ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 61

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
8 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2005 av den 7 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2005 av den 7 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 383/2005 av den 7 mars 2005 om fastställande av de avgörande händelserna för de växelkurser som är tillämpliga för produkter från vinsektorn

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 384/2005 av den 7 mars 2005 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2007–2009 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/21/EG av den 7 mars 2005 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon ( 1 )

25

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/177/EG:Kommissionens beslut av den 7 mars 2005 om transitering av levande nötkreatur genom Förenade kungariket (delgivet med nr K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/EG:Kommissionens rekommendation av den 1 mars 2005 om ett samordnat övervakningsprogram för Gemenskapen för år 2005 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2006 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EG:Kommissionens beslut av den 4 mars 2005 om ändring av besluten 93/52/EEG och 2003/467/EG när det gäller fastställande av att Slovenien är fritt från brucellos (B. melitensis) och enzootisk bovin leukos och att Slovakien är fritt från bovin tuberkulos och bovin brucellos (delgivet med nr K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/EG:Kommissionens beslut av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (delgivet med nr K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/EG:Beslut nr 2/2005 av Tullsamarbetskommittén AVS–EG av den 1 mars 2005 om undantag från definitionen av begreppet ursprungsprodukter för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 16.04)

48

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror (EUT L 345 av den 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 380/2005

av den 7 mars 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 7 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 381/2005

av den 7 mars 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artiklarna 5.4 och 6.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1592/2002 genomfördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (2).

(2)

Den nuvarande lydelsen i punkt 21.A163 c i bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 avseende en godkänd tillverkningsorganisations befogenheter att utfärda ett auktoriserat tillverkningsintyg (”EASA blankett 1”) för produkter ger upphov till skilda tolkningar och återspeglar inte den ursprungliga avsikten som är att tilldela sådana befogenheter till en godkänd tillverkningsorganisation för produkter.

(3)

Förordning (EG) nr 1702/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är grundade på yttrandet från byrån för luftfartssäkerhet (3) i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén som nämns i artikel 54 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt 21A.163 c i bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 stryks orden ”i enlighet med 21A.307”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Yttrande nr 1/2004, 24.2.2004.


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 382/2005

av den 7 mars 2005

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (1), särskilt artikel 20 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (2), särskilt artikel 71.2 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1786/2003 har ersatt rådets förordning (EG) nr 603/95 (3) och därmed behövs nya tillämpningsföreskrifter. Kommissionens förordning (EG) nr 785/95 av den 6 april 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder (4) bör därför upphävas.

(2)

Av tydlighetsskäl bör vissa definitioner fastställas.

(3)

Med hänsyn till de villkor som fastställs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1786/2003 bör en lägsta kvalitet, uttryckt i vatten- och proteinhalt, fastställas för produkterna i fråga. Med hänsyn till handelsbruk bör kraven i fråga om vattenhalt anpassas efter framställningsmetod.

(4)

Foder från arealer för vilka stöd utgår enligt avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 bör inte komma i fråga för stöd enligt förordning (EG) nr 1786/2003.

(5)

Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall medlemsstaterna införa ett kontrollsystem som gör det möjligt att kontrollera att varje företag och uppköpare av foder för dehydratisering uppfyller de villkor som föreskrivs i den förordningen. För att underlätta denna kontroll och se till att villkoren för stöd följs bör ett godkännandeförfarande införas för förädlingsföretag och uppköpare av foder för dehydratisering. Av samma skäl bör det fastställas vilken information som skall finnas i stödansökningar och förädlingsföretagens lagerbokföring och leveransdeklarationer. Det bör även fastställas vilka verifikationer som skall tillhandahållas.

(6)

Det torkade fodrets kvalitet bör noga kontrolleras genom regelbunden provtagning på de färdiga produkter som lämnar företagen. Om produkterna skall blandas med andra ämnen bör prov tas före blandningen.

(7)

För att överensstämmelsen mellan den mängd råvaror som levereras till företagen och den mängd torkat foder som lämnar företagen skall kunna kontrolleras måste företagen väga det foder som skall förädlas och fastställa vattenhalten i det.

(8)

I syfte att underlätta saluföring av foder för förädling och göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att kontrollera att en rätt till stöd föreligger, måste avtalen mellan företag och jordbrukare ingås före råvaruleveransen och lämnas till den behöriga myndigheten före en viss dag, så att myndigheterna får reda på den förväntade omfattningen av produktionen. Av samma skäl måste avtalen vara skriftliga och innehålla uppgifter om vilken dag det ingicks, regleringsår, avtalsparternas namn och adress, vilken slags produkter som skall förädlas och det jordbruksskifte där det foder som skall förädlas har odlats.

(9)

Om avtal inte används bör förädlingsföretagen upprätta leveransdeklarationer som uppfyller samma krav som gäller för avtalen.

(10)

Närmare bestämmelser för utbetalning av stöd bör fastställas i syfte att främja en enhetlig tillämpning av stödsystemet.

(11)

Enligt förordning (EG) nr 1786/2003 skall varje etapp i produktionsprocessen kontrolleras, bland annat genom utbyte med det integrerade kontroll- och administrationssystemet enligt förordning (EG) nr 1782/2003. Kontrollen av jordbruksskiften bör alltså samordnas med de kontroller som görs inom ramen för det integrerade systemet.

(12)

Eftersom förordningen gäller ett av de stödsystem som anges i bilaga V i förordning (EG) nr 1782/2003 bör de behöriga myndigheterna, för att undvika att oberättigat stöd beviljas, jämföra de uppgifter om jordbruksskiften som har lämnats i avtal och leveransdeklarationer med de uppgifter som producenterna har lämnat i den samlade ansökan.

(13)

Av preventionsskäl bör brott mot villkoren i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen, särskilt villkoren för rätt till stöd, kunna få till följd att stödet sänks eller dras in, varvid dock hänsyn måste tas till proportionalitetsprincipen och de särskilda problem som följer av force majeure och exceptionella omständigheter. Sänkningen eller indragningen bör fastställas i proportion till den begångna oegentlighetens allvarlighet, och i allvarliga fall bör stödet kunna dras in helt under en viss tid.

(14)

För att kunna förvalta marknaden för torkat foder på ett bra sätt behöver kommissionen få viss information regelbundet.

(15)

För att kommissionen skall kunna förbereda den rapport som enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall läggas fram under 2008 bör medlemsstaterna rapportera om foderarealer och energiförbrukningen för produktionen av torkat foder.

(16)

Övergångsbestämmelser för de produkter som finns i lager den 31 mars 2005 bör antas i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 1786/2003.

(17)

Det bör fastställas villkor för beviljande av stöd enligt artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 under den frivilliga övergångsperiod artikeln gäller.

(18)

Förordning (EG) nr 1786/2003 skall tillämpas från och med den 1 april 2005, den dag regleringsåret 2005/06 börjar. Den här förordningen bör alltså tillämpas från och med den dagen.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den gemensamma förvaltningskommittén för spannmål och direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

SYFTE, DEFINITIONER OCH VILLKOR FÖR STÖD

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1)   torkat foder: de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1786/2003, varvid åtskillnad skall göras mellan följande kategorier:

a)   dehydratiserat foder: hetluftstorkade produkter som anges i punkt a första och andra styckena i artikeln, däribland liknande foderprodukter, dvs. alla örtartade foderprodukter som är hetluftstorkade och som omfattas av KN-nummer 1214 90 90, särskilt

örtartade ärtväxter,

örtartade gräsväxter,

hela växter som har skördats gröna med omogna korn av de sädesslag som anges i punkt I i bilaga IX till förordning (EG) nr 1782/2003,

b)   soltorkat foder: produkter som har torkats på annat sätt än genom hetluftstorkning och malts, som anges i artikel 1 a andra och fjärde strecksatserna i förordning (EG) nr 1786/2003,

c)   proteinkoncentrat: produkter som anges i artikel 1 b första stycket i förordning (EG) nr 1786/2003,

d)   dehydratiserade produkter: produkter som anges i artikel 1 b andra stycket i förordning (EG) nr 1786/2003.

2)   förädlingsföretag: ett sådant företag för förädling av torkat foder som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1786/2003, som har godkänts i vederbörlig ordning av den medlemsstat där företaget är hemmahörande och som utför något av följande arbeten:

som har en inlufttemperatur på minst 250 °C; detta gäller dock inte bandtorkar med en inlufttemperatur på minst 110 °C som godkändes innan regleringsåret 1999/2000 började,

vars torkningsprocess inte överstiger tre timmar,

där inget lager vid torkning i foderskikt överskrider 1 meter.

3)   uppköpare av foder för torkning eller malning: en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 10 c iii i förordning (EG) nr 1786/2003, som har godkänts i vederbörlig ordning av den medlemsstat där personen är hemmahörande och som köper färskt foder från producenter för leverans till förädlingsföretag.

4)   parti: en viss mängd foder av enhetlig kvalitet i fråga om sammansättning, vattenhalt och proteininnehåll som lämnar ett förädlingsföretag på samma gång.

5)   blandning: en produkt avsedd att användas som djurfoder som innehåller av förädlingsföretaget torkat eller malet foder och tillsatser.

Med tillsatser avses andra produkter än torkat foder, inbegripet bindemedel, och foder som har torkats eller malts någon annanstans.

Torkat foder där tillsatserna uppgår till högst 3 % av den färdiga produktens totalvikt skall anses som blandning bara om tillsatsens totalkvävehalt överstiger 2,4 % i förhållande till dess torrsubstans.

6)   jordbruksskifte: jordbruksskifte identifierat i enlighet med det identifieringssystem för jordbruksskiften som ingår i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artiklarna 18 och 20 i förordning (EG) nr 1782/2003 och i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (5).

7)   samlad ansökan: den typ av ansökan om stöd som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 1782/2003 och i artiklarna 12 och 14 i förordning (EG) nr 796/2004.

8)   slutmottagare av ett parti torkat foder: den person som är den sista att ta emot ett parti torkat foder i den form partiet hade när det lämnade förädlingsfabriken, och som har avsikten att förädla det torkade fodret eller att använda det som djurfoder.

Artikel 3

Stödberättigande produkter

Enligt denna förordning skall stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 beviljas för torkat foder som uppfyller kraven för utsläppande på marknaden för djurfoder och som

a)

i oförändrat skick eller i en blandning lämnar förädlingsföretagets område eller, om fodret inte kan lagras där, någon annan, av den behöriga myndigheten i förväg godkänd, lagringsplats där det lagrade fodret kan kontrolleras på ett tillräckligt sätt, eller

b)

har följande egenskaper när det lämnar förädlingsföretaget:

i)

Högsta vattenhalt:

12 % för soltorkat foder, malet dehydratiserat foder, proteinkoncentrat och dehydratiserade produkter,

14 % för annat dehydratiserat foder.

ii)

Lägsta råproteinhalt i förhållande till torrsubstansen:

15 % för dehydratiserat foder, soltorkat foder och dehydratiserade produkter,

45 % för proteinkoncentrat.

Rätten till stöd gäller bara kvantiteter som har framställts genom torkning av foder från skiften som används för de jordbruksändamål som avses i artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 4

Ej stödberättigande produkter

Foder från arealer för vilka stöd utgår enligt något av de stödsystem som anges i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003 kan inte beviljas stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003.

Förädlingsstöd skall dock beviljas för förädling till torkat foder av foder från arealer för vilka utsädesstöd utgår enligt kapitel 9 i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, utom i fråga om foderväxter vars frön har skördats.

