ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 54

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
28 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll

1

Uttalande av rådet och kommissionen

71

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (Euratom) nr 302/2005

av den 8 februari 2005

om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll

Kapitel I

Räckvidd och definitioner

Kapitel II

Grundläggande teknisk beskrivning och särskilda kontrollbestämmelser

Kapitel III

Bokföring av kärnämne

Kapitel IV

Överföringar mellan stater

Kapitel V

Särskilda bestämmelser

Kapitel VI

Tillämpning av särskilda bestämmelser inom kärnvapenmedlemsstaternas territorier

Kapitel VII

Slutbestämmelser

BILAGA I

FRÅGEFORMULÄR FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE TEKNISKA BESKRIVNINGEN AV ANLÄGGNINGARNA

I-A

REAKTORER

I-B

KRITISKA ANLÄGGNINGAR OCH NOLLEFFEKTANLÄGGNINGAR

I-C

KONVERTERINGS-, FRAMSTÄLLNINGS- OCH UPPARBETNINGSANLÄGGNINGAR

I-D

LAGRINGSANLÄGGNINGAR

I-E

ANLÄGGNINGAR FÖR ISOTOPSEPARATION

I-F

ANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDER KÄRNÄMNE I MÄNGDER ÖVER ETT EFFEKTIVT KILOGRAM

I-G

ANLÄGGNINGAR SOM ÄR KANDIDATER TILL MEDLEMSKAP I CATCH ALL MATERIALBALANSOMRÅDET (CAM)

I-H

ANLÄGGNINGAR FÖR BEHANDLING ELLER LAGRING AV AVFALL

I-J

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR

BILAGA II

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET

BILAGA III

RAPPORT OM INVENTARIEFÖRÄNDRINGAR

BILAGA IV

MATERIALBALANSRAPPORT

BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKT INVENTARIUM (PIL)

BILAGA VI

FÖRHANDSANMÄLAN OM EXPORT ELLER AVSÄNDNING AV KÄRNÄMNE

BILAGA VII

FÖRHANDSANMÄLAN OM IMPORT ELLER MOTTAGANDE AV KÄRNÄMNE

BILAGA VIII

RAPPORT OM MALM SOM EXPORTERAS ELLER AVSÄNDS

BILAGA IX

ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR EN ANLÄGGNING FRÅN REGLERNA OM REDOVISNINGARNAS FORM OCH PERIODICITET

BILAGA X

ÅRSRAPPORT ELLER EXPORTRAPPORT OM KÄRNÄMNE FÖR VILKET UNDANTAG BEVILJATS

BILAGA XI

RAMPROGRAM FÖR VERKSAMHETER

BILAGA XII

FÖRHANDSANMÄLAN OM VIDAREBEHANDLING AV AVFALL

BILAGA XIII

ÅRSRAPPORT OM EXPORT ELLER AVSÄNDNING AV KONDITIONERAT AVFALL

BILAGA XIV

ÅRSRAPPORT OM IMPORT ELLER MOTTAGANDE AV KONDITIONERAT AVFALL

BILAGA XV

ÅRSRAPPORT OM FÖRÄNDRINGAR I LOKALISERINGEN AV KONDITIONERAT AVFALL

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 77, 78, 79 och 81 i detta,

med beaktande av rådets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (Euratom) nr 3227/76 av den 19 oktober 1976 om tillämpningen av bestämmelserna om säkerhetskontroll inom Euratom (1) innehåller närmare bestämmelser om arten och omfattningen av de krav som anges i artiklarna 78 och 79 i fördraget.

(2)

Med hänsyn till de ökande mängder av kärnämne som framställs, används, transporteras och återvinns inom gemenskapen, utvecklingen av handeln med dessa material samt den framtida utvidgningen av Europeiska unionen, är det ytterst viktigt att garantera en effektiv kärnämneskontroll. Arten och omfattningen av de krav som omnämns i artikel 79 i fördraget och som anges i förordning (Euratom) nr 3227/76 bör därför aktualiseras mot bakgrund av utvecklingen, särskilt med avseende på kärn- och informationsteknik.

(3)

Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) har ingått avtal 78/164/Euratom (2) med Internationella atomenergiorganet rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen. Detta avtal trädde i kraft den 21 februari 1977 och kompletteras av tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom (3) som trädde i kraft den 30 april 2004.

(4)

Avtal 78/164/Euratom innehåller ett särskilt åtagande av gemenskapen vad gäller genomförandet av kärnämneskontroll för råmaterial och speciellt klyvbart material inom territorier tillhörande de medlemsstater som inte har egna kärnvapen och som är parter i Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.

(5)

De förfaranden som föreskrivs genom avtal 78/164/Euratom är resultatet av mycket omfattande internationella förhandlingar med Internationella atomenergiorganet om tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen. Atomenergiorganets styrelse har godkänt förfarandena.

(6)

Gemenskapen, Förenade kungariket och Internationella atomenergiorganet är parter i ett avtal om kärnämneskontroller i Förenade kungariket i anslutning till Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (4). Detta avtal trädde i kraft den 14 augusti 1978 och kompletteras av ett tilläggsprotokoll som trädde i kraft den 30 april 2004.

(7)

Gemenskapen, Frankrike och Internationella atomenergiorganet är parter i ett avtal om kärnämneskontroller i Frankrike (5). Detta avtal trädde i kraft den 12 september 1981 och kompletteras av ett tilläggsprotokoll som trädde i kraft den 30 april 2004.

(8)

Inom Frankrikes och Förenade kungarikets territorier kan några anläggningar eller delar av anläggningar liksom vissa material ingå i produktionsförloppet för försvarets behov. Därför bör särskilda förfaranden för kärnämneskontroller som tar hänsyn till dessa omständigheter tillämpas.

(9)

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 underströks behovet av att främja utvecklingen av den senaste informationstekniken och andra telekommunikationsnät samt innehållet i näten.

(10)

Som en följd av tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom bör det krävas att medlemsstaterna överlämnar vissa uppgifter till kommissionen, däribland en allmän beskrivning av området, en förhandsanmälan om behandling av avfall och rapporter om ändrad placering av konditionerat avfall.

(11)

Riktlinjerna för tillämpningen av denna förordning bör vara fullständigt förenliga med gemenskapens åtaganden på detta område, särskilt de åtaganden som följer av tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom, samt tilläggsprotokollen till avtalet om kärnämneskontroller i Förenade kungariket i anslutning till Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och motsvarande avtal för Frankrike.

(12)

Bestämmelserna om säkerhet som lades till kommissionens arbetsordning (6) genom kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (7) bör gälla för information, kunskap och dokument som förvärvats av parterna, utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (Euratom) nr 3 av den 31 juli 1958 om genomförande av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (8).

(13)

Av hänsyn till kraven på klarhet bör förordning (Euratom) nr 3227/76 ersättas av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

RÄCKVIDD OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Räckvidd

Denna förordning skall tillämpas på varje person eller företag som uppför eller driver en anläggning för att framställa, separera, upparbeta, lagra eller på annat sätt använda råmaterial eller speciella klyvbara material.

Denna förordning skall inte tillämpas på innehavare av slutprodukter som används för icke-nukleära ändamål och som innehåller kärnämnen som i praktiken inte är återvinningsbara.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

icke-kärnvapenmedlemsstat: Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige.

2.

kärnvapenmedlemsstat: Frankrike och Förenade kungariket.

3.

tredjeland: varje stat som inte är medlem av Europeiska atomenergigemenskapen.

4.

kärnämne: malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material i enlighet med definitionen i artikel 197 i Euratom-fördraget.

5.

avfall: kärnämne i koncentrationer eller kemiska former som av praktiska eller ekonomiska skäl inte anses återvinningsbara och som kan deponeras.

6.

förvarat avfall: avfall som uppstått under bearbetning eller till följd av en olyckshändelse under drift eller uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har överförts till en specifik plats inom materialbalansområdet varifrån det kan återvinnas.

7.

konditionerat avfall: avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har konditionerats på ett sådant sätt (t.ex. genom inneslutning i glas, cement, betong eller bitumen) att det inte lämpar sig för ytterligare nukleär användning.

8.

utsläpp i miljön: avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som oåterkalleligt släppts ut i miljön genom ett planerat utsläpp.

9.

kategorier (av kärnämne): naturligt uran, utarmat uran, uran anrikat med uran-235 eller uran-233, torium, plutonium och varje annat material som rådet kan bestämma, varvid rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

10.

artikel: identifierbar enhet, såsom en bränslepatron eller en bränslestav.

11.

sats: en mängd av kärnämne som behandlas som en enhet för bokföringsändamål vid en nyckelmätpunkt, och för vilket sammansättningen och mängden definierats genom en enda uppsättning av specifikationer eller mätningar. Kärnämnet kan vara i lös form eller inneslutet i ett antal artiklar.

12.

satsuppgifter: den sammanlagda vikten av varje kategori av kärnämne och, i fråga om plutonium och uran, den isotopiska sammansättningen i tillämpliga fall; för rapporteringsändamål skall vikten av enskilda artiklar i satsen adderas före avrundningen till närmaste enhet.

13.

effektivt kilogram: en särskild enhet som används vid kontroll av kärnämne som avser följande:

a)

Plutonium: dess vikt i kilogram.

b)

Uran med en anrikning av 0,01 (1 %) och däröver: dess vikt i kilogram, multiplicerad med kvadraten på dess anrikning.

c)

Uran med en anrikning under 0,01 (1 %) och över 0,005 (0,5 %): dess vikt i kilogram multiplicerad med 0,0001.

d)

Utarmat uran med en anrikning av 0,005 (0,5 %) eller mindre, och för torium, dess vikt i kilogram multiplicerad med 0,00005.

14.

materialbalansområde: ett område som, för att upprätta materialbalansen, är sådant att

a)

mängden kärnämne i varje överföring till eller från varje materialbalansområde kan fastställas,

och där

b)

det fysiska inventariet av kärnämne i varje materialbalansområde kan fastställas, om så behövs, i enlighet med närmare angivna förfaranden.

15.

nyckelmätpunkt: en plats där kärnämne föreligger i sådan form att det kan mätas för att bestämma materialflödet eller inventariet, vilket inbegriper, men är inte begränsat till, de platser där kärnämne förs in i, lämnar eller lagras i materialbalansområden.

16.

bokfört inventarium av ett materialbalansområde: den algebraiska summan av den senaste fysiska inventeringen av materialbalansområdet och av alla inventarieförändringar som har ägt rum sedan den fysiska inventeringen gjordes.

17.

fysiskt inventarium: summan av alla uppmätta eller härledda skattningar av mängder kärnämne i satser som finns vid en given tidpunkt inom ett materialbalansområde som erhållits genom angivna förfaranden.

18.

oredovisad kärnämnesmängd: skillnaden mellan det fysiska inventariet och det bokförda inventariet.

19.

avsändare-mottagaredifferens: skillnaden mellan den mängd av kärnämne i en sats som uppmätts vid det mottagande materialbalansområdet och den mängd som det avsändande materialbalansområdet uppgivit.

20.

källuppgifter: de uppgifter, som dokumenterats under mätning eller kalibrering eller som används för att härleda empiriska relationer, som identifierar kärnämne och ligger till grund för satsuppgifter och som inbegriper: föreningens vikt, omvandlingsfaktorer för att fastställa vikten av grundämnen, specifik vikt, grundämneskoncentration, isotopförhållanden, förhållande mellan volym och manometeravläsningar och förhållande mellan framställt plutonium och genererad effekt.

21.

område: en yta som anges av gemenskapen och medlemsstaten och som omfattar en eller flera anläggningar, inklusive stängda anläggningar, såsom dessa definieras i de relevanta grundläggande tekniska beskrivningarna, enligt följande:

a)

Anläggningar för behandling eller lagring av avfall utgör inte i sig ett område.

b)

När det gäller en stängd anläggning där råmaterial eller speciella klyvbara material i mängder mindre än ett effektivt kilogram användes regelbundet, avser termen endast platser med högaktiva celler eller platser där verksamhet med anknytning till konvertering, anrikning, bränsleframställning eller upparbetning bedrevs.

c)

Område skall också omfatta alla installationer som lokaliserats till anläggningarna för att tillhandahålla eller utnyttja väsentliga tjänster, inbegripet högaktiva celler för bearbetning av bestrålat material som inte innehåller kärnämne, anläggningar för bearbetning, lagring och slutförvaring av avfall och byggnader som kan knytas till verksamheter som anges i bilaga 1 till tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom och som identifieras av den berörda staten.

22.

områdesföreträdare: en person, ett företag eller en enhet som medlemsstaten har utsett till ansvarig för de redovisningar som avses i artikel 3.2.

23.

anläggning: en reaktor, en kritisk anläggning, en konverteringsanläggning, en framställningsanläggning, en upparbetningsanläggning, en anläggning för isotopseparation, en särskild anläggning för lagring, en anläggning för behandling eller lagring av avfall eller varje annan anläggning där råmaterial eller speciella klyvbara material regelbundet används.

24.

nedlagd anläggning: anläggning där det har konstaterats att kvarvarande strukturer och den utrustning som krävs för dess användning har avlägsnats eller gjorts obrukbara, så att den inte används för att lagra och inte längre kan användas för att hantera, bearbeta eller använda råmaterial eller speciella klyvbara material.

25.

stängd anläggning: en anläggning där det har konstaterats att verksamheten upphört och kärnämnet avlägsnats, men som inte lagts ned.

KAPITEL II

GRUNDLÄGGANDE TEKNISK BESKRIVNING OCH SÄRSKILDA KONTROLLBESTÄMMELSER

Artikel 3

Redovisning av den grundläggande tekniska beskrivningen

1.   Varje person eller företag som uppför eller driver en anläggning för att framställa, separera, upparbeta, lagra eller på annat sätt använda råmaterial eller speciella klyvbara material skall redovisa en grundläggande teknisk beskrivning av anläggningen till kommissionen med användning av det tillämpliga frågeformuläret i bilaga I.

Vid tillämpning av första stycket innefattar ”användning” av kärnämne bland annat kraftproduktion i reaktorer, forskning i kritiska anläggningar eller nolleffektanläggningar, konvertering, framställning, upparbetning, lagring, isotopseparation, malmkoncentration samt behandling eller lagring av avfall.

När det gäller malmproduktion skall bestämmelserna i artiklarna 24 och 25 tillämpas.

2.   Varje medlemsstat som är part i tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom skall utse en områdesföreträdare för varje område inom sitt territorium som skall redovisa en allmän beskrivning av området till kommissionen med användning av frågeformuläret i bilaga II.

Redovisningen skall lämnas inom 120 dagar efter den dag då tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom träder i kraft i den berörda medlemsstaten och uppdateringar skall göras senast den 1 april varje år.

Redovisningen skall uppfylla kraven i artikel 2 a iii i tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom och vara åtskild från redovisningen enligt punkt 1 i denna artikel.

3.   Områdesföreträdaren ansvarar för att den relevanta informationen samlas in i rätt tid och att den allmänna beskrivningen av området överlämnas till kommissionen, däremot vilar ansvaret för att redovisningarna är riktiga och fullständiga på de personer eller företag som uppför eller driver anläggningen, och ansvaret för de byggnader inom ett område i vilka det inte finns något kärnämne vilar på den berörda medlemsstaten. Så långt det är möjligt skall de redovisningar som avses i punkterna 1 och 2 lämnas i elektroniskt format om personen eller företaget har dem i detta format. Om information skickas till kommissionen i både elektronisk form och pappersform skall det vara pappersformen som anses giltig.

Artikel 4

Frister

Redovisningen av den grundläggande tekniska beskrivningen för nya anläggningar skall lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 3.1 senast 200 dagar innan den första försändelsen av kärnämne beräknas bli mottagen.

För nya anläggningar med ett lager eller en årlig omsättning av kärnämne på mer än ett effektivt kilogram skall alla relevanta uppgifter om ägaren, den driftansvarige, syftet, platsen, typen, kapaciteten samt den förväntade igångsättningsdagen lämnas till kommissionen senast 200 dagar innan byggnadsarbetet påbörjas.

Ändringar av den grundläggande tekniska beskrivningen som inte kräver förhandsanmälan enligt de särskilda kontrollbestämmelserna i artikel 6 skall meddelas till kommissionen inom 30 dagar efter det att ändringen har genomförts.

Anläggningar inom territorier som tillhör stater som ansluter sig till Europeiska unionen skall lämna sin grundläggande tekniska beskrivning till kommissionen inom 30 dagar efter det att denna förordning träde i kraft i den staten, med undantag av anläggningar för behandling eller lagring av avfall vars grundläggande tekniska beskrivning skall lämnas inom 120 dagar efter det att denna förordning träder i kraft i den staten.

Anläggningar för behandling eller lagring av avfall skall med användning av frågeformuläret i bilaga I meddela kommissionen den grundläggande tekniska beskrivningen av anläggningen inom 120 dagar efter det att denna förordning träder i kraft.

När det gäller andra befintliga anläggningar skall all ytterligare information som krävs i frågeformuläret i bilaga I lämnas inom 120 dagar efter det att denna förordning träder i kraft.

Artikel 5

Verksamhetsprogram

För att kommissionen skall kunna planera sin kärnämneskontroll, skall de personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Ett årligt ramprogram för verksamheter på grundval av bilaga XI, i vilket särskilt preliminära datum för genomförandet av en fysisk inventering skall anges.

b)

Minst 40 dagar innan en fysisk inventering påbörjas: programmet för det arbetet.

Förändringar som påverkar ramprogrammet för verksamheter och särskilt fysiska inventeringar skall utan dröjsmål meddelas till kommissionen.

Artikel 6

Särskilda kontrollbestämmelser

1.   Kommissionen skall på grundval av den grundläggande tekniska beskrivning som skall lämnas enligt artikel 3.1 och artikel 4 anta särskilda kontrollbestämmelser med avseende på uppgifter som anges i punkt 2 i den här artikeln. De särskilda kontrollbestämmelserna skall upprättas genom ett beslut av kommissionen riktat till den person eller det företag som berörs, med beaktande av operativa och tekniska krav och i nära samråd med den person eller det företag som berörs samt den relevanta medlemsstaten.

Den person eller det företag som ett beslut av kommissionen är riktat till skall delges detta, och en kopia av delgivningen skall sändas till den berörda medlemsstaten.

