ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 117

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
4 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

13

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 649/2005/EG av den 13 april 2005 om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

20

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (EUT L 162, 30.4.2004)

22

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1590/2004 av den 26 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och upphävande av förordning (EG) nr 1467/94 (EUT L 304, 30.9.2004)

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 647/2005

av den 13 april 2005

om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Förordningarna (EEG) nr 1408/71 (3) och nr 574/72 (4) bör ändras för att ta hänsyn till EG-domstolens senaste rättspraxis, underlätta tillämpningen av dessa förordningar och beakta ändringar i medlemsstaternas lagstiftning om social trygghet.

(2)

Vid beaktandet av den senaste rättspraxisen bör man dra slutsatser av domarna, främst i målen Johann Franz Duchon mot Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) och Office national de l'emploi mot Calogero Spataro (6).

(3)

Domarna i målen Friedrich Jauch mot Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter samt Ghislain Leclere och Alina Deaconescu mot Caisse nationale des prestations familiales (7), om klassificeringen av särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner, kräver för rättssäkerhetens skull att de två kumulativa kriterier som skall beaktas preciseras så att dessa förmåner kan förtecknas i bilaga IIa till förordning (EEG) nr 1408/71. Med anledning av detta bör bilagan ses över med beaktande av de lagändringar som införts i medlemsstaterna rörande denna typ av förmåner och som är föremål för en särskild samordning eftersom de är blandade. Dessutom bör övergångsbestämmelserna om den förmån som domen i målet Jauch handlade om preciseras för att skydda förmånstagarnas rättigheter.

(4)

Mot bakgrund av den rättspraxis som gäller förhållandet mellan förordning (EEG) nr 1408/71 och bestämmelserna i de bilaterala konventionerna om social trygghet, är det nödvändigt att ändra bilaga III till förordningen. Anteckningar i bilaga III del A är motiverade endast i två fall: när de är förmånligare för de migrerande arbetstagarna (8) och när det rör sig om särskilda och exceptionella förhållanden, som vanligen är av historisk art. Inga anteckningar bör tillåtas i del B utom när objektiva, exceptionella förhållanden motiverar ett undantag från artikel 3.1 i förordningen, och artiklarna 12, 39 och 42 i fördraget (9).

(5)

För att underlätta tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 bör vissa bestämmelser föreskrivas om dels offentligt anställda personer och personer som behandlas som sådana, dels den resande eller flygande personalen hos företag som bedriver internationell befordran av passagerare eller gods med järnväg, landsvägstransporter, flyg eller inrikes sjöfart, och likaså bör man fastställa regler för att bestämma det genomsnittsbelopp som skall beaktas inom ramen för artikel 23 i förordningen.

(6)

Översynen av bilaga IIa till förordning (EEG) nr 1408/71 kommer att leda till att vissa befintliga punkter utgår, och att vissa nya punkter införs i överensstämmelse med ändringar av lagstiftningen i några medlemsstater. I det senare fallet åligger det dessa medlemsstater att överväga behovet av övergångsbestämmelser eller bilaterala lösningar för att reglera situationen för de personer vars förvärvade rättigheter kan komma att påverkas som en följd av detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras härmed på följande sätt:

1)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall orden ”, som är bosatta inom en medlemsstats territorium och” utgå.

b)

I punkt 3 skall orden ”och bestämmelser i konventioner som ingåtts enligt artikel 8.1” utgå.

2)

Artikel 4.2a skall ersättas med följande:

”2a.   Denna artikel skall tillämpas på särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner som utges enligt sådan lagstiftning som genom de personer som omfattas, mål och/eller villkor för berättigande har drag av både den lagstiftning om social trygghet som avses i punkt 1 och av socialt stöd.

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med ’särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner’ sådana förmåner

a)

som är avsedda att

i)

vara tillägg, ersättning eller komplettering för täckande av de risker som omfattas av de socialförsäkringsgrenar som anges i punkt 1 och som garanterar de personer som berörs en minimiinkomst med avseende på de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, eller

ii)

uteslutande ge särskilt skydd för funktionshindrade, vilket är nära förbundet med personens sociala förhållanden i den berörda medlemsstaten, och

b)

där finansieringen enbart härrör från obligatorisk beskattning avsedd att täcka allmänna offentliga utgifter och villkoren för att tillhandahålla och beräkna förmånerna inte är beroende av någon avgift från förmånstagarens sida; förmåner som utges som tillägg till en avgiftsfinansierad förmån skall emellertid inte anses vara avgiftsfinansierade förmåner endast av detta skäl, och

c)

som förtecknas i bilaga IIa.”

3)

Artikel 7.2 c skall ersättas med följande:

”c)

vissa bestämmelser i de konventioner om social trygghet som medlemsstaterna ingått före denna förordnings tillämpningsdatum, förutsatt att de är mer gynnsamma för förmånstagarna eller om de tillkommit av särskilda historiska omständigheter och deras verkan är tidsbegränsad, under förutsättning att dessa bestämmelser finns på förteckningen i bilaga III.”

4)

Artikel 9a skall ersättas med följande:

”Artikel 9a

Förlängning av referensperioden

Om rätten till förmåner enligt lagstiftningen i en medlemsstat är beroende av att en minsta försäkringsperiod har fullgjorts under en viss period före det försäkringsfall för vilket försäkring gäller (referensperiod) och om denna lagstiftning föreskriver att perioder under vilka förmåner har utgetts enligt lagstiftningen i den medlemsstaten eller perioder som har ägnats åt barnuppfostran inom denna medlemsstats territorium medför att referensperioden förlängs, skall perioder under vilka invalid- eller ålderspensioner, sjukförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner, förmåner vid olycksfall i arbetet eller vid arbetssjukdom har beviljats enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat och perioder som har ägnats åt barnuppfostran inom en annan medlemsstats territorium medföra att den nämnda referensperioden förlängs.”

5)

Artikel 10a.1 skall ersättas med följande:

”1.   Bestämmelserna i artikel 10 och avdelning III skall inte tillämpas på de särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner som avses i artikel 4.2a. De personer för vilka denna förordning gäller skall erhålla dessa förmåner uteslutande inom den medlemsstats territorium där de är bosatta i enlighet med lagstiftningen i den staten, under förutsättning att förmånerna är förtecknade i bilaga IIa. Förmånerna skall utges och bekostas av institutionen på bosättningsorten.”

6)

I artikel 23 skall följande punkt införas:

”2a.   Punkterna 1 och 2 skall också vara tillämpliga när det i den lagstiftning som tillämpas av den behöriga institutionen föreskrivs en viss referensperiod och denna period i tillämpliga fall helt eller delvis motsvarar de perioder som har fullgjorts av personen i fråga enligt lagstiftningen i en eller flera medlemsstater.”

7)

Artikel 35.2 skall utgå.

8)

Artikel 69.4 skall utgå.

9)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 95f

Övergångsbestämmelser avseende bilaga II avsnitt I under rubrikerna ’D. TYSKLAND’ och ’R. ÖSTERRIKE’.

1.   Del ’D. TYSKLAND’ och ’R. ÖSTERRIKE’ i avsnitt I i bilaga II, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 (10), ger inte rätt till förmåner för tiden före den 1 januari 2005.

2.   Alla försäkringsperioder och, i förekommande fall, alla anställningsperioder, perioder av verksamhet som egenföretagare eller bosättningsperioder som har fullgjorts enligt en medlemsstats lagstiftning före den 1 januari 2005 skall beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i denna förordning.

3.   Om något annat inte följer av bestämmelserna i punkt 1 skall rättigheter enligt denna förordning förvärvas även om rättigheten hänför sig till ett försäkringsfall som inträffade före den 1 januari 2005.

4.   Varje förmån som inte har beviljats eller som har innehållits på grund av en persons medborgarskap eller bosättningsort, skall på dennes begäran beviljas eller på nytt utges från och med den 1 januari 2005, under förutsättning att de rättigheter som tidigare beviljats inte har medfört utbetalning av ett engångsbelopp.

