ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 207

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
10 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1300/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av förordning (EG) nr 27/2005 när det gäller strömming, makrill, taggmakrill, tunga och fartyg som används för olagligt fiske

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2005 av den 9 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1302/2005 av den 9 augusti 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1303/2005 av den 9 augusti 2005 om förbud mot fiske efter tunga i ICES-områdena II, IV (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under fransk flagg

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1304/2005 av den 9 augusti 2005 om förbud mot fiske efter blåvitling i ICES-område V b (färöiska vatten) med fartyg som seglar under fransk flagg

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2005 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje MON 863) som modifierats genetiskt för resistens mot bladbaggar (Diabrotica spp.) [delgivet med nr K(2005) 2950]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2005 om ändring av beslut 2005/240/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Polen [delgivet med nr K(2005) 2985]

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1300/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av förordning (EG) nr 27/2005 när det gäller strömming, makrill, taggmakrill, tunga och fartyg som används för olagligt fiske

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 27/2005 (2) fastställs för 2005 fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(2)

Internationella fiskerikommissionen för Östersjön antog en rekommendation i september 2004 för att öka fiskemöjligheterna efter sill med 10 000 i förvaltningsenhet 3, vilket skulle ge Finland fiskemöjligheter efter ytterligare 8 199 ton sill. Denna rekommendation integrerades inte i gemenskapens lagstiftning. Därför har Finland överfiskat sin kvot med 7 856 ton för 2004, eftersom de ytterligare fiskemöjligheterna inte fördelades. Genom kommissionens förordning (EG) nr 776/2005 av den 19 maj 2005 om anpassning av vissa fiskkvoter för 2005 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter (3) minskades Finlands kvot med 7 856 ton på grund av överfiskningen. Den finska kvoten för sill i underavdelning 30–31 bör därför höjas med 7 856 ton, eftersom minskningen berodde på att rekommendationen från Internationella fiskerikommissionen för Östersjön inte genomfördes i gemenskapens lagstiftning. Denna ändring kommer inte att innebära någon ökning av den mängd sill som fångas av Finland under 2005.

(3)

Den beslutade sammanlagda tillåtna fångstmängden (TAC) för makrill i förvaltningsområde IIa (vatten utanför EG), Vb (EG:s vatten) VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV skall omfatta gemenskapsvatten och internationellt vatten i Vb, detta för att undvika felaktig rapportering. Förvaltningsområdet bör därför ändras.

(4)

Den beslutade sammanlagda tillåtna fångstmängden för taggmakrill i förvaltningsområde Vb (EG:s vatten) VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV skall omfatta gemenskapsvatten och internationellt vatten i Vb, detta för att undvika felaktig rapportering. Förvaltningsområdet bör därför ändras.

(5)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga utlåtanden kan den sammanlagda tillåtna fångstmängden för tunga ökas till 900 ton i förvaltningsområde IIIa, IIIb, c, d (gemenskapens vatten). Den sammanlagda tillåtna fångstmängden bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att göra det möjligt att väga sill, makrill och taggmakrill efter transporten från landningshamnen skall kompletterande åtgärder genomföras under 2005.

(7)

I enlighet med de godkända slutsatserna från samråden om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Norge för 2005 får parterna fiska 50 000 ton av sina respektive kvoter för Nordsjösill i den andra partens vatten i område IVa och IVb. Dessa kvantiteter kan ökas med 10 000 ton på begäran. Norge har, genom skrivelse av den 29 juni 2005, begärt en sådan ökning. Gemenskapen har inlämnat en liknande förfrågan den 20 juli 2005. Det är därför lämpligt att genomföra dessa ändringar i gemenskapslagstiftningen.

(8)

I maj 2005 rekommenderade Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NEAFC) att införa ett antal fartyg i förteckningen över fartyg som det har bekräftats har använts för illegalt, icke deklarerat och oreglerat fiske. En rekommendation om åtgärder som skall tillämpas på sådana fartyg antogs i februari 2004. Det bör säkerställas att rekommendationerna i gemenskapens rättsordning genomförs.

(9)

Eftersom det är bråttom är det mycket viktigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen i bilagan till Fördraget om Europeiska unionen och till fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(10)

Förordning (EG) nr 27/2005 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IA, IB och III till förordning (EG) nr 27/2005 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1.

