ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
18 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 919/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 827/2004 rörande förbud mot import av storögd tonfisk från Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone samt om upphävande av förordning (EG) nr 826/2004 rörande förbud mot import av blåfenad tonfisk från Ekvatorialguinea och Sierra Leone och förordning (EG) nr 828/2004 rörande förbud mot import av svärdfisk från Sierra Leone

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 921/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 922/2005 av den 17 juni 2005 om utfärdande av exportlicens för vin

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2005 av den 15 juni 2005 om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80000 ton vete, 80000 ton majs och 40000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2005 av den 17 juni 2005 om den 84:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 925/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 20:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 927/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 337:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2005 av den 17 juni 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 21:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

19

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/447/GUSP av den 14 mars 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

21

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 919/2005

av den 13 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 827/2004 rörande förbud mot import av storögd tonfisk från Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone samt om upphävande av förordning (EG) nr 826/2004 rörande förbud mot import av blåfenad tonfisk från Ekvatorialguinea och Sierra Leone och förordning (EG) nr 828/2004 rörande förbud mot import av svärdfisk från Sierra Leone

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av antagandet av rådets beslut 86/238/EEG (1) är gemenskapen sedan den 14 november 1997 part i Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, undertecknad i Rio de Janeiro den 14 maj 1966, ändrad genom protokollet till slutakten till de befullmäktigade ombudens konferens för de stater som är parter i den konvention som undertecknades i Paris den 10 juli 1984 (nedan kallad ”ICCAT-konventionen”).

(2)

Genom ICCAT-konventionen skapas en ram för regionalt samarbete för bevarande och förvaltning av resurserna när det gäller tonfisk och tonfiskliknande fisk i Atlanten och i angränsande hav genom inrättandet av den internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad ”ICCAT”) och genom detta organs vidtagande av åtgärder för bevarande och förvaltning, vilka är bindande för de avtalsslutande parterna.

(3)

ICCAT antog 1998 resolution 98-18 beträffande olaglig, icke-deklarerad och regelvidrig fångst av tonfisk med hjälp av stora långrevsfartyg i det område som omfattas av konventionen. I den resolutionen fastställs förfarandena för identifiering av länder vars fartyg fiskat tonfisk eller tonfiskliknande fisk på ett sätt som gör att de bevarande- och förvaltningsåtgärder som vidtas i enlighet med ICCAT-konventionen blir mindre effektiva. Vidare anges de åtgärder som skall vidtas för att hindra fartyg från dessa länder att fortsätta med sådant fiske, inbegripet om nödvändigt icke-diskriminerande handelsbegränsande åtgärder.

(4)

Sedan antagandet av resolution 98-18 har ICCAT identifierat Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone som länder vars fartyg fiskar atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) på ett sätt som gör ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder mindre effektiva, varvid ICCAT grundar sig på uppgifter rörande fångster, handel och fartygens verksamhet.

(5)

ICCAT har dessutom identifierat Ekvatorialguinea och Sierra Leone som länder vars fartyg fiskar atlantisk blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) på ett sätt som gör ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder mindre effektiva.

(6)

ICCAT har dessutom identifierat Sierra Leone som ett land vars fartyg fiskar atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) på ett sätt som gör ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder mindre effektiva.

(7)

Import av atlantisk storögd tonfisk med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone är för närvarande förbjuden enligt förordning (EG) nr 827/2004 (2).

(8)

Import av atlantisk blåfenad tonfisk med ursprung i Ekvatorialguinea och Sierra Leone är för närvarande förbjuden enligt förordning (EG) nr 826/2004 (3).

(9)

Import av atlantisk svärdfisk med ursprung i Sierra Leone är för närvarande förbjuden enligt förordning (EG) nr 828/2004 (4).

(10)

Vid sitt 14e särskilda möte 2004 välkomnade ICCAT de åtgärder som Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone vidtagit för att åtgärda problemen samtidigt som den antog rekommendationer om hävande av handelsbegränsande åtgärder mot dessa tre länder.

(11)

Förordning (EG) nr 827/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Förordningarna (EG) nr 826/2004 och (EG) nr 828/2004 bör följaktligen upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 827/2004 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 skall ”Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone” utgå.

2.

I artikel 3 skall ”Bolivia, Georgien och Sierra Leone” ersättas med ”Bolivia och Georgien”.

