ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 209

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
11 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

1

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 21 juli 2005 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

26

Avtal om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

27

Slutakt

54

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

11.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1290/2005

av den 21 juni 2005

om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar en uppsättning åtgärder, även åtgärder för landsbygdsutveckling. Finansieringen av dessa åtgärder bör säkerställas för att bidra till att målen för den gemensamma jordbrukspolitiken uppnås. Eftersom dessa åtgärder har vissa gemensamma inslag men dock skiljer sig åt i flera avseenden, bör bestämmelserna för finansiering av dem inrymmas i ett regelverk som gör det möjligt att i vid behov tillämpa olika förfaranden. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör det inrättas två europeiska jordbruksfonder, där den ena, Europeiska garantifonden för jordbruket (nedan kallad ”EGFJ”), finansierar marknadsåtgärder och andra åtgärder och den andra, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (nedan kallad ”EJFLU”), är avsedd att finansiera program för landsbygdsutveckling.

(2)

Utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken inbegripet utgifterna för landsbygdsutveckling bör finansieras i gemenskapens budget via de två nämnda fonderna antingen centralt eller genom delad förvaltning av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna enligt artikel 53 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2). En uttömmande förteckning bör upprättas över de åtgärder som får finansieras från dessa fonder.

(3)

Om kommissionen när räkenskaperna avslutas inte har tillräckliga garantier för att den nationella kontrollen är adekvat och öppen och att de utbetalande organen kontrollerar att de utgiftsdeklarationer som de godkänner är lagliga och tillåtna, kan den inte inom rimlig tid fatta beslut om vilket totalt utgiftsbelopp som de europeiska jordbruksfonderna skall svara för. Föreskrifter bör därför utfärdas för hur medlemsstaternas godkännande av utbetalande organ skall gå till, för förfaranden som medlemsstaterna skall införa för att göra det möjligt att få de försäkringarsom behövs och attesteringar av förvaltnings- och kontrollsystemen samt attesteringen av årsräkenskaperna från oberoende organ.

(4)

För att säkerställa konsekvens i normerna för godkännande i medlemsstaterna bör kommissionen ge ledning om vilka kriterier som skall tillämpas. För att säkerställa öppenhet och insyn i de nationella kontrollerna, särskilt när det gäller godkännande, giltigförklaring och utbetalning, bör dessutom, i förekommande fall, antalet myndigheter och organ som tilldelas sådana befogenheter begränsas med hänsyn tagen till varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser.

(5)

Om en medlemsstat godkänner mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda samordningsorgan med uppgift att säkerställa konsekvens i medelsförvaltningen, att upprätta förbindelse mellan kommissionen och de olika godkända utbetalande organen och att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet skyndsamt överlämnas.

(6)

För att säkerställa ett harmoniskt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna vid finansieringen av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet för att göra det möjligt för kommissionen att nära följa medlemsstaternas ekonomiska förvaltning och avsluta räkenskaperna för de utbetalande organen, är det nödvändigt att medlemsstaterna lämnar vissa uppgifter till kommissionen eller att de bevarar dessa uppgifter till kommissionens förfogande. För det syftet bör informationsteknik användas i så stor utsträckning som möjligt.

(7)

För att få fram de uppgifter som skall överföras till kommissionen och för att kommissionen skall ha full och omedelbar tillgång till uppgifter om utgifterna, både i handlingar i pappersform och i elektronisk form, bör det fastställas villkor för dataöverföringen, överföringssättet och de tidsfrister som skall gälla.

(8)

Finansieringen av de åtgärder och insatser som krävs inom den gemensamma jordbrukspolitiken sker delvis genom delad förvaltning tillsammans med medlemsstaterna. För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av gemenskapens medel bör kommissionen kontrollera hur de myndigheter i medlemsstaterna som fått uppdraget att göra utbetalningar förvaltar fonderna. Arten av de kontroller som skall genomföras av kommissionen bör fastställas, och man bör ange villkoren för att kommissionen skall kunna fullgöra sina åligganden i samband med genomförandet av budgeten och klargöra medlemsstaternas skyldighet att samarbeta.

(9)

Det är bara de utbetalande organ som har godkänts av medlemsstaterna som kan erbjuda rimliga garantier för att de kontroller som behövs genomförs innan gemenskapsstöd beviljas till stödmottagarna. Därför bör det anges att endast de utgifter som de godkända utbetalande organen svarar för kan komma i fråga för ersättning från gemenskapsbudgeten.

(10)

Det är viktigt att de anslag som behövs för att täcka de utgifter som de godkända utbetalande organen betalar för EGFJ: s räkning, av kommissionen ställs till medlemsstaternas förfogande i form av ersättning på grundval av en redovisning av de utgifter som dessa organ har haft. I avvaktan på ersättning månadsvis bör medlemsstaterna tillhandahålla nödvändiga resurser för att tillgodose de godkända utbetalande organens behov. Personalkostnader och administrativa kostnader som medlemsstaterna och stödmottagarna förorsakas när den gemensamma jordbrukspolitiken genomförs bör de själva bära.

(11)

Det är viktigt att gemenskapsstödet betalas ut till stödmottagarna i tid, så att de kan göra effektivt bruk av det. Om medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister som fastställs i gemenskapslagstiftningen kan allvarliga problem uppstå för stödmottagarna, och det kan också äventyra årsplaneringen av gemenskapsbudgeten. Därför bör utgifter som har betalats sedan tidsfristen löpt ut uteslutas från gemenskapsfinansiering. För att iaktta proportionalitetsprincipen bör kommissionen dock kunna fastställa bestämmelser om undantag från denna generella regel.

(12)

Det är nödvändigt att utfärda föreskrifter om ett administrativt förfarande som ger kommissionen möjlighet att besluta om en minskning eller ett tillfälligt inställande av månadsbetalningarna, om informationen från medlemsstaterna inte styrker att de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna har följts och visar på ett klart missbruk av gemenskapens medel. I vissa väl definierade fall bör en minskning eller ett inställande vara möjligt även utan att detta förfarande tillgrips. I båda fallen bör kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten och klargöra att varje beslut om minskning eller inställande av månadsbetalningarna fattas utan att det föregriper senare beslut vid avslutandet av räkenskaperna.

(13)

Inom ramen för budgetdisciplinen är det nödvändigt att ange ett årligt tak för de utgifter som finansieras genom EGFJ med hänsyn till de högsta belopp som fastställs för fonden enligt budgetplanen och till de belopp som kommissionen fastställer enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3) samt de belopp som fastställs i artiklarna 143d och 143e i den förordningen.

(14)

Budgetdisciplinen kräver också att det årstak för utgifter som finansieras genom EGFJ iakttas under alla omständigheter, i alla stadier av budgetförfarandet och vid genomförandet av budgeten. Det nationella taket för direktstöd per medlemsstat, korrigerat enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003, bör därför anses vara finansieringstak för dessa direktstöd för medlemsstaten i fråga, och ersättningen för dessa utbetalningar bör inte överstiga det taket. Budgetdisciplinen kräver dessutom att all lagstiftning som kommissionen föreslår eller som beslutas av rådet eller kommissionen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och budgeten för EGFJ respekterar årstaket för utgifter som finansieras från den fonden. Kommissionen bör även få befogenhet att fastställa de anpassningar som avses i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 om rådet inte fastställer dem före den 30 juni det kalenderår som anpassningarna gäller. På förslag av kommissionen får rådet, på grundval av nya uppgifter som kommit till dess kännedom, med kvalificerad majoritet senast den 1 december anpassa justeringsgraden för stöden.

(15)

De åtgärder som vidtas för att fastställa det ekonomiska bidraget från EGFJ och från EJFLU när det gäller att beräkna finansieringstaken påverkar inte den behörighet som budgetmyndigheten har enligt fördraget. Dessa åtgärder bör följaktligen grundas på referensbelopp enligt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (4)(nedan kallat ”det interinstitutionella avtalet”) och på budgetplanen i bilaga I till det avtalet.

(16)

Budgetdisciplinen innebär också en fortgående granskning av budgetsituationen på medellång sikt. Det är därför viktigt att kommissionen, när den överlämnar det preliminära budgetförslaget ett givet år, lägger fram sina prognoser och analyser för Europaparlamentet och rådet och att den vid behov föreslår rådet lämpliga åtgärder. Dessutom bör kommissionen alltid helt och fullt utnyttja sina förvaltningsbefogenheter för att se till att årstaket iakttas och, om det visar sig nödvändigt, föreslå rådet lämpliga åtgärder för att rätta till budgetsituationen. Om det vid slutet av budgetåret visar sig att medlemsstaternas anspråk på ersättning skulle leda till att årstaket överskrids bör kommissionen kunna fatta beslut om åtgärder som säkerställer dels en preliminär fördelning av den disponibla budgeten till medlemsstaterna i proportion till deras anspråk på ersättning för oreglerade utbetalningar, dels respekt för det tak som fastställts för det berörda året. Betalningarna för det berörda året bör verkställas påföljande budgetår, och man bör slutgiltigt fastställa det sammanlagda beloppet för gemenskapens finansiering per medlemsstat samt ersättningar mellan medlemsstaterna för att respektera det fastställda beloppet.

(17)

När budgeten genomförs bör kommissionen använda sig av ett månatligt varningssystem för kontroll av jordbruksutgifterna för att kunna reagera så snabbt som möjligt om det finns risk att årstaket överskrids, för att besluta om lämpliga åtgärder inom ramen för sina förvaltningsbefogenheter och, om dessa åtgärder skulle visa sig vara otillräckliga, föreslå rådet att skyndsamt vidta andra åtgärder. För att detta system skall fungera tillfredsställande måste det göra det möjligt att jämföra de verkliga utgifterna med de uppskattningar som fastställts på grundval av utgifterna från de föregående åren. Kommissionen bör varje månad till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om hur de faktiska utgifterna utvecklas i förhållande till uppskattningarna fram till rapportdagen med en bedömning av det troliga genomförandet under resten av budgetåret.

(18)

Med tanke på den tid som förflyter från utarbetande av budgetdokument till dess att kommissionen lägger fram dessa för rådet är det viktigt att de växelkurser som kommissionen använder för att upprätta dessa dokument korrekt återger senast tillgängliga information.

(19)

Programmen för landsbygdsutveckling delfinansieras från gemenskapsbudgeten på grundval av åtaganden med årliga delar. För att medlemsstaterna skall kunna få tillgång till de avsedda gemenskapsmedlen redan när de börjar genomföra sina program för landsbygdsutveckling är det nödvändigt att dessa görs tillgängliga i medlemsstaterna. Det är följaktligen nödvändigt att införa en förhandsfinansiering, med begränsningar av beloppen, för att säkra ett regelbundet flöde av medel som gör det möjligt att på lämpligt sätt göra utbetalningar till stödmottagarna.

(20)

Bortsett från förhandsfinansieringen bör man göra skillnad mellan olika typer av utbetalningar, mellanliggande utbetalningar och slutbetalningar från kommissionen till de godkända utbetalande organen och fastställa närmare bestämmelser för dessa transaktioner.

(21)

För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör kommissionen ha befogenhet att avbryta eller minska mellanliggande utbetalningar om utgifter som strider mot bestämmelserna upptäcks. Ett förfarande som gör det möjligt för medlemsstaterna att motivera sina utbetalningar bör införas.

(22)

Bestämmelsen om automatiskt återtagande av medel bör bidra till att genomförandet av programmen påskyndas och till en sund ekonomisk förvaltning.

(23)

För att upprätta den finansiella förbindelsen mellan de godkända utbetalande organen och gemenskapsbudgeten bör kommissionen årligen avsluta dessa organs räkenskaper. Beslutet om avslutande av de berörda räkenskaperna bör omfatta kontroll av att de är fullständiga, exakta och sanningsenliga, men inte huruvida utgifterna överensstämmer med gemenskapslagstiftningen.

(24)

Det är viktigt att kommissionen, som enligt artikel 211 i fördraget har ansvar för lagstiftningens tillämpning, avgör huruvida de utgifter som medlemsstaterna betalat är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Det är viktigt att medlemsstaterna får motivera sina beslut om utbetalningar och att de har möjlighet till förlikning vid oenighet mellan dem och kommissionen. För att ge medlemsstaterna rättsliga och ekonomiska garantier när det gäller gjorda betalningar bör det fastställas en längsta tidsfrist inom vilken kommissionen kan avgöra om bristande efterlevnad skall medföra ekonomiska följder.

(25)

För att skydda gemenskapsbudgetens ekonomiska intressen bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att verksamhet som finansieras av fonden verkligen äger rum och utförs korrekt. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna förebygger och effektivt beivrar eventuella oegentligheter som stödmottagare gör sig skyldiga till.

(26)

Vid återkrav av medel som har utbetalats av EGFJ bör de återvunna beloppen återbetalas till fonden om det rör sig om utgifter som inte är förenliga med gemenskapslagstiftningen eller för vilka det inte finns några rättigheter. Det bör finnas föreskrifter om ekonomiskt ansvar när oegentligheter har begåtts och totalbeloppet inte har drivits in. Därför bör det inrättas ett förfarande som gör det möjligt för kommissionen att skydda gemenskapsbudgeten genom att besluta att belasta den berörda medlemsstaten med en del av de belopp som har förlorats på grund av oegentligheter och som inte har kunnat drivas in inom en rimlig tidsfrist. I vissa fall av underlåtelse från medlemsstatens sida bör det vara berättigat att belasta den aktuella medlemsstaten med hela beloppet. Med förbehåll för iakttagande av medlemsstaternas skyldigheter enligt deras interna förfararanden bör den ekonomiska bördan dock fördelas rättvist mellan gemenskapen och medlemsstaten.

(27)

Indrivningsförfaranden som medlemsstaterna inlett kan ha som följd att försena indrivningen flera år utan garanti för att de över huvud taget kommer att ge något resultat. De kostnader som dessa förfaranden medför kan också vara oproportionerliga i förhållande till de belopp som indrivs eller kan indrivas. Det bör följaktligen i vissa fall vara möjligt att tillåta medlemsstaterna att avbryta indrivningsförfarandena.

(28)

När det gäller EJFLU bör de belopp som återkrävs eller dras in till följd av oegentligheter även fortsättningsvis stå till förfogande för program för landsbygdsutveckling som har godkänts för den berörda medlemsstaten eftersom de har tilldelats den medlemsstaten. För att skydda gemenskapsbudgetens ekonomiska intressen bör lämpliga bestämmelser införas för de fall där en medlemsstat som upptäckt oegentligheter inte vidtar nödvändiga åtgärder.

(29)

För att medlen skall kunna återanvändas inom ramen för EGFJ respektive EJFLU bör det fastställas regler för användningen av de belopp som återkrävts av medlemsstaterna i samband med kontroll av överensstämmelse och förfaranden med anknytning till konstaterade oegentligheter och försummelser, liksom för tilläggsavgifter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

(30)

För att kommissionen skall kunna fullgöra sina skyldigheter att kontrollera att det i medlemsstaterna finns väl fungerande system för förvaltning och kontroll av gemenskapens utgifter, och utan att det påverkar medlemsstaternas kontroller, bör kontroller även kunna genomföras av personer som bemyndigats av kommissionen som skall ha möjlighet att begära assistans från medlemsstaterna.

(31)

Det är nödvändigt att i största möjliga utsträckning använda informationsteknik för att ta fram den information som skall sändas till kommissionen. När kontroller utförs bör kommissionen omedelbart ha full tillgång till de uppgifter som rör utgifterna, både i pappersform och i elektronisk form.

(32)

Det bör fastställas ett datum för de sista betalningarna avseende de program för landsbygdsutveckling som godkänts för perioden 2000 — 2006 och finansieras från garantisektionen av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (nedan kallad ”EUGFJ”). För att medlemsstaterna skall kunna få ersättning för utbetalningar som har gjorts efter detta datum bör det föreskrivas särskilda övergångsåtgärder. Dessa åtgärder bör även inbegripa bestämmelser om återkrav av förskott som kommissionen har betalat ut på grundval av artikel 5.1 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (5) och medel som har använts för frivillig modulering enligt artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (6).

(33)

Det bör fastställas en tidpunkt från och med vilken kommissionen får återta åtagandebelopp som inte betalats ut inom ramen för de program för landsbygdsutveckling som finansieras från garantisektionen av EUGFJ om de dokument som behövs för att avsluta verksamheten inte har kommit in till kommissionen vid denna tidpunkt. Det bör fastställas vilka dokument som behövs för att kommissionen skall kunna fastställa om åtgärderna har avslutats.

(34)

Kommissionen ansvarar för fondernas administration, och ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen bör utvecklas i en kommitté för jordbruksfonderna.

(35)

Gemenskapsfinansieringens omfattning gör det nödvändigt att regelbundet informera Europaparlamentet och rådet genom ekonomiska rapporter.

(36)

Eftersom personuppgifter eller affärshemligheter kan komma att förmedlas i samband med nationella kontroller och kontroller av överensstämmelse bör medlemsstaterna och kommissionen garantera att den information som tas emot i detta sammanhang förblir konfidentiell.

(37)

För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av gemenskapsbudgeten med uppfyllande av rättviseprincipen både på medlemsstatsnivå och för den enskilde jordbrukaren, bör regler för bruket av euron fastställas.

(38)

Följande förordningar bör upphävas: rådets förordning nr 25 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (7), rådets förordning (EG) nr 723/97 av den 22 april 1997 om genomförande av medlemsstaternas åtgärdsprogram på området för kontroll av utgifterna för EUGFJ: s garantisektion (8) och förordning (EG) nr 1258/1999. Även vissa artiklar i rådets förordning (EEG) nr 595/91 av den 4 mars 1991 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område (9) bör upphävas, eftersom den här förordningen innehåller motsvarande bestämmelser.

