ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 178

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
9 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1048/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

9.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1048/2005

av den 13 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 (2) anges att från och med dagen för ikraftträdande skall verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till den förordningen anses som ämnen som inte har släppts ut på marknaden för användning som biocid före den 14 maj 2000. Till följd av detta får biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I inte längre släppas ut på marknaden, såvida det inte görs en ansökan om upptagande i bilaga I eller bilaga IA till direktiv 98/8/EG i enlighet med artikel 11 i det direktivet och tillfälligt godkännande har erhållits i enlighet med artikel 15.2 i det direktivet. Medlemsstaterna har emellertid upptäckt ett begränsat antal verksamma ämnen som inte identifierades eller anmäldes inom den tidsfrist som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1896/2000 (3) och (EG) nr 1687/2002 (4), trots att det finns belägg för att de ingick i biocidprodukter som släpptes ut på marknaden före den 14 maj 2000. Några av dessa verksamma ämnen är betydelsefulla från socioekonomisk synpunkt eller från folkhälsosynpunkt. Det är därför lämpligt att upprätta en ny förteckning över verksamma ämnen som bör tillåtas att vara kvar på marknaden till och med den 1 september 2006.

(2)

Vissa ämnen som inte ingår i bilaga II till förordning (EG) nr 2032/2003 har användningsområden för vilka medlemsstater hävdar att det är belagt att de är viktiga av skäl som rör hälsa, säkerhet och skydd av kulturarvet, eller att användningen är kritisk för samhällets funktion i avsaknad av tekniskt och ekonomiskt användbara alternativ eller ersättningar som är acceptabla från miljö- eller hälsosynpunkt. Det bör därför införas ett system för ansökan om förlängning av perioden för utsläppande på marknaden för biocidprodukter som innehåller dessa ämnen. De medlemsstater som begär förlängning bör beviljas detta om ansökan är motiverad, om fortsatt användning inte är ett problem från folkhälso- och miljösynpunkt, och om alternativ tas fram där så är möjligt. Förlängning bör inte beviljas längre än till och med den 14 maj 2010.

(3)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2032/2003 skall utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som inte anmälts, eller som inte anmälts för rätt produkttyper, upphöra senast den 1 september 2006. För vissa ämnen eller kombinationer av ämnen och produkttyper som hittills inte har anmälts, är ekonomiska aktörer nu intresserade av att göra en fullständig dokumentation för att få dem införda i bilaga I eller bilaga IA till direktiv 98/8/EG. Det bör därför införas en möjlighet att, inom de berörda produkttyperna, förlänga den period som biocidprodukter som innehåller sådana ämnen får finnas kvar på marknaden, under förutsättning att intresserade aktörer lämnar in fullständig dokumentation senast den 1 september 2006. Om dokumentationen godkänns bör perioden för dessa produkter i de berörda produkttyperna förlängas till dess att utvärderingen av den fullständiga dokumentationen är slutförd, och denna bör ske parallellt med utvärderingen av de anmälda ämnena för de berörda produkttyperna.

(4)

Utvärderingsarbetet bör fördelas mellan de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater. I bilaga V till förordning (EG) nr 2032/2003 har rapporterande medlemsstater hittills utsetts endast för vissa kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper. Det är därför nödvändigt att utse rapporterande medlemsstater för de återstående produkttyperna, med beaktande av de nya medlemsstaternas inträde den 1 maj 2004. Förteckningen över behöriga myndigheter bör också uppdateras.

(5)

Ekonomiska aktörer har uttryckt intresse för att ta över rollen som deltagare efter kommissionens offentliggörande av de fall där alla deltagare, för en given kombination av verksamt ämne och produkttyp, har dragit sig tillbaka eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter. Detta gäller tre ämnen som därför bör tas upp i en särskild bilaga tillsammans med utsedda rapporterande medlemsstater och nya tidsfrister för inlämnande av fullständig dokumentation.