Förädlingsstöd kan också beviljas för förädling till torkat foder av foder från arealer för vilka arealstöd till jordbruksgrödor utgår enligt kapitel 10 i förordning (EG) nr 1782/2003, dock bara i den utsträckning arealerna är helt besådda med jordbruksgrödor i enlighet med lokala villkor.

KAPITEL 2

FÖRÄDLINGSFÖRETAG OCH UPPKÖPARE AV FODER FÖR TORKNING ELLER MALNING

Artikel 5

Godkännande av förädlingsföretag

För att kunna få det godkännande som avses i artikel 2.2 skall förädlingsföretaget

a)

ge den behöriga myndigheten

i)

en beskrivning av förädlingsföretagets område med angivande särskilt av var de produkter som skall förädlas tas emot, var det torkade fodret lämnar området, var de produkter som skall förädlas och de färdiga produkterna lagras samt var förädlingen äger rum,

ii)

en beskrivning av den tekniska utrustning som används för de arbeten som avses i artikel 2.2, särskilt hetluftstorkar och malningsanordningar, varvid avdunstningskapacitet per timme och processtemperatur skall anges, och vägningsanordningar,

iii)

en förteckning över de tillsatser som används före eller under dehydratiseringsprocessen och en vägledande förteckning över övriga produkter som används vid framställningen och över de färdiga produkterna,

iv)

modellen för den lagerbokföring som avses i artikel 12;

b)

ställa lagerbokföring och allmänna räkenskaper till den behöriga myndighetens förfogande;

c)

underlätta kontroller;

d)

uppfylla de krav som anges i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen.

Om något av de förhållanden som anges i första stycket a ändras skall företaget underrätta den behöriga myndigheten inom tio dagar för att få bekräftat att ändringen inte påverkar godkännandets giltighet.

Artikel 6

Godkännande av uppköpare av foder för torkning eller malning

För att kunna få det godkännande som avses i artikel 2.3 skall en uppköpare av foder för torkning eller malning

a)

föra ett register över produkterna i fråga som visar dagliga uppköp och daglig försäljning av respektive produkt, och som för varje parti anger kvantitet, en hänvisning till avtalet med den producent som levererade produkten samt, i förekommande fall, mottagande förädlingsföretag;

b)

ställa lagerbokföring och allmänna räkenskaper i uppdaterat skick till den behöriga myndighetens förfogande;

c)

underlätta kontroller;

d)

uppfylla de krav som anges i förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen.

Artikel 7

Utfärdande och återkallande av godkännanden

Ansökningar om de godkännanden som avses i artikel 2.2 och 2.3 skall göras före regleringsårets början.

Godkännanden skall beviljas av respektive medlemsstats behöriga myndighet före regleringsårets början. Om det finns synnerliga skäl kan en behörig myndighet bevilja ett provisoriskt godkännande upp till två månader efter regleringsårets början. Företaget skall i så fall anses som godkänt till dess att den behöriga myndigheten beviljar ett ordinarie godkännande.

Om något av villkoren i artiklarna 5 och 6 inte längre är uppfyllt skall den behöriga myndigheten återkalla godkännandet, om inte företaget eller uppköparen inom den tid som fastställs med beaktande av problemets allvar vidtar de åtgärder som behövs för att villkoret återigen skall vara uppfyllt; detta får dock inte påverka tillämpningen av artikel 30.

Artikel 8

Skyldigheter förknippade med foderframställning

Om ett förädlingsföretag framställer dels dehydratiserat foder eller proteinkoncentrat, dels soltorkat foder

a)

skall det dehydratiserade fodret framställas i lokaler eller på platser som är avskilda från framställningen av soltorkat foder,

b)

skall produkterna från respektive framställningsverksamhet lagras på olika platser,

c)

får produkter som tillhör den ena av dessa grupper inte inom företaget blandas med produkter som tillhör den andra gruppen.

Artikel 9

Skyldigheter i fråga om in- och utförsel av produkter

Om andra produkter än foder för torkning eller malning skall föras in på ett förädlingsföretags område för framställning av blandningar skall företaget i förväg underrätta den berörda medlemsstatens behöriga myndighet om produkternas beskaffenhet och den kvantitet som skall införas.

Om det är fråga om foder som har torkats eller malts av ett annat förädlingsföretag skall företaget även underrätta den behöriga myndigheten om fodrets ursprung och bestämmelseort. Sådant foder får föras in bara under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor myndigheten fastställer.

Torkat foder som har lämnat ett förädlingsföretag får återföras till företaget endast för ompackning, under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor myndigheten fastställer.

Produkter som har förts in på eller återförts till ett förädlingsföretagets område i enlighet med denna artikel får inte lagras tillsammans med foder som har torkats eller malts av företaget. Produkterna skall bokföras i företaget i enlighet med artikel 12.1.

Artikel 10

Vägning, provtagning och analys

1.   Förädlingsföretaget skall väga och ta prover från det torkade fodret i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 när fodret lämnar företaget.

I fråga om torkat foder som skall blandas inom förädlingsföretaget skall provtagning och vägning göras före blandningen.

Om blandningen sker före eller under torkningen skall ett prov tas efter torkningen. Provet skall åtföljas av ett meddelande om att det rör sig om en blandning, med uppgift om tillsatsens beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

2.   I syfte att möjliggöra alla nödvändiga kontroller får den behöriga myndigheten ålägga förädlingsföretagen att underrätta myndigheten minst två arbetsdagar i förväg om när torkat foder skall lämna företaget eller blandas och kvantiteten i fråga.

Den behöriga myndigheten skall regelbundet ta prover på och väga minst 5 % i vikt räknat av det torkade foder som lämnar företaget och minst 5 % i vikt räknat av det foder som blandas under regleringsåret.

3.   Vatten- och råproteinhalt enligt artikel 3 skall fastställas i varje parti torkat foder som lämnar förädlingsföretaget eller blandas inom det genom att prover tas enligt den metod som anges i kommissionens direktiv 76/371/EEG (6), 71/393/EEG (7) och 72/199/EEG (8) på minst varje 110 ton foder i partiet.

Om flera partier av enhetlig kvalitet i fråga om artsammansättning, vattenhalt och proteininnehåll vars totala vikt är högst 110 ton lämnar företaget eller blandas skall ett prov tas ur varje parti. Analysen skall göras på en representativ blandning av proverna.

Artikel 11

Fodervägning och mätning av vattenhalt i foder för dehydratisering

1.   Förädlingsföretag skall genom vägning exakt fastställa de kvantiteter foder för dehydratisering och soltorkat foder som levereras till företaget för förädling.

2.   Vägningsplikten gäller inte företag vars produktion inte överstiger 1 000 ton per regleringsår som på ett för medlemsstatens behöriga myndighet tillfredsställande sätt kan styrka att företaget inte har tillgång till någon offentlig vägningsanordning inom en radie av fem kilometer. I så fall får de levererade kvantiteterna fastställas med valfri, av den behöriga myndigheten i förväg godkänd metod.

3.   Förädlingsföretaget skall mäta genomsnittlig vattenhalt i foder för dehydratisering genom att jämföra den ingående kvantiteten med den kvantitet torkat foder som blir resultatet.

4.   Förädlingsföretag skall före utgången av den första månaden i varje kvartal underrätta den behöriga myndigheten om genomsnittlig vattenhalt enligt punkt 3 i det foder för dehydratisering som företaget förädlade under det föregående kvartalet.

Artikel 12

Förädlingsföretagens lagerbokföring

1.   Den lagerbokföring som förädlingsföretag skall föra enligt artikel 10 a i förordning (EG) nr 1786/2003 skall stämma överens med de allmänna räkenskaperna, och skall innehålla följande information för varje dag:

a)

För dehydratisering eller malning införda kvantiteter med, för varje leverans,

införseldag,

kvantitet,

i fråga om foder för dehydratisering och soltorkat foder: vilken av de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1786/2003 det är fråga om,

i fråga om foder för dehydratisering: vattenhalt,

hänvisning till avtal eller leveransdeklaration enligt artiklarna 14 eller 15 i den här förordningen.

b)

Producerade kvantiteter och i förekommande fall kvantiteter av samtliga vid framställningen använda tillsatser.

c)

Kvantiteter som har lämnat företaget, med utförseldag och uppmätt vatten- och proteinhalt för varje parti.

d)

Kvantiteter torkat foder för vilka företaget redan har fått stöd och som införs i eller återförs till företagets område.

e)

Lager av torkat foder vid regleringsårets slut.

f)

De produkter som har blandats med eller tillsatts det av företaget torkade eller malda fodret, och produkternas beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

2.   Förädlingsföretag skall föra en separat lagerbokföring för dehydratiserat foder, soltorkat foder, proteinkoncentrat och dehydratiserade produkter.

3.   Företag som dehydratiserar eller behandlar också andra produkter än torkat foder skall föra en separat lagerbokföring för den verksamheten.

Artikel 13

Verifikationer för lagerbokföringen

1.   På den behöriga myndighetens begäran skall förädlingsföretagen tillhandahålla särskilt följande verifikationer:

a)

Verifikationer för de uppgifter som behövs för att fastställa företagets produktionskapacitet.

b)

Verifikationer som visar företagets bränslelager när produktionen inleds respektive avslutas.

c)

Fakturor för bränsleinköp och elkonsumtion under produktionsperioden.

d)

Verifikationer som visar driftstiden i timmar för torkar och, för soltorkat foder, kvarnar.

e)

En komplett redovisning av energiförbrukningen i enlighet med bilaga I.

f)

Avtal och leveransdeklarationer.

2.   Förädlingsföretag som säljer egna produkter skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten fakturor för inköpet av foder för torkning eller malning samt fakturor för försäljningen av det torkade fodret med uppgift om såld kvantitet, den sålda produktens sammansättning och köparens namn och adress.

Företag som förädlar medlemmars produktion och levererar torkat foder till dem skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten leveransorder eller annan av myndigheten godkänd redovisningshandling med uppgift om levererad kvantitet, den levererade produktens sammansättning och mottagarens namn.

Företag som producerar torkat foder på en jordbrukares vägnar och levererar det till jordbrukaren skall, utöver de verifikationer som avses i punkt 1, tillhandahålla den behöriga myndigheten fakturor för produktionsomkostnaderna med uppgift om producerad kvantitet, det producerade fodrets sammansättning och jordbrukarens namn.

KAPITEL 3

AVTAL OCH LEVERANSDEKLARATIONER

Artikel 14

Avtal

1.   De avtal som avses i artikel 10 c i och iii i förordning (EG) nr 1786/2003 skall, utöver de upplysningar som anges i artikel 12 i den förordningen, särskilt innehålla följande information:

a)

Avtalsparternas efternamn, förnamn och adresser.

b)

Dag för avtalets ingående.

c)

Regleringsåret i fråga.

d)

De fodersorter som skall förädlas och förväntade kvantiteter.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

2.   När ett förädlingsföretag fullgör ett specialavtal om förädling enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1786/2003, ingånget med en självständig producent eller en eller flera av företagets medlemmar, skall avtalet därutöver ange

a)

den färdiga produkt som skall levereras,

b)

de omkostnader producenten skall betala.