Artikel 2

Förordningarna (EG) nr 826/2004 och (EG) nr 828/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 33.

(2)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 21.

(3)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 19.

(4)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 23.


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 920/2005

av den 13 juni 2005

om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 290 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 190 i detta,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Den irländska regeringen har begärt att iriska skall ges samma ställning som den som de nationella officiella språken i övriga medlemsstater har och att de nödvändiga ändringarna i detta syfte skall göras av rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (1) och rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (2), vilka två förordningar nedan kallas ”förordning nr 1”.

(2)

Enligt artikel 53 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 314 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är iriska ett av de giltiga språken för båda dessa fördrag.

(3)

Den irländska regeringen betonar att i enlighet med artikel 8 i Irlands konstitution är iriska som nationellt språk det första officiella språket i Irland.

(4)

Det är lämpligt att bifalla den irländska regeringens begäran och ändra förordning nr 1 i enlighet med detta. Det är emellertid av praktiska skäl och under en övergångsperiod lämpligt att besluta att Europeiska unionens institutioner inte är bundna av skyldigheten att avfatta alla akter, även domstolens domar, på iriska eller översätta dem till iriska. Det är också lämpligt att fastställa att ett sådant undantag är partiellt, att det inte omfattar de förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet samt att rådet har rätt att inom fyra år efter det att förordningen fått verkan, och vart femte år därefter, med enhällighet besluta om huruvida undantaget skall upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning nr 1 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”

2.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de tjugoen officiella språken.”

3.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Europeiska unionens officiella tidning skall ges ut på de tjugoen officiella språken.”

Artikel 2

Med avvikelse från förordning nr 1 under en period på fem år från och med den dag då denna förordning blir tillämplig, med möjlighet till förlängning, skall Europeiska unionens institutioner inte vara bundna av skyldigheten att avfatta alla rättsakter på iriska och att offentliggöra dem på detta språk i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna artikel skall inte tillämpas på förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

Artikel 3

Senast fyra år efter denna förordnings tillämpningsdag och vart femte år därefter skall rådet se över hur artikel 2 fungerar och med enhällighet bestämma om det undantag som avses i den artikeln skall upphävas.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT 17, 6.10.1958, s. 401/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 921/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 922/2005

av den 17 juni 2005

om utfärdande av exportlicens för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt artikel 7 och artikel 9.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2) begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder för att hindra att den mängd eller den budget som fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar som kommissionen förfogar över den 15 juni 2005, finns det en risk för att de mängder som fortfarande finns tillgängliga den 30 juni 2005, 2005 för bestämmelsezonerna 1) Afrika och 4) Västeuropa enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan komma att överskridas om det inte införs restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Följaktligen bör därför en enhetlig procentsats för godkännande av kvantiteter för vilka ansökan har inlämnats den 8–14 juni 2005 fastställas och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt upphöra för dessa zoner till och med den 1 juli 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för vin för vilka ansökan har inlämnats den 8–14 juni 2005 enligt förordning (EG) nr 883/2001, skall utfärdas för 20,78 % av den mängd ansökan gäller för zon 1) Afrika och 100,00 % av den mängd ansökan gäller för zon 4) Västeuropa.

2.   Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan inlämnas från och med den 15 juni 2005, skall inte utfärdas, och från och med den 17 juni 2005 skall inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för bestämmelsezonerna 1) Afrika och 4) Västeuropa till och med den 1 juli 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 923/2005

av den 15 juni 2005

om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80 000 ton vete, 80 000 ton majs och 40 000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Under regleringsåret 2004/05 har Portugal drabbats av svår torka. Det har lett till stor brist på foder för djurhållarna. Resultatet kan bli att djurhållarna saluför eller slaktar sina djurbesättningar i förtid. Följderna för djuruppfödningen och jordbrukarnas inkomster kan bli allvarliga.

(2)

Under samma regleringsår var spannmålsskördarna i resten av Europa rikliga, framför allt i de nya medlemsstaterna som anslöts till EU den 1 maj 2004. Det resulterade i en betydande ökning av interventionslagren av vete, majs och korn. Denna spannmål har under relativt lång tid inte gått att avsätta på de inhemska marknaderna, och inte heller på exportmarknaderna. Det saknas också ofta tillräcklig lokal lagringskapacitet.

