ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
5 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2005 av den 4 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 530/2005 av den 4 april 2005 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 5 april 2005

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 mars 2005 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(2005) 854]  ( 1 )

6

 

*

Kommissionens beslut av den 30 mars 2005 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2005) 967]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

5.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 529/2005

av den 4 april 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


5.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 530/2005

av den 4 april 2005

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 5 april 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 513/2005 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 513/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 513/2005 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 83, 1.4.2005, s. 35.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 5 april 2005

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

3,48

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

24,75

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

51,56

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

51,56

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

24,75


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 31.3.2005–1.4.2005

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Tillägg för golfen (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 33,06 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

5.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/6


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 mars 2005

om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

[delgivet med nr K(2005) 854]

(Text av betydelse för EES)

(2005/270/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 12.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

De tabellformat som fastställts genom kommissionens beslut 97/138/EG (2) för tillhandahållandet av harmoniserade uppgifter inom ramen för direktiv 94/62/EG bör ändras och förenklas för att ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dem.

(2)

Dessa tabellformat bör spegla målen i direktiv 94/62/EG, i dess genom direktiv 2004/12/EG ändrade lydelse.

(3)

För att garantera att uppgifterna är jämförliga mellan medlemsstaterna är det lämpligt att fastställa närmare regler för vilka uppgifter som skall anges i tabellerna och tillåta att medlemsstaterna tillhandahåller ytterligare uppgifter på frivillig bas.

(4)

Med tanke på antalet ändringar som därför måste göras i beslut 97/138/EG bör det beslutet av tydlighetsskäl ersättas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom detta beslut fastställs tabellformaten för det databassystem om förpackningar och förpackningsavfall som avses i artikel 12 i direktiv 94/62/EG.

Artikel 2

1.   Förutom de relevanta definitioner som anges i artikel 3 i direktiv 94/62/EG skall följande definitioner gälla:

a)   kompositmaterial: förpackningar gjorda av olika material som inte kan separeras för hand och i vilka ett enskilt material inte i något fall överstiger en viss viktprocent.

b)   genererat förpackningsavfall: den mängd förpackningar som blir avfall i den mening som avses i artikel 1 i rådets direktiv 75/442/EEG (3) inom en viss medlemsstats territorium, sedan förpackningarna har använts för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor.

c)   återvunnet förpackningsavfall: den kvantitet förpackningsavfall som genereras i en medlemsstat och som återvinns, oavsett om det sker i medlemsstaten, i en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen.

d)   förpackningsavfall som återvinns eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning: den kvantitet förpackningsavfall som genereras i en medlemsstat och som återvinns eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning, oavsett om förpackningsavfallet återvinns eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning i medlemsstaten, en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen.

e)   materialåtervunnet förpackningsavfall: den kvantitet förpackningsavfall som genereras i en medlemsstat och som materialåtervinns, oavsett om förpackningsavfallet materialåtervinns i medlemsstaten, i en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen.

f)   kvoten för återvinning eller förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning: i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG, den totala kvantitet förpackningsavfall som återvinns eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning delat med den totala kvantiteten genererat förpackningsavfall.

g)   materialåtervinningskvot: i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG, den totala kvantiteten materialåtervunnet förpackningsavfall delat med den totala kvantiteten genererat förpackningsavfall.

2.   Genererat förpackningsavfall som avses i punkt 1 b skall utesluta allt tillverkningsavfall som härrör från produktion av förpackningar eller förpackningsmaterial eller från någon annan produktionsprocess.

I enlighet med detta beslut får genererat förpackningsavfall i en medlemsstat antas vara lika med den mängd förpackningar som släpps ut på marknaden samma år i den medlemsstaten.

Artikel 3

1.   Uppgifterna för det totala förpackningsmaterialet skall omfatta alla förpackningar i enlighet med artiklarna 2.1 och 3.1 i direktiv 94/62/EG.

