ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
4 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 850/2005 av den 30 maj 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 851/2005 av den 2 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav vad gäller ömsesidighetsmekanismen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 852/2005 av den 3 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 853/2005 av den 3 juni 2005 om ändring för fyrtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

8

 

*

Kommissionens direktiv 2005/37/EG av den 3 juni 2005 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker ( 1 )

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2005 om ändring av besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG med avseende på gemenskapens ekonomiska bidrag till program för utrotning och övervakning av transmissibel spongiform encefalopati under 2005 [delgivet med nr K(2005) 1550]

24

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2005 om ändring av bilaga I till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut av den 1 juni 2005 om tillstånd för Malta att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 [delgivet med nr K(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 770/2005 av den 20 maj 2005 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia (EUT L 128 av den 21.5.2005)

31

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2199/2004 av den 10 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (EUT L 380 av den 24.12.2004)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 850/2005

av den 30 maj 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 54.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (budgetförordningen) anges att gemenskapsbudgeten kan genomföras genom central indirekt förvaltning och föreskrivs specifika genomförandekrav.

(2)

När det gäller stöd inför anslutningen har central indirekt förvaltning i den form som anges i artikel 54.2 c i budgetförordningen tidigare visat sig vara ett värdefullt verktyg, särkilt när det gäller åtgärder som genomförs av TAIEX (Byrån för tekniskt bistånd och information).

(3)

Turkiet har under senare år varit en viktig mottagare av stöd från TAIEX och landet bör även fortsättningsvis ha möjlighet att använda detta instrument, också i enlighet med bestämmelserna i den budgetförordningen.

(4)

Ett harmoniserat tillvägagångssätt när det gäller stöd inför anslutningen är önskvärt och därför bör den valda metoden vara identisk med den som anges i förordningarna (EEG) nr 3906/1989 (Phare) (3) och (EG) nr 2666/2000 (Cards) (4).

(5)

Rådets förordning (EG) nr 2500/2001 av den 17 december 2001 om ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I rådets förordning (EG) nr 2500/2001 skall följande artikel införas:

”Artikel 6a

Kommissionen får i enlighet med artikel 54 i förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6), besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter som avser budgetgenomförande, till sådana organ som anges i artikel 54.2 i den förordningen. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får överlåtas till sådana organ som anges i artikel 54.2 c i den förordningen, om organen har erkänd internationell status, tillämpar internationellt erkända förvaltnings- och kontrollsystem och står under offentliga myndigheters övervakning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 april 2005 (ännu ej publicerat i EUT).

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004 (EUT L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004.

(5)  EGT L 342, 27.12.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.”


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 851/2005

av den 2 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav vad gäller ömsesidighetsmekanismen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den mekanism som föreskrivs i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 (2) har visat sig vara olämplig för situationer där ömsesidighetsprincipen har frångåtts genom att ett tredjeland som anges i bilaga II till den förordningen, det vill säga ett tredjeland vars medborgare är undantagna från viseringskrav, upprätthåller eller inför viseringsskyldighet för medborgarna i en eller flera medlemsstater. Solidariteten med de medlemsstater som utsätts för sådana avvikelser från ömsesidighetsprincipen kräver att den gällande mekanismen anpassas, så att den blir verkningsfull.

(2)

Avvikelser från ömsesidighetsprincipen är mycket allvarliga, och därför är det viktigt att de alltid anmäls av de berörda medlemsstaterna. I syfte att förmå tredjelandet att på nytt införa undantag från viseringskravet för de berörda medlemsstaternas medborgare, bör man införa en mekanism som kombinerar åtgärder på olika nivåer och med olika intensitet; åtgärderna måste kunna vidtas snabbt. Kommissionen bör därför genast vidta åtgärder i fråga om tredjelandet, rapportera till rådet samt ha möjlighet att när som helst föreslå rådet att fatta ett tillfälligt beslut om återinförande av viseringsskyldigheten för medborgare i det aktuella tredjelandet. Ett sådant tillfälligt beslut bör inte utesluta möjligheten att överföra tredjelandet till bilaga I till förordning (EG) nr 539/2001. Vidare bör den tillfälliga åtgärdens ikraftträdande och ett eventuellt förslag om överförande av tredjelandet till bilaga I vara kopplade tidsmässigt.

(3)

Ett beslut av ett tredjeland att införa eller återinföra undantag från viseringsskyldighet för medborgare i en eller flera medlemsstater bör automatiskt leda till att viseringsskyldighet som tillfälligt återinförts efter beslut av rådet upphör.

(4)

Den ändrade solidaritetsmekanismen syftar till att uppnå fullständig ömsesidighet avseende samtliga medlemsstater och att skapa en verkningsfull och ansvarsfull mekanism för att säkerställa detta.

