ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 114

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
4 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 695/2005 av den 26 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 696/2005 av den 3 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 697/2005 av den 3 maj 2005 om ändring av förordning (EG) nr 462/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det tyska interventionsorganet

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 698/2005 av den 3 maj 2005 om ändring av förordning (EG) nr 459/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det österrikiska interventionsorganet

7

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

9

 

*

Rådets beslut av den 22 december 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

11

 

*

Rådets beslut av den 26 april 2005 om utseende av sätet för den Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

13

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2005 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG beträffande obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr K(2005) 1298]

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 695/2005

av den 26 april 2005

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 2.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det har i förordning (EEG) nr 1883/78 (2) fastställts grundläggande regler för gemenskapsfinansieringen av sådana interventionsåtgärder för vilka ett belopp per enhet inte fastställs enligt den gemensamma organisationen av marknaden, och dessa regler avser särskilt metoden för fastställande av de belopp som skall finansieras, finansieringen av utgifter som följer av att nödvändiga medel binds upp för interventionsköp, värderingen av de lager som skall överföras från ett räkenskapsår till nästföljande och finansieringen av utgifter som följer av materiella åtgärder i samband med lagringen.

(2)

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1883/78 föreskrivs att gemenskapen till en enhetlig metod och en enhetlig räntesats skall finansiera de ränteutgifter som medlemsstaterna ådrar sig i samband med uppköp av produkter vid intervention.

(3)

Det kan förekomma att uppköpen av jordbruksprodukter vid offentlig intervention i en medlemsstat endast kan finansieras till räntesatser som är betydligt högre än den enhetliga räntesatsen.

(4)

Under förutsättning att räntesatsskillnaden i sådana fall är mer än dubbelt så stor som den enhetliga räntesatsen för en viss medlemsstat, bör det föreskrivas att en korrigeringsmekanism tillämpas. Skillnaden skall dock delvis bäras av den berörda medlemsstaten så att den uppmuntras att söka den minst kostsamma finansieringsmetoden.

(5)

Tillämpningen av denna mekanism bör vara tillfällig och genomföras för räkenskapsåren 2005 och 2006. Den bör gälla från början av det innevarande räkenskapsåret.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1883/78 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Om den räntesats som en medlemsstat betalar är mer än dubbelt så hög som den enhetliga räntesatsen får kommissionen vid finansieringen av de räntekostnader som denna medlemsstat ådrar sig, trots vad som sägs i första stycket, under räkenskapsåren 2005 och 2006 täcka det belopp som motsvarar den enhetliga räntesatsen plus skillnaden mellan dubbla enhetliga räntesatsen och den faktiska sats som medlemsstaten betalar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas för utgifter som uppstår från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 april 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1259/96 (EGT L 163, 2.7.1996, s. 10).


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 696/2005

av den 3 maj 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 697/2005

av den 3 maj 2005

om ändring av förordning (EG) nr 462/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 462/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 500 693 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet.

(3)

Tyskland har informerat kommissionen om att dess interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 500 000 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör Tysklands begäran bifallas.

(4)

Då anbudsinfordringens kvantiteter ökas är det nödvändigt att ändra de kvantiteter som lagras i de olika lagringsregionerna och som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 462/2005.

(5)

Förordning (EG) nr 462/2005 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 462/2005 ändras enligt följande:

1.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Anbudsinfordringen skall avse maximalt 1 000 693 ton korn för export till alla tredjeländer med undantag av Albanien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Förenta staterna, Liechtenstein, Mexiko, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) och Schweiz.

2.   De regioner där denna kvantitet på 1 000 693 ton korn lagras anges i bilaga I.

2.

Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2045/2004 (EUT L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUT L 75, 22.3.2005, s. 27. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 610/2005 (EUT L 101, 21.4.2005, s. 9).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


BILAGA

”BILAGA I

(ton)

Lagringsplats

Kvantitet

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg och Bayern

1 000 693”


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 698/2005

av den 3 maj 2005

om ändring av förordning (EG) nr 459/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det österrikiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 459/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 80 663 ton vete som innehas av det österrikiska interventionsorganet.

(3)

Österrike har informerat kommissionen om att landets interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 50 000 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör Österrikes begäran bifallas.

(4)

Då anbudsinfordringens kvantiteter ökas är det nödvändigt att ändra de kvantiteter som lagras i de olika lagringsregionerna och som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 459/2005.

