ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 63

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
10 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 390/2005 av den 7 mars 2005 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i bland annat Republiken Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2005 av den 9 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 392/2005 av den 8 mars 2005 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 393/2005 av den 9 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för nötkött

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 394/2005 av den 8 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 395/2005 av den 9 mars 2005 om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1206/2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning

20

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet
Kommissionen

 

*

2005/192/EG, Euratom:Rådets och kommissionens beslut av den 21 februari 2005 om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

21

 

 

Kommissionen

 

*

2005/193/EG:Kommissionens beslut av den 8 mars 2005 om ändring av beslut 2004/474/EG om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien (delgivet med nr K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/EG:Kommissionens beslut av den 8 mars 2005 om ändring för fjärde gången av beslut 2004/122/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande aviär influensa i ett antal asiatiska länder (delgivet med nr K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/EG:Kommissionens beslut av den 9 mars 2005 om delvis bristande överensstämmelse mellan standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper) och de väsentliga säkerhetskraven i rådets direktiv 88/378/EEG (delgivet med nr K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

EFTA:s övervakningsmyndighet

 

*

Beslut av EFTAs övervakningsmyndighet nr 371/04/KOL av den 15 december 2004 om ändring för fyrtionionde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att kapitel 26 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt utgår

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 390/2005

av den 7 mars 2005

om avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i bland annat Republiken Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av kommissionens förslag, efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Tidigare förfarande och gällande åtgärder

(1)

Till följd av en undersökning som inleddes i maj 2000 (nedan kallad ”den ursprungliga undersökningen”) införde rådet i augusti 2001 genom förordning (EG) nr 1676/2001 (2) slutgiltiga antidumpningstullar på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i bl.a. Indien. Tullarna på import av PET-film med ursprung i Indien uppgick till mellan 0 % och 62,6 %.

(2)

Den gällande antidumpningstullsatsen för import från Jindal Poly Films Limited, tidigare Jindal Polyester Limited (tillkännagivande om namnändringen offentliggjort den 2 december 2004 (3)), är 0 %. Importen av PET-film från detta företag omfattas också av en utjämningstull på 7 %, som infördes 1999 genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 (4).

2.   Begäran om översyn

(3)

En begäran om partiell interimsöversyn, som gällde Jindal Poly Films Limited och endast avsåg dumpning, ingavs av följande gemenskapstillverkare: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH och Nuroll SpA (nedan kallade ”de sökande”). De sökande svarar för en betydande del av gemenskapens produktion av PET-film. Dessutom angav Toray Plastics Europe att företaget stödde begäran, även om det formellt inte tillhörde de sökande.

(4)

De sökande gjorde gällande att dumpningsmarginalen för Jindal Poly Films Limited hade ändrats och var högre än i den ursprungliga undersökning som ledde till införandet av de gällande åtgärderna.

3.   Undersökning

(5)

Kommissionen fastslog efter samråd med rådgivande kommittén att begäran innehöll tillräcklig bevisning för att motivera att en partiell interimsöversyn inleddes och offentliggjorde därför i Europeiska unionens officiella tidning ett tillkännagivande (5) om inledande av en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

(6)

Översynen begränsades till en undersökning av dumpning med avseende på Jindal Poly Films Limited. Undersökningsperioden löpte från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2003.

(7)

Kommissionen underrättade officiellt Jindal Poly Films Limited, exportlandets företrädare och gemenskapstillverkarna om inledandet av översynen. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande av förfarandet skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda.

(8)

För att kommissionen skulle få de uppgifter som den ansåg nödvändiga för sin undersökning sände den ett frågeformulär till Jindal Poly Films Limited, den berörda exporterande tillverkaren, som visade sin samarbetsvilja genom att besvara frågeformuläret. Ett kontrollbesök hos företaget i New Delhi gjordes i syfte att kontrollera giltigheten av de uppgifter som lämnats.

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1.   Berörd produkt

(9)

Den produkt som berörs är polyetentereftalatfilm (”PET-film”), enligt definitionen i den ursprungliga undersökningen, med ursprung i Indien, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90 (nedan kallad ”den berörda produkten”).

2.   Likadan produkt

(10)

Undersökningen visade, i likhet med den ursprungliga undersökningen, att PET-film som tillverkas och säljs på den inhemska marknaden i Indien, PET-film som exporteras till gemenskapen från Indien och PET-film som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden har samma fysiska och tekniska egenskaper och samma användningsområden. Dessa produkter är därför likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   DUMPNING

1.   Normalvärde

(11)

I syfte att fastställa normalvärdet undersöktes till att börja med om den exporterande tillverkarens totala inhemska försäljning av den berörda produkten var representativ enligt artikel 2.2 i grundförordningen, dvs. om den motsvarade minst 5 % av den totala försäljningsvolymen till gemenskapen av den berörda produkten.

(12)

Därefter undersöktes om den totala inhemska försäljningen av de enskilda produkttyperna motsvarade minst 5 % av försäljningsvolymen till gemenskapen av samma produkttyp.

