ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 171

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
2 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1027/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1028/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 166:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1029/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 85:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1030/2005 av den 1 juli 2005 om den 338:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1031/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 21:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1032/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 166:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2005 av den 1 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 22:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1034/2005 av den 1 juli 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök från och med den 1 juli 2005

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1035/2005 av den 1 juli 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för svampkonserver från och med den 1 juli 2005

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1036/2005 av den 1 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1037/2005 av den 1 juli 2005 om vidtagande av nödåtgärder för skydd och återhämtning av ansjovisbeståndet i ICES-delområde VIII

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1038/2005 av den 1 juli 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

25

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2005 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén

26

 

*

Rådets beslut av den 24 juni 2005 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

27

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 april 2004 om ärendena COMP/D2/32448 och 32450, Compagnie Maritime Belge SA (uppföljning efter domstolens dom den 16 mars 2000) [delgivet med nr K(2004) 1779]

28

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1027/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1028/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 166:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2), använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 166:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 juli 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 166:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

206,1

210

Koncentrerat

204,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

73

73

Koncentrerat

73


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1029/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 85:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud. Beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 85:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 28 juni 2005, fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:

Lägsta försäljningspris:

195,24 EUR/100 kg,

Säkerheten för förädling:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1030/2005

av den 1 juli 2005

om den 338:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen (2) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 338:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 45, 21.2.1990, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1031/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 21:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (2) har interventionsorganen genom stående anbudsinfordran bjudit ut vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar till försäljning.

(2)

På grundval av de anbud som mottas för varje enskild anbudsinfordran skall det, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett lägsta försäljningspris eller beslutas att inget anbud skall antas.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 21:a enskilda anbudsinfordran i enlighet med förordning (EG) nr 214/2001, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 28 juni 2005, fastställs det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver härmed till 196,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1032/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 166:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 166:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 juli 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 166:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

41

37,5

Smör < 82 %

36,1

Koncentrerat smör

Grädde

20

16

Förädlingssäkerhet

Smör

45

Koncentrerat smör

Grädde

22


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1033/2005

av den 1 juli 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 22:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 22:a enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 28 juni 2005, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 275 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1034/2005

av den 1 juli 2005

om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök från och med den 1 juli 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av akten om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (1) införs förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 228/2004 av den 3 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 565/2002 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (2), fastställs det bestämmelser som gör det möjligt för importörer från dessa länder (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) att utnyttja bestämmelserna i förordning (EG) nr 565/2002. Syftet med dessa bestämmelser var att göra åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och å andra sidan nya importörer i dessa nya medlemsstater och att anpassa begreppet referenskvantitet på ett sådant sätt att dessa importörer kan omfattas av systemet.

(3)

För att säkerställa den fortsatta försörjningen av marknaden i den utvidgade unionen samtidigt som hänsyn tas till de ekonomiska villkor för försörjning av marknaden som fanns i de nya medlemsstaterna före deras anslutning till Europeiska unionen bör det som en autonom och tillfällig åtgärd öppnas en ny tullkvot för import av färsk eller kyld vitlök med KN-nummer 0703 20 00. Denna nya tullkvot läggs till dem som öppnades genom kommissionens förordning (EG) nr 1077/2004 (3), kommissionens förordning (EG) nr 1743/2004 (4) och kommissionens förordning (EG) nr 218/2005 (5).

(4)

Denna nya tullkvot bör öppnas som en övergångsåtgärd och påverkar inte resultatet av de förhandlingar som pågår inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) till följd av de nya medlemsstaternas anslutning.

(5)

Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En autonom tullkvot på 4 400 ton med löpnummer 09.4018 (nedan kallad den ”autonoma kvoten”) skall öppnas från och med den 1 juli 2005 för import till gemenskapen av färsk eller kyld vitlök med KN-nummer 0703 20 00.

