ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 135

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
28 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 811/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 812/2005 av den 27 maj 2005 om den 336:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 813/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 164:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 814/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 164:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 815/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 83:a enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 816/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 20:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 817/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 19:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 818/2005 av den 27 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

11

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 10 maj 2005 om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra

12

Samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra

14

 

*

Rådets beslut av den 23 maj 2005 om utnämning av en spansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

19

 

*

Rådets beslut av den 23 maj 2005 om utnämning av en estnisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

20

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 8 september 2004 om stödåtgärderna till temaparken Bioscope som Frankrike genomfört till förmån för företaget SMVP – Mise en valeur du patrimoine culturel [delgivet med nr K(2004) 2686]  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslut av den 23 maj 2005 om nödåtgärder avseende chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja [delgivet med nr K(2005) 1454]  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslut av den 25 maj 2005 om indelning av yttertak och taktäckningar i klasser med avseende på prestanda vid utvändig brandpåverkan som gäller för vissa byggprodukter i enlighet med rådets direktiv 89/106/EEG [delgivet med nr K(2005) 1501]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 811/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

75,1

204

85,3

999

80,2

0707 00 05

052

101,5

204

30,3

999

65,9

0709 90 70

052

91,3

624

50,3

999

70,8

0805 10 20

052

41,5

204

39,8

212

108,2

220

53,0

388

57,8

400

35,0

624

58,1

999

56,2

0805 50 10

052

107,2

388

47,7

524

56,8

528

64,3

624

60,4

999

67,3

0808 10 80

388

67,7

400

100,1

404

68,3

508

70,7

512

70,3

524

62,0

528

69,7

720

79,3

804

122,1

999

78,9

0809 20 95

400

545,6

999

545,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 812/2005

av den 27 maj 2005

om den 336:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen (2) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 336:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 45, 21.2.1990, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 813/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 164:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2), använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 164:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 maj 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 164:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

210

Koncentrerat

204,1

208,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

73

Koncentrerat

73

73


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 814/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 164:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 164:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 maj 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 164:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

46

42

41

Smör < 82 %

44

40

Koncentrerat smör

Grädde

18

Förädlingssäkerhet

Smör

51

Koncentrerat smör

Grädde


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 815/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 83:a enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud. Beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 83:a enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 24 maj 2005, fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:

Lägsta försäljningspris:

195,24 EUR/100 kg,

Säkerheten för förädling:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 816/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 20:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 20:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 24 maj 2005, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 275,5 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 817/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 19:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (2) har interventionsorganen genom stående anbudsinfordran bjudit ut vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar till försäljning.

(2)

På grundval av de anbud som mottas för varje enskild anbudsinfordran skall det, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett lägsta försäljningspris eller beslutas att inget anbud skall antas.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 19:e enskilda anbudsinfordran i enlighet med förordning (EG) nr 214/2001, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 24 maj 2005, fastställs det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver härmed till 196,24 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 818/2005

av den 27 maj 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2032/2004 (2) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75 (3), och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1785/2003 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats in från och med den 23 till den 26 maj 2005 fastställas till 57,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  EGT L 61, 7.3.1975, s. 25. Förordningen senast ändrad genom (EG) nr 1948/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 18).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/12


RÅDETS BESLUT

av den 10 maj 2005

om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra

(2005/398/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161 och 175 jämförda med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är fast besluten att stärka de befintliga förbindelserna med Andorra, som för närvarande styrs av ett avtal som undertecknades i Luxemburg den 28 juni 1990, genom vilket det upprättades en tullunion.

(2)

Efter rådets bemyndigande av den 24 februari 1997 har kommissionen slutfört förhandlingar med Andorra om ett avtal som omfattar ett stort antal samarbetsområden.

(3)

I enlighet med rådets beslut av den 25/26 oktober 2004, och med förbehåll för att det senare ingås, undertecknades avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar den 15 november 2004.

(4)

Vissa uppgifter har tilldelats den samarbetskommitté som inrättas genom avtalet. Kommissionen bör ges befogenhet att utföra dessa uppgifter på gemenskapens vägnar.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 14 i avtalet (2).

Artikel 3

1.   Gemenskapen skall i den samarbetskommitté som inrättas enligt artikel 9 i avtalet företrädas av kommissionen, som skall biträdas av företrädare för medlemsstaterna.

2.   Gemenskapens ståndpunkt i fråga om beslut som skall fattas av samarbetskommittén skall fastställas av kommissionen efter samråd med företrädare för medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 2005.

På rådets vägnar

J. KRECKÉ

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 22 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


SAMARBETSAVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

FURSTENDÖMET ANDORRA,

å andra sidan,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att befästa och utvidga de redan nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra,

SOM BEAKTAR att handelsförbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra styrs av avtalet genom skriftväxling, vilket undertecknades i Luxemburg den 28 juni 1990 och genom vilket det upprättas en tullunion,

SOM BEAKTAR att den europeiska integrationen har framskridit avsevärt sedan detta datum,

SOM BEAKTAR Furstendömet Andorras särskilda situation, dvs. att landet är omgivet av Europeiska unionens territorium men inte är medlem i denna,

SOM BEAKTAR Furstendömet Andorras önskan att i större utsträckning delta i den integration som pågår i Europa och dess önskan att därför utvidga sina förbindelser med Europeiska unionen,

SOM ANSER att det bör ingås ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra som sörjer för att deras samarbete sker på så bred grund som möjligt och omfattar samtliga frågor av gemensamt intresse inom deras respektive behörighetsområden,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

PRINCIPER

Artikel 1

Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra (nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”) åtar sig inom ramen för sina respektive behörighetsområden att, på så bred grund som möjligt och till gagn för båda, samarbeta på områden av gemensamt intresse, särskilt på de prioriterade områden som anges i artiklarna 2–8.

SAMARBETSOMRÅDEN

Artikel 2

Miljö

De avtalsslutande parterna skall samarbeta när det gäller skydd och förbättring av miljön i syfte att åstadkomma en hållbar utveckling. Samarbetet skall omfatta följande områden: klimatförändringar, skydd av naturen och den biologiska mångfalden, miljö och hälsa, förvaltning av naturresurser och avfallshantering. Parterna skall sträva efter såväl bevarande av den pyreneiska miljön som ekonomisk utveckling.

De avtalsslutande parterna skall i en anda av delat ansvar samarbeta för att lösa de miljöproblem som Furstendömet Andorra och Europeiska gemenskapens pyreneiska regioner brottas med. De skall därvid ta hänsyn till att vissa problem, t.ex. problemet med avfall, är knutet till varors och personers rörlighet mellan territorierna. De avtalsslutande parterna skall framför allt samarbeta när det gäller överföring och undanröjande av avfall.

Furstendömet Andorra skall efter bästa förmåga sträva efter att anta miljönormer som motsvarar Europeiska gemenskapens normer, förutsatt att dessa normer är relevanta i miljöskyddshänseende och när det gäller att skapa en hållbar ekonomisk utveckling i furstendömet. Europeiska gemenskapen skall samarbeta med Furstendömet Andorra i detta hänseende om landet så begär.

De avtalsslutande parterna skall undersöka möjligheterna och villkoren för Furstendömet Andorras deltagande i de gemenskapsprogram som riktar sig till tredjeländer och som kan vara av intresse för Furstendömet Andorra på miljöområdet.

Europeiska gemenskapen skall bistå upprättandet av ett samarbete mellan Europeiska miljöbyrån och Furstendömet Andorra.

Artikel 3

Kommunikation, information och kultur

De avtalsslutande parterna är överens om att i den utsträckning gemenskapsåtgärderna och Furstendömet Andorras lagstiftning tillåter det vidta gemensamma åtgärder på området kommunikation, information och kultur i enlighet med artikel 151 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Dessa åtgärder kan bland annat bestå i följande:

Informationsutbyte om frågor av ömsesidigt intresse på kultur- och informationsområdet.

Anordnande av kulturevenemang.

Kulturellt utbyte.

Skydd av Furstendömet Andorras och den pyreneiska regionens arkitektoniska kulturarv och restaurering av monument och historiska platser.

Bevarande och främjande av Furstendömet Andorras och den pyreneiska regionens kulturarv.

Gränsöverskridande forskningsprogram på områdena historia, konst och språk.

Bevarande och spridning av det katalanska språket samt främjande av dess ställning

Furstendömet Andorras deltagande i europeiska kulturprojekt.

Artikel 4

Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor

De avtalsslutande parterna skall åtaga sig att samarbeta på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet i syfte att bidra till upprättandet av ett europeiskt utbildningsområde i enlighet med artiklarna 149 och 150 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

De avtalsslutande parterna skall undersöka möjligheterna och villkoren för Furstendömet Andorras deltagande i de gemenskapsprogram som kan vara av intresse för Furstendömet Andorra på området utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

Artikel 5

Sociala frågor och hälso- och sjukvård

De avtalsslutande parterna skall åta sig att undersöka olika sätt att stärka den sociala samordningen genom expertutbyten, samarbete mellan förvaltningar och samarbete mellan företag och utbildningsanstalter.

De avtalsslutande parterna skall bedriva ett liknande samarbete på folkhälsoområdet.

De avtalsslutande parterna skall när det gäller arbetsvillkor, lön och friställande undvika alla former av diskriminering på grundval av nationalitet, av arbetstagare av den andra partens nationalitet som är lagligen bosatta på respektive parts territorium.

De avtalsslutande parternas samarbete på sysselsättningsområdet skall bland annat omfatta upprättande av yrkesrådgivningstjänster, programplanering och sysselsättningsfrämjande åtgärder på lokal och regional nivå.

Artikel 6

Transeuropeiska nät och transport

De avtalsslutande parterna skall åta sig att utveckla sitt samarbete när det gäller transeuropeiska transporter, energi och telekommunikationsnät och när det gäller transport i allmänhet. Samarbetet skall bland annat syfta till att främja arbetet med projekt av gemensamt intresse som tar vederbörlig hänsyn till den pyreneiska miljön. De avtalsslutande parterna skall bedriva detta samarbete i enlighet med de mål som anges i artiklarna 154 och 155 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 7

Regionalpolitik

De avtalsslutande parterna är överens om att i överensstämmelse med sin respektive lagstiftning stärka sitt regionala samarbete i den anda som präglar Europeiska gemenskapens politik för gränsöverskridande, multinationellt och interregionalt samarbete.