(13)

För de produkttyper för vilka den inhemska försäljningen motsvarade minst 5 % av försäljningsvolymen till gemenskapen av samma produkttyp undersöktes det om, i enlighet med artikel 2.4 i grundförordningen, försäljning vid normal handel hade skett i tillräckliga mängder. Om volymen av den inhemska försäljningen till priser över produktionskostnaden för en viss produkttyp motsvarade minst 80 % av försäljningen, fastställdes normalvärdet på grundval av de vägda genomsnittliga priser som faktiskt betalats vid all inhemsk försäljning. Om volymen av den inhemska försäljningen till priser över produktionskostnaden för en viss produkttyp motsvarade högst 80 % men minst 10 % av försäljningen, fastställdes normalvärdet på grundval av de vägda genomsnittliga priser som faktiskt betalats vid den återstående lönsamma inhemska försäljningen.

(14)

För de produkttyper för vilka de priser som den exporterande tillverkaren tog ut på den inhemska marknaden inte kunde användas för att fastställa normalvärdet, på grund av att den berörda produkttypen inte sålts i tillräckliga mängder eller att den inte sålts vid normal handel, konstruerades normalvärdet, i enlighet med artikel 2.3 och 2.6 i grundförordningen, på grundval av den berörda exporterande tillverkarens tillverkningskostnader plus ett skäligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst.

(15)

Dessa försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader grundades på de kostnader som den exporterande tillverkaren haft för den inhemska försäljning av den berörda produkten som befunnits vara representativ. Vinstmarginalen beräknades på grundval av företagets vägda genomsnittliga vinstmarginal för de produkttyper som sålts i tillräckliga mängder och vid normal handel på den inhemska marknaden.

2.   Exportpris

(16)

Den exporterande tillverkaren lämnade uppgifter om försäljning (en sändning) till ett närstående företag i gemenskapen. Denna försäljning beaktades inte, eftersom dess volym var försumbar.

(17)

Återstoden av företagets försäljning av den berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden hade skett till oberoende kunder. Exportpriset fastställdes därför i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen på grundval av de exportpriser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

3.   Jämförelse

(18)

Normalvärdet och exportpriset jämfördes fritt fabrik. I syfte att säkerställa en rättvis jämförelse togs hänsyn i form av justeringar för olikheter som påverkade prisjämförbarheten i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen. Således gjordes, där så var tillämpligt och olikheterna kunde styrkas av kontrollerad bevisning, justeringar för olikheter avseende rabatter, avdrag, transport-, försäkrings-, hanterings- och lastningskostnader och därmed sammanhängande kostnader, förpacknings- och kreditkostnader och provisioner.

a)   Importavgifter

(19)

Jindal Poly Films Limited begärde en justering av normalvärdet för den tull som inom ramen för systemet med förhandslicenser inte tagits ut på import av råmaterial som använts vid tillverkningen av exportvarorna. Inom ramen för systemet med förhandslicenser får ett företag importera råmaterial tullfritt under förutsättning att det exporterar motsvarande mängd och värde av den färdiga produkten, vilket fastställs enligt officiella standardnormer för input/output. Varor som importerats enligt detta system kan användas antingen för tillverkning av exportvaror eller för att komplettera de inhemska insatsvaror som används vid tillverkningen av sådana varor. Företaget hävdade att export av den berörda produkten till gemenskapen utnyttjades för att uppfylla kraven enligt systemet med förhandslicenser när det gäller importerat råmaterial.

(20)

Ingen slutsats fattades om huruvida en justering var berättigad till följd av denna begäran, eftersom detta inte skulle ha någon inverkan på det slutliga undersökningsresultatet.

b)   Andra justeringar

(21)

Den exporterande tillverkaren begärde, med avseende på ett begränsat antal exporttillfällen, en justering av exportpriset enligt artikel 2.10 k i grundförordningen för de förmåner de erhållit inom ramen för systemet med tullkredit efter export. Inom ramen för detta system erhåller företag som exporterar den berörda produkten tullkrediter, som får användas för att betala tullar på import av vilka varor som helst eller fritt säljas till andra företag. Det finns inte heller några begränsningar som skulle leda till att de importerade varorna endast fick användas vid tillverkning av den exporterade produkten. Tillverkaren kunde inte påvisa att förmånerna enligt systemet med tullkredit efter export påverkade prisernas jämförbarhet och, i synnerhet, att kunderna på grund av förmånerna enligt tullkreditsystemet konsekvent betalade olika priser på den inhemska marknaden. Begäran avvisades således.

4.   Dumpningsmarginal

(22)

Dumpningsmarginalen fastställdes i enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen på grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset.

(23)

Det framgick av denna jämförelse att dumpningsmarginalen uppgick till 0 %.

D.   SLUTSATS

(24)

På grundval av de omständigheter och överväganden som nämns ovan och med beaktande av tillgängliga uppgifter drogs slutsatsen att den pågående undersökningen borde avslutas i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen och att den antidumpningstullsats på 0 % som genom förordning (EG) nr 1676/2001 infördes på import av PET-film som tillverkas och säljs till gemenskapen av Jindal Poly Films Limited bör bibehållas.

(25)

Alla berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att bibehålla den gällande antidumpningstullen och gavs tillfälle att lämna synpunkter.

