ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 172

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
5 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1039/2005 av den 21 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 avseende märkning av ägg

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2005 av den 4 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 vad gäller fastställande av den avgörande händelsen för växelkursen för stöd som omfattas av förordning (EG) nr 1782/2003 och om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004

76

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2760/98 om genomförande av ett program för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Phareprogrammet

78

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1046/2005 av den 4 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 958/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/286/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Republiken Bulgarien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2005 av den 4 juli 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

81

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/481/GUSP av den 13 juni 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

83

Avtal mellan Ukraina och Europeiska unionen om säkerhetsförfarandena för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1039/2005

av den 21 juni 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 avseende märkning av ägg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 2.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.1 a i rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (2) skall ägg som säljs på lokala offentliga marknader från och med den 1 juli 2005 stämplas med en kod som anger ett särskiljande nummer för producenten varigenom det är möjligt att identifiera produktionssystemet. I vissa medlemsstater kan denna bestämmelse skapa problem för små producenter med låga inkomster som ofta har äggproduktionen som bisyssla. Eftersom det av ekonomiska och sociala skäl är mycket viktigt för dessa producenter att kunna sälja konsumtionsägg på lokala offentliga marknader förefaller det lämpligt att medlemsstaterna får möjlighet att undanta dem från märkningskraven. Ett undantag bör därför införas för äggproducenter som inte har mer än 50 värphöns.

(2)

Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av de Europeiska gemenskaperna.

(3)

Förordning (EEG) nr 1907/90 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 1907/90 skall sista stycket ersättas med följande:

”Ägg som säljs av producenten på en lokal offentlig marknad skall emellertid förses med den kod som avses i artikel 7.1 a. Medlemsstaterna får undanta äggproducenter som inte har mer än 50 värphöns från detta krav, under förutsättning att äggen säljs på en lokal offentlig marknad i den berörda medlemsstatens produktionsområde och att producentens namn och adress anges på försäljningsstället.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 173, 6.7.1990, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2052/2003 (EUT L 305, 22.11.2003, s. 1).


5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1040/2005

av den 4 juli 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

65,0

096

41,8

999

53,4

0707 00 05

052

93,0

999

93,0

0709 90 70

052

85,4

999

85,4

0805 50 10

382

71,1

388

64,6

528

50,5

999

62,1

0808 10 80

388

81,4

400

85,1

508

78,3

512

66,3

524

62,4

528

48,8

720

103,7

804

91,2

999

77,2

0808 20 50

388

87,6

512

60,6

528

69,3

800

55,9

999

68,4

0809 10 00

052

182,7

999

182,7

0809 20 95

052

279,5

068

218,2

400

317,1

999

271,6

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1041/2005

av den 29 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (1), särskilt artikel 157 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 40/94 är det nödvändigt att vidta tekniska åtgärder för att genomföra bestämmelserna om standardblanketten för sökrapporterna, delning av ansökan och registrering, hävning av beslut, fullmakter och beslut som fattas av en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten.

(2)

Även efter den 10 mars 2008 kommer söksystemet att vara obligatoriskt för gemenskapsvarumärken, men det bör göras frivilligt mot betalning av en avgift för sökningar i de medlemsstaters varumärkesregister vilka har meddelat sitt eget beslut att utföra en sökning. En standardblankett med väsentliga uppgifter för sökrapporten har utarbetats så att sådana sökrapporter skall bli bättre och mer enhetliga.

(3)

En förklaring om delning och registrering måste stämma överens med föreskrifterna i denna förordning. Om Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat ”byrån”) upphäver ett beslut eller en registrering genom den nya ex officio-bestämmelsen, måste detta ske i överensstämmelse med det särskilda förfarandet i denna förordning. De undantagsfall då en fullmakt är obligatorisk anges särskilt. En förteckning över enkla fall där ett beslut kan fattas av en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten föreskrivs.

(4)

Dessutom bör gällande regler ändras så att registreringsförfarandet blir bättre och tydligare. Vidare bör vissa punkter i förfarandet ändras utan att systemet ändras i sak.

(5)

För att elektroniska inlämningsprocedurens särdrag och möjligheter skall kunna utnyttjas bör följande bestämmelser ändras: regel 1.1 c, regel 3.2, regel 61, regel 72.4, regel 79, regel 82, regel 89.1 och 89.2.

(6)

Den elektroniska inlämningen och publiceringen av ansökningar om varumärken bör underlätta inlämningen av gemenskapsvarumärken i allmänhet och i synnerhet öka registreringen av varumärken som i sig består av färger eller ljud med hjälp av ett återgivande av märket som är tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt. Byråns ordförande bör fastställa de tekniska villkoren, särskilt formatet för ljudfiler. Elektronisk inlämning av varumärken som består av ljud kan åtföljas av en elektronisk ljudfil. Denna fil kan ingå i den elektroniska publiceringen av ansökningarna om gemenskapsvarumärken för att underlätta allmänhetens tillgång till själva ljudet.

(7)

Bestämmelserna om invändningsförfarandet bör omarbetas helt så att villkoren för godkännande och de juridiska konsekvenserna av brister preciseras samt att bestämmelserna placeras i förfarandets rätta kronologiska ordning.

(8)

Med tanke på att byrån fått behörighet att pröva om en omvandling kan godtas, kan en begäran om omvandling avslås partiellt på så sätt att omvandlingen kan godtas för vissa medlemsstater men inte för andra. Dessutom bör det läggas till vissa kriterier i syfte att kunna pröva de absoluta grunderna med hänvisning till språket i en medlemsstat.

(9)

Av de kostnader som skall bäras av den förlorande parten i invändnings- och annulleringsförfaranden bör de återbetalningsbara representationskostnaderna begränsas, medan de nuvarande maximikostnaderna bör justeras något uppåt med tanke på den tid som förflutit sedan tillämpningsförordningen antogs. Om vittnen eller experter kallas bör det inte sättas några sådana maximikostnader, utan de återbetalningsbara kostnaderna bör omfatta de faktiska kostnader som vittnen och experter gör anspråk på.

(10)

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för avgifter, genomförandebestämmelser och det förfarande som tillämpas av överklagandenämnderna för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 2868/95 skall ändras på följande sätt:

1.

Regel 1.1 skall ändras enligt följande:

a)

Led b skall ersättas med följande:

”b)

Sökandens namn, adress och nationalitet och det land där denne är bosatt eller har sitt säte eller ett företag. Namn på fysiska personer skall anges med efternamn och förnamn. Namn på juridiska personer, inbegripet sådana institutioner som faller under artikel 3 i förordningen skall anges med deras officiella namn och omfatta deras juridiska form som får förkortas på normalt sätt. Telefon- och faxnummer, e-postadresser liksom information om andra länkar för datakommunikation där sökanden kan ta emot meddelanden får uppges. Endast en adress skall i princip anges för varje sökande. Då flera adresser anges skall endast den förstnämnda tas i beaktande, förutom då sökanden anger en av adresserna som postadress.”

b)

I led c skall följande läggas till:

”eller en hänvisning till förteckningen över varor och tjänster i en tidigare ansökan om gemenskapsvarumärke.”

c)

Led k skall ersättas med följande:

”k)

Sökandens eller företrädarens underskrift enligt regel 79.”

d)

Följande led l skall läggas till:

”l)

Där så är tillämpligt, begäran om den sökrapport som avses i artikel 39.2 i förordningen.”

2.

Regel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

I andra fall än de som avses i punkt 1 och utom då ansökan görs elektroniskt skall märket återges på ett pappersark som är åtskilt från arket med ansökans text. Det ark som märket återges på får inte vara större än DIN A4 (29,7 × 21 cm) och det utrymme som används för reproduktionen (skrivområdet) får inte vara större än 26,2 × 17 cm. På vänster sida måste det finnas en marginal på minst 2,5 cm. Då märkets korrekta position inte är uppenbar, skall den anges med ordet ’Upp’ på varje reproduktion. Återgivningen av märket skall hålla sådan kvalitet att det kan förminskas eller förstoras till en storlek som inte överskrider bredden 8 cm × höjden 16 cm för offentliggörandet i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.”

b)

Punkterna 5 och 6 skall ersättas med följande:

”5.

Då ansökan gäller registrering i färg, skall den återgivning av märket som avses i punkt 2 vara en färgreproduktion av märket. De färger som ingår i märket skall också anges med ord och en hänvisning till en erkänd färgkod får göras.

6.

Då ansökan gäller registrering av ett ljudmärke, skall återgivningen av varumärket vara en grafisk återgivning av ljudet, helst en notskrift. Då ansökan görs elektroniskt kan den åtföljas av elektronisk ljudfil som innehåller ljudet. Byråns ordförande skall fastställa den elektroniska filens format och maximistorlek.”

3.

Regel 4 skall ersättas med följande:

”Regel 4

Avgifter för ansökan

Avgifter för ansökan skall vara

a)

en grundavgift,

b)

en klassavgift för varje klass överstigande tre klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör enligt regel 2,

c)

en sökavgift, i tillämpliga fall.”

4.

Följande regel 5a skall införas:

”Regel 5a

Sökrapport

För sökrapporterna skall det användas en standardblankett som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a)

Namnet på de centrala organ för industriell äganderätt som utförde sökningen.

b)

Numret på varumärkesansökan eller registreringen som anges i sökrapporten.

c)

Datum för ansökan och eventuellt prioritetsdatum för de varumärkesansökningar eller registreringar som anges i sökrapporten.

d)

Datum för registrering av de varumärken som anges i sökrapporten.

e)

Namn och adress gällande innehavaren av de varumärkesansökningar och registreringar som nämns i sökrapporten.

f)

En avbildning av de sökta eller registrerade varumärken som anges i sökrapporten.

g)

Uppgift om de klasser enligt Nice-klassificeringen för vilka det tidigare nationella varumärket är registrerat eller ansökt eller de varor och tjänster för vilka det varumärke som nämns i sökrapporten antingen är registrerat eller ansökt.”

5.

I regel 6.1 skall följande mening läggas till:

”Om den tidigare ansökan gäller ett gemenskapsvarumärke, skall myndigheten självmant foga en kopia av den föregående ansökan till akten för ansökan om gemenskapsvarumärke.”

6.

Regel 8.2 skall ersättas med följande:

”2.

Då sökanden, efter det att ansökan inlämnats, önskar göra anspråk på företräde med hänvisning till ett eller flera tidigare registrerade varumärken i enlighet med artikel 34 i förordningen, skall yrkandet om företräde med angivande av den eller de medlemsstater i eller för vilka märket är registrerat, nummer och ansökningsdag för den relevanta registreringen samt de varor och tjänster för vilka märket är registrerat inlämnas inom två månader från dagen för ansökan. De bevis som krävs enligt punkt 1 skall inlämnas till byrån inom tre månader efter det att yrkandet om företräde mottagits.”

7.

Regel 10 skall ersättas med följande:

”Regel 10

Nationella byråers sökningar

1.

Om en begäran om en sökrapport som avses i artikel 39.2 i förordningen inte görs i ansökan om gemenskapsvarumärke eller om den sökavgift som avses enligt regel 4 c inte betalas inom den tid då grundavgiften för ansökan skall betalas, skall det centrala organet för industriell äganderätt inte utföra någon sökning.

2.

En internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen får inte underkastas en sökning av det centrala organet för industriell äganderätt, om begäran om en sökrapport enligt artikel 39.2 i förordningen inte lämnas till byrån inom en månad från den dag då den internationella byrån underrättar byrån om den internationella registreringen eller om sökavgiften inte betalas inom samma period.”

8.

Regel 12 c skall ersättas med följande:

”c)

Återgivningen av märket tillsammans med de uppgifter och beskrivningar som avses i regel 3. Då återgivningen av märket är i färg eller innehåller färger, skall offentliggörandet vara i färg och ange den eller de färger som ingår i märket samt i tillämpliga fall den angivna färgkoden.”

9.

Regel 13.1 c och regel 13.2 skall utgå.

10.

Följande regel 13a skall införas:

”Regel 13a

Delning av ansökan

1.

En förklaring om delning av ansökan enligt artikel 44a i förordningen skall innehålla följande:

a)

Ansökningsnummer.

b)

Sökandens namn och adress enligt regel 1.1 b.

c)

En förteckning över de varor och tjänster som skall ingå i den delade ansökan eller, om delningen gäller mer än en uppdelad ansökan, en förteckning över varor och tjänster för varje uppdelad ansökan.

d)

En förteckning över de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga ansökan.

2.

Om byrån finner att kraven i punkt 1 inte är uppfyllda eller om förteckningen över de varor och tjänster som skall ingå i den delade ansökan delvis täcker de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga ansökan, skall byrån uppmana sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom en viss tid som byrån bestämmer.

Åtgärdas inte bristerna inom föreskriven tid skall byrån avslå förklaringen om delning.

3.

De tidsperioder som avses i artikel 44a.2 b i förordningen, under vilka en förklaring om delning av ansökan inte är tillåten, skall vara följande:

a)

Perioden innan ett ansökningsdatum har bestämts.

b)

Den period på tre månader som följer på offentliggörandet av ansökan enligt artikel 42.1 i förordningen.

c)

Perioden efter det datum då det meddelats att registreringsavgiften i regel 23.1 skall betalas.

4.

Om byrån finner att förklaringen om delning inte är godtagbar enligt artikel 44a i förordningen eller enligt punkt 3 a och 3 b skall den vägra att godkänna förklaringen om delning.

5.

Byrån skall upprätta en särskild akt för den delade ansökan, som skall bestå av en fullständig kopia av den ursprungliga akten, inklusive förklaringen om delning och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den delade ansökan ett nytt ansökningsnummer.

6.

Om förklaringen om delning hänför sig till en ansökan som redan har publicerats enligt artikel 40 i förordningen, skall delningen publiceras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Den delade ansökan skall offentliggöras med angivande av de uppgifter som anges i regel 12. Offentliggörandet skall inte medföra att någon ny invändningsperiod inleds.”

11.

Reglerna 15–20 skall ersättas med följande:

”Regel 15

Anmälan om invändning

1.

En anmälan om invändning får göras på grundval av ett eller flera äldre varumärken som avses i artikel 8.2 i förordningen (äldre varumärken) och en eller flera andra rättigheter i den betydelse som avses i artikel 8.4 i förordningen (äldre rättigheter), förutsatt att de äldre varumärkena eller rättigheterna alla har samma innehavare. Om ett äldre varumärke eller en äldre rättighet har mer än en innehavare (samägande), kan invändningen lämnas in av en av dem eller av alla.

2.

Anmälan om invändning skall innehålla följande:

a)

Ansökningsnumret på den ansökan mot vilken invändning inlämnas och namnet på den som ansöker om gemenskapsvarumärket.

b)

Tydliga uppgifter om det äldre varumärket eller den äldre rättighet på vilken invändningen grundar sig, nämligen

i)

då invändningen baseras på ett äldre varumärke i den betydelse som avses i artikel 8.2 a eller 8.2 b i förordningen eller då invändningen bygger på artikel 8.3 i förordningen, en uppgift om det äldre märkets ansöknings- eller registreringsnummer, en uppgift om huruvida det äldre märket är registrerat eller ansökt om samt en uppgift om de medlemsstater, eventuellt inklusive Beneluxländerna, i eller för vilka det äldre märket är skyddat eller i tillämpliga fall en uppgift om att det är ett gemenskapsvarumärke,

ii)

då invändningen baseras på ett välkänt varumärke i den betydelse som avses i artikel 8.2 c i förordningen, en uppgift om den medlemsstat där märket är välkänt och antingen de uppgifter som avses i led i eller en avbildning av märket,

iii)

då invändningen baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4, en uppgift om dess slag eller natur, en återgivning av den äldre rättigheten och en uppgift av vilken det framgår om denna äldre rättighet gäller i hela gemenskapen eller i en eller flera medlemsstater och i så fall en uppgift om medlemsstaterna.

c)

De grunder som invändningen bygger på, nämligen en försäkran att kraven enligt artikel 8.1, 8.3, 8.4 och 8.5 i förordningen har uppfyllts.

d)

Det äldre märkets ansökningsdatum, eventuella registreringsdatum och prioritetsdatum, såvida det inte är ett oregistrerat välkänt varumärke.

e)

En avbildning av det äldre märket såsom det registrerats eller ansökts om. Om det äldre märket var i färg skall avbildningen vara i färg.

f)

De varor och tjänster på vilka invändningen baseras.

g)

Då invändningen baseras på att ett äldre märke som har ett renommé enligt artikel 8.5 i förordningen, en uppgift om den medlemsstat i vilken, och de varor och tjänster för vilka, märket har ett renommé.

h)

Med avseende på den invändande parten:

i)

Den invändande partens namn och adress enligt regel 1.1 b.

ii)

Då den invändande parten har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e.

iii)

Då invändningen görs av en licensinnehavare eller en person som enligt gällande nationell lagstiftning är berättigad att utnyttja en äldre rättighet, en försäkran om och uppgifter om fullmakt eller behörighet att lämna in invändningen.

3.

Anmälan om invändning kan innehålla följande:

a)

Uppgifter om de varor och tjänster som invändningen avser. Om sådana uppgifter saknas, skall invändningen anses avse alla de varor och tjänster som omfattas av den ansökan om gemenskapsvarumärke som invändningen avser.

b)

Ett motiverat yttrande innehållande de viktigaste fakta och argument på vilka invändningen grundar sig och bevis som stöder invändningen.

4.

Då invändningen bygger på mer än ett äldre märke eller en äldre rättighet, skall punkterna 2 och 3 gälla för var och en av dessa rättigheter.

Regel 16

Språkanvändning vid invändningsförfaranden

1.

Den tidsfrist som avses i artikel 115.6 i förordningen, inom vilken den invändande parten måste lämna in en översättning av sin invändning, skall vara en månad från det att invändningsperioden har löpt ut.

2.

Om den invändande parten eller sökanden, före den dag då invändningsförfarandet skall anses börja enligt regel 18.1, underrättar byrån om att sökanden och den invändande parten har kommit överens om ett annat processpråk för invändningsförfarandet enligt artikel 115.7 i förordningen, skall den invändande parten, om invändningsanmälan inte ingavs på det språket, lämna in en översättning av invändningsanmälan till det språket inom en månad från nämnda datum. Om någon översättning inte lämnas eller om den lämnas för sent får processpråket inte ändras.

Regel 16a

Information till sökanden

Alla invändningsanmälningar och alla handlingar som lämnas in av den invändande parten liksom alla meddelanden som byrån sänder till någon av parterna innan det förfarande som avses i regel 18 löper ut, skall sändas till den andra parten för att denne skall känna till att ett invändningsförfarande har inletts.

Regel 17

Prövning av tillstånd

1.

Om invändningsavgiften inte betalas inom invändningsperioden skall invändningsanmälan inte anses ha inlämnats. Om invändningsavgiften har betalats efter det att invändningstiden löpte ut skall den återbetalas till den invändande parten.

2.

Om invändningsanmälan inte har lämnats in inom invändningstiden eller om det av anmälan inte klart framgår vilken ansökan som invändningen avser eller vilket äldre märke eller vilken äldre rättighet som invändningen baseras på enligt regel 15.2 a och b eller om grunderna för invändningen enligt regel 15.2 c inte anges och dessa brister inte har rättats till innan invändningsperioden löper ut, skall byrån avvisa invändningen.