(3)  EUT L 130, 24.5.2005, s. 7.


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 27/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga IA:

Avsnittet om sill i underområde 30–31 skall ersättas med följande:

”Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

Underområdena 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Finland

60 327

 

Sverige

11 529

 

EG

71 856

 

TAC

71 856

Analytisk TAC när artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte är tillämpliga.”

2.

I bilaga IB:

a)

Avsnittet om sill i zon IV norr om 53° 30′ N skall ersättas med följande:

”Art

:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon

:

IV norr om 53° 30′ N

HER/4AB

Danmark

95 211

 

Tyskland

57 215

 

Frankrike

20 548

 

Nederländerna

56 745

 

Sverige

5 443

 

Förenade kungariket

70 395

 

EG

305 557

 

Norge

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analytisk TAC när artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte är tillämpliga.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N

(HER/*04N-)

EG

60 000”

b)

Avsnittet om makrill i zon IIa (vatten utanför EG), Vb (EG-vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV skall ersättas med följande:

”Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

IIa (vatten utanför EG), Vb (EG-vatten och internationellt vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Tyskland

13 845

 

Spanien

20

 

Estland

115

 

Frankrike

9 231

 

Irland

46 149

 

Lettland

85

 

Litauen

85

 

Nederländerna

20 190

 

Polen

844

 

Förenade kungariket

126 913

 

EG

217 477

 

Norge

8 500 (3)

 

Färöarna

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analytisk TAC när artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte är tillämpliga.

Inom ramen för ovannämnda kvoter får inte mer än kvantiteter som anges nedan fiskas i de angivna zonerna, och endast under perioderna 1 januari till 15 februari och 1 oktober till 31 december.

 

IVa (EG-vatten) MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrike

2 784

Irland

13 918

Nederländerna

6 089

Förenade kungariket

38 274

EG

65 240

Norge

8 500

Färöarna

1 002 ()

()  Norr om 59° N (EG-zon) fr.o.m. 1 januari till den 15 februari och från 1 oktober till 31 december.”

c)

Avsnittet om tunga i zon IIIa, IIIb, c, d (gemenskapens vatten) skall ersättas med följande:

”Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

IIIa, IIIbcd (gemenskapens vatten)

SOL/3A/BCD

Danmark

755

 

Tyskland

44

 

Nederländerna

73

 

Sverige

28

 

EG

900

 

TAC

900

Analytisk TAC när artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga.”;

d)

Avsnittet om taggmakrill i zon Vb (EG-vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV skall ersättas med följande:

”Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

Vb (EG-vatten och internationellt vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danmark

12 088

 

Tyskland

9 662

 

Spanien

13 195

 

Frankrike

6 384

 

Irland

31 454

 

Nederländerna

46 096

 

Portugal

1 277

 

Förenade kungariket

13 067

 

EG

133 223

 

Färöarna

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analytisk TAC när artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga.

3.

I bilaga III:

a)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.   Landning och vägning av sill, makrill och taggmakrill

9.1   Tillämpningsområde

9.1.1

Följande förfarande skall följas vid landning i Europeiska gemenskapen av fartyg från gemenskapen eller från tredjeland av fångster på mer än 10 ton sill, makrill, taggmakrill eller en kombination av dessa som fångats i

a)

för sill, ICES underområde I, II, IV, VI och VII och områdena IIIa och Vb;

b)

för makrill och taggmakrill, i ICES underområde III, IV, VI och VII och område IIa.

9.2   Utsedda hamnar

9.2.1

Sådana landningar som avses i punkt 9.1 får bara ske i utsedda hamnar.

9.2.2

De berörda medlemsstaterna skall till kommissionen översända ändringar i den förteckning som överlämnades 2004 över utsedda hamnar i vilka landning av sill/strömming, makrill och taggmakrill får äga rum, samt ändringar i inspektions- och övervakningsförfarandena för de hamnarna, inklusive villkor för registrering och rapportering av vilka kvantiteter av de arter och bestånd som avses i punkt 9.1.1 varje landning omfattar. Ändringarna skall översändas minst 15 dagar innan de träder i kraft. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter och uppgifter om vilka hamnar som tredjeländer har angett till samtliga berörda medlemsstater.

