ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 64

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
10 mars 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 115/2004 av den 6 augusti 2004om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2004 av den 6 augusti 2004 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

3

 

*

Gemensamma EES-kommit téns beslut nr 117/2004 av den 6 augusti 2004om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

5

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 118/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

7

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

9

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 120/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 121/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 122/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

18

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

20

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 125/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

47

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 126/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 127/2004 av den 24 september 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 128/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 129/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

55

 

*

Gemensamma EES-kommitténs belsut nr 130/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XIV (Konkurrens), protokoll 21 (om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag) och protokoll 23 (om samarbetet mellan övervakningsmyndigheterna) till EES-avtalet

57

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 131/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XV (Statligt stöd) till EES-avtalet

67

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 132/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

70

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

72

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 134/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

74

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 135/2004 av den 24 september 2004om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

76

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 136/2004 van 24 september 2004om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

78

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 137/2004 av den 24 september 2004om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

80

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSRÅDET

Gemensamma EES-kommittén

10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 115/2004

av den 6 augusti 2004

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2004 av den 8 juni 2004 (1),

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta vissa pilotprojekt för unga människor,

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 2i:

”2j.

Eftastaterna skall från och med den 1 januari 2004 delta i gemenskapens åtgärder inom ramen för följande budgetpost, som infördes i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004:

Budgetpost 15 07 03: Pilotprojekt för ungdomsmedverkan.”

2)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till de program och åtgärder som avses i punkterna 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i och 2j.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén* (2).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Βryssel den 6 augusti 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 116/2004

av den 6 augusti 2004

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som undertecknades den 14 oktober 2003 i Luxemburg (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta samarbete för att genomföra och utveckla den inre marknaden.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 5:

”6.

Eftastaterna skall från och med den 1 januari 2004 delta i gemenskapens åtgärder inom ramen för följande budgetposter, som infördes i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004:

Budgetpost 12 01 04 01: Genomförande och utveckling av den inre marknaden — Administrativa utgifter

Budgetpost 12 02 01: Genomförande och utveckling av den inre marknaden.”

2)

I punkterna 3 och 4 skall ”punkt 5”ersättas med ”punkterna 5 och 6”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (2).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Βryssel den 6 augusti 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 117/2004

av den 6 augusti 2004

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta vissa förberedande åtgärder för samarbete på kulturområdet.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till den verksamhet som avses i punkterna 1, 4, 5 och 6.”

2)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Eftastaterna skall delta i full utsträckning i de EG-kommittéer och andra organ som biträder kommissionen i förvaltningen, utvecklingen och genomförandet av den verksamhet som avses i punkterna 1, 4, 5 och 6.”

3)

Följande punkt skall införas efter punkt 5:

”6.

Eftastaterna skall från och med den 1 januari 2004 delta i gemenskapens åtgärder inom ramen för följande budgetpost, som infördes i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004:

Budgetpost 15 04 02 03: Förberedande åtgärder för samarbete på kulturområdet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 augusti 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, p. 52.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/7


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 118/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

”Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (2) bör införlivas med avtalet.”

(3)

Det här direktivet bör inte gälla Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas i del 3.1 efter punkt 1 (rådets direktiv 85/511/EEG):

”1a.

32003 L 0085: Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT L 306, 22.11.2003, s. 1).

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

I del A i bilaga XI skall ’Norge’ läggas till i förteckningen över medlemsstater som använder tjänster från Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm i Danmark.”

2)

Texterna i del 3.1 punkt 1 (rådets direktiv 85/511/EEG) och i del 3.2 punkterna 3 (rådets beslut 89/531/EEG) och 6 (rådets beslut 91/665/EEG) skall utgå.

3)

Följande strecksats skall läggas till i del 5.1 punkt 4 (rådets direktiv 92/46/EEG), del 6.1 punkt 11 (rådets direktiv 92/46/EEG) och del 8.1 punkt 13 (rådets direktiv 92/46/EEG):

”—

32003 L 0085: Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 (EUT L 306, 22.11.2003, s. 1).”

Artikel 2

Texten till direktiv 2003/85/EG på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 14.

(2)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/9


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 119/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003 av den 24 oktober 2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2003/828/EG av den 25 november 2003 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2003/859/EG av den 5 december 2003 om ändring av beslut 2002/106/EG när det gäller införande av ett särskiljande test för klassisk svinpest (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2003/886/EG av den 10 december 2003 om kriterier för den information som skall tillhandahållas enligt rådets direktiv 64/432/EEG (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Genom beslut 2003/828/EG upphävs beslut 2003/218/EG (6), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(7)

Det här beslutet bör inte gälla Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till förordning EG (nr) 1874/2003 och till besluten 2003/828/EG, 2003/859/EG och 2003/886/EG på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (7).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 14.

(2)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 12.

(3)  EUT L 311, 27.11.2003, s. 41.

(4)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 55.

(5)  EUT L 332, 19.12.2003, s. 53.

(6)  EUT L 82, 29.3.2003, s. 35.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2004

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande skall läggas till i del 3.2 punkt 23 (kommissionens beslut 2002/106/EG):

”, ändrat genom

32003 D 0859: Kommissionens beslut 2003/859/EG av den 5 december 2003 (EUT L 324, 11.12.2003, s. 55).”

2)

Följande punkt skall införas i del 3.2 efter punkt 29 (kommissionens beslut 2003/466/EG):

”30.

32003 D 0828: Kommissionens beslut 2003/828/EG av den 25 november 2003 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue (EUT L 311, 27.11.2003, s. 41).”

3)

Texten i del 3.2 i punkt 27 (kommissionens beslut 2003/218/EG) skall utgå.

4)

Följande punkt skall införas i del 4.2 efter punkt 73 (kommissionens beslut 2003/466/EG):

”74.

32003 D 0886: Kommissionens beslut 2003/886/EG av den 10 december 2003 om kriterier för den information som skall tillhandahållas enligt rådets direktiv 64/432/EEG (EUT L 332, 19.12.2003, s. 53).”

5)

Följande punkt skall införas i del 7.2 efter punkt 20 (kommissionens beslut 2003/100/EG):

”21.

32003 R 1874: Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003 av den 24 oktober 2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG (EUT  275, 25.10.2003, s. 12).”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 120/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2003/774/EG av den 30 oktober 2003 om godkännande av vissa behandlingar för att förhindra utvecklingen av patogena mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur och marina snäckdjur (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2003/831/EG av den 20 november 2003 om ändring av besluten 2001/881/EG och 2002/459/EG om ändringar och ytterligare tillägg till förteckningen över gränskontrollstationer (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2003/839/EG av den 21 november 2003 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2003/904/EG av den 15 december 2003 om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk och om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Rådets beslut 2003/912/EG av den 17 december 2003 om ändring av beslut 95/408/EG om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker, i syfte att förlänga beslutets giltighet (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Genom kommissionens beslut 2003/774/EG upphävs kommissionens beslut 93/25/EEG (7), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(8)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till besluten 2003/774/EG, 2003/831/EG, 2003/839/EG, 2003/904/EG och 2003/912/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (8).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s 14.

