ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 203

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
4 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1280/2005 av den 3 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 för att beakta kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1283/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1284/2005 av den 3 augusti 2005 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1285/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 beträffande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

17

 

 

Domstolen

 

*

Ändringar i rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 juli 2005 om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

22

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1255/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 (EUT L 200 av den 30.7.2005)

23

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1280/2005

av den 3 augusti 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1281/2005

av den 3 augusti 2005

om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 13.3 och artikel 22.3 i förordningen, samt

av följande skäl:

(1)

För att underlätta kontrollen av fiskeverksamhet och se till att denna kontroll genomförs på ett enhetligt sätt krävs bestämmelser på gemenskapsnivå om de uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser, framför allt med avseende på licensinnehavare, fartyg, fiskekapacitet och fiskeredskap.

(2)

Systemet med fiskelicenser är ett relevant medel vid förvaltning av fiskeflottan, framför allt med avseende på de kapacitetsbegränsningar som avses i artiklarna 12 och 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 och i rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (2). Den sammanlagda kapaciteten hos en medlemsstats fiskeflotta uttryckt i utfärdade licenser får inte överstiga dessa begränsningar, och i synnerhet de begränsningar som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1438/2003 av den 12 augusti 2003 om genomförandebestämmelser för gemenskapens flottpolitik enligt definitionen i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 2104/2004 av den 9 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden.

(3)

Med tanke på den betydelse som fiskelicenserna har som medel både för förvaltning av fiskeflottan och kontroll och inspektion av fiskeverksamheten bör medlemsstaterna se till att uppgifterna i licensen är tydliga och entydiga, och att de alltid motsvarar den aktuella situationen.

(4)

Enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 måste fiskelicensen återkallas av en medlemsstat för utträde ur flottan med offentligt stöd. Den kapacitet som motsvarar licensen får inte ersättas. Om utträde ur fiskeflottan sker utan offentligt stöd får däremot kapaciteten och licensen för motsvarande kapacitet ersättas förutsatt att bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 om referensnivåer och system för inträde/utträde i förordning (EG) nr 2371/2002 tillämpas.

(5)

Uppgifterna i licensen bör stämma överens med uppgifterna i registret över gemenskapens fiskeflotta.

(6)

Uppgifterna i licensen bör utformas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (4) och kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (5).

(7)

Genom rådets förordning (EG) nr 3690/93 (6) infördes ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser. Den här förordningen bör tillämpas från och med den dag då förordning (EG) nr 3690/93 upphävs.

(8)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs föreskrifter avseende förvaltningen av fiskelicenser i enlighet med det som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2371/2002, och avseende de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser.

Artikel 2

Definition

Vid tillämpning av denna förordning tilldelas innehavaren av en fiskelicens rätten att, inom de begränsningar som fastställs i nationella bestämmelser, använda en viss fiskekapacitet för att yrkesmässigt utnyttja levande akvatiska resurser.

Artikel 3

Utnyttjande av de akvatiska resurserna

Gemenskapens fiskefartyg får endast användas för att yrkesmässigt utnyttja levande akvatiska resurser om giltig fiskelicens finns ombord.

Artikel 4

Medlemsstaternas skyldigheter

Den medlemsstat som är flaggstat skall utfärda, förvalta och återkalla fiskelicensen i enlighet med denna förordning.

Artikel 5

Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicensen

1.   Minst de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning måste ingå i fiskelicensen.

2.   Om uppgifterna i fiskelicensen ändras skall dessa uppdateras av den medlemsstat som är flaggstat.

3.   Den medlemsstat som är flaggstat skall se till att uppgifterna i fiskelicensen är korrekta och stämmer överens med uppgifterna i det register över gemenskapens fiskeflotta som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 6

Indragning och återkallelse

1.   Den medlemsstat som är flaggstat skall tillfälligt återkalla fiskelicensen för ett fartyg som, efter beslut av denna medlemsstat, tillfälligt lagts upp.