(26)

Sökandena hävdade att dumpningsberäkningen borde ha gjorts på grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och priset för varje enskild exporttransaktion, eftersom gemenskapsindustrin ansåg att det förekom riktad dumpning till en särskild kundkategori. Om en viss filmtyp endast såldes till kunder inom ett visst slutanvändningssegment, innebar detta enligt gemenskapsindustrins uppfattning inriktning på en viss kund. Gemenskapsindustrin ansåg dessutom att det tillvägagångssätt som den föreslagit var berättigat med tanke på ökningen av den indiska produktionskapaciteten, som den ansåg hänföra sig främst till ifrågavarande filmtyp. I detta avseende bör det för det första noteras att den berörda filmtypen inte såldes enbart till kunder som endast köpte den filmtypen, utan också till kunder som även köpte andra filmtyper. En jämförelse mellan priserna på samma filmtyper som såldes till olika kunder tydde inte på att det skulle finnas ett prismönster som skiljer sig mellan olika kunder. I avsaknad av ett sådant mönster är den påstådda förekomsten av dumpning av en viss modell irrelevant när det gäller valet av metod för att beräkna dumpningen, vilket också framgår av artikel 2.11 i grundförordningen. Vidare bör det noteras att inte heller förändringar i produktionskapaciteten är en relevant faktor när det gäller att bestämma vilken metod som skall tillämpas vid fastställandet av normalvärdet. Eftersom ingen inriktning på en viss kund, region eller tidsperiod kunnat fastställas, avvisades sökandenas påstående, och jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset på grundval av de vägda genomsnitten av dessa bibehölls som lämplig metod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den partiella interimsöversynen, avseende den indiska exportören Jindal Poly Films Limited, av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i bland annat Indien, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90, skall avslutas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På rådets vägnar

J. KRECKÉ

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 227, 23.8.2001, s. 1.

(3)  EUT C 297, 2.12.2004, s. 2.

(4)  EGT L 316, 10.12.1999, s. 1.

(5)  EUT C 43, 19.2.2004, s. 14.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 391/2005

av den 9 mars 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 9 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 392/2005

av den 8 mars 2005

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordning senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Vitlök

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Bönor:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Paprika

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

fänkal

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Andra

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Grapefrukter, färska:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Päron:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoser

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Körsbär

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Persikor

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Plommon

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Hallon

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 393/2005

av den 9 mars 2005

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.12 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I förordning (EEG) nr 32/82 (2), förordning (EEG) nr 1964/82 (3), förordning (EEG) nr 2388/84 (4), förordning (EEG) nr 2973/79 (5) och förordning (EG) nr 2051/96 (6) fastställs villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa styckningsdelar av nötkött och vissa konserverade nötköttsprodukter samt för vissa destinationer.

(3)

Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förväntade situationen på marknaden för nötkött medför att bidragen bör vara de som anges nedan.

(4)

För enkelhetens skull bör inte exportbidrag för levande djur beviljas för kategorier med vilka handeln med tredjeländer är obetydlig. Med tanke på djurskydd i allmänhet bör dessutom exportbidrag för levande djur för slakt begränsas i största möjliga mån. Följdenligt bör exportbidrag för sådana djur endast beviljas för tredjeländer som traditionellt, av kulturella eller religiösa skäl, importerar ett stort antal djur för inhemsk slakt. När det gäller levande avelsdjur bör exportbidrag för renrasiga avelsdjur, för att undvika missbruk, begränsas till kvigor och kor som är högst 30 månader gamla.

(5)

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst färskt eller kylt kött som förtecknas i bilaga I och omfattas av KN-nummer 0201, visst fryst kött förtecknat i bilagan under KN-nummer 0202, visst kött eller vissa slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer 0206 och andra beredningar eller konserver av kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer 1602 50 10.

(6)

Beträffande nötkött, med eller utan ben, saltat eller torkat, existerar det ett traditionellt handelsflöde till Schweiz. För att denna handel skall kunna fortsätta bör exportbidraget fastställas så att det täcker skillnaden mellan priserna på den schweiziska marknaden och exportpriserna i medlemsstaterna.

(7)

Beträffande vissa andra styckningsdelar och konserver av kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-numren 1602 50 31 till 1602 50 80 kan gemenskapens andel i internationell handel bibehållas genom beviljande av ett exportbidrag motsvarande det som för närvarande beviljas exportörerna.

(8)

Beträffande andra nötköttsprodukter behöver ett exportbidrag inte fastställas eftersom gemenskapens andel i internationell handel är obetydlig.

(9)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (7) upprättas exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter. Bidragen fastställs på grundval av produktkoder som anges i nämnda nomenklatur.

(10)

Exportbidragen för alla frysta styckningsdelar bör bringas i överensstämmelse med exportbidragen för färska eller kylda styckningsdelar bör med undantag för delar från vuxna nötkreatur av hankön.

(11)

Kontrollerna av produkter som omfattas av KN-nummer 1602 50 bör därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter (8).

(12)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Det är önskvärt att begränsa bidragsberättigandet till produkter som är märkta enligt rådets direktiv 64/433/EEG (9) rådets direktiv 94/65/EG (10), respektive rådets direktiv 77/99/EEG (11).

(13)

Villkoren i artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 1964/82 leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 % av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen, dock utan att vara mindre än 85 % av denna.

