ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
24 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 953/2005 av den 21 juni 2005 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 954/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 411/88 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 957/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 846/2005 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 958/2005 av den 23 juni 2005 om att inte göra någon tilldelning enligt den 30e delanbudsinfordran för vitsocker inom ramen av en stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1327/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 959/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 962/2005 av den 23 juni 2005 om utfärdande av exportlicens för vin

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 963/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 803/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 964/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 965/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 966/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 968/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 969/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 970/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

36

 

*

Kommissionens direktiv 2005/43/EG av den 23 juni 2005 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 4/2005 av AVS–EG-Ministerrådet av den 13 april 2005 om användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling

46

 

*

Rådets beslut av den 13 juni 2005 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

48

 

*

Rådets beslut av den 13 juni 2005 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

49

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2005 om upprättande av en nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om samexistens mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor

50

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2005 om genomförande av undersökningar i medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar [delgivet med nr K(2005) 1827]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2005 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73) som modifierats genetiskt för tolerans mot herbiciden glyfosat [delgivet med nr K(2005) 1838]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 953/2005

av den 21 juni 2005

om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1) och,

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (2), skall de avtalsslutande parterna, innan giltighetstiden för det protokoll som bifogas avtalet löper ut, inleda förhandlingar för att gemensamt komma överens om protokollets innehåll inför nästa period, samt om eventuella ändringar av eller tillägg till bilagan.

(2)

Parterna förhandlade den 9–13 november 2003 i Abidjan fram ett nytt protokoll om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Detta protokoll avser perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 och paraferades den 3 mars 2004 i Bryssel.

(3)

Nyckeln för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna bör fastställas liksom deras skyldighet att anmäla fångster.

(4)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (3), godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Artikel 2

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

a)

Demersalt fiske:

Spanien: 1 300 GT (bruttotonnage) per månad i årsgenomsnitt

b)

Fiske av tonfisk:

i)

Notfartyg för tonfiskfiske:

Frankrike: 17 fartyg

Spanien: 17 fartyg

ii)

Fartyg för fiske med flytlinor:

Spanien: 6 fartyg

Portugal: 5 fartyg

iii)

Tonfiskfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor:

Frankrike: 3 fartyg

2.   Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs genom protokollet, får kommissionen beakta de licensansökningar som inkommer från övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Elfenbenskustens fiskezon, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (4).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha rätt att underteckna protokollet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 26 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 379, 31.12.1990, s. 3. Avtalet senast ändrat genom protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2000–30 juni 2003 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust (EGT L 102, 12.4.2001, s. 3).

(3)  EUT L 76, 22.3.2005, s. 1.

(4)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 954/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

76,3

999

76,3

0709 90 70

052

85,6

999

85,6

0805 50 10

388

62,8

528

56,5

624

71,1

999

63,5

0808 10 80

388

93,3

400

117,0

404

90,8

508

86,3

512

67,4

524

46,4

528

50,9

720

104,9

804

91,3

999

83,1

0809 10 00

052

197,3

624

188,8

999

193,1

0809 20 95

052

272,6

068

148,4

400

358,1

999

259,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

052

130,1

624

166,1

999

148,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 955/2005

av den 23 juni 2005

om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artiklarna 10.2 och 13.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll nr 1 till Europa–Medelhavsavtalet, i dess ändrade lydelse genom det protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (2), som bifogas rådets beslut 2005/89/EG (3), föreskrivs en ny tullkvot för import till gemenskapen av 5 605 ton ris med ursprung i Egypten med en nedsättning på 100 % av värdetullen beräknad enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003. Denna tullkvot bör följaktligen öppnas, och det bör införas vissa tillämpningsföreskrifter för förvaltningen av den.

(2)

Tullkvoten tillämpas årsvis mellan den 1 januari och den 31 december, från och med den 1 maj 2004. För 2005 bör kvantiteten ökas proportionellt för att ta hänsyn till att det inte öppnades någon tullkvot för perioden 1 maj 2004–31 december 2004.

(3)

Man bör tillämpa de allmänna föreskrifterna för importlicenser i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (5). För att den här tullkvoten skall kunna förvaltas väl bör det dock fattas beslut om särskilda eller kompletterande föreskrifter samt undantag från förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1342/2003 när det gäller inlämnande av ansökningar, utfärdande av licenser samt uppvisande och användning av intyg.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En årlig tullkvot på 5 605 ton ris med KN-nummer 1006 med ursprung i Egypten och med en nedsättning på 100 % av värdetullen, beräknad i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003, skall öppnas i enlighet med denna förordning.

För 2005 öppnas tullkvoten för en kvantitet på 9 342 ton.

Kvoten skall ha löpnummer 09.4097.

Artikel 2

1.   Ansökan om importlicens skall omfatta en kvantitet på minst 100 ton och högst 1 000 ton ris.

2.   Ansökan om importlicens skall åtföljas av intyg om att den ansökande är en fysisk eller juridisk person som sedan minst tolv månader har bedrivit affärsmässig verksamhet inom rissektorn och att personen i fråga är registrerad i den medlemsstat där ansökan lämnas in.

3.   Den sökande får lämna in endast en licensansökan per vecka och åttasiffrigt KN-nummer i den berörda medlemsstaten.

Artikel 3

1.   För ansökan om importlicens och själva importlicensen gäller följande:

a)

I fält 8 skall ordet ”Egypten” anges och ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 24 skall en av uppgifterna i bilagan anges.

2.   Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer med importlicenser inte överlåtas.

3.   Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall garantibeloppet för importlicenser motsvara den tull som beräknats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003 och som är tillämplig dagen för ansökan.

4.   Den tullnedsättning som avses i artikel 1 får endast tillämpas efter uppvisande, vid övergång till fri omsättning, av ett transportdokument och ett varucertifikat EUR.1, i enlighet med protokoll 4 i Europa–Medelhavsavtalet; dokumenten skall ha utfärdats i Egypten och avse partiet i fråga.

Artikel 4

1.   Ansökningarna om importlicens skall inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) varje måndag.

Medlemsstaterna skall senast den första arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av ansökningarna meddela kommissionen via e-post de kvantiteter som ansökningarna om importlicens avser, fördelade på åttasiffrigt KN-nummer.

2.   Importlicensen skall utfärdas den åttonde arbetsdagen efter sista dag för inlämnande av ansökan, förutsatt att den kvantitet som anges i artikel 1 inte uppnåtts.

Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall importlicenserna vara giltiga till och med slutet av månaden efter den månad då licenserna utfärdades.

3.   Om de kvantiteter som ansökningarna gäller under en vecka överskrider den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för kvoten enligt artikel 1 skall kommissionen – senast på den sjunde arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av ansökningarna för samma vecka – fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av de kvantiteter som ingår i ansökningar för den veckan, avslå de ansökningar som lämnats in för veckorna därefter och avbryta utfärdandet av importlicenser fram till årsslutet.

4.   När den kvantitet för vilken importlicens utfärdas är mindre än den kvantitet för vilken en ansökan lämnats in skall det garantibelopp som avses i artikel 3.3 reduceras proportionellt.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall per e-post meddela kommissionen följande:

a)

De kvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats med uppgift om dag för utfärdande samt innehavarens namn och adress; detta skall meddelas senast två arbetsdagar efter utfärdandet.

b)

De kvantiteter som de facto har övergått till fri omsättning, fördelade på KN-nummer; detta skall meddelas den sista arbetsdagen i varje månad efter den månad då kvantiteterna övergick till fri omsättning.

Uppgifterna ovan skall meddelas separat från uppgifter om andra ansökningar om importlicenser för ris.

Artikel 6

Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 31.

(3)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 30.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1741/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 17).

(5)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1092/2004 (EUT L 209, 11.6.2004, s. 9).


BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 3.1 b

På spanska: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

På tjeckiska: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

På danska: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

På tyska: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

På estniska: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

På grekiska: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

På engelska: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

På franska: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

På italienska: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

På lettiska: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

På litauiska: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

På ungerska: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

På maltesiska: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

På nederländska: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

På polska: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

På portugisiska: Direito nulo [Regulamento (CE) no 955/2005]

På slovakiska: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

På slovenska: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

På finska: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

På svenska: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 956/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 411/88 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (1), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Om en medlemsstats genomsnittliga räntekostnader i samband med interventionsåtgärder är mer än dubbelt så höga som den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen får kommissionen, enligt artikel 5 tredje stycket i förordning (EEG) nr 1883/78, vid finansieringen av dessa räntekostnader, under budgetåren 2005 och 2006 tillämpa den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen, med tillägg för skillnaden mellan dubbla sistnämnda sats och den faktiska sats som medlemsstaten betalar.

