ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 195

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
27 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1198/2005 av den 26 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2005 av den 22 juli 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 av den 26 juli 2005 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats ( 1 )

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2005 av den 26 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i juli 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2005 av den 26 juli 2005 om införande av ett förbud mot fiske efter fjällbrosme i zonerna V, VI, VII i gemenskapens vatten och internationella vatten av fartyg som seglar under tysk flagg

13

 

*

Rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn

15

Avtal mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2005 om uppfyllande av villkoren i artikel 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1198/2005

av den 26 juli 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1199/2005

av den 22 juli 2005

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9(1) a i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3 i samma tabell.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordning senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 493/2005 (EGT L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EGT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

En golvskiva bestående av

en yta som är en fotografisk bild av trä på papper, som imiterar sammansatt parkett, belagd med melaminharts,

en kärna bestående av en fiberskiva av trä med en densitet av mer än 0,8 g/cm3 som är spontad och falsad (”låssystem”),

en bas bestående av impregnerat papper.

(Se fotografi A)) (1)

4411 19 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4411, 4411 19 och 4411 19 90.

Ytan, vilken endast är avsedd för dekorativt ändamål, ger inte produkten dess huvudsakliga karaktär.

Det är kärnan av fiberskiva som ger produkten dess huvudsakliga karaktär Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4411.

Varan omfattas inte av nummer 4412 och 4418, eftersom ytan inte är av trä.

2.

En golvskiva bestående av tre skikt av trä (med en tjocklek av sammanlagt 7 mm).

Ytskiktet består av två rader av 0,6 mm tjocka ekstavar.

Mellanskiktet består av en fiberskiva med hög densitet.

Bottenskiktet består av barrträ (med en tjocklek av 0,6 mm).

Mellanskiktet är spontat och falsat (”låssystem”).

(Se fotografi B)) (1)

4412 29 80

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 4412, 4412 29 och 4412 29 80.

Produktens ytskikt anses vara tunn faner i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4412 och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 4412.

3.

En golvskiva bestående av tre skikt av massivt trä (med en tjocklek av sammanlagt 14 mm).

Ytskiktet består av tre rader av 3 mm tjocka ekstavar.

Mellanskiktet och bottenskiktet består av barrträ.

Mellanskiktet är spontat och falsat.

(Se fotografi C)) (1)

4418 30 91

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4418, 4418 30 och 4418 30 91.

Produktens ytskikt anses inte vara tunn faner i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4412 och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 4412.

A)

Image

B)

Image

C)

Image


(1)  Fotografierna är endast avsedda som vägledning.


27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1200/2005

av den 26 juli 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3 och 9a och artikel 9d.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1831/2003 måste fodertillsatser godkännas för användning.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de fodertillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av det tillväxtbefrämjande medlet Formi LHS (kaliumdiformiat) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 1334/2001 (3). Den person som ansvarar för avyttringen av Formi LHS (kaliumdiformiat) lämnade in en ansökan om provisoriskt godkännande av en fyraårig förlängning av användningen, som tillväxtbefrämjande medel för suggor, i enlighet med artikel 4 i det direktivet. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har yttrat sig om säkerheten för människor, djur och miljön till följd av användning av detta preparat i enlighet med villkoren i bilaga I till denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9a.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda preparatet enligt bilaga I bör därför godkännas för fyra år.

(6)

Användning av mikroorganismen Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 godkändes provisoriskt för första gången för slaktkycklingar och slaktkaniner genom kommissionens förordning (EG) nr 1411/1999 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användning av mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 godkändes provisoriskt för första gången för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 866/1999 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(8)

Användning av mikroorganismen Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar genom förordning (EG) nr 1411/1999. Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(9)

Användning av mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar genom förordning (EG) nr 1411/1999. Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(10)

Användning av mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 godkändes provisoriskt för första gången för mjölkkor och slaktboskap genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 (6). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(11)

Användning av mikroorganismen Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M godkändes provisoriskt för första gången för slaktkycklingar genom förordning (EG) nr 866/1999. Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna mikroorganism. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(12)

Granskningen av ansökningarna i fråga visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som avses i bilagorna. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (7).

