ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
15 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1112/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1113/2005 av den 12 juli 2005 om avslutande av översynen avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bland annat Algeriet

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1114/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1115/2005 av den 14 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1035/2005

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1116/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1117/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1119/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1751/2004 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning för regleringsåret 2005 för EUGFJ, garantisektionen

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1121/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2005 av den 14 juli 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1123/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 15 juli 2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1125/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 32:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1127/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1128/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1129/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2005 av den 14 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för vitlök som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1034/2005

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1131/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1132/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1133/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1134/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1135/2005 av den 14 juli 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1136/2005 av den 14 juli 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

54

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 2/2005 av Associeringsrådet EU–Rumänien av den 20 juni 2005 om ändring av beslut nr 1/95 av associeringsrådet om fastställelse av dess arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén

55

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 29 september 2004 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) [delgivet med nr K(2005) 3597]

57

 

*

Kommissionens rekommendation av den 27 maj 2005 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation [delgivet med nr K(2005) 1540]

60

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2005 om ändring av beslut 96/355/EG om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Senegal när det gäller behörig myndighet och förlaga till hälsointyg [delgivet med nr K(2005) 2651]  ( 1 )

64

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juli 2005 om ändring av beslut 1999/120/EG vad gäller införande av en anläggning i Albanien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djurtarmar [delgivet med nr K(2005) 2657]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1111/2005

av den 24 juni 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (2) innehåller bestämmelser om fondens och särskilt styrelsens organisation. Dessa bestämmelser har ändrats flera gånger i samband med varje anslutning av nya medlemsstater, då nya styrelseledamöter tillkommit.

(2)

I den externa utvärdering av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad ”fonden”) som gjordes 2001 framhålls behovet av att anpassa bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1365/75 för att behålla fondens och dess ledningsstrukturers effektivitet, inbegripet att omarbeta de bestämmelser som rör expertkommittén.

(3)

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att på nytt överväga organens sammansättning och arbetsmetoder och lägga fram lämpliga förslag.

(4)

En gemensam ståndpunkt om de framtida styrelseformerna och arbetet i styrelserna för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån och av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning har lämnats av respektive styrelser till kommissionen.

(5)

Den trepartssammansatta styrelseformen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och med företrädare för regeringar, arbetsgivarnas organisationer och arbetstagarnas organisationer är grundläggande för dessa organs framgång.

(6)

Deltagandet av arbetsmarknadens parter i styrelserna för dessa tre EU-organ ger dem en särskild karaktär som kräver att de följer gemensamma regler i sitt arbete.

(7)

Det har visat sig avgörande att det inom den trepartssammansatta styrelsen finns tre grupper, från regeringar, arbetsgivare och arbetstagare, och att man utser en samordnare för arbetsgivar- respektive arbetstagargrupperna. Detta system bör därför formaliseras och även utvidgas till regeringsgruppen.

(8)

Bibehållandet av den trepartssammansatta representationen från varje medlemsstat garanterar att alla viktiga intressenter engageras och att man beaktar den mångfald av intressen och tillvägagångssätt som kännetecknar sociala frågor.

(9)

Det är nödvändigt att förutse de praktiska konsekvenserna av den kommande EU-utvidgningen för fonden. Styrelsens sammansättning och arbete bör anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning.

(10)

Det arbetsutskott som föreskrivs i styrelsens arbetsordning behöver stärkas för att säkerställa kontinuitet i fondens arbete och effektivitet i dess beslutsfattande. Arbetsutskottets sammansättning bör även i fortsättningen återspegla styrelsens trepartssammansättning.

(11)

Enligt artikel 3 i fördraget skall gemenskapen i all sin verksamhet syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Det är därför lämpligt att uppmuntra till en balanserad representation av kvinnor och män i styrelsen.

(12)

Styrelsen bör vara i stånd att säkerställa ett formellt bidrag från oberoende experter under en begränsad period i enlighet med särskilda behov som rör genomförandet av arbetsprogrammet.

(13)

Det är lämpligt att personalen vid Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, som är det enda gemenskapsorgan som har sina egna tjänsteföreskrifter, behandlas på samma sätt som andra anställda som anställs av gemenskaperna på kontraktsbasis och att de ges rätt till samma förmåner enligt de ändrade tjänsteföreskrifterna genom att få tillgodoräkna sig förvärvade rättigheter, särskilt i fråga om yrkeskarriär och pensionsrättigheter.

(14)

Förordning (EEG) nr 1365/75 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

I fördraget anges inte några andra befogenheter för att anta denna förordning än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1365/75 ändras enligt följande:

1.

I artikel 3 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Fonden skall samarbeta så nära som möjligt med specialiserade institutioner, fonder och organ i medlemsstaterna och på internationell nivå. Fonden skall i synnerhet säkerställa ett lämpligt samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån, dock utan att det påverkar uppnåendet av fondens egna syften.”

2.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Fondens lednings- och förvaltningsstruktur skall bestå av

a)

en styrelse,

b)

ett arbetsutskott,

c)

en verkställande direktör och en vice verkställande direktör.”

3.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Styrelsen skall bestå av

a)

en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

b)

en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

c)

en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

d)

tre ledamöter som företräder kommissionen.

2.   De ledamöter som avses i punkt 1 a, 1 b och 1 c skall utses av rådet på så sätt att det för varje medlemsstat och för var och en av de ovannämnda kategorierna utses en ledamot. Rådet skall samtidigt och på samma villkor som för ledamöterna utse en suppleant som skall delta i styrelsens sammanträden endast när den ordinarie ledamoten är frånvarande.

Kommissionen skall utse de ledamöter och suppleanter som skall företräda den och därvid sträva efter en balanserad fördelning mellan kvinnor och män.

När förteckningen över kandidater lämnas in skall medlemsstaterna, arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna sträva efter att skapa en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.

Förteckningen över styrelseledamöterna skall offentliggöras av rådet i Europeiska unionens officiella tidning och av fonden på dess webbplats.

3.   Mandattiden för styrelseledamöterna skall vara tre år. Mandatperioden skall kunna förnyas.

Vid mandattidens utgång eller om de avgår skall ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.   Styrelsen skall välja en ordförande och tre vice ordförande, en bland var och en av de tre grupper som avses i punkt 7 och en bland kommissionens företrädare, för en ettårsperiod som kan förnyas.

5.   Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst en gång om året. Ytterligare möten skall sammankallas av ordföranden på begäran av minst en tredjedel av styrelsens ledamöter.

6.   Styrelsens beslut skall fattas med absolut majoritet.

7.   Inom styrelsen skall företrädarna för regeringar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer bilda var sin grupp. Varje grupp skall utse en samordnare som skall delta i styrelsens möten.

Samordnarna för arbetstagarnas och arbetsgivarnas grupper skall vara företrädare för sina respektive organisationer på europeisk nivå. Samordnare som inte är utsedda styrelseledamöter enligt punkt 1 skall delta i styrelsemöten men utan rösträtt.

8.   Styrelsen skall inrätta ett arbetsutskott bestående av elva ledamöter. Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande och tre vice ordförande, en samordnare per grupp enligt vad som anges i punkt 7 samt ytterligare en företrädare för varje grupp och för kommissionen. Varje grupp får utse högst tre suppleanter som skall delta i arbetsutskottets möten vid ordinarie ledamöters frånvaro.

9.   Styrelsen skall besluta om det årliga antalet möten i arbetsutskottet. Arbetsutskottets ordförande skall sammankalla ytterligare möten på begäran av dess ledamöter.

10.   Arbetsutskottet skall fatta beslut genom konsensus. Om ingen konsensus uppnås skall arbetsutskottet hänskjuta ärendet till styrelsen för beslut.

11.   Styrelsen skall omgående få fullständig information om arbetsutskottets verksamhet och de beslut det har fattat.”

4.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Styrelsen skall leda fonden och fastställa riktlinjer för verksamheten. På grundval av ett utkast framlagt av den verkställande direktören skall styrelsen, i samförstånd med kommissionen, anta fondens årliga arbetsprogram och fyraåriga rullande program.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Styrelsen skall efter yttrande från kommissionen anta sin arbetsordning där de praktiska arrangemangen för verksamheten skall fastställas. Arbetsordningen skall för kännedom överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Inom tre månader efter det att rådet mottagit arbetsordningen får det emellertid med enkel majoritet ändra denna arbetsordning.”

c)

Följande punkt 4 skall läggas till:

”4.   Utan att detta inverkar på den verkställande direktörens ansvar enligt artiklarna 8 och 9 skall arbetsutskottet, enligt vad som delegeras till det av styrelsen, övervaka genomförandet av styrelsens beslut och vidta alla nödvändiga åtgärder för fondens förvaltning mellan styrelsesammanträdena. Styrelsen får inte till arbetsutskottet delegera de befogenheter som avses i artiklarna 12 och 15.”

5.

Artiklarna 9 och 10 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Den verkställande direktören skall ansvara för fondens förvaltning samt för genomförandet av de beslut och de program som styrelsen och arbetsutskottet antagit. Den verkställande direktören skall vara fondens företrädare enligt lag.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 skall den verkställande direktören ha de befogenheter som avses i artikel 17.1.

3.   Den verkställande direktören skall förbereda styrelsens och arbetsutskottets arbete. Den verkställande direktören, den vice verkställande direktören eller båda skall delta i styrelsens och arbetsutskottets möten.

4.   Den verkställande direktören skall inför styrelsen ansvara för fondens verksamhet.

Artikel 10

Styrelsen kan på grundval av förslag från den verkställande direktören låta oberoende experter yttra sig i särskilda frågor som rör det fyraåriga rullande programmet och det årliga arbetsprogrammet.”

6.

Artikel 11 skall utgå.

7.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 12.1 skall första och andra styckena ersättas med följande:

”1.   Den verkställande direktören skall före den 1 juli varje år utarbeta ett årligt arbetsprogram på grundval av de riktlinjer som anges i artikel 7. Det årliga arbetsprogrammet skall utgöra en del av ett fyraårigt rullande program. Projekten i det årliga arbetsprogrammet skall åtföljas av en beräkning av de nödvändiga utgifterna.

