Årsrapporten skall kompletteras med kopior av fakturor och utgiftsverifikationer över gjorda utbetalningar.

Utom vid force majeure skall försenad ansökan om slutbetalning medföra en minskning av slutbetalningsbeloppet med 3 % per månads försening.

2.   Slutbetalningen sker först när medlemsstaten granskat de dokument som anges i punkt 1 tredje stycket.

Slutbeloppet skall minskas i förhållande till i vilken grad det primära kravet i artikel 12.4 åsidosatts.

Artikel 16

Medlemsstatens betalningar

Medlemsstaten skall verkställa de utbetalningar som föreskrivs i artiklarna 14 och 15 inom 60 kalenderdagar från den dag då ansökan mottogs.

Under sextiodagarsperioden kan denna tidsfrist, efter det att ansökan registrerats, dock när som helst upphävas genom en anmälan till den berörda avtalsslutande organisationen om att ansökan inte är godtagbar, antingen därför att ansökan inte är giltig eller därför att den inte är bestyrkt med de bevishandlingar som krävs för alla kompletterande ansökningar, eller därför att medlemsstaten anser det vara nödvändigt med ytterligare upplysningar eller önskar göra kontroller. Betalningsperioden skall påbörjas igen från och med datumet för mottagandet av den begärda informationen eller datumet för medlemsstaternas kontroller. Informationen måste skickas vidare och kontrollerna måste göras inom 30 kalenderdagar efter anmälan.

Utom vid force majeure skall en försening av ovannämnda betalningar leda till att de månatliga förskottsbetalningarna från kommissionen till medlemsstaten minskas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i förordning (EG) nr 296/96.

Artikel 17

Säkerheter

1.   Den säkerhet som avses i artikel 13.3 skall frisläppas om den slutliga rätten till det belopp som utbetalats i förskott har fastställts av den berörda medlemsstaten.

2.   Säkerheten som avses i artikel 12.3 bör gälla till dess att slutbetalningen gjorts och skall frisläppas genom ett intyg om återställande av säkerhet, utfärdat av behörig nationell myndighet.

Frisläppande av säkerheten skall ske inom den tidsfrist och på de villkor för slutbetalning som avses i artikel 16.

3.   De förverkade säkerhetsbeloppen och uttagna straffbeloppen skall dras av från de utgifter som delfinansieras av gemenskapen och som anmäls till garantisektionen vid EUGFJ.

Artikel 18

Dokument som skall skickas till kommissionen

1.   Årsrapporten skall lämnas in efter avslutandet av varje årsfas, även om ingen ansökan om slutbetalning lämnats in.

2.   I enlighet med artikel 15.2 skall medlemsstaten inom 30 kalenderdagar efter slutbetalningen till kommissionen överlämna de dokument som anges i artikel 15.1 andra stycket punkterna a–b.

3.   I enlighet med artikel 14 skall medlemsstaten till kommissionen två gånger per år skicka kvartalsrapporterna för de mellanliggande betalningarna.

Den första och andra kvartalsrapporten skall skickas inom 60 kalenderdagar efter det att medlemsstaten mottog den andra kvartalsrapporten och den tredje och fjärde kvartalsrapporten skall medfölja de dokument som anges i punkt 2 i den här artikeln.

Årsrapporten för det gångna året kan omfatta kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet.

4.   Inom 30 kalenderdagar efter slutbetalningen skall medlemsstaten till kommissionen skicka en balansräkning över de betalningar som gjorts inom avtalet. Balansräkningen skall vara utförd i det format kommissionen fastställt och skickat till medlemsstaterna. Balansräkningen skall åtföljas av ett motiverat yttrande från medlemsstaten om genomförandet av de uppgifter som fastställts för den avslutade fasen.

Balansräkningen skall också innehålla en bekräftelse på att de kontroller som utförts i enlighet med artikel 14.2 och 15.2 visar att alla utgifter kan anses stödberättigande enligt avtalsvillkoren.

KAPITEL 4

Övervakning och kontroller

Artikel 19

Användning av material

1.   Medlemsstaterna skall kontrollera att det informations- och säljfrämjande material som framställs och används inom de program som är finansieringsberättigande inom ramen för den här förordningen uppfyller gemenskapsreglerna.

De skall skicka en lista över godkänt material till kommissionen.

2.   Det material, inklusive grafiska, visuella och audiovisuella verk samt webbsidor, som framställts och finansierats inom ett program enligt punkt 1, kan vidareanvändas under förutsättning att det finns ett skriftligt förhandsgodkännande från kommissionen, de berörda förslagslämnande organisationerna och medlemsstaterna som deltagit i programfinansieringen. Dessutom skall hänsyn tas till de avtalsslutande parternas rättigheter i den nationella lagstiftning som reglerar avtalet.