(14)

Syftet med de förhandlingar om ytterligare medgivanden som förs inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och de associerade länderna i Central- och Östeuropa är bl.a. att liberalisera handeln med produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött. I detta sammanhang beslutades bland annat att avskaffa exportbidragen för produkter avsedda att exporteras till Rumänien. Landet bör därför avföras från den förteckning över destinationer för vilka bidrag beviljas, och det bör föreskrivas att det faktum att bidragen avskaffas för detta land inte får leda till att det skapas differentierade bidrag för export till andra länder.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 beviljas, storleken av dessa bidrag samt destinationerna fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning som anges i

bilaga I, kapitel XI till direktiv 64/433/EEG,

bilaga I, kapitel VI till direktiv 94/65/EG,

bilaga B, kapitel VI till direktiv 77/99/EEG.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycket i förordning (EEG) nr 1964/82 skall det bidrag som gäller för produkter med produktnummer 0201 30 00 9100 minskas med 14,00 euro/100 kg.

Artikel 3

Det faktum att det inte fastställts något bidrag för export till, Rumänien skall inte betraktas som att det finns ett differentierat bidrag.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 4, 8.1.1982, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 744/2000 (EGT L 89, 11.4.2000, s. 3).

(3)  EGT L 212, 21.7.1982, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2772/2000 (EGT L 321, 19.12.2000, s. 35).

(4)  EGT L 221, 18.8.1984, s. 28. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3661/92 (EGT L 370, 19.12.1992, s. 16).

(5)  EGT L 336, 29.12.1979, s. 44. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3434/87 (EGT L 327, 18.11.1987, s. 7).

(6)  EGT L 274, 26.10.1996, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2333/96 (EGT L 317, 6.12.1996, s. 13).

(7)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2199/2004 (EUT L 380, 24.12.2004, s. 1).

(8)  EGT L 62, 7.3.1980, s. 5. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2003 (EUT L 67, 12.3.2003, s. 3).

(9)  EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  EGT L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(11)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 9 mars 2005 om fastställande av exportbidrag för nötkött

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg levande vikt

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

43,00

039

EUR/100 kg nettovikt

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

56,50

039

EUR/100 kg nettovikt

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,00

039

EUR/100 kg nettovikt

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

56,50

039

EUR/100 kg nettovikt

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,00

039

EUR/100 kg nettovikt

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

43,00

039

EUR/100 kg nettovikt

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

123,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

71,50

039

EUR/100 kg nettovikt

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg nettovikt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

17,50

039

EUR/100 kg nettovikt

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

43,00

039

EUR/100 kg nettovikt

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg nettovikt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovikt

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

13,00

039

EUR/100 kg nettovikt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg nettovikt

172,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

102,00

039

EUR/100 kg nettovikt

60,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

152,50

220

EUR/100 kg nettovikt

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg nettovikt

94,50

B09

EUR/100 kg nettovikt

88,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

56,50

039

EUR/100 kg nettovikt

33,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

83,50

220

EUR/100 kg nettovikt

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,00

039

EUR/100 kg nettovikt

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg net weigh

14,00

039

EUR/100 kg nettovikt

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

17,50

039

EUR/100 kg nettovikt

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,00

039

EUR/100 kg nettovikt

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg nettovikt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovikt

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

13,00

039

EUR/100 kg nettovikt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

13,00

039

EUR/100 kg nettovikt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

13,00

039

EUR/100 kg nettovikt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovikt

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg nettovikt

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,50

B03

EUR/100 kg nettovikt

15,00

039

EUR/100 kg nettovikt

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg nettovikt

17,50

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som jämställs med export utanför gemenskapen) med undantag för Rumänien.

B02

:

B08, B09 och destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Färöarna, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Bulgarien, Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, magasin och skeppsfurnering (destinationer som avses i artiklarna 36 och 45, och i förekommande fall i artikel 44, i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11) i dess ändrade lydelse).

B08

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gazaremsan, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.

B11

:

Libanon och Egypten.


(1)  För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82 framläggs.

(2)  För att bidrag skall beviljas måste de villkor uppfyllas som fastställs i förordning (EEG) nr 1964/82 i dess ändrade lydelse.

(3)  I enlighet med föreskrifterna i ändrade förordning (EEG) nr 2973/79.

(4)  I enlighet med föreskrifterna i ändrade förordning (EG) nr 2051/96.

(5)  För att bidrag skall beviljas måste de villkor uppfyllas som fastställs i förordning (EEG) nr 2388/84 i dess ändrade lydelse.

(6)  Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39). Uttrycket genomsnittlig andel avser det prov som anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.

(7)  I artikel 33.10 i den ändrade förordningen (EG) nr 1254/1999 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som importeras från tredjeland och återexporteras till tredjeland.

(8)  Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr 565/80.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som jämställs med export utanför gemenskapen) med undantag för Rumänien.

B02

:

B08, B09 och destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Färöarna, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Bulgarien, Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, magasin och skeppsfurnering (destinationer som avses i artiklarna 36 och 45, och i förekommande fall i artikel 44, i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11) i dess ändrade lydelse).

B08

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gazaremsan, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.