(2)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 78.

(3)  EUT L 313, 28.11.2003, s. 61.

(4)  EUT L 319, 4.12.2003, s. 21.

(5)  EUT L 340, 24.12.2003, s. 69.

(6)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 112.

(7)  EGT L 16, 25.1.1.1993, s. 22.

(8)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 120/2004

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande strecksats skall läggas till i del 1.2 punkterna 39 (kommissionens beslut 2001/881/EG) och 46 (kommissionens beslut 2002/459/EG):

”—

32003 D 0831: Kommissionens beslut 2003/831/EG av den 20 november 2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 61).”

2)

Följande strecksats skall läggas till i del 4.2 punkt 66 (kommissionens beslut 2002/308/EG):

”—

32003 D 0839: Kommissionens beslut 2003/839/EG av den 21 november 2003 (EUT L 319, 4.12.2003, s. 21).”

3)

Följande punkt skall läggsas till del 4.2 efter punkt 55 (kommissionens beslut 2003/634/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

ӊndrat genom:

32003 D 0904: Kommissionens beslut 2003/904/EG av den 15 december 2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 69).”

4)

Följande punkt skall införas i del 4.2 efter punkt 55 (kommissionens beslut 2003/634/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”56.

32003 D 0904: Kommissionens beslut 2003/904/EG av den 15 december 2003 om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk och om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG (EUT L 340, 24.12.2003, s. 69).

Denna rättsakt gäller även Island.”

5)

Följande punkt skall införas i del 6.2 efter punkt 46 (kommissionens beslut 2003/470/EG):

”47.

32003 D 0774: Kommissionens beslut 2003/774/EG av den 30 oktober 2003 om godkännande av vissa behandlingar för att förhindra utvecklingen av patogena mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur och marina snäckdjur (EUT L 283, 31.10.2003, s. 78).

Denna rättsakt gäller även Island.”

6)

Texten i del 6.2 punkt 12 (kommissionens beslut 93/25/EG) skall utgå.

7)

Följande strecksats skall läggas till i del 8.1 punkt 18 (rådets beslut 95/408/EG):

”—

32003 D 0912: Rådets beslut 2003/912/EG av den 17 december 2003 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 112).”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 121/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2004 av den 4 maj 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/11/EG av den 18 december 2003 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för 2004 och 2005 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2004/57/EG av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och tester i gemenskapen när det gäller utsäde och förökningsmaterial av gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus och Allium ascalonicum som inleddes 2003 inom ramen för rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2004/266/EG av den 17 mars 2004 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar av utsäde av foderväxter (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2004/287/EG av den 24 mars 2004 om tillfällig handel med visst utsäde av arterna Vicia faba och Glycine max vilket inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG eller 2002/57/EG (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2004/329/EG av den 6 april 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Glycine max som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 2002/57/EG (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Genom beslut 2004/266/EG upphävs kommissionens beslut 87/309/EEG av den 2 juni 1987 (7), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 2 i kapitel III i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkter skall införas efter punkt 27 (kommissionens beslut 2003/795/EG):

”28.

32004 D 0011: Kommissionens beslut 2004/11/EG av den 18 december 2003 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för 2004 och 2005 (EUT L 3, 7.1.2004, s. 38).

29.

32004 D 0057: Kommissionens beslut 2004/57/EG av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och tester i gemenskapen när det gäller utsäde och förökningsmaterial av gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus och Allium ascalonicum som inleddes 2003 inom ramen för rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG (EUT L 12, 17.1.2004, s. 49).

30.

32004 D 0266: Kommissionens beslut 2004/266/EG av den 17 mars 2004 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar av utsäde av foderväxter (EUT L 83, 20.3.2004, s. 23).

31.

32004 D 0287: Kommissionens beslut 2004/287/EG av den 24 mars 2004 om tillfällig handel med visst utsäde av arterna Vicia faba och Glycine max vilket inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG eller 2002/57/EG (EUT L 91, 30.3.2004, s. 56).

32.

32004 D 0329: Kommissionens beslut 2004/329/EG av den 6 april 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Glycine max som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 2002/57/EEG (EUT L 104, 8.4.2004, s. 133).”

2)

Texten i punkt 5 (kommissionens beslut 87/309/EEG) skall utgå.

Artikel 2

Texterna till besluten 2004/11/EG, 2004/57/EG, 2004/266/EG, 2004/287/EG och 2004/329/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (8).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 277, 26.8.2004, s. 187.

(2)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 38.

(3)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 49.

(4)  EUT L 83, 20.3.2004, s. 23.

(5)  EUT L 91, 30.3.2004, s. 56.

(6)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 133.

(7)  EGT L 155, 16.6.1987, s. 26.

(8)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/18


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 122/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), undertecknat i Luxemburg den 14 oktober 2003.

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG (2) bör införlivas med avtalet

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 1 (rådets direktiv 70/156/EEG):

”—

32003 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 (EUT L 25, 29.1.2004, s. 1)”.

2)

Följande punkt skall införas efter punkt 45zb (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG):

”45zc.

32003 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG (EUT L 25, 29.1.2004, s. 1).

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 1.1.1 i tillägg 5:

’IS för Island, FL för Liechtenstein och 16 för Norge’.”.

3)

Texten i punkt 9 (rådets direktiv 71/127/EEG) skall utgå med verkan från och med den 24 januari 2010.

Artikel 2

Texten till direktiv 2003/97/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUT L 25, 29.1.2004, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/20


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 123/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2004 av den 4 maj 2004 (1),

(2)

Bilaga IV till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2004 av den 4 maj 2004,

(3)

Kommissionens direktiv 2002/31/EG av den 22 mars 2002 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG med avseende på energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk (2), rättat i EUT L 34, 11.2.2003, s. 30, bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1)

Följande punkter skall införas i kapitel IV (kommissionens direktiv 2002/40/EG) efter punkt 4g:

”4h.

32002 L 0031: Kommissionens direktiv 2002/31/EG av den 22 mars 2002 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG med avseende på energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk (EGT L 86, 3.4.2002, s. 26), rättat i EUT L 34, 11.2.2003, s. 30, ändrat genom

1 03 T: Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, antagen den 16 april 2003 (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 4 skall ’fram till den 30 juni 2003’ ersättas med ’fram till de harmoniserade standarder som avses i artikel 2 offentliggörs’,

b)

Bilaga I skall kompletteras med texterna i avsnitt 7 i tillägg 1 till bilaga II till detta avtal,

c)

Bilaga V skall kompletteras med texterna i avsnitt 7 i tillägg 2 till bilaga II till detta avtal.”