(5)

Förordning (EG) nr 459/2005 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 459/2005 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Anbudsinfordringen skall avse maximalt 130 663 ton vete för export till alla tredjeländer med undantag av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Schweiz och Serbien och Montenegro (4).

2.   De regioner där denna kvantitet på 130 663 ton vete lagras anges i bilaga I.

2.

Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2045/2004 (EUT L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUT L 75, 22.3.2005, s. 9.

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


BILAGA

”BILAGA I

(i ton)

Lagringsplats

Kvantitet

Burgenland, Niederösterreich och Oberösterreich

130 663”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/9


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(2005/356/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 jämförd med artikel 300.2 första stycket, artikel 300.3 första stycket och artikel 300.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Furstendömet Andorra om ett lämpligt avtal för att se till att Andorra inför åtgärder som är likvärdiga med dem som tillämpas inom gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

(2)

Texten till det avtal som är resultatet av förhandlingarna överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som antagits av rådet. Texten åtföljs av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Furstendömet Andorra, å andra sidan, som åtföljer rådets beslut 2004/828/EG (2).

(3)

Tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG (3) är beroende av att Furstendömet Andorra tillämpar åtgärder som är likvärdiga med dem som finns i det direktivet, i enlighet med ett avtal mellan Andorra och Europeiska gemenskapen.

(4)

I enlighet med beslut 2004/828/EG, och med förbehåll för att det senare ingås ett beslut om ingående av avtalet, undertecknades avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar den 15 november 2004.

(5)

Avtalet bör godkännas.

(6)

Det är nödvändigt att föreskriva ett enkelt och snabbt förfarande för eventuella anpassningar av bilagorna I och II till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut (4).

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar godkänna sådana ändringar av avtalets bilagor som säkerställer att de motsvarar de uppgifter angående behöriga myndigheter som följer av de anmälningar som avses i artikel 5 a i direktiv 2003/48/EG och uppgifterna i bilagan därtill.

Artikel 3

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den underrättelse som avses i artikel 15.1 i avtalet (5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 17 november 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 32.

(3)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 33.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/11


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(2005/357/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94, jämförd med artikel 300.2 första stycket, artikel 300.3 första stycket och artikel 300.4, i detta

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Republiken San Marino om ett lämpligt avtal för att se till att Republiken San Marino inför åtgärder likvärdiga med de som tillämpas i gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

(2)

Texten till det avtal som är resultatet av förhandlingarna överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som antagits av rådet. Texten åtföljs av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken San Marino, å andra sidan, som åtföljer rådets beslut 2004/903/EG (2).

(3)

Tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG (3) är beroende av att Republiken San Marino tillämpar åtgärder som är likvärdiga med de som finns i det direktivet, i enlighet med ett avtal mellan Republiken San Marino och Europeiska gemenskapen.

(4)

I enlighet med beslut 2004/903/EG, och med förbehåll för ett beslut om ingående av avtalet, undertecknades avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar den 7 december 2004.

(5)

Avtalet bör godkännas på gemenskapens vägnar.

(6)

Det är nödvändigt att föreskriva ett enkelt och snabbt förfarande för eventuella anpassningar av bilagorna I och II till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut (4).

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar godkänna sådana ändringar av avtalets bilagor som säkerställer att de motsvarar de uppgifter angående behöriga myndigheter som följer av de anmälningar som avses i artikel 5 a i direktiv 2003/48/EG och uppgifterna i bilagan därtill.

Artikel 3

Rådets ordförande skall göra den underrättelse som avses i artikel 16.1 i avtalet på gemenskapens vägnar (5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 2 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 381, 28.12.2004, s. 32.

(3)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUT L 381, 28.12.2004, s. 33.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning av rådets generalsekretariat.


4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/13


RÅDETS BESLUT

av den 26 april 2005

om utseende av sätet för den Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

(2005/358/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 15 femte stycket i rådets förordning (EG) nr 2007/2004/EG av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (1) (nedan kallad ”byrån”).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Byrån skall ha sitt säte i Warszawa (Polen).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.


Kommissionen

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2005

om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG beträffande obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Amerikas förenta stater

[delgivet med nr K(2005) 1298]

(2005/359/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/29/EG får obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Amerikas förenta stater i princip inte föras in i gemenskapen på grund av risken för införsel av Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, som orsakar ekvissnesjuka.

(2)

Erfarenheten har visat att med avseende på Amerikas förenta stater kan risken att Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sprids elimineras genom tillämpning av vissa åtgärder.