Vid utarbetandet av programmen skall den verkställande direktören ta hänsyn till yttranden från gemenskapens institutioner och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.”

b)

Artikel 12.2 skall ersättas med följande:

”2.   Den verkställande direktören skall överlämna programmen till styrelsen för godkännande.”

8.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

1.   Den personal vid fonden som anställts efter den 4 augusti 2005 skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna eller anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, enligt förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3). Avdelning 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna skall gälla.

2.   Alla anställningsavtal som ingåtts av fonden och dess personal enligt förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 (4) före den 4 augusti 2005 skall anses ha ingåtts enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Bestämmelserna i avdelningarna 1, 3 och 4, med undantag av artikel 22.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, skall tillämpas på dessa avtal från och med samma datum.

Personalen skall ha rätt att säga upp avtalet vid samma datum utan att behöva iaktta den uppsägningstid som avses i artikel 45 i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76. Med avseende på avgångsvederlag och arbetslöshetsersättningar skall sådan uppsägning av avtalet anses vara en följd av en åtgärd av fonden.

3.   Med avseende på personalen skall fonden utöva de befogenheter som tillsättningsmyndigheten eller, i tillämpliga fall, den avtalsslutande myndigheten har.

4.   Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen anta lämpliga genomförandebestämmelser.

9.

Varje gång termen ”Administrative Board” eller ”Management Board” förekommer i artiklarna, skall den ersättas med ”Governing Board”. (Gäller inte den svenska texten.)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 2005.

På rådets vägnar

L. LUX

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1649/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 31/2005 (EUT L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24). Förordningen senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 (EGT L 72, 14.3.1987, s. 15).”


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/5


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1112/2005

av den 24 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som lagts fram efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (2) innehåller bestämmelser om byråns syfte, uppgifter och organisation, särskilt avseende dess styrelse. Dessa bestämmelser ändrades efter Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning, då styrelsen utökades med nya ledamöter.

(2)

Arbetsmiljöfrågor, som är en central del i arbetet med att öka sysselsättningskvaliteten, är ett av Europeiska unionens viktigaste socialpolitiska områden. I kommissionens meddelande ”Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006” av den 11 mars 2002 betonas den viktiga roll som Europeiska arbetsmiljöbyrån, nedan kallad ”byrån”, spelar i den främjande, upplysande och förebyggande verksamhet som behövs för att uppnå de mål som fastställs i meddelandet.

(3)

I rådets resolution av den 3 juni 2002 om kommissionens meddelande ”Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006” (3) krävs att byrån spelar en ledande roll i arbetet med att samla in och sprida information om god praxis, bedriva upplysningskampanjer och förebygga risker. Rådet uppmanar kommissionen att genom byrån verka för samarbete mellan medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på europeisk nivå inför en framtida utvidgning, och välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag i syfte att förbättra byråns drift och uppgifter mot bakgrund av den externa utvärderingsrapporten och Rådgivande kommitténs yttrande om denna rapport.

(4)

I sin resolution av den 23 oktober 2002 om kommissionens meddelande ”Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006” uttrycker också Europaparlamentet sitt stöd för den ledande roll som byrån getts som aktör i annan arbetsmiljöverksamhet än lagstiftning på gemenskapsnivå och hoppas att Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och byrån skall fortsätta att förbättra sitt samarbete enligt sina respektive roller på detta politikområde.

(5)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén betonar i sitt yttrande av den 17 juni 2002 om ”Meddelande från kommissionen – Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006” (4) byråns roll i riskvärderingsarbetet och behovet av regelbundna kontakter mellan byrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för att undvika dubbelarbete och uppmuntra till gemensamma diskussioner.

(6)

I kommissionens meddelande ”om utvärderingen av Europeiska arbetsmiljöbyrån”, som förberetts i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 2062/94 och som baseras på en extern utvärdering som utfördes 2001 samt på bidragen från styrelsen och Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, understryks behovet av att ändra förordning (EG) nr 2062/94 för att bibehålla och förbättra byråns och dess ledningsstrukturers effektivitet.

(7)

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att på nytt överväga styrelsernas sammansättning och arbetsmetoder och lägga fram lämpliga förslag.

(8)

Ett gemensamt yttrande om hur styrelserna för byrån, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning samt Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor skall fungera i framtiden har överlämnats till kommissionen av deras respektive styrelse.

(9)

Dessa organs trepartsstyrelser, som består av företrädare för regeringar, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, är en förutsättning för organens framgång.

(10)

Arbetsmarknadens parters deltagande i ledningen av dessa tre gemenskapsorgan gör dem unika, och detta kräver att de fungerar enligt gemensamma bestämmelser.

(11)

Det har visat sig att förekomsten inom trepartsstyrelsen av dessa tre grupper, företrädare för regeringar, arbetsgivare respektive arbetstagare, och det faktum att det utnämns en samordnare för arbetsgivar- och arbetstagargrupperna, är en nödvändighet. Denna organisation bör därför formaliseras och utökas till att även omfatta regeringsgruppen. I enlighet med de riktlinjer för utvecklandet av framtida gemenskapsorgan som ingår i kommissionens meddelande ”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter”, särskilt behovet av att de berörda parterna företräds i styrelserna för dessa myndigheter, och i enlighet med de principer som stats- och regeringscheferna kommit överens om för att få arbetsmarknadens parter att mer aktivt delta i utvecklingen av den socialpolitiska agendan, bör samtliga styrelseledamöter (regerings-, arbetsgivar-, arbetstagar- och kommissionsföreträdare) ha en röst var.

(12)

Att bibehålla trepartsrepresentationen från varje medlemsstat säkerställer att alla viktiga berörda parter involveras och att mångfalden intressen och tillvägagångssätt som kännetecknar sociala frågor beaktas.

(13)

Det är nödvändigt att föregripa de praktiska följder som den kommande utvidgningen av unionen får för byrån. Styrelsens sammansättning och funktion bör anpassas för att beakta anslutningen av de nya medlemsstaterna.

(14)

Det arbetsutskott som föreskrivs i styrelsens arbetsordning behöver stärkas för att säkerställa kontinuitet i byråns arbete och effektivitet i dess beslutsfattande. Arbetsutskottets sammansättning bör även i fortsättningen återspegla styrelsens trepartssammansättning.

(15)

Enligt artikel 3 i fördraget skall gemenskapen i all sin verksamhet syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Det är därför lämpligt att uppmuntra till en balanserad representation av kvinnor och män i styrelsen.

(16)

Förordning (EG) nr 2062/94 bör ändras i enlighet med detta.

(17)

I fördraget anges inte några andra befogenheter för att anta denna förordning än de i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2062/94 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Syfte

I syfte att förbättra arbetsmiljön avseende arbetstagarnas hälsa och säkerhet i enlighet med fördraget och efterföljande gemenskapsstrategier och handlingsprogram för arbetsmiljö skall byråns mål vara att förse gemenskapsorganen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och övriga berörda med alla relevanta tekniska, vetenskapliga och ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområdet.”

2.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Leden a och b skall ersättas med följande:

”a)

Att samla in, analysera och sprida teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information i medlemsstaterna för vidarebefordran till gemenskapsorganen, medlemsstaterna och berörda parter. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kartlägga risker och goda lösningar samt befintliga nationella prioriteringar och program samt att få fram den information som behövs för gemenskapens prioriterade områden och program.

b)

Att samla in och analysera teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om forskning på arbetsmiljöområdet och om annan forskningsverksamhet som inbegriper aspekter med anknytning till arbetsmiljön, samt sprida resultaten från nämnda forskning och forskningsverksamheter.”

ii)

Leden h och i skall ersättas med följande:

”h)

Att tillhandahålla teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om metoder och hjälpmedel för att vidta förebyggande åtgärder, kartlägga goda lösningar och främja förebyggande åtgärder, med särskild hänsyn till små och medelstora företags särskilda problem. När det gäller goda lösningar bör byrån särskilt inrikta sig på sådana metoder som utgör praktiska redskap som kan tillämpas vid bedömning av arbetsmiljörisker och vid fastställande av de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa risker.

i)

Att bidra till utvecklingen av gemenskapsstrategier och handlingsprogram om arbetsmiljö, utan att det påverkar kommissionens befogenheter.”

iii)

Följande led skall införas som led j:

”j)

Att se till att den information som sprids är begriplig för slutanvändarna. För att nå detta mål skall byrån nära samarbeta med de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 4.1 i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.2.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   För att undvika dubbelarbete skall byrån samarbeta så nära som möjligt med befintliga institutioner, stiftelser, specialorgan och program på gemenskapsnivå. Byrån skall särskilt säkerställa lämpligt samarbete med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, utan att det påverkar dess egna mål.”

3.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 4 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Byrån skall upprätta ett nätverk som skall bestå av

de huvudsakliga beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken, inbegripet de nationella arbetsmarknadsparternas organisationer, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis,

de nationella kontaktpunkterna,

eventuella framtida ämnescentrum.”

b)

I artikel 4.2 skall första och andra styckena ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall regelbundet informera byrån om de huvudsakliga beståndsdelarna i sina nationella informationsnätverk för arbetsmiljön, inbegripet alla institutioner som enligt dem kan bidra till byråns arbete och med hänsyn till behovet att så fullständigt som möjligt täcka hela sitt territorium.

De behöriga nationella myndigheterna eller en av dem till nationell kontaktpunkt utsedd nationell institution skall samordna och/eller överföra sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån, inom ramen för ett avtal mellan varje kontaktpunkt och byrån på grundval av byråns antagna arbetsprogram.

De nationella myndigheterna skall beakta de åsikter som framförs av arbetsmarknadens parter på nationell nivå, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.”

4.

Följande artikel 7a skall läggas till:

”Artikel 7a

Lednings- och förvaltningsstruktur

Byråns lednings- och förvaltningsstruktur skall bestå av

a)

en styrelse,

b)

ett arbetsutskott,

c)

en direktör.”

5.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

Styrelsen

1.   Styrelsen skall bestå av

a)

en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

b)

en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

c)

en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

d)

tre ledamöter som företräder kommissionen.

2.   De ledamöter som avses i leden a, b, och c i punkt 1 skall utses av rådet bland ledamöterna och suppleanterna i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor.

De ledamöter som avses i punkt 1 a skall utses på förslag av medlemsstaterna.

