ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 94

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
13 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 555/2005 av den 17 februari 2005 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

1

Avtal Genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

3

Protokoll om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 556/2005 av den 12 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 557/2005 av den 11 april 2005 om förbud mot fiske efter nordhavsräka med fartyg under någon medlemsstats flagg, utom Estland, Lettland, Litauen och Polen

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 558/2005 av den 12 april 2005 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter och (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 559/2005 av den 12 april 2005 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder, som genom rådets förordning (EG) nr 2074/2004 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Demokratiska folkrepubliken Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Demokratiska folkrepubliken Laos, och om registrering av sådan import

26

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 1 april 2005 om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2004) 2849]  ( 1 )

30

 

*

Kommissionens beslut av den 5 april 2005 om en begäran om undantag i enlighet med punkt 2 b i bilaga III till rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, samt artikel 9 i detta [delgivet med nr K(2005) 1032]

34

 

*

Uttalande från Kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

37

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/296/GUSP, RIF av den 24 januari 2005 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

38

Avtal mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 555/2005

av den 17 februari 2005

om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar (2) har de båda parterna fört förhandlingar i syfte att fastställa vilka ändringar eller tillägg som skall införas i avtalet när tillämpningstiden löper ut för det protokoll som är fogat till avtalet.

(2)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades den 8 september 2003 ett nytt protokoll om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i ovannämnda avtal.

(3)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta protokoll.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa nyckeln för fördelning av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna på grundval av fördelningen av de traditionella fiskemöjligheterna inom ramen för fiskeavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till protokollet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

a)

Notfartyg för tonfiskfiske:

 

Spanien: 22 fartyg

 

Frankrike: 16 fartyg

 

Italien: 2 fartyg

b)

Fartyg för fiske med flytlinor:

 

Spanien: 24 fartyg

 

Frankrike: 10 fartyg

 

Portugal: 6 fartyg

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta protokoll är skyldiga att meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i den madagaskiska fiskezonen enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredjelands farvatten och på öppet hav (3).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha befogenhet att med för gemenskapen bindande verkan underteckna protokollet.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2005.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 15 september 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 73, 18.3.1986, s. 26.

(3)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


AVTAL

Genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 8 september 2003 i Antananarivo om fastställande av möjligheterna till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättningen för perioden 1 januari 2004–31 december 2006, kan jag bekräfta att Madagaskars regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 januari 2004 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 7 i detsamma, under förutsättning att gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att utbetalningen av den ekonomiska ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet sker före den 30 september 2004.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta gemenskapens samtycke till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Jag har mottagit Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Med hänvisning till det protokoll som paraferades den 8 september 2003 i Antananarivo om fastställande av möjligheterna till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättningen för perioden 1 januari 2004–31 december 2006, kan jag bekräfta att Madagaskars regering är beredd att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 januari 2004 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 7 i detsamma, under förutsättning att gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att utbetalningen av den ekonomiska ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet sker före den 30 september 2004.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta gemenskapens samtycke till en sådan provisorisk tillämpning.”

Jag kan härmed bekräfta gemenskapens samtycke till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar


PROTOKOLL

om fastställande för perioden 1 januari 2004–31 december 2006 av de möjligheter till fiske efter tonfisk och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar

Artikel 1

1.   Enligt artikel 2 i avtalet och under en period om tre år från och med den 1 januari 2004 skall licenser beviljas som tillåter fiske i Madagaskars fiskezon för 40 notfartyg för tonfiskfiske försedda med frysanläggning och 40 fartyg som bedriver fiske med flytlinor.

Dessutom kan på gemenskapens begäran vissa licenser beviljas för andra typer av fiskefartyg, på villkor som skall bestämmas inom den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet.

2.   De fartyg som för flagg från en av Europeiska gemenskapens medlemsstater får endast bedriva fiske efter tonfisk i Madagaskars fiskezon förutsatt att de innehar en fiskelicens som utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i bilagan.

Artikel 2

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet skall vara 825 000 euro/år (varav 320 000 euro i ekonomisk kompensation som skall betalas senast den 30 november det första året och senast den 30 april det andra och tredje året, och 505 000 euro för de åtgärder som avses i artikel 3 i detta protokoll).

Den ekonomiska kompensation som skall betalas för protokollets första tillämpningsår (den 1 januari 2004–31 december 2004) uppgår emellertid till 196 385 euro efter avräkning av beloppet för perioden 1 januari 2004–20 maj 2004 som redan betalats inom ramen för det föregående protokollet.

2.   Den ekonomiska ersättningen täcker en fångstvikt i de madagaskiska farvattnen på 11 000 ton fisk av tonfiskfamiljen per år. Om gemenskapsfartygens fångster av fisk av tonfiskfamiljen i den madagaskiska fiskezonen överstiger denna mängd, skall det ovan angivna beloppet ökas i proportion härmed. Det totala beloppet för den ekonomiska ersättningen från gemenskapen får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i punkt 1.

3.   Den ekonomiska kompensationen skall betalas till ett konto hos Madagaskars statskassa som anvisats av de madagaskiska myndigheterna.

Artikel 3

1.   För att säkerställa en utveckling mot hållbart och ansvarsfullt fiske skall de båda parterna till ömsesidig nytta arbeta för ett partnerskap vars främsta syfte skall vara att främja ökade kunskaper om fiske och biologiska resurser, kvalitetskontroll, fiskerikontroll, utveckling av småskaligt fiske, fiskesamhällen, praktik och utbildning.

2.   Av den totala ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 kommer följande åtgärder att finansieras med 505 000 euro per år enligt fördelningen nedan:

a)

Finansiering av madagaskiska vetenskapliga program som syftar till att förbättra kunskapen om fiskeresurserna för att säkra en hållbar förvaltning av dessa: 90 000 euro. Detta bidrag kan, på begäran av Madagaskars regering, bland annat ges i form av bidrag till kostnaderna för internationella sammankomster avsedda att förbättra såväl kunskaperna om som förvaltningen av fiskeresurserna.

b)

Stöd för ett system för uppföljning, kontroll och övervakning av fisket: 267 000 euro.

c)

Finansiering av stipendier för studier eller praktik och stöd till utbildning av sjöfolk: 60 000 euro.

d)

Stöd för utveckling av det traditionella fisket: 68 000 euro.

e)

Stöd för att administrera observatörernas verksamhet: 20 000 euro.

3.   Beloppen i a, b, d och e skall betalas till fiskeriministeriet efter det att ett detaljerat årsprogram med tidsplan och fastställa mål för var och en av de riktade åtgärderna lämnats till kommissionen senast den 30 september 2004 för det första året och senast den 30 april det andra och det tredje året; beloppen skall betalas till bankkonton i de behöriga madagaskiska myndigheternas namn. Årsprogrammet skall lämnas till kommissionen senast den 31 juli 2004 för det första året och den 28 februari för de därpå följande åren. Programmet för det första året skall emellertid bara omfatta perioden 21 maj–31 december 2004.

Kommissionen förbehåller sig rätten att begära kompletterande uppgifter som den anser vara nödvändiga från fiskeriministeriet.

4.   De belopp som anges i c skall betalas till fiskeriministeriet efterhand som de används till de bankkonton som ministeriet har uppgett.

5.   De behöriga madagaskiska myndigheterna skall senast den 31 mars det påföljande året överlämna en årsrapport till kommissionen om användningen av de medel som beviljats för de åtgärder som anges i punkt 2, om genomförandet av åtgärderna samt om uppnådda resultat. Kommissionen förbehåller sig rätten att begära kompletterande uppgifter från fiskeriministeriet. Mot bakgrund av hur åtgärderna faktiskt har genomförts och efter samråd med de behöriga madagaskiska myndigheterna inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet har kommissionen rätt att på nytt granska de berörda utbetalningarna.

Artikel 4

Skulle Europeiska gemenskapen underlåta att göra de utbetalningar som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 har Madagaskar rätt att avbryta tillämpningen av protokollet.

Artikel 5

Skulle allvarliga omständigheter, med undantag av naturfenomen, förhindra fiskeverksamheten i Madagaskars fiskezon får Europeiska gemenskapen hålla inne den ekonomiska ersättningen efter samråd mellan de båda parterna.

När situationen åter blivit normal, skall betalningen av den ekonomiska ersättningen återupptas sedan parterna efter samråd konstaterat att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

Giltighetstiden för de licenser som beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 4 i avtalet skall förlängas med en period som motsvarar den under vilken fiskeverksamheten legat nere.

Artikel 6

Bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar upphävs och ersätts med bilagan till detta protokoll.

Artikel 7

Detta protokoll träder i kraft samma dag som det undertecknas.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

BILAGA

VILLKOR FÖR ATT EUROPEISKA GEMENSKAPENS FARTYG SKALL FÅ BEDRIVA FISKE EFTER TONFISK I MADAGASKARS FISKEZON

1.   FORMALITETER VID ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

Förfarandet för ansökan om och utfärdande av licenser som ger möjlighet för Europeiska gemenskapens fartyg att fiska i de madagaskiska farvattnen är följande:

a)

Kommissionen skall via sin representant i Madagaskar vid ett och samma tillfälle överlämna följande till de madagaskiska myndigheterna:

en licensansökan för varje fartyg, avfattad av den redare som vill bedriva fiske inom ramen för detta avtal, senast den 1 december före det år som licensen skall gälla.

Genom undantag från ovanstående får redare som inte har lämnat in någon licensansökan före den 1 december göra detta under det innevarande kalenderåret senast 30 dagar före den dag då fisket inleds. I detta fall skall redaren betala samtliga avgifter för hela året enligt punkt 2 b.

en årlig ansökan om förhandstillstånd att segla in i Madagaskars territorialvatten. Detta tillstånd skall gälla under licensens giltighetstid.

Ansökan skall göras med hjälp av det formulär som Madagaskar föreskriver för detta ändamål, enligt förlagan i tillägg 1. Ansökan skall åtföljas av kvitto på förskottsinbetalning från redaren.

b)

Licensen skall utfärdas för ett visst fartyg och kan inte överlåtas.

