ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
2 april 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 520/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 av den 1 april 2005 om permanent godkännande av en fodertillsats och provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2005 av den 1 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2005 av den 1 april 2005 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2005 av den 1 april 2005 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2005 av den 1 april 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2005 av den 1 april 2005 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2005 av den 1 april 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2005 om ingående av ett avtal om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

19

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och republiken Chile

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 495/2005 av den 30 mars 2005 om undantag från förordning (EG) nr 824/2000 när det gäller sista dag för leverans av spannmål till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 2004/05 (EUT L 82 av den 31.3.2005)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 520/2005

av den 1 april 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 521/2005

av den 1 april 2005

om permanent godkännande av en fodertillsats och provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 3 samt artiklarna 9d.1 och 9e.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs att fodertillsatser skall godkännas för användning.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,3(4)-beta-glukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och subtilisin som framställts av Bacillus subtilis (ATCC 2107) godkändes provisoriskt för slaktkycklingar för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 1636/1999 (3). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för enzympreparatet i fråga. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av det berörda enzympreparatet enligt bilaga I bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(6)

Användningen av enzympreparatet av 6-fytas som framställts av Aspergillus oryzae (DSM 14223) godkändes utan tidsbegränsning för slaktkycklingar, värphöns, slaktkalkoner, smågrisar, slaktsvin och suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 255/2005 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för enzympreparatet i fråga, så att det även får användas för laxfiskar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har avgett ett yttrande om användningen av preparatet och där angett att preparatet inte utgör en risk för laxfiskar om de villkor som fastställs i bilaga II i denna förordning är uppfyllda. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av det berörda enzympreparatet enligt bilaga II bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(7)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (DSM 7134) godkändes provisoriskt för små grisar och slaktsvin för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 666/2003 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för mikroorganismpreparatet i fråga, så att det även får användas för slaktkycklingar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett positivt yttrande den 28 oktober 2004 att det är säkert att använda den berörda tillsatsen i djurkategorin slaktkycklingar enligt de villkor som föreskrivs i bilaga III i denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av det berörda mikroorganismpreparatet enligt bilaga III bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(8)

Granskningen av ansökningarna i fråga visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör säkerställas genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (6).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av enzymtyp som avses i bilaga I skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 2

Det preparat av enzymtyp som avses i bilaga II skall beviljas ett fyraårigt provisoriskt godkännande som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

Det preparat av mikroorganismtyp som avses i bilaga III skall beviljas ett fyraårigt provisoriskt godkännande som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 194, 27.7.1999, s. 17.

(4)  EUT L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 11.

(6)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

”E 1623

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xylanas

EC 3.2.1.8

 

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och

subtilisin framställt av Bacillus subtilis (ATCC 2107). Minsta aktivitet:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas:

100 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanas:

2 500 U (2)/g

 

Subtilisin: 800 U (3)/g

Slaktkycklingar

endo-1,3(4)-beta-glukanas:

25 U

1.

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanas: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-xylanas: 625–2 500 U

 

subtilisin: 200–800 U.

3.

För användning i foderblandningar, t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % vete och 10 % korn.

Utan tidsgräns

endo-1,4-beta-xylanas:

625 U

subtilisin:

200 U

—”


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från kornbetaglukan vid pH 5,0 och °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från havrespeltxylan vid pH 5,3 och 50 °C.

(3)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikrogram fenolförening (tyrosinekvivalenter) per minut från kaseinsubstrat vid pH 7,5 och 40 °C.


BILAGA II

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

”50

6-fytas EC 3.1.3.26

Preparat av 6-fytas framställt av Aspergillus oryzae(DSM 14223). Minsta aktivitet:

Flytande form: 20 000 FYT (1)/g

Laxfiskar

500 FYT

1.

I bruksanvisningen för tillsatsen skall lagringstemperatur och lagringstid anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder: 500-2 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar som är rika på fytinbundet fosfor.

5.4.2009”


(1)  1 FYT motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol av oorganiskt fosfat per minut från natriumfytat vid pH 5,5 och 37 °C.


BILAGA III

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

”22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst:

 

Pulver:

1 × 1010 CFU/g tillsats

 

Granulat (i mikrokapselform):

1 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

0,2 × 109

2 × 109

I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges.

5.4.2009”


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 522/2005

av den 1 april 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 19.6 i denna, och

av följande skäl:

För att gemenskapscertifikatet skall kunna göras mer verkningsfullt bör vissa tekniska egenskaper som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 2368/2002 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stycket med benämningen ”Numrering” i bilaga IV till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras på följande sätt:

a)

I den fjärde strecksatsen skall

i)

ledet ”(UV-fluorescerande i grönt)” utgå,

ii)

den tredje understrecksatsen utgå.

b)

Den femte strecksatsen skall ersättas med ”Numrering 2: osynlig åttasiffrig löpnummernumrering (överensstämmande med numrering 1) tryckt med fluorescerande UV-färg”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1474/2004 (EUT L 271, 18.8.2004, s. 29).


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 523/2005

av den 1 april 2005

om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 (1) av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.4 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Begäran lämnades in av företaget Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (nedan kallat ”den sökande”). Den sökande är exporterande tillverkare i Kina (nedan kallat ”det berörda landet”).

B.   PRODUKT

(2)

Den produkt som är föremål för översynen är polyetentereftalat med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer, enligt ISO-standard 1628-5, som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och med ursprung i Kina (nedan kallad ”den berörda produkten”).

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(3)

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004 (2), enligt vilken import till gemenskapen av den berörda produkten med ursprung i Kina och tillverkad av den sökande omfattas av en slutgiltig antidumpningstull på 184 euro per ton, med undantag av flera särskilt omnämnda företag för vilka individuella tullsatser gäller.

D.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(4)

Den sökande gör gällande att företaget är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, att det inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för införandet av antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden från och med 1 april 2002 till och med 31 mars 2003 (nedan kallad ”den ursprungliga undersökningsperioden”) och att det inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av den berörda produkten som omfattas av antidumpningsåtgärderna.

(5)

Den sökande gör vidare gällande att företagen började exportera den berörda produkten till gemenskapen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

E.   FÖRFARANDE

(6)

De tillverkare i gemenskapen som såvitt känt är berörda har underrättats om begäran och givits tillfälle att lämna synpunkter. Inga synpunkter har mottagits.

(7)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drar kommissionen slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen inleds i syfte att fastställa om den sökande är verksam under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller alternativt om den sökande uppfyller kraven för fastställande av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen. Om så är fallet bör det fastställas en individuell dumpningsmarginal för den sökande samt, om dumpning skulle konstateras, nivån på den tull som bör tillämpas på den sökandes import av den berörda produkten till gemenskapen.

a)   Frågeformulär

(8)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till den sökande.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(9)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan vidare höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Marknadsekonomisk status

(10)

Om den sökande lägger fram tillräcklig bevisning för att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status måste lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 4.3 i den här förordningen. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till den sökande och till myndigheterna i Kina.

d)   Val av land med marknadsekonomi

(11)

Om den sökande inte beviljas marknadsekonomisk status, men uppfyller kraven för en individuell tullsats fastställd enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att användas för fastställandet av normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att åter använda Förenta staterna för detta ändamål, i likhet med vad den gjorde vid den undersökning som ledde till införandet av åtgärder mot import av den berörda produkten från Kina. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfrist som anges i artikel 4.2 i denna förordning lämna synpunkter på lämpligheten av detta val.

(12)

Om den sökande beviljas marknadsekonomisk status får kommissionen dessutom vid behov även använda resultat som framkommit vid fastställandet av normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi för att t.ex. ersätta otillförlitliga kostnads- eller prisuppgifter i Kina som är nödvändiga för fastställandet av normalvärdet, om tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Förenta staterna även för detta ändamål.

F.   UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORTEN

(13)

I enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen bör den gällande antidumpningstullen upphävas för import av den berörda produkten som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av den sökande. Samtidigt bör denna import registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen för att antidumpningstullar skall kunna tas ut retroaktivt från och med dagen för inledandet av översynen om översynen skulle visa att den sökande har sålt produkten till dumpade priser. Storleken på den sökandes eventuella framtida betalningsförpliktelser kan inte uppskattas i detta skede av förfarandet.

G.   TIDSFRISTER

(14)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara det frågeformulär som anges i skäl 8 i denna förordning eller lämna andra uppgifter som bör beaktas under undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen

berörda parter kan lämna synpunkter på lämpligheten av att Förenta staterna, i det fall den sökande inte beviljas marknadsekonomisk status, väljs som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina,

den sökande bör inge en väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(15)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(16)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En översyn av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av polyetentereftalat som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 med ursprung i Kina, som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A510), bör omfattas av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1467/2004 skall upphävas när det gäller import av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna skall, i enlighet med artikel 14.5 i rådets förordning (EG) nr 384/96, vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen. Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 4

1.   För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna synpunkter, besvarade frågeformulär eller andra uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i förordning (EG) nr 384/96 är tillämpliga endast om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Berörda parter kan även inom samma tidsfrist på 40 dagar skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.   Parterna i undersökningen kan vilja lämna synpunkter på lämpligheten av att använda Förenta staterna som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina. Dessa synpunkter skall ha inkommit till kommissionen inom tio dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3.   En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status skall ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

4.   Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”FÖR GRANSKNING AV BERÖRDA PARTER”.

Uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd skall sändas till nedanstående adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 524/2005

av den 1 april 2005

om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2127/2004 (3) fastställs de vägledande kvantiteter för vilka det får utfärdas exportlicenser inom system B.

(2)

Den definitiva bidragssatsen för tomater, apelsiner, citroner och äpplen som omfattas av licenser inom system B, för vilka det lämnades in ansökningar mellan den 15 januari 2005 och den 15 mars 2005, bör fastställas på den vägledande nivån, och procentsatsen för utfärdande av licenser för begärda kvantiteter bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om exportlicens inom system B som i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2127/2004 lämnats in mellan den 15 januari 2005 och den 15 mars 2005 skall procentsatserna för utfärdande av licenser och de tillämpliga bidragssatserna vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdens utveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 1).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1176/2002 (EGT L 170, 29.6.2002, s. 69).

(3)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 14.


BILAGA

Procentsatser för utfärdande av licenser för begärda kvantiteter och bidragssatser för licenser inom system B för vilka ansökningar lämnats in mellan den 15 januari 2005 och den 15 mars 2005 (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Produkt

Bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsatser för utfärdande av licenser för begärda kvantiteter

Tomater

30

100 %

Apelsiner

24

100 %

Citroner

43

100 %

Äpplen

28

100 %


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 525/2005

av den 1 april 2005

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 350/2005 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för de exportlicenser som kan utfärdas inom ramen för system A3.

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

(3)

När det gäller tomater, apelsiner, citroner och äpplen är den maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, inte mer än en och en halv gång större än den vägledande bidragssatsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner, citroner och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 350/2005 skall vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 26.


BILAGA

Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Produkt

Maximal bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för de kvantiteter som ligger på samma nivå som den maximala bidragssatsen

Tomater

45

100 %

Apelsiner

50

100 %

Citroner

70

100 %

Äpplen

55

100 %


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 526/2005

av den 1 april 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2032/2004 (2) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75 (3), och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1785/2003 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats in från och med den 28 till den 31 mars 2005 fastställas till 57,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  EGT L 61, 7.3.1975, s. 25. Förordningen senast ändrad genom (EG) nr 1948/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 18).


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 527/2005

av den 1 april 2005

om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 5.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion (2), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2033/2004 (3) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av ris till Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 28 till den 31 mars 2005 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för leverans av långkornigt råris B under KN-nummer 1006 20 98 avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 2033/2004, skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EGT L 261, 7.9.1989, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1275/2004 (EUT L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  EUT L 353, 27.11.2004, s. 9.


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 528/2005

av den 1 april 2005

om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2031/2004 (2) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75 (3) i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn särskilt till de kriterier som föreskrivs i artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1785/2003 är det inte nödvändigt att fastställa ett maximalt exportbidrag.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 28 till och med den 31 mars 2005 inom ramen för anbudsförfarandet för det exportbidrag för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder som avses i förordning (EG) nr 2031/2004 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 353, 27.11.2004, s. 3.

(3)  EGT L 61, 7.3.1975, s. 25. Förordningen senast ändrat genom förordning (EG) nr 1948/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 18).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/19


RÅDETS BESLUT

av den 28 februari 2005

om ingående av ett avtal om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

(2005/269/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1), och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, (nedan kallat ”associeringsavtalet”) undertecknades på gemenskapens vägnar i Bryssel den 18 november 2002.

(2)

Associeringsavtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med de bilagor och protokoll som åtföljer avtalet och de av gemenskapen ensidigt eller gemensamt med den andra parten avgivna förklaringar som åtföljer slutakten, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

2.   Texterna till associeringsavtalet, bilagorna, protokollet och slutakten åtföljer detta beslut (2).

Artikel 2

1.   Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i det associeringsråd och den associeringskommitté som inrättas genom associeringsavtalet skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördraget.

2.   En företrädare för rådet skall fungera som associeringsrådets ordförande och lägga fram gemenskapens ståndpunkt. En företrädare för kommissionen skall fungera som associeringskommitténs ordförande och lägga fram gemenskapens ståndpunkt.

3.   Gemenskapen skall företrädas av kommissionen i de särskilda kommittéer som inrättas genom avtalet eller upprättas av associeringsrådet i enlighet med artikel 7 i detta.

Artikel 3

1.   Kommissionen bemyndigas att vid tillämpning av artikel 29.2 i bilaga V till associeringsavtalet anta de rättsakter som är nödvändiga för ändring av avtalet, i enlighet med förfarandet i artikel 75 i förordning (EG) nr 1493/1999 (3).

2.   Kommissionen bemyndigas att vid tillämpning av artikel 16.2 i bilaga VI till associeringsavtalet anta de rättsakter som är nödvändiga för ändring av avtalet, i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 1576/89 (4).

Artikel 4

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 198.1 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets samtycke av den 12 februari 2003.

(2)  Se EGT L 352, 30.12.2002, s. 3 och EUT L 332, 19.12.2003, s. 64.

(3)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(4)  EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/21


Information om ikraftträdandet av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och republiken Chile

Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och republiken Chile (1) trädde i kraft den 1 mars 2005, efter det att förfarandena enlig artikel 198 i avtalet hade slutförts den 28 februari 2005.


(1)  EGT L 352, 30.12.2002, s. 3 och EUT L 332, 19.12.2003, s. 64.


Rättelser

2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/22


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 495/2005 av den 30 mars 2005 om undantag från förordning (EG) nr 824/2000 när det gäller sista dag för leverans av spannmål till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 2004/05

( Europeiska unionens officiella tidning L 82 av den 31 mars 2005 )

På sidan 5 i artikel 1, femte och sjätte raden, skall det

i stället för:

”… utgången av den sjätte månaden efter …”

vara:

”… utgången av den sjunde månaden efter …”.