B11

:

Libanon och Egypten.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 394/2005

av den 8 mars 2005

om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 145 c, d och q i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (2) införs tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som kommer att gälla från och med 2005. Den administrativa och praktiska tillämpningen av systemet som inletts på nationell nivå har visat att det krävs ytterligare tillämpningsföreskrifter rörande vissa delar av systemet samt att vissa aspekter av de föreskrifter som redan är i kraft behöver förtydligas och anpassas.

(2)

I synnerhet bör definitionen av fleråriga grödor förtydligas när det gäller villkoren för stödberättigande vid arealuttag och när det gäller den stödordning för energigrödor som avses i artikel 88 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(3)

Av administrativa skäl, i syfte att begränsa skapandet av delar av stödrättigheter, föreskrivs det i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 795/2004 att vid överföring skall alla befintliga delar utnyttjas innan en befintlig rättighet delas upp. Det bör förtydligas att bestämmelsen gäller befintliga delar av rättigheter av samma typ, som vanliga rättigheter, uttagsrättigheter, rättigheter med tillstånd i enlighet med artikel 60 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(4)

Enligt artikel 7.6 i förordning (EG) nr 795/2004 skall jordbrukare som arrenderat eller sålt hektar inte kunna utnyttja den mekanism som föreskrivs i den artikeln. Det bör föreskrivas att mekanismen får utnyttjas även i dessa fall, så länge syftet med mekanismen inte undermineras av att motsvarande antal hektar köps och säljs eller arrenderas.

(5)

Enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 795/2004 skall en del av referensbeloppet återgå till den nationella reserven i vissa lägen. Av administrativa skäl bör medlemsstaterna få tillämpa ett sådant avdrag över en viss gräns som skall fastställas.

(6)

Genom artikel 21.4 i förordning (EG) nr 795/2004 jämställs arrende med markköp i investeringssyfte. Investeringar i produktionskapacitet som görs i form av en arrendering bör också beaktas.

(7)

I artikel 22.2 i förordning (EG) nr 795/2004 beaktas de särskilda situationer som uppkommer när jordbrukare har köpt mark som arrenderats ut under referensperioden. Denna bestämmelses tillämpningsområde bör förtydligas genom att man definierar vilka villkor som skall beaktas för arrendet i fråga.

(8)

I andra stycket i artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 föreskrivs att jordbrukare utom i fall av force majeure eller exceptionella omständigheter får överföra sina stödrättigheter utan mark först efter att i enlighet med artikel 44 ha använt minst 80 % av sina stödrättigheter under minst ett kalenderår eller efter att till den nationella reserven frivilligt ha lämnat ifrån sig alla stödrättigheter som inte har använts under det första året systemet med samlat gårdsstöd tillämpades. Det bör fastställas villkor för tillämpning av den bestämmelsen.

(9)

Förordning (EG) nr 795/2004 bör därför ändras.

(10)

Enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003, i dess ändrade lydelse genom rådets förordning (EG) nr 864/2004 (3), får medlemsstaterna från och med den 1 januari 2006 tillåta att sekundärgrödor får odlas på de stödberättigande hektaren under en period av högst tre månader från och med den 15 augusti varje år. Med tanke på att detta förfarande t.o.m. den 31 december 2004 är förenligt med befintliga bestämmelser om direktstöd och att jordbrukarna sedan på nytt kan få tillstånd enligt de nya bestämmelserna från och med den 1 januari 2006, kan ett års uppehåll leda till allvarliga ekonomiska problem för jordbrukare som utnyttjar stödet och uppehållet kan också innebära praktiska och speciella problem när det gäller markens status som stödberättigande. För att skapa kontinuitet i systemet och göra det möjligt för jordbrukare i de berörda medlemsstaterna att besluta om sådd i god tid är det nödvändigt och väl motiverat att införa ett undantag från förordning (EG) nr 1782/2003, så att stöd kan utbetalas även för 2005.

(11)

Eftersom systemet med gårdsstöd började gälla den 1 januari 2005 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från det datumet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 795/2004 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall punkterna c och d ersättas med följande:

”c)

permanenta grödor: grödor som inte ingår i växtföljden, utom permanent betesmark, och som odlas på marken i fem år eller mer och ger upprepade skördar, även plantskolor enligt punkt (G/5) i bilaga I till kommissionens beslut 2000/115/EG (4), med undantag för fleråriga grödor och plantskolor med sådana fleråriga grödor.

När det gäller artikel 54.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 samt områden som omfattas av en stödansökan för energigrödor i enlighet med artikel 88 i samma förordning skall skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (KN-nummer ex 0602 90 51) och Phalaris arundicea (randgräs) (KN-nummer ex 1214 90 90) anses som fleråriga grödor. När det gäller artikel 44.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall följande anses som stödberättigande hektar:

arealer som besås med dessa grödor mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005,

arealer som besås med dessa grödor före den 30 april 2004 och som arrenderas eller förvärvas mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005 för att ingå en ansökan om samlat gårdsstöd.

d)

fleråriga grödor: grödor för följande produkter:

KN-nummer

 

0709 10 00

Kronärtskockor

0709 20 00

Sparris

0709 90 90

Rabarber

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

0810 30

Vinbär och krusbär

0810 40

Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium

2.