(2)

Det är lämpligt att i kommissionens förordning (EEG) nr 411/88 (2) ange den beräkningsmetod som skall användas vid fastställandet av den räntesats som de berörda medlemsstaterna skall beakta för budgetåren 2005 och 2006.

(3)

När en medlemsstat inte har meddelat kommissionen sin genomsnittliga räntekostnad skall kommissionen använda en särskild referenssats som fastställs på grundval av den representativa referensräntesatsen i medlemsstaterna.

(4)

Efter Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till gemenskapen den 1 maj 2004 måste de representativa referenssatserna för vart och ett av dessa länder också beaktas inom ramen för ovannämnda referensräntesats. Därför bör dessa satser fastställas enligt samma villkor som för övriga medlemsstater.

(5)

Förordning (EEG) nr 411/88 bör således ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från fondkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 411/88 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Om en medlemsstats räntekostnader under minst sex månader är lägre än om de hade beräknats enligt den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen, skall en särskild räntesats fastställas för denna medlemsstat.

2.   Den genomsnittliga räntesatsen för medlemsstatens räntekostnader skall anmälas till kommissionen senast 20 dagar före budgetårets slut. Räntesatsen skall gälla de sex månader som föregick anmälan. För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall den, för budgetåret 2005, gälla perioden 1 maj–31 augusti 2004.

Om ingen räntesats meddelas skall den tillämpliga räntesatsen fastställas på grundval av de referensräntesatser som anges i bilagan. Om sådana referensräntesatser inte finns tillgängliga för hela den referensperiod som avses i första stycket, skall de satser som fanns tillgängliga under denna referensperiod tillämpas.

3.   När en medlemsstats genomsnittliga räntekostnader är dubbelt så höga som om de beräknats enligt den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen, skall den räntesats som för budgetåren 2005 och 2006 skall gälla för finansiering via gemenskapens budget beräknas enligt följande formel:

RS = ERS + [MRS – (2 × ERS)]

där

RS= den räntesats enligt vilken finansieringen av medlemsstaternas räntekostnader beräknas,

ERS= enhetlig räntesats,

MRS= den räntesats som meddelats av medlemsstaten i enlighet med punkt 2 första stycket, eller den räntesats som i enlighet med punkt 2 andra stycket tillämpas om ingen räntestats meddelats.”

2.

Bilagan skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på utgifter från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EGT L 40, 13.2.1988, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2623/1999 (EGT L 318, 11.12.1999, s. 14).


BILAGA

”BILAGA

Referensräntesats enligt artikel 4.2 andra stycket

 1.

Tjeckiska republiken

Prague interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (PRIBOR)

 2.

Danmark

Copenhagen interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (CIBOR)

 3.

Estland

Tallinn interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (TALIBOR)

 4.

Cypern

Nicosia interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (NIBOR)

 5.

Lettland

Riga interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (RIGIBOR)

 6.

Litauen

Vilnius interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (VILIBOR)

 7.

Ungern

Budapest interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (BUBOR)

 8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (MIBOR)

 9.

Polen

Warszawa interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (WIBOR)

10.

Slovenien

Interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (SITIBOR)

11.

Slovakien

Bratislava interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (BRIBOR)

12.

Sverige

Stockholm interbank borrowing offered för tremånaderslån (STIBOR)

13.

Förenade kungariket

London interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (LIBOR)

14.

För övriga medlemsstater

Euro interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (EURIBOR)

Anm.: Räntesatserna kommer att ökas med 1 procentenhet, vilket motsvarar bankmarginalen”


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 957/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 846/2005 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 846/2005 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 846/2005 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 1260/2001 för de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 846/2005, i odenaturerat och obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 140, 3.6.2005, s. 6.


BILAGA

ÄNDRADE BELOPP FÖR EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SKALL TILLÄMPAS FRÅN DEN 24 JUNI 2005 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning ( EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 958/2005

av den 23 juni 2005

om att inte göra någon tilldelning enligt den 30e delanbudsinfordran för vitsocker inom ramen av en stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1327/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1327/2004 av den 19 juli 2004 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2004/05 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta socker. Enligt bestämmelserna i artikel 8.2 i förordningen kan det beslutas att inte göra någon tilldelning enligt en viss delanbudsinfordran.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det har beslutats att inte göra någon tilldelning enligt den 30e delanbudsinfordran för vitsocker i förordning (EG) nr 1327/2004 och för vilken tidsfristen för att länma in anbud löpte ut den 23 juni 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1685/2004 (EUT L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 959/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för fjäderfäkött fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 755/2005 (2).

(2)

Tillämpningen av de kriterier som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 på den information som kommissionen har tillgänglig i dagsläget innebär att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75, exporterade i naturligt tillstånd, som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 755/2005 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 126, 19.5.2005, s. 34. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 939/2005 (EUT L 158, 21.6.2005, s. 14).


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 27 juni 2005

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 styck

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 styck

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 styck

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 styck

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 styck

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 styck

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

V01

Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 960/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003 alltefter omständigheterna.

(3)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser. Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

I enlighet med artikel 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 bör det fastställas en reducerad bidragssats, med hänsyn tagen till det produktionsbidrag som är tillämpligt i enlighet med förordning (EEG) nr 1722/93 (5), på den basprodukt som förädlats och som gällde under den period då det kan antas att varorna framställdes.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på spannmål som används för deras framställning. I protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning fastställs att nödvändiga åtgärder bör beslutas för att underlätta användningen av gemenskapens säd i tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker bör därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till den ändrade förordningen (EG) nr 1785/2003, fastställs i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 24 juni 2005 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (3).

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (3).

3,266

3,266

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

1,783

1,783

– – I andra fall

4,093

4,093

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (3).

2,243

2,243

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

1,337

1,337

– – I andra fall

3,070

3,070

– Vid export vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

1,783

1,783

– Annat (omfattande använd i obearbetad form)

4,093

4,093

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som uppkommit genom bearbetning av majs:

 

 

– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (3).

3,017

3,017

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

1,783

1,783

– I andra fall

4,093

4,093

ex 1006 30

Helt slipat ris:

 

 

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider för utsäde


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

(2)  Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade förordning (EG) nr 1520/2000 (EGT L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Om den aktuella varan är hänförlig till KN-nummer 3505 10 50.

(4)  Varor som räknas upp i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för glukossirapen.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 961/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1518/95.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 962/2005

av den 23 juni 2005

om utfärdande av exportlicens för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt artikel 7 och artikel 9.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2) begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder för att hindra att den mängd eller den budget som fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar som kommissionen förfogar över den 22 juni 2005, finns det en risk för att de mängder som fortfarande finns tillgängliga den 30 juni 2005, 2005 för bestämmelsezon 3) Östeuropa enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan komma att överskridas om det inte införs restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Följaktligen bör därför en enhetlig procentsats för godkännande av kvantiteter för vilka ansökan har inlämnats den 15–21 juni 2005 fastställas och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt upphöra för dessa zoner till och med den 1 juli 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för vin för vilka ansökan har inlämnats den 15–21 juni 2005 enligt förordning (EG) nr 883/2001, skall utfärdas för 75,58 % av den mängd ansökan gäller för zon 3) Östeuropa.

2.   Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan inlämnas från och med den 22 juni 2005, skall inte utfärdas, och från och med den 24 juni 2005 skall inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för bestämmelsezon 3) Östeuropa till och med den 1 juli 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 963/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 803/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 803/2005 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 803/2005 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 803/2005 för regleringsåret 2004/2005 och som skall beviljas för de produkter som avses i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/2001, i obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 134, 27.5.2005, s. 31.


BILAGA

ÄNDRADE EXPORTBIDRAG FÖR SIRAP OCH VISSA ANDRA SOCKERPRODUKTER I OBEARBETAT SKICK (1)

KN-nr

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

36,10 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

36,10 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

68,59 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

36,10 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

36,10 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3610 (4)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

alla destinationer (tredjeland, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) utom Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, såsom anges i resolutionen 1244 från sammanträdet i FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom för socker som ingår som komponent i sådana produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.