2.   Den värdetullsats som skall tillämpas på produkter som importeras inom ramen för den autonoma kvoten skall vara 9,6 %.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 565/2002 och förordning (EG) nr 228/2004 skall tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten, med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen.

Bestämmelserna i artikel 1, artikel 5.5 och artikel 6.1 i förordning (EG) nr 565/2002 skall däremot inte tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten.

Artikel 3

Giltighetstiden för de importlicenser som utfärdas för den autonoma kvoten (nedan kallade ”licenserna”) skall begränsas till den 30 september 2005.

Licenserna skall i fält 24 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   Importörerna får ansöka om licenser hos medlemsstaternas behöriga myndigheter under de fem arbetsdagar som följer direkt på dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Ansökningarna skall i fält 20 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga II.

2.   De licensansökningar som lämnas in av en importör får högst omfatta en kvantitet på 10 % av den autonoma kvoten.

Artikel 5

Den autonoma kvoten skall fördelas enligt följande:

70 % för traditionella importörer.

30 % för nya importörer.

Om den kvantitet som tilldelats den ena av de två kategorierna importörer inte uttöms av denna, får den resterande kvantiteten tilldelas den andra kategorin.

Artikel 6

1.   Den sjunde arbetsdagen efter den här förordningens ikraftträdande skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter för vilka licensansökningar har lämnats in.

2.   Licenserna skall utfärdas den tolfte arbetsdagen efter den här förordningens ikraftträdande, under förutsättning att kommissionen inte vidtagit särskilda åtgärder med tillämpning av punkt 3.

3.   Om kommissionen, på grundval av de meddelanden som inkommit med stöd av punkt 1, konstaterar att licensansökningarna överskrider de tillgängliga kvantiteterna för en kategori importörer enligt artikel 5, skall den genom en förordning fastställa en minskningsprocentsats som gäller för alla de berörda ansökningarna.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).

(2)  EUT L 39, 11.2.2004, s. 10.

(3)  EUT L 203, 8.6.2004, s. 7.

(4)  EUT L 311, 8.10.2004, s. 19.

(5)  EUT L 39, 11.2.2005, s. 5.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 3

:

På spanska

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

På tjeckiska

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

På danska

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

På tyska

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

På estniska

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

På grekiska

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

På engelska

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

På franska

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

På italienska

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

På lettiska

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

På litauiska

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

På ungerska

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

På nederländska

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

På polska

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

På portugisiska

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

På slovakiska

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

På slovenska

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

På finska

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

På svenska

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.1

:

På spanska

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

På tjeckiska

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

På danska

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

På tyska

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

På estniska

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

På grekiska

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

På engelska

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

På franska

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

På italienska

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

På lettiska

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

På litauiska

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

På ungerska

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

På nederländska

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

På polska

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

På portugisiska

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

På slovakiska

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

På slovenska

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

På finska

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

På svenska

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1035/2005

av den 1 juli 2005

om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för svampkonserver från och med den 1 juli 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av akten om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 (1) fastställdes bestämmelser om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svampkonserver.

(2)

I förordning (EG) nr 1864/2004 fastställs övergångsbestämmelser för importörer från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien. Syftet med dessa bestämmelser är att göra åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och å andra sidan nya importörer i dessa nya medlemsstater och att anpassa de kvantiteter som får omfattas av licensansökningar från traditionella importörer från de nya medlemsstaterna på ett sådant sätt att dessa importörer kan omfattas av systemet.

(3)

För att säkerställa den fortsatta försörjningen av marknaden i den utvidgade unionen samtidigt som hänsyn tas till de ekonomiska villkor för försörjning av marknaden som fanns i de nya medlemsstaterna före anslutningen bör det som en autonom och tillfällig åtgärd öppnas en tullkvot för import av konserverad svamp av arten Agaricus enligt KN-numren 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30. Denna nya tullkvot läggs till dem som öppnades genom kommissionens förordning (EG) nr 1076/2004 (2), samt genom kommissionens förordningar (EG) nr 1749/2004 (3) och (EG) nr 220/2005 (4).