Artikel 15

Leveransdeklarationer

1.   Företag som förädlar sin produktion och sammanslutningar som förädlar medlemmarnas produktion skall upprätta en leveransdeklaration som innehåller följande information:

a)

Leveransdag eller, om leveransen skall ske efter den dag då deklarationen lämnas till den behöriga myndigheten, beräknad leveransdag.

b)

Den foderkvantitet som har mottagits eller skall tas emot.

c)

De fodersorter som skall förädlas.

d)

I förekommande fall, den levererande medlemmens namn och adress.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

2.   Företag som får leveranser från godkända uppköpare skall upprätta en leveransdeklaration som innehåller följande information:

a)

Den godkända uppköparen.

b)

Leveransdag eller, om leveransen skall ske efter den dag då deklarationen lämnas till den behöriga myndigheten, beräknad leveransdag.

c)

Den foderkvantitet som har mottagits eller skall tas emot enligt vart och ett av de avtal som har ingåtts mellan uppköpare och producenter, med hänvisning till respektive avtal.

d)

De fodersorter som skall förädlas.

e)

De jordbruksskiften där det foder som skall förädlas har odlats, med hänvisning till den samlade ansökan där skiftena har deklarerats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 796/2004 eller, om avtalet ingicks eller leveransdeklarationen verkställdes före den dag då den samlade ansökan lämnades in, ett åtagande att deklarera skiftena i den ansökan.

Artikel 16

Tidpunkt för avtals ingående och deklarationers upprättande

De avtal och leveransdeklarationer som avses i artiklarna 14 och 15 skall ingås respektive upprättas skriftligen minst två arbetsdagar före leveransdagen.

Medlemsstaterna får föreskriva en längre frist, dock högst åtta arbetsdagar.

Artikel 17

Anmälan av avtal och leveransdeklarationer

Förädlingsföretag och uppköpare av foder för torkning eller malning skall senast den 15 i varje månad ge den behöriga myndigheten en sammanfattande lista över de avtal och leveransdeklarationer som ingicks respektive upprättades under den föregående månaden.

Listan skall bl.a. innehålla följande information:

a)

Förädlingsföretagets eller den godkända uppköparens avtalspart eller, i fråga om företag som förädlar sin produktion och sammanslutningar som förädlar medlemmarnas produktion, deklaranten.

b)

Dag för avtalets ingående eller deklarationens upprättande.

c)

Jordbruksskiftenas identifikationsbeteckningar.

d)

Hänvisningar till den samlade ansökan.

Den behöriga myndigheten får begära att listan lämnas på elektronisk väg.

KAPITEL 4

ATT SÖKA STÖD OCH UTBETALNING AV STÖD

Artikel 18

Sista ansökningsdag

1.   För att kunna beviljas stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 för de kvantiteter som lämnade företaget under en viss månad måste förädlingsföretaget ansöka om stödet senast 45 dagar efter den månadens slut.

2.   Utom vid force majeure och exceptionella omständigheter gäller följande:

a)

Om ansökan lämnas in för sent skall stödbeloppet sänkas med 1 % per arbetsdag.

b)

Om förseningen överstiger 25 dagar skall ansökan inte tas emot.

3.   Inga stödansökningar avseende ett visst regleringsår får lämnas efter den 15 april efter regleringsårets slut, utom vid force majeure och exceptionella omständigheter.

Artikel 19

Vad ansökan skall innehålla

1.   Ansökan om stöd skall innehålla följande information:

a)

Sökandens efternamn, förnamn, adress och underskrift.

b)

Kvantiteterna för var och en av de partier ansökan gäller.

c)

Dag då respektive parti lämnade företagets område.

d)

En bekräftelse på att prover har tagits från varje parti i enlighet med artikel 10.3 när partiet lämnade förädlingsföretaget eller det producerade torkade fodret blandades inom företaget, samt den information som behövs för att identifiera proverna.

e)

Alla tillsatser som finns i respektive parti, med uppgift om tillsatsernas beskaffenhet, beteckning, totalkvävehalt i förhållande till torrsubstansen och inblandningsprocent i den färdiga produkten.

f)

För blandningar: för varje parti den totala råproteinhalten i det foder som har torkats av företaget och som ingår i blandningen, minus den totalkvävehalt som har tillförts genom tillsatserna.

2.   Stödet till förädlingsföretag avser endast det foder som har torkats eller malts i företaget minus vikten av samtliga tillsatser.

Artikel 20

Förskott

1.   För att kunna få förskott enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall sökanden till sin ansökan bifoga handlingar som visar att sökanden har ställt den säkerhet som artikeln föreskriver.

2.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera rätten till stöd inom 90 dagar från den dag då ansökan lämnades.

Artikel 21

Slutligt stödbelopp

1.   Kommissionen skall fastställa det slutliga stödbelopp som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 med tillämpning av det förfarande som avses i artikel 18.2 i den förordningen. Beloppet skall beräknas på grundval av den information som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 33.1 andra stycket i den här förordningen.

2.   Om en medlemsstat till följd av senare kontroller lämnar ett andra, motiverat meddelande i enlighet med artikel 33.1 andra stycket som korrigerar uppgifterna i det första meddelandet uppåt, skall det andra meddelandet bara beaktas om det slutliga stödbelopp som har beräknats med utgångspunkt i det första meddelandet inte påverkas. De kvantiteter torkat foder som därmed inte beaktas skall överföras till nästa regleringsår.

3.   Återstoden enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall betalas ut senast sextio dagar efter den dag då kommissionen offentliggör det slutliga stödbeloppet för regleringsåret i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Växelkurser

Vid beräkning av stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall den växelkurs tillämpas för respektive parti som gällde den första dagen i den månad då det torkade fodret lämnade det godkända förädlingsföretagets område.

KAPITEL 5

KONTROLLER

Artikel 23

Allmänna bestämmelser

1.   De administrativa kontroller och kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning skall utföras på ett sätt som garanterar en effektiv kontroll av att villkoren för tilldelning av stöd uppfylls.

2.   Om ett förädlingsföretag hindrar en kontroll på plats skall företagets stödansökningar avslås.

Artikel 24

Administrativa kontroller

1.   De administrativa kontrollernas syfte är att avslöja oegentligheter, särskilt med hjälp av jämförande kontroller av uppgifter som har lämnats i olika sammanhang.

I syfte att kontrollera att områdena i sig kan få stöd och för att undvika att oberättigat stöd beviljas skall de behöriga myndigheterna jämföra de jordbruksskiften som har deklarerats i den samlade ansökan, i avtalen och leveransdeklarationerna med de skiften som finns i identifieringssystemet för jordbruksskiften.

2.   En underrättelse om att oegentligheter har upptäcks vid en jämförande kontroll skall följas upp med lämpliga administrativa förfaranden och, i förekommande fall, kontroller på plats.

Artikel 25

Kontroller på plats

1.   Kontroller på plats skall göras utan förvarning. En kontroll får dock aviseras i förväg med kortast möjliga varsel såvitt det kan ske utan att syftet äventyras. Aviseringen får lämnas mer än 48 timmar i förväg bara i vederbörligen motiverade fall.

2.   De kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning skall i förekommande fall göras tillsammans med andra kontroller som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

3.   Om kontroller på plats avslöjar betydande oegentligheter i en region eller på ett förädlingsföretag skall den behöriga myndigheten under det innevarande och det påföljande året öka kontrollernas antal, frekvens och omfattning beträffande företagen i fråga.

4.   Medlemsstaterna skall fastställa urvalskriterier för stickprovskontrollerna. Om stickprovskontrollerna avslöjar oegentligheter skall antalet stickprov och populationen ökas.

Artikel 26

Kontroller på plats i förädlingsföretag

1.   Den behöriga myndigheten skall minst en gång per regleringsår kontrollera varje förädlingsföretags lagerbokföring enligt artikel 12, särskilt att den stämmer överens med de allmänna räkenskaperna.

2.   Den behöriga myndigheten skall göra stickprovskontroller av förädlingsföretagens lagerbokföringsverifikationer.

I fråga om nyligen godkända företag skall kontrollen omfatta alla ansökningar som lämnades in under det första året företaget bedrev sin verksamhet.

Artikel 27

Kontroller på plats hos andra aktörer

1.   Den behöriga myndigheten skall regelbundet göra kompletterande kontroller hos råvaruleverantörer och de operatörer till vilka det torkade fodret har levererats.

Myndigheten skall då kontrollera

a)

spårbarheten fram till slutmottagaren beträffande minst 5 % av de partier för vilka en stödansökan har lämnats,

b)

vilka skiften de produkter som har levererats till förädlingsföretaget kommer ifrån beträffande minst 5 % av avtalen och leveransförklaringarna.

2.   Den behöriga myndigheten skall välja kontrollobjekt enligt denna artikel på grundval av en riskanalys som beaktar

a)

stödbelopp,

b)

förändringen av stödet jämfört med det föregående året,

c)

resultaten av de kontroller som gjorts under de föregående åren,

d)

andra faktorer som medlemsstaten fastställer.

Den behöriga myndigheten skall varje år utvärdera de parametrar som låg till grund för de föregående årens riskanalyser.

3.   Den behöriga myndigheten skall arkivera uppgifter om de motiv som har legat till grund för att en jordbrukare har valts ut för en kontroll på plats. Den som skall utföra kontrollen i praktiken skall informeras om motiven innan kontrollen påbörjas.

Artikel 28

Kontrollrapporter

1.   För varje kontroll på plats skall en rapport med en noggrann redogörelse för kontrollens olika delar göras.

2.   Den kontrollerade skall ges tillfälle att underteckna rapporten och få synpunkter införda. Den kontrollerade skall få ett exemplar av rapporten.

KAPITEL 6

SÄNKNING ELLER INDRAGNING AV STÖD

Artikel 29

Sänkning eller indragning av stöd när förädlingsföretaget har överdrivit foderkvantiteterna i stödansökan

Om den kvantitet torkat foder som anges i stödansökan överstiger den kvantitet som enligt artikel 3 är stödberättigande gäller följande:

a)

Om skillnaden är högst 20 % av den stödberättigande kvantiteten skall stödbeloppet beräknas på grundval av den stödberättigande kvantiteten, minus två gånger skillnaden.

b)

Om skillnaden är över 20 % av den stödberättigande kvantiteten skall ansökan avslås.

c)

Om skillnaden är högst 20 % av den stödberättigande kvantiteten, men en likadan överträdelse redan har konstaterats under samma regleringsår, skall ansökan avslås.

d)

Om skillnaden överstiger 50 % av den stödberättigande kvantiteten, eller om skillnaden överstiger 20 % men understiger 50 % men en likadan överträdelse redan har konstaterats under samma regleringsår, skall inget stöd beviljas under pågående regleringsår.

Belopp som skall återkrävas skall dras av från utbetalningar av stöd som företaget är berättigat till på grundval av ansökningar inlämnade under de påföljande regleringsåren.

Om förädlingsföretaget avsiktligt har lämnat felaktiga uppgifter enligt första stycket förlorar stödmottagaren stödet för det pågående och det påföljande regleringsåret.

Artikel 30

Sänkning eller indragning av stöd när förädlingsföretaget eller en godkänd uppköpare bryter mot vissa villkor för godkännandets utfärdande

Om lagerbokföringen inte uppfyller villkoren i artikel 12 eller om lagerbokföringen, de allmänna räkenskaperna och verifikationerna inte stämmer överens, skall det stöd som förädlingsföretaget har sökt för pågående regleringsår sänkas med minst 10 % och högst 30 % beroende på bristfällighetens allvarlighet; detta skall dock inte påverka sänkning eller indragning av stöd enligt artikel 29.

Om samma oegentlighet upprepas inom två år skall den behöriga myndigheten återkalla företagets godkännande för minst ett och högst tre regleringsår.

KAPITEL 7

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 31

Force majeure och exceptionella omständigheter

Fall av force majeure och exceptionella omständigheter skall skriftligen anmälas och styrkas på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt inom tio dagar från den dag då förädlingsföretagets ansvarige har möjlighet att göra det.

