ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 119

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
11 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 707/2005 av den 10 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 708/2005 av den 10 maj 2005 om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en ursprungsbeteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (SUB)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2005 av den 10 maj 2005 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 710/2005 av den 10 maj 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

9

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2005 om utnämning av tre lettländska ordinarie ledamöter i Regionkommittén

11

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 3 maj 2005 om regler för övervakningen av om medlemsstaterna följer bestämmelserna och om fastställande av dataformat för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter [delgivet med nr K(2005) 1355]

13

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 707/2005

av den 10 maj 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 10 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 708/2005

av den 10 maj 2005

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en ursprungsbeteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9 och artikel 6.3 och 6.4 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Portugals begäran om ändring av uppgifterna i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Azeites do Norte Alentejano”, som registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2), offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(2)

Eftersom ingen invändning enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 har inkommit till kommissionen skall dessa ändringar registreras och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för ursprungsbeteckningen ”Azeites do Norte Alentejano” skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Den konsoliderade översikten över innehållet i produktspecifikationen finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003, (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1345/2004 (EGT L 249, 23.7.2004, s. 14).

(3)  EUT C 262, 31.10.2003, s. 17 (”Azeites do Norte Alentejano”).


BILAGA I

PORTUGAL

”Azeites do Norte Alentejano”

Ändringar:

Kapitel i produktspecifikationen:

Namn

Image

Beskrivning

Image

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband med området

Märkning

Nationella krav

Ändring(ar):

Beskrivning– Olivoljan från norra Alentejano är en något tjock och fruktig gulgrön olja som uppfyller minimikravet på 6,5 poäng för extra jungfruolja och 6,0 poäng för jungfruolja.

Inom ramen för de fördjupade studierna av de karakteristiska dragen hos denna olivolja har det visat sig nödvändigt att korrigera vissa parametrar, nämligen: Delta K, Triglycerid LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; Fettsyror C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 och C18:3; Transfettsyror, Kolesterol, Kampestanol och Delta 7 – Stigmasterol.

De regionala sorterna Carrasquenha, Redondil och Azeiteira (eller Azeitoneira) skall läggas till de tillåtna sorterna.

Geografiskt område– Det geografiska produktionsområdet skall utvidgas till att omfatta kommunerna Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias de Na Sr.a Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede och S. Bento do Mato) och Mourão (freguesias de Luz och Mourão) av följande skäl:

Jord- och klimatförhållandena är identiska i dessa kommuner och freguesias.

Den olivolja som framställs uppvisar samma fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper som den olja som framställs i det berörda geografiska området.

Invånarna i dessa kommuner har ärvt samma seder och samma traditionstrogna och urgamla kunnande som invånarna i resten av området.


BILAGA II

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

”AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(EG-NUMMER: PO/0266/24.1.1994)

SUB (X) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information, särskilt till nya producenter av produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen, som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.

   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adress:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Tfn

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-post:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Ansökande grupp:

2.1

Namn

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2

Adress:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Tfn

(351-245) 33 10 64

Fax

(351-245) 20 75 21

E-post:

aadp1@iol.pt

2.3

Sammansättning

:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.

   Typ av produkt: Klass 1,5 – Oljor och fetter – olivolja

4.

   Produktspecifikation: (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Azeites do Norte Alentejano”

4.2   Beskrivning: Med beteckningen ”Azeite do Norte Alentejano” lavses den oljeartade vätska som, efter det att överskottsvätskan tillsammans med skal-, fruktkötts- och kärnpartiklar avlägsnats från växtmassan, utvinns mekaniskt ur frukter av sorterna Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira eller Azeitoneira, Blanqueta eller Branquita och Cobrançosa, av arten Olea europea sativa, vilka producerats i olivlundar inom det geografiska område som beskrivs ovan och vilka också bearbetas och förpackas inom detta område.

Olivoljan från norra Alentejano är ganska tjock, fruktig samt är gulgrön till färgen, och den uppfyller minimikravet på 6,5 poäng för extra jungfruolja och 6,0 för olivolja.

4.3   Geografiskt område: Området är begränsat till kommunerna Alandroal, Borba, Estremoz, till freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede och S. Bento do Mato i kommunen Évora, till freguesias Luz och Mourão i kommunen Mourão, till kommunerna Redondo, Reguengos de Monsaraz och Vila Viçosa i distriktet Évora, till kommunerna Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre och Sousel i distriktet Portalegre.

4.4   Bevis på ursprung: Ursprunget garanteras genom seder och bruk, särskilt den regionala kulinariska traditionen och det kunnande som existerar sedan urminnes tider.

För framställningen av dessa olivoljor får bearbetningsföretagen endast använda oliver från registrerade producenter samt tillåtna olivsorter.

Ett beskrivande och uppdaterat register förs över alla aktörer som godkänts av den grupp som sköter förvaltningen av den skyddade ursprungsförteckningen. Registret innehåller information om de använda olivernas ursprung, de faktiska produktionsförhållandena och de tekniska villkor som gäller.