3.

Om den invändande parten inte tillhandahåller en översättning enligt regel 16.1 skall invändningen avvisas. Om den invändande parten lämnar in en ofullständig översättning skall den del av invändningsanmälan som inte har blivit översatt inte beaktas vid prövningen av tillstånd.

4.

Om invändningsanmälan inte uppfyller de övriga kraven i regel 15, skall byrån underrätta den invändande parten om detta och uppmana honom att rätta till de konstaterade bristerna inom två månader. Om så inte sker skall byrån avvisa invändningen.

5.

Om det enligt punkt 1 visar sig att invändningsanmälan inte skall anses ha lämnats in och om det beslutas att en invändning inte skall godkännas enligt punkterna 2–4, skall detta meddelas sökanden.

Regel 18

Inledande av invändningsförfarandet

1.

När invändningen har godkänts enligt regel 17 skall byrån meddela parterna om att invändningsförfarandet skall avses inledas två månader efter mottagandet av meddelandet. Denna period kan utsträckas till totalt 24 månader om båda parterna begär en sådan förlängning innan perioden löper ut.

2.

Om ansökan inom den tid som avses i punkt 1 dras tillbaka eller inskränks till varor och tjänster som invändningen inte riktar sig mot, om byrån får veta att parterna har träffat en uppgörelse eller om ansökan avslås i ett parallellt förfarande, skall invändningsförfarandet avslutas.

3.

Om sökanden inom den tid som avses i punkt 1 inskränker sin ansökan genom att utesluta några av de varor och tjänster som invändningen riktar sig mot, skall byrån anmoda den invändande parten att inom den tid som byrån fastställer förklara om han vidhåller invändningen och vilka av de återstående varorna och tjänsterna som invändningen i ett sådant fall skall avse. Om den invändande parten drar tillbaka invändningen på grund av inskränkningen skall invändningsförfarandet avslutas.

4.

Om invändningsförfarandet avslutas enligt punkterna 2 eller 3 innan den period som avses i punkt 1 löper ut, skall det inte fattas något beslut om kostnaderna.

5.

Om invändningsförfarandet avslutas därför att ansökan dras tillbaka eller inskränks enligt punkt 3 innan den period som avses i punkt 1 har löpt ut, skall invändningsavgiften återbetalas.

Regel 19

Dokumentation av invändningen

1.

Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2.

Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

a)

Om invändningen baseras på ett varumärke som inte är ett gemenskapsvarumärke, bevis på att det lämnats in en ansökan om registrering eller på att det är registrerat genom att ge in,

i)

om varumärket ännu inte regisrerats, en kopia av inlämningsbeviset eller något annat motsvarande officiellt dokument från den förvaltning till vilken varumärkesansökan lämnades in,

ii)

om varumärket registrerats, en kopia av inlämningsbeviset och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget av vilket det framgår att varumärkets skydd sträcker sig längre än till den tidsgräns som avses i punkt 1 eller någon annan förlängning av denna eller motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats.

b)

Om invändningen baseras på ett välkänt märke i den betydelse som avses i artikel 8.2 c i förordningen, bevisning om att märket är välkänt inom det aktuella området.

c)

Om invändningen baseras på ett märke med renommé i den betydelse som avses i artikel 8.5 i förordningen, utöver de bevis som avses i punkt 2 a, bevisning om att märket har renommé liksom bevisning eller argument som visar att användning utan skälig anledning av det varumärke som ansökan avser skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av eller skada det äldre varumärkets särdrag eller renommé.

d)

Om invändningen baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4 i förordningen, bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattningen av skyddet för den rättigheten.

e)

Om invändningen baseras på artikel 8.3 i förordningen, bevis på den invändande partens innehav och relation till aktören eller ombudet.

3.

Den information och de bevis som avses i punkterna 1 och 2 skall vara på processpråket eller åtföljas av en översättning. Översättningen skall lämnas in inom den tid som gäller för inlämning av originalet.

4.

Byrån får inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar därav som inte har lämnats in eller som inte har översatts till processpråket inom den tid som byrån fastställt.

Regel 20

Prövning av invändningen

1.

Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.

2.

Om invändningen inte avslås enligt punkt 1, skall byrån underrätta sökanden om att invändningen lämnats in och anmoda honom att framföra sina synpunkter inom den tid som fastställs av byrån.

3.

Om sökanden inte framför några synpunkter skall byrån basera sitt beslut om invändningen på framlagda bevis.

4.

Sökandens synpunkter skall framföras till den invändande parten som, om byrån anser det nödvändigt, skall anmodas av byrån att svara inom den tid som fastställs av byrån.

5.

Regel 18.2 och 18.3 skall gälla i tillämpliga delar efter det datum då invändningsförfarandet avses inledas.

6.

När så är lämpligt får byrån anmoda parterna att begränsa sina synpunkter till särskilda frågor och skall då låta parten ta upp de övriga frågorna i ett senare skede av förfarandet. Det får aldrig ställas krav på att byrån skall underrätta parterna om vilka fakta eller bevis som skulle kunna lämnas eller som inte har lämnats.

7.

Byrån får vilandeförklara invändningsförfarandet

a)

då invändningen baseras på en ansökan om registrering enligt artikel 8.2 b i förordningen till dess att ett definitivt beslut har fattats i det förfarandet,

b)

då invändningen baseras på en ansökan om registrering för en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (3) till dess att ett definitivt beslut har fattats i det förfarandet,

c)

om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att vilandeförklara förfarandet.”

12.

Regel 22 skall ersättas med följande:

”Regel 22

Bevis på användning

1.

En begäran om bevis på användning enligt artikel 43.2 eller 43.3 i förordningen skall godtas bara om sökanden lämnar in en sådan begäran inom den tid som fastställs av byrån enligt regel 20.2.

2.

Då den invändande parten måste tillhandahålla bevis om användning eller visa att det finns verkliga skäl till icke-användning, skall byrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom den tid som byrån fastställer. Om den invändande parten inte tillhandahåller sådana bevis före tidsfristens utgång, skall byrån avslå invändningen.

3.

De uppgifter och bevis som skall läggas fram för att påvisa användning skall innehålla uppgift om plats, tid, omfattning och typ av användning av märket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder uppgifterna i enlighet med punkt 4.

4.

Bevismaterialet skall inlämnas i enlighet med reglerna 79 och 79a och skall i princip begränsas till stödjande dokument och sådana föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordningen.

5.

En begäran om bevis om användning kan göras utan att samtidigt framföra de argument på vilka invändningen baseras. Sådana argument kan framföras samtidigt med de argument som framförs som svar på beviset på användning.

6.

Då den invändande partens bevismaterial inte är skrivet på språket för invändningsförfarandet, kan byrån begära att den invändande parten skall tillhandahålla en översättning av bevismaterialet till det språket inom den tid som fastställs av byrån.”

13.

Regel 24.2 skall ersättas med följande:

”2.

Byrån skall tillhandahålla bestyrkta eller obestyrkta kopior av registreringsbeviset mot att en avgift betalas.”

14.

Regel 25.1 c skall utgå.

15.

Följande regel 25a skall införas:

”Regel 25a

Delning av registrering

1.

En förklaring om delning av en registrering enligt artikel 48a i förordningen skall innehålla

a)

registreringsnumret,

b)

namn och adress gällande innehavaren av varumärket i enlighet med regel 1.1 b,

c)

en förteckning över de varor och tjänster som skall ingå i den delade registreringen eller då det handlar om en delning till fler än en delad registrering, en förteckning över varorna och tjänsterna för varje delad registrering,

d)

en förteckning över de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga registreringen.

2.

Då byrån finner att kraven i punkt 1 inte har uppfyllts eller att den förteckning över varor och tjänster som skall ingå i den avdelade registreringen delvis täcker de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga registreringen, skall den uppmana sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom den tid som byrån fastställer.

Då bristerna inte rättas till inom denna tid skall byrån avslå förklaringen om delning.

3.

Om byrån finner att förklaringen om delning inte kan godkännas enligt artikel 48a i förordningen, skall den avslå förklaringen om delning.

4.

Byrån skall upprätta en särskild akt för den uppdelade registreringen, vilken skall bestå av en fullständig kopia av akten i den ursprungliga registreringen, inklusive förklaringen om delning och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den delade registreringen ett nytt registreringsnummer.”

16.

Regel 26.2 d skall utgå.

17.

Regel 28.1 skall ändras enligt följande:

a)

Led c skall utgå.

b)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

En uppgift om den eller de medlemsstater i vilka eller för vilka det tidigare märket är registrerat, nummer och ansökningsdag för registreringen i fråga och de varor och tjänster för vilka det äldre märket är registrerat.”

18.

Regel 30 skall ersättas med följande:

”Regel 30

Förnyelse av registrering

1.

En ansökan om förnyelse skall innehålla följande:

a)

Sökandens namn.

b)

Registreringsnumret för det gemenskapsvarumärke som skall förnyas.

c)

Om förnyelsen bara gäller en del av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, uppgift om de klasser eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen begärs eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen inte begärs grupperade enligt klasserna i Nice-klassificeringen, varje grupp inledd med numret på den klass som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presenterade enligt den ordning som den följer enligt klassificeringen.

2.

Avgifterna som enligt artikel 47 i förordningen skall betalas för förnyelsen av ett gemenskapsvarumärke skall vara följande:

a)

En grundavgift.

b)

En klassavgift för varje klass överstigande tre för vilken ansökan om förnyelse gäller.

c)

Där så är tillämpligt, den extra avgiften för försenad betalning av förnyelseavgiften eller försenat inlämnande av ansökan om förnyelse enligt artikel 47.3 i förordningen såsom framgår av avgiftsförordningen.

3.

En ansökan om förnyelse skall anses föreligga om den betalning som avses i punkt 2 görs med ett av de betalningssätt som avses i artikel 5.1 i avgiftsförordningen, förutsatt att den innehåller alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 a och 1 b i denna regel och artikel 7.1 i avgiftsförordningen.

4.

Då ansökan om förnyelse lämnas in inom de tidsperioder som fastställs i artikel 47.3 i förordningen, men de andra villkoren för förnyelse som fastställs i artikel 47 i förordningen och dessa regler inte är uppfyllda, skall byrån informera sökanden om de konstaterade bristerna.

5.

Då en ansökan om förnyelse inte lämnas in eller lämnas in först efter det att den tid som föreskrivs i artikel 47.3 tredje meningen i förordningen har löpt ut eller om avgifterna inte betalas eller betalas först efter det att perioden i fråga har löpt ut eller om bristerna inte har rättats till inom den perioden, skall byrån besluta att registreringen har upphört och skall underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket om detta.

Om de betalade avgifterna inte täcker alla de klasser med varor och tjänster för vilka förnyelse begärs, får ett sådant beslut inte fattas om det är uppenbart vilken klass eller vilka klasser som skall täckas. I brist på andra kriterier skall byrån beakta klasserna i den ordning som de följer enligt klassificeringen.

6.

Då det beslut som fattats enligt punkt 5 har blivit slutgiltigt, skall byrån avföra märket ur registret. Avförandet skall gälla från och med dagen efter den dag då den gällande registreringen upphörde.

7.

Då de förnyelseavgifter som avses i punkt 2 har betalats men registreringen inte förnyas skall avgifterna återbetalas.

8.

En enda ansökan om förnyelse kan lämnas in för två eller flera märken, om avgifterna betalas för vart och ett av märkena och märkena har samma innehavare eller ombud.”

19.

Regel 31.3 och 31.4 skall utgå.

20.

Regel 32.4 skall ersättas med följande:

”4.

Byrån skall lägga upp en särskild akt för den nya registreringen, som skall bestå av en fullständig kopia av det ursprungliga registreringsärendet, inklusive ansökan om registrering av den delvisa överlåtelsen och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den nya registreringen ett nytt registreringsnummer.”

21.

Regel 33 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Regel 31.1, 31.2, 31.5 och 31.7 skall gälla i tillämpliga delar för registreringen av en licens, överlåtelse av en licens, en begränsad sakrätt, överlåtelse av en begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder eller insolvensförfaranden, med förbehållet att

a)

regel 31.1 c inte får gälla en ansökan om registrering av en begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder eller insolvensförfaranden,

b)

regel 31.1 d och regel 31.5 inte får gälla, om ansökan gjordes av innehavaren av gemenskapsvarumärket.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Ansökan om registrering av en licens, överlåtelse av en licens, en begränsad sakrätt, överlåtelse av en begränsad sakrätt eller exekutiva åtgärder skall inte anses ha inkommit förrän den begärda avgiften har betalats.”

c)

I punkt 3 skall orden ”artiklarna 19, 20 eller 22” ersättas med ”artiklarna 19–22” och orden ”i punkterna 1 och 2 ovan” skall ersättas med ”i punkt 1 i denna regel och i regel 34.2”.

d)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Punkterna 1 och 3 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om gemenskapsvarumärken. Licenser, begränsade sakrätter, insolvensförfaranden och exekutiva åtgärder skall registreras i de register som förs av byrån rörande ansökningar om gemenskapsvarumärken.”

22.

Regel 34 skall ersättas med följande:

”Regel 34

Särskilda bestämmelser rörande registrering av en licens

1.

En ansökan om registrering av en licens får innehålla en begäran om att registrera licensen i registret som en eller flera av följande:

a)

En exklusiv licens.

b)

En underlicens, om licensen beviljas av en licenstagare vars licens är registrerad i registret.

c)

En licens som är begränsad till enbart en del av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat.

d)

En licens begränsad till en del av gemenskapen.

e)

En tillfällig licens.

2.

Då en ansökan om registrering av licensen som en licens enligt punkt 1 c, 1 d och 1 e, görs, skall ansökan om registrering av en licens ange de varor och tjänster, den del av gemenskapen och den tidsperiod för vilka eller vilken licensen beviljas.”

23.

Regel 35.3 skall ersättas med följande:

”3.

Ansökan om annullering av en licens, en begränsad sakrätt eller en exekutiv åtgärd skall inte anses ha lämnats in förrän avgiften har betalats.”

24.

Regel 36.1 c skall utgå.

25.

Regel 38 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Den tidsfrist som avses i artikel 115.6 i förordningen och inom vilken den som ansöker om hävning eller ogiltigförklaring måste lämna in en översättning av sin ansökan, skall vara en månad från och med det datum då ansökan lämnas in. Ansökan skall avslås om inte översättningen lämnas in i tid.”

b)

I punkt 3 skall följande mening läggas till:

”Om någon översättning inte lämnas in eller om den lämnas för sent får processpråket inte ändras.”

26.

Regel 39 skall ersättas med följande:

”Regel 39

Avslag av ansökan om hävning eller ogiltigförklaring

1.

Då byrån noterar att avgiften inte har betalats, skall den uppmana sökanden att betala densamma inom den tid som byrån fastställer. Om så inte sker skall byrån meddela sökanden att ansökan om hävning eller ogiltigförklaring inte anses ha lämnats in. Om avgiften har betalats efter det att den fastställda tiden löpte ut, skall den återbetalas till sökanden.

2.

Då den översättning som avses i regel 38.1 inte lämnas in inom föreskriven tid, skall byrån avslå ansökan om hävning eller ogiltigförklaring.

3.

Då byrån noterar att ansökan inte uppfyller villkoren i regel 37, skall den anmoda sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom den tid som den fastställer. Om så inte sker skall byrån avslå ansökan.

4.

Alla beslut om att avslå en ansökan om hävning eller ogiltigförklaring enligt punkterna 2 eller 3 skall meddelas sökanden och innehavaren av gemenskapsvarumärket.”

27.

Regel 40 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Varje ansökan om hävning eller ogiltigförklaring som anses ha lämnats in skall meddelas innehavaren av gemenskapsvarumärket. När byrån har godkänt ansökan skall den anmoda innehavaren av gemenskapsvarumärket att framföra sina synpunkter inom den tid som den fastställer.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Utom i de fall då det i regel 69 föreskrivs annorlunda skall alla yttranden från en part sändas till den andra berörda parten.”

c)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Då det gäller en ansökan om hävning baserad på artikel 50.1 a i förordningen, skall byrån uppmana innehavaren av gemenskapsvarumärket att lägga fram bevisning om verklig användning av märket inom den tid som den meddelar. Om bevisningen inte lämnas inom fastställd tid skall gemenskapsvarumärket upphävas. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.”

d)

En ny punkt 6 skall läggas till:

”6.

Om sökanden skall lägga fram bevisning om användning eller bevisning om att det finns skälig grund för att märket inte använts enligt artikel 56.2 eller 56.3 i förordningen, skall byrån uppmana sökanden att lämna bevis på verklig användning av varumärket inom den tidsperiod som den fastställer. Om bevisning inte lämnas in inom fastställd tid skall ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.”

28.

Reglerna 44 och 45 skall ersättas med följande:

”Regel 44

Ansökan om omvandling

1.

En ansökan om omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller ett registrerat gemenskapsvarumärke till en nationell varumärkesansökan enligt artikel 108 i förordningen skall innehålla följande uppgifter:

a)

Sökandens namn och adress enligt regel 1.1 b.

b)

Ansökningsnumret för ansökan om gemenskapsvarumärke eller registreringsnumret för gemenskapsvarumärket.

c)

En uppgift om grunden för omvandlingen enligt artikel 108.1 a eller 108.1 b i förordningen.

d)

Närmare uppgifter om den eller de medlemsstater för vilka omvandling begärs.

e)

Då ansökan inte gäller alla de varor och tjänster för vilka ansökan har lämnats in eller för vilka varumärket har registrerats, skall ansökan innehålla en uppgift om de varor och tjänster för vilka omvandling begärs och då omvandling begärs för mer än en medlemsstat och förteckningen över varor och tjänster inte är densamma för alla medlemsstater, en uppgift om respektive varor och tjänster för varje medlemsstat.

f)

Då omvandling begärs enligt artikel 108.6 i förordningen, skall ansökan innehålla en uppgift om det datum då den nationella domstolens beslut vann laga kraft och en kopia på det beslutet. Kopian kan lämnas in på samma språk som beslutet.

2.

Ansökan om omvandling skall lämnas in inom den tidsperiod som avses i artikel 108.4–108.6 i förordningen. Då omvandling begärs därför att registreringen inte har förnyats, skall den period på tre månader som föreskrivs i artikel 108.5 i förordningen börja löpa från den dag som följer på den sista dag då ansökan om förnyelse kan lämnas in enligt artikel 47.3 i förordningen.

Regel 45

Prövning av ansökan om omvandling

1.

Då ansökan om omvandling inte uppfyller kraven i artikel 108.1 och 108.2 i förordningen eller inte har lämnats in inom den aktuella tremånadersperioden eller inte uppfyller villkoren i regel 44 eller andra regler, skall byrån meddela sökanden detta och ange en period inom vilken han kan ändra sin ansökan eller lämna in kompletterande uppgifter.

2.

Då avgiften för omvandling inte har betalats inom tremånadersperioden, skall byrån meddela sökanden att ansökan om omvandling inte anses ha lämnats in.

3.

Då kompletterande uppgifter inte lämnats in inom den tid som fastställs av byrån, skall denna avslå ansökan om omvandling.