För detta ändamål skall de främja att följande åtgärder vidtas:

Undersökning av möjligheter för gemensam utveckling av de regioner som ligger på gränsen mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra, i syfte att i det pyreneiska området främja en politik som är snarlik den som rör det alpina området. Europeiska gemenskapen kommer därför att ge Furstendömet Andorra möjlighet att delta i framtida program av typen Interreg på samma villkor som övriga tredjeländer.

Anordnande av besök och utbyte av tjänstemän och experter i syfte att utforska möjligheterna till samarbete.

Samarbete inom politiken för bergsområdena, som med gemenskapspolitiken som inspirationskälla syftar till att sörja för jordbrukets kontinuitet och hållbarhet, ekonomisk utveckling och bevarande av naturen.

Artikel 8

Andra samarbetsområden

De avtalsslutande parterna får, om båda är överens om det, utöka detta avtals räckvidd genom att ingå avtal om ytterligare specifika områden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 9

1.   En samarbetskommitté skall ha uppdrag att förvalta detta avtal och sörja för att det genomförs på ett korrekt sätt.

2.   För att detta avtal skall genomföras på ett korrekt sätt skall de avtalsslutande parterna utbyta information och på begäran av endera parten hålla samråd inom samarbetskommittén.

3.   Samarbetskommittén skall upprätta sin egen arbetsordning.

4.   Samarbetskommittén skall bestå av företrädare för Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och av företrädare för Furstendömet Andorra, å andra sidan.

5.   Samarbetskommittén skall anta beslut i samförstånd.

6.   Ordförandeskapet i samarbetskommittén skall innehas växelvis av de avtalsslutande parterna enligt närmare bestämmelser som skall fastställas i kommitténs arbetsordning.

7.   Samarbetskommittén skall sammanträda på endera partens begäran och om båda är överens om det. Samarbetskommitténs arbetsordning skall ange hur sammanträdena skall organiseras.

Artikel 10

De avtalsslutande parterna är överens om att eventuella tvister som kan komma att uppstå mellan dem beträffande genomförandet eller tolkningen av detta avtal skall överlämnas till samarbetskommittén för avgörande.

Artikel 11

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

Artikel 12

Varje avtalsslutande part får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet upphör i det fallet att gälla sex månader efter dagen för en sådan anmälan.

Artikel 13

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tilllämpligt och på de villkor som fastställs i det fördraget och, å ena sidan, på Furstendömet Andorras territorium.

Artikel 14

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden.

Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den månad då den anmälan om slutförande av de förfaranden som avses i första stycket har skett.

Artikel 15

1.   Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och katalanska, vilka alla texter är lika giltiga.

2.   Den maltesiska språkversionen skall bekräftas av de avtalsslutande parterna genom skriftväxling. Den språkversionen har därefter samma giltighet som de språkversioner som anges i punkt 1.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego października dwa tysiące czwartego roku.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

Image

Per la Principat d'Andorra

Image


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/19


RÅDETS BESLUT

av den 23 maj 2005

om utnämning av en spansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2005/399/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 259,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 167,

med beaktande av rådets beslut 2002/758/EG, Euratom av den 17 september 2002 om utnämning av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2002–20 september 2006 (1),

med beaktande av den kandidat som föreslagits av den spanska regeringen,

med beaktande av kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av Fernando MORALEDA QUÍLEZ avgång, som meddelades rådet den 3 juni 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Marcos ALARCÓN ALARCÓN utses härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för Fernando MORALEDA QUÍLEZ under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den20 september 2006.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2005.

På rådets vägnar

J.-L. SCHILTZ

Ordförande


(1)  EGT L 253, 21.9.2002, s. 9.


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/20


RÅDETS BESLUT

av den 23 maj 2005

om utnämning av en estnisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2005/400/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖJANDE,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 259,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 167,

med beaktande av rådets beslut 2002/758/EG, Euratom av den 17 september 2002 om utnämning av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2002–20 september 2006 (1),

med beaktande av den kandidat som föreslagits den estniska regeringen,

med beaktande av kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av Kalev KREEGIPUU avgång, som meddelades rådet den 3 september 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Kaul NURM utses härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för Kalev KREEGIPUU under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 20 september 2006.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2005.

På rådets vägnar

J.-L. SCHILTZ

Ordförande


(1)  EGT L 253, 21.9.2002, s. 9.


Kommissionen

28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 september 2004

om stödåtgärderna till temaparken Bioscope som Frankrike genomfört till förmån för företaget ”SMVP – Mise en valeur du patrimoine culturel”

[delgivet med nr K(2004) 2686]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/401/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

efter att i enlighet med nämnda artikel (1) ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig och med beaktande av dessa synpunkter, och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Kommissionen tog den 27 mars 2001 emot ett klagomål, registrerat den 28 mars 2001, avseende eventuellt statligt stöd till temaparken Bioscope (nedan kallad ”Bioscope”) i Alsace. Detta klagomål omfattade också Ekomuseet i Alsace, som kommissionen fattade ett beslut om den 21 januari 2003 (2) och som därför inte omfattas av detta beslut.

(2)

Kommissionen har begärt upplysningar om stödåtgärden genom skrivelser av den 30 mars 2001, den 31 juli 2001, den 14 december 2001, den 16 juli 2002, den 17 oktober 2002 och den 3 december 2002. Frankrike har lämnat dessa upplysningar genom skrivelser av den 24 juli 2001, som registrerades hos kommissionen den 26 juli 2001, den 28 november 2001, som registrerades hos kommissionen samma dag, den 2 juni 2002, som registrerades hos kommissionen samma dag, den 25 juni 2002, som registrerades hos kommissionen samma dag, den 8 juli 2002, som registrerades hos kommissionen den 9 juli 2002, den 21 oktober 2002, som registrerades hos kommissionen den 22 oktober 2002 och den 7 februari 2003, som registrerades hos kommissionen den 10 februari 2003.

(3)

Genom en skrivelse av den 29 oktober 2003 meddelade kommissionen Frankrike sin avsikt att för detta stöd inleda det förfarande som föreskrivs i artikel 88.2 i fördraget.

(4)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(5)

Genom en skrivelse av den 26 januari 2004, registrerad samma dag, lämnade Franskrike sina synpunkter till kommissionen.

(6)

Genom en skrivelse av den 19 februari 2004, registrerad samma dag, lämnade det tyska förbundet för temaparker och företag verksamma inom fritids- och nöjesbranschen (Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V., nedan kallat ”VDFU”) sina synpunkter på stödet i fråga till kommissionen.

(7)

Genom en skrivelse av den 24 februari 2004, registrerad den 25 februari 2004, lämnade företaget SMVP – Valorisation et animation du patrimoine culturel (”SMVP – tillvarata kulturarvet”, nedan kallat ”SMVP”) sina synpunkter på stödet i fråga till kommissionen.

(8)

Genom skrivelser av den 26 februari 2004 och den 27 februari 2004 lämnade kommissionen kopior på de synpunkter som VDFU och SMVP lagt fram.

(9)

Genom en skrivelse av den 26 mars 2004, registrerad samma dag, lämnade Frankrike kommentarer till synpunkterna från VDFU och SMVP.

(10)

Genom en skrivelse av den 25 augusti 2004, registrerad hos kommissionen den 31 augusti 2004, lämnade Frankrike kompletterande upplysningar om åtgärden.

II.   BESKRIVNING

1.   Temaparksprojektet Bioscope

(11)

Temaparksprojektet Bioscope inleddes av regionen Alsace under 1994. Projektet består i att uppföra en temapark med vetenskaplig inriktning, som ger utbildning och underhållning kring temat hälsa, liv och miljö.

(12)

De regionala myndigheterna vill att parken skall ge besökarna möjlighet att lära sig något samtidigt som de roar sig. Parken skall ligga långt ifrån den konventionella inriktningen hos de mer klassiska vetenskapliga och tekniska museerna, som ”Palais de la découverte” eller ”Cité des sciences” i Paris, som inte anses vara tillräckligt attraktiva för att helt fylla sina ursprungliga uppdrag. Bioscope skall i stället i första hand uppfattas av sina besökare som en nöjesplats som dessutom oväntat ger dem tillfälle att lära sig något i egen takt.

(13)

De regionala myndigheterna påpekar för övrigt att en annan målsättning med uppförandet av Bioscope, som inte strider mot den första målsättningen, är att öka turistutbudet i Alsace.

2.   Urvalsförfarande

(14)

Genom en prefektförordning av den 12 januari 1998 bildade regionfullmäktige i Alsace och regionfullmäktige i departementen Haut-Rhin och Bas-Rhin det gemensamma konsortiet Symbio, vars målsättning är att genomföra de procedurer som är nödvändiga för uppförandet av Bioscope.

(15)

De regionala myndigheterna har valt att driva Bioscope enligt rättsprincipen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (4). Staten finansierar själv förvärvet av tomtmarken och åtar sig en del av investeringskostnaderna. Den delegerar sedan uppförandet och driften av parken till en koncessionshavare under 30 år, där koncessionshavaren kompenserar staten genom att betala en avgift på omsättningen. När koncessionen upphör får staten tillbaka tillgångarna.

(16)

I syfte att välja ut en koncessionshavare till Bioscope lanserade Symbio i september 1998 ett anbudsförfarande riktat till privata aktörer. Detta förfarande offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (5).

(17)

Efter ett långdraget urvalsförfarande för att hitta en aktör med tillräcklig erfarenhet för att både uppföra och driva parken på ett tillfredsställande sätt valde Symbio företaget Parc Astérix, som numera ingår i gruppen Grévin et Compagnie. Detta val realiserades genom att ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster undertecknades den 13 mars 2001 för en ”koncession för utformningen, genomförandet och driften av temaparken Bioscope” mellan Symbio, å ena sidan, och företaget SMVP – Mise en valeur du patrimoine culturel, dotterbolag till Parc Astérix, å andra sidan.

(18)

Ett ändringsavtal till detta uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster undertecknades den 9 juli 2002. Uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster kallas efter ändring genom ändringsavtalet ”koncessionen”.

3.   Resultatet av anbudsförfarandet – villkor för statens deltagande (6)

(19)

Koncessionen omfattar en mindre park, motsvarande en nyinvestering på 61,5 miljoner euro, med 400 000 besökare per år under de första åren, vilket beräknas öka till 800 000 besökare per år.