De ledamöter som avses i punkt 1 b och 1 c skall utses på ett förslag från respektive grupps talesman i kommittén.

Förslagen från de tre grupperna inom kommittén skall läggas fram för rådet. Förslagen skall också lämnas till kommissionen för kännedom.

Rådet skall samtidigt och på samma villkor som för ledamoten utse en suppleant som skall delta vid styrelsemötena endast om ledamoten är frånvarande.

Kommissionen skall utse de ledamöter och suppleanter som skall företräda den och därvid se till att kvinnor och män företräds på ett väl avvägt sätt.

När förteckningarna över kandidater lämnas in skall medlemsstaterna, arbetsgivarnas organisationer och arbetstagarnas organisationer försöka se till att alla berörda ekonomiska sektorer är rättvist företrädda och att uppnå en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen. Dessa förteckningar skall inlämnas inom tre månader efter det att medlemskapet i Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor förnyats i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.3 och 3.4 och i artikel 4.1 i rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (5).

Förteckningen över styrelseledamöterna skall offentliggöras av rådet i Europeiska unionens officiella tidning och av byrån på dess webbplats.

3.   Mandattiden för styrelseledamöterna skall vara tre år. Mandatperioden skall kunna förnyas.

Den dag då denna förordning träder i kraft skall undantagsvis mandatperioden för de sittande styrelseledamöterna förlängas tills en ny styrelse har utsetts i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

Vid mandatperiodens utgång eller om de avgår skall ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.   Inom styrelsen skall företrädarna för regeringar, arbetstagarnas organisationer och arbetsgivarnas organisationer bilda var sin grupp. Varje grupp skall utse en samordnare som skall delta i styrelsens möten. Samordnarna för arbetstagarnas och arbetsgivarnas grupper skall vara företrädare för sina respektive organisationer på europeisk nivå. Samordnare som inte är utsedda styrelseledamöter i enlighet med punkt 1 skall delta i styrelsemöten men utan rösträtt.

Styrelsen skall välja en ordförande och tre vice ordförande, en bland var och en av de tre grupper som avses ovan och en bland kommissionens företrädare, för en ettårsperiod som kan förnyas.

5.   Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst en gång om året. Ytterligare möten skall sammankallas av ordföranden på begäran av minst en tredjedel av styrelsens ledamöter.

6.   Alla styrelseledamöter skall ha en röst var och beslut skall fattas med absolut majoritet. Beslut inom ramen för det årliga arbetsprogrammet och som får konsekvenser för de nationella kontaktpunkternas budget skall emellertid också kräva medgivande av majoriteten av regeringsgruppen.

Styrelsen skall utarbeta ett skriftligt förfarande för beslutsfattande för vilket det första stycket också skall tillämpas.

7.   Styrelsen skall efter yttrande från kommissionen anta sin arbetsordning där de praktiska arrangemangen för verksamheten skall fastställas. Arbetsordningen skall överlämnas till Europaparlamentet och rådet för kännedom. Inom tre månader efter det att rådet mottagit arbetsordningen får rådet emellertid med enkel majoritet ändra denna arbetsordning.

8.   Styrelsen skall inrätta ett arbetsutskott bestående av elva ledamöter. Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande och tre vice ordförande, en samordnare per grupp enligt vad som anges i första stycket i punkt 4 samt ytterligare en företrädare för varje grupp och för kommissionen. Varje grupp får utse högst tre suppleanter som skall delta i arbetsutskottets möten vid ordinarie ledamöters frånvaro.

9.   Utan att detta inverkar på direktörens ansvarsområden enligt artikel 11, skall arbetsutskottet, enligt vad som delegeras till det av styrelsen, övervaka genomförandet av styrelsens beslut och vidta alla nödvändiga åtgärder för byråns förvaltning mellan styrelsemötena. Styrelsen får inte till arbetsutskottet delegera den behörighet som avses i artiklarna 10, 13, 14 och 15.

10.   Styrelsen skall besluta om det årliga antalet möten i arbetsutskottet. Arbetsutskottets ordförande skall sammankalla ytterligare möten på begäran av dess ledamöter.

11.   Arbetsutskottet skall fatta beslut genom konsensus. Om ingen konsensus uppnås skall arbetsutskottet hänskjuta ärendet till styrelsen för beslut.

12.   Styrelsen skall omgående få fullständig information om arbetsutskottets verksamhet och de beslut det har fattat.

6.

I artikel 9 skall följande stycke läggas till:

”Styrelseordföranden och direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor skall ha rätt att delta i styrelsemötena som observatörer.”

7.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 10.1 skall första stycket ersättas med följande:

”Styrelsen skall besluta om byråns strategiska mål. Styrelsen skall särskilt anta budgeten, det fyraåriga rullande programmet och det årliga programmet på grundval av ett utkast som utarbetas av den direktör som avses i artikel 11, efter samråd med kommissionen och med Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor.”

b)

Fjärde stycket i artikel 10.1 skall utgå.

8.

I artikel 11 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Direktören skall vara byråns företrädare enligt lag och ansvara för

a)

att de beslut och program som antas av styrelsen och arbetsutskottet förbereds och genomförs korrekt,

b)

byråns förvaltning och dagliga ledning,

c)

utarbetandet och offentliggörandet av den rapport som avses i artikel 10.2,

d)

att de ålagda uppgifterna utförs,

e)

alla personalfrågor,

f)

förberedelser av styrelsens och arbetsutskottets möten.”

9.

Varje gång termen ”Administrative Board” förekommer i artiklarna skall den ersättas med ”Governing Board”. (Gäller inte den svenska texten.)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 2005.

På rådets vägnar

L. LUX

Ordförande


(1)  Yttrande av den 28 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 216, 20.8.1994, s.1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1654/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 38).

(3)  EGT C 161, 5.7.2002, s. 1.

(4)  EGT C 241, 7.10.2002, s. 100.

(5)  EUT C 218, 13.9.2003, s. 1.”


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/10


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1113/2005

av den 12 juli 2005

om avslutande av översynen avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bland annat Algeriet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.4 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen har lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

De åtgärder som för närvarande är i kraft för import till gemenskapen av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bl.a. Algeriet är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1995/2000 (2). Enligt samma förordning tillämpas antidumpningsåtgärder även på karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

2.   AKTUELL UNDERSÖKNING

2.1   Begäran om översyn

(2)

Efter införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Algeriet mottog kommissionen en begäran från det algeriska företaget Fertial SPA (nedan kallat ”den sökande”) om att den skulle inleda en översyn avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 1995/2000 enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Den sökande hävdade att den inte var närstående den exporterande tillverkare i Algeriet som omfattas av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på karbamidammoniumnitratlösningar. Dessutom hävdade den sökande att den inte hade exporterat karbamidammoniumnitratlösningar till gemenskapen under den ursprungliga undersökningsperioden (dvs. 1 juni 1998–31 maj 1999), utan hade börjat exportera karbamidammoniumnitratlösningar till gemenskapen efter den perioden.

2.2   Inledande av en översyn avseende en ny exportör

(3)

Kommissionen granskade den bevisning som lagts fram av den sökande och ansåg att den var tillräcklig för att motivera inledandet av en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter samråd med rådgivande kommittén och efter det att den berörda gemenskapsindustrin givits tillfälle att lämna synpunkter inledde kommissionen genom förordning (EG) nr 1795/2004 (3) en översyn av förordning (EG) nr 1995/2000 med avseende på den sökande och påbörjade undersökningen.

(4)

I enlighet med förordning (EG) nr 1795/2004 upphävdes den genom förordning (EG) nr 1995/2000 införda antidumpningstullen på 6,88 EUR/ton på import av karbamidammoniumlösningar som framställs av bland annat den sökande. I enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen fick tullmyndigheterna samtidigt instruktioner om att vidta lämpliga åtgärder för att registrera sådan import.

2.3   Berörd produkt

(5)

Den produkt som är föremål för den aktuella översynen är samma produkt som omfattades av den undersökning som ledde till att de åtgärder infördes som gäller vid import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Algeriet (nedan kallad ”den ursprungliga undersökningen”), dvs. blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak, vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00, med ursprung i Algeriet.

2.4   Berörda parter

(6)

Kommissionen underrättade officiellt den sökande och företrädarna för exportlandet om att översynen hade inletts. De berörda parterna gavs tillfälle att skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(7)

Kommissionen sände ett frågeformulär till den sökande vilket denne besvarade inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för att fastställa om dumpning förelåg och utförde ett kontrollbesök på plats hos den sökande.

2.5   Undersökningsperiod

(8)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden 1 juli 2003–30 juni 2004 (nedan kallad ”undersökningsperioden”).

3.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

(9)

Det bekräftades vid undersökningen att den sökande inte hade exporterat den berörda produkten under den ursprungliga undersökningsperioden och att den hade börjat exportera till gemenskapen efter denna period.

(10)

Gemenskapsindustrin hävdade att den sökande var närstående en exporterande tillverkare som omfattades av den ursprungliga undersökningen. Även om ett företag som var den sökande närstående även levererade ett råmaterial till den exporterande tillverkare som omfattades av den ursprungliga undersökningen fanns det inget som tydde på att dessa förbindelser skulle ha gått utöver ramarna för normala affärstransaktioner. Det konstaterades att det företag som var den sökande närstående inte var närstående den exporterande tillverkare som omfattades av den ursprungliga undersökningen. Argumentet att den sökande var närstående en exporterande tillverkare som omfattades av den ursprungliga undersökningen ansågs därför sakna grund.

(11)

Det framgick dock av undersökningen att det fanns allvarliga brister i den sökandes kostnadsredovisning och att uppgifterna i denna inte kunde anses som en lämplig grund för fastställandet av den sökandes egen dumpningsmarginal.

(12)

Det konstaterades att de kostnader för råmaterial som den sökande uppgivit byggde på en grov uppskattning för halva undersökningsperioden och inte på de verkliga kostnaderna.