Artikel 32

Tilläggsåtgärder och ömsesidigt bistånd medlemsstater emellan

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla tilläggsåtgärder som krävs för en korrekt tillämpning av den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder, och skall bistå varandra vid genomförandet av de kontroller som föreskrivs i denna förordning. Om förordningen saknar passande föreskrifter om sänkning eller indragning av stöd får medlemsstaten i detta sammanhang tillämpa lämpliga nationella påföljder gentemot förädlingsföretag och andra i produktionsledet som omfattas av förfarandet för beviljande av stöd, t.ex. jordbrukare och uppköpare, för att se till att villkoren för beviljande av stöd följs.

2.   Medlemsstaterna skall bistå varandra för att garantera kontrollernas effektivitet och möjliggöra verifiering av inlämnade handlingars autenticitet och uppgifters korrekthet.

Artikel 33

Vad medlemsstaterna skall meddela kommissionen

1.   I början av varje kvartal skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder för vilka ansökningar om stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 lämnades in under det föregående kvartalet, uppdelade efter den månad då kvantiteterna lämnade förädlingsföretaget.

Senast den 31 maj varje år skall medlemsstaterna meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder som tillerkändes en rätt till stöd under det föregående regleringsåret.

Denna information skall ges för var och en av kategorierna i artikel 2.1. Kommissionen skall använda informationen för att kontrollera att den maximala garanterade kvantiteten inte har överskridits.

2.   Medlemsstaterna skall inom angiven tid ge kommissionen följande information:

a)

Senast den 30 april varje år: förädlingsföretagens uppskattade lager av torkat foder den 31 mars samma år.

b)

Senast den 30 april 2005: förädlingsföretagens uppskattade lager den 31 mars 2005 av torkat foder som omfattas av artikel 34.

c)

Senast den 31 maj varje år: antal nya respektive provisoriska godkännanden som utfärdades och antal godkännanden som återkallades under det föregående regleringsåret.

d)

Senast den 31 maj varje år: statistik enligt bilaga III över kontroller gjorda enligt artiklarna 23–28 och sänkningar och indragningar av stöd gjorda med tillämpning av artiklarna 29–31 för det föregående regleringsåret.

e)

Senast den 31 maj varje år: en redovisning enligt bilaga I av energiförbrukningen för produktionen av dehydratiserat foder och en beskrivning enligt bilaga II av arealutvecklingen för baljväxter och annat grönfoder under det föregående regleringsåret.

f)

Inom en månad efter varje halvårsperiods slut: den genomsnittliga vattenhalt i foder för dehydratisering som förädlingsföretaget har meddelat i enlighet med artikel 11.4 under det föregående halvåret.

g)

Senast den 1 maj 2005: åtgärder vidtagna för att genomföra förordning (EG) nr 1786/2003 och den här förordningen, särskilt vad gäller nationella påföljder enligt artikel 30 i den här förordningen.

KAPITEL 8

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Lagernivåer den 31 mars 2005

1.   Torkat foder producerat under regleringsåret 2004/05 som inte har lämnat förädlingsföretaget eller en lagringsplats enligt artikel 3 a före den 31 mars 2005 kan beviljas stöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 603/95 under regleringsåret 2005/06 om fodret

a)

uppfyller kraven i artikel 3 i den här förordningen,

b)

lämnar förädlingsföretaget under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor som anges i artiklarna 10 och 11 i den här förordningen,

c)

bokförs inom ramen för de nationella garanterade kvantiteter som medlemsstaten har tilldelats för regleringsåret 2004/05,

d)

har deklarerats och certifierats under regleringsåret 2004/05.

2.   Medlemsstatens behöriga myndighet skall vidta de kontrollåtgärder som behövs för att se till att bestämmelserna i punkt 1 följs.

Artikel 35

Frivillig övergångsperiod

Medlemsstater med frivillig övergångsperiod enligt artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall till förädlingsföretagen för vidare överföring till producenterna betala ut stöd enligt artikel 71.2 andra stycket i den förordningen, på grundval av de kvantiteter som har erkänts som stödberättigande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 och upp till det tak som fastställs i avsnitt D i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003.

Om förädlingsföretaget får foderleveranser från andra medlemsstater skall det stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 betalas ut till företaget för vidare överföring till producenten bara om producenten finns i en medlemsstat med frivillig övergångsperiod.

Summan av detta stöd och det stöd som avses i förordning (EG) nr 1786/2003 får inte överstiga det maximala stöd för sektorn som anges i förordning (EG) nr 603/95.

Det stöd som avses i 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 och skall betalas ut till förädlingsföretagen, som skall föra över det till producenterna inom femton arbetsdagar.

Artikel 36

Särskilda bestämmelser för regleringsåret 2004/05

Förordning (EG) nr 785/95 skall upphöra att gälla.

Förordningens bestämmelser om förvaltning av det stödsystem som gäller under regleringsåret 2004/05 skall dock fortsätta att gälla tills redovisningarna för det regleringsåret har godkänts slutgiltigt.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 114. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  EGT L 79, 7.4.1995, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1413/2001 (EGT L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  EGT L 102, 15.4.1976, s. 1, Svensk specialutgåva område 3 volym 7, s. 41.

(7)  EGT L 279, 20.12.1971, s. 7. Svensk specialutgåva område 3 volym 4, s. 49.

(8)  EGT L 123, 29.5.1972, s. 6. Svensk specialutgåva område 3 volym 4, s. 184.


BILAGA I

Redovisning av energiförbrukning för produktion av dehydratiserat foder

Medlemsstat:

Regleringsår:


 

Uppgift

Enhet

Kvantitet

a

Produktion av dehydratiserat foder

ton dehydratiserat foder

 

b

Genomsnittlig vattenhalt när processen inleds

%

 

c

Genomsnittlig vattenhalt efter processen

%

 

d

Torkens inlufttemperatur

° Celsius

 

e

Specifik förbrukning

megajoule per kg dehydratiserat foder

 

f

Bränsle (gas, stenkol, brunkol, eldningsolja, elektricitet, biomassa)

 

 

g

Värmevärde per kvantitet energi

megajoule per kvantitet energi

 

h

Bränsleförbrukning

a)

ton bränsle

 

i

b)

megajoule

 


BILAGA II

Arealutveckling för baljväxter och annat grönfoder

Medlemsstat:

Regleringsår:


 

Cronos/Eurostat-koder

Vall- och grönfoder

Areal (1 000 hektar)

a

2611 + 2670

a = b + c Grönfoderväxter som odlas på åkermark, varav:

 

b

2611

b)

ettåriga foderväxter (t.ex. fodermajs)

 

c

2670

c)

fleråriga foderväxter (klöver, lusern, tillfällig vall och betesmark)

 

d

2672

varav: lusern

 

e

0002

Total areal permanent vall och betesmark

 


BILAGA III

A.   Kontrollstatistik, kontrollföremål

A.   

Godkännande av förädlingsföretag

A.1.

Antal företag godkända för regleringsåret

 

A.2.

Antal nya godkännanden

 

A.3.

Antal återkallade godkännanden

 

A.4.

varav återkallade för kortare tid än ett regleringsår

 

A.5.

varav återkallade för minst ett regleringsår

 

B.   

Godkännande av uppköpare av foder för torkning eller malning

B.1.

Antal uppköpare av foder för torkning eller malning godkända för regleringsåret

 

B.2.

Antal nya godkännanden

 

B.3.

Antal återkallade godkännanden

 

B.4.

varav återkallade för kortare tid än ett regleringsår

 

B.5.

varav återkallade för minst ett regleringsår

 

C.   

Avtal

C.1.

Antal avtal

 

C.2.

Antal berörda jordbrukare

 

C.3.

Antal skiften som omfattas av avtalen

 

C.4.

Areal i hektar som omfattas av avtalen

 

D.   

Leveransdeklarationer

D.1.

Antal leveransdeklarationer

 

D.2.

Antal berörda jordbrukare

 

D.3.

Antal skiften som omfattas av leveransdeklarationerna

 

D.4.

Areal i hektar som omfattas av leveransdeklarationerna

 

E.   

Inlämnade ansökningar

E.1.

Antal inlämnade ansökningar

 

E.2.

Antal partier som berörs

 

E.3.

Förädlad kvantitet

 

E.4.

Kvantitet som har lämnat företaget (för vilken stöd har sökts)

 

B.   Kontrollstatistik, antal kontroller och resultat

A.

Kontroll av de arealer som angivits i avtalen och den samlade ansökan

Antal jordbrukare

Antal avtal

Antal skiften

Areal

Kvantiteter som förklarats ej stödberättigande

Nationella påföljder (artikel 32)

A.1   

Administrativa kontroller

A.1.1

En och samma areal har tagits upp mer än en gång av en eller flera sökande

 

 

 

 

 

 

A.1.2

Bristande överensstämmelse mellan avtal (eller leveransdeklaration) och den samlade ansökan

 

 

 

 

 

 

A.2   

Kontroller på plats av angivna arealer

A.2.1

Antal kontroller på plats

 

 

 

 

 

 

A.2.2

Utan anmärkning

 

 

 

 

 

 

A.2.3

Överdrift

 

 

 

 

 

 

A.2.4

Underdrift

 

 

 

 

 

 

A.2.5

Annan gröda än den angivna

 

 

 

 

 

 

A.2.6

Andra överträdelser

 

 

 

 

 

 


B.

Kontroll av uppköpare av foder för torkning eller malning

Antal uppköpare

Antal avtal

B.1

Antal kontroller på plats

 

 

B.2

Utan anmärkning

 

 

B.3

Oegentligheter i lagerbokföringen

 

 

B.4

Andra överträdelser

 

 


C.

Kontroll av förädlingsföretag

Antal företag

Antal ansökningar

Antal partier

Kvantitet torkat foder som har lämnat företaget

Kvantitet torkat blandat foder

C.1   

Administrativa kontroller

C.1.1

För sent inlämnade ansökningar, upp till 25 dagar

 

 

 

 

 

C.1.2

För sent inlämnade ansökningar, över 25 dagar

 

 

 

 

 

C.1.3

Myndigheten har inte underrättats innan fodret lämnade företaget

 

 

 

 

 

C.1.4

Kriterierna för vatten- eller proteinhalt har inte följts

 

 

 

 

 

C.1.5

Andra oegentligheter

 

 

 

 

 

C.2   

Kontroll på plats i förädlingsföretag

C.2.1

Antal kontroller på plats

 

 

 

 

 

C.2.2

Antal tagna prov (artikel 10.2)

 

 

 

 

 

C.2.3

Myndigheten har inte underrättats innan fodret lämnade företaget

 

 

 

 

 

C.2.4

Kriterierna för vatten- eller proteinhalt har inte följts

 

 

 

 

 

C.2.5

Oegentligheter vid vägning

 

 

 

 

 

C.2.6

Bristande överensstämmelse mellan lagerbokföring och allmänna räkenskaper

 

 

 

 

 

C.2.7

Oegentligheter i lagerbokföringen

 

 

 

 

 

C.2.8

Andra oegentligheter

 

 

 

 

 

C.3   

Påföljder (artikel 29)

C.3.1

Skillnaden är högst 20 % (artikel 29 a)

 

 

 

 

 

C.3.2

Skillnaden är högst 20 %, andra överträdelsen (artikel 29 c)

 

 

 

 

 

C.3.3

Skillnaden är mellan 20 % och 50 % (artikel 29 b)

 

 

 

 

 

C.3.4

Skillnaden är mellan 20 % och 50 %, andra överträdelsen (artikel 29 d)

 

 

 

 

 

C.3.5

Skillnaden överstiger 50 % (artikel 29 d)

 

 

 

 

 

C.3.6

Avsiktligt begången oegentlighet (artikel 29 e)

 

 

 

 

 

C.3.7

Ekonomisk påföljd mellan 10 % och 30 % (artikel 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontroll av produkternas spårbarhet (artikel 27.1)

Antal partier

Kvantitet torkat foder som har lämnat företaget

Kvantitet torkat blandat foder

D.1

Kontroll av att inköp av foder för torkning eller malning verkligen har ägt rum (leverans och betalning)

 

 

 

D.2

Kontroll av att torkat foder verkligen har lämnat företaget för transport till grossist eller återförsäljare (mottagning och betalning)

 

 

 

D.3

Kontroll av att torkat foder verkligen har lämnat företaget för transport till slutmottagare (mottagning och betalning)

 

 

 


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 383/2005

av den 7 mars 2005

om fastställande av de avgörande händelserna för de växelkurser som är tillämpliga för produkter från vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (1), särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn (2) fastställs den avgörande händelsen för de tillämpliga växelkurserna på grundval av kriterierna i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98 utan att det i förekommande fall påverkar tillämpningen av förtydliganden eller undantag som föreskrivs i regler för de berörda sektorerna på grundval av dessa kriterier.