(3)

Det råder därför fortsatt kraftig obalans på spannmålsmarknaden i EU. Stabiliserings- och kompensationsåtgärder bör vidtas inom ramen för interventionssystemet. Det finns risk för att interventionslagringen kan bli mycket långvarig i regioner med stort överskott och därför medföra stora utgifter för gemenskapen. Samtidigt råder det brist på djurfoder i Portugal. En del av interventionslagren bör därför överföras till de portugisiska djurhållarna.

(4)

För att kunna fördela spannmålen på den portugisiska marknaden behövs en välfungerande ledning och ekonomisk kontroll. Först måste spannmålen överföras till det portugisiska interventionsorganet. Det får sedan ansvaret för saluföring och tilldelning till djurhållarna.

(5)

Det stora behovet av foder i Portugal och utbudet i Ungern av spannmål för interventionsuppköp, bristen på godkänd lagringskapacitet i Ungern och det faktum att de åtgärder som hittills vidtagits inte räckt till för att lösa problemet med avsättningen av de ungerska lagren, gör att överföringen i första hand bör ske från Ungern.

(6)

Det bör införas bestämmelser för bokföring av åtgärden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (2).

(7)

För enkelhets skull och av kontrollskäl bör gemenskapens ekonomiska bidrag fastställas till ett schablonbelopp.

(8)

De överförda lagren bör saluföras enligt villkoren i kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan (3). I detta fall har saluföringen en speciell prägel med hänsyn till de mål som har satts upp för att lösa foderbristen. Det bör därför införas bestämmelser som det portugisiska interventionsorganet skall tillämpa, utan hinder av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2131/93.

(9)

För att inte den portugisiska spannmålsmarknaden skall störas är det särskilt viktigt att införa särskilda bestämmelser om de kvantiteter som saluförs och att fastställa pristak.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det ungerska interventionsorganet skall ställa 80 000 ton vete, 80 000 ton majs och 40 000 ton korn till det portugisiska interventionsorganets förfogande.

2.   Det portugisiska interventionsorganet skall överta de produkter som är upptagna i punkt 1, ombesörja transporten och avsätta dem till användning som djurfoder före den 31 december 2005.

Artikel 2

1.   Det ungerska interventionsorganet skall – i de årsräkenskaper som avses i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 1883/78 – bokföra de utförda kvantiteterna av vete, majs och korn som uttagna ur lager till ett nollvärde.

2.   Det portugisiska interventionsorganet skall – i de årsräkenskaper som avses i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 1883/78 – bokföra de mottagna kvantiteterna av vete, majs och korn som inlagrade till ett nollvärde, och vid månadens utgång skall de bokföras till värdet 101,44 euro/ton för vete, 85,52 euro/ton för majs respektive 80,87 euro/ton för korn.

3.   De båda interventionsorganen skall ansvara för att övriga formaliteter enligt gemenskapslagstiftningen iakttas i fråga om överföringen.

Artikel 3

1.   Kostnaderna för transporten av den spannmål som anges i artikel 1 skall bokföras – i de årsräkenskaper som avses i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 1883/78 – till det schablonbelopp som fastställs i punkt 2 i denna artikel.

2.   Gemenskapen skall bidra till transportkostnaden med 60 euro/ton.

Artikel 4

1.   De båda interventionsorganen skall komma överens om avsändnings- och bestämmelseort, eventuell magasinering samt om avhämtningsdatum. Förteckningarna över de aktuella orterna och kvantiteterna skall utan dröjsmål överlämnas till kommissionen.

2.   De båda interventionsorganen skall vid ilastningen i Ungern och vid lossningen i Portugal uppmäta den ilastade och lossade massan samt på grundval av ett analysintyg bestämma kvaliteten.

Artikel 5

Det ungerska interventionsorganet skall underrätta det portugisiska interventionsorganet och kommissionen om de mängder som uppmätts vid respektive utlagring samt om utlagringsdatum uppdelade på avhämtningsorter.

Artikel 6

Det portugisiska interventionsorganet skall överta de kvantiteter som lastas på transportmedlet vid utlagringen från den lageranläggning som det ungerska interventionsorganet har utsett; från detta ögonblick skall sedan det portugisiska interventionsorganet bära ansvaret.

Det portugisiska interventionsorganet skall underrätta kommissionen och det ungerska interventionsorganet om hur överföringen gått.