Fram till dess att kommissionen antar sitt beslut om särskilda kontrollbestämmelser skall den person eller det företag som berörs tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna förordning.

2.   De särskilda kontrollbestämmelserna skall ange följande:

a)

Materialbalansområden och urvalet av nyckelmätpunkter för bestämning av flödet och lagren av kärnämne.

b)

De ändringar av den grundläggande tekniska beskrivningen som kräver förhandsanmälan.

c)

Förfaranden för att bokföra kärnämne för varje materialbalansområde samt för upprättande av rapporter.

d)

Frekvensen och förfarandena för genomförande av fysiska inventeringar för bokföringsändamål som en del av åtgärderna för kärnämneskontroll.

e)

Åtgärder för inneslutning och övervakning enligt överenskommelse med den person eller det företag som berörs.

f)

Provtagning som genomförs av den person eller det företag som berörs endast för kärnämneskontroll.

3.   De särskilda kontrollbestämmelserna kan också närmare ange innehållet i de efterföljande meddelanden som krävs enligt artikel 5 samt de omständigheter som kräver förhandsanmälan av avsändning och mottagande av kärnämne.

4.   Kommissionen skall till de berörda personerna eller företagen återbetala kostnaderna för de särskilda tjänster som anges i de särskilda kontrollbestämmelserna, eller som tillhandahålls till följd av en särskild begäran av kommissionen eller av dess inspektörer på grundval av en överenskommen kostnadsuppskattning. Storleken på och sätten för återbetalning skall fastställas gemensamt av de berörda parterna och skall omprövas med jämna mellanrum.

KAPITEL III

BOKFÖRING AV KÄRNÄMNE

Artikel 7

Bokföringssystem

De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall upprätthålla ett system för bokföring och kontroll av kärnämne. Detta system skall omfatta bokföringsdokumentation och driftrapporter, och särskilt uppgifter om dessa kärnämnens mängd, kategori, form och sammansättning enligt kraven i artikel 18, deras faktiska placering och det särskilda kontrollåtagandet enligt artikel 17, tillsammans med närmare uppgifter om mottagaren eller avsändaren när kärnämne överförs.

Det mätsystem på vilket bokföringen grundas skall uppfylla senaste internationella standarder eller skall vara av en kvalitet som motsvarar dessa standarder. På grundval av denna dokumentation, som skall bevaras under minst fem år, skall det vara möjligt att utarbeta och bestyrka den redovisning som lämnas till kommissionen. Kommissionens inspektörer skall få tillgång till bokföringsdokumentation och driftrapporter i elektroniskt format om anläggningen har dem i detta format. Ytterligare uppgifter kan anges närmare i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 för varje anläggning.

Artikel 8

Driftrapporter

Driftrapporterna för varje materialbalansområde skall, om så är lämpligt, omfatta

a)

de driftuppgifter som används för att fastställa förändringar av mängder och sammansättning av kärnämnet,

b)

en förteckning, som är så aktuell som möjligt, över inventarierna och deras placering,

c)

uppgifter, inbegripet härledda skattningar av slumpmässiga och systematiska fel, som fås från kalibrering av tankar och instrument och från provtagning och analys,

d)

uppgifter, inbegripet härledda skattningar av slumpmässiga och systematiska fel, från kvalitetskontroll av systemet för bokföring av kärnämne,

e)

en beskrivning av den följd av åtgärder som vidtas för att förbereda och genomföra en fysisk inventering och för att säkerställa att den är korrekt och fullständig,

f)

en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att fastställa orsaken till och omfattningen av varje oavsiktlig eller icke uppmätt förlust som kan ha förekommit,

g)

isotopsammansättningen av plutonium, inbegripet dess sönderfallsisotoper och referensdatum, om de registreras vid anläggningen av operativa skäl.

Om uppgifterna i punkt g är tillgängliga skall de på begäran överlämnas till kommissionen.

Artikel 9

Bokföringsdokumentation

I bokföringsdokumentationen skall för varje materialbalansområde anges

a)

alla inventarieförändringar, så att bokfört inventarium alltid kan bestämmas,

b)

alla mätnings- och beräkningsresultat som används för att bestämma det fysiska inventariet,

c)

alla korrigeringar av inventarieförändringar, bokförda inventarier och fysiska inventarier.

I bokföringsdokumentationen för inventarieförändringar och fysiska inventarier skall för varje sats anges materialidentifikation, satsuppgifter och källuppgifter. Denna dokumentation skall redovisa uran, torium och plutonium separat i enlighet med de kategorier som anges i artikel 18.2 b. Dessutom skall vid varje inventarieförändring anges datum för denna och, om tillämpligt, det avsändande materialbalansområdet eller avsändaren och det mottagande materialbalansområdet eller mottagaren.

Artikel 10

Bokföringsrapporter

De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall förse kommissionen med bokföringsrapporter.

Bokföringsrapporterna skall innehålla de uppgifter som är tillgängliga på rapportdagen och skall om nödvändigt rättas vid en senare tidpunkt. Bokföringsrapporter skall lämnas till kommissionen i elektroniskt format, utom i fall där kommissionen skriftligen har beviljat undantag eller där övergångsbestämmelserna i artikel 39 är tillämpliga.

På en motiverad begäran av kommissionen skall ytterligare närmare uppgifter eller förklaringar i samband med dessa rapporter lämnas inom tre veckor.

Artikel 11

Första bokförda inventariet

Inom 30 dagar efter det att denna förordning träder i kraft skall de personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket, med användning av formuläret i bilaga V, till kommissionen sända in det första bokförda inventariet över varje kärnämne som de innehar. Denna artikel skall inte gälla för de personer eller företag som redan har sänt in ett första bokfört inventarium enligt förordning (Euratom) nr 3227/76 eller för anläggningar för behandling eller lagring av avfall.

Artikel 12

Rapport om inventarieförändringar

1.   De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall, med användning av formuläret i bilaga III, för varje materialbalansområde översända rapporter om inventarieförändringar till kommissionen för varje.

Såvida inget annat anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 för en anläggning skall dessa rapporter sändas månadsvis och senast 15 dagar efter utgången av månaden och de skall innehålla uppgifter om alla de inventarieförändringar som har inträffat eller blivit kända under den månaden.

2.   För månader då en fysisk inventering genomförs, och dagen för den fysiska inventeringen inte är den sista dagen i månaden, skall två separata rapporter om inventarieförändringar lämnas.

a)

En första rapport om inventarieförändringar som innehåller alla förändringar fram till och med dagen för den fysiska inventeringen skall sändas senast tillsammans med den andra rapporten om inventarieförändringar eller tillsammans med förteckningen över fysiskt inventarium och rapporten om materialbalans om dessa sänds före den andra rapporten om inventarieförändringar.

b)

Den andra rapport om inventarieförändringar som innehåller alla förändringar från den första dagen efter dagen för den fysiska inventeringen till slutet av månaden skall sändas inom 15 dagar efter utgången av månaden.

3.   För månader då inga inventarieförändringar inträffar, skall de berörda personerna eller företagen sända in rapporten om inventarieförändringar med utgående bokfört inventarium från föregående månad.

4.   För att kunna rapporteras som en enda inventarieförändring får små förändringar, som överföring av prover för analysändamål, föras samman i enlighet med de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 för den berörda anläggningen.

5.   Rapporter om inventarieförändringar kan åtföljas av kommentarer som förklarar förändringarna.

Artikel 13

Rapport om materialbalans och förteckning över fysiskt inventarium

För varje materialbalansområde skall de personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket översända till kommissionen

a)

rapporter om materialbalans, med användning av formuläret i bilaga IV, med uppgifter om

i)

ingående fysiskt inventarium,

ii)

inventarieförändringar (först ökningar, sedan minskningar),

iii)

utgående bokfört inventarium,

iv)

utgående fysiskt inventarium,

v)

oredovisad kärnämnesmängd.

b)

en förteckning över fysiskt inventarium, med användning av formuläret i bilaga V, som anger alla satser separat.

Rapporterna och förteckningen skall lämnas in snarast möjligt och senast inom 30 dagar från den dag när en fysisk inventering gjordes.

Om inget annat anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 för en anläggning, skall en fysisk inventering göras varje kalenderår och perioden mellan två på varandra följande fysiska inventeringar skall inte överskrida 14 månader.

Artikel 14

Särskilda rapporter

De personer och företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall lämna en särskild rapport till kommissionen så snart de förhållanden som avses i artiklarna 15 eller 22 uppstår.

Den typ av uppgifter som skall lämnas i dessa rapporter skall närmare anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6.

De särskilda rapporterna och ytterligare uppgifter eller förklaringar som kommissionen kan komma att begära i samband med dessa rapporter skall överlämnas utan dröjsmål.

Artikel 15

Ovanliga händelser

En särskild rapport skall upprättas i följande fall:

a)

Om det, till följd av ett ovanligt tillbud eller ovanliga förhållanden, kan antas att det har eller kan ha förekommit en ökning eller förlust av kärnämne utöver de gränser som anges för dessa ändamål i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6.

b)

Om inneslutningen oväntat har ändrats från den som anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 så att ett otillåtet bortförande av kärnämne har blivit möjligt.

De berörda personerna eller företagen skall lämna in dessa rapporter så snart de har blivit medvetna om någon sådan förlust eller ökning eller plötslig förändring i inneslutningsförhållandena, eller om någonting som får dem att tro att något sådant har inträffat. Orsakerna skall anges så snart de är kända.

Artikel 16

Rapportering om nukleära transformationer

När det gäller reaktorer skall beräknade data om nukleära transformationer rapporteras i rapporten om inventarieförändringar senast när bestrålat bränsle överförs från reaktorns materialbalansområde. Dessutom kan andra förfaranden för att dokumentera och rapportera nukleära transformationer anges närmare i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6.

Artikel 17

Särskilda kontrollåtaganden

1.   Kärnämne som är föremål för särskilda kontrollåtaganden enligt avtal som träffats mellan gemenskapen och ett tredjeland eller en internationell organisation skall, om inte annat föreskrivs i avtalet, identifieras separat för varje åtagande i följande meddelanden:

a)

Första bokförda inventariet enligt artikel 11.

b)

Rapporter om inventarieförändringar, inbegripet utgående bokfört inventarium enligt artikel 12.

c)

Rapporter om materialbalans och förteckningar över fysiskt inventarium enligt artikel 13.

d)

Planerad import och export enligt artiklarna 20 och 21.

Om det inte är uttryckligen förbjudet i något av de avtalen, skall denna separata identifikation inte utesluta fysisk blandning av material.

2.   Punkt 1 skall inte gälla för de avtal som gemenskapen och medlemsstaterna ingått med Internationella atomenergiorganet.

Artikel 18

Viktenheter och kategorier av kärnämne

1.   I varje meddelande som avses i denna förordning skall mängden kärnämne som omfattas av denna förordning anges i gram.

I motsvarande dokumentation över bokfört material skall gram eller mindre enheter användas. Den skall upprättas på ett sådant sätt att den blir pålitlig och särskilt så att den uppfyller gällande praxis i medlemsstaterna.

I meddelandena får mängderna avrundas nedåt om den första decimalen är 0–4 och uppåt om den första decimalen är 5–9.

2.   Om inget annat anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 skall meddelandena innehålla följande:

a)

Totalvikten av grundämnena uran, torium och plutonium samt för anrikat uran också totalvikten av de klyvbara isotoperna.

b)

Separata rapporter över materialbalans och separata poster i rapporterna om inventarieförändringar och i förteckningarna över fysiskt inventarium som upprättas för följande kategorier av kärnämne:

i)

Utarmat uran.

ii)

Naturligt uran.

iii)

Uran anrikat till mindre än 20 %.

iv)

Uran anrikat till 20 % eller mer.

v)

Plutonium.

vi)

Torium.

Artikel 19

Undantag

1.   Kommissionen får skriftligen bevilja producenter och användare av kärnämne undantag från bestämmelserna om form och periodicitet för rapporterna som avses i artiklarna 10–18, för att ta hänsyn till särskilda omständigheter under vilka kontrollerat kärnämne används eller framställs.

Undantag skall beviljas på begäran från de berörda personerna eller företagen med användning av blanketten i bilaga IX.

Undantag skall beviljas endast för ett helt materialbalansområde där kärnämne inte bearbetas eller lagras tillsammans med kärnämne för vilket undantag inte kan beviljas.

2.   Kommissionen kan bevilja undantag för ett materialbalansområde som innehåller

a)

mängder av kärnämne som motsvarar dem som anges i bilaga I-G och som bibehålls i samma skick under långa perioder,

b)

utarmat uran, naturligt uran eller torium som används uteslutande i icke-nukleär verksamhet,

c)

speciellt klyvbart material som används i en mängd av ett gram eller mindre som sensorer i instrument,

d)

plutonium med en isotopisk koncentration av plutonium-238 som överstiger 80 %.

3.   De personer eller företag som beviljas undantag skall lämna en årsrapport till kommissionen senast den 31 januari varje år med användning av blanketten i bilaga X. Denna rapport skall beskriva situationen i slutet av det föregående kalenderåret.

4.   Vid export av kärnämne till ett tredjeland skall de personer eller företag som beviljats undantag så snart som möjligt och senast 15 dagar efter utgången av den månad när exporten ägde rum lämna en rapport till kommissionen på blanketten i bilaga X. Av denna rapport skall framgå mängden kärnämne som exporterats och vilket lager med kärnämne som fortfarande omfattas av undantaget.

5.   Om kärnämne importeras från ett tredjeland skall de personer eller företag som beviljats undantag lämna en begäran till kommissionen om att lägga till detta material i förteckningen över material som redan omfattas av undantaget. Begäran skall lämnas till kommissionen på blanketten i bilaga IX så snart som personerna eller företagen känner till överföringsdagen och senast 15 dagar efter utgången av den månad när överföringen äger rum.

6.   Kommissionen kan i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6 fastställa andra specifika regler om vilken form rapporterna skall ha och hur ofta de skall lämnas.

7.   Om villkoren för undantag inte längre är uppfyllda, skall kommissionen upphäva undantaget på grundval av uppgifter från de personer eller företag som beviljats undantag.

KAPITEL IV

ÖVERFÖRINGAR MELLAN STATER

Artikel 20

Export och avsändning

1.   De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall lämna in en förhandsanmälan till kommissionen om råmaterial eller speciellt klyvbart material

a)

exporteras till ett tredjeland,

b)

avsänds från en icke-kärnvapenmedlemsstat till en kärnvapenmedlemsstat,

c)

avsänds från en kärnvapenmedlemsstat till en icke-kärnvapenmedlemsstat.

2.   Förhandsanmälan krävs endast

a)

om försändelsen överskrider ett effektivt kilogram,

eller

b)

om en anläggning till samma stat överför en total mängd av material som skulle kunna överskrida ett effektivt kilogram under en fortlöpande tolvmånadersperiod, även om ingen enskild försändelse överskrider ett effektivt kilogram.

3.   Förhandsanmälan skall göras med användning av blanketten i bilaga VI efter det att avtalet om överföringen har ingåtts, och den skall nå kommissionen minst åtta arbetsdagar innan materialet skall förpackas för överföring.

4.   Om så krävs med hänsyn till fysiskt skydd, får särskilda överenskommelser träffas med kommissionen avseende formen för och översändandet av denna anmälan.

5.   Export och avsändning av kärnämne som ingår i avfall eller malm omfattas inte av bestämmelserna i punkt 1-4.

Artikel 21

Import och mottagande

1.   De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall lämna in en förhandsanmälan till kommissionen, om råmaterial eller speciellt klyvbart material

a)

importeras från ett tredjeland,

b)

tas emot i en icke-kärnvapenmedlemsstat från en kärnvapenmedlemsstat,

c)

tas emot i en kärnvapenmedlemsstat från en icke-kärnvapenmedlemsstat.

2.   Förhandsanmälan krävs endast

a)

om försändelsen överskrider ett effektivt kilogram,

eller

b)

om en anläggning importerar eller får från samma stat en total mängd av material som skulle kunna överskrida ett effektivt kilogram under en fortlöpande tolvmånadersperiod, även om ingen enskild försändelse överskrider ett effektivt kilogram.

3.   Förhandsanmälan skall göras med användning av blanketten i bilaga VII så långt i förväg som möjligt före den förväntade ankomsten av materialet och senast på dagen för mottagandet, och den skall nå kommissionen minst fem arbetsdagar innan kärnämnet packas upp.

4.   Om så krävs med hänsyn till fysiskt skydd, får särskilda överenskommelser träffas med kommissionen avseende formen för och överföringen av denna anmälan.

5.   Import och mottagande av kärnämne som ingår i avfall eller malm omfattas inte av bestämmelserna i punkterna 1–4.

Artikel 22

Förlust eller fördröjning under överföring

En specialrapport skall lämnas in i enlighet med artikel 14 av de personer eller företag som gör en anmälan om en överföring enligt artiklarna 20 och 21, om de till följd av exceptionella omständigheter eller ett tillbud har erhållit uppgift om att kärnämne har eller verkar ha gått förlorat eller om det har förekommit en avsevärd fördröjning under överföringen.

Artikel 23

Meddelande om ändrat datum

Varje ändring av de datum för förpackandet före överföringen, för transporten i samband med överföringen eller för uppackningen av kärnämne som anges i förhandsanmälningarna enligt artiklarna 20 och 21, skall utan dröjsmål meddelas med uppgift om nya datum om dessa är kända, dock inte om ändringarna föranleder en specialrapport.

KAPITEL V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 24

Malmproducenter

1.   Varje person eller företag som utvinner malm på en medlemsstats territorium skall, inom 120 dagar efter det att denna förordning träder i kraft, redovisa en grundläggande teknisk beskrivning av malmutvinningen till kommissionen med användning av frågeformuläret i bilaga I-J samt översända verksamhetsprogrammet enligt artikel 5.

2.   Med undantag från artiklarna 7, 8 och 9 skall varje person eller företag som utvinner malm föra bok över detta, och i denna bokföring skall särskilt framgå mängderna av den utvunna malmen och den genomsnittliga halten av uran och torium samt lagret av utvunnen malm vid gruvan. Bokföringen skall också innehålla upplysningar om avsändningar med uppgift om datum, mottagare och mängd i varje fall.

