ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 95

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
14 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den 12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 561/2005 av den 13 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 562/2005 av den 5 april 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 563/2005 av den 13 april 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 1/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om antagande av ministerrådets för AVS–EG arbetsordning

44

 

*

Beslut nr 2/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel

48

 

*

Beslut nr 3/2005 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 mars 2005 om antagande av AVS–EG-ambassadörskommitténs arbetsordning

51

 

*

Beslut nr 2/2005 av AVS–EG-ambassadörskommittén av den 8 mars 2005 om antagande av arbetsordningen för AVS–EG-kommittén för tullsamarbete

54

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 september 2004 om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd [delgivet med nr K(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens beslut av den 31 mars 2005 om ändring av beslut 97/467/EG vad gäller införande av en anläggning i Kroatien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera ratitkött [delgivet med nr K(2005) 985]  ( 1 )

62

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/290/EG av den 4 april 2005 om förenklade intyg för import av sperma från nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG (EUT L 93 av den 12.4.2005)

64

 

*

Rättelse till avtal mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter (EUT L 94 av den 13.4.2005)

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 560/2005

av den 12 april 2005

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/852/GUSP av den 13 december 2004 om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1),

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade genom resolution 1572 (2004) av den 15 november 2004, i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga och med beklagande av de återupptagna stridigheterna i Elfenbenskusten och de upprepade brotten mot avtalet om eldupphör av den 3 maj 2003, att införa vissa restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten.

(2)

Genom gemensam ståndpunkt 2004/852/GUSP genomförs åtgärderna i säkerhetsrådets resolution 1572 (2004), däribland frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för personer som angivits av Förenta nationernas behöriga sanktionskommitté och som utgör ett hot mot freden och den nationella försoningsprocessen i Elfenbenskusten, särskilt de som hindrar genomförandet av Linas–Marcoussis-avtalet och Accra III-avtalet, alla andra personer som på grundval av relevant information fastställts vara skyldiga till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och kränkningar av internationell humanitär rätt i Elfenbenskusten, alla andra personer som offentligt uppviglar till hat och våld samt personer som av kommittén fastställts bryta mot det vapenembargo som också införts genom resolution 1572 (2004).

(3)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen behövs det därför gemenskapslagstiftning för att för gemenskapens vidkommande genomföra dem. Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tilllämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande definitioner:

1.   sanktionskommittén: den kommitté som Förenta nationernas säkerhetsråd inrättat genom punkt 14 i säkerhetsrådets resolution 1572 (2004).

2.   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

3.   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, åtkomst och hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

4.   ekonomiska resurser: sådan materiell eller immateriell, lös eller fast egendom som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

5.   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilaga I skall frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande eller göras tillgängliga för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilaga I.

3.   Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II, förutsatt att de har meddelat sanktionskommittén att de har för avsikt att bevilja åtkomst till sådana tillgångar och ekonomiska resurser och inte har fått ett negativt beslut från sanktionskommittén inom två arbetsdagar efter ett sådant meddelande, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för grundläggande utgifter, till exempel betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.

2.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga om de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för extraordinära utgifter, förutsatt att de har meddelat sanktionskommittén vad de har konstaterat och att kommittén har godkänt detta, på de villkor som avses i punkt 14 e i säkerhetsrådets resolution 1572 (2004).

Artikel 4

Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som gäller kvarstad som meddelades före den 15 november 2004 eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning (ordre public).

e)

De behöriga myndigheterna har meddelat sanktionskommittén kvarstaden eller domen.

Artikel 5

Den berörda behöriga myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt artikel 3 eller 4.

Artikel 6

Artikel 2.2 skall inte gälla för insättning på frysta konton av

a)

ränta eller annan avkastning på dessa konton, eller

b)

betalningar som skall göras enligt kontrakt, avtal eller skyldigheter som ingåtts eller uppkommit innan dessa konton kom att omfattas av denna förordning,

på villkor att all sådan ränta och annan avkastning och alla sådana betalningar spärras i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 7

Artikel 2.2 skall inte hindra finansinstitut som tar emot tillgångar som överförs av tredje part till kontot för den person eller enhet som förtecknas i bilaga I från att kreditera frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också kommer att frysas. Finansinstitutet skall omedelbart informera de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de i bilaga II förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   De ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3.   De uppgifter som lämnas eller tas emot enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller togs emot.

Artikel 9

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra tillgångar eller ekonomiska resurser, som utförs i god tro med utgångspunkt i att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen skall bemyndigas att

a)

ändra bilaga I på grundval av beslut som fattas av sanktionskommittén, och

b)

ändra bilaga II på grundval av information från medlemsstaterna.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter denna förordnings ikraftträdande och skall dessutom underrätta kommissionen om alla eventuella senare ändringar.

Artikel 13

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 april 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

J.-C. JUNCKER


(1)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Yttrandet avgivet den 24 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).


BILAGA I

Förteckning över de fysiska eller juridiska personer eller enheter som avses i artiklarna 2, 4 och 7


BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4, 5, 7 och 8

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TJECKIEN

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tfn (420-2) 24 18 29 87

Fax (420-2) 24 18 40 80

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tfn (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tfn (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

Angående frysning av tillgångar:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tfn (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Angående tekniskt bistånd:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tfn (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tfn +372 6317 100

Fax +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tfn +372 6680 500

Fax +372 6680 501

GREKLAND

A.

Frysning av tillgångar

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tfn (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Import/exportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tfn (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tfn (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tfn (34) 913 49 39 83

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tfn (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tfn (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tfn (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLAND

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tfn (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tfn (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIEN

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tfn (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tfn (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CYPERN

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 86 71 00

Fax (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tfn (357) 22 71 41 00

Fax (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tfn (357) 22 60 11 06

Fax (357) 22 60 27 41/47

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tfn (371) 7016 201

Fax (371) 7828 121

LITAUEN

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tfn +370 5 271 74 47

Fax +370 5 262 18 26

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tfn (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

UNGERN

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tfn/fax +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tfn +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

NEDERLÄNDERNA

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Tfn (31-70) 342 79 84

Fax (31-70) 342 89 97

ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tfn (+43-1) 404 20-0

Fax (+43-1) 404 20-7399

POLEN

Huvudmyndighet:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tfn (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Samordnande myndighet:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tfn (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tfn (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tfn (351) 218 82 33 90/8

Fax (351) 218 82 33 99

SLOVENIEN

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 478 33 11

Fax (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 471 22 11

Fax (386-1) 431 81 64

SLOVAKIEN

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tfn (421-2) 59 78 11 11

Fax (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tfn (421-2) 59 58 11 11

Fax (421-2) 52 49 80 42

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

Artiklarna 3, 4 och 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artiklarna 7 och 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tfn (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tfn (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 561/2005

av den 13 april 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 562/2005

av den 5 april 2005

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 40 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1498/1999 av den 8 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter (2) har ändrats väsentligt vid flera tillfällen. Genom förordning (EG) nr 1255/1999 och alla förordningar om tillämpningsföreskrifter för denna förordning har det införts en rad ändringar. Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 1498/1999 därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(2)

Bedömningen av produktions- och marknadssituationen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter kräver regelbundet informationsutbyte om hur de interventionsåtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1255/1999 fungerar, särskilt utvecklingen i fråga om de lager av de berörda produkterna som innehas av interventionsorgan eller av enskilda.

(3)

Stödet för skummjölk bearbetad till kasein samt bidragen kan endast fastställas på grundval av uppgifter om prisutvecklingen både på den inre marknaden och inom internationell handel.

(4)

Exakta och regelbundna observationer av handeln som gör det möjligt att bedöma effekterna av bidragen kräver uppgifter om exporten av produkter för vilka det har fastställts bidrag, särskilt när det gäller kvantiteter som säljs inom ramen för en anbudsinfordran.

(5)

Genomförandet av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (nedan kallat ”jordbruksavtalet”), och som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (3), kräver en hel rad detaljerade uppgifter om import och export, särskilt i fråga om licensansökningar och licensernas användning, för att åtagandena enligt jordbruksavtalet skall kunna fullgöras. För att åtagandena skall kunna utnyttjas till fullo är det nödvändigt med snabb information om exportutvecklingen. Enligt samma avtal skall export inom ramen för livsmedelsbistånd undantas från de krav som gäller i fråga om subventionerad export. I utbytet av uppgifter om exportlicensansökningar bör ansökningar om licens för att genomföra livsmedelsbistånd därför skiljas från övriga licensansökningar.

(6)

I kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (4) fastställs särskilda regler för export av vissa mjölkprodukter till Kanada, Förenta staterna och Dominikanska republiken. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(7)

Genom förordning (EG) nr 174/1999 införs bestämmelser om ett särskilt system för beviljande av bidrag på grundval av beståndsdelar, med ursprung i gemenskapen, som ingår i smältost som framställts enligt systemet med aktiv förädling. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(8)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 174/1999 kan en exportlicens i vissa fall även vara giltig för export av en produkt med en annan produktkod än den som anges i fält 16 i exportlicensen. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(9)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (5) skall vissa importkvoter förvaltas genom att IMA 1-intyg utfärdas av myndigheterna i tredjeländer. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdats på grundval av IMA 1-intyg. Erfarenheten har visat att dessa meddelanden inte alltid möjliggör exakt övervakning av varje etapp av denna import. Det bör därför föreskrivas att ytterligare uppgifter skall lämnas.

(10)

Tidigare års erfarenheter av att handlägga de uppgifter som kommer in till kommissionen har visat att dessa ibland skickas in överdrivet ofta. En del av dessa uppgifter bör därför i fortsättningen skickas in mindre ofta.

(11)

Det är av stor vikt att kunna jämföra prisnoteringarna för produkter, särskilt i samband med beräkningen av bidrag och stödbelopp. Det är också nödvändigt att, genom att väga uppgifterna, få veta hur trovärdiga dessa prisnoteringar är.

(12)

Kommunikationsmedlen har utvecklats avsevärt under senare år. Det bör därför beaktas att denna utveckling har gjort kommunikationerna snabbare, effektivare och säkrare.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

LAGER OCH INTERVENTIONSÅTGÄRDER

Artikel 1

1.   För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter smör som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, samt de kvantiteter som lagrats in eller som tagits ut ur lagret under samma månad, med användning av förlagan i del A i bilaga I till den här förordningen.

b)

Fördelningen av de smörkvantiteter som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden enligt de förordningar som gäller för dessa kvantiteter, med användning av förlagan i del B i bilaga I till den här förordningen.

c)

Uppdelning efter ålder av de smörkvantiteter som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, med användning av förlagan i del C i bilaga I till den här förordningen.

2.   För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga II till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter smör och de kvantiteter grädde, omräknade till smörekvivalenter, som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden.

b)

Den totala kvantitet smör och den totala kvantitet grädde, omräknade till smörekvivalenter, som finns i lager i slutet av den aktuella månaden.