(6)

För ett antal anmälda kombinationer av existerande verksamma ämnen och produkttyper — i synnerhet de som anmälts för produkttyperna 8 och 14 — har alla deltagare dragit sig tillbaka eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter, och ingen annan ekonomisk aktör eller medlemsstat har visat intresse för att ta över rollen som deltagare inom de angivna tidsfristerna. Behöriga myndigheter och kommissionen har nyligen klassificerat vissa mjölkhygienprodukter som biocidprodukter i produkttyp 3 enligt bilaga V till direktiv 98/8/EG. Vissa ämnen som används i mjölkhygienprodukter bör därför införas i bilaga II, om producenter, formulerare eller sammanslutningar, i tron att de inte berördes av direktiv 98/8/EG, inte lämnade in anmälningar inom de tidsfrister som anges i förordningarna (EG) nr 1896/2000 och (EG) nr 1687/2002, men har gjort detta innan den här förordningen antas. Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 2032/2003 bör därför ändras. Delarna A, B, C och D i bilaga V samt bilaga VI bör också ändras mot bakgrund av bestämmelserna i den här förordningen.

(7)

För ett ämne som ingår i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2032/2003 anges ett felaktigt CAS-nummer och för ett annat ämne anges ett felaktigt trivialnamn. Fyra ämnen ingår inte i bilagorna I och III, trots att de identifierades inom de tidsfrister som anges i förordning (EG) nr 1896/2000. Detta bör rättas till.

(8)

Förordning (EG) nr 2032/2003 bör därför ändras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2032/2003 ändras på följande sätt:

1)

Rubriken till artikel 3 skall ersättas med följande:

”Existerande verksamma ämnen”

2)

I artikel 3 skall följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Bilaga VII innehåller förteckningen över verksamma ämnen som inte identifierades eller anmäldes inom de tidsfrister som anges i förordning (EG) nr 1896/2000 och förordning (EG) nr 1687/2002, trots att det finns belägg för att de hade släppts ut på marknaden som verksamma ämnen i biocidprodukter före den 14 maj 2000.”

3)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall första stycket ersättas med följande:

”De verksamma ämnena i bilaga III och bilaga VII skall inte tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG inom ramen för granskningsprogrammet.”

b)

I punkt 2 skall första stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i direktiv 98/8/EG, skall det datum från och med vilket medlemsstaterna i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG skall återkalla befintliga godkännanden och registreringar av biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som ingår i bilaga III och bilaga VII, och se till att inga sådana biocidprodukter släpps ut på marknaden inom statens territorium, fastställas till den 1 september 2006.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”Från och med dagen för ikraftträdande för denna förordning skall verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I eller bilaga VII anses som ämnen som inte har släppts ut på marknaden för användning som biocid före den 14 maj 2000.”

4)

Följande artiklar skall införas som artiklarna 4a och 4b:

”Artikel 4a

Viktiga användningsområden

1.   Medlemsstaterna får ansöka hos kommissionen om en förlängning av den period som fastställs i artikel 4.2 om de anser att ett verksamt ämne som ingår i bilaga III eller bilaga VII är viktigt för dem av skäl som rör hälsa, säkerhet, skydd av kulturarvet eller om det är viktigt för samhällets funktion, och det inte finns några tekniskt och ekonomiskt användbara alternativ eller ersättningar som är acceptabla från miljö- och hälsosynpunkt.

Ansökningar skall åtföljas av ett dokument med skäl och motiveringar.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 skall vidarebefordras av kommissionen till övriga medlemsstater och göras tillgängliga för allmänheten i elektronisk form.

Medlemsstater och personer kan under en period på 60 dagar efter mottagandet av en ansökan lämna in skriftliga synpunkter till kommissionen.