(4)

Denna nya tullkvot bör öppnas som en övergångsåtgärd och påverkar inte resultatet av de förhandlingar som pågår inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) till följd av de nya medlemsstaternas anslutning.

(5)

Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En autonom tullkvot på 1 200 ton (avrunnen nettovikt) med löpnummer 09.4019, (nedan kallad ”den autonoma kvoten”), skall öppnas från och med den 1 juli 2005 för import till gemenskapen av konserverad svamp av arten Agaricus enligt KN-numren 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30.

2.   Den värdetullsats som skall tillämpas på produkter som importeras inom ramen för den autonoma kvoten skall vara 12 % för produkter enligt KN-nummer 0711 51 00 och 23 % för produkter enligt KN-numren 2003 10 20 och 2003 10 30.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1864/2004 skall tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten, med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen.

Bestämmelserna i artikel 1, artikel 5.2 och 5.5, artikel 6.2, 6.3 och 6.4, artikel 7, artikel 8.2 samt artiklarna 9 och 10 i förordning (EG) nr 1864/2004 skall däremot inte tillämpas på förvaltningen av den autonoma kvoten.

Artikel 3

Giltighetstiden för de importlicenser som utfärdas för den autonoma kvoten (nedan kallade ”licenserna”) skall begränsas till den 30 september 2005.

Licenserna skall i fält 24 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   Importörerna får ansöka om licenser hos medlemsstaternas behöriga myndigheter under de fem arbetsdagar som följer direkt på dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Licenserna skall i fält 20 innehålla någon av de uppgifter som anges i bilaga II.

2.   De licensansökningar som lämnas in av en traditionell importör får inte gälla en kvantitet som överstiger 9 % av den autonoma kvoten.

3.   De licensansökningar som lämnas in av en ny importör får inte gälla en kvantitet som överstiger 1 % av den autonoma kvoten.

Artikel 5

Den autonoma kvoten skall fördelas enligt följande:

95 % för traditionella importörer.

5 % för nya importörer.

Om den kvantitet som tilldelats den ena av de två kategorierna importörer inte uttöms av denna, får den resterande kvantiteten tilldelas den andra kategorin.

Artikel 6

1.   Den sjunde arbetsdagen efter dagen för den här förordningens ikraftträdande skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter för vilka licensansökningar har lämnats in.

2.   Licenserna skall utfärdas den tolfte arbetsdagen efter den här förordningens ikraftträdande, under förutsättning att kommissionen inte vidtagit särskilda åtgärder med tillämpning av punkt 3.

3.   När kommissionen, på grundval av de meddelanden som inkommit med stöd av punkt 1, konstaterar att licensansökningarna överskrider de tillgängliga kvantiteterna för en kategori importörer enligt artikel 5, skall den genom en förordning fastställa en minskningsprocentsats som gäller för alla de berörda ansökningarna.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 30.

(2)  EUT L 203, 8.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 312, 9.10.2004, s. 3.

(4)  EUT L 39, 11.2.2005, s. 11.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 3

:

På spanska

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

På tjeckiska

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

På danska

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

På tyska

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

På estniska

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

På grekiska

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

På engelska

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

På franska

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

På italienska

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

På lettiska

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

På litauiska

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

På ungerska

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

På nederländska

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

På polska

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

På portugisiska

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

På slovakiska

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

På slovenska

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

På finska

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

På svenska

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.1

:

På spanska

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

På tjeckiska

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

På danska

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

På tyska

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

På estniska

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

På grekiska

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

På engelska

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

På franska

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

På italienska

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

På lettiska

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

På litauiska

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

På ungerska

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

På nederländska

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

På polska

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

På portugisiska

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

På slovakiska

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

På slovenska

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

På finska

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

På svenska

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1036/2005

av den 1 juli 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 29.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (2) fastställs bl.a. tillämpningsföreskrifter när det gäller mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de importordningar som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och vissa central- och östeuropeiska länder å andra sidan. För att de medgivanden skall kunna verkställas som föreskrivs i rådets och kommissionens beslut 2005/430/EG (3) och 2005/431/EG (4) om ingående av tilläggsprotokoll till Europaavtalen om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bulgarien och Rumänien å andra sidan, för att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, bör de nya tullkvoterna öppnas och vissa befintliga kvoter ökas från och med den 1 juli 2005, den dag då tilläggsprotokollen träder i kraft.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 747/2001 (5) fastställs att kvot nr 09.1302 med avseende på vissa jordbruksprodukter med ursprung i Israel skall förvaltas enligt principen ”först till kvarn får först mala” i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (6). Den kvoten bör beaktas i förordning (EG) nr 2535/2001.

(3)

Bilaga XII till förordning (EG) nr 2535/2001 innehåller en hänvisning till det utfärdande organet i Cypern som bör strykas på grund av Cyperns anslutning till Europeiska unionen.

(4)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 skall punkt b ersättas med följande:

”b)

Kvoter enligt rådets och kommissionens beslut 2005/430/EG (7) och 2005/431/EG (8).

2.

Artikel 19a skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Inom ramen för de kvoter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 312/2003 (9) och (EG) nr 747/2001 (10) och som anges i bilaga VIIa till den här förordningen skall artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas.

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   En förutsättning för att sänkt tull skall kunna tillämpas är att ett ursprungsbevis i enlighet med bilaga III till avtalet med Republiken Chile eller protokoll 4 till avtalet med Israel uppvisas.”

3.

Del B i bilaga I skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga VIIa skall ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

5.

I bilaga XII skall den rad som avser Cypern strykas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 1 och 3 i artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 810/2004 (EUT L 149, 30.4.2004, s. 138).

(3)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 503/2005 (EUT L 83, 1.4.2005, s. 13).

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 1.

(8)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 26.”

(9)  EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.

(10)  EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.”


BILAGA I

”I.B

TULLKVOTER ENLIGT EUROPAAVTALEN MELLAN GEMENSKAPEN OCH BULGARIEN OCH RUMÄNIEN

1.   Produkter med ursprung i Rumänien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats (% av tullsatsen för MGN)

Kvantiteter (i ton)

Årlig kvantitet

under perioden 1.7.2005–30.6.2006

Årlig ökning fr.o.m. den 1 juli 2006 och därefter

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Skummjölkspulver

Tullfritt

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Helmjölkspulver

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, ej smaksatt

Tullfritt

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Annan, ej smaksatt

09.4758

0406

Ost och ostmassa

Tullfritt (2)

3 000

200


2.   Produkter med ursprung i Bulgarien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats (% av tullsatsen för MGN)

Kvantiteter (i ton)

Årlig kvantitet

under perioden 1.7.2005–30.6.2006

Årlig ökning fr.o.m. den 1 juli 2006 och därefter

09.4773

0402 10

Skummjölkspulver

Tullfritt (2)

3 300

300

0402 21

Helmjölkspulver, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, ej smaksatt

Tullfritt

770

70

09.4660

0406

Ost och ostmassa

Tullfritt (2)

7 000

300


(1)  Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna (i kolumnen ’Varuslag’) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(2)  Detta medgivande gäller endast produkter för vilka det inte betalas ut någon form av exportbidrag.”


BILAGA II

”BILAGA VIIa

1.   Tullkvot enligt bilaga I till associeringsavtalet med Republiken Chile

 

Årliga kvantiteter (i ton)

(bas = kalenderår)

 

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats (% av tullsatsen för MGN)

Under perioden

1.2.2003–31.12.2003

2004

Årlig ökning från 2005

09.1924

0406

Ost och ostmassa

Undantag

1 375

1 500

75


2.   Tullkvot enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 med avseende på vissa jordbruksprodukter med ursprung i Israel

 

Årliga kvantiteter (i ton)

(bas = kalenderår)

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats

2004

2005

2006

Från 2007 och framåt

09.1302

0404 10

Vassle och modifierad vassle

Undantag

824

848

872

896


(1)  Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna (i kolumnen ’Varuslag’) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.”