(39)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10), och bland dessa bör man särskilja åtgärder enligt förvaltningskommittéförfarandet och förfarandet med rådgivande kommittéer, varvid förfarandet med rådgivande kommittéer i vissa fall är det effektivaste och därmed lämpligaste.

(40)

Att ersätta bestämmelserna i de upphävda förordningarna med dem som föreskrivs i denna förordning kan komma att medföra vissa specifika praktiska problem, som inte behandlas i denna förordning, särskilt när det gäller övergången till den nya ordningen. För att sådana problem skall kunna hanteras bör kommissionen få vidta nödvändiga och väl motiverade åtgärder. Dessa åtgärder bör kunna innebära undantag från denna förordning, men endast i nödvändig omfattning och för en begränsad tid.

(41)

Eftersom programperioden för program för landsbygdsutveckling som finansieras på grundval av denna förordning börjar den 1 januari 2007 bör denna förordning börja gälla detta datum. Det är emellertid viktigt att vissa bestämmelser börjar gälla tidigare.

(42)

Revisionsrätten har avgivit ett yttrande (11).

(43)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har avgivit ett yttrande (12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs de villkor och särskilda regler som skall gälla för finansiering av utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet utgifter för landsbygdsutveckling.

Artikel 2

Fonder för finansiering av jordbruksutgifter

1.   För att uppnå de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som definieras i fördraget och säkerställa finansieringen av de olika åtgärderna i denna, inbegripet finansiering av landsbygdsutveckling, inrättas härmed

a)

Europeiska garantifonden för jordbruket, nedan kallad ”EGFJ”,

b)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, nedan kallad ”EJFLU”,

2.   EGFJ och EJFLU skall ingå i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 3

Utgifter från EGFJ

1.   EGFJ skall, genom delad förvaltning av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna, finansiera följande utgifter som betalas i enlighet med gemenskapsrätten:

a)

Exportbidrag för export av jordbruksprodukter till tredjeländer.

b)

Interventioner i syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna.

c)

Direktstöd till jordbrukare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

d)

Gemenskapens ekonomiska bidrag till sådana informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på gemenskapens inre marknad och i tredjeländer som genomförs av medlemsstaterna på grundval av andra program än de som avses i artikel 4 och som har valts ut av kommissionen.

2.   EGFJ skall genom central förvaltning finansiera följande utgifter som betalas i enlighet med gemenskapsrätten:

a)

Gemenskapens ekonomiska bidrag till särskilda veterinära åtgärder, kontrollåtgärder på veterinärområdet, livsmedelsområdet och foderområdet, till program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar (veterinära åtgärder) samt till växtskyddsåtgärder.

b)

Säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som företas antingen direkt av kommissionen eller genom förmedling av internationella organ.

c)

Åtgärder beslutade i enlighet med gemenskapslagstiftningen avsedda att säkerställa bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser i jordbruket.

d)

Upprättande och underhåll av informationstekniska redovisningssystem för jordbruket.

e)

System för jordbruksundersökningar, inbegripet undersökningar av jordbruksföretagens struktur.

f)

Utgifter som rör fiskerimarknaderna.

Artikel 4

Utgifter från EJFLU

EJFLU skall genom delad förvaltning av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna finansiera gemenskapens ekonomiska bidrag till program för landsbygdsutveckling som genomförs enligt gemenskapslagstiftningen om stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU.

Artikel 5

Annan finansiering inbegripet tekniskt stöd

EGFJ och EJFLU får var för sig på kommissionens initiativ eller för dess räkning genom central förvaltning finansiera förberedande verksamhet, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet landsbygdsutveckling. Verksamheten skall bl.a. omfatta följande:

a)

De insatser som behövs för analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken samt sådana insatser som avser upprättande av kontrollsystem och tekniskt och administrativt stöd.

b)

De insatser som behövs för att bibehålla och utveckla metoder och tekniska hjälpmedel för information, sammankoppling, övervakning och kontroll av förvaltningen av de medel som används för att finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken.

c)

Information på initiativ av kommissionen om den gemensamma jordbrukspolitiken.

d)

Studier över den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder finansierade av EGFJ och EJFLU, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom området.

e)

I förekommande fall genomförandeorgan som inrättas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (13) och har uppgifter i den gemensamma jordbrukspolitiken.

f)

Verksamhet inriktad på spridning, medvetandegörande, främjande av samarbete och på erfarenhetsutbyte inom gemenskapen, som genomförs inom ramen för landsbygdsutveckling, inbegripet inrättande av nätverk mellan de berörda aktörerna.

Artikel 6

Godkännande och återkallande av godkännande för utbetalande organ och samordningsorgan

1.   Utbetalande organ skall vara medlemsstaternas myndigheter eller organ som i fråga om de betalningar som dessa utför samt förmedling och bevarande av information ger tillräckliga garantier för att

a)

ansökningarnas stödberättigande och, inom ramen för landsbygdsutvecklingen, förfarandet för tilldelning av stöd samt överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna kontrolleras innan utanordning sker,

b)

de gjorda betalningarna redovisas exakt och fullständigt i räkenskaperna,

c)

de kontroller som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen genomförs,

d)

nödvändiga handlingar lämnas in inom den tid och i den form som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna,

e)

handlingarna hålls tillgängliga och bevaras på ett sådant sätt att deras fullständighet, giltighet och läsbarhet garanteras över tiden, även när det gäller handlingar i elektronisk form enligt gemenskapsreglerna.

Med undantag för utbetalning av gemenskapens stöd får genomförandet av dessa uppgifter delegeras.

2.   Medlemsstaterna skall som utbetalande organ godkänna myndigheter eller organ som uppfyller villkoren i punkt 1.

Varje medlemsstat skall, med beaktande av landets konstitutionella bestämmelser och institutionella struktur, begränsa antalet godkända utbetalande organ till minsta möjliga antal för att de utgifter som avses i artikel 3.1 och artikel 4 skall kunna betalas under tillfredsställande förvaltnings- och redovisningsförhållanden.

3.   Om mer än ett utbetalande organ utses skall medlemsstaten meddela kommissionen vilken myndighet eller vilket organ som har följande uppgifter:

a)

Samla in den information som skall ställas till kommissionens förfogande och överföra denna information till kommissionen.

b)

Främja en enhetlig tillämpning av gemenskapens regler.

Den myndigheten eller det organet, nedan kallat ”samordningsorganet”, skall av medlemsstaterna ges ett särskilt godkännande med avseende på behandlingen av den finansiella information som omfattas av led a.

4.   Om ett eller flera av de villkor som föreskrivs i punkt 1 inte eller inte längre uppfylls av ett godkänt utbetalande organ, skall medlemsstaten återkalla godkännandet, såvida inte det utbetalande organet genomför nödvändiga anpassningar inom en tid som bestäms med hänsyn till hur allvarligt problemet är.

Artikel 7

Attesterande organ

Det attesterande organet skall vara en offentligrättslig eller privat enhet som utses av medlemsstaten för att attestera det godkända utbetalande organets räkenskaper med avseende på deras sanningsenlighet, fullständighet och exakthet, med beaktande av det system för förvaltning och kontroll som inrättats.

Artikel 8

Informationsöverföring och tillgång till handlingar

1.   Utöver de åtgärder som anges i de sektoriella förordningarna skall medlemsstaterna till kommissionen lämna in följande information, handlingar och deklarationer:

a)

I fråga om godkända utbetalande organ och godkända samordningsorgan

i)

godkännandehandlingen,

ii)

deras funktion (godkänt utbetalande organ eller samordningsorgan),

iii)

i förekommande fall när godkännandet återkallats.

b)

I fråga om attesterande organ

i)

uppgifter för identifiering,

ii)

deras adressuppgifter.

c)

I fråga om insatser i samband med åtgärder som finansieras via EGFJ och EJFLU

i)

utgiftsdeklarationer, som även gäller som begäran om utbetalning, underskrivna av det godkända utbetalande organet eller det godkända samordningsorganet, tillsammans med de upplysningar som behövs,

ii)

för EGFJ uppskattningar av finansieringsbehoven och för EJFLU en uppdatering av de förväntade utgiftsdeklarationerna för det innevarande och det påföljande budgetåret,

iii)

årsräkenskaperna för de godkända utbetalande organen, kompletterade med en försäkran undertecknad av den ansvarige vid det godkända utbetalande organet tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna samt en attesteringsrapport upprättad av det attesterande organ som avses i artikel 7.

För EJFLU: s del skall årsräkenskaperna för de godkända utbetalande organen inges för varje program.

2.   De godkända utbetalande organen skall bevara verifikationerna för de utbetalningar som har gjorts och de handlingar som hör till de administrativa och fysiska kontroller som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen och ställa dessa handlingar och uppgifter till kommissionens förfogande.

Om handlingarna förvaras hos en myndighet som handlar i ett utbetalande organs ställe och som har till uppgift att utanordna medlen, skall denna till det godkända utbetalande organet lämna rapporter om antalet genomförda kontroller, dessas innehåll och de åtgärder som har vidtagits mot bakgrund av resultaten.

Artikel 9

Skydd för gemenskapens ekonomiska intressen och garantier i fråga om förvaltningen av gemenskapens medel

1.   Medlemsstaterna

a)

skall inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken anta de lagar och andra författningar och vidta alla andra åtgärder som behövs för att säkerställa ett effektivt skydd för gemenskapens ekonomiska intressen och särskilt

i)

försäkra sig om att de insatser som finansieras genom EGFJ och EJFLU verkligen bedrivs och genomförs korrekt,

ii)

förhindra och ingripa mot oegentligheter,

iii)

driva in belopp som förlorats till följd av oegentligheter eller försummelser.

b)

skall upprätta ett effektivt system för förvaltning och kontroll som inbegriper attestering av räkenskaperna och en försäkran grundad på underskrift av den ansvarige vid det godkända utbetalande organet.

2.   Kommissionen skall se till att medlemsstaterna kontrollerar att de utgifter som avses i artikel 3.1 och artikel 4 är lagliga och korrekta och att principen om sund ekonomisk förvaltning följs och skall i det syftet utföra följande åtgärder och kontroller:

a)

Den skall kontrollera att systemen för förvaltning och kontroll i medlemsstaterna fungerar väl.

b)

Den skall minska eller tillfälligt ställa in mellanliggande betalningar, helt eller delvis, och tillämpa erforderliga finansiella korrigeringar, särskilt vid brister i förvaltnings- och kontrollsystemen.

c)

Den skall försäkra sig om att förhandsfinansiering återbetalas och skall i förekommande fall dra tillbaka gjorda åtaganden.

3.   Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder som vidtas med anledning av punkt 1 och, i fråga om program för landsbygdsutveckling, om de åtgärder som vidtas för förvaltning och kontroll, enligt gemenskapslagstiftningen om stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU, för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen.

Artikel 10

Ersättning för utbetalningar som görs av utbetalande organ

De utgifter som avses i artikel 3.1 och artikel 4 får finansieras av gemenskapsmedel endast om de har betalats av ett godkänt utbetalande organ som har utsetts av en medlemsstat.

Artikel 11

Oavkortat stöd till stödmottagare

Om inte andra föreskrifter ges i gemenskapslagstiftningen, skall de betalningar som gäller finansiering enligt denna förordning eller medel för offentlig delfinansiering inom program för landsbygdsutveckling oavkortat gå till stödmottagarna.

AVDELNING II

EGFJ

KAPITEL 1

Finansiering från gemenskapen

Artikel 12

Budgettak

1.   Årstaket för EGFJ: s utgifter skall utgöras av de maximibelopp som fastställs i den fleråriga budgetplan som ingår i det interinstitutionella avtalet, minskade med de belopp som avses i punkt 2.

2.   Kommissionen skall fastställa de belopp som med tillämpning av artikel 10.2 och artiklarna 143d och 143e i förordning (EG) nr 1782/2003 skall ställas till förfogande för EJFLU.

3.   Kommissionen skall på grundval av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 fastställa det nettoanslag som skall stå till förfogande för utgifterna vid EGFJ.

Artikel 13

Administrativa kostnader och personalkostnader

De administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd från EGFJ skall inte bäras av EGFJ.

Artikel 14

Månadsbetalningar

1.   De medel som behövs för att finansiera de utgifter som avses i artikel 3.1 skall ställas till medlemsstaternas förfogande genom månadsvisa utbetalningar, nedan kallade ”månadsbetalningar”, på grundval av betalningar som under en referensperiod har verkställts av de godkända utbetalande organen.

2.   Till dess att kommissionen har verkställt månadsbetalningarna skall medlemsstaterna tillhandahålla de medel som behövs för att täcka utgifterna, alltefter de godkända utbetalande organens behov.

Artikel 15

Utbetalningssätt för månadsbetalningar

1.   Kommissionen skall verkställa månadsbetalningarna för de utgifter som har betalats av medlemsstaternas godkända utbetalande organ under referensmånaden, utan att det föregriper de beslut som avses i artiklarna 30 och 31.

2.   Beslut om de månadsbetalningar som skall verkställas skall fattas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 41.3 på grundval av en utgiftsdeklaration från medlemsstaterna och information som lämnats enligt artikel 8.1 och med hänsyn tagen till de minskningar och tillfälliga inställanden som skall tillämpas i enlighet med artikel 17.

3.   Månadsbetalningarna skall göras till medlemsstaten senast den tredje vardagen i den andra månaden efter den månad då utgifterna har betalats.

4.   De utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 1 — 15 oktober skall hänföras till oktober månad. De utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 16 — 31 oktober skall hänföras till november månad.

5.   Kommissionen får besluta om tilläggsbetalningar och minskningar. Kommittén för jordbruksfonderna skall i så fall underrättas vid närmast följande möte.

Artikel 16

Iakttagande av betalningsfrister

Om de utbetalande organen överskrider betalningsfrister som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen skall detta medföra att utgifterna inte berättigar till gemenskapsfinansiering utom i de fall, på de villkor och inom de gränser som fastställs i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Artikel 17

Minskningar och tillfälligt inställande av månadsbetalningar

1.   Om de utgiftsdeklarationer eller den information som avses i artikel 15.2 inte gör det möjligt för kommissionen att fastställa om ett åtagande rörande medlen överensstämmer med tillämpliga gemenskapsregler, skall kommissionen begära att medlemsstaten i fråga lämnar ytterligare information inom en tidsfrist som kommissionen skall fastställa i förhållande till hur allvarligt problemet är och som i regel inte får vara kortare än 30 dagar.

Om medlemsstaten inte lämnar något svar på kommissionens begäran enligt första stycket eller om svaret bedöms vara otillräckligt eller ger anledning att dra slutsatsen att de tillämpliga gemenskapsreglerna inte följts eller att det är fråga om missbruk av gemenskapens medel, får kommissionen besluta om en minskning eller ett tillfälligt inställande av månadsbetalningarna. Kommissionen skall informera medlemsstaten om detta med uppgift om att dessa minskningar eller inställanden har verkställts.

2.   Om de utgiftsdeklarationer eller den information som avses i artikel 15.2 gör det möjligt för kommissionen att fastställa att ett finansieringstak som fastställs i gemenskapslagstiftningen har överskridits eller att en uppenbar överträdelse av tillämpliga gemenskapsregler ägt rum, får kommissionen tillämpa de minskningar eller inställanden som avses i punkt 1 andra stycket i den här artikeln efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

3.   Dessa minskningar och inställanden skall tillämpas enligt proportionalitetsprincipen inom ramen för det beslut om månadsbetalningar som avses i artikel 15.2, utan att det föregriper de beslut som avses i artiklarna 30 och 31.

KAPITEL 2

Budgetdisciplin

Artikel 18

Förenlighet med budgettaket

1.   Anslagen för utgifter från EGFJ får inte i någon fas av budgetförfarandet eller budgetgenomförandet överskrida det nettoanslag som avses i artikel 12.3.

Alla rättsakter som kommissionen föreslår eller som beslutas av rådet eller kommissionen och som har inverkan på EGFJ-budgeten skall vara förenliga med det nettoanslag som avses i artikel 12.3.

2.   Om det för en medlemsstat i gemenskapslagstiftningen föreskrivs ett finansieringstak för jordbruksutgifter i euro, skall dessa utgifter ersättas upp till detta tak i euro, i förekommande fall justerade för effekterna av en eventuell tillämpning av artikel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003.

3.   De nationella tak för direktstöd som fastställs i gemenskapslagstiftningen, även de som fastställs i artikel 41.1 och artikel 71c i förordning (EG) nr 1782/2003, korrigerade med de procentsatser och justeringar som föreskrivs i artikel 10.1 och artikel 11.1 i den förordningen, skall anses utgöra finansieringstak i euro.

4.   Om rådet den 30 juni ett givet år ännu inte har fastställt de justeringar som avses i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall kommissionen fastställa dessa justeringar, enligt det förfarande som avses i artikel 41.3 i den här förordningen, och skall därefter omedelbart underrätta rådet.

5.   Senast den 1 december får rådet, på förslag av kommissionen, på grundval av de nya uppgifter som kommit till dess kännedom, anpassa den justeringsgrad för direktstöden som fastställts enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 19

Förfarande för budgetdisciplin

1.   Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet, samtidigt med det preliminära budgetförslaget för ett budgetår N, lägga fram sina prognoser för budgetåren N — 1, N och N + 1. Kommissionen skall samtidigt lägga fram en analys av de konstaterade avvikelserna mellan de första prognoserna och de verkliga utgifterna för budgetåren N — 2 och N — 3.