Då artikel 108.2 är tillämplig skall byrån avslå ansökan om omvandling endast vad gäller de medlemsstater som är uteslutna från omvandling enligt den bestämmelsen.

4.

Om byrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken har vägrat godkänna ansökan om varumärke eller har förklarat gemenskapsvarumärket ogiltigt på absoluta grunder med hänvisning till en medlemsstats språk, skall omvandling uteslutas enligt artikel 108.2 i förordningen för alla de medlemsstater där det språket är ett av de officiella språken. Om byrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken har vägrat godkänna ansökan om gemenskapsvarumärke eller har förklarat gemenskapsvarumärket ogiltigt på absoluta grunder som gäller i hela gemenskapen eller på grund av ett äldre gemenskapsvarumärke eller en annan immateriell rättighet inom gemenskapen, är omvandling enligt artikel 108.2 i förordningen utesluten för alla medlemsstater.”

29.

Regel 47 skall ersättas med följande:

”Regel 47

Vidarebefordran till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd

Då ansökan om omvandling uppfyller kraven i förordningen och i dessa regler, skall byrån överlämna ansökan om omvandling och de uppgifter som avses i regel 84.2 till de centrala myndigheterna för industriellt rättsskydd i de medlemsstater, inklusive Benelux-ländernas varumärkesmyndighet, för vilka ansökan har blivit godkänd. Byrån skall meddela sökanden datumet för vidarebefordran.”

30.

I regel 50.1 skall följande läggas till:

”I synnerhet när överklagandet gäller ett beslut som fattats under ett invändningsförfarande, skall artikel 78a i förordningen inte tillämpas på de tidsfrister som fastställs enligt artikel 61.2 i förordningen.

Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i förordningen.”

31.

Regel 51 skall ersättas med följande:

”Regel 51

Återbetalning av avgifter för överklagande

Avgiften för överklagande skall bara återbetalas på begäran av någon av följande:

a)

Den avdelning vars beslut har bestridits, om den beviljar omprövning enligt artikel 60.1 eller artikel 60a i förordningen,

b)

besvärsnämnden, om den godkänner överklagandet och bedömer att sådan återbetalning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel.”

32.

Regel 53 skall ersättas med följande:

”Regel 53

Rättelse av fel i beslut

Då byrån på eget initiativ eller genom en berörd part upptäcker ett språkligt fel, ett skrivfel eller ett uppenbart misstag i ett beslut, skall den se till att behörig avdelning rättar till felet.”

33.

Följande regel 53a skall införas:

”Regel 53a

Hävning av beslut eller borttagande av uppgift i registret

1.

Då byrån på eget initiativ eller genom information från berörd part får veta att ett beslut skall hävas eller en registrerad uppgift tas bort enligt artikel 77a i förordningen, skall den underrätta den berörda parten om den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet.

2.

Den berörda parten får yttra sig över den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet inom den tid som fastställs av byrån.

3.

Då den berörda parten samtycker till hävningen eller borttagandet eller inte yttrar sig inom fastställd tid, skall byrån häva beslutet eller ta bort registreringen. Om den berörda parten inte samtycker till hävningen, skall byrån fatta beslut om hävning eller borttagande.

4.

Punkterna 1–3 skall gälla i tillämpliga delar om det är sannolikt att beslutet kommer att beröra mer än en part. I sådana fall skall de synpunkter som någon av parterna framfört enligt punkt 3 alltid meddelas övriga parter, som skall ges tillfälle att yttra sig.

5.

Om hävningen av ett beslut eller borttagande av en uppgift påverkar ett beslut eller en uppgift som har offentliggjorts, skall hävningen eller borttagandet också offentliggöras.

6.

Behörighet att häva ett beslut eller ta bort en uppgift enligt punkterna 1–4 har den avdelning som fattade beslutet.”

34.

Regel 59.4 skall ersättas med följande:

”(4)

De belopp och de förskott som skall betalas enligt punkterna 1–3 skall fastställas av byråns ordförande och offentliggöras i byråns officiella tidning. Beloppen skall beräknas på det sätt som fastställs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och i bilaga VII till dessa.”

35.

Regel 60 skall ersättas med följande:

”Regel 60

Protokoll över muntliga förhandlingar

1.

Protokoll över muntliga förhandlingar eller bevisupptagning skall innehålla

a)

datum för förhandlingarna,

b)

namnen på byråns behöriga tjänstemän, parterna, deras företrädare samt närvarande vittnen och experter,

c)

ansökningarna och parternas yrkanden,

d)

sättet för inlämnande eller upptagande av bevis,

e)

byråns eventuella föreläggande eller beslut, där så är tillämpligt.

2.

Protokollet skall läggas till akten för ansökan om eller registrering av det berörda gemenskapsvarumärket. Parterna skall tillställas en kopia av protokollet.

3.

Om vittnen, experter eller parter hörs enligt artikel 76.1 a eller 76.1 d i förordningen eller regel 59.2, skall deras utsagor protokollföras.”

36.

Regel 61 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

I förfaranden inför byrån skall alla underrättelser från byrån ha formen av ett originaldokument, en obestyrkt kopia av detta eller en datorutskrift enligt regel 55 eller då det gäller dokument som härrör från parterna själva, dubbletter eller obestyrkta kopior.”

b)

Följande punkt 3 skall läggas till:

”3.

Då adressaten har uppgett sitt telefaxnummer eller lämnat andra uppgifter för kommunikation på teknisk väg, skall byrån kunna välja vilket som helst av dessa sätt eller också kunna meddela sig med adressaten per post.”

37.

Regel 62 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Beslut som innefattar en tidsgräns för överklagande, kallelser och andra dokument enligt vad som bestäms av byråns ordförande skall delges genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Alla andra meddelanden skall sändas med vanlig post.”

b)

Den andra meningen i punkt 2 skall utgå.

c)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Underrättelse med vanlig post skall anses ha skett den tionde dagen efter avsändandet.”

38.

I artikel 65.1 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Underrättelse skall anses har skett den dag då meddelandet mottogs av mottagarens telefax.”

39.

Regel 66.1 skall ersättas med följande:

”1.

Om adressatens adress inte kan fastställas eller någon delgivning enligt regel 62 inte har kunnat ske efter minst ett försök, skall delgivningen ske genom kungörelse.”

40.

Regel 72.2 skall ersättas med följande:

”2.

Om en tidsgräns löper ut en dag då det inträffar ett allmänt avbrott i postgången i den medlemsstat där byrån är belägen eller om och i den mån som byråns ordförande har gett tillstånd till att meddelanden får sändas elektroniskt enligt regel 82 och då byråns kontakt med dessa elektroniska kommunikationsmedel är bruten, skall tidsgränsen förlängas till första dagen efter avbrottet då byrån är öppen för mottagande av dokument och då ordinarie post delas ut. Avbrottets varaktighet skall bestämmas av byråns ordförande.”

41.

Regel 72.4 skall ersättas med följande:

”4.

Om oförutsedda händelser, t.ex. en naturkatastrof eller en strejk, avbryter eller stör den normala kommunikationen från parterna till byrån eller tvärtom, får byråns ordförande besluta att för de parter som är bosatta eller har sina registrerade kontor i den berörda staten eller som har utsett en företrädare med verksamhetsort i den berörda staten alla tidsgränser som annars skulle löpa ut den dag eller efter den dag då en sådan händelse inträffade på hans beslut skall förlängas till ett datum som fastställs av honom. Om händelsen berör byråns säte skall det av ordförandens beslut framgå att det berör samtliga involverade parter.”

42.

Regel 76 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1–4 skall ersättas med följande:

”1.

Utövande jurister och auktoriserade företrädare som finns upptagna i den förteckning som byrån upprättar enligt artikel 89.2 i förordningen skall till byrån lämna in en undertecknad fullmakt som skall läggas till akten bara om byrån uttryckligen kräver det eller i ett förfarande med flera parter där ombudet agerar inför byrån om den andra parten uttryckligen begär det.

2.

Anställda som agerar på fysiska eller juridiska personers uppdrag enligt artikel 88.3 i förordningen skall till byrån lämna in en signerad fullmakt som skall läggas till akten.

3.

Fullmakten får vara upprättad på något av gemenskapens officiella språk. Den får täcka en eller flera ansökningar eller registrerade varumärken eller kan vara en generell fullmakt som tillåter företrädaren att agera inför byrån i alla de förfaranden där den som har utfärdat fullmakten är part.

4.

Då en signerad fullmakt måste lämnas in enligt punkterna 1 eller 2, skall byrån ange inom vilken tid en sådan fullmakt skall lämnas in. Om fullmakten inte lämnas in i tid skall förfarandena fortsätta med den företrädda personen. Alla de åtgärder i förfarandet utom inlämning av ansökan som vidtagits av företrädaren skall anses som inte vidtagna om den företrädda personen inte godkänner dem inom den tidsperiod som fastställs av byrån. Tillämpningen av artikel 88.2 i förordningen skall kvarstå opåverkad.”

b)

Punkterna 8 och 9 skall ersättas med följande:

”8.

Då en utnämning av en företrädare meddelas byrån skall företrädarens namn och tjänsteadress anges i enlighet med regel 1.1 e. Om en företrädare som redan har blivit utnämnd agerar inför byrån skall han ange sitt namn och helst det identifikationsnummer som byrån tilldelat honom. Om flera företrädare utses av samma part, får de oavsett bestämmelser med motsatt innehåll i sina fullmakter agera antingen tillsammans eller var för sig.

9.

Utnämning eller befullmäktigande av en sammanslutning av företrädare skall anses som en utnämning av eller en fullmakt för den företrädare som kan visa att han verkar inom den organisationen.”

43.

Regel 79 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a och b skall ersättas med följande:

”a)

Genom att ett undertecknat original av det aktuella dokumentet lämnas in till byrån, t.ex. med post, budfirma eller på annat sätt.

b)

Genom att dokumentet överförs med fax i enlighet med regel 80.”

b)

Led c skall utgå.

44.

Följande regel 79a skall införas:

”Regel 79a

Bilagor till de skrivna meddelandena

Då ett dokument eller artiklar lämnas in i enlighet med regel 79a av en part i ett förfarande inför byrån och det finns mer än en part i förfarandet, skall dokumentet och artiklarna liksom eventuella bilagor lämnas in i lika många exemplar som det finns parter i förfarandet.”

45.

Regel 80 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Då en ansökan om gemenskapsvarumärke sänds till byrån med fax och ansökan innehåller en återgivning av märket enligt regel 3.2 som inte uppfyller kraven i den regeln, skall den begärda återgivningen lämplig för publicering inlämnas till byrån enligt regel 79a. Om byrån får återgivningen inom en månad från mottagandet av faxkopian, skall den anses ha mottagits av byrån den dag då faxkopian mottogs.”

b)

I punkt 3 skall följande mening läggas till:

”Om meddelandet har sänts elektroniskt med fax, skall avsändarens namnuppgift vara likvärdig med signaturen.”

c)

Punkt 4 skall utgå.

46.

Regel 81 skall utgå.

47.

Regel 82 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Byråns ordförande skall bestämma huruvida, i vilken mån och på vilka sätt som meddelandena får sändas elektroniskt till byrån.”

b)

Punkt 4 skall utgå.

48.

Regel 83 skall ersättas med följande:

”Regel 83

Blanketter

1.

Byrån skall kostnadsfritt tillhandahålla blanketter för

a)

inlämning av en ansökan om ett gemenskapsvarumärke, inklusive en eventuell begäran om sökrapporten,

b)

inlämning av en invändning,

c)

ansökan om hävning eller ogiltigförklaring,

d)

ansökan om registrering av en överlåtelse och de överlåtelseformulär och överlåtelsedokument som avses i regel 31.5,

e)

ansökan om registrering av en licens,

f)

ansökan om förnyelse av ett gemenskapsvarumärke,

g)

överklaganden,

h)

befullmäktigande av en företrädare, i form av en individuell fullmakt och en generell fullmakt,

i)

inlämnande av en internationell ansökan till byrån eller en senare designering enligt Madridprotokollet.

2.

Parterna i förfarandet inför byrån kan också använda

a)

blanketter fastställda enligt varumärkeskonventionen eller rekommendationerna från generalförsamlingen i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd,

b)

med undantag för den blankett som avses i punkt 1 i, blanketter med samma innehåll och av samma format.

3.

Byrån skall tillse att de blanketter som avses i punkt 1 finns tillgängliga på gemenskapens alla officiella språk.”

49.

Regel 84 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 d skall ersättas med följande:

”d)

Sökandens namn och adress.”

b)

Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Led i skall ersättas med följande:

”i)

Exekutiva åtgärder enligt artikel 20 i förordningen och insolvensförfaranden enligt artikel 21 i förordningen.”

ii)

Följande led w och x skall läggas till:

”w)

Delningen av en registrering enligt artikel 48a i förordningen och regel 25a, tillsammans med de ärenden som avses i punkt 2 vad gäller den delade registreringen samt förteckningen över varor och tjänster för den ursprungliga registreringen i dess ändrade form.

x)

Hävningen av ett beslut eller borttagande av en uppgift enligt artikel 77a i förordningen där hävningen eller borttagandet avser ett beslut eller en uppgift som har offentliggjorts.”

50.

Regel 85.1 skall ersättas med följande:

”1.

Bulletinen för gemenskapsvarumärken skall publiceras på det sätt och med de intervall som fastställs av byråns ordförande.”

51.

Regel 89.1 och 89.2 skall ersättas med följande:

”1.

Granskning av akterna med ansökningar om gemenskapsvarumärken och med de registrerade gemenskapsvarumärkena skall antingen gälla originaldokumenten, kopior av dessa eller andra tekniska metoder för förvaring om akterna förvaras på sådant sätt. Granskningssättet skall bestämmas av byråns ordförande.

Då granskning görs enligt punkterna 3–5 skall begäran om granskning inte anses ha lämnats förrän avgiften har betalats. Ingen avgift skall betalas om granskningen gäller tekniskt lagrade kopior på nätet.

2.

Om det begärs en granskning av akten för en ansökan om gemenskapsvarumärke som ännu inte har offentliggjorts enligt artikel 40 i förordningen, skall begäran innehålla en uppgift om och bevis för att sökanden har lämnat sitt medgivande till granskningen eller har uttalat att han efter det att varumärket har registrerats kommer att åberopa rättigheterna enligt registreringen mot den part som begär granskningen.”

52.

Regel 91 skall ersättas med följande:

”Regel 91

Arkivering av akter

1.

Byråns ordförande skall fastställa den form i vilken akterna skall förvaras.

2.

Då akterna förvaras elektroniskt skall dessa elektroniska akter eller backupkopiorna av dessa förvaras under obegränsad tid. De originaldokument som inlämnas av parterna i förfarandet och som ligger till grund för sådana elektroniska akter skall förstöras en viss tid efter att de mottagits av byrån. Denna tid skall fastställas av byråns ordförande.

3.

Då och i den mån som akter eller delar av akter arkiveras på annat sätt än i elektronisk form, skall de dokument eller intyg som ingår i sådana akter förvaras minst fem år från och med utgången av det år då något av följande äger rum:

a)

Ansökan avslås, återkallas eller anses vara återkallad.

b)

Registreringen av gemenskapsvarumärket upphör fullständigt enligt artikel 47 i förordningen.

c)

Det totala avståendet av gemenskapsvarumärket registreras enligt artikel 49 i förordningen.

d)

Gemenskapsvarumärket avförs helt ur registret enligt artiklarna 56.6 eller 96.6 i förordningen.”

53.

Regel 94 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Om beloppet inte har fastställts enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen, skall begäran om att fastställa kostnaderna åtföljas av en faktura och verifikationer. För de representationskostnader som avses i punkt 7 d i denna regel är det tillräckligt med en försäkran från företrädaren att kostnaderna har uppkommit. För övriga kostnader skall det vara tillräckligt att de fastställs som rimliga. Om beloppet fastställs enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen, skall representationskostnaderna utgå med de belopp som fastställs i punkt 7 d i denna regel och utan hänsyn till om de verkligen har uppkommit.”

b)

I punkt 4 skall ”i artikel 81.6 andra meningen” ersättas med ”i artikel 81.6 tredje meningen”.

c)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Enligt punkt 3 i denna regel skall de kostnader som är väsentliga för förfarandet och som faktiskt åsamkats den vinnande parten bäras av den förlorande parten enligt artikel 81.1 i förordningen på grundval av följande maximibelopp:

a)

Om parten saknar företrädare, resekostnader eller kostnader för uppehälle för en person för tur- och returresa mellan bosättningsorten eller företagsadressen och den plats där de muntliga förfarandena i enlighet med regel 56 äger rum enligt följande:

i)

Kostnaderna för tågresa första klass, inklusive vanliga restillägg om den totala sträckan med tåg inte överstiger 800 km.

ii)

Kostnaderna för flygresa i ekonomiklass om den totala sträckan med tåg överstiger 800 km eller om resan delvis företas till sjöss.

iii)

Kostnaderna för uppehälle enligt artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

b)

Reskostnaderna för företrädare i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen till de kostnadsnivåer som fastställs i leden a i och a ii i denna regel.

c)

Resekostnaderna och kostnaderna för uppehälle, ersättning för förlorad arbetsinkomst och avgifter som vittnen och experter är berättigade till enligt regel 59.2–59.4 i den omfattning som slutgiltigt ansvar åligger hos en part i förfarandet enligt regel 59.5 b.

d)

Representationskostnader i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen.

i)

För den invändande parten i invändningsförfaranden:

 

300 euro.

ii)

För sökanden i invändningsförfaranden:

 

300 euro.

iii)

För sökanden i förfaranden som avser hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke:

 

450 euro.

iv)

För innehavaren av varumärken i förfaranden som avser hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke:

 

450 euro.

v)

För överklaganden i överklagandeförfaranden:

 

550 euro.

vi)

För svaranden i överklagandeförfaranden:

 

550 euro.

vii)

Då parterna har kallats till muntliga förhandlingar enligt regel 56 skall det belopp som avses i leden i–vi ökas med 400 euro.

e)

Då det finns flera sökande till eller innehavare av en ansökan om eller registrering av gemenskapsvarumärket eller om det finns flera invändande parter eller sökande om hävning eller ogiltigförklaring som har lämnat in invändningen eller ansökan om hävning eller ogiltigförklaring gemensamt, skall den förlorande parten svara för de kostnader som avses i punkt a endast för en sådan person.

f)

Då den vinnande parten representeras av mer än en företrädare i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen, skall den förlorande parten bära de kostnader som avses i leden b och d i denna regel för endast en sådan person.

g)

Den förlorande parten skall inte vara skyldig att ersätta den vinnande parten för eventuella andra kostnader, utlägg och avgifter än de som avses i leden a–f.”

54.

Regel 98 skall ersättas med följande:

”Regel 98

Översättningar

1.

När en översättning av ett dokument skall lämnas in, skall översättningen innehålla en uppgift om vilket dokument som den avser och återge originalets struktur och innehåll. Byrån får inom en viss tid som den själv fastställer kräva ett intyg om att översättningen stämmer överens med originalet. Byråns ordförande skall fastställa det sätt på vilket översättningarnas riktighet skall bestyrkas.

2.