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1037/2005

av den 1 juli 2005

om vidtagande av nödåtgärder för skydd och återhämtning av ansjovisbeståndet i ICES-delområde VIII

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 7.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Nya vetenskapliga rön från Internationella havsforskningsrådet (ICES) pekar på att brådskande åtgärder är nödvändiga för att ansjovisbeståndet i ICES-delområde VIII skall kunna skyddas och återhämta sig. Fisket bör därför förbjudas omedelbart för en period av tre månader.

(2)

Under tiden för fiskestoppet kommer kommissionen att göra en bedömning av huruvida fiskestoppet skall ses över, efter samråd med Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(3)

Det är därför lämpligt att kommissionen, på eget initiativ, vidtar nödåtgärder för att skydda ansjovisbeståndet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansjovisfiske i ICES-delområde VIII skall vara förbjudet. Det skall också vara förbjudet att behålla ombord, lasta om eller landa ansjovis som fångats i ICES-delområde VIII efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas under en period på tre månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1038/2005

av den 1 juli 2005

om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2), särskilt artikel 2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2771/1999 skall kommissionen inleda respektive avbryta uppköp så snart det i en medlemsstat konstateras att det nationella marknadspriset under två på varandra följande veckor är lägre än 92 % av interventionspriset, respektive uppgår till 92 % eller mer av interventionspriset.

(2)

Den senaste förteckningen över medlemsstater i vilka interventionsuppköpen tillfälligt skall upphöra fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 947/2005 (3). Denna förteckning bör uppdateras med tanke på de nya marknadspriser som Sverige meddelat i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2771/1999. Av tydlighetsskäl bör förteckningen ersättas och förordning (EG) nr 947/2005 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppköp av smör enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall tillfälligt upphöra i Belgien, Danmark, Cypern, Ungern, Malta, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Slovenien, Finland och Förenade kungariket.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 947/2005 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUT L 160, 23.6.2005, s. 12.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/26


RÅDETS BESLUT

av den 24 juni 2005

om utnämning av en ledamot i Regionkommittén

(2005/478/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den brittiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002 till 25 januari 2006.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Derek BODENs avgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006, utnämns

 

Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

som ersättare för Derek BODEN.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 2005.

På rådets vägnar

L. LUX

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/27


RÅDETS BESLUT

av den 24 juni 2005

om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

(2005/479/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den brittiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002 till 25 januari 2006.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Ruth BAGNALLS bortgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006, utnämns

Sharon TAYLOR,

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council)

som ersättare för Ruth BAGNALL.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 2005.

På rådets vägnar

L. LUX

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2004

om ärendena COMP/D2/32448 och 32450, Compagnie Maritime Belge SA (uppföljning efter domstolens dom den 16 mars 2000)

[delgivet med nr K(2004) 1779]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2005/480/EG)

I.   INLEDNING

(1)

Den 30 april 2004 antog kommissionen ett beslut i ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och ålade det Antwerpenbaserade rederiet Compagnie Maritime Belge, SA (”CMB”) böter på 3 400 000 euro. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (1) offentliggör kommissionen härmed namnet på motparten och beslutets huvudsakliga innehåll, med beaktande av företags berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. En icke-konfidentiell version av hela beslutet finns på de giltiga språken i ärendet och kommissionens arbetsspråk på webbplatsen för Generaldirektoratet för konkurrens: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   FÖRFARANDE

(2)

Beslutet är en uppföljning på det så kallade Cewal-ärendet, där kommissionen bötfällde medlemmarna i en linjekonferens kallad Associated Central West Africa Lines (”Cewal”) på grund av överträdelse av artikel 86 i EG-fördraget (numera artikel 82; i hänvisningarna nedan används den artikelbeteckningen).