(13)

Dessutom stämde de uppgivna kostnaderna, som hämtats ur företagets kostnadsredovisningssystem, inte överens med den allmänna redovisningen. Det gick inte att fastställa någon koppling mellan de båda redovisningssystem (kostnadsredovisning och allmän redovisning) som företaget vanligen använder, eftersom uppgifterna i kostnadsredovisningssystemet inte kunde stämmas av mot uppgifterna i det allmänna redovisningssystemet. Dessutom fanns ingen bevisning för att uppgifterna i företagets kostnadsredovisning var korrekta och motsvarade företagets faktiska kostnader under undersökningsperioden. Det kunde därför inte påvisas att uppgifterna i redovisningen rimligen motsvarade de kostnader som uppkommit i samband med tillverkningen och försäljningen av den berörda produkten.

(14)

Det var följaktligen inte möjligt att fastställa någon individuell dumpningsmarginal.

4.   SLUTSATS

(15)

Det bör noteras att syftet för den aktuella översynen, som inletts på begäran av företaget Fertial, var att fastställa den individuella dumpningsmarginalen för den sökande, vilken påstods skilja sig från den nuvarande övriga marginal som tillämpas på import av karbamidammoniumnitratlösningar från Algeriet.

(16)

Eftersom det i undersökningen inte kunde fastställas att den sökandes individuella dumpningsmarginal faktiskt skilde sig från den övriga dumpningsmarginal som fastställts i den ursprungliga undersökningen, bör den sökandes begäran avslås och översynen avseende en ny importör avslutas. Den övriga antidumpningsmarginal som konstaterades under den ursprungliga undersökningen, dvs. 9,7 % (eller 6,88 EUR/ton) bör därför bibehållas, eftersom det inte framkom något som tydde på att den sökandes dumpning låg på en annan nivå.

5.   RETROAKTIVT UTTAG AV ANTIDUMPNINGSTULLEN

(17)

Mot bakgrund av ovanstående resultat kommer den antidumpningstull som den sökande omfattas av att tas ut retroaktivt på import av den berörda produkten som har registrerats i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1795/2004.

6.   MEDDELANDE AV UPPGIFTER

(18)

Alla berörda parter har underrättats om de viktigaste omständigheter och överväganden vilka lett till ovanstående slutsatser.

(19)

Den sökande bestred kommissionens slutsatser och hävdade att den hade lämnat in alla begärda uppgifter. Det lades dock inte fram någon ny bevisning som skulle motivera en ändring av de ovannämnda slutsatserna, vilka därför bekräftades.

(20)

Denna översyn påverkar inte den tidpunkt då förordning (EG) nr 1995/2000 upphör att gälla i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den översyn avseende en ny exportör som inletts genom förordning (EG) nr 1795/2004 avslutas härmed.

2.   Den tull som enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1995/2000 skall tillämpas på alla företag i Algeriet skall tas ut retroaktivt på import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak, som registrerats enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1795/2004.

3.   Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2005.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 238, 22.9.2000, s. 15. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1675/2003 (EUT L 238, 25.9.2003, s. 4).

(3)  EUT L 317, 16.10.2004, s. 20.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1114/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1115/2005

av den 14 juli 2005

om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1035/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1035/2005 av den 1 juli 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för svampkonserver (1), särskilt artikel 6.3 i denna, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som har kommit från traditionella och nya importörer till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1035/2005 överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Därför är det lämpligt att fastställa i vilken omfattning licenserna kan utfärdas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De importlicenser för vilka ansökan gjordes enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1035/2005 av traditionella importörer, och som medlemsstaterna sedan skickat till kommissionen den 12 juli 2005, skall utfärdas för 9,900 % av den begärda kvantiteten.

2.   De importlicenser för vilka ansökan gjordes enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1035/2005 av nya importörer, och som medlemsstaterna sedan skickat till kommissionen den 12 juli 2005, skall utfärdas för 24,280 % av den begärda kvantiteten.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2005.

Den skall tillämpas till och med den 30 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 171, 2.7.2005, s. 15.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1116/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att skillnaden mellan priserna i den internationella handeln på de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna på dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag inom ramen av avtal enligt artikel 300 i Anslutningsakten.

(2)

I förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att då exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i denna förordning, exporterade i naturligt tillstånd, slås fast skall hänsyn tas till följande:

Den befintliga situationen och den framtida utvecklingen med avseende på priser och tillgången på mjölk och mjölkprodukter på gemenskapsmarknaden, och priser på mjölk och mjölkprodukter i den internationella handeln.

Kostnader för saluförande och de mest förmånliga transportkostnaderna från gemenskapsmarknader till hamnar och andra utförselorter inom gemenskapen samt kostnader som uppstår vid saluförandet av varorna på marknaden i bestämmelselandet.

Målen med den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, nämligen att säkerställa balansen och den naturliga pris- och handelsutvecklingen på denna marknad.

Begränsningar av de avtal som upprättats i enlighet med artikel 300 i Anslutningsakten.

Behovet att förhindra störningar på gemenskaps- marknaden.

Den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(3)

Artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställer att när priser inom gemenskapen bestäms skall hänsyn tas till de gällande priser som är mest förmånliga ur exportsynpunkt och att när priser i den internationella handeln fastställs skall särskild hänsyn tas till

a)

de gällande priserna på marknaderna i tredjeländer,

b)

de förmånligaste importpriserna i sådana tredjeländer som är bestämmelseländer för import från andra tredje länder,

c)

de producentpriser som noterats i exporterande tredjeländer, med hänsyn till eventuella subventioner som beviljas av dessa länder,

d)

anbudspriserna fritt gemenskapens gräns.

(4)

I artikel 31.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i denna förordning beroende på produkternas destinationer.

(5)

I artikel 31.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att förteckningen över produkter för vilka exportbidrag beviljas och bidragsbeloppen skall fastställas minst en gång var fjärde vecka. Bidragsbeloppet får emellertid förbli på samma nivå i mer än fyra veckor.

(6)

I enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (2) skall bidraget som beviljas för mjölkprodukter med tillsats av socker vara lika med summan av två delar. Den ena skall avse kvantiteten mjölkprodukter och skall beräknas genom att basbeloppet multipliceras med den aktuella produktens innehåll av mjölkprodukter. Den andra skall avse kvantiteten tillsatt sackaros och skall beräknas genom att helproduktens sackarosinnehåll multipliceras med basbeloppet för det exportbidrag som gäller dagen för export av de produkter som avses i artikel 1.1 d i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (3). Den andra delen skall dock endast beräknas om den tillsatta sackarosen är framställd av sockerbetor eller -rör som skördats i gemenskapen.

(7)

I kommissionens förordning (EEG) nr 896/84 (4) fastställs ytterligare bestämmelser om beviljandet av exportbidrag vid övergången från ett regleringsår till ett annat. De bestämmelserna ger möjlighet att variera exportbidragen enligt produkternas framställningsdag.

(8)

För beräkningen av exportbidraget för bearbetad ost måste det fastställas att då kasein eller kaseinater tillsätts bör den kvantiteten inte beaktas.

(9)

Till följd av att de bestämmelser som anges ovan tillämpas på den nuvarande situationen på marknaden för mjölk och särskilt på noteringar eller priser för mjölkprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden bör exportbidraget vara det som anges i bilagan till denna förordning.

(10)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som avses i artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 för produkter som exporteras i oförändrat tillstånd skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 558/2005 (EUT L 94, 13.4.2005, s. 22).

(3)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  EGT L 91, 1.4.1984, s. 71. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88 (EGT L 28, 1.2.1988, s. 1).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbelopp

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

L01

Ceuta, Melilla, Heliga stolen, Förenta staterna och i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen, den export som anges i artikel 36.1 a och 36.1 c och artikel 44.1 a och 44.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11) samt export som genomförs på grundval av kontrakt med väpnade styrkor som är stationerade på en medlemsstats territorium men under annans fana.

L02

Andorra och Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Heliga stolen (f.d. Vatikanstaten), Turkiet, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen, den export som anges i artikel 36.1 a och 36.1 c och artikel 44.1 a och 44.1 b i förordning (EG) nr 800/1999 samt export som genomförs på grundval av kontrakt med väpnade styrkor som är stationerade på en medlemsstats territorium men under annans fana.

L04

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1117/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 12 juli 2005.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 581/2004 för den anbudsperiod som löper ut den 12 juli 2005 skall det högsta bidragsbeloppet för de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp

För export till den destination som avses i artikel 1.1 första strecksatsen i förordning (EG) nr 581/2004

För export till de destinationer som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 581/2004

Smör

ex ex 0405 10 19 9500

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1118/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör ett högsta exportbidrag fastställas för den anbudsperiod som löper ut den 12 juli 2005.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 582/2004 skall det högsta exportbidraget för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara 16,00 EUR/100 kg för den anbudsperiod som löper ut den 12 juli 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 67. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1119/2005

av den 14 juli 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1751/2004 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning för regleringsåret 2005 för EUGFJ, garantisektionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (1), särskilt artikel 5 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1751/2004 (2) har – för regleringsåret 2005 avseende FEOGA, garantisektionen – fastställts de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder grundade på artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EEG) nr 411/88 av den 12 februari 1988 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring (3).

(2)

Artikel 5 i förordning (EEG) nr 1883/78 och artikel 4 i förordning (EEG) nr 411/88 har ändrats när det gäller anmälan och beaktande av den genomsnittliga räntesatsen för de nya medlemsstaternas ränteutgifter under regleringåret 2004. Ändringarna rör också metoden för beräkning av den särskilda räntesatsen för de medlemsstater vars genomsnittliga räntesats för ränteutgifterna är dubbelt så hög som den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen. I enlighet med detta bör det göras en ändring av de räntesatser som genom förordning (EG) nr 1751/2004 fastställs för beräkning av finansieringskostnader i samband med ovannämnda interventionsåtgärder.

(3)

Eftersom ändringarna av förordningarna (EEG) nr 1883/78 och (EEG) nr 411/88 skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004, bör denna förordning börja tillämpas från och med samma datum.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från EUGFJ-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1751/2004 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

För utgifter som hänför sig till regleringsåret 2005 för EUGFJ, garantisektionen, skall följande gälla:

1.

Den räntesats som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EEG) nr 411/88 fastställs till 2,2 %.

2.

Den särskilda räntesats som föreskrivs i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 411/88 fastställs till 2,1 % för Österrike, Frankrike, Portugal och Sverige, och till 2,0 % för Irland och Finland.

3.

Den särskilda räntesats som föreskrivs i artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 411/88 fastställs till 2,5 % för Förenade kungariket, 2,9 % för Lettland, 3,1 % för Slovakien och Slovenien, 4,0 % för Cypern, 4,1 % för Polen och 9,2 % för Ungern.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUT L 312, 9.10.2004, s. 9.

(3)  EGT L 40, 13.2.1988, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 956/2005 (EUT L 164, 24.6.2005, s. 8).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1120/2005

av den 14 juli 2005

om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De exportbidragssatser som från och med den 1 juli 2005 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1021/2005 (2).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 1021/2005 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 1021/2005 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1787/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 56.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 15 juli 2005 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97

20,29

20,29

b)

Vid export av andra varor

52,10

52,10

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 2571/97

36,00

36,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

99,25

99,25

c)

Vid export av andra varor

92,00

92,00


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1121/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 8.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 av den 30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmåls- respektive rissektorn (2) fastställs villkoren för beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsmetoden fastställs i artikel 3 i den förordningen. Bidrag som beräknas på detta sätt, vid behov differentierat för potatisstärkelse, bör fastställas en gång i månaden och kan ändras om priserna på majs och/eller vete ändras betydligt.

(2)

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga II till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för att fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag, uttryckt per ton stärkelse, som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 skall vara

a)

9,54 EUR/t för stärkelse av majs, vete, korn och havre,

b)

20,50 EUR/t för potatisstärkelse.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1122/2005

av den 14 juli 2005

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har ändrats genom förordning (EG) nr 1069/2005 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 69.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 15 juli 2005 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1123/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 15 juli 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 24.4. i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 785/68 (2), skall cif-priset för import av melass, som fastställts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 785/68 (3), anses vara ”det representativa priset”. Detta pris avser den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68.

(2)

Vid fastställandet av de representativa priserna bör hänsyn tas till all den information som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 785/68, utom i de fall som avses i artikel 4 i nämnda förordning, och i tillämpliga fall bör priserna beräknas enligt den metod som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 785/68.

(3)

Pris som inte avser standardkvaliteten bör höjas eller sänkas med hänsyn till den erbjudna melassens kvalitet, i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(4)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för produkten i fråga och det representativa priset bör tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(5)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av produkterna bör fastställas i enlighet med artiklarna 1.2 och 3.1 i förordning (EG) nr 1422/95.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1422/95 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 79/2003 (EGT L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EGT 145, 27.6.1968, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1422/95.


BILAGA

Representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med 15 juli 2005

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det upphävande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs för dessa produkter.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1124/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn tas till sockersituationen i gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. I samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.

(3)

Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande till standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i denna förordning. Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

(4)

I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra rättsakter.

(5)

Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får ändras under mellantiden.

(6)

Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen, beroende på produkternas destination.

(7)

Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara synnerligen konstlad.

(8)

För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de produkter som avses i den här förordningen när det gäller länderna på västra Balkan.

(9)

Med hänsyn till detta och till det nuvarande exportbidraget på sockermarknaderna, särskilt prisnoteringar eller priser på socker i gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidraget uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.


BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SOM SKALL TILLÄMPAS FRÅN DEN 15 JULI 2005 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3483

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1125/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 32:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1327/2004 av den 19 juli 2004 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2004/05 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) krävs att delanbudsinfordringar skall genomföras för export av detta socker till vissa tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1327/2004 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på 32:a delanbudsinfordran för vitsocker som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1327/2004 skall det maximala beloppet för exportbidrag vara 37,9 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1685/2004 (EUT L 303, 30.9.2004, s. 21).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1126/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 573/2003 av den 28 mars 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/18/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Rumänien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 573/2003 öppnades en årlig tullkvot på 149 000 t för majs för regleringsåret 2005/06.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 11 juli 2005, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 573/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Rumänien” för majs som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 573/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 11 juli 2005, skall utfärdas för 8,9425 %av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1127/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 573/2003 av den 28 mars 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/18/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Rumänien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 573/2003 öppnades en årlig tullkvot på 230 000 t för vete för regleringsåret 2005/06.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 11 juli 2005, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 573/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Rumänien” för vete som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 573/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 11 juli 2005, skall utfärdas för 9,98047 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1128/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 958/2003 av den 3 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/286/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Bulgarien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 958/2003 öppnades en årlig tullkvot på 96 000 t för majs för regleringsåret 2005/06.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 11 juli 2005, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 958/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Republiken Bulgarien” för majs som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 958/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 11 juli 2005, skall utfärdas för 1,58507 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136, 4.6.2003, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1046/2005 (EUT L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1129/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 958/2003 av den 3 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/286/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Bulgarien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 958/2003 öppnades en årlig tullkvot på 352 000 ton för vete för regleringsåret 2005/06.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 11 juli 2005, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 958/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Republiken Bulgarien” för vete som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 958/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 11 juli 2005, skall utfärdas för 0,71846 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136, 4.6.2003, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1046/2005 (EGT L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1130/2005

av den 14 juli 2005

om utfärdande av importlicenser för vitlök som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1034/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1034/2005 av den 1 juli 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök (1), särskilt artikel 6.3 i denna, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som har kommit från traditionella och nya importörer till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1034/2005 överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Därför är det lämpligt att fastställa i vilken omfattning licenserna kan utfärdas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De importlicenser för vilka ansökan gjordes enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1034/2005 av traditionella importörer, och som medlemsstaterna sedan skickat till kommissionen den 12 juli 2005 skall utfärdas för 2,717 % av den begärda kvantiteten.

2.   De importlicenser för vilka ansökan gjordes enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1034/2005 av nya importörer, och som medlemsstaterna sedan skickat till kommissionen den 12 juli 2005 skall utfärdas för 0,765 % av den begärda kvantiteten.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2005.

Den skall tillämpas till och med den 30 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel, den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 171, 2.7.2005, s. 11.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1131/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 15 juli 2005 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

Vid förutfastställelse av bidrag

Övriga

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

2,717

2,717

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

1,781

1,781

– – I andra fall

3,807

3,807

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

1,765

1,765

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

1,336

1,336

– – I andra fall

2,855

2,855

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

1,781

1,781

– Annan (inklusive använd i obearbetad form)

3,807

3,807

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls genom bearbetning av majs:

 

 

– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

2,326

2,326

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

1,781

1,781

– I andra fall

3,807

3,807

ex 1006 30

Helt slipat ris:

 

 

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

(2)  När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.

(3)  Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.

(4)  Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast glukossirap.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1132/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (EGT L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/50


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1133/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2003 (EUT L 203, 12.8.2003, s. 16).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1134/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2005 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 8 till den 14 juli 2005 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005 är det högsta exportbidraget för vanligt vete fastställt till 4,00 euro/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1135/2005

av den 14 juli 2005

om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1058/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 8 till den 14 juli 2005 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 1058/2005 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1136/2005

av den 14 juli 2005

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Spanien från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 868/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 (3) kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 8 till den 14 juli 2005, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 20,96 EUR/t för en maximal mängd av totalt 2 800 t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/55


BESLUT nr 2/2005 AV ASSOCIERINGSRÅDET EURUMÄNIEN

av den 20 juni 2005

om ändring av beslut nr 1/95 av associeringsrådet om fastställelse av dess arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén

(2005/502/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan (1), särskilt artikel 111 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Dialog och samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna i Europeiska gemenskapen och i Rumänien kan väsentligt bidra till utvecklingen av förbindelserna dem emellan och till den europeiska integrationen.

(2)

Detta samarbete bör lämpligast ske mellan Regionkommittén, å ena sidan, och den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén, å andra sidan, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté.

(3)

Detta innebär att associeringsrådets arbetsordning, som antogs genom beslut nr 1/95 (2), bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artiklar skall läggas till i associeringsrådets arbetsordning:

”Artikel 18

Härmed inrättas en gemensam rådgivande kommitté (nedan kallad ’kommittén’) som har till uppgift att bistå associeringsrådet i syfte att främja dialog och samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna i Europeiska gemenskapen och i Rumänien. Dialogen och samarbetet skall särskilt vara inriktade på följande:

1.

Att förbereda de lokala myndigheterna i Rumänien för verksamheten inom ramen för ett framtida medlemskap i Europeiska unionen.

2.

Att förbereda de rumänska lokala myndigheterna för deltagande i Regionkommitténs arbete efter Rumäniens anslutning.

3.

Att utbyta information om aktuella frågor av ömsesidigt intresse, särskilt om läget rörande EU:s regionalpolitik och anslutningsprocessen, samt förbereda de rumänska lokala myndigheterna för dessa politikområden.

4.

Att främja en multilateral strukturerad dialog mellan de rumänska lokala myndigheterna och regionerna i EU:s medlemsstater, inbegripet genom nätverkssamarbete på särskilda områden där direkta kontakter och samarbete mellan lokala myndigheter i Rumänien, å ena sidan, och regioner och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater, å andra sidan, kan vara det effektivaste sättet att lösa vissa problem.

5.

Att möjliggöra regelbundet informationsutbyte om interregionalt samarbete mellan lokala myndigheter i Rumänien och regioner och lokala myndigheter i medlemsstaterna.

6.

Att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte om regionalpolitik och strukturåtgärder mellan rumänska lokala myndigheter, å ena sidan, och regioner och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater, å andra sidan, särskilt utbyte av kunnande och metoder när det gäller utarbetande av regionala och lokala utvecklingsplaner eller strategier och den mest effektiva användningen av strukturfonderna.

7.

Att genom informationsutbyte bistå de lokala myndigheterna i Rumänien med det praktiska genomförandet av subsidiaritetsprincipen på alla områden på regional och lokal nivå.

8.

Att diskutera andra relevanta frågor som tas upp av någon av parterna, allteftersom dessa uppkommer i samband med genomförandet av Europaavtalet och inom ramen för strategin inför anslutningen.

Artikel 19

Kommittén skall bestå av åtta företrädare för Regionkommittén, å ena sidan, och åtta företrädare för den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén, å andra sidan. Ett lika stort antal ersättare skall utses.

Kommitténs verksamhet skall grundas på associeringsrådets framställningar om samråd eller, när det gäller att främja dialogen mellan regionala och lokala myndigheter, på kommitténs egna initiativ.