Utom då förordningen eller dessa regler föreskriver något annat, skall ett dokument för vilket en översättning skall lämnas in inte anses ha mottagits av byrån,

a)

då översättningen mottas av byrån efter det att tiden för att lämna in originalet eller översättningen har löpt ut,

b)

i fråga om punkt 1, då intyget inte lämnas in inom föreskriven tid.”

55.

Regel 100 skall ersättas med följande:

”Regel 100

Beslut som fattas av en enskild medlem

De fall då en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten enligt artiklarna 127.2 eller 129.2 i förordningen får fatta ett beslut är följande:

a)

Beslut om fördelning av kostnaderna.

b)

Beslut om att fastställa de belopp som skall betalas enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen.

c)

Beslut om att avsluta ärendet eller att inte avkunna någon dom.

d)

Beslut om att avslå en invändning innan den period som avses i regel 18.1 löper ut.

e)

Beslut om att vilandeförklara förfarandet.

f)

Beslut om att slå samman eller dela upp flera invändningar enligt regel 21.1.”

56.

Punkterna 1, 2 och 3 i regel 101 skall ersättas med följande:

”1.

När så krävs skall byråns ordförande anmoda kommissionen att undersöka om en stat som inte är part i Pariskonventionen eller avtalet om Världshandelsorganisationen medger lika behandling enligt artikel 29.5 i förordningen.

2.

Om kommissionen beslutar att lika behandling enligt punkt 1 skall medges, skall den låta publicera ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning.

3.

Artikel 29.5 i förordningen skall tillämpas från den dag då det meddelande som avses i punkt 2 publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, såvida det inte i meddelandet föreskrivs att det skall tillämpas från ett tidigare datum. Det skall upphöra att gälla från den dag då ett kommissionsmeddelande publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, enligt vilket lika behandling inte längre skall beviljas såvida det inte i meddelandet föreskrivs att det skall tillämpas från ett tidigare datum.”

57.

Regel 114 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 d skall ersättas med följande:

”d)

de uppgifter som avses i regel 15.2 b–h”.

b)

I punkt 2 skall den inledande meningen ersättas med följande:

”Regel 15.1, 15.3 och 15.4 samt reglerna 16–22 skall tillämpas på följande sätt:”

58.

Regel 122.1 c skall ersättas med följande:

”c)

de uppgifter som avses i regel 44.1 a och 44.1 c–f.”

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.1 d, 1.3, 1.4 och 1.7 skall tillämpas från och med den 10 mars 2008, vilket även gäller för den andra delen av regel 83.1 a, vilken inleds med ordet ”inklusive” enligt vad som anges i artikel 1.48 i denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 422/2004 (EUT L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  EGT L 303, 15.12.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 782/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 88).

(3)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.


5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1042/2005

av den 29 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (1), särskilt artikel 139 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 40/94, genomförd genom kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (2) bör det fastställas ytterligare avgifter för sökrapporter, delning av en ansökan om eller registrering av ett varumärke och fortsatt behandling av ärenden. De nya beloppens storlek bör fastställas.

(2)

Sökanordningen blir valfri från och med den 10 mars 2008 enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 422/2004. Från det datumet bör extraavgiften för nationella sökrapporter tillämpas.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för avgifter, genomföranderegler och det förfarande som tillämpas av överklagandenämnderna för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2869/95 ändras enligt följande:

1.

Tabellen i artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande skall läggas till som punkt 1a:

”1a.

Sökavgift

a)

för en ansökan om ett gemenskapsvarumärke (artikel 39.2, regel 4 c)

b)

för en internationell registrering i vilken Europeiska gemenskapen designeras (artiklarna 39.2 och 150.2, regel 10.2)

12 euro multiplicerat med det antal centrala myndigheter för industriell äganderätt som avses i artikel 39.2 i förordningen. Det beloppet och senare ändringar skall offentliggöras av kontoret i kontorets officiella tidning.”

b)

Punkt 6 skall utgå.

c)

I punkt 13 skall ”Avgift för varje varu- eller tjänsteklass över tre klasser för ett enskilt märke” ersättas med ”Avgift för förnyelse av ett enskilt märke för varje varu- eller tjänsteklass över tre klasser”.

d)

I punkt 15 skall ”Avgift för varje varu- eller tjänsteklass över tre klasser för ett kollektivt märke” ersättas med ”Avgift för förnyelse av ett kollektivt märke för varje varu- eller tjänsteklass över tre klasser”.

e)

I punkt 19 skall ”Avgift för återställande av försutten tid” ersättas med ”Avgift för ansökan om återställande av försutten tid”.

f)

I punkt 20 skall ”Avgift för omvandling” ersättas med ”Avgift för ansökan om omvandling”.

g)

Punkterna 21 och 22 skall ersättas med följande:

”21.

Avgift för fortsatt behandling (Artikel 78a.1)

400

22.

Avgift för förklaring om delning av ett registrerat varumärke (artikel 48a.4) eller en ansökan om ett gemenskapsvarumärke (artikel 44a.4).

250”

h)

I punkt 23 skall den första meningen ersättas med följande: ”Avgift för ansökan om registrering av en licens eller en annan rättighet knuten till ett registrerat gemenskapsvarumärke (punkt 5 i artikel 157.2, regel 33.1) eller en ansökan om ett gemenskapsvarumärke (punkt 6 i artikel 157.2, regel 33.4):”

i)

I punkt 29 skall följande rad utgå.

”plus för varje sida över 10

1”

2.

Artikel 13.3 skall ersättas med följande:

”3.   Återbetalningen skall göras så snart meddelande har lämnats till den internationella byrån enligt regel 113.2 b och c eller regel 115.5 b och c samt regel 115.6 i förordning (EG) nr 2868/95.”

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.1 a skall tillämpas från och med den 10 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 422/2004 (EUT L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  EGT L 303, 15.12.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 782/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 88).

(3)  EGT L 303, 15.12.1995, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 781/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 85).


5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1043/2005

av den 30 juni 2005

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 8.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3615/92 av den 15 december 1992 om fastställande av de kvantiteter jordbruksprodukter som skall ligga till grund för beräkningen av exportbidrag i samband med export av varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3035/80 (2), kommissionens förordning (EG) nr 3223/93 av den 25 november 1993 om statistiska uppgifter om utbetalning av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3035/80 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (4) regleras exporten av vissa jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget. De flesta av dessa förordningar har ändrats flera gånger i väsentliga avseenden. Det är nödvändigt att ändra alla dessa rättsakter, och för en ökad administrativ klarhet, enkelhet och effektivitet är det lämpligt att dessa förordningar ersätts av en enda förordning.

(2)

Enligt rådets förordningar (EEG) nr 2771/75 (5) och (EG) nr 1255/1999 (6), 1260/2001 (7), 1784/2003 (8) och 1785/2003 (9) om den gemensamma organisationen av marknaderna för ägg, mjölk och mjölkprodukter, socker, spannmål och ris föreskrivs det att, i den mån det är nödvändigt för att jordbruksprodukter i form av vissa bearbetade varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget skall kunna exporteras på grundval av noteringar eller priser på världsmarknaden för dessa produkter, skall skillnaden mellan sådana noteringar eller priser och priserna inom gemenskapen utjämnas med ett exportbidrag. Gemensamma regler bör gälla för beviljande av bidrag för alla jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

(3)

Exportbidrag bör betalas ut för varor som framställs antingen direkt av basprodukter, eller av därav bearbetade produkter eller av produkter som kan jämställas med en av dessa två kategorier. Det bör anges en metod för hur exportbidragets belopp i vart och ett av dessa fall skall bestämmas.

(4)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av de bestämmelser om beviljande av exportbidrag som fastställs i förordningarna om den gemensamma organisationen av marknader bör sådana bidrag inte beviljas för varor från tredjeland som används vid framställning av varor som exporteras efter att ha övergått till fri omsättning inom gemenskapen.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (10) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Det krävs dock vissa förtydliganden avseende hur dessa regler skall tillämpas på varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

(6)

Med hänsyn till gemenskapens internationella åtaganden får bidrag som beviljas vid export av jordbruksprodukter som ingår i varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget inte överstiga de bidrag som skulle beviljas för export av dessa produkter i obearbetat tillstånd. Det är lämpligt att ta hänsyn till detta vid fastställandet av bidragssatserna och vid tillämpning av reglerna för jämställande.

(7)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2825/93 av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (11) föreskrivs att bidragssatsen skall vara den som tillämpas den dag då spannmålen ställs under kontroll för tillverkning av spritdrycker. Därför bör ställandet av spannmål under tullkontroll för användning vid tillverkning av spritdrycker i enlighet med artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 anses likvärdigt med export i syfte att bevilja exportbidrag.

(8)

Spritdrycker anses vara mindre känsliga än andra varor för priset på de jordbruksprodukter som används för deras framställning. I protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning fastställs att nödvändiga åtgärder bör beslutas för att underlätta användningen av gemenskapens spannmål i tillverkningen av spritdrycker framställda ur spannmål.

(9)

Potatisstärkelse bör jämställas med majsstärkelse i syfte att fastställa exportbidrag. Det bör dock vara möjligt att kunna fastställa en särskild bidragssats för potatisstärkelse i marknadssituationer där priset på potatisstärkelse ligger klart under priset för majsstärkelse.

(10)

För att komma i fråga för exportbidrag måste de förbrukade jordbruksprodukterna, och särskilt de varor som framställs av sådana produkter, exporteras. Undantag från denna regel bör tolkas restriktivt. Under framställningen av varorna kan det dock uppstå ett visst svinn av råvaror för vilka producenterna har betalat gemenskapspriser, medan svinn som drabbar producenter utanför gemenskapen är begränsade till världsmarknadspriser. Dessutom erhålls under framställningen av vissa varor biprodukter vars värde avviker starkt från huvudproduktens. I vissa fall kan dessa biprodukter endast användas till djurfoder. Det är därför nödvändigt att fastställa gemensamma regler för att bestämma innebörden av begreppet ”den kvantitet produkter som faktiskt har förbrukats vid framställning av de exporterade varorna”.

(11)

Många varor som framställs av ett företag under noggrant angivna tekniska förhållanden och som har konstanta egenskaper och jämn kvalitet exporteras regelbundet. För att underlätta exportformaliteterna bör det därför införas ett förenklat förfarande för sådana varor som innebär att producenten meddelar de behöriga myndigheterna de uppgifter om framställningen av dessa varor som myndigheterna anser nödvändiga. I de fall de kvantiteter av jordbruksprodukter som förbrukas i samband med framställningen av exporterade varor registreras hos de behöriga myndigheterna, bör det föreskrivas att denna registrering skall bekräftas årligen för att minska riskerna för underlåtenhet att meddela ändringar av dessa kvantiteter.

(12)

Många jordbruksprodukter är utsatta för naturliga och årstidsbetingade variationer. Den ingående mängden jordbruksprodukter i exporterade varor kan därför variera. Bidragsbeloppen bör därför fastställas på grundval av de kvantiteter av jordbruksprodukter som faktiskt har förbrukats vid framställningen av de exporterade varorna. För att förenkla administrationen bör bidragsbeloppet för vissa varor med en enkel och förhållandevis konstant sammansättning dock fastställas på grundval av fasta kvantiteter av jordbruksprodukter.

(13)

Vid fastställande av bidragssatserna för basprodukter eller jämställda produkter bör hänsyn tas till produktionsåterbetalningsstöd eller andra åtgärder med liknande effekt som är tillämpliga i enlighet med den aktuella förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för produkten.

(14)

Vissa varor med liknande egenskaper kan ha framställts med olika metoder av olika basmaterial. Exportörer bör kunna ange vilken typ av basmaterial det rör sig om och lämna in vissa deklarationer om framställningen, om sådana uppgifter behövs för att avgöra om rätt till bidrag föreligger eller vilken bidragssats som är lämplig att tillämpa.

(15)

Vid beräkningen av de kvantiteter jordbruksprodukter som faktiskt förbrukas är det lämpligt att beakta torrsubstanshalten när det gäller stärkelse, vissa typer av sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin.

(16)

Om så krävs på grund av världshandelssituationen, de särskilda behoven på vissa marknader eller internationella handelsavtal, bör det vara möjligt att differentiera exportbidraget för vissa varor med hänsyn till destinationen.

(17)

Förvaltningen av bidragsbelopp som kan beviljas under ett budgetår för export av vissa jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget kan leda till att olika bidragssatser måste fastställas för export enligt dagens bidragssats eller med förutfastställelse av bidragssatsen på grundval av utvecklingen av marknaden inom gemenskapen och på världsmarknaden.

(18)

De bidragsbelopp som får beviljas för varje budgetår begränsas av gemenskapens internationella åtaganden. Varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget bör kunna exporteras på i förväg kända villkor. Det är särskilt viktigt att man kan erhålla en försäkran om att bidrag kan beviljas för sådan export och att detta är förenligt med uppfyllandet av sådana gemenskapsåtaganden. Om det inte längre är möjligt bör exportören informeras om detta i tillräckligt god tid. Utfärdandet av bidragslicenser gör det möjligt att följa bidragsansökningarna och garantera att licensinnehavarna kan få ett bidrag utbetalt upp till det belopp för vilket licensen är utfärdad, under förutsättning att de uppfyller de andra villkoren för bidrag i gemenskapens bestämmelser. Det bör fastställas förvaltningsåtgärder för bidragslicensordningen. Det bör särskilt fastställas bestämmelser om en nedsättningskoefficient som skall tillämpas när ansökningarna om bidragslicenser överskrider de tillgängliga beloppen. Under vissa omständigheter bör det dessutom vara möjligt att tillsvidare stoppa utfärdandet av bidragslicenser.

(19)

Bidragslicenserna syftar till att garantera uppfyllandet av gemenskapens internationella åtaganden. De gör det också möjligt att på förhand avgöra vilket bidrag som kan beviljas för jordbruksprodukter som förbrukas vid framställning av varor som exporteras till tredjeland. Detta syfte skiljer sig i vissa avseenden från de mål som eftersträvas genom exportlicenser som utfärdas för basprodukter som exporteras i obearbetat tillstånd och som omfattas av internationella åtaganden avseende kvantitativa begränsningar. Det är därför nödvändigt att precisera vilka allmänna bestämmelser som är tillämpliga på licenser inom jordbruksområdet – för närvarande fastställda genom kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (12) – som inte bör gälla med avseende på bidragslicenser.

(20)

Det är dessutom nödvändigt att precisera hur vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1291/2000 som gäller licenser för exportbidrag med förutfastställelse som söks med anledning av en infordran av anbud som utfärdats i ett importerande tredjeland också skall gälla bidragslicenser. I de flesta fall fastställs eller ändras bidragssatserna på torsdagar. För att minska risken för att ansökningar om förutfastställelse för produkter lämnas in i spekulationssyfte bör en ansökan om förutfastställelse som lämnas in en torsdag anses ha inkommit påföljande arbetsdag.

(21)

Det bör fastställas regler om villkoren för att frisläppa säkerheter som ställs för sådana licenser som regleras i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (13). De skyldigheter som anses vara huvudkrav och mot vilka säkerhet ställts bör preciseras tillsammans med de bevis som skall företes för att skyldigheterna har fullgjorts och på grundval av vilka den berörda säkerheten kan frisläppas.

(22)

Det är ytterst sannolikt att licensansökningar kommer att tas emot för större belopp än vad som kan beviljas. Budgetåret bör därför delas in i perioder så att licenser kan utfärdas till såväl de aktörer som exporterar varor vid slutet av budgetåret som de som exporterar varor i början av budgetåret. I förekommande fall bör en nedsättningskoefficient fastställas för de sammanlagda begärda beloppen under en viss period.

(23)

Vid viss export begränsas inte betalningen av bidragen som ett resultat av gemenskapens internationella åtaganden. Sådan export bör undantas från skyldigheten att uppvisa en bidragslicens.

(24)

Merparten av exportörerna erhåller mindre än 75 000 euro per år i bidrag. Hela denna export utgör enbart en liten del av de sammanlagda bidragsbelopp som beviljas för export av jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget. Det bör vara möjligt att undanta sådan export från licenskrav. För att förhindra missbruk är det dock nödvändigt att begränsa tillämpningen av detta undantag till den medlemsstat där exportören är etablerad.

(25)

Ett kontrollsystem bör införas som är baserat på principen att exportören vid varje exporttillfälle bör lämna en deklaration till de behöriga myndigheterna över de kvantiteter av produkter som har förbrukats vid framställning av de exporterade varorna. De behöriga myndigheterna bör vidta de åtgärder som de finner nödvändiga för att kontrollera att uppgifterna i deklarationerna är riktiga.

(26)

De behöriga myndigheter som är skyldiga att kontrollera exportdeklarationen kan komma i en situation där de inte förfogar över tillräckliga uppgifter för att kunna godkänna deklarationen av förbrukade kvantiteter, även om denna grundar sig på en kemisk analys. Sådana situationer kan framför allt uppstå om de varor som skall exporteras har tillverkats i en annan medlemsstat än den medlemsstat från vilken de skall exporteras. Därför är det viktigt att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vilken exporten skall ske vid behov direkt kan vända sig till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna för att få sådana upplysningar om den berörda varans tillverkning som dessa myndigheter kan tänkas förfoga över.

(27)

Efter samråd med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken varorna framställts bör en aktör få lämna en förenklad deklaration av de förbrukade produkterna i form av en sammanfattande deklaration av kvantiteten av dessa produkter, förutsatt att de berörda företagen sammanställer detaljerade uppgifter om de förbrukade produkterna och håller dem tillgängliga för dessa myndigheter.

(28)

Det är inte alltid möjligt för exportören att veta exakt vilka kvantiteter basprodukter som har förbrukats och som han kan begära ett bidrag för, särskilt om denne inte är tillverkare. Följaktligen kan exportören inte alltid deklarera dessa kvantiteter. Det är därför nödvändigt att införa en alternativ metod för beräkning av bidraget, som kan användas på den berörda personens begäran och som endast skall tillämpas på vissa varor, på grundval av en kemisk analys av dessa varor samt på en tabell som utarbetats för ändamålet.

(29)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljning av smör till sänkta priser och om beviljande av stöd för smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (14) är det tillåtet att leverera smör och grädde till sänkta priser till industrier som framställer vissa varor. Detta bör beaktas för sådana varor som åtnjuter bidrag fastställda på grundval av en kemisk analys.

(30)

I artikel 21 i förordning (EG) nr 800/1999 fastställs att bidrag inte skall beviljas för produkter som inte är av sund, god och marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att säkerställa att denna regel tillämpas enhetligt bör det klargöras att för att bidrag skall beviljas för sådana produkter som avses i artikel 1 rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (15), eller artikel 1 i rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter (16), och som finns med i bilaga II till den här förordningen, måste de berörda produkterna beredas i enlighet med kraven i dessa direktiv och vara försedda med det kontrollmärke som krävs.

(31)

Artikel 31.10 i förordning (EG) nr 1255/1999 jämförd med artikel 31.12 i samma förordning inskränker kravet på att de mjölkprodukter för vilka exportbidrag utbetalas måste ha ursprung i gemenskapen till vissa varor med högt innehåll av mjölkprodukter. Det bör därför införas bestämmelser om tillämpningen och tillsynen av detta krav.