(20)

Villkoren för statens deltagande fastställs i koncessionen.

(21)

Särskilt har följande punkter fastställts:

Staten ställer den tomtmark som behövs, dvs. 50 hektar, till SMVP:s förfogande i etapper. Marken tillhör staten och tillfaller staten igen, utan avgifter, när koncessionen upphör. Byggnader, anläggningar och koncessioner som SMVP förvärvat, planerat, uppfört eller etablerat under koncessionen, som SMVP äger och som ingår i driften av parken, tillfaller staten utan avgift när koncessionen upphör om dessa amorterats fullständigt och räkenskapsmässigt. I motsatt fall skall staten betala en ersättning som motsvarar det bokförda restvärdet för att få tillbaka tillgångarna.

SMVP skall, under statens kontroll, utforma temaparken Bioscope samt etablera och driva den under en period på 30 år.

Parken, såsom den uppförts av SMVP, motsvarar en investering vars första utbetalning uppgår till 61,5 miljoner euro. Staten deltar bara i investeringen med en första utbetalning på sammanlagt 30,5 miljoner euro genom Symbio.

Efterföljande investeringar för att förnya parken finansieras helt av SMVP. Deras utformning skall godkännas av staten, som särskilt undersöker deras förenlighet med parkens pedagogiska utformning.

SMVP betalar en årlig avgift till staten motsvarande 2,5 % av årsomsättningen brutto av samtliga verksamheter som genomförs på koncessionens geografiska område (utom under de två första kalenderåren, eller delar av dessa, för vilka avgiftssatserna är 1 % respektive 2 %), efter avdrag av alla slag som staten uppbär för underleverantörsverksamhet.

III.   ANGIVANDE AV SKÄLEN TILL ATT FÖRFARANDET INLEDDES

(22)

Under den skriftväxling som föregick det formella granskningsförfarandet påpekade Frankrike att de offentliga myndigheternas intervention i detta fall var en ersättning för ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som skall ha anförtrotts koncessionsinnehavaren för driften av Bioscope.

(23)

När det formella granskningsförfarandet inleddes gav kommissionen uttryck för tvivel på den franska statens intervention till förmån för Bioscope och de motiveringar som Frankrike gav vid denna tidpunkt.

(24)

I första hand ifrågasatte kommissionen Frankrikes resonemang att det stödmottagande företaget hade anförtrotts ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Kommissionen tvivlade på att Frankrike klart hade definierat uppdraget. Även om uppdraget hade definierats betvivlade kommissionen att Frankrike tillräckligt hade motiverat bristen på extra kompensation för merkostnaderna för nämnda uppdrag.

(25)

I andra hand ansåg kommissionen att det statliga stödet sannolikt utgjorde stöd, särskilt som inget bevis lämnats på att det stödmottagande företaget från staten erhöll en betalning motsvarande marknadspriset för att driva temaparken.

(26)

I tredje hand bedömde kommissionen det potentiella stödets förenlighet mot bakgrund av fördragets olika bestämmelser. Den drog slutsatsen att det potentiella stödet, med tanke på dess målsättningar, bara kunde bedömas mot bakgrund av bestämmelserna för regionalstöd eller bestämmelserna i artikel 87.3 d i fördraget om främjande av kulturen. Då Frankrike inte har motiverat detta, betvivlar kommissionen att de villkor som krävs för att godkänna det potentiella stödet under någon av dessa bestämmelser är uppfyllda.

IV.   FRANKRIKES SYNPUNKTER PÅ INLEDANDET AV DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET

1.   Frågan om statens intervention till förmån för Bioscope har karaktär av ersättning för uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

(27)

Frankrike bekräftar i sina synpunkter på inledandet av det formella granskningsförfarandet sin uppfattning att statens deltagande i Bioscope-projektet inte utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget, utan en ersättning för kostnaderna för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

(28)

Som stöd för detta resonemang hänvisar Frankrike inledningsvis till omständigheterna kring Bioscopes bildande och ger därefter en konkret beskrivning av projektet, som Symbio fastställt i samarbete med SMVP. I denna beskrivning betonas parkens pedagogiska egenskaper och attraktionernas utbildningsmässiga aspekter, som skiljer sig kraftigt från traditionella nöjesparkers. Frankrike betonar att parken under inga omständigheter kan ändra sin framtida utformning, eftersom varje ändring av dess pedagogiska målsättning skulle stå i strid med det avtal som ingåtts mellan koncessionshavaren och staten.

(29)

De franska myndigheterna påpekar därefter vad de anser innehållet vara i det uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som anförtrotts Bioscope.

(30)

De menar att detta uppdrag definierats utan tvetydigheter genom den koncession som förbinder SMVP med staten. De franska myndigheterna stödjer detta med utdrag ur koncessionen vilka generellt visar att Bioscope har en social och pedagogisk målsättning, samt andra utdrag vilka mer specifikt rör inträdesavgifter för vissa kategorier av besökare (barn som åtföljs av sina föräldrar, skolklasser och pensionärer). De franska myndigheterna understryker för övrigt att Symbio alltid kommer att ha kontroll över koncessionshavarens verksamheter.

(31)

Frankrike undersöker ett efter ett de kriterier som EG-domstolen fastställt i Altmark-domen (7) för att bedöma offentligt stöd som är en ersättning för uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

(32)

De franska myndigheterna understryker att man inte kan beskylla Frankrike för att ha underlåtit att uppfylla dessa kriterier vid införandet av statsstödet då domen lämnades långt efter det att koncessionen undertecknades, men de påpekar följande:

Uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tydligt definierat, eftersom hela transaktionen är ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Parametrarna för att beräkna ersättningen har tydligt fastställts på förhand innan de fastställdes i koncessionen, och deras princip och egenskaper fastställdes innan anbudsförfarandet.

Ersättningen överstiger inte vad som är nödvändigt för att täcka utgifterna för att uppfylla uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, eftersom det framgår av en undersökning som utförts av ett oberoende expertföretag, Rise Conseil, att avkastningen på SMVP:s investering i Bioscope-projektet (mellan [5 %–10 %] (8) och [10 %–15 %]* beroende på hypoteserna för beräkningen) är jämförbar eller lägre än de nivåer som man vanligtvis finner i nöjesparkssektorn (mellan 11 % och 15 % för ett urval av lönsamma temaparker) (9).

2.   Förekomst av statligt stöd

(33)

Frankrike anser att de offentliga myndigheternas intervention för Bioscope inte utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget.

(34)

Preliminärt anser Frankrike att Bioscope inte utövar en ekonomisk verksamhet. Bioscope bör snarare betraktas som en form av alternativt museum än som en nöjespark. På samma sätt som ett museum, en skola eller ett sjukhus skall Bioscope vara en inkarnation av regionen Alsaces vilja att betjäna befolkningen.

(35)

Dessutom påpekar Frankrike att man anser att Bioscope inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Frankrike bestrider inte att Bioscope-projektet syftar till att dra till sig besökare från andra medlemsstater än Frankrike, särskilt Tyskland, som ligger alldeles intill. Men man påpekar att parkens attraktionsområde bara sträcker sig några hundra kilometer. Det enda ytterligare nöjesparken i detta område, Europa-Park i Rust, kan inte betraktas som en konkurrent till Bioscope, både på grund av att det är så stor skillnad på parkernas storlek och på grund av en grundläggande skillnad i deras utformning.

(36)

Frankrike påpekar för övrigt att det mer generellt inte förekommer någon påverkan på konkurrensen, för även om Bioscope skulle utöva en ekonomisk verksamhet är produktmarknaden begränsad till själva platsen eller i varje fall till ett mycket litet antal platser som alla ligger mycket långt bort. Mycket få turistprodukter är utbytbara mot den som Bioscope erbjuder. Frankrike påpekar det stora antalet skillnader mellan å ena sidan Bioscope och å andra sidan nöjesparkerna Eurodisney och Europa-Park. Frankrike nämner den spanska parken Terra Mítica, vars utformning ligger närmare Bioscopes, men påpekar att det i praktiken inte är sannolikt att turister skulle välja mellan att besöka den ena eller den andra av de båda parkerna, vilka ligger tusentals kilometer från varandra.

(37)

Slutligen anser Frankrike att de offentliga myndigheternas intervention till förmån för Bioscope varken ger SMVP eller dess moderbolag, Grévin et Compagnie, någon fördel. Frankrike grundar sitt resonemang på anbudsförfarandet, som skulle ha garanterat att man valde ett anbud som speglade marknadsvillkoren, och på en detaljerad ekonomisk analys som utförts av ett oberoende expertföretag, Rise Conseil, som visar att avkastningen på SMVP:s investering i Bioscope-projektet är jämförbar med eller lägre än de nivåer som man vanligtvis finner i nöjesparkssektorn.

3.   Det potentiella statliga stödets förenlighet med fördraget

(38)

Frankrike påpekar att om de offentliga myndigheternas deltagande i Bioscope-projektet betraktas som statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget skulle stödet under alla förhållanden vara förenligt med den gemensamma marknaden.

(39)

För det första påpekar Frankrike att stödet skulle kunna betraktas som förenligt med fördraget genom tillämpning av undantaget i artikel 87.3 c.

(40)

Faktum är att stödet uppfyller villkoren i riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål (10) (nedan kallade ”regionala riktlinjer”).

(41)

Kommissionens preliminära bedömning i riktlinjerna för regionalstöd av individuella stödåtgärder som inte beviljas enligt en stödordning som den godkänt är inte tillämplig i ärendet Bioscope, eftersom det inte omfattas av någon sektorspolitik. Frankrike lämnar också en förteckning över de positiva effekter stödet haft i regionen Alsace. Frankrike påminner kommissionen om att valet att uppföra Bioscope i ett stödområde har diskuterats och till och med kritiserats internt av personer som skulle ha föredragit att projektet hade etablerats närmare den regionala huvudstaden.

(42)

Frankrike hävdar att stödet också uppfyller alla övriga kriterier som fastställs i riktlinjerna för regionalstöd, särskilt stödnivån, som enligt Rise Conseils undersökning är mycket lägre än de som tillåts för området i fråga.