(2)

De avgörande händelserna för de växelkurser som är tillämpliga för vissa åtgärder inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för vin är specifika och bör därför fastslås i en särskild förordning.

(3)

Enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (3) får bidrag lämnas för slutgiltig nedläggning av vinodling på en bestämd areal. I artikel 8.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (4) fastställs de nivåer som bidraget per hektar inte får överstiga. Av administrativa skäl bör den avgörande händelsen för växelkursen för bidragsbeloppet inträffa i början av vinåret.

(4)

Genom artikel 11 i förordning (EG) nr 1493/1999 införs ett system för omstrukturering och omställning av vinodlingar. Växelkursen som är tillämplig för de finansiella anslag som avses i artikel 14 i den förordningen bör av administrativa skäl vara den av Europeiska centralbanken före den 1 juli senast fastställda, före det budgetår för vilket de finansiella anslagen fastställs.

(5)

Artiklarna 27 och 28 i förordning (EG) nr 1493/1999 innehåller bestämmelser om de uppköpspriser som får betalas till producenterna och om det stöd som destillatören får ta emot för destillation av biprodukter från vinframställning respektive destillation av viner som framställts av sorter med dubbel klassificering. Med beaktande av förfarandet för genomförandet av transaktionerna och deras ekonomiska syften bör den avgörande händelsen för växelkursen för sådana belopp inträffa den första dagen på det berörda vinåret.

(6)

Artikel 29 i förordning (EG) nr 1493/1999 innehåller bestämmelser om ett minimipris som skall betalas till producenterna och om stöd som destillatören kan få för destillation i syfte att stödja sektorn för spritdrycker. Enligt artikel 30 i den förordningen får krisdestillation vidtas om marknaden störs till följd av ovanligt stora överskott eller kvalitetsproblem. Av administrativa skäl bör den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig i sådana fall inträffa varje månad.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (5), innehåller bestämmelser om stöd till producenter av vin som tillsatts alkohol för destillation. Eftersom storleken på detta stöd är förknippat med destillationsåtgärderna i fråga är det lämpligt att tillämpa samma princip för fastställandet av den avgörande händelsen.

(8)

Genom artiklarna 34 och 35 i förordning (EG) nr 1493/1999 införs stöd för användning av druvmust. För att den avgörande händelsen skall fastställas så nära det ekonomiska syftet som möjligt, och av administrativa skäl, bör den avgörande händelsen inträffa den första dagen i den månad då den första berikningen görs, för det stöd som föreskrivs i artikel 34 i den förordningen, och den första dagen i varje månad då bearbetningen görs, för det stöd som föreskrivs i artikel 35 i den förordningen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktionskapacitet

1.   Den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för bidrag för slutgiltig nedläggning enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall inträffa den första dagen av det vinår under vilket ansökan om bidrag lämnats in.

2.   Växelkursen som är tillämplig för de finansiella anslag för omstrukturering och omställning av vinodlingar som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1493/1999 bör vara den av Europeiska centralbanken före den 1 juli senast fastställda, före det budgetår för vilket de finansiella anslagen fastställs.

Artikel 2

Marknadsmekanismer

1.   För destillationen av biprodukter från vinframställning skall den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för uppköpspriset och för stödet till destillatörerna enligt artikel 27.9 respektive 27.11 i förordning (EG) nr 1493/1999 inträffa den första dagen av det vinår för vilket uppköpspriset betalas ut.

2.   För destillationen av viner som framställts av sorter med dubbel klassificering skall den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för uppköpspriset och stödet till destillatörerna enligt artikel 28.3 respektive 28.5 i förordning (EG) nr 1493/1999 inträffa den första dagen av det vinår för vilket uppköpspriset betalas ut.

3.   För destillationen av bordsvin och vin som lämpar sig för framställning av bordsvin för marknaden för spritdrycker skall den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för det primära stödet och för minimipriset enligt artikel 29.2 respektive 29.4 i förordning (EG) nr 1493/1999 inträffa den första dagen i den månad då den första leveransen av vin utförs i enlighet med ett kontrakt.

4.   För krisdestillation enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för minimipriset inträffa den första dagen i den månad då den första leveransen av vin utförs i enlighet med ett kontrakt.

5.   För det stödbelopp som skall betalas ut till den som framställer vin som tillsatts alkohol enligt artikel 69.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1623/2000 skall den avgörande händelsen för växelkursen vara densamma som för de särskilda destillationsåtgärderna i fråga.

6.   Den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för stödet för användning av koncentrerad druvmust eller rektifierad koncentrerad druvmust för berikning enligt artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall inträffa den första dagen i den månad då den första berikningen görs.

7.   Den avgörande händelsen för växelkursen som är tillämplig för stödet för användning av druvmust och koncentrerad druvmust enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall inträffa den första dagen i varje månad då bearbetningen görs.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1250/2004 (EUT L 237, 8.7.2004, s. 13).

(3)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(4)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1389/2004 (EUT L 255, 31.7.2004, s. 7).

(5)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1774/2004 (EUT L 316, 15.10.2004, s. 61).


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 384/2005

av den 7 mars 2005

om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2007–2009 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 577/98 är det nödvändigt att specificera de olika delarna i programmet med ad hoc-moduler för åren 2007–2009.

(2)

I rådets beslut 2002/177/EG den 18 februari 2002 angående riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2002 (2) sägs det att medlemsstaterna och kommissionen behöver särskilda statistiska uppgifter för att utforma lämpliga åtgärder inom områdena arbetsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem, arbetsmarknadssituationen för immigranter och deras barn samt ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Dessa uppgifter skall därför införas i ad hoc-modulerna för åren 2007–2009.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas programmet med ad hoc-moduler för åren 2007–2009 för arbetskraftsundersökningen enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2257/2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  EGT L 60, 1.3.2002, s. 60.


BILAGA

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN

Flerårigt program med ad hoc-moduler

1.   ARBETSOLYCKOR OCH ARBETSRELATERADE HÄLSOPROBLEM

Förteckning över variabler: skall fastställas före december 2005.

Referensperiod: 2007.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

Urval: skall fastställas före december 2005.

Överföring av resultaten: före den 31 mars 2008.

2.   ARBETSMARKNADSSITUATIONEN FÖR IMMIGRANTER OCH DERAS BARN

Huruvida modulen för 2008 kan genomföras hänger samman med resultaten från de genomförbarhetsstudier som skall avslutas före utgången av 2005.

Lista med variabler: skall fastställas före december 2006.

Referensperiod: 2008.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

Urval: skall fastställas före december 2006.

Överföring av resultaten: före 31 mars 2009.

3.   UNGDOMARS INTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN

Lista med variabler: skall fastställas före december 2007.

Referensperiod: 2009.

Berörda medlemsstater och regioner: alla.

Urval: skall fastställas före december 2007.

Överföring av resultaten: före den 31 mars 2010.


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/25


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/21/EG

av den 7 mars 2005

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (1), särskilt artikel 4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 72/306/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som anges i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar (2) till dessa fordon.

(2)

Följaktligen är de regler i direktiv 70/156/EEG som gäller fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter tillämpliga på direktiv 72/306/EEG.

(3)

Av artikel 9.2. i direktiv 70/156/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 92/53/EEG (3), framgår att överensstämmelse skall föreligga mellan vissa särdirektiv och motsvarande föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE). Det är därför nödvändigt att anpassa de tekniska kraven för opacimeterns ljuskälla vid mätning av avgasernas opacitet i enlighet med FN/ECE-föreskrift nr 24 och internationella standarder. Det är också ändamålsenligt att anpassa det bränsle som används för att mäta avgasernas opacitet till det bränsle som används för att mäta utsläppen i enlighet med rådets direktiv 88/77/EEG (4).

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 72/306/EEG ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Från och med den 9 mars 2006 får medlemsstaterna

inte längre utfärda EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

vägra att utfärda nationellt typgodkännande

för nya fordonstyper på grunder som rör utsläppen av förorenande ämnen från dieselmotorer om de inte överensstämmer med kraven i direktiv 72/306/EEG, ändrat genom detta direktiv.

Detta direktiv skall inte sätta tidigare utfärdade godkännanden som utfärdats enligt direktiv 72/306/EEG ur kraft eller hindra förlängning av sådana godkännanden inom ramen för bestämmelserna i det direktiv enligt vilket de ursprungligen utfärdats.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 8 mars 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall börja tillämpa detta direktiv från och med den 9 mars 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 190, 20.8.1972, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG (EGT L 125, 16.5.1997, s. 21).

(2)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13).

(3)  EGT L 225, 10.8.1992, s. 1.

(4)  EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EUT L 107, 18.4.2001, s. 10).


BILAGA

Förteckningen över bilagor som återfinns mellan artiklarna och bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGEREGISTER

Bilaga I:

Definitioner, ansökan om EG-typgodkännande, beviljande av EG-typgodkännande, symbol för den korrigerade absorbationskoefficienten, krav och provning, ändringar av typen, överensstämmelse med godkänd typ

Tillägg 1:

Informationsdokument

Tillägg 2:

Typgodkännandeintyg

Bilaga II:

Exempel på symbol för den korrigerade absorbationskoefficienten

Bilaga III:

Provning vid konstant hastighet längs hela belastningskurvan

Bilaga IV:

Resultaten av provningen med fullgasacceleration

Bilaga V:

Gränsvärden för provning vid konstant hastighet

Bilaga VI:

Specifikation för opacimetrar

Bilaga VII:

Installation och användning av opacimetern”

ÄNDRINGAR AV BILAGA I TILL DIREKTIV 72/306/EEG

1.

 

I punkt 5.2.2.1 skall ”Bilaga VI” ersättas med ”Bilaga V”.

 

I punkt 5.3.2 skall ”Bilaga VI” ersättas med ”Bilaga V”.

 

I punkt 5.4 skall ”Bilaga VII” ersättas med ”Bilaga VI”.

 

I punkt 7.2.1.2 skall ”Bilaga VI” ersättas med ”Bilaga V”.

ÄNDRINGAR AV BILAGA III TILL DIREKTIV 72/306/EEG

2.

 

Punkt 3.2 skall ersättas med följande:

”3.2   Bränsle

Det referensbränsle som framgår av bilaga IV i direktiv 88/77/EEG, i dess senaste lydelse, och som är lämpligt i förhållande till de utsläppsgränser mot vilka fordonet eller motorn provas, skall användas.”

 

I punkt 3.4 skall ”Bilaga VII” ersättas med ”Bilaga VI” och ”Bilaga VIII” ersättas med ”Bilaga VII”.