2)

Tillägg 1 och 2 skall kompletteras i enlighet med vad som anges i bilagorna I och II till detta beslut.

Artikel 2

1)

Följande punkter skall införas efter punkt 11g (kommissionens direktiv 2002/40/EG):

”11h.

32002 L 0031: Kommissionens direktiv 2002/31/EG av den 22 mars 2002 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG med avseende på energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk (EGT L 86, 3.4.2002, s. 26), rättat i EUT L 34, 11.2.2003, s. 30 (1).

(1)

Anges endast upplysningsvis. För tillämpningen v.g. se bilaga II, Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering.

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för avtalet, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 4 skall ”fram till den 30 juni 2003’ ersättas med ”fram till de harmoniserade standarder som avses i artikel 2 offentliggörs’,

b)

Bilaga I skall kompletteras med texterna i avsnitt 7 i tillägg 5 till bilaga II till detta avtal,

c)

Bilaga V skall kompletteras med texterna i avsnitt 7 i tillägg 6 till bilaga II till detta avtal.”

2)

Tillägg 5 och 6 skall kompletteras i enlighet med vad som anges i bilagorna III och IV till detta beslut.

Artikel 3

Texterna till direktiv 2002/31/EG, rättat i EUT L 34, 11.2.2003, s. 30, på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 277, 26.8.2004, s. 187.

(2)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 26.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA I

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2004

Följande avsnitt skall införas efter avsnitt 6 i tillägg 1 till bilaga II till avtalet:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2004

Följande avsnitt skall införas efter avsnitt 6 i tillägg 2 till bilaga II till avtalet:

Anmärkning Etikett Bilaga I

Informationsblad och postorder Bilagorna II och III

SV

IS

NO

Image

 

Energi

Orka

Energi

I

1

Tillverkare

Framleiðandi

Merke

II

2

Modell

Gerð

Modell

II

2

Utomhusenhet

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Inomhusenhet

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Låg

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Hög

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg) till G (hög).

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Årlig energiförbrukning

i kylläge kWh

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Den faktiska förbrukningen beror på hur maskinen används och på klimatet

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Kyleffekt

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energieffektivitetskvot på högsta kylläge

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Ju högre desto bättre

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Typ

Stærð

Type

VIII

8

Endast kylning

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Kylning och uppvärmning

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Luftkyld

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Vattenkyld

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Värmeeffekt

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget:

A (låg)

G (hög)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Buller

dB(A)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standard EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Luftkonditioneringsapparat

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktiv 2002/31/EG om energimärkning

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”


BILAGA III

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2004

Följande avsnitt skall införas efter avsnitt 6 i tillägg 5 till bilaga IV till avtalet:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 123/2004

Följande avsnitt skall införas efter avsnitt 6 i tillägg 6 till bilaga IV till avtalet:

Anmärkning Etikett Bilaga I

Informationsblad och postorder Bilagorna II och III

SV

IS

NO

Image

 

Energi

Orka

Energi

I

1

Tillverkare

Framleiðandi

Merke

II

2

Modell

Gerð

Modell

II

2

Utomhusenhet

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Inomhusenhet

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Låg

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Hög

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg) till G (hög).

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Årlig energiförbrukning

i kylläge kWh

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Den faktiska förbrukningen beror på hur maskinen används och på klimatet

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Kyleffekt

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energieffektivitetskvot på högsta kylläge

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Ju högre desto bättre

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Typ

Stærð

Type

VIII

8

Endast kylning

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Kylning och uppvärmning

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Luftkyld

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Vattenkyld

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Värmeeffekt

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget:

A (låg)

G (hög)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Buller

dB(A)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standard EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Luftkonditioneringsapparat

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktiv 2002/31/EG om energimärkning

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/41


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 124/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 97/830/EG av den 11 december 1997 om upphävande av kommissionens beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2003/551/EG av den 22 juli 2003 om ändring av beslut 97/830/EG om upphävande av beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG av den 10 november 2003 om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens direktiv 2003/113/EG av den 3 december 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester (bentazon och pyridat) i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (5), rättat i EUT L 98, 2.4.2004, s. 61, och EUT L 104, 8.4.2004, s. 135, bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 2174/2003 av den 12 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller aflatoxiner (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens direktiv 2003/118/EG av den 5 december 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av acefat, 2,4-D och parationmetyl (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens direktiv 2003/121/EG av den 15 december 2003 om ändring av direktiv 98/53/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens direktiv 2004/1/EG av den 6 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/72/EG när det gäller upphävande av användningen av azodikarbonamid som jäsmedel (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens direktiv 2004/2/EG av den 9 januari 2004 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG med avseende på gränsvärden för fenamifosrester (10), rättat i EUT L 28, 31.1.2004, s. 30, bör införlivas med avtalet.

(11)

Kommissionens direktiv 2004/5/EG av den 20 januari 2004 om ändring av direktiv 2001/15/EG genom införande av vissa ämnen i bilagan (11) bör införlivas med avtalet.

(12)

Kommissionens direktiv 2004/4/EG av den 15 januari 2004 om ändring av direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor (12), rättat i EUT L 81, 19.3.2004, s. 92, bör införlivas med avtalet.

(13)

Kommissionens direktiv 2004/6/EG av den 20 januari 2004 om undantag från direktiv 2001/15/EG för att skjuta upp tillämpningen av förbudet mot handel med vissa produkter (13) bör införlivas med avtalet.

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/114/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (14) bör införlivas med avtalet.

(15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (15) bör införlivas med avtalet.

(16)

Kommissionens direktiv 2004/13/EG av den 29 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (16) bör införlivas med avtalet.

(17)

Kommissionens direktiv 2004/14/EG av den 29 januari 2004 om ändring av direktiv 93/10/EEG om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (17) bör införlivas med avtalet.

(18)

Kommissionens förordning (EG) nr 242/2004 av den 12 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller oorganiskt tenn i livsmedel (18) bör införlivas med avtalet.

(19)

Kommissionens direktiv 2004/16/EG av den 12 februari 2004 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av tennhalten i livsmedelskonserver (19) bör införlivas med avtalet.

(20)

Genom direktiv 2003/114/EG upphävs kommissionens direktiv 67/427/EEG av den 27 juni 1967, som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 2174/2003 och 242/2004, direktiven 2003/89/EG, 2003/113/EG, rättat i EUT L 98, 2.4.2004, s. 61, och EUT L 104, 8.4.2004, s. 135, 2003/114/EG, 2003/115/EG, 2003/118/EG, 2003/121/EG, 2004/1/EG, 2004/2/EG, rättat i EUT L 28, 31.1.2004, s. 30, 2004/4/EG, rättat i EUT L 81, 19.3 2004, s. 92, 2004/5/EG, 2004/6/EG, 2004/13/EG, 2004/14/EG och 2004/16/EG, besluten 97/830/EG och 2003/551/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (20).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s 19.