I artikel 3 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Punkterna 2 och 3 skall endast tillämpas om jordbrukaren fortfarande behöver deklarera eller överföra en stödrättighet eller en delstödsrättighet med en del av ett hektar, efter att ha deklarerat eller överfört befintliga stödrättigheter eller delstödsrättigheter av samma typ.”

3.

I artikel 7 skall punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Vid tillämpning av punkterna 1–4 skall de hektar som överförs via försäljning eller arrendering utan att ersättas med motsvarande antal hektar ingå i det antal hektar som en jordbrukare deklarerar.”

4.

I artikel 10 skall följande punkt läggas till som punkt 6:

”6.   Medlemsstaterna får fastställa ett tak över vilket punkt 1 skall gälla.”

5.

I artikel 21 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Långtidsarrenden på sex år eller mer som inleddes senast den 15 maj 2004 skall anses som köp av mark eller investering i produktionskapacitet vid tillämpning av punkt 1.”

6.

I artikel 22.2 skall följande stycke läggas till:

”Vid tillämpning av denna punkt avses med ’arrenderad mark’ mark som vid eller efter tidpunkten för försäljning arrenderats utan att arrendet har förnyats (utom i fall då juridiska bestämmelser om förnyat arrende förelegat).”

7.

I artikel 25 skall följande punkt läggas till:

”4.   Vid tillämpning av andra stycket i artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall de andelar av stödrättigheterna som jordbrukaren använt beräknas utifrån det antal stödrättigheter som tilldelades honom eller henne under gårdsstödets första år med undantag av stödrättigheter som sålts med mark, och andelarna måste användas under ett kalenderår.”

8.

Artikel 47 skall ersättas med följande:

”Artikel 47

Överskridande av taken

Om summan av de belopp som skall betalas inom ramen för de stödsystem som föreskrivs i artiklarna 66–71 i förordning (EG) nr 1782/2003 överskrider det tak som fastställts i enlighet med artikel 64.2 i den förordningen, skall det belopp som skall betalas minskas proportionellt under året i fråga.”

Artikel 2

Genom undantag från artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003 får medlemsstaterna för år 2005 tillämpa andra stycket i artikel 51 b i den förordningen, som ändrats genom förordning (EG) nr 864/2004.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 241, 27.1.2005, s. 15).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1974/2004 (EUT L 345, 20.11.2004, s. 85).

(3)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 48.

(4)  EGT L 38, 12.2.2000, s. 1.


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 395/2005

av den 9 mars 2005

om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1206/2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1206/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2004–30 juni 2005) (1), särskilt artikel 9.2 i denna, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1206/2004 föreskrivs för perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 öppnande och förvaltning av en tullkvot på 50 700 ton fryst nötkött avsett för bearbetning. I artikel 9 i nämnda förordning fastställs en ny fördelning av oanvända kvantiteter med hänsyn till det eventuella utnyttjandet av importrättigheter före slutet av februari 2005 när det gäller A-produkter respektive B-produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De kvantiteter som anges i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1206/2004 skall totalt uppgå till 1 179,43 ton.

2.   Den uppdelning som avses i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1206/2004 skall göras enligt följande:

930,57 ton för A-produkter,

248,86 ton för B-produkter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 230, 30.6.2004, s. 42.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet Kommissionen

10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/21


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 februari 2005

om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2005/192/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 andra stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke,

med beaktande av rådets godkännande i enlighet med artikel 101 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen har undertecknats på Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas vägnar den 12 december 2004 i enlighet med rådets beslut 2004/896/EG (1).

(2)

Protokollet har tillämpats provisoriskt från och med den 1 maj 2004 i avvaktan på att det skall träda i kraft.

(3)

Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar.

Texten till protokollet (2) åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar göra den anmälan som anges i artikel 15 i protokollet. Kommissionens ordförande skall samtidigt göra denna anmälan på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 388, 29.12.2004, s. 1.

(2)  EUT L 388, 29.12.2004, s. 6.


Kommissionen

10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 mars 2005

om ändring av beslut 2004/474/EG om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien

(delgivet med nr K(2005) 518)

(Text av betydelse för EES)

(2005/193/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Sedan kommissionens beslut 2004/475/EG (1) antogs har situationen ändrats när det gäller anläggningar som medges en övergångsperiod för att se till att gemenskapens krav uppfylls.

(2)

En köttanläggning lade ned sin verksamhet den 31 december 2004.

(3)

En mjölkanläggning på förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser kommer att lägga ned sin verksamhet som storskalig anläggning. Den kommer att minska sin produktion så att den stämmer överens med de regler som gäller enligt gemenskapslagstiftningen för småskaliga anläggningar. Den bör därför utgå från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser.

(4)

Tre köttanläggningar på förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser har gjort avsevärda ansträngningar för att uppföra nya anläggningar. Dessa anläggningar kan emellertid på grund av exceptionella tekniska problem inte avsluta sin uppgradering inom föreskriven tidsfrist. De bör därför få mer tid på sig för att avsluta uppgraderingen.

(5)

Bilagan till beslut 2004/475/EG bör därför ändras i enlighet med detta. För tydlighetens skull bör den ersättas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2004/475/EG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 78, rättelse i EUT L 212, 12.6.2004, s. 47.