 

I punkt 4.2 skall ”Bilaga VI” ersättas med ”Bilaga V”.

3.

Bilaga V skall strykas.

4.

Bilaga VI blir Bilaga V.

5.

Bilaga VII blir Bilaga VI.

Punkt 3.3 skall ersättas med följande:

”3.3   Ljuskälla

Ljuskällan skall antingen utgöras av en glödlampa med färgtemperatur inom intervallet 2 800 till 3 250 K eller av en grön lysdiod med en spektraltopp mellan 550 och 570 nm. Ljuskällan skall skyddas mot igensotning med metoder som inte påverkar den optiska ljuspassagelängden mer än vad som föreskrivs i tillverkarens specifikationer.”

6.

Bilaga VIII blir Bilaga VII.

I punkterna 2.16, 2.17 och 2.2.3 skall ”bilaga VII” ersättas med ”bilaga VI”.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 mars 2005

om transitering av levande nötkreatur genom Förenade kungariket

(delgivet med nr K(2005) 509)

(Text av betydelse för EES)

(2005/177/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 15.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG (2) skall Förenade kungariket säkerställa att levande nötkreatur inte sänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredjeländer.

(2)

De färjebolag som för närvarande fraktar levande nötboskap från Irland till det europeiska fastlandet kommer snart att lägga ned sin verksamhet, vilket allvarligt kommer att påverka handeln med levande nötkreatur mellan Irland och andra medlemsstater.

(3)

Därför bör det fastställas bestämmelser som medger transitering av levande nötkreatur från Irland genom Förenade kungariket. Denna transitering bör dock underkastas stränga villkor och kontroller för att inte de gällande bestämmelserna i beslut 98/256/EG skall luckras upp.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av beslut 98/256/EG skall Förenade kungariket tillåta oavbruten transitering av levande nötkreatur (nedan kallade djuren) som sänds från Irland till andra medlemsstater via Förenade kungariket om inget annat följer av villkoren i det här beslutet.

Artikel 2

Hälsointyg enligt rådets direktiv 64/432/EEG (3) som åtföljer levande nötkreatur som transiteras från Irland till andra medlemsstater via Förenade kungariket skall innehålla följande text:

”Djur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2005/177/EG av den 7 mars 2005”.

Artikel 3

Transitering av djuren från Irland till andra medlemsstater via Förenade kungariket enligt artikel 1 får endast tillåtas under förutsättning att den behöriga myndigheten i Irland minst två arbetsdagar i förväg har anmält detta till

a)

den centrala myndigheten i Förenade kungariket,

b)

den centrala myndigheten i samtliga medlemsstater, som djuren transiteras genom,

c)

den centrala och lokala behöriga myndigheten i den medlemsstat som är slutdestination.

Artikel 4

Den behöriga myndigheten i Irland skall se till att de fordon som transporterar djuren förses med officiell försegling som inte får brytas under transiteringen genom Förenade kungariket, utom för officiella inspektioner eller när detta är påkallat ur djurskyddshänsyn såsom anges i artikel 5.

Den behöriga myndigheten i Irland skall anteckna förseglingens nummer på det hälsointyg som avses i artikel 2.

Artikel 5

Om djuren på grund av brådskande djurskyddshänsyn eller officiella inspektioner måste lastas av i Förenade kungariket skall transportören omedelbart underrätta den behöriga myndigheten i denna medlemsstat.

Dessa djur får endast fortsätta sin resa under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Omlastningen äger rum under tillsyn av den behöriga myndigheten i Förenade kungariket.

b)

Fordon återförseglas omedelbart efter omlastning.

c)

Ett tilläggsintyg enligt bilagan utfärdas.

Artikel 6

Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket skall genomföra ändamålsenliga kontroller för att säkerställa att beslutet tillämpas och särskilt för att kontrollera att förseglingen enligt artikel 5 inte har brutits på fordon som lämnar Förenade kungariket.

Den behöriga myndigheten skall bekräfta att bestämmelserna i detta beslut följs genom att förse det hälsointyg som avses i artikel 2 med en officiell stämpel eller genom att utfärda ett tilläggsintyg i enlighet med bilagan.

Om bestämmelserna i detta beslut inte följs skall djuren inte tillåtas fortsätta sin resa till slutdestinationen. Dessa djur kan kvarhållas i avvaktan på att de av djur- och folkhälsoskäl slaktas, destrueras eller enligt överenskommelse med den avsändande medlemsstaten återsänds till sin ursprungsort.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1993/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  EGT L 113, 15.4.1998, s. 32. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/670/EG (EGT L 228, 24.8.2002, s. 22).

(3)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).


BILAGA

Tilläggsintyg (kommissionens beslut 2005/177/EG av den 7 mars 2005)

Image


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/31


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 1 mars 2005

om ett samordnat övervakningsprogram för Gemenskapen för år 2005 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2006

(Text av betydelse för EES)

(2005/178/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 7.2 b i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 4.2 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG bör kommissionen successivt sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna intaget av bekämpningsmedel via kosten. För att möjliggöra realistiska uppskattningar bör uppgifter om övervakningen av bekämpningsmedelsrester göras tillgängliga för ett antal livsmedel som utgör stommen i den europeiska kosthållningen. Det är allmänt erkänt att den europeiska kosthållningen till största delen består av 20–30 livsmedel. Med tanke på de resurser som finns tillgängliga på nationell nivå för övervakning av bekämpningsmedelsrester kan medlemsstaterna endast analysera prov från åtta produkter varje år inom ett samordnat övervakningsprogram. Iakttagelser som gjorts visar att användningen av bekämpningsmedel ändras i cykler om tre år. Varje bekämpningsmedel bör därför i allmänhet övervakas i 20–30 livsmedelsprodukter under en treårsperiod.

(2)

Rester av de bekämpningsmedel som omfattas av denna rekommendation bör övervakas under 2005, eftersom detta gör det möjligt att använda uppgifterna för att uppskatta det faktiska intaget via kosten.

(3)

Det behövs ett systematiskt statistiskt tillvägagångssätt beträffande antalet prov som skall tas vid varje samordnad övervakning. Ett sådant tillvägagångssätt har fastställts av Codex Alimentarius-kommissionen (3). På grundval av en binomialfördelning kan det beräknas att analys av 613 prov innebär mer är 99 % sannolikhet för att upptäcka ett prov som innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen, om mindre än 1 % av produkterna av vegetabiliskt ursprung innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen. Provtagningen bör fördelas mellan medlemsstaterna på grundval av befolkningsstorleken och antal konsumenter, varvid minst tolv prov skall tas per produkt och år.

(4)

Ett utkast till riktlinjer för kvalitetskontroll av analys av bekämpningsmedelsrester har offentliggjorts på kommissionens webbplats (4). Det råder enighet om att utkastet till riktlinjer så långt som möjligt bör tillämpas i medlemsstaternas analyslaboratorier och revideras fortlöpande mot bakgrund av erfarenheter från övervakningsprogrammen.

(5)

Enligt direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG skall medlemsstaterna specificera de kriterier som de tillämpar när de utarbetar sina nationella kontrollprogram. Dessa uppgifter skall bl.a. omfatta de kriterier som används för att bestämma antalet prov som skall tas och antalet analyser som skall genomföras liksom gränserna för de nivåer som skall rapporteras, de kriterier enligt vilka dessa gränser har fastställts och närmare uppgifter om ackreditering enligt rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (5) av de laboratorier som utför analyserna. Antalet överträdelser och deras karaktär liksom de åtgärder som överträdelserna bemötts med skall också anges.

(6)

En övre gräns för restvärden för livsmedel för spädbarn har fastställts i enlighet med artikel 6 i kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (6) och artikel 6 i kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (7).

(7)

Information om resultaten av övervakningsprogrammen lämpar sig särskilt väl för elektronisk/datoriserad behandling, lagring och överföring. Format har fastställts för uppgifter via e-post som medlemsstaterna skickar in till kommissionen. Medlemsstaterna bör därför kunna skicka in sina rapporter till kommissionen i standardformatet. Det är effektivast om kommissionen utarbetar riktlinjer för den vidare utvecklingen av ett sådant standardformat.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Medlemsstaterna uppmanas att under 2005 provta och analysera de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I, på grundval av det antal prov av varje produkt som tilldelats dem i bilaga II och som, beroende på omständigheterna, återspeglar medlemsstatens, gemenskapens och tredjeländers marknadsandelar på respektive medlemsstats marknad.

För bekämpningsmedel som utgör en akut risk, t.ex. OP-estrar, endosulfan och N-metylkarbamater, bör ett rimligt antal prov av produkterna päron, potatis, morötter, apelsiner eller mandariner och gurkor också genomgå en individuell analys av de enskilda enheterna i det andra laboratorieprovet, om dessa bekämpningsmedel kan spåras, och särskilt om det rör sig om produkter från en och samma producent. Antalet enheter bör överensstämma med kommissionens direktiv 2002/63/EG (8).

Det bör tas två prov. Om det första laboratorieprovet innehåller påvisbara rester av bekämpningsmedel, bör enheterna i det andra provet analyseras var för sig.

Minst tio prov av sådana livsmedel för spädbarn, som till största delen är grönsaks-, frukt- eller sädbaserade, bör tas av var och en av medlemsstaterna.

Prov bör tas av produkter som härstammar från ekologiska odlingar. Antalet prov bör stå i proportion till marknadsandelarna för ekologiska produkter i var och en av medlemsstaterna, dock så att minst ett sådant prov medtas.

2.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 31 augusti 2006 rapportera resultaten av analysen av prov som analyserats för de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I, med angivande av följande:

a)

De analysmetoder som tillämpats och de rapporteringsnivåer som uppnåtts, i enlighet med förfarandena för kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester.

b)

De konstaterade överträdelsernas antal och karaktär och vilka åtgärder som vidtagits.

Rapporten bör läggas fram i ett format, inbegripet ett elektroniskt, som överensstämmer med arbetsdokumentet Vägledning till medlemsstaterna med avseende på genomförandet av kommissionens rekommendationer om gemenskapens samordnade inspektionsprogram som avgetts av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Analysresultaten för prov som tagits av produkter som härstammar från ekologiska odlingar bör rapporteras på ett särskilt faktablad.

3.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 31 augusti 2005 ge kommissionen och övriga medlemsstater all den information som krävs enligt artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och artikel 4.3 i direktiv 90/642/EEG om 2004 års övervakning för att säkerställa, åtminstone genom stickprov, att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester iakttas, varvid bland annat följande skall anges:

a)

Resultaten av deras nationella program för bekämpningsmedelsrester.

b)

Uppgifter om kvalitetskontrollen vid laboratorierna och särskilt uppgifter angående vilka delar av riktlinjerna för kvalitetskontroll av analys av bekämpningsmedelsrester som de inte har kunnat tillämpa eller där det har uppstått svårigheter vid tillämpningen.

c)

Uppgifter om ackreditering enligt artikel 3 i direktiv 93/99/EEG för de laboratorier som utför analyserna (däribland typ av ackreditering, ackrediteringsorgan och kopia av ackrediteringsbeslutet).

d)

Uppgifter om de kvalifikationstester och ringprov som laboratoriet har deltagit i.

4.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 30 september 2005 översända till kommissionen det planerade nationella programmet för övervakning av de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i direktiven 90/642/EEG och 86/362/EEG för år 2006, varvid bland annat följande skall anges:

a)

De kriterier som tillämpats vid fastställandet av hur många prover som skall tas och analyser som skall utföras.

b)

De rapporteringsnivåer som tillämpats och enligt vilka kriterier dessa har fastställts.

c)

Uppgifter om ackreditering av analyslaboratorierna enligt direktiv 93/99/EEG.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/61/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/115/EG (EUT L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  Codex Alimentarius: Rester av bekämpningsmedel i livsmedel, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1, Vol. 2, s. 372.