(3)

I kommissionens beslut 93/82/EEG (2) (nedan kallat ”ursprungsbeslutet”) konstaterade kommissionen bland annat att Cewal och två andra linjekonferenser, Cowac och Ukwal, och de företag som var medlemmar i konferenserna hade brutit mot artikel 85.1 i EG-fördraget (numera artikel 81.1; i hänvisningarna nedan används den artikelbeteckningen). Medlemmarna i Cewal hade också brutit mot artikel 82 i EG-fördraget genom att på tre olika sätt missbruka sin dominerande ställning. Företagen ålades att upphöra med överträdelserna.

(4)

I ursprungsbeslutet bötfällde kommissionen fyra av medlemsföretagen i Cewal för överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget. CMB ålades att betala böter på 9,6 miljoner ecu.

(5)

Samtliga fyra företag och CMB:s dotterbolag CMBT väckte talan om ogiltigförklaring av ursprungsbeslutet vid förstainstansrätten. Förstainstansrätten ogillade talan i en dom den 8 oktober 1996 (3) (”förstainstansrättens dom”), men sänkte böterna. CMB:s böter sänktes till 8 640 000 ecu.

(6)

CMB, CMBT och ytterligare ett företag som bötfällts, Dafra-Lines A/S, överklagade förstainstansrättens dom. EG-domstolen avvisade i en dom den 16 mars 2000 (4) (nedan kallat ”EG-domstolens dom”) samtliga grunder för överklagandet i fråga om ursprungsbeslutets innehåll men

ogiltigförklarade de artiklar i ursprungsbeslutet varigenom böter ålades, och

ogillade överklagandet i övrigt.

(7)

EG-domstolen anförde som grund för ogiltigförklaringen att kommissionen hade underlåtit att klart ange i meddelandet om invändningar

att den avsåg att bötfälla varje enskild medlem i Cewal, och

att böterna skulle fastställas med utgångspunkt i en bedömning av varje bolags deltagande i det agerande som utgjorde den påstådda överträdelsen.

(8)

Den 16 april 2003 skickade kommissionen ett nytt meddelande om invändningar till CMB och informerade företaget om att den avsåg att anta ett nytt beslut om böter för de överträdelser som fastslagits i ursprungsbeslutet. I meddelandet om invändningar underrättade kommissionen uttryckligen CMB om att den avsåg att bötfälla företaget individuellt, och att böternas storlek skulle fastställas utifrån en bedömning av varje företags delaktighet i det agerande som utgjorde överträdelsen.

III.   BESLUTET

(9)

Beslutet grundar sig på de sakförhållanden som fastställts i ursprungsbeslutet. I beslutet anges uttryckligen att det inte är avsett att ersätta eller ändra de sakförhållanden eller de överträdelser som fastslagits i ursprungsbeslutet. Därför innehåller beslutet bara en kort beskrivning av de omständigheter i ursprungsbeslutet som ligger till grund för de överträdelser som fastställdes där samt en beskrivning av hur dessa omständigheter bedömdes av förstainstansrätten och EG-domstolen.

(10)

I ursprungsbeslutet fann kommissionen att medlemmarna i Cewal hade en gemensam dominerande ställning på rutterna mellan hamnar i dåvarande Zaire och nordeuropeiska hamnar. Medlemmarna hade missbrukat denna dominerande ställning i syfte att konkurrera ut två andra rederier genom att

insistera på att ett avtal om ensamrätt mellan Cewal och ett zairiskt halvstatligt organ (Ogefrem) skulle tillämpas,

systematiskt erbjuda samma eller lägre fraktsatser som den främste oberoende konkurrenten för fartyg som avgick samma dag eller i nära anslutning till den dagen (användning av s.k. fighting ships), och

använda hundraprocentiga lojalitetsavtal och svartlistning för att ”bestraffa” avlastare som använde sig av oberoende fartyg.