Kommittén får lämna rekommendationer till associeringsrådet.

Ledamöterna skall utses på ett sådant sätt att kommittén så långt som möjligt återspeglar de olika nivåerna av regionala och lokala myndigheter i både Europeiska gemenskapen och Rumänien.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Kommittén skall sammanträda med de mellanrum som den själv fastställer i sin arbetsordning.

Ordförandeskapet i kommittén skall innehas gemensamt av en ledamot av Regionkommittén och en ledamot av den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén.

Artikel 20

Regionkommittén och den rumänska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén skall var för sig stå för sina kostnader i samband med deltagandet i kommitténs sammanträden när det gäller personal, resor och uppehälle liksom för porto- och telekostnader.

Regionkommittén skall stå för kostnaderna för tolkning vid sammanträdena och för översättning och mångfaldigande av handlingar, med undantag av kostnaderna för tolkning eller översättning till eller från rumänska, vilka den rumänska sambandskommittén för samarbetet med Regionkommittén skall stå för.

Övriga kostnader för de praktiska arrangemangen i samband med ett sammanträde skall den part som är värd för sammanträdet stå för.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2005.

På associeringsrådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2)  EGT L 171, 21.7.1995, s. 41.


Kommissionen

15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 september 2004

om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken)

[delgivet med nr K(2005) 3597]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(2005/503/EG)

Den 29 september 2004 fattade kommissionen beslut angående ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, samt ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att deras affärsintressen skyddas. En icke-konfidentiell version av hela beslutet finns på det giltiga språket i ärendet och på kommissionens arbetsspråk på webbplatsen http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html hos GD Konkunrens.

I   INLEDNING

(1)

Beslutet avser en överenskommelse om ”vapenstillestånd” gällande försäljningen av öl i Frankrike för konsumtion utanför hemmet (utskänkningssektorn). Kommissionen har samlat bevis som visar att de två storbryggerierna i Frankrike, Brasseries Kronenbourg SA och Heineken France SA (förutvarande ”Sogebra”) och deras respektive moderföretag vid tidpunkten för omständigheterna i ärendet, Groupe Danone och Heineken NV, den 21 mars 1996 slöt denna överenskommelse efter ett ”förvärvskrig” om dryckesgrossister. Överenskommelsen gäller å ena sidan förvärvet av dryckesgrossister i syfte att snabbt få ett slut på de stigande kostnaderna för förvärv att dessa företag, och å andra sidan att bringa balans mellan de berörda parternas integrerade distributionsnät. Överenskommelsen om ”vapenstillestånd” har dock aldrig genomförts.

II   SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

1.   Ärendets ursprung och etapper i förfarandet

(2)

Ärendet inleddes på grundval av information som lämnades av Interbrew NV (numera ”Inbev NV”) som ett led i det belgiska bryggerikartellärendet (kommissionens beslut 2003/569/EG av den 5 december 2001 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende IV/37.614/F3 – PO/Interbrew och Alken-Maes) (EUT L 200, 7.8.2003, s. 1)). På basis av denna information utförde kommissionen år 2000 flera inspektioner och avslutade undersökningen med att begära ytterligare upplysningar.

(3)

Den 4 februari 2004 inledde kommissionen förfarandet och antog ett meddelande om invändningar mot Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone och Heineken NV. Alla parter har inkommit med ett skriftligt svar till kommissionen. De har dock avsagt sig sin rätt till en muntlig utfrågning.

2.   Berörd sektor

(4)

Ärendet gäller försäljning av öl i Frankrike på utskänkningsmarknaden.

(5)

Tillsammans representerade de företag som ingick i överenskommelsen omkring tre fjärdedelar av den mängd öl som konsumerades i Frankrike år 1999.

3.   Överträdelsens art

(6)

Kommissionen konstaterade följande överträdelse: den 12 februari 1996 meddelade Heineken NV och Heineken France SA sin avsikt att förvärva grupperna Fischer och Saint Arnould till Groupe Danone och Brasseries Kronenbourg SA. Eftersom grupperna Fischer och Saint Arnould distribuerade mycket stora mängder Kronenbourg-öl utlöste detta ett veritabelt ”förvärvskrig”. Varje bryggerigrupp förvärvade sålunda ett stort antal dryckesgrossister, vilket ledde till stark inflation på priset på sådana grossister. Den 21 mars 1996 ingick Brasseries Kronenbourg SA, Heineken Frankrike SA och deras respektive moderbolag, Groupe Danone och Heineken NV, därför en överenskommelse om ”vapenstillestånd” gällande förvärv av grossister och balansen mellan deras integrerade distributionsnät. Bland annat enades de om

ett tillfälligt förvärvsstopp (förbud mot fortsatta förvärv av grossister vid sidan av en överenskommen lista),

att mot varandra avväga den totala mängd öl som distribueras genom vars och ens av parternas nät, och

att mot varandra avväga den mängd ölmärken som var och en av parterna saluför och som bör distribueras av den andra parten.

(7)

Överenskommelsen figurerar tydligt i en intern skrivelse inom Heineken-gruppen. Groupe Danone och Brasseries Kronenbourg SA har vidare inte bestridit förekomsten av en sådan överenskommelse om vapenstillestånd. Noteras bör dock att kommissionen inte har några bevis för att överenskommelsen genomförts. Tvärtom har vissa grossister, som på den överenskomna listan tilldelats den ena parten, i slutändan förvärvats av den andra parten och parterna fortsatte att förvärva grossister utanför den överenskomna listan. Dessutom tenderade parterna under perioden 1996–2002 att ersätta sina konkurrenters öl med sitt eget öl inom det distributionsnät som de kontrollerade. Den överenskommelse som var avsedd att säkra jämvikten mellan märkena blev följaktligen meningslös.

III   RÄTTSLIG BEDÖMNING

1.   Konkurrensbegränsande syfte

(8)

Överenskommelsen om ”vapenstillestånd” av den 21 mars 1996 var först avsedd att kontrollera investeringar av Heineken- och Danone-grupperna, eftersom dess syfte var att få ett snabbt slut på de stigande kostnaderna för förvärv av grossister. Dessutom liknar överenskommelsen överenskommelser som har till syfte att dela utskänkningsmarknaderna mellan de två grupperna. Genom att etablera det dubbla jämviktsläge som nämns i punkt 2.3 ovan syftade parterna verkligen till att se till att en part inte dominerade över den andra på denna marknad.

(9)

Enligt fast rättspraxis behöver man vid en tillämpning av artikel 81.1 i fördraget inte beakta de faktiska effekterna av en överenskommelse sedan det väl framgått att dess syfte är att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden. Eftersom överenskommelsen ifråga syftade till att begränsa konkurrensen genom att införa ett stopp på förvärven och genom att etablera jämvikt mellan parternas integrerade distributionsnät drar kommissionen slutsatsen att en överträdelse föreligger i den mening som avses i artikel 81 i fördraget även om överenskommelsen inte fick några effekter.

2.   Märkbar påverkan på handeln mellan medlemsstaterna

(10)

Enligt rättspraxis krävs det för att en överenskommelse mellan företag skall kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna att det med en tillräcklig grad av sannolikhet på grundval av ett antal objektiva rättsliga eller faktiska omständigheter skall gå att förutse att den kan ha inflytande, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, på handelsmönstret mellan medlemsstaterna. Detta är för handen här.

(11)

De franska bryggeriernas distributionsnät utgör verkligen en av de huvudsakliga inkörsportarna till marknaden för utländska bryggerier som inte har denna typ av nät i Frankrike. Under dessa omständigheter skulle överenskommelsen om ”vapenstillestånd”, som syftar till att etablera jämvikt på nationell nivå mellan de integrerade distributionsnäten för Heineken NV/Heineken France SA och Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA, kunna påverka villkoren för tillträdet till utskänkningsmarknaden för utländska bryggerier och därigenom också volymen på importen. I egenskap av den största ölimportören i Frankrike var och är Interbrew France fortfarande beroende av det distributionsnät som hör till Heineken France SA och Brasseries Kronenbourg SA för att distribuera en stor volym av sin produkt på utskänkningsmarknaden i Frankrike. Följaktligen skulle en överenskommelse som syftar till att begränsa konkurrensen mellan de sistnämnda företagens distributionsnät kunna påverka de affärsvillkor som dessa företag föreslår Interbrew France vad gäller distributionen av deras produkter.

IV   BÖTER

1.   Grundbelopp

(12)

Kommissionen beaktar: i) överträdelsens art, ii) dess konkreta påverkan på marknaden, om den är mätbar, och iii) omfattningen av den relevanta geografiska marknaden.

i)

Överenskommelsen om ”vapenstillestånd” är en horisontell överenskommelse utformad för att begränsa konkurrensen mellan företag som innehar stora marknadsandelar. En överenskommelse som är utformad för att på kort sikt ge kontroll över kostnaderna för förvärv av grossister genom att sätta stopp för ett förvärvskrig kan dock inte betraktas som en tydlig överträdelse som kan jämställas med ett prisöverenskommelse. Vad beträffar överenskommelser om att etablera ett långsiktigt jämviktsläge mellan de två bryggerigruppernas distributionsnät, så är varje sådan överenskommelse besläktad med ett marknadsuppdelningsavtal. Vad det dock handlar om är inte någon uppdelning av marknaden i ”konventionell” betydelse, eftersom överenskommelsen huvudsakligen avsåg att förhindra en grupp från att dominera marknaden snarare än att undanröja all konkurrens mellan grupperna eller att hejda tredje part.

ii)

Överenskommelsen genomfördes inte och fick därför inte några effekter på marknaden.

iii)

När det gäller räckvidden på den geografiska marknaden beaktar kommissionen det faktum att överenskommelsen omfattar hela det kontinentala Frankrike, men att det var inskränkt till utskänkningssektorn, som står för mindre än en tredjedel av den totala försäljningsvolymen i Frankrike.

(13)

På basis av allt detta anser kommissionen att företagen som detta beslut riktar sig till har gjort sig skyldiga till en allvarlig överträdelse av artikel 81 i fördraget.