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av typen tillväxtbefrämjande medel som avses i bilaga I skall beviljas ett provisoriskt fyraårigt godkännande som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 2

De preparat av typen mikroorganismer som avses i bilaga II skall utan tidsbegränsning beviljas godkännande som fodertillsatser enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel 26 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EGT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 180, 3.7.2001, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 676/2003 (EGT L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  EGT L 164, 30.6.1999, s. 56.

(5)  EGT L 108, 27.4.1999, s. 21.

(6)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 15.

(7)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Tillsatsens registreringsnummer

Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen

Tillsats (handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder

Tillväxtbefrämjande medel

1

BASF Aktiengesellschaft

kaliumdiformiat (Formi LHS)

Tillsatsens sammansättning:

 

kaliumdiformiat, fast form: 98 %

 

silikat max. 1,5 %,

 

vatten max. 0,5 %.

Verksamt ämne:

 

kaliumdiformiat, fast form

 

KH(COOH)2

 

CAS-nr 20642-05-1

Suggor

8 000

12 000

den 30 juli 2009


BILAGA II

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat av Bacillus cereus var. toyoi som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g av tillsatsen

Slaktkaniner

0,1 × 109

5 × 109

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: robenidin, salinomycinnatrium.

Utan tidsbegränsning

Slaktkycklingar

0,2 × 109

1 × 109

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, lasolacidnatrium, salinomycinnatrium, decoquinat, robenidin, narasin, halofuginon.

Utan tidsbegränsning

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst:

 

Mikrokapselform:

 

1,0 × 1010 CFU/g tillsats

 

Granulat:

 

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

Suggor

0,7 × 109

1,25 × 109

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

För suggor två veckor före grisning och under laktation.

Utan tidsbegränsning

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst:

 

Pulver och granulat:

 

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

 

Kapselform:

 

2,0 × 1010 CFU/g tillsats

 

Flytande form:

 

1 × 1010 CFU/ml tillsats

Smågrisar

1 × 109

1 × 1010

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

För användning hos smågrisar på upp till 35 kg.

Utan tidsbegränsning

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

 

Pulverform, granulat i oval och rund form:

 

1 × 109 CFU/g tillsats

Smågrisar (avvanda)

3 × 109

3 × 109

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

För användning hos avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

 

Granulat:

 

2 × 1010 CFU/g tillsats

 

Kapselform:

 

1 × 1010 CFU/g tillsats

Mjölkkor

4 × 108

2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 8,4 × 109 CFU for 100 kg kroppsvikt. Lägg till 1,8 × 109 CFU för varje ytterligare 100 kg av djurets vikt.

Utan tidsbegränsning

Slaktboskap

5 × 108

1,6 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 4,6 × 109 CFU/100 kg kroppsvikt. Lägg till 2 × 109 CFU för varje ytterligare 100 kg av djurets vikt.

Utan tidsbegränsning

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Preparat av Pediococcus acidilactici som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

1 × 109

1 × 1010

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: decoquinat, halofuginon, narasin, salinomycinnatrium, maduramicinammonium, diclazuril.

Utan tidsbegränsning


27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1201/2005

av den 26 juli 2005

om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i juli 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT, artikel XXIV.6, avslutats (1),

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

Granskning av de kvantiteter för uppdelning i juli 2005 för vilka ansökningar har ingivits visar att licenser skall utfärdas för de sökta kvantiteterna, vid behov minskade med en procentsats för nedsättning, samt att de kvantiteter som förts över till nästa uppdelning skall fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som lämnats in under de första tio arbetsdagarna i juli 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98 och anmäls till kommissionen gäller att importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits med en nedsättning enligt de procentsatser som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De överförda kvantiterna för den följande delkvoten fastsälls i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2296/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 35).