5.   Rättigheter för personer som beviljats pension eller livränta före den 1 januari 2005 kan på deras begäran omprövas enligt bestämmelserna i denna förordning. Denna bestämmelse skall även gälla andra förmåner som avses i artikel 78.

6.   Om den begäran som avses i punkt 4 eller punkt 5 lämnas in inom två år från och med den 1 januari 2005, skall rättigheter som förvärvats enligt denna förordning ha verkan från och med denna dag, och bestämmelser i någon medlemsstats lagstiftning om förverkande eller preskription av rättigheter får inte åberopas mot berörda personer.

7.   Om den begäran som avses i punkt 4 eller 5 lämnas in efter utgången av två år från och med den 1 januari 2005, skall rättigheter som inte förverkats eller preskriberats, gälla från den dag begäran lämnas in, såvida inte förmånligare bestämmelser gäller enligt någon medlemsstats lagstiftning.

Artikel 95g

Övergångsbestämmelser angående upphävandet av punkten om österrikiska vårdförmåner i bilaga IIa (Pflegegeld).

För alla ansökningar om vårdförmåner enligt den österrikiska lagen om vårdförmåner (Bundespflegegeldgesetz) som gjorts senast den 8 mars 2001 med stöd av artikel 10a.3 i denna förordning skall denna bestämmelse tillämpas så länge som mottagaren av vårdförmånerna är bosatt i Österrike efter den 8 mars 2001.

10.

Bilagorna II, IIa, III, IV och VI skall ändras i överensstämmelse med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras på följande sätt:

1)

Artikel 4.11 skall utgå.

2)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 10c

Förfarande enligt artikel 13.2 d i förordningen om offentligt anställda personer och personer som behandlas som sådana.

För tillämpningen av artikel 13.2 d skall den institution som utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig utfärda ett intyg om att den offentligt anställde personen eller en person som behandlas som sådan omfattas av dess lagstiftning.”

3)

Artikel 12a skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande:

”Regler som gäller de personer som avses i artikel 14.2 och 14.3, i artikel 14a.2 — 14a.4 och i artikel 14c i förordningen och som normalt är anställda eller egenföretagare inom två eller flera medlemsstaters territorier”

b)

De inledande orden skall ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av artikel 14.2 och 14.3, artikel 14a.2 — 14a.4 och artikel 14c i förordningen skall följande regler gälla:”

c)

Följande punkt skall införas:

”1a.   Om en person som i enlighet med artikel 14.2 a i förordningen hör till den resande eller flygande personalen hos ett företag som bedriver internationell befordran omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där företaget har sitt säte, en filial eller en permanent representation eller där personen är bosatt och har sin huvudsakliga sysselsättning, skall den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten utfärda ett intyg på att han omfattas av dess lagstiftning.”.

4)

Artikel 32a skall utgå.

5)

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.9, vad gäller artikel 95f i förordning (EEG) nr 1408/71, och bilaga I punkt 1 a och b samt bilaga II punkterna 2 och 4 skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 13 april 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 80, 30.3.2004, s. 118.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 15 november 2004 (EUT C 38 E, 15.2.2005, s. 21) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 8 mars 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen uppdaterad genom förordning (EG) nr 118/97 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1) och upphävd med verkan från och med ikraftträdandedagen för genomförandeförordningen genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

(4)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 631/2004.

(5)  Dom av den 18 april 2002 i mål C-290/00, REG 2002, s. I-3567.

(6)  Dom av den 13 juni 1996 i mål C-170/95, REG 1996, s. I-2921.

(7)  Dom av den 8 mars 2001 i mål C-215/99, REG 2001, s. I-1901, och av den 31 maj 2001 i mål C-43/99, REG 2001, s. I-4265.

(8)  EG-domstolen erinrade om principen om den förmånligaste behandlingen i sin dom av den 7 februari 1991 i mål C-227/89, REG 1991 s. I-323; i dom av den 9 november 1995 i mål C-475/93, REG 1995 s. I-3813; i dom av den 9 november 2000 i mål C-75/99, REG 2000 s. I-9399, och i dom av den 5 februari 2002 i mål C-277/99, REG 2002 s. I-1261.

(9)  Dom av den 30 april 1996 i mål C-214/94, REG 1996, s. I-2253. Dom av den 30 april 1996 i mål C-308/93, REG 1996, s. I-2097. Dom av den 15 januari 2002 i mål C-55/00, REG 2002, s. I-413.

(10)  EUT L 117, 4.5.2005, s. 1.”


BILAGA I

Bilagorna till förordning (EEG) nr 1408/71 ändras härmed på följande sätt:

1)

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt I under rubriken ”D. TYSKLAND” skall texten ersättas med ”Ej tillämplig”.

b)

I avsnitt I under rubriken ”R. ÖSTERRIKE” skall texten ersättas med ”Ej tillämplig”.

c)

Avsnitt II skall ändras på följande sätt:

i)

Under rubriken ”G. SPANIEN” skall ordet ”Inga” ersättas med följande:

”Bidrag vid barns födelse (kontantförmån i form av ett engångsbelopp som från och med det tredje barnet betalas ut i samband med födelsen och en kontantförmån i form av ett engångsbelopp som betalas ut i samband med flerbarnsfödsel)”.

ii)

Under rubriken ”H. FRANKRIKE” skall texten ersättas med följande:

”Bidrag vid barns födelse eller vid adoption inom ramen för ’prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)’”.

iii)

Under rubriken ”W. FINLAND” skall texten ersättas med följande:

”Moderskapspaket eller moderskapsunderstöd som engångsprestation och bidrag i form av ett engångsbelopp för att kompensera kostnaderna vid internationell adoption, med stöd av lagen om moderskapsunderstöd”.

d)

I avsnitt III under rubriken ”D. TYSKLAND” skall led b utgå.

2)

Bilaga IIa skall ersättas med följande text som innehåller, utan att de ändras, de uppgifter som anges i 2003 års anslutningsakt.

BILAGA IIa

Särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner

Artikel 10a

A.   BELGIEN

a)

Förmån vid inkomstbortfall (lag av den 27 februari 1987).

b)

Garantiinkomst för äldre personer (lag av den 22 mars 2001).

B.   TJECKIEN

Socialbidrag (lag nr 117/1995 Sb. om statligt socialstöd).

C.   DANMARK

Bostadskostnader för pensionärer (lagen om hjälp till enskilt boende, lag nr 204 av den 29 mars 1995).

D.   TYSKLAND

Grundläggande minimiinkomst för äldre personer och personer med nedsatt arbetsförmåga i enlighet med kapitel 4 i sociallagen, bok XII.

E.   ESTLAND

a)

Bidrag till vuxna med funktionshinder (lagen om sociala förmåner för personer med funktionshinder av den 27 januari 1999).

b)

Statligt arbetslöshetsbidrag (lagen om socialt skydd för arbetslösa av den 1 oktober 2000).

F.   GREKLAND

Särskilda förmåner för äldre personer (lag 1296/82).

G.   SPANIEN

a)

Garanterad minimiinkomst (lag nr 13/82 av den 7 april 1982).

b)

Kontantförmåner för bistånd till äldre personer och till invalider oförmögna till arbete (kungligt dekret nr 2620/81 av den 24 juli 1981).

c)

Icke avgiftsfinansierade invaliditets- och ålderspensioner enligt artikel 38.1 i den reviderade texten till den allmänna lagen om social trygghet, godkänd genom kungligt lag-dekret nr 1/1994 av den 20 juni 1994.

d)

Förmåner för att främja rörlighet och ersätta transportkostnader (Lag nr 13/1982 av den 7 april 1982).

H.   FRANKRIKE

a)

Tilläggsbidrag från den särskilda invaliditetsfonden och solidaritetsfonden för äldre personer (lag av den 30 juni 1956, kodifierad i bok VIII i socialförsäkringslagen).

b)

Bidrag till vuxna funktionshindrade (lag av den 30 juni 1975, kodifierad i bok VIII i socialförsäkringslagen).

c)

Särskilt bidrag (lag av den 10 juli 1952, kodifierad i bok VIII i socialförsäkringslagen).