(3)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

(4)  Basbeloppet skall inte tillämpas för sirap med en renhetsgrad under 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten skall fastställas i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2135/95.

(5)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 964/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2004/05 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1210/2004 (3). Dessa priser och belopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 842/2005 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1210/2004 för regleringsåret 2004/05 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 232, 1.7.2004, s. 11.

(4)  EUT L 139, 2.6.2005, s. 14.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 24 juni 2005 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

24,06

13,56

1701 99 10 (2)

24,06

8,68

1701 99 90 (2)

24,06

8,68

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 965/2005

av den 23 juni 2005

om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 a och artikel 27.15 i denna, och

med beaktande av följande:

(1)

De exportbidragssatser som från och med den 27 maj 2005 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 805/2005 (2).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 805/2005 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 805/2005 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 134, 27.5.2005, s. 35.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 24 juni 2005 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

36,10

36,10


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 966/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet. För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foderblandningar.

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000,


Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C10

:

Alla destinationer.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 967/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Spanien från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 868/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 (3) kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 17 till den 23 juni 2005, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 24,96 EUR/t för en maximal mängd av totalt 148 300 t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 968/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2003 (EUT L 203, 12.8.2003, s. 16).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 969/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1757/2004 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 17–23 juni 2005 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004 är det högsta exportbidraget för korn fastställt till 12,94 euro/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 970/2005

av den 23 juni 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 115/2005 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 17 till den 23 juni 2005 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005 är det högsta exportbidraget för vanligt vete fastställt till 4,00 euro/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/37


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/43/EG

av den 23 juni 2005

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (1), särskilt artikel 2.1 DA c, artikel 8.2, artikel 10.3 och artikel 17a i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 68/193/EEG fastställs gemenskapsbestämmelser för saluföring i gemenskapen av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar. I direktivet anges de villkor som skall gälla för odlingar, förökningsmaterial, förpackning och märkning.

(2)

Genom förbättrad växtförökningsteknik kan växter som producerats enligt den tekniken förutom i de traditionella buntarna även släppas ut på marknaden i krukor, backar eller lådor.

(3)

När medlemsstaterna kräver att varje leverans av material som producerats inom deras territorier också skall åtföljas av ett enhetligt dokument bör det föreskrivas villkor rörande detta åtföljande dokument.

(4)

Förökningsmaterial som producerats enligt de nya produktionsmetoderna bör inte omfattas av vissa villkor som rör förökningsmaterial och packning av det.

(5)

De villkor som skall gälla för odlingar anges i bilaga I till direktiv 68/193/EEG. I bilagan bör det finnas en hänvisning till kategori och typ av förökningsmaterial, en ny fastställd förteckning över de växtskadegörare som skall kontrolleras samt ett angivande av vilken metod som skall användas vid besiktning och testning av odlingarna.

(6)

De villkor som förökningsmaterialet skall uppfylla anges i bilaga II till direktiv 68/193/EEG. I den bilagan bör det finnas dels en hänvisning till växtsorten, och i tillämpliga fall till klonen för varje kategori och typ av förökningsmaterial när det gäller sortäkthet och sortrenhet, dels ett angivande av vilken metod som skall användas för kontroll av förökningsmaterialet och en gradering av de olika typerna av förökningsmaterial.

(7)

Villkoren för förpackningen anges i bilaga III till direktiv 68/193/EEG. I bilagan bör det finnas en hänvisning till typen av förökningsmaterial vad beträffar antalet individer per förpackningsenhet.

(8)

Villkoren för märkningsetiketten och det åtföljande dokumentet anges i bilaga IV till direktiv 68/193/EEG. Den bilagan bör innehålla all den information rörande förökningsmaterialet som föreskrivs i artikel 10 i direktiv 68/193/EEG.

(9)

Tillväxtcykeln för förökningsmaterial för vinodling varar i flera år och den tid som krävs för besiktning och testning är följaktligen lång. Ett snabbt införande av nya villkor skulle kunna skapa en bristsituation inom produktionen av förökningsmaterial som uppfyller de nya kraven. Därför bör det när det gäller redan existerande förökningsmaterial ombesörjas en övergångsperiod för uppfyllande av de nya villkor som fastställs i bilagorna I, II och IV.

(10)

Direktiv 68/193/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I–IV till direktiv 68/193/EEG skall ersättas med respektive bilagor I–IV till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 31 juli 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 augusti 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen översända texten till de huvudsakliga bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som detta direktiv omfattar.

Artikel 3

Detta direktiv skall träda i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).


BILAGA I

VILLKOR RÖRANDE ODLINGAR

1.   De odlade växterna skall vara sortäkta och sortrena, i tillämpliga fall även klonäkta och klonrena.

2.   Växtförhållandena och växternas utvecklingsstadium skall vara sådana att det är möjligt att tillfredsställande kontrollera sortäkthet och sortrenhet, eventuella kloners äkthet och renhet samt växternas hälsa.

3.   Det skall finnas tillräckliga garantier för att jorden eller i tillämpliga fall odlingssubstratet inte är infekterade med växtskadegörare eller deras smittspridare, särskilt de nematoder som överför virussjukdomar. Moderkvarteren och moderkvarteren för sticklingar skall inrättas under sådana förhållanden att risken för smitta från växtskadegörare undviks.

4.   Förekomsten av växtskadegörare som minskar förökningsmaterialets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

5.   De villkor som anges i punkterna 5.1–5.5 skall, om inte annat följer av punkt 5.6, tillämpas särskilt när det gäller de växtskadegörare som anges i punkterna a–c nedan:

a)

Komplexet grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV).

b)

Grapevine leafroll disease: grapevine leafroll-associerat virus 1 (GLRaV-1) och grapevine leafroll-associerat virus 3 (GLRaV-3).

c)

Grapevine fleck virus (GFkV) (berör endast rotstockarna).

5.1   De moderkvarter som är avsedda för produktion av det ursprungliga förökningsmaterialet skall ha förklarats fria från de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a–c efter en officiell besiktning. Denna besiktning skall göras på grundval av växthälsotester genom indexering eller en internationellt accepterad likvärdig testmetod som utförs på alla plantor. Dessa tester skall bekräftas genom resultat från växthälsotest som skall utföras på alla plantor vart femte år för de organismer som anges under punkterna 5 a–b.

Infekterade plantor skall elimineras. När skälet till förlusterna är någon av ovannämnda växtskadegörare eller andra faktorer skall detta föras in i de dokument där register över moderkvarteren förs.

5.2   De moderkvarter som är avsedda för produktion av elitmaterial skall ha förklarats fria från de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a–b efter en officiell besiktning. Denna besiktning skall baseras på resultaten från växthälsotest som utförs på alla plantor. Dessa tester skall utföras minst vart sjätte år med början hos tre år gamla moderkvarter.

Om årliga officiella fältbesiktningar utförs på alla plantor, skall växthälsotesterna utföras minst vart sjätte år med början hos sex år gamla moderkvarter.

Infekterade plantor skall elimineras. När skälet till förlusterna är någon av ovannämnda växtskadegörare eller andra faktorer skall detta föras in i de dokument där register över moderkvarteren förs.

5.3   De moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material skall ha förklarats fria från alla de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a–b efter en officiell besiktning. Denna besiktning skall baseras på resultaten av växthälsotester som utförts genom undersökning enligt analysmetoder eller kontrollförfaranden som överensstämmer med allmänt accepterade och standardiserade normer. Dessa tester skall utföras minst vart tionde år med början hos fem år gamla moderkvarter.

Om årliga officiella fältbesiktningar utförs på alla plantor, skall växthälsotesterna utföras minst vart tionde år med början hos tio år gamla moderkvarter.

De förluster i moderkvarter som beror på de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a–b får inte överstiga 5 %. Infekterade plantor skall elimineras. När skälet till förlusterna är någon av ovannämnda växtskadegörare eller andra faktorer skall detta föras in i de dokument där register över moderkvarteren förs.

5.4   De förluster i moderkvarter avsedda för produktion av standardförökningsmaterial som beror på de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a–b får inte överstiga 10 %. Infekterade plantor skall elimineras från förökning. När skälet till förlusterna är någon av ovannämnda växtskadegörare eller andra faktorer skall detta föras in i de dokument där register över moderkvarteren förs.