Artikel 2

För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad översända uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter skummjölkspulver som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, samt de kvantiteter som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under samma månad, med användning av förlagan i del A i bilaga III till den här förordningen.

b)

Fördelningen av de kvantiteter skummjölkspulver som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden, med användning av förlagan i del B i bilaga III till den här förordningen.

c)

Uppdelning efter ålder av de kvantiteter skummjölkspulver som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, med användning av förlagan i del C i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga IV till den här förordningen, skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter ost som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden, fördelade på ostkategorier.

b)

De kvantiteter ost som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, fördelade på ostkategorier.

Artikel 4

I detta kapitel avses med

a)

kvantiteter som inlagrats: kvantiteter som fysiskt inkommit till lagret, oavsett om de övertagits av interventionsorganet eller inte.

b)

kvantiteter som tagits ut: kvantiteter som tagits ut ur lagret eller, om köparens övertagande sker före uttaget, de kvantiteter som övertagits.

KAPITEL II

STÖDÅTGÄRDER FÖR SKUMMJÖLK OCH SKUMMJÖLKSPULVER

Artikel 5

1.   När det gäller stöd som beviljas i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 för skummjölk och skummjölkspulver som är avsedda att användas som foder skall medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga V till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter skummjölk som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

b)

De kvantiteter denaturerat skummjölkspulver för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

c)

De kvantiteter skummjölkspulver som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

2.   När det gäller stöd som beviljas i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1255/1999 för skummjölk som bearbetats till kasein skall medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad, med hjälp av förlagan i bilaga V till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter om de kvantiteter skummjölk för vilka ansökningar om stöd har lämnats in under den föregående månaden. Dessa kvantiteter skall fördelas efter kvaliteten på det kasein eller de kaseinater som framställts.

KAPITEL III

PRISER

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna skall senast onsdag kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) varje vecka meddela kommissionen de priser fritt fabriken som under den föregående veckan gällde inom deras territorium för de produkter som förtecknas i bilaga VI. Medlemsstaterna skall meddela de priser som aktörerna rapporterat in för mejeriprodukter, med undantag av ost, när den nationella produktionen utgör minst 2 % av gemenskapens produktion, eller när den behöriga nationella myndigheten anser produktionen representativ på nationell nivå. När det gäller ost skall medlemsstaterna meddela priserna för de ostsorter som står för minst 8 % av den sammanlagda nationella ostproduktionen.

2.   Senast en månad efter utgången av den föregående månaden skall medlemsstaterna meddela kommissionen de priser på råmjölk som betalats till mjölkproducenterna inom deras respektive territorier.

Priserna skall uttryckas som ett vägt medeltal som medlemsstatens myndighet har fastställt på grundval av stickprov.

3.   När det gäller översändande av uppgifter om priserna i gemenskapen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att uppgifterna är representativa, tillförlitliga och fullständiga. I detta syfte skall medlemsstaterna varje år senast den 31 maj skicka in en rapport till kommissionen som grundar sig på det standardiserade frågeformuläret i bilaga XII.

4.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att de berörda ekonomiska aktörerna tillhandahåller de erforderliga uppgifterna inom de fastställda tidsfristerna.

5.   I denna artikel avses med ”pris fritt fabriken” det pris till vilket produkten köps från företaget, exklusive avgifter (moms) och alla andra kostnader (transport, lastning, hantering, lagring, lastpallar, försäkring, osv.). Priset skall uttryckas som ett vägt medeltal som medlemsstatens myndighet har fastställt på grundval av stickprov.

KAPITEL IV

HANDEL

AVSNITT 1

IMPORT

Artikel 7

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande:

1.

Senast en månad efter utgången av kvotåret: uppgifter för det föregående kvotåret om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

2.

Senast den 10 januari och den 10 juli: uppgifter för de sex föregående månaderna om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

3.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter, fördelade på KN-nummer och på kod för ursprungsland, för vilka importlicens har utfärdats för vilka tull utan förmånsbehandling enligt den gemensamma tulltaxan tillämpas.

4.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats i enlighet med artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2007/2000 (6) och artikel 10 i det interimsavtal mellan gemenskapen och Libanon som godkändes genom rådets beslut 2002/761/EG (7), fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

5.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

6.

En gång om året, senast tre månader efter utgången av varje kvotperiod: uppgifter om de outnyttjade kvantiteter för vilka licenser har utfärdats inom ramen för de importkvoter som avses i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på kvotnummer, KN-nummer och kod för ursprungsland.

Om det inte har utfärdats några licenser för de relevanta referensperioderna skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall enligt förlagan i bilaga VII och senast den 31 mars för det föregående året skicka in följande uppgifter till kommissionen, fördelade på KN-nummer, beträffande de importlicenser som har utfärdats efter uppvisande av ett IMA 1-intyg, i enlighet med kapitel III i avdelning 2 i förordning (EG) nr 2535/2001, med angivande av IMA 1-intygens nummer:

a)

Den produktkvantitet för vilken licens har utfärdats samt det datum då importlicensen utfärdades.

b)

Den produktkvantitet för vilken säkerheten har frisläppts.

AVSNITT 2

EXPORT

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna skall varje arbetsdag före kl.18.00 meddela kommissionen följande uppgifter:

a)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om licens

i)

som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 174/1999, med undantag av de licenser som avses i artikel 17 i samma förordning,

ii)

som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 174/1999.

b)

Om så är fallet, att ingen ansökan enligt a har lämnats in samma dag.

c)

De kvantiteter, fördelade på ansökan och på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och på destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om tillfälliga licenser enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 174/1999, med uppgift om

i)

sista dag för inlämnande av anbud samt en kopia av det dokument som bekräftar infordran av anbud för de kvantiteter som begärts,

ii)

den produktkvantitet som anbudsinfordran gäller eller, om det rör sig om en sådan anbudsinfordran som öppnats av väpnade styrkor enligt artikel 36.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (8) där denna kvantitet inte anges, den beräknade kvantiteten fördelad enligt ovan.

d)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka sådana tillfälliga licenser som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 174/1999 har utfärdats slutgiltigt eller annullerats samma dag, med uppgift om det organ från vilket anbudsinfordran kommer samt datum och kvantitet för den tillfälliga licensen, med användning av förlagan i del A i bilaga VIII till den här förordningen.

e)

I förekommande fall, den ändrade produktkvantitet som omfattas av den anbudsinfordran som avses i c, med användning av förlagan i del A i bilaga VIII till den här förordningen.

f)

De kvantiteter, fördelade på land och kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har utfärdats slutliga licenser med bidrag enligt artiklarna 20 och 20a i förordning (EG) nr 174/1999, med användning av förlagan i del B i bilaga VIII till den här förordningen.

2.   När det gäller det meddelande som avses i punkt 1 c i räcker det med ett meddelande per medlemsstat, om flera ansökningar har lämnats in för samma anbudsinfordran.

3.   Medlemsstaterna skall inte varje dag översända uppgifter om de kvantiteter för vilka det har ansökts om exportlicenser enligt andra stycket i artikel 1.1 och artiklarna 18, 20 och 20a i förordning (EG) nr 174/1999, om det inte har ansökts om bidrag, eller om ansökningarna gäller leveranser inom ramen för livsmedelsbistånd enligt artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall varje måndag skicka in uppgifter för den föregående veckan till kommissionen om de kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har ansökts om de licenser som avses i andra stycket i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 174/1999 utan bidrag, med användning av förlagan i del C i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall före den sextonde dagen i varje månad skicka in uppgifter för den föregående månaden till kommissionen om följande:

a)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka licensansökningarna har annullerats i enlighet med artikel 10.3 första stycket b i förordning (EG) nr 174/1999, med angivande av bidragssatsen, med användning av förlagan i del A i bilaga IX till den här förordningen.

b)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, som inte har exporterats efter utgången av giltighetsperioden för de berörda licenserna, med uppgift om tillämplig bidragssats, med användning av förlagan i del B i bilaga IX till den här förordningen.

c)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka det har ansökts om exportlicenser för att genomföra leveranser som avser livsmedelsbistånd i enlighet med artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan, med användning av förlagan i del C i bilaga IX till den här förordningen.

d)

De kvantiteter mjölkprodukter, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland, som inte tillhör någon av de kategorier som avses i artikel 23.2 i fördraget och som har importerats för att användas för framställning av produkter enligt KN-nummer 0406 30, i enlighet med artikel 11.6 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999, och för vilka ett tillstånd enligt artikel 17.1 i förordning (EG) nr 174/1999 har beviljats, med användning av förlagan i del D i bilaga IX till den här förordningen.

e)

De kvantiteter, fördelade på KN-nummer eller, i förekommande fall, på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har utfärdats slutliga licenser utan begäran om bidrag enligt artiklarna 18 och 20 i förordning (EG) nr 174/1999, med användning av förlagan i del E i bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall före den sextonde dagen i varje månad (n) för månad n-4, med användning av förlagan i del A i bilaga X, meddela kommissionen de kvantiteter, fördelade på KN-nummer och destinationskod, för vilka formaliteterna för export utan bidrag har avslutats.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall före den 16 juli skicka in följande uppgifter till kommissionen för det föregående GATT-året:

a)

De kvantiteter för vilka tillämpning av artikel 5.3 i förordning (EG) nr 174/1999 har godtagits, i de fall detta medför en skillnad vad beträffar det exportbidrag som beviljats, med angivande av bidragssatsen och den kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter som anges i fält 16 i den exportlicens som utfärdats samt koden i exportbidragsnomenklaturen för den rent faktiskt exporterade produkten, med användning av förlagan i del B i bilaga X till den här förordningen.

b)

de kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka bestämmelserna i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 800/1999 har tillämpats, om den bidragssats som verkligen tillämpats är en annan än den som anges på licensen, samt uppgift om bidraget för den destination som anges i licensen och bidraget för den verkliga destinationen, med användning av förlagan i del C i bilaga X till den här förordningen.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av de kommunikationsmedel som anges i bilaga XI.

Artikel 15

Kommissionen skall ställa de uppgifter som den erhållit till medlemsstaternas förfogande.

Artikel 16

Förordning (EG) nr 1498/1999 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1498/1999 skall fortsätta att gälla för översändande av uppgifter om den period som föregår tillämpningen av den här förordningen.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XIII.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2005. Bestämmelserna i artikel 6.3 skall dock gälla från och med den 31 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 174, 9.7.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1681/2001 (EGT L 227, 23.8.2001, s. 36).

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(5)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 810/2004 (EUT L 149, 30.4.2004, s. 138).

(6)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1.

(7)  EGT L 262, 30.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.