På begäran av kommissionen skall dock, i händelse av force majeure, licensen för ett visst fartyg ersättas med en ny licens för ett annat fartyg med egenskaper som motsvarar dem för det fartyg som skall ersättas. Redaren för det fartyg som skall ersättas skall via kommissionens delegation i Madagaskar återlämna den annullerade licensen till det madagaskiska fiskeriministeriet.

På den nya licensen skall följande anges:

Utfärdandedatum.

Att licensen upphäver och ersätter licensen för det förra fartyget.

Ingen avgift enligt artikel 5 i avtalet skall betalas för den återstående giltighetstiden.

c)

De madagaskiska myndigheterna skall återsända licensen till kommissionens representant i Madagaskar.

d)

Licensen skall alltid förvaras ombord på fartyget. Så snart de madagaskiska myndigheterna erhåller meddelande om förskottsbetalning från Europeiska kommissionen skall fartyget upptas i en förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, som skall delges de myndigheter i Madagaskar som ansvarar för fiskerikontrollen. En kopia av licensen kan erhållas via fax i avvaktan på den riktiga licensen. Kopian skall förvaras ombord.

e)

Redare för tonfiskfartyg skall representeras av en skeppsklarerare i Madagaskar.

f)

De madagaskiska myndigheterna skall innan protokollet träder i kraft meddela kommissionens delegation vilka bankkonton som skall användas för betalningen av avgifter och förskott.

2.   LICENSERNAS GILTIGHET OCH ERLÄGGANDE AV LICENSAVGIFT

a)

Genom undantag från artikel 4.4 i avtalet skall licenserna gälla ett kalenderår, fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. De skall kunna förnyas. För protokollets första tillämpningsår (1 januari 2004–31 december 2004) gäller emellertid att för de fartyg som den 1 januari 2004 innehar en licens som beviljats enligt det föregående protokollet och som löper ut den 20 maj 2004, skall denna licens gälla fram till och med denna dag.

b)

Licensavgiften fastställs till 25 euro per ton fångst i farvattnen under madagaskisk jurisdiktion. Licenserna skall utfärdas mot betalning i förskott till den madagaskiska statskassan av 2 800 euro per år för varje notfartyg för tonfiske, 1 750 euro per år för varje fartyg för fiske med flytlinor på över 150 BRT och 1 200 euro per år för varje fartyg för fiske med flytlinor på högst 150 BRT. Förskottsbetalningarna skall motsvara avgifterna för 112, 70 respektive 48 ton årlig fångst i Madagaskars fiskezon.

För protokollets första tillämpningsår (1 januari 2004–31 december 2004) skall emellertid förskottsbetalningarna för de fartyg, som den 1 januari 2004 innehar en licens som beviljats enligt det föregående protokollet och som löper ut den 20 maj 2004, fastställas enligt följande för den återstående perioden av detta första tillämpningsår (21 maj 2004–31 december 2004):

För notfartyg för tonfiskfiske: 1 720 euro.

För fartyg för fiske med flytlinor på över 150 BRT: 1 091 euro.

För fartyg för fiske med flytlinor på högst 150 BRT: 735 euro.

3.   FÅNGSTDEKLARATION OCH AVRÄKNING AV AVGIFTER

a)

De fartyg som är behöriga att fiska i Madagaskars fiskezon inom ramen för detta avtal skall via kommissionens delegation i Madagaskar underrätta det madagaskiska centret för övervakning av fiske om sina fångster enligt följande:

 

På notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för fiske med flytlinor skall det finnas ett fiskeformulär enligt förlagan i tillägg 2 för varje fiskeperiod som tillbringats i Madagaskars fiskezon. Dessa formulär skall skickas till ovannämnda behöriga myndigheter senast den 31 mars efter det år under vilket licenserna var giltiga.

 

Formulären skall fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare. Formulären skall fyllas i för samtliga fartyg som har erhållit licens även om de inte har bedrivit fiske.

b)

Avräkningen av avgifterna för det föregående kalenderåret skall, senast den 30 juni efter det år under vilket licenserna var giltiga, fastställas av kommissionen efter det att förskott och avgifter enligt punkt 2 b ovan dragits av. Avräkningen skall ske på grundval av den sammanställning av fångster som utarbetas utifrån de fångstdeklarationer som varje redare upprättat. Sammanställningen av fångsterna skall bekräftas av de vetenskapliga institut som är behöriga att kontrollera fångstuppgifter i medlemsstaterna, t.ex. l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer (IFREMER), l’Institut Océanographique Espagnol (IEO) och l’Institut de Recherche sur la Pêche et la Mer (IPIMAR), och det behöriga madagaskiska institutet l'Unité Statistique Thonière d'Antsiranana (USTA).

Avräkningen av avgifterna, som fastställs av kommissionen, skall meddelas det madagaskiska centret för övervakning av fiske för bekräftelse. Centret har en tidsfrist på 30 dagar för att lämna eventuellt yttrande.

Efter utgången av tidsfristen skall avräkningen av avgifterna skickas till redarna.

Om parterna inte är överens skall de samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet för att upprätta en slutlig avräkning av avgifterna som sedan meddelas redarna.

Redarna skall göra eventuella tilläggsinbetalningar till de madagaskiska fiskerimyndigheterna inom 30 dagar efter underrättelsen om den slutliga avräkningen av avgifterna.

Om beloppet på avräkningen är lägre än beloppet på förskottsinbetalningen enligt punkt 2 b ovan återbetalas inte mellanskillnaden till redaren.

4.   MEDDELANDEN

Befälhavaren skall senast tre timmar i förväg, per radio (frekvens duplex 8 755 Tx 8 231 Rx USB), fax (261-20-22 49014) eller e-post (csp-mprh@dts.mg) vars mottagande skall bekräftas, meddela det madagaskiska centret för övervakning av fiske sin avsikt att med sitt fartyg segla in i eller ut ur den madagaskiska fiskezonen.

I samband med meddelandet om sin avsikt att segla in i fiskezonen skall befälhavaren även uppge en uppskattning av de kvantiteter fångst som hålls ombord, även i det fall då sådan saknas.

Slutligen skall han också i samband med meddelandet om sin avsikt att segla ut ur den madagaskiska fiskezonen uppge en uppskattning av de kvantiteter fisk som har fångats under vistelsen där.

Kommunikation via radio måste ske under de arbetstider och arbetsdagar som gäller i Madagaskar.

Dessa skyldigheter gäller också för gemenskapsfartyg som har för avsikt att landa fångst i en madagaskisk hamn.

5.   OBSERVATÖRER

På begäran av fiskeriministeriet skall notfartygen för tonfiskfiske och fartygen för fiske med flytlinor ta ombord en observatör, som skall behandlas som en befälsperson. Den tid observatören skall finnas ombord skall fastställas av fiskeriministeriet, men skall dock normalt inte överstiga den tid som han behöver för att fullgöra sina uppgifter. Observatörernas specifika arbetsuppgifter redovisas i tillägg 3.

Villkoren för observatörens ombordstigning skall bestämmas av fiskeriministeriet företrätt av det madagaskiska centret för övervakning av fiske.

Redaren eller hans skeppsklarerare skall meddela det madagaskiska centret för övervakning av fiske minst två dagar i förväg innan fartyget anlöper en madagaskisk hamn med hänsyn till observatörens ombordstigning.

Redaren skall via sin skeppsklarerare betala 20 euro för varje dag som observatören tillbringar ombord på ett notfartyg för tonfiskfiske eller fartyg för fiske med flytlinor till den madagaskiska regeringen (madagaskiska centret för övervakning av fiske).

Kostnaderna för transport till ombordstigningshamnen i Madagaskar skall betalas av den madagaskiska regeringen. Kostnaderna för observatörens resor utanför Madagaskar skall betalas av redaren. Observatörer kan tas ombord på upp till 30% av de gemenskapsfartyg som bedriver fiske i den madagaskiska fiskezonen. Den tid som observatören är ombord på fartyget beror på fiskeresans längd i zonen. Om ett gemenskapsfartyg inte går in i någon madagaskisk hamn för att ta ombord en observatör skall ombordstigningen äga rum med hjälp av en patrullbåt från det madagaskiska centret för övervakning av fiske.

Platsen för och transportkostnaderna i samband med observatörens ombordstigning till havs skall fastställas gemensamt av det madagaskiska centret för övervakning av fiske och den berörde redaren, och kostnaderna skall betalas av redaren.

Observatörens ombordstigning på ett annat fartyg till havs skall gemensamt beslutas av fartygets befälhavare och det madagaskiska centret för övervakning av fiske.

Om observatören inte befinner sig där han skall gå ombord inom tolv timmar efter överenskommen tid skall redaren automatiskt befrias från sin skyldighet att ta ombord observatören i fråga. Om fartygets avgång försenas skall redaren betala kost och logi för observatören fram till den tidpunkt han faktiskt stiger ombord.

6.   PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

a)

För den totala flottan notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för fiske med flytlinor gäller att minst 40 madagaskiska sjömän skall mönstras på permanent under hela fiskeåret i den madagaskiska fiskezonen. Redarnas skeppsklarerare och övriga berörda skall gemensamt fastställa lönen för de påmönstrade sjömännen. Lönen skall täcka socialförsäkringsförmåner.

Anställningsavtalen för dessa sjömän skall ingås av skeppsklarerarna och de berörda.

En detaljerad förteckning över de madagaskiska sjömännen ombord (namn, tid ombord, lön etc.) skall lämnas till fiskeriministeriet senast den 31 januari året det år under vilket licensen var giltig.

Om den totala flottan notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för fiske med flytlinor tillsammans inte påmönstrar 40 sjömän, skall de redare som inte påmönstrat några sjömän betala en kompensation för icke påmönstrade sjömän, vilken skall fastställas av den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, motsvarande fiskeårets längd i den madagaskiska fiskezonen. Denna summa skall användas för utbildning av madagaskiska fiskare och betalas in på ett konto vars nummer meddelas skeppsklarerarna, med kopia till kommissionens delegation i Madagaskar.

b)

ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla för sjömännen ombord på gemenskapsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Anställningsavtalen för de lokala sjömännen, varav undertecknarna skall ha en kopia, skall upprättas mellan företrädarna för redarna och sjömännen och/eller deras fackförening eller företrädare i samråd med de behöriga lokala myndigheterna. Avtalen skall garantera sjömännen den socialförsäkring som är tillämplig och innefatta livförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Lönevillkoren för lokala sjömän/fiskare får inte vara sämre än de som gäller för den madagaskiska besättningen och inte under några omständigheter lägre än ILO:s normer.