I.   IRLAND

a)

Arbetslöshetsunderstöd (Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, del III, kapitel 2).

b)

Ålderspensioner (icke avgiftsfinansierade) (Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, del III, kapitel 4).

c)

Efterlevandepension (icke-avgiftsfinansierad) (Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, del III, kapitel 6, ändrad genom del V i Social Welfare Act, 1997).

d)

Bidrag till funktionshindrade (Social Welfare Act, 1996, del IV).

e)

Förmån för rörelsehindrade (Health Act 1970, avsnitt 61).

f)

Pension för blinda personer (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, del III, kapitel 5).

J.   ITALIEN

a)

Socialpensioner för obemedlade personer (lag nr 153 av den 30 april 1969).

b)

Pensioner och bidrag för civila funktionshindrade eller invalider (lag nr 118 av den 30 mars 1974, nr 18 av den 11 februari 1980 och nr 508 av den 23 november 1988).

c)

Pensioner och bidrag för dövstumma (lag nr 381 av den 26 maj 1970 och nr 508 av den 23 november 1988).

d)

Pensioner och bidrag för civila blinda (lag nr 382 av den 27 maj 1970 och nr 508 av den 23 november 1988).

e)

Förmåner som tillägg till minimipensioner (lag nr 218 av den 4 april 1952, nr 638 av den 11 november 1983 och nr 407 av den 29 december 1990).

f)

Förmåner som utgör tillägg till bidrag för funktionshindrade (lag nr 222 av den 12 juni 1984).

g)

Socialbidrag (lag nr 335 av den 8 augusti 1995).

h)

Förhöjt socialbidrag (artikel 1.1 och 1.12 i lag nr 544 av den 29 december 1988, med successiva ändringar).

K.   CYPERN

a)

Social pension (socialpensionslag från 1995 (lag 25(I)/95), med senare ändringar).

b)

Bidrag till svårt rörelsehindrade personer (ministerrådets beslut nr 38 210 av den 16 oktober 1992, 41 370 av den 1 augusti 1994, 46 183 av den 11 juni 1997 och 53 675 av den 16 maj 2001).

c)

Särskilt bidrag till blinda personer (lagen om särskilda bidrag från 1996 (lag 77(I)/96), med senare ändringar).

L.   LETTLAND

a)

Statliga sociala trygghetsförmåner (socialhjälpslagen av den 26 oktober 1995).

b)

Bidrag till transportkostnader för rörelsehindrade personer (socialhjälpslagen av den 26 oktober 1995).

M.   LITAUEN

a)

Social pension (socialpensionslagen från 1994).

b)

Särskild transportersättning till rörelsehindrade personer (lagen från 2000 om transportersättningar, artikel 7).

N.   LUXEMBURG

Inkomst för allvarligt funktionshindrade (Artikel 1.2, lag av den 12 september 2003), med undantag för personer som erkänts som funktionshindrade arbetstagare och som är anställda på den öppna arbetsmarknaden eller i skyddad miljö.

O.   UNGERN

a)

Invaliditetslivränta (ministerrådets dekret nr 83/1987 (XII 27) om invaliditetslivränta).

b)

Icke avgiftsfinansierade förmåner vid ålderdom (lag III från 1993 om socialförvaltning och sociala förmåner).

c)

Transportbidrag (regeringsdekret nr 164/1995 (XII 27) om transportbidrag till personer med allvarliga fysiska funktionshinder).

P.   MALTA

a)

Extra bidrag (avsnitt 73 i lagen om social trygghet (kap. 318) från 1987).

b)

Ålderspension (lagen om social trygghet (kap. 318) från 1987).

Q.   NEDERLÄNDERNA

a)

Lagen om invaliditetsstöd för unga funktionshindrade (Wajong, den 24 april 1997).

b)

Lagen om tilläggsförmåner av den 6 november 1986 (TW).

R.   ÖSTERRIKE

Tilläggsersättning (federal lag av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring — ASVG, federal lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för personer verksamma inom handeln — GSVG och federal lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för jordbrukare — BSVG).

S.   POLEN

Social pension (socialhjälpslagen av den 29 november 1990).

T.   PORTUGAL

a)

Statlig ålders- och invaliditetspension (icke avgiftsfinansierad) (lag-dekret nr 464/80 av den 13 oktober 1980).

b)

Icke avgiftsfinansierad änkepension (förordning nr 52/81 av den 11 november 1981).

U.   SLOVENIEN

a)

Statlig pension (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

b)

Inkomststöd för pensionärer (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

c)

Underhållsbidrag (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

V.   SLOVAKIEN

Justering av pensioner som enda inkomstkälla (lag nr 100/1988 Zb.).

W.   FINLAND

a)

Bidrag till funktionshindrade (lag om bidrag till funktionshindrade 124/88).

b)

Vårdbidrag för barn (lag om vårdbidrag för barn 444/69).

c)

Bostadsbidrag för pensionärer (lagen om bostadsbidrag för pensionärer 591/78).

d)

Arbetsmarknadsstöd (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002).

e)

Särskilt stöd till invandrare (lagen om särskilt stöd till invandrare 1192/2002).

X.   SVERIGE

a)

Bostadstillägg till pensionärer (lag 2001: 761).

b)

Äldreförsörjningsstöd (lag 2001: 853).

c)

Handikappersättning och vårdbidrag (lag 1998: 703).

Y.   FÖRENADE KUNGARIKET

a)

Statligt pensionstillägg (2002 års lag om statliga pensionstillägg).

b)

Inkomstprövade bidrag till arbetssökande (1995 års lag om arbetssökande av den 28 juni 1995, avsnitt I.2 d ii och 1995 års förordning om arbetssökande av den 18 oktober 1995 (Nordirland), artikel 3.2 d ii och artikel 5).

c)

Inkomststöd (1986 års lag om social trygghet av den 25 juli 1986, avsnitten 20 — 22 och avsnitt 23 samt 1986 års förordning om social trygghet av den 5 november 1986 (Nordirland), artiklarna 21-24).

d)

Invalidpension (1991 års lag om invalidpension och invaliditetsförmån till förvärvsarbetande funktionshindrade personer av den 27 juni 1991, avsnitt 1 och 1991 års förordning om invalidpension och invaliditetsförmån till förvärvsarbetande funktionshindrade personer (Nordirland) av den 24 juli 1991, artikel 3).

e)

Biståndsförmån (1975 års lag om social trygghet av den 20 mars 1975, avsnitt 35 och 1975 års lag om social trygghet av den 20 mars 1975 (Nordirland), avsnitt 35).

f)

Vårdnadsbidrag (1975 års lag om social trygghet av den 20 mars 1975, avsnitt 37 och 1975 års lag om social trygghet av den 20 mars 1975 (Nordirland), avsnitt 37).”

3)

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Följande text skall införas överst i bilagan, under rubriken ”Allmänna kommentarer”:

”3.

Med beaktande av bestämmelserna i artikel 6 i denna förordning bör det noteras att de bestämmelser i bilaterala konventioner som inte omfattas av denna förordning och som förblir i kraft mellan medlemsstaterna inte finns med på förteckningen i denna bilaga, bland annat bestämmelser om sammanläggning av försäkringsperioder som fullgjorts i ett tredjeland.”

b)

I del A skall följande punkter utgå:

Punkterna 2, 3 b, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 a och c, 73 a och b, 74, 75, 83 a, b, c, d, e, f, g, 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299 och 300.

c)

I del A skall punkt 3 a (Belgien - Tyskland) ersättas med följande:

”Artiklarna 3 och 4 i slutprotokollet av den 7 december 1957 till den allmänna konventionen av det datumet liksom i tilläggsprotokollet av den 10 november 1960 (beräkning av försäkringsperioder som avslutats i vissa gränsområden före, under och efter andra världskriget)”.

d)

I del A skall punkt 67 (Danmark - Finland) ersättas med följande:

”Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992 om täckning av extra resekostnader vid sjukdom under vistelse i ett annat nordiskt land som nödvändiggör en dyrare hemresa till bosättningslandet”.

e)

I del A skall punkt 68 (Danmark - Sverige) ersättas med följande:

”Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992 om täckning av extra resekostnader vid sjukdom under vistelse i ett annat nordiskt land som nödvändiggör en dyrare hemresa till bosättningslandet”.

f)

I del A skall texten i punkt 71 (Tyskland - Grekland) led b ersättas med följande:

”Artikel 8.1, artikel 8.2 b, artikel 8.3, artiklarna 9-11 samt kapitlen I och IV, i den mån de rör dessa artiklar, i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 31 maj 1961 tillsammans med noten i protokollet av den 14 juni 1980 (beräkning av försäkringsperioder för arbetslöshetsersättning vid byte av bostadsort från en stat till en annan)”.

g)

I del A skall punkt 72 (Tyskland - Spanien) ersättas med följande:

”Artikel 45.2 i konventionen om social trygghet av den 4 december 1973 (representation genom diplomatiska och konsulära myndigheter)”.

h)

I del A punkt 73 (Tyskland - Frankrike) skall leden c, d, e och f ersättas med följande:

”a)

Tilläggsöverenskommelse nr 4 av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma datum liksom i tilläggsöverenskommelse nr 2 av den 18 juni 1955 (beräkning av försäkringsperioder som avslutats mellan den 1 juli 1940 och den 30 juni 1950)

b)

Avdelning I i nämnda tilläggsöverenskommelse nr 2 (beräkning av försäkringsperioder som avslutats före den 8 maj 1945)

c)

Punkterna 6, 7 och 8 i det allmänna protokollet av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma datum (administrativa bestämmelser)

d)

Avdelningarna II, III och IV i avtalet av den 20 december 1963 (social trygghet i Saarområdet)”.

i)

I del A skall texten i punkt 79 (Tyskland - Luxemburg) ersättas med följande:

”Artiklarna 4, 5, 6 och 7 i fördraget av den 11 juli 1959 (beräkning av försäkringsperioder som avslutades mellan september 1940 och juni 1946)”.

j)

I del A skall texten i punkt 83 (Tyskland - Österrike) leden h och i ersättas med följande:

”Artikel 1.5 och artikel 8 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 19 juli 1978 och nr 10 i slutprotokollet till denna konvention (beviljande av arbetslöshetsersättning till gränsarbetare av den stat där de tidigare varit anställda) skall fortsätta att tillämpas på personer som utövade någon verksamhet som gränsarbetare den 1 januari 2005 eller dessförinnan och som har blivit arbetslösa före den 1 januari 2011”.

k)

I del A skall texten i punkt 90 (Tyskland - Förenade kungariket) leden a, b och c ersättas med följande:

”a)

Artikel 7.5 och 7.6 i konventionen om social trygghet av den 20 april 1960 (lagstiftning som är tillämplig på civila som arbetar för militära styrkor)

b)

Artikel 5.5 och 5.6 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 20 april 1960 (lagstiftning som är tillämplig på civila som arbetar för militära styrkor)”.

l)

I del A skall texten i punkt 142 (Spanien - Portugal) ersättas med följande:

”Artikel 22 i den allmänna konventionen av den 11 juni 1969 (överföring av arbetslöshetsersättning)”.

m)

I del A skall texten i punkt 180 (Irland - Förenade kungariket) ersättas med följande:

”Artikel 8 i avtalet av den 14 september 1971 om social trygghet (om överföring och beräkning av vissa tillgodohavanden för funktionshindrade)”.

n)

I del A skall texten i punkt 267 (Nederländerna - Portugal) ersättas med följande:

”Artikel 31 i konventionen av den 19 juli 1979 (överföring av arbetslöshetsersättning)”.

o)

I del A skall texten i punkt 298 (Finland - Sverige) ersättas med följande:

”Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992 om täckning av extra resekostnader vid sjukdom under vistelse i ett annat nordiskt land som nödvändiggör en dyrare hemresa till bosättningslandet”.

p)

I del B skall följande hänvisningar utgå:

2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299 och 300.

4)

I bilaga IV skall avsnitt B ändras på följande sätt:

a)

Under rubriken ”D. TYSKLAND” skall texten ersättas med följande:

”Åldersförsäkring för lantbrukare (Alterssicherung der Landwirte)”.

b)

Under rubriken ”J. ITALIEN” skall texten ersättas med följande:

”Pensionsförsäkringssystem för (Assicurazione pensioni per)

läkare (medici)

apotekare (farmacisti)

veterinärer (veterinari)

sjuksköterskor, medicinska assistenter och barnsköterskor (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psykologer (psicologi)

ingenjörer och arkitekter (ingegneri e architetti)

lantmätare (geometri)

advokater (avvocati)

ekonomer (dottori commercialisti)

revisorer och företagsexperter (ragionieri e periti commerciali)

arbetskonsulenter (consulenti del lavoro)

notarier (notai)

tullspeditörer (spedizionieri doganali)

biologer (biologi)

jordbrukstekniker och lantmästare (agrotecnici e periti agrari)

företagsrepresentanter och handelsresande (agenti e rappresentanti di commercio)

journalister (giornalisti)

industritekniker (periti industriali)

aktuarier, kemister, agronomer, jägmästare och geologer (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)”.

c)

Under rubriken ”R. ÖSTERRIKE” skall texten ersättas med följande:

”Pensionsförsäkringssystem vid pensionsinstitutionerna för sammanslutningar för de fria yrkena (Kammern der Freien Berufe)”.

5)

Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

a)

Under rubriken ”C. DANMARK” skall punkt 6 b utgå.

b)

Under rubriken ”C. DANMARK” skall följande läggas till:

”11.

Den tillfälliga förmånen för arbetslösa personer som antagits till systemet med flexibelt arbete (ledighedsydelse) (Lag nr 455 av den 10 juni 1997) omfattas av avdelning III, kapitel 6 (Arbetslöshetsersättning). När det gäller arbetslösa personer som reser till en annan medlemsstat, skall artiklarna 69 och 71 i denna förordning tillämpas när denna medlemsstat har liknande sysselsättningssystem för samma kategori personer”.

c)

Under rubriken ”D. TYSKLAND” skall punkterna 3, 11 och 17 utgå och följande punkter läggas till:

”24.

Vid beräkning av det teoretiska beloppet enligt artikel 46.2 a i denna förordning inom pensionssystem för de fria yrkena skall den behöriga institutionen i fråga om varje försäkringsår som fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning som grund använda den genomsnittliga årliga pensionsrätt som förvärvats under anslutningsperioden till den behöriga institutionen genom inbetalda avgifter.

25.

Artikel 79a i förordningen skall på motsvarande sätt tillämpas vid beräkning av pensioner till föräldralösa barn och påslag eller tillägg för barn från pensionssystem för de fria yrkena.”

d)

Under rubriken ”H. FRANKRIKE” skall texten i punkt 7 ersättas med följande:

”Trots vad som sägs i artiklarna 73 och 74 i denna förordning skall bostadsbidrag och tillägg för vårdnad av barn enligt föräldrarnas val (’prestation d'accueil au jeune enfant’) endast beviljas till berörda personer och till familjemedlemmar som är bosatta på franskt territorium”.

e)

Under rubriken ”I. IRLAND” skall punkt 11 utgå.

f)

Under rubriken ”R. ÖSTERRIKE” skall följande punkter läggas till:

”8.

Vid beräkning av det teoretiska beloppet enligt artikel 46.2 a i förordningen beträffande förmåner eller delar av förmåner inom ett pensionssystem för sammanslutningar för de fria yrkena (Kammern der Freien Berufe), som finansieras uteslutande genom metoden med finansierat system eller som grundar sig på ett pensionskontosystem, skall den behöriga institutionen i fråga om varje försäkringsmånad som fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning beakta kapitalet i proportion till det kapital som de facto ökat i de aktuella pensionskontosystemen eller som kan anses ha ökat i pensionskontosystemet, samt antalet försäkringsmånader i det aktuella pensionssystemet.

9.