2.   Den medlemsstat som är flaggstat skall slutgiltigt återkalla fiskelicensen för ett fartyg som omfattas av en sådan åtgärd för reglering av kapaciteten som avses i artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 7

Överensstämmelse med åtgärder för förvaltning av fiskeflottans kapacitet

Den totala kapacitet som motsvarar de fiskelicenser som utfärdats av en medlemsstat, uttryckta i GT och kW, får inte vid något tillfälle överstiga de maximala kapacitetsnivåerna för den medlemsstaten, fastställda i enlighet med artiklarna 12 och 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 och i enlighet med förordningarna (EG) nr 639/2004, (EG) nr 1438/2003 och (EG) nr 2104/2004.

Artikel 8

1.   Varje medlemsstat som är flaggstat skall, senast ett år efter denna förordnings ikraftträdande, se till att alla licenser stämmer överens med kraven i denna förordning.

2.   Fram till dess att den medlemsstat som är flaggstat har utfärdat alla licenser i enlighet med denna förordning skall licenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 3690/93 anses som giltiga.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag då förordning (EG) nr 3690/93 upphävs.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  EUT L 204, 13.4.2003, s. 21. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 916/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 81).

(4)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25.

(6)  EGT L 341, 31.12.1993, s. 93.


BILAGA

Uppgifter som åtminstone måste ingå i en fiskelicens

I   IDENTIFIERING

A.   FARTYG (1)

1.

Community Fleet Registration nummer (”CFR” (2))

2.

Fartygets namn (3)

3.

Flaggstat/Registreringsland (2)

4.

Registreringshamn (namn och nationell kod (2))

5.

Yttre kännetecken (2)

6.

Internationellt radioanrop (IRCS – International Radio Call Sign (2)) (4)

B.   LICENSINNEHAVARE/FARTYGETS ÄGARE/FARTYGETS REDARE

1.

Licensinnehavarens namn och adress

2.

Ägarens namn och adress (1)

3.

Redarens namn och adress (1)

II   FISKEKAPACITET

1.

Motorstyrka (kW) (5)

2.

Tonnage (GT) (5)

3.

Total längd (5)  (1)

4.

Huvudsakligt fiskeredskap (2)  (1)

5.

Annat fiskeredskap (2)  (1)


(1)  Dessa uppgifter skall anges i fiskelicensen först då fartyget registreras i registret över gemenskapens fiskeflotta i enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

(2)  I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

(3)  För fartyg med namn.

(4)  För fartyg som är skyldiga att ha IRCS.

(5)  I enlighet med förordning (EG) nr 2930/86.


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1282/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 för att beakta kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 (1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 av den 11 september 2003 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) ändrades KN-numren för vissa fiskeriprodukter som omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) ändrades KN-numren för vissa vinprodukter som omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 2007/2000 bör därför av tydlighetsskäl ändras i enlighet med detta.

(4)

Ändringarna av KN-numren bör därför tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av förordningarna (EG) nr 1789/2003 – från och med den 1 januari 2004 – och (EG) nr 1810/2004 – från och med den 1 januari 2005.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den andra kolumnen i tabellen i bilaga 1 till förordning (EG) nr 2007/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

I fråga om löpnummer 09.1571 och 09.1573 skall

KN-nummer ex 0305 59 90 ersättas med KN-nummer ex 0305 59 80;

KN-nummer ex 0305 69 90 ersättas med KN-nummer ex 0305 69 80;

2.

I fråga om löpnummer 09.1575 och 09.1577 skall

KN-nummer ex 0304 20 95 ersättas med KN-nummer ex 0304 20 94;

KN-nummer ex 0305 59 90 ersättas med KN-nummer ex 0305 59 80;

KN-nummer ex 0305 69 90 ersättas med KN-nummer ex 0305 69 80;

3.

I fråga om löpnummer 09.1515 skall

KN-nummer 2204 21 83 ersättas med KN-nummer 2204 21 84;

KN-nummer ex 2204 21 84 ersättas med KN-nummer ex 2204 21 85.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 och 1.2 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Artikel 1.3 skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 374/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  EUT L 281, 30.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 327, 30.10.2004, s. 1.


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1283/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av protokoll nr 10 om Cypern till akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten (2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till rådets förordning (EG) nr 866/2004 fastställs en förteckning över övergångsställen där personer och varor kan passera linjen mellan de områden där Republiken Cyperns regering utövar den faktiska kontrollen och de områden där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

(2)

Till följd av en överenskommelse om att öppna nya övergångsställen i Kato Pyrgos och Kokkina bör bilaga I anpassas.