(4)  Dokument SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/ plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  EGT L 290, 24.11.1993, s. 14. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EGT L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/14/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 37).

(7)  EGT L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/13/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 33).

(8)  EGT L 187, 16.7.2002, s. 30.


BILAGA I

Kombinationer av bekämpningsmedel/produkt som skall övervakas

Bekämpningsmedelsrest som analysen gäller år

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefat

(a)

(b)

(c)

Aldikarb

(a)

(b)

(c)

Azinfosmetyl

(a)

(b)

(c)

Azoxystrobin

(a)

(b)

(c)

Benomyl-gruppen

(a)

(b)

(c)

Bifentrin

(a)

(b)

(c)

Bromopropylat

(a)

(b)

(c)

Bupirimat

(a)

(b)

(c)

Kaptan

(a)

(b)

(c)

Karbaryl

(a)

(b)

(c)

Klormekvat (2)

(a)

(b)

(c)

Klortalonil

(a)

(b)

(c)

Klorprofam

(a)

(b)

(c)

Klorpyrifos

(a)

(b)

(c)

Klorpyrifosmetyl

(a)

(b)

(c)

Cypermetrin

(a)

(b)

(c)

Cyprodinil

(a)

(b)

(c)

Deltametrin

(a)

(b)

(c)

Diazinon

(a)

(b)

(c)

Diklofluanid

(a)

(b)

(c)

Dikofol

(a)

(b)

(c)

Dimetoat

(a)

(b)

(c)

Difenylamin (3)

(a)

(b)

(c)

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

Fenhexamid

(a)

(b)

(c)

Fludioxonyl

(a)

(b)

(c)

Folpet

(a)

(b)

(c)

Imazalil

(a)

(b)

(c)

Imidakloprid

(a)

(b)

(c)

Iprodion

(a)

(b)

(c)

Kresoxim-metyl

(a)

(b)

(c)

Lambdacyhalotrin

(a)

(b)

(c)

Malation

(a)

(b)

(c)

Maneb-gruppen

(a)

(b)

(c)

Metalaxyl

(a)

(b)

(c)

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

Metidation

(a)

(b)

(c)

Metiokarb

(a)

(b)

(c)

Metomyl

(a)

(b)

(c)

Myklobutanil

(a)

(b)

(c)

Oxydemetonmetyl

(a)

(b)

(c)

Paration

(a)

(b)

(c)

Fosalon

(a)

(b)

(c)

Pirimikarb

(a)

(b)

(c)

Pirimifosmetyl

(a)

(b)

(c)

Procymidon

(a)

(b)

(c)

Propargit

(a)

(b)

(c)

Pyretriner

(a)

(b)

(c)

Pyrimetanil

(a)

(b)

(c)

Spiroxamin

(a)

(b)

(c)

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

Tolklofosmetyl

(a)

(b)

(c)

Tolylfluanid

(a)

(b)

(c)

Triadimefon

(a)

(b)

(c)

Vinklozolin

(a)

(b)

(c)

(a)

Päron, bönor (färska eller frysta), potatis, morötter, apelsiner eller mandariner, spenat (färsk eller fryst), ris och gurkor.

(b)

Blomkål, paprika, vete, auberginer, vindruvor, ärter (färska eller frysta, utan skida), bananer och apelsinjos.

(c)

Äpplen, tomater, sallat, jordgubbar, purjolök, huvudkål, råg eller havre, persikor inklusive nektariner och liknande hybrider.


(1)  Uppgifterna för år 2006 och 2007 beror på de program som kommer att rekommenderas för dessa år.

(2)  Klormekvat skall endast analyseras i päron och säd.

(3)  Difenylamin skall endast analyseras i äpplen och päron.


BILAGA II

Antal prov av varje produkt som skall tas av varje medlemsstat

Landskod

Prov

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Totalt antal prov: 613


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 mars 2005

om ändring av besluten 93/52/EEG och 2003/467/EG när det gäller fastställande av att Slovenien är fritt från brucellos (B. melitensis) och enzootisk bovin leukos och att Slovakien är fritt från bovin tuberkulos och bovin brucellos

(delgivet med nr K(2005) 483)

(Text av betydelse för EES)

(2005/179/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt avsnitt I punkt 4 och avsnitt II punkt 7 i bilaga A och kapitel I avsnitt E i bilaga D till detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (2), särskilt kapitel 1 avsnitt II i bilaga A till detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 93/52/EEG av den 21 december 1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (3), förtecknas de regioner i medlemsstaterna som erkänns som officiellt fria från brucellos (B. melitensis) i enlighet med direktiv 91/68/EEG.

(2)

I Slovenien har brucellos hos får och get varit anmälningspliktig i åtminstone fem år och inga fall av sjukdomen har officiellt bekräftats under den perioden. Medlemsstaten har också förbjudit vaccination mot sjukdomen i minst tre år. Dessutom har Slovenien förpliktigat sig att iaktta vissa andra krav i direktiv 91/68/EEG angående de slumpmässiga kontroller som skall utföras till följd av att medlemsstaten erkänts som fri från brucellos. Slovenien bör därför erkännas som officiellt fritt från brucellos (B. melitensis) när det gäller jordbruksföretag med får- eller getuppfödning.

(3)

I direktiv 64/432/EEG fastställs att medlemsstater eller delar eller regioner i dessa kan ges status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar, förutsatt att vissa villkor i det direktivet är uppfyllda.

(4)

Förteckningarna över de medlemsstater som förklarats fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos anges i kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar (4).

(5)

Efter kommissionens utvärdering av uppgifter som lämnats av Slovenien för att visa att landet uppfyller de tillämpliga kraven i direktiv 64/432/EEG med avseende på enzootisk bovin leukos bör hela den medlemsstaten förklaras officiellt fri från enzootisk bovin leukos.

(6)

Efter kommissionens utvärdering av uppgifter som Slovakien lämnat för att visa att landet uppfyller de tillämpliga kraven i direktiv 64/432/EEG med avseende på bovin tuberkulos och bovin brucellos bör hela den medlemsstaten förklaras officiellt fri från bovin tuberkulos och bovin brucellos.

(7)

Besluten 93/52/EEG och 2003/467/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 93/52/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilagorna I, II och III till beslut 2003/467/EG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/554/EG (EUT L 248, 9.7.2004, s. 1).

(3)  EGT L 13, 21.1.1993, s. 14. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/28/EG (EUT L 15, 19.1.2005, s. 30).

(4)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 74. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/28/EG.


BILAGA I

Bilaga I till beslut 93/52/EEG skall ersättas med följande:

”BILAGA I

MEDLEMSSTATER

ISO-kod

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

IE

Irland

LU

Luxemburg

HU

Ungern

NL

Nederländerna

AT

Österrike

SI

Slovenien

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket”


BILAGA II

Bilagorna I, II och III till beslut 2003/467/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Kapitel 1 i bilaga I skall ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Medlemsstater officiellt fria från tuberkulos

ISO-kod

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

FR

Frankrike

LU

Luxemburg

NL

Nederländerna

AT

Österrike

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige”

2.

Kapitel 1 i bilaga II skall ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Medlemsstater officiellt fria från brucellos

ISO-kod

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

LU

Luxemburg

NL

Nederländerna

AT

Österrike

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige”

3.

Kapitel 1 i bilaga III skall ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Medlemsstater officiellt fria från enzootisk bovin leukos

ISO-kod

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

ES

Spanien

FR

Frankrike

IE

Irland

CY

Cypern

LU

Luxemburg

NL

Nederländerna

AT

Österrike

SI

Slovenien

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket”


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 mars 2005

om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg

(delgivet med nr K(2005) 443)

(Text av betydelse för EES)

(2005/180/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 6.9, 6.11 och 6.14 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG skall medlemsstaterna i förväg informera kommissionen om sina undantag, senast den 31 december 2002 eller upp till två år efter den sista tillämpningsdagen för de ändrade versionerna av bilagan till det direktivet.

(2)

Vissa medlemsstater hade före den 31 december 2002 informerat kommissionen om att de ville medge undantag från direktiv 96/49/EG. Genom kommissionens beslut 2003/627/EG av den 20 augusti 2003 om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med direktiv 96/49/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på järnväg (2) har kommissionen gett dessa medlemsstater tillstånd att medge de undantag som anges i bilagorna I och II till det beslutet.

(3)

Genom kommissionens direktiv 2003/29/EG (3) ändrades bilagan till direktiv 96/49/EG. I enlighet med direktiv 2003/29/EG skall medlemsstaterna genomföra nationell lagstiftning senast den 1 juli 2003, eftersom den sista tillämpningsdag som anges i artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 juni 2003.

(4)

Några medlemsstater har meddelat att de vill medge undantag. Kommissionen har kontrollerat att dessa anpassningar överensstämmer med villkoren i artikel 6.9, 6.11 och 6.14 i direktiv 96/49/EG och godkänt dem. Dessa medlemsstater skall därför tillåtas medge dessa undantag.

(5)

Det är önskvärt att samla alla de undantag som hittills godkänts i ett gemensamt beslut. Direktiv 2003/627/EEG bör därför upphävas och ersättas.

(6)

För att försäkra sig om att undantagen uppdateras regelbundet kommer kommissionen att föreslå att alla befintliga undantag uppdateras minst vart femte år.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods, som inrättats i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 94/55/EG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som anges i bilaga I får genomföra de bestämmelser som fastställs i bilaga I om transport på järnväg inom sina territorier av små mängder av visst farligt gods.

Dessa undantag skall tillämpas utan åtskillnad.

Artikel 2

De medlemsstater som anges i bilaga II får införa de undantag som fastställs i bilaga II, för det första, när det gäller inrikes transporter, på särskilt angivna sträckor, av farligt gods som är en del av en angiven industriell process, som är av lokal karaktär och som omfattas av sträng kontroll på klart angivna villkor, och, för det andra, när det gäller lokala transporter av farligt gods på korta sträckor inom hamnar, flygplatser eller industriområden.

Artikel 3

Beslut 2003/627/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall gälla som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel 4 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EGT L 217, 29.8.2003, s. 67.

(3)  EUT L 90, 8.4.2003, s. 47.

(4)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet seanast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).


BILAGA I

Undantag för medlemsstaterna när det gäller små mängder av visst farligt gods

TYSKLAND

RO-SQ 3.1

Ärende: Undantag för små mängder av vissa typer av gods för privat bruk.

Hänvisning till bilagan till direktiv 96/49/EG (nedan kallat ”direktivet”): Tabell i kapitel 3.2 för vissa FN-nummer i klass 1–9.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transporttillstånd och bestämmelser.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1–9. Undantag för ytterst små mängder av olika gods i förpackningar och kvantiteter för privat bruk, maximalt 50 kg per transportenhet, tillämpning av allmänna packningsbestämmelser för innerförpackningar.

Kommentarer: Undantag begränsat t.o.m. 31.12.2004.

Förteckning nr 14*.

RO-SQ 3.2

Ärende: Tillstånd för kombinerad förpackning.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 4.1.10.4 MP2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot kombinerad förpackning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1, tillstånd för kombinerad förpackning av föremål i klass 1 4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (Klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (FN-nummer) som ska säljas som set i kombinerad förpackning i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANKRIKE

RO-SQ 6.1

Ärende: Transport av registrerat resgods i passagerartåg.