Artikel 7

Det portugisiska interventionsorganet skall, genom ett löpande anbudsförfarande på den inhemska marknaden, saluföra de kvantiteter av spannmål som överförs från det ungerska interventionsorganets lager.

Genom tillämpning av artikel 4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall saluföringen vara exklusivt förbehållen de sammanslutningar och kooperativ som håller nötkreatur, får och getter, samt bearbetningsanläggningar som har upprättat samarbetsavtal med nämnda sammanslutningar eller kooperativ för konsumtion i Portugal.

Artikel 8

Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tillämpas på den saluföring som avses i artikel 7, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 9.

Artikel 9

1.   Kvantiteterna av varje spannmålsslag som skall saluföras skall vara lika med de överförda kvantiteterna och skall anges i anbudsinfordran.

2.   Varje anbud skall omfatta minst 1 500 ton.

3.   Anbuden skall svara mot kvaliteten hos det parti som respektive anbud avser.

4.   Pristaket för respektive spannmålsslag skall läggas på en nivå som gör att den portugisiska spannmålsmarknaden inte störs; i vart fall får det inte vara lägre än interventionspriset.

Artikel 10

De portugisiska myndigheterna skall utarbeta en anbudsinfordran, som bl.a. skall innehålla datumen för respektive anbudsomgång och närmare bestämmelser som gör det möjligt att kontrollera att bestämmelserna i artikel 7 andra stycket iakttas.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 216, 5.8 1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 924/2005

av den 17 juni 2005

om den 84:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 2799/1999 bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud.

(3)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 84:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för inlämnande av anbud är den 14 juni 2005, skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 925/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 20:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (2) har interventionsorganen genom stående anbudsinfordran bjudit ut vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar till försäljning.

(2)

På grundval av de anbud som mottas för varje enskild anbudsinfordran skall det, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett lägsta försäljningspris eller beslutas att inget anbud skall antas.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 20:e enskilda anbudsinfordran i enlighet med förordning (EG) nr 214/2001, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 14 juni 2005, fastställs det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver härmed till 198,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 926/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2), använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 165:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 juni 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 165:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

206

210

Koncentrerat

204,1

208,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

73

73

Koncentrerat

73

73


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 927/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 165:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 165:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 juni 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 165:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

46

42

41

Smör < 82 %

44

40

40

Koncentrerat smör

55,5

51,5

55,5

51,5

Grädde

22

18

Förädlingssäkerhet

Smör

51

Koncentrerat smör

61

61

Grädde

24


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 928/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 337:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen (2) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas enligt detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 337:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 fastställs ett högsta stödbelopp och säkerheten för slutanvändning på följande sätt:

Högsta stödbelopp:

54,5 EUR/100 kg.

Säkerhet för slutanvändning:

60 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 45, 21.2.1990, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 929/2005

av den 17 juni 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 21:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 21:a enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 14 juni 2005, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 275 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/19


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET

av den 30 maj 2005

om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

(2005/446/EG)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), nedan kallat ”partnerskapsavtalet”,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet (2), nedan kallat ”det interna avtalet”, särskilt artikel 2.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt punkt 5 i bilaga I (Finansprotokoll) till partnerskapsavtalet skall det totala beloppet för finansprotokollet tillsammans med de återstående medel som överförts från tidigare europeiska utvecklingsfonder avse perioden 2000–2007.

(2)

I enlighet med punkt 7 i samma bilaga och artikel 2.3 i det interna avtalet skall det företas en bedömning av i vilken utsträckning åtaganden och utbetalningar har genomförts. Denna bedömning skall ligga till grund för en uppskattning av behovet av nya resurser efter det att finansprotokollet har löpt ut.

(3)

Enligt den till partnerskapsavtalet fogade förklaring XVIII (EU:s förklaring om finansprotokollet) skall den tidpunkt efter vilken det inte längre kan ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden beaktas till fullo vid bedömningen av behovet av nya resurser.

(4)

Det är därför nödvändigt att i enlighet med artikel 2.4 i det interna avtalet fastställa det datum, vilket vid behov kan revideras, efter vilket medel i nionde Europeiska utvecklingsfonden inte längre skall bli föremål för åtaganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende de medel i nionde Europeiska utvecklingsfonden som förvaltas av kommissionen, de räntesubventionsmedel som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) och de intäkter som härrör från ränta på dessa anslag fastställs härmed till den 31 december 2007. Detta datum kan vid behov revideras.