BILAGA

”BILAGA

KÖTTANLÄGGNINGAR MED ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Nr

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: Kött

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Färskt kött, slakt, styckning

Köttprodukter

Kyl-/frysanläggning

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005”


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 mars 2005

om ändring för fjärde gången av beslut 2004/122/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande aviär influensa i ett antal asiatiska länder

(delgivet med nr K(2005) 521)

(Text av betydelse för EES)

(2005/194/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2004/122/EG (3) antogs som en följd av utbrotten av aviär influensa i ett antal asiatiska länder, däribland Japan och Sydkorea.

(2)

Japan och Sydkorea har överlämnat sin slutrapport om aviär influensa i dessa länder och om de åtgärder som vidtagits för att få sjukdomen under kontroll till Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE). Dessutom har Japan och Sydkorea meddelat att de är fria från aviär influensa och sänt information om djurhälsosituationen till kommissionen tillsammans med en begäran om att beslut 2004/122/EG skall ändras i enlighet med detta. De skyddsåtgärder som i enlighet med beslut 2004/122/EG antagits för dessa länder bör därför inte längre tillämpas.

(3)

Villkoren för import från tredjeländer av levande fåglar utom fjäderfä fastställs i kommissionens beslut 2000/666/EG (4), och gäller således även Japan och Sydkorea. Levande fåglar utom fjäderfä måste bland annat sättas i karantän och testas för aviär influensa.

(4)

Med hänsyn till sjukdomsläget i Kambodja, Kina, Indonesien, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailand och Vietnam är det nödvändigt att förlänga de skyddsåtgärder för länderna som föreskrivs i beslut 2004/122/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/122/EG ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Medlemsstaterna skall stoppa importen från Malaysia av

råvaror för foder till sällskapsdjur och obehandlat fodermaterial som innehåller delar av fjäderfä, och

ägg avsedda som livsmedel och obehandlade jakttroféer från fåglar oavsett art.”

2.

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall stoppa import från Kambodja, Folkrepubliken Kina inklusive territoriet Hongkong, Indonesien, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailand och Vietnam av

obearbetade fjädrar och delar av fjädrar och

’levande fåglar utom fjäderfä’ enligt definitionen i beslut 2000/666/EG, inklusive fåglar som åtföljer sin ägare (sällskapsdjur).”

3.

I artikel 7 skall ”den 31 mars 2005” ändras till ”den 30 september 2005”.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra de bestämmelser de tillämpar på import så att de överensstämmer med detta beslut, och de skall omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra de antagna bestämmelserna. De skall genast informera kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 36, 7.2.2004, s. 59. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/851/EG (EUT L 368, 15.12.2004, s. 48).

(4)  EGT L 278, 31.10.2000, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/279/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 17).


10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 mars 2005

om delvis bristande överensstämmelse mellan standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper) och de väsentliga säkerhetskraven i rådets direktiv 88/378/EEG

(delgivet med nr K(2005) 542)

(Text av betydelse för EES)

(2005/195/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket i detta,

med beaktande av yttrandet från den permanenta kommitté som inrättats genom artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (2) och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 88/378/EEG förutsätts leksaker uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som avses i artikel 3 i det direktivet, om de följer de tillämpliga nationella standarder som genomför de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(2)

Medlemsstaterna skall offentliggöra referensnumren för de nationella standarder som genomför de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(3)

Det europeiska standardiseringsorganet CEN utarbetade på uppdrag av kommissionen den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper), som antogs den 15 juli 1998 och vars referensnummer offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning för första gången den 28 juli 1999 (3).

(4)

Enligt punkt 4.6 i den harmoniserade standarden får leksaker och delar av leksaker som är gjorda av svällande material och som i enlighet med cylinderprovningen klassificeras som smådelar, inte utvidgas mer än 50 % i någon riktning när de provas enligt punkt 8.14, det vill säga när de är fullständigt nersänkta i en behållare under vissa förhållanden i 24 timmar.

(5)

Enligt uppgift från de spanska myndigheterna kan dessa produkter trots att de uppfyller kraven i den harmoniserade standarden ändå utgöra en risk för barns hälsa om smådelar lösgörs och sväljs.

(6)

Efter att ha utfört en serie provningar på leksaker som är gjorda av svällande material har de spanska myndigheterna dragit slutsatsen att leksaker kan fortsätta att öka i storlek om de är nersänkta längre än den 24-timmarsperiod som fastställs i punkt 8.14. Med tanke på att det kan ta längre än 24 timmar för ett föremål att passera genom matsmältningsorganen kan det hända att den tidsperiod på 24 timmar som fastställts för provningsmetoden i fråga inte är tillräcklig för att pröva risken för fysiska skador i sådana fall där små leksaker eller delar av leksaker sväljs.

(7)

Risken för fysiska skador är särskilt stor om små stycken eller bitar lätt kan lösgöras. Även om leksaker och delar av leksaker enligt punkt 4.6 i den relevanta harmoniserade standarden måste genomgå cylinderprovningen, beaktas inte möjligheten att barn lätt kan bita, vrida eller trycka loss små stycken av materialet på vissa leksaker som inte ryms i cylindern och som inte innehåller några smådelar.