3.   Med beaktande av inkomna synpunkter får kommissionen i enlighet med artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG bevilja en förlängning av den period som anges i artikel 4.2 i den här förordningen för utsläppande på marknaden i de ansökande medlemsstaterna, dock längst till och med den 14 maj 2010, under förutsättning att medlemsstaterna

a)

ser till att fortsatt användning är möjlig endast om de produkter som innehåller ämnet är godkända för den avsedda viktiga användningen,

b)

anser att det, med beaktande av all tillgänglig information, är rimligt att anta att den fortsatta användningen inte har någon oacceptabel påverkan på människors eller djurs hälsa eller på miljön,

c)

vidtar alla lämpliga riskreducerande åtgärder när de beviljar godkännande,

d)

ser till att godkända biocidprodukter som finns kvar på marknaden efter den 1 september 2006 märks om i överensstämmelse med de villkor för användningen som medlemsstaterna fastställer i enlighet med denna punkt,

e)

ser till att, om så är lämpligt, alternativ till dessa användningar undersöks av innehavare av godkännanden eller de berörda medlemsstaterna, eller att dokumentation tas fram för inlämning enligt det förfarande som anges i artikel 11 i direktiv 98/8/EG senast den 14 maj 2008.

4.   De berörda medlemsstaterna skall årligen informera kommissionen om tillämpningen av punkt 3 och särskilt om de åtgärder som vidtagits enligt punkt 3 e.

5.   Medlemsstaterna kan när som helst ompröva de godkännanden av biocidprodukter för vilka perioden för utsläppande på marknaden har förlängts enligt punkt 3. Om det finns anledning att tro att något av villkoren i punkt 3 a — e inte längre uppfylls, så skall de berörda medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa situationen eller, om detta inte är möjligt, återkalla godkännandena för biocidprodukterna i fråga.

Artikel 4b

Förlängning av perioden för utsläppande på marknaden

1.   Producenter, formulerare, sammanslutningar och andra personer kan ansöka om förlängning av den period som anges i artikel 4.2, för utsläppande av biocidprodukter på marknaden som innehåller de verksamma ämnen som avses i den artikeln, genom att lämna in fullständig dokumentation för varje aktuell kombination av verksamt ämne och produkttyp som uppfyller kraven i bilaga IV till den behöriga myndigheten i en av medlemsstaterna senast den 1 mars 2006.

2.   Den mottagande medlemsstaten skall kontrollera om den dokumentation som avses i punkt 1 kan godtas som fullständig enligt artikel 9.1 — 9.4.

Om dokumentationen godtas som fullständig skall kombinationerna av verksamt ämne och produkttyp införas i bilaga II och bilaga V och, i tillämpliga fall, utgå från bilaga III eller bilaga VII.

3.   För andra produkttyper än 8 och 14 skall utvärderingen av dokumentationen påbörjas samtidigt som utvärderingen av dokumentationen för andra verksamma ämnen i samma produkttyp(er) enligt bilaga V.”

5)

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall följande införas som tredje och fjärde stycke:

”De rapporterande medlemsstater som har utsetts att granska de existerande verksamma ämnena i bilaga II i fråga om produkttyperna 1 — 6 och 13 anges i del C i bilaga V.

De rapporterande medlemsstater som har utsetts att granska de existerande verksamma ämnena i bilaga II i fråga om produkttyperna 7, 9 — 12, 15, 17, 20, 22 och 23 anges i del D i bilaga V.”

b)

I punkt 4 skall datumet ”1 juli 2003” ersättas med ”1 mars 2005”.

6)

I artikel 7 skall följande läggas till som tredje stycke:

”Om en medlemsstat önskar erhålla dokumentationen endast i elektroniskt format eller ett annat antal exemplar skall medlemsstaten dock meddela kommissionen som skall göra denna information tillgänglig för allmänheten i elektronisk form. Om medlemsstaten senare beslutar något annat skall den meddela kommissionen utan onödigt dröjsmål, och kommissionen skall därefter uppdatera den information som görs tillgänglig för allmänheten.”

7)

I artikel 8.4 skall följande läggas till som fjärde stycke:

”Berörda verksamma ämnen, rapporterande medlemsstater och nya tidsperioder skall förtecknas i bilaga VIII. Bilaga V skall uppdateras i överensstämmelse med detta.”

8)

Bilaga I skall ändras i överensstämmelse med bilaga I till den här förordningen.