9.3   Anlöpande av hamnar

9.3.1

Befälhavaren på ett fiskefartyg enligt punkt 9.1.1, eller dennes företrädare, skall senast fyra timmar innan fartyget anlöper landningshamnen informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten om följande:

a)

Vilken hamn han ämnar anlöpa, fartygets namn och registreringsnummer.

b)

Beräknad ankomsttid till hamnen.

c)

Kvantitet, angiven i antal kilo levande vikt, för varje art som fartyget har ombord.

d)

Förvaltningsområdet, enligt bilaga I till denna förordning, där fångsten gjordes.

9.4   Lossning

9.4.1

De behöriga myndigheterna i medlemsstaten skall kräva att lossningen inte påbörjas förrän tillstånd har lämnats.

9.5   Loggbok

9.5.1

Genom undantag från bestämmelserna i punkt 4.2 i bilaga IV till förordning (EEG) nr 2807/83 skall befälhavaren på ett fiskefartyg genast efter ankomsten till hamn överlämna den eller de relevanta sidor i loggboken som den behöriga myndigheten i landningshamnen ber om.

De kvantiteter som fartyget har ombord och som anmälts före landningen enligt punkt 9.3.1 c skall motsvara de kvantiteter som är införda i loggboken när landningen är avslutad.

Genom undantag från bestämmelserna i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2807/83 skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattningar av de kvantiteter i kg av fisk ombord som förs in i loggboken vara 8 procent.

9.6   Vägning av färsk fisk

9.6.1

Alla köpare som köper färsk fisk skall se till att samtliga erhållna kvantiteter vägs med redskap som godkänts av de behöriga myndigheterna. Vägningen skall göras innan fisken sorteras, bereds, förvaras, transporteras från landningshamnen eller säljs på nytt. Siffrorna från vägningen skall användas när landningsdeklarationer och avräkningsnotor fylls i.

9.6.2

Vid fastställandet av vikten får eventuella avdrag för vattenhalt inte överstiga 2 procent.

9.7   Vägning av färsk fisk efter transport

9.7.1

Genom undantag från punkt 9.6.1 får medlemsstaterna tillåta att färsk fisk vägs efter transporten under förutsättning att fisken transporteras till en plats i medlemsstaten som inte ligger längre än 60 km från hamnen där den landades och att

a)

den tank i vilken fisken transporteras åtföljs av en inspektör från landningsplatsen till den plats där fisken vägs, eller

b)

de behöriga myndigheterna i landningshamnen godkänner transport av fisken på följande villkor:

i)

Omedelbart innan tankbilen lämnar landningshamnen skall köparen eller dennes företrädare ge de behöriga myndigheterna en skriftlig deklaration med uppgift om fiskarterna och namnet på det fiskefartyg från vilket fisken skall lossas, tankbilens unika registreringsnummer och uppgift om var fisken kommer att vägas, liksom tankbilens beräknade ankomsttid till destinationsorten.

ii)

En kopia av den deklaration som föreskrivs i led i skall bevaras av föraren under transporten och denna skall lämnas över till mottagaren av fisken på destinationsorten.

9.8   Faktura

9.8.1

Utöver skyldigheterna enligt artikel 9.1 och 9.2 i förordning (EG) nr 2847/93 skall beredaren eller köparen av de landade kvantiteterna färsk fisk till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten lämna en kopia av fakturan eller en jämförbar handling enligt artikel 22.3 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (9).

9.8.2

Fakturan eller handlingen skall innehålla de uppgifter som krävs enligt artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2847/93 liksom namn och registreringsnummer på det fartyg från vilket fisken har landats. Denna faktura skall överlämnas antingen på begäran eller inom 12 timmar efter det att vägningen slutförts.

9.9   Vägning av djupfryst fisk

9.9.1

Alla köpare eller innehavare av fryst fisk skall se till att de landade kvantiteterna vägs innan fisken bereds, förvaras, transporteras från landningshamnen eller säljs på nytt. Tara som motsvarar vikten av lådor, plast eller andra behållare, i vilka den fisk som skall vägas är packad, får dras av från vikten av de landade kvantiteterna.

