ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
26 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1191/2005 av den 25 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1195/2005 av den 25 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2005 av den 22 juli 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2005 av den 25 juli 2005 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (apelsiner)

11

 

*

Kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 25 juli 2005 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ( 1 )

12

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/575/GUSP av den 18 juli 2005 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (ESFA)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1191/2005

av den 25 juli 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 25 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2005

av den 25 juli 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artikel 6.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83 (2) skall samordningsorganet lämna in alla företagsredovisningar till kommissionen senast nio månader efter utgången av det räkenskapsår de avser. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts är det lämpligt att förlänga niomånadersperioden.

(2)

Som en övergångsåtgärd för räkenskapsåret 2004 är det lämpligt att bevilja Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien en längre period för inlämning av uppgifter, för att dessa medlemsstater på ett smidigt sätt skall kunna anpassa sig till systemet för redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag, som är nytt för dem.

(3)

Förordning (EEG) nr 1915/83 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i förordning (EEG) nr 1915/83 skall första stycket ersättas med följande:

”Samordningsorganet skall lämna in alla företagsredovisningar till kommissionen utformade på det sätt som fastställs i bilaga III till förordning (EEG) nr 2237/77.

När det gäller räkenskapsåret 2004 skall företagsredovisningarna lämnas in senast 13 månader efter räkenskapsårets slut. Samordningsorganet i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall dock lämna in företagsredovisningarna senast 18 månader efter räkenskapsårets slut.

Från och med räkenskapsåret 2005 skall företagsredovisningarna lämnas in senast tolv månader efter det aktuella räkenskapsårets slut.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 190, 14.7.1983, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2204/2004 (EUT L 374, 22.12.2004, s. 40).


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1193/2005

av den 25 juli 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artiklarna 10 och 21 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs en förteckning över tredjeländer och territorier varifrån transport av sällskapsdjur till gemenskapen tillåts, under förutsättning att vissa krav uppfylls.

(2)

En provisorisk förteckning över tredjeländer upprättades i förordning (EG) nr 998/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 (2). Den förteckningen omfattar länder och territorier som är rabiesfria och länder för vilka det har konstaterats att risken att rabies förs in till gemenskapen som en följd av transporter från deras territorier inte är högre än riskerna i samband med transporter mellan medlemsstaterna.

(3)

Enligt uppgifter från Argentina framgår det att risken att rabies förs in till gemenskapen som en följd av transporter av sällskapsdjur därifrån inte är högre än risken i samband med transporter mellan medlemsstaterna eller från tredjeländer som redan är förtecknade i förordning (EG) nr 998/2003. Argentina bör därför upptas i den förteckning över länder och territorier som fastställs i förordning (EG) nr 998/2003.

(4)

För tydlighetens skull bör förteckningen över länder och territorier ersättas i sin helhet.

(5)

Förordning (EG) nr 998/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 425/2005 (EUT L 69, 16.3.2005, s. 3).

(2)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 7.


BILAGA

”BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER OCH TERRITORIER

DEL A

 

IE – Irland

 

MT – Malta

 

SE – Sverige

 

UK – Förenade kungariket

DEL B

Avdelning 1

a)

DK – Danmark, inklusive GL – Grönland och FO – Färöarna

b)

ES – Spanien inklusive fastlandet, Balearerna, Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla

c)

FR – Frankrike inklusive GF – Franska Guyana, GP – Guadeloupe, MQ – Martinique och RE – Réunion

d)

GI – Gibraltar

e)

PT – Portugal inklusive fastlandet, Azorerna och Madeira

f)

Andra medlemsstater än de som förtecknas i del A och punkterna a, b, c och e i denna avdelning

Avdelning 2

 

AD – Andorra

 

CH – Schweiz

 

IS – Island

 

LI – Liechtenstein

 

MC – Monaco

 

NO – Norge

 

SM – San Marino

 

VA – Vatikanstaten

DEL C

 

AC – Ascension

 

AE – Förenade arabemiraten

 

AG – Antigua och Barbuda

 

AN – Nederländska Antillerna

 

AR – Argentina

 