(3)

En sådan åtgärd är gasning. Vissa medlemsstater har begärt att införsel av gasade ekstockar bara skall äga rum i angivna hamnar där nödvändiga hanterings- och inspektionsfaciliteter finns tillgängliga.

(4)

Det är också möjligt att avstå från gasning när det gäller ekvirke som tillhör viteksgruppen, om vissa tekniska villkor föreligger. Vissa medlemsstater har dessutom begärt undantag för att tillåta införsel av vitek under vissa månader på året. Detta senare undantag bör begränsas till de delar av gemenskapen där potentiella vektorer för Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt har liten eller ingen aktivitet under vintern, dvs. områden norr om 45° nordlig bredd.

(5)

Kommissionen kommer att se till att Amerikas förenta stater tillhandahåller all teknisk information som krävs för att övervaka tillämpningen av de nödvändiga skyddsåtgärderna.

(6)

Medlemsstaterna bör därför bemyndigas att tillämpa ett tidsbegränsat undantag för införsel av obarkade stockar av ek (Quercus L.) från Amerikas förenta stater.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG och från artikel 13.1 i tredje strecksatsen i det direktivet med avseende på bilaga IV A I 3 i det direktivet bemyndigas medlemsstaterna att med verkan från och med den 1 januari 2005 tillåta införsel på sitt territorium av obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Amerikas förenta stater (nedan kallade ”stockarna”), förutsatt att villkoren i artiklarna 2–7 uppfylls.

Artikel 2

1.   För att detta undantag skall kunna tillämpas måste stockarna ha gasats och identifierats i enlighet med bilaga I.

2.   Medlemsstaterna får undanta gasade stockar från de krav som anges i artikel 5.1 med avseende på våtlagring, artiklarna 5.2 och 6.2.

Artikel 3

1.   Stockarna får endast lossas i de hamnar som förtecknas i bilaga II.

2.   På begäran av den berörda medlemsstaten får förteckningen över lossningshamnar i bilaga II ändras av kommissionen efter samråd med övriga medlemsstater.

Artikel 4

1.   De inspektioner som krävs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/29/EG skall utföras av tjänstemän som har fått särskild instruktion eller utbildning angående detta beslut, med bistånd av sådana experter som avses i artikel 21 i direktiv 2000/29/EG på det sätt som anges där, antingen i de hamnar som förtecknas i bilaga II eller på den första lagerplatsen i enlighet med artikel 5.

Om lossningshamnen och den första lagerplatsen är belägna i olika medlemsstater skall de medlemsstaterna träffa överenskommelser om var inspektionerna skall utföras och utbyta information om ankomst och lagring av sändningarna.

2.   Inspektionerna skall omfatta följande:

a)

En granskning av varje sundhetscertifikat.

b)

En identitetskontroll som innebär att märkningen på varje stock och antalet stockar jämförs med uppgifterna i det tillhörande sundhetscertifikatet.

c)

Ett färgreaktionstest för påvisande av gasning, enligt bilaga III, av ett lämpligt antal slumpvis utvalda stockar från varje sändning.

3.   Om inspektionerna inte visar att sändningen fullständigt uppfyller villkoren i artikel 2.1 skall hela sändningen avvisas och avlägsnas från gemenskapen.

Kommissionen och de behöriga officiella organen i alla medlemsstater skall omedelbart underrättas om uppgifterna om den berörda sändningen.

Artikel 5

1.   Stockarna skall endast lagras på platser som har anmälts till och godkänts av behörigt officiellt organ i den berörda medlemsstaten och som har lämpliga anordningar för våtlagring som är tillgängliga under den tid som anges i punkt 2.

2.   Stockarna skall hållas under ständig våtlagring, med början senast vid lövsprickningen i närliggande ekbestånd.

3.   Närliggande ekbestånd skall av de behöriga officiella organen regelbundet inspekteras för symtom på Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt med lämpliga intervall.

Om symtom som kan ha orsakats av Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt upptäcks skall ytterligare officiella tester utföras på lämpligt sätt för att avgöra huruvida svampen förekommer.

Om förekomst av Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt bekräftas skall kommissionen omedelbart underrättas om detta.

Artikel 6

1.   Stockarna får bearbetas endast vid anläggningar som har anmälts till och godkänts av behörigt officiellt organ.

2.   Bark och annat avfall från bearbetningen skall omedelbart destrueras på den plats där bearbetningen sker.

Artikel 7

1.   Före införsel skall importören anmäla varje sändning i tillräckligt god tid till behörigt officiellt organ i den medlemsstat där den första lagerplatsen ligger, och lämna följande uppgifter:

a)

Mängd stockar.

b)

Ursprungsland.

c)

Utskeppningshamn.

d)

Lossningshamn(ar).

e)

Lagerplats(er).

f)

Plats(er) där bearbetning kommer att äga rum.