(32)

I artikel 28 i förordning (EG) nr 800/1999 begränsas den period under vilken basjordbruksprodukter eller varor får omfattas av ordningen för förfinansiering av exportbidrag till exportlicensens återstående giltighetstid. Bidragslicenser som utfärdas mot slutet av budgetperioden har dock kortare giltighetstid, som på grund av gemenskapens internationella åtaganden bara kan sträcka sig till den 30 september. För att säkerställa tillräcklig flexibilitet så att exportörerna till fullo kan utnyttja dessa bidragslicenser med kort giltighet bör särskilda bestämmelser om dessa licenser fastställas som begränsar den period under vilken basjordbruksprodukter eller varor får omfattas av ordningen för förfinansiering av exportbidrag till exportlicensens återstående giltighetstid.

(33)

Det är lämpligt att bestämmelserna om beviljande av bidrag för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget tillämpas enhetligt inom hela gemenskapen. Därför bör varje medlemsstat via kommissionen underrätta övriga medlemsstater om de övervakningsåtgärder som vidtas på dess territorium med avseende på de olika typerna av exporterade varor.

(34)

Det är av största vikt att kommissionen på ett tillfredsställande sätt kan övervaka åtgärder som vidtas med avseende på beviljade exportbidrag. Därför bör kommissionen förfoga över vissa statistiska uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter bör överlämna. Dessa uppgifters format och omfattning bör preciseras.

(35)

Tillräckligt med tid bör avsättas för övergången från de administrativa förfaranden för bidragslicenser som gäller enligt förordning (EG) nr 1520/2000 till de administrativa förfaranden som anges i denna förordning. Denna förordning bör därför gälla ansökningar som lämnats in efter den 8 juli 2005 för licenser som skall användas från och med den 1 oktober 2005.

(36)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3448/93 i fråga om ordningen för beviljande av exportbidrag som införts genom förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EG) nr 1255/1999, förordning (EG) nr 1260/2001, förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1785/2003.

Den skall gälla för export av de basprodukter som räknas upp i bilaga I till denna förordning, nedan kallade basprodukter, för därav bearbetade produkter samt för produkter som jämställs med en av dessa två kategorier i enlighet med artikel 3 i denna förordning, när sådana produkter exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget men som anges i någon av följande rättsakter:

a)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75.

b)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

c)

Bilaga V till förordning (EG) nr 1260/2001.

d)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003.

e)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

Sådana varor (nedan kallade ”varor”) räknas upp i bilaga II till denna förordning.

2.   Det exportbidrag som avses i punkt 1 skall inte beviljas för varor som har övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 24 i fördraget och som exporteras.

Exportbidraget skall inte heller beviljas för sådana varor, om de exporteras efter bearbetning eller ingår i andra varor.

3.   Med undantag av spannmål skall exportbidrag inte lämnas för produkter som används vid framställning av alkohol som ingår i sådana spritdrycker som avses i bilaga II enligt KN-nummer 2208.

Artikel 2

1.   I denna förordning avses med

1)   budgetperiod: perioden från och med den 1 oktober innevarande år till och med den 30 september efterföljande år.

2)   budgetår: perioden från och med den 16 oktober innevarande år till och med den 15 oktober efterföljande år.

3)   livsmedelsbistånd: insatser för livsmedelsbistånd enligt de villkor som anges i artikel 10.4 i det avtal om jordbruk som ingicks under Uruguayrundan av multilaterala handelsförhandlingar, nedan kallat ”avtalet”.

4)   restprodukter: produkter eller varor som erhålls under den aktuella produktionsprocessen av en sammansättning som tydligt skiljer sig från den faktiskt exporterade varan och som inte kan saluföras.

5)   biprodukter: produkter eller varor som erhålls under den aktuella produktionsprocessen av en sammansättning eller med egenskaper som skiljer sig från den faktiskt exporterade varan och som kan saluföras.

6)   svinn: de kvantiteter produkter eller varor som erhålls under den aktuella framställningen från det skede under vilket jordbruksprodukter förbrukas obearbetade i framställningen, utom de kvantiteter varor som faktiskt exporteras och utom restprodukter och biprodukter och som inte kan saluföras.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1.4, 1.5 och 1.6 skall sådana produkter, som erhålls under den aktuella framställningen och som har en sammansättning som skiljer sig från den faktiskt exporterade varan och som säljs mot en ersättning som uteslutande motsvarar kostnaderna för bortskaffande av dem, inte anses ha saluförts.

Vid tillämpningen av punkt 1.6 skall det jämställas med svinn när produkter eller varor som erhålls under den aktuella framställningen kan bortskaffas enbart som djurfoder, oavsett om det sker mot betalning eller inte.

Artikel 3

1.   Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00, framställd direkt från potatis utan användning av andra produkter, skall jämställas med en produkt som uppkommit genom bearbetning av majs.

2.   Vassle enligt KN-nummer 0404 10 48 till 0404 10 62, inte koncentrerad, även fryst, skall jämställas med vassle i pulver enligt bilaga I, nedan kallad ”produktgrupp 1”.

3.   Följande produkter skall jämställas med mjölk i form av pulver med en fetthalt av minst 1,5 % som räknas upp i bilaga I, nedan kallad ”produktgrupp 2”.

a)

Mjölk och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 11, 0403 90 51 och 0404 90 21, inte koncentrerade och utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, även frysta, med en mjölkfetthalt av högst 0,1 viktprocent.

b)

Mjölk och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 11, 0403 90 11 och 0404 90 21 i form av pulver, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en mjölkfetthalt av högst 1,5 viktprocent.

4.   Följande produkter skall jämställas med mjölk i form av pulver med en fetthalt av minst 26 % som räknas upp i bilaga I, nedan kallad ”produktgrupp 3”.

a)

Mjölk, grädde och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 och 0404 90 23, inte koncentrerade och utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, även frysta, med en mjölkfetthalt av mer än 0,1 viktprocent men högst 6 viktprocent.

b)

Mjölk, grädde och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 och 0404 90 29, i pulverform, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en mjölkfetthalt av mer än 1,5 viktprocent men mindre än 45 viktprocent.

På begäran av den berörda parten, och med den behöriga myndighetens samtycke, kan dock de produkter som anges i punkterna a och b första stycket jämställas med

a)

produktgrupp 2 vad gäller den fettfria delen av produktens torrsubstanshalt,

b)

smör enligt bilaga I, nedan kallad ”produktgrupp 6”, vad gäller produktens mjölkfettandel.

5.   Följande produkter skall jämställas med produktgrupp 6:

a)

Mjölk, grädde och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 och 0404 90 29, inte koncentrerade och utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en mjölkfetthalt av mer än 6 viktprocent.

b)

Mjölk, grädde och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 19, 0403 90 19 och 0404 90 29, i pulverform, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en mjölkfetthalt av minst 45 viktprocent.

c)

Smör och annat mjölkfett med en mjölkfetthalt som inte motsvarar 82 viktprocent men minst 62 viktprocent enligt KN-nummer 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90.

6.   Mjölk, grädde och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0403 10 11 till 0403 10 19, 0403 90 51 till 0403 90 59 och 0404 90 21 till 0404 90 29, koncentrerade, utom i form av pulver, granulat eller annan fast form, ej innehållande tillsats av socker eller annat sötningsmedel, skall vad gäller den fettfria delen av produktens torrsubstanshalt, jämställas med produktgrupp 2. Vad gäller mjölkfettandelen av en sådan produkt, skall den jämställas med produktgrupp 6.

Det första stycket skall även tillämpas på ost och ostmassa.

7.   Råris enligt KN-nummer 1006 20 och delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 21 till 1006 30 48 skall jämställas med helt slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 61 till 1006 30 98.

8.   Om följande produkter uppfyller villkoren för att kunna vara föremål för bidrag enligt förordning (EEG) nr 1260/2001 och kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 (17) vid export i obearbetat tillstånd, skall de jämställas med vitt socker enligt KN-nummer 1701 99 10:

a)

Råsocker från sockerrör eller sockerbetor enligt KN-nummer 1701 11 90 eller KN-nummer 1701 12 90 med en sackaroshalt i torrsubstansen av minst 92 viktprocent vid polarimetrisk bestämning.

b)

Socker enligt KN-nummer 1701 91 00 och 1701 99 90.

c)

De produkter som anges i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001, med undantag av blandningar som delvis erhållits utgående från produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 1784/2003.

d)

De produkter som anges i artikel 1.1 f och g i förordning (EG) nr 1260/2001, med undantag av blandningar som delvis erhållits utgående från produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1784/2003.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 800/1999 skall tillämpas utöver den här förordningen.

KAPITEL II

EXPORTBIDRAG

AVSNITT 1

Beräkningsmetod

Artikel 5

1.   Det bidragsbelopp som beviljas för den i enlighet med avsnitt 2 fastställda kvantiteten av var och en av de basprodukter som exporteras i form av samma varuslag skall beräknas genom att denna kvantitet multipliceras med bidragssatsen för basprodukten beräknad per viktenhet i enlighet med avsnitt 3.

2.   Om olika bidragssatser fastställs för en viss basprodukt enligt artikel 15.2, skall ett särskilt belopp beräknas för varje kvantitet av de basprodukter för vilka en särskild bidragssats gäller.

3.   Om varor förbrukas vid framställning av de exporterade varorna, skall det belopp som skall gälla för varje basprodukt, därav bearbetad produkt eller produkt som jämställs med en av dessa två kategorier i enlighet med artikel 3, som förbrukats vid framställning av de exporterade varorna, beräknas på grundval av den bidragssats som gäller när de förstnämnda varorna exporteras i obearbetat tillstånd.

AVSNITT 2

Referenskvantitet

Artikel 6

Vad gäller varor skall de kvantiteter av varje basprodukt som skall ligga till grund för beräkning av bidragsbeloppet, nedan kallad ”referenskvantitet”, fastställas enligt artiklarna 7, 8 och 9, utom i de fall där det hänvisas till bilaga III eller där bestämmelserna i artikel 51 andra stycket skall tillämpas.

Artikel 7

Vid förbrukning av en obearbetad basprodukt eller därmed jämställd produkt skall referenskvantiteten vara lika med den kvantitet som faktiskt har förbrukats vid framställning av den exporterade varan, varvid de omräkningssatser som anges i bilaga VII skall beaktas.

Artikel 8

Vid förbrukning av en produkt som omfattas av artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller förordning (EG) nr 1785/2003 skall referenskvantiteten vara den kvantitet som faktiskt förbrukas vid framställningen av den exporterade varan, justerad så att den motsvarar en kvantitet av basprodukten med tillämpning av de koefficienter som anges i bilaga V till denna förordning, om något av följande gäller den aktuella produkten:

a)

Produkten har framställts genom bearbetning av en basprodukt eller därmed jämställd produkt.

b)

Produkten jämställs med en produkt som framställs genom bearbetning av en basprodukt.

c)

Produkten har framställts genom bearbetning av en produkt som jämställs med en produkt som framställs genom bearbetning av en basprodukt.

För alkohol framställd av spannmål som ingår i spritdrycker enligt KN-nummer 2208 skall denna referenskvantitet dock vara 3,4 kg korn per volymprocent alkohol från spannmål per hektoliter alkohol i den exporterade spritdrycken.

Artikel 9

Om inte annat följer av artikel 11 skall vid förbrukning av någon av följande produkter, referenskvantiteten för var och en av de aktuella basprodukterna vara lika med den kvantitet som fastställts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 49:

a)

En produkt som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som framställs genom bearbetning av en produkt som avses i artiklarna 7 eller 8 i denna förordning.

b)

En produkt som framställs genom blandning eller bearbetning av flera av de produkter som avses i artiklarna 7 eller 8, eller av de produkter som avses i punkt a i detta stycke.

Referenskvantiteten skall fastställas med utgångspunkt i den kvantitet av produkten som faktiskt förbrukats vid framställningen av den exporterade varan. De omräkningssatser som anges i bilaga VII eller eventuellt de särskilda beräkningsregler, ekvivalensförhållanden eller koefficienter som anges i artikel 8 skall användas vid beräkning av denna kvantitet.

För spannmålsbaserade spritdrycker enligt KN-nummer 2208 skall denna referenskvantitet dock vara 3,4 kg korn per volymprocent alkohol per hektoliter alkohol i den exporterade spritdrycken.

Artikel 10

Vid tillämpning av artiklarna 6–9 skall de produkter som i obearbetat tillstånd har förbrukats vid framställning av de exporterade varorna betraktas som faktiskt förbrukade. Om en basprodukt under en fas i framställningen av dessa varor bearbetas till en annan, mer bearbetad basprodukt som förbrukas i en senare fas, skall endast den senare basprodukten betraktas som faktiskt förbrukad.

De kvantiteter av produkter som faktiskt har förbrukats i den mening som avses i första stycket skall fastställas för varje exporterad vara.

Vid regelbunden export av varor, som framställs av ett visst företag under noggrant angivna tekniska förhållanden och som har konstanta egenskaper och jämn kvalitet får dock dessa kvantiteter, efter medgivande av de behöriga myndigheterna, fastställas antingen på grundval av tillverkningsreceptet för de aktuella produkterna eller på grundval av de genomsnittliga produktkvantiteter som under en viss tid förbrukas vid framställning av en viss kvantitet av dessa varor. De på det sättet fastställda kvantiteterna skall utgöra grunden för beräkningen så länge produktionsvillkoren för de aktuella varorna inte ändras.

Utom i fall då formellt tillstånd lämnats av den behöriga myndigheten skall de på det sättet fastställda produktkvantiteterna kontrolleras minst en gång per år.

Artikel 11

När det gäller de varor som räknas upp i bilaga III, skall den referenskvantitet i kilogram basprodukter per 100 kg av varan vara den kvantitet som anges för var och en av varorna i bilagan.

Vad gäller färska pastaprodukter skall dock de basproduktskvantiteter som anges i bilaga III minskas till en motsvarande kvantitet torra pastaprodukter genom att dessa kvantiteter multipliceras med procentandelen torrsubstans i pastaprodukterna och divideras med 88.

Om de aktuella varorna har framställts dels av varor för vilka utbetalning av exportbidrag omfattas av förordningarna som anges i artikel 1.1, dels av andra produkter, skall referenskvantiteten för de förstnämnda produkterna fastställas i enlighet med artiklarna 6–10.

Artikel 12

1.   Vid fastställande av kvantiteten faktiskt förbrukade jordbruksprodukter skall punkterna 2 och 3 tillämpas.

2.   Alla jordbruksprodukter, förbrukade i den mening som avses i artikel 10 och som är bidragsberättigande, som normalt försvinner under framställningen i form av exempelvis ånga eller rök eller genom omvandling till icke återvinningsbart pulver eller aska skall berättiga till det bidraget med avseende på alla förbrukade kvantiteter.

3.   Sådana kvantiteter varor som inte faktiskt exporteras skall inte berättiga till bidrag med avseende på kvantiteter faktiskt förbrukade jordbruksprodukter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 13.1.

Om sådana varor har samma sammansättning som de varor som faktiskt exporteras, får en proportionell minskning av kvantiteterna av de jordbruksprodukter som faktiskt förbrukats under framställningen av de senare tillämpas.

Artikel 13

1.   Med undantag från artikel 12.3 kan svinn om 2 % eller mindre räknat efter vikt lämnas utan beaktande, om detta är en följd av framställningen av varorna.

Tröskeln om 2 % skall beräknas som andelen torrvikt av alla förbrukade råmaterial, efter avdrag av de kvantiteter som avses i artikel 12.2, i förhållande till de faktiskt exporterade varornas torrvikt, eller enligt någon annan beräkningsmetod som är lämplig med hänsyn till varornas framställningsvillkor.

2.   Om framställningen alltid medför ett svinn som överstiger 2 %, skall inte det överskjutande svinnet ge rätt till bidrag för de kvantiteter jordbruksprodukter som faktiskt har förbrukats. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får dock godta motiverat större svinn. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om fall där myndigheterna har godkänt större svinn samt orsaken till varför detta har godkänts.

3.   Vid beviljande av bidrag skall hänsyn tas till faktiskt förbrukad kvantitet jordbruksprodukter som ingår i restprodukter.

4.   Om biprodukter erhålls skall kvantiteterna faktiskt förbrukade jordbruksprodukter tillskrivas de exporterade varorna respektive biprodukterna.

AVSNITT 3

Bidragssatser

Artikel 14

Bidragssatsen skall fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och motsvarande bestämmelser i de förordningar som anges i artikel 1.1 i den här förordningen.

Bidragssatsen för fjäderfä-ägg med skal, färska eller konserverade, och ägg utan skal samt äggulor, lämpliga för konsumtion, färska, torkade eller på annat sätt konserverade, utan tillsats av sötningsmedel skall dock fastställas för samma period som den för bidragsbeloppen för de produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

Artikel 15

1.   Bidragssatsen skall fastställas med särskild hänsyn till följande:

a)

Bearbetningsindustrins genomsnittliga anskaffningskostnader för basprodukter på gemenskapsmarknaden samt de rådande världsmarknadspriserna.

b)

Bidragsbeloppen vid export av bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget och som framställs på liknande sätt.

c)

Nödvändigheten av att säkerställa lika konkurrensvillkor för de industrier som använder gemenskapsprodukter och de industrier som använder produkter från tredjeland som omfattas av förfarande för aktiv förädling.

d)

Å ena sidan utgiftsutvecklingen, och å andra sidan prisutvecklingen inom gemenskapen och på världsmarknaden.

e)

De gränser som är resultat av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget.

2.   Bidragssatserna skall i förekommande fall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd eller de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för basprodukter eller därmed jämställda produkter.

3.   En minskad bidragssats skall tillämpas för exporten av varor som omfattas av KN-nummer 3505 10 50 om ett produktionsbidrag gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (18). Den minskade bidragssatsen skall fastställas i enlighet med artikel 14 i denna förordning.

Artikel 16

Exportbidragssatsen för potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 skall fastställas separat, uttryckt i majs, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 och enligt de kriterier som anges i artikel 15.1 i denna förordning. Kvantiteten potatisstärkelse som förbrukats skall omräknas till motsvarande kvantitet majs i enlighet med artikel 8 i denna förordning.

Om den berörda exportören av blandningar av D-glucitol (sorbitol) enligt KN-numren 2905 44 och 3824 60 inte lämnar den deklaration som avses i artikel 49 vad avser specifikationen enligt artikel 52.1 d, eller inte lägger fram tillräcklig dokumentation till stöd för sin deklaration, skall den bidragssats som gäller för dessa blandningar vara lika med den som gäller för den aktuella basprodukt för vilken den lägsta bidragssatsen tillämpas.

Artikel 17

Exportbidraget för stärkelse som omfattas av KN-nummer 1108 11 00 till 1108 19 90 eller för de varor som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1784/2003 och som framställs genom bearbetning av sådan stärkelse skall endast betalas ut, om leverantören av dessa produkter lämnar en deklaration i vilken han intygar att de aktuella varorna har framställts direkt av spannmål, potatis eller ris och att inga produkter från andra jordbruksprodukter eller -varor har förbrukats.

Deklarationen skall gälla tills den återkallas för alla leveranser från samma producent. Den skall kontrolleras i enlighet med bestämmelserna i artikel 49.