9.9.2

Alternativt får vikten av fryst fisk, packad i lådor, fastställas genom multiplicering av genomsnittsvikten för ett representativt prov på grundval av vägning av innehållet, utan plastemballage, sedan innehållet avlägsnats ur lådan, vare sig eventuell is på fiskens yta har tinat eller ej. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de ändrar den provtagningsmetod som kommissionen godkände 2004, för att få dess godkännande. Ändringar skall godkännas av kommissionen. Siffrorna från vägningen skall användas när landningsdeklarationer och avräkningsnotor fylls i.

9.10   Vägningssystem

9.10.1

När offentliga vägningssystem används skall den part som väger fisken ge köparen ett vägningskvitto där datum och klockslag för vägningen anges, liksom tankbilens registreringsnummer. En kopia av vägningskvittot skall fästas vid fakturan som lämnas till de behöriga myndigheterna enligt punkt 9.8.

9.10.2

Om det är ett privat vägningssystem som utnyttjas skall det vara godkänt, kalibrerat och förseglat av den behöriga myndigheten och följande bestämmelser skall gälla:

a)

Den part som väger fisken skall föra en sidnumrerad loggbok med uppgifter om följande:

i)

Namn och registreringsnummer på det fartyg från vilken fisken har landats.

ii)

Tankbilarnas registreringsnummer om fisken har transporterats från landningshamnen innan den vägs.

iii)

Vilka fiskarter det rör sig om.

iv)

Vikten på varje landning.

v)

Datum och klockslag för när varje vägning började och avslutades.

b)

Om vägning görs med hjälp av ett löpande band skall en synlig räknare monteras in, som anger den sammanlagda totalvikten. Denna sammanlagda totalvikt skall föras in i den sidnumrerade loggbok som avses i led a.

c)

Loggboken för vägningen och de kopior av skrivna deklarationer som föreskrivs i punkt 9.7.1 b ii skall behållas i två år.

9.11   De behöriga myndigheternas tillträde

De behöriga myndigheterna skall alltid ha fritt tillträde till vägningssystemen, loggböcker för vägning, skriftliga deklarationer och samtliga lokaler där fisken bereds och förvaras.

9.12   Korskontroller

9.12.1

De behöriga myndigheterna skall genomföra administrativa korskontroller av alla landningar och då kontrollera följande:

a)

Kontroll, per art, av kvantiteterna som angetts i förhandsanmälan av landningen enligt punkt 9.3.1 och de kvantiteter som anges i fartygets loggbok.

b)

Kontroll, per art, av de kvantiteter som förts in i fartygets loggbok och den landningsdeklaration eller motsvarande dokument som avses i punkt 9.8.

c)

Kontroll, per art, av de kvantiteter som angetts i landningsdeklarationen och fakturan eller motsvarande som avses i punkt 9.8.

9.13   Fullständig inspektion

9.13.1

En medlemsstats behöriga myndigheter skall se till att minst 15 procent av kvantiteterna landad fisk och minst 10 procent av fisklandningarna omfattas av en fullständig inspektion som minst omfattar följande:

a)

Kontroll, per art, av vägningen av fartygets fångst. Om ett fartyg pumpar fångsten i land skall kontrollen omfatta vägningen av hela den mängd som lossas från de fartyg som valts ut för inspektion. När det gäller frystrålare skall alla lådor räknas. Ett representativt urval lådor/pallar skall vägas för att få fram en genomsnittsvikt på lådorna/pallarna. Ett stickprov skall också tas på lådorna enligt en godkänd metod för att få fram en genomsnittsnettovikt på fisken (utan förpackning, is).

b)

Förutom de korskontroller som avses i punkt 9.12 skall följande jämföras:

i)

Kvantiteter, per art, som förts in i fartygets loggbok och de kvantiteter, per art, som anges i fakturan eller motsvarande dokument som avses i punkt 9.8.

ii)

Den skriftliga deklaration som mottagits av de behöriga myndigheterna enligt punkt 9.7.1 b i och den skriftliga deklaration som mottagaren av fisken har fått enligt punkt 9.7.1 b ii.

iii)

Identitetsnumret på de tankbilar som förekommer i de skriftliga deklarationer som föreskrivs genom punkt 9.7.1 b i och loggböckerna för vägning.

c)

Om lossningen avbryts måste nytt tillstånd begäras innan lossningen kan återupptas.

d)

Kontroll av att fartyget tömts på all fisk när lossningen är slutförd.