(2)  EGT L 343, 13.12.1997, s. 30.

(3)  EUT L 187, 26.7.2003, s. 43.

(4)  EUT L 308, 25.11.2003, s. 15.

(5)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 24.

(6)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 12.

(7)  EUT L 327, 16.12.2003, s. 25.

(8)  EUT L 332, 19.12.2003, s. 38.

(9)  EUT L 7, 13.1.2004, s. 45.

(10)  EUT L 14, 21.1.2004, s. 10.

(11)  EUT L 14, 21.1.2004, s. 19.

(12)  EUT L 15, 22.1.2004, s. 25.

(13)  EUT L 15, 22.1.2004, s. 31.

(14)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 58.

(15)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 65.

(16)  EUT L 27, 30.1.2004, s. 46.

(17)  EUT L 27, 30.1.2004, s. 48.

(18)  EUT L 42, 13.2.2004, s. 3.

(19)  EUT L 42, 13.2.2004, s. 16.

(20)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2004

Kapitel XII i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 18 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG):

”—

32003 L 0089: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG av den 10 november 2003 (EUT L 308, av den 25 11.2003, s. 15).”

2)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 13 (rådets direktiv 76/895/EEG):

”—

32003 L 0118: Kommissionens direktiv 2003/118/EG av den 5 december 2003 (EGT L 327, 16.12.2003, s. 25).”

3)

Följande strecksatser skall läggas till i punkterna 38 (rådets direktiv 86/362/EEG), 39 (rådets direktiv 86/363/EEG) och 54 (rådets direktiv 90/642/EEG):

”—

32003 L 0013: Kommissionens direktiv 2003/113/EG av den 3 december 2003 (EGT L 324, 11.12.2003, s. 24), rättat i EUT L 98, 2.4.2004, s. 61, och EUT L 104, 8.4.2004, s. 135.

32003 L 0118: Kommissionens direktiv 2003/118/EG av den 5 december 2003 (EUT L 327, 16.12.2003, s. 25).

32004 L 0002: Kommissionens direktiv 2004/2/EG av den 9 januari 2004 (EUT L 14, 21.1.2004, s. 10), rättat i EUT L 28, 31.1.2004, s. 30.”

4)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54h (kommissionens direktiv 93/10/EEG):

”—

32004 L 0014: Kommissionens direktiv 2004/14/EG av den 29 januari 2004 (EUT L 27, 30.1.2004, s. 48).”

5)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54j (rådets direktiv 93/43/EEG):

”—

32004 L 0004: Kommissionens direktiv 2004/4/EG av den 15 januari 2004 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 25), rättat i EUT L 81, 19.3.2004, s. 92.”

6)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54z (Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG):

”—

32003 L 0115: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG av den 22 december 2003 (EUT L 24, 29.1.2004, s. 65).”

7)

Följande skall läggas till i punkt 54s (kommissionens direktiv 98/53/EG):

”—

32003 L 0121: Kommissionens direktiv 2003/121/EG av den 15 december 2003 (EGT L 332, 19.12.2003, s. 38).”

8)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54zb (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG):

”—

32003 L 0114: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/114/EG av den 22 december 2003 (EUT L 24, 29.1.2004, s. 58).”

9)

Texten i punkt 4 (rådets direktiv 67/427/EEG) skall utgå.

10)

Följande skall läggas till i punkt 54zi (kommissionens direktiv 2001/15/EG):

”, ändrat genom:

32004 L 0005: Kommissionens direktiv 2004/5/EG av den 20 januari 2004 (EGT L 14, 21.1 2004, s. 19).”

11)

Följande strecksatser skall läggas till i punkt 54zn (kommissionens förordning (EG) nr 466/2001):

”—

32003 R 2174: Kommissionens förordning (EG) nr 2174/2003 av den 12 december 2003 (EGT L 326, 31.12.2002, s. 12).

32004 R 0223: Kommissionens förordning (EG) nr 242/2004 av den 12 februari 2004 (EUT L 42, 13.2.2004, s. 3).”

12)

Följande skall läggas till i punkt 54zt (kommissionens direktiv 2002/16/EG):

”, ändrat genom:

32004 L 0014: Kommissionens direktiv 2004/13/EG av den 29 januari 2004 (EUT L 27, 30.1.2004, s. 46).”

13)

Följande skall läggas till i punkt 54zzb (kommissionens direktiv 2002/72/EG):

”, ändrat genom:

32004 L 0001: Kommissionens direktiv 2004/1/EG av den 6 januari 2004 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 45).”

14)

Följande punkter skall införas efter punkt 54zzk (kommissionens beslut 2003/602/EG):

”54zzl.

397 D 0830: Kommissionens beslut 97/830/EG av den 11 december 1997 om upphävande av kommissionens beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (EGT L 343, 13.12.1997, s. 30), ändrat genom:

32003 D 0551: Kommissionens beslut 2003/551/EG av den 22 juli 2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 43).”

Bestämmelserna i beslutet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

Följande skall läggas till i bilaga II:

”Medlemsstat

Införselplats

Island

Reykjavík (hamn, flygplats), Akranes (hamn), Ísafjörður (hamn, flygplats), Sauðárkrókur (hamn, flygplats), Siglufjörður (harbour, flygplats), Akureyri (hamn, flygplats), Húsavík (hamn, flygplats), Seyðisfjörður (hamn, flygplats), Neskaupstaður (hamn, flygplats), Eskifjörður (hamn, flygplats), Vestmannaeyjar (hamn, flygplats), Keflavík (hamn, flygplats), Hafnarfjörður (hamn), Egilsstaðir (flygplats), Höfn í Hornafirði (hamn, flygplats), Þorlákshöfn (hamn), Borgarnes (hamn, flygplats), Stykkishólmur (hamn, flygplats), Búðardalur (hamn, flygplats), Paktreksfjörður (hamn, flygplats), Bolungavík (hamn, flygplats), Hólmavík (hamn, flygplats), Blönduós (hamn, flygplats), Ólafsfjörður (hamn, flygplats), Vík í Mýrdal (hamn, flygplats), Hvolsvöllur (hamn, flygplats), Selfoss (hamn, flygplats), Kópavogur (hamn, flygplats)

Liechtenstein

Schaanwald gränsstation

Norge

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: Kommissionens direktiv 2004/6/EG av den 20 januari 2004 om undantag från direktiv 2001/15/EG för att skjuta upp tillämpningen av förbudet mot handel med vissa produkter (EUT L 15, 22.1.2004, s. 31).