9)

Bilaga II skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

10)

Bilaga III skall ändras i överensstämmelse med bilaga III till den här förordningen.

11)

Bilaga V skall ändras i överensstämmelse med bilaga IV till den här förordningen.

12)

Bilaga VI skall ersättas med bilaga V till den här förordningen.

13)

Bilaga VI till den här förordningen skall läggas till som bilaga VII.

14)

Bilaga VII till den här förordningen skall läggas till som bilaga VIII.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 307, 24.11.2003, s. 1.

(3)  EGT L 228, 8.9.2000, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2032/2003.

(4)  EGT L 258, 26.9.2002, s. 15.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 2032/2003 skall ändras på följande sätt:

1)

CAS-numret för ämnet ”Bacillus sphaericus” skall ersättas med ”143447-72-7”.

2)

Den rad som avser ämnet ”(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-tetrametrin” skall ersättas med följande:

”(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl (1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7”

3)

Följande ämnen skall läggas till:

Namn (EINECS-namn och/eller andra namn)

EG-nummer

CAS-nummer

”Etinylestradiol

200-342-2

57-63-6

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Tetradecyldimetylbensylammoniumfluorid

-

61134-95-0

Terpinol

-

8006-39-1”


BILAGA II

BILAGA II

EXISTERANDE VERKSAMMA ÄMNEN OCH PRODUKTTYPER SOM INGÅR I GRANSKNINGSPROGRAMMET (1)

Namn (EINECS-namn och/eller andra namn)

EG-nummer

CAS-nummer

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

20

21

22

23

2-(2-butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter/Piperonylbutoxid

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoxarsin-10-yl-oxid

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorkresol

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrsyra

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Salicylsyra

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etylenoxid

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetylhydantoin

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronsyra

201-069-1

77-92-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromättiksyra

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykolsyra

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perättiksyra

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mjölksyra

201-196-2

79-33-4

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarin

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Symklosen

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroxylenol

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

1,4-diklorbensen

203-400-5

106-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Kresol

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexa-2,4-diensyra/Sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonansyra

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undekan-2-on/Metylnonylketon

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Propoxur

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensylbensoat

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bensetonklorid

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malation

204-497-7

121-75-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktansyra

204-677-5

124-07-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Koldioxid

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natriumdimetylarsinat

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosylkloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarinnatrium

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-2-bifenylat

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N-(triklorometyltio)ftalimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Metylantranilat

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N, N-dietyl-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumvätekarbonat

205-633-8

144-55-8

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

 

 

 

 

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

Bensotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Diazinon

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekansyra

206-376-4

334-48-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cyanamid

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroxi-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbensoat

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl, (1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (alla isomerer; ratio: 1:1: 1:1: 1:1: 1:1)/Alletrin

209-542-4

584-79-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ftalaldehyd

211-402-2

643-79-8

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)metansulfenamid/Tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-ol, acetat

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutryn

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Koppartiocyanat

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradoniumbromid

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibortrioxid

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

Kopparoxid

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikopparoxid

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Naftensyror, kopparsalter

215-657-0

1338-02-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2'-ditiobis[N-metylbensamid]

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-metyl-4-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Sulfuryldifluorid

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Troklosennatrium

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Mecetroniumetylsulfat

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Natrium-5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenyl)amino]karbonyl]amino]fenoxi]bensensulfonat

222-654-8

3567-25-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etylenglykoldiformal

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofacinon

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipyrition

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metenamin-3-kloroallylklorid

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorpyrifos-metyl

227-011-5

5598-13-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

N, N'-dimorfolinmetan

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutylazin

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-bromo-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didecyldimetylammoniumklorid

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

16

 

18

 

 

 

 

 

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Silver

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppar

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Jod

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Polyvinylpyrrolidon-jod

Polymer

25655-41-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiseldioxid, amorf

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

20

 

 

 