(43)

För det andra påpekar Frankrike att stödet kan betraktas som förenligt med fördraget genom tillämpning av det undantag som anges i dess artikel 87.3 d.

(44)

Enligt Frankrike bör termerna kultur och kulturarv i nämnda artikel tolkas i ett brett perspektiv och inbegripa vetenskaplig kultur och hälsofrämjande, som är ett viktigt inslag i det mänskliga kulturarvet. Frankrike nämner i detta sammanhang en hel uppsättning kulturaktiviteter som föreslås av Bioscope, som ger dess besökare möjlighet att vidga sina vetenskapliga kunskaper vad gäller miljö och hälsa och att mer allmänt förbättra sitt välbefinnande.

V.   SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA PARTER

1.   VDFU:s synpunkter

(45)

VDFU påpekar inledningsvis att nöjesparkssektorn huvudsakligen består av små och medelstora företag, som därför behöver särskilt skydd mot snedvridningar av konkurrensen. I Tyskland har företag av detta slag gjort egna investeringar, utan något statligt stöd och med ett högt risktagande. Vissa av dem har nu köpts upp av Grévin et Compagnie. Statligt stöd som snedvrider konkurrensen är särskilt skadligt i denna sektor, då det kan leda till en minskning av antalet besökare under högsäsong i parker som inte subventioneras, även om högsäsongen är precis vad parkerna behöver för att bli lönsamma.

(46)

VDFU anser att den franska statens intervention till fördel för SMVP utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget.

(47)

VDFU anser att koncessionsvillkoren inte ger Symbio möjlighet att uppnå en normal avkastning för sin del av investeringen i Bioscope. Symbio är berett att i utbyte mot sin investering godta en låg avkastning från parkens omsättning, medan en privat aktör skulle ha begärt en större andel av vinsten. Resultatet blir att SMVP tar emot en högre avkastning än den som normalt ges på marknaden. Koncessionen ger också SMVP möjlighet till betydande samverkan med moderbolagets andra parker.

(48)

VDFU ifrågasätter också den beskrivning av ersättningen för uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som Frankrike lagt fram. VDFU anser att detta ärende inte uppfyller några av kriterierna i den nämnda Altmark-domen.

(49)

VDFU hävdar att definitionen på det uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som Bioscope anförtrotts inte alls preciserats tillräckligt för att uppfylla domstolens krav på området. VDFU ifrågasätter inte alls de franska myndigheternas berömvärda målsättning att utbilda i form av nöje, men anser att målsättningen i sig inte är tillräckligt precis för att definiera det uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som Bioscope anförtrotts. Det hade behövts en detaljerad beskrivning av medlen för att utföra uppdraget och särskilt en garanti om att ingen ändring av parken som inte överensstämmer med de offentliga myndigheternas målsättning senare genomförs. VDFU påpekar för övrigt att nöjesparker, även de som helt finansieras genom privata medel, ofta har attraktioner som ger kunskaper. Det bästa exempel de kunde ge var Europa-Park, som bland annat har en kopia på en Shakespeare-teater och rymdstationen MIR och som ger besökarna möjlighet att lära sig något om miljöskydd genom en ”fyrdimensionell” film som producerats i samarbete med Världsnaturfonden (WWF).

(50)

På grund av den oklara definitionen av Bioscopes uppdrag anser VDFU att grunden för att beräkna ersättningen för kostnaderna, på ett objektivt och genomsynligt sätt, omöjligen kan anses ha fastställts i koncessionen innan uppdraget. VDFU anser att de avgifter som SMVP betalat varken har fastställts och motiverats på ett genomsynligt sätt eller grundats på objektiva kriterier.

(51)

VDFU anser också att man vid urvalsförfarandet för Bioscopes koncession inte beskrev uppdraget att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänster som skall genomföras tillräckligt detaljerat för att undanröja alla möjligheter till överkompensation. Frankrike borde ha motiverat ersättningen till koncessionsinnehavaren för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mer i detalj och tagit hänsyn till alla koncessionsinnehavarens utgifter och inkomster. VDFU hävdar att så inte är fallet.

(52)

VDFU anser vidare att det franska statliga stödet till Bioscope är oförenligt med EG-fördragets bestämmelser.

(53)

För det första påpekar VDFU att stödet inte är förenligt med riktlinjerna för regionalstöd. Då stödet inte beviljats inom ramen för en av kommissionen godkänd stödordning måste dess positiva effekter på regionen påvisas. Enligt VDFU finns det i det område där Bioscope skall uppföras redan minst tio nöjesparker bara på den tyska sidan. Erfarenheterna på detta område, särskilt de många parker som misslyckats, som parken Hagondange i Lorraine, visar att stora offentliga investeringar i denna sektor inte har några verkligt positiva struktureffekter på en regions ekonomi.

(54)

VDFU anser det nödvändigt att påvisa att parken sannolikt kommer att ge regionen ett hållbart uppsving och att den utveckling som blir följden utjämnar den påverkan projektet har på Bioscopes konkurrenter. Enligt VDFU är det logiskt sett inte möjligt att uppfylla båda dessa villkor samtidigt, åtminstone inte om man följer Frankrikes argumentation.

(55)

Slutligen anser VDFU att, för att stödet till Bioscope skall kunna godkännas i enlighet med artikel 87.3 d i fördraget, en proportionalitetsbedömning skall göras av förhållandet mellan stödet och målsättningen att främja kulturen och kulturarvet. En sådan bedömning av proportionaliteten kan bara genomföras under genomsynliga och objektiva villkor liknande dem som är nödvändiga för en proportionalitetsbedömning av ersättningen för uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som VDFU inte anser har genomförts, vilket framgår av skäl 45 och följande skäl.

2.   SMVP:s synpunkter

(56)

SMVP delar helt Frankrikes synpunkter vilka sammanfattas i avsnitt IV.

(57)

SMVP påpekar för övrigt att företagets enda mål är att utföra de uppgifter som beskrivs i koncessionen. Det uppmärksammar kommissionen på att Bioscope-parken är mycket specifik. Varken SMVP eller något annat dotterbolag i samma moderbolag har någon tidigare erfarenhet av att förvalta en sådan okonventionell park.

(58)

Enligt SMVP är Bioscope ett helt offentligt initiativ, vars utformning helt har utarbetats av de offentliga myndigheterna och som utan tvivel avser att uppfylla en samhällsomfattande tjänst.

(59)

Utformningen, uppförandet och driften av en sådan park skulle inte kunna göras inom helt privata ramar, vilket enligt SMVP framgår av resultaten av Rise Conseils undersökning.

(60)

Enligt SMVP kan dock inte det offentliga deltagandet i finansieringen av en samhällsomfattande tjänst som den privata sektorn sannolikt inte skulle finansiera själv vara oförenlig med gemenskapens regler om statligt stöd.

(61)

SMVP drar därför slutsatsen att statens deltagande inte överstiger de stödnivåer som är förenliga med gemenskapens regler.

VI.   FRANKRIKES KOMMENTARER AVSEENDE SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA PARTER

(62)

Frankrikes synpunkter rör bara kommentarerna från VDFU.

(63)

Frankrike bestrider VDFU:s påstående att Symbio inte får tillräcklig avkastning på sin investering. Frankrike anser att Symbio får en avkastning som är jämförbar med en riskfri räntesats, som den anser bör tillämpas på verksamheter som utförs av offentliga organ som använder offentliga medel. Frankrike hävdar också att VDFU:s beräkningar förvanskats då de underlåtit att ta hänsyn till att Bioscope kommer att återgå till Symbio efter 30 års koncession, inbegripet näringsverksamheten.

(64)

Frankrike ifrågasätter också VDFU:s synpunkt om att statligt stöd till Bioscope inte uppfyller de villkor som domstolen fastställt i den nämnda Altmark-domen. Frankrike upprepar argumenten i avsnitt IV och betonar särskilt att Bioscope inte kommer att blanda nöjes- och inlärningsaktiviteter, utan enbart inrikta sig på de sistnämnda. Man insisterar på att koncessionen inte kommer att göra det möjligt att ändra parkens karaktär. Varje försök från koncessionshavarens sida att ändra parkens rent pedagogiska karaktär kan betecknas som en ”särskilt allvarlig förseelse”, som ger Symbio möjlighet att vidta tvångsåtgärder som kan leda till att koncessionen upphävs.

(65)

Frankrike framhåller att Bioscope är ett unikt projekt som inte konkurrerar med någon av de tyska temaparkerna. Enligt Frankrike är de aktiviteter som VDFU beskriver som exempel på dessa parkers kulturella aktiviteter underordnade nöjesverksamheten. Vidare är det bara Europa-Park i Tyskland som ligger mindre än tre timmars körväg från Bioscope.

(66)

Frankrike ifrågasätter också VDFU:s bedömning av det statliga stödets förenlighet med riktlinjerna för regionalstöd. Frankrike anser inte att det finns någon motsägelse i dess resonemang om stödets påverkan på regionen. Om staten uppnår sin målsättning får stödet en positiv effekt på regionen, och de offentliga medlen har inte gått till spillo. Frankrike påminner om de många positiva effekter som Bioscope får på den lokala ekonomin. Frankrike ifrågasätter VDFU:s argument om att Bioscope skulle förhindra de tyska parkerna från att nå ett högsta antal besökare under högsäsong, som är nödvändigt för deras lönsamhet. Den enda tyska park som ligger tillräckligt nära Bioscope för att kunna omfattas av turisternas val är Europa-Park. Men antalet besökare per år till denna park (3,3 miljoner besökare, enligt Frankrike) är så högt att det är osannolikt att parkens överlevnad skulle vara beroende av en hypotetisk period med ett högt antal besökare.

(67)

Frankrike påminner slutligen om att Bioscopes kulturella målsättning helt motsvarar dess uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

VII.   BEDÖMNING

1.   Förekomsten av stöd

(68)

En åtgärd utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget när den ger en selektiv konkurrensfördel till ett eller vissa företag, med hjälp av statliga medel, på ett sådant sätt att handeln mellan medlemsstaterna påverkas eller riskerar att påverkas. Kommissionen undersöker i detta avsnitt vart och ett av de fyra kriterier som måste vara uppfyllda samtidigt.

(69)

Det finns inget tvivel om att åtgärden är selektiv, då den gynnar ett enda företag: SMVP.