Denna bokföring skall bevaras under minst fem år.

Artikel 25

Rapporter om malmsändning/-export

Med undantag från artiklarna 10-18 skall varje person eller företag som utvinner malm använda blanketten i bilaga VIII för att underrätta kommissionen

a)

senast den 31 januari varje år, om mängden av material som avsänts från varje gruva under föregående kalenderår,

och

b)

senast på avsändningsdagen, om malmexport till tredjeländer.

Artikel 26

Transportföretag och företag som tillhandahåller tillfällig lagring

Varje person eller företag som inom medlemsstaternas territorier transporterar kärnämne, eller tillfälligt lagrar kärnämne under transport, skall ta emot eller överlämna detta endast mot ett vederbörligen daterat och undertecknat mottagningsbevis. Detta mottagningsbevis skall ange namnen på överlämnande och mottagande part för transporterat kärnämne samt transporterad mängd samt materialets kategori, form och sammansättning.

Om så krävs med hänsyn till fysiskt skydd, får beskrivningen av transporterat kärnämne ersättas av en lämplig identifikation av försändelsen. Denna identifikation skall kunna spåras till den dokumentation som förvaras hos de personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket.

Denna dokumentation skall bevaras av avtalsparterna under minst fem år.

Artikel 27

Ersättningsdokumentation för transportföretag och företag som tillhandahåller tillfällig lagring

Dokumentationen enligt artikel 26 får ersättas av dokumentation som redan finns hos personer eller företag i enlighet med gällande förordningar som är tillämpliga på dem inom de medlemsstaters territorier där de bedriver sin verksamhet, förutsatt att den sistnämnda dokumentationen innehåller alla uppgifter som krävs enligt den artikeln.

Artikel 28

Mellanhänder

Alla mellanhänder som deltar i ingåendet av ett avtal om leverans av kärnämne, såsom auktoriserade agenter, mäklare eller kommissionärer, skall bevara all dokumentation som rör de transaktioner som genomförs av dem eller på deras vägnar under minst fem år efter det att avtalet har upphört att gälla. Dokumentationen skall innehålla uppgifter om avtalsparternas namn och avtalsdatum samt mängden, kategorin, formen, sammansättningen, ursprunget och bestämmelseorten för kärnämnena.

Artikel 29

Överföring av upplysningar och uppgifter

Kommissionen får till Internationella atomenergiorganet vidarebefordra information och uppgifter som erhållits enligt denna förordning.

Artikel 30

Preliminär lagerförteckning och bokföring avseende avfall

1.   Med undantag från artikel 11 skall varje person eller företag som behandlar eller lagrar kärnämne som tidigare redovisats som förvarat eller konditionerat avfall, inom 120 dagar efter det att denna förordning träder i kraft översända en preliminär lagerförteckning över alla kärnämnen uppdelade i kategorier.

2.   Varje person eller företag som behandlar eller lagrar kärnämne som tidigare redovisats som förvarat eller konditionerat avfall skall föra bok över detta.

Genom undantag från artiklarna 7–11, artikel 13 och artikel 17.1 i fråga om kärnämne som tidigare har redovisats som förvarat avfall och artiklarna 7–13 och artikel 17.1 i fråga om kärnämne som tidigare har redovisats som konditionerat avfall skall denna bokföring innefatta

a)

de driftuppgifter som används för att fastställa förändringar av mängder och sammansättning av kärnämnet,

b)

en lagerförteckning som skall uppdateras varje år efter den fysiska inventeringen,

c)

en beskrivning av den följd av åtgärder som vidtas för att förbereda och genomföra en fysisk inventering och för att säkerställa att denna är korrekt och fullständig,

d)

en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att fastställa orsaken till och omfattningen av varje oavsiktlig eller icke uppmätt förlust som kan ha förekommit,

e)

samtliga lagerförändringar så att det bokförda inventariet kan fastställas på begäran.

Rapporteringskraven i fråga om behandling av förvarat avfall skall anges i de särskilda kontrollbestämmelser som avses i artikel 6.

Artikel 31

Avfallsbehandling

De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall lämna in en förhandsanmälan till kommissionen om behandlingskampanjer avseende material som tidigare redovisats som förvarat eller konditionerat avfall, exklusive ompackning eller ytterligare konditionering utan separation av grundämnen.

Denna förhandsanmälan, som skall göras på blanketten i bilaga XII, skall innehålla uppgifter om mängden plutonium, höganrikat uran och uran-233 per sats, formen (glas, högaktiv vätska etc.), kampanjens planerade längd och den plats där materialet förvaras före och efter kampanjen. Denna anmälan skall nå kommissionen senast 200 dagar innan kampanjen börjar.

Artikel 32

Överföringar av konditionerat avfall

De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall senast den 31 januari varje år lämna följande årsrapporter:

a)

En rapport om avsändningar eller export av konditionerat avfall till en anläggning inom eller utanför medlemsstaternas territorier med användning av blanketten i bilaga XIII.

b)

En rapport om mottagande eller import av konditionerat avfall från en anläggning utan materialbalansområdeskod, eller från en anläggning utanför medlemsstaternas territorier med användning av blanketten i bilaga XIV.

c)

En rapport om ändrad placering av konditionerat avfall som innehåller plutonium, höganrikat uran eller uran-233 med användning av blanketten i bilaga XV.

Artikel 33

Internationella åtaganden

Bestämmelserna i denna förordning, särskilt artikel 3.2, artikel 31 och artikel 32 c, skall tillämpas i enlighet med gemenskapens och icke-kärnvapenmedlemsstaternas åtaganden enligt tilläggsprotokoll 1999/188/Euratom.

KAPITEL VI

TILLÄMPNING AV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INOM KÄRNVAPENMEDLEMSSTATERNAS TERRITORIER

Artikel 34

Särskilda bestämmelser för kärnvapenmedlemsstater

1.   Denna förordning skall inte gälla

a)

anläggningar eller delar av anläggningar som har avdelats för att uppfylla försvarskrav och som är belägna inom en kärnvapenmedlemsstats territorium,

eller

b)

kärnämne som har avdelats för att uppfylla försvarskrav av den kärnvapenmedlemsstaten.

2.   För kärnämne, anläggningar eller delar av anläggningar som kan komma att avdelas för att uppfylla försvarskrav och som är belägna inom en kärnvapenmedlemsstats territorium, skall denna förordning och förfarandena enligt förordningen tillämpas i en utsträckning som skall anges av kommissionen i samråd och i samförstånd med den berörda medlemsstaten, med hänsyn till bestämmelserna artikel 84 andra stycket i fördraget.

3.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 skall

a)

bestämmelserna i artiklarna 3.1, 4 och 6 gälla anläggningar eller delar av anläggningar som under vissa perioder endast drivs med kärnämne som kan komma att avdelas för att uppfylla försvarskrav, men som under andra perioder drivs uteslutande med civilt kärnämne,

b)

bestämmelserna i artiklarna 3.1, 4 och 6, med de undantag som krävs med hänsyn till nationens säkerhet, gälla anläggningar eller delar av anläggningar till vilka tillträde skulle kunna vara begränsat av dessa skäl, men som framställer, bearbetar, separerar, upparbetar eller på annat sätt samtidigt använder både civilt kärnämne och kärnämne som avdelats eller kan komma att avdelas för att uppfylla försvarskrav,

c)

bestämmelserna i artiklarna 2, 5, 7–32 samt punkterna 1 och 2 i denna artikel samt artiklarna och 35, 36 och 37 gälla alla typer av civilt kärnämne som finns i anläggningar eller delar av anläggningar enligt led a och b i denna punkt,

d)

bestämmelserna i artiklarna 3.2, 31 och 32 c inte gälla inom kärnvapenmedlemsstaternas territorier.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 35

Konfidentiella uppgifter

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt beslut 2001/844/EG/EKSG/Euratom gälla för information, uppgifter och dokument som kommissionen förvärvar eller erhåller enligt denna förordning.

Säkerheten när det gäller överföring av information skall avtalas mellan kommissionen och den person, det företag eller den enhet som berörs och skall stå i överensstämmelse med medlemsstaternas krav på överföring av sådan information.

Artikel 36

Anläggningar som kontrolleras från en plats utanför gemenskapen

Om en anläggning kontrolleras av en person eller ett företag som har sitt säte utanför gemenskapen skall samtliga skyldigheter enligt denna förordning uppfyllas av den lokala ledningen för anläggningen.

Artikel 37

Riktlinjer

Kommissionen skall genom en rekommendation anta och offentliggöra riktlinjer för tillämpningen av denna förordning och, vid behov, uppdatera dessa mot bakgrund av vunna erfarenheter i nära samråd med medlemsstaterna och efter att ha erhållit synpunkter från berörda parter.

Artikel 38

Upphävande

Förordning (Euratom) nr 3227/76 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 39

Övergångsperiod

Kommissionen får bevilja undantag från skyldigheten att använda rapportformulären i bilagorna III, IV och V. Undantaget skall gälla för personer eller företag som använder rapportformulären i bilagorna II, III och IV till förordning (Euratom) nr 3227/76 när den här förordningen träder i kraft. Undantaget skall beviljas för en period av högst fem år från den dagen.

De personer eller företag som avses i artikel 3.1 första stycket skall inom en period av tre år efter det att denna förordning träder i kraft underrätta kommissionen om det datum då de har för avsikt att börja använda rapporteringsformatet i bilagorna III, IV, och V. På en motiverad begäran och om ett program för genomförandet läggs fram, kan kommissionen i varje enskilt fall förlänga den perioden med upp till två år.

Artikel 40

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 363, 31.12.1976, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (Euratom) nr 2130/93 (EGT L 191, 31.7.1993, s. 75).

(2)  EGT L 51, 22.2.1978, s. 1.

(3)  EGT L 67, 13.3.1999, s. 1.

(4)  IAEA-dokument INFCIRC/263 från oktober 1978.

(5)  IAEA-dokument INFCIRC/290 från december 1981.

(6)  EGT L 308, 8.12.2000, s. 26. Arbetsordningen senast ändrat genom beslut 2004/563/EG, Euratom (EUT L 251, 27.7.2004, s. 9).

(7)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(8)  EGT 17, 6.10.1958, s. 406/58.


BILAGA I

FRÅGEFORMULÄR FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE TEKNISKA BESKRIVNINGEN AV ANLÄGGNINGARNA

I-A.   REAKTORER

Datum: …………

Anm.:

1.

Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är underställda kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

2.

Svaret ”inte tillämpligt” kan ges på frågor som inte är tillämpliga. Kommissionen har dock rätt att begära de ytterligare upplysningar den anser nödvändiga med anledning av frågeformuläret.

3.

Frågeformuläret, korrekt ifyllt och undertecknat, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratoms kärnämneskontroll, L-2920 Luxemburg.

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadress.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Ändamål och typ.

7.

Driftsätt som påverkar dess produktion (gällande skiftsystem, ungefärliga datum för driftperioder under året etc.).

8.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

9.

Översikt över anläggningen:

a)

Strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

b)

Lagerområde för inkommande material.

c)

Reaktorområde.

d)

Provnings- och experimentområde, laboratorier.

e)

Lagerområde för utgående material.

f)

Område för förvaring av kärnavfall.

10.

Ytterligare uppgifter om varje reaktor:

a)

Nominell termisk effekt.

b)

Råmaterial eller speciellt klyvbart material.

c)

Startvärden för anrikningen i härden.

d)

Moderator.

e)

Kylmedel.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Beskrivning av kärnämne (1)

11.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

12.

Tillräckligt detaljerade skisser över bränslepatroner, bränslestavar, bränsleplattor etc. för att ge en uppfattning om den allmänna strukturen med övergripande dimensioner. (Anordningar för stavbyte skall beskrivas, om så är tillämpligt, och det skall anges om detta är en rutinåtgärd.)

13.

Bränslematerial (inklusive material i styr- eller kompensationspatroner, om tillämpligt):

a)

Kemisk sammansättning eller de huvudsakliga legeringsbeståndsdelarna.

b)

Genomsnittlig anrikning per patron.

c)

Nominell vikt av kärnämne per patron, med konstruktionstoleranser.

14.

Kapselmaterial.

15.

Metod för identifiering av individuella patroner, stavar, plattor etc., om tillämpligt.

16.

Annat kärnämne som används i anläggningen (ange kortfattat ämne, ändamål och användningsområde, t.ex. hjälpstavar).

Flöde av kärnämne

17.

Flödesschema som visar följande: punkter där kärnämne identifieras eller mäts; materialbalansområden och inventarieplatser som används för bokföring av material; skattat intervall inom vilket inventariet av kärnämne på dessa platser kan variera under normala driftsförhållanden.

18.

Förväntade nominella bränslecykeldata, inbegripet följande:

a)

Reaktorhärdens laddning.

b)

Förväntad utbränning.

c)

Årligen utbytt bränslemängd.

d)

Tidsintervall för bränslebyten (under drift eller när anläggningen inte är i drift).

e)

Prognos för omsättning och inventarium samt för mottagning och avsändning.

Hantering av kärnämne

19.

Översikt över området för lagring av obestrålat bränsle, ritningar över platser för lagring av obestrålat bränsle och beskrivning av förpackning.

20.

Ritningar över rum för iordningställande av obestrålat bränsle och/eller provrum samt reaktorladdningsområde.

21.

Ritningar över utrustning för överföring av obestrålat och bestrålat bränsle, inklusive maskiner eller utrustning för bränslebyte.

22.

Ritningar över reaktortanken, vilka visar härdens läge och öppningar i tanken; beskrivning av metoden för bränslehantering i tanken.

23.

Ritning över härden som visar följande: allmän utformning, gitter, form, gitteravstånd och härdens dimensioner; reflektor; placering, former och dimensioner för styranordningar; experiment- och/eller bestrålningspositioner.

24.

Kanaler för bränslepatroner och styranordningar i härden (antal och storlek).

25.

Lagerområde för bestrålat bränsle:

a)

Ritning över lagerområde.

b)

Lagringsmetod.

c)

Lagringskapacitet.

d)

Ritning över utrustning för hantering av bestrålat bränsle.

e)

Minsta kyltid före avsändning av använt kärnbränsle.

f)

Ritning över och beskrivning av transportbehållare för bestrålat bränsle (t.ex. för att fastställa om plombering är möjlig).

26.

Provningsområde för kärnämne (om tillämpligt):

a)

Kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs.

b)

Beskrivning av den viktigaste utrustningen (t.ex. högaktiv cell, avkapsling av bränslestavar och upplösningsutrustning).

c)

Beskrivning av transportbehållare för kärnämne och av förpackning av avfall och rester (t.ex. för att fastställa om plombering är möjlig).

d)

Beskrivning av lagerområdet för obestrålat och bestrålat kärnämne.

e)

Ritningar över det ovan nämnda, om det inte omfattas av andra punkter.

Uppgifter om kylmedel

27.

Flödesdiagram för kylmedel vilka behövs för beräkningar av värmebalansen (med angivande av tryck, temperaturer och massflöde vid viktiga punkter).

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

28.

Beskriv systemet för bokföring och kontroll av kärnämne (beskriv det artikel- och/eller massbaserade bokföringssystemet, inklusive de provningsmetoder som används och skattad noggrannhet, och bifoga mallar för de blanketter som används vid samtliga bokförings- och kontrollförfaranden). Ange hur lång tid denna dokumentation skall bevaras.

Fysisk inventering

29.

Beskriv följande: förfaranden, planerad frekvens och metoder för den driftansvariges genomförande av fysisk inventering (både för bokföring per artikel och/eller massa inklusive de huvudsakliga provningsmetoderna och förväntad noggrannhet); tillträde till kärnämne i härden och till bestrålat kärnämne utanför härden; förväntade strålningsnivåer.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDEKONTROLL AV KÄRNÄMNE

30.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

31.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-B.   KRITISKA ANLÄGGNINGAR OCH NOLLEFFEKTANLÄGGNINGAR

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Ändamål och typ.

7.

Driftsätt (gällande skiftsystem, ungefärliga datum för driftperioder under året etc.).

8.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

9.

Översikt över anläggningen:

a)

Strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

b)

Lagerområde(n) för kärnämne.

c)

Område för installation av bränsleelement; laboratorier etc.

d)

Den kritiska uppställningen. (2)

10.

Ytterligare uppgifter (2):

a)

Högsta förväntade drifteffekt och/eller neutronflöde.

b)

Huvudtyp(er) av kärnämne och anrikning.

c)

Moderator.

d)

Reflektor, mantel.

e)

Kylmedel.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Beskrivning av kärnämne

11.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

12.

Tillräckligt detaljerade skisser över bränslepatroner, bränslestavar, bränsleplattor etc. för att visa den allmänna strukturen med övergripande dimensioner.

13.

Bränslematerial (inklusive material i styr- eller kompensationspatroner, om tillämpligt).

a)

Kemisk sammansättning eller de huvudsakliga legeringsbeståndsdelarna.

b)

Form och dimensioner.

c)

Anrikning av bränslestavar, bränsleplattor etc.

d)

Nominell vikt av kärnämnet, med konstruktionstoleranser.

14.

Kapselmaterial.

15.

Metod för identifiering av individuella patroner, stavar, plattor etc., om tillämpligt.

16.

Annat kärnämne som används i anläggningen (ange kortfattat ämne, ändamål och användningsområde, t.ex. hjälpstavar).

Plats för och hantering av kärnämne

17.

Beskrivning, inklusive översiktsritning, av

a)

områden för lagring och montering av kärnämne samt den kritiska uppställningen/de kritiska uppställningarna (inventarieplatser),

b)

de beräknade intervall inom vilket inventarium av kärnämne på dessa platser kan variera,

c)

den fysiska utplaceringen av utrustning som används för montering, provning och mätning av kärnämne,

samt

d)

transportvägar för kärnämne.

18.

Skiss över kritisk uppställningshärd som visar dess bärande strukturer, system för avskärmning och avledning av värme, med beskrivning (skall anges för varje kritisk uppställning om det finns flera än en i anläggningen).

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

19.

Beskriv systemet för bokföring och kontroll av kärnämne (beskriv det artikel- och/eller massbaserade bokföringssystemet, inklusive de provningsmetoder som används och skattad noggrannhet, och bifoga mallar för de blanketter som används vid samtliga bokförings- och kontrollförfaranden). Ange hur länge denna dokumentation skall bevaras.