2.   Om det, när det preliminära budgetförslaget för ett budgetår N utarbetas, skulle visa sig att det nettoanslag som avses i artikel 12.3 för budgetår N, med hänsyn till den marginal som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003, riskerar att överskridas, skall kommissionen föreslå rådet de åtgärder som behövs, särskilt sådana åtgärder som avses i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.

3.   Närhelst kommissionen bedömer att det finns en risk att det nettoanslag som avses i artikel 12.3 kan komma att överskridas, och den inte har möjlighet att vidta tillräckliga åtgärder för att råda bot på situationen inom ramen för sina förvaltningsbefogenheter, skall den föreslå rådet att vidta andra åtgärder för att se till att detta anslag inte överskrids.

Rådet skall fatta beslut om dessa åtgärder enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 37 i fördraget inom en tidsfrist på två månader efter det att rådet har fått kommissionens förslag. Europaparlamentet skall yttra sig i så god tid att rådet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden.

4.   Om det vid slutet av budgetår N visar sig att medlemsstaternas ersättningsanspråk överskrider eller kan komma att överskrida det nettoanslag som fastställs enligt artikel 12.3 skall kommissionen

a)

beakta dessa anspråk i proportion till medlemsstaternas anspråk och inom den tillgängliga budgetens begränsningar samt preliminärt fastställa månadsbetalningarna för den berörda månaden,

b)

för alla medlemsstaterna senast den 28 februari det påföljande året fastställa situationen när det gäller gemenskapsfinansiering för det föregående budgetåret,

c)

enligt det förfarande som avses i artikel 41.3 fastställa totalbeloppet för gemenskapsfinansiering fördelat per medlemsstat på grundval av en enda gemenskapsfinansieringsnivå inom gränserna för den budget som gällde för månadsbetalningarna,

d)

senast i samband med de betalningar som hänför sig till mars månad år N + 1 verkställa de eventuella kompensationsbetalningar som skall göras mellan medlemsstaterna.

Artikel 20

Varningssystem

För att försäkra sig om att budgettaket inte överskrids skall kommissionen använda ett varningssystem med uppföljning månadsvis av utgifterna från EGFJ.

Före varje budgetår skall kommissionen därför fastställa profiler över månadsutgifterna, i förekommande fall på grundval av medelvärdet av månadsutgifterna under de tre närmast föregående åren.

Kommissionen skall lägga fram månadsrapporter för Europaparlamentet och rådet där utvecklingen av utgifterna granskas och jämförs med profilerna och där en bedömning görs av utvecklingen för det pågående budgetåret.

Artikel 21

Referensväxelkurser

1.   När kommissionen antar det preliminära budgetförslaget eller en ändringsskrivelse till det preliminära budgetförslaget rörande jordbruksutgifterna, skall den för att upprätta budgetberäkningarna för EGFJ använda den växelkurs mellan euro och US-dollar som konstaterats i genomsnitt på marknaden under det senaste kvartal som avslutades minst 20 dagar innan kommissionen antog budgeten.

2.   När kommissionen antar ett preliminärt förslag till tilläggs- eller ändringsbudget eller en ändringsskrivelse till en sådan skall den, i den mån dessa handlingar berör anslag till verksamhet som avses i artikel 3.1 a eller b, använda

a)

dels medelvärdet av den växelkurs mellan euro och US-dollar som faktiskt konstaterats på marknaden från och med den 1 augusti föregående budgetår till och med slutet av det senaste kvartal som avslutades minst 20 dagar innan kommissionen antog budgeten och senast den 31 juli pågående budgetår,

b)

dels, som en prognos för den resterande delen av budgetåret, den genomsnittliga kurs som faktiskt konstaterats under det senaste kvartal som avslutades minst 20 dagar innan kommissionen antog budgeten.

AVDELNING III

EJFLU

KAPITEL 1

Finansieringsmetod

Artikel 22

Ekonomiskt bidrag från EJFLU

Ekonomiskt bidrag från EJFLU till utgifter inom program för landsbygdsutveckling skall bestämmas för varje program under de tak som fastställts enligt gemenskapslagstiftningen om stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU, ökat med de belopp som kommissionen fastställer genom tillämpning av artikel 12.2 i den här förordningen.

De utgifter som finansieras enligt den här förordningen får inte finansieras från någon annan post i gemenskapsbudgeten.

Artikel 23

Budgetåtaganden

Gemenskapens budgetåtaganden för program för landsbygdsutveckling (nedan kallade ”budgetåtaganden”) skall göras i form av årliga delanslag för tiden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013.

Kommissionens beslut om antagande av varje program för landsbygdsutveckling som har lämnats in av medlemsstaten skall gälla som ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och skall, när det väl har meddelats den berörda medlemsstaten, utgöra ett rättsligt åtagande enligt den förordningen.

För varje program skall ett budgetåtagande för det första delanslaget följa på kommissionens antagande av programmet. Budgetåtaganden för följande delanslag skall fastställas av kommissionen före den 1 maj varje år på grundval av det beslut som avses i andra stycket.

KAPITEL 2

Ekonomisk förvaltning

Artikel 24

Gemensamma bestämmelser för alla utbetalningar

1.   Kommissionens utbetalningar av bidraget från EJFLU skall göras enligt budgetåtagandena.

2.   De medel som behövs för att täcka de utgifter som avses i artikel 4 skall ställas till medlemsstaternas förfogande av kommissionen genom förhandsfinansiering, mellanliggande betalningar och slutbetalning. Dessa medel skall betalas ut på de villkor som föreskrivs i artiklarna 25, 26, 27 och 28.

3.   Utbetalningarna skall anslås till det äldsta gällande budgetåtagandet.

4.   Förhandsfinansiering och mellanliggande betalningar tillsammans får för varje program för landsbygdsutveckling uppgå till högst 95 % av bidraget från EJFLU.

Artikel 25

Utbetalning för förhandsfinansiering

1.   Kommissionen skall, efter antagande av ett program för landsbygdsutveckling, betala ett engångsbelopp som förhandsbetalning till medlemsstaten för det ifrågavarande programmet. Denna förhandsfinansiering skall utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det berörda programmet. Den kan delas upp på två budgetår beroende på tillgängliga budgetmedel.

2.   Hela det belopp som utbetalas som förhandsfinansiering skall återbetalas till kommissionen om ingen utgiftsdeklaration för programmet för landsbygdsutveckling inkommit inom 24 månader efter utbetalningen av den första delen av förhandsfinansieringen.

3.   Den ränta som förhandsfinansieringen ger upphov till skall gottskrivas programmet för landsbygdsutveckling och avräknas från beloppet för offentliga utgifter i den slutliga utgiftsdeklarationen.

4.   Det belopp som utbetalats som förhandsfinansiering skall granskas när programmet för landsbygdsutveckling avslutas.

Artikel 26

Utbetalning för mellanliggande betalningar

1.   De mellanliggande betalningarna skall göras till varje program för landsbygdsutveckling. De skall beräknas genom att den medfinansieringsnivå som gäller för varje prioritering tillämpas på de offentliga utgifter som hänför sig till denna prioritering.

2.   Kommissionen skall i mån av budgetmedel göra mellanliggande betalningar för att lämna ersättning för utgifter som betalats av de godkända utbetalande organen för genomförande av verksamheten.

3.   Kommissionen skall göra en mellanliggande betalning endast om följande skyldigheter har fullgjorts:

a)

En utgiftsdeklaration underskriven av det godkända utbetalande organet enligt artikel 8.1 c har kommit in till kommissionen.

b)

Det totalbelopp för bidrag från EJFLU som tilldelats varje prioritering för den ifrågavarande programperioden har respekterats.

c)

Den senaste årsrapporten om genomförandet av programmet för landsbygdsutveckling har lämnats in till kommissionen.

4.   Kommissionen skall så snart som möjligt underrätta det godkända utbetalande organet och samordningsorganet, om ett sådant har utsetts, om något av de villkor som anges i punkt 3 inte är uppfyllt och utgiftsdeklarationen därför inte kan godtas.

5.   Kommissionen skall göra en mellanliggande betalning senast 45 dagar efter det att en utgiftsdeklaration som uppfyller villkoren i punkt 3 har diarieförts, utan att det föregriper de beslut som avses i artiklarna 30 och 31.

6.   De godkända utbetalande organen skall upprätta och till kommissionen översända, via samordningsorganet eller direkt, om inget samordningsorgan har utsetts, mellanliggande utgiftsdeklarationer för program för landsbygdsutveckling enligt en av kommissionen fastställd periodicitet. Dessa utgiftsdeklarationer skall täcka de utgifter som har verkställts av de godkända utbetalande organen under varje berörd tidsperiod.

De mellanliggande utgiftsdeklarationerna för utgifter som verkställts från och med den 16 oktober skall belasta budgeten det påföljande året.

Artikel 27

Minskningar och inställande av mellanliggande betalningar

1.   Mellanliggande betalningar skall verkställas enligt villkoren i artikel 81 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och på grundval av de utgiftsdeklarationer och ekonomiska upplysningar som medlemsstaterna lämnar.

2.   Om de utgiftsdeklarationer eller den information som lämnas av en medlemsstat inte gör det möjligt att fastställa om en utgiftsdeklaration överensstämmer med tillämpliga gemenskapsregler, skall medlemsstaten anmodas att lämna ytterligare information inom en tidsfrist som skall fastställas med hänsyn till hur allvarligt problemet är och som i regel inte får vara kortare än 30 dagar.

3.   Om medlemsstaten inte lämnar något svar på anmodan enligt punkt 2 eller om svaret bedöms vara otillräckligt eller ger anledning att dra slutsatsen att bestämmelserna inte följs eller att det är fråga om missbruk av gemenskapens medel, får kommissionen besluta om en minskning eller ett tillfälligt inställande av de mellanliggande betalningarna. Kommissionen skall informera medlemsstaten om detta.

4.   Inställelse av betalningar eller minskning av de mellanliggande betalningar som avses i artikel 26 skall ske med tillämpning av proportionalitetsprincipen och utan att det föregriper de beslut som avses i artiklarna 30 och 31.

Artikel 28

Utbetalning vid slutbetalning och avslutande av program

1.   Slutbetalning skall göras av kommissionen, efter det att den sista årsrapporten för genomförande av ett program för landsbygdsutveckling har kommit in, på grundval av medfinansieringsnivåerna per prioritering, årsräkenskaperna för det senaste budgetåret då det berörda programmet för landsbygdsutveckling genomfördes och motsvarande beslut om avslutande av räkenskaperna, på villkor att det finns medel i budgeten. Dessa räkenskaper skall läggas fram för kommissionen senast den 30 juni 2016 och skall omfatta utgifter som har betalats av det godkända utbetalande organet fram till och med den 31 december 2015.

2.   Slutbetalningen skall ske senast sex månader efter det att de uppgifter och de handlingar som nämns i punkt 1 har tagits emot. De återstående medel som det fortfarande finns åtaganden för efter slutbetalningen skall kommissionen automatiskt återta senast sex månader senare, om inte annat följer av artikel 29.6.

3.   Om den sista årsrapporten om genomförandet och de handlingar som är nödvändiga för avslutande av räkenskaperna för programmets sista genomförandeår inte har kommit in till kommissionen senast den 30 juni 2016 medför detta automatiskt återtagande av medlen enligt artikel 29.

Artikel 29

Automatiskt återtagande av anslag

1.   Den del av ett budgetåtagande för ett program för landsbygdsutveckling som inte har använts för utbetalning av förhandsfinansiering eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller villkoren i artikel 26.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, skall automatiskt återtas av kommissionen.

2.   Den del av de budgetåtaganden som fortfarande är öppna den 31 december 2015 för vilken ingen utgiftsdeklaration har lämnats in senast den 30 juni 2016 skall automatiskt återtas.

3.   Om det behövs ett beslut av kommissionen för att godkänna ett stöd eller en stödordning efter det att ett program för landsbygdsutveckling har godkänts, skall tidsfristen för det automatiska återtagandet löpa från och med det datum då det beslutet fattas. De belopp som berörs av detta undantag skall fastställas på grundval av en tidsplan som medlemsstaten skall tillhandahålla.

4.   I händelse av ett rättsligt förfarande eller administrativt överklagande med suspensiv verkan, skall den tidsfrist som avses i punkt 1 eller punkt 2 för det automatiska återtagandet förlängas, för det belopp som motsvarar de berörda verksamheterna, med den tid det rättsliga förfarandet eller det administrativa överklagandet pågår, på villkor att kommissionen får en motivering från medlemsstaten senast den 31 december år N + 2.

5.   Följande skall inte ingå i beräkningen av de belopp som skall återtas:

a)

Den del av budgetåtagandena för vilken en utgiftsdeklaration har gjorts men där ersättningen minskats eller inställts av kommissionen den 31 december år N + 2.

b)

Den del av budgetåtagandena som inte har utbetalats av ett utbetalande organ på grund av force majeure och som är av avgörande betydelse för genomförandet av programmet för landsbygdsutveckling. De nationella myndigheter som åberopar force majeure skall påvisa de direkta följderna för genomförandet av hela eller delar av programmet.

6.   Kommissionen skall i god tid informera medlemsstaten och de berörda myndigheterna om det finns risk för att automatiskt återtagande kan komma att tillämpas. Kommissionen skall informera medlemsstaten och de berörda myndigheterna om vilket belopp som kan komma att återtas på grundval av de uppgifter som kommissionen har tillgång till. Medlemsstaten skall ha en tidsfrist på två månader från och med att denna information har mottagits för att godkänna beloppet i fråga eller för att framföra sina synpunkter. Kommissionen skall genomföra återtagandet senast nio månader efter de tidsgränser som föreskrivs i punkterna 1-4.

7.   Vid automatiskt återtagande skall EJFLU:s bidrag till det berörda programmet för landsbygdsutveckling för det aktuella året minskas med det återtagna beloppet. Medlemsstaten skall utarbeta en reviderad finansieringsplan för att fördela bidragsminskningen mellan de olika prioriteringarna i programmet. Annars skall kommissionen proportionellt minska de belopp som tilldelats varje prioritering.

8.   Om denna förordning träder i kraft efter den 1 januari 2007 skall den tidsfrist efter vilken det första automatiska återtagande som avses i punkt 1 kan ske förlängas för det första åtagandet, med det antal månader som förflyter mellan den 1 januari 2007 och det datum då kommissionen antar motsvarande program för landsbygdsutveckling.

AVDELNING IV

AVSLUTANDE AV RÄKENSKAPERNA OCH KOMMISSIONENS TILLSYN

KAPITEL 1

Kontroll

Artikel 30

Bokföringsmässig kontroll

1.   Före den 30 april det år som följer på det berörda budgetåret skall kommissionen besluta om avslutande av räkenskaperna för de godkända utbetalande organen enligt det förfarande som avses i artikel 41.3 på grundval av den information som har lämnats enligt artikel 8 1 c iii.

2.   I beslutet att avsluta räkenskaperna skall det fastslås att de överlämnade årsräkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga. Beslutet skall fattas utan att det föregriper senare beslut enligt artikel 31.

Artikel 31

Kontroll av överensstämmelse

1.   Kommissionen skall enligt det förfarande som avses i artikel 41.3 fatta beslut om vilka belopp som skall undantas från gemenskapsfinansiering om den konstaterar att sådana utgifter som avses i artikel 3.1 och artikel 4 inte har betalats enligt gemenskapsreglerna.

2.   Kommissionen skall göra en bedömning av de belopp som skall undantas, särskilt med hänsyn till hur stor bristen på förenlighet är. Kommissionen skall beakta överträdelsens art och omfattning samt den ekonomiska förlust som gemenskapen lidit.

3.   Före varje beslut om finansieringsavslag skall resultaten av kommissionens kontroller och den berörda medlemsstatens svar överlämnas skriftligen, varefter de båda parterna skall söka nå en överenskommelse om vilka åtgärder som skall vidtas.

Om ingen överenskommelse nås får medlemsstaten begära att ett förfarande inleds för att förlika de respektive ståndpunkterna inom fyra månader, och resultaten av detta förfarande skall återges i en rapport, som skall överlämnas till och behandlas av kommissionen innan denna fattar ett eventuellt beslut om finansieringsavslag.

4.   Ett finansieringsavslag får inte omfatta följande:

a)

Utgifter som avses i artikel 3.1 och som har betalats mer än 24 månader före kommissionens skriftliga meddelande till den berörda medlemsstaten om resultaten av kontrollerna.

b)

Sådana utgifter för fleråriga åtgärder som ingår bland de utgifter som avses i artikel 3.1 eller hänför sig till de program som avses i artikel 4 och för vilka stödmottagarens senaste skyldighet började gälla mer än 24 månader före kommissionens skriftliga meddelande till den berörda medlemsstaten om resultaten av kontrollerna.

c)

Utgifter för åtgärder inom de program som avses i artikel 4 utöver dem som avses i led b och som har betalats eller i förekommande fall slutbetalats av det utbetalande organet mer än 24 månader före kommissionens skriftliga meddelande till den berörda medlemsstaten om resultaten av kontrollerna.

5.   Punkt 4 skall inte tillämpas på ekonomiska följder

a)

av oegentligheter enligt artiklarna 32 och 33,

b)

som hör samman med statligt stöd eller överträdelser för vilka förfarandet i artikel 88 i fördraget eller förfarandet i artikel 226 i fördraget har inletts.

KAPITEL 2

Oegentligheter

Artikel 32

Särskilda bestämmelser för EGFJ

1.   De belopp som drivs in till följd av oegentligheter eller försummelser och den ränta som de ger upphov till skall betalas till de utbetalande organen och av dessa bokföras som intäkter för EGFJ den månad de tas emot.