Artikel 18

1.   Om torrsubstanshalten i potatisstärkelse, som är jämställd med majsstärkelse enligt artikel 3.1, är minst 80 %, skall bidragssatsen vara den som fastställs i enlighet med artikel 14. Om torrsubstanshalten är mindre än 80 %, skall bidragssatsen vara den som fastställs i enlighet med artikel 14, multiplicerad med den faktiska procentandelen torrsubstans och dividerad med 80.

För all annan stärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % skall bidragssatsen vara den som fastställs i enlighet med artikel 14. Om torrsubstanshalten är mindre än 87 %, skall bidragssatsen vara den som fastställs i enlighet med artikel 14, multiplicerad med den faktiska procentandelen torrsubstans och dividerad med 87.

Om torrsubstanshalten i sirap och andra lösningar av glukos och maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 eller 2106 90 55 är minst 78 %, skall bidragssatsen vara den som fastställs i enlighet med artikel 14. Om torrsubstanshalten i sådan sirap är mindre än 78 %, skall bidragssatsen vara den som fastställs i enighet med artikel 14, multiplicerad med den faktiska procentandelen torrsubstans och dividerad med 78.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 skall stärkelsens torrsubstanshalt fastställas enligt den metod som avses i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (19) och glukos- eller maltodextrinsirapens torrsubstanshalt skall fastställas enligt metod 2 i bilaga 2 till kommissionens direktiv 79/796/EEG (20) eller någon annan lämplig metod som erbjuder minst samma säkerhet.

3.   När den deklaration som avses i artikel 49 lämnas skall sökanden deklarera torrsubstanshalten i den stärkelse eller i den sirap och de andra lösningar av glukos eller maltodextrin som förbrukats.

Artikel 19

1.   Om det är nödvändigt på grund av situationen i den internationella handeln med kasein enligt KN-nummer 3501 10, kaseinater enligt KN-nummer 3501 90 90 eller äggalbumin enligt KN-nummer 3502 11 90 och 3502 19 90 eller på grund av de särskilda behoven på vissa marknader, får exportbidraget för dessa varor differentieras med hänsyn till destinationen.

2.   Bidragssatsen för varor enligt KN-numren 1902 11 00, 1902 19 och 1902 40 10 får differentieras med hänsyn till destinationen.

3.   Bidraget kan variera beroende på om det är förutfastställt eller inte, i enlighet med artikel 29.

Artikel 20

1.   Bidragssatsen skall vara den sats som gäller den dag när varorna exporteras, utom i följande fall:

a)

En ansökan har gjorts i enlighet med artikel 29 om att bidragssatsen skall förutfastställas.

b)

En ansökan har gjorts i enlighet med artikel 41.2 och bidragssatsen har förutfastställts till den dag då ansökan om bidragslicens lämnades in.

2.   Vid förutfastställelse av bidragssatsen skall den bidragssats som gäller den dag när ansökan om förutfastställelse lämnas in tillämpas på varor som exporteras efter detta datum under bidragslicensens giltighetstid i enlighet med artikel 39.2 andra stycket. Ansökan om förutfastställelse som lämnats in på en torsdag skall dock anses ha blivit inlämnade följande arbetsdag.

Bidragssatsen skall justeras i enlighet med de regler som gäller för förutfastställelse av bidragssatsen för de basprodukter som exporteras i obearbetat tillstånd, men med användning av de omräkningskoefficienter som anges i bilaga V för bearbetade produkter baserade på spannmål och ris.

3.   Dellicenser i den mening som avses i förordning (EG) nr 1291/2000 skall inte vara föremål för förutfastställelse oberoende av de licenser på grundval av vilka de ställts ut.

Artikel 21

Om den exporterade varan är en av dem som avses i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 2571/97, skall bidragssatsen för mjölkprodukter vara den som gäller för förbrukning av mjölkprodukter till nedsatt pris, om inte exportören styrker att varan inte innehåller mjölkprodukter till nedsatt pris.

KAPITEL III

BIDRAGSLICENSER

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 22

1.   Medlemsstaterna skall utfärda bidragslicenser som är giltiga i hela gemenskapen till varje sökande, oberoende av var i gemenskapen den sökande är etablerad.

Bidragslicensen skall garantera betalning av bidraget, förutsatt att villkoren i kapitel V är uppfyllda. Förutfastställelse av bidragssatsen kan ingå. Licenserna är giltiga enbart under en och samma budgetperiod.

2.   För att exportbidrag för basprodukter i form av varor som förtecknas i bilaga II eller för spannmål som placerats under tullkontroll för sådan spritdrycksproduktion som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 skall beviljas, skall en bidragslicens som utfärdats i enlighet med artikel 24 i den här förordningen uppvisas.

Första stycket skall inte gälla sådana leveranser som avses i artikel 4.1 tredje strecksatsen och i artiklarna 36.1, 40.1, 44.1 och artikel 46.1 i förordning (EG) nr 800/1999 eller sådan export som avses i kapitel IV i den här förordningen.

3.   Exportbidrag enligt det förutfastställelsesystem som avses i artikel 20.2 skall lämnas enbart mot uppvisande av en bidragslicens innehållande förutfastställelse av bidragssatserna.

Artikel 23

1.   Förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas på de bidragslicenser som avses i den här förordningen.

2.   Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 avseende de rättigheter och skyldigheter som följer av bidragslicenser utställda i kvantiteter skall med beaktande av bestämmelserna i bilaga VI till den här förordningen också tillämpas på de rättigheter och skyldigheter som följer av de bidragslicenser som avses i föreliggande förordning och som är utställda på belopp i euro.

3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel skall artikel 8.2 och 8.4, artiklarna 9, 12 och 14, artikel 18.1, artiklarna 21, 24, 32, 33 och 35, artikel 36.5 och artiklarna 42, 46, 47 och 50 i förordning (EG) nr 1291/2000 inte gälla för bidragslicenser som avses i den här förordningen.

4.   När det gäller tillämpningen av artiklarna 40 och 41 i förordning (EG) nr 1291/2000 får licenser som är giltiga till och med den 30 september inte förlängas. I dessa fall skall licenserna med hänvisning till force majeure upphävas i fråga om belopp som man ännu inte ansökt om och den berörda säkerheten skall frisläppas.

Artikel 24

1.   Ansökan om bidragslicensen och själva bidragslicensen skall upprättas enligt mallen i bilaga I till förordning (EG) nr 1291/2000 och beloppet skall anges i euro.

Dokumenten skall fyllas i enligt anvisningarna i bilaga VI till denna förordning.

2.   Om sökanden inte avser att exportera via någon annan medlemsstat än den stat där bidragslicensen söks, får den behöriga myndigheten spara bidragslicensen, till exempel i form av en datafil. I så fall skall den behöriga myndigheten underrätta sökanden om att hans bidragslicens har registrerats och skicka uppgifterna på licensinnehavarens exemplar till honom, nedan kallat ”kopia nr 1”. Den utfärdande myndighetens kopia av bidragslicensen, nedan kallad ”kopia nr 2”, skall inte utfärdas.

Den behöriga myndigheten skall registrera alla uppgifter från de bidragslicenser som behandlas i avsnitten III och IV i bilaga VI samt de belopp som avskrivits från licenserna.

Artikel 25

För att bidrag för spannmål som placerats under tullkontroll för sådan spritdrycksproduktion som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 skall beviljas, skall en bidragslicens som utfärdats i enlighet med artikel 24 i den här förordningen uppvisas.

För tillämpningen av artikel 22 skall sådan spannmål anses ha exporterats.

Artikel 26

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 får bidragslicensen inte överlåtas.

Artikel 27

1.   Skyldigheter som följer av licenser skall inte kunna överlåtas.

Rättigheter som följer av licenser får överlåtas av licensinnehavaren under licensernas giltighetstid, förutsatt att rättigheterna som följer av varje licens eller dellicens överlåts till en enda licensmottagare och att mottagarens namn och adress, efter dennes godkännande, anges i fält 20 på den ansökan om bidragslicens som avses i artikel 24 senast den dag då ansökan lämnas in. Denna överlåtelse skall gälla belopp som ännu inte använts på licensen eller dellicenserna.

Innan licensen utfärdas skall följande antecknas i fält 22 och kompletteras med uppgifter från ansökan: ”Licensrättigheterna får eventuellt överlåtas till … (licensmottagarens namn och adress).”

Om en licensmottagare inte angetts med namn och adress i licensansökan skall fält 6 strykas.

2.   Genom undantag från punkt 1 skall för de bidragslicenser, som utfärdats för användning från och med den 1 juni för de varor som skall exporteras före den 1 oktober, kravet att införa mottagarens namn och adress i fält 20 på ansökningsformuläret inte tillämpas. Fält 6 får inte strykas i dessa bidragslicenser.

3.   Licensmottagaren får inte överlåta licensrättigheterna men kan återbörda dem till den ursprunglige licensinnehavaren.

I så fall skall den utfärdande myndigheten anteckna någon av de uppgifter som anges i bilaga VIII i licensens fält 6.

Artikel 28

1.   Om den ursprunglige licensinnehavaren begär överlåtelse eller licensmottagaren återbördar licensen till den ursprunglige licensinnehavaren, skall den utfärdande myndigheten eller den eller de myndigheter som varje medlemsstat utser anteckna följande på licensen eller i förekommande fall dellicensen:

a)

Licensmottagarens namn och adress enligt vad som anges i artikel 27.1 eller den uppgift som anges i artikel 27.3.

b)

Datum för överlåtelse eller återbördande till den ursprunglige licensinnehavaren styrkt genom myndighetens stämpel.

2.   Överlåtelsen eller återbördandet gäller från den dag då den anteckning som avses under punkt 1 b görs.

Artikel 29

Ansökningar om förutfastställelse av bidragssatsen skall avse alla tillämpliga bidragssatser.

Ansökan om förutfastställelse får göras antingen i samband med ansökan om bidragslicensen eller från och med den dag bidragslicensen ställs ut.

Ansökningar om förutfastställelse skall utformas i enlighet med avsnitt II i bilaga VI på den blankett som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 1291/2000. Förutfastställelsen skall inte vara tillämplig på exportleveranser som genomförs före ansökningsdagen.

Ansökningar om förutfastställelse som lämnats in på en torsdag skall anses vara inlämnade följande arbetsdag.

Artikel 30

Innehavaren av en bidragslicens kan ansöka om en dellicens som utformats på den blankett som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 1291/2000. Ansökan skall innehålla de uppgifter som avses i punkt 3 i avsnitt II i bilaga VI till denna förordning.

Det belopp för vilket en dellicens ansöks skall antecknas på originallicensen.

Artikel 31

1.   Utfärdandet av en bidragslicens medför att innehavaren är skyldig att begära bidrag för exportleveranser som genomförs under licensens giltighetstid, för ett belopp som är lika med det belopp för vilket bidragslicensen utfärdats. Uppfyllandet av denna skyldighet garanteras genom den säkerhet som avses i artikel 43.

2.   De skyldigheter som avses i punkt 1 skall vara huvudkrav enligt artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Huvudkravet skall anses vara uppfyllt om exportören har överlämnat ansökan avseende exporter som genomförts under licensens giltighetstid och i enlighet med de villkor som anges i artikel 32 den här förordningen och i avsnitt V i bilaga VI.

När den särskilda ansökan inte är exportdeklarationen, skall den lämnas in senast tre månader efter det att bidragslicensen med det nummer som antecknats på den särskilda ansökan upphör att gälla, utom i fall av force majeure.

Om tidsfristen på tre månader i tredje stycket inte iakttas skall skyldigheten enligt första meningen i punkt 1 inte anses vara uppfylld. Säkerheten enligt artikel 43 skall därmed förverkas med motsvarande belopp.

3.   Bevis på att huvudkravet uppfyllts skall tillhandahållas genom att kopia nr 1 av den i enlighet med artikel 32.2 avskrivna bidragslicensen visas upp för den behöriga myndigheten. Detta bevis skall lämnas inom nio månader efter det att licensen upphört att gälla. Den säkerhet som avses i artikel 43 skall anses förverkad i proportion till den omfattning som erforderliga bevis inte tillhandahållits inom denna tidsfrist.

Artikel 32

1.   Varje exportör skall sammanställa en särskild bidragsansökan i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EG) nr 800/1999. Den skall lämnas in till den utbetalande myndigheten tillsammans med motsvarande licenser utom då licenserna registrerats enligt artikel 24.2 i denna förordning.

Den behöriga myndigheten får betrakta denna ansökan som ett dokument som inte rör betalningen enligt artikel 49.2 i förordning (EG) nr 800/1999.

Den behöriga myndigheten får betrakta den särskilda ansökan som en exportdeklaration i den mening som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 800/1999. I detta fall skall datumet för den utbetalande myndighetens mottagande av ansökan, som avses i punkt 2 i den här artikeln, vara det datum då den myndigheten tar emot exportdeklarationen. I alla andra fall skall ansökan innehålla exportdeklarationens referensnummer.

2.   Den utbetalande myndigheten skall fastställa det begärda beloppet på grundval av den information som anges i ansökan och beslutet skall endast grundas på de(n) exporterade basproduktens/basprodukternas kvantitet och beskaffenhet samt de(n) gällande bidragssatsen/bidragssatserna. Exportdeklarationen skall innehålla en tydlig uppgift om eller hänvisning till dessa uppgifter.

Den utbetalande myndigheten skall avskriva detta belopp på bidragslicensen inom tre månader efter det att ansökan mottagits.

Licenserna skall avskrivas på baksidan av kopia nr 1; fälten 28, 29 och 30 skall innehålla beloppen i euro i stället för kvantiteten.

Föregående stycke skall i tillämpliga delar gälla licenser i elektronisk form.

3.   Efter avskrivning och om bidragslicensen inte är registrerad skall kopia nr 1 av licensen lämnas tillbaka till licensinnehavaren eller behållas av den utbetalande myndigheten på begäran av exportören.

4.   Säkerheten för det belopp för vilket bidragslicensen har utfärdats för export av varor, får frisläppas eller överföras för att garantera förskottsbetalningen av bidraget i enlighet med kapitel 2 i förordning (EG) nr 800/1999.

Artikel 33

Bidragslicenser som utfärdats för en enda budgetperiod får bli föremål för separata ansökningar i sex omgångar. Ansökningar om licenser kan lämnas senast

a)

den 7 september för licenser för användning från och med den 1 oktober,

b)

den 7 november för licenser för användning från och med den 1 december,

c)

den 7 januari för licenser för användning från och med den 1 februari,

d)

den 7 mars för licenser för användning från och med den 1 april,

e)

den 7 maj för licenser för användning från och med den 1 juni,

f)

den 7 juli för licenser för användning från och med den 1 augusti.

Ansökan om bidragslicenser kan endast lämnas in för den omgång som motsvarar nästkommande tidsgräns i enlighet med punkterna a–f i första stycket och som följer efter ansökningsdagen.

Artikel 34

Sista datum för medlemsstaternas anmälan till kommissionen av ansökningar om licenser skall vara följande:

a)

Den 14 september för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket a.

b)

Den 14 november för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket b.

c)

Den 14 januari för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket c.

d)

Den 14 mars för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket d.

e)

Den 14 maj för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket e.

f)

Den 14 juli för sådana licenser som avses i artikel 33 första stycket f.

Artikel 35

1.   Det totala beloppet för vilket bidragslicenser får utfärdas för varje budgetperiod skall fastställas enligt punkt 2.

2.   Från det belopp som motsvarar maximibeloppet för bidragen, fastställt i enlighet med artikel 9.2 i avtalet, skall följande avdrag göras:

a)

Det belopp med vilket maximibeloppet överskrids och som felaktigt beviljades under föregående budgetår.

b)

Det belopp som är reserverat för att täcka sådan export som avses i kapitel IV i denna förordning.

c)

De belopp för vilka bidragslicenser som är giltiga under den aktuella budgetperioden har utfärdats.

Det belopp för vilket utfärdade licenser, enligt artikel 45, har återlämnats, skall läggas till det belopp som erhållits i enlighet med första stycket.

När det belopp som är reserverat för att täcka sådan export som avses i kapitel IV inte har använts i sin helhet, skall återstående belopp höjas i motsvarande grad.

Om det råder osäkerhet beträffande något av de belopp som avses i punkterna a–c i första stycket, skall hänsyn tas till detta då det slutliga beloppet fastställs.

Artikel 36

Totalbeloppet för de licenser som får utfärdas under de omgångar som avses i artikel 33 skall vara

a)

30 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 september när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket a,

b)

27 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 november när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket b,

c)

32 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 januari när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket c,

d)

44 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 mars när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket d,

e)

67 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 maj när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket e,

f)

100 % av det belopp som beräknats i enlighet med artikel 35, fastställt den 14 juli när det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket f.

Artikel 37

1.   Om totalbeloppet för de ansökningar som inkommit för var och en av de berörda omgångarna överstiger det maximibelopp som avses i artikel 35, skall kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient som skall gälla för alla ansökningar som inlämnats före motsvarande tidpunkter som anges i artikel 33, så att det maximibelopp som avses i artikel 35 inte överskrids.

Kommissionen skall offentliggöra koefficienten i Europeiska unionens officiella tidning inom fem arbetsdagar efter det datum som anges i artikel 34.

2.   Om kommissionen fastställer en nedsättningskoefficient, skall licenserna utfärdas för det belopp som begärts, multiplicerat med 1 minus den nedsättningskoefficient som fastställts i enlighet med punkt 1 i denna artikel eller artikel 38.3 a.

När det gäller den omgång som avses i artikel 33 första stycket f får sökanden dock dra tillbaka sin ansökan inom fem arbetsdagar efter det att koefficienten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen före den 1 augusti de belopp för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med andra stycket i punkt 2.

Artikel 38

1.   Om de belopp som fastställts i enlighet med artikel 35 fortfarande är tillgängliga, får kommissionen genom offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning senast den 10 augusti medge att ansökningar om bidragslicenser lämnas in från och med nästföljande måndag avseende varor som skall exporteras före den 1 oktober.

Om detta offentliggörs, skall bestämmelserna i punkterna 2 och 3 gälla.

2.   De ansökningar som lämnas in under en vecka skall anmälas av medlemsstaterna till kommissionen nästföljande tisdag. Motsvarande licenser får utfärdas från och med den måndag som följer efter anmälan, såvida inte kommissionen ger andra anvisningar.

3.   Om totalbeloppet för de ansökningar som inkommit för en viss vecka överskrider det tillgängliga återstående beloppet enligt punkt 1 skall kommissionen vidta en eller flera av följande åtgärder:

a)

fastställa en nedsättningskoefficient som skall gälla ansökningar om bidragslicenser som lämnats under den ansökningsveckan och som anmälts till kommissionen, men för vilka inga bidragslicenser ännu utfärdats,

b)

uppmana medlemsstaterna att avslå ansökningar som lämnats under den ansökningsveckan och som ännu inte anmälts till kommissionen,

c)

tillsvidare stoppa inlämnandet av ansökningar om bidragslicenser.

4.   Alla förordningar som antas i enlighet med punkt 3 skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom fyra dagar efter det att ansökningarna anmälts i enlighet med punkt 2.