BILAGA I

A.   Tillämpning av artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA II

Tillämpning av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA III

A.   Tillämpning av artikel 2 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 2 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 2 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA IV

Tillämpning av artikel 3 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA V

Tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Image


BILAGA VI

Förteckning över produkter som avses i artilkel 6.1 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Produkt

KN-nr

Representativ vikt (1)

Anmärkningar (2)

(1)

Vasslepulver

0404 10 02

25 kg

 

(2)

Skummjölkspulver av interventionskvalitet

0402 10 19 INTV

25 kg

 

(3)

Skummjölkspulver avsett att användas till foder

0402 10 19 ANIM

20 t

 

(4)

Helmjölkspulver

0402 21 19

25 kg

 

(5)

Osötad koncentrerad mjölk

0402 91 19

0,5 kg

 

(6)

Sötad koncentrerad mjölk

0402 99 19

0,5 kg

 

(7)

Smör

0405 10 19

25 kg

 

(8)

Smörolja

0405 90 10

200 kg

 

(9)

Ost (3)

 (3)

 

 

(10)

Laktos

1702 19 00 LACT

25 kg (säckar)

 

(11)

Kasein

3501 10

25 kg (säckar)

 

(12)

Kaseinater

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Om ett pris svarar mot en annan produktvikt än den som fastställs i bilagan skall medlemsstaten tillhandahålla en prisekvivalent till standardvikten.

(2)  Ange om den använda metoden avviker från den metod som kommissionen har fått meddelande om via frågeformuläret i bilaga XII.

(3)  Medlemsstaterna skall lämna prisuppgifter för ostsorter som svarar för minst 8 % av den inhemska produktionen.


BILAGA VII

Tillämpning av artikel 8 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA VIII

A.   Tillämpning av artikel 9.1 d och 9.1 e i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 9.1 f i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 10 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA IX

A.   Tillämpning av artikel 11 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 11 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 11 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image

D.   Tillämpning av artikel 11 d i förordning (EG) nr 562/2005

Image

E.   Tillämpning av artikel 11 e i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA X

A.   Tillämpning av artikel 12 i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 13 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 13 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA XI

Tillämpning av artikel 14 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Tillämplig del av förordningen

Typ av meddelande

Alla artiklar i kapitel I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Alla artiklar i kapitel II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 6.1

IDES

Artikel 6.3 och 6.4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 7.1

licenser som utfärdats enligt artikel 5 a i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 7

licenser som utfärdats enligt artikel 5 b i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 5

licenser som utfärdats enligt andra led i artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 6

Artikel 7.2

IDES: code 6

Artikel 7.3

IDES: code 8

Artikel 7.4

IDES: code 6

Artikel 7.5 och 7.6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 9.1 a i

IDES: code 1

Artikel 9.1 a ii

IDES: code 9

Artikel 9.1 c i

Fax: (32-2) 295 33 10

Artikel 9.1 c ii

IDES: code 2

Resterande tillämplig del av artikel 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


BILAGA XII

Tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

FRÅGEFORMULÄR

Årlig rapport om den metod som använts för att inhämta upplysningar om de priser på råmjölk och mejeriprodukter som medlemsstaterna skall meddela kommissionen (artikel 6)

1

Marknadsreglering och marknadsstruktur:

allmän översikt över marknadsstrukturen för den berörda produkten

2

Produktdefinition:

sammansättning (fetthalt, torrsubstansinnehåll, vattenhalt i den fettfria substansen), kvalitetsklass, ålder eller lagringsperiod, presentation och förpackning (t.ex. i lös vikt, i säckar på 25 kg), andra kännetecken

3

Plats och förfarande för prisnotering:

a)

organ som ansvarar för prisstatistiken (adress, fax, e-post),

b)

antal noteringsställen och geografiskt område eller region som priserna gäller för

c)

undersökningsmetod (t.ex. direkt utfrågning av de första köparna). Om priserna fastställs av ett försäljningsorgan bör det anges om priserna baserar sig på en uppskattning eller fakta. Om sekundärt material används bör källorna anges (t.ex. användning av marknadsrapporter),

d)

statistisk bearbetning av priser, däribland de faktorer som används för att räkna om produktens vikt till den representativa vikt som anges i bilaga VI

4

Representativitet:

andelen produkter som noterats (t.ex. i försäljning)

5

Andra relevanta aspekter


BILAGA XIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1498/1999

Den här förordningen

Artikel 1.2 a och 1.2 b

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 b

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 a

Artikel 3 b

Artikel 3 a

Artikel 3 c

Artikel 3 a

Artikel 3 d

Artikel 3 b

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1 a i

Artikel 5.1 a ii

Artikel 5.1 a iii

Artikel 5.1 a

Artikel 5.1 b

Artikel 5.2 a

Artikel 5.1 b

Artikel 5.2 b

Artikel 5.1 c

Artikel 5.2 c

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 6.1 a och 6.1 b

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 och 7.6

Artikel 7.1

Artikel 7.5

Artikel 7.3

Artikel 7.7

Artikel 7.4

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9.1 a

Artikel 9.1 a och 9.1 b

Artikel 9.1 b

Artikel 9.1 c i

Artikel 9.1 c ii

Artikel 9.1 c

Artikel 9.1 d

Artikel 9.1 d

Artikel 9.1 e

Artikel 9.2 a

Artikel 11 a

Artikel 9.2 b och 9.2 c

Artikel 11 b

Artikel 9.2 d

Artikel 9.1 f

Artikel 9.2 e

Artikel 11 c

Artikel 9.2 f

Artikel 11 d

Artikel 9.2 g

Artikel 13 a

Artikel 9.3 a

Artikel 12

Artikel 9.3 b

Artikel 13 b

Artikel 9.4

Artikel 11 e

Artikel 9.5

Artikel 14

Artikel 10


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 563/2005

av den 13 april 2005

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 5.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (3), särskilt artikel 3.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (4) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 263/2005 (EUT L 46, 16.2.2005, s. 38).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 april 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Andra slag av kyckling, frysta

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Importens ursprung

01

Brasilien

02

Thailand

03

Argentina

04

Chile.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/44


BESLUT nr 1/2005 AV MINISTERRÅDET FÖR AVS–EG

av den 8 mars 2005

om antagande av ministerrådets för AVS–EG arbetsordning

(2005/297/EG)

MINISTERRÅDET FÖR AVS–EG HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet AVS–EG som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, särskilt artikel 15.5 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Ambassadörskommittén för AVS–EG beslutade den 30 januari 2001 att anta ministerrådets för AVS–EG arbetsordning genom delegering av befogenheter.

(2)

Vissa ändringar är nödvändiga för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

(3)

Vid det 29:e mötet med ministerrådet AVS–EG i Gaborone, Botswana den 6 maj 2004 beslutades det att arbetsordningen skulle ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tid och plats för sammanträden

1.   I enlighet med artikel 15.1 i partnerskapsavtalet AVS–EG (nedan kallat ”AVS–EG-avtalet”) skall ministerrådet för AVS–EG (nedan kallat ”rådet”) sammanträda i princip en gång om året och eljest på begäran av en av parterna när så behövs.

2.   Rådet skall sammankallas på begäran av dess ordförande. Tidpunkten för dessa sammanträden skall fastställas genom överenskommelse mellan parterna.

3.   Rådet skall sammanträda antingen i de ordinarie sammanträdeslokalerna vid Europeiska unionens råds säte eller vid sätet för sekretariatet för AVS-statsgruppen eller i en stad belägen i en AVS-stat, i enlighet med rådets beslut.

Artikel 2

Dagordning för sammanträdena

1.   Den preliminära dagordningen för varje sammanträde skall fastställas av ordföranden. Den skall tillställas rådets övriga ledamöter åtminstone 30 dagar före sammanträdets början. Den preliminära dagordningen skall innehålla sådana punkter som anmälts och kommit ordföranden tillhanda senast 30 dagar före sammanträdets början.

På den preliminära dagordningen skall sådana punkter tas upp för vilka underlaget har kommit rådets sekretariat till handa i tid för att tillställas rådsledamöterna och ledamöterna i ambassadörskommittén för AVS–EG, nedan kallad ”kommittén”, åtminstone 21 dagar före sammanträdets början.

2.   Dagordningen skall antas av rådet vid början av varje sammanträde. I brådskande fall får rådet, på begäran av AVS-staterna eller gemenskapen, besluta att på dagordningen ta upp sådana punkter för vilka de tidsfrister som föreskrivs i punkt 1 inte har iakttagits.

3.   Den preliminära dagordningen kan delas upp i en del A, en del B och en del C.

Punkter där rådet kan beslut om godkännande utan överläggning skall tas upp i del A.

Punkter som kräver en överläggning i rådet för att kunna godkännas skall tas upp i del B.

Punkter som tas upp i del C är föremål för diskussioner av informell karaktär.

Artikel 3

Överläggningar

1.   I enlighet med artikel 15.3 i AVS–EG-avtalet skall rådets beslut fattas i samförstånd mellan parterna.

2.   Rådets beslut skall vara giltiga endast om minst hälften av medlemmarna i Europeiska unionens råd, en ledamot av Europeiska gemenskapens kommission, nedan kallad ”kommissionen”, och två tredjedelar av de ledamöter som företräder AVS-staternas regeringar är närvarande.

3.   Varje rådsledamot som är förhindrad att delta får låta sig företrädas. I så fall skall hon eller han underrätta ordföranden och ange vilken person eller delegation som har befogenhet att företräda henne eller honom. Ersättaren skall utöva den förhindrade ledamotens alla rättigheter.

4.   Rådsledamöterna får åtföljas av rådgivare som biträder dem.

5.   Varje delegations sammansättning skall meddelas ordföranden före varje sammanträdes början.

6.   En företrädare för Europeiska investeringsbanken (nedan kallad ”banken”) skall vara närvarande vid rådets sammanträden när frågor på områden som rör banken står på dagordningen.

Artikel 4

Skriftligt förfarande

Rådet kan i ett brådskande ärende uttala sig skriftligen. Överenskommelse om ett sådant förfarande kan träffas antingen under ett sammanträde i rådet eller inom kommittén.

Samtidigt med beslutet att tillämpa detta förfarande kan en svarsfrist fastställas. Vid fristens utgång skall rådets ordförande, efter rapport från rådets två sekreterare, på grundval av de inkomna svaren avgöra om överenskommelse kan anses vara träffad.

Artikel 5

Kommittéer och arbetsgrupper

Rådet får inrätta kommittéer och arbetsgrupper med uppgift att utföra sådant arbete som det anser vara nödvändigt, särskilt för att förbereda dess överläggningar rörande samarbetsområden eller särskilda aspekter av partnerskapet.

Övervakningen av arbetet i dessa kommittéer och arbetsgrupper får delegeras till kommittén.

Artikel 6

Begränsade ministergrupper

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 får rådet vid sina sammanträden ge begränsade ministergrupper med lika många deltagare från varje part i uppdrag att förbereda dess överläggningar och slutsatser rörande särskilda punkter på dagordningen.

Artikel 7

Ministerkommittéer

1.   I enlighet med artikel 83 i AVS–EG-avtalet skall det inrättas en AVS–EG-kommitté för utvecklingsfinansieringssamarbete. Rådet skall fastställa arbetsordningen för denna kommitté.

2.   Rådet skall undersöka handelspolitiska frågor och de rapporter som framläggs av den gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel som inrättas genom artikel 38 i AVS–EG-avtalet.

Artikel 8

Stater som närvarar som observatörer

1.   Företrädare för signatärstater som har undertecknat AVS–EG-avtalet, men som vid dess ikraftträdande ännu inte har slutfört de förfaranden som avses i artikel 93.1 och 93.2 i avtalet, får närvara som observatörer vid rådets sammanträden. De kan i så fall tillåtas delta i rådets diskussioner.