AU – Australien

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrain

 

BM – Bermuda

 

CA – Kanada

 

CL – Chile

 

FJ – Fiji

 

FK – Falklandsöarna

 

HK – Hongkong

 

HR – Kroatien

 

JM – Jamaica

 

JP – Japan

 

KN – Saint Kitts och Nevis

 

KY – Caymanöarna

 

MS – Montserrat

 

MU – Mauritius

 

NC – Nya Kaledonien

 

NZ – Nya Zeeland

 

PF – Franska Polynesien

 

PM – Saint Pierre och Miquelon

 

RU – Ryssland

 

SG – Singapore

 

SH – Saint Helena

 

TW – Taiwan

 

US – Förenta staterna

 

VC – Saint Vincent och Grenadinerna

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis- och Futunaöarna

 

YT – Mayotte”


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1194/2005

av den 25 juli 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknader för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för skummjölkspulver som inlagrats före den 1 september 2004.

(2)

Med hänsyn till den mängd som är tillgänglig och marknadsläget bör den ovannämnda dagen ersättas med den 1 juli 2005.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 26.2 i förordning (EG) nr 2799/1999 skall ”den 1 september 2004” ersättas med ”den 1 juli 2005”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1009/2005 (EUT L 170, 1.7.2005, s. 31).


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1195/2005

av den 25 juli 2005

om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 (2), är den mängd skummjölkspulver som interventionsorganen i medlemsstaterna skall sälja begränsad till den som inlagrades före den 1 september 2004.

(2)

Med hänsyn till den mängd som är tillgänglig och marknadsläget bör den ovannämnda dagen ersättas med den 1 juli 2005.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 21 i förordning (EG) nr 214/2001, skall ”den 1 september 2004” ersättas med ”den 1 juli 2005”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1196/2005

av den 22 juli 2005

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9(1) a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det är i syfte att sörja för enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, nödvändigt att anta bestämmelser om klassificering av sådana varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. De bestämmelserna gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller tillfogar underuppdelningar till denna och har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser i syfte att tillämpa tulltaxeåtgärder och andra åtgärder som rör handeln med varor.

(3)

I enlighet med de allmänna bestämmelserna bör sådana varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i bilagan klassificeras enligt det KN-nummer som anges i kolumn 2, av de skäl som anges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt, om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) under en period av 60 dagar.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sådana varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i bilagan skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt det KN-nummer som anges i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen får bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av 60 dagar.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nr

Motivering

(1)

(2)

(3)

Handske, huvudsakligen av vävt material. Största delen av handskens yttersida, nämligen handskens ovansida (utom ovansidan på fingrarna), handleden, partiet mellan fingrarna, en del av tummen och handskens sidor, är av vävt material, överdraget på insidan av ett lager av icke-porös plast.

Handflatan, insidan på tummen, undersidan på fingrarna och de fyra fingertopparna är av trikå överdragen på utsidan av icke-porös plast.

Ovansidan på fingrarna och tummens utsida är av porös plast överdragen av trikå på båda sidor. Vid fingerlederna och tumleden, på fingrarnas, inklusive tummens ovansidor, finns gummistycken. På utsidan av pekfingret finns en tunn gummirand.

Det finns ett resårband och en knäppningsanordning med kardborrband vid handleden samt en hopdragningsanordning med ett knytband vid handsköppningen.

(Se fotografierna nr 635 A + B) (1)

6216 00 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6216 00 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS rörande den allmänna bestämmelsen 3 b och till HS-nummer 6216.

Handskens huvudsakliga uppgift är att hålla handen varm. Eftersom yttersidan till största delen består av vävt material anses detta ge den värmande effekten, d v s ger varan dess huvudsakliga karaktär enligt allmänna bestämmelser 3 b.

Image

Image


(1)  Fotografierna är av rent vägledande karaktär.


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1197/2005

av den 25 juli 2005

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (apelsiner)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 951/2005 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för apelsiner som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B apelsiner som exporterats efter den 26 juli 2005 avslås. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för apelsiner som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 951/2005 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 26 juli och före den 16 september 2005 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 160, 23.6.2005, s. 19. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2005 (EUT L 177, 9.7.2005, s. 3).