(3)

Republiken Cyperns regering har lämnat sitt samtycke till anpassningen.

(4)

Samråd i denna fråga har ägt rum med den turkcypriotiska handelskammaren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 866/2004 skall ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över övergångsställen som avses i artikel 2.4

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 128. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 601/2005 (EUT L 99, 19.4.2005, s. 10).


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1284/2005

av den 3 augusti 2005

om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 25 juli till och med den 29 juli 2005, har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AV-Indien.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den 25 juli till och med den 29 juli 2005 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 987/2005 (EUT L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 9).


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 25.–29.7.2005

Gräns

Barbados

100

 

Belize

0

Uppnådd

Kongo

100

 

Fiji

0

Uppnådd

Guyana

0

Uppnådd

Indien

0

Uppnådd

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Uppnådd

Mauritius

0

Uppnådd

Moçambique

0

Uppnådd

Saint Christopher och Nevis

0

Uppnådd

Swaziland

0

Uppnådd

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

0

Uppnådd

Zimbabwe

0

Uppnådd


Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 25.–29.7.2005

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

100

 

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Moçambique

100

Uppnådd

Saint Christopher och Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Särskilt förmånssocker

Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 25.–29.7.2005

Gräns

Indien

100

 

AVS

100

 


Socker enligt CXL-medgivande

Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 25.–29.7.2005

Gräns

Brasilien

0

Uppnådd

Kuba

100

 

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1285/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 20 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 20 i förordning (EG) nr 2368/2002 anges hur förteckningen i bilaga II över de deltagande parterna i Kimberleyprocessens certifieringssystem kan ändras.

(2)

Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den 27 juli 2005 beslutat att från och med den 1 augusti 2005 lägga till Indonesien i förteckningen över de deltagande parterna i systemet. Bilaga II bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 718/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 68).


BILAGA

”BILAGA II

Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Jerevan

Armenien

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australien

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australien

VITRYSSLAND

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Vitryssland

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco ’U’ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brasilien

BULGARIEN

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgarien

KANADA

Internationellt:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

För att rekvirera förlaga till det kanadensiska Kimberleyprocesscertifikatet:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

Allmänna förfrågningar:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Centralafrikanska republiken

KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Kina

HONGKONG, Den särskilda administrativa regionen Hongkong (Folkrepubliken Kina)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kina

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Demokratiska republiken Kongo

ELFENBENSKUSTEN

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Elfenbenskusten

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Kroatien

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser/A/2

B-1049 Bryssel

Belgien

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indien

INDONESIEN

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesien

ISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

REPUBLIKEN KOREA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Söul

Sydkorea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Sydkorea

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

Box 8114

0032 Oslo

Norge

RUMÄNIEN

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bukarest

Rumänien

RYSKA FEDERATIONEN

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moskva

Ryssland

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

SYDAFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Sydafrika

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Bern

Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OCH MATSU, separat tullområde

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

P.O. Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILAND

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraina

International Department

Diamond Factory ’Kristall’

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraina

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Dubai Metals and Commodities Centre

P.O. Box 63

Dubai

Förenade arabemiraten

AMERIKAS FÖRENTA STATER

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Förenta staterna

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines Apartado Postal No.

61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1286/2005

av den 3 augusti 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 beträffande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 förtecknas de fysiska och juridiska personer, organ eller enheter med anknytning till före detta president Saddam Hussein som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 27 juli 2005 beslöt FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över Saddam Hussein och andra högre tjänstemän inom den före detta irakiska regimen, deras närmaste familjemedlemmar och de enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller av personer som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner, för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser tillämpas. Bilaga IV bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1087/2005 (EUT L 177, 9.7.2005, s. 32).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1210/2003 skall ändras på följande sätt:

Följande fysiska person skall läggas till:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Född a) den 15 maj 1968, b) 1970 i a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrien. Irakiskt pass med nr 284158 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Ali Thafir Abdallah, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

2.

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi. Född) a) ca 1970, b) 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Damaskus, Syrien, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, c) Jemen. Irakiskt pass med nr 2863795S (upphör att gälla den 23 augusti 2005, utfärdat i namnet Umar Ahmad Ali Al-Alusi, född 1970 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

3.