Artikel 79a i förordningen skall på motsvarande sätt tillämpas vid beräkning av pensioner till föräldralösa barn och påslag eller tillägg för barn från ett pensionssystem för sammanslutningar för de fria yrkena (Kammern der Freien Berufe)”.

g)

Under rubriken ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall texten ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 b skall leden i och ii ersättas med följande:

”i)

make eller före detta make, om ansökan görs av

en gift kvinna eller

en person vars äktenskap upplösts av annan orsak än makens död, eller

ii)

en före detta make, om ansökan görs av

en änkling som omedelbart före uppnådd pensionsålder inte har rätt till ersättning till efterlevande make med barn, eller

en änka som omedelbart före uppnådd pensionsålder inte har rätt till bidraget för änkor med barn, ersättning till efterlevande make med barn eller änkepension, eller som endast har rätt till åldersrelaterad änkepension beräknad enligt artikel 46.2 i förordningen; med ’åldersrelaterad änkepension’ avses en proportionellt minskad änkepension enligt artikel 39.4 i lagen från 1992 om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner (Social Security Contributions and Benefits Act 1992)”.

ii)

Punkt 22 skall utgå.


BILAGA II

Bilagorna till förordning (EEG) nr 574/72 ändras härmed på följande sätt:

1)

I bilaga 2, under rubriken ”X. SVERIGE”, skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.

För arbetslöshetsförmåner: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Swedish Unemployment Insurance Board)”.

2)

I bilaga 4 skall följande punkt läggas till under rubriken ”D. TYSKLAND”:

”9.

Pensionskassor för fria yrken:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”.

3)

I bilaga 10, under rubriken ”C. DANMARK” skall punkt 1 första stycket ersättas med följande:

”1.

Vid tillämpning av artikel 10c, artikel 11.1, artikel 11a.1, artikel 12a, artikel 13.2 och 13.3, artikel 14.1, 14.2 och 14.3 i tillämpningsförordningen: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”.

4)

I bilaga 10, under rubriken ”R. ÖSTERRIKE” skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Vid tillämpning av artikel 14.1 b, artikel 14a.1 b och artikel 17 i förordningen:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Förbundsminister för socialt skydd, generations- och konsumentskydd), efter överenskommelse med respektive offentliga myndighet för särskilda system för offentligt anställda och efter överenskommelse med respektive pensionsinstitution när det gäller pensionssystem för sammanslutningar för de fria yrkena (Kammern der Freien Berufe)”.

5)

Bilaga 11 skall utgå.


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2005

av den 13 april 2005

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 26, 95, 133 och 135 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 2913/92 (3) fastställs bestämmelser för tullbehandling av varor som importeras eller skall exporteras.

(2)

Det är nödvändigt att skapa en likvärdig skyddsnivå i form av tullkontroller för alla varor som förs in i eller ut ur gemenskapens tullområde. För att kunna uppnå detta mål är det nödvändigt att fastställa en likvärdig nivå för alla tullkontroller i gemenskapen och att se till att medlemsstaterna, som har det huvudsakliga ansvaret för tillämpningen av dessa kontroller, tillämpar kontrollerna på ett harmoniserat sätt. Dessa kontroller bör baseras på gemensamt överenskomna normer och riskkriterier för urval av varor och ekonomiska aktörer, så att riskerna för gemenskapen och dess medborgare och för gemenskapens handelspartner minimeras. Medlemsstaterna och kommissionen bör därför skapa en ram för riskhantering på gemenskapsnivå som stöd för ett gemensamt tillvägagångssätt så att prioriteringar kan fastställas och resurser allokeras på ett effektivt sätt i syfte att bibehålla en lämplig balans mellan tullkontrollernas omfattning och underlättandet av den legitima handeln. Denna ram för riskhantering bör även innehålla gemensamma kriterier och harmoniserade krav på godkända ekonomiska aktörer och garantera att dessa kriterier och krav tillämpas på ett harmoniserat sätt. Inrättandet av en för alla medlemsstater gemensam ram för riskhantering bör inte hindra medlemsstaterna från att kontrollera varor genom stickprov.

(3)

Medlemsstaterna bör bevilja status som godkänd ekonomisk aktör till varje ekonomisk aktör som uppfyller gemensamma kriterier med avseende på aktörernas kontrollsystem, ekonomiska solvens och tidigare efterlevnad av tullens krav. Status som godkänd ekonomisk aktör som beviljas av en medlemsstat bör erkännas av de andra medlemsstaterna, men ger ingen rätt att automatiskt omfattas av förenklingar enligt tullagstiftningen i dessa medlemsstater. De andra medlemsstaterna bör emellertid bevilja godkända ekonomiska aktörer tillstånd att använda förenklingar under förutsättning att de uppfyller alla särskilda krav för användningen av förenklingarna i fråga. När de behandlar en begäran om att använda förenklingar behöver de andra medlemsstaterna inte göra om den utvärdering av aktörens kontrollsystem, ekonomiska solvens och tidigare efterlevnad av tullens krav som redan genomförts av den medlemsstat som beviljade aktören status som godkänd ekonomisk aktör, men de bör se till att eventuella andra särskilda krav för användning av enskilda förenklingar är uppfyllda. Användningen av förenklingar i andra medlemsstater kan också samordnas genom en överenskommelse mellan de berörda tullmyndigheterna.

(4)

Förenklingar enligt tullagstiftningen bör inte heller fortsättningsvis påverka de tullkontroller som fastställs i gemenskapens tullkodex, särskilt när det gäller skydd och säkerhet. Sådana kontroller är tullmyndigheternas ansvar, och denna kontrollrätt bör bibehållas även om dessa myndigheter bör erkänna status som godkänd ekonomisk aktör som en faktor i samband med riskanalysen och beviljandet av eventuella lättnader för den ekonomiska aktören när det gäller kontroller som rör skydd och säkerhet.

(5)

Riskrelaterade uppgifter om import- och exportvaror bör utbytas mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen. I detta syfte bör ett gemensamt och säkert system inrättas, genom vilket de behöriga myndigheterna kan få tillgång till, överföra och utbyta dessa uppgifter i tid och på ett effektivt sätt. Sådana uppgifter får även utbytas med tredjeländer i de fall bestämmelser om detta anges i ett internationellt avtal.

(6)

Det bör fastställas på vilka villkor uppgifter som lämnas av ekonomiska aktörer till tullen får lämnas ut till andra myndigheter i samma medlemsstat, andra medlemsstater, kommissionen eller myndigheter i tredjeländer. Därför bör det klart anges att Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5) är tillämpliga på den behandling av personuppgifter som genomförs av de behöriga myndigheterna liksom av varje annan myndighet som erhåller uppgifter enligt gemenskapens tullkodex.

(7)

För att lämpliga riskbaserade kontroller skall kunna göras är det nödvändigt att införa ett krav på att uppgifter måste lämnas före ankomst eller avgång för samtliga varor som förs in till eller ut från gemenskapens tullområde, utom i fråga om varor som befordras med flyg eller fartyg utan att göra uppehåll inom detta område. Sådana uppgifter bör vara tillgängliga innan varorna förs in till eller ut från gemenskapens tullområde. Olika tidsfrister och regler kan anges beroende på typ av varor, transporter eller ekonomiska aktörer eller då särskilda säkerhetsarrangemang föreskrivs i internationella avtal. För att det inte skall kunna uppstå luckor i säkerhetssystemet bör detta krav också införas beträffande varor som förs in till eller ut från en frizon.

(8)

Förordning (EEG) nr 2913/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2913/92 ändras enligt följande:

1)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

Följande punkter skall införas:

”4a.

införseltullkontor: av tullmyndigheterna i enlighet med tullagstiftningen anvisat tullkontor till vilket varor som förs in till gemenskapens tullområde utan dröjsmål skall transporteras och där de skall genomgå lämpliga riskbaserade införselkontroller.

4b.

importtullkontor: av tullmyndigheterna i enlighet med tullagstiftningen anvisat tullkontor där formaliteterna för att hänföra varor som förs in till gemenskapens tullområde till en godkänd tullbehandling, inbegripet lämpliga riskbaserade kontroller, skall genomföras.