26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/49/EG

av den 25 juli 2005

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (2), särskilt artikel 4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 72/245/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG.

(2)

I syfte att förbättra fordonssäkerheten genom att främja utveckling och utnyttjande av teknik som använder kortdistansradarutrustning för bilar har kommissionen harmoniserat användningen av två radiofrekvensband genom kommissionens beslut 2004/545/EG av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (3) och genom kommissionens beslut 2005/50/EG av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (4).

(3)

Frekvensbandet 79 GHz har konstaterats vara det lämpligaste frekvensbandet för utveckling och utnyttjande på lång sikt av kortdistansradarutrustning för bilar. Enligt beslut 2004/545/EG skall radiofrekvensbandet 79 GHz störningsfritt och oskyddat stå till förfogande för kortdistansradarsystem för bilar. Tekniken i radiofrekvensbandet 79 GHz håller dock fortfarande på att utvecklas och är inte omedelbart tillgängligt på ett kostnadseffektivt sätt.

(4)

Tidsbegränsad användning av radiofrekvensbandet 24 GHz för kortdistansradarutrustning för bilar har tillåtits enligt beslut 2005/50/EG. Den teknik som använder detta frekvensband är tillgänglig på kort sikt och till rimlig kostnad, vilket gör det möjligt att snabbt bedöma hur effektiv användningen av kortdistansradarutrustning för bilar är när det gäller att öka trafiksäkerheten. Användningen av radarutrustning med den tekniken måste dock begränsas för att undvika störningar för andra tillämpningar som använder radiofrekvensbandet 24 GHz.

(5)

Beslut 2005/50/EG tillåter användning av radarutrustning i frekvensbandet 24 GHz endast när den ingår i nya fordons originalutrustning eller när den ersätter sådan utrustning, och endast under en period fram till senast den 30 juni 2013. Enligt artikel 5 i beslut 2005/50/EG kan detta datum dock flyttas fram.

(6)

Enligt beslut 2005/50/EG skall medlemsstaterna inrätta ett övervakningssystem för att fastställa antalet registrerade fordon med kortdistansradarutrustning som använder frekvensbandet 24 GHz inom deras territorium. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna får de resurser som krävs för att utföra denna övervakning.

(7)

Direktiv 72/245/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Ändringarna av direktiv 72/245/EEG påverkar direktiv 70/156/EEG. Det är därför nödvändigt att även ändra det direktivet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 72/245/EEG

Direktiv 72/245/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall följande punkter införas efter punkt 2.1.12.2:

”2.1.13

kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: en radar som följer definitionen i artikel 2.2 i kommissionens beslut 2005/50/EG (5) och som uppfyller prestandakraven i artikel 4 i det beslutet.

2.1.14

kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: en radar som följer definitionen i artikel 2 b i kommissionens beslut 2004/545/EG (6) och som uppfyller prestandakraven i artikel 3 i det beslutet.

2.

I bilaga II A skall följande punkter införas efter punkt 12.2.7:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

12.7.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

3.

I tillägget till bilaga III A skall följande punkter föras in efter punkt 1.3:

”1.3.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

1.3.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

Artikel 2

Ändring av direktiv 70/156/EEG

Direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilagorna I och III skall följande punkter införas efter punkt 12.6.4:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

12.7.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

2.

I bilaga IX på sidan 2 i alla förlagor till intyget om överensstämmelse skall punkt 50 ersättas med följande:

”50.   Anmärkningar

50.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

50.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

50.3

Övriga anmärkningar …”.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

1.   Med verkan från och med den 1 juli 2006 skall medlemsstaterna, om bestämmelserna i direktiv 72/245/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda, av skäl som hänför sig till elektromagnetisk kompatibilitet

a)

inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet, och

b)

få vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon.

Redan utfärdade godkännanden för fordon som inte är utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz eller 79 GHz skall inte beröras.

2.   Medlemsstaterna skall från och med den 1 juli 2013 förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av fordon utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz.