2.   När en importör anmäler avsikt att föra in en sändning enligt punkt 1 skall han eller hon före införseln underrättas av det behöriga officiella organet om de villkor som anges i detta beslut.

3.   Kopior av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 skall lämnas av det behöriga officiella organet i den berörda medlemsstaten till den myndighet som svarar för tillsyn över lossningshamnen.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna får undanta stockar av arten Quercus L. tillhörande viteksgruppen från den gasning som avses i artikel 2.1, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Stockarna skall ingå i sändningar som består endast av stockar från viteksgruppen.

b)

Stockarna skall vara identifierade enligt bilaga IV.

c)

Stockarna skall skickas från utskeppningshamnen tidigast den 15 oktober och nå lagerplatsen senast den 30 april nästföljande år.

d)

Stockarna skall våtlagras.

e)

Stockarna får inte föras in i eller genom områden som ligger söder om 45° nordlig bredd; Marseille får dock användas som lossningshamn förutsatt att det tillses att sändningen omedelbart forslas till områden som ligger norr om 45° nordlig bredd.

f)

De inspektioner som avses i artikel 4 skall i stället för färgreaktionstestet för påvisande av gasning omfatta ett färgtest för identifiering av vitekstockar enligt bilaga IV, vilket skall utföras på minst 10 % av stockarna från varje sändning efter ett slumpvis urval.

Med avvikelse från punkt c får växtskyddsorganisationen i den medlemsstat där stockarna lagras tillåta att sändningar lossas och förs till våtlager efter den 30 april nästföljande år i enlighet med den punkten, om deras ankomst till lossningshamnen försenats på grund av oförutsedda omständigheter.

2.   Punkt 1 skall inte tillämpas på Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Malta och Portugal.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna texten till de bestämmelser som de antar i kraft av bemyndigandet i artikel 1.

Artikel 10

De medlemsstater som har utnyttjat det undantag som anges i detta beslut skall rapportera om dess tillämpning senast den 30 juni 2007. Rapporten skall innehålla uppgifter om införd mängd.

I förekommande fall skall en liknande rapport lämnas senast den 30 juni 2009.

Artikel 11

Detta beslut skall upphöra att gälla den 31 december 2010.

Artikel 12

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/16/EG (EUT L 57, 3.3.2005, s. 19).


BILAGA I

VILLKOR FÖR GASNING OCH DÄRTILL HÖRANDE IDENTIFIERING ENLIGT ARTIKEL 2.1

1.

Stockarna skall staplas på ett ogenomträngligt underlag under ett gastätt täcke på ett sådant sätt och till en sådan höjd att gasen kan sprida sig effektivt mellan stockarna.

2.

Stapeln skall gasas med ren metylbromid med en lägsta koncentration av 240 g/m3 totalvolym under täcket i 72 timmar och vid en temperatur hos stockarna på minst + 5 °C, och i enlighet med eventuella ytterligare krav som fastställs av den officiella växtskyddsorganisationen i Förenta staterna (dvs. ”Animal and Plant Health Inspection Service” – APHIS). Efter 24 timmars behandling skall ytterligare gas tillsättas så att ovan nämnda koncentration uppnås på nytt. Stockarnas temperatur skall hållas vid minst + 5 °C under hela behandlingen. Beslut om att andra metoder skall eller får användas kan fattas på grundval av vetenskapliga rön och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2 i direktiv 2000/29/EG.

3.

Den gasning som beskrivs i punkterna 1 och 2 skall utföras av officiellt licensierade operatörer som använder rätt utrustning och kvalificerad personal så att normerna uppfylls.

Operatörerna skall vara väl informerade om de förfaranden som krävs för gasning av stockar.

Förteckningarna över licensierade operatörer samt ändringar av förteckningarna skall meddelas till kommissionen. Kommissionen förbehåller sig rätten att förklara att vissa licensierade operatörer inte längre är godkända för verksamhet enligt detta beslut. De platser där gasning skall utföras av licensierade operatörer skall vara belägna vid utskeppningshamnarna till gemenskapen, men utvalda inlandslokaler kan också godkännas av den berörda officiella växtskyddsorganisationen.

4.