9.13.2

Alla inspektioner som omfattas av punkt 9 skall dokumenteras. Den dokumentationen skall bevaras i 3 år.

b)

Följande del I skall läggas till:

”DEL I

NORDOSTATLANTEN

Fartyg som har använts för illegalt, icke deklarerat och oreglerat fiske

Fartyg som genom den nordostatlantiska fiskerikommissionens försorg har förts in i förteckningen över fartyg som det har bekräftats har använts för illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske (IUU-fartyg) anges i tillägg 5. Följande åtgärder skall tillämpas på dessa fartyg:

a)

IUU-fartyg som kommer in i hamnar skall inte få landa eller lasta om, och de skall inspekteras av de behöriga myndigheterna. Dessa inspektioner skall inkludera fartygets loggbok, fiskeredskap, fångsten ombord och alla andra aspekter av verksamheten ombord på fartyg som hänger samman med NEAFC:s kontrollområde. Information om resultatet av inspektionerna skall omedelbart översändas till kommissionen.

b)

Fiskefartyg, stödfartyg, bränslefartyg, moderfartyg och lastfartyg som seglar under en medlemsstats flagg får på intet sätt bistå IUU-fartyg eller delta i omlastning eller gemensam fiskeverksamhet med fartyg som finns med i den förteckningen.

c)

IUU-fartyg får i hamn inte förses med proviant, bränsle eller andra tjänster.

d)

IUU-fartyg får inte fiska i gemenskapens vatten och de får inte hyras.

e)

Det är förbjudet att importera fisk som kommer från IUU-fartyg.

f)

Medlemsstaterna skall vägra IUU-fartyg att segla under deras flagg och uppmana importörer, transportörer och andra berörda sektorer att avstå från att hantera eller lasta om fisk som fångats från sådana fartyg.

Kommissionen skall ändra förteckningen så att den är i överensstämmelse med NEAFC:s förteckning så snart NEAFC antar en ny förteckning.”

c)

Följande skall läggas till som tillägg 5:

”Tillägg 5 till bilaga III

Förteckning över fartyg som NEAFC har bekräftat har använts för illegalt, icke deklarerat och oreglerat fiske

Fartygets namn

Flaggstat

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Samväldet Dominica

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Samväldet Dominica

OLCHAN

Samväldet Dominica

OSTROE

Samväldet Dominica

OSTROVETS

Samväldet Dominica

OYRA

Samväldet Dominica

OZHERELYE

Samväldet Dominica”


(1)  Vare sig fisken är landad som hel fångst eller sorterad från återstoden av fångsten skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina landningar av sill och skilja mellan ICES-sektionerna IVa och IVb (zonerna HER/04A. och HER/04B).

(2)  Får tas i gemenskapens vatten. Fångster som tas inom denna kvot skall dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N

(HER/*04N-)

EG

60 000”

(3)  Får endast fiskas i IIa, VIa (norr om 56° 30′ N), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Av vilka 1 002 ton får fiskas i ICES-område IVa norr om 59° N (EG-zon) fr.o.m. 1 januari till 15 februari och från 1 oktober till 31 december. 2 763 ton av Färöarnas egen kvot får fiskas i ICES-område VIa (norr om 56° 30′ N) under hela året och/eller I ICES-område VIIe, f, h, och/eller ICES-område IVa.

(5)  TAC överenskommen mellan EG, Norge och Färöarna för det norra området.

Särskilda villkor:

Inom ramen för ovannämnda kvoter får inte mer än kvantiteter som anges nedan fiskas i de angivna zonerna, och endast under perioderna 1 januari till 15 februari och 1 oktober till 31 december.

 

IVa (EG-vatten) MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrike

2 784

Irland

13 918

Nederländerna

6 089

Förenade kungariket

38 274

EG

65 240

Norge

8 500

Färöarna

1 002 ()

()  Norr om 59° N (EG-zon) fr.o.m. 1 januari till den 15 februari och från 1 oktober till 31 december.”