Om arbetsgivaren är ett lokalt företag skall redarens namn och flaggstaten anges i anställningsavtalet.

Redaren skall garantera lokala sjömän samma levnads- och arbetsvillkor ombord som gäller för sjömän från gemenskapen.

7.   FISKEZONER

De fiskezoner som gemenskapsfartygen har tillträde till utgörs av samtliga de farvatten under madagaskisk jurisdiktion som ligger mer än tolv nautiska mil utanför kusten.

Om fiskeministeriet beslutar att lägga ut försöksanordningar för koncentration av fisk skall de underrätta kommissionen och de berörda redarnas skeppsklarerare om detta och ange anordningarnas geografiska koordinater.

Från och med den trettionde dagen efter detta tillkännagivande är det förbjudet att komma närmare dessa anordningar än 1,5 nautiska mil. Varje avveckling av försöksanordningar för koncentration av fisk skall genast meddelas ovannämnda parter.

8.   INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING AV FISKET

De fartyg som innehar en licens skall tillåta och underlätta för varje tjänsteman som av Republiken Madagaskar utnämnts att inspektera och kontrollera fisket, att gå ombord och fullgöra sina uppgifter.

9.   SATELLITÖVERVAKNING

Mot bakgrund av att Madagaskar har infört ett system för övervakning av fartyg (VMS) för den nationella flottan och har för avsikt att på ett icke-diskriminerande sätt utöka detta till att omfatta samtliga fartyg som bedriver fiske i dess fiskezon, och att gemenskapsfartyg sedan den 1 januari 2000 enligt gemenskapslagstiftningen övervakas via satellit oavsett var de bedriver fiske, rekommenderas de nationella myndigheterna i flaggstaterna och i Republiken Madagaskar att satellitövervaka de fartyg som fiskar inom ramen för avtalet enligt följande villkor:

1.

Med avseende på satellitövervakningen har de madagaskiska myndigheterna meddelat gemenskapen koordinaterna (latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon (tabell I). Den karta som hör till koordinattabellen bifogas i tillägg 4.

De madagaskiska myndigheterna skall överlämna dessa uppgifter elektroniskt, uttryckta i decimalgrader i WGS-84 datum-systemet.

2.

Parterna skall utbyta uppgifter om X.25-adresser och de specifikationer som används i elektroniska meddelanden mellan respektive kontrollcenter enligt villkoren i punkterna 4 och 6. I dessa uppgifter skall i möjligaste mån ingå namn, telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser (Internet eller X.400) som kan användas för vanliga meddelanden mellan kontrollcentren.

3.

Fartygens position skall fastställas med en felmarginal på under 500 m och med ett konfidensintervall på 99%.

4.

Då ett fartyg, som fiskar inom ramen för avtalet och satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i en av Madagaskars fiskezoner skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter (longitud, latitud, kurs och hastighet) med högst en timmes intervall till det madagaskiska centret för övervakning av fiske. Dessa meddelanden skall identifieras som positionsrapporter.

5.

De meddelanden som avses i punkt 4 skall sändas elektroniskt i X.25-format utan något tilläggsprotokoll. Meddelandena skall skickas i realtid, enligt det format som anges i bilaga II.

6.

Om anordningen för permanent satellitövervakning ombord på ett fiskefartyg drabbas av tekniska problem eller tekniskt avbrott skall befälhavaren på fartyget i rimlig tid meddela de uppgifter som avses i punkt 4 till flaggstatens kontrollcenter. Under dessa förhållanden måste en sammanfattande positionsrapport sändas kl. 6, kl. 12 och kl. 18 (lokal tid Madagaskar) så länge fartyget befinner sig i en madagaskisk fiskezon. Denna sammanfattande positionsrapport skall inbegripa de positionsrapporter som fartygets befälhavare registrerat med en timmas mellanrum i enlighet med punkt 4.

Flaggstatens kontrollcenter eller fiskefartyget skall omedelbart sända dessa meddelanden till det madagaskiska centret för övervakning av fiske. Bristfällig utrustning skall repareras eller ersättas så snart fartyget avslutat fiskeresan eller inom högst en månad. Efter denna tidsfrist får fartyget i fråga inte påbörja någon ny fiskeresa förrän utrustningen reparerats eller ersatts.

7.

Flaggstaternas kontrollcentrer skall övervaka sina respektive fartygs rörelser i de madagaskiska vattnen varannan timme. Om övervakningen av fartygen inte sker enligt fastställda villkor skall det madagaskiska centret för övervakning av fiske omedelbart underrättas och förfarandet i punkt 6 tillämpas.

8.

Om det madagaskiska centret för övervakning av fiske konstaterar att flaggstaten inte meddelar de uppgifter som avses i punkt 4 skall den andra parten omedelbart underrättas.

9.

De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser, är uteslutande avsedda för de madagaskiska myndigheternas kontroll och övervakning av den gemenskapsflotta som fiskar inom ramen för avtalet mellan EG och Madagaskar. Uppgifterna får inte under några omständigheter vidarebefordras till andra parter.

10.

Parterna har enats om att snarast möjligt, dock senast sex månader efter det att dessa bestämmelser trätt i kraft, göra allt som krävs för att uppfylla kraven beträffande de meddelanden som avses i punkterna 4 och 6.

11.

Parterna har enats om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen för att kontrollera att all utrustning är fullt kompatibel med den andra partens krav i samband med dessa bestämmelser.

12.

Vid tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna samråda inom den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet.

Tabell I

Koordinaterna (latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon

(se också bifogad karta i tillägg 4)

 

Koordinater i decimalgrader

Koordinater i grader och minuter

Ref

X

Y

X

Y

A

49,4

– 10,3

49°24′O

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′O

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′O

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′O

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′O

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′O

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′O

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′O

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′O

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′O

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′O

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′O

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′O

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′O

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′O

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′O

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′O

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′O

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′O

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′O

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′O

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′O

11°12′S


Tabell II

Överföring av vms-meddelanden till Madagaskar

Positionsrapport

Uppgift

Kod

Obligatorisk/frivillig

Kommentarer

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift – mottagare. ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

O

Meddelandeuppgift – avsändare. ISO-landskod Alpha 3

Flaggstat

FS

F

 

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – typ av meddelande ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens ISO-3-kod följt av ett nummer)

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

O

Uppgifter om fartygets position – i grader och minuter N/S ggmm (WGS–84)

Longitud

LO

O

Uppgifter om fartygets position – i grader och minuter Ö/V ggmm (WGS–84)

Kurs

CO

O

Fartygskurs, 360 graders skala

Hastighet

SP

O

Fartygshastighet i tiotal knop

Datum

DA

O

Uppgifter om fartygets position – datum för registrering av position UTC (ååååmmdd)

Tidpunkt

TI

O

Uppgifter om fartygets position – tidpunkt för registrering av position UTC (ttmm)

Slut på rapport

ER

O

Systemuppgift – visar att rapporten är avslutad

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring skall struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck (//) och en datafältkod anger att överföringen börjar.

Ett enkelt snedstreck (/) skiljer datafältkoden från efterföljande data.

Frivilliga uppgifter skall införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.

10.   OMLASTNING

Vid omlastning av fisk skall notfartygen för tonfiskfiske med frysanläggning överlämna den fisk de inte själva behåller till ett bolag eller till ett organ som har utsetts av de madagaskiska fiskemyndigheterna.

11.   TJÄNSTER

De redare från gemenskapen som fiskar i Madagaskars fiskezon skall bemöda sig om att i första hand utnyttja madagaskiska tjänster (skrovunderhåll, godshantering, bunkring, konsignation osv.).

Madagaskars myndigheter skall tillsammans med dem som utnyttjar avtalet fastställa villkoren för användning av hamnutrustning.

12.   PÅFÖLJDER

Varje överträdelse av bestämmelserna i detta protokoll och av madagaskisk fiskelagstiftning kommer att beivras i enlighet med gällande madagaskiska lagar och andra författningar.

Europeiska kommissionen skall inom högst 48 timmar underrättas skriftligen om varje påföljd som vidtagits gentemot ett gemenskapsfartyg och om samtliga fakta i samband med detta.

13.   FÖRFARANDE VID BORDNING

1.   Överföring av information

Madagaskars fiskeriministerium skall inom 48 timmar skriftligen underrätta kommissionens delegation och flaggstaten om bordning i Madagaskars fiskezon av ett gemenskapsfartyg som fiskar enligt fiskeavtalet och översända en kortfattad rapport om omständigheterna och anledningen till bordningen. Kommissionens delegation och flaggstaten skall också hållas informerade om utvecklingen av inledda förfaranden och om eventuella sanktioner.

2.   Reglering av bordning

I enlighet med fiskelagstiftningen och tillhörande förordningar får brott mot reglerna regleras

a)

genom förlikning, i vilket fall bötesbeloppet skall fastställas i enlighet med madagaskisk lagstiftning om minimi- och maximibelopp, eller

b)

genom rättsligt förfarande i enlighet med madagaskisk lag om ärendet inte kan regleras genom förlikning.

3.   Fartyget skall frisläppas och dess besättning tillåtas lämna hamnen

a)

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, mot uppvisande av kvitto på betalningen, eller

b)

så snart en bankgaranti har ställts i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs, mot uppvisande av ett intyg om att garantin har ställts.

14.   MILJÖSKYDD

För att skydda miljön förbinder sig de båda parterna att vidta följande åtgärder:

Förbjuda samtliga fartyg att tömma ut kolväten och derivat av kolväten i Madagaskars fiskezon och att kasta plastmaterial och hushållsavfall i zonen.

Främja ansvarsfullt fiske och säkerställa rationell förvaltning och bevarande av tonfiskbestånden inom ramen för IOTC.

Förbjuda fångst av skyddade arter och arter som inte får fångas, t.ex. val, delfin, sköldpadda och sjöfågel.