Ett identifikationsmärke (siffror och/eller bokstäver) för gasningen av ett visst parti skall anbringas på rotänden av varje stock i den stapel som genomgår gasning, på ett sådant sätt att det inte kan avlägsnas. Identifikationsmärket för gasning av ett visst parti skall förbehållas avsändaren. Det får inte ha använts för stockar i andra partier. De licensierade operatörerna för gasningen skall föra register över identifikationsmärken.

5.

De enskilda gasningsförfarandena, inbegripet den märkning som avses i punkt 4, skall systematiskt övervakas på gasningsplatsen, direkt av tjänstemän från den berörda officiella växtskyddsorganisationen eller av medarbetare från delstaten eller provinsen, på ett sådant sätt att det kan säkerställas att kraven i punkterna 1, 2, 3 och 4 uppfylls.

6.

Det officiella sundhetscertifikat som krävs enligt artikel 13.1 b i direktiv 2000/29/EG skall utfärdas av den berörda officiella växtskyddsorganisationen efter avslutad gasning och grundas på de åtgärder som nämns i punkt 5 och den kontroll som utförs i enlighet med artikel 6 i nämnda direktiv med avseende på de villkor som anges i artikel 6.1 a i det direktivet och i denna bilaga.

7.

I certifikatet skall anges släktets eller artens botaniska namn, antalet stockar i sändningen och de identifikationsmärken för enskilda gasade partier som avses i punkt 4, utan att det påverkar tillämpningen av de uppgifter som krävs enligt avsnittet om befrielse från skadegörare och/eller desinfektion.

Certifikatet skall alltid innehålla följande ”Tilläggsförklaring”:

”Härmed försäkras att de stockar som skeppas ut med detta certifikat har genomgått gasning som utförts av ……………… (licensierad operatör för gasning) ……………… i ……………… (gasningsplats) ……………… i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till kommissionens beslut 2005/359/EG.”

8.

Beträffande stockar som skall avsändas från kanadensiska utskeppningshamnar får alla eller vissa av de åtgärder som anges i punkterna 1–7 och som skall utföras av den berörda officiella växtskyddsorganisationen utföras av ”Canadian Food Inspection Agency (CFIA)”.


BILAGA II

LOSSNINGSHAMNAR

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Århus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Köpenhamn

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Livorno

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapel

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Venedig

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


BILAGA III

FÄRGREAKTIONSTEST FÖR PÅVISNING AV GASNING

Det färgreaktionstest som avses i artikel 4.2 c skall utföras på följande sätt:

 

Med en tillväxtborr tas prover av splintved i hela dess tjocklek från områden med intakt bark minst en meter från stockens ändar och genomväts i en nyberedd (mindre än en dag gammal) 1 % lösning av 2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumklorid (TTC) i destillerat vatten. Prover som inte visar röd färgreaktion efter tre dagars genomvätning anses ha genomgått tillräcklig gasning.


BILAGA IV

IDENTIFIERING AV VITEKSTOCKAR

1.

Tjänstemän från den berörda officiella växtskyddsorganisationen skall ha identifierat varje stock som tillhörande vitekgruppen, antingen genom okulär besiktning om detta är möjligt eller genom att utföra färgtest för identifiering av vitekstockar enligt beskrivning i punkt 2. Detta färgtest skall utföras på minst 10 % av stockarna i varje sändning.

2.

Färgtest för identifiering av vitekstockar skall utföras genom att en 10 % lösning av natriumnitrit sprejas eller stryks ut på ren yttorr kärnved på en yta med minst fem centimeters diameter. Testet skall utvärderas 20–60 minuter efter appliceringen. Om temperaturen understiger 2,5 °C kan 20 % etylenglykol tillsättas lösningen som antifrostmedel. Prover av stockar där den naturliga färgen först blir rödbrun och senare övergår i svart eller gråblått anses tillhöra vitekgruppen.

3.

Varje stock skall märkas ”WO” under övervakning av den berörda officiella växtskyddsorganisationen eller medarbetare från delstaten eller provinsen.

4.

Det officiella sundhetscertifikat som krävs enligt artikel 13.1 b i direktiv 2000/29/EG skall utfärdas av den berörda officiella växtskyddsorganisationen och grundas på de åtgärder som nämns i punkterna 1, 2 och 3. I certifikatet skall anges släktets eller artens botaniska namn och antalet stockar i sändningen. Certifikatet skall innehålla följande ”Tilläggsförklaring”:

”Härmed försäkras att de stockar som skeppas ut med detta certifikat tillhör endast arter av vitekgruppen.”