2.   Vid återbetalning till gemenskapsbudgeten får medlemsstaten behålla 20 % av de motsvarande beloppen, som ersättning för kostnader för återkrav, utom i de fall där det rör sig om oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas den berörda medlemsstatens förvaltning eller andra av medlemsstatens organ.

3.   När medlemsstaterna enligt artikel 8.1 c iii lämnar in årsräkenskaperna skall de överlämna en sammanfattande redovisning av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter, och de skall även lämna uppgifter om vilka belopp som ännu inte drivits in, fördelade på administrativa och/eller rättsliga förfaranden och på år som motsvarar det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheten.

Medlemsstaterna skall låta kommissionen ta del av detaljerade uppgifter om de enskilda indrivningsförfarandena och om vilka enskilda belopp som ännu inte har kunnat drivas in.

4.   Efter att ha följt förfarandet i artikel 31.3 får kommissionen besluta att belasta medlemsstaterna med de belopp som skall återkrävas

a)

om medlemsstaten inte har inlett alla administrativa eller rättsliga indrivningsförfaranden i den nationella lagstiftningen eller gemenskapslagstiftningen inom ett år efter det första administrativa eller rättsliga konstaterandet,

b)

om det inte har gjorts något första administrativt eller rättsligt konstaterande eller om detta konstaterande har gjorts med en försening som äventyrar indrivning eller om oegentligheten inte har ingått i den sammanfattande redovisning som föreskrivs i punkt 3 första stycket i den här artikeln det år då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes.

5.   Om ingen indrivning har ägt rum inom fyra år efter det datum då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes eller inom åtta år, i de fall då indrivningen ingår i ett rättsligt förfarande i det nationella rättsväsendet, skall de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten och till 50 % av gemenskapsbudgeten.

Den berörda medlemsstaten skall separat i den sammanfattande redovisning som avses i punkt 3 första stycket ange vilka belopp som inte har drivits in inom den tid som avses i första stycket i den här punkten.

Fördelningen av den ekonomiska börda som följer av utebliven indrivning enligt första stycket skall tillämpas utan att det påverkar den berörda medlemsstatens skyldighet att fullfölja indrivningsförfarandena enligt artikel 9.1 i denna förordning. De belopp som drivs in på detta sätt skall gottskrivas EGFJ till 50 %, efter tillämpning av det avdrag som föreskrivs i punkt 2 i den här artikeln.

Om det i indrivningsförfarandena i en avslutande administrativ eller rättslig handling konstateras att inga oegentligheter har förekommit, får den berörda medlemsstaten till EGFJ som utgift ta upp den ekonomiska belastning som den fått bära enligt första stycket.

Om det dock av skäl som inte kan tillskrivas den berörda medlemsstaten inte har kunnat ske någon indrivning inom de tidsfrister som anges i första stycket och om det belopp som skall indrivas överstiger en miljon EUR får kommissionen på begäran av medlemsstaten utsträcka tidsfristerna med upp till 50 % av de ursprungliga tidsfristerna.

6.   I väl motiverade fall får medlemsstaterna besluta att inte fullfölja indrivningen. Ett sådant beslut får fattas endast i följande fall:

a)

Om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger den summa som skall drivas in.

b)

Om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Den berörda medlemsstaten skall i den sammanfattande redovisning som avses i punkt 3 första stycket separat ange de belopp för vilka den beslutat att inte genomföra indrivning och skälen för detta beslut.

7.   De ekonomiska följder som belastar medlemsstaten som en följd av att punkt 5 tillämpas skall av den berörda medlemsstaten föras in i de årsräkenskaper som skall lämnas in till kommissionen enligt artikel 8.1 c iii. Kommissionen skall kontrollera att detta genomförts korrekt och i förekommande fall göra de anpassningar som behövs, när den fattar beslut enligt artikel 30.1.

8.   Efter att ha tillämpat förfarandet i artikel 31.3 får kommissionen i följande fall besluta att från gemenskapsfinansiering undanta belopp som belastats gemenskapsbudgeten:

a)

Med tillämpning av punkterna 5 och 6 i den här artikeln, om kommissionen konstaterar att oegentligheter eller utebliven indrivning beror på oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas en medlemsstats statsförvaltning eller något annat offentligt organ.

b)

Med tillämpning av punkt 6 i den här artikeln, om kommissionen bedömer att den motivering som medlemsstaten lämnar inte utgör tillräckligt underlag för beslutet att avbryta indrivningsförfarandet.

Artikel 33

Särskilda bestämmelser för EJFLU

1.   Medlemsstaterna skall göra de finansiella justeringar som är en följd av oegentligheter och försummelser som upptäckts inom verksamhet eller program för landsbygdsutveckling genom att helt eller delvis inställa den berörda gemenskapsfinansieringen. Medlemsstaterna skall beakta arten och allvaret av de konstaterade oegentligheterna samt storleken på de ekonomiska förluster som EJFLU åsamkats.

2.   Om gemenskapsmedel redan har betalats ut till stödmottagaren skall dessa medel återkrävas av det godkända utbetalande organet enligt dess egna förfaranden för återkrav och användas på nytt enligt punkt 3 c.

3.   De finansiella justeringarna och återanvändningen av medel skall utföras av medlemsstaterna med uppfyllande av följande villkor:

a)

Om oegentligheter har konstaterats, skall medlemsstaterna utvidga sina utredningar till att omfatta all verksamhet som kan tänkas ha berörts av dessa oegentligheter.

b)

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om motsvarande justeringar.

c)

De belopp som uteslutits från gemenskapsfinansiering och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp skall återföras till det berörda programmet. De gemenskapsmedel som hållits inne eller indrivits får emellertid av medlemsstaten användas endast för verksamhet som ingår i samma program för landsbygdsutveckling och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom en verksamhet som har varit föremål för finansiell justering.

4.   När medlemsstaterna enligt artikel 8.1 c iii lämnar in årsräkenskaperna skall de tillställa kommissionen en sammanfattande redovisning av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter, med uppgifter om vilka belopp som ännu inte drivits in, fördelade på administrativa och/eller rättsliga förfaranden och på år som motsvarar det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheten.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om hur de har beslutat att eller avser att återanvända de medel som dragits in och i förekommande fall ändra finansieringsplanen för det berörda programmet för landsbygdsutveckling.

5.   Efter att ha följt förfarandet i artikel 31.3 får kommissionen besluta att belasta medlemsstaterna med de belopp som skall återkrävas

a)

om medlemsstaten inte har inlett alla administrativa eller rättsliga förfaranden i den nationella lagstiftningen eller gemenskapslagstiftningen för att driva in belopp som har utbetalats till stödmottagare inom ett år efter det första administrativa eller rättsliga konstaterandet,

b)

om medlemsstaten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 3 a och 3 c i den här artikeln.

6.   Om återkrav enligt punkt 2 har kunnat genomföras efter det att ett program för landsbygdsutveckling har avslutats skall medlemsstaten återbetala de återvunna beloppen till gemenskapsbudgeten.

7.   En medlemsstat får på de villkor som föreskrivs i artikel 32.6 besluta att avbryta indrivningen sedan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats.

8.   Om ingen indrivning har skett innan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats skall de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten och till 50 % av gemenskapsbudgeten och bokföras antingen efter fyra år efter det första administrativa eller rättsliga konstaterandet, eller efter åtta år om indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet, eller vid programmets slut, om denna fyraårs- eller åttaårsfrist löper ut innan dess.

Om det dock av skäl som inte kan tillskrivas den berörda medlemsstaten inte har kunnat ske någon indrivning inom de tidsfrister som anges i första stycket och om det belopp som skall indrivas överstiger en miljon EUR får kommissionen på begäran av medlemsstaten utsträcka tidsfristerna med upp till 50 % av de ursprungliga tidsfristerna.

9.   I de fall som avses i punkt 8 skall de belopp som motsvarar de 50 % som medlemsstaten skall bära återbetalas till gemenskapsbudgeten.

10.   Om kommissionen genomför en finansiell justering skall denna inte påverka medlemsstatens skyldigheter att återkräva de belopp som utgör medlemsstatens eget deltagande i finansieringen enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (14).

Artikel 34

Avsättning av inkomster från medlemsstaterna

1.   Följande skall anses vara inkomster som skall avsättas enligt artikel 18 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002:

a)

Belopp som enligt artiklarna 31, 32 och 33 i den här förordningen skall betalas till gemenskapsbudgeten, med dithörande räntor.

b)

Belopp som har inkasserats eller återkrävts enligt rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (15).

2.   De belopp som avses i punkt 1 a och 1 b skall betalas till gemenskapsbudgeten och skall, om de återanvänds, uteslutande användas för att finansiera utgifter från EGFJ eller EJFLU.

Artikel 35

Definition av administrativt eller rättsligt konstaterande

Vid tillämpningen av detta kapitel skall det första administrativa eller rättsliga konstaterandet vara den första skriftliga bedömningen, där en behörig myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, på grundval av konkreta fakta sluter sig till att det föreligger en oegentlighet, utan att detta påverkar möjligheten att denna slutsats senare revideras eller dras tillbaka under det administrativa eller rättsliga förfarandets gång.

KAPITEL 3

Kommissionens tillsyn

Artikel 36

Tillgång till information

1.   Medlemsstaterna skall låta kommissionen ta del av alla uppgifter som behövs för att EGFJ och EJFLU skall fungera väl och vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta de kontroller som kommissionen anser bör genomföras inom ramen för förvaltningen av gemenskapens medel, inbegripet kontroller på plats.

2.   Medlemsstaterna skall på begäran underrätta kommissionen om alla lagar och andra författningar som de har antagit för tillämpningen av gemenskapens rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken, i den mån dessa rättsakter har ekonomiska följder för EGFJ eller EJFLU.

3.   Medlemsstaterna skall låta kommissionen ta del av alla uppgifter om oegentligheter som har konstaterats enligt artiklarna 32 och 33 och om de åtgärder som har vidtagits för indrivning av belopp som felaktigt har betalats ut till följd av sådana oegentligheter.

Artikel 37

Kontroller på plats

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de kontroller som medlemsstaterna gör enligt nationella lagar och andra författningar enligt artikel 248 i fördraget eller de kontroller som görs med stöd av artikel 279 i fördraget, får kommissionen anordna kontroller på plats i syfte att särskilt kontrollera

a)

om de administrativa rutinerna är förenliga med gemenskapsreglerna,

b)

om de erforderliga verifikationerna finns och om de överensstämmer med den verksamhet som finansieras av EGFJ eller EJFLU,

c)

under vilka förhållanden den verksamhet som finansieras av EGFJ eller EJFLU genomförs och kontrolleras.

De personer som kommissionen bemyndigar att genomföra kontroller på plats eller kommissionens tjänstemän som verkar inom ramen för sina befogenheter skall ha tillgång till bokföring och alla andra handlingar, inbegripet de handlingar och motsvarande metadata som upprättas eller tas emot och bevaras på elektroniskt medium, som har anknytning till utgifter som finansieras av EGFJ eller EJFLU.

De kontrollbefogenheter som avses ovan skall inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om att vissa åtgärder endast får vidtas av tjänstemän som är särskilt utsedda med stöd av nationell lagstiftning. De personer som bemyndigats av kommissionen skall i synnerhet inte medverka vid hembesök hos eller formella förhör med personer inom ramen för medlemsstatens nationella lagstiftning. De skall emellertid ha tillgång till den information som då framkommer.

2.   Kommissionen skall i god tid före kontrollen underrätta den berörda medlemsstaten eller den medlemsstat på vars territorium kontrollen skall äga rum. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten får delta i kontrollen.

På begäran av kommissionen och med medlemsstatens samtycke skall kompletterande kontroller eller utredningar beträffande den verksamhet som avses i denna förordning utföras av medlemsstatens behöriga myndigheter. Tjänstemän från kommissionen eller personer som har fått bemyndigande av kommissionen får delta.

För att effektivisera kontrollen får kommissionen, med de berörda medlemsstaternas samtycke, ombesörja att myndigheter i dessa medlemsstater deltar i vissa kontroller eller utredningar.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Utgifter från garantisektionen vid EUGFJ, med undantag för utgifter för landsbygdsutveckling

1.   Garantisektionen vid EUGFJ skall finansiera utgifter som medlemsstaterna betalar enligt artikel 2 och artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 1258/1999 fram till och med den 15 oktober 2006.

2.   För de utgifter som medlemsstaterna betalar från och med den 16 oktober 2006 skall bestämmelserna i den här förordningen gälla.

Artikel 39

Utgifter för landsbygdsutveckling från garantisektionen vid EUGFJ

1.   För de medlemsstater som var medlemmar i Europeiska unionen före den 1 maj 2004 skall följande regler gälla för program för landsbygdsutveckling under perioden 2000 — 2006 som finansieras från garantisektionen vid EUGFJ enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1258/1999:

a)

Betalningen till stödmottagare skall upphöra senast den 15 oktober 2006, och medlemsstaternas dithörande utgifter skall ersättas av kommissionen senast i anslutning till den deklaration som lämnas för utgifter under oktober månad 2006. Kommissionen får emellertid i motiverade fall och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.2 tillåta betalningar till och med den 31 december 2006 om återbetalning görs till EGFJ av samma belopp som de förskott som har beviljats medlemsstaterna för programmens genomförandeperiod enligt artikel 5.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1258/1999.

b)

De förskott som har beviljats medlemsstaterna för programmens genomförandeperiod enligt artikel 5.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1258/1999 skall avräknas av dem från utgifter som finansieras av EGFJ, senast tillsammans med deklarationen av utgifter under december månad 2006.

c)

På begäran av medlemsstaterna skall de utgifter som de godkända utbetalande organen betalat mellan den 16 oktober och den 31 december 2006, med undantag för utgifter som tillåts i enlighet med led a andra meningen i denna artikel, betalas från EJFLU:s budget för program för landsbygdsutveckling under perioden 2007-2013.

d)

De ekonomiska resurser som står till förfogande i en medlemsstat den 1 januari 2007, efter det att medlemsstaten frivilligt eller i samband med påföljder har sänkt eller dragit in utbetalningsbelopp, i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1259/1999, skall av den medlemsstaten användas för att finansiera åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 4 i den här förordningen.

e)

Om medlemsstaterna inte använder de ekonomiska resurser som avses i led d inom en tidsfrist som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 41.2, skall motsvarande belopp återföras till EGFJ:s budget.

2.   När det gäller de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 skall de belopp för vilka åtaganden gjorts för åtgärder för landsbygdsutveckling enligt artikel 3.1, beslutade av kommissionen mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2006 och för vilka de handlingar som behövs för att avsluta insatserna inte har lämnats över till kommissionen vid utgången av den tidsfrist som gäller för inlämnande av slutrapporten, återtas av kommissionen senast den 31 december 2010, och de belopp som felaktigt har uppburits skall återbetalas av medlemsstaterna.

3.   Belopp som avser insatser eller program som är föremål för rättsliga förfaranden eller administrativa överklaganden som enligt nationell lagstiftning har suspensiv verkan skall inte beaktas vid beräkningen av det belopp som skall återtas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 40

Utgifter från utvecklingssektionen vid EUGFJ

1.   Åtagandemedel avsedda för finansiering av åtgärder för landsbygdsutveckling från utvecklingssektionen vid EUGFJ enligt beslut fattat av kommissionen mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2006, för vilka de handlingar som behövs för att avsluta insatserna inte har lämnats över till kommissionen vid utgången av den tidsfrist som gäller för inlämnande av slutrapporten, skall av kommissionen återtas senast den 31 december 2010, och de belopp som felaktigt har uppburits skall återbetalas av medlemsstaterna. De handlingar som behövs för att avsluta insatserna är utgiftsdeklarationen för slutbetalning, slutrapporten över genomförandet och den deklaration som föreskrivs i artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (16).

2.   Belopp som avser insatser eller program som är föremål för rättsliga förfaranden eller administrativa överklaganden som enligt nationell lagstiftning har suspensiv verkan, skall inte beaktas vid beräkningen av det belopp som skall återtas enligt punkt 1.

Artikel 41

Fondkommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av kommittén för jordbruksfonderna (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 42

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionen skall fatta beslut om tillämpningsföreskrifter för denna förordning enligt förfarandet i artikel 41.2. Kommissionen skall med tillämpning av denna förordning, särskilt artiklarna 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 och 48, besluta om följande:

1.

Villkoren för godkännande av utbetalande organ och attesterande organ, för det särskilda godkännandet av samordningsorganen, för deras respektive funktioner, för nödvändig information och för hur denna skall överföras eller ställas till kommissionens förfogande.

2.

Villkoren för delegering av de utbetalande organens uppgifter.

3.

Tillåtna attesteringsstandarder och attesteringens art, räckvidd och periodicitet.

4.

Genomförandebestämmelser för automatiskt återtagande av anslag, kontroll och överensstämmelse och avslutande av räkenskaperna.

5.

Närmare bestämmelser om hur anslag från medlemsstaterna skall tas upp i budgeten och avsättas.

6.

Allmänna regler för kontroller på platsen.

7.

Form, innehåll, periodicitet och tidsfrister beträffande följande, samt regler för hur detta överförs till kommissionen eller ställs till dess förfogande:

Utgiftsdeklarationer samt uppskattningar av utgifter och uppdatering av dessa.

De utbetalande organens försäkran och årsräkenskaper.

Rapporter om attestering av räkenskaperna.

Identitetsuppgifter för de godkända utbetalande organen, samordningsorganen och de attesterande organen.

Närmare bestämmelser om upptagande i budgeten och utbetalning av utgifter som finansieras av EGFJ och EJFLU.