4c.

exporttullkontor: av tullmyndigheterna i enlighet med tullagstiftningen anvisat tullkontor där formaliteterna för att hänföra varor som förs ut från gemenskapens tullområde till en godkänd tullbehandling, inbegripet lämpliga riskbaserade kontroller, skall genomföras.

4d.

utfartstullkontor: av tullmyndigheterna i enlighet med tullagstiftningen anvisat tullkontor där varor skall visas upp innan de förs ut från gemenskapens tullområde och där de skall genomgå tullkontroller rörande tillämpningen av formaliteterna för utförsel och lämpliga riskbaserade kontroller.”

Punkt 14 skall ersättas med följande:

”14.

tullkontroller: särskilda åtgärder som genomförs av tullmyndigheterna i syfte att säkra en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och annan lagstiftning som rör dels införsel, utförsel, transitering, förflyttning och användning för särskilda ändamål av varor som befordras mellan gemenskapens tullområde och tredje land, dels närvaron av varor som inte har gemenskapsstatus. Sådana åtgärder kan bland annat innefatta att undersöka varorna, kontrollera de deklarerade uppgifterna och att elektroniska eller skriftliga handlingar finns och är äkta, granska företags räkenskaper och andra bokföringshandlingar, undersöka transportmedel, undersöka bagage och andra varor som personer för med sig samt genomföra officiella utredningar och andra liknande åtgärder.”

Följande punkter skall läggas till:

”25.

risk: sannolikheten för att något kan inträffa vid införsel, utförsel, transitering, förflyttning och användning för särskilda ändamål av varor som befordras mellan gemenskapens tullområde och tredje land eller vid närvaro av varor som inte har gemenskapsstatus som

förhindrar att gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser tillämpas korrekt, eller

äventyrar gemenskapens och dess medlemsstaters ekonomiska intressen, eller

innebär ett hot mot gemenskapens skydd och säkerhet, folkhälsan, miljön eller konsumenterna.

26.

riskhantering: systematisk riskidentifiering och systematiskt genomförande av alla åtgärder som krävs för att begränsa riskexponering. Detta inbegriper insamling av uppgifter och information, analyser och riskbedömningar, att föreskriva åtgärder och att genomföra dem samt regelbunden övervakning och översyn av denna process och dess resultat, baserat på internationella och nationella källor och strategier, gemenskapskällor och gemenskapsstrategier.”

2)

Följande avsnitt och artikel skall införas.

”Avsnitt 1A

Godkända ekonomiska aktörer

Artikel 5a

1.   Tullmyndigheterna skall, vid behov efter samråd med andra behöriga myndigheter och med förbehåll för de kriterier som anges i punkt 2, bevilja status som ’godkänd ekonomisk aktör’ till varje ekonomisk aktör som är etablerad inom gemenskapens tullområde.

En godkänd ekonomisk aktör skall omfattas av lättnader i fråga om säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller och/eller förenklingar enligt tullagstiftningen.

Med förbehåll för de bestämmelser och villkor som fastställs i punkt 2 skall status som godkänd ekonomisk aktör erkännas av tullmyndigheterna i alla medlemsstater utan att det påverkar tullkontroller. På grundval av erkännandet av statusen som godkänd ekonomisk aktör och under förutsättning att kraven för en särskild form av förenkling enligt gemenskapens tullagstiftning har uppfyllts skall tullmyndigheterna låta aktören omfattas av denna förenkling.

2.   Kriterierna för att bevilja status som godkänd ekonomisk aktör skall innefatta

vederbörligen styrkta uppgifter om sökandens tidigare efterlevnad av tullens krav,

ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, i förekommande fall, bokföring av transporter, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller,

i förekommande fall, erkänd ekonomisk solvens, och

i tillämpliga fall, lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

Kommittéförfarandet skall användas för att fastställa bestämmelserna för

beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör,

beviljande av tillstånd för användning av förenklingar,

fastställande av vilken tullmyndighet som är behörig att bevilja sådan status och sådana tillstånd,

den form och omfattning av lättnader som kan beviljas när det gäller säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller med beaktande av bestämmelserna för den gemensamma ramen för riskhantering,

samråd med och tillhandahållande av information till andra tullmyndigheter,

och de villkor enligt vilka

ett tillstånd kan begränsas till en eller flera medlemsstater,

statusen som godkänd ekonomisk aktör kan upphävas för viss tid eller återkallas, och

kravet på etablering i gemenskapen kan frångås för vissa kategorier av godkända ekonomiska aktörer, särskilt med hänsyn till internationella avtal.”

3)

Artikel 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

1.   Tullmyndigheterna får i enlighet med villkoren i gällande bestämmelser genomföra alla de kontroller som de anser nödvändiga för att se till att tullagstiftningen och annan lagstiftning om dels införsel, utförsel, transitering, förflyttning och användning för särskilda ändamål av varor som befordras mellan gemenskapens tullområde och tredje land, dels närvaron av varor som inte har gemenskapsstatus tillämpas korrekt. Tullkontroller som gäller korrekt tillämpning av gemenskapslagstiftningen får genomföras i tredje land om detta föreskrivs i ett internationellt avtal.

2.   Andra tullkontroller än stickprovskontroller skall baseras på riskanalys med användning av automatiserad databehandling, i syfte att identifiera och kvantifiera riskerna och utarbeta nödvändiga åtgärder för att bedöma dem, på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå, gemenskapsnivå och, när så är möjligt, på internationell nivå.

En gemensam ram för riskhantering, gemensamma kriterier och prioriterade kontrollområden skall fastställas i enlighet med kommittéförfarandet.

Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen inrätta ett elektroniskt system för riskhanteringen.

3.   När kontroller genomförs av andra myndigheter än tullmyndigheterna, skall dessa kontroller genomföras i nära samordning med tullmyndigheterna, om möjligt vid samma tidpunkt och på samma plats.

4.   I samband med de kontroller som avses i denna artikel får tullmyndigheterna och andra behöriga myndigheter, till exempel veterinär- och polismyndigheter, sinsemellan, till medlemsstaternas tullmyndigheter och till kommissionen meddela uppgifter som de mottagit i samband med införsel, utförsel, transitering, förflyttning och användning för särskilda ändamål av varor som befordras mellan gemenskapens tullområde och tredje land och i samband med närvaron av varor som inte har gemenskapsstatus, när detta krävs för att minimera riskerna.

Konfidentiella uppgifter får endast meddelas till tredjeländers tullförvaltningar eller andra organ (t.ex. säkerhetsmyndigheter) inom ramen för ett internationellt avtal, förutsatt att gällande bestämmelser om skydd av uppgifter, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7) iakttas.

4)

Artikel 15 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Alla uppgifter som är av konfidentiell natur eller som överlämnas på konfidentiell grund skall omfattas av kravet på tystnadsplikt. De får inte röjas av de behöriga myndigheterna utan uttryckligt tillstånd av den person eller den myndighet som överlämnat dem. Det skall dock vara tillåtet att meddela uppgifter om de behöriga myndigheterna är tvungna att göra detta enligt gällande bestämmelser, särskilt i samband med rättsliga förfaranden. Om uppgifter röjs eller meddelas skall det ske med fullt iakttagande av gällande bestämmelser om skydd av uppgifter, i synnerhet direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.”

5)

I artikel 16 skall orden ”att tullmyndigheterna skall kunna kontrollera dem” ersättas med ordet ”tullkontroller”.

6)

I kapitel 1 i avdelning III skall följande artiklar införas:

”Artikel 36a

1.   Varor som förs in till gemenskapens tullområde skall omfattas av en summarisk deklaration, med undantag för varor som befordras med transportmedel som endast passerar genom gemenskapens tullområdes territorialvatten eller luftrum utan att göra uppehåll.

2.   Den summariska deklarationen skall inges till införseltullkontoret.

Tullmyndigheterna får medge att den summariska deklarationen inges till ett annat tullkontor under förutsättning att detta kontor omedelbart överför de nödvändiga uppgifterna eller gör dem tillgängliga på elektronisk väg för införseltullkontoret.

Tullmyndigheterna får medge att ingivande av den summariska deklarationen ersätts med ingivande av en anmälan och tillgång till uppgifterna i den summariska deklarationen i den ekonomiska aktörens elektroniska system.