Europeiska gemenskapen skall vara skyldig att meddela fiskeriministeriet varje oegentlighet med anknytning till miljön som begås av ett fartyg som fiskar i Madagaskars fiskezon.

Tillägg 1

Image

Tillägg 2

Image

Tillägg 3

OBSERVATÖRER OMBORD

Alla notfartyg för fiske efter tonfisk och fartyg för fiske med flytlinor som har tillstånd att fiska i den madagaskiska fiskezonen skall ta ombord en observatör från det madagaskiska centret för övervakning av fiske som skall kunna uppvisa tjänstekort och sjöfartsbok. Den tid observatören skall finnas ombord bestäms av det madagaskiska centret för övervakning av fiske, men skall dock normalt inte överstiga den tid som denne behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Ombord skall observatören

1.

observera, registrera och rapportera fartygens fiskeverksamhet i den madagaskiska fiskezonen,

2.

kontrollera fartygens position vid fiske,

3.

genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program,

4.

upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används,

5.

samla in uppgifter om fångster för fiskezonen under den tid som han är ombord,

6.

vidta alla lämpliga åtgärder för att hans ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte avbryter eller hindrar fisket,

7.

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla de handlingar som tillhör fartyget,

8.

sammanställa en fiskerapport som skall överlämnas till det madagaskiska centret för övervakning av fiske, med en kopia till Europeiska kommissionens delegation.

I detta syfte skall redaren eller befälhavaren för fartyget

1.

tillåta observatören att stiga ombord på fartyget för att utföra sina uppgifter och att stanna ombord på fartyget under den period som angetts i ansökan,

2.

tillhandahålla en lämplig arbetsplats med bord och tillräcklig belysning,

3.

lämna de uppgifter han har om fiskeverksamheten i den madagaskiska fiskezonen,

4.

ange fartygets position (longitud och latitud),

5.

skicka och ta emot eller tillåta avsändning och mottagande av meddelanden med hjälp av den kommunikationsutrustning som finns ombord,

6.

ge tillträde till alla de delar av fartyget där fiske, bearbetning och lagring förekommer,

7.

tillåta insamling av prover,

8.

tillhandahålla lämpliga anordningar för att lagra proverna, utan att detta negativt påverkar fartygets lagringskapacitet,

9.

hjälpa till att undersöka och mäta fiskeredskapen ombord på fartyget,

10.

tillåta att observatören tar med sig de prover och dokument som han samlat under sin vistelse ombord,

11.

i det fall observatören stannar ombord på fartyget i mer än fyra timmar i sträck, erbjuda denne mat och inkvartering enligt samma villkor som en befälsperson.

Tillägg 4

MADAGASKARS FISKEZON

Image


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 556/2005

av den 12 april 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

84,4

096

105,7

204

55,5

212

146,4

624

104,9

999

99,4

0707 00 05

052

135,5

204

51,5

999

93,5

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

109,7

096

75,1

204

81,3

999

88,7

0805 10 20

052

55,0

204

47,9

212

56,6

220

48,9

624

61,6

999

54,0

0805 50 10

052

67,1

220

71,1

400

67,7

624

70,3

999

69,1

0808 10 80

388

86,4

400

130,3

404

81,4

508

65,2

512

73,5

524

72,7

528

72,3

720

83,9

804

107,7

999

85,9

0808 20 50

388

84,5

512

75,6

528

61,7

999

73,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 557/2005

av den 11 april 2005

om förbud mot fiske efter nordhavsräka med fartyg under någon medlemsstats flagg, utom Estland, Lettland, Litauen och Polen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) föreskrivs kvoter för nordhavsräka för år 2005.

(2)

För att se till att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa det datum då fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha fiskat upp sin kvot.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av nordhavsräka i farvattnen i NAFO-zon 3L som gjorts av fartyg under någon medlemsstats flagg eller som är registrerade i någon medlemsstat, utom Estland, Lettland, Litauen och Polen, medfört att den kvot som medlemsstaterna tilldelats för år 2005 är uppfiskad. Gemenskapen har förbjudit fiske efter detta bestånd från och med den 24 februari 2005. Detta datum bör därför också fastställas i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av nordhavsräka i farvattnen i NAFO-zon 3L som gjorts av fartyg under någon medlemsstats flagg eller som är registrerade i någon medlemsstat, utom Estland, Lettland, Litauen och Polen, har medfört att den kvot som medlemsstaterna tilldelats för år 2005 är uppfiskad.

Fiske efter nordhavsräka i farvattnen i NAFO-zon 3L som bedrivs av fartyg under någon medlemsstats flagg eller som är registrerade i någon medlemsstat är förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av ovan nämnda bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tilllämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och den med 24 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Bryssel den 11 april 2005.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och sjöfart


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1.


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 558/2005

av den 12 april 2005

om ändring av förordningarna (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter och (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.14 i denna, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av Kombinerade nomenklaturen upprättas genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (2) en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter.

(2)

Enligt exportbidragsnomenklaturen får ostar beviljas exportbidrag om de uppfyller minimikraven när det gäller torrsubstansen av mjölk och mjölkfett. En ostsort som tillverkas i vissa nya medlemsstater kan uppfylla kraven utan att erhålla exportbidrag, eftersom den inte omfattas av gällande klassificeringssystem för exportbidragsnomenklaturen. Med tanke på hur viktig denna ost är för den berörda mejeriindustrin, handeln och mjölkproducenterna, är det lämpligt att lägga till en produktkod under rubriken ”annan ost” vilket möjliggör en klassificering av osten inom ramen för exportbidragsnomenklaturen.

(3)

De mängder för vilka exportbidrag begärs inom ramen för produktkategorin ”ostar” överskrider alltid de exportgränser som införts för gemenskapen inom ramen för det jordbruksavtal som slöts till följd av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. De ytterligare exportlicenser som kommer att beviljas efter ansökningar inom ramen för den nyinförda rubriken kommer ytterligare att öka trycket på kategorin

(4)

Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 (3) skall inget bidrag beviljas vid export av ost vars pris fritt gränsen, före tillämpningen av bidraget i den exporterande medlemsstaten, är lägre än 230 euro per 100 kg. Ost som omfattas av kod 0406 90 33 9919 i bidragsnomenklaturen undantas från denna bestämmelse. Mot bakgrund av detta och med tanke på den stora efterfrågan av exportlicenser för ostar är det lämpligt att tillämpa denna bestämmelse på alla ostar utan undantag.

(5)

Enligt fotnot 10 till sektor 9 i bilaga I i förordning (EEG) nr 3846/87, som gäller riven och pulveriserad ost samt smältost, kommer tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter inte att beaktas vid beräknandet av bidraget. Det är lämpligt att utöka denna bestämmelse till att omfatta alla ostar och bättre beskriva den berörda tillsatsen av andra substanser än mjölkprodukter. Det kan vara svårt för exportören och ännu svårare för de behöriga myndigheterna att fastställa vikten av dessa substanser. Det är därför lämpligt att minska bidraget med ett schablonbelopp.

(6)

Bidraget beviljas på grundval av ostens nettovikt. Viss oklarhet kan uppstå i de fall som ostarna är paraffinerade, vaxade, rullade i aska eller förpackade i plastfolie. Det är lämpligt att föreskriva att sådan förpackning inte utgör en del av produktens nettovikt vid beräknandet av bidraget. Det kan vara omöjligt för exportören och de behöriga myndigheterna att när det gäller plastfolie, paraffin och aska fastställa vikten på sådant material. Det är därför lämpligt att minska bidraget med ett schablonbelopp.

(7)

Förordningarna (EEG) nr 3846/87 och (EG) nr 174/1999 bör därför ändras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 3846/87 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

I artikel 3 i förordning (EG) nr 174/1999 skall punkt 4 utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på exportlicenser för vilka ansökningar lämnats in från och med den 27 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 12 april 2005

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2199/2004 (EUT L 380, 24.12.2004, s. 1).

(3)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).


BILAGA

Sektor 9 i bilaga I till förordning (EEG) nr 3846/87 skall ändras på följande sätt:

1.

Beskrivningen av KN-nummer ”ex 0406” ersätts med ”Ost och ostmassa (7) (10):”

2.

Beskrivningen av KN-nummer ”ex 0406 20” ersätts med ”— Riven eller pulveriserad ost av alla slag:”

3.

Beskrivningen av KN-nummer ”ex 0406 30” ersätts med ”— Smältost, inte riven eller pulveriserad:”

4)

Uppgifterna enligt KN-nummer ”ex 0406 90 88” skall ersättas med följande:

KN-nr

Varuslag

Kompletterande krav för utnyttjande av produktkoden

Produktkod

Maximal vattenhalt uttryckt i viktprocent

Minimifetthalten i torrsubstansen uttryckt i procent

”ex 0406 90 88

– – – – – – – – 62 viktprocent eller mer men mindre än72 viktprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – ost tillverkad av vassle

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Annan:

 

 

 

– – – – – – – – – – Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen:

 

 

 

– – – – – – – – – – – av 10 viktprocent eller mer men mindre än 19 viktprocent:

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – av 40 viktprocent eller mer:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500”

5.

Fotnot 7 skall ersättas med följande:

”(7)

a)

För ost som presenteras i behållare som också innehåller konserverande vätska, särskilt saltlake, skall bidraget beviljas för nettovikten med avdrag för vikten av vätskan.

b)

Plastfolie, paraffin, aska och vax som används som förpackning skall inte räknas med i produktens nettovikt för bidragssyften.

c)

Om osten presenteras i plastfolie och den angivna nettovikten omfattar plastfolien skall bidragsbeloppet minskas med 0,5 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande ange att osten är förpackad i plastfolie och huruvida den angivna nettovikten omfattar plastfoliens vikt eller inte.

d)

Om osten presenteras i paraffin eller aska och den angivna nettovikten omfattar paraffinet eller askan skall bidragsbeloppet minskas med 2 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande ange att osten är förpackad i paraffin eller aska och huruvida den angivna nettovikten omfattar paraffinets eller askans vikt eller inte.

e)

Om osten presenteras i vax skall den sökande när tullformaliteterna avslutas i sin deklaration ange ostens nettovikt utan vaxhölje.”