Artikel 20

Övervakning av programmen

1.   Den övervakningsgrupp som föreskrivs i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2702/1999 skall sammanträda regelbundet för att följa upp hur de olika program som finansieras enligt den här förordningen fortskrider.

Övervakningsgruppen informeras därför, för varje program, om tidsplanen för genomförandet av åtgärderna, kvartals- och årsrapporterna samt rapporterna om resultaten av de kontroller som utförts enligt artiklarna 14, 15 och 21 i den här förordningen.

Gruppen skall ledas av en representant för den berörda medlemsstaten. I de fall programmen berör flera medlemsstater skall gruppens ordförande utses av de berörda medlemsstaterna.

2.   Kommissionstjänstemän och övriga anställda vid kommissionen kan delta i de verksamheter som anordnas inom ramen för ett program som finansieras genom den här förordningen.

Artikel 21

Kontroller utförda av medlemsstaterna

1.   Den berörda medlemsstaten skall fastställa lämpliga åtgärder för att säkerställa kontroller av de program och åtgärder som finansieras genom den här förordningen. Kommissionen skall informeras om åtgärden.

Kontrollerna skall ske årligen av minst 20 % av de program som avslutats föregående år, dock minst två program, och skall omfatta minst 20 % av den totala budgeten för de avslutade programmen. Stickprovsurvalet av programmen skall ske genom en riskanalys.

Medlemsstaten skall skicka en rapport till kommissionen för varje kontrollerat program. Rapporten skall innehålla resultaten av kontrollen samt eventuella avvikelser. Rapporten skall skickas direkt efter det att den har färdigställts.

2.   Medlemsstaten skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera följande punkter, bl.a. genom tekniska och bokföringsmässiga kontroller hos den avtalsslutande organisationen och det verkställande organet:

a)

Att de uppgifter och bevishandlingar som lämnats är korrekta.

b)

Att de avtalsmässiga förpliktelser som anges i artikel 12.1 uppfyllts.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 595/91 (7) skall medlemsstaten snarast möjligt informera kommissionen om alla oriktigheter som konstaterats under kontrollerna.

3.   När det gäller program som berör flera medlemsstater, skall medlemsstaterna samordna sin kontrollverksamhet samt underrätta kommissionen om detta.

4.   Kommissionen får när som helst delta i de kontroller som avses i punkterna 1–3. De behöriga nationella myndigheterna skall därför, senast 30 dagar innan medlemsstaternas kontroll skall ske, skicka en preliminär tidsplan för kontrollerna.

Kommissionen kan dessutom göra kompletterande kontroller, om den anser att det är nödvändigt.

Artikel 22

Återbetalning av felaktiga utbetalningar

1.   Vid felaktig utbetalning skall mottagaren återbetala de berörda beloppen samt ränta beräknad för tiden mellan tidpunkten för utbetalning och tidpunkten för återbetalning.

Den räntesats som skall användas är fastställd i artikel 86.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

2.   De återbetalda beloppen samt räntan skall betalas in till de utbetalande organen i medlemsstaterna som skall dra av dessa från de utgifter som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket i proportion till gemenskapens finansiella bidrag.

Artikel 23

Sanktioner

1.   Vid bedrägeri eller grov oaktsamhet skall den förslagslämnande organisationen återbetala den dubbla skillnaden mellan det ursprungligen betalda beloppet och det belopp som skulle betalas.

2.   Om inte annat följer av artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2988/95 (8) skall minskningar eller avstängningar enligt den här förordningen tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella tilläggssanktioner enligt andra föreskrifter i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning.

KAPITEL 5

Upphävande, övergångsbestämmelser och slutliga bestämmelser

Artikel 24

Upphävande av förordning (EG) nr 2879/2000

Förordning (EG) nr 2879/2000 skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den förordningen gäller dock för informations- och säljfrämjande program som kommissionen beviljat finansiering för innan den här förordningen trädde i kraft.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 25

Övergångsbestämmelser

1.   Förutom den tidsfrist som anges i artikel 7.1 andra stycket har en andra tidsfrist för presentation av programmen fastställts till den 31 oktober 2005.

2.   Genom undantag från artikel 9.1 första stycket är tidsfristen – för de program som presenteras senast den 31 oktober 2005 – för att lämna in en preliminär programöversikt till kommissionen den 15 december 2005.