(5)

Förordning (EG) nr 539/2001 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Övergångsbestämmelser bör föreskrivas för situationer där medlemsstater vid denna förordnings ikraftträdande omfattas av viseringskrav från tredjeländer som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001.

(7)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (4).

(8)

Förenade kungariket och Irland är inte bundna av förordning (EG) nr 539/2001. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i dessa länder.

(9)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG (6) och artikel 4.1 i rådets beslut 2004/860/EG (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 539/2001 ändras härmed på följande sätt:

1.

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Om något av de tredjeländer som anges i förteckningen i bilaga II inför viseringsskyldighet för medborgare från en medlemsstat skall nedanstående bestämmelser tillämpas:

a)

Inom 90 dagar från införandet, eller dess tillkännagivande, skall den berörda medlemsstaten skriftligen underrätta rådet och kommissionen om införandet; denna underrättelse skall offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. I underrättelsen skall det anges vid vilken tidpunkt åtgärden skall genomföras och vilken typ av resehandlingar och viseringar det rör sig om.

Om tredjelandet beslutar att upphäva viseringsskyldigheten före utgången av denna tidsfrist blir underrättelsen överflödig.

b)

Kommissionen skall omedelbart efter offentliggörandet av underrättelsen och i samråd med den berörda medlemsstaten vidta åtgärder tillsammans med myndigheterna i tredjelandet i syfte att återinföra undantaget från viseringsskyldighet.

c)

Inom 90 dagar efter offentliggörandet av underrättelsen skall kommissionen i samråd med den berörda medlemsstaten rapportera till rådet. Rapporten får åtföljas av ett förslag om tillfälligt återinförande av viseringsskyldighet för medborgare i det berörda tredjelandet. Kommissionen får även lägga fram detta förslag efter överläggningar i rådet om kommissionens rapport. Rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om förslaget inom tre månader.

d)

Kommissionen får utan föregående rapport lägga fram ett förslag om tillfälligt återinförande av viseringsskyldighet för medborgare i tredjelandet enligt led c, om den anser att det är nödvändigt. Det förfarande som föreskrivs i led c skall tillämpas på det förslaget. Den berörda medlemsstaten får ange om den vill att kommissionen skall avstå från tillfälligt återinförande av en sådan viseringsskyldighet utan föregående rapport.

e)

Det förfarande som avses i leden c och d skall inte påverka kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till ändring av denna förordning i syfte att överföra det berörda tredjelandet till bilaga I. Om beslut har fattats om en tillfällig åtgärd enligt leden c och d, skall kommissionen lägga fram förslaget till ändring av denna förordning senast nio månader efter det att den tillfälliga åtgärden trädde i kraft. Ett sådant förslag skall också innehålla bestämmelser om upphävande av tillfälliga åtgärder som kan ha införts enligt de förfaranden som avses i leden c och d. Under tiden kommer kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att förmå myndigheterna i det berörda tredjelandet att återinföra undantaget från viseringsskyldighet för medborgarna i den berörda medlemsstaten.

f)

Om det berörda tredjelandet upphäver viseringsskyldigheten, skall den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta rådet och kommissionen om upphävandet. Denna underrättelse skall offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. En eventuell tillfällig åtgärd som har beslutats i enlighet med led d skall upphöra sju dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning. Om det berörda tredjelandet har infört viseringsskyldighet för medborgare i två eller flera medlemsstater kommer den tillfälliga åtgärden att upphöra först efter det senaste offentliggörandet.”

2.

Följande punkt skall läggas till:

”5.   Så länge som det inte föreligger ömsesidighet när det gäller undantag från viseringsskyldigheten med avseende på ett tredjeland enligt förteckningen i bilaga II i förhållande till någon av medlemsstaterna skall kommissionen före den 1 juli varje år med jämnt årtal lägga fram en rapport om situationen för Europaparlamentet och rådet, samt vid behov lämpliga förslag.”

Artikel 2

En medlemsstat vars medborgare den 24 juni 2005 är ålagda viseringsskyldighet av ett tredjeland som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001 skall skriftligen underrätta rådet och kommissionen senast den 24 juli 2005. Denna underrättelse skall offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Bestämmelserna i artikel 1.4 b–f i förordning (EG) nr 539/2001 skall tillämpas.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Luxemburg den 2 juni 2005.

På rådets vägnar

L. FRIEDEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Rådets dok. 13054/04, tillgängligt på Internet (http://register.consilium.eu.int).

(6)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 26.

(7)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 78.


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 852/2005

av den 3 juni 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 853/2005

av den 3 juni 2005

om ändring för fyrtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2)

Den 1 juni 2005 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 757/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 38).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall följande läggas till:

 

”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).”