3.   Om det referensdatum som anges i artikel 2.5 i beslut 2005/50/EG ändras i enlighet med artikel 5 i det beslutet skall medlemsstaterna förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av fordon utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz efter det ändrade referensdatumet.

Artikel 4

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv.

De skall dessa tillämpa bestämmelser från och med den 1 juli 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice-President


(1)  EGT L 42, 23.2.1970, s 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13).

(2)  EGT L 152, 6.7.1972, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/104/EG.

(3)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(6)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.”


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/15


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2005/575/GUSP

av den 18 juli 2005

om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (ESFA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Den 19–20 juni 2003 godkände Europeiska rådet vid sitt möte i Thessaloniki utarbetandet av en samordnad utbildningspolitik för EU inom europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESFP), som omfattar både civila och militära aspekter.

(2)

Den 17 november 2003 godkände rådet EU:s utbildningspolitik inom ESFP och därefter godkändes EU:s utbildningskoncept inom ESFP den 13 september 2004 med en definition av principerna för inrättande av Europeiska säkerhets- och försvarsakademin (ESFA).

(3)

Den 16–17 december 2004 godkände Europeiska rådet att arbetet med att fastställa arrangemangen för ESFA skulle inledas.

(4)

Den 31 maj 2005 stödde Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik arrangemangen för ESFA:s verksamhet, inbegripet inrättande av en styrkommitté, en akademisk styrelse samt ett permanent sekretariat, vilka bör utföra sina uppgifter i enlighet med dessa arrangemang.

(5)

ESFA bör vara en viktig aktör inom utbildning och ge utbildning inom ESFP:s område med särskild inriktning på ESFP-kurser på strategisk nivå. I denna egenskap bör ESFA vara en aktiv partner i den övergripande ledningen av EU:s utbildning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

1.   En europeisk säkerhets- och försvarsakademi (ESFA) inrättas härmed.

2.   ESFA skall organiseras som ett nätverk mellan nationella institut, högskolor, akademier och institutioner inom EU som hanterar säkerhets- och försvarspolitiska frågor och Europeiska unionens institut för säkerhetsfrågor (nedan kallade ”institut”).

3.   ESFA skall upprätta nära förbindelser med EU:s institutioner.

Artikel 2

Uppdrag

ESFA skall tillhandahålla utbildning inom europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) på strategisk nivå för att utveckla och främja gemensam förståelse för ESFP bland civil och militär personal och för att genom sin utbildningsverksamhet fastställa och sprida bästa praxis när det gäller olika ESFP-frågor.

Artikel 3

Mål

ESFA:s mål skall vara att

a)

ytterligare stärka den europeiska säkerhetskulturen inom ESFP,

b)

främja bättre förståelse av att ESFP är en viktig del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP),

c)

förse EU:s organ med kunnig personal som kan arbeta effektivt med alla ESFP-frågor,

d)

tillhandahålla till medlemstaternas förvaltningar och personal kunniga personer som är förtrogna med EU:s politik, institutioner och förfaranden, och

e)

bidra till att främja yrkesmässiga förbindelser och kontakter mellan utbildningsdeltagarna.

Artikel 4

ESFA:s uppgifter

1.   ESFA:s huvuduppgifter är i enlighet med dess uppdrag och mål att organisera och genomföra utbildningsverksamhet inom ESFP-området.

2.   ESFA:s utbildningsverksamhet skall bestå av två typer av utbildningar:

a)

ESFP-kursen på hög nivå, och

b)

den orienterande ESFP-kursen.

Övrig utbildningsverksamhet skall genomföras enligt beslut av den styrkommitté som avses i artikel 5.

3.   Dessutom skall ESFA i synnerhet

a)

stödja de förbindelser som skall upprättas mellan nationella institut,

b)

installera och driva ett Internetbaserat system för distansundervisning på högre nivå

c)

utarbeta och framställa utbildningsmateriel för EU-utbildning på området ESFP,

d)

lämna bidrag till det årliga EU-utbildningsprogrammet på området ESFP, och

e)

inrätta ett ”nätverk för f.d. studenter” för kontakt mellan tidigare deltagare i utbildningen.