3.   Genom undantag från artikel 9.3 skall kommissionen senast den 28 februari 2006 fatta det beslut som anges i den artikeln.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 21.12.1999, s. 7. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2060/2004 (EUT L 357, 2.12.2004, s. 3).

(2)  EGT L 333, 29.12.2000, s. 63. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 67/2005 (EUT L 14, 18.1.2005, s. 5).

(3)  EGT L 209, 24.7.1992, s. 1. Direktivet upphävt från och med den 31 januari 2006 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)  EGT L 39, 17.2.1996, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 605/2005 (EUT L 100, 20.4.2005, s. 11).

(7)  EGT L 67, 14.3.1991, s. 11.

(8)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.


BILAGA

1.   Förteckning över marknader i tredjeländer där säljfrämjande åtgärder får genomföras:

A.   LAND

 

Australien

 

Bosnien och Hercegovina

 

Bulgarien

 

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

Indien

 

Japan

 

Kina

 

Kroatien

 

Norge

 

Nya Zeeland

 

Rumänien

 

Ryssland

 

Schweiz

 

Serbien och Montenegro (1)

 

Sydafrika

 

Sydkorea

 

Turkiet

 

Ukraina

B.   GEOGRAFISKA OMRÅDEN

 

Latinamerika

 

Mellanöstern

 

Nordafrika

 

Nordamerika

 

Sydostasien

2.   Förteckning över produkter för vilka det får genomföras säljfrämjande åtgärder i tredjeländer

Färskt, kylt eller fryst nöt- och griskött; livsmedelsberedningar av dessa produkter.

Kvalitetskött av fjäderfä.

Mjölk och mjölkprodukter.

Olivolja och bordsoliver.

Bordsvin med geografisk beteckning. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område (fso).

Spritdrycker med geografisk eller traditionell beteckning.

Färsk och bearbetad frukt och färska och bearbetade grönsaker.

Bearbetade produkter av ris och spannmål.

Spånadslin.

Levande växter och prydnadsväxter.

Produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller som är garanterade traditionella specialiteter (GTS) enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (2) eller rådets förordning (EEG) nr 2082/92 (3).

Ekologiska jordbruksprodukter enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (4).


(1)  Inbegripet Kosovo, under Förenta nationernas ledning, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 9.

(4)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1347/2005

av den 16 augusti 2005

om ändring för femtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 anges de behöriga myndigheter till vilka uppgifter och framställningar rörande åtgärder som införs i enlighet med den förordningen skall sändas.

(2)

Litauen, Nederländerna, Sverige och Tyskland har begärt att adressuppgifterna för deras behöriga myndigheter ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1278/2005 (EUT L 202, 3.8.2005, s. 34).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Adressuppgifterna under rubriken ”Tyskland” skall ersättas med följande:

”—

när det gäller frysning av penningmedel:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tfn (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

när det gäller frysning av ekonomiska resurser:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tfn (49-6196) 908-0

Fax (49-6196) 908-800”

2.

Adressuppgifterna under rubriken ”Litauen” skall ersättas med följande:

”Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90”

3.

Adressuppgifterna under rubriken ”Nederländerna” skall ersättas med följande:

”Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederländerna

Tfn (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84”

4.

Adressuppgifterna under rubriken ”Sverige” skall ersättas med följande:

”Artikel 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35”


17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1348/2005

av den 16 augusti 2005

om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5.2 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i förordning (EEG) nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser fastställas var fjortonde dag för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor och dessa skall gälla i två veckor. I enlighet med artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan (2), skall priserna fastställas för två veckor i taget på grundval av uppgifter från medlemsstaterna om viktade priser.

(2)

Dessa priser bör få fastställas utan tidsgräns så att det kan beslutas vilka tullar som skall gälla.

(3)

Eftersom Cypern anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 bör det inte längre fastställas några importpriser för detta land.

(4)

Det behöver inte längre fastställas några importpriser för Israel, Marocko eller Västbanken och Gazaremsan, eftersom avtal godkänts genom rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (3), 2003/914/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko (4) och 2005/4/EG av den 22 december 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten (5).

(5)

Mellan Förvatningskommittén för levande växter och blomsterprodukters möten skall dessa årgärder vidras av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens produktions- och importpriser för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs i bilagan till den här förordningen för perioden 18–30 augusti 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 4.


BILAGA

(EUR/100 stk)

Från och med den 18 till den 30 augusti 2005

Gemenskapens produktionspriser

Enkla

(nejlikor)

Dubbla

(nejlikor)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Gemenskapens importpriser

Enkla

nejlikor

Dubbla

nejlikor

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Jordanien