5.5   Moderkvarteren för sticklingar skall ha förklarats fria från de växtskadegörare som anges i punkterna 5 a b efter en årlig officiell okulärbesiktning, i tillämpliga fall med stöd av lämpliga tester och/eller en andra fältbesiktning.

a)

Medlemsstaterna får besluta sig för att inte tillämpa punkterna 5.1–2 förrän den 31 juli 2011 när det gäller moderkvarter som redan användes för produktion av ursprungligt förökningsmaterial eller elitmaterial vid ikraftträdandet av kommissionens direktiv 2005/43/EG (1).

b)

Medlemsstaterna får besluta sig för att inte tillämpa punkt 5.3 förrän den 31 juli 2012 när det gäller moderkvarter som redan användes för produktion av certifierat förökningsmaterial vid ikraftträdandet av kommissionens direktiv 2005/43/EG.

c)

När medlemsstater beslutar sig för att inte tillämpa punkterna 5.1–2 eller punkt 5.3 enligt a eller b ovan skall de istället tillämpa följande bestämmelser:

Skadliga virussjukdomar, särskilt grapevine fanleaf och grapevine leafroll, skall elimineras från odlingar avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial och elitmaterial. Odlingar avsedda för produktion av förökningsmaterial i andra kategorier skall hållas fria från plantor som uppvisar symptom på skadliga virussjukdomar.

6.   Moderkvarter för sticklingar skall inte inrättas inom vinodlingen eller moderkvarteret. Minsta tillåtna avstånd från en vinodling eller en plantskola för sticklingar skall vara tre meter.

7.   Det förökningsmaterial som är avsett för produktion av ympningsbara grundstamssticklingar, ympkvistar, sticklingar utan rot, rotade sticklingar och rotade ympkvistar skall tas från moderkvarter som har inspekterats och godkänts.

8.   Utan att det berör den officiella besiktning som föreskrivs i punkt 5 ovan skall minst en officiell fältbesiktning göras. Ytterligare besiktningar skall utföras i sådana fall då det råder oenighet om ett resultat, men då beslut kan fattas utan att det påverkar förökningsmaterialets kvalitet negativt.


(1)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 37.


BILAGA II

VILLKOR RÖRANDE FÖRÖKNINGSMATERIAL

I   ALLMÄNNA VILLKOR

1.

Förökningsmaterialet skall vara sortäkta och sortrent, och i tillämpliga fall klonrent; en avvikelse på upp till 1 % skall accepteras när standardförökningsmaterialet släpps ut på marknaden.

2.

Förökningsmaterialet skall ha en minsta tillåtna teknisk renhet på 96 %.

Som tekniska orenheter betraktas följande:

a)

Helt eller delvis uttorkat förökningsmaterial, även om det efter uttorkningen doppats i vatten.

b)

Böjt eller skadat förökningsmaterial, särskilt när skadan orsakats av hagel eller frost, eller krossat och avbrutet förökningsmaterial.

c)

Material som inte uppfyller kraven i punkt III nedan.

3.

Skotten skall ha uppnått tillräcklig förvedning.

4.

Förekomsten av växtskadegörare som minskar förökningsmaterialets användbarhet skall accepteras endast på lägsta möjliga nivå.

Förökningsmaterialet skall elimineras om det uppvisar klara tecken eller symtom på angrepp av växtskadegörare mot vilka det inte finns någon effektiv behandling.

II   SÄRSKILDA VILLKOR

1.   Rotade ympkvistar

Rotade ympkvistar bestående av en kombination av samma kategori av förökningsmaterial skall klassificeras i den kategorin.

Rotade ympkvistar som består av en kombination av olika kategorier av förökningsmaterial skall klassificeras i den lägre kategorin för de olika delar de består av.

2.   Tillfälligt undantag

Medlemsstaterna får besluta sig för att inte tillämpa bestämmelserna i punkt 1 förrän den 31 juli 2010 när det gäller rotade ympkvistar bestående av ursprungligt förökningsmaterial som ympats på elitmaterial. När medlemsstaterna beslutar sig för att inte tillämpa punkt 1 skall de istället tillämpa följande bestämmelse:.

Rotade ympkvistar bestående av ursprungligt förökningsmaterial som ympats på elitmaterial skall klassificeras som ursprungligt förökningsmaterial.

III   SORTERING

1.   Grundstamssticklingar, sticklingar utan rot och ympkvistar

Diameter

Detta rör tvärsnittets största diameter. Denna norm skall inte tillämpas på örtartade sticklingar.

a)

Grundstamssticklingar och ympkvistar:

aa)

övre diameter: 6,5 till 12 mm,

ab)

största nedre diameter: 15 mm, med undantag för ympkvistar avsedda för ympning på odlingsplatsen.

b)

Sticklingar utan rot:

 

minsta övre diameter: 3,5 mm.

2.   Rotade sticklingar

A.   Diameter

Största diametern, mätt på mitten av internoden under det översta skottet och längs med den längsta axeln, får inte vara mindre än 5 mm. Denna norm skall inte tillämpas på rotade sticklingar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

B.   Längd

Avståndet från den lägsta punkt där rötter kommer fram, till basen på det översta skottet får inte vara mindre än följande mått:

a)

30 cm för rotade sticklingar avsedda för ympning; för rotade sticklingar avsedda för Sicilien skall dock denna längd vara 20 cm.

b)

20 cm för andra rotade sticklingar.

Denna standard skall inte tillämpas på rotade sticklingar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

C.   Rötter

Varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

D.   Klack

Snittet skall utföras på tillräckligt långt avstånd under diafragman för att denna inte skall skadas, men inte mer än 1 cm därunder.

3.   Rotade ympkvistar

A.   Längd

Stammen skall vara minst 20 cm lång.

Denna standard skall inte tillämpas på rotade ympkvistar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

B.   Rötter

Varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

C.   Ympning

Varje planta skall uppvisa en tillräckligt läkt, regelmässig och fast ympning.

D.   Klack

Snittet skall utföras på tillräckligt långt avstånd under diafragman för att denna inte skall skadas, men inte mer än 1 cm därunder.


BILAGA III

EMBALLERING

Innehåll i packar eller buntar

1 – Typ

2 – Antal individer

3 – Högsta tillåtna mängd

1.

Rotade ympkvistar

25, 50, 100 eller multipler av 100

500

2.

Rotade sticklingar

50, 100 eller multipler av 100

500

3.

Ympkvistar

 

 

med minst fem användbara ögon

100 eller 200

200

med ett användbart öga

500 eller multipler av 500

5 000

4.

Ympningsbara grundstamssticklingar

100 eller multipler av 100

1 000

5.

Sticklingar utan rot

100 eller multipler av 100

500

SÄRSKILDA VILLKOR

 I   Små mängder

När så är nödvändigt får storleken på packar och buntar (dvs. antal individer) av förökningsmaterial som nämns i kolumn 1 ovan vara mindre än de minsta tillåtna mängder som nämns i kolumn 2 ovan, oavsett typ och kategori.

II   Vinplantor med rot i substrat i krukor, backar och lådor

Bestämmelserna om antal individer och högsta tillåtna mängd skall inte tillämpas.


BILAGA IV

MÄRKNING

A.   MÄRKNINGSETIKETT

 I   Obligatoriska uppgifter

 1.

EG-norm.

 2.

Produktionsland.

 3.

Certifierings- eller tillsynsmyndighet och medlemsstat, eller deras förkortning.

 4.

Namn och adress för den person som ansvarar för märkningen eller personens identifieringsnummer.

 5.

Art.

 6.

Typ av material.

 7.

Kategori.

 8.

Sort, och i tillämpliga fall, klon. Beträffande rotade ympkvistar gäller denna uppgift både grundstammen och ympkvisten.

 9.

Partiets referensnummer.

10.

Mängd.

11.

Längd – endast för ympningsbara grundstamssticklingar: detta avser minsta tillåtna längd för sticklingarna i det berörda partiet.

12.

Odlingsår.

 II   Minimikrav

Märkningsetiketten skall uppfylla följande krav:

1.

Märkningen skall vara outplånlig och lättläst.

2.

Märkningsetiketten skall vara placerad på en framträdande plats så att den är väl synlig.

3.

De uppgifter som föreskrivs i punkt A.I får inte på något sätt gömmas, skymmas eller avbrytas av annan text eller bilder.

4.

Alla de uppgifter som föreskrivs i punkt A.I skall finnas i samma synfält.