Särskilt för material som förekommer i mindre kvantiteter och sådant som inte nämns i detta beslut får uppskattningar användas. Sådana uppskattningar skall grundas på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga och de skall beskrivas i enlighet med artikel 7.

2.   Återanvändbara förpackningar skall anses ha släppts ut på marknaden när de görs tillgängliga första gången tillsammans med de varor som de avser att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera.

Återanvändbara förpackningar skall inte anses vara förpackningsavfall när de skickas tillbaka för återanvändning. Återanvändbara förpackningar skall inte anses släppas ut på marknaden som förpackningar när de har återanvänts med en vara och återigen görs tillgängliga.

Återanvändbara förpackningar som kasseras i slutet av livscykeln skall anses vara förpackningsavfall.

I enlighet med detta beslut får genererat förpackningsavfall från återanvändbara förpackningar i en viss medlemsstat anses vara lika med den mängd återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden i den medlemsstaten under samma år.

3.   Kompositförpackningar skall anges under det material som är mest framträdande med avseende på vikten.

Dessutom kan separata uppgifter om återvinning och återanvändning av kompositmaterial tillhandahållas på frivillig bas.

4.   Vikten på återvunnet eller materialåtervunnet förpackningsavfall skall avse den kvantitet förpackningsavfall som tillförs en effektiv återvinnings- eller materialåtervinningsprocess. Om en sorteringsanläggnings produktion skickas till effektiva materialåtervinnings- eller återvinningsprocesser utan allvarliga förluster är det godtagbart att anse att denna produktion utgör vikten av det återvunna eller materialåtervunna förpackningsavfallet.

Artikel 4

1.   Förpackningsavfall som exporteras från gemenskapen skall anses vara återvunnet eller materialåtervunnet endast om det finns välgrundade bevis på att återvinningen och/eller materialåtervinningen ägde rum under förhållanden som i stort sett är likvärdiga med dem som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen för denna fråga.

2.   Gränsöverskridande transporter av förpackningsavfall skall vara förenliga med rådets förordningar (EEG) nr 259/93 (4), nr 1420/1999 (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 (6).

3.   Förpackningsavfall som genereras i en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen och som skickas för återvinning eller materialåtervinning till en medlemsstat skall inte anses vara återvunnet eller materialåtervunnet i den medlemsstat som det skickats till.

Artikel 5

1.   Vikten av återvunnet eller materialåtervunnet förpackningsavfall skall mätas genom att använda en kvot för naturlig fuktighet för förpackningsavfallet jämförbar med fuktigheten för motsvarande förpackningar som släpps ut på marknaden.

De uppmätta viktuppgifterna för det återvunna eller materialåtervunna förpackningsavfallet skall rättas om fuktighetskvoten för förpackningsavfallet regelbundet och i hög grad skiljer sig från motsvarande kvot hos de förpackningar som släpps ut på marknaden och om detta förhållande riskerar att leda till betydande över- eller underskattningar av kvoterna för återvinning eller materialåtervinning av förpackningar.

Dessa rättelser skall begränsas till undantagsfall som orsakats av särskilda klimatförhållanden eller andra förhållanden.

Betydande rättelser skall rapporteras i de beskrivningar över insamling av uppgifter som avses i fjärde stycket i artikel 7.

2.   Vikten av det återvunna eller materialåtervunna förpackningsavfallet skall, i den mån det är praktiskt möjligt, undanta icke-förpackningsmaterial som samlas in tillsammans med förpackningsavfallet.

Viktuppgifterna för det återvunna eller materialåtervunna förpackningsavfallet skall rättas om icke-förpackningsmaterial i det avfall som skickats till en effektiv återvinnings- eller materialåtervinningsprocess riskerar att leda till betydande över- eller underskattningar av kvoterna för återvinning eller materialåtervinning av förpackningar.

Rättelser krävs inte avseende små mängder icke-förpackningsmaterial eller för sådan kontaminering som regelbundet kan påträffas i förpackningsavfall.