3.   Den summariska deklarationen skall inges innan varorna förs in till gemenskapens tullområde.

4.   Kommittéförfarandet skall användas för att fastställa

den tidsfrist inom vilken den summariska deklarationen skall inges innan varorna förs in till gemenskapens tullområde,

bestämmelser om undantag från och variationer av den tidsfrist som avses i första strecksatsen, och

på vilka villkor kraven på en summarisk deklaration kan frångås eller anpassas,

under särskilda omständigheter och med tillämpning på vissa typer av varutransporter, transportmedel eller ekonomiska aktörer eller då särskilda säkerhetsarrangemang föreskrivs i internationella avtal.

Artikel 36b

1.   Kommittéförfarandet skall användas för att fastställa en gemensam uppsättning uppgifter och en gemensam utformning för den summariska deklarationen, som skall innehålla de nödvändiga uppgifterna för riskanalys och vederbörlig tillämpning av tullkontroller, främst av skydds- och säkerhetsskäl och, när så är lämpligt, med användning av internationella normer och handelsbruk.

2.   Den summariska deklarationen skall göras med hjälp av databehandling. Kommersiella uppgifter, hamnuppgifter eller transportuppgifter får användas om de innehåller de nödvändiga uppgifterna.

Tullmyndigheter får vid exceptionella omständigheter godta pappersbaserade summariska deklarationer, under förutsättning att samma riskhanteringsnivå tillämpas som för summariska deklarationer som görs med hjälp av databehandling.

3.   Den summariska deklarationen skall inges av den person som för in varorna eller som tar på sig ansvaret för varornas befordran till gemenskapens tullområde.

4.   Utan hinder av de skyldigheter som åligger den person som avses i punkt 3 får den summariska deklarationen i stället inges av

a)

den person i vars namn de personer som avses i punkt 3 agerar, eller

b)

varje person som kan uppvisa eller låta uppvisa varorna i fråga för den behöriga tullmyndigheten, eller

c)

en företrädare för någon av de personer som avses i punkt 3 eller led a eller b.

5.   Om den person som avses i punkterna 3 och 4 så begär, skall han tillåtas att ändra en eller flera uppgifter i den summariska deklarationen efter det att den har ingivits. Ingen ändring skall emellertid vara möjlig efter det att tullmyndigheterna

a)

har underrättat den person som ingav den summariska deklarationen om att de avser att undersöka varorna, eller

b)

har fastställt att uppgifterna i fråga är felaktiga, eller

c)

har gett tillstånd till att varorna avlägsnas.

Artikel 36c

1.   Införseltullkontoret får frångå kravet på ingivande av en summarisk deklaration när det gäller varor för vilka en tulldeklaration har ingivits innan den tidsfrist som anges i artikel 36a.3 eller 36a.4 löper ut. I det fallet skall tulldeklarationen innehålla minst de uppgifter som krävs för en summarisk deklaration, och till dess att den tas emot i enlighet med artikel 63 skall tulldeklarationen anses vara en summarisk deklaration.

Tullmyndigheterna får medge att tulldeklarationen inges till ett importtullkontor som inte är införseltullkontoret under förutsättning att detta kontor omedelbart överför de nödvändiga uppgifterna eller gör dem tillgängliga på elektronisk väg för införseltullkontoret.

2.   Om tulldeklarationen inges på annat sätt än med hjälp av databehandling, skall tullmyndigheterna tillämpa samma riskhanteringsnivå för uppgifterna som för tulldeklarationer som görs med hjälp av databehandling.”

7)

I artikel 37.1 skall orden ”tullmyndigheternas kontroll” ersättas med ordet ”tullkontroller”, och i artikel 38.3 skall orden ”kontroll av en medlemsstats tullmyndighet” ersättas med orden ”en medlemsstats tullkontroller”.

8)

Artikel 38.5 skall ersättas med följande:

”5.   Punkterna 1 — 4 samt artiklarna 36a — 36c och 39 — 53 skall inte gälla varor som tillfälligt har lämnat gemenskapens tullområde under förflyttning mellan två platser inom detta område sjövägen eller med flyg, under förutsättning att denna befordran har genomförts via en direkt rutt med reguljär luft- eller sjöfartsförbindelse utan något uppehåll utanför gemenskapens tullområde.”

9)

Artikel 40 skall ersättas med följande:

”Artikel 40

Varor som införs till gemenskapens tullområde skall visas upp för tullen av den person som inför dem till det området eller, i tillämpliga fall, av den person som tar på sig ansvaret för varornas befordran efter införseln, utom när det gäller varor som befordras med transportmedel som endast passerar genom gemenskapens tullområdes territorialvatten eller luftrum utan att göra uppehåll. Den person som visar upp varorna skall hänvisa till den summariska deklaration eller tulldeklaration som tidigare ingivits för varorna.”

10)

Rubriken till kapitel 3 i avdelning III skall ändras till ”Lossning av varor som visats upp för tullen”.

11)

Artiklarna 43 — 45 skall utgå.

12)

Artikel 170.2 skall ersättas med följande:

”2.   Varor skall visas upp för tullmyndigheterna och underkastas de föreskrivna tullformaliteterna i följande fall:

a)

Varorna har hänförts till ett tullförfarande som avslutas när de förs in i en frizon eller ett frilager. Om tullförfarandet i fråga emellertid medger befrielse från skyldigheten att visa upp varorna, behöver de inte visas upp.

b)

Varorna har placerats i en frizon eller ett frilager på grundval av ett beslut att bevilja återbetalning eller eftergift av importtullar.

c)

Varorna omfattas av de åtgärder som avses i artikel 166 b.

d)

Varorna förs in direkt i en frizon eller ett frilager från en plats utanför gemenskapens tullområde.”

13)

Artikel 176.2 skall ersättas med följande:

2.   ” Om varor omlastas inom en frizon skall de därmed sammanhängande handlingarna hållas tillgängliga för tullmyndigheterna. En kortvarig förvaring av varor i samband med denna omlastning skall anses utgöra en del av omlastningen.

I fråga om varor som direkt förs in i en frizon från en plats utanför gemenskapens tullområde eller ut ur en frizon direkt från gemenskapens tullområde skall en summarisk deklaration inges i enlighet med artiklarna 36a — 36c eller artiklarna 182a — 182d.”

14)

Artikel 181 skall ersättas med följande:

”Artikel 181

Tullmyndigheterna skall förvissa sig om att bestämmelserna om export, passiv förädling, återexport, suspensiva arrangemang eller det interna transiteringsförfarandet och bestämmelserna i avdelning V iakttas när varor skall föras ut från gemenskapens tullområde från en frizon eller ett frilager.”

15)

I första meningen i artikel 182.3 skall orden ”Återexport eller” utgå.

16)

I avdelning V (Varor som förs ut från gemenskapens tullområde) skall följande artiklar införas:

”Artikel 182a

1.   Varor som förs ut från gemenskapens tullområde, med undantag för varor som befordras med transportmedel som endast passerar genom gemenskapens territorialvatten eller luftrum utan att göra uppehåll, skall omfattas av antingen en tulldeklaration eller, då en tulldeklaration inte krävs, en summarisk deklaration.

2.   Kommittéförfarandet skall användas för att fastställa

den tidsfrist inom vilken tulldeklarationen eller en summarisk deklaration skall inges till exporttullkontoret innan varorna förs ut från gemenskapens tullområde,

bestämmelser om undantag från och variationer av den tidsfrist som anges i första strecksatsen,

på vilka villkor kraven på en summarisk deklaration kan frångås eller anpassas, och

i vilka fall och på vilka villkor det inte krävs någon tulldeklaration eller summarisk deklaration för varor som förs ut från gemenskapens tullområde,

under särskilda omständigheter och med tillämpning på vissa typer av varutransporter, transportmedel eller ekonomiska aktörer eller då särskilda säkerhetsarrangemang föreskrivs i internationella avtal.