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Väteklorid/saltsyra

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumklorid

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofosforsyra

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumhypoklorit

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väteperoxid

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kopparsulfat

231-847-6

7758-98-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvernitrat

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumpersulfat/Natriumperoxidisulfat

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalciumhypoklorit

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klor

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silverklorid

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreosot

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjorthornsolja/animalisk olja

232-294-3

8001-85-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Rapsolja

232-299-0

8002-13-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Pyretriner och pyretroider

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Lignin

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

Klordioxid

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Natriumväte-2,2'-metylenbis[4-klorofenolat]

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxinkoppar

233-841-9

10380-28-6

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trimagnesiumdifosfid

235-023-7

12057-74-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

23

Koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1: 1)

235-113-6

12069-69-1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zineb

235-180-1

12122-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexabordizinkundekaoxid/Zinkborat

235-804-2

12767-90-7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinkpyrition

236-671-3

13463-41-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dodecylguanidinmonohydroklorid

237-030-0

13590-97-1

1

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

16

 

 

 

 

21

22

 

Kalium-2-bifenylat

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromklorid

237-601-4

13863-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(benzyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foxim

238-887-3

14816-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bis(1-hydroxi-1H-pyridin-2-tionato-O, S)koppar

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Natrium-p-kloro-m-kresolat

239-825-8

15733-22-9

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloralos

240-016-7

15879-93-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

23

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Metomyl

240-815-0

16752-77-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

D-glukonsyra, förening med N, N''-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamindin (2: 1)

242-354-0

18472-51-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensoxonklorid

243-008-1

19379-90-9

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-[(Dijodometyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppardihydroxid

243-815-9

20427-59-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disilveroxid

243-957-1

20667-12-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumfosfid

244-088-0

20859-73-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

20

 

 

23

2-(tiocyanometyltio)bensotiazol

244-445-0

21564-17-0

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyklopent-2-en-1-yl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/Pralletrin

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kalium-(E, E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alfa.,.alfa.',.alfa.''-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-oktyl-2H-isotiazolin-3-on

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cis-trikos-9-en

248-505-7

27519-02-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

248-595-8

27668-52-6

 

2

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N'-tert-butyl-N-cyklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

(S)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl [1R-[1.alfa.(S*),3.beta.]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (endast 1R trans isomer)/S-Bioalletrin

249-013-5

28434-00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenyl]-4-yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4-hydroxi-2-bensopyron/Bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirimifosmetyl

249-528-5

29232-93-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trans-isopropyl-3-[[(etylamino)metoxifosfinotioyl]oxi]crotonat

250-517-2

31218-83-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Z, E)-tetradeka-9,12-dienylacetat

250-753-6

31654-77-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

 

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea/Isoproturon

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

N-[[(4-klorofenyl)amino]karbonyl]-2,6-difluorobensamid

252-529-3

35367-38-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol/Imazalil av teknisk kvalitet

Växtskyddsmedel

73790-28-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-[(6-kloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl] O, O-dimetyl tiofosfat/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-bromo-2-(bromometyl)pentannitril

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dimetyltetradecyl [3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandning av cis- och trans-p-mentan-3,9 diol/Citridiol

255-953-7

42822-86-6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

4,4-dimetyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etyl-N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl 3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/Cypermetrin

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

 

2

3

 

5

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

22

 

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/Deltametrin

258-256-6

52918-63-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-etynyl-2-metylpent-2-enyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/Empentrin

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-jodo-2-propynylbutylkarbamat

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2: 1)

259-709-0

55566-30-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxikumarin/Difenakum

259-978-4

56073-07-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-hydroxi-3-[3-(4'-bromo-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin/Brodifakum

259-980-5

56073-10-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

2

 

4

 

 

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

4,5-dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenyl]amino]karbonyl]bensamid

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3,3'-metylenbis[5-metyloxazolidin]/Oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-cyklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin

266-719-9

67564-91-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

.alfa.-cyano-4-fluoro-3-fenoxibensyl 3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/Cyflutrin

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

16

17

18

19

 

21

22

 

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

19

 

21

 

 

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

1

2

3

4

5

6