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/37/EG

av den 3 juni 2005

om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1)

Följande befintliga verksamma ämnen har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: maleinsyrehydrazid (genom kommissionens direktiv 2003/31/EG (4)), propyzamid (genom kommissionens direktiv 2003/39/EG (5)) liksom mecoprop och mecoprop-P (genom kommissionens direktiv 2003/70/EG (6).

(2)

De nya verksamma ämnena isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl och fenamidon har förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2003/68/EG (7).

(3)

Införandet av de berörda verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG grundades på en utvärdering av de uppgifter som lämnats in om det föreslagna användningsområdet. Uppgifterna om användningen har lämnats in av vissa medlemsstater i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG. Tillgängliga uppgifter har gåtts igenom och har befunnits vara tillräckliga för att vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester skall kunna fastställas.

(4)

Om det inte finns något permanent eller provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester på gemenskapsnivå måste medlemsstaterna fastställa ett provisoriskt nationellt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG innan växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan godkännas.

(5)

Gemenskapens gränsvärden för resthalter och de halter som rekommenderas i Codex Alimentarius fastställs och bedöms enligt liknande förfaranden. Det finns ett begränsat antal Codex-gränsvärden för maleinsyrehydrazid. Det finns redan gemenskapsgränsvärden i direktiv 90/642/EEG för maleinsyrehydrazid (rådets direktiv 1993/58/EG) (8) och i direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG för propyzamid (rådets direktiv 1996/32/EG (9) och 1996/33/EG (10)). De har beaktats när de gränsvärden har fastställts vilka berörs av ändringarna i detta direktiv. Codex-gränsvärden som enligt rekommendationerna kommer att dras tillbaka inom en nära framtid har inte beaktats. De gränsvärden som bygger på Codex-gränsvärden har bedömts mot bakgrund av vilka risker de innebär för konsumenterna. Inga risker har kunnat fastställas med utgångspunkt i de toxikologiska ändpunkterna baserade på studier som kommissionen förfogar över.

(6)

I samband med att de berörda verksamma ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG avslutades de tekniska och vetenskapliga utvärderingarna genom kommissionens granskningsrapporter. Utvärderingsrapporterna för de nämnda ämnena färdigställdes vid de datum som anges i de kommissionsdirektiv som anförs i skälen 1 och 2. I dessa rapporter fastställdes acceptabelt dagligt intag (ADI) och om nödvändigt akut referensdos (ARfD) för de berörda ämnena. Konsumenternas exponering genom livsmedel som behandlats med det berörda verksamma ämnet har uppskattats och utvärderats i enlighet med gemenskapsförfaranden. Hänsyn har också tagits till de riktlinjer som offentliggjorts av Världshälsoorganisationen (11) samt yttrandet om de använda metoderna från Vetenskapliga kommittén för växter (12). Slutsatsen har dragits att de föreslagna gränsvärdena inte leder till att acceptabla dagliga intag eller akuta referensdoser överskrids.

(7)

För att konsumenterna skall få tillräckligt skydd mot exponering för bekämpningsmedelsrester till följd av otilllåten användning av växtskyddsprodukter, bör de provisoriska gränsvärden som fastställs för de berörda kombinationerna av produkter/bekämpningsmedel motsvara den lägsta analytiska bestämningsgränsen.

(8)

Att sådana provisoriska gränsvärden fastställs på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för de berörda ämnena i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till det direktivet. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna ytterligare användningsområden för de berörda verksamma ämnena. De provisoriska gränsvärdena bör därefter bli permanenta.

(9)

Det är därför nödvändigt att förteckna eller ersätta samtliga de bekämpningsmedelsrester som härrör från användningen av dessa växtskyddsprodukter i bilagorna till direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningsförbudet och för att skydda konsumenterna. Om gränsvärden redan har fastställts i bilagorna till dessa direktiv är det lämpligt att ändra dem. Om gränsvärden hittills inte har fastställts bör de fastställas nu.

(10)

Direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras.

(11)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/362/EEG ändras på följande sätt:

a)

I del A i bilaga II skall införas de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl, mecoprop, mecoprop-P, maleinsyrehydrazid och fenamidon som anges i bilaga I till detta direktiv.

b)

I del A i bilaga II skall gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av propyzamid ersättas med dem som anges i bilaga II till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 90/642/EEG ändras på följande sätt:

a)

I bilaga II skall införas de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazonetyl, mecoprop, mecoprop-P och fenamidon som anges i bilaga III till detta direktiv.

b)

I bilaga II skall gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av propyzamid och maleinsyrehydrazid ersättas med dem som anges i bilaga IV till detta direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 4 december 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 4 december 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antas inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/61/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/115/EG (EUT L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  EUT L 101, 23.4.2003, s. 3.

(5)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 30.

(6)  EUT L 184, 23.7.2003, s. 9.

(7)  EUT L 177, 16.7.2003, s. 12.