Artikel 39

1.   Bidragslicensen är giltig från och med utfärdandedatum enligt definitionen i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.   Bidragslicenser skall gälla till den sista dagen i den femte månaden efter ansökningsmånaden, eller till den sista dagen i budgetperioden, om denna dag infaller först. De bidragslicenser som avses i artikel 40 skall dock vara giltiga till den sista dagen i den femte månaden efter den månad när ansökan gjordes.

Om bidragssatserna är förutfastställda enligt artikel 29, skall dessa bidragssatser gälla fram till utgången av den femte månaden efter månaden för ansökan om förutfastställelse eller till den dag licensen upphör att gälla, om denna dag infaller först.

Artikel 40

Kommissionens förordning (EG) nr 2298/2001 (21) skall tillämpas på ansökningar om bidragslicenser och bidragslicenser som utfärdats för export av varor som utgör en del i sådant internationellt livsmedelsbistånd som avses i artikel 10.4 i avtalet.

Artikel 41

1.   Punkterna 2–11 skall gälla för tillämpningen av artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.   Från och med den 1 oktober i varje budgetperiod får licensansökningar, med anledning av en infordran av anbud som utfärdats i ett importerande tredjeland, om exportbidrag med förutfastställelse den dag då ansökan lämnas in, göras enligt denna artikel utanför de perioder som fastställs i artiklarna 33 och 38, om det sammanlagda licensbelopp som olika exportörer ansökt om men ännu inte fått beviljat med anledning av en enskild anbudsinfordran är högst 2 miljoner euro.

Denna övre gräns kan dock sättas till 4 miljoner euro, om ingen av de nedsättningskoefficienter som offentliggjorts sedan början av budgetperioden och som avses i artikel 37.1 är större än 50 %.

3.   Det belopp för vilket licens eller licenser har sökts får inte överstiga den kvantitet som anges i anbudsinfordran multiplicerat med motsvarande bidragssats, förutfastställt på dagen för inlämningen av ansökan. Ingen hänsyn skall tas till eventuella tillåtna avvikelser eller valmöjligheter enligt anbudsinfordran.

4.   Förutom de uppgifter som anges i artikel 49.10 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall medlemsstaterna genast meddela kommissionen de belopp som varje licensansökan avser och dag samt klockslag för inlämningen av varje ansökan.

5.   Om de belopp som har anmälts under punkt 4 tillsammans med beloppen för vilka en eller flera licenser redan har sökts med anledning av samma anbudsinfordran överstiger det tillämpliga gränsvärdet som fastställs i punkt 2, skall kommissionen inom två arbetsdagar efter mottagandet av den ytterligare information som avses i punkt 4 underrätta medlemsstaterna om att bidragslicensen inte skall utfärdas till aktören.

6.   Kommissionen får upphöra att tillämpa punkt 2 tillsvidare om det sammanlagda bidragsbeloppet av licenser som får utfärdas enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 överstiger 4 miljoner euro under en budgetperiod. Beslut om att upphöra med tillämpningen tillsvidare skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Genom undantag från artikel 39.1 och 39.2 i den här förordningen skall bidragslicenser som utfärdas i enlighet med artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 vara giltiga från utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000. Bidragslicenser skall gälla i högst åtta månader räknat från utfärdandemånaden eller till den 30 september beroende på vilken dag som infaller först. Förutfastställda bidragssatser skall gälla till licensens sista giltighetsdag.

8.   Om den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 49.9 a i förordning (EG) nr 1291/2000 anser det styrkt att det organ som infordrade anbud har upphävt kontraktet på grunder som den anbudsgivare som tilldelades kontraktet inte kan lastas för och som inte kan anses utgöra force majeure, skall den behöriga myndigheten frisläppa säkerheten, om den förutfastställda bidragssatsen som hänför sig till den basprodukt som motsvarar det högsta bidraget jämfört med övriga förbrukade basprodukter, är högre än eller lika stor som den bidragssats som gäller sista dagen licensen är giltig.

9.   Om den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 49.9 b i förordning (EG) nr 1291/2000 anser det styrkt att det organ som infordrade anbud tvingade den anbudsgivare som tilldelades kontraktet att godkänna ändringar i kontraktet på grunder som han inte kan lastas för och som inte kan anses utgöra force majeure, får den behöriga myndigheten förlänga licensens giltighet och den period för vilken förutfastställelsen gäller till den 30 september.

10.   Om den utvalde anbudsgivaren i enlighet med artikel 49.9 c i förordning (EG) nr 1291/2000 kan visa att anbudsinfordran eller det efter tilldelningen ingångna kontraktet föreskriver en negativ tillåten avvikelse eller valmöjlighet på mer än 5 % samt att det organ som begärde in anbud åberopar denna klausul, skall skyldigheten att exportera bedömas som fullgjord när den exporterade kvantiteten är högst 10 % mindre än den kvantitet motsvarande det belopp för vilket licensen har utfärdats.

Första stycket skall gälla, om den förutfastställda bidragssatsen som hänför sig till den basprodukt som motsvarar det största bidraget jämfört med övriga förbrukade basprodukter är högre eller lika stor som den bidragssats som gäller sista dagen licensen är giltig. I så fall skall den sats om 95 % som anges i artikel 44.4 i denna förordning ersättas med 90 %.

11.   Vid tillämpning av denna artikel skall den tidsfrist på 21 dagar som anges i artikel 49.5 i förordning (EG) nr 1291/2000 vara 44 dagar.

Artikel 42

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i förordning (EG) nr 1291/2000 kan dellicenser med giltighet i hela gemenskapen utfärdas på grundval av registrerade licenser som är giltiga i en enda medlemsstat.

AVSNITT 2

Säkerheter

Artikel 43

Ansökningar om andra bidragslicenser än sådana som gäller livsmedelsbistånd enligt artikel 40 gäller enbart om en säkerhet som uppgår till 25 % av det begärda beloppet har ställts i enlighet med de villkor som anges i artikel 15 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Säkerheten skall frisläppas i enlighet med de villkor som anges i artikel 44 i denna förordning.

Artikel 44

1.   Om en nedsättningskoefficient tillämpas i enlighet med artikel 37.2 eller artikel 38.3 a, skall den del av säkerheten som motsvarar det ställda beloppet multiplicerat med nedsättningskoefficienten genast frisläppas.

2.   Om sökanden drar tillbaka sin ansökan om licens i enlighet med artikel 37.2, skall 80 % av den ursprungliga säkerheten frisläppas.

3.   Hela säkerheten skall frisläppas när licensinnehavaren har begärt bidrag som uppgår till 95 % av det belopp för vilket licensen har utfärdats. På begäran av licensinnehavaren får medlemsstaterna frisläppa säkerheten i delbelopp i proportion till de belopp för vilka de villkor som avses i artikel 31.2 och 31.3 har uppfyllts, under förutsättning att det har styrkts att minst 5 % av licensbeloppet har utnyttjats.

4.   Om ansökningar har lämnats för bidrag som uppgår till mindre än 95 % av det belopp för vilket licensen utfärdats, skall den del av säkerheten vara förverkad som motsvarar 25 % av skillnaden mellan 95 % av det belopp för vilket licensen har utfärdats och det belopp som faktiskt har utnyttjats.

Om emellertid det belopp för vilket de villkor som avses i artikel 31.2 och 31.3 har uppfyllts sammanlagt utgör mindre än 5 % av det belopp som anges i licensen skall hela säkerheten förverkas.

Om den säkerhet som skall förverkas är på 100 euro eller mindre för en viss licens, skall den berörda medlemsstaten frisläppa hela säkerheten.

Artikel 45

1.   Om licensen eller dellicensen återlämnas till den utfärdande myndigheten under de första två tredjedelarna av dess giltighetsperiod, skall den motsvarande säkerhet som skall förverkas minskas med 40 %, varvid varje del av en dag skall räknas som en hel dag.

Om licensen eller dellicensen återlämnas till den utfärdande myndigheten under den sista tredjedelen av dess giltighetsperiod eller under den månad som följer efter dagen för giltighetsperiodens slut, skall den motsvarande säkerhet som skall förverkas minskas med 25 %.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 skall endast tillämpas på licenser och dellicenser som återlämnas till den utfärdande myndigheten under den budgetperiod för vilken licenserna har utfärdats och under förutsättning att de har återlämnats senast den 30 juni under den perioden.

KAPITEL IV

EXPORT SOM INTE OMFATTAS AV LICENSER

Artikel 46

För varje budgetperiod från och med den 1 oktober 2004 får bidrag inom en reserv på totalt 40 miljoner euro för varje budgetår betalas ut för exportleveranser som inte omfattas av någon licens.

Artikel 47

1.   Artikel 46 skall inte tillämpas på export i samband med sådant internationellt livsmedelsbistånd som avses i artikel 10.4 i avtalet och inte heller i samband med sådana leveranser som avses i artikel 4.1 andra stycket tredje strecksatsen och i artiklarna 36.1, 40.1, 44.1 och artikel 46.1 i förordning (EG) nr 800/1999.

2.   Artikel 46 skall tillämpas på export som utförs av aktörer som inte hade en bidragslicens sedan början av den berörda budgetperioden och som inte har någon sådan vid exporttillfället. De ansökningar som inlämnas av aktören i enlighet med villkoren i artikel 32.1 under budgetåret, inbegripet inlämnandet av en ansökan avseende den berörda exporten, skall inte leda till utbetalning av mer än 75 000 euro.

Om den behöriga myndigheten betraktar en särskild ansökan som en exportdeklaration i den mening som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 800/1999 får de anse att datum för denna ansökan är det datum då tullmyndigheten har godtagit exportdeklarationen.

3.   Artikel 46 skall endast tillämpas i den medlemsstat där den sökande är etablerad.

Artikel 48

Medlemsstaterna skall senast den 5 i varje månad anmäla till kommissionen de bidragsbelopp som de har beviljat i enlighet med artikel 46 för perioden från och med den 16 till slutet av föregående månad samt senast den 20 i varje månad de bidragsbelopp som beviljats i enlighet med artikel 46 för perioden från och med den första till den 15 i innevarande månad. I förekommande fall skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om inga belopp beviljats under de berörda dagarna.

Om summan av de belopp som anmälts av medlemsstaterna uppgår till 30 miljoner euro kan kommissionen med hänsyn till gemenskapens internationella åtaganden upphäva tillämpningen av artikel 46 i högst 20 arbetsdagar när det gäller export som inte täcks av en bidragslicens.

Under samma omständigheter får kommissionen enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 3448/93 upphäva tillämpningen av artikel 46 i mer än 20 arbetsdagar när det gäller export som inte täcks av en bidragslicens.

KAPITEL V

EXPORTÖRERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 49

1.   Vid export av varorna skall den berörda parten deklarera de kvantiteter av basprodukter, därav bearbetade produkter eller produkter som jämställs med en av dessa två kategorier enligt artikel 3, som faktiskt har förbrukats, i den mening som avses i artikel 10, vid framställning av dessa varor och för vilka exportbidrag kommer att begäras, eller på annat sätt hänvisa till sammansättningen, om den har fastställts i enlighet med artikel 10 tredje stycket.

2.   När varor har förbrukats vid framställning av varor som skall exporteras, skall den berörda partens deklaration innehålla uppgifter om de faktiskt förbrukade varukvantiteterna samt om arten och kvantiteten av varje basprodukt, därav bearbetad produkt och/eller de produkter som jämställs med en av dessa två kategorier enligt artikel 3 som har förbrukats vid framställning av de aktuella varorna.

Den berörda parten skall till stöd för sin deklaration förse de behöriga myndigheterna med alla de handlingar och uppgifter som dessa anser vara av intresse.

De behöriga myndigheterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera riktigheten av de inlämnade deklarationerna.

3.   På begäran av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat inom vars territorium tullformaliteterna i samband med exporten äger rum skall de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna direkt meddela alla tillgängliga uppgifter för att möjliggöra kontroll av den deklaration som lämnats av den berörda parten.

Artikel 50

Genom undantag från artikel 49 och i samråd med de behöriga myndigheterna kan deklarationen avseende de förbrukade produkterna eller varorna ersättas med en sammanfattande deklaration av kvantiteten förbrukade produkter eller med en hänvisning till en deklaration av dessa kvantiteter, om de redan beräknats i enlighet med artikel 10 tredje stycket och under förutsättning att tillverkaren ställer all den information till myndigheternas förfogande som krävs för att kontrollera deklarationen.

Artikel 51

Om en exportör inte upprättar den deklaration som avses i artikel 49 eller inte tillhandahåller tillfredsställande uppgifter till stöd för sin deklaration, skall han inte ha rätt till exportbidrag.

Om de berörda varorna anges i kolumnerna 1 och 2 i bilaga IV, kan den berörda parten dock på uttrycklig begäran beviljas ett exportbidrag. Arten och kvantiteten av basprodukterna som beaktas för beräkningen av ett sådant exportbidrag skall fastställas på grundval av en analys av de varor som skall exporteras och i enlighet med tabellen i bilaga IV. Den behöriga myndigheten skall fastställa villkoren för hur denna analys skall genomföras och vilka underlag som behövs till stöd för begäran.

Kostnaden för en sådan analys skall bäras av exportören.

Artikel 52

1.   Artikel 49 skall inte tillämpas på de kvantiteter av jordbruksprodukter som fastställts i enlighet med bilaga III, med undantag av följande:

a)

De kvantiteter produkter som avses i artikel 49.1 och som exporteras i form av varor som delvis framställts av produkter för vilka utbetalningen av exportbidrag inte omfattas av de förordningar som avses i artikel 1.1 och delvis av andra produkter enligt de villkor som fastställs i artikel 11 tredje stycket.

b)

De kvantiteter ägg eller äggprodukter som exporteras i form av pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 11 00.

c)

Torrsubstanshalten i färska pastaprodukter enligt artikel 11 andra stycket.

d)

Arten av de faktiskt förbrukade basprodukterna vid framställning av D-glucitol (sorbitol) enligt KN-numren 2905 44 och 3824 60 samt eventuellt de procentandelar D-glucitol (sorbitol) som framställs av stärkelseprodukter och sackaros.

e)

De kvantiteter kasein som exporteras i form av varor enligt KN-nummer 3501 90 90.

f)

Maltdryckens platograd enligt KN-nummer 2202 90 10.

g)

Den kvantitet ej mältat korn som godkänns av behöriga myndigheter.

Den varubeskrivning som anges i exportdeklarationen och i ansökan om bidrag för de varor som förtecknas i bilaga III skall göras enligt nomenklaturen i den bilagan.

2.   När varorna analyseras i enlighet med artiklarna 49, 50 och 51 eller punkterna 1 eller 3 i denna artikel skall analysmetoderna vara de som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 4056/87 (22) eller, om sådana metoder saknas, de som används i samband med klassificering enligt Gemensamma tulltaxan av motsvarande varor som importeras till gemenskapen.

3.   I det dokument som attesterar den nämnda exporten skall anges kvantiteterna av de exporterade varorna och kvantiteterna av de varor som avses i artikel 49.1 eller ges en hänvisning till den sammansättning som har fastställts i enlighet med artikel 10 tredje stycket. Om artikel 51 andra stycket gäller, skall i stället för de sistnämnda kvantiteterna anges de basproduktkvantiteter som förtecknas i kolumn 4 i bilaga IV och som motsvarar resultatet av analysen av de exporterade varorna.

4.   För att bidrag skall beviljas för varor som omfattas av KN-nummer 0403 10 51 till 0403 10 99, 0403 90 71 till 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 och 2105 00 99, skall de uppfylla kraven i direktiv 92/46/EEG, särskilt kraven på att ha behandlats i godkända anläggningar och att uppfylla kraven på märkning enligt punkt A i kapitel IV i bilaga C till den förordningen.

För att bidrag skall beviljas för varor som omfattas av KN-nummer 3502 11 90 och 3502 19 90 skall de uppfylla kraven i avsnitt XI i bilagan till direktiv 89/437/EEG.

5.   Vid tillämpning av artiklarna 49 och 50 skall varje medlemsstat meddela kommissionen vilka kontroller som den genomför inom sitt territorium för de olika slagen av exporterade varor. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 53

1.   I enlighet med artiklarna 49 och 50 skall den berörda parten, för varor som omfattas av KN-nummer 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 till 1806 90 90, 1901 eller 2106 90 98 och som innehåller en hög andel mjölkprodukter som omfattas av KN-nummer 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 eller 0406, uppvisa en deklaration om att ingen av dessa mjölkprodukter har importerats från tredjeland eller en specifikation om vilka kvantiteter mjölkprodukter som importerats från tredjeland.

2.   För tillämpningen av punkt 1 skall uttrycket ”innehåller en hög andel” betyda att de mjölkprodukter som avses i punkt 1 skall utgöra minst 51 kg per 100 kg av den exporterade varan.

3.   När en begäran görs om att kvantiteterna skall bestämmas i enlighet med artikel 10 tredje stycket, får den behöriga myndigheten godta ett intyg från den berörda parten om att de mjölkprodukter som avses i punkt 1 som har importerats från tredjeland inte kommer att användas.

4.   En deklaration som lämnas in i enlighet med punkt 1 eller ett intyg som läggs fram i enlighet med punkt 3 kan godtas av den behöriga myndigheten om det på ett tillfredsställande sätt visas att priset för den mjölkprodukt som avses i punkt 1 och som ingår i exportvaran är detsamma som eller ligger nära det som gäller på gemenskapsmarknaden för en likvärdig produkt. Vid prisjämförelsen skall hänsyn tas till det datum då mjölkprodukten köptes.

KAPITEL VI

UTBETALNING AV BIDRAG

Artikel 54

1.   Vid export som utförs under perioden den 1–15 oktober varje år skall exportbidrag inte betalas ut före den 16 oktober.

Om kommissionen bedömer att det finns risk för att gemenskapen inte kan fullgöra sina internationella åtaganden, skall bidrag som gäller export mot uppvisande av en bidragslicens utfärdad för en viss budgetperiod och som skall utbetalas efter denna period, inte utbetalas före den 16 oktober. I så fall får den frist som anges i artikel 49.8 i förordning (EG) nr 800/1999 tillfälligt förlängas till tre månader och 15 dagar genom en förordning som skall offentliggöras före den 20 september i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Genom undantag från artikel 28.6 i förordning (EG) nr 800/1999 får, vid bidragslicenser som utfärdats för användning från och med den 1 juni för varor som skall exporteras före den 1 oktober, de basprodukter som räknas upp i bilaga I till denna förordning hållas under tullkontroll i avvaktan på bearbetning under en frist på tre månader, räknat från den dag då betalningsdeklarationen togs emot.

Genom undantag från artikel 29.5 i förordning (EG) nr 800/1999 får, vid bidragslicenser som utfärdats för användning från och med den 1 juni för de varor som skall exporteras före den 1 oktober, varor hållas i tullager eller i frizon under en frist på tre månader, räknat från den dag då betalningsdeklarationen togs emot.

KAPITEL VII

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Artikel 55

1.   Medlemsstaterna skall före den 10:e varje månad anmäla följande till kommissionen:

a)

Belopp för vilka bidragslicenser har återlämnats under föregående månad i enlighet med artikel 45.1.

b)

Belopp angivna bidragslicenser som förfaller under den föregående månaden och för vilka skyldigheterna i artikel 31.1 inte har uppfyllts i enlighet med artikel 31.2 eller 31.3.

c)

Bidragslicenser som utfärdats under föregående månad enligt artikel 40.

d)

Bidragslicenser som utfärdats under föregående månad enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000.