Fysisk inventering

20.

Beskriv följande: förfaranden, planerad frekvens och metoder för den driftansvariges genomförande av fysisk inventering (både för bokföring per artikel och/eller massa inklusive de huvudsakliga provningsmetoderna och förväntad noggrannhet); tillträde till kärnämne i härden och till bestrålat kärnämne utanför härden; förväntade strålningsnivåer.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDET AV KÄRNÄMNESKONTROLLEN

21.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

22.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-C.   KONVERTERINGS-, FRAMSTÄLLNINGS- OCH UPPARBETNINGSANLÄGGNINGAR

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Ändamål och typ.

7.

Driftsätt som påverkar dess produktion (gällande skiftsystem, ungefärliga datum för driftperioder under året etc.).

8.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

9.

Översikt över anläggningen:

a)

Strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

b)

Transportvägar för kärnämne.

c)

Lagerområde för inkommande material.

d)

Varje huvudbearbetningsområde och bearbetningslaboratorium.

e)

Provnings- eller experimentområden.

f)

Lager för utgående kärnämne.

g)

Område för förvaring av kärnavfall.

h)

Analyslaboratorium.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Flöde, plats och hantering av kärnämne

10.

Flödesschema som visar följande: punkter där kärnämne identifieras eller mäts; materialbalansområden och inventarieplatser som används för bokföring av material; skattade intervall inom vilka inventarium av kärnämne på dessa platser kan variera under normala driftsförhållanden. Beskrivningen skall innefatta följande (om tillämpligt):

a)

Satsstorlek eller flödeshastighet.

b)

Metod för lagring eller förpackning.

c)

Lagringskapacitet.

d)

Allmän prognos för omsättning och inventarium samt för mottagning och avsändning.

11.

Utöver punkt 10 ovan skall en beskrivning av och ritningar över områden för lagring av inkommande material till upparbetningsanläggningar lämnas in. De skall innehålla uppgift om

a)

lägen för bränsleelement och hanteringsutrustning,

b)

typ av bränsleelement inklusive innehållet och anrikningsgraden av kärnämne.

12.

Utöver punkt 10 ovan skall beskrivningen av processens återvinningssteg innefatta följande, om informationen finns tillgänglig:

a)

Längden på tillfällig förvaring.

b)

Tidtabeller för extern återvinning (om tillämpligt).

13.

Utöver punkt 10 ovan skall beskrivningen av kasseringsstadiet i processen innefatta kasseringsmetoder (omhändertagande eller lagring).

14.

Under stationära förhållanden, för varje flödesschema som avses i punkterna 10 och 17 och under antagande av att driftformerna är enligt punkt 7, anges följande:

a)

Nominell omsättning per år.

b)

Inventarium i processen enligt deklarerad kapacitet.

15.

Beskriv de normala förfaranden som införts för fullständig eller delvis rengöring av anläggningen. Bifoga en beskrivning av särskilda provtagnings- och mätpunkter avsedda för rengöringen och den efterföljande fysiska inventeringen, om detta inte beskrivs under punkt 10 ovan.

Beskrivning av kärnämne

16.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

17.

Beskriv genom flödesscheman eller på annat sätt det uppskattade flödet och inventariet av allt kärnämne i lagrings- och bearbetningsområdena. Beskrivningen skall innefatta följande:

a)

Fysiska och kemiska former.

b)

Mängdintervall eller förväntade övre gränser för varje kategori av fast eller flytande kasserat material.

c)

Anrikningsintervall.

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

18.

Beskriv det bokföringssystem som används för att dokumentera och rapportera bokföringsuppgifter och för att upprätta materialbalanser. Mallar för de blanketter som används vid samtliga förfaranden skall bifogas. Ange hur länge denna dokumentation skall bevaras.

19.

Ange när och hur ofta materialbalanser upprättas, inklusive dem som upprättas under produktionskampanjer. Beskriv metoden och förfarandet för justering av bokföringen efter en fysisk inventering.

20.

Beskriv förfarandet för hantering av skillnader mellan avsändarens och mottagarens materialuppgifter och metoder för justering av bokföringen.

21.

Beskriv förfarandet för korrigering av bokföringen efter procedurfel eller skrivfel och dess inverkan på avsändar-mottagardifferenser.

Fysisk inventering

22.

Hänvisning till punkt 15. Identifiera den utrustning som skall betraktas som behållare för kärnämne under fysisk inventering, i de flödesscheman som avses i punkterna 10 och 17. Ange tidsplanen för fysisk inventering under en kampanj.

Metoder för mätning, provtagning och analys

23.

Beskriv metoden för att fastställa varje mätning vid den angivna punkten. Ekvationer eller tabeller som används och beräkningar som görs för att fastställa faktisk vikt eller volym skall anges. Ange om uppgifter dokumenteras automatiskt eller manuellt. Metoden och praktiska förfaranden för provtagning vid varje angiven punkt skall beskrivas.

24.

Beskriv de analytiska metoder som används för bokföringsändamål. Hänvisa till en manual eller en rapport, om möjligt.

Kontroll av mätnoggrannhet

25.

Beskriv följande: det kvalitetskontrollprogram för mätningar som behövs för bokföring av material, inklusive program (tillsammans med noggrannhetsvärden) för den fortlöpande utvärderingen av precision och avvikelse för vikt, volym och provtagning, samt för kalibreringen av tillhörande utrustning; metoden för kalibrering av den mätutrustning som avses i punkt 24; typ av och kvalitet på de standarder som används för de analysmetoder som avses i punkt 24; typ av använd analysutrustning med angivelse av metod för kalibrering och kalibreringsfrekvens.

Statistisk utvärdering

26.

Beskriv metoder för statistisk utvärdering av uppgifter som samlats in genom mätkontrollprogram för utvärdering av mätningarnas precision och noggrannhet och för skattning av mätosäkerhet (dvs. bestämning av standardavvikelsen för mätningarnas slumpmässiga och systematiska fel). Beskriv också de statistiska förfaranden som används för att kombinera skattningar av enskilda fel för att få standardavvikelserna för sammanlagda fel för avsändar-mottagardifferens, bokfört inventarium, fysisk inventarium och oredovisad kärnämnesmängd.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDET AV KÄRNÄMNESKONTROLLEN

27.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

28.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-D.   LAGRINGSANLÄGGNINGAR (3)

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Ändamål och typ.

7.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

8.

Översikt över anläggningen som visar strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Beskrivning av kärnämne

9.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

10.

Beskriv genom ritningar eller på annat sätt allt kärnämne i anläggningen, utvisande

a)

alla typer av artiklar inklusive normal hanteringsutrustning,

b)

kemisk sammansättning eller de huvudsakliga legeringsbeståndsdelarna,

c)

form och dimensioner,

d)

anrikning,

e)

nominell vikt av kärnämnet, med konstruktionstoleranser,

f)

kapslingsmaterial,

g)

metoder för att identifiera artiklar.

Plats för och hantering av kärnämne

11.

Beskriv genom ritningar eller på annat sätt följande:

a)

Lagringsområden för kärnämne (inventarieplatser).

b)

Beräknade intervall inom vilka inventarier av kärnämne på dessa platser kan variera.

c)

Lagrings- och/eller transportbehållare för kärnämne.

d)

Transportvägar och utrustning som används vid förflyttning av kärnämne, om tillämpligt.

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

12.

Beskriv systemet för bokföring och kontroll av kärnämne (beskriv det artikel- och/eller massbaserade bokföringssystemet, inklusive de provningsmetoder som används och skattad noggrannhet, och bifoga mallar för de blanketter som används vid samtliga bokförings- och kontrollförfaranden). Ange hur länge denna dokumentation skall bevaras.

Fysisk inventering

13.

Beskriv förfaranden, planerad frekvens och metoder för den driftansvariges genomförande av fysisk inventering (för bokföring per artikel och/eller massa, inklusive de huvudsakliga provningsmetoderna), samt förväntad noggrannhet.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDET AV KÄRNÄMNESKONTROLLEN

14.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

15.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-E.   ANLÄGGNINGAR FÖR ISOTOPSEPARATION

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadress.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Tidsplan för uppförandet (om anläggningen inte är i drift):

a)

Datum för påbörjandet av uppförandet.

b)

Datum för godkännande av anläggningen.

c)

Datum för idrifttagande.

7.

Ändamål och typ (nominell separationskapacitet, anrikningsapparatur etc.).

8.

Driftsätt som påverkar dess produktion (gällande skiftsystem, ungefärliga driftperioder under året etc.).

9.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

10.

Översikt över anläggningen:

a)

Strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

b)

Inneslutning av vissa delar av anläggningen.

c)

Transportvägar för kärnämne.

d)

Lagerområde för inkommande material.

e)

Varje huvudbearbetningsområde och bearbetningslaboratorium, inklusive vägnings- och provtagningsområde, dekontamineringsområde, renings- och inmatningsområde etc.

f)

Provnings- eller experimentområden.

g)

Lagerområde för utgående material.

h)

Område för förvaring av kärnavfall.

i)

Analyslaboratorium.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Beskrivning av kärnämne

11.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

12.

Beskriv genom flödesscheman eller på annat sätt det uppskattade flödet och inventariet av allt kärnämne i lagrings- och bearbetningsområdena. Beskrivningen skall innefatta följande:

a)

Fysiska och kemiska former.

b)

Anrikningsintervall för tillfört material, produkt och restfraktion.

c)

Mängdintervall eller förväntade övre gränser för varje kategori av fast eller flytande kasserat material.

Flöde, plats och hantering av kärnämne

13.

Beskriv genom diagram eller på annat sätt lagrings- och bearbetningsområden. Beskrivningen skall innefatta följande:

a)

Provtagnings- och mätpunkter.

b)

Satsstorlek eller flödeshastighet.

c)

Metod för lagring eller förpackning.

d)

Lagringskapacitet.

14.

Utöver uppgifterna i punkt 13 ovan skall beskrivningen av anläggningen innefatta följande:

a)

Lagringskapacitet.

b)

Tekniker eller metoder för anrikning.

c)

Möjliga punkter för tillförsel, produkt och restfraktion.

d)

Återvinningsapparatur.

e)

Typ och storlek av använda UF6-cylindrar samt fyllnings- och tömningsmetoder.

15.

Energiförbrukning skall anges där så behövs.

16.

Varje diagram skall ange följande, under stationära förhållanden:

a)

Nominell omsättning per år.

b)

Fysiskt inventarium av material under bearbetning.

c)

Omfattningen av materialförlust på grund av läckage, nedbrytning, avsättning etc.

d)

Arrangemang för regelbundet underhåll av anläggningen (periodisk avstängning eller fortlöpande utbyte av komponenter etc.).

17.

Beskriv särskilda provtagnings- eller mätpunkter som används i samband med dekontaminering av utrustning som inte hör till processen och som skall underhållas eller bytas ut.

18.

Beskriv platsen för förvaring av processavfall, inklusive förvaringsmetod, lagringsperiod, typ av förvaring etc.

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

19.

Beskriv det bokföringssystem som används för att dokumentera och rapportera bokföringsuppgifter och för att upprätta materialbalanser. Mallar för de blanketter som används vid samtliga förfaranden skall bifogas. Ange hur denna dokumentation skall bevaras.

20.

Ange när och hur ofta materialbalanser upprättas, inklusive alla som upprättats under produktionskampanjer. Beskriv metoden och förfarandet för justering av bokföringen efter en fysisk inventering.

21.

Beskriv förfarandet för hantering av skillnader mellan avsändarens och mottagarens materialuppgifter och metoder för justering av bokföringen.

22.

Beskriv förfarandet för korrigering av bokföringen efter procedurfel eller skrivfel och dess inverkan på avsändar-mottagardifferenser, om tillämpligt.

Fysisk inventering

23.

Identifiera utrustning som anges i den beskrivning som avses i punkterna 13 och 18 och som skall betraktas som behållare för kärnämne under fysisk inventering. Ange tidpunkterna för fysisk inventering.

Metoder för mätning, provtagning och analys

24.

Hänvisa till den information som ges i punkterna 13 och 17 för platsen för provtagnings- och mätpunkter.

25.

Beskriv metoden för att fastställa varje mätning vid den angivna punkten. Ekvationer eller tabeller som används och beräkningar som görs för att fastställa faktisk vikt eller volym skall anges. Ange om uppgifter dokumenteras automatiskt eller manuellt. Metoden och praktiska förfaranden för provtagning vid varje angiven punkt skall beskrivas. Ange antalet prov som tas och förkastningskriterier.

26.

Beskriv analytiska metoder som används för bokföringsändamål. Hänvisa till en manual eller en rapport, om möjligt.

Kontroll av mätnoggrannhet

27.

Beskriv programmen för den fortlöpande utvärderingen av precision och avvikelse för vikt, volym och provtagning samt för kalibreringen av tillhörande utrustning.

28.

Beskriv följande: typ av och kvalitet på de standarder som används för analytiska metoder som anges i punkt 26; typ av använd analysutrustning; metod för kalibrering och kalibreringsfrekvens.

Statistisk utvärdering

29.

Beskriv metoder för statistisk utvärdering av uppgifter som samlats in genom mätkontrollprogram för utvärdering av mätningarnas precision och noggrannhet och för skattning av mätosäkerhet (dvs. bestämning av standardavvikelsen för mätningarnas slumpmässiga och systematiska fel). Beskriv också de statistiska förfaranden som används för att kombinera skattningar av enskilda fel för att få standardavvikelserna för sammanlagda fel för avsändar-mottagardifferenser, bokfört inventarium, fysiskt inventarium och oredovisad kärnämnesmängd.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDET AV KÄRNÄMNESKONTROLLEN

30.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

31.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-F.   ANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDER KÄRNÄMNE I MÄNGDER ÖVER ETT EFFEKTIVT KILOGRAM

Datum: …………

För varje anläggning av en typ som inte omfattas av avsnitten A–E och som använder mer än ett effektivt kilogram per år skall följande uppgifter ges:

Identifikation av anläggningen.

Allmänna arrangemang vid anläggningen, inklusive sådana som rör användning och bokföring av material, inneslutning och övervakning.

Beskrivning av användningen av kärnämne (artikel 3.1).

Bokföring och kontroll av kärnämne, inklusive tekniker för fysisk inventering.

Övriga upplysningar som är relevanta för genomförandet av kärnämneskontroll.

De upplysningar som krävs enligt dessa rubriker är i tillämpliga fall desamma som krävs för de anläggningstyper som omfattas av avsnitten C, D och E i denna bilaga.

I-G.   ANLÄGGNINGAR SOM ÄR KANDIDATER TILL MEDLEMSKAP I CATCH ALL MATERIALBALANSOMRÅDET (CAM)

Datum: …………

För dessa innehavare beräknas det totala inventariet som summan av lagret av varje kategori av kärnämne som innehas. Summorna skall anges som en procentandel av följande gränser:

utarmat uran

350 000 g eller

torium

200 000 g eller

naturligt uran

100 000 g eller

låganrikat uran

1 000 g eller

höganrikat uran

5 g eller

plutonium

5 g

Exempel:

a)

En innehavare av 4 g plutonium har ett inventarium vars andel är 80 % (4/5).

b)

En innehavare av 1 g höganrikat uran plus 20 000 g naturligt uran har ett inventarium vars procentandel är 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IDENTIFIERING AV ANLÄGGNINGEN OCH KÄRNÄMNET

1.

Namn.

2.

Ägare och/eller driftansvarig.

3.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

4.

Typ av kärnämne.

5.

Beskrivning av behållare som används för lagring och hantering.

6.

Beskrivning av användningen av kärnämne (artikel 3.1).

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Innehavarnas skyldigheter har förenklats enligt följande:

A.

Begränsningar för innehav och förflyttning

Om något enskilt mottagande av kärnämne överskrider de mängder som anges ovan, eller om procentandelen för anläggningens inventarium överskrider 100 % vid någon tidpunkt, skall kommissionen omedelbart underrättas.

B.

Bokföringsdokumentation och driftrapporter som skall bevaras

Bokföringsdokumentation och driftrapporter skall upprätthållas på ett sätt som gör det lätt att kontrollera rapporter som lämnats till kommissionen och eventuella korrigeringar i dessa.

C.

Rapporter om inventarieförändringar

Rapporter om inventarieförändringar behöver bara lämnas in om något inventarium förändras.

En anmärkning som förklarar ovanliga förändringar och rättelser eller andra uppgifter i rapporten skall bifogas. Särskilt skall identifikation och adress anges för alla enheter till vilka material transporteras (inklusive export) eller från vilka material erhålls (inklusive import).

Även om det inte skett några förändringar under året, skall ett utgående bokfört inventarium fastställas kategorivis per den 31 december. Denna redovisning skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratoms kärnämneskontroll, L-2920 Luxemburg senast den 31 januari varje år.

D.

Rapportblankett

Ingen specialblankett krävs för rapporten enligt C ovan. Rapporten kan göras i form av brev.

I-H.   ANLÄGGNINGAR FÖR BEHANDLING ELLER LAGRING AV AVFALL (4)

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd).

6.

Ändamål och typ.

7.

Översikt över området (karta som visar anläggningen, gränser, byggnader, vägar, floder, järnvägar etc.).

8.

Översikt över anläggningen:

a)

Strukturell inneslutning, inhägnader och tillfartsvägar.

b)

Transportvägar för kärnämne.

c)

Områden för förvaring av kärnavfall.

d)

Varje huvudbearbetningsområde och bearbetningslaboratorium.

e)

Provnings- eller experimentområden.

f)

Analyslaboratorium.

ALLMÄNNA ARRANGEMANG VID ANLÄGGNINGEN, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR ANVÄNDNING OCH BOKFÖRING AV MATERIAL, INNESLUTNING OCH ÖVERVAKNING

Platser för och hantering av kärnämne

9.

Beskriv användningen av kärnämne (artikel 3.1).

10.

Beskriv genom ritningar eller på annat sätt följande:

a)

Lagringsområden för kärnämne (inventarieplatser).

b)

Beräknade intervall inom vilka inventarier av kärnämne på dessa platser kan variera.

c)

Lagrings- och/eller transportbehållare för kärnämne.

d)

Transportvägar och utrustning som används vid förflyttning av kärnämne, om tillämpligt.

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

Bokföringssystem

11.