Artikel 2

Det belopp som har anslagits för att finansiera det som en fond som automatiskt förnyas fungerande investeringsanslag som förvaltas av EIB skall inte beröras av detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2005.

På medlemsstaternas regeringars vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet senast ändrat genom AVS–EG-ministerrådets beslut nr 2/2004 (EUT L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

18.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/21


RÅDETS BESLUT 2005/447/GUSP

av den 14 mars 2005

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 juli 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/570/GUSP om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (1).

(2)

I artikel 11.3 i den gemensamma åtgärden föreskrivs det att detaljerade arrangemang för tredjeländers deltagande skall fastställas i ett avtal i enlighet med artikel 24 i Fördraget om Europeiska unionen.

(3)

Efter rådets bemyndigande den 13 september 2004 har ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren/ den höge representanten, förhandlat om ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea).

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Argentina om Republiken Argentinas deltagande i Europeiska unionens militära krishanteringsoperation i Bosnien och Hercegovina (Operation Althea)

EUROPEISKA UNIONEN (EU),

på ena sidan, och

REPUBLIKEN ARGENTINA,

på andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR

rådets antagande av Europeiska unionens gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (1),

inbjudan till Republiken Argentina att delta i den EU-ledda operationen,

det framgångsrika avslutandet av styrkebidragsprocessen och rekommendationen från EU:s operationschef och Europeiska unionens militära kommitté att godkänna deltagandet av Republiken Argentinas styrkor i den EU-ledda operationen,

beslut BiH/1/2004 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 21 september 2004 (2) om godtagande av Republiken Argentinas bidrag till Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina,

beslut BiH/3/2004 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 29 september 2004 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (3),

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i operationen

1.   Republiken Argentina skall ställa sig bakom gemensam åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina och varje gemensam åtgärd eller beslut som innebär att Europeiska unionens råd beslutar att förlänga EU:s militära krishanteringsoperation, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de arrangemang som krävs för dess genomförande.

2.   Republiken Argentinas bidrag till EU:s militära krishanteringsoperation påverkar inte självständigheten i Europeiska unionens beslutsfattande.

3.   Republiken Argentina skall se till att dess styrkor och personal som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation utför sitt uppdrag i enlighet med

gemensam åtgärd 2004/570/GUSP och eventuella senare ändringar av den,

operationsplanen, samt

genomförandeåtgärderna.

4.   Styrkor och personal som utstationeras till operationen från Republiken Argentina skall fullgöra sin tjänst och uppträda med enbart EU:s militära krishanteringsoperations bästa för ögonen.

5.   Republiken Argentina skall i god tid underrätta EU:s operationschef om alla ändringar avseende dess deltagande i operationen, även om tillbakadragande av dess bidrag.

Artikel 2

Status för styrkor

1.   Statusen för styrkor och personal som utstationerats för EU:s militära krishanteringsoperation från Republiken Argentina skall regleras av det avtal om statusen för styrkorna som ingåtts mellan Europeiska unionen och värdlandet, om ett sådant avtal finns.

2.   Statusen för styrkorna och personalen vid högkvarteret eller de delar av kommandot som finns utanför Bosnien och Hercegovina skall regleras genom arrangemang mellan högkvarteret och de berörda delarna av kommandot och Republiken Argentina.

3.   Utan att det påverkar det avtal om styrkornas status som avses i punkt 1 skall Republiken Argentina utöva jurisdiktion över sina styrkor och sin personal i EU:s militära krishanteringsoperation.

4.   Republiken Argentina skall vara ansvarig för att besvara alla anspråk som kommer från eller rör någon medlem av dess styrkor eller personal i samband med deltagandet i EU:s militära krishanteringsoperation. Republiken Argentina skall vara ansvarig för att vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot medlemmar av sina styrkor eller sin personal i enlighet med sina lagar och andra författningar.

5.   Republiken Argentina skall åta sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om att den avstår från att begära skadestånd från andra stater som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation.

6.   Europeiska unionen åtar sig att se till att dess medlemsstater samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om att de avstår från att begära skadestånd vid Republiken Argentinas deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation.