De belopp som avses under punkt b första stycket skall delas upp på den budgetperiod för bidragslicensen som de hänför sig till.

2.   Medlemsstaterna skall före den 1 november varje år anmäla till kommissionen det totala belopp som före den 1 oktober det året avskrivits av bidragslicenser som utfärdats under den budgetperiod som slutar 30 september för det föregående kalenderåret.

Artikel 56

1.   Medlemsstaterna skall senast i slutet av månaden efter den aktuella kalendermånaden till kommissionen – via det säkra, webbaserade systemet för datautbyte kallat DEX – vidarebefordra statistiska uppgifter om varor som omfattas av denna förordning för vilka exportbidrag beviljats föregående månad, uppdelad efter åttaställigt KN-nummer och omfattande

a)

kvantiteter sådana varor, uttryckt i ton eller någon annan angiven måttenhet,

b)

belopp, angivet i euro eller nationell valuta, av exportbidrag som beviljats föregående månad med avseende på var och en av de aktuella basjordbruksprodukterna,

c)

kvantiteter, uttryckta i ton, för var och en av de basjordbruksprodukter för vilka bidrag beviljats.

2.   Medlemsstaterna skall före den 1 januari varje år anmäla till kommissionen summan av alla bidragsbelopp som de faktiskt har beviljat fram till den 30 september föregående år för exportleveranser som genomförts under tidigare budgetperioder och som tidigare inte har anmälts, med angivande av de aktuella perioderna.

3.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall förskottsbetalningar anses vara bidrag som faktiskt beviljats. Återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag skall anmälas särskilt.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 57

Förordningarna (EEG) nr 3615/92, (EG) nr 3223/93 och (EG) nr 1520/2000 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall tolkas som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 58

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla ansökningar som lämnats in efter den 8 juli 2005 för licenser för användning från och med den 1 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 367, 16.12.1992, s. 10.

(3)  EGT L 292, 26.11.1993, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1762/2002 (EGT L 265, 3.10.2002, s. 13).

(4)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

(5)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(7)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(8)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(9)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(10)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(11)  EGT L 258, 16.10.1993, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 29).

(12)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1741/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 17).

(13)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(14)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(15)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(16)  EGT L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(17)  EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.

(18)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).

(19)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(20)  EGT L 239, 22.9.1979, s. 24.

(21)  EGT L 308, 27.11.2001, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förodningen (EG) nr 2080/2004 (EUT L 360, 7.12.2004, s. 4).

(22)  EGT L 379, 31.12.1987, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 202/98 (EGT L 21, 28.1.1998, s. 5).


BILAGA I

Basprodukter

KN-nr

Varuslag

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver, granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (produktgrupp 2)

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver, granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (produktgrupp 3)

ex 0404 10 02 – ex 0404 10 16

Vassle i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel (produktgrupp 1)

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (produktgrupp 6)

ex 0407 00 30

Ägg av fjäderfä, med skal, färska eller konserverade, andra än ägg för kläckning

ex 0408

Fågelägg utan skal samt äggula, lämpliga som livsmedel, färska, torkade, frysta eller på annat sätt konserverade, ej försatta med socker

1001 10 00

Durumvete

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, andra slag än för utsäde

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn, andra slag än för utsäde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, annat än för utsäde

ex 1006 30

Helt slipat ris

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, andra slag än hybrider, för utsäde

1701 99 10

Vitt socker

ex 1702 19 00

Laktos, innehållande minst 98,5 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker


BILAGA II

Varor för vilka exportbidrag får utbetalas

KN-nr

Varuslag

Jordbruksprodukter för vilka exportbidrag kan beviljas

III: se bilaga III

Spannmål (1)

Ris (2)

Ägg (3)

Socker, melass eller isoglukos (4)

Mjölkprodukter (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

 

0403 10

– Yoghurt:

 

 

 

 

 

0403 10 510403 10 99

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

 

– – – Smaksatt

X

X

X

X

 

– – – Andra:

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande frukt eller nötter

X

X

 

X

 

– – – – Innehållande kakao

X

X

X

X

 

0403 90

– Annat:

 

 

 

 

 

0403 90 71 – 0403 90 99

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

 

– – – Smaksatt

X

X

X

X

 

– – – Annat:

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande frukt eller nötter

X

X

 

X

 

– – – – Innehållande kakao

X

X

X

X

 

ex 0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

 

 

 

 

 

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

 

 

 

 

X

ex 0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Sockermajs

 

 

 

 

 

– – I form av kolvar

X

 

 

X

 

– – I form av korn

III

 

 

X

 

ex 0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Sockermajs:

 

 

 

 

 

– – – – I form av kolvar

X

 

 

X

 

– – – – I form av korn

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarin, med undantag av flytande margarin:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

X

1517 90

– Annat:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

 

 

 

X

1702 50 00

– Kemiskt ren fruktos

 

 

 

X

 

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

 

 

 

 

 

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker:

X

 

 

X

 

1704 90

– Annat:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Vit choklad

X

 

 

X

X

1704 90 51 to 1704 90 99

– – Annat

X

X

 

X

X

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

 

 

 

 

 

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

 

 

 

 

 

– – Sötat genom tillsats av sackaros

X

 

X

X

 

– – Annat

X

 

X

X

X

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

 

 

 

 

 

– – ”Chocolate milk crumb” (enligt KN-nr 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – Andra beredningar enligt nummer 1806 20

X

X

X

X

X

1806 31 00 och 1806 32

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger

X

X

X

X

X

1806 90

– Annat:

 

 

 

 

 

– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

X

X

X

X

X

– – ex 1806 90 (60, 70, 90)

X

 

X

X

X

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar:

 

 

 

 

 

– – Livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas.

X

X

X

X

X

– – Annat

X

X

 

X

X

1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905:

 

 

 

 

 

– – Livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas.

X

X

X

X

X

– – Annat

X

X

 

X

X

1901 90

– Annat:

 

 

 

 

 

1901 90 11 och 1901 90 19

– – Maltextrakt

X

X

 

 

 

– – Annat

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – Annat:

 

 

 

 

 

– – – – Livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas.

X

X

X

X

X

– – – – Annat

X

X

 

X

X

ex 1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

 

 

 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Innehållande ägg:

 

 

 

 

 

– – – Av durumvete och pastaprodukter av annan spannmål

III

 

X

 

 

– – – Annat

X

 

X

 

 

1902 19

– – Annat:

 

 

 

 

 

– – – Av durumvete och pastaprodukter av annan spannmål

III

 

 

 

X

– – – Annat:

X

 

 

 

X

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

 

 

 

 

1902 20 91 och 1902 20 99

– – Annat:

X

X

 

X

X

1902 30

– Andra pastaprodukter

X

X

 

X

X

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Inte beredda:

 

 

 

 

 

– – – Framställda av durumvete

III

 

 

 

 

– – – Annat

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – Annat

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

X

 

 

 

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

 

 

 

 

 

– Rostat ris, osötat, eller förkokt ris:

 

 

 

 

 

– – Innehållande kakao (6)

X

III

X

X

X

– – Inte innehållande kakao

X

III

 

X

X

– Andra, innehållande kakao (6)

X

X

X

X

X

– Andra

X

X

 

X

X

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Knäckebröd

X

 

 

X

X

1905 20

– Kryddade kakor, s.k. ”pain d'épices”

X

 

X

X

X

 

– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers):

 

 

 

 

 

1905 31

– – Söta kex, småkakor och dyl.

X

 

X

X

X

1905 32

– – Våfflor och rån (wafers)

X

 

X

X

X

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

X

 

X

X

X

1905 90

– Annat:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Matzos

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

X

 

 

 

 

1905 90 45 – 1905 90 90

– – – Andra produkter

X

 

X

X

X

ex 2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

 

 

 

 

 

2001 90

– Annat:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – I form av kolvar

X

 

 

X

 

– – – I form av korn

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

X

 

 

X

 

ex 2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006

 

 

 

 

 

2004 10

– Potatis:

 

 

 

 

 

– – Annat:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – I form av mjöl eller flingor

X

X

 

X

X

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – I form av kolvar

X

 

 

X

 

– – – I form av korn

III

 

 

X

 

ex 2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, andra än produkter enligt nr 2006

 

 

 

 

 

2005 20

– Potatis:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – I form av mjöl eller flingor

X

X

 

X

X

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – I form av kolvar

X

 

 

X

 

– – I form av korn

III

 

 

X

 

ex 2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

2008 99

– – Annat:

 

 

 

 

 

– – – Utan tillsats av alkohol:

 

 

 

 

 

– – – – Utan tillsats av socker:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – I form av kolvar

X

 

 

 

 

– – – – – – I form av korn

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

X

 

 

 

 

ex 2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

 

 

 

 

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – Annat

X

X

 

X

 

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Annat

X

X

 

X

 

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

 

 

 

 

– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Annat

X

 

 

X

 

– – Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Annat

X

 

 

X

 

ex 2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

 

 

 

 

 

2102 10

– Aktiv jäst:

 

 

 

 

 

2102 10 31 och 2102 10 39

– – Bagerijäst:

X

 

 

 

 

2105

Glassvaror, även innehållande kakao:

 

 

 

 

 

– Innehållande kakao

X

X

X

X

X

– Andra

X

X

 

X

X

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

2106 90

– Annat

 

 

 

 

 

2106 90 10

– – Ostfondue

X

X

 

X

X

2106 90 92 och 2106 90 98

– – Annat

X

X

 

X

X

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

X

 

 

X

 

2202 90

– Annat:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – Inte innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor enligt nr 0401–0404:

 

 

 

 

 

– – – Maltdrycker med en alkoholhalt på högst 0,5 volymprocent

III

 

 

 

 

– – – Annat

X

 

 

X

 

2202 90 91 – 2202 90 99

– – Annat

X

 

 

X

X

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

X

 

 

X

 

ex 2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

 

 

 

 

 

2208 20

– Sprit erhållen genom destillation av druvvin eller pressrester

 

 

 

X

 

2208 30

– Whisky:

 

 

 

 

 

– – Annan än s.k. bourbon-whisky

 

 

 

 

 

ex 2208 30 32 – 2208 30 88

– – – Annan whisky än sådan som anges i förordning (EEG) nr 2825/93

X

 

 

 

 

2208 50 11 – 2208 50 19

– Gin

X

 

 

 

 

2208 50 91 – 2208 50 99

– Genever

X

 

 

X

 

2208 60

– Vodka

X

 

 

 

 

2208 70

– Likör

X

 

X

X

X

2208 90

– Annat:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, på kärl rymmande högst 2 liter

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados, på kärl rymmande högst 2 liter

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – Annan sprit av frukt, på kärl rymmande högst 2 liter

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn, på kärl rymmande högst 2 liter

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – Andra, på kärl rymmande högst 2 liter

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – Andra spritdrycker, på kärl rymmande högst 2 liter

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – Sprit av frukt, på kärl rymmande mer än 2 liter

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – Andra slag, på kärl rymmande mer än 2 liter

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – Andra spritdrycker, på kärl rymmande mer än 2 liter

X

 

 

X

X

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

III

 

 

III

 

ex 3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar på basis av luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

 

 

 

 

 

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Annat

X

 

 

X

X

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

 

 

 

 

 

3501 10

– Kasein

 

 

 

 

III

3501 90

– Annat:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Kaseinlim

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – Annat

 

 

 

 

III

ex 3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat:

 

 

 

 

 

– Äggalbumin:

 

 

 

 

 

3502 11

– – Torkat

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Annat

 

 

III

 

 

3502 19

– – Annat

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Annat

 

 

III

 

 

3502 20

– Mjölkalbumin:

 

 

 

 

 

3502 20 91 och 3502 20 99

– – Annat

 

 

 

 

III

ex 3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse, med undantag av stärkelse enligt nr 3505 10 50:

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – Företrad eller förestrad stärkelse

X

 

 

 

 

ex 3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

X

X

 

 

 

ex 3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

III

 

 

III

 


(1)  Förordning (EG) nr 1784/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 78).

(2)  Förordning (EG) nr 1785/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 96).

(3)  Förordning (EEG) nr 2771/75 (EGT L 282, 1.11.1975, s. 45).

(4)  Förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(5)  Förordning (EG) nr 1255/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).

(6)  Innehållande högst 6 % kakao.


BILAGA III

Referenskvantitet enligt artikel 11

KN-nr

Varuslag

Vanligt vete

Durum vete

Majs

Slipat lång- kornigt ris

Slipat rund- kornigt ris

Korn

Vitt socker

Vassle (PG1)

Skum-mjölkspulver (PG2)

Ägg med skal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Sockermajs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – I form av korn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Sockermajs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – I form av korn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Innehållande ägg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Framställda av durumvete, inte innehållande andra spannmålsslag eller innehållande högst 3 viktprocent av andra spannmålsslag och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Högst 0,95 viktprocent

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Mer än 0,95 %, men mindre än 1,10 %

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Mer än 1,10 %, men mindre än 1,30 %

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Mer än 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Andra, av spannmål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande minst 80 viktprocent durumvete och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Högst 0,87 %

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 0,87 %, men mindre än 0,99 %

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 0,99 %, men mindre än 1,15 %

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande mindre än 80 viktprocent durumvete och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mindre än 0,75 %

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 0,75 %, men mindre än 0,83 %

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 0,83 %, men mindre än 0,93 %

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Mer än 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Andra (utom av spannmål): se bilaga II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Andra (dvs. inte enbart sådana som innehåller ägg):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Framställda av durumvete, inte innehållande andra spannmålsslag eller innehållande högst 3 viktprocent av andra spannmålsslag och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mindre än 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 0,95 %, men inte mer än 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 1,10 %, men inte mer än 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Andra, av spannmål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande minst 80 viktprocent durumvete och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mindre än 0,87 %

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 0,87 %, men mindre än 0,99 %

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 0,99 %, men mindre än 1,15 %

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Innehållande mindre än 80 viktprocent durumvete och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mindre än 0,75 %

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 0,75 %, men mindre än 0,83 %

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 0,83 %, men mindre än 0,93 %

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mer än 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Andra (utom av spannmål): se bilaga II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Inte beredda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Framställda av durumvete, inte innehållande andra spannmålsslag eller innehållande högst 3 viktprocent av andra spannmålsslag och med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mindre än 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 0,95 %, men inte mer än 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 1,10 %, men inte mer än 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Mer än 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Andra (utom av durumvete): se bilaga II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – Andra (beredda): se bilaga II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – Framställda av ris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Osötat svällt ris

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – Framställda av ris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Osötat svällt ris

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– Andra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – Ris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Förkokt ris (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – I form av korn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – I form av korn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – I form av korn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – Majs i form av korn med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – I form av korn

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – Maltdrycker med en alkoholhalt på högst 0,5 volymprocent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställda av malt av korn eller av vete, utan tillsats av omältad spannmål, ris (eller produkter som erhållits vid bearbetning av dessa) eller socker (sackaros eller invertsocker)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – Andra

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Polyoler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Framställt av sackaros i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – I vattenlösning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – Annat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – Annat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Kasein

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – Annat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502

Albuminer, albuminater och andra albuminderivat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Äggalbumin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – Torkat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Annat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – Annat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Annat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– Mjölkalbumin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – Annat

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol annan än sorbitol enligt KN-nr 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – I vattenlösning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – Annat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – Annat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Framställt av sackaros

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Denna kvantitet gäller för majskorn med en vattenhalt av 72 viktprocent.

(2)  Denna halt skall bestämmas genom att från produktens totala askhalt dra av den del av askan som härrör från de tillsatta äggen på grundval av 0,04 viktprocent askhalt per 50 g ägg med skal (eller motsvarande i äggprodukter).

(3)  Denna kvantitet skall minskas med 1,6 kg/100 kg per 50 g ägg med skal (eller motsvarande i andra äggprodukter) per kg pasta.

(4)  5 kg/100 kg per 50 g ägg med skal (eller motsvarande i andra äggprodukter) per kg pasta, varvid alla mellanliggande kvantiteter skall avrundas till närmast lägre 50 g.

(5)  Förkokt ris består av skalade riskorn som har förkokats och delvis torkats för att underlätta den avslutande kokningen.

(6)  Denna kvantitet beräknas för öl med en koncentration mellan 11 och 12° Plato. För öl med en koncentration av mindre än 11° Plato skall denna kvantitet minskas med 9 % per ° Plato, varvid den verkliga koncentrationen först avrundas nedåt till närmaste grad. För öl med en koncentration av mer än 12° Plato skall denna kvantitet ökas med 9 % per ° Plato, varvid den verkliga koncentrationen först avrundas uppåt till närmaste grad.

(7)  De kvantiteter som anges i kolumnerna 5 och 9 är beräknade för en vattenlösning av D-glucitol (sorbitol) med en torrsubstanshalt av 70 viktprocent. För vattenlösningar av sorbitol med en annan torrsubstanshalt skall dessa kvantiteter ökas eller minskas, alltefter omständigheterna, i förhållande till den verkliga torrsubstanshalten och avrundas nedåt till närmaste kg.

(8)  Kvantiteten, som beror på det kasein som bearbetats, bestäms utifrån antagandet att 100 kg kasein innehåller 291 kg skummjölkspulver (PRODUKTGRUPP 2).

(9)  Per hektoliter öl.


BILAGA IV

Varor för vilka mängden basprodukter kan fastställas vid kemisk analys – med en relevant tabell enligt artikel 51

KN-nr

Varuslag

Analysresultat

Basprodukter som ligger till grund för beviljande av exportbidraget

Basproduktskvantitet som ligger till grund för beviljande av exportbidraget (per 100 kg varor)

1

2

3

4

5

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

 

 

 

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker

1.

Sackaros (1)

1.

Vitt socker

1.

1 kg för 1 viktprocent sackaros (1)

2.

Druvsocker (2)

2.

Majs

2.

2,1 kg för 1 viktprocent glukos (2)

1704 90 30 – 1704 90 99

– – Andra

1.

Sackaros (1)

1.

Vitt socker

1.

1 kg för 1 viktprocent sackaros (1)

2.

Druvsocker (2)

2.

Majs

2.

2,1 kg för 1 viktprocent glukos (2)

3. a)

Som innehåller mindre än 12 viktprocent mjölkfett

3. a)

Mjölkpulver (PG3)

3. a)

3,85 kg för 1 viktprocent mjölkfett

b)

Som innehåller minst 12 viktprocent mjölkfett

b)

Smör (PG6)

3. b)

1,22 kg för 1 viktprocent mjölkfett

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

 

 

 

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1.

Sackaros (1)

1.

Vitt socker

1.

1 kg för 1 viktprocent sackaros (1)

2.

Druvsocker (2)

2.

Majs

2.

2,1 kg för 1 viktprocent glukos (2)

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg

1.

Sackaros (1)

1.

Vitt socker

1.

1 kg för 1 viktprocent sackaros (1)

2.

Druvsocker (2)

2.

Majs

2.

2,1 kg för 1 viktprocent glukos