Meddelande om vilka ekonomiska justeringar medlemsstaterna företagit inom ramen för insatser eller program för landsbygdsutveckling och sammanställningar av medlemsstaternas indrivningsförfaranden till följd av oegentligheter.

Information om åtgärder som vidtagits enligt artikel 9.

8.

Regler om bevarande av handlingar och uppgifter.

9.

Nödvändiga övergångsbestämmelser för genomförandet av denna förordning.

Artikel 43

Ekonomisk årsrapport

Kommissionen skall före den 1 september varje år utarbeta en ekonomisk rapport över förvaltningen av EGFJ och EJFLU för det föregående budgetåret och lägga fram den för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 44

Konfidentialitet

Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa konfidentialitet för de uppgifter som överlämnas eller tas emot inom ramen för kontroll och avslutande av räkenskaperna som verkställs enligt denna förordning.

De principer som avses i artikel 8 i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (17) skall tillämpas på dessa uppgifter.

Artikel 45

Användande av euro

1.   De belopp som anges i kommissionens beslut om antagande av program för landsbygdsutveckling, beloppen i kommissionens åtaganden och utbetalningar samt alla belopp avseende styrkta eller attesterade utgifter och medlemsstaternas utgiftsdeklarationer skall uttryckas och utbetalas i euro.

2.   När ett direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 betalas till en mottagare i någon annan valuta än euro skall medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i euro till nationell valuta på grundval av den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före den 1 oktober det år som stödet avser.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 skall kommissionens återbetalningar av stödbeloppen till medlemsstaterna göras på grundval av medlemsstaternas utgiftsdeklarationer. Vid upprättandet av utgiftsdeklarationerna skall medlemsstaterna tillämpa samma växelkurs som använts vid betalningen till stödmottagaren.

Artikel 46

Ändring av förordning (EEG) nr 595/91

Förordning (EEG) nr 595/91 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 skall punkt 2 utgå.

2.

I artikel 7 skall punkt 1 utgå.

Artikel 47

Upphävanden

1.   Förordning nr 25, förordning (EG) nr 723/97 och förordning (EG) nr 1258/1999 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1258/1999 skall dock fortsätta att gälla till och med den 15 oktober 2006 för utgifter som betalas av medlemsstaterna och till och med den 31 december 2006 för utgifter som betalas av kommissionen.

2.   Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till denna förordning i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 48

Övergångsbestämmelser

För att genomföra denna förordning skall kommissionen fatta beslut om nödvändiga och väl motiverade åtgärder för att i brådskande fall lösa praktiska och specifika problem, särskilt problem med anledning av övergången från förordningarna nr 25, (EG) nr 723/97 och (EG) nr 1258/1999 till denna förordning. Sådana åtgärder får utgöra undantag från vissa delar av denna förordning, men bara i den omfattning och under den tid som oundgängligen krävs.

Artikel 49

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007, med undantag för artikel 18.4 och 18.5, som skall tillämpas från och med ikraftträdandet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 47.

Följande bestämmelser skall dock tillämpas från och med den 16 oktober 2006:

Artiklarna 30 och 31 för de utgifter som uppstår från och med den 16 oktober 2006.

Artikel 32 för de fall som anmäls enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 595/91 och för vilka fullständig indrivning ännu inte har gjorts den 16 oktober 2006.

Artiklarna 38, 39, 41, 44 och 45 för utgifter under 2006 som förs till budgetåret 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

F. BODEN


(1)  Yttrandet avgivet den 26 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 15).

(4)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Det interinstitutionella avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 113.

(7)  EGT  30, 20.4.1962, s. 991. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 728/70 (EGT L 94, 28.4.1970, s. 9).

(8)  EGT L 108, 25.4.1997, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2136/2001 (EGT L 288, 1.11.2001, s. 1).

(9)  EGT L 67, 14.3.1991, s. 11.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT C 121, 20.5.2005, s. 1.

(12)  Yttrandet avgivet den 9 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(13)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(14)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(15)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 123. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2217/2004 (EUT L 375, 23.12.2004, s. 1).

(16)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).

(17)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.


BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 25

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 2.2

Artiklarna 2 — 8

Förordning (EEG) nr 595/91

Denna förordning

Artikel 5.2

Artikel 32.3

Artikel 8

Artikel 7.1

Artikel 32.2

Förordning (EG) nr 723/97

Denna förordning

Artiklarna 1 — 3

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.3

Artikel 5.1 b

Artiklarna 5 — 9

Förordning (EG) nr 1258/1999

Denna förordning

Artikel 1.1 första stycket

Artikel 2.2

Artikel 1.2 a

Artikel 3.1 a

Artikel 1.2 b

Artikel 3.1 b

Artikel 1.2 c

Artikel 4

Artikel 1.2 d

Artikel 3.2 a

Artikel 1.2 e

Artikel 3.1 d

Artikel 5.1 c

Artikel 5.1 d

Artikel 1.3

Artikel 4

Artikel 1.4

Artikel 13

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 3

Artikel 2.3

Artikel 42

Artikel 3.1

Artikel 4

Artikel 3.2

Artikel 3.2 a

Artikel 3.3

Artikel 5

Artikel 3.4

Artikel 42

Artikel 4.1 a

Artikel 8.1 a

Artikel 8.1 b

Artikel 4.2

Artikel 6.1

Artikel 4.3

Artikel 8.2

Artikel 4.4

Artikel 10

Artikel 4.5

Artikel 6.2

Artikel 4.6

Artikel 8.1 a

Artikel 4.7

Artikel 6.3

Artikel 4.8

Artikel 42

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 14.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 25.1

Artikel 5.2

Artikel 14.2

Artikel 5.3

Artikel 42

Artikel 6.1

Artikel 8.1 c

Artikel 6.2

Artikel 42

Artikel 7.1

Artikel 15.2

Artikel 7.2 första stycket

Artikel 15.2

Artikel 7.2 andra stycket

Artikel 15.3 och 15.4

Artikel 7.2 tredje stycket

Artikel 15.5

Artikel 7.3 första stycket

Artikel 30.1

Artikel 7.3 andra stycket

Artikel 30.2

Artikel 7.4 första stycket

Artikel 31.1

Artikel 7.4 andra stycket

Artikel 31.3 första stycket

Artikel 7.4 tredje stycket

Artikel 31.3 andra stycket

Artikel 7.4 fjärde stycket

Artikel 31.2

Artikel 7.4 femte stycket

Artikel 31.4

Artikel 7.4 sjätte stycket

Artikel 31.5

Artikel 7.5

Artikel 42

Artikel 8.1 första stycket

Artikel 9.1

Artikel 8.1 andra stycket

Artikel 9.3

Artikel 8.2

Artikel 32.1 och 32.8

Artikel 8.3

Artikel 42

Artikel 9.1 första stycket

Artikel 36.1

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 36.2

Artikel 9.2

Artikel 37.1

Artikel 9.3

Artikel 42

Artikel 10

Artikel 43

Artiklarna 11 — 15

Artikel 41

Artikel 16

Artikel 41

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 48

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 49


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

11.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/26


RÅDETS BESLUT

av den 21 juli 2005

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

(2005/599/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 27 april 2004 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med AVS-staterna i syfte att ändra partnerskapsavtalet mellan gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) (nedan kallat ”Cotonouavtalet”). Förhandlingarna avslutades i februari 2005.

(2)

Avtalet om ändring av Cotonouavtalet bör därför undertecknas på Europeiska gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, med de av gemenskapen ensidigt eller gemensamt med andra parter avgivna förklaringar som åtföljer slutakten, godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texterna till avtalet och till slutakten åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

F. BODEN


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet rättat i EUT L 385, 29.12.2004, s. 88.


AVTAL

om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallad ”gemenskapen” under det att gemenskapens stater nedan kallas ”medlemsstater”,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

vilka stater nedan kallas ”AVS-staterna”,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Georgetown-avtalet om inrättandet av Afrikas, Västindiens och Stillahavsområdets staters grupp (AVS-staterna), å andra sidan,

SOM BEAKTAR partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat ”Cotonouavtalet”),

SOM BETRAKTAR att det i artikel 95.1 i Cotonouavtalet slås fast att avtalets giltighetstid skall vara tjugo år, med början den 1 mars 2000,

SOM BETRAKTAR att det i artikel 95.3 andra stycket i Cotonouavtalet föreskrivs att parterna, tio månader före utgången av varje femårsperiod, skall inleda förhandlingar för att undersöka vilka ändringar som eventuellt bör göras av bestämmelserna i Cotonouavtalet,

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Enda artikel

I enlighet med förfarandet i dess artikel 95 skall Cotonouavtalet ändras genom följande bestämmelser:

A.   INGRESSEN

1.

Efter åttonde hänvisningen i ingressen, som inleds med orden ”SOM BETRAKTAR Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna …”, skall följande hänvisningar införas:

”SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR att de allvarligaste brotten som berör det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att det är nödvändigt att genom åtgärder på nationell nivå och ett utvidgat globalt samarbete se till att de på ett effektivt sätt lagligen beivras.

SOM ANSER att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och förekomsten av en väl fungerande verksamhet vid domstolen utgör ett viktigt bidrag till fred och internationell rättvisa.”

2.

Tionde hänvisningen i ingressen, som inleds med orden ”SOM ANSER att de mål och principer för utvecklingen …”, skall ersättas med följande:

”SOM ANSER att millennieutvecklingsmålen inom ramen för den millenniedeklaration som antogs av Förenta nationernas generalförsamling 2000, särskilt målet om utrotning av extrem fattigdom och hunger, och de mål och principer för utveckling som antagits vid Förenta nationernas konferenser ger en klar och tydlig vision av vad som bör eftersträvas och att dessa mål och principer måste ligga till grund för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen inom ramen för detta avtal.”

B.   TEXTEN I ARTIKLARNA I COTONOUAVTALET

1.

I artikel 4 skall den inledande delen ersättas med följande:

”AVS-staterna skall i full suveränitet fastställa principerna, strategierna och modellerna för utvecklingen av sina ekonomier och samhällen. De skall tillsammans med gemenskapen fastställa de samarbetsprogram som skall upprättas enligt detta avtal. Parterna erkänner dock att icke-statliga aktörer och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå spelar en kompletterande roll i utvecklingsprocessen och kan bidra till den. Icke-statliga aktörer och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå skall därför, när så är lämpligt och på de villkor som anges i detta avtal,”.

2.

Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Dialogen skall syfta till informationsutbyte och främjande av ömsesidig förståelse; den skall också underlätta fastställandet av gemensamt överenskomna prioriteringar och gemensamma program, särskilt genom erkännande av de samband som finns mellan olika aspekter av förbindelserna mellan parterna och mellan de olika samarbetsområden som anges i detta avtal. Samråd mellan parterna i internationella forum skall underlättas genom denna dialog. Den skall också syfta till att förhindra att det uppstår situationer där någon av parterna kan anse det nödvändigt att tillgripa de samrådsförfaranden som fastställs i artiklarna 96 och 97.”

b)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Dialogen skall föras i flexibla former. Den skall vara formell eller informell, allt efter behoven, äga rum inom eller utom den institutionella ramen, inbegripet AVS-gruppen och den gemensamma parlamentariska församlingen, och ske i lämpliga former och på lämplig nivå, t.ex. regional, subregional eller nationell nivå.”

c)

Följande punkt skall införas:

”6a.

I syfte att förebygga att det uppstår situationer där en part kan anse det nödvändigt att tillgripa samrådsförfarandet i artikel 96 skall, där så är lämpligt, dialogen om avtalets grundsatser ske på ett systematiskt och formaliserat sätt i enlighet med de närmare bestämmelserna i bilaga VII.”

3.

I artikel 9 skall rubriken ersättas med följande:

Grundsatser i fråga om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt grundelement beträffande gott styre”.

4.

Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”3a

Parterna förbinder sig vidare att, i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt internationella konventioner och instrument och i enlighet med sina lagar och andra författningar, samarbeta i syfte att förhindra legosoldatverksamhet.”

b)

Följande punkt skall läggas till:

”6.

I syfte att främja stärkandet av fred och internationell rättvisa bekräftar parterna ånyo sin fasta föresats

att utbyta erfarenheter när det gäller antagande av de rättsliga anpassningar som krävs för att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen skall kunna ratificeras och genomföras,

bekämpa internationell brottslighet i enlighet med internationell rätt, med beaktande av Romstadgan.

Parterna skall sträva efter att vidta åtgärder för att ratificera och genomföra Romstadgan och därmed sammanhängande instrument.”

5.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 11a

Bekämpning av terrorism

Parterna upprepar sitt bestämda fördömande av alla terrorhandlingar och förbinder sig att bekämpa terrorism genom internationellt samarbete, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt, relevanta konventioner och instrument och, särskilt, genom ett fullständigt genomförande av FN: s säkerhetsråds resolutioner 1373 (2001) och 1456 (2003) och andra relevanta FN-resolutioner. Parterna är överens om att i detta syfte

utbyta information om terroristgrupper och de nätverk som stöder dem,

utbyta synpunkter beträffande medel och metoder, även på det tekniska området och utbildningsområdet, för att bekämpa terroristhandlingar, samt erfarenheter när det gäller att förhindra terrorism.

Artikel 11b

Samarbete när det gäller att förhindra spridning av massförstörelsevapen

1.   Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, till såväl statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.

Parterna är därför överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och icke-spridning och andra internationella skyldigheter på området.

Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en av avtalets grundsatser.

2.   Parterna är vidare överens om att samarbeta om och bidra till målet om icke-spridning genom att

vidta åtgärder för att underteckna, ratificera eller, i förekommande fall, tillträda alla andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem,

upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll som omfattar kontroll av export och transitering av varor med koppling till massförstörelsevapen, inbegripet kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen, och som även innefattar effektiva påföljder i fall då reglerna för exportkontroll överträds.

Finansiellt och tekniskt bistånd till samarbetet för att förhindra spridning av massförstörelsevapen kommer att finansieras genom andra särskilda instrument än de som avsedda för finansiering av AVS — EG-samarbetet.

3.   Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som skall åtfölja och befästa dessa delar av avtalet.

4.   Om en part, på grundval särskilt av rapporter från Internationella atomenergiorganet (IAEA), Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) eller andra relevanta multilaterala organ och efter att ha fört en förstärkt politisk dialog, anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt punkt 1, skall den, utom i särskilt brådskande fall, till den andra parten och till AVS-ministerrådet och Europeiska unionens råd överlämna alla relevanta upplysningar som behövs för en noggrann undersökning av situationen med syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna. I detta syfte skall den kalla den andra parten till samråd om i första hand de åtgärder som den parten har vidtagit eller skall vidta för att avhjälpa situationen.

5.   Samrådet skall äga rum på den nivå och i den form som anses mest lämplig för att en lösning skall kunna nås.

Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen till samråd och skall pågå under en tid som skall fastställas i samförstånd och som skall vara beroende av kränkningens art och allvar. Dialogen inom ramen för samrådsförfarandet får inte pågå längre än 120 dagar.

6.   Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, om samråd avböjs eller om ett särskilt brådskande fall är förhanden får lämpliga åtgärder vidtas. Dessa åtgärder skall återkallas så snart orsakerna till att de vidtagits inte längre föreligger.”

6.

I artikel 23 skall följande led läggas till:

”l)

främjande av traditionell kunskap.”

7.

I artikel 25.1 skall led d ersättas med följande:

”d)

främja bekämpningen av

HIV/AIDS och därvid säkerställa skyddet av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter,

andra fattigdomsrelaterade sjukdomar, särskilt malaria och tuberkulos,”.

8.

Artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a)

Leden c och d skall ersättas med följande:

”c)

hjälpa samhällsbaserade institutioner att ge barn möjligheter att utveckla sin fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska potential,

d)

genom rehabiliteringsprogram återintegrera barn i områden som genomgått en konflikt,”.

b)

Följande led skall läggas till:

”e)

främja ett aktivt deltagande av unga medborgare i det offentliga livet liksom studentutbyten och samverkan mellan ungdomsorganisationer i AVS-staterna och EU.”

9.

I artikel 28 skall det inledande stycket ersättas med följande:

”Genom samarbetet skall ett effektivt stöd ges till förverkligandet av de mål och prioriteringar som AVS-staterna fastställt inom ramen för samarbetet och integrationen på regional och subregional nivå, inbegripet samarbete mellan regioner och inom AVS-staterna. Det regionala samarbetet får också omfatta utvecklingsländer som inte tillhör AVS-statsgruppen samt de utomeuropeiska länderna och territorierna och de yttersta randområdena. Stödet skall syfta till att”.

10.

I artikel 29 a skall led i ersättas med följande:

”i)

hos institutioner och organisationer för regional integration som inrättats av AVS-staterna eller i vilka AVS-stater deltar och som främjar regionalt samarbete och regional integration, och”.

11.

Artikel 30.2 skall ersättas med följande:

”2.

Samarbetet skall också inriktas på att understödja projekt och initiativ inom ramen för samarbete mellan eller inom AVS-staterna, inbegripet projekt och initiativ i vilka utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen medverkar.”

12.

I artikel 43.4 skall följande strecksats läggas till:

”—

Utveckling och främjande av utnyttjandet av lokalt innehåll när det gäller informations- och kommunikationsteknik.”

13.

Artikel 58 skall ersättas med följande:

”Artikel 58

Enheter och organ som kan komma i fråga för stöd

1.   Följande enheter eller organ kan komma i fråga för finansiellt stöd enligt detta avtal:

a)

AVS-staterna.

b)

Regionala eller mellanstatliga organ där en eller flera AVS-stater ingår, även organ med medlemmar som inte tillhör AVS-gruppen, och som har givits befogenheter av dessa AVS-stater.

c)

Gemensamma organ som inrättats av AVS-staterna och gemenskapen för förverkligandet av vissa särskilda mål.