(8)  EGT L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9)  EGT L 144, 18.6.1996, s. 12.

(10)  EGT L 144, 18.6.1996, s. 35.

(11)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer har tagits fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester. Utgivare: Världshälsoorganisationen, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om frågor som rör ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter av den 14 juli 1998), se Internet (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAGA I

Gränsvärden (mg/kg)

Bekämpningsmedelsrester

Enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

isoxaflutol (summan av isoxaflutol, RPA 202248 och RPA 203328, uttryckt i isoxaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

trifloxystrobin

0,3 (3) korn

0,05 (3) råg

0,05 (3) rågvete, vete

0,02 (2)  (3) övrigt spannmål

carfentrazonetyl (bestämd som carfentrazon och uttryckt som carfentrazonetyl)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

fenamidon

0,02 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

mecoprop (summan av mecoprop-p och mecoprop uttryckt i mecoprop)

0,05 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål

maleinsyre-hydrazid

0,2 (2)  (3)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål


(1)  RPA 202248 är 2-cyan-3-cyclopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl)propan-1,3-dion. RPA 203328 är 2-metansulfonyl-4-trifluorometylbenzoesyra.

(2)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(3)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA II

Gränsvärden (mg/kg)

Bekämpningsmedelsrester

Enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

SPANNMÅL

korn, bovete, majs, hirs, havre, ris, råg, durra, rågvete, vete, övrigt spannmål


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA III

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Grupper av och exempel på enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Isoxaflutol (summan av isoxaflutol, RPA 202248 och RPA 203328, uttryckt som isoxaflutol) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazonetyl (bestämd som carfentrazon och uttryckt som carfentrazonetyl)

Fenamidon

Mecoprop (summan av mecoprop-P och mecoprop uttryckt som mecoprop)

1.

Frukt, färsk, torkad eller rå, djupfryst, utan tillsats av socker; nötter

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSFRUKTER

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefrukt

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandlar

 

 

 

 

 

Paranötter

 

 

 

 

 

Cashewnötter

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

Kokosnötter

 

 

 

 

 

Hasselnötter

 

 

 

 

 

Macadamianötter

 

 

 

 

 

Pekannötter

 

 

 

 

 

Pinjenötter

 

 

 

 

 

Pistaschnötter

 

 

 

 

 

Valnötter

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Äpplen

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

Kvitten

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUKTER

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikoser

 

1 (3)

 

 

 

Körsbär

 

1 (3)

 

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

1 (3)

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BÄR OCH SMÅFRUKT

 

 

 

 

 

a)

Bordsdruvor och vindruvor

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Bordsdruvor

 

 

 

 

 

Vindruvor

 

 

 

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Björnbär

 

 

 

 

 

Blåhallon

 

 

 

 

 

Loganbär

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Blåbär

 

 

 

 

 

Tranbär

 

 

 

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

1 (3)

 

 

 

Krusbär

 

1 (3)

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Vilda bär och vild frukt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DIVERSE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Bananer

 

0,05 (3)

 

 

 

Dadlar

 

 

 

 

 

Fikon

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

Mangos

 

 

 

 

 

Oliver

 

 

 

 

 

Passionsfrukt

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Grönsaker, färska eller råa, djupfrysta eller torkade

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Rödbetor

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

Rotselleri

 

 

 

 

 

Pepparrot

 

 

 

 

 

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

Palsternackor

 

 

 

 

 

Rotpersilja

 

 

 

 

 

Rädisor

 

 

 

 

 

Haverrot

 

 

 

 

 

Sötpotatis

 

 

 

 

 

Kålrötter

 

 

 

 

 

Rovor

 

 

 

 

 

Jamsrot

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Vitlök

 

 

 

 

 

Kepalök

 

 

 

 

 

Schalottenlök

 

 

 

 

 

Knipplök

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

Tomater

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprika

 

 

 

 

 

Äggplanta

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Gurkor

 

 

 

 

 

Druvgurkor

 

 

 

 

 

Zucchini

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

 

Meloner

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Squash

 

 

 

 

 

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Sockermajs

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KÅLGRÖNSAKER

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Blommande kål

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

Brysselkål

 

 

 

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

 

Salladskål

 

 

 

 

 

Grönkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA KRYDDÖRTER

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Sallat och liknande

 

 

 

2 (3)

 

Kryddkrasse

 

 

 

 

 

Vårklynne

 

 

 

 

 

Sallat

 

 

 

 

 

Bredbladig endiv

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

b)

Spenat och liknande

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spenat

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Vattenkrasse

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Endiviasallat

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Kryddörter

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Körvel

 

 

 

 

 

Gräslök

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

Bladselleri

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

vi)

BALJGRÖNSAKER (färska)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Bönor (med baljor)

 

 

 

 

 

Bönor (utan baljor)

 

 

 

 

 

Ärtor (med baljor)

 

 

 

 

 

Ärtor (utan baljor)

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Sparris

 

 

 

 

 

Kardon

 

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

 

Fänkål

 

 

 

 

 

Kronärtskocka

 

 

 

 

 

Purjolök

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

viii)

SVAMP

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Odlad svamp

 

 

 

 

 

b)

Vild svamp

 

 

 

 

 

3.