Detta register måste innehålla uppgifter om namnet på olivleverantörerna, de kvantiteter som mottagits av varje olivoljeproducent samt den kvantitet olivolja som producerats.

Sorterna skall registreras av olivodlarna eller deras företrädare (sammanslutningar).

Producenterna måste föra och uppdatera ett register över de kvantiteter oliver som är avsedda för framställning av olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen Norte Alentejano.

4.5   Framställningsmetod: Produkten erhålls genom att kvantiteter av nedan angivna sorter blandas i följande proportioner:

Med hänsyn till de särskilda förhållanden som präglar kommunerna Campo Maior och Elvas (särskilt lämpliga för framställning av konserverade oliver) är det som en undantagsåtgärd tillåtet att i detta lilla kvarvarande olivodlingsområde använda nedan angivna sorter, men i följande proportioner:

Sorten Picual är förbjuden i alla sammanhang. Andra traditionella sorter kan dock användas (högst 5 %) när de är tillåtna av den producentgrupp som förvaltar den skyddade ursprungsbeteckningen.

Frukterna skall skördas när de befinner sig i sitt optimala mognadsstadium. Oliver som samlas upp från marken får inte användas för framställning av olja med denna ursprungsbeteckning. Oliverna transporteras i staplingsbara lådor och luftintag garanteras.

Sorterna måste registreras av olivodlarna eller deras företrädare, och de pressningsföretag som framställer den här typen av olja får endast ta emot oliver av tillåtna sorter från registrerade producenter, alltid under oklanderliga hygieniska och sanitära villkor.

Olivmassans temperatur vid malning eller sedimentering samt temperaturen för blandningen vatten/olja i centrifugen får aldrig överstiga 35 °C.

Olja är en löslig produkt och för att undvika förlorad spårbarhet vid kontroll får oljan endast förpackas i ursprungsområdet av godkända aktörer. På detta sätt garanteras produktens kvalitet och äkthet så att konsumenten inte vilseleds. Förpackningarna är gjorda av vattentäta material som är oföränderliga och oskadliga och uppfyller alla hygien- och sanitetsnormer.

4.6   Samband med området: Det är jord- och klimatförhållandena i denna region som ger dessa olivoljor deras särskilda egenskaper.

4.7   Kontrollorgan

Namn:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adress:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Tfn

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Fax

(351-245) 20 75 21

E-post:

aadp1@iol.pt

4.8   Märkning: Benämningen ”AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida” skall alltid tillsammans med den logotyp som godkänts av den förvaltande gruppen för SUB förekomma på olivoljor från norra Alentejano, tillsammans med den gemenskapslogo som godkänts för SUB.

4.9   Nationella krav:


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.


11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 709/2005

av den 10 maj 2005

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2005 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 maj 2005 skall beviljas i sin helhet.

2.   Ansökningar om licenser för 10 240,847 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i juni 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).


11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2005

av den 10 maj 2005

om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5.2 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i förordning (EEG) nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser fastställas var fjortonde dag för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor och dessa skall gälla i två veckor. I enlighet med artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan (2), skall priserna fastställas för två veckor i taget på grundval av uppgifter från medlemsstaterna om viktade priser.

(2)

Dessa priser bör få fastställas utan tidsgräns så att det kan beslutas vilka tullar som skall gälla.

(3)

Eftersom Cypern anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 bör det inte längre fastställas några importpriser för detta land.

(4)

Det behöver inte längre fastställas några importpriser för Israel, Marocko eller Västbanken och Gazaremsan, eftersom avtal godkänts genom rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (3), 2003/914/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko (4) och 2005/4/EG av den 22 december 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten (5).

(5)

Mellan de möten som Förvaltningskommittén för levande växter och blomsterprodukter håller skall dessa åtgärder vidtas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens produktions- och importpriser för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs i bilagan till den här förordningen för perioden 11–25 maj 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 4.


BILAGA

(EUR/100 stk)

Från och med den 11 till och med den 25 maj 2005

Gemenskapens produktionspriser

Enkla

(nejlikor)

Dubbla

(nejlikor)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Gemenskapens importpriser

Enkla

nejlikor

Dubbla

nejlikor

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Jordanien


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/11


RÅDETS BESLUT

av den 26 april 2005

om utnämning av tre lettländska ordinarie ledamöter i Regionkommittén

(2005/368/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den lettländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002–25 januari 2006 (1).

(2)

Tre platser som ordinarie ledamöter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandatet har löpt ut för Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS och Arvīds KUCINS, vilket meddelades rådet den 6 april 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ordinarie ledamöter i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, det vill säga till och med den 25 januari 2006 utnämns:

Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(Ordförande i Dobeles kommunfullmäktige)

Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

Ledamot av Rigas kommunfullmäktige

Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

Ordförande i Siguldas kommunfullmäktige (”novada”)

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

11.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 maj 2005

om regler för övervakningen av om medlemsstaterna följer bestämmelserna och om fastställande av dataformat för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

[delgivet med nr K(2005) 1355]

(2005/369/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (1), särskilt artiklarna 7.3 andra stycket och 12.1 tredje stycket i detta, och

av följande skäl:

(1)

För att kunna jämföra den information som medlemsstaterna skall lämna, bör metoden för att beräkna huruvida målen i artikel 7.2 i direktiv 2002/96/EG har uppnåtts harmoniseras med avseende på presentationen.