(8)

De uppgifter som lämnats av de spanska myndigheterna, andra nationella myndigheter, det europeiska standardiseringsorganet CEN och den permanenta kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG visar följaktligen att det inte längre kan förutsättas att de väsentliga säkerhetskraven är uppfyllda när en leksak överensstämmer med den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper). Detta gäller punkt 4.6 i standarden och punkt 8.14 till den del denna avser nersänkning under 24 timmar.

(9)

Ett lämpligt meddelande bör därför åtfölja offentliggörandet av referensnumren för den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller leksaker och delar av leksaker som är gjorda av svällande material uppfyller den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper), som antogs av Europeiska standardiseringsorganet (CEN) den 15 juli 1998, inte de väsentliga säkerhetskraven i artikel 3 i direktiv 88/378/EEG i fråga om punkt 4.6 och punkt 8.14, till den del denna avser den 24-timmarsperiod under vilken en leksak skall vara nersänkt i en behållare.

Artikel 2

Offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper), som antogs av Europeiska standardiseringsorganet (CEN) den 15 juli 1998, skall åtföljas av följande tilläggsmeddelande:

”Punkt 4.6 i standarden EN 71-1:1998, och punkt 8.14, till den del denna gäller den 24-timmarsperiod under vilken en leksak måste vara nersänkt i en behållare, täcker inte alla risker som leksaker och delar av leksaker som är gjorda av svällande material kan medföra. Standarden innebär i detta hänseende inte att kraven är uppfyllda.”

Artikel 3

Ett identiskt meddelande som det som föreskrivs i artikel 2 i detta beslut skall åtfölja medlemsstaternas offentliggörande av referensnumret för en nationell standard som genomför den harmoniserade standarden EN 71-1:1998 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper) i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 88/378/EEG.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(3)  EGT C 215, 28.7.1999, s. 4.


EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EFTA:s övervakningsmyndighet

10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/29


BESLUT AV EFTAs ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 371/04/KOL

av den 15 december 2004

om ändring för fyrtionionde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att kapitel 26 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt utgår

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artiklarna 61–63 i detta och protokoll 26 till detta,

med beaktande av avtalet mellan Efta-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (2), särskilt artikel 24, artikel 5.2 b i detta och artikel 1 i del I av protokoll 3 till detta, och

av följande skäl:

Enligt artikel 24 i övervakningsavtalet skall Eftas övervakningsmyndighet förverkliga bestämmelserna om statsstöd i EES-avtalet.

Enligt artikel 5.2 b i övervakningsavtalet skall Eftas övervakningsmyndighet utfärda meddelanden eller riktlinjer i frågor som behandlas i EES-avtalet, om det avtalet eller övervakningsavtalet uttryckligen föreskriver det eller om Eftas övervakningsmyndighet anser det nödvändigt.

Eftas övervakningsmyndighet erinrar om procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd (3) som antogs av Eftas övervakningsmyndighet den 19 januari 1994.

Eftas övervakningsmyndighet antog den 4 november 1998 (4) riktlinjer beträffande de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt, för en inledande period på tre år, som sedan förlängdes fram till och med den 31 december 2002 och avseende vissa sektorer, fram till och med den 31 december 2003.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 19 mars 2002 ett nytt meddelande om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (5).

Eftas övervakningsmyndighet antog motsvarande rambestämmelser genom beslut 263/02/KOL av den 18 december 2002 (6) och dessa infördes som kapitel 26A i riktlinjerna för statligt stöd.

Kapitel 26A innehåller således de nya sektorsövergripande rambestämmelserna som trädde ikraft den 1 januari 2003 respektive den 1 januari 2004 beroende på sektor.

De tidigare sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt bör därför utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

1.

Kapitel 26 i riktlinjerna för statligt stöd skall utgå.

2.

Eftastaterna skall underrättas om detta beslut genom en kopia av beslutet.

3.

Europeiska kommissionen skall i enlighet med punkt d i protokoll 27 till EES-avtalet underrättas om detta beslut genom en kopia av beslutet.

4.

Beslutet skall offentliggöras i EES-delen i och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

5.

Detta beslut är giltigt på engelska.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2004.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Hannes HAFSTEIN

Ordförande

Bernd HAMMERMANN

Ledamot av kollegiet


(1)  Nedan kallat EES-avtalet.

(2)  Nedan kallat övervakningsavtalet.

(3)  Riktlinjer för tillämpning och tolkning av artiklarna 61 och 62 i EES-avtalet och artikel 1 i protokoll 3 till övervakningsavtalet (nedan kallade riktlinjerna för statligt stöd), som antogs och offentliggjordes av Eftas övervakningsmyndighet den 19 januari 1994 (EGT L 231, 3.9.1994 och EES-supplement nr 32, 3.9.1994). Riktlinjerna ändrades senast genom övervakningsmyndighetens beslut nr 305/04/KOL av den 1 december 2004, som ännu inte offentliggjorts.

(4)  EGT L 111, 29.4.1999, EES-supplement nr 18, som motsvarar kommissionens meddelande om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (EGT C 107, 7.4.1998, s. 7).

(5)  EGT C 70, 19.3.2002, s. 8.

(6)  Ännu ej offentliggjort.