Baljgrönsaker

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Bönor

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

Ärtor

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linfrön

 

 

 

 

 

Jordnötter

 

 

 

 

 

Vallmofrön

 

 

 

 

 

Sesamfrön

 

 

 

 

 

Solrosfrön

 

 

 

 

 

Raps- och rybsfrön

 

 

 

 

 

Sojabönor

 

 

 

 

 

Senapsfrön

 

 

 

 

 

Bomullsfrön

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

5.

Potatis

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Färskpotatis

 

 

 

 

 

Höst- och vinterpotatis

 

 

 

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från Camellia sinensis )

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Humle (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 är 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl) propane-1,3-dion. RPA RPA 203328 är 2-metansulfonyl-4-trifluorometylbensoesyra.

(2)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(3)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.


BILAGA IV

Grupper av och exempel på enstaka produkter som gränsvärdena gäller för

Propyzamid

Maleinsyre-hydrazid

1.

Frukt, färsk, torkad eller rå, djupfryst, utan tillsats av socker; nötter

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUKTER

 

 

Grapefrukt

 

 

Citroner

 

 

Lime

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

Apelsiner

 

 

Pomelo

 

 

Övrigt

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

 

 

Mandlar

 

 

Paranötter

 

 

Cashewnötter

 

 

Kastanjer

 

 

Kokosnötter

 

 

Hasselnötter

 

 

Macadamianötter

 

 

Pekannötter

 

 

Pinjenötter

 

 

Pistaschnötter

 

 

Valnötter

 

 

Övrigt

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

 

 

Äpplen

 

 

Päron

 

 

Kvitten

 

 

Övrigt

 

 

iv)

STENFRUKTER

 

 

Aprikoser

 

 

Körsbär

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

 

Plommon

 

 

Övrigt

 

 

v)

BÄR OCH SMÅFRUKT

 

 

a)

Bordsdruvor och vindruvor

 

 

Bordsdruvor

 

 

Vindruvor

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

 

 

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

 

Björnbär

 

 

Blåhallon

 

 

Loganbär

 

 

Hallon

 

 

Övrigt

 

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

 

 

Blåbär

 

 

Tranbär

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

Krusbär

 

 

Övrigt

 

 

e)

Vilda bär och vild frukt

 

 

vi)

DIVERSE

 

 

Avokado

 

 

Bananer

 

 

Dadlar

 

 

Fikon

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchis

 

 

Mangos

 

 

Oliver

 

 

Passionsfrukt

 

 

Ananas

 

 

Papaya

 

 

Övrigt

 

 

2.

Grönsaker, färska eller råa, djupfrysta eller torkade

 

 

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Rödbetor

 

 

Morötter

 

 

Rotselleri

 

 

Pepparrot

 

 

Jordärtskockor

 

 

Palsternackor

 

 

Rotpersilja

 

 

Rädisor

 

 

Haverrot

 

 

Sötpotatis

 

 

Kålrötter

 

 

Rovor

 

 

Jamsrot

 

 

Övrigt

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

 

Vitlök

 

15 (2)

Kepalök

 

15 (2)

Schalottenlök

 

15 (2)

Knipplök

 

 

Övrigt

 

0,2 (1)  (2)

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanacea

 

 

Tomater

 

 

Paprika

 

 

Äggplanta

 

 

Övrigt

 

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

Gurkor

 

 

Druvgurkor

 

 

Zucchini

 

 

Övrigt

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

Meloner

 

 

Squash

 

 

Vattenmeloner

 

 

Övrigt

 

 

d)

Sockermajs

 

 

iv)

KÅLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Blommande kål

 

 

Broccoli

 

 

Blomkål

 

 

Övrigt

 

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

Brysselkål

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

Övrigt

 

 

c)

Bladbildande kål

 

 

Salladskål

 

 

Grönkål

 

 

Övrigt

 

 

d)

Kålrabbi

 

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA KRYDDÖRTER

 

0,2 (1)  (2)

a)

Sallat och liknande

1 (2)

 

Kryddkrasse

 

 

Vårklynne

 

 

Sallat

 

 

Bredbladig endiv

 

 

Övrigt

 

 

b)

Spenat och liknande

0,02 (1)  (2)

 

Spenat

 

 

Mangold

 

 

Övrigt

 

 

c)

Vattenkrasse

0,02 (1)  (2)