6.

Fotnot 10 skall ersättas med följande:

”(10)

a)

Om produkten innehåller andra ingredienser än mjölkämnen, förutom kryddor eller örter, som till exempel skinka, nötter, räkor, lax, oliver eller russin, skall bidragsbeloppet minskas med 10 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande på den deklarationsblankett som är avsedd för detta ändamål ange att sådana andra ingredienser än mjölkämnen har tillsats.

b)

Om produkten innehåller örter eller kryddor, till exempel senap, basilika, vitlök eller oregano, skall bidragsbeloppet minskas med 1 %.

När tullformaliteterna avslutas skall den sökande på den deklarationsblankett som är avsedd för detta ändamål ange att örter eller kryddor har tillsats.

c)

Om produkten innehåller kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle, laktos, permeat eller produkter med KN nummer 3504, skall det vid beräkning av bidraget inte tas hänsyn till kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle (med undantag vasslesmör enligt KN-nummer 0405 10 50), laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504.

Vid tullbehandlingen skall sökanden på den deklaration som är avsedd för detta ange om produkten har tillsatts kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle, laktos, permeat eller produkter med KN nummer 3504 och, i förekommande fall, den maximala halten i viktprocent av kasein, kaseinater, vassle eller produkter utvunna ur vassle (i förekommande fall med angivande av andelen vasslesmör), laktos, permeat eller produkter med KN-nummer 3504 som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten.

d)

Produkterna får innehålla tillsatser av andra substanser än mjölkprodukter som krävs för tillverkningen eller konserveringen, t.ex. salt, löpe eller mögelsvamp.”


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 559/2005

av den 12 april 2005

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder, som genom rådets förordning (EG) nr 2074/2004 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Demokratiska folkrepubliken Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Demokratiska folkrepubliken Laos, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 13.3, 14.3 och 14.5 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina.

(2)

Begäran ingavs den 28 februari 2005 av Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH såsom företrädare för gemenskapstillverkare som svarar för mer än 70 % av gemenskapens produktion av vissa ringpärmsmekanismer.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är vissa ringpärmsmekanismer som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (nedan kallad ”den berörda produkten”), med ursprung i Kina. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

(4)

Den produkt som är föremål för undersökning är vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Laos (nedan kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”) och som vanligtvis klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten med ursprung i Kina.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2074/2004 (2), utvidgade till att även omfatta import av samma produkt som avsänds från Vietnam (3).

D.   GRUND FÖR BEGÄRAN

(6)

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av den berörda produkten med ursprung i Kina kringgås genom omlastning eller montage i Laos av den produkt som är föremål för undersökning. Följande bevisning lämnas i begäran:

Det har skett en betydande förändring i handelsmönstret, eftersom importen av den produkt som är föremål för undersökning har ökat väsentligt samtidigt som importen av den berörda produkten med ursprung i Kina har minskat till följd av införandet av åtgärder och det förefaller inte finnas någon annan tillräcklig grund eller något annat berättigande för denna förändring än införandet av antidumpningstullen.

Denna förändring av handelsmönstret verkar bero på att vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina omlastas eller monteras i Laos.

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna för importen av den berörda produkten med ursprung i Kina undergrävs i fråga om kvantitet och pris. Betydande importvolymer av vissa ringpärmsmekanismer från Laos förefaller ha ersatt importen av den berörda produkten med ursprung i Kina.

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att priserna på den produkt som är föremål för undersökning dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina.

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än omlastning och montage i Laos konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta detta kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(7)

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 13 i grundförordningen inleds och att import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Laos, görs till föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(8)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Laos, de exportörer/tillverkare och sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Kina och de importörer och sammanslutningar för importörer i gemenskapen som samarbetade i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna eller som anges i begäran om undersökning samt till de kinesiska och laotiska myndigheterna. Uppgifter kommer vid behov även att inhämtas från gemenskapsindustrin.

(9)

Alla berörda parter bör hur som helst omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för alla berörda parter.

(10)

Myndigheterna i Kina och Laos kommer att underrättas om att undersökningen inleds och få en kopia av begäran.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(11)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessutom kan kommissionen höra berörda parter, om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(12)

Eftersom det eventuella kringgåendet av gällande åtgärder äger rum utanför gemenskapen, kan i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering och andra åtgärder beviljas sådana tillverkare av den berörda produkten som dels kan visa att de inte är någon tillverkare närstående som omfattas av åtgärderna och som dels konstaterats inte kringgå åtgärderna i enlighet med definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill befrias från registrering bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

F.   REGISTRERING

(13)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör importen av den produkt som är föremål för undersökning även göras föremål för registrering så att antidumpningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp retroaktivt från och med den dag då registreringen av sådan import avsänd från Laos inleds.

G.   TIDSFRISTER

(14)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter, besvara frågeformulär och lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen, eller

tillverkare i Laos kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder, eller

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(15)

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(16)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller på annat sätt underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(17)

I sådana fall där det visar sig att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, skall det inte tas hänsyn till de uppgifterna och kan enligt artikel 18 i grundförordningen andra tillgängliga uppgifter användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av bästa tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning skall inledas i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa huruvida import till gemenskapen av vissa ringpärmsmekanismer enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305100013 och 8305100023) som avsänts från Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Laos, kringgår de åtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 2074/2004.

Vid tillämpningen av denna förordning anses ringpärmsmekanismer bestå av två rektangulära stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar av ståltråd är fastsatta och som hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 skall tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som avses i artikel 1 i denna förordning.

Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning ålägga tullmyndigheterna att upphöra med registreringen när det gäller import till gemenskapen av produkter som producerats av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits inte kringgå antidumpningstullarna.

Artikel 3

1.   Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter samt besvara frågeformuläret inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, såvida inte annat anges.

3.   Tillverkare i Laos som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder skall lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 40 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla uppgifter i detta ärende, alla framställningar om att bli hörd eller om frågeformulär och ansökningar om undantag måste lämnas skriftligen (inte i elektroniskt format, såvida inte annat anges) och innehålla uppgifter om den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (4) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”. Inlagorna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1040 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 11.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1208/2004 (EUT L 232, 1.7.2004, s. 1).

(4)  Detta betyder att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 april 2005

om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

[delgivet med nr K(2004) 2849]

(Text av betydelse för EES)

(2005/293/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (1), särskilt artikel 7.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/53/EG skall kommissionen fastställa de närmare föreskrifter som behövs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i artikel 7.2 första stycket i det direktivet. Det är tillräckligt att medlemsstaterna kan visa att åtminstone dessa obligatoriska mål uppnås.

(2)

För att medlemsstaternas uppgifter skall bli jämförbara är det nödvändigt att harmonisera deras innehåll och form i fråga om de mål som fastställs i artikel 7.2 första stycket.

(3)

Högsta noggrannhet kan endast uppnås om man i dessa uppgifter utgår från antalet uttjänta fordon som tas emot till behandling i respektive medlemsstat.

(4)

I en avvägning mellan å ena sidan risken för missvisande siffror och å andra sidan den administrativa bördan för att få fram exakta siffror får medlemsstaterna använda sig av ett uppskattat värde för metallinnehållet när de fastställer den mängd metaller från uttjänta fordon som skall återvinnas.

(5)

Lätt tillgängliga fordonsdata i standardiserad form bör användas för att fastställa vikten för enskilda fordon.

(6)

Eftersom det inte finns tillförlitliga uppgifter i alla medlemsstater om mängden bränsle i uttjänta fordon, bör det bränsle som tas om hand under demonteringen inte tas med i beräkningen av hur målen uppnås. I syfte att så långt möjligt harmonisera beräkningsmetoderna och få garantier för att uppgifterna i fråga om de nationella målen i respektive medlemsstat är jämförbara, bör ett EU-genomsnitt för denna bränslemängd användas i övervakningen av hur målen uppnås.

(7)

Enligt reglerna för den inre marknaden får medlemsstaterna exportera sina uttjänta fordon till andra länder för ytterligare behandling. För att minimera problem i fråga om fordonens tillhörighet och därigenom undvika betydande merarbete i fråga om övervakning och beräkningar, bör den exporterande medlemsstaten få tillgodoräkna sig materialåtervinningen och återvinningen från exporterade fordonsdelar.

(8)

Fragmenteringskampanjer behövs för att kunna fastställa det antal uttjänta fordon som en fragmenteringsanläggning har behandlat.

(9)

Kommissionen bör fortsätta att övervaka hur målen uppnås, inklusive exportens omfattning och hur denna påverkar materialåtervinningen och återvinningen. Medlemsstaterna bör därför skicka in uppgifter även för åren före 2006. Dessa uppgifter kommer enbart att användas i övervakningssyfte.

(10)

Detta beslut kommer inte att påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik (2).

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG (3),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna skall beräkna hur de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i artikel 7.2 första stycket i direktiv 2000/53/EG uppnås, och detta skall göras på grundval av återanvändning, materialåtervinning och återvinning av material genom sanering, demontering och (efter)fragmentering. I fråga om material som går till vidarebehandling skall medlemsstaterna se till att den faktiska återvinningen tas med i beräkningen.

Medlemsstaterna skall därför fylla i tabellerna 1–4 i bilagan till det här beslutet, och de skall redogöra för vilka data som använts.

2.   När tabellerna 1–4 i bilagan fylls i får medlemsstaterna använda sig av ett databaserat uppskattat värde för den genomsnittliga procentandelen återanvända, materialåtervunna och återvunna metaller från uttjänta fordon (nedan kallat ”uppskattat metallinnehåll”). Denna uppskattning skall styrkas genom detaljerade data som förklarar det uppskattade metallinnehållet, samt den uppskattade återanvändningen, återvinningen och materialåtervinningen av metaller. Dessa data skall vara giltiga för minst 95 % av de uttjänta fordonen i medlemsstaten i fråga.

3.   I dessa data skall medlemsstaterna också redovisa hur siffrorna fördelar sig i följande avseenden:

a)

den nationella fordonsmarknaden i nuläget,

b)

antalet uttjänta fordon i landet, och

c)

fordonsmaterial och fordonskomponenter som inkluderas i uppskattningen, för att undvika dubbelräkning.