III   Undantag när det gäller små mängder till slutkonsumenten

1.   Fler än en enhet

De uppgifter som skall finnas med i märkningen enligt punkt I.10 skall anges med följande lydelse: ”Exakt antal enheter per packe eller bunt”.

2.   Endast en enhet

Av de uppgifter som anges i punkt A.I är följande inte obligatoriska:

Typ av material.

Kategori.

Partiets referensnummer.

Mängd.

Längd för ympningsbara grundstamssticklingar.

Odlingsår.

IV   Undantag när det gäller vinplantor i krukor, backar eller lådor

När det rör sig om vinplantor med rot i substrat i krukor, backar och lådor, och kraven för försegling (inklusive märkning) inte kan uppfyllas på grund av materialets art, gäller följande:

a)

Förökningsmaterialet skall hållas avskilt i partier och märkas med sort och, när så är relevant, klon och antal individer.

b)

Den officiella märkningsetiketten är inte obligatorisk.

c)

Förökningsmaterialet skall åtföljas av ett dokument enligt punkt B nedan.

B.   ÅTFÖLJANDE DOKUMENT

 I   Villkor som skall uppfyllas

När medlemsstaterna kräver att ett åtföljande dokument skall utfärdas skall det uppfylla följande krav:

a)

Det skall utfärdas i minst två exemplar (avsändare och mottagare).

b)

Det (mottagarens exemplar) skall åtfölja leveransen från avsändarens adress till mottagarens.

c)

På dokumentet skall anges alla de uppgifter som föreskrivs i punkt II nedan rörande leveransens individuella partier.

d)

Det skall bevaras i minst ett år och göras tillgängligt för den officiella tillsynsmyndigheten.

II   Förteckning över uppgifter som skall finnas med

 1.

EG-norm.

 2.

Produktionsland.

 3.

Certifierings- eller tillsynsmyndighet och medlemsstat, eller deras förkortning.

 4.

Löpnummer.

 5.

Avsändare (adress, registreringsnummer).

 6.

Mottagare (adress).

 7.

Art.

 8.

Typ(er) av material.

 9.

Kategori(er).

10.

Sort(er), och i tillämpliga fall, klon(er). Beträffande rotade ympkvistar gäller denna angivelse både grundstammen och ympkvisten.

11.

Antal individer per parti.

12.

Totalt antal partier.

13.

Leveransdatum.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/46


BESLUT nr 4/2005 AV AVS–EG-MINISTERRÅDET

av den 13 april 2005

om användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling

(2005/460/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det AVS–EG-partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, särskilt punkt 8 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Anslagsbeloppen för Gemensamma parlamentsförsamlingen inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling och för regionalt samarbete och integration är förbrukade.

(2)

För att de ändamål som anges i artikel 17 i AVS–EG-partnerskapsavtalet (Gemensamma parlamentsförsamlingen) skall kunna fortsätta att uppfyllas bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(3)

För att kapacitetsuppbyggnaden inom miljöförvaltningen skall kunna främjas, multilaterala miljöavtal genomföras, en AVS–EG-handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) upprättas och fiskeriförvaltningen stärkas i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(4)

För att producenterna i de mest råvaruberoende AVS-länderna skall kunna stödjas, konkurrenskraften förbättras och utsattheten minskas samt informations- och kommunikationstekniken i AVS-länderna främjas bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(5)

För att det skall kunna tillhandahållas metodikstöd och kapacitetuppbyggnad på området för migration och regionalt samarbete, med inriktning på syd-syd-migration, bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

(6)

För att det skall kunna ske ett närmare samarbete med de FN-organ vars uppgifter och ansvarsområden överensstämmer med prioriteringarna för utvecklingssamarbetet mellan AVS och EG, särskilt när det gäller styrelseformer och situationer efter konflikter, och att förbättra genomslagskraften i aktiviteter mellan AVS länderna, bör ytterligare medel avsättas i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensamma parlamentsförsamlingen

I överensstämmelse med de ändamål som anges i artikel 17 i och bilaga 1 till AVS–EG-partnerskapsavtalet skall ett belopp på 2 miljoner euro överföras från reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till de medel som avsatts för Gemensamma parlamentsförsamlingen inom anslaget för långsiktig utveckling.

Artikel 2

Samarbete mellan AVS-länderna inom ramen för anslaget för regionalt samarbete

I överensstämmelse med de ändamål som anges i artiklarna 28, 29 och 30 i AVS–EG-partnerskapsavtalet skall ett belopp på 170 miljoner euro överföras från reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till de medel som avsatts för samarbete mellan AVS-länderna inom ramen för anslaget för regionalt samarbete och integration. Beloppet kan användas för följande ändamål:

a)

Naturresurser (60 miljoner euro), för åtgärder beträffande miljö och naturresurser (bl.a. vetenskapliga och tekniska utvärderingar, kontroll och övervakning av fiskeriverksamhet).

b)

Stöd till den privata sektorn och informations- och kommunikationsteknik (65 miljoner euro), för åtgärder till stöd för producenter i de AVS-länder som är mest beroende av råvaror och åtgärder som främjar informations- och kommunikationstekniken i AVS-länderna.

c)

Metodikstöd och kapacitetsuppbyggnad (25 miljoner euro), bl.a. för upprättande av ett AVS-organ för kapacitetsuppbyggnad på migrationsområdet.

d)

Strategiskt partnerskap med FN och stöd till genomförandet av program mellan AVS-länderna (20 miljoner euro), för stärkande av samarbetet med de FN-organ vars uppgifter och ansvarsområden överensstämmer med prioriteringarna för utvecklingssamarbetet mellan AVS och EG, särskilt när det gäller styrelseformer och situationer efter konflikter och nya behov i syfte att förbättra genomslagskraften i aktiviteter mellan AVS-länderna.

Artikel 3

Ikraftträdande

Chefsutanordnaren för Europeiska utvecklingsfonden anmodas att vidta nödvändiga åtgärder för att detta beslut, vilket träder i kraft samma dag som det antas, skall få verkan.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2005.

AVS–EG-ambassadörskommitténs ordförande

F. J. WAHNON FERREIRA

genom delegering, på AVS–EG-ministerrådets vägnar


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/48


RÅDETS BESLUT

av den 13 juni 2005

om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

(2005/461/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002–25 januari 2006 (1).

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Lorenzo DELLAIS avgång, vilket meddelades rådet den 16 mars 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006, utnämns Mario MAGNANI, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento (Consigliere provinciale i den autonoma provinsen Trento).

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/49


RÅDETS BESLUT

av den 13 juni 2005

om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

(2005/462/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den tyska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002–25 januari 2006 (1).

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Karsten NEUMANNS avgång, vilket meddelades rådet den 21 december 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006 utnämns Barbara BORCHARDT, Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (ledamot i delstatsparlamentet Mecklenburg-Vorpommern).

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 juni 2005

om upprättande av en nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om samexistens mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor

(2005/463/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

I sin rekommendation 2003/556/EG av den 23 juli 2003 om riktlinjer för utarbetande av nationella strategier och bästa praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (1) uttalade sig kommissionen för ett tillvägagångssätt där det överlåts åt medlemsstaterna att utarbeta och genomföra driftåtgärder för samexistens. Därför tillkännagav kommissionen sin avsikt att underlätta informationsutbytet om pågående och planerade forskningsprojekt på nationell nivå och gemenskapsnivå.

(2)

I enlighet med artikel 26a i rådets och Europaparlamentets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (2) kommer kommissionen att samla in och sammanställa information som bygger på studier på gemenskapsnivå och nationell nivå samt iaktta utvecklingen när det gäller samexistens i medlemsstaterna.

(3)

För att kunna utföra detta arbete bör kommissionen skapa ett forum för utbyte mellan medlemsstaterna av information om vetenskapliga studier och bästa metoder som utvecklats inom ramen för nationella strategier för samexistens. Det är av avgörande betydelse att kommissionen har möjlighet att vid behov kalla nationella experter och andra experter till möten i arbetsgrupper.

(4)

Därför är det lämpligt att upprätta en nätverksgrupp som kan bistå kommissionen på området för samexistens (med förkortningen COEX-NET).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om vetenskapliga studier och bästa metoder på området för samexistens vid odling av olika typer av genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor (nedan kallad ”gruppen”) upprättas härmed och knyts till kommissionen.

Artikel 2

1.   Gruppen skall bestå av nationella experter som utsetts av medlemsstaterna och skall ledas av en företrädare för kommissionen.