(70)

Statens intervention till förmån för Bioscope inbegriper utbetalning av medel från Symbio, som är en sammanslutning av lokala myndigheter. Det är tydligt att det gäller statliga medel.

(71)

Frankrike vidhåller att Bioscope är en park som är så specifik att den inte är utbytbar mot andra nöjesparker och att den är den enda park som enligt Frankrike ligger i upptagningsområdet. Stödet från staten till projektet kan därför inte påverka flödet av besökare eller handeln mellan medlemsstaterna.

(72)

Kommissionen medger att de aktiviteter som Bioscope tillhandahåller skiljer sig kraftigt från dem i traditionella nöjesparker. Ett besök i en traditionell nöjespark är därför ingen ersättning för ett besök på Bioscope, vilket innebär att Bioscope med all säkerhet kommer att ta ett mycket litet antal besökare från andra parker.

(73)

Kommissionen anser emellertid att denna skillnad inte räcker för att helt utesluta alla former av utbytbarhet. När människor bestämmer hur de skall använda sin fritid väljer de inte alltid mellan aktiviteter av samma slag. De kan bestämma sig för att gå till badhuset i stället för till djurparken, trots att ett besök i djurparken är en helt annan form av underhållning än att gå till badhuset. På samma sätt bestämmer sig ofta föräldrarna för att familjen skall besöka ett museum medan barnen, om de hade fått välja, skulle ha valt att gå på tivoli.

(74)

Kommissionen anser därför att ett besök på Bioscope skulle kunna vara ett alternativ till ett besök i tyska nöjesparker, om än i begränsad utsträckning.

(75)

Mot bakgrund av det ovanstående anser kommissionen att åtgärden, i detta ärende, sannolikt kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och därmed uppfyller kriteriet.

(76)

För att avgöra om åtgärden ger SMVP en konkurrensfördel måste kommissionen kontrollera om statens intervention ger företaget en fördelaktigare situation än om marknadskrafterna hade givits fritt spelrum.

(77)

Det faktum att staten intervenerar finansiellt är inte en tillräcklig orsak för att dra slutsatsen att det stödmottagande företaget fått en fördel. Statligt stöd kan beviljas på samma villkor som en privat investerare skulle ha accepterat i en marknadsekonomi. Det utgör då inte en fördel i enlighet med artikel 87.1 i fördraget.

(78)

I föreliggande ärende är det särskilt komplicerat att bedöma den statliga interventionens natur på grund av koncessionens juridiska art, då båda parter ges rättigheter och åläggs förpliktelser som är mycket olikartade.

(79)

Kortfattat kan man ur ekonomisk synpunkt betrakta det som att båda parter investerar i Bioscope-projektet, men med olika risktagande. Symbio, som representerar den offentliga sektorn, tar mycket små risker medan SMVP tar huvuddelen av den kommersiella risken. Den investerare som tar mindre risk får också helt naturligt lägre avkastning.

(80)

Man bör därför vid bedömningen särskilt undersöka om nivån på avkastningen motsvarar respektive investering.

(81)

Kommissionen noterar att denna bedömning genomfördes av det oberoende företaget Rise Conseil och att Frankrike sänt dess slutsatser till kommissionen.

(82)

I bedömningen dras slutsatsen att SMVP:s avkastning för Bioscope-projektet inte är högre än avkastningen på jämförbara investeringar i helt privata projekt. Slutsatsen dras också att Symbios avkastning för Bioscope-projektet är jämförbar med avkastningen för investeringar utan risktagande. Detta visar att det finns viss motsvarighet mellan investerarnas respektive avkastningsnivåer och dem som finns på marknaden.

(83)

Bedömningen grundas dock på accepterandet att de offentliga myndigheternas investering antar en annorlunda form än SMVP:s investering. För att principen om en privat investerare i en marknadsekonomi skall vara uppfylld krävs att det finns möjlighet att en annan privat investerare, inte nödvändigtvis en nöjesparkförvaltare, också kan göra en investering liknande den som staten gjort.

(84)

SMVP påpekar självt att projektet med all sannolikhet eller säkerhet inte hade kunnat inledas utan Symbios deltagande i denna form. Därigenom indikeras att Symbio inte hade kunnat ersättas av en privat investerare, ens på identiska villkor (ingen risk, kopplad till en lägre avkastningsnivå). Kommissionen anser inte att detta nödvändigtvis motsäger resultaten i Rise Conseils undersökning, eftersom staten kan förfoga över specifika rättsliga instrument som gör det möjligt för den att intervenera under andra förhållanden än privata aktörers.

(85)

Mot bakgrund av ovanstående kan kommissionen därför inte utesluta förekomsten av en fördel som gynnar SMVP.

(86)

I domstolens dom i det nämnda Altmark-målet anges fyra villkor som skall uppfyllas samtidigt för att en stödåtgärd skall kunna betraktas som ersättning för utgifter för samhällsomfattande tjänster och inte som en konkurrensfördel.

(87)

Det första av dessa villkor är att ”det stödmottagande företaget måste ha anförtrotts uppgiften att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och [att] dessa tjänster klart och tydligt har definierats”.

(88)

Kommissionen ifrågasatte vid det formella granskningsförfarandet huruvida detta villkor uppfylldes i det här ärendet.

(89)

Efter att ha bedömt de uppgifter som lämnats av Frankrike och de berörda parterna anser kommissionen att tvivlen på denna punkt inte har skingrats.

(90)

Kommissionen anser först och främst att Bioscopes generellt utbildningsmässiga och pedagogiska målsättning såsom den anges i inledningen till koncessionen är för allmän för att kunna betraktas som en klar definition på dess uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Denna definition är för bred för att ge någon uppskattning av kostnaderna för uppdraget.

(91)

Kommissionen anser att Frankrikes argument att koncessionen i sin helhet definierar uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster inte kan godtas. Koncessionen innehåller många artiklar som skulle ha varit helt identiska om Bioscope inte hade haft någon som helst pedagogisk eller utbildningsmässig inriktning, och man kan därför inte göra gällande att de definierar ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Man måste åtminstone kunna fastställa vilka artiklar i koncessionen som hänvisar till detta utbildningsmässiga uppdrag. Kommissionen anser att det inte finns några artiklar som är tillräckligt specifika i detta avseende, utom möjligtvis artiklarna om särskilda priser för vissa kategorier besökare, som diskuteras i skäl 92.

(92)

Slutligen anser kommissionen att artiklarna i koncessionen om särskilda priser för vissa kategorier besökare, som Frankrike hänvisar till, skulle kunna ligga till grund för definitionen av ett uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Det är dock tydligt att dessa artiklar bara avser en del av Bioscopes verksamhet. Om de skulle användas för att definiera samhällsomfattande tjänster skulle inte uppdragets omfattning kunna motivera att man betraktade hela projektet som ett projekt för samhällsomfattande tjänster. För övrigt är själva omfattningen på de samhällsomfattande tjänster som dessa artiklar avser mycket oklara. Även i parker som inte subventioneras är det vanligt att ta ut särskilda priser för vissa kategorier besökare. Det är en allmänt förekommande praxis.

(93)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att man inte kan utesluta förekomsten av en fördel för det stödmottagande företaget och att denna fördel bara delvis omfattas av begreppet om ersättning för utgifter för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster.

(94)

Kommissionen kan därför inte utesluta förekomsten av statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget till förmån för SMVP. I avsnitt VII.2 kommer det dock att påvisas att det statliga stödet, i den omfattning det förekommer, är förenligt med fördraget.

2.   Stödets förenlighet

(95)

Kommissionen konstaterar att stödet beviljats ett investeringsprojekt lokaliserat i ett mindre gynnat område i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget, det så kallade kaliumområdet (bassin potassique) i Alsace. Det är ett stöd för särskilda ändamål, eftersom det inte omfattas av någon stödordning som godkänts av kommissionen.

(96)

Sådana investeringsprojekt kan ibland bedömas mot bakgrund av de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojek. I föreliggande ärende kan, då dagen när stödet beviljades är densamma som den dag tillägget till koncessionen undertecknades, dvs. den 9 juli 2002, de sektorsövergripande rambestämmelser som eventuellt är tillämpliga vara de som offentliggjordes 1998 (11) (de sektorsövergripande rambestämmelserna kallas nedan ”rambestämmelserna”).

(97)

I rambestämmelsernas punkt 2.1 begränsas tillämpningen till projekt som uppfyller två precisa kriterier.

(98)

Det första kriteriet består av tre underkriterier som skall uppfyllas samtidigt:

En sammanlagd projektkostnad på minst 50 miljoner euro.

Kumulerat stöd uttryckt i procent av de stödberättigande investeringskostnaderna på åtminstone 50 % av taket för regionalstöd till stora företag i det berörda området.

Stöd per skapat eller bevarat arbetstillfälle på minst 40 000 euro.

(99)

I detta avsnitt kommer det att påvisas att projektets totala kostnader är [60–65]* miljoner euro, att stödnivån är [7–8]* % medan taket för det berörda området är 10 %, och stödets bruttobidragsekvivalent är [5–10]* miljoner euro, vilket för de 105 tjänster som skapats motsvarar ett stöd per skapat arbetstillfälle på [45 000–95 000]* euro.

(100)

Rambestämmelserna är därmed tillämpliga.

(101)

För att avgöra om stödet är förenligt med kriterierna i rambestämmelserna måste kommissionen först och främst beräkna stödnivån. Stödnivån skall sedan jämföras med taket för stödnivån som beräknas genom att använda formeln för beräkning i rambestämmelsernas punkt 3.10.

(102)

Stödnivån för ett stöd som ges i form av ett bidrag är förhållandet mellan bidraget och de stödberättigande kostnaderna. När stödet ges i annan form än som bidrag, måste bidragsekvivalenten beräknas för att sedan jämföras med de stödberättigande kostnaderna.

(103)

Det statliga stödet är i föreliggande ärende av komplicerad art. Det innehåller en bidragsdel, men också andra inslag, positiva och negativa, som är en följd av de rättigheter och skyldigheter som parterna i koncessionen har. Samtliga dessa inslag skall beaktas vid beräkningen av stödets bidragsekvivalent.

(104)

Nedanstående tabell ger en översikt över principerna för koncessionen i fråga samt deras positiva eller negativa inverkan på stödet till SMVP.