Beskrivning av systemet för bokföring och kontroll av kärnämne. Mallar för de blanketter som används vid samtliga förfaranden skall bifogas. Ange hur länge denna dokumentation skall bevaras.

Fysisk inventering

12.

Beskrivning av förfaranden, planerad frekvens och metoder för den driftansvariges genomförande av fysisk inventering (för bokföring per artikel och/eller massa, inklusive de huvudsakliga provningsmetoderna), samt förväntad noggrannhet.

ÖVRIGA UPPGIFTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR GENOMFÖRANDET AV KÄRNÄMNESKONTROLLEN

13.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.

14.

Uppgifter om hälso- och säkerhetsbestämmelser som skall iakttas vid anläggningen och som inspektörerna skall följa.

I-J.   ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR (5)

Datum: …………

IDENTIFIKATION AV ANLÄGGNINGEN OCH KÄRNÄMNET

1.

Namn.

2.

Plats, exakt adress med telefon- och faxnummer och e-postadresser.

3.

Ägare (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

4.

Driftansvarig (juridiskt ansvarigt organ eller juridiskt ansvarig person).

5.

Typ av kärnämne.

6.

Beskrivning av transportbehållare för lagring och hantering (t.ex. för att fastställa om plombering är möjlig).

7.

Beskrivning av användningen av kärnämne (artikel 3.1).

8.

Malmproducenter skall ange anläggningens potentiella årliga omsättning.

9.

Nuvarande status (t.ex. under konstruktion, i drift eller stängd)

BOKFÖRING OCH KONTROLL AV KÄRNÄMNE

10.

Beskrivning av förfarandena för bokföring och kontroll av kärnämne, inklusive förfaranden för fysisk inventering.

11.

Organisationen av bokföring och kontroll av kärnämne.


(1)  Punkterna 12–15 skall besvaras för varje typ av bränslepatron i anläggningen. En terminologi som överensstämmer med punkt 12 bör användas.

(2)  Skall anges för varje kritisk uppställning om det finns flera än en i anläggningen.

(3)  Separata anläggningar som normalt inte har samband med reaktorer, med anriknings-, omvandlings- och framställningsanläggningar eller med anläggningar för kemisk upparbetning och återvinning.

(4)  Separata anläggningar som uteslutande hanterar, lagrar eller behandlar avfallsmaterial (och som inte utgör en del av anläggningar – för anrikning, omvandling, framställning, kemisk upparbetning och återvinning – eller reaktorer).

(5)  Termen ”övriga” betecknar alla de anläggningar som inte omfattas av avsnitten A–H och som regelmässigt använder kärnämne i mängder som inte överskrider ett effektivt kilogram. Den inkluderar uttryckligen malmproducenter (punkt 8 ovan).


BILAGA II

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET (1)

Områdets beteckning

Redovisningens nr (2)

Redovisningsdatum

Rapportperiod (3)

Kommentarer (4)


Post (5)

Ref. (6)

MBA-kod (7)

Byggnad (8)

Allmän beskrivning, inkl. användningen av innehållet (9)

Kommentarer (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdesföreträdarens namn och underskrift: …………

Förklaringar

(1)

Den första redovisningen skall inkludera alla kärntekniska anläggningar samt andra byggnader enligt beskrivningen i artikel 2.21. En särskild post krävs för varje byggnad på området. Efterföljande årliga redovisningar för uppdatering skall endast omfatta de områden och byggnader som har genomgått ändringar sedan den föregående redovisningen. En karta över området skall bifogas den första redovisningen och uppdateras vid behov.

(2)

Redovisningarna numreras löpande för varje område. Den första områdesredovisningen har nummer ”1”.

(3)

”Rapporteringsperioden” för den första redovisningen är ett ”från och med”-datum, medan datum då tidsperioden börjar och slutar skall anges i alla senare årliga uppdateringar. Det förutsätts att den information som lämnas är giltig från och med slutdatumet. Alla datum bör anges i formatet DDMMÅÅÅÅ.

(4)

Kommentarer som gäller hela området.

(5)

Varje ”post” i varje redovisning skall numreras löpande. Den första posten har nummer ”1”.

(6)

”Ref.”-kolumnen skall användas för att hänvisa till en annan post. I ”Ref.”-kolumnen anges den berörda redovisningens nummer och postens nummer (exempel: 10-20 hänvisar till post 20 i redovisning 10). Av hänvisningen framgår att den berörda posten kompletterar eller uppdaterar uppgifter som rapporterats tidigare. Flera hänvisningar får anges vid behov.

(7)

I kolumnen ”MBA-kod” skall MBA-koden anges för byggnaden i fråga.

(8)

I kolumnen ”Byggnad” skall ett byggnadsnummer eller en annan beteckning anges som otvetydigt identifierar byggnaden på den schematiska kartan över området.

(9)

I kolumnen ”Allmän beskrivning” skall följande anges för varje byggnad:

a)

Byggnadens ungefärliga storlek (antalet våningar och den totala golvytan i kvadratmeter).

b)

Byggnadens användning, inklusive tidigare användning av byggnaden som kan vara relevant vid tolkning av annan information (t.ex. resultaten av miljöprovtagning) som är tillgänglig för kommissionen

samt

c)

Byggnadens huvudsakliga innehåll, där detta inte framgår tillräckligt tydligt av den angivna användningen.

Beskrivningar av verksamhet som angetts tidigare i frågeformuläret för den grundläggande tekniska beskrivningen behöver dock inte upprepas.

(10)

Kommentarer som gäller för respektive post.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är underställda kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, eller motsvarande blankett i elektroniskt format, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratoms kärnämneskontroll, L-2920 Luxemburg.


BILAGA III

RAPPORT OM INVENTARIEFÖRÄNDRINGAR

Etikett/tagg

Innehåll

Kommentarer

#

MBA

Tecken (4)

Materialbalansområdeskod (MBA-kod) för det rapporterande materialbalansområdet

1

Report type

Tecken (1)

I för rapport om inventarieförändringar

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Datum när rapporten blev klar

3

Report number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

4

Line count

Nummer (8)

Totalt antal rader i rapporten

5

Start report

DDMMÅÅÅÅ

Den första dagen i rapportperioden

6

End report

DDMMÅÅÅÅ

Den sista dagen i rapportperioden

7

Reporting person

Tecken (30)

Namn på den person som ansvarar för rapporten

8

Transaction ID

Nummer (8)

Löpnummer

9

IC code

Tecken (2)

Typ av inventarieförändring

10

Batch

Tecken (20)

Unik beteckning för en sats av kärnämne

11

KMP

Tecken (1)

Nyckelmätpunkt

12

Measurement

Tecken (1)

Mätkod

13

Material form

Tecken (2)

Kod för materialform

14

Material container

Tecken (1)

Kod för materialbehållare

15

Material state

Tecken (1)

Kod för materialtillstånd

16

MBA from

Tecken (4)

MBA-kod för avsändande materialbalansområde (endast vid koderna för inventarieförändringar [IC-koderna] RD och RF)

17

MBA to

Tecken (4)

MBA-kod för mottagande materialbalansområde (endast vid IC-koderna SD och SF)

18

Previous batch

Tecken (20)

Namn på den föregående satsen (endast vid IC-koden RB)

19

Original date

DDMMÅÅÅÅ

Bokföringsdatum för den rad som skall rättas (alltid för första raden i rättelsekedjan)

20

PIT date

DDMMÅÅÅÅ

Datum för den fysiska inventering (PIT) som justeringen av den oredovisade kärnämnesmängden hänvisar till (används endast vid IC-koden MF)

21

Line number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

22

Accounting date

DDMMÅÅÅÅ

Datum när inventarieförändringen ägde rum eller blev känd

23

Items

Nummer (6)

Antal artiklar

24

Element category

Tecken (1)

Kärnämneskategori

25

Element weight

Nummer (24,3)

Grundämnets vikt

26

Isotope

Tecken (1)

G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233

27

Fissile weight

Nummer (24,3)

Vikt av klyvbar isotop

28

Isotopic Composition

Tecken (130)

U, Pu isotopisk vikt (endast om det medges enligt de särskilda kontrollbestämmelserna)

29

Obligation

Tecken (2)

Särskilt kontrollåtagande

30

Previous category

Tecken (1)

Föregående kärnämneskategori (används endast vid IC-koderna CB, CC och CE)

31

Previous obligation

Tecken (2)

Föregående åtagande (används endast vid IC-koderna BR, CR, PR och SR)

32

CAM code from

Tecken (8)

Kod för beteckning av avsändande mindre innehavare

33

CAM code to

Tecken (8)

Kod för beteckning av mottagande mindre innehavare

34

Document

Tecken (70)

Beteckning som den driftansvarige fastställt för styrkande underlag

35

Container ID

Tecken (20)

Beteckning som den driftansvarige definierat för behållare

36

Correction

Tecken (1)

D för radering, A för tillägg (används endast i kombination med radering), L för rader som införts separat i efterhand

37

Previous report

Nummer (8)

Rapportnummer för den rad som skall rättas

38

Previous line

Nummer (8)

Radnummer för den rad som skall rättas

39

Comment

Tecken (256)

Den driftansvariges kommentar

40

Burn-up

Nummer (6)

Utbränning i MWd/t (används endast vid IC-koderna NL och NP i kärnreaktorer)

41

CRC

Nummer (20)

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll

42

Previous CRC

Nummer (20)

Hashkod för rad som skall rättas

43

Advance notification

Tecken (8)

Beteckning på förhandsanmälan som sänts till Euratom (används endast vid IC-koderna RD, RF, SD och SF)

44

Campaign

Tecken (12)

Kampanjbeteckning för upparbetningsanläggningar

45

Reactor

Tecken (12)

Reaktor-ID för upparbetningskampanjer

46

Error path

Tecken (8)

Specialkod för utvärderingsändamål

47

Förklaringar

1.

MBA/MATERIALBALANSOMRÅDE:

Kod för rapporterande materialbalansområde. Koden meddelas av kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYP:

I för inventarieförändringsrapporter.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATUM:

Datum när rapporten blev klar.

4.

REPORT NUMBER/RAPPORTNUMMER:

Löpnummer, utan avbrott.

5.

LINE COUNT/RADANTAL:

Totalt antal rader i rapporten.

6.

START REPORT/RAPPORTSTART:

Den första dagen i rapportperioden.

7.

END REPORT/RAPPORTSLUT:

Den sista dagen i rapportperioden.

8.

REPORTING PERSON/RAPPORTÖR:

Namn på den person som ansvarar för rapporten.

9.

TRANSACTION ID/TRANSAKTIONSBETECKNING:

Löpnummer. Anger till vilken fysisk transaktion inventarieförändringsraden hör.

10.

IC CODE/IC-KOD:

En av följande koder skall användas:

Nyckelord

Kod

Förklaring

Mottagande

RD

Mottagande av kärnämne från ett materialbalansområde inom EU.

Import

RF

Import av kärnämne från ett tredjeland.

Mottagande från en verksamhet som inte omfattas av kontroll

RN

Mottagande av kärnämne från en verksamhet som inte omfattas av kärnämneskontroll (artikel 34).

Avsändning

SD

Överföring av kärnämne till ett materialbalansområde inom EU.

Export

SF

Export av kärnämne till ett tredjeland.

Avsändning till en verksamhet som inte omfattas av kontroll

SN

Överföring av kärnämne till en verksamhet som inte omfattas av kärnämneskontroll (artikel 34).

Överföring till konditionerat avfall

TC

Kärnämne som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har konditionerats på ett sådant sätt (t.ex. genom inneslutning i glas, cement, betong eller bitumen [asfalt]) att det inte längre lämpar sig för kärnteknisk användning. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium. Särskilda poster måste skapas för denna typ av material.

Utsläpp i miljön

TE

Kärnämne som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som oåterkalleligt har släppts ut i miljön till följd av ett planerat utsläpp. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium.

Överföring till förvarat avfall

TW

Kärnämne som alstrats till följd av en behandling eller ett tillbud i driften och som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har överförts till en särskild plats inom materialbalansområdet, varifrån det kan återvinnas. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium. Särskilda poster måste skapas för denna typ av material.

Återföring från behandlat avfall

FC

Återföring av konditionerat avfall till materialbalansområdets inventarium. Gäller t.ex. när konditionerat avfall genomgår behandling.

Återföring från förvarat avfall

FW

Återföring av förvarat avfall till materialbalansområdets inventarium. Gäller t.ex. när förvarat avfall återvinns från den särskilda förvaringsplatsen inom materialbalansområdet, antingen för behandling som innebär separation av grundämnen inom materialbalansområdet eller för borttransport från detsamma.

Oavsiktlig förlust

LA

Oåtervinnbar och oavsiktlig förlust av kärnämne till följd av ett tillbud i driften. Användningen av denna kod förutsätter att en särskild rapport sänds till kommissionen.

Oförutsett förvärv

GA

Upptäckt av okänt innehav av kärnämne, utom när det upptäcks i samband med en fysisk inventering. Användningen av denna kod förutsätter att en särskild rapport sänds till kommissionen.

Kategoribyte

CE

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan till följd av en anrikningsprocess (endast en rad skall rapporteras per kategoribyte).

Kategoribyte

CB

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan till följd av en blandning (endast en rad skall rapporteras per kategoribyte).

Kategoribyte

CC

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan för alla typer av kategoribyten som inte omfattas av CE och CB (endast en rad skall rapporteras per kategoribyte).

Satsbyte

RB

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en sats till en annan (endast en rad skall rapporteras per satsbyte).

Byte av särskilt kontrollåtagande

BR

Bokföringsöverföring av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande (artikel 17.1) till ett annat för att balansera det totala uranlagret efter en blandning (endast en rad skall rapporteras per byte).

Byte av särskilt kontrollåtagande

PR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), används när kärnämne förs in i eller lämnar ett bokföringsområde (endast en rad skall rapporteras per byte).

Byte av särskilt kontrollåtagande

SR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), efter ett byte eller en ersättning (endast en rad skall rapporteras per byte).

Byte av särskilt kontrollåtagande

CR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), i samtliga fall som inte omfattas av koderna BR, PR eller SR (endast en rad skall rapporteras per byte).

Nukleär produktion

NP

Ökad mängd av kärnämne på grund av nukleär transformation.

Nukleär förlust

NL

Minskad mängd av kärnämne på grund av nukleär transformation.

Avsändar-mottagar-differens

DI

Avsändar-mottagardifferens (se artikel 2.19).

Ny uppmätning

NM

Mängd av kärnämne i en viss sats, som bokförts i materialbalansområdet som skillnaden mellan en nyuppmätt mängd och dess tidigare bokförda och som inte är vare sig en avsändar-mottagardifferens eller en rättelse.

Balansjustering

BJ

Mängd av kärnämne som bokförts i materialbalansområdet som skillnaden mellan en fysisk inventering som den driftansvarige gjort för egna ändamål (utan att rapportera en förteckning över fysiskt inventarium till kommissionen) och det bokförda inventariet som fastställts samma dag.

Oredovisad kärnämnesmängd

MF

Bokföringsmässig justering av oredovisad kärnämnesmängd. Utgör skillnaden mellan det utgående fysiska inventariet (PE) och det utgående bokförda inventariet (BA) som anges i materialbalansrapporten (bilaga IV). Det ursprungliga datumet skall vara detsamma som för genomförandet av den fysiska inventeringen, medan bokföringsdatumet skall vara ett datum efter tidpunkten för den fysiska inventeringen.

Avrundning

RA

Justering för att summan av mängder som rapporteras under en viss period skall stämma överens med materialbalansområdets utgående bokförda inventarium.

Isotopjustering

R5

Justering för att summan av isotopkvantiteter som rapporteras skall stämma överens med materialbalansområdets utgående bokförda inventarium av U-235.

Materialframställning

MP

Mängd av kärnämne som framställts av ämnen som ursprungligen inte omfattades av kärnämneskontroll, men som gör det nu på grund av att dess koncentration överskrider minimigränserna.

Användningen har upphört

TU

Mängd av kärnämne som av praktiska och ekonomiska skäl inte anses återvinningsbart och som

i)

används i slutprodukter för icke-nukleära ändamål,

eller

ii)

ingår i avfall i mycket små koncentrationer som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar, även om dessa ämnen inte släpps ut i miljön.

Den berörda mängden kärnmaterial skall strykas ur inventariet för ett materialbalansområde.

Utgående bokfört inventarium

BA

Utgående bokfört inventarium i slutet av en rapporteringsperiod och vid PIT-datumet. Anges för respektive kategori av kärnämne och för varje särskilt kontrollåtagande.

11.

BATCH/SATS:

Satsbeteckningen får väljas av den driftansvarige, dock

a)

skall vid inventarieförändring ”Mottagande (RD)”, den av avsändaren använda satsbeteckningen anges,

b)

får en satsbeteckning inte användas på nytt för en annan sats i samma materialbalansområde,

12.

KMP/NYCKELMÄTPUNKT:

Nyckelmätpunkt. Koderna meddelas den berörda anläggningen i de särskilda kontrollbestämmelserna. Om inga koder har fastställts, skall et-tecknet (&) användas.

13.

MEASUREMENT/MÄTNING:

Den grundval på vilken mängden av rapporterat kärnämne fastställts skall anges. En av följande koder skall användas:

Uppmätt

Beräknat

Förklaring

M

E

I det rapporterande materialbalansområdet.

N

F

I ett annat materialbalansområde.

T

G

I det rapporterande materialbalansområdet, när vikterna redan har angetts i en tidigare inventarieförändringsrapport eller förteckning över fysiskt inventarium.

L

H

I ett annat materialbalansområde, när vikterna redan har angetts i en tidigare inventarieförändringsrapport eller förteckning över fysiskt inventarium för det berörda materialbalansområdet.

14.