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Född den 21 oktober 1971 i a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Bludan, Syrien, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

4.

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Född a) den 25 oktober 1983, b) 1977 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, c) Irak. Irakiskt pass med nr 284173 (upphör att gälla den 21 augusti 2005, utfärdat i namnet Muhammad Da’ud Salman, född 1977 i Bagdad, Irak). Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

5.

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir ”Abdullah”). Född den 17 juli 1970 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Adresser: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskus, Syrien, b) Beirut, Libanon. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Född den 19 september 1988. Irakisk medborgare. Adresser: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syrien, b) Jemen. Övriga upplysningar: son till Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, f.d. rådgivare till president Saddam Hussein.


Domstolen

4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/19


ÄNDRINGAR I RÄTTEGÅNGSREGLERNA FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

DOMSTOLEN HAR,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 223 sjätte stycket,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 139 sjätte stycket, och

av följande skäl:

(1)

Handläggningstiderna i förfarandena vid domstolen, i synnerhet i mål om förhandsavgörande, har sedan en tid blivit allt längre. Vissa inslag i förfarandet måste därför förkortas och förenklas, särskilt till följd av EU:s utvidgning.

(2)

Det är nödvändigt att förkorta fristen för att inkomma med en begäran om muntlig förhandling och att i vissa fall ta bort skyldigheten att informera den nationella domstolen och höra parterna när domstolen avgör vissa enklare mål om förhandsavgörande genom att meddela ett beslut.

(3)

Med den tekniska utvecklingen har det blivit allt vanligare att skicka handlingar på elektronisk väg och elektroniska meddelanden har blivit ett allt säkrare kommunikationssätt. Domstolen måste ges möjlighet att anpassa sig till denna utveckling genom att själv kunna bestämma på vilka villkor en inlaga som ingivits på elektronisk väg kan anses utgöra originalet av inlagan.

(4)

Slutligen bör bestämmelserna om beviljande av rättshjälp ändras på så sätt att ett beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om rättshjälp skall innehålla en motivering.

Med rådets godkännande den 28 juni 2005.

BESLUTAT OM FÖLJANDE ÄNDRINGAR I SINA RÄTTEGÅNGSREGLER:

Artikel 1

Rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol av den 19 juni 1991 (EGT L 176 av den 4.7.1991, s. 7, med rättelse i EGT L 383 av den 29.12.1992, s. 117), ändrade den 21 februari 1995 (EGT L 44 av den 28.2.1995, s. 61), den 11 mars 1997 (EGT L 103 av den 19.4.1997, s. 1, med rättelse i EGT L 351 av den 23.12.1997, s. 72), den 16 maj 2000 (EGT L 122 av den 24.5.2000, s. 43), den 28 november 2000 (EGT L 322 av den 19.12.2000, s. 1), den 3 april 2001 (EGT L 119 av den 27.4.2001, s. 1), den 17 september 2002 (EGT L 272 av den 10.10.2002, s. 24, med rättelse i EGT L 281 av den 19.10.2002), den 8 april 2003 (EUT L 147 av den 14.6.2003, s. 17), den 19 april 2004 (EUT L 132 av den 29.4.2004, s. 2) och den 20 april 2004 (EUT L 127 av den 29.4.2004, s. 107) ändras på följande sätt:

1.

Till artikel 37 skall en ny punkt 7 läggas till, med följande lydelse:

”7.   Utan att det påverkar bestämmelserna i punkterna 1 första stycket och 2–5 får domstolen genom beslut fastställa på vilka villkor en inlaga som ingivits till kansliet på elektronisk väg kan anses utgöra originalet av inlagan. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

2.

I artikel 44a tredje meningen skall orden ”inom en månad” ersättas med orden ”inom tre veckor”.

3.

Artikel 76.3 andra stycket skall ersättas med följande:

”Avdelningen skall avgöra frågan genom beslut som inte kan överklagas. Om en ansökan om rättshjälp avslås helt eller delvis, skall skälen för avslaget anges i beslutet.”

4.

Artikel 104.1 skall ändras enligt följande:

”1.   Nationella domstolars beslut om hänskjutande enligt artikel 103 skall, med bifogande av en översättning till det officiella språket i respektive stat, tillställas medlemsstaterna i sin ursprungliga lydelse. Om det är lämpligt på grund av omfattningen av den nationella domstolens beslut, skall nämnda översättning ersättas med en översättning till det officiella språket i respektive stat av en sammanfattning av beslutet, vilken skall ligga till grund för statens ställningstagande. I sammanfattningen skall frågan eller frågorna i begäran om förhandsavgörande återges i sin helhet. Sammanfattningen skall – i den mån dessa uppgifter förekommer i den nationella domstolens beslut – särskilt innehålla uppgift om vad målet vid den nationella domstolen rör, parternas huvudargument, en kortfattad redogörelse för skälen till att frågan hänskjutits samt den rättspraxis och de gemenskapsrättsliga och nationella bestämmelser som anges i beslutet.

I de fall som anges i artikel 23 tredje stycket i stadgan skall de nationella domstolarnas beslut i sin ursprungliga lydelse tillställas de stater som är parter i EES avtalet men inte är medlemsstater samt Eftas övervakningsmyndighet, varvid en översättning av beslutet, eller i förekommande fall av en sammanfattning, till något av de språk enligt mottagarens val som anges i artikel 29.1 i dessa rättegångsregler skall bifogas.

När en tredje stat har rätt att delta i ett mål om förhandsavgörande i enlighet med artikel 23 fjärde stycket i stadgan, skall den nationella domstolens beslut i sin ursprungliga lydelse tillställas denna stat, varvid en översättning av beslutet, eller i förekommande fall av en sammanfattning, till något av de språk enligt den tredje statens val som anges i artikel 29.1 i dessa rättegångsregler skall bifogas.”

5.

Artikel 104.3 skall ersättas med följande:

”3.   Om en fråga i en begäran om förhandsavgörande är identisk med en fråga som domstolen redan har avgjort eller om svaret på en sådan fråga klart kan utläsas av rättspraxis, får domstolen, efter att ha hört ACTadvokaten, när som helst avgöra saken genom motiverat beslut med hänvisning till den tidigare domen eller till ifrågavarande rättspraxis.

Domstolen får även i fall där svaret på frågan i begäran om förhandsavgörande inte lämnar utrymme för rimligt tvivel avgöra saken genom motiverat beslut, efter att ha meddelat den domstol som hänskjutit frågan, efter att ha berett parter och övriga som avses i artikel 23 i stadgan tillfälle att yttra sig och efter att ha hört ACTadvokaten.”

6.

I artikel 104.4 tredje meningen skall orden ”inom en månad” ersättas med orden ”inom tre veckor”.

7.

I artikel 120 andra meningen skall orden ”inom en månad” ersättas med orden ”inom tre veckor”.

Artikel 2

Dessa ändringar i rättegångsreglerna är giltiga på de i artikel 29.1 i rättegångsreglerna angivna språken och skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Ändringarna skall träda i kraft första dagen i andra månaden efter offentliggörandet.

Beslutat i Luxemburg den 12 juli 2005.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/22


RÅDETS BESLUT

av den 29 juli 2005

om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

(2005/594/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (1), särskilt artikel 65.1 och 65.4,

med beaktande av den förteckning över kandidater som kommissionen upprättade den 25 februari 2005, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mary Geraldine BAKER, född i London (Förenade kungariket) den 27 oktober 1936,

Jean GEORGES, född i Esch-sur-Alzette (Luxemburg) den 11 juli 1966,

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, född i Amsterdam (Nederländerna) den 25 juni 1950 och

Fritz Rupert UNGEMACH, född i München (Tyskland) den 6 februari 1947,

utnämns härmed till styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) för en period på tre år.

Artikel 2

Det datum då treårsperioden enligt artikel 1 skall börja skall fastställas av styrelsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA).

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.


Rättelser

4.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/23


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1255/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

( Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 30 juli 2005 )

På sidan 66 i bilaga I.B skall det

i stället för:

”5.

Produkter med ursprung i Rumänien”

vara:

”1.

Produkter med ursprung i Rumänien”

i stället för:

”6.

Produkter med ursprung i Bulgarien”

vara:

”2.

Produkter med ursprung i Bulgarien”.