(11)

Av den rättsliga bedömningen framgår att kommissionen anser att de delar av ursprungsbeslutet som gäller förekomsten, arten och omfattningen av överträdelserna

har vunnit rättskraft, eller

är slutligt avgjorda eftersom tidsfristen för att föra talan mot dem har löpt ut för länge sedan.

(12)

Vad beträffar den rättsliga bedömningen av böterna anser kommissionen att CMB har beretts möjlighet att försvara sig i fråga om de böter som företaget skall åläggas att betala och grunderna för böterna.

(13)

Vad beträffar preskription konstaterar kommissionen att varken den femåriga eller den tioåriga preskriptionstiden i rådets förordning (EEG) nr 2988/74 (5) har löpt ut. Kommissionen kan därför ålägga nya böter.

IV.   BÖTERNA

(14)

Kommissionen anser det nödvändigt att bötfälla CMB i enlighet med artikel 19.2 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 (6) för de överträdelser av artikel 82 i EG-fördraget som konstaterades i ursprungsbeslutet.

(15)

Det här beslutet grundar sig på övervägandena i ursprungsbeslutet om åläggande av böter och böternas storlek och fördelning samt förstainstansrättens överväganden i dessa frågor.

(16)

Böterna grundar sig också på riktlinjerna från 1998. Vad beträffar höjningen av beloppen på grund av överträdelsernas allvarlighet har hänsyn tagits till överträdelsernas art, deras faktiska inverkan på marknaden och den relevanta geografiska marknaden.

(17)

Den relevanta geografiska marknaden är linjefarten mellan nordeuropeiska hamnar och hamnar i Zaire.

(18)

De överträdelser av artikel 82 i EG-fördraget som har begåtts av CMB och de övriga medlemmarna i Cewal är av allvarlig art, eftersom de tillät Cewal att uppnå ett faktiskt monopol på rutterna till och från Zaire. Dessutom var syftet med överträdelserna att konkurrera ut den ende konkurrenten på marknaden.

(19)

Hänsyn har också tagits till det faktum att Cewals ordförande och sekreterare var anställda vid CMB och att Cewal hade sitt kontor i samma lokaler som CMB.

(20)

I sin dom fann förstainstansrätten att kommissionen, i avskräckande syfte, var i sin fulla rätt att beakta att rederierna i CMB-koncernen transporterade så gott som samtliga konferensens laster vid tiden för antagandet av ursprungsbeslutet. Eftersom någon sådan särskild omständighet inte föreligger vid tiden för antagandet av det här beslutet, har hänsyn inte tagits till den omständigheten vid beräkningen av böterna.

(21)

På grundval av ovannämnda överväganden fastställer kommissionen ett grundbelopp på 1 miljon euro för varje överträdelse.

(22)

Dessa grundbelopp ökas med 20, 15 respektive 20 procent på grund av överträdelsernas varaktighet.

(23)

På grund av den långa tid som gått såväl sedan överträdelsen upphörde som mellan EG-domstolens dom och meddelandet om invändningar från april 2003, har ett belopp på 50 000 euro dragits av från alla tre bötesbeloppen.

(24)

Kommissionen ålägger därför ett bötesbelopp på 3,4 miljoner euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  EGT L 34, 10.2.1993, s. 20.

(3)  Förstainstansrättens dom i förenade målen T-24/93, T-25/93, T-26/93 och T-28/93, CMB, CMBT och Dafra-Lines mot kommissionen, REG 1996, s. II-1201.

(4)  EG-domstolens dom i förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, CMB, CMBT och Dafra-Lines mot kommissionen, REG 2000, s. I-1365.

(5)  EGT L 319, 29.11.1974, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.

(6)  EGT L 378, 31.12.1986, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.