Hänvisning till direktivets bilaga: 7.7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Ämnen och föremål som omfattas av RID får inte transporteras som resgods.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 18.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Ämnen och föremål som omfattas av RID och som får medföras som expressgods kan medföras som resgods på passagerartåg.

RO-SQ 6.2

Ärende: Paket med farligt gods som innehas av tågpassagerare.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 7.7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Ämnen och föremål som omfattas av RID får inte transporteras som handbagage.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 19.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av paket med farligt gods som handbagage för passagerares personliga eller yrkesmässiga bruk tillåts under vissa villkor: Endast de bestämmelser om förpackning, märkning och etikettering av paket som fastställs i 4.1, 5.2 och 3.4 gäller.

Kommentarer: Bärbara gasbehållare i den mängd som krävs för en resa tillåts för patienter med andningsproblem.

RO-SQ 6.3

Ärende: Transporter för järnvägsföretagets räkning.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter om farligt gods skall anges på fraktsedeln.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 20.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods i mängder som inte överskrider begränsningarna enligt 1.1.3.6 och som transporteras för järnvägsföretagets räkning behöver inte anges i lastdeklarationen.

RO-SQ 6.4

Ärende: Undantag från märkning av vissa postvagnar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att fästa skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.1.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Skyltar måste endast sättas på postvagnar som transporterar mer än tre ton ämnen av samma klass (med undantag för klasserna 1, 6.2 och 7).

RO-SQ 6.5

Ärende: Undantag från märkning av vagnar som transporterar småcontainrar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om de skyltar som sätts på småcontainrarna är klart synliga behöver vagnarna inte ha några skyltar.

RO-SQ 6.6

Ärende: Undantag från märkning av vagnar som transporterar vägfordon lastade med paket.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.3.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om vägfordonen har skyltar som motsvarar paketen i lasten behöver vagnarna inte ha några skyltar.

SVERIGE

RO-SQ 14.1

Ärende: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med skyltar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods skall vara försedda med skyltar.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med skyltar.

Kommentarer: Gods som ska få kallas expressgods enligt RID omfattas av kvantitativa begränsningar. Med andra ord rör det sig om små mängder.

FÖRENADE KUNGARIKET

RO-SQ 15.1

Ärende: Transport av vissa relativt ofarliga radioaktiva föremål, exempelvis klockor, armbandsur, rökdetektorer och kompassrosor.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Största delen av bestämmelserna i RID.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999)

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller små mängder radioaktiva ämnen undantas helt från de nationella bestämmelserna.

Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande ändringar av IAEA:s föreskrifter har införlivats i RID.

RO-SQ 15.2

Ärende: Transport av fasta tankar som är praktiskt taget tomma och som inte är avsedda som transportutrustning (N2).

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 5 och 7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om avsändningsförfaranden, transport, drift och fordon.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Skall specificeras i kommande bestämmelser.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Se ovan.

Kommentarer: Transport av sådana fasta tankar utgör inte transport av farligt gods i vanlig bemärkelse, och RID-bestämmelserna kan inte tillämpas i praktiken. Eftersom tankarna är ”praktiskt taget tomma” är mängden farligt gods som de faktiskt innehåller i själva verket extremt liten.

RO-SQ 15.3

Ärende: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).

Hänvisning till bilagan till direktivet: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations, regs. 17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.

Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och kommer endast att tillåtas förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva ämnena kommer i kontakt med, eller på annat sätt äventyrar eller blir utsatta för fara från sådant gods.

Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är

RO-SQ 15.4

Ärende: Att tillåta olika ”maximal total kvantitet per transportenhet” för gods av klass 1 i kategori 1 och 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 1.1.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Skall specificeras i kommande bestämmelser.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1, dvs. ”50” för kategori 1 och ”500” för kategori 2. Vid beräkning av blandad last skall multiplikationsfaktorerna anges som ”20” för transportkategori 2 och ”2” för transportkategori 3.

RO-SQ 15.5

Ärende: Antagande av RA-SQ 6.6.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


BILAGA II

Undantag för medlemsstaterna när det gäller lokala inrikes transporter

TYSKLAND

RA-LT 3.1

Ärende: Transporter av Klass 9 PCB-kontaminerat material i bulk.

Hänvisning till bilagan till direktiv 96/49/EG (nedan kallat ”direktivet”): 7.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bulktransporter.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för bulktransporter i fordon med växelflak eller containrar som förseglats för att inte släppa in vätskor eller damm.

Kommentarer: Undantag begränsat t.o.m. 31.12.2004; fr.o.m. 2005 samma bestämmelser i ADR och RID.

Se även den multilaterala överenskommelsen M137.

Förteckning nr 4*.

RA-LT 3.2

Ärende: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud för kombinerad förpackning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 2 till 6.1, 8 och 9. Kombinerad förpackning och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC (småbulkbehållare). Avfall måste förpackas i innerförpackningar (när det samlas in) och delas in i särskilda avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Särskilda skriftliga instruktioner som avser avfallsgrupperna skall användas, även som fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier, etc.

Förteckning nr 6*.

SVERIGE

RA-LT 14.1

Ärende: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 2, kapitel 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering och märkning, samt bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen innehåller förenklade klassificeringskriterier, mindre stränga krav för tillverkning och provning av förpackningar, och ändrade bestämmelser om märkning och etikettering. I stället för att farligt avfall klassificeras i enlighet med RID delas det in i olika avfallsgrupper. Varje avfallsgrupp innehåller ämnen som i enlighet med RID kan samemballeras. Varje förpackning skall märkas med koden för den berörda avfallsgruppen i stället för FN-numret.

Kommentarer: Dessa bestämmelser får endast tillämpas för transport av farligt avfall från offentliga återvinningsstationer till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.


8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/48


BESLUT nr 2/2005 AV TULLSAMARBETSKOMMITTÉN AVS–EG

av den 1 mars 2005

om undantag från definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 16.04)

(2005/181/EG)

TULLSAMARBETSKOMMITTÉN AVS–EG HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det i Cotonou den 23 juni 2000 undertecknade AVS–EG-partnerskapsavtalet, särskilt artikel 38 i protokoll I till bilaga V till detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 38.1 i det nämnda protokollet får undantag från ursprungsreglerna beviljas när befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier gör detta motiverat.

(2)

Enligt artikel 38.8 i det nämnda protokollet beviljas undantag automatiskt inom en årlig kvot på 8 000 ton för konserverad tonfisk och inom en årlig kvot på 2 000 ton för tonfiskfilé.

(3)

Den 28 oktober 2002 antog Tullsamarbetskommittén AVS–EG beslut nr 2/2002 om undantag från definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 16.04). Det undantag som avses i artikel 1 i detta beslut skall gälla mellan den 1 oktober 2002 och den 28 februari 2005.

(4)

Med hänsyn till att denna bestämmelse upphör att gälla lämnade AVS-staterna den 8 november 2004 in en begäran om ett nytt samlat undantag från ursprungsreglerna i partnerskapsavtalet AVS–EG, för konserverad tonfisk och tonfiskfiléer, som skulle gälla för alla AVS-stater och omfatta hela de årliga kvoterna, dvs. 8 000 ton konserverad tonfisk och 2 000 ton tonfiskfiléer, som importeras till gemenskapen från och med den 1 mars 2005.

(5)

Ansökan om undantag görs enligt de tillämpliga bestämmelserna i protokoll 1, särskilt artikel 38.8, och de kvantiteter ansökan gäller ryms inom gränserna för den årliga kvot som AVS-staterna efter ansökan automatiskt beviljas.

(6)

Detta beslut bör tillämpas från och med den 1 mars 2005 till och med slutet av 2007 i avvaktan på den nya handelsordning som enligt artikel 37 i partnerskapsavtalet AVS–EG skall träda i kraft senast den 1 januari 2008.

(7)

Beslut nr 2/2002 avser ”canned tuna” (konserverad tonfisk) men gäller i själva verket för ”preserved tuna” (konserverad tonfisk). Begreppet ”preserved tuna” omfattar även ”canned tuna” och tonfisk som är vakuumförpackad i plastpåsar eller i andra förpackningar. I Europeiska gemenskapernas Kombinerade nomenklatur används begreppet ”preserved tuna” vilket även innefattar ”canned tuna”. Samma begrepp bör användas i detta beslut.

(8)

Kvantiteter för vilka undantaget godkänns bör förvaltas av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas och AVS-staternas tullmyndigheter. För detta bör närmare bestämmelser antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från de särskilda bestämmelserna i förteckningen i bilaga II till protokoll 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet AVS–EG skall konserverad tonfisk och tonfiskfiléer enligt HS-nummer ex 16.04 som produceras i AVS-staterna av tonfisk som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i dessa länder i enlighet med villkoren i detta beslut.

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 skall tillämpas på de produkter och kvantiteter som anges i bilagan till detta beslut och som importeras till gemenskapen från AVS-staterna mellan den 1 mars 2005 och den 31 december 2007.

Artikel 3

De kvantiteter som anges i bilagan skall förvaltas av kommissionen, som skall vidta alla administrativa åtgärder som den anser lämpliga för en effektiv förvaltning av dessa kvantiteter. Artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93 (1), vilka rör förvaltningen av tullkvoter, skall i tillämpliga delar gälla vid förvaltningen av de kvantiteter som avses i bilagan.

Artikel 4

1.   AVS-staternas tullmyndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1. I detta syfte skall alla certifikat som de utfärdar i enlighet med detta beslut vara försedda med en hänvisning till beslutet.

2.   De behöriga myndigheterna i AVS-staterna skall var tredje månad, via AVS-statsgruppens sekretariat, sända kommissionen en sammanställning över de kvantiteter för vilka varucertifikat EUR.1 har utfärdats i enlighet med detta beslut samt certifikatens löpnummer.

Artikel 5

Fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdas i enlighet med detta beslut skall innehålla någon av följande uppgifter:

”Derogation – Decision No 2/2005”

”Dérogation – Décision no 2/2005”

Artikel 6

AVS-staterna och medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen skall var och en för sitt vidkommande vidta de åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 mars 2005.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2005.

På Tullsamarbetskommitténs AVS–EG vägnar

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG

Ordförandena


(1)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Löpnummer

HS-nummer

Varubeskrivning

Period

Kvantiteter

(ton)

09.1632

ex 16.04

Konserverad tonfisk (1)

1.3.2005–28.2.2006

8 000

1.3.2006–28.2.2007

8 000

1.3.2007–31.12.2007

6 666

09.1637

ex 16.04

Tonfiskfiléer

1.3.2005–28.2.2006

2 000

1.3.2006–28.2.2007

2 000

1.3.2007–31.12.2007

1 666


(1)  Oavsett förpackningsform om produkten anses konserverad i enlighet med betydelsen i HS-nummer ex 16.04.


Rättelser

8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/51


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

( Europeiska unionens officiella tidning L 345 av den 20 november 2004 )

På sidan 84 i bilaga XIII, strecksatserna 10 och 11, skall det

i stället för:

”—

alla jordbruksprodukter som förtecknas i artikel 146.1. och produkter som framställts av dessa i en mellanliggande process och som används som bränsle för energiproduktion,

alla produkter som förtecknas i artikel 146.1. och produkter som framställts av dessa och som är avsedda för energiändamål,”

vara:

”—

alla jordbruksprodukter som förtecknas i artikel 145.1. och produkter som framställts av dessa i en mellanliggande process och som används som bränsle för energiproduktion,

alla produkter som förtecknas i bilaga XXII och produkter som framställts av dessa och som är avsedda för energiändamål,”