 

d)

Endiviasallat

0,02 (1)  (2)

 

e)

Kryddörter

1 (2)

 

Körvel

 

 

Gräslök

 

 

Persilja

 

 

Bladselleri

 

 

Övrigt

 

 

vi)

BALJGRÖNSAKER (färska)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bönor (med baljor)

 

 

Bönor (utan baljor)

 

 

Ärter (med baljor)

 

 

Ärter (utan baljor)

 

 

Övrigt

 

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Sparris

 

 

Kardon

 

 

Selleri

 

 

Fänkål

 

 

Kronärtskocka

 

 

Purjolök

 

 

Rabarber

 

 

Övrigt

 

 

viii)

SVAMP

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Odlad svamp

 

 

b)

Vild svamp

 

 

3.

Baljgrönsaker

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bönor

 

 

Linser

 

 

Ärter

 

 

Övrigt

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linfrön

 

 

Jordnötter

 

 

Vallmofrön

 

 

Sesamfrön

 

 

Solrosfrön

 

 

Raps- och rybsfrön

 

 

Sojabönor

 

 

Senapsfrön

 

 

Bomullsfrön

 

 

Övrigt

 

 

5.

Potatis

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Färskpotatis

 

 

Höst- och vinterpotatis

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Humle (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: om gränsvärdet inte ändras, övergår det till att bli permanent från och med den 24 juni 2009.

(3)  Gränsvärdet för potatis bestäms genom prövning av ytterligare föreliggande uppgifter 18 månader efter datum för publicering.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 maj 2005

om ändring av besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG med avseende på gemenskapens ekonomiska bidrag till program för utrotning och övervakning av transmissibel spongiform encefalopati under 2005

[delgivet med nr K(2005) 1550]

(2005/413/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.5 och 24.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2004/696/EG av den 14 oktober 2004 om förteckningen över de program för utrotning och kontroll av vissa typer av transmissibla spongiforma encefalopatier som berättigar till ekonomiskt bidrag från gemenskapen under 2005 (2), fastställs en förteckning över dessa program samt föreslagna procentsatser och bidragsbelopp till varje program.

(2)

Kommissionens beslut 2004/863/EG av den 30 november 2004 om godkännande av vissa medlemsstaters program för utrotning och övervakning av TSE 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella stöd (3).

(3)

Den 28 januari 2005 bekräftade en expertgrupp inom gemenskapen under ledning av gemenskapens referenslaboratorium för transmissibla spongiforma encefalopatier att bovin spongiform encefalopati (BSE) hade påvisats hos en get som slaktats i Frankrike. Det var det första fallet av BSE hos små idisslare som lever under naturliga förhållanden.

(4)

I ett yttrande av den 28 januari 2005 betonade den vetenskapliga gruppen för biologiska faror vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet att betydelsen av detta enda fall av BSE-infektion hos en get i Frankrike ännu inte har undersökts. För att göra detta är det enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet av största vikt att skärpa övervakningen av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos getter.

(5)

Efter detta yttrande har det i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (4), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 214/2005 (5), fastställts ett nytt program för övervakning av TSE hos getter, som gäller från och med den 11 februari 2005. På grundval av det nya övervakningsprogrammet har antalet tester på friska slaktdjur och på getter som dött på jordbruksföretag ökat avsevärt.

(6)

På grund av de särskilda förhållandena inom getköttssektorn, det begränsade värdet av getter över 18 månader som är avsedda för slakt, och mot bakgrund av hur viktigt det är att den skärpta övervakningen för att utvärdera prevalensen av BSE hos getter genomförs effektivt, bör det belopp per test som medlemsstaterna får i ersättning från gemenskapen ökas till högst 30 euro för varje snabbtest av getter.

(7)

I förordning (EG) nr 999/2001, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 36/2005 (6), föreskrivs det att det från och med den 14 januari 2005 skall vara obligatoriskt att i samtliga fall då TSE har påvisats hos får och getter utföra systematiska särskiljande tester för att skilja BSE från scrapie. Denna åtgärd bör berättiga till bidrag enligt reglerna för gemenskapens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av TSE.

(8)

Eftersom det är viktigt att utvärdera prevalensen av BSE hos små idisslare för att uppnå gemenskapens mål när det gäller folk- och djurhälsan, bör medlemsstaternas kostnader för primära molekylära tester för att skilja BSE från scrapie ersättas till 100 %.

(9)

Därför måste de högsta belopp för gemenskapens ekonomiska bidrag som anges i besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG ses över för varje program.