2.   Kommissionens företrädare får bjuda in andra experter till gruppens möten och löpande arbete.

3.   Kommissionen skall se till att gruppen vid mötena och i det löpande arbetet har tillgång till ett sekretariat.

4.   Gruppen skall sammanträda i kommissionens lokaler enligt de villkor och den tidsplan som har fastställts av kommissionen.

Artikel 3

1.   De utgifter som experterna har för att delta i mötena enligt artikel 2 skall ersättas av kommissionen i enlighet med kommissionens regler för ersättning av resekostnader, dagtraktamente och andra utgifter, om inte annat följer av punkterna 2 och 3.

2.   Experter som utses av en medlemsstat skall få sina resekostnader ersatta, och experter som inbjudits av kommissionen skall få ersättning för sina resekostnader och dagtraktamenten.

3.   Reseersättning för experter utsedda av medlemsstaterna skall endast utgå till en deltagare per medlemsstat.

4.   Experterna skall inte få något vederlag för sina tjänster.

Artikel 4

De experter som deltar i gruppen skall vara oberoende i förhållande till industri, handel och näringslivsintressen och till andra intressen som skulle kunna skapa intressekonflikter.

Artikel 5

Experterna skall, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget, åläggas att inte sprida information som kommer till deras kännedom genom arbetet i gruppen, när kommissionens företrädare upplyser dem om att materialet är konfidentiellt.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 36.

(2)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/52


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 juni 2005

om genomförande av undersökningar i medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar

[delgivet med nr K(2005) 1827]

(Text av betydelse för EES)

(2005/464/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 20 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 90/424/EEG ges föreskrifter om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att genomföra de tekniska och vetenskapliga åtgärder som är nödvändiga för att utveckla gemenskapens veterinärlagstiftning och veterinärutbildning.

(2)

Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande rekommenderade i en rapport av den 27 juni 2000 att undersökningar skulle genomföras på fjäderfäflockar och vilda fåglar avseende förekomst av aviär influensa, särskilt för att påvisa infektion med aviär influensa av subtyperna H5 och H7.

(3)

I rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (2) anges vilka bekämpningsåtgärder som måste vidtas vid ett utbrott av aviär influensa bland fjäderfä. Det finns emellertid inga bestämmelser om regelbundna undersökningar av förekomsten av sjukdomen hos fjäderfä och vilda fåglar.

(4)

I kommissionens beslut 2002/649/EG (3) och 2004/111/EG (4) föreskrivs därför att medlemsstaterna skall lämna in övervakningsprogram avseende aviär influensa till kommissionen.

(5)

Genom kommissionens beslut 2002/673/EG (5) och 2004/630/EG (6) godkändes medlemsstaternas program för genomförande av undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar under de tidsperioder som anges i dessa program.

(6)

Vid dessa undersökningar har aviära influensavirus av subtyperna H5 och H7 påvisats i flera medlemsstater. Även om förekomsten av aviära influensavirus i dagsläget kan anses vara tämligen låg, är det viktigt att både fortsätta och förbättra övervakningen så att större kunskap uppnås om de lågpatogena aviära influensavirusens epidemiologi och så att eventuella virus som förekommer i fjäderfäbesättningen upptäcks. Resultaten av undersökningarna i medlemsstaterna har visat sig vara till stor nytta i arbetet med att övervaka förekomsten av subtyper av aviära influensavirus, som skulle kunna utgöra en påtaglig risk om de muterade till en mer virulent form. Med tanke på resultaten och den nuvarande sjukdomssituationen i gemenskapen är det lämpligt att öka gemenskapens bidrag för att säkerställa en förbättrad övervakning.

(7)

Medlemsstaterna bör därför lämna in sina program för undersökningar avseende aviär influensa till kommissionen för godkännande så att de kan beviljas ekonomiskt bidrag från gemenskapen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2005 till kommissionen lämna in program för genomförande av undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar i enlighet med bilagan, för att få dessa program godkända.

Artikel 2

Gemenskapens ekonomiska bidrag till de åtgärder som avses i artikel 1 skall uppgå till 50 % av medlemsstaternas utgifter, dock högst 1 200 000 euro totalt för samtliga medlemsstater.

Artikel 3

Högsta ersättningsbelopp för analyskostnader skall vara följande:

a)

:

ELISA-test

:

1 euro/test

b)

:

Immunodiffusionstest (AGID-test)

:

0,6 euro/test

c)

:

HI-test avseende H5/H7

:

4 euro/test

d)

:

Virusisoleringstest

:

30 euro/test

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EGT L 213, 9.8.2002, s. 38.

(4)  EUT L 32, 5.2.2004, s. 20. Beslutet ändrat genom beslut 2004/615/EG (EUT L 278, 27.8.2004, s. 59).

(5)  EGT L 228, 24.8.2002, s. 27. Beslutet ändrat genom beslut 2003/21/EG (EUT L 8, 14.1.2003, s. 37).

(6)  EUT L 287, 8.9.2004, s. 7. Beslutet ändrat genom beslut 2004/679/EG (EUT L 310, 7.10.2004, s. 75).


BILAGA

Program för övervakning av aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar som skall genomföras i medlemsstaterna 2005/2006

A.   MÅL

1.

Att bedöma förekomsten av infektioner med aviärt influensavirus av subtyperna H5 och H7 hos olika arter av fjäderfä genom den screening som tidigare genomförts enligt besluten 2004/111/EG och 2004/630/EG, men på ett annat och mer målinriktat sätt.

2.

Att fortsätta med den frivilliga övervakningen av aviär influensa hos vilda fåglar. Resultaten från en sådan övervakning bör kunna bidra med värdefull information till ett system för tidig varning när det gäller virusstammar som kan överföras från vilda fåglar till fjäderfäbesättningar.

3.

Att bidra till kunskapen om de hot som aviär influensa bland vilda djur innebär för djurhälsan.

4.

Att främja kontakter och nätverk mellan människor och veterinärer för influensaövervakning.

B.   ALLMÄNNA KRAV OCH KRITERIER FÖR UNDERSÖKNINGAR AV FJÄDERFÄ

1.

Provtagningen skall omfatta en period som är anpassad till produktionsperioderna för respektive kategori av fjäderfä. I många medlemsstater förekommer t.ex. omfattande slakt av fjäderfä (särskilt kalkon och gås) vid jul. Provtagningen skall göras senast den 31 januari 2006.

2.

De slutgiltiga undersökningsresultaten skall lämnas in senast den 31 mars 2006.

3.

Analysen av proverna skall göras av medlemsstaternas nationella laboratorier för aviär influensa eller av andra laboratorier som skall vara godkända av de behöriga myndigheterna och stå under tillsyn av det nationella laboratoriet.

4.

Alla resultat (både serologiska och virologiska) skall skickas till gemenskapens referenslaboratorium för sammanställning och för att säkerställa ett väl fungerande informationsflöde. Gemenskapens referenslaboratorium skall erbjuda tekniskt stöd och välfyllda lager av diagnostiska reagens. Antigener som används i undersökningen skall levereras till de nationella laboratorierna av gemenskapens referenslaboratorium för att säkerställa enhetlighet.

5.

Alla isolat av aviärt influensavirus (AIV) skall lämnas till gemenskapens referenslaboratorium i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Virus av subtyperna H5/H7 skall lämnas omedelbart och genomgå standardtester för karakterisering (nukleotidsekvensering/IVPI) i enlighet med direktiv 92/40/EEG. Dessutom skall gemenskapens referenslaboratorium kräva att H5- eller H7-positivt serum från andfåglar lämnas som ”blindtest” så att ett arkiv kan upprättas som underlättar utvecklingen av nya test.

6.

Alla positiva resultat skall följas upp med retrospektiva undersökningar på anläggningen och slutsatserna av dessa undersökningar skall rapporteras till kommissionen och till gemenskapens referenslaboratorium.

7.

Gemenskapens referenslaboratorium skall tillhandahålla särskilda protokoll som skall medfölja försändelserna av material till gemenskapens referenslaboratorium samt rapporteringstabeller för undersökningsdata. I tabellerna skall laboratoriets testmetoder anges. Dessa tabeller skall användas så att resultaten kan skickas in i ett enda dokument.

8.