Principer för koncessionen

Inverkan på SMVP

Statens deltagande i nyinvesteringen

Positiv

Mark som ställts till förfogande

Positiv

Betalning av en avgift till staten

Negativ

Egendomen tillfaller staten när koncessionen upphör att gälla

Negativ

(105)

För att bedöma stödets bruttobidragsekvivalent skall vart och ett av dessa inslag värderas och summeras. Kommissionen har använt tillgängliga uppgifter, särskilt rapporten från Rise Conseil, för att värdera dessa inslag.

(106)

Statens deltagande i nyinvesteringen är lätt att beräkna: det kan fastställas till 30,5 miljoner euro. Statens bidrag utbetalas genom delbetalningar under en period på tio år. Nuvärdet skall därför beräknas. Vid denna beräkning använder kommissionen den referens- och diskonteringssats den rekommenderade Frankrike den dag då stödet beviljades. Denna sats uppgår till 5,06 % och används i alla efterföljande beräkningar.

(107)

Nuvärdet för statens deltagande i nyinvesteringen uppgår till 25,933 miljoner euro.

(108)

Det bör för övrigt noteras att detta deltagande är statens enda bidrag till Bioscopes investeringar. De investeringar som görs därefter kommer att finansieras av SMVP.

(109)

Rätten att använda marken, dvs. värdet på den hyra som SMVP inte kommer att betala, beräknas till 6,718 miljoner euro. Denna beräkning baseras på markvärdet i området Pulversheim nära Bioscope (10–12 euro/m2) och den årliga hyressatsen på 8 % för marken, som fastställts av den franska skattemyndigheten (Direction générale des impôts).

(110)

De totala avgifter som SMVP skall betala Symbio beräknas till 7,295 miljoner euro. Detta värde baseras på Bioscopes beräknade omsättning i den affärsplan som sänts till kommissionen.

(111)

Att beräkna inverkan av att egendomen tillfaller staten är svårare. Det är tydligt att detta inverkar negativt på SMVP. I en traditionell bidragssituation är och förblir stödmottagaren ägare till investeringen och kan dra full fördel av den. Den kan bland annat säljas på marknaden. I föreliggande ärende kommer hela Bioscope, inklusive näringsverksamheten, att tillfalla staten när koncessionen upphör efter 30 år (12). Jämfört med vanliga förhållanden förlorar SMVP värdet på egendomen, vilket motsvarar det pris till vilket den hade kunnat säljas på marknaden (diskonterat till startdatum).

(112)

Kommissionen anser därför att det försäljningspris som SMVP förlorar kan användas för att bedöma värdet på den negativa inverkan till följd av att egendomen tillfaller staten enligt vad som fastställts i koncessionen.

(113)

Två metoder har använts för att beräkna försäljningspriset: ett mångfaldigande (en multiplikation) av rörelseresultatet före avskrivningar (méthode du multiple de l’excedent brut d’exploitation) och fria kassaflöden (méthode des cash-flows libres).

(114)

Den första metoden består i att fastställa företagets värde till ett visst antal gånger dess normativa rörelseresultat före avskrivningar (excédent brut d’exploitation normatif). Faktorn (dvs. antalet gånger) beror på sektorn och beräknas på grundval av nyligen gjorda transaktioner, vilkas finansiella uppgifter har offentliggjorts.

(115)

Rise Conseils bedömning av de faktorer som använts under nyligen genomförda transaktioner i sektorn, där man offentliggjort tillräckligt med finansiella uppgifter, visar att faktorerna varierar mellan 6,3 (13) och 13,25 (14), med ett genomsnitt på 8,71.

(116)

Används denna genomsnittsfaktor på Bioscope blir företagets värde [15–20]* miljoner euro (15).

(117)

Den andra metoden består i att fastställa företagets normativa fria kassaflöde under den period som följer efter det att koncessionen inletts och företagets värde till värdet av ett hypotetiskt företag som producerar ett sådant kassaflöde utan tidsbegränsning.

(118)

För att göra denna beräkning måste man fastställa ett hypotetiskt kassaflöde utan tidsbegränsning.

(119)

Rise Conseils undersökning av finansiella analyser av nyligen genomförda transaktioner visar hypotetiska kassaflöden utan tidsbegränsning på mellan 1 % (16) och 3,5 % (17), med ett genomsnitt på 2,2 %.

(120)

Vidare tillhör det praxis att fastställa satsen utan tidsbegränsning till samma nivå som den ekonomiska tillväxten. Då den ekonomiska tillväxten i Frankrike under senare år har legat mellan 1 % och 3 %, anser kommissionen att det är rimligt att använda ett värde på 2,2 % för satsen utan tidsbegränsning.

(121)

Använder man denna metod på ovannämnda hypoteser blir företagets värde [15–20]* miljoner euro (18). Detta värde ligger nära det föregående, vilket visar sammanhållningen i de två ekonomiska metoderna.

(122)

För att inte gynna den ena metoden framför den andra har kommissionen valt att använda det aritmetiska genomsnittet av dessa två resultat, dvs. [15–20]* miljoner euro för att fastställa parkens värde.

(123)

Stödets bruttobidragsekvivalent är därmed 25,933 + 6,718 – 7,295 – [15–20]* = [5–10]* miljoner euro.

(124)

För att beräkna stödnivån skall bruttobidragsekvivalenten sättas i förhållande till de stödberättigande investeringarna.

(125)

Investeringarna i Bioscope-projektet består av två delar: den nyinvestering som är nödvändig för att kunna öppna parken och efterföljande investeringar som behövs för att behålla parkens dragningskraft.

(126)

Båda typerna av investeringar nämns i koncessionen. I koncessionen fastställs värdet på den första typen av investering till 61,5 miljoner euro, som delas mellan Symbio och SVMP. Det diskonterade värdet på dessa investeringar är 49,985 miljoner euro. I koncessionen fastställs däremot inte något belopp för senare investeringar, utan det indikeras bara att dessa skall bevara parkens dragningskraft. Senare investeringar skall godkännas av Symbio och finansieras i sin helhet av SMVP.

(127)

För att beräkna värdet på senare investeringar har kommissionen baserat sig på SMVP:s affärsplan, som Symbio har godkänt.

(128)

Det totala diskonterade värdet på efterföljande investeringar är [25–35]* miljoner euro. Kommissionen anser att detta är en försiktig värdering, eftersom det genomsnittliga värdet på dessa investeringar under de sista tio åren av koncessionen, då Bioscope kommer att fungera som planerat, bara uppgår till 14 % av omsättningen, medan genomsnittet för sektorn i Frankrike ligger på mellan 16 och 25 % av omsättningen (19). En mindre försiktig värdering av investeringarna, dvs. en högre värdering, skulle leda till en lägre stödnivå. Kommissionen kan därför nöja sig med en försiktig värdering för sina behov.

(129)

Av de [25–35]* miljonerna euro i efterföljande investeringar har kommissionen bara baserat sig på den del som motsvarar investeringar i nya attraktioner och därmed utvidgningen av Bioscopes verksamhet för att beräkna de stödberättigande kostnaderna. Dessa uppgår till [15–20]* miljoner euro och inkluderar inte [10–15]* miljoner euro i investeringar i underhåll eller ersättning. Bara den första typen av de nämnda investeringarna motsvarar nyinvesteringar i enlighet med riktlinjerna för regionalstöd (punkt 4.4 i nämnda riktlinjer).

(130)

Basen för beräkningen av de stödberättigande kostnaderna är därmed 49,585 miljoner euro för den första delen av investeringen plus [15–20]* miljoner euro för den andra delen, dvs. [65–70]* miljoner euro.

(131)

Kommissionen har sedan från dessa kostnader subtraherat den delbetalning som motsvarar lanseringen av attraktionerna, vilken inte är stödberättigande enligt punkt 4.5 i riktlinjerna för regionalstöd. I den detaljerade beskrivningen av utgifterna i den första delbetalningen från Frankrike utgör denna verksamhet 5 % av de totala kostnaderna. Kommissionen har extrapolerat detta belopp på efterföljande delbetalningar. De stödberättigande kostnaderna i enlighet med riktlinjerna för regionalstöd motsvarar därmed 95 % av [65–70]* miljoner euro, dvs. [60–65]* miljoner euro.

(132)

Stödnivån i bruttobidragsekvivalenter är därmed 7,279/[60–65]* = [10–12]* %.

(133)

Motsvarande stödnivå i nettobidragsekvivalent, beräknad genom användning av affärsplanens hypoteser om linjär avskrivning och den referens- och diskonteringssats som kommissionen rekommenderat Frankrike, uppgår till [7–8]* % (20).

(134)

I formeln i rambestämmelsernas punkt 3.10 anges att den högsta tillåtna stödnivån är en produkt av fyra faktorer.

(135)

Den första faktorn, R, är den högsta tillåtna stödnivån för stora företag i det stödberättigande området i fråga. I detta fall är R = 0,10.

(136)

Den andra faktorn, T, är konkurrensfaktorn.

(137)

I punkt 3.3 i rambestämmelserna anges att ”när kommissionen skall avgöra om strukturell överkapacitet förekommer inom den berörda (under)sektorn undersöker den på gemenskapsnivå skillnaden mellan den genomsnittliga kapacitetsutnyttjandegraden för tillverkningsindustrin som helhet och kapacitetsutnyttjandegraden i den relevanta (under)sektorn”. Man anser att det finns en strukturell överkapacitet när kapacitetsutnyttjandegraden, under de fem senaste åren, i den berörda (under)sektorn är mer än 2 procentenheter under tillverkningsindustrins genomsnittliga kapacitetsutnyttjandegrad som helhet. När skillnaden överstiger 5 procentenheter betraktas den strukturella överkapaciteten som allvarlig.

(138)

Som kommissionen redan påpekat i tidigare beslut (21) kan inte tillverkningsindustrin jämföras med en tjänstesektor som nöjesparkssektorn eller en av dess undersektorer. Det kvantitativa kriterium som beskrivs i skäl 137 kan därför inte tillämpas.

(139)

I brist på tillräckliga uppgifter om kapacitetsutnyttjandet anges i punkt 3.4 i rambestämmelserna att kommissionen skall undersöka om investeringarna genomförs på en vikande marknad. Kommissionen jämför därför utvecklingen av förbrukningen av produkten eller produkterna i fråga med tillverkningsindustrins tillväxttakt i sin helhet.