54zzn.

32004 L 0016: Kommissionens direktiv 2004/16/EG av den 12 februari 2004 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av tennhalten i livsmedelskonserver (EUT L 42, 13.2.2004, s. 16).”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/47


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 125/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24 februari 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54b (rådets förordning (EEG) nr 2092/91) i kapitel XII i bilaga II till avtalet:

”—

32004 R 0392: Rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24 februari 2004 (EUT L 65, 3.3.2004, s. 1).”

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 392/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 19.

(2)  EUT L 65, 3.3.2004, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/49


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 126/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 1647/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2309/93 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande stycke skall införas före sista stycket i den inledande delen av kapitel XIII i bilaga II till avtalet:

”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar skall för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2309/93 även gälla för alla handlingar hos läkemedelsmyndigheten vilka rör Eftastaterna”.

2.   Följande strecksats skall läggas till i punkt 15g (rådets förordning (EEG) nr 2309/93) i kapitel XIII i bilaga II till avtalet:

”—

32003 R 1647: Rådets förordning (EG) nr 1647/2003 av den 18 juni 2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 19).”

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 1647/2003 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004; s. 23.

(2)  EUT L 245, 29.9.2003, s. 19.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 127/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/2004 av den 19 mars 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (2), rättat i EGT L 96, 6.4.2001, s. 31, och i EGT L 125, 5.5.2001, s. 54, bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG) i kapitel XXI i bilaga II till avtalet:

”—

32000 D 0147: Kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14), rättat i EGT L 96, 6.4.2001, s. 31, och i EGT L 125, 5.5.2001, s. 54.”

Artikel 2

Texten till beslut 2000/147/EG, rättat i EGT L 96, 6.4.2001, s. 31, och i EGT L 125, 5.5.2001, s. 54, på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 134.

(2)  EGT L 50, 23.2.2000, s. 14.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/53


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 128/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/2004 av den 19 mars 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2003/632/EG av den 26 augusti 2003 om ändring av beslut 2000/147/EG om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i strecksatsen för kommissionens beslut 2000/147/EG i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG) i kapitel XXI i bilaga II till avtalet:

”, ändrat genom

32003 D 0632: Kommissionens beslut 2003/632/EG av den 26 augusti 2003 (EUT L 220, 3.9.2003, s. 5).”

Artikel 2

Texten till beslut 2003/632/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 134.

(2)  EUT L 220, 3.9.2003, s. 5.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/55


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 129/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 109/2004 av den 9 juli 2004 (1),

(2)

Kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23 december 2003 om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 24c (rådets direktiv 1999/37/EG) i bilaga XIII till avtalet:

”—

32003 L 0127: Kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23 december 2003 (EUT L 10, 16.1.2004, s. 29).”

Artikel 2

Texten till direktiv 2003/127/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 43.

(2)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 29.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/57


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BELSUT

nr 130/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XIV (Konkurrens), protokoll 21 (om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag) och protokoll 23 (om samarbetet mellan övervakningsmyndigheterna) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIV till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 79/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Protokoll 21 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 79/2004 av den 8 juni 2004.

(3)

Protokoll 23 till avtalet har inte ändrats tidigare.

(4)

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIV till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Protokoll 21 till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Protokoll 23 till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga III till detta beslut.

Artikel 4

Texten till förordning (EG) nr 1/2003 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 6

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 219, 19.6.2004, s. 24.

(2)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


BILAGA I

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2004

Bilaga XIV till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 4 (kommissionens förordning (EEG) nr 123/85) skall utgå.

2.

Texten i punkt 4a (kommissionens förordning (EG) nr 1475/95) skall utgå.

3.

Texten i punkt 10 (rådets förordning (EEG) nr 1017/68) skall ersättas med följande:

368 R 1017: Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT L 175, 23.7.1968, s. 1), ändrad genom

32003 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Artikel 3.2 är inte tillämplig.”

4.

Punkt 11 (rådets förordning (EEG) nr 4056/86) skall ändras på följande sätt:

4.1

Följande skall läggas till:

”, ändrad genom

32003 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).”

4.2

Texten i anpassning c skall ersättas med följande:

”I artikel 7.1 skall ordledet ’rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget’ lyda ’rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till avtalet’.”

4.3

Texten i anpassning d skall ersättas med följande:

”I artikel 7.2 a skall ordledet ’rådets förordning (EG) nr 1/2003’ lyda ’rådets förordning (EG) nr 1/2003 eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till avtalet’.”

4.4

Följande nya anpassning skall läggas till efter anpassning d:

”e)

I artikel 7.2 c i andra stycket andra meningen skall ordledet ’artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003’ lyda ’artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till avtalet’.”

4.5

Texten i anpassning f skall ersättas med följande:

”I artikel 8 skall ordledet ’på begäran av en medlemsstat’ lyda ’på begäran av en stat i dess behörighetsområde’. Dessutom skall ordledet ’förordning (EG) nr 1/2003’ lyda ’förordning (EG) nr 1/2003 eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till avtalet’.”

4.6

Anpassningarna e, f, g och h skall betecknas f, g, h respektive i.

5.

Texten i punkt 11a (kommissionens förordning (EEG) nr 3652/93) skall utgå.

6.

I anpassning c i punkt 11b (kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93) skall ”artikel 13 i förordning (EEG) nr 3975/87” ersättas med ”artikel 24 i förordning (EG) nr 1/2003”.

7.

Texten i punkt 15a (kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92) skall utgå.

8.

I de tillägg som görs genom punkt 2 anpassning b, punkt 4b anpassning b, punkt 5 anpassning h, punkt 6 anpassning b, punkt 7 anpassning b och punkt 15b anpassning b skall hänvisningen till artiklarna 6 och 8 i förordning nr 17 (från år 1962) ersättas med en hänvisning till artikel 10 i förordning (EG) nr 1/2003. I de tillägg som görs genom de anpassningarna skall dessutom den sista delen — om att det inte krävs någon anmälan — utgå (från och med kommatecknet).


BILAGA II

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2004

1.

Artikel 3.1 i protokoll 21 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.1

Texten i punkt 3 (rådets förordning nr 17/62) skall ersättas med följande:

32003 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).”

1.2

Följande skall läggas till i punkt 10 (rådets förordning (EEG) nr 2988/74):

”, ändrad genom

32003 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).”

1.3

Texten i punkt 6 (rådets förordning nr 141/62), punkt 7 (artikel 6 och artiklarna 10–31 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68) och punkt 11 (avsnitt II i rådets förordning (EEG) nr 4056/86) skall utgå.

1.4

Följande strecksats skall läggas till i punkt 13 (rådets förordning (EEG) nr 3975/87):

”—

32003 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).”

2.