2.   Samma regel är tillämplig på de länder som avses i artikel 93.6 i AVS–EG-avtalet.

3.   Rådet får tillåta företrädarna för en stat som ansökt om anslutning till AVS–EG-avtalet att i egenskap av observatörer delta i rådets samarbete.

Artikel 9

Konfidentialitet och offentliga publikationer

1.   Om inte annat beslutats skall rådets sammanträden inte vara offentliga. För tillträde till rådets sammanträden skall det fordras ett passerkort.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra gällande bestämmelser skall rådets överläggningar omfattas av sekretess, såvida inte rådet beslutar något annat.

3.   Varje part kan besluta att i sina respektive offentliga publikationer offentliggöra rådets beslut, resolutioner, rekommendationer och yttranden.

Artikel 10

Dialog med icke-statliga aktörer

1.   I anslutning till sina ordinarie sammanträden får rådet inbjuda företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter och det civila samhället i AVS-staterna respektive Europeiska unionen till åsiktsutbyte i syfte att informera dem och inhämta deras synpunkter och förslag rörande särskilda punkter på dagordningen.

2.   Rådets sekretariat skall anordna åsiktsutbyten mellan företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Det får med kommissionens samtycke anförtro vissa uppgifter till organisationer som företräder det civila samhället. Rådets sekretariat får i synnerhet när det gäller åsiktsutbytet mellan företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens parter i AVS-staterna och EU anförtro vissa uppgifter till Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté.

3.   De punkter på dagordningen som är föremål för en dialog mellan icke-statliga aktörer skall fastställas av rådets ordförande på förslag av rådets sekretariat. De skall meddelas rådets övriga ledamöter samtidigt som den preliminära dagordningen för varje sammanträde.

Artikel 11

Regionala och subregionala organisationer

AVS-staternas regionala och subregionala organisationer får låta sig företrädas vid sammanträdena i rådet och kommittén genom observatörer, under förutsättning att beslut om detta i förväg har fattats av rådet.

Artikel 12

Meddelanden och protokoll

1.   Alla meddelanden som föreskrivs i denna arbetsordning skall genom rådets sekretariats försorg tillställas AVS-staternas företrädare, sekretariatet för gruppen av AVS-stater, medlemsstaternas ständiga representanter, Europeiska unionens råds generalsekretariat och kommissionen.

Dessa meddelanden skall i de fall de rör banken även tillställas bankens ordförande.

2.   Över varje sammanträde skall det upprättas ett protokoll, där särskilt de beslut som fattas av rådet skall anges.

Sedan protokollet godkänts av rådet skall det undertecknas av den sittande ordföranden och av rådets två sekreterare och bevaras i rådets arkiv. En kopia av protokollet skall tillställas de mottagare som anges i punkt 1.

Artikel 13

Dokumentation

Om inte annat beslutas skall rådet överlägga på grundval av underlag som avfattats på parternas officiella språk.

Artikel 14

Texternas form

1.   De beslut, resolutioner, rekommendationer och yttranden som avses i artikel 15.3 i AVS–EG-avtalet skall delas in i artiklar.

De texter som avses i första stycket skall avslutas med formuleringen ”Utfärdad (utfärdat) i…”, följd av det datum då rådet antog texterna.

2.   De beslut som avses i artikel 15.3 i AVS–EG-avtalet skall ha titeln ”Beslut”, följd av ett löpnummer, datum för antagande och en uppgift om ämnet.

Besluten skall innehålla uppgift om dag för ikraftträdande. De skall innehålla följande mening: ”AVS-staterna, gemenskapen och medlemsstaterna skall, var och en för sitt vidkommande, vidta de åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut.”

3.   De resolutioner, rekommendationer och yttranden som avses i artikel 15.3 i AVS–EG-avtalet skall ha titeln ”Resolution”, ”Rekommendation” eller ”Yttrande”, följd av ett ordningsnummer, datum för antagande och en uppgift om ämnet.

4.   De av rådet antagna texterna skall undertecknas av ordföranden och bevaras i rådets arkiv.

Dessa texter skall genom rådets två sekreterares försorg delges de mottagare som avses i artikel 12.1.

Artikel 15

Ordförandeskap

Ordförandeskapet i rådet skall utövas växelvis enligt följande turordning:

Från och med den 1 april till och med den 30 september av en regeringsledamot från en AVS-stat.

Från och med den 1 oktober till och med den 31 mars av en ledamot av Europeiska unionens råd.

Artikel 16

Kommittén

1.   Enligt artikel 15.4 i avtalet AVS–EG får rådet delegera befogenheter till kommittén.

2.   De villkor under vilka kommittén skall sammanträda fastställs i dess arbetsordning.

3.   Kommittén skall förbereda rådets sammanträden och utföra de uppdrag som rådet kan anförtro den.

Artikel 17

Deltagande i den gemensamma församlingen

När rådet deltar i den gemensamma församlingens möten skall det företrädas av sin ordförande.

Om ordföranden är förhindrad att närvara skall han utse den ledamot som skall ersätta honom.

Artikel 18

Samstämmighet i gemenskapspolitiken och inverkan på genomförandet av AVS–EG-avtalet

1.   När AVS-staterna begär samråd enligt artikel 12 i AVS–EG-avtalet skall detta äga rum snarast, i allmänhet senast 15 dagar efter begäran.

2.   Det behöriga organet kan vara rådet, kommittén, en av de båda ministerkommittéer som avses i artikel 7 eller en tillfällig grupp.

Artikel 19

Sekretariat

Sekretariatsuppgifterna för rådet och kommittén skall utföras på jämställd grund av två sekreterare.

De båda sekreterarna skall efter ömsesidigt samråd utnämnas av AVS-staterna respektive av gemenskapen.

Sekreterarna skall utföra sina uppgifter i fullständig oavhängighet med endast AVS–EG-avtalets bästa för ögonen utan att begära eller ta emot instruktioner från någon regering, organisation eller myndighet förutom rådet och kommittén.

All korrespondens till rådet skall tillställas dess ordförande vid rådssekretariatets säte.

Artikel 20

Detta beslut upphäver och ersätter beslut nr 1/2001 av den 30 januari 2001 av ambassadörskommittén för AVS–EG om antagande av ministerrådets för AVS–EG arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

För ministerrådet för AVS–EG

J. ASSELBORN

Ordförande


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/48


BESLUT nr 2/2005 AV MINISTERRÅDET FÖR AVS–EG

av den 8 mars 2005

om arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel

(2005/298/EG)

MINISTERRÅDET FÖR AVS-EG HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat ”avtalet”), särskilt artikel 38.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 38.1 i avtalet inrättas en gemensam ministerkommitté för handel.

(2)

Genom sitt beslut nr 4/2001av den 24 april 2001 antog ambassadörskommittén för AVS arbetsordningen för denna ministerkommitté genom delegation av befogenheter.

(3)

Vissa ändringar visar sig nödvändiga av hänsyn till att nya medlemsstater anslutit sig till Europeiska unionen.

(4)

Vid det 29:e mötet i ministerrådet för AVS–EG i Gaborone, Botswana, den 6 maj 2004, beslutades följaktligen att ändra arbetsordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sammansättning

1.   Gemensamma ministerkommittén för handel, nedan kallad ”handelskommittén”, skall bestå dels av en minister från var och en av Europeiska gemenskapens medlemsstater och av en ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission, dels av samma antal ministrar från AVS–staterna.

2.   Varje part skall meddela handelskommitténs sekretariat namnen på sina företrädare.

3.   Handelskommittén kan besluta om att inrätta särskilda grupper bestående av ett lika stort antal medlemmar från AVS–staterna och från EG samt en kommissionsledamot, för att utarbeta rekommendationer i de olika särskilda frågor som anges i artikel 12.1.

Artikel 2

Ordförandeskap

Ordförandeskapet i handelskommittén skall innehas växelvis i sexmånadersperioder av en ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission på Europeiska gemenskapens vägnar och av en företrädare för AVS–staterna. Den första ordföranden skall vara en företrädare för AVS–staterna.

Artikel 3

Möten

1.   Handelskommittén skall sammanträda minst en gång per år, eller oftare om någon av parterna kräver detta.

2.   Handelskommittén skall sammanträda antingen i de ordinarie sammanträdeslokalerna vid Europeiska unionens råd eller vid sätet för sekretariatet för AVS–statsgruppen eller i en stad belägen i en AVS–stat, i enlighet med beslut som fattas i handelskommittén.

3.   Handelskommittén skall sammanträda på begäran av dess ordförande.

4.   Handelskommitténs beslut skall vara giltiga om en majoritet av företrädarna för Europeiska gemenskapens medlemsstater, en ledamot från Europeiska gemenskapernas kommission och en majoritet av AVS–staternas företrädare är närvarande.

Artikel 4

Representation

1.   Handelskommitténs ledamöter kan låta sig företrädas om de är förhindrade att delta i ett möte.

2.   Om en ledamot önskar låta sig företrädas, skall han före mötet i fråga meddela ordföranden namnet på företrädaren.

3.   Den som utsetts att företräda en av handelskommitténs ledamöter skall utöva ledamotens alla rättigheter.

Artikel 5

Delegationer

1.   Handelskommitténs ledamöter får åtföljas av tjänstemän som har behörighet på handelsområdet.

2.   Före varje möte skall ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation.

3.   Handelskommittén får, under förutsättning att parterna är ense om detta, bjuda in utomstående personer att delta i mötena.

4.   Företrädare för regionala eller subregionala AVS–organisationer som är engagerade i processer för ekonomisk integration får delta i mötena i egenskap av observatörer, om handelskommittén i förväg godkänt detta.

Artikel 6

Sekretariat

Sekretariatet för ministerrådet för AVS–EG skall fungera som sekretariat för handelskommittén.

Artikel 7

Dokument

Sekretariatet för ministerrådet AV–SEG skall ha ansvar för att upprätta alla dokument som krävs vid mötena i handelskommittén.

När handelskommitténs överläggningar grundar sig på skriftliga underlag, skall dess sekretariat numrera och skicka ut sådana dokument som dokument från handelskommittén.

Artikel 8

Korrespondens

1.   All korrespondens ställd till handelskommittén eller till dess ordförande skall vidarebefordras till handelskommitténs sekretariat.

2.   Sekretariatet skall se till att korrespondensen vidarebefordras till den eller de personer den är ställd till; sådana dokument som avses i artikel 7 skall vidarebefordras till handelskommitténs övriga ledamöter. Korrespondens som skickas ut skall sändas till generalsekretariatet vid Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapens medlemsstaters ständiga representationer och till företrädarna för AVS–staternas diplomatiska beskickningar.

Artikel 9

Offentlighet

Om inte något annat beslutas skall handelskommitténs möten inte vara offentliga.

Artikel 10

Dagordning för mötena

1.   Ordföranden skall upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Sekretariatet för handelskommittén skall sända den till mottagarna senast 15 dagar innan mötet inleds.