MATERIAL FORM/MATERIALFORM:

Använd följande koder:

Materialform – Huvudtyp

Undertyp

Kod

Malmer

 

OR

Koncentrat

 

YC

Uranhexafluorid (UF6)

 

U6

Urantetrafluorid (UF4)

 

U4

Urandioxid (UO2)

 

U2

Urantrioxid (UO3)

 

U3

Uranoxid (U3O8)

 

U8

Toriumoxid (ThO2)

 

T2

Lösningar

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Övriga

LO

Pulver

Homogent

PH

Heterogent

PN

Keramer

Kutsar

CP

Kulor

CS

Övriga

CO

Metaller

Rena

MP

Legeringar

MA

Bränsle

Stavar

ER

Plattor

EP

Knippen

EB

Patroner

EA

Övriga

EO


Materialform – Huvudtyp

Undertyp

Kod

Förseglade preparat

 

QS

Små mängder eller prover

 

SS

Rester

Homogent

SH

Heterogena (utrensat material, slagg, slam, fina kornfraktioner, övrigt)

SN

Fast avfall

Inkapslingsmaterial

AH

Diverse (plast, handskar, papper etc.)

AM

Kontaminerad utrustning

AC

Övrigt

AO

Flytande avfall

Lågaktivt

WL

Mellanaktivt

WM

Högaktivt

WH

Konditionerat avfall

Glas

NG

Bitumen

NB

Cement

NC

Övrigt

NO

 

 

15.

MATERIAL CONTAINER/MATERIALBEHÅLLARE:

Använd följande koder:

Typ av behållare

Kod

Cylinder

C

Packe

P

Trumma

D

Separat bränsleenhet

S

Häck

B

Flaska

F

Tank eller annan behållare

T

Övriga

O

16.

MATERIAL STATE/MATERIALTILLSTÅND:

Använd följande koder:

Tillstånd

Kod

Obestrålat kärnämne

F

Bestrålat kärnämne

I

Avfall

W

Oåtervinnbart material

N

17.

MBA FROM/MBA FRÅN:

Används endast i samband med inventarieförändringskoderna RD och RF. För RD rapporteras koden för det avsändande materialbalansområdet. Om den koden är okänd, anges F, Q eller W (för avsändande materialbalansområde i Frankrike, Förenade kungariket respektive en icke-kärnvapenstat) och avsändarens fullständiga namn och adress måste anges i kommentarfältet (fält 40). För inventarieförändringskoden RF anges landskoden för den exporterande staten, eller MBA-koden för den exporterande anläggningen om den är känd, och avsändarens fullständiga namn och adress anges i kommentarfältet (fält 40).

18.

MBA TO/MBA TILL:

Används endast i samband med inventarieförändringskoderna SD och SF. För SD anges koden för det mottagande materialbalansområdet. Om den koden är okänd, anges F, Q eller W (för mottagande materialbalansområde i Frankrike, Förenade kungariket respektive en icke-kärnvapenstat) och mottagarens fullständiga namn och adress måste anges i kommentarfältet (fält 40). För inventarieförändringskoden SF anges landskoden för den importerande staten, eller MBA-koden för den exporterande anläggningen om den är känd, och mottagarens fullständiga namn och adress anges i kommentarfältet (fält 40).

19.

PREVIOUS BATCH/FÖREGÅENDE SATS:

Satsbeteckning före satsbyte. Satsbeteckningen efter satsbytet skall rapporteras i fält 11.

20.

ORIGINAL DATE/URSPRUNGLIGT DATUM:

Vid rättelse skall man rapportera dag, månad och år då den rättade raden ursprungligen rapporterades. Vid rättelser i flera led (rättelsekedja) skall det ursprungliga datumet alltid vara bokföringsdatumet för den första raden i kedjan. För rader som införts separat i efterhand anges som ursprungligt datum den dag då inventarieförändringen ägde rum.

21.

PIT DATE/PIT-DATUM:

Datum för den fysiska inventering som angavs i den materialbalansrapport på vilken bokföringsjusteringen av oredovisade kärnämnesmängder grundar sig. Används endast med inventarieförändringskoden MF.

22.

LINE NUMBER/RADNUMMER:

Löpnummer som börjar med ”1” i varje rapport, utan avbrott.

23.

ACCOUNTING DATE/BOKFÖRINGSDATUM:

Dag, månad och år då inventarieförändringen ägde rum eller blev känd.

24.

ITEMS/ARTIKLAR:

Det antal artiklar som en sats består av skall rapporteras. Om en inventarieförändring består av flera rader, skall summan av antalet rapporterade artiklar vara lika med det totala antal artiklar som hör till samma transaktionsbeteckning. Om transaktionen omfattar mer än en grundämneskategori, skall antalet artiklar enbart anges i raden/raderna för kategorin av högst strategiskt värde (i fallande ordning: P, H, L, N, D, T).

25.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDÄMNESKATEGORI:

Använd följande koder:

Kärnämneskategori

Kod

Plutonium

P

Höganrikat uran

(20 % anrikning och över)

H

Låganrikat uran

(högre än naturlig halt men mindre än 20 % anrikning)

L

Naturligt uran

N

Utarmat uran

D

Torium

T

26.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDÄMNETS VIKT:

Vikten av den grundämneskategori som anges i fält 25 skall rapporteras. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

27.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denna kod anger arten av klyvbara isotoper som berörs. Anges endast när vikten av klyvbara isotoper rapporteras (fält 28). Använd kod G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233.

28.

FISSILE WEIGHT/VIKT AV KLYVBAR ISOTOP:

Såvida inte annat anges i de särskilda kontrollbestämmelserna, skall vikten av klyvbara isotoper endast rapporteras för anrikat uran och kategoriförändringar där anrikat uran ingår. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

29.

ISOTOPIC COMPOSITION/ISOTOPISK SAMMANSÄTTNING:

Om det anges i de särskilda kontrollbestämmelserna skall den isotopiska sammansättningen av U och/eller Pu rapporteras i formatet som en viktförteckning [nummer (18.3)] avdelat med semikolon för att ange vikten för U-233, U-234, U-235, U-236 och U-238 eller Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 och Pu-242. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

30.

OBLIGATION/ÅTAGANDE:

Uppgift om det särskilda kontrollåtagande som gemenskapen har åtagit sig enligt ett avtal som träffats med ett tredjeland eller en internationell organisation gällande kärnämnet (artikel 17). Kommissionen kommer att meddela anläggningarna de lämpliga koderna.

31.

PREVIOUS CATEGORY/FÖREGÅENDE KATEGORI:

Koden för kategorin av kärnämne före kategoribytet. Koden efter bytet skall rapporteras i fält 25. Den används endast i samband med inventarieförändringskoderna CE, CB och CC.

32.

PREVIOUS OBLIGATION/FÖREGÅENDE ÅTAGANDE:

Koden för det särskilda kontrollåtagande kärnämnet omfattades av före bytet. Koden efter bytet skall rapporteras i fält 30. Används endast vid inventarieförändringskoderna BR, CR, PR och SR.

33.

CAM CODE FROM/CAM-KOD FRÅN:

Kod för anläggning enligt bilaga I-G som avsänder material. Kommissionen kommer att meddela den lämpliga koden till den driftansvarige (eller till enheten). Förenklad rapportering gäller för dessa driftansvariga.

34.

CAM CODE TO/CAM-KOD TILL:

Kod för anläggning enligt bilaga I-G som mottar material. Kommissionen kommer att meddela den lämpliga koden till den driftansvarige (eller till enheten). Förenklad rapportering gäller för dessa driftansvariga.

35.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Beteckning på styrkande underlag. Den driftansvarige fastställer själv beteckningen.

36.

CONTAINER ID/BETECKNING FÖR BEHÅLLARE:

Nummer som den driftansvarige själv fastställt för behållare. Uppgiften är frivillig och kan användas i de fall där numret på behållaren inte framgår av satsbeteckningen.

37.

CORRECTION/RÄTTELSE:

Rättelser skall göras genom att den/de felaktiga posten/posterna raderas och den/de korrekta läggs till, om tillämpligt. Använd följande koder:

Kod

Förklaring

D

Radering. Den rad som skall raderas skall identifieras genom att ange rapportnumret (4) i fält 38, radnumret (22) i fält 39 och radens hashkod (42) i fält 43, vilka angavs på den ursprungliga raden. Andra fält behöver inte fyllas i.

A

Tillägg (endast i kombination med radering). Den korrekta raden skall rapporteras med alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (38) och fältet ”föregående rad” (39). I fältet ”föregående rad” (39) skall radnumret (22) för den rad som ersätts av ett tillägg som görs i kombination med radering anges.

L

Försenad rad (separat tillägg). Den försenade rad som läggs till skall innehålla alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (38). Fältet ”föregående rapport” (38) skall innehålla rapportnumret (4) på den rapport i vilken den försenade raden borde ha ingått.

38.

PREVIOUS REPORT/FÖREGÅENDE RAPPORT:

Ange rapportnumret (4) på den rad som skall rättas.

39.

PREVIOUS LINE/FÖREGÅENDE RAD:

Vid raderingar, eller tillägg som görs i kombination med radering, anges radnumret (22) på den rad som skall rättas.

40.

COMMENT/KOMMENTAR:

Här kan den driftansvarige fylla i en kort kommentar (ersätter separat kortfattad anmärkning).

41.

BURN-UP/UTBRÄNNING:

Vid inventarieförändring av typ NP och NL i kärnreaktorer. Anges i MWd/t.

42.

CRC/HASHKOD:

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll. Kommissionen kommer att informera den driftansvarige om vilken algoritm som skall användas.

43.

PREVIOUS CRC/FÖREGÅENDE HASHKOD:

Hashkod för den rad som skall rättas.

44.

ADVANCE NOTIFICATION/FÖRHANDSANMÄLAN:

Beteckning på förhandsanmälan (enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen). Används vid inventarieförändringar av typ SF och RF. För inventarieförändringar av typ SD och RD används fältet när den avsändande och mottagande staten inte är part i samma avtal om kärnämneskontroll med Internationella Atomenergiorganet och Euratoms kontor för kärnämneskontroll.

45.

CAMPAIGN/KAMPANJ:

Unik beteckning för upparbetningskampanj. Används endast vid inventarieförändringar i ett eller flera processmaterialbalansområden vid upparbetningsanläggningar för utbränt kärnbränsle.

46.

REACTOR/REAKTOR:

Unik beteckning för den reaktor från vilken bestrålat bränsle lagras eller upparbetas. Används endast vid inventarieförändringar i anläggningar för lagring av utbränt kärnbränsle eller upparbetningsanläggningar.

47.

ERROR PATH/FELVÄG:

Särskild kod som beskriver mätfel och hur de fortplantar sig. Används för bedömning av materialbalanser. Anläggningen och kommissionen enas om vilka koder som skall användas.

ALLMÄNT OM IFYLLANDET AV RAPPORTBLANKETTERNA

1.

Vid överföring av kärnämne skall avsändaren förse mottagaren med alla uppgifter som behövs för inventarieförändringsrapporten.

2.

Om sifferuppgifter innehåller decimaler, skall punkt användas som decimaltecken.

3.

Följande 55 tecken är tillåtna: de 26 stora bokstäverna A-Z, siffrorna 0-9 och tecknen ”plus” (+), ”minus” (-), ”snedstreck” (/), ”asterisk” (*), ”mellanslag”, ”lika med” (=), ”större än” (>), ”mindre än” (<), ”punkt”, ”komma”, ”främre parentestecken”, ”bortre parentestecken”, ”kolon”, ”dollar” ($), ”procent” (%), ”citattecken” (”), ”semikolon”(;), ”frågetecken” (?) och ”et-tecken” (&).

4.

Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

5.

Rapporterna skall utarbetas enligt det etiketterade rapportformat som är erkänt i hela världen och som kommissionen och de driftansvariga har enats om.

6.

Rapporterna, korrekt ifyllda och undertecknade, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA IV

MATERIALBALANSRAPPORT

Etikett/tagg

Innehåll

Kommentarer

#

MBA

Tecken (4)

Materialbalansområdeskod (MBA-kod) för det rapporterande materialbalansområdet

1

Report type

Tecken (1)

M för materialbalansrapport

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Datum när rapporten blev klar

3

Start report

DDMMÅÅÅÅ

Materialbalansrapportens startdatum (datum för senaste fysiska inventering + 1 dag)

4

End report

DDMMÅÅÅÅ

Materialbalansrapportens slutdatum (datum för den aktuella fysiska inventeringen)

5

Report number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

6

Element category

Tecken (1)

Kärnämneskategori

7

Line count

Nummer (8)

Totalt antal rader i rapporten

8

Reporting person

Tecken (30)

Namn på den person som ansvarar för rapporten

9

IC code

Tecken (2)

Typ av inventarieförändring

10

Line number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

11

Element weight

Nummer (24,3)

Grundämnets vikt

12

Isotope

Tecken (1)

G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233

13

Fissile weight

Nummer (24,3)

Vikt av klyvbar isotop

14

Obligation

Tecken (2)

Kontrollåtagande

15

Correction

Tecken (1)

D för radering, A för tillägg (används endast i kombination med radering), L för rader som införts separat i efterhand

16

Previous report

Nummer (8)

Rapportnummer för den rad som skall rättas

17

Previous line

Nummer (8)

Radnummer för den rad som skall rättas

18

Comment

Tecken (256)

Den driftansvariges kommentar

19

CRC

Nummer (20)

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll

20

Previous CRC

Nummer (20)

Hashkod för rad som skall rättas

21

Förklaringar

1.

MBA/MATERIALBALANSOMRÅDE:

Kod för rapporterande materialbalansområde. Koden meddelas av kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYP:

M för materialbalansrapport.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATUM:

Datum när rapporten blev klar.

4.

START REPORT/RAPPORTSTART:

Materialbalansrapportens startdatum, dvs. datumet dagen efter den dag då närmast föregående fysiska inventering gjordes.

5.

END REPORT/RAPPORTSLUT:

Materialbalansrapportens slutdatum, dvs. datum för den aktuella fysiska inventeringen.

6.

REPORT NUMBER/RAPPORTNUMMER:

Löpnummer, utan avbrott.

7.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDÄMNESKATEGORI:

Använd följande koder för kärnämneskategorier:

Kärnämneskategori

Kod

Plutonium

P

Höganrikat uran

(20 % anrikning och över)

H

Låganrikat uran

(högre än naturlig halt men mindre än 20 % anrikning)

L

Naturligt uran

N

Utarmat uran

D

Torium

T

8.

LINE COUNT/RADANTAL:

Totalt antal rader i rapporten.

9.

REPORTING PERSON/RAPPORTÖR:

Namn på den person som ansvarar för rapporten.

10.

IC CODE/IC-KOD:

De olika typerna av inventarieuppgifter och inventarieförändringar skall anges i den ordningsföljd som anges nedan enligt följande koder:

Nyckelord

Kod

Förklaring

Ingående fysiskt inventarium

PB

Fysiskt inventarium i början av rapporteringsperioden (måste vara lika med det fysiska inventariet i slutet av den föregående rapporteringsperioden).

Inventarieförändringar

(endast koder i nedanstående lista)

 

Vid varje typ av inventarieförändring skall en sammanfattande (ackumulerad) rad skapas för hela rapporteringsperioden (först ökningar, sedan minskningar).

Utgående bokfört inventarium

BA

Bokfört inventarium i slutet av rapporteringsperioden (måste vara lika med den aritmetiska summan av de föregående posterna i materialbalansrapporten).

Utgående fysiskt inventarium

PE

Fysiskt inventarium i slutet av rapporteringsperioden.

Oredovisad kärnämnesmängd

MF

Kärnämne som inte redovisats. Beräknas som

”utgående fysiskt inventarium (PE)”

minus

”utgående bokfört inventarium (BA)”.

För inventarieförändringar skall en av följande koder användas:

Nyckelord

Kod

Förklaring

Mottagande

RD

Mottagande av kärnämne från ett materialbalansområde inom EU.

Import

RF

Import av kärnämne från ett tredjeland.

Mottagande från en verksamhet som inte omfattas av kontroll

RN

Mottagande av kärnämne från en verksamhet som inte omfattas av kärnämneskontroll (artikel 34).

Avsändning

SD

Överföring av kärnämne till ett materialbalansområde inom EU.

Export

SF

Export av kärnämne till ett tredjeland.

Avsändning till en verksamhet som inte omfattas av kontroll

SN

Överföring av kärnämne till en verksamhet som inte omfattas av kärnämneskontroll (artikel 34).

Överföring till konditionerat avfall

TC

Kärnämne som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har konditionerats på ett sådant sätt (t.ex. genom inneslutning i glas, cement, betong eller bitumen) att det inte längre lämpar sig för kärnteknisk användning. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium. Särskilda poster måste skapas för denna typ av material.

Utsläpp i miljön

TE

Kärnämne som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som oåterkalleligt har släppts ut i miljön till följd av ett planerat utsläpp. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium.

Överföring till förvarat avfall

TW

Kärnämne som alstrats till följd av en behandling eller ett tillbud i driften och som ingår i avfall som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar och som har överförts till en särskild plats inom materialbalansområdet, varifrån det kan återvinnas. Mängden av kärnämne som ingår skall dras av från materialbalansområdets inventarium. Särskilda poster måste skapas för denna typ av material.

Återföring från konditionerat avfall

FC

Återföring av konditionerat avfall till materialbalansområdets inventarium. Gäller t.ex. när konditionerat avfall genomgår behandling.

Återföring från förvarat avfall

FW

Återföring av förvarat avfall till materialbalansområdets inventarium. Gäller t.ex. när förvarat avfall återvinns från den särskilda förvaringsplatsen inom materialbalansområdet, antingen för behandling som innebär separation av grundämnen inom materialbalansområdet eller för borttransport från detsamma.

Oavsiktlig förlust

LA

Oåtervinnbar och oavsiktlig förlust av kärnämne till följd av ett tillbud i driften. Denna kod får endast användas i materialbalansrapporten om en särskild rapport har sänts till kommissionen när förlusten skedde eller blev känd.

Oförutsett förvärv

GA

Upptäckt av okänt innehav av kärnämne, utom när det upptäcks i samband med en fysisk inventering. Denna kod får endast användas i materialbalansrapporten om en särskild rapport har sänts till kommissionen när förlusten skedde eller blev känd.

Kategoribyte

CE

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan till följd av en anrikningsprocess.

Kategoribyte

CB

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan till följd av blandning.

Kategoribyte

CC

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från en kategori (artikel 18) till en annan för alla typer av kategoribyten som inte omfattas av koderna CE och CB.

Byte av särskilt kontrollåtagande

BR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1) för att balansera det totala uranlagret efter en blandning.

Byte av särskilt kontrollåtagande

PR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), används när kärnämne förs in i eller lämnar ett bokföringsområde.