Texten i artiklarna 4, 5, 6, 7 och 9 i protokoll 21 till avtalet skall utgå.

3.

I artikel 8 första och andra styckena i protokoll 21 till avtalet skall orden ”och anmälningar” utgå.

4.

Följande skall införas efter artikel 13 i protokoll 21 till avtalet:

Översynsklausul

Vid slutet av 2005 och på begäran av någon av de avtalsslutande parterna skall parterna se över mekanismerna för upprätthållandet av respekten för bestämmelserna i artiklarna 53 och 54 i avtalet och mekanismerna för samarbetet inom ramen för protokoll 23 till avtalet, i syfte att sörja för enhetlig och effektiv tillämpning av de nämnda artiklarna. Parterna skall särskilt se över Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2004 av den 24 september 2004 mot bakgrund av sina erfarenheter av det nya systemet för upprätthållande av respekten för konkurrensreglerna och pröva möjligheten att i EES spegla det i kraft av rådets förordning (EG) nr 1/2003 i EU inrättade systemet vad beträffar tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget från nationella konkurrensmyndigheters sida, det övergripande samarbetet mellan nationella konkurrensmyndigheter och mekanismen för tryggande av enhetlig tillämpning av konkurrensreglerna från nationella myndigheters sida.”


BILAGA III

till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 130/2004

Protokoll 23 till avtalet skall ersättas med följande:

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

1.   Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall på begäran av endera av övervakningsmyndigheterna utbyta information och samråda med varandra beträffande allmänna policyfrågor.

2.   Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall i överensstämmelse med sina interna regler och med beaktande av artikel 56 i avtalet, protokoll 22 till detta och båda sidors beslutsautonomi samarbeta vid handläggningen av individuella ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3, på det sätt som föreskrivs i nedanstående bestämmelser.

3.   Med en övervakningsmyndighets ’territorium’avses för detta protokolls syften vad EG-kommissionen beträffar det till EG-medlemsstaterna hörande territorium för vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen gäller enligt bestämmelserna i det fördraget och vad Eftas övervakningsmyndighet beträffar de till Eftastaterna hörande territorier för vilka avtalet gäller.

DEN INLEDANDE FASEN I FÖRFARANDENA

Artikel 2

1.   I ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet skall Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen vidarebefordra klagomål till varandra utan otillbörligt dröjsmål, om det inte klart framgår att dessa har riktats till båda övervakningsmyndigheterna. De skall också underrätta varandra när de på eget initiativ inleder förfaranden.

2.   Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall utan otillbörligt dröjsmål till varandra vidarebefordra information som de mottagit från de nationella konkurrensmyndigheterna inom sina respektive territorier rörande påbörjandet av den första formella utredningsåtgärden i ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet.

3.   En övervakningsmyndighet som har mottagit information enligt punkt 1 får lägga fram synpunkter på denna inom 30 arbetsdagar från mottagandet.

Artikel 3

1.   Den behöriga övervakningsmyndigheten skall i ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet samråda med den andra övervakningsmyndigheten om den

riktar meddelanden om invändningar till de berörda företagen eller företagssammanslutningarna,

tillkännager en avsikt att anta ett beslut genom vilket artikel 53 eller 54 i avtalet förklaras icke tillämplig, eller

tillkännager en avsikt att anta ett beslut genom vilket sådana åtaganden som företagen erbjudit görs bindande för dessa.

2.   Den andra övervakningsmyndigheten får framföra synpunkter inom de i meddelanden om invändningar eller tillkännagivanden enligt ovan angivna tidsfristerna.

3.   Synpunkter som tas emot från de berörda företagen eller tredje part skall vidarebefordras till den andra övervakningsmyndigheten.

Artikel 4

I ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet skall den behöriga övervakningsmyndigheten till den andra övervakningsmyndigheten vidarebefordra sådana administrativa skrivelser genom vilka en akt avslutas eller ett klagomål avvisas.

Artikel 5

I ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet skall den behöriga övervakningsmyndigheten inbjuda den andra övervakningsmyndigheten att låta sig företrädas vid utfrågningar av de berörda företagen. Inbjudan skall också riktas till staterna i den andra övervakningsmyndighetens behörighetsområde.

RÅDGIVANDE KOMMITTÉER

Artikel 6

1.   I ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet skall den behöriga övervakningsmyndigheten i rätt tid underrätta den andra övervakningsmyndigheten om tidpunkten för sammanträdet i rådgivande kommittén och översända de relevanta handlingarna.

2.   Alla handlingar som den andra övervakningsmyndigheten vidarebefordrar för detta ändamål skall tillsammans med det material som sammanställts av den övervakningsmyndighet som i enlighet med artikel 56 i avtalet är behörig att fatta beslut i ärendet läggas fram för den övervakningsmyndighetens rådgivande kommitté.

3.   Varje övervakningsmyndighet och staterna i dess behörighetsområde skall ha rätt att närvara vid sammanträdena i den andra övervakningsmyndighetens rådgivande kommitté och att framföra synpunkter där, men de skall inte ha rösträtt.

4.   Samrådet kan även äga rum genom skriftligt förfarande. Om den övervakningsmyndighet som i enlighet med artikel 56 i avtalet inte är behörig att fatta beslut i ärendet begär det, skall den behöriga övervakningsmyndigheten dock kalla till ett sammanträde.

FRAMSTÄLLNINGAR OM ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR SAMT RÄTT

ATT FRAMFÖRA SYNPUNKTER

Artikel 7

Den övervakningsmyndighet som i enlighet med artikel 56 i avtalet inte är behörig att fatta beslut i ett ärende får i varje skede av förfarandet av den andra övervakningsmyndigheten begära kopior av de viktigaste handlingarna rörande ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet och har dessutom rätt att innan ett slutgiltigt beslut fattas framföra sådana synpunkter som den anser påkallade.

ADMINISTRATIVT BISTÅND

Artikel 8

1.   Om den i enlighet med artikel 56 i avtalet behöriga övervakningsmyndigheten genom en enkel begäran eller genom beslut kräver att ett företag eller en företagssammanslutning inom den andra övervakningsmyndighetens territorium skall tillhandahålla upplysningar, skall den samtidigt skicka en kopia av begäran eller av beslutet till den andra övervakningsmyndigheten.

2.   På begäran av den i enlighet med artikel 56 i avtalet behöriga övervakningsmyndigheten skall den andra övervakningsmyndigheten, i enlighet med sina interna regler, företa inspektioner inom sitt territorium i ärenden där den övervakningsmyndighet som begär inspektionerna anser att sådana är nödvändiga.

3.   Den behöriga övervakningsmyndigheten skall ha rätt att vara företrädd vid och att aktivt delta i sådana inspektioner som den andra övervakningsmyndigheten företar i enlighet med punkt 2.