(10)

Beslut 2004/863/EG innehåller bestämmelser om villkoren för att få ekonomiskt bidrag från gemenskapen, till exempel att de berörda medlemsstaterna varje månad skall lämna en rapport till kommissionen om hur programmen för övervakning av TSE fortskrider och vilka kostnader som har betalats. I bilagan till beslutet fastställs de kostnader som skall betalas. Den bilagan bör ändras med hänsyn till ändringarna av bilagorna III och X till förordning (EG) nr 999/2001, ändrad genom förordning (EG) nr 36/2005 och förordning (EG) nr 214/2005.

(11)

Besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2004/696/EG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Beslut 2004/863/EG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall ”3 550 000 euro” ersättas med ”3 586 000 euro”.

2.

I artikel 2.2 skall ”1 700 000 euro” ersättas med ”1 736 000 euro”.

3.

I artikel 3.2 skall ”2 375 000 euro” ersättas med ”2 426 000 euro”.

4.

I artikel 4.2 skall ”15 020 000 euro” ersättas med ”15 170 000 euro”.

5.

I artikel 5.2 skall ”290 000 euro” ersättas med ”294 000 euro”.

6.

I artikel 6.2 skall ”585 000 euro” ersättas med ”1 487 000 euro”.

7.

I artikel 7.2 skall ”4 780 000 euro” ersättas med ”8 846 000 euro”.

8.

I artikel 8.2 skall ”24 045 000 euro” ersättas med ”29 755 000 euro”.

9.

I artikel 9.2 skall ”6 170 000 euro” ersättas med ”6 172 000 euro”.

10.

I artikel 10.2 skall ”6 660 000 euro” ersättas med ”8 677 000 euro”.

11.

I artikel 11.2 skall ”85 000 euro” ersättas med ”353 000 euro”.

12.

I artikel 12.2 skall ”835 000 euro” ersättas med ”836 000 euro”.

13.

I artikel 13.2 skall ”145 000 euro” ersättas med ”155 000 euro”.

14.

I artikel 14.2 skall ”1 085 000 euro” ersättas med ”1 184 000 euro”.

15.

I artikel 15.2 skall ”35 000 euro” ersättas med ”36 000 euro”.

16.

I artikel 16.2 skall ”4 270 000 euro” ersättas med ”4 510 000 euro”.

17.

I artikel 17.2 skall ”1 920 000 euro” ersättas med ”2 076 000 euro”.

18.

I artikel 18.2 skall ”1 135 000 euro” ersättas med ”1 480 000 euro”.

19.

I artikel 19.2 skall ”435 000 euro” ersättas med ”444 000 euro”.

20.

I artikel 20.2 skall ”1 160 000 euro” ersättas med ”1 170 000 euro”.

21.

I artikel 21.2 skall ”305 000 euro” ersättas med ”313 000 euro”.

22.

I artikel 22.2 skall ”5 570 000 euro” ersättas med ”5 690 000 euro”.

23.

Artikel 23 skall ersättas med följande:

”Artikel 23

Gemenskapens ekonomiska bidrag till de program för övervakning av TSE som avses i artiklarna 1–22 skall uppgå till 100 % av de kostnader som den berörda medlemsstaten betalat, exklusive mervärdesskatt, för utförda tester

a)

upp till högst 8 euro per test som görs mellan den 1 januari och 31 december 2005 på nötkreatur och får i enlighet med bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001,

b)

upp till högst 30 euro per test som görs mellan den 1 januari och 31 december 2005 på getter i enlighet med bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001,

c)

upp till högst 145 euro per test, för särskiljande molekylär testning och en primär immunoblot-analys som görs mellan den 14 januari och 31 december 2005 på getter i enlighet med kapitel C punkt 3.2 c i i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001.”

24.

Bilagan skall ersättas med bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 316, 15.10.2004, s. 91.

(3)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 82.

(4)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 260/2005 (EUT L 46, 17.2.2005, s. 9).

(5)  EUT L 37, 10.2.2005, s. 9.

(6)  EUT L 10, 13.1.2005, s. 9.


BILAGA I

Bilaga I till beslut 2004/696/EG skall ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över program för övervakning av TSE

Procentsatser och högsta belopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

(i EUR)

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats per utförd test (1)

Högsta belopp

TSE

Österrike

100 %

2 076 000

Belgien

100 %

3 586 000

Cypern

100 %

353 000

Tjeckien

100 %

1 736 000

Danmark

100 %

2 426 000

Estland

100 %

294 000

Finland

100 %

1 170 000

Frankrike

100 %

29 755 000

Tyskland

100 %

15 170 000

Grekland

100 %

1 487 000

Ungern

100 %

1 184 000

Irland

100 %

6 172 000

Italien

100 %

8 677 000

Litauen

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nederländerna

100 %

4 510 000

Portugal

100 %

1 480 000

Slovenien

100 %

444 000

Spanien

100 %

8 846 000

Sverige

100 %

313 000

Förenade kungariket

100 %

5 690 000

Totalt

96 396 000


(1)  Snabbtester och primära molekylära tester.”