Blodprov för serologisk undersökning skall tas på alla arter av fjäderfä, även frigående, från minst 5–10 djur (utom ankor, gäss och vaktlar) per anläggning och från olika djurhus om anläggningen omfattar fler än ett hus.

9.

Provtagningen skall stratifieras i hela medlemsstaten så att proven kan betraktas som representativa för hela medlemsstaten, med beaktande av följande:

a)

Antal anläggningar där prover skall tas (utom de med ankor, gäss och kalkoner) skall bestämmas så att minst en smittad anläggning identifieras om andelen smittade anläggningar är minst 5 % med ett konfidensintervall på 95 % (se tabell 1).

b)

Det antal fåglar på vilka prov tas på respektive anläggning skall fastställas så att sannolikheten för att identifiera minst en fågel som reagerar positivt är 95 %, om andelen seropositiva fåglar är större än eller lika med 30 %.

10.

Provtagningen skall vidare utformas så att följande beaktas:

a)

Produktionssätt och typiska risker. Provtagningen skall anpassas till frigående och utegående djur och skall även ta hänsyn till andra faktorer, t.ex. kontinuerlig uppfödning, användning av ytvatten, förhållandevis längre livstid, anläggningar med flera arter eller andra relevanta faktorer.

b)

Antalet anläggningar med kalkoner, ankor och gäss där prover skall tas skall bestämmas så att minst en smittad anläggning identifieras om andelen smittade anläggningar är minst 5 % med ett konfidensintervall på 99 % (se tabell 2).

c)

I medlemsstater där det finns ett betydande antal anläggningar med strutsfåglar och vaktlar skall dessa inkluderas i programmet. När det gäller vaktlar skall prover tas endast på vuxna (eller värpande) avelsfåglar.

d)

Provtagningen skall följa produktionssäsongen. Om det behövs kan emellertid provtagningen läggas upp så att den tar hänsyn till att andra fjäderfän som fungerar som värddjur kan finnas på anläggningen under andra perioder och då framkalla en större risk för att sjukdomen införs.

e)

Medlemsstater som är ålagda att ta prover avseende förekomst av Newcastlesjuka för att bibehålla sin status som icke-vaccinerande land (kommissionens beslut 94/327/EG (1) kan använda dessa prover från avelsflockar för övervakning av antikroppar mot H5 eller H7.

Tabell 1

Antal anläggningar där prover skall tas per kategori av fjäderfä (utom anläggningar med kalkoner, ankor eller gäss)

Antal anläggningar per kategori av fjäderfä per medlemsstat

Antal anläggningar där prover skall tas

Upp till 34

Alla

35–50

35

51–80

42

81–250

53

> 250

60


Tabell 2

Antal anläggningar med kalkoner, ankor och gäss där prover skall tas

Antal anläggningar per medlemsstat

Antal anläggningar där prover skall tas

Upp till 46

Alla

47–60

47

61–100

59

101–350

80

> 350

90

C.   SÄRSKILDA KRAV FÖR ATT PÅVISA INFEKTION MED AVIÄR INFLUENSA AV SUBTYPERNA H5 OCH H7 HOS ANKOR, GÄSS OCH VAKTLAR

1.

Blodprov för serologisk undersökning skall företrädesvis tas från utegående fåglar.

2.

Från varje utvald anläggning skall 40–50 blodprov tas för serologisk undersökning.

D.   UNDERSÖKNING AVSEENDE AVIÄR INFLUENSA HOS VILDA FÅGLAR

I de medlemsstater där övervakningen även gäller vilda fåglar skall följande riktlinjer följas.

D.1   Utformning och genomförande av undersökningen

1.

Kontakter med organisationer som sysslar med fågelskydd/fågelskådning och stationer för ringmärkning är en förutsättning. Provtagningen skall i förekommande fall utföras av personal från dessa grupper eller stationer eller av jägare.

2.

Erfarenhet från tidigare undersökningar har visat på mycket låg förekomst vid virusisolering, därför skall provtagningen inriktas på flyttfåglar under höst och tidig vinter.

D.2   Provtagningsmetoder

1.

Det skall tas svabbprover i kloak för virologisk undersökning. Prover från arter som fungerar som värddjur med hög mottaglighet och som har mer kontakt med fjäderfä (t.ex. gräsänder) samt prover från årsungar tagna på hösten ger förmodligen bäst resultat.

2.

Prover skall tas från olika arter av viltlevande fåglar, men i huvudsak från sjö- och kustfåglar.

3.

Svabbprover som innehåller avföring eller försiktigt uppsamlad färsk avföring skall tas från vilda fåglar som fångats, skjutits eller som hittats nyligen döda.

4.

Samlingsprover med upp till fem prover från samma art kan tas. Proverna skall lagras och transporteras med särskild omsorg. Om det inte går att transportera proverna till laboratoriet inom 48 timmar (transporttemperatur på 4 °C) skall proverna lagras och sedan transporteras i torris vid – 70 °C.

E.   LABORATORIETESTER

Laboratorietester skall utföras enligt de diagnostikmetoder för bekräftelse och differentialdiagnos av aviär influensa (AI) som fastställs i bilaga III till direktiv 92/40/EEG (inklusive hemagglutinationinhibitionstest [HI-test] på serum från ankor och gäss). Om laboratorietester som inte fastställs i direktiv 92/40/EEG och som inte heller beskrivs i OIE Terrestrial Manual planeras, skall medlemsstaten lämna nödvändiga valideringsuppgifter till gemenskapens referenslaboratorium samtidigt som den lämnar undersökningsprogrammet till kommissionen för godkännande. De nationella laboratorierna skall bekräfta alla positiva serologiska resultat med avseende på aviär influensa genom ett HI-test på särskilda stammar som gemenskapens referenslaboratorium skall tillhandahålla.

H5

a)

Ett första test med Duck/Denmark/64650/03 (H5N7).

b)

Testa alla positiva prover med Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) för att eliminera antikroppar som korsreagerar med N7.

H7

a)

Ett första test med Turkey/England/647/77 (H7N7).

b)

Testa alla positiva prover med African Starling/983/79 (H7N1) för att eliminera antikroppar som korsreagerar med N7.


(1)  EGT L 146, 11.6.1994, s. 17.


24.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juni 2005

om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73) som modifierats genetiskt för tolerans mot herbiciden glyfosat

[delgivet med nr K(2005) 1838]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/465/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 18.1 första stycket i detta,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2001/18/EG skall utsläppande på marknaden av en produkt som innehåller eller består av en genetiskt modifierad organism eller en kombination av genetiskt modifierade organismer vara beroende av att ett skriftligt medgivande lämnas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har mottagit anmälan, enligt det förfarande som anges i direktivet.

(2)

En anmälan om att en genetiskt modifierad rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73) avses släppas ut på marknaden, har lämnats in till den behöriga myndigheten i Nederländerna av Monsanto SA.

(3)

Anmälan omfattar samma användningsområden som för annan raps, med undantag för användning i eller som livsmedel och med undantag för odling i gemenskapen av sorter som härrör från den genetiskt modifierade produkten (transformationshändelse GT73). Anmälan gäller import och lagring av GT73-raps, användning av den som foder och vid framställning av foder samt användning inom industrin som produkt eller som beståndsdel i produkter.

(4)

I enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 2001/18/EG har den behöriga myndigheten i Nederländerna utarbetat en bedömningsrapport som överlämnats till kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. Enligt bedömningsrapporten finns det inga skäl till att inte ge ett medgivande för utsläppande på marknaden av GT73-raps.

(5)

De behöriga myndigheterna i vissa medlemsstater har gjort invändningar mot att denna produkt släpps ut på marknaden.

(6)

I det yttrande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade den 11 februari 2004 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2), drogs slutsatsen att Brassica napus L. linje GT73 mot bakgrund av alla fakta som framkommit är lika säker för människor och djur eller, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena, för miljön, som traditionell raps. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg också att den övervakningsplan som utarbetats av den som fått medgivandet var ändamålsenlig för de föreslagna användningsområdena för GT73-rapsen.

(7)

Granskning av var och en av invändningarna mot bakgrund av direktiv 2001/18/EG, av de uppgifter som ingår i anmälan och yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ger inte anledning att tro, att Brassica napus L. line GT73 skulle ha någon menlig inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön, om den släpps ut på marknaden.

(8)

Förädlad olja från GT73-raps har släppts ut kommersiellt för livsmedelsändamål i gemenskapen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (3).