Byte av särskilt kontrollåtagande

SR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), efter ett byte eller en ersättning.

Byte av särskilt kontrollåtagande

CR

Bokföringsöverföring av en mängd av kärnämne från ett särskilt kontrollåtagande till ett annat (artikel 17.1), för alla fall som inte omfattas av koderna BR, PR eller SR.

Nukleär produktion

NP

Ökad mängd av kärnämne på grund av nukleär transformation.

Nukleär förlust

NL

Minskad mängd av kärnämne på grund av nukleär transformation.

Avsändar-mottagar-differens

DI

Avsändar-mottagardifferens (se artikel 2.19).

Ny uppmätning

NM

Mängd av kärnämne i en viss sats, som bokförts i materialbalansområdet som skillnaden mellan en nyuppmätt mängd och dess tidigare bokförda och som inte är vare sig en avsändar-mottagardifferens eller en rättelse.

Balansjustering

BJ

Mängd av kärnämne som bokförts i materialbalansområdet som skillnaden mellan en fysisk inventering som den driftansvarige gjort för egna ändamål (utan att rapportera en förteckning över fysiskt inventarium till kommissionen) och det bokförda inventarium som fastställts samma dag.

Avrundning

RA

Justering för att summan av mängder som rapporteras under en viss period skall stämma överens med materialbalansområdets utgående bokförda inventarium.

Isotopjustering

R5

Justering för att summan av isotopkvantiteter som rapporteras skall stämma överens med materialbalansområdets utgående bokförda inventarium av U-235.

Materialframställning

MP

Mängd av kärnämne som framställts av ämnen som ursprungligen inte omfattades av kärnämneskontroll, men som gör det nu på grund av att dess koncentration överskrider minimigränserna.

Användningen har upphört

TU

Mängd av kärnämne som av praktiska och ekonomiska skäl inte anses återvinningsbart och som

i)

används i slutprodukter för icke-nukleära ändamål,

eller

ii)

ingår i avfall i mycket små koncentrationer som uppmätts eller beräknats på grundval av mätningar, även om dessa ämnen inte släpps ut i miljön.

Den berörda mängden kärnmaterial skall strykas ur inventariet för ett materialbalansområde.

11.

LINE NUMBER/RADNUMMER:

Löpnummer som börjar med ”1”, utan avbrott.

12.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDÄMNETS VIKT:

Vikten av den grundämneskategori som anges i fält 7 skall rapporteras. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

13.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denna kod anger arten av klyvbara isotoper som ingår och skall användas när vikten av klyvbara isotoper rapporteras. Använd kod G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233.

14.

FISSILE WEIGHT/VIKT AV KLYVBAR ISOTOP:

Såvida inte annat anges i de särskilda kontrollbestämmelserna, skall vikten av klyvbara isotoper endast rapporteras för anrikat uran och kategoriförändringar där anrikat uran ingår. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

15.

OBLIGATION/ÅTAGANDE:

Uppgift om det särskilda kontrollåtagande som gemenskapen har åtagit sig enligt ett avtal som träffats med ett tredjeland eller en internationell organisation gällande kärnämnet (artikel 17). Kommissionen kommer att meddela anläggningarna de lämpliga koderna.

16.

CORRECTION/RÄTTELSE:

Rättelser skall göras genom att den/de felaktiga raden/raderna raderas och den/de korrekta raden/raderna läggs till, om tillämpligt. Använd följande koder:

Kod

Förklaring

D

Radering. Den rad som skall raderas skall identifieras genom att ange rapportnumret (6) i fält 17, radnumret (11) i fält 18 och radens hashkod (20) i fält 21, vilka angavs på den ursprungliga raden. Andra fält behöver inte fyllas i.

A

Tillägg (endast i kombination med radering). Den korrekta raden skall rapporteras med alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (17) och fältet ”föregående rad” (18). I fältet ”föregående rad” (18) skall radnumret (11) för den rad som ersätts av ett tillägg som görs i kombination med radering anges.

L

Försenad rad (separat tillägg). Den försenade rad som läggs till skall innehålla alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (17). Fältet ”föregående rapport” (17) skall innehålla rapportnumret (6) på den rapport i vilken den försenade raden borde ha ingått.

17.

PREVIOUS REPORT/FÖREGÅENDE RAPPORT:

Ange rapportnumret (6) på den rad som skall rättas.

18.

PREVIOUS LINE/FÖREGÅENDE RAD:

Vid raderingar, eller tillägg som alltid föregås av radering, anges radnumret (11) på den rad som skall rättas.

19.

COMMENT/KOMMENTAR:

Här kan den driftansvarige fylla i en kort kommentar (ersätter separat kortfattad anmärkning).

20.

CRC/HASHKOD:

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll. Kommissionen kommer att informera den driftansvarige om vilken algoritm som skall användas.

21.

PREVIOUS CRC/FÖREGÅENDE HASHKOD:

Hashkod för den rad som skall rättas.

ALLMÄNT OM IFYLLANDET AV RAPPORTBLANKETTERNA

De allmänna anmärkningarna 2, 3, 4, 5 och 6 i slutet av bilaga III gäller i tillämpliga delar.


BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKT INVENTARIUM (PIL)

Etikett/tagg

Innehåll

Kommentarer

#

MBA

Tecken (4)

Materialbalansområdeskod (MBA-kod) för det rapporterande materialbalansområdet

1

Report type

Tecken (1)

P för förteckningar över fysiskt inventarium

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Datum när rapporten blev klar

3

Report number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

4

PIT date

DDMMÅÅÅÅ

Datum för genomförandet av den fysiska inventeringen

5

Line count

Nummer (8)

Totalt antal rader i rapporten

6

Reporting person

Tecken (30)

Namn på den person som ansvarar för rapporten

7

PIL_ITEM_ID

Nummer (8)

Löpnummer

8

Batch

Tecken (20)

Unik beteckning för en sats av kärnämne

9

KMP

Tecken (1)

Nyckelmätpunkt

10

Measurement

Tecken (1)

Mätkod

11

Element category

Tecken (1)

Kärnämneskategori

12

Material form

Tecken (2)

Kod för materialform

13

Material container

Tecken (1)

Kod för materialbehållare

14

Material state

Tecken (1)

Kod för materialtillstånd

15

Line number

Nummer (8)

Löpnummer, utan avbrott

16

Items

Nummer (6)

Antal artiklar

17

Element weight

Nummer (24,3)

Grundämnets vikt

18

Isotope

Tecken (1)

G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233

19

Fissile weight

Nummer (24,3)

Vikt av klyvbar isotop

20

Obligation

Tecken (2)

Kontrollåtagande

21

Document

Tecken (70)

Beteckning som den driftansvarige fastställt för styrkande underlag

22

Container ID

Tecken (20)

Beteckning som den driftansvarige definierat för behållare

23

Correction

Tecken (1)

D för radering, A för tillägg (används endast i kombination med radering), L för rader som införts separat i efterhand

24

Previous report

Nummer (8)

Rapportnummer för den rad som skall rättas

25

Previous line

Nummer (8)

Radnummer för den rad som skall rättas

26

Comment

Tecken (256)

Den driftansvariges kommentar

27

CRC

Nummer (20)

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll

28

Previous CRC

Nummer (20)

Hashkod för rad som skall rättas

29

Förklaringar

1.

MBA/MATERIALBALANSOMRÅDE:

Kod för rapporterande materialbalansområde. Koden meddelas av kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYP:

P för förteckningar över fysiskt inventarium.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATUM:

Datum när rapporten blev klar.

4.

REPORT NUMBER/RAPPORTNUMMER:

Löpnummer, utan avbrott.

5.

PIT DATE/PIT-DATUM:

Dag, månad och år när den fysiska inventeringen gjordes. Skall ange situationen kl. 24.00.

6.

LINE COUNT/RADANTAL:

Totalt antal rader i rapporten.

7.

REPORTING PERSON/RAPPORTÖR:

Namn på den person som ansvarar för rapporten.

8.

PIL_ITEM_ID/PIL_ARTIKEL-BETECKNING:

Löpnummer gemensam för all PIL-rader som avser samma fysiska objekt.

9.

BATCH/SATS:

Om en satsuppföljning krävs i de särskilda kontrollbestämmelserna, skall samma satsbeteckning upprepas som tidigare använts för den satsen i en inventarieförändringsrapport eller tidigare förteckning över fysiskt inventarium.

10.

KMP/NYCKELMÄTPUNKT:

Nyckelmätpunkt. Koderna meddelas den berörda anläggningen i de särskilda kontrollbestämmelserna. Om ingen kod har fastställts, skall et-tecknet (&) användas.

11.

MEASUREMENT/MÄTNING:

Den grundval på vilken mängden av rapporterat kärnämne fastställts skall anges. En av följande koder skall användas:

Uppmätt

Beräknat

Förklaring

M

E

I det rapporterande materialbalansområdet.

N

F

I ett annat materialbalansområde.

T

G

I det rapporterande materialbalansområdet, när vikterna redan har angetts i en tidigare inventarieförändringsrapport eller förteckning över fysiskt inventarium.

L

H

I ett annat materialbalansområde, när vikterna redan har angetts i en tidigare inventarieförändringsrapport eller förteckning över fysiskt inventarium för det berörda materialbalansområdet.

12.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDÄMNESKATEGORI:

Använd följande koder:

Kärnämneskategori

Kod

Plutonium

P

Höganrikat uran

(20 % anrikning och över)

H

Låganrikat uran

(högre än naturlig halt och mindre än 20 % anrikning)

L

Naturligt uran

N

Utarmat uran

D

Torium

T

13.

MATERIAL FORM/MATERIALFORM:

Använd följande koder:

Materialform – Huvudtyp

Undertyp

Kod

Malmer

 

OR

Koncentrat

 

YC

Uranhexafluorid (UF6)

 

U6

Urantetrafluorid (UF4)

 

U4

Urandioxid (UO2)

 

U2

Urantrioxid (UO3)

 

U3

Uranoxid (U3O8)

 

U8

Toriumoxid (ThO2)

 

T2

Lösningar

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Övriga

LO

Pulver

Homogent

PH

Heterogent

PN

Keramer

Kutsar

CP

Kulor

CS

Övriga

CO

Metaller

Rena

MP

Legeringar

MA

Bränsle

Stavar

ER

Plattor

EP

Knippen

EB

Patroner

EA

Övriga

EO

Förseglade preparat

 

QS

Små mängder eller prover

 

SS

Rester

Homogent

SH

Heterogena (utrensat material, slagg, slam, fina kornfraktioner, övrigt)

SN

Fast avfall

Inkapslingsmaterial

AH

Diverse (plast, handskar, papper etc.)

AM

Kontaminerad utrustning

AC

Övrigt

AO

Flytande avfall

Lågaktivt

WL

Mellanaktivt

WM

Högaktivt

WH

Konditionerat avfall

Glas

NG

Bitumen

NB

Cement

NC

Övrigt

NO

14.

MATERIAL CONTAINER/MATERIALBEHÅLLARE:

Använd följande koder:

Typ av behållare

Kod

Cylinder

C

Packe

P

Trumma

D

Separat bränsleenhet

S

Häck

B

Flaska

F

Tank eller annan behållare

T

Övriga

O

15.

MATERIAL STATE/MATERIALTILLSTÅND:

Använd följande koder:

Tillstånd

Kod

Obestrålat kärnämne

F

Bestrålat kärnämne

I

Avfall

W

Oåtervinnbart material

N

16.

LINE NUMBER/RADNUMMER:

Löpnummer som börjar med ”1” i varje rapport, utan avbrott.

17.

ITEMS/ARTIKLAR:

På varje rad i förteckningen över fysiskt inventarium skall antalet berörda artiklar anges. Om en grupp av artiklar som hör till samma sats rapporteras som flera rader, skall summan av antalet artiklar som rapporteras vara lika med det totala antalet artiklar i gruppen. Om raderna omfattar mer än en grundämneskategori, skall antalet artiklar enbart anges i raden/raderna för kategorin av högst strategiskt värde (i fallande ordning: P, H, L, N, D, T).

18.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDÄMNETS VIKT:

Vikten av den grundämneskategori som anges i fält 12 skall rapporteras. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

19.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denna kod anger arten av klyvbara isotoper som berörs. Anges endast när vikten av klyvbara isotoper rapporteras. Använd kod G för U-235, K för U-233, J för en blandning av U-235 och U-233.

20.

FISSILE WEIGHT/VIKT AV KLYVBAR ISOTOP:

Såvida inte annat anges i de särskilda kontrollbestämmelserna, skall vikten av klyvbara isotoper endast rapporteras för anrikat uran och kategoriförändringar där anrikat uran ingår. Alla vikter skall anges i gram. Decimaltalen i bokföringsraderna kan anges med högst tre decimaler.

21.

OBLIGATION/ÅTAGANDE:

Uppgift om det särskilda kontrollåtagande som gemenskapen har åtagit sig enligt ett avtal som träffats med ett tredjeland eller en internationell organisation gällande kärnämnet (artikel 17). Kommissionen kommer att meddela anläggningarna de lämpliga koderna.

22.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Beteckning på styrkande underlag. Den driftansvarige fastställer själv beteckningen.

23.

CONTAINER ID/BETECKNING FÖR BEHÅLLARE:

Nummer som den driftansvarige själv fastställt för behållare. Uppgiften är frivillig och kan användas i de fall där numret på behållaren inte framgår av satsbeteckningen.

24.

CORRECTION/RÄTTELSE:

Rättelser skall göras genom att den/de felaktiga raden/raderna raderas och den/de korrekta raden/raderna läggs till, om tillämpligt. Använd följande koder:

Kod

Förklaring

D

Radering. Den rad som skall raderas skall identifieras genom att ange rapportnumret (4) i fält 25, radnumret (16) i fält 26 och radens hashkod (28) i fält 29, vilka angavs på den ursprungliga raden. Andra fält behöver inte fyllas i.

A

Tillägg (endast i kombination med radering). Den korrekta raden skall rapporteras med alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (25) och fältet ”föregående rad” (26). I fältet ”föregående rad” (26) skall radnumret (16) för den rad som ersätts av ett tillägg som görs i kombination med radering anges.

L

Försenad rad (separat tillägg). Den försenade rad som läggs till skall innehålla alla datafält, inklusive fältet ”föregående rapport” (25). Fältet ”föregående rapport” (25) skall innehålla rapportnumret (4) på den rapport i vilken den försenade raden borde ha ingått.

25.

PREVIOUS REPORT/FÖREGÅENDE RAPPORT:

Ange rapportnumret (4) på den rad som skall rättas.

26.

PREVIOUS LINE/FÖREGÅENDE RAD:

Vid raderingar, eller tillägg som alltid föregås av radering, anges radnumret (16) på den rad som skall rättas.

27.

COMMENT/KOMMENTAR:

Här kan den driftansvarige fylla i en kort kommentar (ersätter separat kortfattad anmärkning).

28.

CRC/HASHKOD:

Hashkod för raden. Används för kvalitetskontroll. Kommissionen kommer att informera den driftansvarige om vilken algoritm som skall användas.

29.

PREVIOUS CRC/FÖREGÅENDE HASHKOD:

Hashkod för den rad som skall rättas.

ALLMÄNT OM IFYLLANDET AV RAPPORTBLANKETTERNA

Om det den dag då den fysiska inventeringen gjordes inte fanns något kärnämne på materialbalansområdet, skall endast etiketterna 1–7, 16, 17 och 28 ovan fyllas i.

De allmänna anmärkningarna 2, 3, 4, 5 och 6 i slutet av bilaga III gäller i tillämpliga delar.


BILAGA VI

FÖRHANDSANMÄLAN OM EXPORT ELLER AVSÄNDNING AV KÄRNÄMNE

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KONTOR FÖR KÄRNÄMNESKONTROLL

1.

Referenskod:

2.

Kod för materialbalansområdet:

3.

Anläggning (avsändare):…

Anläggning (mottagare):):

  

4.

Mängder uppdelade enligt kategori av kärnämne och särskilda kontrollåtaganden:

5.

Kemisk sammansättning:

6.

Anrikning eller isotopisk sammansättning:

7.

Fysisk form:

8.

Antal artiklar:

9.

Beskrivning av behållare och plombering:

10.

Uppgifter för identifiering av försändelsen:

11.

Transportmedel:

12.

Plats där materialet kommer att lagras eller förberedas:

13.

Senaste dag då materialet kan identifieras:

14.

Ungefärliga avsändningsdatum:

Förväntade ankomstdatum:

15.

Användning:

16.

Leveransorganets avtalsreferens:

Datum och plats för avsändande av anmälan:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

1.

Förhandsanmälans referenskod. Används i inventarieförändringsrapporten (högst åtta tecken).

2.

Den kod för det rapporterande materialbalansområdet som kommissionen meddelat den berörda anläggningen.

3.

Namn, adress och land för den anläggning som avsänder och den anläggning som tar emot kärnämnet. Den slutliga mottagaren skall också anges i tillämpligt fall.

4.

Den totala vikten av grundämnena skall anges i gram. I tillämpliga fall skall vikten av klyvbara isotoper anges. Vikterna skall delas upp enligt kategori av kärnämne och särskilt kontrollåtagande.

5.

Den kemiska sammansättningen skall anges.

6.

I tillämpliga fall skall anrikningsgraden eller den isotopiska sammansättningen anges.

7.

Den beskrivning av material som ges i punkt 14 i bilaga III till denna förordning skall användas.

8.

Det antal artiklar som ingår i försändelsen skall anges.

9.

Beskrivning (typ) av behållare, inklusive kännetecken som möjliggör plombering.

10.

Uppgifter för identifiering av försändelsen (t.ex. märkning eller numrering av behållare).

11.

Ange transportmedlet, om tillämpligt.

12.

Ange den plats inom materialbalansområdet där kärnämnet förbereds för avsändandet och kan identifieras, och där dess mängd och sammansättning om möjligt kan kontrolleras.

13.

Senaste dag när materialet kan identifieras och när dess mängd och sammansättning om möjligt kan kontrolleras.

14.

Ungefärliga datum för avsändande och förväntad ankomst till bestämmelseorten.

15.

Ange för vilken användning kärnämnet är avsett.

16.