2.   Efter godkännande från den eller de berörda AVS-staterna skall även följande kunna komma i fråga för finansiellt stöd:

a)

Nationella eller regionala offentliga eller halvoffentliga organ och enheter i AVS-staterna, inbegripet parlamenten, och, särskilt, finansiella institut och utvecklingsbanker i AVS-staterna.

b)

Företag och andra privata organisationer samt privata aktörer i AVS-staterna.

c)

Företag i en gemenskapsmedlemsstat, för att dessa skall få möjlighet att driva produktiva projekt i en AVS-stats territorium, varvid stöd skall ges som tillägg till företagets egna bidrag.

d)

Finansiella intermediärer i AVS-staterna eller gemenskapen vilka tillhandahåller, främjar och finansierar privata investeringar i AVS-staterna.

e)

Myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå i AVS-staterna eller gemenskapen.

f)

Utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen, när de deltar i ett gemensamt initiativ eller en regional organisation tillsammans med AVS-stater.

3.   Icke-statliga aktörer från AVS-staterna och gemenskapen med lokal prägel kan komma i fråga för finansiellt stöd enligt detta avtal i enlighet med närmare bestämmelser i de nationella och regionala vägledande programmen.”

14.

Artikel 68.2 och 68.3 skall ersättas med följande:

”2.

Stödet vid kortvariga fluktuationer i exportinkomster skall syfta till att möjliggöra fullföljandet av socioekonomiska reformer och program som skulle kunna påverkas negativt till följd av en inkomstminskning och till att avhjälpa de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt inkomsterna från försäljning av jordbruks- och gruvprodukter.

3.

Det faktum att AVS-staternas ekonomier är extremt beroende av export, särskilt av export av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna, skall beaktas vid medelstilldelningen för ett visst tillämpningsår. De minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna, AVS-östaterna och AVS-stater som genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof skall i detta sammanhang beviljas en mera gynnsam behandling.”

15.

Artikel 89.1 skall ersättas med följande:

”1.

Särskilda insatser skall göras för att understödja AVS-östaterna i deras strävan att hejda sin tilltagande sårbarhet på grund av nya och allvarliga ekonomiska, sociala och ekologiska problem och att vända utvecklingen. Syftet med dessa insatser skall vara att påskynda prioriterade åtgärder för hållbar utveckling som de små östaterna bland utvecklingsländerna vill genomföra och att på samma gång främja en harmoniserad ansats när det gäller ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling.”

16.

Artikel 96 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”1a.

Parterna är överens om att, utom i särskilt brådskande fall, uttömma alla tänkbara möjligheter till dialog enligt artikel 8 innan de inleder samråd enligt punkt 2 a i den här artikeln.”

b)

I punkt 2 skall led a ersättas med följande:

”a)

Om en part, trots sådan politisk dialog om avtalets grundsatser som avses i artikel 8 och i punkt 1a i den här artikeln, anser att den andra parten underlåter att fullgöra en förpliktelse med avseende på respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer eller rättsstatsprincipen enligt artikel 9.2, skall den, utom i särskilt brådskande fall, lämna den andra parten och ministerrådet all relevant information som krävs för en ingående undersökning av situationen i syfte att söka finna en lösning som är godtagbar för båda parterna. I detta syfte skall den kalla den andra parten till samråd, i enlighet med bilaga VII, om i första hand de åtgärder som den parten har vidtagit eller skall vidta för att avhjälpa situationen.

Samrådet skall äga rum på den nivå och i den form som anses mest lämpliga för att en lösning skall kunna nås.

Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen till samråd och skall pågå under en tid som skall fastställas i samförstånd och vara beroende av kränkningens art och allvar. Dialogen inom ramen för samrådsförfarandet skall i alla händelser inte pågå längre än 120 dagar.

Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, om samråd avböjs eller om ett särskilt brådskande fall föreligger får lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärderna skall återkallas så snart orsakerna till att de vidtagits inte längre föreligger.”

17.

Artikel 97.2 skall ersättas med följande:

”2.

I sådana fall får vardera parten kalla den andra parten till samråd. Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen och dialogen inom ramen för samrådsförfarandet får pågå högst 120 dagar.”

18.

Artikel 100 skall ersättas med följande:

”Artikel 100

Texternas status

Protokollen och bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. Bilagorna Ia, II, III, IV och VI får ses över, omarbetas och/eller ändras av ministerrådet på grundval av en rekommendation från AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete.

Detta avtal, som upprättats i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven tillhörande Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive AVS-staternas sekretariat, och en bestyrkt kopia skall av båda sekretariaten överlämnas till regeringen i var och en av signatärstaterna.”

C.   BILAGOR

1.

I bilaga I skall följande punkt läggas till:

”9.

Med avvikelse från artikel 58 i detta avtal skall ett belopp på 90 miljoner EUR överföras till anslagsposten för samarbete mellan AVS-staterna inom ramen för 9: e EUF. Beloppet får användas för att finansiera delegering av ansvar och arbetsuppgifter under perioden 2006 — 2007 och skall förvaltas direkt av kommissionen.”

2.

Följande bilaga skall införas:

”BILAGA Ia

Flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för detta avtal

1.

För de ändamål som fastställs i detta avtal och för tiden från och med den 1 mars 2005 skall en flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för avtalet täcka åtaganden avseende en period om fem eller sex år från och med den 1 januari 2008.

2.

Europeiska unionen skall för denna nya period upprätthålla sitt bistånd till AVS-staterna på som lägst samma nivå som nivån för 9: e EUF, exklusive återstående medel från tidigare europeiska utvecklingsfonder; en uppräkning skall dessutom göras, på grundval av gemenskapens uppskattningar, med hänsyn till effekterna av inflationen, tillväxten i Europeiska unionen och unionens utvidgning med tio nya medlemsstater 2004.

3.

Eventuella ändringar av den fleråriga finansieringsramen eller motsvarande delar av detta avtal som behöver göras skall, med avvikelse från artikel 95 i detta avtal, beslutas av ministerrådet.”

3.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Vanliga lån får i följande fall beviljas på förmånliga villkor:

a)

Om det är fråga om sådana infrastrukturprojekt i de minst utvecklade länderna, länder som genomlevt en konflikt eller länder som drabbats av en naturkatastrof — med undantag av de länder som avses i aa — som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn. Räntesatsen skall i sådana fall minskas med 3 procentenheter.

aa)

Om det är fråga om infrastrukturprojekt som genomförs av affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn och som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn i länder som omfattas av restriktiva upplåningsvillkor inom ramen för initiativet för djupt skuldsatta fattiga länder (HIPC) eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning. Banken skall i sådana fall försöka minska den genomsnittliga finansieringskostnaden genom lämplig samfinansiering med andra givare. Skulle detta bedömas som ogörligt får räntesatsen för lånet sänkas så mycket som krävs för att den skall överensstämma med nivån inom ramen för HIPC-initiativet eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning.

b)

Om det är fråga om projekt som innefattar omstruktureringsåtgärder inom ramen för privatisering eller som har betydande och klart påvisbara positiva sociala eller miljömässiga verkningar. I sådana fall får lån beviljas med en räntesubvention vars storlek och form skall beslutas med hänsyn till projektets särdrag. Räntesubventionen får emellertid inte överstiga 3 procentenheter.

Den slutgiltiga räntesatsen för lån enligt a eller b får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.”

ii)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.

Räntesubventioner får kapitaliseras eller användas i form av bidrag. Högst 10 % av budgeten för räntesubventioner får användas för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd i AVS-staterna.”

b)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Investeringsanslaget skall kunna utnyttjas inom alla sektorer av ekonomin för att stödja investeringar som företas av privata aktörer eller affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn, även investeringar i intäktsgenererande ekonomisk och teknisk infrastruktur som är av central betydelse för den privata sektorn. Följande skall gälla för investeringsanslaget:

a)

Det skall förvaltas som en fond som automatiskt förnyas och skall syfta till finansiell bärkraftighet. Finansieringsverksamheten skall äga rum på marknadsrelaterade villkor och det skall undvikas att finansieringsstödet förorsakar snedvridningar på lokala marknader eller ersätter privata finansieringskällor.

b)

Det skall understödja den finansiella sektorn i AVS-staterna och ha en katalysatoreffekt genom att underlätta mobiliseringen av långfristig lokal finansiering och uppmuntra utländska privata investerare och långivare att engagera sig i projekt i AVS-staterna.

c)

Det skall bära en del av den risk som är förenad med de projekt som finansieras. Dess finansiella bärkraftighet skall säkras genom portföljen som helhet, inte genom de enskilda insatserna.

d)

Det skall sträva efter att slussa medel genom nationella och regionala institutioner och program i AVS-staterna som främjar utvecklingen av små och medelstora företag.”

ii)

Följande punkt skall införas:

”1a.

Banken skall ersättas för sina kostnader för att förvalta investeringsanslaget. Under var och ett av de två första åren efter det andra finansprotokollets ikraftträdande skall denna ersättning utgå med högst 2 % av beloppet för den sammanlagda ursprungliga medelsanvisningen till investeringsanslaget. Därefter skall ersättningen till banken varje år omfatta dels en fast del på 0,5 % av den ursprungliga medelsanvisningen, dels en rörlig del på högst 1,5 % av den del av portföljen som utgörs av investeringar i projekt i AVS-staterna. Ersättningen skall finansieras med medel från investeringsanslaget.”

c)

I artikel 5 skall led b ersättas med följande:

”b)

När det gäller vanliga lån och vid riskkapitalfinansiering för små och medelstora företag skall som huvudregel gemenskapen och de andra berörda parterna gemensamt bära valutarisken. Genomsnittligt sett bör valutarisken delas lika.”

d)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 6a

Årlig rapportering beträffande investeringsanslaget

Företrädare för de EU-medlemsstater som ansvarar för investeringsanslaget, företrädare för AVS-staterna samt företrädare för Europeiska investeringsbanken, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råds sekretariat och AVS-sekretariatet skall årligen sammanträffa för att diskutera verksamhet, resultat och policyfrågor när det gäller investeringsanslaget.

Artikel 6b

Resultatöversyn avseende investeringsanslaget

Det samlade resultatet av verksamheten inom ramen för investeringsanslaget skall bli föremål för en gemensam översyn såväl efter finansprotokollets halva löptid som efter löptidens slut. Inom ramen för denna översyn får rekommendationer lämnas om hur genomförandet av anslaget kan förbättras.”

4.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 skall led a ersättas med följande:

”a)

Behoven skall bedömas på grundval av kriterier såsom inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer, skuldsättningsnivå, förlust av exportinkomster samt beroendet av inkomster av export, särskilt av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna. De minst utvecklade AVS-staterna skall beviljas särskild behandling, och östaternas och inlandsstaternas sårbarhet skall beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett land som befunnit sig i konflikt eller drabbats av en naturkatastrof skall också uppmärksammas.”

ii)

Följande punkt skall läggas till:

”5.

Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 5.7 kan gemenskapen komma att öka tilldelningen till det berörda landet med hänsyn till speciella behov eller exceptionella resultat.”

b)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

När en AVS-stat fått den information som avses ovan skall den utarbeta och till gemenskapen överlämna ett utkast till vägledande program som skall bygga på och överensstämma med landets egna mål och prioriteringar för utvecklingen sådana dessa angivits i landstödstrategin. Utkastet till vägledande program skall innehålla uppgifter om följande:

a)

Den eller de viktigaste sektorer eller områden till vilka stödet skall koncentreras (målsektorer eller målområden).

b)

De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av de mål som uppställts för målsektorerna eller målområdena.

c)

De medel som avsatts för program och projekt som faller utanför målsektorerna, och/eller huvuddragen i sådan program- eller projektverksamhet samt uppgift om de medel som kommer att avsättas för var och en av verksamheterna.

d)

Uppgift om vilka typer av icke-statliga aktörer som kan komma i fråga för stöd enligt de kriterier som ministerrådet fastställt, om de medel som anslagits för dem och om vilken typ av verksamhet — som måste vara sådan som bedrivs utan vinstsyfte — som skall stödjas.

e)

Förslag till regionala program och projekt.

f)

En reserv för att täcka eventuella ersättningskrav, kostnadsökningar eller oförutsedda utgifter.”

ii)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Utkastet till vägledande program skall bli föremål för ett åsiktsutbyte mellan den berörda AVS-staten och gemenskapen. Det vägledande programmet skall antas gemensamt av kommissionen, på gemenskapens vägnar, och AVS-staten. Programmet skall när det antagits vara bindande för både gemenskapen och AVS-staten. Det vägledande programmet skall bifogas landstödstrategin och dessutom innehålla uppgift om följande:

a)

Specifika och klart avgränsade åtgärder, särskilt åtgärder för vilka åtaganden kan ingås före nästa översyn.

b)

En tidsplan för genomförandet av det vägledande programmet och för översyn av det, bland annat med avseende på åtaganden och utbetalningar av medel.

c)

Parametrar och kriterier för översynerna.”

iii)

Följande punkt skall läggas till:

”5.

Om en AVS-stat, på grund av krig eller andra konflikter eller extraordinära omständigheter med jämförbara effekter, befinner sig i en krissituation och detta hindrar den nationella utanordnaren från att utöva sina funktioner, får kommissionen själv för särskilda stödinsatser använda och förvalta de medel som anslagits till den staten i enlighet med artikel 3. De särskilda stödinsatserna skall kunna avse åtgärder för att främja fred, konflikthantering eller konfliktlösning, stöd för att underlätta återhämtningen efter en konflikt, däribland stöd till institutionell uppbyggnad, samt stöd till åtgärder för ekonomisk eller social utveckling, med beaktande särskilt av de mest sårbara befolkningsgruppernas behov. Så snart som de behöriga myndigheterna åter är i stånd att handha samarbetet skall kommissionen och den berörda AVS-staten återgå till de normala genomförande- och förvaltningsförfarandena.”

c)

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

i)

I hela artikeln skall orden ”chefen för kommissionens delegation” ersättas med ordet ”kommissionen”.

ii)

I punkt 4 skall led b ersättas med följande:

”b)

Program och projekt som faller utanför målsektorerna.”

iii)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Sedan översynerna efter halva löptiden och efter löptidens slut har slutförts kan kommissionen på gemenskapens vägnar se över medelstilldelningen med hänsyn till den berörda AVS-statens aktuella behov och resultat.”

d)

Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

”1.

Det regionala samarbetet skall omfatta åtgärder som gynnar och inbegriper

a)

två, flera eller samtliga AVS-stater samt utvecklingsländer utanför AVS-gruppen som deltar i åtgärderna, och/eller

b)

ett regionalt organ i vilket minst två AVS-stater är medlemmar, även organ i vilka icke-AVS — stater är medlemmar.”

e)

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Medelstilldelning

1.   Gemenskapen skall i början av den period som finansprotokollet omfattar för varje region ange vilka medel den får utnyttja under en femårsperiod. Den vägledande medelstilldelningen skall grundas på en behovsbedömning och på framsteg och framtidsutsikter vad gäller den regionala samarbets- och integrationsprocessen. Regionala och nationella medel får utnyttjas tillsammans för finansiering av regionala åtgärder som har ett tydligt nationellt inslag för att nivån på insatsen skall kunna bli tillräckligt hög och effektiviteten ökas.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 11 får gemenskapen öka tilldelningen till den berörda regionen med hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat.”

f)

I artikel 10.1 skall led c ersättas med följande:

”c)

Program och projekt med vars hjälp dessa mål skall kunna nås, i den mån programmen eller projekten har kunnat tydligt avgränsas, uppgift om de medel som skall anslås för respektive program eller projekt samt en tidsplan för genomförandet.”

g)

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

Samarbete mellan AVS-staterna

1.   I början av den period som omfattas av finansprotokollet skall gemenskapen för AVS-ministerrådet ange hur stor del av de medel som anslagits till regionalt samarbete som skall avsättas för åtgärder som kommer flera eller samtliga AVS-stater till godo. Sådana åtgärder behöver inte begränsas av ett villkor beträffande geografisk belägenhet.

2.   Om det uppkommer nya behov när det gäller att förbättra effekterna av verksamheter i vilka flera AVS-stater är inblandade, får gemenskapen öka medelstilldelningen för samarbete mellan AVS-staterna.”

h)

Artikel 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

Ansökningar om finansiering

1.   Ansökningar om finansiering av regionala program skall inges

a)

av vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer, eller

b)

i programplaneringsskedet, av vederbörligen bemyndigade subregionala organ eller organisationer eller av AVS-stater i de berörda regionerna, förutsatt att åtgärden återfinns i det regionala vägledande programmet.

2.   Ansökningar avseende program mellan flera AVS-stater skall inges

a)

av minst tre vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer tillhörande olika geografiska regioner eller av minst två AVS-stater från var och en av dessa tre regioner, eller

b)

av AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, eller

c)

av internationella organisationer, exempelvis Afrikanska unionen, som genomför åtgärder vilka bidrar till målen för regionalt samarbete eller regional integration, förutsatt att AVS-ambassadörskommittén först givit sitt godkännande.”

i)

Artikel 14 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

Tillvägagångssätt för genomförandet

1.   [utgår]

2.   [utgår]

3.   Med beaktande av målen för regionalt samarbete, inbegripet samarbete mellan AVS-staterna, och av dess egenart skall för åtgärder som vidtas på detta område i tillämpliga fall samma tillvägagångssätt tillämpas som de som fastställts för utvecklingsfinansieringssamarbetet.