(14)

Eftersom överenskommelsen inte har genomförts finns det inte någon anledning att höja grundbeloppet på de böter som de berörda företagen döms att betala.

(15)

Ett grundbelopp på 1 000 000 euro bibehölls därför för både Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA och Heineken NV/Heineken France SA.

2.   Försvårande omständighet

(16)

Redan år 1984 bötfälldes Groupe Danone (dåvarande ”BSN”) för marknadsuppdelningsöverenskommelser som syftade till att bibehålla status quo och att skapa jämvikt inom marknaden (kommissionens beslut 84/388/EEG av den 23 juli 1984 om ett förfarande som rör artikel 85 i EG-fördraget (IV/30.988 – ”Agreements and concerted practices in the flat-glass sector in the Benelux countries”), (EGT L 212, 8.8.1984, s. 13)). Upprepade överträdelser är en försvårande omständighet, vilket sålunda motiverar en höjning med 50 % av botens grundbelopp för Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA. Några andra försvårande omständigheter föreligger inte.

3.   Förmildrande omständigheter

(17)

Några förmildrande omständigheter föreligger inte.

4.   Slutligt bötesbelopp

(18)

Följaktligen är det slutgiltiga bötesbelopp som utdöms för vart och ett av företagen följande:

Groupe Danone och Brasseries Kronenbourg SA skall solidariskt betala ett belopp av 1 500 000 euro.

Heineken NV och Heineken France SA skall solidariskt betala ett belopp av 1 000 000 euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/60


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 27 maj 2005

om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation

[delgivet med nr K(2005) 1540]

(2005/504/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (1) skall kreditinstitut samt alla andra inrättningar som yrkesmässigt medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt, inklusive sådana som växlar sedlar eller mynt, t.ex. växlingskontor, åläggas skyldighet att dra in och till behöriga nationella myndigheter överlämna sådana eurosedlar och euromynt som de vet eller har tillräckliga skäl att tro är falska.

(2)

Det finns ingen gemensam metod för att garantera att falska mynt upptäcks och dras in. Detta medför risker för att falska mynt och andra euromyntliknande föremål som i bedrägligt syfte eller av misstag sätts i omlopp kan användas vidare, vilket kan verka förvirrande eller vara till skada för allmänheten.

(3)

När man kontrollerar äktheten hos mynt genom en automatisk sortering avvisas en mängd föremål, bland annat falska mynt och äkta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation. Äkta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation mynt lämnas också in till behöriga myndigheter av företag och enskilda.

(4)

Det finns inga gemensamma bestämmelser för hur de nationella myndigheterna skall hantera och ersätta äkta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation, vilket innebär att skillnader finns mellan länderna inom euroområdet och att snedvridningar förekommer när det gäller ersättning för sådana euromynt.

(5)

För att underlätta genomförandet av artikel 6 i förordning (EG) nr 1338/2001 bör det finnas ett förfarande för att kontrollera äktheten hos euromynt och dra in falska mynt, euromyntliknande föremål och euromynt som inte är lämpliga för cirkulation.

(6)

För att skapa lika villkor för äkta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation, bör riktlinjer fastställas för att hantera och ersätta eller byta ut sådana mynt.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

DEL I

DEFINITIONER OCH REKOMMENDERADE METODER

Artikel 1

Definitioner

I denna rekommendation avses med

a)

äkthetskontroll av euromynt: förfarandet för att kontrollera att euromynt är äkta genom elektromekanisk eller manuell sortering. Under förfarandet avvisas falska mynt och även äkta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation, utländska mynt som liknar euromynt samt andra metallföremål som medaljer och jetonger som liknar euromynt.

b)

euromynt som inte är lämpliga för cirkulation: äkta euromynt för cirkulation som är defekta eller vars tekniska parametrar och identifikationskännetecken har ändrats avsevärt på grund av förhållandevis lång cirkulation eller genom en olyckshändelse (dimensioner, vikt, färg, korrosion, skador på kanterna) och även avsiktligen ändrade mynt, som inte är falska. När det gäller de tekniska specifikationerna anses i detta dokument mynt som inte lämpliga för cirkulation om en av dimensionerna avviker från den som är angiven för respektive euromynt med minst 0,30 millimeter och/eller från vikten med minst 5 %.

Artikel 2

Rekommenderade metoder

Medlemsstaterna skall genomföra eller övervaka äkthetskontrollen av euromynt som är i cirkulation inom deras territorier i enlighet med bestämmelserna i del II av denna rekommendation.

Medlemsstaterna skall anta gemensamma bestämmelser för att hantera och ersätta eller byta ut euromynt som inte är lämpliga för cirkulation i enlighet med bestämmelserna i del III av denna rekommendation.

DEL II

ÄKTHETSKONTROLL AV EUROMYNT

Artikel 3

Krav för äkthetskontroll och tester

Minst följande valörer av euromynt skall äkthetskontrolleras: 2 euro, 1 euro och 50 cent.

Äkthetskontrollen skall utföras centralt eller under mynthanteringen. Därvidlag skall medlemsstaterna stå i kontakt med berörda kreditinstitut och andra inrättningar som yrkesmässigt medverkar vid hanteringen, vad gäller genomförandet av de förfaranden för äkthetskontroll som föreskrivs i artiklarna 4–6 i denna rekommendation.

Mängden euromynt som skall äkthetskontrolleras per år i varje medlemsstat skall uppgå till minst 10 % av den totala nettovolymen av de relevanta valörerna som har utgetts av den medlemsstaten till utgången av föregående år. För att garantera att ett tillräckligt antal euromynt äkthetskontrolleras i enlighet med artiklarna 4–6 skall medlemsstaterna kontrollera ett lämpligt antal kreditinstitut och andra inrättningar som yrkesmässigt hanterar kontanter.

Artikel 4

Kontroller av sorteringsapparater

Att sorteringsapparaterna fungerar väl skall kontrolleras genom ett detekteringstest som, i förekommande fall, föregås av ett sorteringstest enligt följande:

1.

Syftet med sorteringstestet är att kontrollera att apparaten kan sortera alla valörer av euromynten. Detta är tillämpligt om nationella bestämmelser om sorteringskapaciteten saknas.

Sorteringstestet kräver att minst hundra äkta euromynt av varje valör testas. Mynt i alla valörer blandas och körs genom apparaten tre gånger.

Acceptanssatsen skall vara minst 98 % i varje försök. Om de äkta euromynt som används för sorteringstester och detekteringstester ligger i utkanten av de fastställda toleransgränserna för euromynt kan en lägre acceptanssats övervägas.

Om ett äkta mynt avvisas av apparaten skall det testas igen. Efter tre försök i rad skall alla äkta mynt accepteras.

2.

Syftet med detekteringstestet är att kontrollera att apparaten kan avvisa euromyntliknande föremål som inte överensstämmer med specifikationerna för euromynt, särskilt falska mynt.

Detekteringstestet kräver prov på falska mynt i alla aktuella valörer, samt en definition som täcker material som används för att framställa euromyntliknande föremål och andra mynt än euromynt. I detta syfte skall ett antal representativa familjer användas, från de reserver som är deponerade hos de nationella centrumen för myntanalys eller hos Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet för analys och klassificering av förfalskade euromynt (ETSC). ETSC definierar och uppdaterar dessa familjer tillsammans med de nationella centrumen för myntanalys.

Dessa falska mynt blandas med ett lämpligt antal äkta mynt, som definierats i samarbete med ETSC och körs genom apparaten tre gånger. Alla falska mynt skall avvisas vid varje försök.

3.

Med iakttagande av nationella bestämmelser skall de tester som föreskrivs i den här artikeln genomföras minst en gång om året i varje sorteringsapparat där äkthetskontrollen äger rum, vid de inrättningar som har valts ut i enlighet med artikel 3.

Artikel 5

Möjligheter att ytterligare testa sorteringsapparaterna vid ett nationellt centrum för myntanalys eller ETSC

I syfte att göra det möjligt för tillverkare av sorteringsapparater att få de upplysningar som är nödvändiga för den inledande justeringen av utrustningen kan tester genomföras vid vissa nationella centrum för myntanalys, ETSC eller, genom ett bilateralt avtal, i tillverkarens anläggning. Dessa test skall utföras enligt de metoder och på de sekretessvillkor som har fastställts i samarbete med ETSC.

Efter ett test vid ett nationellt centrum för myntanalys eller ETSC skall en sammanfattande rapport utfärdas till det berörda organet och översändas som kopia till ETSC. Rapporten skall behållas minst tre år och får användas för jämförelser.

Rapporten skall minst innehålla en identifiering av den apparat som har testats, testresultaten och en allmän bedömning, det exakta innehållet i de prov som har använts för testerna, acceptanskriterierna, datum och underskrift av bemyndigad person.

De nationella centrumen för myntanalys och ETSC skall föra ett register över resultaten för de sorteringsapparater som har testats i deras lokaler. En konsoliderad förteckning över sorteringsapparater som har klarat av de tester som avses i andra stycket i denna artikel kan konsulteras på de nationella centrumen för myntanalys eller vid ETSC, för indikationer.

Artikel 6

Revision och rapportering

Medlemsstaterna skall övervaka kapaciteten hos de institut som har valts ut i enlighet med artikel 3 för att göra äkthetskontroller av euromynt i fråga om förekomsten av minst följande:

En skriftlig policy och organisation i sorteringscentrumet för att upptäcka falska mynt, euromynt som inte är lämpliga för cirkulation och euromyntliknande föremål.

Utbildad personal som kan genomföra policyn.

Lämpliga tekniska resurser och en inledande rapport från tillverkaren som anger sorteringsapparaternas resultatnivå.

En skriftlig underhållsplan som syftar till att bibehålla sorteringsapparaternas inledande resultatnivå.

Skriftliga minimiförfaranden som fastställer de olika förfarandena för att sortera euromynt och överlämna falska mynt och misstänkta mynt till behöriga nationella myndigheter med korta tidsfrister.

Mängd äkthetskontrollerade mynt.

I samband med de test som föreskrivs i artikel 3 kan en mindre revision göras, i enlighet med nationella bestämmelser. Resultatet skall sedan rapporteras utifrån ovanstående kriterier.

