ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 45

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
16 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 254/2005 av den 15 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 255/2005 av den 15 februari 2005 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser ( 1 )

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 256/2005 av den 15 februari 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 februari 2005

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/130/EG:Kommissionens beslut av den 30 december 2004 om fastställande av ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka driftsomkostnader för utrotning av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket 2001 (delgivet med nr K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/EG:Kommissionens beslut av den 7 februari 2005 om ekonomiskt stöd från gemenskapen till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) för år 2005 (delgivet med nr K(2005) 262)

15

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145 av den 30.4.2004)

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 254/2005

av den 15 februari 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 255/2005

av den 15 februari 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3 och 9d.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs att fodertillsatser skall godkännas för användning i Europeiska unionen.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelserna för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som har lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan den förordningen började tillämpas.

(3)

De ansökningar om godkännande av tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkter från medlemsstaterna på dessa ansökningar som lämnats enligt artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG lämnades in till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) godkändes provisoriskt för första gången för slaktboskap genom kommissionens förordning (EG) nr 1411/1999 (3).

(6)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) godkändes provisoriskt för första gången för kalvar genom kommissionens förordning (EG) nr 1636/1999 (4).

(7)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökningarna om godkännande utan tidsbegränsning för dessa två mikroorganismpreparat enligt specifikationen i bilaga I till den här förordningen. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

(8)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas som producerats av Aspergillus niger (NRRL 25541) godkändes provisoriskt för första gången för värphöns genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 (5).

(9)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta enzympreparat.

(10)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) avgav den 14 september 2004 ett yttrande om preparatets effektivitet på värphöns.

(11)

Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

(12)

Användningen av enzympreparatet av 6-fytas som producerats av Aspergillus oryzae (DSM 11857) godkändes provisoriskt för första gången för slaktkycklingar, värphöns, slaktkalkoner, smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 1353/2000 (6) och för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 261/2003 (7). Användningen av detta enzympreparat godkändes utan tidsbegränsning för dessa djurkategorier genom kommissionens förordning (EG) nr 1465/2004 (8).

(13)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för ett preparat av samma enzympreparat som producerats av stammen DSM 14223 av Aspergillus oryzae för användning till samma djurkategorier.

(14)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har avgett ett yttrande om användningen av detta preparat när det har producerats av stam DSM 14223 av Aspergillus oryzae i stället för av stam DSM 11857, enligt vilket preparatet inte utgör någon risk för människors hälsa, de angivna djurkategorierna eller miljön vid användning på de villkor som fastställs i bilaga II till den här förordningen.

(15)

Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för godkännande utan tidsbegränsning av ett sådant preparat är uppfyllda.

(16)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,4-beta-xylanas som producerats av Aspergillus niger (CBS 270.95) godkändes provisoriskt för första gången för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 och för kalkoner för köttproduktion genom kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 (9).

(17)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta enzympreparat.

(18)

Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

(19)

Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av dessa tre enzympreparat enligt specifikationen i bilaga II.

(20)

Granskningen av ansökningarna visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (10).

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Preparaten av typen mikroorganismer skall godkännas utan tidsbegränsning för användning som fodertillsatser på de villkor som anges i bilaga I.

Artikel 2

Preparaten av typen enzymer skall godkännas utan tidsbegränsning för användning som fodertillsatser på de villkor som anges i bilaga II.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  EGT L 164, 30.6.1999, s. 56.

(4)  EGT L 194, 27.7.1999, s. 17.

(5)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  EGT L 155, 28.6.2000, s. 15.

(7)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 12.

(8)  EUT L 270, 18.8.2004, s. 11.

(9)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 26.

(10)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

”E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat av Bacillus cereus var. toyoi som innehåller minst:

1 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktboskap

0,2 × 109

0,2 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Mängden Bacillus cereus var. toyoi i dagsgivan får inte överstiga 1 × 109 CFU per 100 kg kroppsvikt. Lägg till 0,2 × 109 CFU för varje 100 kg kroppsvikt därutöver.

Utan tidsbegränsning

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst:

Pulver och granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

Kapselform:

2,0 × 1010 CFU/g tillsats

Flytande form:

1 × 1010 CFU/ml tillsats

Kalvar

6 månader

1 × 109

1 × 1010

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Utan tidsbegränsning”


BILAGA II

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

”E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas producerat av Aspergillus niger (NRRL 25541). Minsta aktivitet:

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-beta-xylanas: 1 600 U (2)/g

Värphöns

Endo-1,3(4)-beta-glukanas:

138 U

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 138 U Endo-1,4-beta-xylanas: 200 U

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och betaglukaner), t.ex. blandfoder som innehåller spannmål (t.ex. korn, vete, råg, rågvete).