Betydande rättelser skall rapporteras i de beskrivningar över insamling av uppgifter som avses i fjärde stycket i artikel 7.

Artikel 6

Bestämmelserna om återvinning i artiklarna 3, 4 och 5 skall gälla i tillämpliga delar för förpackningsavfall som förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall lämna uppgifter genom att årligen fylla i tabeller som överensstämmer med de format som anges i bilagan och skicka dessa tabeller till kommissionen på elektronisk väg.

Tabellerna skall omfatta hela kalenderår och skall överlämnas till kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (7), inom 18 månader från utgången av det aktuella året.

Kommissionen skall göra dessa uppgifter tillgängliga på en offentlig webbplats.

Medlemsstaterna skall, tillsammans med de ifyllda tabellerna, skicka en lämplig beskrivning över hur uppgifterna har samlats in. Denna beskrivning skall även omfatta förklaringar av eventuella uppskattningar.

Artikel 8

Medlemsstaterna får, på frivillig bas, tillhandahålla ytterligare uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall, om sådana uppgifter är tillgängliga.

Dessa uppgifter får inkludera

a)

uppgifter om produktion, export och import av tomma förpackningar,

b)

uppgifter om återanvändbara förpackningar,

c)

särskilda beståndsdelar av förpackningar, som i fallet kompositförpackningar,

d)

koncentrationsnivåer av tungmetaller i förpackningar i enlighet med artikel 11 i direktiv 94/62/EG och förekomsten av skadliga ämnen och andra farliga ämnen och material i enlighet med tredje strecksatsen i punkt 1 i bilaga II till det direktivet,

e)

förpackningsavfall som anses vara farligt på grund av kontamination genom produktinnehåll i enlighet med rådets direktiv 91/689/EEG (8) och kommissionens beslut 2000/532/EG (9).

Artikel 9

Medlemsstaterna skall tillhandahålla uppgifterna med hjälp av tabellformaten i bilagan och börja med uppgifterna för 2003.

Artikel 10

Beslut 97/138/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/12/EG (EUT L 47, 18.2.2004, s. 26).

(2)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 22.

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(4)  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(5)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 6.

(6)  EGT L 185, 17.7.1999, s. 1.

(7)  EGT L 332, 9.12.2002, s. 1.

(8)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(9)  EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.


BILAGA

TABELL 1

Kvantiteter förpackningsavfall som genererats i medlemsstaten och som återvinns eller förbränns i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning i eller utanför medlemsstaten

(i ton)

Material

Genererat förpackningsavfall

Återvunnet eller förbränt i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning genom

Materialåtervinning (till ursprungs-materialet)

Andra former av materialåtervinning

Total materialåtervinning

Energiutvinning

Andra former av återvinning

Förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

Total återvinning och förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Glas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

 

Papper/Papp

 

 

 

 

 

 

 

 

Metall

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vita rutor: Tillhandahållande av uppgifter är obligatoriskt. Uppskattningar kan användas även om de bör baseras på empiriska uppgifter och förklaras i beskrivningen av metodologin.

2.

Ljust skuggade rutor: Tillhandahållande av uppgifter är obligatoriskt, men grova uppskattningar godtas. Dessa uppskattningar bör förklaras i beskrivningen av metodologin.

3.

Mörkt skuggade rutor: Tillhandahållande av uppgifter är frivilligt.

4.

Enligt detta beslut skall uppgifterna om materialåtervinning för plast inkludera allt material som materialåtervinns till plast.

5.

Kolumn (c) inbegriper alla former av återvinning inklusive organisk materialåtervinning men exklusive materialåtervinning.

6.

Kolumn (d) måste bli summan av kolumnerna (b) och (c).

7.

Kolumn (f) inbegriper alla former av återvinning exklusive materialåtervinning och energiutvinning.

8.

Kolumn (h) måste bli summan av kolumnerna (d), (e), (f) och (g).

9.

Kvoten för återvinning eller förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG: Kolumn (h)/kolumn (a).

10.