2.   Den preliminära dagordningen skall omfatta de punkter för vilka ordföranden senast 21 dagar innan mötet inleds har mottagit en begäran från någon av parterna om uppförande på dagordningen. En begäran om att en punkt skall föras upp på dagordningen kan även inges av underkommittén AV–SEG för handelssamarbete. I detta fall skall ordförandena i underkommittén för handelssamarbete kallas att delta i mötet.

3.   Om parterna är överens om detta, får de angivna tidsfristerna förkortas med hänsyn till särskilda omständigheter.

4.   Handelskommittén skall anta dagordningen i början av varje möte.

Artikel 11

Protokoll

1.   Sekretariatet skall snarast möjligt upprätta ett utkast till protokoll från varje möte.

2.   Protokollet skall som regel för varje punkt på dagordningen innehålla uppgift om

a)

de handlingar som lagts fram för handelskommittén,

b)

de uttalanden som någon ledamot av handelskommittén begärt att få förda till protokollet, och

c)

de rekommendationer, uttalanden och slutsatser som antagits på särskilda punkter.

3.   Protokollet skall även omfatta en förteckning över de ledamöter av handelskommittén eller de företrädare som deltagit i mötet.

4.   Utkastet till protokoll skall föreläggas handelskommittén för godkännande vid dess nästkommande möte. Det kan även godkännas skriftligen av de två parterna. Sedan protokollet godkänts skall två giltiga exemplar undertecknas av sekretariatet och arkiveras av parterna. En kopia av protokollet skall sändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 8.

Artikel 12

Rekommendationer

1.   Handelskommittén skall genom överenskommelse i samförstånd mellan parterna utfärda rekommendationer rörande alla handelsfrågor, bl.a. frågor som rör multilaterala handelsförhandlingar, avtal om ekonomiskt partnerskap, samarbete i internationella forum och frågor om råvaror.

2.   Mellan mötena får handelskommittén utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande, om parterna kommer överens om detta. Ett skriftligt förfarande skall utgöras av en notväxling mellan sekretariatets båda sekreterare, som skall handla i samförstånd med parterna.

3.   Handelskommitténs rekommendationer skall benämnas ”rekommendation” och följas av löpnummer, dag för antagande och en beskrivning av ämnet.

4.   Handelskommitténs rekommendationer skall bestyrkas av sekretariatet och ordföranden.

5.   Rekommendationer skall sändas som dokument från handelskommittén till var och en av de mottagare som avses i artikel 8.

6.   Handelskommittén skall regelbundet översända lämpliga rapporter till ministerrådet för AVS–EG.

Artikel 13

Språk

Om inget annat beslutas skall handelskommittén grunda sina överläggningar på handlingar som upprättats på parternas officiella språk.

Artikel 14

Kostnader

Punkt 1 i protokoll 1 till avtalet om de gemensamma institutionernas driftskostnader skall också tillämpas för de kostnader som handelskommittén ådrar sig.

Artikel 15

Genom detta beslut upphävs och ersätts beslut nr 4/2001 av den 24 april 2001 av ambassadörskommittén för AVS–EG om antagande av arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

På ministerrådet för AVS–EG:s vägnar

Ordförande

J. ASSELBORN


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/51


BESLUT nr 3/2005 AV MINISTERRÅDET FÖR AVS–EG

av den 8 mars 2005

om antagande av AVS–EG-ambassadörskommitténs arbetsordning

(2005/299/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av AVS–EG-partnerskapsavtalet som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, särskilt artikel 16.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

AVS–EG-ambassadörskommittén antog genom beslut nr 2/2001 av den 30 januari 2001 sin arbetsordning.

(2)

Vissa ändringar är nödvändiga för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

(3)

Vid det 29:e mötet i AVS–EG-ministerrådet i Gaborone i Botswana den 6 maj 2004 beslutades det att arbetsordningen skulle ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tid och plats för sammanträden

1.   I enlighet med artikel 16.2 i AVS–EG-partnerskapsavtalet (nedan kallat ”AVS–EG-avtalet”) skall AVS–EG-ambassadörskommittén (nedan kallad ”kommittén”) sammanträda regelbundet, särskilt i syfte att förbereda mötena i ministerrådet (nedan kallat ”rådet”), och eljest på begäran av en av parterna när så behövs.

2.   Kommittén skall sammankallas av sin ordförande. Tidpunkten för sammanträdena skall fastställas genom överenskommelse mellan parterna.

3.   Kommittén skall sammanträda antingen vid Europeiska unionens råds säte eller vid sätet för generalsekretariatet för AVS-statsgruppen. Efter särskilt beslut får den dock sammanträda i en stad belägen i en AVS-stat.

Artikel 2

Kommitténs uppgifter

1.   I enlighet med artikel 16.2 i AVS–EG-avtalet skall kommittén biträda rådet i fullgörandet av dess uppgifter och utföra varje uppdrag som rådet ger den. Den skall övervaka tillämpningen av AVS–EG-avtalet och även framstegen när det gäller förverkligandet av de mål som fastställs i detta.

2.   Kommittén skall rapportera till rådet, särskilt på de områden där rådet har delegerat befogenheter.

3.   Kommittén skall även förelägga rådet alla resolutioner, rekommendationer eller yttranden som den anser vara nödvändiga eller lämpliga.

Artikel 3

Dagordning för sammanträdena

1.   Den preliminära dagordningen för varje sammanträde skall fastställas av ordföranden. Den skall tillställas kommitténs övriga ledamöter minst åtta dagar före sammanträdet.

Den preliminära dagordningen skall innehålla sådana punkter som anmälts och kommit ordföranden tillhanda minst tio dagar före sammanträdet. På den preliminära dagordningen skall endast sådana punkter tas upp för vilka underlaget har kommit rådets sekretariat tillhanda i tid för att kunna tillställas kommittéledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet.

2.   Dagordningen skall antas av kommittén vid början av varje sammanträde. I brådskande fall får kommittén, på begäran av AVS-staterna eller gemenskapen, besluta att på dagordningen ta upp sådana punkter för vilka de tidsfrister som föreskrivs i punkt 1 inte har iakttagits.

Artikel 4

Överläggningar

1.   Kommitténs beslut skall fattas i samförstånd mellan gemenskapen, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan.

2.   Kommitténs beslut skall vara giltiga endast om minst hälften av gemenskapens medlemsstaters ständiga representanter, en företrädare för kommissionen och hälften av ledamöterna i AVS-ambassadörskommittén är närvarande.

3.   Varje kommittéledamot som är förhindrad att delta får låta sig företrädas. I så fall skall han underrätta ordföranden och ange vilken person eller vilken delegation som har befogenhet att företräda honom. Ersättaren skall utöva den förhindrade ledamotens alla rättigheter.

4.   Kommittéledamöterna får åtföljas av rådgivare.

5.   En företrädare för Europeiska investeringsbanken (nedan kallad ”banken”) skall vara närvarande vid kommitténs sammanträden när frågor på områden som rör banken står på dagordningen.

Artikel 5

Skriftliga förfaranden, offentliga publikationer och texternas form

Artikel 4, artikel 9.3 och artikel 14 i AVS–EG-rådets arbetsordning skall tillämpas på de texter som kommittén antar.

Artikel 6

Stater som närvarar som observatörer

1.   Företrädare för signatärstater som har undertecknat AVS–EG-avtalet, men som vid dess ikraftträdande ännu inte har slutfört de förfaranden som avses i artikel 93 i avtalet, får närvara som observatörer vid kommitténs sammanträden. De kan i så fall tillåtas delta i kommitténs diskussioner.

2.   Samma regel är tillämplig på de länder som avses i artikel 93.6 i AVS–EG-avtalet.

3.   Kommittén får tillåta företrädarna för en stat som ansökt om anslutning till AVS–EG-avtalet att i egenskap av observatörer delta i kommitténs arbete.

Artikel 7

Konfidentialitet

1.   Om inte annat beslutas skall kommitténs sammanträden inte vara offentliga.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra gällande bestämmelser skall kommitténs överläggningar omfattas av sekretess, såvida inte kommittén beslutar något annat.

Artikel 8

Meddelanden och protokoll

1.   Alla meddelanden som föreskrivs i denna arbetsordning skall genom rådets sekretariats försorg tillställas AVS-staternas företrädare, sekretariatet för gruppen av AVS-stater, medlemsstaternas ständiga representanter, Europeiska unionens råds generalsekretariat och kommissionen.

Dessa meddelanden skall i de fall de rör banken även tillställas bankens ordförande.

2.   Över varje sammanträde skall det upprättas ett protokoll, där särskilt de beslut som fattats av kommittén skall anges.

Sedan protokollet godkänts av kommittén skall det undertecknas av kommitténs ordförande och av rådets sekreterare och bevaras i rådets arkiv. En kopia av protokollet skall tillställas de mottagare som anges i punkt 1.

Artikel 9

Ordförandeskap

Ordförandeskapet i kommittén skall utövas växelvis, sex månader i taget, av en av gemenskapen utsedd ständig representant för en medlemsstat och en av AVS-staterna utsedd delegationschef som är företrädare för en AVS-stat.

Artikel 10

Korrespondens och dokumentation

1.   Korrespondens till kommittén skall tillställas dess ordförande vid rådets sekretariats säte.

2.   Om inte annat beslutas skall kommittén överlägga på grundval av underlag som avfattats på parternas officiella språk.

Artikel 11

Kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper

1.   Kommittén skall biträdas av följande:

i)

Den tullsamarbetskommitté som inrättas genom artikel 37 i protokoll nr 1 i bilaga V till AVS–EG-avtalet.

ii)

Den ständiga gemensamma grupp för frågor som rör bananer som föreskrivs i artikel 3 i protokoll nr 5 till bilaga V till AVS–EG-avtalet.

iii)

Underkommittén för handelssamarbete.

iv)

Underkommittén för socker.

v)

Den gemensamma arbetsgrupp för frågor som rör ris som avses i punkt 5 i förklaring XXIV till AVS–EG-avtalets slutakt.

vi)

Den gemensamma arbetsgrupp för frågor som rör rom som avses i punkt 6 i förklaring XXV till AVS–EG-avtalets slutakt.

2.   Kommittén får inrätta andra lämpliga underkommittéer eller arbetsgrupper för att utföra sådant arbete som den anser vara nödvändigt för fullgörandet av de uppgifter som avses i artikel 16.2 i AVS–EG-avtalet.

3.   Dessa kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper skall rapportera till kommittén om sitt arbete.

Artikel 12

Kommittéernas, underkommittéernas och arbetsgruppernas sammansättning

1.   Med undantag av tullsamarbetskommittén skall de kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som avses i artikel 11 bestå av AVS-ambassadörerna eller deras företrädare, företrädare för kommissionen och företrädare för medlemsstaterna.

2.   En företrädare för banken skall vara närvarande vid dessa kommittéers, underkommittéers och arbetsgruppers sammanträden när frågor som rör banken står på dagordningen.