BILAGA II

”BILAGA

TSE-övervakning

Medlemsstat:

Månad:

År:


Test på nötkreatur

 

Antal tester

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Test på djur i enlighet med kapitel A del I punkt 2.1, punkt 3 och punkt 4.1 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Test på djur i enlighet med kapitel A del I punkt 2.2, punkt 4.2 och 4.3 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Totalt

 

 

 


Test på får

 

Antal tester

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 2 a i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 5 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Totalt

 

 

 


Test på getter

 

Antal tester

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 2 b i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Test på djur i enlighet med kapitel A del II punkt 5 i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001

 

 

 

Totalt

 

 

 


Särskiljande molekylär testning och en primär immunoblot-analys

 

Antal tester

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Test på djur i enlighet med kapitel C punkt 3.2 c i i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001”

 

 

 


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 maj 2005

om ändring av bilaga I till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

[delgivet med nr K(2005) 1563]

(Text av betydelse för EES)

(2005/414/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 10.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2003/634/EG (2) godkänns och förtecknas de program som lämnats in av de olika medlemsstaterna. Programmen syftar till att medlemsstaterna skall kunna inleda förfaranden för att en zon skall få status som godkänd zon eller en fiskodling få status som godkänd fiskodling i en icke-godkänd zon med avseende på fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi och infektiös hematopoietisk nekros.

(2)

I en skrivelse av den 23 september 2004 ansökte Italien om godkännande av det program som avser området Zona Valle di Tosi. Ändringen anses vara förenlig med artikel 10 i direktiv 91/67/EEG, och programmet bör därför godkännas.

(3)

Beslut 2003/634/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2003/634/EG skall följande punkt införas efter punkt 3.5:

”3.6   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN TOSCANA DEN 23 SEPTEMBER 2004 OMFATTAR

Zona Valle di Tosi

avrinningsområdet från floden Vicano di S. Elleros källor till fördämningen vid Il Greto nära byn Raggioli”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220, 3.9.2003, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/67/EG (EUT L 27, 29.1.2005, s. 55).


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juni 2005

om tillstånd för Malta att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000

[delgivet med nr K(2005) 1588]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/415/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur (1), särskilt artikel 1.2 och 1.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (2) upprättas ett system för identifiering och registrering av nötkreatur.

(2)

I kommissionens beslut 2004/588/EG (3) erkänns det att den maltesiska databasen för nötkreatur är fullt fungerande.

(3)

I överensstämmelse med direktiv 93/24/EEG får medlemsstaterna på egen begäran bemyndigas att använda administrativa källor i stället för undersökningar av bestånden, på villkor att de fullgör skyldigheterna i det direktivet.

(4)

Som underlag för sin begäran av den 11 mars 2005 har Malta översänt teknisk dokumentation om hur den databas som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 är uppbyggd och hålls uppdaterad, och vilka metoder som används för beräkning av den statistiska informationen.

(5)

Malta har särskilt föreslagit beräkningsmetoder för att erhålla statistisk information för de kategorier som avses i artikel 3.1 i direktiv 93/24/EEG och som inte finns att tillgå direkt i de databaser som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000. Malta bör vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att dessa beräkningsmetoder garanterar precisionen i de statistiska uppgifterna.

(6)

Granskningen av den tekniska dokumentation som de maltesiska myndigheterna har översänt ger vid handen att begäran bör godtas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättats i enlighet med rådets beslut 72/279/EEG (4),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Malta ges tillstånd att ersätta de undersökningar av nötkreatursbeståndet som föreskrivs i direktiv 93/24/EEG med det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 för att få all den statistiska information som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt det direktivet.

Artikel 2

Om det system som avses i artikel 1 upphör att fungera eller om dess innehåll inte längre möjliggör tillförlitlig statistisk information angående alla eller vissa kategorier av nötkreatur, skall Malta återgå till ett system med statistiska undersökningar för att uppskatta nötkreatursbeståndet eller de berörda kategorierna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  EUT L 257 du 4.8.2004, p. 8.

(4)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


Rättelser

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/31


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 770/2005 av den 20 maj 2005 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

( Europeiska unionens officiella tidning L 128 av den 21 maj 2005 )

På sidan 17 i artikel 2 skall det i den inledande satsen

i stället för:

”under loppet av de tio första dagarna i maj 2005”

vara:

”under loppet av de tio första dagarna i juni 2005”.


4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/31


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2199/2004 av den 10 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 380 av den 24 december 2004 )

I fotnot 6 på sidan 12 i skall det

i stället för:

”Exportbidraget skall betalas ut för produkter som har en torrsubstanshalt av mindre än 78 %.”

vara:

”Exportbidraget skall betalas ut för produkter som har en torrsubstanshalt av minst 78 %.”