Kvoten för materialåtervinning i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG: Kolumn (d)/kolumn (a).

11.

Uppgifterna för trä får inte användas för att utvärdera målet om minst 15 viktprocent för varje förpackningsmaterial, i enlighet med artikel 6.1 c i direktiv 94/62/EG, ändrat genom direktiv 2004/12/EG.


TABELL 2

Kvantiteter förpackningsavfall som skickats till andra medlemsstater eller exporterats utanför gemenskapen för återvinning eller förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

(i ton)

Material

Förpackningsavfall som skickats till andra medlemsstater eller exporterats utanför gemenskapen för

Materialåtervinning (till ursprungsmaterialet)

Andra former av materialåtervinning

Energiutvinning

Andra former av återvinning

Förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papper och papp

 

 

 

 

 

Metall

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

1.

Uppgifterna i denna tabell avser bara de kvantiteter som skall räknas i enlighet med skyldigheterna enligt direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. De är en delmängd av de uppgifter som redan tillhandahålls i tabell 1. Tabellen har endast informationsvärde.

2.

Ljust skuggade rutor: Tillhandahållande av uppgifter är obligatoriskt, men grova uppskattningar godtas. Dessa uppskattningar bör förklaras i beskrivningen av metodologin.

3.

Mörkt skuggade rutor: Tillhandahållande av uppgifter är frivilligt.

4.

Enligt detta beslut skall uppgifterna om materialåtervinning för plaster inkludera allt material som materialåtervinns till plast.


TABELL 3

Kvantiteter förpackningsavfall som genererats i andra medlemsstater eller importeras från länder utanför gemenskapen och skickats till medlemsstaten för återvinning eller förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

(i ton)

Material

Förpackningsmaterial som genererats i andra medlemsstater eller importerats från länder utanför gemenskapen och skickats till medlemsstaten för

Materialåtervinning (till ursprungsmaterialet)

Andra former av materialåtervinning

Energiutvinning

Andra former av återvinning

Förbränning i avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papper och papp

 

 

 

 

 

Metall

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

Trä

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

1.

Uppgifterna i denna tabell tillhandahålls endast i informationssyfte. De förekommer inte i tabell 1 och de kan inte heller räknas mot uppfyllandet av mål av den berörda medlemsstaten.

2.

Mörkt skuggade rutor: Tillhandahållande av uppgifter är frivilligt.

3.

Enligt detta beslut skall uppgifterna om materialåtervinning för plaster inkludera allt material som materialåtervinns till plast.


5.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 mars 2005

om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn i Polen

[delgivet med nr K(2005) 967]

(Text av betydelse för EES)

(2005/271/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (1), särskilt kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII till denna, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

(2)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt har ändrats genom kommissionens beslut 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3) och 2004/474/EG (4).

(3)

Enligt en officiell förklaring från de behöriga polska myndigheterna har vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessutom kommer vissa anläggningar inom mjölksektorn, som tidigare tillåtits behandla både mjölk som uppfyller kraven enligt gemenskapslagstiftningen och mjölk som inte uppfyller dessa krav, att behandla enbart mjölk som uppfyller gemenskapens krav. Dessa anläggningar bör därför utgå från förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Verksamheten har upphört inom vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn. Även dessa anläggningar bör därför utgå från förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(5)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall utgå från tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 53. Rättelse i EUT L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 56. Rättelse i EUT L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 73. Rättelse i EUT L 212, 12.6.2004, s. 44.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som skall utgå från tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt

ANLÄGGNINGAR FÖR KÖTT

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

VITT KÖTT

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

RÖTT KÖTT, LÅG KAPACITET

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


BLANDAT KÖTT, LÅG KAPACITET

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


KYL-/FRYSANLÄGGNINGAR

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

FISK

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

MJÖLK

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


BESLUT

Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


MJÖLK SOM UPPFYLLER RESPEKTIVE INTE UPPFYLLER KRAVEN I GEMENSKAPSLAGSTIFTNINGEN

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów