ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 79

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
24 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars 2005 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster ( 1 )

9

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

24.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 456/2005/EG

av den 9 mars 2005

om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Informationssamhällets utveckling och framväxten av bredband kommer att påverka livet för varje medborgare i Europeiska unionen genom att bland annat främja tillgången till kunskap och nya sätt att förvärva kunskap, och på så sätt öka efterfrågan på nytt innehåll samt nya tillämpningar och tjänster.

(2)

Internetanvändningen i gemenskapen är fortfarande under stark tillväxt. De möjligheter som Internet erbjuder bör utnyttjas så att varje privatperson och organisation i gemenskapen kan åtnjuta de sociala och ekonomiska fördelar som erhålls via gemensamt utnyttjad information och kunskap. I Europa är det nu bäddat för ett utnyttjande av det digitala innehållets potential.

(3)

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 betonades att övergången till en digital, kunskapsbaserad ekonomi, som har vuxit fram tack vare nya varor och tjänster, kommer att bli en betydelsefull faktor för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Där erkändes särskilt den roll som innehållsindustrin spelar när det gäller att skapa mervärde genom att utnyttja och inrätta nätverk för europeisk kulturell mångfald.

(4)

I handlingsplanen eEurope 2005, där Lissabonstrategin utvecklas, efterlyses åtgärder för att främja framväxten av säkra tjänster och tillämpningar och säkert innehåll via bredbandsnät och därmed för att främja en miljö som är gynnsam för privata investeringar och skapande av nya arbetstillfällen, för att öka produktiviteten, modernisera de offentliga tjänsterna och ge alla möjlighet att delta i det globala informationssamhället.

(5)

Det finns i Europa en tydligt ökande efterfrågan på digitalt innehåll av god kvalitet, med balanserade tillträdes‐ och användarrättigheter. Efterfrågan kommer från en bred publik som kan vara vanliga medborgare, studenter, forskare, små och medelstora företag och andra företagsanvändare, eller människor med särskilda behov som vill öka sin kunskap, eller ”vidareutnyttjare” som vill exploatera digitala innehållsresurser för att skapa tjänster.

(6)

Begreppet berörda aktörer inom området digitalt innehåll omfattar innehållsleverantörer (inklusive offentliga och privata organisationer samt institutioner som skapar, samlar eller äger digitalt innehåll) och användare (inklusive organisationer och företag som är slutanvändare som vidareutnyttjar och/eller ger digitalt innehåll mervärde). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att små och medelstora företag deltar.

(7)

I eContent‐programmet (2001—2004), antaget genom rådets beslut 2001/48/EG (3), främjades utveckling och användning av europeiskt digitalt innehåll på Internet och den språkliga mångfalden på europeiska webbplatser i informationssamhället. I kommissionens meddelande av den 10 oktober 2003 om halvtidsutvärderingen av eContent‐programmet bekräftas på nytt vikten av att agera på detta område.

(8)

Tekniska framsteg medför att det är möjligt att ge innehållet mervärde i form av inbäddad kunskap och att förbättra driftskompatibiliteten när det gäller tjänster, något som är av avgörande betydelse för tillgång till, användning av och distribution av digitalt innehåll. Detta är särskilt relevant för de områden av intresse för allmänheten som detta program behandlar.

(9)

Främjande av stabila affärsmodeller kommer att förbättra kontinuiteten i de projekt som har inletts under detta program och kommer således att förbättra möjligheterna till ökad ekonomisk vinst från tjänster på grundval av tillgång till och vidareutnyttjande av digitalt innehåll.

(10)

Ett regelverk har utarbetats för att möta de utmaningar som uppstår i förbindelse med digitalt innehåll i informationssamhället (4)  (5)  (6).

(11)

Olika praxis i olika medlemsstater fortsätter att utgöra tekniska hinder som hämmar vittomfattande tillgång, användning, vidareutnyttjande och exploatering av information från den offentliga sektorn i gemenskapen.

(12)

I de fall då digitalt innehåll inbegriper personuppgifter bör direktiven 95/46/EG (7) och 2002/58/EG (8) följas, och den teknik som används bör garantera och om möjligt förbättra skyddet av privatlivet.

(13)

Gemenskapsåtgärder som rör informationsinnehåll bör främja gemenskapens flerspråkiga och mångkulturella särprägel.

(14)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

(15)

Kommissionen bör säkerställa komplementaritet och synergieffekter med avseende på besläktade gemenskapsinitiativ och gemenskapsprogram, i synnerhet dem som har anknytning till utbildning och kultur och till det europeiska ramverket för driftskompatibilitet.

(16)

Genom detta beslut fastställs, för programmets hela löptid, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen, i den mening som avses i punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (10), för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet.

(17)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av de berörda frågornas gränsöverskridande karaktär och de därför, på grund av åtgärdernas europeiska omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med programmet

1.   Genom detta beslut inrättas ett gemenskapsprogram för perioden 2005-2008 för att göra digitalt innehåll i gemenskapen mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, i syfte att underlätta skapande och spridning av information — inom områden av intresse för allmänheten — på gemenskapsnivå.

Programmet skall benämnas eContentplus‐programmet (nedan kallat ”programmet”).

2.   För att uppnå programmets övergripande syfte skall följande handlingslinjer följas:

a)

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll.

b)

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer.

c)

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten.

Verksamheten enligt dessa handlingslinjer skall inriktas på områden inom information från den offentliga sektorn, rumsliga data samt utbildningsmässigt, kulturellt och vetenskapligt innehåll enligt bilaga I. Programmet skall genomföras i enlighet med bilaga II.

Artikel 2

Deltagande

1.   Programmet skall vara öppet för deltagande av juridiska personer som är etablerade i medlemsstaterna. Det skall också vara öppet för deltagande av juridiska personer som är etablerade i kandidatländer i enlighet med nuvarande eller framtida bilaterala avtal med dessa länder.

2.   Programmet får öppnas för deltagande av juridiska personer som är etablerade i Eftastater som är avtalsslutande parter i EES‐avtalet, i enlighet med bestämmelserna i det avtalet.

3.   Programmet får öppnas för deltagande — utan finansiellt stöd av gemenskapen — av juridiska personer som är etablerade i ett tredjeland samt av internationella organisationer, där ett sådant deltagande på ett verkningsfullt sätt bidrar till genomförandet av programmet. Beslutet om att medge sådant deltagande skall antas i överensstämmelse med det förfarande som avses i artikel 4.2.

Artikel 3

Kommissionens behörighet

1.   Kommissionen skall vara ansvarig för genomförandet av programmet.

2.   Kommissionen skall upprätta ett arbetsprogram på grundval av detta beslut.

3.   Vid genomförandet av programmet skall kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna sörja för allmän överensstämmelse och komplementaritet med gemenskapens andra politikområden, program och åtgärder med konsekvenser för utveckling och användning av europeiskt digitalt innehåll och främjande av språklig mångfald i informationssamhället, i synnerhet gemenskapsprogram för forskning och teknisk utveckling, IDA, eTEN, eIntegration, eLearning, Modinis och Säkrare Internet.

4.   Kommissionen skall handla i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.2 när det gäller

a)

antagande och ändringar av arbetsprogrammet,

b)

fastställande av kriterier för och innehåll i inbjudan att lämna förslag, i linje med de mål som anges i artikel 1,

c)

bedömning av de projekt som har föreslagits efter inbjudan att lämna förslag till gemenskapsfinansiering med ett gemenskapsbidrag som beräknas till minst 1 miljon euro,

d)

avvikelser från de regler som fastställs i bilaga II.

5.   Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 4 om hur arbetet med att genomföra programmet fortskrider.

Artikel 4

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 5

Övervakning och utvärdering

1.   För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt skall kommissionen se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för detta beslut blir föremål för förhandsbedömning, uppföljning samt efterföljande utvärdering.

2.   Kommissionen skall övervaka genomförandet av projekt som bedrivs inom ramen för programmet. Kommissionen skall utvärdera hur projekten har genomförts och vilken effekt de har haft, för att kunna avgöra om de ursprungligen fastställda målen har uppnåtts.

3.   Kommissionen skall senast i mitten av 2006 rapportera till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av de handlingslinjer som avses i artikel 1.2. I detta sammanhang skall kommissionen rapportera om hur beloppet för 2007-2008 överensstämmer med budgetplanen. Kommissionen skall i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för budgetförfarandena för 2007-2008, för att se till att de årliga anslagen överensstämmer med budgetplanen. Kommissionen skall lämna en slutlig utvärderingsrapport vid programmets slut.

4.   Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram resultatet av de kvantitativa och kvalitativa utvärderingarna tillsammans med lämpliga förslag till ändringar av detta beslut. Resultatet skall överlämnas innan förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2007 respektive 2009 läggs fram.

Artikel 6

Finansieringsram

1.   Finansieringsramen för genomförandet av gemenskapsåtgärder enligt detta beslut för perioden 1 januari 2005-31 december 2008 fastställs härmed till 149 miljoner EUR, varav 55,6 miljoner EUR är avsedda för perioden fram till och med den 31 december 2006.

2.   För perioden efter den 31 december 2006 skall beloppet anses vara bekräftat om det för denna fas överensstämmer med den gällande budgetplanen för den period som inleds 2007.

3.   De årliga anslagen under perioden 2005-2008 skall beviljas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ram. En preliminär fördelning av utgifterna presenteras i bilaga III.

Utfärdat i Strasbourg den 9 mars 2005.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. P. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

N. SCHMIT


(1)  EUT C 117, 30.4.2004, s. 49.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 september 2004 (EUT C 25 E, 1.2.2005, s. 19) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 27 januari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 28 februari 2005.

(3)  EGT L 14, 18.1.2001, s. 32.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).


BILAGA I

Åtgärder

I.   INLEDNING

eContentplus‐programmets huvudmål är att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, så att det blir lättare att skapa och sprida information — inom områden som är av intresse för allmänheten — på gemenskapsnivå.

Genom programmet skall bättre villkor skapas för tillgång till och hantering av digitalt innehåll och digitala tjänster i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang. Programmet kommer att öka användarnas valfrihet och främja nya former för interaktion med kunskapsberikat digitalt innehåll, en egenskap som blir allt viktigare för att man skall kunna göra innehåll mer dynamiskt och skräddarsytt för särskilda områden (utbildning, kultur, personer med särskilda behov m.m.).

Genom programmet banas väg för en ram för digitalt innehåll av god kvalitet i Europa — ”det europeiska området för digitalt innehåll” — genom att man främjar utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt korsbefruktning mellan innehållssektorer, innehållsleverantörer och användare.

a)

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll.

b)

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer.

c)

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten.

II.   HANDLINGSLINJER

A.

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll

Verksamheten enligt denna handlingslinje omfattar upprättande av nätverk och allianser mellan berörda aktörer, något som uppmuntrar till skapande av nya tjänster.

Åtgärderna är inriktade på information från den offentliga sektorn, rumsliga data samt innehåll inom områdena lärande och kultur.

Tyngdpunkten skall ligga på följande områden:

a)

Att främja ökad medvetenhet om den betydelse som information från den offentliga sektorn har, dess kommersiella värde och de samhälleliga konsekvenserna av dess användning. Insatserna skall effektivisera den transnationella användningen och myndigheters och privata företags, inklusive små och medelstora företags, utnyttjande av information från den offentliga sektorn för att skapa informationsprodukter och informationstjänster med mervärde.

b)

Insatser via samarbetsforum på europeisk nivå för att främja att offentliga myndigheter, privata företag, inklusive små och medelstora företag, och allmänheten i mer omfattande utsträckning använder rumsliga data. Insatserna bör omfatta både tekniska och organisatoriska frågor, och dubbelarbete och otillräckligt utvecklade geografiska datamängder bör undvikas. Vidare bör insatserna främja driftskompatibilitet över nationsgränserna, understödja samordning mellan kartproducerande myndigheter och stödja framväxten av nya Europaomfattande mobila tjänster för användare. Dessutom bör användning av öppna standarder främjas.

c)

Främja spridningen av öppna europeiska kunskapspooler med digitala objekt — såväl för utbildnings‐ och forskarsamfund som för enskilda personer. Insatserna skall bidra till inrättandet av transeuropeiska förmedlingstjänster för digitalt innehåll för lärande, med tillhörande affärsmodeller. Genom insatserna bör man också främja användandet av öppna standarder och bildandet av omfattande användargrupper. Deras uppgift är att analysera och testa planmodeller för skedet före standardisering och för specifikationer. Målet är att introducera europeiska flerspråkiga och mångkulturella inslag i arbetet med att fastställa globala standarder för digitalt innehåll inom lärandet.

d)

Främja uppbyggnaden av en Europaomfattande informationsinfrastruktur för tillgång till och användning av högkvalitativa europeiska digitala kulturella och vetenskapliga resurser. Det skall ske genom sammankoppling av virtuella bibliotek, gemensamma dataminnen etc. Insatserna bör omspänna samordnade tillvägagångssätt för digitalisering och uppbyggnad av databanker, bevarande av digitala objekt samt inventeringar av kulturella och vetenskapliga digitala resurser. Insatserna skall vidare förbättra tillgången till digitala kulturella och vetenskapliga värden genom välfungerande tillståndssystem och genom kollektiv klarering av rättigheter på förhand.

B.

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer

Verksamheten enligt denna handlingslinje syftar till att göra det lättare att fastställa vad som är bästa praxis i fråga om metoder, processer och verksamhetsutövande och att sprida den i vid omfattning. Syftet är att uppnå bättre kvalitet, bättre ändamålsenlighet och större verkan vid skapande, användning och distribution av digitalt innehåll.

I verksamheten ingår försök som skall demonstrera olika aspekter av digitalt innehåll inom ramen för det befintliga regelverket — sökbarhet, användbarhet, möjlighet till vidareutnyttjande och sammanställning samt driftskompatibilitet — samtidigt som man redan i ett tidigt skede av processen tillgodoser krav från olika målgrupper och marknader i en miljö som blir alltmer flerspråkig och mångkulturell, utöver enbart tekniska lösningar för lokalisering.

I verksamheten skall man utnyttja de fördelar som förädling eller berikning av digitalt innehåll med maskinläsbara data innebär (genom användning av semantiskt väldefinierade metadata baserade på tillämplig beskrivande terminologi, vokabulärer och ontologier).

Försöken skall utföras grupperade i temaområden. Insamling, spridning och sektorsövergripande korsbefruktning av utvunnen kunskap skall ingå som en integrerad del av försöken.

Målområdena för tillämpningen av resultaten är information från den offentliga sektorn, rumsliga data, digitalt innehåll för lärande och kultur samt vetenskapligt och akademiskt digitalt innehåll.

C.

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten

I verksamheten enligt denna handlingslinje ingår åtgärder som kompletterar berörd lagstiftning om digitalt innehåll och främjar ökat samarbete mellan aktörer på området digitalt innehåll och ökad medvetenhet. Verksamheten skall främja utvecklingen av hjälpmedel för jämförande prestandamätning (benchmarking), övervakning och analys samt konsekvensbedömning av programmet och spridning av resultat. Möjligheter och problem som uppkommer — t.ex. när det gäller förtroende, kvalitetsmärkning och immateriella rättigheter på utbildningsområdet — skall ringas in och analyseras, och eventuella förslag till lösningar skall läggas fram.


BILAGA II

Medel för genomförande av programmet

1.

Kommissionen kommer att genomföra programmet i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga I.

2.

Programmet skall genomföras i form av indirekta åtgärder. De omfattar följande:

a)

Insatser med kostnadsdelning

i)

Projekt som skall ge ökad kunskap i syfte att förbättra befintliga produkter, processer och/eller tjänster och/eller tillgodose de behov som finns inom gemenskapens politikområden. Bidraget från gemenskapen får som regel inte överstiga 50 % av kostnaden för respektive projekt. Offentliga organ kan få ersättning med 100 % av sina extrakostnader.

ii)

Insatser för bästa praxis inom kunskapsspridning. De skall som regel genomföras grupperade i temaområden och vara förbundna genom temanätverk. Gemenskapens bidrag till åtgärderna inom detta område skall begränsas till direkta kostnader som bedöms vara nödvändiga eller skäliga för att de konkreta målen för insatsen skall uppnås.

iii)

Temanätverk: För att underlätta samordning och kunskapsöverföring samlas ett antal olika berörda aktörer kring en bestämd teknisk och organisatorisk målsättning. Temanätverken kan vara kopplade till insatser inom ”bästa praxis”. Bidrag skall beviljas för stödberättigande extrakostnader för samordning och genomförande av temanätverken. Gemenskapens bidrag kan täcka de stödberättigande extrakostnaderna.

b)

Kompletterande åtgärder

Kompletterande åtgärder skall bidra till genomförandet av programmet eller till förberedandet av framtida verksamhet. Åtgärder som syftar till kommersiellt utnyttjande av produkter, processer eller tjänster, marknadsföringsåtgärder och reklam är undantagna.

i)

Undersökningar till stöd för programmet, däribland förberedelser för framtida åtgärder.

ii)

Informationsutbyte, konferenser, seminarier, workshopar eller andra möten samt ledning av temagrupperad verksamhet.

iii)

Spridning samt informations- och kommunikationsverksamhet.

3.

Urvalet av insatser med kostnadsdelning skall ske bland ansökningar som kommit in från ansökningsomgångar publicerade på kommissionens webbplats och i enlighet med gällande finansiella bestämmelser.

4.

En finansieringsplan skall bifogas ansökan om gemenskapsstöd, där så är tillämpligt. Den skall innehålla en förteckning över finansieringen av projekten, inklusive det ekonomiska stöd som söks från gemenskapen, och allt annat stöd som söks eller beviljats från annat håll.

5.

Kompletterande åtgärder skall genomföras genom anbudsinfordran i enlighet med gällande finansiella bestämmelser.


BILAGA III

Preliminär fördelning av utgifterna

1.

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll

40—50 %

2.

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer

45—55 %

3.

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten

8—12 %


24.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/9


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/1/EG

av den 9 mars 2005

om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens meddelande av den 11 maj 1999 med titeln ”Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan” anges en rad åtgärder som krävs för att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster.

(2)

Europeiska rådet i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 krävde att denna handlingsplan skall genomföras senast 2005.

(3)

Rådet inrättade den 17 juli 2000 visemannakommittén för reglering av de europeiska värdepappersmarknaderna. I sin slutrapport föreslog visemannakommittén att ett regelverk med fyra nivåer skall införas för att göra lagstiftningsprocessen för gemenskapens värdepapperslagstiftning mer flexibel, effektiv och öppen.

(4)

I sin resolution om en effektivare reglering av värdepappersmarknaden i Europeiska unionen välkomnade Europeiska rådet i Stockholm den 23 och 24 mars 2001 visemannakommitténs rapport och krävde att metoden med fyra nivåer skall genomföras.

(5)

Mot bakgrund av denna utveckling antog kommissionen den 6 juni 2001 beslut 2001/527/EG (4) och 2001/528/EG (5) om inrättande av Europeiska värdepapperstillsynskommittén respektive Europeiska värdepapperskommittén.

(6)

Demokratisk kontroll och insyn måste prägla det s.k. Lamfalussy‐förfarandet och dess utvidgning, vilket endast kan garanteras på ett tillfredsställande sätt om den interinstitutionella balansen avseende genomförandebestämmelser respekteras.

(7)

Detta direktiv ändrar rådets direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (6), 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (7), 91/675/EEG av den 19 december 1991 om inrättandet av en försäkringskommitté (8), 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (9) och 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (10) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (11), 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp (12), 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (13), 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (14), 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (15) och 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat. Det här direktivet syftar endast till vissa ändringar av organisationsstrukturen för kommittéerna. Inga av ändringarna syftar till att utöka de befogenheter att anta genomförandebestämmelser som kommissionen har enligt dessa direktiv och inte heller de befogenheter som rådet har enligt direktiv 93/6/EEG.

(8)

Genom sin resolution av den 5 februari 2002 godkände Europaparlamentet metoden med fyra nivåer för värdepapperssektorn, på grundval av den formella förklaring som kommissionen gjorde inför parlamentet samma dag och skrivelsen av den 2 oktober 2001 från kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden till ordföranden för parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor om garantierna för Europaparlamentets roll i denna process. I sin resolution av den 21 november 2002 begärde parlamentet att vissa aspekter av metoden skulle utvidgas till att även omfatta bank‐ och försäkringssektorerna, under förutsättning att det finns ett tydligt åtagande från rådets sida för att säkerställa en rimlig balans mellan institutionerna.

(9)

De åtaganden som kommissionen ingick om värdepapperslagstiftningen i ovannämnda uttalande av den 5 februari 2002 och skrivelsen av den 2 oktober 2001 bör kompletteras med tillräckliga garantier om en lämplig institutionell balans.

(10)

Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att i enlighet med visemannakommitténs slutrapport genomföra åtgärder för de övriga finansiella tjänstesektorerna.

(11)

Garantier avseende utvidgningen av metoden med fyra nivåer krävs också eftersom EU‐institutionerna ännu inte har någon omfattande praktisk erfarenhet av Lamfalussy‐förfarandets fyra nivåer. Dessutom har den interinstitutionella grupp som övervakar Lamfalussy‐förfarandet i sin första och andra interimsrapport tagit upp vissa påpekanden och viss kritik om hur processen fungerar.

(12)

Att ny lagstiftning skall antas snabbt och vara av hög kvalitet är de viktigaste målen med Lamfalussy‐förfarandet. Framgången för detta förfarande beror mer på de institutionella parternas politiska vilja att sätta upp en lämplig ram för lagstiftningens antagande än på att snabbare få till stånd de därmed förknippade delegerade bestämmelserna av teknisk natur. Om alltför stor vikt läggs vid att utformningen av de delegerade bestämmelserna skall gå snabbt skulle dessutom allvarliga kvalitetsbrister kunna uppstå för dessa bestämmelser.

(13)

Den föreslagna utvidgningen av Lamfalussy‐förfarandet påverkar inte eventuella beslut om tillsynsorganisationen på europeisk nivå.

(14)

I detta syfte bör, när det gäller banksektorn, anpassningar göras av uppgifterna för Rådgivande bankrörelsekommittén som inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG.

(15)

Till följd av att dess uppgifter anpassas bör Rådgivande bankrörelsekommittén ersättas med Europeiska bankkommittén.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2000/12/EG är åtgärder med allmän räckvidd och bör antas i enlighet med artikel 5 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16).

(17)

De antagna genomförandebestämmelserna bör inte modifiera de grundläggande bestämmelserna i direktiven.

(18)

Europaparlamentet bör ges tre månader från det att förslaget till genomförandebestämmelser för första gången översänts för att behandla det och avge ett yttrande. I brådskande och vederbörligen motiverade fall kan denna period dock förkortas. Om en resolution antas av Europaparlamentet inom denna period kommer kommissionen att ta upp förslaget för ny behandling.

(19)

När kommissionen utövar sina genomförandebefogenheter bör den respektera följande principer: behovet att bland investerare skapa förtroende för finansiella marknader genom att främja höga krav på insyn avseende dessa marknader; behovet av att tillhandahålla investerarna ett brett utbud av konkurrerande investeringar samt insyns‐ och skyddsnivåer som är skräddarsydda efter omständigheterna; behovet av att se till att självständiga tillsynsmyndigheter tillämpar bestämmelserna konsekvent, särskilt när det gäller kampen mot ekonomisk brottslighet; behovet av mycket god insyn och samråd med alla marknadsaktörer samt med Europaparlamentet och rådet; behovet av att uppmuntra innovationer på finansmarknaderna om de skall bli dynamiska och effektiva; behovet av att garantera marknadsintegritet genom noggrann och reaktiv övervakning av finansiella innovationer; vikten av att minska kostnaderna för kapital och öka tillgången till detsamma; den långsiktiga balansen mellan kostnader och nytta för marknadsaktörerna (inklusive små och medelstora företag och privata investerare) i alla genomförandebestämmelser; behovet av att främja den internationella konkurrenskraften för EU:s finansmarknader, utan att detta påverkar en välbehövlig utvidgning av det internationella samarbetet; behovet av att åstadkomma lika villkor för alla marknadsaktörer genom att införa bestämmelser på unionsnivå varje gång det är påkallat; behovet av att respektera skillnader mellan nationella marknader när dessa skillnader inte i onödan inkräktar på den inre marknadens sammanhållning samt behovet av att se till att samordning sker med annan gemenskapslagstiftning inom detta område, eftersom skillnader i information och brist på insyn kan äventyra marknadernas funktion och framför allt skada konsumenter och privata investerare.

(20)

Vissa befintliga bestämmelser om tekniska ändringar av direktiv 2000/12/EG behöver anpassas till beslut 1999/468/EG.

(21)

För att säkerställa institutionell och rättslig överensstämmelse med den metod som tillämpas inom andra gemenskapssektorer inrättades genom kommissionens beslut 2004/10/EG (17) Europeiska bankkommittén med en rådgivande funktion för att bistå kommissionen vid utarbetandet av gemenskapslagstiftning om bankverksamhet. Hänvisningarna i direktiv 2000/12/EG till Rådgivande bankrörelsekommitténs rådgivande funktioner bör därför utgå.

(22)

I fråga om kontrollen av beräkningsmetoder för soliditet och likviditet i kreditinstitut är Rådgivande bankrörelsekommitténs kompetens inte längre nödvändig med tanke på harmoniseringen av reglerna för kapitaltäckning och utvecklingen av tekniker inom kreditinstitut för att beräkna och hantera likviditetsrisker.

(23)

På grund av de betydande framsteg som gjorts i samarbetet och informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna, särskilt genom samförståndsavtal, är det dessutom inte längre nödvändigt att kommissionen regelbundet övervakar vissa enskilda tillsynsbeslut och att dessa systematiskt rapporteras till Rådgivande bankrörelsekommittén.

(24)

Inrättandet av Europeiska bankkommittén bör inte utesluta andra former av samarbete mellan de myndigheter som deltar i regleringen av och tillsynen över kreditinstitut, bl.a. inom Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter, inrättad genom kommissionens beslut 2004/5/EG (18).

(25)

Försäkringskommittén, som inrättades genom direktiv 91/675/EEG, har till uppgift att biträda kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter enligt direktiven på försäkringsområdet och särskilt för att göra de nödvändiga tekniska anpassningarna till utvecklingen inom försäkringssektorn; sådana åtgärder vidtas i enlighet med beslut 1999/468/EG.

(26)

I direktiv 91/675/EEG föreskrivs det också att försäkringskommittén skall pröva alla frågor som avser tillämpningen av gemenskapsbestämmelser på försäkringsområdet, och särskilt bistå kommissionen med råd om nya förslag som den avser att förelägga Europaparlamentet och rådet.

(27)

I syfte att skapa en inre marknad med tillbörligt skydd för försäkringstagare och förmånstagare omfattas försäkrings‐ och tjänstepensionsföretag som är verksamma på den inre marknaden med stöd av principerna om etableringsfrihet och fritt tillhandahållande av tjänster av särskild gemenskapslagstiftning. För att säkerställa en väl fungerande inre marknad och finansiell stabilitet bör denna lagstiftning snabbt kunna anpassas till förändringar på marknaden som påverkar dessa sektorer, särskilt vad gäller de finansiella och tekniska aspekterna.

(28)

Försäkringskommitténs uppgifter bör därför anpassas och till följd av detta bör kommitténs namn ändras till Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén. På tjänstepensionsområdet bör dock Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén inte ta upp arbets‐ eller sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionerna organiseras, i all synnerhet vad gäller obligatorisk anslutning och resultaten av kollektivavtal.

(29)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra de rättsakter som omfattas av direktiv 91/675/EEG är åtgärder med allmän räckvidd och bör antas i enlighet med artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(30)

För att säkerställa institutionell och rättslig överensstämmelse med den metod som tillämpas inom andra gemenskapssektorer inrättades genom kommissionens beslut 2004/9/EG (19) Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén med en rådgivande funktion för att bistå kommissionen på områdena försäkring och tjänstepensioner. Hänvisningarna i direktiv 91/675/EEG till Försäkringskommitténs rådgivande funktioner bör därför utgå.

(31)

Genom direktiv 85/611/EEG inrättades Kontaktkommittén för fondföretag, för att bistå kommissionen genom att underlätta ett samordnat genomförande av direktivet genom regelbundna samråd, underlätta samråd mellan medlemsstater och, om nödvändigt, föreslå kommissionen ändringar i direktivet.

(32)

Kontaktkommittén för fondföretag kan också sammanträda inom ramen för kommittéförfarandet på det sätt som avses i beslut 1999/468/EG för att bistå kommissionen med tekniska ändringar som skall göras i direktiv 85/611/EEG.

(33)

Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att vidta åtgärder för att bl.a. föra över den rådgivande funktion som Kontaktkommittén för fondföretag har till Europeiska värdepapperskommittén.

(34)

För att fullt ut genomföra modellen i de nya direktiven på värdepappersområdet, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (20) — som ger Europeiska värdepapperskommittén till uppgift att ge råd till kommissionen när den utövar sina föreskrivande befogenheter, medan övriga aspekter på värdepapperskommitténs arbete regleras genom beslut 2001/528/EG — bör de bestämmelser utgå där, enligt artikel 53 i direktiv 85/611/EEG, organisation och uppgifter fastställs för den nuvarande Kontaktkommittén för fondföretag som inte avser dess kapacitet inom ramen för kommittéförfarandet.

(35)

Europeiska värdepapperskommitténs behörighetsområde bör därför uttryckligen utvidgas utöver det som den redan har enligt direktiv 2003/6/EG, så att det även omfattar de uppgifter som för närvarande anges i direktiv 85/611/EEG. De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 85/611/EEG är åtgärder med allmän räckvidd och bör antas i enlighet med artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(36)

Det är därför nödvändigt att ändra direktiven 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG, 93/6/EEG, 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ÄNDRINGAR AV DIREKTIVEN 93/6/EEG, 94/19/EG OCH 2000/12/EG OM BANKSEKTORN

Artikel 1

Direktiv 93/6/EEG

I artikel 7.9 tredje meningen i direktiv 93/6/EEG skall orden ”och till Rådgivande bankrörelsekommittén” utgå.

Artikel 2

Direktiv 94/19/EG

I artikel 3.1 tredje stycket i direktiv 94/19/EG skall orden ”Rådgivande bankrörelsekommittén” ersättas med ”Europeiska bankkommittén”.

Artikel 3

Direktiv 2000/12/EG

Direktiv 2000/12/EG ändras härmed på följande sätt:

1)

Artikel 2.4 skall ersättas med följande:

”4.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 60.2 besluta i fråga om ändringar i förteckningen i punkt 3”.

2)

Artikel 2.5 tredje stycket skall ersättas med följande:

”I fråga om andra kreditinstitut än sådana som etableras på nyligen uppdämt vattenområde eller som tillkommit genom uppdelning eller sammanslagning av befintliga institut, organisatoriskt beroende av eller underordnade den centrala företagsenheten, får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 60.2 utfärda ytterligare bestämmelser om tillämpningen av andra stycket, inbegripet beslut om upphävande av undantag enligt första stycket, i fall då den finner att anknytningen av nya institut, som drar fördel av bestämmelserna i andra stycket, kan påverka konkurrensen negativt”.

3)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

Artikel 4

Auktorisation

Medlemsstaterna skall föreskriva att kreditinstitut skall ha erhållit auktorisation innan de inleder sin verksamhet. Medlemsstaterna skall fastställa de villkor som skall gälla för auktorisationen om inte annat följer av artiklarna 5-9 och skall anmäla dem till kommissionen”.

4)

I artikel 22.9 skall sista meningen utgå.

5)

I artikel 22.10 skall sista meningen utgå.

6)

Artikel 23.1 skall ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater

a)

om varje auktorisation av ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller,

b)

närhelst ett sådant moderföretag förvärvar ett innehav i ett kreditinstitut hemmahörande i gemenskapen så att det senare blir det förras dotterföretag.

När en sådan auktorisation beviljas för ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller, skall företagsgruppens struktur specificeras i den anmälan som de behöriga myndigheterna skall göra till kommissionen enligt artikel 11”.

7)

I artikel 24.2 skall orden ”den rådgivande kommittén” ersättas med ”Europeiska bankkommittén”.

8)

Artikel 25.3 skall ersättas med följande:

”3.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 300.1 och 300.2 i fördraget skall kommissionen med biträde av Europeiska bankkommittén granska resultatet av de i punkt 1 nämnda förhandlingarna och de förhållanden som uppkommer till följd därav”.

9)

I artikel 49.2 tredje meningen skall orden ”Rådgivande bankrörelsekommittén” ersättas med ”Europeiska bankkommittén”.

10)

Artikel 52.9 tredje meningen skall ersättas med följande:

”Den berörda behöriga myndigheten skall vidarebefordra sådan information till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater”.

11)

I artikel 56a andra stycket första meningen skall orden ”Den rådgivande bankrörelsekommittén får” ersättas med ”Kommissionen får begära att Europeiska bankkommittén skall”.

12)

Avdelning VI skall utgå.

13)

Artikel 60.2 skall ersättas med följande:

”2.

Kommissionen skall biträdas av Europeiska bankkommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/10/EG (21) (nedan kallad ’kommittén’).

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

14)

I artikel 64.2 och 64.6 skall orden ”och rådgivande bankrörelsekommittén” utgå.

KAPITEL II

ÄNDRINGAR AV DIREKTIVEN 73/239/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG, 98/78/EG OCH 2002/83/EG OM FÖRSÄKRINGS‐ OCH TJÄNSTEPENSIONSSEKTORERNA

Artikel 4

Direktiv 73/239/EEG

Direktiv 73/239/EEG ändras härmed på följande sätt:

”Artikel 29a

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater:

1)1.

a)

om varje auktorisation av ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller, och

b)

närhelst ett sådant moderföretag förvärvar ett innehav i ett försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen så att det senare företaget blir det förras dotterföretag.

2.   När en sådan auktorisation som avses i punkt 1 a beviljas för ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller, skall företagsgruppens struktur specificeras i den anmälan som de behöriga myndigheterna skall göra till kommissionen”.

2)   I artikel 29b.4 skall andra stycket ersättas med följande:

”I fall som avses i första stycket i denna punkt får, utöver initiativ till underhandlingar, när som helst beslutas, enligt det förfarande som avses i artikel 5 i beslut 1999/468/EG (22) med beaktande av artikel 7.3 och artikel 8 i detta, att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall begränsa eller uppskjuta sina beslut om följande:

a)

Inneliggande eller framtida ansökningar angående auktorisation.

b)

Förvärv av innehav, då ansökningarna gjorts av direkta eller indirekta moderföretag för vilka ifrågavarande tredjelands lag gäller.

Artikel 5

Direktiv 91/675/EEG

Direktiv 91/675/EEG ändras härmed på följande sätt:

1)   I direktivets titel skall orden ”en försäkringskommitté” ersättas med ”Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén”.

2)   Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Kommissionen skall biträdas av Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/9/EG (23) (nedan kallad ’kommittén’).

2.   Ordföranden för Kommittén för europeiska tillsynsmyndigheter för försäkringar och tjänstepensioner, inrättad genom kommissionens beslut 2004/6/EG (24), skall som observatör delta i kommitténs sammanträden.

3.   Kommittén får inbjuda experter och observatörer till sina sammanträden.

4.   Kommissionen skall tillhandahålla kommitténs sekretariat.

3)   Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Om det på området direkt skadeförsäkring och direkt livförsäkring, återförsäkring och tjänstepensioner antas rättsakter där kommissionen ges befogenhet att genomföra bestämmelserna i dessa, skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenhter (25) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i detta.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4)   Artiklarna 3 och 4 skall utgå.

Artikel 6

Direktiv 92/49/EEG

I artikel 40.10 första meningen i direktiv 92/49/EEG skall orden ”till den försäkringskommitté som upprättats genom direktiv 91/675/EEG överlämna en rapport med en sammanställning av” ersättas med ”underrätta Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén om”.

Artikel 7

Direktiv 98/78/EG

Direktiv 98/78/EG ändras härmed på följande sätt:

1)   Artikel 10a.3 skall ersättas med följande:

”3.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 300.1 och 300.2 i fördraget skall kommissionen med biträde av Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén granska resultaten av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen”.

2)   Artikel 11.5 skall ersättas med följande:

”5.

Senast den 1 januari 2006 skall kommissionen utfärda en rapport om tillämpningen av detta direktiv och i förekommande fall om behovet av ytterligare harmonisering”.

Artikel 8

Direktiv 2002/83/EG

Direktiv 2002/83/EG ändras härmed på följande sätt:

1)

I första meningen i artikel 46.9 skall orden ”skall kommissionen till Försäkringskommittén överlämna en rapport med en sammanställning av” ersättas med ”skall kommissionen underrätta Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén om”.

2)

Artikel 58 skall ersättas med följande:

Artikel 58

Information från medlemsstaterna till kommissionen

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater

a)

om varje auktorisation av ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller,

b)

närhelst ett sådant moderföretag förvärvar ett innehav i ett försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen så att det senare blir det förras dotterföretag.

När sådan auktorisation som anges i led a beviljas för ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för vilka tredjelands lag gäller, skall företagsgruppens struktur specificeras i den anmälan som de behöriga myndigheterna skall göra till kommissionen och övriga behöriga myndigheter”.

3)

Artikel 65.1 skall ersättas med följande:

”1.

Kommissionen skall biträdas av Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/9/EG (26).

KAPITEL III

ÄNDRING AV DIREKTIVEN 85/611/EEG OCH 2001/34/EG OM VÄRDEPAPPERSSEKTORN

Artikel 9

Direktiv 85/611/EEG

Direktiv 85/611/EEG ändras härmed på följande sätt:

1)

Artikel 6c skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 9 skall andra meningen ersättas med följande:

”Kommissionen skall vartannat år utfärda en rapport om sådana fall”.

b)

I punkt 10 skall andra meningen ersättas med följande:

”Kommissionen skall vartannat år utfärda en rapport om sådana fall”.

2)

I artikel 14.6 skall andra stycket utgå.

3)

Artikel 21.4 tredje meningen skall ersättas med följande:

”Sådan information skall vara föremål för överväganden inom Europeiska värdepapperskommittén”.

4)

I artikel 22.4 tredje stycket skall fjärde meningen ersättas med följande:

”Sådana underrättelser kan göras till föremål för överväganden i Europeiska värdepapperskommittén”.

5)

Rubriken till avsnitt X skall ersättas med följande:

”Europeiska värdepapperskommittén”.

6)

Artikel 53 skall utgå.

7)

Artikel 53a skall ersättas med följande:

Artikel 53a

De tekniska anpassningar som skall göras i detta direktiv på de följande områdena skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 53b.2:

a)

Förtydligande av definitionerna för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv inom hela gemenskapen.

b)

Konsekvent terminologi och utformning av definitioner i enlighet med senare rättsakter om fondföretag samt närstående frågor”.

8)

Följande artikel skall införas:

Artikel 53b

1.   Kommissionen skall biträdas av Europeiska värdepapperskommittén som inrättats genom kommissionens beslut 2001/528/EG (27) (nedan kallad ’kommittén’).

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG (28) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Direktiv 2001/34/EG

Direktiv 2001/34/EG ändras härmed på följande sätt:

1)

Artikel 108 skall utgå.

2)

Artikel 109 skall ersättas med följande:

”Artikel 109

1.   För att det lägsta belopp för det förväntade börsvärdet som är fastställt i artikel 43.1 skall kunna anpassas till den ekonomiska situationens krav, skall kommissionen förelägga den genom kommissionens beslut 2001/528/EG av den 6 juni 2001 (29) inrättade Europeiska värdepapperskommittén ett förslag till åtgärder.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (30) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL IV

ÄNDRING AV DIREKTIV 2002/87/EG OM FINANSIELLA KONGLOMERAT

Artikel 11

Direktiv 2002/87/EG

Artikel 19.2 i direktiv 2002/87/EG skall ersättas med följande:

”2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 300.1 och 300.2 i fördraget skall kommissionen med biträde av Europeiska bankkommittén, Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionskommittén och Kommittén för finansiella konglomerat granska resultatet av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.”

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Genomförandeåtgärder

1.   De genomförandebestämmelser som antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet, får inte modifiera de grundläggande bestämmelserna i direktiven.

2.   Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Om villkoren i fördraget avseende utövandet av de genomförandebefogenheter som tilldelats kommissionen skulle ändras, skall kommissionen göra en översyn av detta direktiv och vid behov föreslå ändringar. En sådan översyn skall under alla omständigheter vara gjord senast den 31 december 2007.

Artikel 13

Införlivande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 maj 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 21.

(2)  EUT C 58, 6.3.2004, s. 23.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 31 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2004.

(4)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).

(6)  EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  EGT L 374, 31.12.1991, s. 32. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

(10)  EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/39/EG.

(11)  EGT L 135, 31.5.1994, s. 5. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(12)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/87/EG.

(13)  EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/69/EG (EUT L 125, 28.4.2004, s. 44).

(14)  EGT L 184, 6.7.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/109/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(15)  EGT L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 36.

(18)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 28.

(19)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.

(20)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(21)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 36”.

(22)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(23)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.

(24)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 30”.

(25)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(26)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.”

(27)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).

(28)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(29)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).

(30)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”