BILAGA

Procentsatser för nedsättning som skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökan ingivits under delkvoten för juli 2005 och överförda kvantiteter för den följande delkvoten:

a)   Helt eller delvis slipat ris som omfattas av KN-nummer 1006 30

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen juli 2005

Överförda kvantiteter för kompletterande delen i september 2005 (t)

Amerikas förenta stater

0 (1)

10 908,927

Thailand

0 (1)

986,954

Australien

0 (1)

345,820

Andra ursprung


b)   Ris som endast är befriat från ytterskalet och som omfattas av KN-nummer 1006 20

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen juli 2005

Överförda kvantiteter för kompletterande delen i september 2005 (t)

Australien

0 (1)

10 429

Amerikas förenta stater

0 (1)

7 642

Thailand

0 (1)

1 812

Andra ursprung

0 (1)

117


c)   Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen juli 2005

Thailand

0 (1)

Australien

0 (1)

Guyana

0 (1)

Amerikas förenta stater

0 (1)

Andra ursprung

0 (1)


(1)  Utfärdande av importlicens för den kvantitet för vilken ansökan ingivits.


27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1202/2005

av den 26 juli 2005

om införande av ett förbud mot fiske efter fjällbrosme i zonerna V, VI, VII i gemenskapens vatten och internationella vatten av fartyg som seglar under tysk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2270/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 och 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för åren 2005 och 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som inkommit till kommissionen har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan eller är registrerade i den medlemsstaten, lett till att kvoten för 2005 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2005 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen, för det bestånd som anges i bilagan, skall anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i nämnda bilaga, eller som är registrerade i den medlemsstaten, skall vara förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel 26 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 396, 31.12.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 860/2005 (EUT L 144, 8.6.2005, s. 1).


BILAGA

Medlemsstat

Tyskland 1005

Bestånd

GFB/567-

Art

Fjällbrosme (Phycis blennoides)

Zon

V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Datum

9/6/2005


27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/15


RÅDETS DIREKTIV 2005/47/EG

av den 18 juli 2005

om avtalet mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 139.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Detta direktiv överensstämmer med de grundläggande rättigheterna och principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och är utformat för att fullt ut garantera efterlevnaden av artikel 31 i denna stadga, i vilken det föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester.

(2)

Arbetsmarknadens parter kan enligt artikel 139.2 i fördraget gemensamt begära att de avtal som ingås på gemenskapsnivå skall genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen.

(3)

Rådet har antagit direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (1). Järnvägstransporter var en av de verksamhetssektorer som inte omfattades av det direktivets tillämpningsområde. Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2000/34/EG (2) om ändring av direktiv 93/104/EG för att täcka de sektorer och verksamheter som tidigare inte omfattades.

(4)

Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (3) genom vilket direktiv 93/104/EG kodifieras och upphävs.

(5)

I direktiv 2003/88/EG föreskrivs avvikelser från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16 för personer som arbetar med järnvägstransporter ombord på tåg.

(6)

Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) har informerat kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar enligt artikel 139.1 i fördraget.

(7)

Den 27 januari 2004 ingick dessa organisationer ett avtal om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik (nedan kallat ”avtalet”).

(8)

Avtalet innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att avtalet skall genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med artikel 139.2 i fördraget.

(9)

Direktiv 2003/88/EG skall tillämpas på mobila arbetstagare som tjänstgör i gränsöverskridande driftskompatibel trafik utom när det i det här direktivet och i det bifogade avtalet finns mer specifika bestämmelser.

(10)

Med tanke på artikel 249 i fördraget är ett direktiv det lämpliga instrumentet för att genomföra avtalet.

(11)

Eftersom målen för direktivet, dvs. skydd för hälsa och säkerhet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, med beaktande av ett förverkligande av den inre marknaden inom järnvägstransportsektorn och de konkurrensförhållanden som råder inom denna sektor, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

Utvecklingen av den europeiska järnvägssektorn kräver ett noggrant övervakande av den roll som nuvarande och kommande aktörer spelar, så att en harmonisk utveckling i hela gemenskapen kan tryggas. Den europeiska sociala dialogen på detta område bör kunna återspegla denna utveckling och i största möjliga utsträckning ta hänsyn till den.

(13)

När det gäller de begrepp i avtalet som inte definieras särskilt i detta, är medlemsstaterna enligt direktivet fria att definiera dessa enligt nationell lagstiftning och praxis, såsom är fallet när det gäller andra direktiv om socialpolitiska frågor i vilka liknande begrepp används, under förutsättning att definitionerna är förenliga med avtalet.

(14)

Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med sitt meddelande Anpassa och främja den sociala dialogen på gemenskapsnivå av den 20 maj 1998 samt med beaktande av de avtalsslutande parternas representativitet och samtliga avtalsklausulers laglighet. Undertecknarna är tillräckligt representativa för den mobila järnvägspersonalen i gränsöverskridande driftskompatibel trafik som utförs av järnvägsföretagen.

(15)

Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv i enlighet med artikel 137.2 i fördraget, i vilken det föreskrivs att för direktiv på det socialpolitiska området ”skall sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag”.

(16)

I direktivet och i avtalet fastställs minimikrav; medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter bör kunna behålla eller införa mer förmånliga bestämmelser.

(17)

Kommissionen har underrättat Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och till dem översänt förslaget till direktiv om genomförandet av avtalet.

(18)

Europaparlamentet antog den 26 maj 2005 en resolution om avtalet mellan arbetsmarknadens parter.

(19)

Genomförandet av avtalet kommer att bidra till att uppnå målen i artikel 136 i fördraget.

(20)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att genomföra avtalet av den 27 januari 2004 mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.

Avtalstexten återfinns som bilaga till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna får behålla eller införa bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i detta direktiv.

2.   Genomförandet av detta direktiv får inte i något fall utgöra tillräckligt skäl för att motivera en försämring av den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna på de områden som omfattas av detta direktiv. Detta skall inte påverka medlemsstaternas och/eller arbetsmarknadens parters rätt att fastställa andra lagar, författningar eller avtalsbestämmelser än de som gäller när detta direktiv antas om förhållandena ändras, under förutsättning att minimikraven i detta direktiv uppfylls.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av avtalsbestämmelserna om de undertecknande parternas utvärdering och översyn, skall kommissionen senast den 27 juli 2011 och efter samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv mot bakgrund av utvecklingen inom järnvägssektorn.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga påföljder för överträdelse av de nationella bestämmelser som fastställs för tillämpning av detta direktiv samt vidta de åtgärder som behövs för att se till att de genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 27 juli 2008 och varje senare ändring snarast möjligt.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall efter samråd med arbetsmarknadens parter sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 27 juli 2008, eller skall senast denna dag försäkra sig om att arbetsmarknadens parter genom överenskommelse har antagit nödvändiga bestämmelser. De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att när som helst kunna garantera de resultat som föreskrivs i detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 307, 13.12.1993, s. 18. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/34/EG.

(2)  EGT L 195, 1.8.2000, s. 41.

(3)  EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


AVTAL

mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik

DE UNDERTECKNANDE PARTERNA INGÅR DETTA AVTAL

med beaktande av utvecklingen av transporter på järnväg som kräver att systemet moderniseras och att den transeuropeiska trafiken och därmed driftskompatibla tjänster utvecklas,

med beaktande av nödvändigheten av att utveckla en säker trafik över gränserna och att skydda hälsan och säkerheten hos mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik,

med beaktande av nödvändigheten av att undvika en konkurrens som enbart bygger på skillnader i arbetsvillkoren,

med beaktande av intresset av att utveckla transporter på järnväg inom Europeiska unionen,

med beaktande av tanken att dessa mål kommer att uppnås genom att man skapar gemensamma regler om minimistandarder för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik,

med beaktande av övertygelsen om att antalet anställda som berörs kommer att öka under de närmaste åren,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 138 och artikel 139.2 i detta,

med beaktande av direktiv 93/104/EG (ändrat genom direktiv 2000/34/EG), särskilt artiklarna 14 och 17 i detta,

med beaktande av Romkonventionen av den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,

med beaktande av att det i artikel 139.2 i fördraget föreskrivs att avtal som ingås på europeisk nivå kan genomföras, på gemensam begäran av de undertecknande parterna, genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen,

med beaktande av att de undertecknande parterna härmed framför en sådan begäran.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta avtal skall tillämpas på mobil järnvägspersonal i gränsöverskridande driftskompatibel trafik som utförs av järnvägsföretag.

För lokal och regional passagerartrafik över gränserna, varutransporter som inte överskrider gränsen med mer än 15 kilometer och trafik mellan officiella gränsstationer upptagna i förteckningen i bilagan är tillämpningen av detta avtal frivillig.

Avtalet är också frivilligt för tåg på ”gränsöverskridande förbindelser” som börjar och slutar på samma medlemsstats infrastruktur och utnyttjar en annan medlemsstats infrastruktur utan att göra uppehåll där (vilket alltså kan betraktas som en nationell transporttjänst).

Direktiv 93/104/EG skall inte tillämpas på mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik i sådana avseenden där mera detaljerade bestämmelser finns i detta avtal.

Artikel 2

Definitioner

Följande definitioner skall tillämpas i detta avtal:

1.   gränsöverskridande driftskompatibel trafik: gränsöverskridande trafik för vilken minst två säkerhetsintyg enligt direktiv 2001/14/EG krävs av järnvägsföretagen.

2.   mobil arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik: varje arbetstagare som ingår i tågpersonalen och som tjänstgör i gränsöverskridande driftskompatibel trafik under mer än en timme av arbetsdagen.

3.   arbetstid: tid då arbetstagaren är på arbetet, står till arbetsgivarens förfogande och sköter sin verksamhet eller sina funktioner enligt nationell lagstiftning och praxis.

4.   vilotid: all tid som inte är arbetstid.

5.   nattetid: varje period på minst sju timmar enligt definitionen i nationell lagstiftning som i varje fall omfattar intervallet kl. 24.00–05.00.

6.   nattarbete: varje arbetspass på minst tre timmar nattetid.

7.   vila utanför bostaden: dygnsvila som inte kan tas i den mobila personalens normala bostad.

8.   förare: varje arbetstagare som har till uppgift att köra ett lokomotiv.

9.   körtid: varaktigheten av en schemalagd verksamhet under vilken föraren ansvarar för framförandet av ett lokomotiv, med undantag av den tid som går åt för tillsyn av lokomotivet före och efter körning. I körtiden ingår schemalagda avbrott då föraren fortfarande har ansvar för lokomotivet.

Artikel 3

Dygnsvila i bostaden

Dygnsvilan i bostaden skall vara minst tolv timmar i följd under en 24-timmarsperiod.

Den kan dock minskas till minst nio timmar i följd en gång per sjudagarsperiod. I så fall skall den tid som motsvarar skillnaden mellan den reducerade vilan och tolv timmar läggas till nästa dygnsvila i bostaden.

Ingen avsevärt reducerad dygnsvila får läggas in mellan två dygnsviloperioder utanför bostaden.

Artikel 4

Dygnsvila utanför bostaden

Vilan utanför bostaden skall vara minst åtta timmar i följd per 24-timmarsperiod.

En dygnsvila utanför bostaden skall följas av en dygnsvila i bostaden (1).

En bekväm inkvartering rekommenderas för de mobila arbetstagarnas vila utanför bostaden.

Artikel 5

Raster

a)   Förare

Om en förares arbetstid överstiger åtta timmar skall föraren tillförsäkras en rast på minst 45 minuter under arbetsdagen.

Eller

Om arbetstiden är mellan sex och åtta timmar skall rasten vara minst 30 minuter och tas ut under arbetsdagen.

Tidpunkten på dagen och rastens varaktighet skall vara tillräcklig för att arbetstagaren skall kunna återhämta sig.

Vid tågförsening får rasterna anpassas under arbetsdagen.

Rasten skall delvis infalla mellan den tredje och sjätte arbetstimmen.

Artikel 5 a är inte tillämplig om det finns en andreförare. Då fastställs villkoren på nationell nivå.

b)   Övrig tågpersonal

Övrig tågpersonal skall tillförsäkras en rast på 30 minuter om arbetstiden överstiger sex timmar.

Artikel 6

Veckovila

Varje mobil arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik skall för varje sjudagarsperiod ha en minsta sammanhängande vilotid på 24 timmar, vartill kommer den dygnsvila på tolv timmar som föreskrivs i artikel 3.

Varje år skall den mobila arbetstagaren ha 104 viloperioder på 24 timmar, inklusive de 52 veckovilorna på vardera 24 timmar.

I dessa skall ingå

tolv dubbla viloperioder (48 timmar plus dygnsvilan på tolv timmar) som innefattar lördag och söndag

och

tolv dubbla viloperioder (48 timmar plus dygnsvilan på tolv timmar) utan garanti för att någon lördag eller söndag ingår.

Artikel 7

Körtid

Längden av körtiden enligt definitionen i artikel 2 får inte överstiga nio timmar vid arbete på dagtid och åtta timmar vid nattarbete mellan två dygnsviloperioder.

Körtidens längd under en tvåveckorsperiod skall vara högst 80 timmar.

Artikel 8

Kontroll

En tjänstgöringslista som visar de mobila arbetstagarnas arbetstimmar och vila per dag skall föras så att man kan kontrollera att bestämmelserna i detta avtal följs. Detaljerade uppgifter om de faktiska arbetstimmarna per dag skall hållas tillgängliga. Tjänstgöringslistan skall bevaras i minst ett år hos företaget.

Artikel 9

Icke-regressionsklausul

Genomförandet av detta avtal skall inte i något fall utgöra giltigt skäl till att sänka den allmänna skyddsnivån för mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik.

Artikel 10

Avtalets efterföljd

Undertecknarna av detta avtal skall följa upp dess införlivande och tillämpning inom ramen för den branschvisa dialogkommitté för järnvägen som inrättas genom Europeiska kommissionens beslut 98/500/EG.

Artikel 11

Utvärdering

Parterna skall utvärdera bestämmelserna i avtalet två år efter dess undertecknande mot bakgrund av de första erfarenheterna av den gränsöverskridande driftskompatibla transportsektorns utveckling.

Artikel 12

Översyn

Parterna skall se över ovanstående bestämmelser två år efter det att den period för genomförande som fastställs i rådets beslut om införande av detta avtal har löpt ut.

Bryssel den 27 januari 2004.

För CER

Giancarlo CIMOLI

Ordförande

Johannes LUDEWIG

Verkställande direktör

Francesco FORLENZA

Ordförande för direktörsgruppen för personalresurser

Jean-Paul PREUMONT

Rådgivare för sociala frågor

För ETF

Norbert HANSEN

Ordförande för järnvägssektionen

Jean-Louis BRASSEUR

Vice ordförande för järnvägssektionen

Doro ZINKE

Generalsekreterare

Sabine TRIER

Politisk sekreterare


(1)  Parterna är överens om att förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på järnvägsområdet om en andra sammanhängande viloperiod utanför bostaden och om kompensationen för vila utanför bostaden kan föras inom företaget eller på nationell nivå, beroende på omständigheterna. På europeisk nivå skall frågan om antalet på varandra följande viloperioder utanför bostaden och om ersättningen för vila utanför bostaden omförhandlas två år efter det att detta avtal har undertecknats.

BILAGA

Förteckning över officiella gränsstationer som ligger utanför 15 km-gränsen och för vilka avtalet är frivilligt

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (I)


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

27.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/22


RÅDETS BESLUT

av den 18 juli 2005

om uppfyllande av villkoren i artikel 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet

(2005/576/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 87.3 e i detta,

med beaktande av rådets beslut av den 29 juli 2002 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet,

med beaktande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet, särskilt artikel 3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan (1) (nedan kallat ”Europaavtalet”), trädde i kraft den 1 februari 1995.

(2)

Enligt artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet får Rumänien under de första fem åren efter Europaavtalets ikraftträdande och genom undantag från punkt 1.3 i omstruktureringssyfte undantagsvis bevilja offentligt stöd för stålprodukter, förutsatt att detta leder till att de företag som erhåller stöd efter omstruktureringen kan överleva under normala marknadsvillkor, att stödbeloppet och intensiteten strängt begränsas till det absolut nödvändiga för att återskapa företagens ekonomiska bärkraft och att stödet gradvis sänks, samt att omstruktureringsprogrammet är förbundet med en allmän rationalisering och minskning av kapaciteten i Rumänien.

(3)

Femårsperioden löpte ut den 31 december 1997.

(4)

Rumänien begärde i december 1997 att denna period skulle förlängas.

(5)

Det är lämpligt att bevilja en förlängning av perioden med ytterligare åtta år från och med den 1 januari 1998 eller till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen om den dagen inträffar innan åttaårsperioden löpt ut.

(6)

I detta syfte undertecknade gemenskapen och Rumänien den 23 oktober 2002 ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet som sedan dess tillämpas provisoriskt.

(7)

I artikel 2 i tilläggsprotokollet anges som ett villkor för förlängningen av femårsperioden att Rumänien skall förelägga kommissionen ett omstruktureringsprogram och företagsplaner som uppfyller kraven i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet och som har utvärderats och godkänts av landets nationella tillsynsmyndighet för statligt stöd (konkurrensrådet).

(8)

I december 2004 förelade Rumänien kommissionen ett omstruktureringsprogram och företagsplaner för de företag i landet som fått eller får statligt stöd för omstrukturering.

(9)

I artikel 3 i tilläggsprotokollet anges som ett villkor för förlängningen av femårsperioden att kommissionen skall göra en slutgiltig utvärdering av omstruktureringsprogrammet och företagsplanerna.

(10)

Kommissionen har gjort en slutgiltig utvärdering av det omstruktureringsprogram och de företagsplaner som Rumänien förelagt den. Denna utvärdering ger vid handen att ett genomförande av omstruktureringsprogrammet och företagsplanerna kommer att leda till att de berörda företagen kan överleva under normala marknadsvillkor. Den visar också att det i företagsplanerna angivna beloppet för det statliga omstruktureringsstödet strängt begränsas till det absolut nödvändiga för att återskapa företagens ekonomiska bärkraft och att stödet gradvis kommer att sänkas och upphöra före utgången av 2004. Av utvärderingen framgår vidare att en allmän rationalisering och minskning av överskottskapaciteten i de stödmottagande företagen kommer att uppnås. Utvärderingen leder alltså till slutsatsen att omstruktureringsprogrammet och företagsplanerna uppfyller kraven i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det omstruktureringsprogram och de företagsplaner som Rumänien förelagt kommissionen i enlighet med artikel 2 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet uppfyller kraven i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet.

Artikel 2

Såsom föreskrivs i artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet förlängs den period under vilken Rumänien, på de villkor som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet, i omstruktureringssyfte undantagsvis får bevilja offentligt stöd för stålprodukter med ytterligare åtta år från och med den 1 januari 1998 eller till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen om den dagen inträffar innan åttaårsperioden löpt ut.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EGT L 357, 31.12.1994, s. 2.