4.   ESFA:s utbildningsverksamhet skall genomföras av de institut som ingår i ESFA:s nätverk.

5.   Som en del av ESFA-nätverket skall Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (EU ISS) stödja ESFA:s utbildningsverksamhet, särskilt genom EU ISS-publikationer och genom att låta sina forskare hålla föredrag samt genom att göra sin webbplats tillgänglig inom och för det Internetbaserade systemet för distansundervisning på högre nivå.

Artikel 5

Organisation

1.   Följande organ skall inrättas inom ESFA:

a)

En styrkommitté som skall vara ansvarig för den övergripande samordningen och ledningen av ESFA:s utbildningsverksamhet.

b)

En akademisk styrelse som skall garantera kvaliteten och samstämmigheten i utbildningsverksamheten.

c)

Ett permanent sekretariat för ESFA (hädanefter kallat ”sekretariatet”) som i synnerhet skall bistå styrkommittén och den akademiska styrelsen.

2.   Styrkommittén, den akademiska styrelsen och sekretariatet skall genomföra de uppgifter som anges i artiklarna 6, 7 och 8 för respektive part.

Artikel 6

Styrkommittén

1.   Styrkommittén skall innehålla en företrädare för varje medlemsstat. Varje ledamot i kommittén får företrädas eller åtföljas av en suppleant. Beslut om utnämning som vederbörligen bemyndigats av en medlemsstat skall delges generalsekreteraren/den höge representanten.

Företrädare för de anslutande staterna får delta i sammanträden som aktiva observatörer.

2.   Kommitténs ordförande skall vara en företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet och kommittén skall sammanträda minst en gång om året.

3.   Företrädare för rådets generalsekretariat och kommissionen skall inbjudas att delta i kommitténs sammanträden.

4.   Kommitténs uppgifter skall vara att

a)

upprätta ESFA:s årliga akademiska program,

b)

utse den medlemsstat/de medlemsstater som skall vara värdland för ESFA:s utbildningsverksamhet och de institut som skall genomföra den,

c)

utarbeta och godkänna det årliga akademiska programmet och de övergripande kursplanerna för all ESFA:s utbildningsverksamhet,

d)

godkänna utvärderingsrapporter och en allmän årsrapport om ESFA:s utbildningsverksamhet som skall översändas till relevanta rådsorgan, och

e)

för varje akademiskt år utse ordförande i den akademiska styrelsen.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

6.   Kommitténs beslut skall fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsstaternas röster skall viktas i enlighet med artikel 205.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Besluten skall fattas med det antal röster som anges i artikel 23.2 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 7

Den akademiska styrelsen

1.   Den akademiska styrelsen skall vara sammansatt av höga företrädare från de institut som är aktiva under det relevanta akademiska året.

2.   Styrelsens ordförande skall utses av styrkommittén bland styrelsens ledamöter.

3.   Företrädare från de institut som deltar i ESFA:s utbildningsverksamhet under det föregående och det nästkommande akademiska året samt företrädare för rådets generalsekretariat och Europeiska kommissionen skall inbjudas att delta i styrelsens sammanträden. Akademiska experter och högre tjänstemän från nationella och europeiska institutioner får inbjudas att delta i sammanträdena.

4.   Styrelsens uppgifter skall vara att

a)

via de institut som ingår i ESFA:s nätverk genomföra det godkända årliga akademiska programmet,

b)

övervaka det Internetbaserade systemet för distansundervisning på högre nivå,

c)

utarbeta detaljerade kursplaner för all ESFA:s utbildningsverksamhet med utgångspunkt i de godkända övergripande kursplanerna,

d)

garantera den allmänna samordningen av ESFA:s utbildningsverksamhet mellan samtliga institut,

e)

se över kvaliteten på den utbildningsverksamhet som genomförts under det föregående akademiska året,

f)

för styrkommittén lägga fram förslag till utbildningsverksamhet för nästa akademiska år, och

g)

utarbeta utkast till utvärderingsrapporter om varje ESFA-kurs samt utkast till en allmän årsrapport om ESFA:s verksamhet som skall överlämnas till styrkommittén.