Artikel 3

Sekretessbelagda uppgifter

1.   Republiken Argentina skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att sekretessbelagda EU-uppgifter skyddas i enlighet med de säkerhetsbestämmelser för Europeiska unionens råd som återfinns i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 (4) och i enlighet med ytterligare riktlinjer som utfärdas av behöriga myndigheter, inbegripet EU:s operationschef.

2.   Om EU och Republiken Argentina har ingått ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbytet av sekretessbelagda uppgifter, skall bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EU:s militära krishanteringsoperation.

Artikel 4

Befälsordning

1.   Alla styrkor och all personal som deltar i EU:s militära krishanteringsoperation skall kvarstå fullt ut under respektive nationella myndighets befäl.

2.   De nationella myndigheterna skall överföra det operativa och taktiska befälet och/eller kontrollen över sina styrkor och sin personal till EU:s operationschef. EU:s operationschef har rätt att delegera sina befogenheter.

3.   Republiken Argentina skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av operationen som de av Europeiska unionens medlemsstater som deltar i den.

4.   EU:s operationschef får efter konsultationer med Republiken Argentina när som helst begära att bidraget från Republiken Argentina dras tillbaka.

5.   Republiken Argentina skall utnämna en hög militär representant som skall företräda den nationella kontingenten i EU:s militära krishanteringsoperation. Representanten skall samråda med den EU-ledda styrkans befälhavare i alla frågor som rör operationen och skall ansvara för kontingentens dagliga disciplin.

Artikel 5

Finansiella aspekter

1.   Republiken Argentina skall stå för alla kostnader i samband med deltagandet i operationen, såvida inte kostnaderna skall betalas av gemensamma medel enligt de rättsliga instrument som avses i artikel 1.1 i detta avtal och i rådets beslut 2004/197/GUSP av den 23 februari 2004 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (5).

2.   Vid dödsfall, skador eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den stat/de stater där operationen genomförs skall Republiken Argentina, när dess ansvar har fastställts, betala skadestånd i enlighet med villkoren i bestämmelserna om styrkornas status, om sådana finns, enligt artikel 2.1 i detta avtal.

Artikel 6

Arrangemang för att genomföra avtalet

Alla tekniska och administrativa arrangemang som behövs för att genomföra detta avtal skall fastställas gemensamt av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Republiken Argentinas behöriga myndighet.

Artikel 7

Underlåtenhet att uppfylla åtaganden

Om en av parterna underlåter att uppfylla de åtaganden som fastställs i föregående artiklar, skall den andra parten ha rätt att säga upp detta avtal genom att lämna varsel en månad i förväg.

Artikel 8

Tvistlösning

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall lösas på diplomatisk väg mellan parterna.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta avtal träder i kraft dagen för undertecknandet.

2.   Detta avtal skall gälla under hela den tid som Republiken Argentina bidrar till operationen.

Utfärdat i Bryssel den 9 juni 2005 på engelska i fyra exemplar.

På Europeiska unionens vägnar

På Republiken Argentinas vägnar


(1)  EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUT L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 64. Beslutet ändrat genom beslut BiH /5/2004 (EUT L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2004/194/EG (EUT L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.

FÖRKLARINGAR

i enlighet med artikel 2.5 och 2.6

Förklaring av EU:s medlemsstater

”De medlemsstater i Europeiska unionen som tillämpar EU:s gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina kommer, såvitt deras nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot Republiken Argentina för personskada eller dödsfall bland personalen, eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU:s krishanteringsoperation, om dessa skador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal från Republiken Argentina vid tjänsteutövning inom ramen för EU:s krishanteringsoperation, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Republiken Argentina, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för operationen, utom då personal från Republiken Argentina inom EU:s krishanteringsoperation gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.”

Förklaring av Republiken Argentina

”Republiken Argentina som tillämpar EU:s gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina kommer, såvitt dess nationella rättsliga system tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från eventuella skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU:s krishanteringsoperation för personskada eller dödsfall bland personalen, eller för skador på eller förlust av tillgångar som staten har i sin ägo och som används vid EU:s krishanteringsoperation, om dessa skador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU:s krishanteringsoperation, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av stater som deltar i EU:s krishanteringsoperation, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för operationen, utom då personal inom EU:s krishanteringsoperation gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse vid användningen av dessa tillgångar.”