4.   Kommissionen skall, om inte annat följer av punkterna 5 och 6, för varje regionalt program eller projekt som finansieras med medel från fonden med någon av de enheter som avses i artikel 13 ingå

a)

antingen en finansieringsöverenskommelse i enlighet med artikel 17; den berörda enheten skall i så fall utse en regional utanordnare, vars arbetsuppgifter i tillämpliga delar skall motsvara den nationella utanordnarens, eller

b)

en överenskommelse om bidrag enligt artikel 19a, beroende på åtgärdens art och när den berörda enheten inte är en AVS-stat och har i uppdrag att genomföra programmet eller projektet.

5.   För program och projekt som finansieras med medel från fonden och för vilka ansökan om finansiering lämnats in av någon av de internationella organisationer som avses i artikel 13.2 c skall det inrättas en överenskommelse om bidrag.

6.   Program och projekt som finansieras med medel från fonden och för vilka ansökan om finansiering lämnats in av AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén skall, beroende på åtgärdens art, genomföras antingen av AVS-sekretariatet, varvid en finansieringsöverenskommelse skall ingås mellan kommissionen och AVS-statsgruppen i enlighet med artikel 17, eller av kommissionen.”

j)

I kapitel 3 skall rubriken ersättas med följande:

”BEDÖMNING OCH FINANSIERING”

k)

Artikel 15 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Avgränsning, beredning och bedömning av program och projekt

1.   Program och projekt som lagts fram av en AVS-stat skall bli föremål för gemensam bedömning. AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete skall utarbeta allmänna riktlinjer och kriterier för bedömningen av program och projekt. Programmen och projekten skall i allmänhet vara fleråriga och får omfatta en rad olika åtgärder av begränsad omfattning inom ett bestämt område.

2.   De program- eller projekthandlingar som utarbetas och överlämnas i ett finansieringsärende skall innehålla alla upplysningar som är nödvändiga för att programmet eller projektet skall kunna bedömas; om ett program eller projekt ännu inte är helt färdigutformat, skall huvuddragen redovisas så att en bedömning blir möjlig.

3.   Vid bedömningen av programmen eller projekten skall landets begränsningar när det gäller mänskliga resurser beaktas och det skall tillses att de är upplagda så att de underlättar ett bättre tillvaratagande av mänskliga resurser. Vidare skall varje AVS-stats särdrag och begränsningar beaktas.

4.   Program och projekt avsedda att genomföras av icke-statliga aktörer som enligt avtalet kan komma i fråga får bedömas av kommissionen ensam, och för sådana program eller projekt får en överenskommelse om bidrag ingås direkt mellan kommissionen och de icke-statliga aktörerna i enlighet med artikel 19a. Bedömningen skall göras i enlighet med artikel 4.1 d när det gäller typerna av aktörer, deras möjlighet att komma i fråga och typ av verksamhet som skall stödjas. Kommissionen skall genom chefen för den berörda delegationen informera den nationella utanordnaren om bidrag som beviljats på detta sätt.”

l)

Artikel 16 skall ersättas med följande:

”Artikel 16

Finansieringsförslag och beslut om finansiering

1.   Slutsatserna av bedömningen skall sammanfattas i ett finansieringsförslag som i sin slutgiltiga utformning skall upprättas av kommissionen i nära samarbete med den berörda AVS-staten.

2.   [utgår]

3.   [utgår]

4.   Kommissionen skall på gemenskapens vägnar meddela den berörda AVS-staten sitt beslut om finansiering inom 90 dagar från den dag då finansieringsförslagets slutgiltiga utformning fastställdes.

5.   Om finansieringsförslaget inte antas av kommissionen på gemenskapens vägnar, skall den berörda AVS-staten omedelbart underrättas om skälen för beslutet. I ett sådant fall får företrädarna för den berörda AVS-staten inom 60 dagar därefter begära

a)

att ärendet hänskjuts till den AVS — EG-kommitté för utvecklingsfinaniseringssamarbete som inrättas genom detta avtal, eller

b)

att de ges möjlighet att bli hörda av gemenskapens företrädare.

6.   Efter det att den berörda AVS-staten hörts skall ett slutgiltigt beslut att anta eller avslå finansieringsförslaget fattas av kommissionen på gemenskapens vägnar. Den berörda AVS-staten får innan beslutet fattas överlämna de upplysningar som den anser nödvändiga som komplement till den information som kommissionen har tillgång till.”

m)

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

Finansieringsöverenskommelse

1.   Om inte annat anges i detta avtal skall för varje program eller projekt som finansieras med medel från fonden en finansieringsöverenskommelse ingås mellan kommissionen och den berörda AVS-staten.

2.   Finansieringsöverenskommelsen skall ingås mellan kommissionen och den berörda AVS-staten inom 60 dagar efter det att kommissionen fattat sitt beslut på gemenskapens vägnar. Finansieringsöverenskommelsen skall

a)

särskilt specificera det ekonomiska bidraget från gemenskapen, närmare bestämmelser och villkor för finansieringen samt de allmänna och specifika bestämmelser som hänför sig till programmet eller projektet,

b)

innefatta bestämmelser om anslag för täckande av kostnadsökningar och oförutsedda utgifter.

3.   Medel som när programmen eller projekten avslutas inte utnyttjats skall tillfalla den eller de berörda AVS-staterna.”

n)

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

Överskridande av anslag

1.   Så snart det framgår att det finns risk för att de anslag som står till förfogande enligt finansieringsöverenskommelsen kommer att överskridas, skall den nationella utanordnaren underrätta kommissionen om detta och inhämta dess förhandsgodkännande av de åtgärder som den nationella utanordnaren avser att vidtaga för att täcka överskridandet, antingen genom en minskning av programmets eller projektets storlek eller genom ianspråktagande av nationella medel eller andra medel som inte härrör från gemenskapen.

2.   Om det inte är möjligt att minska programmets eller projektets storlek eller att täcka överskridandet med hjälp av andra medel, får kommissionen, på motiverad begäran av den nationella utanordnaren, på gemenskapens vägnar fatta ett beslut om tilläggsfinansiering med medel från det vägledande programmet.”

o)

Artikel 19 skall ersättas med följande:

”Artikel 19

Retroaktiv finansiering

1.   För att projekten skall komma i gång snabbt, väntetider mellan på varandra följande projekt undvikas och förseningar förebyggas får AVS-staterna, när projektbedömningen avslutats och innan beslutet om finansiering fattas, förhandsfinansiera verksamhet som gäller igångsättningen av program, förberedande arbete eller säsongsbundet arbete, beställningar av utrustning med långa leveranstider samt vissa pågående verksamheter. Sådan medelsförbrukning skall följa de förfaranden som föreskrivs i detta avtal.

2.   Utgifter enligt punkt 1 skall tas in i finansieringsförslaget och skall inte påverka det beslut om finansiering som kommissionen fattar på gemenskapens vägnar.

3.   AVS-statens utgifter enligt denna artikel skall finansieras retroaktivt inom ramen för programmet eller projektet när finansieringsöverenskommelsen väl undertecknats.”

p)

I kapitel 4 skall rubriken ersättas med följande:

”GENOMFÖRANDE”

q)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 19a

Genomförandebestämmelser

1.   Program och projekt som finansieras med medel från fonden skall, när kommissionen svarar för det finansiella genomförandet, huvudsakligen genomföras genom

a)

tilldelning av upphandlingskontrakt,

b)

beviljande av bidrag,

c)

genomförande i egen regi,

d)

direkta utbetalningar, om det är fråga om budgetstöd, stöd till sektorsprogram, skuldlättnadsstöd eller stöd vid kortsiktiga fluktuationer i exportinkomster.

2.   Upphandlingskontrakt är, inom ramen för denna bilaga, ekonomiska avtal som ingås skriftligen i syfte att mot betalning av ett bestämt belopp erhålla leverans av varor, utförande av byggentreprenader eller tillhandahållande av tjänster.

3.   Med ’bidrag’ avses i denna bilaga direkta, icke-återbetalningspliktiga ekonomiska tillskott som beviljas för att finansiera

a)

en åtgärd med syfte att främja förverkligandet av ett mål som faller inom ramen för detta avtal eller för ett program eller projekt som antagits enligt avtalets bestämmelser, eller

b)

den löpande verksamheten i ett organ som eftersträvar ett sådant mål.

Bidrag skall bli föremål för ett skriftligt avtal.

Artikel 19b

Villkorlig anbudsinfordran

För att projekten skall komma i gång snabbt får AVS-staterna, i väl motiverade fall och oavsett vilken typ av upphandling det rör sig om, i samförstånd med kommissionen utlysa villkorliga anbudsinfordringar när bedömningen av projektet avslutats och innan beslutet om finansiering fattas. Denna bestämmelse skall tas in i finansieringsförslaget.”

r)

Artikel 20 skall ersättas med följande:

”Artikel 20

Rätt att delta

Utom i de fall undantag beviljas enligt artikel 22 skall följande gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26:

1.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från fonden skall stå öppet för varje fysisk eller juridisk person från en AVS-stat eller från en medlemsstat i gemenskapen.

2.

All utrustning och materiel som köps in inom ramen för ett kontrakt som finansieras med medel från fonden skall ha ursprung i någon av de stater som avses i punkt 1. I detta sammanhang skall begreppet ’ursprungsprodukter’ bedömas med hänvisning till relevanta internationella avtal; vidare skall även varor med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna anses som varor med ursprung i gemenskapen.

3.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från fonden skall stå öppet för internationella organisationer.

4.

När finansieringen avser en åtgärd som genomförs via en internationell organisation skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt den internationella organisationens regler, och det skall säkras att samtliga givare får en likvärdig behandling. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.

5.

När finansieringen avser en åtgärd som genomförs inom ramen för ett regionalt initiativ skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person från en stat som deltar i initiativet. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.

6.

När finansieringen avser en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt tredjelandets regler. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.”

s)

Artikel 22 skall ersättas med följande:

”Artikel 22

Undantag

1.   I välgrundade undantagsfall får, på motiverad ansökan av de berörda AVS-staterna, fysiska eller juridiska personer från tredjeländer som inte hör till dem som enligt artikel 20 kan komma i fråga beviljas tillstånd att delta i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras av gemenskapen. De berörda AVS-staterna skall i varje enskilt fall lämna kommissionen den information som behövs för att den skall kunna besluta om sådana undantag, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt

a)

den berörda AVS-statens geografiska belägenhet,

b)

konkurrenskraften hos entreprenörer, leverantörer och konsulter från medlemsstaterna och AVS-staterna,

c)

behovet av att undvika stora ökningar i kostnaderna för genomförandet av kontraktet,

d)

transportsvårigheter eller förseningar som beror på leveranstider eller andra liknande problem,

e)

den teknik som är mest ändamålsenlig och bäst lämpad med hänsyn till de lokala förhållandena,

f)

synnerligen brådskande fall,

g)

produkternas eller tjänsternas tillgänglighet på de berörda marknaderna.

2.   Bankens regler för kontraktstilldelning skall gälla för projekt som finansieras med medel från investeringsanslaget.”

t)

Artikel 24 skall ersättas med följande:

”Artikel 24

Genomförande i egen regi

1.   När åtgärder genomförs i egen regi skall programmen eller projekten genomföras via myndigheter eller offentliga eller halvoffentliga organ i den eller de berörda AVS-staterna eller av den juridiska person som ansvarar för genomförandet av åtgärden.

2.   Gemenskapen skall bidra till kostnaderna för myndigheterna eller organen i fråga genom att tillhandahålla utrustning eller materiel som de saknar eller genom att ställa medel till förfogande som gör att de kan rekrytera den ytterligare personal i form av experter från den berörda AVS-staten eller från någon annan AVS-stat som krävs. Gemenskapens deltagande får endast täcka kostnader med anledning av kompletterande åtgärder eller tillfälliga utgifter med anknytning till genomförandet vilka är strikt hänförliga till programmen och projekten i fråga.

3.   De kostnadsberäkningar som ligger till grund för genomförandet av åtgärder i egen regi skall ha upprättats med iakttagande av de gemenskapsregler, förfaranden och av kommissionen fastställda standarddokument som gäller när kostnadsberäkningen godkänns.”

u)

Artikel 26 skall ersättas med följande

”Artikel 26

Företrädesregler

1.   Åtgärder skall vidtas för att främja bredast möjliga deltagande av fysiska och juridiska personer i AVS-staterna i genomförandet av kontrakt som finansieras av fonden så att de fysiska och mänskliga resurserna i dessa stater kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. För detta ändamål skall följande gälla:

a)

När det gäller kontrakt om byggentreprenader till ett värde understigande 5 miljoner EUR skall anbudsgivare i AVS-staterna, under förutsättning att åtminstone en fjärdedel av kapitalet och ledningspersonalen härrör från en eller flera AVS-stater, ges en prisförmån på 10 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

b)

När det gäller varukontrakt skall, oberoende av varornas värde, anbudsgivare i AVS-staterna som erbjuder varor för vilka åtminstone 50 % av kontraktsvärdet är av AVS-ursprung ges en prisförmån på 15 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

c)

När det gäller tjänstekontrakt skall, när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs, företräde ges åt

i)

experter, institutioner eller konsultföretag från AVS-staterna med den erforderliga kompetensen,

ii)

anbud som inlämnats av AVS-företag, antingen individuellt eller i ett konsortium tillsammans med europeiska partner, samt

iii)

anbud som inlämnats av europeiska anbudsgivare som anlitar underleverantörer eller experter i AVS-staterna.

d)

I de fall det förutses att underleverantörer kommer att anlitas skall den vinnande anbudsgivaren ge företräde för fysiska personer och företag i AVS-staterna som är i stånd att genomföra kontraktet på liknande villkor.

e)

AVS-staterna får i anbudsinfordan föreslå de potentiella anbudsgivarna biträde av andra AVS-staters företag eller nationella experter eller konsulter, utvalda genom ömsesidig överenskommelse. Detta samarbete kan ske i form av ett samriskföretag eller underleveranser eller arbetsplatsanknuten utbildning av praktikanter.

2.   När två anbud erkänns som likvärdiga på grundval av de ovan angivna kriterierna skall företräde ges åt

a)

anbudet från en anbudsgivare från en AVS-stat, eller

b)

om inget sådant anbud finns,

i)

det anbud som medger bästa möjliga utnyttjande av AVS-staternas fysiska och mänskliga resurser,

ii)

det anbud som erbjuder de bästa möjligheterna till underleverantörskontrakt för företag eller fysiska personer från AVS-staterna, eller

iii)

ett konsortium av fysiska personer eller företag från AVS-stater och gemenskapen.”

v)

I kapitel 6 skall rubriken ersättas med följande:

”FÖRVALTNINGS- OCH GENOMFÖRANDEANSVARIGA FÖR FONDENS MEDEL”

w)

Artikel 34 skall ersättas med följande:

”Artikel 34

Kommissionen

1.   Kommissionen skall svara för det finansiella genomförandet av de åtgärder som finansieras med medel från fonden, med undantag av investeringsanslaget eller räntesubventioner, enligt följande huvudsakliga förvaltningsmetoder:

a)

Centralt.

b)

I decentraliserad form.

2.   Som allmän regel skall kommissionen välja förvaltning i decentraliserad form för det finansiella genomförandet av fondens medel.

Genomförandeuppgifterna skall i så fall handhas av AVS-staterna i enlighet med artikel 35.

3.   För att säkerställa det finansiella genomförandet av fondens medel skall kommissionen delegera genomförandebefogenheter inom sina avdelningar. Kommissionen skall underrätta AVS-staterna och AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete om delegeringen.”

x)

Artikel 35 skall ersättas med följande:

”Artikel 35

Nationell utanordnare

1.   Varje AVS-stats regering skall utse en nationell utanordnare, som skall representera den i alla åtgärder som finansieras med fondmedel förvaltade av kommissionen och banken. Den nationella utanordnaren skall utse en eller flera personer som sin ersättare när han eller hon är förhindrad att utöva denna funktion och skall underrätta kommissionen om detta. Närhelst förutsättningar i fråga om institutionell kapacitet och sund ekonomisk förvaltning är uppfyllda får den nationella utanordnaren delegera sina funktioner när det gäller att genomföra de berörda programmen eller projekten till den ansvariga enheten inom AVS-statens nationella förvaltning. Den nationella utanordnaren skall underrätta kommissionen om all sådan delegering.

Om kommissionen får kännedom om problem i tillämpningen av förfarandena för att förvalta fondens medel, skall den, tillsammans med den nationella utanordnaren, ta de kontakter som är nödvändiga i syfte att avhjälpa situationen och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Den nationella utanordnaren skall vara ekonomiskt ansvarig endast för de genomförandeuppgifter som han eller hon har tilldelats.

Den nationella utanordnaren skall, inom ramen för den decentraliserade förvaltningen av fondens medel och med förhåll för de kompletterande befogenheter som kommissionen kan komma att tilldela honom eller henne

a)

svara för samordning, programplanering, regelbunden uppföljning och översyner av genomförandet av samarbetet (årligen samt efter halva löptiden och efter löptidens slut) samt för samordning med givarna,

b)

i nära samarbete med kommissionen ansvara för beredning, framläggande och bedömning av program och projekt,

c)

bereda förfrågningsunderlaget vid anbudsinfordringar och, i förekommande fall, handlingarna för förslagsinfordringar,

d)

innan anbudsinfordringar eller, i förekommande fall, förslagsinfordringar utlyses överlämna förfrågningsunderlaget respektive handlingarna till kommissionen för godkännande,

e)

i nära samarbete med kommissionen utlysa anbudsinfordringar och, i förekommande fall, förslagsinfordringar,

f)

ta emot inlämnade anbud och, i förekommande fall, förslag och till kommissionen överlämna en kopia av dem, utöva ordförandeskapet vid granskningen av anbuden eller förslagen samt, med beaktande av den tid som krävs för godkännande av kontraktet eller bidraget, fastställa resultatet av granskningen inom anbudens eller förslagens giltighetstid,

g)

inbjuda kommissionen att närvara vid granskningen av anbuden eller, i förekommande fall, förslagen och till kommissionen överlämna resultatet av granskningen med en hemställan om att den godkänner förslaget till kontraktstilldelning eller beviljande av bidrag,

h)

överlämna kontrakt och kostnadsberäkningar samt eventuella tillägg till dessa till kommissionen för godkännande,

i)

underteckna de kontrakt och eventuella tillägg till dessa som godkänts av kommissionen,

j)

kontrollera och godkänna utgifter inom ramen för de medel som han eller hon har fått sig tilldelade, samt

k)

under genomförandefasen vidta eventuellt nödvändiga anpassningar för att säkerställa att de godkända programmen eller projekten genomförs korrekt från ekonomisk och teknisk synpunkt.