Artikel 2

1.   I fråga om uttjänta fordon, eller material eller delar av sådana, för vilka ett skrotningsintyg har utfärdats av en nationell auktoriserad behandlingsanläggning och som har exporterats till en annan medlemsstat eller tredjeland för ytterligare behandling, skall, i beräkningen av hur målen uppnås, den behandlingen tillgodoräknas den exporterande medlemsstaten, under förutsättning att det finns klara belägg för att materialåtervinningen och/eller återvinningen ägde rum under förhållanden som i stort sett är jämförbara med vad som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

Uttjänta fordon för vilka en annan medlemsstat eller ett tredjeland har utfärdat ett skrotningsintyg och som importeras till en medlemsstat för återvinning och/eller materialåtervinning, skall inte räknas som återvunna eller materialåtervunna i den importerande medlemsstaten.

2.   Vid export till tredjeländer skall medlemsstaterna avgöra om det behövs ytterligare handlingar för att styrka att exporterat material verkligen materialåtervinns eller återvinns.

Artikel 3

1.   Tabellerna i bilagan skall fyllas i av medlemsstaterna på årsbasis, första gången med uppgifter för 2006, och dessa skall skickas in till kommissionen senast 18 månader efter varje årsslut.

2.   För åren före 2006 skall medlemsstaterna rapportera tillgängliga data senast 12 månader efter varje årsslut. Data för åren före 2006 kommer endast att användas i övervakningssyfte.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/63/EG (EUT L 25, 28.1.2005, s. 73).

(2)  EGT L 332, 9.1.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15).

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Anmärkningar:

1.

De grå fälten i tabell 1 fylls i frivilligt.

2.

Medlemsstater som använder sig av det uppskattade metallinnehållet är skyldiga att använda detta i de delar av tabell 2 som avser metaller.

3.

(**): Avfallskoderna i förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall () skall om möjligt användas.

4.

Medlemsstater som inte använder sig av det uppskattade metallinnehållet skall beräkna återanvändningen (A) på följande sätt: det enskilda fordonets vikt (Wi) minus vikten av det sanerade och demonterade uttjänta fordonet (karossen) (Wb) minus vikten av sanerat och demonterat material som skickas till återvinning, materialåtervinning eller slutligt bortskaffande. Medlemsstater som använder sig av det uppskattade metallinnehållet skall fastställa A (utom metallkomponenterna) på grundval av deklarationer från auktoriserade behandlingsanläggningar.

Den vikt som blir resultatet av materialåtervinningen/återvinningen/bortskaffandet skall fastställas på grundval av deklarationer från det mottagande materialåtervinnings-/återvinningsföretaget eller insamlingsföretaget, eller på grundval av registrerade vägningar, andra former av bokföring eller registrerade bortskaffanden.

Det enskilda fordonets vikt (Wi) skall beräknas i) utifrån fordonets tjänstevikt enligt registreringsbeviset (), eller ii) vikten av fordonet i körklart skick enligt typintyget i enlighet med bilaga IX till rådets direktiv 70/156/EEG () i dess ändrade lydelse, eller, om dessa uppgifter inte är tillgängliga, iii) den vikt som anges i tillverkarens specifikationer. Förarens vikt, 75 kg, eller bränslets vikt, 40 kg, skall inte räknas in i det enskilda fordonets vikt.

Vikten av det sanerade och demonterade uttjänta fordonet (karossen) (Wb) skall fastställas på grundval av information från den mottagande behandlingsanläggningen.

5.

Den totala fordonsvikten (W1) skall vara summan av de enskilda fordonens vikt (Wi). Det totala antalet uttjänta fordon (W) skall beräknas på grundval av antalet uttjänta fordon som genereras i medlemsstaten, vilket anses ske när en nationell auktoriserad behandlingsanläggning utfärdar ett skrotningsintyg.

Det antal uttjänta fordon som en fragmenteringsanläggning behandlat skall beräknas på grundval av fragmenteringskampanjer, i kombination med det antal uttjänta fordon som tas emot för behandling på anläggningen.

6.

Det antal uttjänta fordon som tas emot för behandling på en fragmenteringsanläggning skall beräknas på grundval av registrerade vägningar, kvitton eller andra bokföringshandlingar. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om antalet fragmenteringskampanjer som genomförts i landet. Den faktiska materialåtervinningen/återvinningen av den output som beräknats (utom metaller) skall redovisas på grundval av deklarationer från det mottagande materialåtervinnings-/återvinningsföretaget eller insamlingsföretaget, eller på grundval av registrerade vägningar, andra bokföringshandlingar eller registrerade bortskaffanden.

Tabell 1: Material från sanering och demontering (i ton per år) av uttjänta fordon som genererats och behandlats i medlemsstaten

Material från sanering och demontering (**)

Återanvändning

(A)

Materialåtervinning

(B1)

Energiåtervinning

(C1)

Total återvinnnig

(D1 = B1 + C1)

Bortskaffande

E1

Batterier

 

 

 

 

 

Vätskor (utom bränsle)

 

 

 

 

 

Oljefilter

 

 

 

 

 

Annat material från sanering

 

 

 

 

 

(utom bränsle)

 

 

 

 

 

Katalysatorer

 

 

 

 

 

Metallkomponenter

 

 

 

 

 

Däck

 

 

 

 

 

Stora plastdelar

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

 

Annat material från demontering

 

 

 

 

 


Tabell 2: Material från fragmentering (i ton per år) av uttjänta fordon som genererats och behandlats i medlemsstaten

Material från fragmentering (**)

Materialåtervinning

(B2)

Energiåtervinning

(C2)

Total återvinning

(D2 = B2 + C2)

Bortskaffande

E2

Järnskrot (stål)

 

 

 

 

Andra material än järn (aluminium, koppar, zink, bly etc.)

 

 

 

 

Lätt fraktion från fragmentering

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 


Tabell 3: Övervakning av (delar av) uttjänta fordon som genererats i medlemsstaten och exporterats för ytterligare behandling (i ton per år)

Total vikt av uttjänta fordon som exporterats, per land (**)

Total materialåtervinning av (delar av) uttjänta fordon som exporterats (F1)

Total återvinning av (delar av) uttjänta fordon som exporterats (F2)

Totalt bortskaffande av (delar av) uttjänta fordon som exporterats (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 4: Total återanvändning, återvinning och materialåtervinning (i ton per år) av uttjänta fordon som genererats i medlemsstaten och behandlats i eller utanför medlemsstaten

Återanvändning

(A)

Total materialåtervinning

(B1 + B2 + F1)

Total återvinning

(D1 + D2 + F2)

Total återanvändning och materialåtervinning

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Total återanvändning och materialåtervinning

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (totalt antal uttjänta fordon) = …

W1 (total fordonsvikt) = …

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Från och med den 1 juni 2004, då rådets direktiv 1999/37/EG om registreringshandlingar för fordon trädde i kraft (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57) skall fordonets tjänstevikt anges under G.

(3)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 april 2005

om en begäran om undantag i enlighet med punkt 2 b i bilaga III till rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, samt artikel 9 i detta

[delgivet med nr K(2005) 1032]

(Endast den danska texten är giltig)

(2005/294/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (1), särskilt punkt 2 b i bilaga III till detta, och

av följande skäl:

(1)

Mängden gödsel som en medlemsstat avser att sprida per hektar och år, och som skiljer sig från den mängd som anges i punkt 2 och punkt a i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, måste fastställas så att den inte inverkar på möjligheten att uppnå de mål som anges i artikel 1 i det direktivet och skall vara motiverad på grundval av objektiva kriterier, exempelvis – såsom i det aktuella fallet – lång växtperiod och grödor med stor kväveupptagningsförmåga.

(2)

Den 18 november 2002 antog kommissionen beslut 2002/915/EG (2) om en begäran om undantag i enlighet med punkt 2 b i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, samt artikel 9 i detta. Undantaget var tillämpligt inom ramen för det danska åtgärdsprogrammet som antagits för åren 1999–2003 och gällde fram till den 1 augusti 2004. Genom undantaget godkändes spridning av stallgödsel innehållande högst 230 kg kväve per hektar på särskilda kreatursanläggningar.

(3)

Den 8 januari begärde Danmark förlängning av undantaget. Denna begöran kompletterades med teknisk dokumentation daterad den 2 februari 2004, den 2 april 2004, den 23 april 2004, den 14 juni 2004, den 2 augusti 2004, den 14 september 2004 och den 4 oktober 2004.

(4)

Dansk lagstiftning genom vilken direktiv 91/676/EEG genomförs kan anses överensstämma med direktivet, och bestämmelserna däri är också tillämpliga på det anmälda undantaget.

(5)

I december 2003 slutförde Danmark utvärderingen av sin andra åtgärdsplan för vattenmiljön, varvid det konstaterades att man hade uppnått minskningsmålet 48 % för nitratläckage under perioden 1985–2003.

(6)

I det danska parlamentets överenskommelse om den tredje danska åtgärdsplanen för vattenmiljön 2005–2015 uppställs som mål en ytterligare minskning av nitratläckaget med 13 % under perioden 2005–2015 och en minskning av fosfatöverskottet med 50 %.

(7)

I överensstämmelse med artikel 5 i direktiv 91/676/EEG har Danmark upprättat åtgärdsprogram som skall garantera förverkligandet av målet att nitrathalten skall vara högst 50 mg/l i grundvatten i enlighet med det direktivet.

(8)

För perioden 2002–2003 visar resultat av övervakning och kontroller att 1 845 kreatursanläggningar, 213 617 djurenheter och 123 068 hektar – motsvarande 4 %, 11 % respektive 5 % av de totala siffrorna i Danmark – omfattades av det undantag som fastställdes i beslut 2002/915/EG.

(9)

Beräkningar avseende nitratläckage som gjorts på grundval av undersökningar och näringsämnesanalyser i avrinningsområden i jordbruksområden – i referenspunkter på sand- och lerjord – visar att nitratläckaget under perioden 1990–2003 har minskats med 42 % i lerig jord och med 52 % i sandig jord. Denna minskning bekräftas för 2002–2003.