4.   Alla upplysningar som erhålls under sådana inspektioner på begäran skall omedelbart efter det att dessa har avslutats vidarebefordras till den övervakningsmyndighet som begärde inspektionerna.

5.   Om den behöriga övervakningsmyndigheten i ärenden som faller under artikel 56.1 b och c, 56.2 andra meningen och 56.3 i avtalet företar inspektioner inom sitt territorium, skall den underrätta den andra övervakningsmyndigheten om att inspektionerna har ägt rum och på begäran vidarebefordra resultatet av dessa till den myndigheten.

6.   Om den i enlighet med artikel 56 i avtalet behöriga övervakningsmyndigheten på den andra övervakningsmyndighetens territorium önskar höra en fysisk eller juridisk person som samtyckt till detta, skall den senare myndigheten underrättas om detta. Den icke behöriga övervakningsmyndigheten får närvara vid ett sådant förhör, liksom tjänstemän från den konkurrensmyndighet inom vars territorium förhöret hålls.

UTBYTE OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Artikel 9

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 53 och 54 i avtalet skall Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen vara behöriga att till varandra översända all information om faktiska eller rättsliga omständigheter, även konfidentiella uppgifter, och att använda dem som bevisning.

2.   Information som inhämtas eller utbyts i enlighet med detta protokoll skall endast användas som bevisning i förfaranden enligt artiklarna 53 och 54 i avtalet och beträffande den sakfråga för vilken den inhämtades.

3.   Om sådan information som avses i artikel 2.1 och 2.2 rör ett ärende som har väckts genom en ansökan om förmånlig behandling, får informationen inte användas av den mottagande övervakningsmyndigheten som grund för att inleda en egen inspektion. Detta skall inte påverka övervakningsmyndighetens rätt att inleda en inspektion på grundval av information som har mottagits från andra källor.

4.   Med förbehåll för vad som anges i punkt 5, skall information som frivilligt har lämnats av en person som ansökt om förmånlig behandling endast överlämnas till den andra övervakningsmyndigheten med sökandens samtycke. Likaså skall information som inhämtats under eller efter en inspektion eller genom eller efter en annan undersökningsåtgärd som inte skulle ha kunnat genomföras annat än som ett resultat av ansökan om förmånlig behandling endast överlämnas till den andra övervakningsmyndigheten om sökanden har samtyckt till att information som denne frivilligt har lämnat i sin ansökan om förmånlig behandling förs vidare till den myndigheten. När sökanden väl har givit sitt samtycke till att information överlämnas till den andra övervakningsmyndigheten, får han inte dra tillbaka detta. Denna punkt skall dock inte påverka varje sökandes ansvar för att inge ansökningar om förmånlig behandling till de myndigheter som sökanden anser det lämpligt att inge sådana ansökningar till.

5.   Trots vad som sägs i punkt 4, skall sökandens samtycke till att information överlämnas till den andra övervakningsmyndigheten inte vara nödvändigt under följande omständigheter:

a)

Det skall inte krävas något samtycke om den mottagande övervakningsmyndigheten har mottagit en ansökan som rör förmånlig behandling och samma överträdelse från samma sökande som den överlämnande övervakningsmyndigheten, under förutsättning att det vid den tidpunkt då informationen överlämnas inte står sökanden fritt att dra tillbaka den information som han lämnat till den mottagande övervakningsmyndigheten.

b)

Det skall inte krävas något samtycke om den mottagande övervakningsmyndigheten har lämnat ett skriftligt åtagande att varken den information som överlämnas till den eller någon annan information som den kan komma att erhålla efter den av den överlämnande övervakningsmyndigheten noterade överlämningstidpunkten kommer att användas av den myndigheten, eller av någon annan myndighet till vilken informationen därefter överlämnas, för att ålägga påföljder för sökanden, för någon annan juridisk eller fysisk person som omfattas av sådan förmånlig behandling som den överlämnande myndigheten erbjuder till följd av sökandens ansökan inom ramen för myndighetens regler om förmånlig behandling eller för någon anställd eller tidigare anställd hos sökanden eller hos någon av de andra personer som avses ovan. Sökanden skall ges en kopia av den mottagande myndighetens skriftliga åtagande.

c)

När det rör sig om information som en övervakningsmyndighet i enlighet med artikel 8.2 inhämtar på begäran av den övervakningsmyndighet som ansökan om förmånlig behandling riktades till, skall det inte krävas något samtycke för överlämnande av sådan information till den övervakningsmyndighet som ansökan riktades till och för användning, från den myndighetens sida, av informationen.

SEKRETESSPLIKT

Artikel 10

1.   I syfte att utföra de uppgifter som de anförtros i kraft av detta protokoll får EG-kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet till staterna i sina respektive behörighetsområden vidarebefordra all information som de inhämtat eller utbytt i enlighet med detta protokoll.

2.   EG-kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet, EG-medlemsstaternas och Eftastaternas behöriga myndigheter och tjänstemän, övriga anställda och andra personer som arbetar under dessa myndigheters överinseende samt tjänstemän och övriga anställda vid andra myndigheter i staterna får inte avslöja information som de inhämtat eller utbytt till följd av tillämpningen av detta protokoll och som är av den arten att den omfattas av sekretessplikt.

3.   Reglerna om sekretessplikt och begränsad användning av information i avtalet eller i de avtalsslutande parternas lagstiftning får inte utgöra ett hinder för informationsutbyte i enlighet med detta protokoll.

KLAGOMÅL OCH ÖVERLÄMNING AV ÄRENDEN

Artikel 11

1.   Klagomål får riktas till vilken som helst av övervakningsmyndigheterna. Klagomål som riktats till den övervakningsmyndighet som i enlighet med artikel 56 i avtalet inte är behörig att fatta beslut i ett visst ärende skall utan dröjsmål överlämnas till den behöriga övervakningsmyndigheten.

2.   Om det i samband med förberedelserna för eller inledandet av ett sådant förfarande som en övervakningsmyndighet inleder på eget initiativ visar sig att den andra övervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 56 i avtalet är behörig att fatta beslut i ärendet, skall detta överlämnas till den behöriga övervakningsmyndigheten.

3.   När ett ärende väl har överlämnats till den andra övervakningsmyndigheten i enlighet med punkt 1 eller 2 får det inte återlämnas. Ett ärende får inte överlämnas efter det att

det har riktats ett meddelande om invändningar till de berörda företagen eller företagssammanslutningarna,

det har sänts en skrivelse till den klagande i vilken denne underrättas om att det inte finns tillräckliga skäl för att gå vidare med klagomålet,

det har tillkännagivits en avsikt att anta ett beslut genom vilket artikel 53 eller 54 i avtalet förklaras icke tillämplig eller en avsikt att anta ett beslut genom vilket sådana åtaganden som de berörda företagen erbjudit görs bindande för dessa.