(6)  Norr om 59° N (EG-zon) fr.o.m. 1 januari till den 15 februari och från 1 oktober till 31 december.”

(7)  Denna kvot får endast fiskas i ICES-område IV, VIa (norr om 56° 30′ N), IVa, VIIe, f, h.

(8)  Inom ramen för en sammanlagd kvot på 6 500 ton för ICES underområden IV, VIa (norr om 56° 30′ N) och VIIe, f, h.”

(9)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).”


10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1301/2005

av den 9 augusti 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 9 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1302/2005

av den 9 augusti 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 30 000 ton vete som innehas av det slovakiska interventionsorganet.

(3)

Slovakien har informerat kommissionen om att landets interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 84 757 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör Slovakiens begäran bifallas.

(4)

Förordning (EG) nr 1060/2005 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1060/2005 ändras på följande sätt:

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordringen skall avse maximalt 114 757 ton vete för export till alla tredjeländer med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) och Schweiz.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1303/2005

av den 9 augusti 2005

om förbud mot fiske efter tunga i ICES-områdena II, IV (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2005.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i samma bilaga, eller som är registrerade i den medlemsstaten, medfört att kvoten för 2005 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd, liksom förvaring ombord, omlastning eller landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2005 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen, för det bestånd som anges i bilagan, skall anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, som bedrivs av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan, eller som är registrerade i den medlemsstaten, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta eller landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 860/2005 (EUT L 144, 8.6.2005, s. 1).


BILAGA

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

SOL/24.

Arter

Tunga (Solea solea)

Zon

II, IV (gemenskapens vatten)

Datum

12 juli 2005


10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1304/2005

av den 9 augusti 2005

om förbud mot fiske efter blåvitling i ICES-område V b (färöiska vatten) med fartyg som seglar under fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2005.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i samma bilaga, eller som är registrerade i den medlemsstaten, medfört att kvoten för 2005 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd, liksom förvaring ombord, omlastning eller landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2005 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen, för det bestånd som anges i bilagan, skall anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, som bedrivs av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan, eller som är registrerade i den medlemsstaten, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta eller landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 860/2005 (EUT L 144, 8.6.2005, s. 1).


BILAGA

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

WHB/05B-F.

Art

Blåvitling (Micromesistius poutassou)

Zon

V b (Färöiska vatten)

Datum

12 juli 2005


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 augusti 2005

om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje MON 863) som modifierats genetiskt för resistens mot bladbaggar (Diabrotica spp.)

[delgivet med nr K(2005) 2950]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/608/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 18.1 första stycket i detta,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2001/18/EG skall utsläppande på marknaden av en produkt som innehåller eller består av en genetiskt modifierad organism eller en kombination av genetiskt modifierade organismer vara beroende av att ett skriftligt medgivande lämnas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har mottagit anmälan, enligt det förfarande som anges i direktivet.

(2)

Monsanto SA har till Tysklands behöriga myndighet anmält sina planer på att släppa ut två genetiskt modifierade majsprodukter (Zea mays L. linje MON 863 och hybrid MON 863 × MON 810) på marknaden.

(3)

Anmälan avser import och användning inom samma användningsområden som för all annan majs, inbegripet för foder, men inte som livsmedel, med undantag för odling i gemenskapen av sorter som härrör från den genetiskt modifierade produkten (transformationshändelse MON 863) och med undantag för odling i gemenskapen av MON 863 × MON 810-hybrider.

(4)

I enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 2001/18/EG har den behöriga myndigheten i Tyskland utarbetat en bedömningsrapport som överlämnats till kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. I denna bedömningsrapport fastställs det att det inte föreligger några skäl att vägra tillstånd för utsläppande på marknaden av MON 863-majs och MON 863 × MON 810-majs, förutsatt att vissa särskilda villkor uppfylls.

(5)

De behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har gjort invändningar mot att denna produkt släpps ut på marknaden.

(6)

I det yttrande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade den 2 april 2004 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2) drogs slutsatsen att Zea mays L. linje MON 863 knappast kommer att ha någon negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön i samband med den användning för vilken den avses. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg också att den övervakningsplan som den som fått medgivandet har är tillräckligt omfattande och är förenlig med den planerade användningen för MON 863.