3.   Ledamöterna av dessa kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper får biträdas i sitt arbete av sakkunniga.

Artikel 13

Ordförandeskap i kommittéerna, underkommittéerna och arbetsgrupperna

1.   De kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som avses i artikel 11 skall stå under gemensamt ordförandeskap av, från AVS-partens sida, en ambassadör och, från gemenskapens sida, en företrädare för kommissionen eller en medlemsstat.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får varje medordförande i undantagsfall och enligt överenskommelse låta sig företrädas av den han eller hon utser.

Artikel 14

Sammanträdesförfarande för kommittéerna, underkommittéerna och arbetsgrupperna

De kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som avses i artikel 11 skall med sju dagars varsel, utom i brådskande fall, sammanträda på begäran av endera parten och efter samråd mellan ordförandena.

Artikel 15

Arbetsordning för kommittéerna, underkommittéerna och arbetsgrupperna

De kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som avses i artikel 11 får med kommitténs godkännande fastställa sin egen arbetsordning.

Artikel 16

Sekretariat

1.   Sekretariatsuppgifterna och annat arbete som krävs för att kommittén samt de kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som avses i artikel 11 skall fungera (utarbetande av dagordningar, utsändande av tillhörande dokument m.m.) skall utföras av rådets sekretariat.

2.   Sekretariatet skall så snart som möjligt efter varje sammanträde upprätta ett protokoll över sammanträdena i dessa kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper.

Detta protokoll skall genom rådets sekretariats försorg tillställas företrädarna för AVS-staterna, sekretariatet för gruppen av AVS-stater, medlemsstaternas ständiga representanter, Europeiska unionens råds generalsekretariat och kommissionen.

Artikel 17

Detta beslut upphäver och ersätter AVS–EG-ambassadörskommitténs beslut nr 2/2001 av den 30 januari 2001 om antagande av sin arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

För AVS–EG-ministerrådet

J. ASSELBORN

Ordförande


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/54


BESLUT nr 2/2005 AV AVS–EG-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 8 mars 2005

om antagande av arbetsordningen för AVS–EG-kommittén för tullsamarbete

(2005/300/EG)

AVS–EG-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av beslut nr 2/1995 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 juni 1995 om sammansättningen av EG:s och AVS:s tullsamarbetskommitté och verksamhetsbestämmelser för denna,

med beaktande av det AVS–EG-partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 (1) (nedan kallat ”partnerskapsavtalet”), särskilt artikel 37 i protokoll 1 till bilaga V till detta,

med beaktande av AVS–EG-ambassadörskommitténs arbetsordning, särskilt artikel 15 i denna, där det hänvisas till fastställandet av en arbetsordning för de kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper som biträder ambassadörskommittén,

i en önskan att uppnå de mål som AVS-staterna och Europeiska gemenskapen fastställt i avdelning II i del 3 i partnerskapsavtalet,

med beaktande av att ett effektivt tullsamarbete mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen kan bidra till att handeln mellan dessa utvecklas,

med beaktande av att kommitténs mandat fastställs i artiklarna 37 och 38 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den tullsamarbetskommitté som inrättas genom artikel 37 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet (nedan kallad ”kommittén”), skall vara sammansatt av å ena sidan experter från Europeiska gemenskapens medlemsstater samt kommissionstjänstemän med ansvar för tullfrågor och å andra sidan experter från AVS-staterna samt tjänstemän inom AVS-staternas regionala grupperingar med ansvar för tullfrågor. Kommittén får när så behövs inhämta lämplig sakkunskap.

2.   Båda parter skall meddela namnen på sina företrädare och sin medordförande till AVS–EG-ministerrådets sekretariat.

Artikel 2

Kommitténs uppgifter skall i enlighet med artiklarna 37.1–37.6 och 38.8–38.10 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet vara följande:

a)

Genomföra administrativt samarbete som syftar till riktig och likformig tillämpning av protokoll 1 till partnerskapsavtalet samt utföra varje annan uppgift inom tullområdet som kan komma att anförtros åt den.

b)

Regelbundet undersöka de effekter som tillämpningen av ursprungsreglerna har på AVS-staterna och rekommendera AVS–EG-ministerrådet lämpliga åtgärder.

c)

Fatta beslut om undantag från ursprungsreglerna på de villkor som anges i artikel 38.9 och 38.10 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet.

d)

Förbereda AVS–EG-ministerrådets beslut i enlighet med artikel 40 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet.

Artikel 3

1.   Kommittén skall sammanträda minst två gånger per år på datum som fastställs gemensamt av AVS-gruppen och Europeiska gemenskapen, som regel minst åtta dagar före AVS–EG-ambassadörskommitténs sammanträde. Extra sammanträden får sammankallas vid behov.

2.   Vid behov får kommittén tillsätta ad hoc-arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

3.   Ordföranden skall kalla till kommitténs sammanträden. Kommitténs överläggningar skall vara konfidentiella, om inte annat beslutas.

Artikel 4

Ordförandeskapet för kommittén skall utövas växelvis, sex månader i taget, av AVS-gruppen respektive Europeiska gemenskapen enligt följande:

Den 1 april–30 september utövar AVS-gruppens medordförande ordförandeskapet.

Den 1 oktober–31 mars utövar Europeiska gemenskapens medordförande ordförandeskapet.

Artikel 5

1.   En preliminär dagordning för varje sammanträde skall upprättas av ordföranden i samråd med dennes medordförande och skall godkännas av kommittén i början av sammanträdet.

2.   AVS–EG-ministerrådets sekretariat skall utföra sekretariatsuppgifter samt övrigt arbete som krävs för att kommittén skall fungera.

3.   Sekretariatet skall skicka ut kallelser, dagordning, utkast till bestämmelser och alla övriga arbetsdokument till kommitténs ledamöter senast två veckor före sammanträdet.

4.   Efter varje sammanträde skall sekretariatet upprätta ett protokoll som skall godkännas vid kommitténs påföljande sammanträde.

Artikel 6

Kommittén är beslutför endast om majoriteten av de företrädare som utsetts av AVS-gruppen samt en företrädare för kommissionen är närvarande.

Artikel 7

1.   Kommitténs beslut skall antas genom överenskommelse mellan AVS-staterna å ena sidan och Europeiska gemenskapen å andra sidan.

2.   Om kommittén inte är i stånd att anta ett beslut, skall den hänskjuta ärendet till AVS–EG-ambassadörskommittén.

3.   I undantagsfall får de båda ordförandena besluta att besluten skall antas genom skriftligt förfarande, särskilt vad beträffar beslut som antas i enlighet med artikel 38 i protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet.

Artikel 8

Om de frågor som skall behandlas kräver särskild sakkunskap, får kommittén, om den anser det lämpligt, besluta att experter skall vara närvarande.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 får varje AVS-stat som inte ingår i kommittén närvara som observatör, om inte kommittén beslutat att sammanträdet skall hållas i begränsad krets.

Artikel 9

Kommittén skall lägga fram sina rapporter för AVS–EG-ambassadörskommittén.

Artikel 10

AVS-staterna å ena sidan och medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen å andra sidan skall, var och en i den mån den berörs, vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut.

Artikel 11

Detta beslut får verkan när det har undertecknats. Det upphäver och ersätter beslut nr 2/1995 av ministerrådet för AVS–EG av den 8 juni 1995 om sammansättningen av EG:s och AVS:s tullsamarbetskommitté och verksamhetsbestämmelser för denna.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

På AVS–EG-ambassdörskommitténs vägnar

M. SCHOMMER

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 1.


Kommissionen

14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/56


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 september 2004

om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd

[delgivet med nr K(2004) 3349]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/301/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,

efter att i enlighet med nämnda artiklar (1) ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig, och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 16 december 2002 anmälde Förenade kungariket en plan till kommissionen om att bevilja regionalstöd till Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd (nedan kallat ”Peugeot”). Kommissionen begärde ytterligare upplysningar den 7 februari 2003, som Förenade kungariket lämnade genom en skrivelse av den 7 mars 2003.

(2)

Genom en skrivelse av den 30 april 2003 underrättade kommissionen Förenade kungariket om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget, då det förelåg tvivel på stödets förenlighet med den gemensamma marknaden.

(3)

Kommissionens beslut om att inleda ett förfarande offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (2). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

(4)

Efter att den 25 juli 2003 ha begärt en förlängning av tidsfristen för att inkomma med kommentarer lämnade Förenade kungariket sina synpunkter på inledandet av förfarandet den 5 september 2003. Efter ett möte mellan kommissionen, Förenade kungariket och stödmottagaren i Bryssel den 17 oktober 2003, sände kommissionen en ny begäran om upplysningar till Förenade kungariket den 20 oktober 2003. Förenade kungariket lämnade upplysningarna den 19 februari och den 4 maj 2004.

II.   BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN OCH AV STÖDMOTTAGAREN

(5)

Det stöd som planeras skulle beviljas Peugeot, ett dotterbolag till den franska gruppen PSA Peugeot Citroën (nedan kallat ”PSA”). PSA utvecklar, tillverkar och säljer motorfordon. Under 2003 sålde PSA 3 286 100 fordon över hela världen och hade en omsättning på 54,238 miljarder euro och en rörelsevinst på 2,915 miljarder euro.

(6)

Det anmälda projektet avser den investering som är nödvändig för att framställa en ny modell som skall ersätta den nuvarande Peugeot 206 och relaterade produkter.

(7)

Den nuvarande kapaciteten på anläggningen i Ryton är 183 500 fordon/år. Den nuvarande 206-modellen kommer att avvecklas från 2008 och en ny modell kommer att införas som kräver en ny plattform. Kapaciteten vid anläggningen förväntas fortsätta vara konstant med 183 500 fordon/år.

(8)

Det anmälda projektet förväntas inledas under 2005 och avslutas under 2010. Enligt Förenade kungariket inbegriper projektet uppförandet av nya (lackningsverkstad, ytbehandling) eller ombyggda (ny verktygsutrustning för de olika plattformarnas karosseriverkstad, slutmontering) produktionslinjer för den nya modellen. Infrastrukturarbetet kommer att inbegripa en förbättring av miljö-, arbets- och säkerhetsvillkoren och ett nytt parkeringsområde för färdiga fordon. Enligt Förenade kungariket kommer den totala investering som krävs att uppgå till 187,760 miljoner pund sterling i nominellt värde.

(9)

Enligt Förenade kungariket är projektet rörligt och PSA överväger en alternativ lokalisering i Trnava i Slovakien för projektet. PSA tillkännagav i januari 2003 att man hade beslutat att välja Trnava som lokalisering för en nyetablering. Den nya anläggningen i Trnava kommer att vara klar för produktion 2008 och den skall producera 300 000 små bilar/år av samma typ som den nya modell som skall ersätta Peugeot 206. Enligt de brittiska myndigheterna diskuterar PSA om man skall utvidga den planerade kapaciteten i Trnava och samtidigt avveckla produktionen i Ryton.

(10)

Projektet är förlagt till den befintliga PSA-anläggningen i Ryton, i regionen West Midlands. Ryton-on-Dunsmore är ett stödområde som omfattas av artikel 87.3 c. Det regionala stödtaket för området uppgår till 10 % nettobidragsekvivalenter för perioden 2000–2006.