Alla medlemsstater skall årligen rapportera till ETSC om äkthetskontrollverksamheten, inklusive kontroller och revisioner, samt om mängden äkthetskontrollerade euromynt och andelen av varje kategori av avvisade föremål jämfört med mängden sorterade valörer i cirkulation.

DEL III

HANTERING AV EUROMYNT SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR CIRKULATION

Artikel 7

Ersättning eller utbyte av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation

Alla medlemsstater skall erbjuda företag och enskilda som är etablerade i respektive medlemsstat eller utanför euroområdet ersättning eller, om så är lämpligt, utbyte av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation, och dessas valörer skall identifieras, oavsett utformning av den nationella sidan. Medlemsstaterna skall garantera liknande villkor för ersättning av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation för att tillåta inlämnande oberoende av från vilket land mynten drogs in, på grundval av den bedömning som föreskrivs i artikel 12.

Medlemsstaterna får besluta att vägra ersättning av äkta euromynt som är ändrade avsiktligen om detta står i motsättning till nationell praxis eller tradition (brist på respekt för kungens avbild, brist på respekt för utfärdande myndighet osv.).

Artikel 8

Hanteringsavgifter

En hanteringsavgift skall, i princip, åläggas för ersättning eller utbyte av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation. Avgiften skall vara enhetlig inom euroområdet och skall uppgå till 5 % av det nominella värdet av de inlämnade mynten.

Upp till ett kilo euromynt som inte är lämpliga för cirkulation per valör får undantagas från den avgift som nämns i första stycket per år för varje inlämnande enhet.

En tilläggsavgift på 15 % av det nominella värdet i varje påse/låda får åläggas om den innehåller falska mynt eller anomalier, till exempel genom att mynten är felsorterade, att det finns mynt som inte är euromynt eller euromynt med en valör som inte kan identifieras eller om den innehåller andra anomalier, när dessa kräver en grundligare undersökning i enlighet med artikel 10.

Medlemsstaterna får bestämma om allmänna undantag från hanteringsavgifter i fall då inlämnande enheter samarbetar nära och regelbundet med myndigheterna genom att dra in euromynt som inte är lämpliga för cirkulation.

Transporter och relaterade kostnader skall betalas av den inlämnande enheten.

Falska mynt som lämnas in till myndigheterna skall inte beläggas med hanteringsavgifter eller andra avgifter.

Artikel 9

Paketering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation

Den inlämnande myndigheten skall sortera mynten efter valör i standardiserade påsar eller lådor i enlighet med de normer som gäller i den medlemsstat som begäran är ställd till. Om dessa normer inte är uppfyllda kan detta leda till att mottagaren vägrar att ta emot satsen.

Om nationella paketeringsnormer saknas skall påsarna eller lådorna innehålla följande:

500 mynt för valörerna 2 eller 1 euro.

1 000 mynt för valörerna 0,50; 0,20 och 0,10 euro.

2 000 mynt för valörerna 0,05; 0,02 och 0,01 euro.

Varje påse/låda skall vara tydligt märkt med inlämnande enhet, värde och vilken valör den innehåller, liksom vikt, paketeringsdatum och påsens/lådans löpnummer. Den inlämnande enheten skall lämna med en paketeringslista över inlämnade påsar/lådor.

Om det totala antalet euromynt som inte är lämpliga för cirkulation är mindre än ovanstående normer, skall dessa mynt sorteras efter valör och får lämnas in i förpackningar som inte är standardiserade.

Artikel 10

Medlemsstaternas kontroller

1.   Medlemsstaterna skall kontrollera inlämnade euromynt som inte är lämpliga för cirkulation vad gäller följande:

Den mängd som anges för varje påse/låda.

Äktheten, för att garantera att det inte förekommer några falska mynt.

Utseende, för att fastställa att mynten överensstämmer med bestämmelserna i artikel 7.

2.   Kontrollerna av den inlämnade mängden mynt skall ske genom att varje påse/låda vägs. En tolerans på – 2 % och + 1 % skall tillämpas på den nominella vikten för de standardiserade paketeringar som avses i artikel 9 andra stycket. En motsvarande kontroll skall göras om de nationella paketeringsnormerna avviker från normerna ovan. Dessutom skall varje påse/låda kontrolleras vad gäller synliga anomalier.

Om påsen/lådan väger för mycket måste innehållet i hela påsen/lådan behandlas.

3.   Äkthetskontroller och kontroller av utseende får göras genom stickprov. Minst skall ett representativt urval av 10 % av de inlämnade mynten kontrolleras i valörerna 2 euro, 1 euro, 0,50; 0,20 och 0,10 euro.

4.   Äkthetskontroller skall utföras på de stickprov som avses i tredje stycket genom följande förfaranden:

i)

Om sorteringen är mekanisk eller automatisk skall apparaterna anpassas i enlighet med de förfaranden som anges i del II i denna rekommendation.

ii)

I övriga fall skall kriterierna från de nationella centrumen för myntanalys tillämpas.

Om ett falskt mynt upptäcks måste hela påsens/lådans innehåll äkthetskontrolleras.

5.   Kontroller av utseende skall utföras på de stickprov som nämns i tredje stycket för att fastställa om en påse/låda uppvisar anomalier, som felsorterade mynt, mynt som inte är euromynt eller euromynt vars valör inte kan identifieras. Om dessa anomalier motsvarar mer än 1 % skall hela påsen/lådan kontrolleras igen och andelen icke ersättningsbara mynt fastställas enligt en av följande metoder:

i)

Alla mynt i den aktuella påsen/lådan undersöks manuellt, på det sätt som har fastställts av de behöriga nationella myndigheterna.

ii)

Ett prov på 10 % från påsen/lådan, förutom den andel som föreskrivs i tredje stycket, kontrolleras utseendemässigt. Den sammanslagna andelen icke ersättningsbara mynt i de två stickproven tillämpas på hela innehållet i påsen/lådan.

Artikel 11

Informations- och kommunikationsflöde

Medlemsstaterna skall rapportera årligen till kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén om vilken mängd euromynt som har ersatts eller bytts ut på grund av att de inte har varit lämpliga för cirkulation. Informationen skall innehålla antalet sådana mynt och deras valörer. Dessutom skall kommissionen upprätta regelbundna rapporter till Ekonomiska och finansiella kommittén.

Medlemsstaterna skall se till att information om de tjänster som ansvarar för ersättning eller utbyte av mynt samt särskilda bestämmelser som om paketeringsnormer och avgifter, skall finnas tillgänglig på webbplatser och i relevanta publikationer.

DEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Utvärdering

Tre år efter det att denna rekommendation har offentliggjorts, skall dessa bestämmelser utvärderas mot bakgrund av erfarenheterna, bland annat vad gäller harmoniseringen av villkoren för ersättning eller utbyte av mynt som inte är lämpliga för cirkulation i enlighet med artikel 7, lämpligheten i att tillåta undantag från hanteringsavgifterna i enlighet med artikel 8, möjligheten av att inrätta en kompensationsmetod mellan medlemsstaterna för ersatta mynt som inte var lämpliga för cirkulation och om det eventuella behovet av lagstiftning.

Artikel 13

Adressater

Denna rekommendation riktar sig till de deltagande medlemsstaterna enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 974/98 (2).

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/64


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 juli 2005

om ändring av beslut 96/355/EG om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Senegal när det gäller behörig myndighet och förlaga till hälsointyg

[delgivet med nr K(2005) 2651]

(Text av betydelse för EES)

(2005/505/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 96/355/EG (2) är ”Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM–DOPM–BCPH)” den myndighet i Senegal som är behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

(2)

Efter en omorganisation av förvaltningen i Senegal är ”Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM–DPM–BCPH)” ny behörig myndighet.

(3)

Denna myndighet kan på ett effektivt sätt kontrollera att gällande bestämmelser tillämpas.

(4)

MEM–DPM–BCPH har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt direktiv 91/493/EEG följs och att hygienkrav motsvarande dem som fastställs i det direktivet uppfylls.

(5)

Beslut 96/355/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 96/355/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

’Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM–DPM–BCPH)’ är den myndighet i Senegal som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Senegal skall uppfylla följande villkor:

1.

Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original, enligt förlagan i bilaga A, bestående av ett enda blad, vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

2.

Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg som förtecknas i bilaga B.

3.

Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet ’SENEGAL’ och med godkännandenumret/registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller det frysfartyg som produkterna kommer från, utom då det rör sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver.”

3.

Punkt 2 i artikel 3 skall ersättas med följande:

”2.   Intyg skall innehålla namn och befattning för samt underskrift av MEM–DPM–BCPH:s representant och MEM–DPM–BCPH:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.”

4.

Bilaga A skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 29 augusti 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 137, 8.6.1996, s. 24.


BILAGA

”BILAGA A

HÄLSOINTYG

för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar, från Senegal avsedda för export till Europeiska gemenskapen

Image

Image


15.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/68


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juli 2005

om ändring av beslut 1999/120/EG vad gäller införande av en anläggning i Albanien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djurtarmar

[delgivet med nr K(2005) 2657]

(Text av betydelse för EES)

(2005/506/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker (1), särskilt artikel 2.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 1999/120/EG av den 27 januari 1999 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av djurtarmar (2) finns provisoriska förteckningar över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djurtarmar.

(2)

Albanien har uppgett namnet på en anläggning som producerar djurtarmar och som enligt intyg från de behöriga myndigheterna uppfyller gemenskapens bestämmelser.

(3)

Denna anläggning bör därför införas i de förteckningar som upprättats genom beslut 1999/120/EG.

(4)

Eftersom den berörda anläggningen ännu inte har kontrollerats på plats bör import från denna inte omfattas av minskade fysiska kontroller enligt rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3).

(5)

Beslut 1999/120/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 1999/120/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 22 juli 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33). Rättelse i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EUT L 36, 10.2.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1). Rättelse i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.


BILAGA

I bilagan skall följande läggas till:

”País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Med undantag för tarmar (från duodenum till rektum) från nötkreatur oavsett ålder, eller produkter därav, i enlighet med förordning (EG) nr 999/2001. Detta undantag gäller inte sådana produkter som härrör från djur som är födda, kontinuerligt uppfödda och slaktade i Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Nya Zeeland, Panama, Paraguay och Uruguay.”