(7)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg, när det gäller MON 863 × MON 810-hybriden, att det är vetenskapligt korrekt att använda uppgifter från de enskilda linjerna MON 863 och MON 810 för att underbygga säkerhetsbedömningen av MON 863 × MON 810-hybriden, men beslöt, med tanke på behovet av bekräftande uppgifter för själva hybriden, att begära en 90-dagarsstudie på råttor avseende majshybridens subkroniska toxicitet, i syfte att få en fullständig säkerhetsbedömning. Därför har säkerhetsbedömningen ännu bara slutförts för majslinjen MON 863.

(8)

Granskning av var och en av invändningarna mot bakgrund av direktiv 2001/18/EG, av de uppgifter som ingår i anmälan och av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ger inte anledning att tro att Zea mays L. linje MON 863 skulle ha någon negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön, om den släpps ut på marknaden.

(9)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas MON 863-majsen för de syften som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (3) samt i kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(10)

Oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt modifierade organismer i andra produkter undantas från kraven på spårbarhet och märkning i enlighet med de trösklar som fastställs i direktiv 2001/18/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (5).

(11)

Mot bakgrund av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är det inte nödvändigt att fastställa särskilda villkor för de föreslagna användningsområdena när det gäller produktens hantering eller förpackning eller för skyddet av särskilda ekosystem, miljöer eller geografiska områden.

(12)

Innan produkten släpps ut på marknaden bör det säkerställas att nödvändiga åtgärder kan vidtas för märkning och spårbarhet i alla steg av utsläppandet på marknaden, inklusive kontroller med hjälp av lämpliga validerade detektionsmetoder.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i det föreliggande beslutet överensstämmer inte med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 30 i direktiv 2001/18/EG. Kommissionen har därför överlämnat ett förslag till rådet om åtgärderna. Rådet har dock inte antagit de föreslagna åtgärderna inom den tidsfrist som fastställs i artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG och som skall tillämpas på artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6). Rådet har inte heller motsatt sig dem inom den aktuella tidsfristen. Kommissionen bör därför anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medgivande

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, särskilt förordning (EG) nr 258/97 och förordning (EG) nr 1829/2003, skall den behöriga myndigheten i Tyskland skriftligen ge sitt medgivande till att den produkt som anges i artikel 2 och som har anmälts av Monsanto Europe SA (referens C/DE/02/9) släpps ut på marknaden, i enlighet med det här beslutet.

I medgivandet skall, enligt artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG, de villkor uttryckligen anges som gäller för medgivandet och vilka fastställs i artiklarna 3 och 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkter eller ingående i produkter är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot bladbaggar (Diabrotica spp.), härrörande från cellinjen AT824 av Zea mays (från omogna embryon av en inavlad linje av AT-majs) som transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med ett MluI-DNA-restriktionsfragment isolerat från plasmiden PV-ZMIR13.

Produkten innehåller följande DNA i två kassetter:

a)

Kassett 1:

En cry3Bb1-gen från Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis, som ger resistens mot bladbaggar (Diabrotica spp.), reglerad av promotorn 4-AS1 från blomkålsmosaikvirus, translationförstärkaren för wtCAB från vete (Triticum aestivum), transkriptionförstärkaren ract1 intron från actin 1-genen i ris (Oryza sativa) och terminatorsekvenserna tahsp 17 3’ från vete.

b)

Kassett 2:

Genen nptII från E. coli, som ger resistens mot aminoglykosider som kanamycin och neomycin, reglerad av promotorn 35S-genen från blomkålsmosaikvirus, och terminatorsekvenserna NOS 3’ från Agrobacterium tumefaciens samt den icke-funktionella, trunkerade ble-genen från E. coli.

2.   Medgivandet skall inbegripa korn från avkomma framställd från korsningar av majslinjen MON 863 med annan traditionellt framställd majs som eller i produkter.