Artikel 182b

1.   När varor som förs ut från gemenskapens tullområde har hänförts till en godkänd tullbehandling för vilken en tulldeklaration krävs enligt tullagstiftningen, skall denna tulldeklaration inges vid exporttullkontoret innan varorna förs ut från gemenskapens tullområde.

2.   Om exporttullkontoret och utfartstullkontoret inte är detsamma skall de uppgifter som utfartstullkontoret kräver på elektronisk väg omedelbart överföras till eller göras tillgängliga för utfartstullkontoret.

3.   Tulldeklarationen skall innehålla minst de uppgifter som krävs för den summariska deklarationen enligt artikel 182d.1.

4.   Om tulldeklarationen görs på annat sätt än med hjälp av databehandling, skall tullmyndigheterna tillämpa samma riskhanteringsnivå för uppgifterna som för de tulldeklarationer som gjorts med hjälp av databehandling.

Artikel 182c

1.   När varor som förs ut från gemenskapens tullområde inte har hänförts till en godkänd tullbehandling som kräver en tulldeklaration skall en summarisk deklaration inges vid utfartstullkontoret innan varorna förs ut från gemenskapens tullområde.

2.   Tullmyndigheterna får medge att den summariska deklarationen inges till ett annat tullkontor under förutsättning att detta kontor omedelbart överför de nödvändiga uppgifterna eller gör dem tillgängliga på elektronisk väg för utfartstullkontoret.

3.   Tullmyndigheterna får medge att den summariska deklarationen som skall inges ersätts av att en anmälan inges och uppgifterna i den summariska deklarationen finns tillgängliga via den ekonomiska aktörens elektroniska system.

Artikel 182d

1.   Kommittéförfarandet skall användas för att fastställa en gemensam uppsättning uppgifter och en gemensam utformning för den summariska deklarationen, som skall innehålla de nödvändiga uppgifterna för riskanalys och vederbörlig tillämpning av tullkontroller, främst av skydds- och säkerhetsskäl, och när så är lämpligt med användning av internationella normer och handelsbruk.

2.   Den summariska deklarationen skall göras med hjälp av databehandling. Kommersiella uppgifter, hamnuppgifter eller transportuppgifter får användas, om de innehåller de nödvändiga uppgifterna.

Tullmyndigheterna får vid exceptionella omständigheter godta pappersbaserade summariska deklarationer förutsatt att samma riskhanteringsnivå tillämpas som för summariska deklarationer som görs med hjälp av databehandling.

3.   Den summariska deklarationen skall inges av

a)

den person som för ut varorna eller som tar på sig ansvaret för varornas befordran ut från gemenskapens tullområde, eller

b)

varje person som kan uppvisa eller låta uppvisa varorna i fråga för den behöriga tullmyndigheten, eller

c)

en företrädare för någon av de personer som avses i led a eller b.

4.   Om den person som avses i punkt 3 så begär, skall han tillåtas att ändra en eller flera uppgifter i den summariska deklarationen efter det att den har ingivits. Ingen ändring är emellertid möjlig efter det att tullmyndigheterna

a)

har underrättat den person som ingav den summariska deklarationen om att de avser att undersöka varorna, eller

b)

har fastställt att uppgifterna i fråga är felaktiga, eller

c)

har gett tillstånd till att varorna avlägsnas.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5a.2, artikel 13.2 andra stycket, artikel 36a.4, artikel 36b.1, artikel 182a.2 och artikel 182d.1 skall vara tillämpliga från och med den 11 maj 2005.

Alla andra bestämmelser skall börja tillämpas när tillämpningsföreskrifterna på grundval av de artiklar som anges i andra stycket har trätt i kraft. Elektroniska deklarationer och automatiserade system för genomförande av riskhantering och för elektroniskt informationsutbyte mellan införseltullkontor, importtullkontor, exporttullkontor och utfartstullkontor enligt artiklarna 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c och 182d skall vara i bruk tre år efter det att dessa artiklar har blivit tillämpliga.

Senast två år efter det att dessa artiklar har blivit tillämpliga skall kommissionen ta ställning till en eventuell begäran från en medlemsstat om en förlängning av den treårsperiod som avses i tredje stycket avseende elektroniska deklarationer och automatiserade system för genomförande av riskhantering och för elektroniskt informationsutbyte mellan tullkontoren. Kommissionen skall lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet och i förekommande fall föreslå en förlängning av den treårsperiod som avses i tredje stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 13 april 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 110, 30.4.2004, s. 72.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 20 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 november 2004 (EUT C 38 E, 15.2.2005, s. 36) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 februari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.”


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/20


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 649/2005/EG

av den 13 april 2005

om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 (3) syftar till att framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma drag samt bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

(2)

I bilaga I till beslut nr 1419/1999/EG anges den kronologiska ordning enligt vilken medlemsstaterna kan lägga fram förslag till värdstäder för detta evenemang. Denna bilaga är begränsad till de stater som var medlemmar när beslutet antogs den 25 maj 1999.

(3)

I artikel 6 i beslut nr 1419/1999/EG fastställs det att det finns möjlighet till översyn av detta beslut, särskilt inför den framtida utvidgningen av unionen.

(4)

Med tanke på utvidgningen 2004 är det viktigt att även de nya medlemsstaterna inom en snar framtid får möjlighet att lägga fram förslag inom ramen för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad, utan att rubba den turordning som fastställts för de andra medlemsstaterna, så att från och med 2009 och fram till slutet av denna gemenskapsåtgärd två Europeiska kulturhuvudstäder kan utses varje år i medlemsstaterna.

(5)

Beslut nr 1419/1999/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1419/1999/EG ändras på följande sätt:

1)

Följande skäl skall läggas till.

”(12a)

De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut bör beaktas för att det skall vara möjligt att garantera en tillräcklig och lämplig gemenskapsfinansiering för nomineringen av de båda europeiska kulturhuvudstäderna.”

2)

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

”1.   Städer i medlemsstaterna skall utses till ’Europeisk kulturhuvudstad’ enligt den turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad i den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och med 2009 skall man utse en stad i var och en av de medlemsstater som anges i förteckningen. Den kronologiska ordning som föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd mellan berörda medlemsstater. Varje medlemsstat skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Regionkommittén lägga fram förslag till en eller flera städer. Förslagen skall anmälas senast fyra år innan evenemanget börjar och får åtföljas av en eventuell rekommendation från den berörda medlemsstaten.”

3)

Bilaga I skall ersättas av texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Utfärdat i Strasbourg den 13 april 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 oktober 2004 (EUT C 25 E, 1.2.2005, s. 41) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 februari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.


BILAGA

TURORDNING FÖR ATT LÄGGA FRAM FÖRSLAG TILL VÄRDSTÄDER FÖR ”EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD”

2005

Irland

 

2006

Grekland (1)

 

2007

Luxemburg

 

2008

Förenade kungariket

 

2009

Österrike

Litauen

2010

Tyskland

Ungern

2011

Finland

Estland

2012

Portugal

Slovenien

2013

Frankrike

Slovakien

2014

Sverige

Lettland

2015

Belgien

Tjeckien

2016

Spanien

Polen

2017

Danmark

Cypern

2018

Nederländerna (1)

Malta

2019

Italien

 


(1)  Vid sitt möte den 28 maj 1998 noterade rådet (kultur och audiovisuella frågor) att Grekland och Nederländerna har bytt plats med varandra i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.


Rättelser

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/22


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 870/2004 av den 24 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket

( Europeiska unionens officiella tidning L 162 av den 30 april 2004 )

I innehållsförteckningen och på sidan 18, titeln, och slutmeningen på sidan 23, datumet för antagande, skall det

i stället för:

”24 april 2004”

vara:

”26 april 2004”.

I innehållsförteckningen och på sidan 18 skall titeln ersättas med följande:


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/22


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1590/2004 av den 26 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och upphävande av förordning (EG) nr 1467/94

( Europeiska unionens officiella tidning L 304 av den 30 september 2004 )

Eftersom texten till denna förordning redan har offentliggjorts såsom förordning (EG) nr 870/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 18), förklaras härmed det andra offentliggörandet (EUT L 304, 30.9.2004, s. 1) utan all kraft och verkan.