(10)

En trendanalys av uppmätt nitrathalt i vatten som lämnar rotzonerna visar att den har minskat stadigt och att den nu närmar sig 50 mg/l, med en årlig minskning på 3,1 och 6,1 mg/l för lerig respektive sandig jord. Nitrathalten i vattendrag i avrinningsområden i jordbruksområden minskade med 29 % under perioden 1990–2003. År 2003 låg den genomsnittliga nitrathalten i det övre grundvattnet under 50 mg/l, både i sandig och i lerig jord.

(11)

Efter en prövning av Danmarks begäran, och särskilt mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits genom tillämpning av undantaget enligt beslut 2002/915/EG, anser kommissionen att mängden gödsel som föreslagits av Danmark, dvs. 230 kg kväve per hektar och år, inte kommer att inverka på förverkligandet av målen i direktiv 91/676/EG, förutsatt att vissa strikta villkor är uppfyllda.

(12)

Detta beslut skall tillämpas inom ramen för det danska åtgärdsprogram som antagits för åren 2004–2007.

(13)

Beslut 2002/915/EG upphörde att gälla den 1 augusti 2004. Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits genom nämnda beslut, och i syfte att garantera att berörda nötköttsproducenter kan fortsätta att dra nytta av undantaget, bör föreliggande beslut träda i kraft den 2 augusti 2004.

(14)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kvävekommitté som har inrättats i enlighet med artikel 9 i direktiv 91/676/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed bifalles Danmarks begäran – som inkommit i en skrivelse av den 8 januari 2004 – om tillstånd att medge undantag i enlighet med punkt 2 b i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, på de villkor som anges nedan.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

nötkreatursgårdar: anläggningar med fler än tre djurenheter, där minst två tredjedelar av djuren är nötkreatur.

b)

gräs: permanent eller tillfälligt gräsbevuxen mark (tillfälligt innebär i regel mindre än fyra år).

c)

grödor som insåtts med gräs: silagespannmål, fodermajs och/eller vinterkorn som insås med gräs före (majs) eller efter skörden, varvid gräset fungerar som fånggröda för biologisk lagring av kväveresterna under vintern.

d)

betor: foderbetor.

Artikel 3

Tillämpningsområde

Detta undantag skall tillämpas från fall till fall och enligt de villkor som föreskrivs i artiklarna 4–6 för nötkreatursgårdar där växtföljden omfattar mer än 70 % av starkt kväveförbrukande grödor med lång växtperiod.

Artikel 4

Årliga bemyndiganden och åtaganden

1.   Nötköttsproducenter skall årligen lämna en ansökan om undantag till behöriga myndigheter.

2.   I samband med denna årliga ansökan skall de skriftligen åta sig att uppfylla villkoren i artiklarna 5 och 6.

Artikel 5

Spridning av stallgödsel och annan gödsel

Mängden stallgödsel som årligen sprids på marken på nötkreatursgårdar, inbegripet av djuren själva, får inte överskrida en gödselmängd som motsvarar 230 kg kväve, på följande villkor:

a)

Den sammanlagda kvävetillförseln skall överensstämma med den berörda grödans näringsbehov och kvävetillgången i marken, varvid gödslingsmängden skall fastställas till 10 % under den optimala ekonomiska nivån.

b)

För varje jordbruksanläggning skall sammanställas en gödslingsplan samt föras bok över gödselanvändningen. En plan som beskriver växtföljden och som omfattar perioden från den 1 augusti till den 31 mars det påföljande året skall senast den 1 september ha inkommit till myndigheterna. Senast den 21 april skall sådana planer för hela perioden, kompletterat med information om förväntad spridning av gödsel och kvävegödselmedel, ha inkommit till myndigheterna. Växtföljdsplaner skall innehålla uppgifter om gräs, gräsfånggrödor eller betor och andra grödor som insås med gräs. Gödslingplanerna skall innehålla uppgifter om det beräknade behovet av kväve- och fosforspridning, och kvävespridningen skall fastställas till 10 % under den ekonomiskt optimala nivån. Den skall också innehålla uppgift om vilken typ av gödsel som skall användas (t.ex. stallgödsel, avloppsslam eller konstgödsel) och en skiss över de enskilda åkrarnas belägenhet. Planerna skall ses över senast sju dagar efter det att ändringar i jordbruksmetoderna företagits, för att garantera att planerna överensstämmer med de faktiska jordbruksförhållandena. Bokföring av gödselanvändningen skall årligen lämnas in till den behöriga myndigheten. Dessa bestämmelser skall fastställas i lag.

c)

Varje nötkreatursgård skall tillsammans med sin årliga ansökan lämna in bokföring över gödselanvändningen och skall acceptera att slumpvisa stickkontroller kan komma att genomföras.

d)

Varje nötköttsproducent som medges undantag måste genomföra periodiska analyser av kväve- och fosforhalten i marken (minst vart tredje år per 5 ha mark), i syfte att garantera korrekt gödsling.

e)

Ingen gödsel får spridas på hösten före gräsodling, och plöjning skall följas av en gröda med hög kväveförbrukning.

Artikel 6

Växttäcke

1.   Minst 70 % av den areal av nötkreatursgården som är tillgänglig för gödselspridning skall användas för odling av gräs, gräsfånggrödor eller betor och andra grödor som insås med gräs med låg nitratläckningspotential.

2.   Gräsfånggrödor får inte plöjas ned före den 1 mars, detta för att garantera att jordbruksmarken har ett permanent växttäcke som återför höstens nitratförluster från de lägre markskikten och begränsar vinterförlusterna.

3.   Tillfälligt gräsbevuxen mark skall plöjas under våren.

4.   Växtföljden får inte omfatta baljväxter eller andra växter som binder atmosfäriskt kväve. Detta skall emellertid inte gälla för klövergräsmark med mindre än 50 % och för korn/ärtor som insås med gräs.

Artikel 7

Övervakning

1.   Varje år skall två kartor, som visar andelen nötkreatursgårdar respektive andelen jordbruksmark som omfattas av undantaget i varje kommun i Danmark, uppdateras och sändas till kommissionen. Detta skall göras första gången under sista kvartalet år 2005.

2.   Undersökningar och löpande näringsämnesanalyser skall genomföras inom ramen för det nationella programmet för övervakning av avrinningsområden i jordbruksområden vilket omfattar cirka 4 500 hektar. Referenspunkterna skall väljas på sand- och lerjord.

3.   Genom undersökningar och löpande näringsämnesanalyser skall man erhålla uppgifter om lokal markanvändning, växtföljd och metoder på nötkreatursgårdar. Dessa uppgifter kan användas för modellbaserade beräkningar av omfattningen av nitratläckaget från åkrar där man i enlighet med vetenskapliga principer spritt upp till 230 kg kväve i stallgödsel per hektar och år.

4.   I syfte att dokumentera att undantaget inte hotar de mål som fastställts i det nationella åtgärdsprogrammet och i direktivet skall – inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet – ett nät av provtagningspunkter i markvatten, i vattendrag och i ytnära grundvatten upprättas för övervakning av avrinningsområden i jordbruksområden; detta nät skall tillhandahålla uppgifter om nitrathalten i det vatten som lämnar rotzonen och tränger ned i grundvattensystemet.

Artikel 8

Rapportering

1.   Varje år skall övervakningsresultaten överlämnas till kommissionen, tillsammans med en sammanfattande rapport om utvärderingsmetoder (kontroller på nötkreatursgårdar) och utvecklingen i fråga om vattenkvalitet (utgående från övervakning av läckage från rotzonen, kvaliteten på yt- och grundvatten samt modellberäkningar). På grundval av en inledande utvärdering skall de första resultaten överlämnas senast i oktober 2005, en andra rapport senast i oktober 2006 och en tredje rapport senast i juni 2008.

2.   Kommissionen kommer att beakta de resultat som erhållits på detta sätt i samband med en eventuell ny begäran om undantag från de danska myndigheterna, vilken skall bedömas enligt förfarandet i artikel 9 i direktiv 91/676/EEG.

Artikel 9

Giltighet

Detta undantag skall tillämpas från och med den 2 augusti 2004. Det löper ut den 31 juli 2008.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 5 april 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 319, 23.11.2002, s. 24.


13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/37


UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(2005/295/EG)

I artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (1) anges det att direktivet skall tillämpas på varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

Kommissionen anser att åtminstone följande immateriella rättigheter omfattas av direktivets tillämpningsområde:

Upphovsrätt.

Rättigheter närstående upphovsrätten.

En databasframställares sui generis-rätt.

Rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter.

Varumärkesrättigheter.

Designskydd.

Patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från certifikat om tilläggsskydd.

Geografiska angivelser.

Bruksmodellskydd.

Växtförädlarrättigheter.

Firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen.


(1)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 45. Direktivet rättat och offentliggjort på nytt i EUT L 195, 2.6.2004, s. 16.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/38


RÅDETS BESLUT 2005/296/GUSP, RIF

av den 24 januari 2005

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 38,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Vid mötet den 27–28 november 2003 beslöt rådet att bemyndiga ordförandeskapet att med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten inleda förhandlingar, i enlighet med artiklarna 24 och 38 i Fördraget om Europeiska unionen, med vissa tredje stater, för att mellan Europeiska unionen och var och en av dessa stater ingå ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter.

(2)

Efter rådets bemyndigande att inleda förhandlingar har ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten, förhandlat fram ett avtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


AVTAL

mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN,

å ena sidan,

och

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”EU”,

företrädd av ordförandeskapet för Europeiska unionens råd,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM ERINRAR om att det gemensamma åtagandet i samband med stabiliserings- och associeringsprocessen kommer även i fortsättningen att utgöra ramen för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens väg mot Europa ända fram till dess anslutning till EU,

SOM BEAKTAR att parterna delar målen att på alla sätt stärka sin egen säkerhet och ge sina medborgare en hög nivå av skydd inom ett område med säkerhet,

SOM BEAKTAR att parterna är eniga om att de sinsemellan bör utveckla samråd och samarbete i frågor av gemensamt intresse avseende säkerhet,

SOM BEAKTAR att det i detta sammanhang därför finns ett fortlöpande behov av att utbyta sekretessbelagda uppgifter mellan parterna,

SOM INSER att det, för att samråd och samarbete skall kunna vara fullständigt och effektivt, kan vara nödvändigt att få tillgång till sekretessbelagda uppgifter och sekretessbelagt material från vardera parten samt att parterna utbyter sekretessbelagda uppgifter och därtill hörande material,

SOM ÄR MEDVETNA om att sådan tillgång till och sådant utbyte av sekretessbelagda uppgifter och därtill hörande material kräver lämpliga säkerhetsåtgärder,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att uppfylla målet att på alla sätt stärka vardera partens säkerhet skall detta avtal tillämpas på sekretessbelagda uppgifter eller sekretessbelagt material i någon form som antingen har tillhandahållits av eller utbytts mellan parterna.