2.   Den nationella utanordnaren skall under genomförandefasen, med beaktande av kravet på att kommissionen skall underrättas, besluta om

a)

tekniska justeringar och ändringar i detaljfrågor av program eller projekt, förutsatt att ändringarna inte påverkar den valda tekniska lösningen och håller sig inom gränsen för den reserv för justeringar som fastställts i finansieringsöverenskommelsen,

b)

ändring av platsen för ett program eller projekt som består av flera delar, om det är motiverat av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl,

c)

ådömande eller upphävande av dröjsmålsviten,

d)

befrielse av borgensmän från deras åtaganden,

e)

inköp av varor, oberoende av ursprung, på den lokala marknaden,

f)

användning av byggutrustning och byggmaskiner som inte har sitt ursprung i medlemsstaterna eller AVS-staterna, förutsatt att det inte finns någon produktion av jämförbar utrustning eller jämförbara maskiner i medlemsstaterna eller AVS-staterna,

g)

tecknande av underkontrakt,

h)

slutligt godkännande, förutsatt att kommissionen är närvarande vid det preliminära godkännandet, godkänner motsvarande protokoll och i förekommande fall är närvarande vid det slutliga godkännandet, särskilt när det i samband med det preliminära godkännandet har gjorts anmärkningar i så stor utsträckning att mera omfattande tillkommande arbeten blivit nödvändiga, samt

i)

anlitande av konsulter och andra tekniska experter på tekniskt bistånd.”

y)

Artikel 36 skall ersättas med följande:

”Artikel 36

Chefen för kommissionens delegation

1.   Kommissionen skall i varje AVS-stat och i varje regional grupp som uttryckligen begär det representeras av en delegation under ledning av en delegationschef som ackrediterats av den eller de berörda AVS-staterna. Lämpliga åtgärder skall vidtas i de fall då en delegationschef utses för en grupp AVS-stater. Delegationschefen skall representera kommissionen inom alla dess kompetensområden och verksamheter.

2.   Delegationschefen skall vara den främsta samtalspartnern för AVS-staterna och för de organ som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd enligt avtalet. Delegationschefen skall ha ett nära samarbete med den nationella utanordnaren.

3.   Delegationschefen skall ges de instruktioner och befogenheter som krävs för att de åtgärder som finansieras inom ramen för avtalet skall kunna underlättas och påskyndas.

4.   Delegationschefen skall regelbundet underrätta de nationella myndigheterna om sådana gemenskapsåtgärder som kan vara av direkt betydelse för samarbetet mellan gemenskapen och AVS-staterna.”

z)

Artikel 37 skall ersättas med följande:

”Artikel 37

Betalningar

1.   För verkställandet av betalningar i AVS-staternas nationella valutor får konton i medlemsstaternas valutor eller i euro öppnas i AVS-staterna av kommissionen och i dess namn hos ett offentligt eller halvoffentligt nationellt finansiellt institut som valts ut i samförstånd mellan AVS-staten och kommissionen. Detta institut skall utöva funktionen som nationell utbetalare.

2.   Den nationella utbetalaren skall inte få någon ersättning för sina tjänster, och ingen ränta skall utgå på insatta medel. De lokala kontona skall fyllas på av kommissionen i en medlemsstats valuta eller i euro på grundval av uppskattningar av kommande medelsbehov; uppskattningarna skall göras tillräckligt långt i förväg för att man skall kunna undvika att det uppstår behov av förhandsfinansiering från AVS-staters sida och att utbetalningar försenas.

3.   [utgår]

4.   Betalningarna skall, eventuellt efter det att den nationella utanordnaren kontrollerat och godkänt dem, verkställas av kommissionen i enlighet med de regler som fastställts av gemenskapen och kommissionen.

5.   [utgår]

6.   Kontroll-, godkännande- och utbetalningsförfarandena skall vara slutförda inom 90 dagar från den dag beloppet förfaller till betalning. Den nationella utanordnaren skall utfärda betalningsbemyndigandet och överlämna det till chefen för kommissionens delegation senast 45 dagar före förfallodagen.

7.   Krav med anledning av betalningsförseningar skall täckas av den eller de berörda AVS-staterna och av kommissionen ur dess egna medel, var och en avseende den del av förseningen för vilken varje part är ansvarig, i enlighet med förfarandena ovan.”

5.

Följande bilaga skall läggas till:

”BILAGA VII

Politisk dialog om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen

Artikel 1

Mål

1.   Samråd enligt artikel 96.2 a skall, utom i särskilt brådskande fall, äga rum efter en uttömmande politisk dialog i enlighet med artikel 8 och artikel 9.4 i avtalet.

2.   Parterna bör föra denna politiska dialog i avtalets anda och med beaktande av de riktlinjer för den politiska dialogen mellan AVS och EU som fastställts av ministerrådet.

3.   Den politiska dialogen är en process som bör främja stärkta förbindelser mellan AVS och EU och bidra till förverkligandet av partnerskapets mål.

Artikel 2

Intensifierad politisk dialog före samråd enligt artikel 96 i avtalet

1.   Den politiska dialogen om respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen skall föras enligt artikel 8 och artikel 9.4 i partnerskapsavtalet och inom ramen för internationellt erkända standarder och normer. Parterna får inom ramen för denna dialog komma överens om gemensamma program och prioriteringar.

2.   Parterna får, med beaktande av de särskilda omständigheterna i den berörda AVS-staten och inom ramen för internationellt överenskomna standarder och normer, gemensamt utarbeta och komma överens om särskilda riktmärken eller mål när det gäller respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen. Riktmärkena är mekanismer för att nå målen genom att de uppställer etappmål och frister för när etappmålen skall ha nåtts.

3.   Den politiska dialogen enligt punkterna 1 och 2 skall vara systematisk och formell och skall uttömma alla tänkbara möjligheter innan samråd enligt artikel 96 i avtalet inleds.

4.   Förutom i sådana särskilt brådskande fall som avses i artikel 96.2 b i avtalet får samråd enligt artikel 96 äga rum utan föregående intensifierad politisk dialog också om en part ständigt underlåter att fullgöra åtaganden som den gjort inom ramen för en tidigare dialog eller om dialogen inte förs i god tro.

5.   Parterna skall använda sig av politisk dialog enligt artikel 8 i avtalet också för att hjälpa länder som är föremål för lämpliga åtgärder enligt artikel 96 i avtalet att normalisera förbindelserna.

Artikel 3

Tilläggsbestämmelser för samråd enligt artikel 96 i avtalet

1.   Parterna skall sträva efter att vid samråd enligt artikel 96 i avtalet företrädas på likvärdig nivå.

2.   Parterna förbinder sig att samverka på ett öppet sätt före, under och efter det formella samrådet, med beaktande av de särskilda riktmärken och mål som avses i artikel 2.2 i denna bilaga.

3.   Parterna skall utnyttja den frist på 30 dagar som fastställs i artikel 96.2 i avtalet för grundliga förberedelser och för mera djupgående konsultationer inom AVS-gruppen och mellan gemenskapen och dess medlemsstater. Parterna bör under samrådsprocessen komma överens om flexibla tidsramar men vara medvetna om att särskilt brådskande fall enligt artikel 96.2 b i avtalet och artikel 2.4 i denna bilaga kan komma att kräva en omedelbar reaktion.

4.   Parterna erkänner AVS-gruppens roll i den politiska dialogen på grundval av närmare bestämmelser som skall fastställas av AVS-gruppen och meddelas Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater.

5.   Parterna erkänner behovet av strukturerade och kontinuerliga samråd enligt artikel 96 i avtalet. Ministerrådet får utarbeta närmare bestämmelser för detta ändamål.”

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.


SLUTAKT

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

och EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

å andra sidan,

församlade i Luxemburg den 25 juni 2005 för att underteckna avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000,

har vid undertecknandet av detta avtal antagit följande förklaringar som åtföljer denna slutakt:

Förklaring I Gemensam förklaring om artikel 8 i Cotonouavtalet

Förklaring II Gemensam förklaring om artikel 68 i Cotonouavtalet

Förklaring III Gemensam förklaring om bilaga Ia

Förklaring IV Gemensam förklaring om artikel 3.5 i bilaga IV

Förklaring V Gemensam förklaring om artikel 9.2 i bilaga IV

Förklaring VI Gemensam förklaring om artikel 12.2 i bilaga IV

Förklaring VII Gemensam förklaring om artikel 13 i bilaga IV

Förklaring VIII Gemensam förklaring om artikel 19a i bilaga IV

Förklaring IX Gemensam förklaring om artikel 24.3 i bilaga IV

Förklaring X Gemensam förklaring om artikel 2 i bilaga VII

Förklaring XI Gemenskapens förklaring om artiklarna 4 och 58.2 i Cotonouavtalet

Förklaring XII Gemenskapens förklaring om artikel 11a i Cotonouavtalet

Förklaring XIII Gemenskapens förklaring om artikel 11b.2 i Cotonouavtalet

Förklaring XIV Gemenskapens förklaring om artiklarna 28, 29, 30 och 58 i Cotonouavtalet och om artikel 6 bilaga IV

Förklaring XV Europeiska unionens förklaring om bilaga Ia

Förklaring XVI Gemenskapens förklaring om artiklarna 4.3, 5.7, 16.5, 16.6 och 17.2 i bilaga IV

Förklaring XVII Gemenskapens förklaring om artikel 4.5 i bilaga IV

Förklaring XVIII Gemenskapens förklaring om artikel 20 i bilaga IV

Förklaring XIX Gemenskapens förklaring om artiklarna 34, 35 och 36 i bilaga IV

Förklaring XX Gemenskapens förklaring om artikel 3 i bilaga VII

FÖRKLARING I

Gemensam förklaring om artikel 8 i Cotonouavtalet

När det gäller dialog på nationell eller regional nivå avses i artikel 8 i Cotonouavtalet med ”AVS‐gruppen” AVS‐ambassadörskommitténs trojka samt ordföranden i AVS‐underkommittén för politiska, sociala, humanitära och kulturella frågor. Med den gemensamma parlamentariska församlingen avses den gemensamma parlamentariska församlingens båda medordföranden eller deras företrädare.

FÖRKLARING II

Gemensam förklaring om artikel 68 i Cotonouavtalet

AVS — EG-ministerrådet kommer att, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 100 i Cotonouavtalet, granska förslagen från AVS angående bilaga II till det avtalet om kortvariga fluktuationer i exportinkomster (FLEX).

FÖRKLARING III

Gemensam förklaring om bilaga Ia

Om avtalet om ändring av Cotonouavtalet inte har trätt i kraft den 1 januari 2008 skall samarbetet finansieras genom överskottet från nionde EUF och från tidigare EUF: er.

FÖRKLARING IV

Gemensam förklaring om artikel 3.5 i bilaga IV

Med ”speciella behov” avses i artikel 3.5 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med ”exceptionella resultat” avses en situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, då åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till landet och en tilläggsfinansiering till det nationella vägledande programmet kan användas för effektiva strategier för fattigdomsminskning och på grundval av en sund ekonomisk förvaltning.

FÖRKLARING V

Gemensam förklaring om artikel 9.2 i bilaga IV

Med ”nya behov” avses i artikel 9.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med ”exceptionella resultat” avses en situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, då åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till regionen och en tilläggsfinansiering till det regionala vägledande programmet kan användas för effektiva strategier för regional integration och på grundval av en sund ekonomisk förvaltning.

FÖRKLARING VI

Gemensam förklaring om artikel 12.2 i bilaga IV

Med ”nya behov” avses i artikel 12.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis nya åtaganden inom ramen för internationella initiativ eller behovet av att bemöta utmaningar som är gemensamma för AVS‐staterna.

FÖRKLARING VII

Gemensam förklaring om artikel 13 i bilaga IV

Med hänsyn till den särskilda geografiska situation som utmärker regionerna i Västindien och Stillahavsområdet får AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, med avvikelse från artikel 13.2 a i bilaga IV, lämna in en särskild ansökan om finansiering avseende någon av dessa regioner.

FÖRKLARING VIII

Gemensam förklaring om artikel 19a i bilaga IV

Ministerrådet kommer, med tillämpning av artikel 100 i Cotonouavtalet, att granska de bestämmelser i bilaga IV som gäller kontraktstilldelning och genomförande av kontrakt, i syfte att godkänna dem innan avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i kraft.

FÖRKLARING IX

Gemensam förklaring om artikel 24.3 i bilaga IV

Samråd kommer att äga rum med AVS‐staterna före varje ändring av de gemenskapsregler som avses i artikel 24.3 i bilaga IV.

FÖRKLARING X

Gemensam förklaring om artikel 2 i bilaga VII

Med ”internationellt erkända standarder och normer” avses de standarder och normer som fastställts inom ramen för de instrument som nämns i ingressen till Cotonouavtalet.

FÖRKLARING XI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4 och 58.2 i Cotonouavtalet

I artiklarna 4 och 58.2 täcker uttrycket ”myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå” alla nivåer av decentralisering, inbegripet ”collectivités locales”.

FÖRKLARING XII

Gemenskapens förklaring om artikel 11a i Cotonouavtalet

Finansiellt och tekniskt bistånd som avser samarbete i kampen mot terrorism kommer att finansieras med andra medel än de som avsatts för att finansiera utvecklingssamarbete mellan AVS och EG.

FÖRKLARING XIII

Gemenskapens förklaring om artikel 11b.2 i Cotonouavtalet

Det är överenskommet att de åtgärder som avses i artikel 11b.2 i Cotonouavtalet kommer att vidtas inom en anpassad tidsram som beaktar varje lands särskilda begränsningar.

FÖRKLARING XIV

Gemenskapens förklaring om artiklarna 28, 29, 30 och 58 i Cotonouavtalet och om artikel 6 i bilaga IV

Tillämpningen av dessa bestämmelser om regionalt samarbete i fall då icke-AVS-länder är inblandade kommer att omfattas av tillämpningen av motsvarande bestämmelser inom ramen för gemenskapens finansiella instrument för samarbete med andra länder och regioner i världen. När dessa motsvarande bestämmelser trätt i kraft kommer gemenskapen att underrätta AVS-gruppen om det.

FÖRKLARING XV

Europeiska unionens förklaring om bilaga Ia

1.

Europeiska unionen förbinder sig att snarast möjligt och om möjligt före utgången av september 2005 lägga fram förslag om exakt belopp för den fleråriga finansieringsramen för samarbete inom ramen för det ändrade Cotonouavtalet och om vilken tidsperiod finansieringsramen skall omfatta.

2.

Den lägsta biståndsinsats som avses i punkt 2 i bilaga Ia garanteras, utan att detta påverkar AVS‐staternas möjligheter att få tillgång till ytterligare medel från andra, redan befintliga eller eventuellt tillkommande, finansieringsinstrument som syftar till att understödja åtgärder inom områden såsom akut humanitärt bistånd, livsmedelsförsörjning, fattigdomsrelaterade sjukdomar, stöd för genomförande av de ekonomiska partnerskapsavtalen, stöd till planerade åtgärder efter reformen av sockermarknaden samt åtgärder med anknytning till fred och stabilitet.

3.

Den frist (31 december 2007) som gäller för nya åtaganden med medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden skulle vid behov kunna omprövas.

FÖRKLARING XVI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4.3, 5.7, 16.5, 16.6 och 17.2 i bilaga IV

Dessa bestämmelser skall inte påverka medlemsstaternas roll i beslutsförfarandet.

FÖRKLARING XVII

Gemenskapens förklaring om artikel 4.5 i bilaga IV

Artikel 4.5 i bilaga IV och återgången till de normala förvaltningsförfarandena kommer att genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen. AVS-gruppen kommer att underrättas om detta beslut i vederbörlig ordning.

FÖRKLARING XVIII

Gemenskapens förklaring om artikel 20 i bilaga IV

Bestämmelserna i artikel 20 i bilaga IV kommer att genomföras i enlighet med principen om ömsesidighet med andra givare.

FÖRKLARING XIX

Gemenskapens förklaring om artiklarna 34, 35 och 36 i bilaga IV

De närmare arbetsuppgifterna för de personer som skall svara för förvaltnings‐ och genomförandeuppgifter avseende fondens medel skall anges i en procedurhandbok som kommer att bli föremål för samråd med AVS‐staterna i enlighet med artikel 12 i Cotonouavtalet. Handboken kommer att ställas till AVS-staternas förfogande när avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i kraft. Varje ändring av handboken kommer att behandlas på detta sätt.

FÖRKLARING XX

Gemenskapens förklaring om artikel 3 i bilaga VII

När det gäller de närmare bestämmelser som avses i artikel 3 i bilaga VII skall den ståndpunkt som Europeiska unionens råd skall inta i ministerrådet grundas på ett förslag från kommissionen.