(11)

Det anmälda stödet beviljas genom den godkända selektiva regionala stödordningen (3) med rättslig grund i avsnitt 7 i Industrial Development Act 1982.

(12)

Det föreslagna stödet ges i form av ett direkt bidrag och kommer att utbetalas under perioden 2005–2010. Det uppgår i nominellt värde till 19 100 miljoner pund i bruttobidragsekvivalenter, med ett nuvärde på 14,411 miljoner i bruttobidragsekvivalenter (basår 2002, diskonteringsränta 6,01 %). De stödberättigande investeringarna uppgår till 187,760 miljoner pund i nominellt värde och till 146,837 miljoner pund i nuvärde. Därför är den stödnivå som Förenade kungariket har anmält 9,81 % i bruttobidragsekvivalenter.

(13)

Projektet har inte tilldelats stöd eller finansiering av annat slag från gemenskapen.

III.   BESKRIVNING AV DE SKÄL SOM LETT TILL ATT FÖRFARANDET INLETTS

(14)

I beslutet av den 30 april 2003 om att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i fördraget (4) uttryckte kommissionen tvivel avseende det föreslagna stödets nödvändighet och proportionalitet. För att undanröja dessa tvivel begärde kommissionen ytterligare klargöranden och handlingar.

(15)

Beträffande stödets nödvändighet betvivlade kommissionen att Trnava hade övervägts som ett lönsamt alternativ till Ryton för projektet i fråga. Den begärde att få ytterligare bevis, t.ex. lokaliseringsundersökningen för att påvisa att projektet är rörligt i enlighet med rambestämmelserna för statligt stöd till bilindustrin.

(16)

Beträffande stödets proportionalitet uttryckte kommissionen tvivel avseende följande:

Den exakta beräkningen av de stödberättigande kostnaderna.

Upptagande av investeringar i distributionsutrustning i de stödberättigande kostnaderna.

Motiveringen till de högre investeringskostnaderna för mark, byggnader, maskiner och utrustning i Ryton i förhållande till Trnava.

Motiveringen till de lägre driftskostnaderna för komponenter och material i Trnava.

Den exakta beräkningen av kostnaderna för friställandet av anställda i Ryton.

(17)

Slutligen uttryckte kommissionen tvivel om beräkningen av de kapacitetsvariationer som Förenade kungariket lagt fram i samband med fastställandet av tilläggen.

IV.   KOMMENTARER FRÅN FÖRENADE KUNGARIKET

(18)

Förenade kungariket lämnade sina kommentater på inledandet av förfarandet den 5 september 2003 och ytterligare upplysningar den 19 februari respektive den 4 maj 2004.

(19)

Beträffande stödets nödvändighet bekräftade Förenade kungariket att projektet är rörligt. För detta ändamål lämnade Förenade kungariket dokument som visade att Trnava är ett lönsamt tekniskt alternativ till Ryton för projektet.

(20)

Förenade kungariket lämnade också ytterligare upplysningar avseende de tvivel som kommissionen uttryckt vid inledandet av förfarandet beträffande stödets proportionalitet.

(21)

Genom en skrivelse av den 5 september 2003 lämnade Förenade kungariket en ny kostnads- och intäktsanalys som skiljde sig från den som ursprungligen anmäldes i flera viktiga aspekter, inklusive högre investeringskostnader i Trnava för maskiner och utrustning, men lägre driftskostnader i Ryton för arbetskraft och lägre driftskostnader i Trnava för energi och vatten samt inkommande och utgående frakt. Vissa av ändringarna rörde poster som kommissionen inte hade uttryckt några tvivel om vid inledandet av förfarandet.

(22)

Genom skrivelsen av den 19 februari 2004 lade Förenade kungariket fram en ny version av kostnads- och intäktsanalysen som i stort sett överensstämde med den som lämnats i september 2003, med några undantag (exempelvis hade siffrorna för arbetskraftskostnaden i Ryton och utgående transportkostnader i Trnava ändrats tillbaka till de som ursprungligen anmäldes). Förenade kungariket förtydligade de poster som kommissionen hade haft betänkligheter om vid inledandet av förfarandet och de poster som hade ändrats efter det att förfarandet inletts. Genom en skrivelse av den 4 maj 2004 underrättade Förenade kungariket kommissionen om att projektet kan inledas först vid utgången av 2004 eller början på 2005. Kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004 ändrades i enlighet därmed, med 2005 som första investeringsår.

(23)

Beträffande frågan om markkostnaden i Trnava hävdade Förenade kungariket att ingen kostnad skulle inkluderas, då projektet kunde genomföras inom anläggningens befintliga område. Som en vägledning behövs 30 hektar land för projektet, vars kostnad uppgår till 0,512 miljoner pund i nuvärde.

(24)

Beträffande investeringskostnaderna för byggnader, maskiner och utrustning anpassade Förenade kungariket kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004 för att ta hänsyn till kommissionens iakttagelser. Medan den ursprungliga kostnads- och intäktsanalys som anmäldes bara tog hänsyn till de kostnader som var strikt nödvändiga i Trnava för projektet tar den ändrade versionen också hänsyn till andelen övergripande fasta och allmänna kostnader som kan påföras projektet. Därmed blir alternativet Trnava dyrare än ombyggnaden av anläggningen i Ryton.

(25)

Beträffande investeringskostnaderna för distributionsutrustning bekräftade Förenade kungariket att de inte betraktats som stödberättigade kostnader och att de inte inkluderats i kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004, eftersom de är nödvändiga i båda scenarierna och därför inte påverkar nackdelarna för Ryton.

(26)

Beträffande driftskostnaderna för komponenter och material lämnade Förenade kungariket kopior på PSA:s interna planeringsdokument från maj 2003 som rapporterar kostnadsskillnaden för komponenter i gruppens olika anläggningar. Den största skillnaden vad gäller kostnaden för komponenterna i Ryton och Trnava uppstår på grund av betydligt lägre timlöner i Trnava, som visar sig genom lägre kostnader för lokalt inköpta större komponenter som t.ex. stötfångare, takfotsinklädnader, säten, dörrpaneler och instrumentbrädor.

(27)

Förenade kungariket lämnade också handlingar som visade på en minskning av de planerade kostnaderna i Trnava för energi och vatten samt för inkommande transporter. Beträffande kostnaderna för inkommande transporter lämnade Förenade kungariket en kopia på det uppdaterade interna planeringsdokumentet för Trnava-anläggningen, i dess version från november 2003, i vilken den ursprungliga kostnadsvärderingen minskats för att ta hänsyn till en högre beräknad andel lokalt inköpta komponenter.

(28)

Beträffande kostnaderna för friställandet av personal klargjorde Förenade kungariket att dessa hade tagits med i beräkningarna av kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004 som merkostnader för lokaliseringen i Trnava, på liknande sätt som för kostnaderna för nedläggningen av Ryton-anläggningen. Förenade kungariket lämnade också närmare uppgifter om beräkningen av dessa kostnader. Däremot inkluderade inte Förenade kungariket investeringar för underhåll i Ryton i kostnads- och intäktsanalysen då allmänna investeringar för underhåll måste göras i båda scenarierna.

(29)

Slutligen bekräftade Förenade kungariket att justeringen (top-up) uppåt på 2 % skulle tillämpas på de regionala nackdelar som var ett resultat av kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004, eftersom produktionen inte kommer att öka till följd av det stödda projektet.

V.   BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN

(30)

Den åtgärd som Förenade kungariket anmält till förmån för PCA UK utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget. Det skulle finansieras av staten eller med statliga medel. Dessutom kan stödet, eftersom det utgör en betydande del av projektets finansiering, snedvrida konkurrensen i gemenskapen genom att det ger PCA UK en fördel jämfört med konkurrenter som inte får stöd. Dessutom förekommer en betydande handel mellan medlemsstaterna på bilmarknaden, där PSA är en av de stora aktörerna.

(31)

I artikel 87.2 i fördraget räknas vissa slag av stöd upp som är förenliga med fördraget. Med tanke på stödets natur och syfte och företagets geografiska läge är punkterna a, b och c inte tillämpliga på planen i fråga. I artikel 87.3 i fördraget räknas andra former av stöd upp som kan anses vara förenliga med den gemensamma marknaden. Kommissionen noterar att projektet är beläget i Ryton-on-Dunsmore som kan omfattas av det stöd som anges i artikel 87.3 c i fördraget, med ett regionalt tak på 10 % nettobidragsekvivalenter.

(32)

Stödet i fråga är avsett för PCA UK, ett företag som tillverkar och monterar motorfordon. Företaget ingår därför som en del av bilindustrin i enlighet med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin (5) (nedan kallade ”rambestämmelserna”).

(33)

I rambestämmelserna fastställs att stöd som offentliga myndigheter avser att bevilja ett enskilt projekt inom ramen för en godkänd stödordning till ett företag verksamt i bilindustrin, enligt artikel 88.3 i fördraget måste anmälas innan det får beviljas, om någondera av följande trösklar nåtts: i) totalkostnaden för projektet uppgår till 50 miljoner euro, eller ii) det sammanlagda bruttobeloppet för projektet, vare sig det är statligt stöd eller stöd som härrör från gemenskapsinstrument, uppgår till 5 miljoner euro. Både totalkostnaden för projektet och stödbeloppet överskrider tröskelvärdena för anmälan. Genom att anmäla det planerade stödet till PCA UK har Förenade kungariket följt bestämmelserna i artikel 88.3 i fördraget.

(34)

Enligt riktlinjerna skall kommissionen vaka över att det beviljade stödet både är nödvändigt för genomförandet av projektet och är proportionellt mot allvaret i de problem som det skall hjälpa till att lösa. Båda dessa principer, om proportionalitet och nödvändighet, måste uppfyllas för att kommissionen skall kunna godkänna ett statligt stöd till bilindustrin.

(35)

Enligt punkt 3.2 a i rambestämmelserna måste det stödmottagande företaget klart visa att det har ett ekonomiskt lönsamt lokaliseringsalternativ för genomförandet av projektet för att påvisa behovet av regionalstöd. Om den ifrågavarande investeringen inte kan göras på någon annan ny eller befintlig industrianläggning inom gruppen som kan ta emot investeringen i fråga måste företaget genomföra projektet på den enda fabriksanläggning som finns tillgänglig, även utan stöd. Därför kan inget regionalt stöd godkännas för projekt som inte kan flyttas till en annan plats.

(36)

Kommissionen har bedömt den dokumentation och information som Förenade kungariket lämnat och dragit slutsatsen att utformningen av Trnava-anläggningen och dokumenten i anknytning till urvalsprocessen och de tekniska egenskaperna visar att anläggningen har möjlighet att ta emot det projekt som undersöks. Faktum är att den produktion som för närvarande planeras för anläggningen är 55 bilar/timme från och med 2006. Anläggningen skulle dock kunna producera upp till 87 bilar/timme efter det att en ny produktionslinje införts med en kapacitet 32 bilar/timme. Det finns tillräckligt med mark för en sådan expansion inom den befintliga anläggningen och all infrastruktur är redan förenlig med de högre produktionsvolymerna.