(140)

Under perioden 1997–2002 uppgick den genomsnittliga tillväxttakten inom tillverkningsindustrin i EES till 4,8 % (22).

(141)

Det är svårt att få fram uppgifter om tillväxttakten för nöjesparker i hela gemenskapen.

(142)

I Frankrike, där Bioscope är beläget, har sektorn en särskilt hög tillväxttakt.

(143)

Enligt en rapport från franska senaten (23) har nöjesparksverksamheten i Frankrike ökat niofaldigt på tio år, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxttakt på 25 %. I rapporten framhålls också att tillväxten inom sektorn förväntas avta men fortfarande kommer att ligga på mellan 4 % och 8 %.

(144)

Kommissionen anser att de siffror som beräknats för Frankrike kan användas för en bedömning i föreliggande ärende, särskilt som situationen i medlemsstaterna nära Alsace, som är de enda som omfattas av Bioscopes upptagningsområde, liknar Frankrikes i detta avseende (24).

(145)

Mot bakgrund av vad som sägs ovan anser kommissionen att investeringen inte genomförs på en vikande marknad.

(146)

Vidare är Grévin et Compagnies marknadsandel för den gällande produkten, nöjesparker, mycket mindre än 40 %. Som exempel, fortfarande enligt uppgifterna i senatens rapport, nådde gruppen ett totalt antal besökare under 2002 på 5 miljoner jämfört med 13,1 miljoner för endast parken Disneyland Paris.

(147)

Genom tillämpning av tabellen i rambestämmelserna drar kommissionen slutsatsen att T = 1.

(148)

Den tredje faktorn, I, är förhållandet mellan kapitalinsats och skapade arbetstillfällen (kapitalinsats/arbetstillfällen). Den visar förhållandet mellan stödberättigande projektkostnader och antalet arbetstillfällen som skapats. I föreliggande ärende uppgår de stödberättigande kostnaderna till [60–65]* miljoner euro, och det antal direkta arbetstillfällen som skapats omräknat i fulltidstjänster uppgår till 105 stycken. Förhållandet mellan dessa två värden är ungefär [600 000–650 000]* euro per arbetstillfälle som skapats. Genom tillämpning av tabellen i rambestämmelserna kan man beräkna I = 0,8.

(149)

Den fjärde faktorn, M, är regionalfaktorn. Denna är alltid större än eller lika med 1.

(150)

Mot bagrund av ovanstående kan man beräkna att den högsta tillåtna stödnivån är större än eller lika med 0,10 × 1 × 0,8 × 1 = 8 %.

(151)

Med tanke på att stödnivån är [7–8]* % och den högsta tillåtna stödnivån är större än eller lika med 8 %, är stödnivån förenlig med rambestämmelserna.

(152)

Kommissionen drar därför slutsatsen att stödet är förenligt med kriterierna i riktlinjerna för regionalstöd, och därmed förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget.

(153)

Kommissionen påpekar dock att denna positiva bedömning grundas på nuvarande situation för nöjesparksprojektet och koncessionen, såsom de beskrivits för kommissionen. Om parkens karaktär eller statens inblandning väsentligt skulle ändras skall det anmälas till kommissionen så att den på nytt kan bedöma situationen mot bakgrund av gemenskapens bestämmelser om statligt stöd.

(154)

Kommissionen utesluter inte att förfarandet för beviljande av koncessionen till SMVP för att uppföra och driva Bioscope kan strida mot reglerna och principerna i gemenskapens lagstiftning. Kommissionen förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder i detta avseende om det skulle visa sig vara nödvändigt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den stödåtgärd som Frankrike genomfört till förmån för företaget ”SMVP – Mise en valeur du patrimoine culturel”, vars innehåll fastställs i avtalet om uppdraget att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för en ”koncession för utformningen, genomförandet och driften av temaparken Bioscope” mellan Symbio, å ena sidan, och företaget ”SMVP – Mise en valeur du patrimoine culturel”, å andra sidan, är enligt ändringen i tillägget till avtalet av den 9 juli 2002 och i den omfattning det utgör statligt stöd förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 8 september 2004.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 20, 24.1.2004, s. 6.

(2)  EUT C 97, 24.4.2003, s. 10.

(3)  Se fotnot 1.

(4)  Förfarandet om uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster omfattas av bestämmelserna i artiklarna L.1411-1 och följande artiklar i den allmänna lagstiftningen om regionala och lokala myndigheter (Code général des collectivités territoriales).

(5)  EGT S 168, 1.9.1998, 113001.

(6)  Med staten menas de offentliga myndigheterna i Alsace, uppdelade på Haut-Rhin och Bas-Rhin.

(7)  Domstolens dom av den 24 juli 2003 i mål C-280/00, Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, i närvaro av Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, REG 2003, s. I-7747.

(8)  Delar av denna text har redigerats för att säkerställa att konfidentiell information inte avslöjas. Dessa delar ersätts med hakparentes och markeras med en asterisk.

(9)  Enligt Frankrike uppfyller detta förhållande samtidigt de två sista av de fyra kriterier som fastställts i Altmark-domen.

(10)  EGT C 74, 10.3.1998, s. 9. Ändring av riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål (EGT C 258, 9.9.2000, s. 5).

(11)  EGT C 107, 7.4.1998, s. 7.

(12)  I verkligheten fortsätter Bioscope att tillhöra staten under hela koncessionen, även i egentlig mening, men äganderätten får ingen ekonomisk inverkan förrän koncessionen upphör att gälla, då koncessionsinnehavaren måste avstå från tillgångarna utan ersättning.

(13)  Försäljning av Parques Reunidos. (Källa: Rise Conseils rapport som citerar Advents webbplats).

(14)  Försäljning av Tussauds. (Källa: Rise Conseils rapport som citerar Les Echos, 9.12.2003, och Daily Telegraph, 23.2.2003).

(15)  Beräkningen baseras på det rörelseresultat före avskrivningar som beräknats i Bioscopes affärsplan, med avdrag för den hypotetiska hyra företaget skulle ha betalat för marken, för att ta hänsyn till att en eventuell köpare skulle bli tvungen att hyra marken, om inte också köparen gynnas av någon form av stöd.

(16)  Den bedömning av sammanslagningen mellan Ebizcuss.com och International Computer som genomfördes av företaget Gruppo banca sella.

(17)  CIC Securities analys av Avenir Frances börsintroduktion.

(18)  Också här tar beräkningen hänsyn till kravet på att en potentiell köpare skall betala hyra för marken.

(19)  Källa: Rise Conseils undersökning.

(20)  Denna beräkning baseras på antagandet att, om företaget kunde sälja parken när koncessionen upphör, hela försäljningspriset skulle läggas till företagets vinst som därmed åläggs bolagsskatt, vilket skulle minska SMVP:s vinst vid försäljning. Om man inte tog hänsyn till denna effekt skulle nettobidragsekvivalenten vara ännu lägre.

(21)  Se kommissionens beslut av den 7 augusti 2001 i ärendet N 229/01 – Italien – Stöd till Pompei Tech World SpA för ett projekt, att öppna en nöjes- och fritidspark (EGT C 330, 24.11.2001, s. 2).

(22)  Se kommissionens beslut av den 20 april 2004 i ärende N 611/2003 – Tyskland – (Sachsen-Anhalt) Investeringsstöd till förmån för e-glass AG.

(23)  Förslag till finanslag för 2004, band III, bilaga 20: Turism. Avsnitt VI ”Nöjesparker i Frankrike”. Finns på franska senatens webbplats (http://senat.fr/rap/l03-073-320/l03-073-32029.html).

(24)  Enligt den franska senatens rapport befinner sig Frankrike precis efter Belgien och Tyskland när det gäller nöjesparkssektorns ekonomiska betydelse.


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 maj 2005

om nödåtgärder avseende chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja

[delgivet med nr K(2005) 1454]

(Text av betydelse för EES)

(2005/402/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 178/2002 skall kommissionen skjuta upp utsläppandet på marknaden eller användningen av ett livsmedel eller ett foder som sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, eller vidta andra lämpliga tillfälliga åtgärder när en sådan risk inte på ett tillfredsställande sätt kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av de berörda medlemsstaterna.

(2)

I enlighet kommissionens beslut 2004/92/EG av den 21 januari 2004 om nödåtgärder för chili och chiliprodukter (2) har medlemsstaterna kontrollerat förekomsten av de kemiska ämnena Solvent Yellow 14, Solvent Orange 7, Solvent Red 23 och Solvent Red 24. Dessa ämnen har hittats i chili och chiliprodukter samt i gurkmeja och palmolja. Alla förekomster har meddelats genom det snabba varningssystemet för livsmedel och foder i enlighet med artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002.

(3)

Solvent Yellow 14, Solvent Orange 7, Solvent Red 23 och Solvent Red 24 har klassats som cancerogena ämnen i kategori 3 av IARC (International Agency for Research on Cancer).

(4)

Förekomsternas omfattning tyder på en förvanskning genom tillsättning av tillsatser som utgör en allvarlig hälsorisk.

(5)

Eftersom denna hälsorisk är allvarlig är det nödvändigt att bibehålla de åtgärder som föreskrivs i beslut 2004/92/EG och att utvidga dem till att även omfatta gurkmeja och palmolja. Dessutom bör även eventuell triangelhandel tas i beaktande, särskilt för livsmedel för vilka det inte finns någon officiell ursprungscertifiering. För att skydda folkhälsan är det lämpligt att kräva att sändningar av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som importeras till gemenskapen, oavsett i vilken form detta sker, och som är avsedda att användas som livsmedel skall åtföljas av en analysrapport som tillhandahålls av den berörda importören eller livsmedelsföretagaren. Analysrapporten skall intyga att sändningen inte innehåller Solvent Yellow 14, Solvent Orange 7, Solvent Red 23 eller Solvent Red 24.

(6)

Den analysrapport som åtföljer sändningar av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja skall vara ett originaldokument som intygas av de behöriga myndigheterna i det land där dokumentet utfärdats. Syftet med denna bestämmelse är att stärka den garanti som dokumentet utgör.

(7)

Medlemsstaterna bör också åläggas att genomföra stickprov och analyser av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som uppvisas för import eller som redan finns på marknaden.

(8)

Det är lämpligt att föreskriva att chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som förvanskats förstörs så att de inte kommer in i livsmedelskedjan.

(9)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i detta beslut kommer att ta en del av medlemsstaternas kontrollresurser i anspråk, bör resultaten av åtgärderna utvärderas inom tolv månader för att bedöma om de fortfarande är nödvändiga för att skydda folkhälsan.

(10)

Vid denna utvärdering skall resultaten av samtliga analyser som genomförts av behöriga myndigheter beaktas.

(11)

Övergångsbestämmelser behövs för sändningar av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som importerats före offentliggörandet av detta beslut.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)

chili: frukter av släktet Capsicum, torkade, krossade eller malda, som omfattas av KN-nummer 0904 20 90, oavsett form, och som är avsedda att användas som livsmedel,

b)

chiliprodukter: curry som omfattas av KN-nummer 0910 50, oavsett form, och som är avsedd att användas som livsmedel,

c)

gurkmeja: gurkmeja, torkad, krossad eller malen, som omfattas av KN-nummer 0910 30, oavsett i vilken form, och som är avsedd att användas som livsmedel, och

d)

palmolja: palmolja som omfattas av KN-nummer 1511 10 90, och som är avsedd att användas som livsmedel.

Artikel 2

Importvillkor

1.   Medlemsstaterna skall förbjuda import av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja såvida inte en analysrapport i original som åtföljer försändelsen visar att produkten inte innehåller något av följande kemiska ämnen:

a)

Solvent Yellow 14 (CAS-nummer 842-07-9),

b)

Solvent Orange 7 (CAS-nummer 3118-97-6),

c)

Solvent Red 23 (CAS-nummer 85-86-9), eller

d)

Solvent Red 24 (CAS-nummer 85-83-6).

2.   Analysrapporten skall intygas av en företrädare för den berörda behöriga myndigheten.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall kontrollera att varje sändning av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som uppvisas för import åtföljs av en analysrapport enligt punkt 1.

4.   Om en sådan analysrapport som föreskrivs i punkt 1 inte föreligger skall importören, som skall vara etablerad inom gemenskapen, låta testa produkten för att visa att den inte innehåller något av de ämnen som anges i punkt 1. I avvaktan på analysrapporten skall produkten kvarhållas under offentlig övervakning.

Artikel 3

Prover och analyser

1.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder, inklusive stickprover och analyser av chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som uppvisas för import eller som redan finns på marknaden, i syfte att säkerställa att de inte innehåller något av de kemiska ämnen som anges i artikel 2.1.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder om alla sändningar som befinns innehålla dessa ämnen.

Medlemsstaterna skall rapportera till kommissionen varje kvartal om de sändningar som visar sig inte innehålla dessa ämnen. Dessa rapporter skall lämnas in före slutet av den månad som följer på varje kvartal.

2.   Sändningar som blir föremål för officiell provtagning och analys får kvarhållas högst 15 arbetsdagar innan de släpps ut på marknaden.

Artikel 4

Uppdelning av en sändning

Om en sändning delas upp skall en vidimerad kopia av analysrapporten enligt artikel 2.1 åtfölja varje del av den uppdelade sändningen.

Artikel 5

Förvanskade sändningar

Chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja som befinns innehålla ett eller flera av de kemiska ämnen som anges i artikel 2.1 skall förstöras.

Artikel 6

Kostnadsersättning

Alla kostnader som uppstår i samband med analyser, lagring och förstöring av chiliprodukter enligt artikel 2.1 eller 2.4 och artikel 5 skall betalas av de berörda importörerna eller livsmedelsföretagarna.

Artikel 7

Övergångsbestämmelser

1.   Genom undantag från artikel 2.2 skall medlemsstaterna i fråga om sändningar som lämnat ursprungslandet före offentliggörandet av detta beslut godta analysrapporten för de produkter som anges i artikel 1 a och 1 b utan det officiella intyg som anges i den bestämmelsen.

2.   Genom undantag från artikel 2.1 skall medlemsstaterna i fråga om sändningar som lämnat ursprungslandet före offentliggörandet av detta beslut godta import av de produkter som anges i artikel 1 c och 1 d utan den analysrapport som anges i den bestämmelsen.

Artikel 8

Översyn av åtgärderna

Detta beslut skall ses över senast den 22 maj 2006.

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2004/92/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 10

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2004, s. 4).

(2)  EUT L 27, 30.1.2004, s. 52.


28.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 maj 2005

om indelning av yttertak och taktäckningar i klasser med avseende på prestanda vid utvändig brandpåverkan som gäller för vissa byggprodukter i enlighet med rådets direktiv 89/106/EEG

[delgivet med nr K(2005) 1501]

(Text av betydelse för EES)

(2005/403/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1) särskilt artikel 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

För att skillnader i skyddsnivåer för byggnadsverk på det nationella, regionala eller lokala planet skall kunna beaktas, kan det enligt direktiv 89/106/EEG bli nödvändigt att göra en klassindelning i tillämpningsdokumenten motsvarande produktens reaktion med avseende på varje väsentligt krav. Dessa dokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG (2).

(2)

När det gäller väsentliga krav på säkerhet i händelse av brand anges i tillämpningsdokument nr 2 en rad inbördes relaterade åtgärder som tillsammans beskriver en brandsäkerhetsstrategi som kan vidareutvecklas på olika sätt i medlemsstaterna.

(3)

I tillämpningsdokument nr 2 redovisas de krav som gäller byggprodukter för yttertak som utsätts för utvändig brandpåverkan.

(4)

Som en harmoniserad lösning antogs ett klassningssystem genom kommissionens beslut 2001/671/EG av den 21 augusti 2001 om genomförande av rådets direktiv 89/106/EEG när det gäller klassificering av prestanda vid utvändig brandpåverkan hos tak och taktäckningsmaterial (3).

(5)

När det gäller vissa plastisolbelagda takplåtar av stål är det nödvändigt att använda den klassificering som fastställts i beslut 2001/671/EG.

(6)

Prestandan vid utvändig brandpåverkan för många byggprodukter och/eller byggmaterial som omfattas av klassificeringen enligt beslut 2001/671/EG är så väl fastlagd och välkänd att brandskyddsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kräver provning av denna särskilda påverkan.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De produkter och material som uppfyller samtliga krav när det gäller prestanda vid utvändig brandpåverkan och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.

Artikel 2

De särskilda klasser som skall tillämpas för olika byggprodukter och byggmaterial och som ingår i klassificeringen av prestanda vid utvändig brandpåverkan som antagits i beslut 2001/671/EG anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EGT L 235, 4.9.2001, s. 20.


BILAGA

I tabellerna i denna bilaga anges byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende prestanda vid utvändig brandpåverkan utan ytterligare krav på provning.

Tabell

Klasser för prestanda vid utvändig brandpåverkan för plastisolbelagda takplåtar av stål

Produkt

Klass (1)

Plastisolbelagda takplåtar av stål enligt nedanstående specifikation när de används som taktäckning i ett skikt eller i ett sammansatt taktäckningssystem enligt beskrivning nedan

BROOF (t1)

BROOF (t2)

BROOF (t3)

Takplåtar i enlighet med EN 14782 och EN 14783, bestående av profilerade eller plana stålplåtar eller skivor av bandlackerat galvaniserat stål eller stål belagt med en zink-aluminiumlegering, med en metalltjocklek på ≥ 0,40 mm med en organisk beläggning på den väderutsatta sidan och eventuellt en organisk beläggning på undersidan (insidan). Beläggningen på den väderutsatta sidan utgörs av en plastisolfärg, som påförs flytande och som har en nominell tjocklek i torrt tillstånd på högst 0,200 mm, en PCS på högst 8,0 MJ/m2 och en högsta mängd torrt material på 330 g/m2. Den eventuella organiska beläggningen på undersidan har en PCS på högst 4,0 MJ/m2 och en högsta mängd torrt material på 200 g/m2.

Taktäckning i ett skikt omfattar taktäckning med endast ett skikt oisolerad taktäckning på en bärande konstruktion (kontinuerliga eller fritt upplagda reglar) klassificerad som minst klass A2-s1, d0 med avseende på reaktion vid brandpåverkan.

Sammansatta taktäckningssystem där plastisolbelagda takplåtar av stål utgör det yttre skiktet i en sammansatt konstruktion, där den bärande konstruktionen är klassificerad som minst klass A2-s1, d0 med avseende på reaktion vid brandpåverkan, och där det direkt under den plastisolbelagda stålplåten finns ett isolerande skikt klassificerat som minst klass A2-s1, d0 med avseende på reaktion vid brandpåverkan. Isoleringen skall utgöras av en obeklädd mineralull som överensstämmer med EN 13162 och skall bestå av en glasfibermatta med en densitet på minst 10 kg/m3 (högsta nominella hartsinnehåll 5 viktprocent) och en tjocklek på ≥ 80 mm, eller av stenull med en densitet på minst 25 kg/m3 (högsta nominella hartsinnehåll 3,5 viktprocent) och en tjocklek på ≥ 80 mm

Fogar. Om det översta plåtskiktet innehåller fogar skall dessa vara utformade enligt nedan:

Trapetsformad profilerad plåt – överlappning över minst en profiltopp i sidled och minst 100 mm i ändarna.

Sinusformad korrugerad plåt – överlappning över minst 1,5 profilvåg i sidled och minst 100 mm i ändarna.

Plana plåtar/skivor – överlappning i sidor och ändar på minst 100 mm.

Falsade system – sidoöverlappningsfogar skall innehålla en lodrätt stående överlappad eller täckt fals, som är tillräcklig för att garantera en obruten tät kontakt mellan plåtarna och ge en vattentät fog; eventuell ändfog skall ha en överlappning på minst 100 mm.

Tätningsmedlet skall vara ett butylkitt eller liknande med en nominell densitet på 1 500–1 700 kg/m3 som påförts i en obruten sträng inom överlappningsområdet i en mängd av cirka 45 g per längdmeter.

Fästdon Takplåtarna fästes i den bärande konstruktionen med hjälp av mekaniska fästdon som är tillräckliga för att ge takkonstruktionen stabilitet och med ytterligare mekaniska fästdon som är till för att säkerställa en obruten kontakt mellan plåtarna och ge vattentäta fogar.


(1)  Klassificering av prestanda vid utvändig brandpåverkan i enlighet med tabellen i bilagan till beslut 2001/671/EG.