Artikel 2

I detta avtal avses med sekretessbelagda uppgifter alla uppgifter (det vill säga kunskap som kan överföras i någon form) eller allt material som kräver skydd mot obehörigt röjande och som försetts med en säkerhetsklassificering (nedan kallade ”sekretessbelagda uppgifter”).

Artikel 3

I detta avtal avses med EU Europeiska unionens råd (nedan kallat ”rådet”), generalsekreterare/höge representant och dess generalsekretariat samt Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad ”Europeiska kommissionen”).

Artikel 4

Varje part skall

a)

skydda och bevara sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal och som tillhandahållits av eller utbytts med den andra parten,

b)

se till att sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal och som tillhandahållits eller utbytts behåller den säkerhetsklassificering som den tillhandahållande parten fastställt; den mottagande parten skall skydda och bevara de sekretessbelagda uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dess egna säkerhetsföreskrifter för uppgifter eller material som har en motsvarande säkerhetsklassificering, såsom det specificeras i de säkerhetsarrangemang som skall fastställas enligt artiklarna 11 och 12,

c)

inte använda sådana sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal för andra ändamål än sådana som fastställts av den part de härrör från eller för andra ändamål än de som uppgifterna tillhandahållits eller utbytts för,

d)

inte röja sådana sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal till tredje part eller till någon EU-institution eller EU-enhet som inte anges i artikel 3 utan föregående medgivande av den part som de härrör från.

Artikel 5

1.   I enlighet med principen om upphovsmannens kontroll får sekretessbelagda uppgifter röjas eller lämnas ut av den ena parten, ”den tillhandahållande parten”, till den andra parten, ”den mottagande parten”.

2.   För utlämnande till andra mottagare än parterna i detta avtal skall ett beslut om röjande eller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter fattas av den mottagande parten efter medgivande från den tillhandahållande parten, i enlighet med principen om upphovsmannens kontroll, enligt vad som fastställs i den tillhandahållande partens säkerhetsföreskrifter.

3.   Vid genomförandet av punkterna 1 och 2 skall inget generiskt utlämnande vara tillåtet om inte förfaranden har fastställts och avtalats mellan parterna om vissa kategorier av uppgifter som är relevanta för deras operativa krav.

Artikel 6

Varje part och enhet hos parterna enligt artikel 3 skall ha en säkerhetsorganisation och säkerhetsprogram som baseras på sådana grundläggande principer och miniminormer för säkerhet som skall genomföras i de säkerhetssystem hos vardera parten som skall fastställas i enlighet med artiklarna 11 och 12, så att en likvärdig skyddsnivå tillämpas på sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal.

Artikel 7

1.   Parterna skall se till att alla personer som under utövande av sin tjänsteplikt behöver få tillgång eller som på grund av tjänsteplikt eller funktioner kan medges tillgång till sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal har genomgått vederbörlig säkerhetsprövning innan de beviljas tillgång till sådana uppgifter.

2.   Förfarandena för säkerhetsprövning skall utformas så att det går att avgöra huruvida en person, med beaktande av hans eller hennes lojalitet, tillförlitlighet och pålitlighet, kan ges tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Artikel 8

Parterna skall lämna ömsesidigt bistånd när det gäller säkerheten för sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal och frågor av gemensamt intresse. De myndigheter som anges i artikel 11 skall i säkerhetssammanhang samråda med varandra och göra ömsesidiga inspektioner för att bedöma effektiviteten i de säkerhetsarrangemang inom respektive ansvarsområden som skall fastställas i enlighet med artiklarna 11 och 12.

Artikel 9

1.   I enlighet med detta avtal skall

a)

beträffande EU,

all korrespondens sändas till rådet under följande adress:

Europeiska unionens råd

Chefsregistratorn

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel,

rådets chefsregistrato vidarebefordra all korrespondens till medlemsstaterna och Europeiska kommissionen, om inte annat följer av punkt 2,

b)

beträffande f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

all korrespondens adresseras till den centrala registratorn vid direktoratet för sekretessbelagda uppgifters säkerhet och i förekommande fall vidarebefordras via denna stats beskickning vid Europeiska gemenskaperna under följande adress:

Registratorn

Avenue Louise 209A

B-1050 Bryssel.

2.   I undantagsfall får av operativa skäl sådan korrespondens från den ena parten som endast är tillgänglig för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos denna part, sändas till och endast vara tillgänglig för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos den andra parten, vilka på grund av behörighet och i enlighet med principen om behovsenlig behörighet är särskilt angivna som mottagare. När det gäller EU skall sådan korrespondens sändas via rådets chefsregistrator.

Artikel 10

Beträffande f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall direktören för direktoratet för sekretessbelagda uppgifters säkerhet samt generalsekreterarna vid rådet respektive Europeiska kommissionen övervaka genomförandet av detta avtal.

Artikel 11

För genomförandet av detta avtal skall

1.

beträffande f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, direktoratet för sekretessbelagda uppgifters säkerhet, som agerar för sin regerings räkning och med dess bemyndigande, ansvara för utformningen av säkerhetsarrangemang avseende skyddet och bevarandet av sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits den staten,

2.

säkerhetsbyrån vid rådets generalsekretariat (nedan kallat ”generalsekretariatets säkerhetsbyrå”), som under ledning av rådets generalsekreterare och på dennes vägnar agerar för rådets räkning och med dess bemyndigande, ansvara för utformningen av säkerhetsarrangemang avseende skyddet och bevarandet av sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits EU i enlighet med detta avtal,

3.

Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorat, som agerar för Europeiska kommissionens räkning och med dess bemyndigande, ansvara för utformningen av säkerhetsarrangemang avseende skyddet av sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits eller utbytts i enlighet med detta avtal inom Europeiska kommissionen och i dess lokaler.

Artikel 12

I de säkerhetsarrangemang som skall utformas enligt artikel 11 i samförstånd mellan de tre berörda byråerna skall standarder fastställas för ömsesidigt säkerhetsskydd av de sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal. För EU:s del skall dessa standarder godkännas av rådets säkerhetskommitté. För f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens del skall dessa standarder godkännas av direktören för direktoratet för sekretessbelagda uppgifters säkerhet.

Artikel 13

De myndigheter som anges i artikel 11 skall fastställa förfaranden som skall följas i fall av bevisad eller misstänkt läcka av sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal.

Artikel 14

Innan parterna tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal mellan parterna måste de ansvariga säkerhetsmyndigheter som anges i artikel 11 vara överens om att den mottagande parten är i stånd att skydda och bevara de uppgifter som omfattas av detta avtal på ett sätt som är förenligt med de arrangemang som skall fastställas enligt artiklarna 11 och 12.

Artikel 15

Detta avtal hindrar inte på något sätt parterna från att ingå andra avtal om tillhandahållande eller utbyte av sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal, under förutsättning att de avtalen inte strider mot bestämmelserna i det här avtalet.

Artikel 16

Alla meningsskiljaktigheter mellan EU och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som härrör från tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall hanteras genom förhandlingar mellan parterna.

Artikel 17

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna underrättat varandra om att de avslutat de interna förfaranden som är nödvändiga i detta sammanhang.

2.   Detta avtal kan ses över för att överväga eventuella ändringar på någon av parternas begäran.

3.   Varje ändring av detta avtal skall endast ske skriftligen och i samförstånd mellan parterna. Ändringen träder i kraft efter ömsesidig underrättelse enligt punkt 1.

Artikel 18

Detta avtal kan sägas upp av en av parterna genom en skriftlig underrättelse om uppsägning som lämnas till den andra parten. Denna uppsägning får verkan sex månader efter det att den andra parten har mottagit underrättelsen, men den skall inte påverka skyldigheter som redan uppkommit enligt bestämmelserna i detta avtal. I synnerhet skall alla sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts i enlighet med detta avtal även fortsättningsvis skyddas i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

Skopje den 25 mars 2005

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering

Härmed föreslås, om det är godtagbart för Er regering, att detta brev och Er bekräftelse tillsammans skall ersätta ett undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter.

Ovannämnda avtal, som härmed bifogas, har godkänts genom beslut av Europeiska unionens råd den 24 januari 2005.

Detta brev utgör även underrättelsen på Europeiska unionens vägnar i enlighet med artikel 17.1 i avtalet.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens vägnar

Michael SAHLIN

EU:s särskilda representant

Image

Skopje den 25 mars 2005

På Republiken Makedoniens regerings vägnar bekräftar jag härmed mottagandet av Ert brev av dagens datum angående undertecknandet av avtalet mellan Republiken Makedonien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter, tillsammans med det bifogade avtalet.

Jag anser att denna skriftväxling är likvärdig med ett undertecknande.

Jag förklarar emellertid att Republiken Makedonien inte godkänner det namn som används för mitt land i ovannämnda avtal med tanke på att det konstitutionella namnet på mitt land är Republiken Makedonien.

Högaktningsfullt.

Dr. Stojan SLAVESKI

Direktör

Image

Skopje den 25 mars 2005

Jag bekräftar härmed mottagandet av Ert brev av dagens datum.

Europeiska unionen noterar att den skriftväxling mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som ersätter undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter har slutförts och att detta inte i någon form eller i något avseende kan tolkas som ett godkännande eller erkännande från Europeiska unionens sida av något annat namn än ”På Europeiska unionens vägnar”.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens vägnar

Michael SAHLIN

EU:s särskilda representant

Image