SPRÅK

Artikel 12

Varje fysisk eller juridisk person skall vad klagomål beträffar ha rätt att kommunicera med Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen på det av Eftastaternas eller Europeiska gemenskapens officiella språk som personen i fråga väljer. Detta skall också gälla för alla skeden av ett förfarande, oavsett om den behöriga övervakningsmyndigheten har inlett detta på grund av ett klagomål eller på eget initiativ.”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/67


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 131/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XV (Statligt stöd) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XV till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 80/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.

Punkt 1d (kommissionens förordning (EG) nr 68/2001) i bilaga XV till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.1

Följande skall läggas till:

”, ändrad genom

32004 R 0363: Kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 av den 25 februari 2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 20).”

1.2

Anpassning c skall ersättas med följande:

”Artikel 1 skall ändras på följande sätt med följande: ’Denna förordning gäller för statligt stöd till utbildning inom alla sektorer som omfattas av artiklarna 61–64 i EES-avtalet, med undantag för stöd som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1407/2002’.”

1.3.

Följande anpassningar skall läggas till:

”k)

I artikel 7.3 första stycket skall ’artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 659/1999’ersättas med ’artikel 27 i protokoll 3 till övervakningsavtalet’.

l)

I artikel 7a skall ’artikel 88.3 i fördraget’ ersättas med ’artikel 1.3 i protokoll 3 till övervakningsavtalet’. Uttrycket ’förenliga med den gemensamma marknaden’ skall ersättas med ’förenliga med EES-avtalet’. Uttrycket ’artikel 87.3 i fördraget’ skall ersättas med ’artikel 61.3 i EES-avtalet’.”

2.

Punkt 1f (kommissionens förordning (EG) nr 70/2001) i bilaga XV till avtalet skall ändras på följande sätt:

2.1

Följande skall läggas till:

”, ändrad genom

32004 R 0364: Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22).”

2.2

Anpassningarna e, f, g, h och i skall betecknas g, h, i, j och k.

2.3

Följande anpassningar skall införas efter anpassning d:

”e)

Uttrycken ’artikel 87.3 a’ och ’artikel 87.3 a i fördraget’ skall ersättas med ’artikel 61.3 a i EES-avtalet’.

f)

Uttrycken ’artikel 87.3 c’ och ’artikel 87.3 c i fördraget’ skall ersättas med ’artikel 61.3 c i EES-avtalet’.”

2.4

I nya anpassning i skall ”med beaktande av artiklarna 4 och 5,” införas i början av anpassningen.

2.5

I nya anpassning j skall ”I artiklarna 3 och 5” ersättas med ”I artiklarna 3, 5, 5a, 5b, 5c och 9a”.

2.6

Nya anpassning k skall ersättas med följande:

”I artikel 4.2 skall ’artikel 87.3 a och c i fördraget’ ersättas med ’artikel 61.3 a och c i EES-avtalet’.”

2.7

Följande anpassningar skall läggas till:

”l)

I artikel 6a.2 skall ’gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter’ ersättas med ’gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter och Eftas övervakningsmyndighets procedurregler och materiella regler inom området för statligt stöd, kapitel 16 om undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter’.

m)

I artikel 9 skall ’artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 659/1999’ersättas med ’artikel 27 i protokoll 3 till övervakningsavtalet’.”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 363/2004 och (EG) nr 364/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 37.

(2)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 20.

(3)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 22.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/70


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 132/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/214/EG av den 3 mars 2004 om ändring av beslut 2000/40/EG när det gäller giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till kylskåp (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i punkt 2el (kommissionens beslut 2000/40/EG) i bilaga XX till avtalet:

”, ändrat genom

32004 D 0214: Kommissionens beslut 2004/214/EG av den 3 mars 2004 (EUT L 67, 5.3.2004, s. 23).”

Artikel 2

Texterna till beslut 2004/214/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 367, 23.12.2004, s. 51.

(2)  EUT L 67, 5.3.2004, s. 23.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/72


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 133/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/232/EG av den 3 mars 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 beträffande användning av halon 2402 (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 21aa (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000) i bilaga XX till avtalet:

”—

32004 D 0232: Kommissionens beslut 2004/232/EG av den 3 mars 2004 (EUT L 71, 10.3.2004, s. 28).”

Artikel 2

Texterna till beslut 2004/232/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  EUT L 71, 10.3.2004, s. 28.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/74


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 134/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG av den 8 december 2003 om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i punkt 32fa (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG) i bilaga XX till avtalet:

”, ändrat genom

32003 L 0108: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG av den 8 december 2003 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 106).”

Artikel 2

Texterna till direktiv 2003/108/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  EGT L 345, 31.12.2003, s. 106.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/76


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 135/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/249/EG av den 11 mars 2004 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2004/279/EG av den 19 mars 2004 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG om ozon i luften (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XX till EES-avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 32fa (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG):

”32fb.

32004 D 0249: Kommissionens beslut 2004/249/EG av den 11 mars 2004 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EUT  78, 16.3.2004, s. 56).”

2)

Följande punkt skall införas efter punkt 21ag (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG):

”21ah.

32004 D 0279: Kommissionens beslut 2004/279/EG av den 19 mars 2004 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG om ozon i luften (EUT L 87, 25.3.2004, s. 50).”

Artikel 2

Texterna till besluten 2004/249/EG och 2004/279/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  EUT L 78, 16.3.2004, s. 56.

(3)  EUT L 87, 25.3.2004, s. 50.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/78


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 136/2004

av den 24 september 2004

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 114/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXI till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 19n (kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001):

”19o.

32004 R 0501: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (EUT L 81, 19.3.2004, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Denna förordning skall inte gälla Liechtenstein.”

2)

Följande punkt skall införas efter punkt 24b (kommissionens förordning (EG) nr 68/2003):

”24c.

32004 R 0138: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (EUT L 33, 5.2.2004, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Denna förordning skall inte gälla Liechtenstein.”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 138/2004 och (EG) nr 501/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 53.

(2)  EUT L 33, 5.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 1.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/80


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 137/2004

av den 24 september 2004

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: ”Intelligent energi – Europa” (2003–2006) (2) införlivades med avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 164/2003 av den 7 november 2003 (3).

(3)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet de avtalsslutande parterna emellan till att även omfatta det särskilda programområdet Coopener och verksamhet med anknytning till detta.

(4)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan inledas den 1 januari 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 14.2e i protokoll 31 till avtalet:

”Från och med den 1 januari 2005 skall Eftastaterna delta i det särskilda området Coopener och i verksamhet med anknytning till detta inom det gemenskapsprogram som avses i punkt 5 g.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 25 september 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 29.

(3)  EUT L 41, 12.2.2004, s. 67.

(4)  Konstitutionella krav finns angivna.