(2)

För att hitta en balans mellan risken för felaktiga uppgifter och den administrativa börda det innebär att få fram exakt information, bör medlemsstaterna få ange ett uppskattat värde för den mängd material och komponenter i avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som återvinns, återanvänds eller materialåtervinns.

(3)

Enligt artikel 6.5 i direktiv 2002/96/EG kan behandlingen genomföras även utanför den berörda medlemsstaten eller utanför gemenskapen under förutsättning att avfallstransporten sker i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (2). Medlemsstater som skickar avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter för behandling i andra medlemsstater eller exporterar sådant avfall för behandling i tredjeländer bör kunna få räkna av den exporterade mängden från de mål som anges i artikel 7.2 i direktiv 2002/96/EG under förutsättning att avfallet samlats in av den exporterande medlemsstaten.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall lämna den information som krävs enligt artikel 12.1 i direktiv 2002/96/EG med användning av de dataformat som anges i tabell 1 i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall visa att de uppnått de kvoter för återvinning, återanvändning och materialåtervinning som anges i artikel 7.2 i direktiv 2002/96/EG genom att fylla i tabell 2 i bilagan till detta beslut.

Medlemsstaterna får när de fyller i den tabellen använda sig av ett uppskattat värde när det gäller den genomsnittliga procentsatsen för hur mycket material som återvunnits, återanvänts eller materialåtervunnits, såsom metall, glas och plast och komponenter i avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

2.   Om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter exporteras för behandling i ett tredjeland eller skickas för behandling i en annan medlemsstat i enlighet med artikel 6.5 i direktiv 2002/96/EG får endast medlemsstaten som samlat in och exporterat avfallet räkna av det från de mål som ställs upp i artikel 7.2 i det direktivet.

3.   Medlemsstaterna skall fastställa om det utöver det bevis som föreskrivs i artikel 6.5 andra stycket i direktiv 2002/96/EG behövs ytterligare skriftlig bevisning.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall när de skickar in tabellerna 1 och 2 i bilagan till kommissionen utförligt beskriva hur informationen har sammanställts och förklara de uppskattade värdena och de använda metoderna.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktivet ändrat genom direktiv 2003/108/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2)  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001. (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Tabell 1

Insamlat och exporterat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (artiklarna 5 och 12 i direktiv 2002/96/EG)

Kolumnnummer

1

2

3

4

5

6

7

Utsläppta på marknaden

Utsläppta på marknaden

Insamlade från privathushåll

Insamlade från andra användare än privathushåll

Totalt insamlat WEEE

Behandlat i medlemsstaten

Behandlat i en annan medlemsstat

Behandlat utanför gemenskapen

Total vikt (1)

i ton

Total vikt

i ton

Total vikt

i ton

Total vikt

i ton

Total vikt

i ton

Total vikt

i ton

Total vikt

i ton

1.

Stora hushållsapparater

 

 

 

 

 

 

 

2.

Små hushållsapparater

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT- och telekommunikationsutrustning

 

 

 

 

 

 

 

4.

Hemutrustning

 

 

 

 

 

 

 

5.

Belysningsutrustning

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gasurladdningslampor

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektriska och elektroniska verktyg

 

 

 

 

 

 

 

7.

Leksaker samt fritids- och sportutrustning

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicintekniska produkter

 

 

 

 

 

 

 

9.

Övervaknings- och kontrollinstrument

 

 

 

 

 

 

 

10.

Varuautomater

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2

Mål för återvinning, återanvändning och materialåtervinning (artikel 7.2 i direktiv 2002/96/EG)

Kolumnnummer

1

2

3

4

5

Produktkategori

Återvinning

Återvinningskvot

Återanvändning- och materialåtervinning

Återanvändnings- och materialåtervinningskvot

WEEE som återanvänds som hela apparater

Total vikt (2)

i ton

%

Total vikt

i ton

%

Total vikt

i ton

1.

Stora hushållsapparater

 

 

 

 

 

2.

Små hushållsapparater

 

 

 

 

 

3.

IT- och telekommunikationsutrustning

 

 

 

 

 

4.

Hemutrustning

 

 

 

 

 

5.

Belysningsutrustning

 

 

 

 

 

5a.

Gasurladdningslampor

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

6.

Elektriska och elektroniska verktyg

 

 

 

 

 

7.

Leksaker samt fritids- och sportutrustning

 

 

 

 

 

8.

Medicintekniska produkter

 

 

 

 

 

9.

Övervaknings- och kontrollinstrument

 

 

 

 

 

10.

Varuautomater

 

 

 

 

 

Anm.: Uppgifterna i de grå fälten är frivilliga.


(1)  Ange antal om vikten inte är känd.

(2)  Ange antal om vikten inte är känd.