(9)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas GT73-rapsen för de syften som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG, samt i kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(10)

Oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt modifierade organismer i andra produkter undantas från kraven på spårbarhet och märkning i enlighet med de trösklar som fastställs i direktiv 2001/18/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (5).

(11)

Mot bakgrund av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är det inte nödvändigt att fastställa särskilda villkor för de föreslagna användningsområdena när det gäller produktens hantering eller förpackning eller för skyddet av särskilda ekosystem, miljöer eller geografiska områden.

(12)

Mot bakgrund av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bör det finnas ett lämpligt förvaltningssystem för att förhindra att frön från GT73-raps sprids till odlad mark.

(13)

Innan produkten släpps ut på marknaden bör det säkerställas att nödvändiga åtgärder kan vidtas för märkning och spårbarhet i alla steg av utsläppandet på marknaden, inklusive kontroller med hjälp av lämpliga validerade detektionsmetoder.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är inte förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 30 i direktiv 2001/18/EG och kommissionen har därför överlämnat ett förslag till rådet beträffande åtgärderna. Eftersom rådet vid utgången av den period som fastställs i artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG varken hade antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem enligt artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6) bör kommissionen anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medgivande

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, särskilt förordning (EG) nr 258/97 och förordning (EG) nr 1829/2003, skall ett skriftligt medgivande lämnas av den behöriga myndigheten i Nederländerna till att, enligt det här beslutet, den produkt som anges i artikel 2 och som har anmälts av Monsanto Europe SA (referens C/NL/98/11) släpps ut på marknaden.

Medgivandet skall, enligt artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG, uttryckligen innehålla de villkor som gäller för medgivandet, och som fastställs i artiklarna 3 och 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetiskt modifierade organismer som avses släppas ut på marknaden som eller ingående i produkter, nedan kallade ”produkten”, är frön av raps (Brassica napus L.) med tolerans mot herbiciden glyfosat härrörande från rapslinjen GT73, som har transformerats med Agrobacterium tumefaciens, med hjälp av vektorn PV-BNGT04. Produkten innehåller följande DNA i två kassetter:

a)

Kassett 1:

En 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfatsyntasgen (epsps) av Agrobacterium sp. stam CP4 (CP4 EPSPS), som ger tolerans mot glyfosat, reglerad av en modifierad flenörtsmosaikviruspromotor (P-CMoVb), terminatorsekvenser från ärtgenen rbcS E9 som kodar för den lilla underenheten av ribulosbisfosfatkarboxylas/oxygenas och den N-terminala kloroplasttransitpeptidsekvensen CTP2 från epsps-genen av Arabidopsis thaliana.

b)

Kassett 2:

Varianten 247 av den ursprungliga glyfosatoxidoreductasgenen (goxv247) av Ochrobactrum anthropi stam LBAA som ger tolerans mot glyfosat, reglerad av en modifierad flenörtsmosaikviruspromotor (P-CMoVb), terminatorsekvenser från Agrobacterium tumefaciens och den N-terminala kloroplasttransitpeptidsekvensen CTP1 från ribulosbisfosfatkarboxylas/ oxygenas (Arab-ssu1a)-genen av Arabidopsis thaliana.

Produkten innehåller inte adenyltransferasgenen (aad) som kodar för resistens mot streptomycin och spectinomycin, som finns i den använda transformationsvektorn.

2.   Den unika identifieringsbeteckningen för produkten skall vara MON-00073-7.

3.   Medgivandet skall inbegripa korn från avkomma framställd från korsningar av rapslinjen GT73 med annan traditionellt framställd raps som eller i produkter.

Artikel 3

Villkor för saluföring

Produkten får användas på samma sätt som all annan raps med undantag för odling och för användning i eller som livsmedel, och får släppas ut på marknaden på följande villkor:

a)

Medgivandet skall vara giltigt under en period av tio år från och med den dag då medgivandet utfärdas.

b)

Den unika identifieringsbeteckningen för produkten skall vara MON-00073-7.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2001/18/EG skall den som fått medgivandet på begäran göra positiva eller negativa kontrollstickprov på produkten eller dess genetiska material eller referensmaterial tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

d)

Orden ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierad GT73-raps” skall förekomma, antingen på en etikett eller i ett dokument som åtföljer produkten, utom i de fall där annan gemenskapslagstiftning fastställer en tröskel under vilken sådana uppgifter inte krävs.

e)

Så länge produkten inte är godkänd för att släppas ut på marknaden för odling, skall uppgiften ”inte avsedd för odling” återfinnas antingen på etiketten eller i ett dokument som åtföljer produkten.

Artikel 4

Övervakning

1.   Under medgivandets hela giltighetstid skall den som har fått medgivandet se till att genomföra den övervakningsplan som ingår i anmälan, i syfte att kontrollera att ingen menlig inverkan förekommer på människors och djurs hälsa eller på miljön på grund av hanteringen eller användningen av produkten.

2.   Den som har fått medgivandet skall direkt informera aktörerna och användarna om säkerhetsaspekter och produktens allmänna egenskaper samt om villkor för övervakning, inklusive de lämpliga åtgärder som skall vidtas vid ofrivilligt utsläpp av frön. Tekniska riktlinjer för genomförandet av denna artikel återfinns i bilagan till det här beslutet.

3.   Den som har fått medgivandet skall till kommissionen och till behöriga myndigheter i medlemsstaterna lämna årsrapporter om resultaten av övervakningen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i direktiv 2001/18/EG skall den anmälda övervakningsplanen, i tillämpliga fall och efter överenskommelse med kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, revideras av den som har fått medgivandet mot bakgrund av resultaten från övervakningen.

5.   Den som har fått medgivandet skall för kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kunna styrka

a)

att de befintliga övervakningsnätverken, i enlighet med övervakningsplanen i anmälan, samlar in information som är relevant för övervakning av produkten, och

b)

att dessa övervakningsnätverk har samtyckt till att göra denna information tillgänglig för den som har fått medgivandet före det datum då övervakningsrapporten skall överlämnas till kommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt punkt 3.

Artikel 5

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den dag då en särskild metod för detektering av GT73-raps valideras av gemenskapens referenslaboratorium enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1829/2003 och såsom anges i kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1829/2003 (7).

Artikel 6

Mottagare

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 14.


BILAGA

Tekniska riktlinjer för genomförande av artikel 4.2

1.

Den som fått medgivandet skall meddela aktörerna i gemenskapen, dvs. de som bedriver handel med eller bearbetar blandningar i bulk av importerade frön av raps som kan innehålla GT73-raps, följande:

a)

GT73-raps har fått medgivande för import till och användning i gemenskapen.

b)

Ett villkor för medgivandet är att en allmän plan utarbetas för övervakning av eventuella oförutsedda negativa effekter till följd av utsläppandet på marknaden av GT73-raps för ovannämnda användningar.

2.

Den som fått medgivandet skall meddela aktörerna vem som är kontaktperson i medlemsstaten så att oförutsedda negativa effekter kan meddelas denna person.

3.

Den som fått medgivandet skall upplysa aktörerna om att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har utvärderat sannolikheten för oavsiktlig spridning vid godkänd användning av GT73-raps och följder av denna. Den som har fått medgivandet skall ha regelbunden kontakt med aktörerna för att se till att de känner till eventuella ändringar av rutinerna som kan komma att förändra miljökonsekvensbedömningen.

4.

Den som har fått medgivandet skall se till att aktörerna är medvetna om möjligheten att oavsiktlig spridning av importerade frön av raps i hamnar och krossningsanläggningar leder till groning och etablering av självsådda plantor, även av GT73-raps.

5.

I de fall då även GT73-raps kan ge upphov till självsådda plantor skall den som fått medgivandet vidta följande åtgärder:

a)

Underrätta aktörerna om att plantorna bör utrotas för att minimera sannolikheten för oförutsedda negativa effekter av GT73-rapsen.

b)

Utrusta aktörerna med lämpliga planer för att utrota självsådda rapsplantor som skulle kunna vara GT73-raps.

6.

Med beaktande av artikel 4.5 i direktiv 2001/18/EG och avsnitt C.1.6 i rådets beslut 2002/811/EG (1), får medlemsstaterna genomföra kontroller eller ytterligare övervakning av oavsiktlig spridning av GT73-raps och identifiering av potentiella oavsiktliga negativa effekter av sådan spridning.


(1)  EGT L 280, 18.10.2002, s. 27.