Ange, om tillämpligt,

leveransorganets avtalsreferens eller, om sådan inte finns, den dag avtalet ingicks eller anses ha ingåtts av leveransorganet samt eventuella användbara hänvisningar,

för uppdragsavtal (artikel 75 i fördraget) och för avtal om leverans av små mängder av material (artikel 74 i fördraget och kommissionens förordning nr 17/66/Euratom, ändrad genom förordning (Euratom) nr 3137/74), dagen för anmälan till leveransorganet och eventuella användbara hänvisningar.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA VII

FÖRHANDSANMÄLAN OM IMPORT ELLER MOTTAGANDE AV KÄRNÄMNE

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

1.

Referenskod:

2.

Kod för materialbalansområdet:

3.

Anläggning (avsändare):…

Anläggning (mottagare):

  

4.

Mängder uppdelade enligt kategori av kärnämne och särskilda kontrollåtaganden:

5.

Kemisk sammansättning:

6.

Anrikning eller isotopisk sammansättning:

7.

Fysisk form:

8.

Antal artiklar:

9.

Beskrivning av behållare och plombering:

10.

Transportmedel:

11.

Datum för ankomst:

12.

Plats där materialet kommer att packas upp:

13.

Datum när materialet kommer att packas upp:

14.

Leveransorganets avtalsreferens:

Datum och plats för avsändande av anmälan:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

1.

Förhandsanmälans referenskod. Används i inventarieförändringsrapporten (högst åtta tecken).

2.

Den kod för det rapporterande materialbalansområdet som kommissionen meddelat den berörda anläggningen.

3.

Namn, adress och land för den anläggning som tar emot och den anläggning som avsänder kärnämne.

4.

Den totala vikten av grundämnena skall anges i gram. I tillämpliga fall skall vikten av klyvbara isotoper anges. Vikterna skall delas upp enligt kategori av kärnämne och särskilt kontrollåtagande.

5.

Den kemiska sammansättningen skall anges.

6.

I tillämpliga fall skall anrikningsgraden eller den isotopiska sammansättningen anges.

7.

Den beskrivning av material som ges i punkt 14 i bilaga III till denna förordning skall användas.

8.

Det antal artiklar som ingår i försändelsen skall anges.

9.

Beskrivning (typ) av behållare och, om möjligt, anbringade plomberingar.

10.

Ange transportmedlet, om tillämpligt.

11.

Förväntat eller faktiskt datum för ankomst till det rapporterande materialbalansområdet.

12.

Ange den plats inom det materialbalansområde där materialet kommer att packas upp och kan identifieras och där dess mängder och sammansättning kan kontrolleras.

13.

Datum när materialet kommer att packas upp.

14.

Ange, om tillämpligt,

leveransorganets avtalsreferens eller, om sådan inte finns, den dag avtalet ingicks eller anses ha ingåtts av leveransorganet samt eventuella användbara hänvisningar,

för uppdragsavtal (artikel 75 i fördraget) och för avtal om leverans av små mängder av material (artikel 74 i fördraget och kommissionens förordning nr 17/66/Euratom, ändrad genom förordning (Euratom) nr 3137/74), dagen för anmälan till leveransorganet och eventuella användbara hänvisningar.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA VIII

RAPPORT OM MALM SOM EXPORTERAS ELLER AVSÄNDS (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Företag (2):

Gruva (3):

Kod (4):

År:

Datum

Mottagare

Ingående mängd i gram

Anmärkningar

av uran

av torium

 

 

 

 

 

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Rapporten om malm som avsänts skall göras senast vid utgången av januari varje år för närmast föregående år, med en särskild post för varje mottagare. Rapporten om malm som exporterats skall göras på avsändningsdagen för varje export.

(2)

Det rapporterande företagets namn och adress.

(3)

Namnet på den gruva för vilken rapporten lämnas.

(4)

Den kod för gruvan som kommissionen meddelat företaget.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms organ för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA IX

ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR EN ANLÄGGNING FRÅN REGLERNA OM REDOVISNINGARNAS FORM OCH PERIODICITET

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

1.

Datum:

2.

Anläggning:

3.

Kod för materialbalansområdet:

4.

Kärnämneskategori:

5.

Anrikning eller isotopisk sammansättning:

6.

Mängder:

7.

Kemisk sammansättning:

8.

Fysisk form:

9.

Antal artiklar:

10.

Typ av undantag (artikel 19.2):

a)

Små mängder som hållits oförändrade under en lång tid.

b)

Icke-nukleära verksamheter.

c)

Sensorer.

d)

Pu som innehåller över 80 % Pu-238.

11.

Avsedd användning:

12.

Särskilt kontrollåtagande:

13.

Överföringsdatum:…

Från:

Datum och plats för avsändande av begäran:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

 

Undantag beviljats enligt ovan…

Namnet på undertecknaren som beviljar undantag samt hans/hennes befattning:

Underskrift… (på kommissionens vägnar)

Datum:

Förklaringar

Denna blankett bör användas antingen vid den första ansökan om undantag för en anläggning från reglerna för redovisningarnas utformning och periodicitet, eller vid import från ett tredjeland av kärnämne som eventuellt kan uppfylla villkoren för undantag.

Punkt 13 skall bara användas vid import och bör innehålla avsändarens namn och adress.

En separat ansökan skall lämnas in för varje form av undantag (artikel 20.2).

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA X

ÅRSRAPPORT ELLER EXPORTRAPPORT OM KÄRNÄMNE FÖR VILKET UNDANTAG BEVILJATS (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Kod för materialbalansområde:

Redovisningsdatum:

Redovisningsnummer:

Anläggning:

Rapporteringsperiod:

från:

till:


Typ av rapport (2)

Post (3)

Ref. (4)

Uppgift om inventarieförändring (5)

Kod för materialbalansområde eller den berörda anläggningens namn och adress

Grundämne

Anrikning

Grundämnets vikt

Användning

Typ av undantag enligt artikel 19.1

Redovisning

Post

Nukleär eller icke- nukleär (6)

Beskrivning (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Denna blankett skall användas antingen som en årsrapport för att redovisa eventuella förändringar i inventariet av det kärnmaterial som finns inom det materialbalansområde för vilket undantag beviljats samt lagren i början och i slutet av rapporteringsperioden (artikel 19.3), eller som en exportrapport vid export till tredjeland (artikel 19.4).

(2)

I kolumnen ”Typ av rapport” anges A när blanketten används som årsrapport och EXP när den används för att rapportera export av kärnämne från det materialbalansområde för vilket undantag beviljats.

(3)

Varje ”post” i varje redovisning skall numreras löpande med början från ”1”.

(4)

”Ref.”-kolumnen skall användas för hänvisning till en annan post. I ”Ref.”-kolumnen anges den berörda redovisningens nummer och postens nummer. Av hänvisningen framgår att den berörda posten kompletterar eller uppdaterar uppgifter som rapporterats tidigare.

(5)

I kolumnen ”Uppgift om inventarieförändring” skall anges vilken typ av inventarieförändring som ägt rum under rapporteringsperioden, och/eller lagret i början och i slutet av rapporteringsperioden. IC-koderna i bilaga III bör användas. BB-koden bör användas för att aktualisera lagret i början på perioden.

En särskild post krävs för varje form av undantag, berörd anläggning och typ av inventarieförändring.

(6)

I kolumnen ”Nukleär eller icke-nukleär” skall anges med N om kärnämnet används i kärnteknisk verksamhet och med NN om det används i icke-nukleära verksamheter.

(7)

I kolumnen ”Beskrivning” skall den nuvarande eller planerade användningen av kärnämnet anges.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA XI

RAMPROGRAM FÖR VERKSAMHETER

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Meddelandena skall, om möjligt, omfatta de två kommande åren.

I meddelandena skall särskilt anges

typer av verksamhet, dvs. föreslagna kampanjer med uppgift om typ och kvantitet av bränsleelement som skall framställas eller upparbetas, anrikningsprogram, reaktordriftprogram, med planerade avställningar,

förväntad tidsplan för inkommande kärnämne med uppgift om mängd per sats, form (UF6, UO2, obestrålade eller bestrålade bränslen etc.), planerad typ av behållare eller förpackning,

planerad tidsplan för avfallsbehandlingskampanjer (andra än omförpackning eller ytterligare konditionering utan separation av grundämnen) med uppgift om mängden av kärnämne per sats, form (inneslutning i glas, högaktiv vätska, etc.), planerad varaktighet och plats,

datum när mängder av material i produkter förväntas bli fastställda och avsändningsdatum,

datum för och varaktighet av genomförandet av fysisk inventering.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Detta meddelande, korrekt ifyllt och undertecknat, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA XII

FÖRHANDSANMÄLAN OM VIDAREBEHANDLING AV AVFALL (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Anläggning:

Redovisningsdatum:

Redovisningsnummer:


Post (2)

Ref. (3)

Avfallstyp före konditionering (4)

Konditionerad form (5)

Antal artiklar (6)

Mängd (7)

Plats (8)

Behandlingsplats (9)

Behandlingsdatum (10)

Behandlingsändamål (11)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Denna blankett används för att på förhand anmäla när vidarebehandling av avfall planeras i enlighet med artikel 31. Eventuell senare ändring av behandlingsdatum eller behandlingsplats skall också anmälas. En särskild post krävs för varje vidarebehandlingskampanj som inte enbart innebär ompackning av avfallet eller ytterligare konditionering utan separation av grundämnen, för lagring eller slutförvaring.

(2)

Varje ”post” i varje anmälan skall numreras löpande med början från ”1”.

(3)

”Ref.”-kolumnen skall användas för hänvisning till en annan post. I ”Ref.”-kolumnen anges den berörda anmälans nummer och postens nummer (exempel: 10—20 hänvisar till post 20 i anmälan 10). Av hänvisningen framgår att den berörda posten kompletterar eller uppdaterar uppgifter som rapporterats tidigare. Flera hänvisningar får anges vid behov.

(4)

I kolumnen ”Avfallstyp före konditionering” skall anges avfallstypen före all konditionering, t.ex. inkapslingsmaterial, matarrengöringsslam, högaktiv vätska eller mellanaktiv vätska.

(5)

I kolumnen ”Konditionerad form” skall anges den nuvarande konditionerade formen för avfallet, t.ex. inneslutning i glas, keramer, cement eller bitumen.

(6)

I kolumnen ”Antal artiklar” skall anges antalet artiklar, t.ex. behållare för förglasat avfall eller cementblock, som en enda behandlingskampanj har omfattat.

(7)

I kolumnen ”Mängd” skall anges den totala mängden, om den finns tillgänglig, i gram, av plutonium, höganrikat uran eller uran-233 som ingår i de artiklar som anges i kolumnen ”Antal artiklar”. Angivelsen i kolumnen ”Mängd” kan grunda sig på de mängduppgifter som används i inventarieförändringsrapporterna, och kräver inte uppmätning av varje artikel.

(8)

I kolumnen ”Plats” skall anges anläggningens namn och adress samt placeringen av avfallet vid tidpunkten för anmälan. Adressen skall vara så detaljerad att den utvisar platsens geografiska läge i förhållande till andra platser som anges i denna eller andra anmälningar och, om tillträde krävs, hur platsen nås. Om en plats är inom en kärnteknisk anläggnings område, skall anläggningens kod anges i ”Plats”-kolumnen.

(9)

I kolumnen ”Behandlingsplats” skall den plats där den planerade behandlingen sker anges.

(10)

I kolumnen ”Behandlingsdatum” skall anges de datum när vidarebehandlingskampanjen förväntas börja eller sluta.

(11)

I kolumnen ”Behandlingsändamål” skall det förväntade resultatet av behandlingen, t.ex. återvinning av plutonium eller separation av angivna klyvningsprodukter, anges.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA XIII

ÅRSRAPPORT OM EXPORT ELLER AVSÄNDNING AV KONDITIONERAT AVFALL (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Anläggning (avsändande)

Avsändande anläggnings kod för materialbalansområdet

Rapporteringsperiod från

till


Datum

Mottagande anläggnings kod för materialbalansområdet eller den mottagande anläggningens namn och adress (2)

Konditionerad form (3)

Mängd (4)

Anmärkningar

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Denna rapport skall innehålla alla avsändningar och exporter av konditionerat avfall som ägt rum under rapporteringsperioden till anläggningar inom eller utanför medlemsstaternas territorier.

(2)

MBA-koden skall fyllas i vid avsändningar till anläggningar inom medlemsstaternas territorier, fullständigt namn och adress skall fyllas i vid export till anläggningar utanför medlemsstaternas territorier eller när MBA-koden är okänd.

(3)

I kolumnen ”Konditionerad form” skall anges den konditionerade formen för avfallet, t.ex. inneslutning i glas, keramer, cement eller bitumen.

(4)

Angivelsen i kolumnen ”Mängd” kan grunda sig på mängduppgifter från anläggningen och kräver inte uppmätning av varje exporterad/avsänd artikel.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA XIV

ÅRSRAPPORT OM IMPORT ELLER MOTTAGANDE AV KONDITIONERAT AVFALL (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Anläggning (mottagande)

Mottagande anläggnings kod för materialbalansområdet

Rapporteringsperiod från

till


Datum

Avsändande anläggnings namn och adress samt kod för materialbalansområdet om den är känd

Konditionerad form (2)

Mängd (3)

Anmärkningar

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

 

 

 

gram av P

gram av U-235

gram av U

gram av T

 

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Denna rapport krävs för konditionerat avfall som har tagits emot från anläggningar utan kod för materialbalansområdet eller från anläggningar utanför medlemsstaternas territorier.

(2)

I kolumnen ”Konditionerad form” skall anges den nuvarande konditionerade formen för avfallet, t.ex. inneslutning i glas, keramer, cement eller bitumen.

(3)

Angivelsen i kolumnen ”Mängd” kan grunda sig på mängduppgifter från anläggningen och kräver inte uppmätning av varje importerad/mottagen artikel.

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


BILAGA XV

ÅRSRAPPORT OM FÖRÄNDRINGAR I LOKALISERINGEN AV KONDITIONERAT AVFALL (1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL

Anläggning:

Redovisningsdatum:

Redovisningsnummer:

Rapporteringsperiod:


Post (2)

Ref. (3)

Avfallstyp före konditionering (4)

Konditionerad form (5)

Antal artiklar (6)

Mängd (7)

Föregående plats (8)

Ny plats (9)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Alla överföringar av konditionerat avfall skall grupperas enligt avfallstyp (före konditionering och efter konditionering) och enligt föregående plats.

Datum och plats för avsändande av rapporten:

Undertecknarens namn och befattning:

Underskrift:

Förklaringar

(1)

Årsrapport för att redovisa eventuella nya placeringar av avfall som omfattas av artikel 32 c, vilka ägde rum under närmast föregående kalenderår. En särskild post krävs för varje ny placering under året.

(2)

Varje ”post” i varje redovisning skall numreras löpande med början från ”1”.

(3)

”Ref.”-kolumnen skall användas för hänvisning i den berörda posten till en annan post. I ”Ref.”-kolumnen anges den berörda redovisningens nummer och postens nummer (exempel: 10—20 är en hänvisning till post 20 i redovisning 10). Av hänvisningen framgår att den berörda posten kompletterar eller uppdaterar uppgifter i en annan post som redovisats tidigare. Flera hänvisningar får rapporteras vid behov.

(4)

I kolumnen ”Avfallstyp före konditionering” skall anges avfallstypen före all konditionering, t.ex. inkapslingsmaterial, matarrengöringsslam, högaktiv vätska eller mellanaktiv vätska.

(5)

I kolumnen ”Konditionerad form” skall anges den nuvarande konditionerade formen för avfallet, t.ex. inneslutning i glas, keramer, cement eller bitumen.

(6)

I kolumnen ”Antal artiklar” skall anges antalet artiklar, t.ex. glasbehållare eller cementblock, som skall ingå i en enda avfallsbehandlingskampanj, eller antalet artiklar som förflyttas under året från samma ursprungliga (”föregående”) plats till samma nya plats.

(7)

I kolumnen ”Mängd” skall anges den totala mängden (om den finns tillgänglig), i gram, av plutonium, höganrikat uran eller uran-233 som ingår i de artiklar som anges i kolumnen ”Antal artiklar”. Kolumnen ”Mängd” kan grunda sig på de mängduppgifter som används i inventarieförändringsrapporterna, t.ex. den genomsnittliga mängden av kärnämne per artikel, och kräver inte uppmätning av varje artikel.

(8)

I kolumnen ”Föregående plats” skall anges var avfallet var placerat före bytet av plats (se också förklaring 8 i bilaga XII).

(9)

I kolumnen ”Ny plats” skall anges platsen efter bytet (se också förklaring 8 i bilaga XII).

Anm.: Enligt artikel 79 i fördraget skall de som är föremål för kontrollkrav underrätta den berörda medlemsstatens myndigheter om varje meddelande de lämnar till kommissionen enligt artikel 78 och artikel 79 första stycket i fördraget.

Denna blankett, korrekt ifylld och undertecknad, skall sändas till Europeiska kommissionen, Euratom Safeguards (Euratoms kontor för kärnämneskontroll), L-2920 Luxemburg.


Uttalande av rådet och kommissionen

1.

Riktlinjer kommer att antas och offentliggöras av kommissionen enligt artikel 37 i förordningen. I dessa kommer de driftansvariga att få icke-bindande anvisningar och vägledning för att lättare kunna tillämpa förordningen. Riktlinjerna skall inte anses medföra några rättsliga rättigheter eller förpliktelser och förordningen skall alltjämt vara det bindande instrument som har företräde vid fall av bristande överensstämmelse mellan förordningen och riktlinjerna.

2.

De driftansvariga skulle genom att följa riktlinjerna anses säkerställa att de följer de bestämmelser i förordningen som tas upp i riktlinjerna.

3.

Kommissionen kommer att följa utvecklingen i fråga om säkerhetskontroller och övervaka förordningens tillämpning. Kommissionen får på grundval av detta ändra riktlinjerna på lämpligt sätt. Kommissionen kommer att åta sig att samråda med berörda parter och med medlemsstaterna innan ändringar antas. När kommissionen antar sådana ändringar kommer de uppfattningar som framförts vid detta samråd att beaktas.

4.

Arbetsgruppen för atomfrågor skall i lämplig sammansättning anses utgöra forum för samrådet med medlemsstaterna.