(37)

Vidare noterar kommissionen att Trnava-anläggningen, enligt pressen, fortfarande övervägs av PSA-gruppen som ett möjligt alternativ till Ryton för det projekt som undersöks.

(38)

På grundval av den information som det hänvisas till i skäl 36 och 37 drar kommissionen slutsatsen att Trnava faktiskt är ett lönsamt alternativ till Ryton för det projekt som övervägs.

(39)

Kommissionen har också kontrollerat att projektet inkluderar en komplett nedmontering av de föråldrade produktionslinjerna och att helt nya maskiner och utrustning installeras i den övergripande produktionsstrukturen som klart skiljer sig från den tidigare strukturen. Projektet uppfyller därmed kriteriet för omvandling enligt rambestämmelserna.

(40)

Kommissionen drar således slutsatsen att projektet är rörligt och kan därför anses vara berättigat till regionalstöd, eftersom stödet i fråga är nödvändigt för att dra till sig investeringen till den understödda regionen.

(41)

Enligt punkt 3.2 b i rambestämmelserna fastställs stödberättigande kostnader i det regionala system som är tillämpligt för stödområdet i fråga. Efter att ha bedömt de ytterligare upplysningar som Förenade kungariket lämnat om beräkningen av de stödberättigande kostnaderna och investeringarna i distributionsutrustning har kommissionen kontrollerat att kostnader på upp till 146,873 miljoner pund sterling i nuvärde kan anses vara stödberättigande.

(42)

Enligt punkt 3.2 c i rambestämmelserna skall kommissionen försäkra sig om att det planerade stödet står i proportion till de regionala problem som det skall bidra till att lösa. För detta ändamål används en kostnads- och intäktsanalys.

(43)

En kostnads- och intäktsanalys jämför, för de rörliga inslagen, de kostnader en investerare skulle få för att genomföra projektet i regionen i fråga med de kostnader som investeraren skulle få för ett identiskt projekt med en annan lokalisering. Genom denna jämförelse fastställer kommissionen de specifika nackdelarna i stödområdet i fråga. Kommissionen godkänner regionalstöd inom gränsen för dessa regionala nackdelar.

(44)

Enligt punkt 3.2 c i rambestämmelserna bedöms driftsnackdelarna i Ryton jämfört med Trnava under tre år i kostnads- och intäktsanalysen, eftersom projektet i fråga inte gäller en nyetablering. Den kostnads- och intäktsanalys som lämnats omfattar perioden 2008–2010, dvs. tre år från det att produktionen inleds i enlighet med punkt 3.3 i bilaga I till rambestämmelserna. År 2002 är referensår för analysen, som visar en nettonackdel på 18,772 miljoner pund sterling för lokaliseringen i Ryton jämfört med lokaliseringen i Trnava. Projeketets regionala nackdel (6) uppgår därmed till 12,78 %.

(45)

Kommissionen har bedömt de ytterligare upplysningar och dokument från Förenade kungariket efter beslutet om att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i fördraget. Beträffande markkostnaden godtar inte kommissionen Förenade kungarikets argument att inga sådana kostnader bör ingå i kostnads- och intäktsanalysen, eftersom projektet kan genomföras inom Trnava-anläggningens befintliga markområde. PSA har nyligen köpt marken i fråga för att genomföra projektet, ifall det slutliga valet skulle bli Trnava istället för Ryton. Markkostnaden måste därför inkluderas i kostnaderna för Trnava-anläggningen, som följaktligen ökar med 0,512 miljoner pund.

(46)

Beträffande investeringskostnaderna för byggnader, maskiner och utrustning samt distributionsutrustning kan kommissionen godta siffrorna i kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004, som visar att ombyggnaden i Ryton skulle kräva en nuvärdeberäknad investering på 4,522 miljoner pund mindre än utbyggnaden i Trnava.

(47)

Beträffande driftskostnaderna för komponenter och material visar interna handlingar efter det att förfarandet inleddes att Ryton-anläggningen dras med en nackdel för urvalda komponenter som köpts lokalt och där mervärdet från lokal arbetskraft är relevant. I gengäld har inga kostnadsskillnader tagits upp i kostnads- och intäktsanalysen för komponenter (t.ex. motorer eller växellådor) som köps in i hela världen från samma leverantör. Efter att ha bedömt de nya upplysningarna drar kommissionen slutsatsen att siffrorna i anslutning till denna post kan godtas för ändamålet med kostnads- och intäktsanalysen.

(48)

På liknande sätt är de nya upplysningarna tillräckliga för att påvisa att uppdateringarna av kostnads- och intäktsanalysen från februari 2004 vad gäller energi och vatten, inkommande transporter och kostnader för att friställa personal baseras på dokumenterade bevis och återspeglar godtagbara värderingar av utvecklingen av dessa kostnader under den period som omfattas av kostnads- och intäktsanalysen.

(49)

Kommissionens kostnads- och intäktsanalys skiljer sig bara marginellt från den som Förenade kungariket lade fram efter det att förfarandet inleddes, medan skillnaderna från den som ursprungligen anmäldes är större. Enligt kommissionen visar kostnads- och intäktsanalysen en nettonackdel för Ryton på 18,260 miljoner pund i 2002 års värde (7) (jämfört med 18,772 miljoner pund enligt Förenade kungariket). Projektets regionala nackdel är 12,44 % (8) (jämfört med 12,78 % enligt Förenade kungariket).

(50)

Slutligen bedömer kommissionen frågan om en justering som tar hänsyn till ökad eller minskad kapacitet för motorfordonstillverkaren i fråga under investeringsperioden. En ökning av den regionala nackdelen till följd av kostnads- och intäktsanalysen godtas under förutsättning att stödmottagaren inte ökar de kapacitetsproblem som motorfordonsindustrin står inför. I gengäld minskar den regionala nackdelen till följd av kostnads- och intäktsanalysen om stödmottagaren potentiellt förvärrar branschens överkapacitetsproblem.

(51)

Kommissionen godtar inte Förenade kungarikets argument att ändringen i kapacitet bör beräknas genom att man bara undersöker projektet och inte utifrån PSA:s europeiska produktionskapacitet. Enligt rambestämmelserna jämför kostnads- och intäktsanalysen identiska projekt, vilket bland annat innebär projekt för tillverkning av samma antal fordon. Det är därför korrekt, men irrelevant, att det projekt som undersöks inte skulle påverka PSA:s övergripande produktionskapacitet. Det anges tydligt i punkt 3.2 d i rambestämmelserna att syftet med justeringen är att återspegla investeringsprojektets påverkan på konkurrensen genom att titta på variationerna i produktionskapaciteten i den grupp som berörs. För detta ändamål har kommissionen jämfört motorfordonstillverkarens totala europeiska produktionskapacitet i fråga före och efter projektet. Enligt den dokumentation som lämnats kommer PSA:s kapacitet att öka betydligt genom de nya anläggningar som drivs i Kolin (200 000 bilar/år för PSA) och i Trnava (300 000 enheter), medan inga nedskärningar av kapaciteten på andra europeiska anläggningar planeras. Följaktligen kommer den regionala nackdelen till följd av kostnads- och intäktsanalysen att minska med 2 % (stor påverkan på konkurrensen för ett investeringsprojekt i ett område som omfattas av artikel 87.3 c), vilket resulterar i en slutlig nackdel på 10,44 %.

VI.   SLUTSATSER

(52)

Projektets stödnivå (9,81 % bruttobidragsekvivalenter) är lägre än både den nackdel som identifierats i kostnads- och intäktsanalysen och justeringen (10,44 %) och det regionala stödtaket (10 % nettobidragsekvivalent). Det regionala stöd som Förenade kungariket planerar att bevilja PCA UK uppfyller därmed de kriterier som krävs för att betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd i Ryton, som i nominellt värde uppgår till 19,100 miljoner pund i bruttobidragsekvivalenter, till ett nuvärde på 14,411 miljoner pund i bruttobidragsekvivalenter (basår 2002, diskonteringsränta 6,01 %) för en stödberättigad investering till ett nominellt värde på 187,760 pund (146,837 pund i nuvärde) är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2004.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 147, 24.6.2003, s. 2.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  Kommissionens beslut av den25 april 2001 om att inte göra några invändningar i ärende N 731/00 (EGT C 211, 28.7.2001, s. 48).

(4)  Se fotnot 1.

(5)  EGT C 279, 15.9.1997, s. 1. Rambestämmelserna upphörde att gälla den 31 december 2002, men tillämpas fortfarande på statligt stöd som anmälts till kommissionen före det datumet. Se kommissionens meddelande till medlemsstaterna (EGT C 258, 9.9.2000, s. 6).

(6)  

Formula

(7)  Ursprungliga nettonackdelar som Förenade kungariket presenterat (18,772 miljoner pund) – markkostnader i Trnava (0,512 miljoner pund) (se skäl 44) = 18,260 miljoner pund.

(8)  

Formula


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 mars 2005

om ändring av beslut 97/467/EG vad gäller införande av en anläggning i Kroatien i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera ratitkött

[delgivet med nr K(2005) 985]

(Text av betydelse för EES)

(2005/302/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker (1), särskilt artikel 2.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 97/467/EG av den 7 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt (2) finns provisoriska förteckningar över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera kött av hägnat vilt, kaninkött och ratitkött.

(2)

Kroatien har uppgett namnet på en anläggning som producerar ratitkött och som enligt intyg från de behöriga myndigheterna uppfyller gemenskapens bestämmelser.

(3)

Denna anläggning bör därför införas i de förteckningar som upprättats genom beslut 97/467/EG.

(4)

Eftersom den berörda anläggningen ännu inte har kontrollerats på plats skall import från denna inte omfattas av minskade fysiska kontroller enligt rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3).

(5)

Beslut 97/467/EG bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 97/467/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 21 april 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33), rättad version i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 57. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/591/EG (EUT L 263, 10.8.2004, s. 21).

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1), rättad version i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.


BILAGA

I bilaga II skall följande läggas till:

”País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH”

 


Rättelser

14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/64


Rättelse till kommissionens beslut 2005/290/EG av den 4 april 2005 om förenklade intyg för import av sperma från nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 93 av den 12 april 2005 )

På sidan 38 i bilaga II, under ”Djurhälsointyg”, skall det i punkt 10.1, vid [a) i), vara som följer:

”[a) i)

har varit fritt i tolv månader från boskapspest, afrikansk svinpest, [mul- och klövsjuka] (4), [klassisk svinpest] (4) och [vesikulär svinsjuka] (4), och”


14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/64


Rättelse till avtal mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

( Europeiska unionens officiella tidning L 94 av den 13 april 2005 )

På sidan 44, under C. Brev från Europeiska unionen, andra stycket, sista raden, skall det

i stället för:

” ’På Europeiska unionens vägnar’ ”

vara:

” ’f.d. jugoslaviska republiken Makedonien’ ”.