Artikel 3

Villkor för saluföring

Produkten får användas på samma sätt som all annan majs med undantag för odling och för användning i eller som livsmedel, och får släppas ut på marknaden på följande villkor:

a)

Medgivandet skall vara giltigt i tio år från och med den dag då det utfärdas.

b)

Den unika identitetsbeteckningen för produkten skall vara MON-ØØ863-5.

c)

Utan att det påverkar artikel 25 i direktiv 2001/18/EG skall den som mottagit medgivandet på begäran av de behöriga myndigheterna eller gemenskapens kontrollaboratorier tillhandahålla positiva och negativa kontrollstickprov av produkten eller dess genetiska material, eller av referensmaterial.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda märkningskrav i förordning (EG) nr 1829/2003 skall uppgiften ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierad MON 863-majs” förekomma, antingen på en etikett eller i ett dokument som medföljer produkten, utom i de fall där annan gemenskapslagstiftning fastställer en tröskel under vilken sådana uppgifter inte krävs.

e)

Så länge produkten inte är godkänd för att släppas ut på marknaden för odling, skall uppgiften ”inte avsedd för odling” återfinnas antingen på etiketten eller i ett dokument som åtföljer produkten.

Artikel 4

Övervakning

1.   Under medgivandets hela giltighetstid skall den som har fått medgivandet se till att genomföra den övervakningsplan som ingår i anmälan, i syfte att kontrollera att ingen menlig inverkan förekommer på människors och djurs hälsa eller på miljön på grund av hanteringen eller användningen av produkten.

2.   Den som mottagit medgivandet skall omgående informera aktörer och användare om produktens säkerhetsegenskaper och allmänna egenskaper och om övervakningsvillkoren, däribland om förvaltningsåtgärder som skall vidtas vid produktspill.

3.   Den som har fått medgivandet skall till kommissionen och till behöriga myndigheter i medlemsstaterna lämna årsrapporter om resultaten av övervakningen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i direktiv 2001/18/EG skall den anmälda övervakningsplanen, i tillämpliga fall och efter överenskommelse med kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, revideras av den som har fått medgivandet och/eller av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan mot bakgrund av resultaten från övervakningen.

5.   Den som har fått medgivandet skall för kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kunna styrka

a)

att övervakningsnätverken, i enlighet med övervakningsplanen i anmälan, samlar in information som är relevant för övervakning av produkten, och

b)

att medlemmarna i dessa övervakningsnätverk har samtyckt till att göra denna information tillgänglig för den som har fått medgivandet före det datum då övervakningsrapporterna skall överlämnas till kommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt punkt 3.

Artikel 5

Tillämpning

Detta beslut skall gälla från och med den dag då ett gemenskapsbeslut träder i kraft som godkänner utsläppande på marknaden av den produkt som avses i artikel 1 för användning som livsmedel eller i livsmedel i den mening som avses i förordning (EG) nr 178/2002 och som inbegriper en metod som har validerats av gemenskapens referenslaboratorium för detektion av denna produkt.

Artikel 6

Adressat

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 8 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EGT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


10.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 augusti 2005

om ändring av beslut 2005/240/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Polen

[delgivet med nr K(2005) 2985]

(Endast den polska texten är giltig)

(2005/609/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris (1), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/240/EG (2) godkändes tre metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Polen.

(2)

Polens regering har begärt att kommissionen skall godkänna ändringar av beskrivningen av två instrument.

(3)

En granskning av denna begäran har visat att villkoren för godkännande av ändringar av beskrivningen av instrumenten är uppfyllda.

(4)

Beslut 2005/240/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2005/240/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 i del 2 skall ersättas med följande:

”2.

Instrumentet skall vara utrustat med ultraljudsgivare (3,5 MHz) (U-systems).

Resultaten av mätningarna skall räknas om till uppskattad andel kött med hjälp av instrumentet (Ultra-FOM).”

2.

Punkt 2 i del 3 skall ersättas med följande:

”2.

Instrumentet skall vara försett med 16 ultraljudsgivare på 2 MHz (GE Inspection technologies).

Ultraljudet skall mäta tjockleken på ryggfettet och muskeltjocklek.

Resultaten av mätningarna skall räknas om till uppskattad andel kött med hjälp av en dator.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 8 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 301, 20.11.1984, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3513/93 (EGT L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EUT L 74, 19.3.2005, s. 62.