5.   Styrkommittén skall anta styrelsens arbetsordning.

Artikel 8

Sekretariatet

1.   Rådets generalsekretariat skall vara sekretariat för ESFA.

Personal skall tillhandahållas av rådets generalsekretariat, medlemsstaterna och de institut som ingår i ESFA:s nätverk.

2.   Sekretariatet skall bistå styrkommittén och den akademiska styrelsen, genomföra administrativa uppgifter till stöd för verksamheten och ge stöd vid organiserandet av ESFA:s utbildningsverksamhet i Bryssel.

3.   Sekretariatet skall samarbeta nära med kommissionen.

Varje institut som ingår i ESFA:s nätverk skall utse en kontaktpunkt för sekretariatet som skall hantera organisatoriska och administrativa frågor i samband med organiserandet av ESFA:s utbildningsverksamhet.

Artikel 9

Deltagande i ESFA:s utbildningsverksamhet

1.   All ESFA:s utbildningsverksamhet skall stå öppen för deltagande av medborgare i alla medlemsstater och anslutande stater. De institut som organiserar och genomför verksamheten skall se till att denna princip tillämpas utan några undantag.

ESFA:s utbildningsverksamhet skall i princip stå öppen för deltagande av medborgare i kandidatländerna samt, när så är lämpligt, tredjestater.

2.   Deltagarna skall vara civil och militär personal som sysslar med strategiska aspekter på ESFP-området.

Företrädare från bl.a. icke-statliga organisationer, akademiska institutioner och media samt företrädare för näringslivet får inbjudas att delta i ESFA:s utbildningsverksamhet.

3.   Ett intyg undertecknat av generalsekreteraren/den höge representanten skall tilldelas en deltagare som fullgjort en ESFA-kurs. Villkoren för intyget skall fastställas av styrkommittén. Intyget skall erkännas av medlemsstaterna och av EU:s institutioner.

Artikel 10

Samarbete

ESFA skall samarbeta med och utnyttja expertisen i internationella organisationer och andra relevanta aktörer, t.ex. nationella utbildningsinstitut i tredjestater.

Artikel 11

Finansiering

1.   Varje medlemsstat, EU-institution, EU-organ och EU-institut som ingår i ESFA:s nätverk skall bära alla kostnader som gäller deltagandet i ESFA, inklusive löner, bidrag, resekostnader och kostnader i samband med organisatoriskt och administrativt stöd till ESFA:s utbildningsverksamhet.

2.   Medlemsstaterna och de institut som ingår i ESFA:s nätverk skall var och en bära kostnaderna för den personal de tillhandahåller sekretariatet, inklusive löner, bidrag och resekostnader.

3.   Rådets generalsekretariat skall bära alla kostnader som uppstår genom och har samband med dess uppgifter enligt artikel 8, även för den personal det tillhandahåller.

4.   Varje deltagare i ESFA:s utbildningsverksamhet skall bära alla kostnader i samband med sitt deltagande.

5.   För att finansiera särskilda verksamhetsformer, särskilt utarbetande, inrättande och drift av nät eller tillämpningar för informationssystem för ESFA i enlighet med artikel 4.3, skall frivilliga bidrag från medlemsstater, EU-institutioner, EU-organ och EU-institut som ingår i ESFA:s nätverk förvaltas av rådets generalsekretariat som öronmärkta inkomster.

6.   Praktiska arrangemang för de bidrag som avses i punkt 5 skall fastställas av styrkommittén.

Artikel 12

Säkerhetsbestämmelser

Rådets säkerhetsbestämmelser enligt rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (1) skall tillämpas på ESFA:s verksamhet.

Artikel 13

Översyn

Styrkommittén skall senast den 31 december 2007 med kvalificerad majoritet anta en rapport om ESFA:s verksamhet och framtidsutsikter, som även behandlar de finansiella arrangemangen och sekretariatet, samt lägga fram den för rådet inför en eventuell översyn av denna gemensamma åtgärd.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2004/194/EG (EUT L 63, 28.2.2004, s. 48).