Utan tidsbegränsning

Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-xylanas:

200 U

E 1614 (i)

6-fytas EC 3.1.3.26

Preparat av 6-fytas producerat av Aspergillus oryzae (DSM 14223). Minsta aktivitet:

Fast form: 5 000 FYT (3)/g

Flytande form: 20 000 FYT/ml

Slaktkycklingar

250 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 500–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

Utan tidsbegränsning

Värphöns

300 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 450–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

Utan tidsbegränsning

Kalkoner för köttproduktion

250 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 500–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

Utan tidsbegränsning

Smågrisar

250 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 500–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

4.

För användning till avvanda smågrisar upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning

Slaktsvin

250 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 500–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

Utan tidsbegränsning

Suggor

750 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 750–1 000 FYT.

3.

För användning i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor.

Utan tidsbegränsning

E 1618

Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas producerat av Aspergillus niger (CBS 270.95). Minsta aktivitet:

Fast form: 28 000 EXU (4)/g

Flytande form: 14 000 EXU/ml

Slaktkycklingar

2 800 EXU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 2 800–5 600 EXU.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 50 % vete.

Utan tidsbegränsning

Slaktkalkoner

5 600 EXU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos per kg helfoder: 5 600 EXU.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % vete och 30 % råg.

Utan tidsbegränsning”


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från havre-beta-glukan vid pH 4,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från havre-xylan vid pH 4,0 och 30 °C.

(3)  1 FYT motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol av oorganiskt fosfat per minut från natriumfytat vid pH 5,5 och 37 °C.

(4)  1 EXU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylos-ekvivalenter) per minut från arabino-xylan vid pH 3,5 och 55 °C.


16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 256/2005

av den 15 februari 2005

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 februari 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 16 februari 2005

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

5,92

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

38,70

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

59,51

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

59,51

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

38,70


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 1.2.2005–14.2.2005

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Tillägg för golfen (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 28,00 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 december 2004

om fastställande av ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka driftsomkostnader för utrotning av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket 2001

(delgivet med nr K(2004) 5460)

(Endast den engelska texten är giltig)

(2005/130/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 3.3 och artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket drabbades under 2001 av mul- och klövsjuka. Denna sjukdom utgjorde ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i gemenskapen.

(2)

Enligt kommissionens beslut 2001/654/EG (2) och 2003/23/EG (3) beviljades djurägarna ekonomiskt bidrag från gemenskapen som ersättning för djur som tvångsslaktats inom ramen för de utrotningsåtgärder som vidtogs med anledning av utbrotten av mul- och klövsjuka under 2001.

(3)

Enligt kommissionens beslut 2003/676/EG (4) godkändes ytterligare ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka driftsomkostnader och andra kostnader för utrotning av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket 2001.

(4)

Enligt artikel 1 i detta senare beslut har ett förskott om 40 miljoner euro ur det ytterligare ekonomiska bidraget utbetalats.

(5)

Enligt samma beslut skall återstoden av det ekonomiska bidraget från gemenskapen grundas på den ansökan som lämnades av Förenade kungariket den 27 februari 2003, på utförliga handlingar som bekräftar siffrorna i ifrågavarande ansökan och på resultaten av kommissionens kontroller på plats.

(6)

Sedan det ovannämnda beaktats skall det ekonomiska bidraget från gemenskapen för att täcka driftsomkostnader för utrotning av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket under 2001 nu fastställas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ytterligare ekonomiska bidrag från gemenskapen för att täcka driftsomkostnader och andra kostnader för utrotning av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket under 2001 som avses i kommissionens beslut 2003/676/EG skall fastställas till 156 972 555 euro.

Sedan hänsyn tagits till det redan utbetalade förskottet om 40 miljoner euro skall återstoden om 116 972 555 euro utbetalas så snart nödvändiga medel blivit tillgängliga.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EGT L 230, 28.8.2001, s. 16.

(3)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 41.

(4)  EUT L 249, 1.10.2003, s. 45.


16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/15


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 februari 2005

om ekonomiskt stöd från gemenskapen till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) för år 2005

(delgivet med nr K(2005) 262)

(Endast de spanska, engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

(2005/131/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 28.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 90/424/EEG skall gemenskapen bidra till att öka veterinärbesiktningarnas effektivitet genom att bevilja ekonomiskt stöd till referenslaboratorierna. Varje referenslaboratorium som har utsetts till det enligt gemenskapens veterinärlagstiftning kan på vissa villkor få gemenskapsstöd.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 156/2004 av den 29 januari 2004 om gemenskapens ekonomiska stöd till gemenskapens referenslaboratorier enligt artikel 28 i beslut 90/424/EEG (2) skall det ekonomiska stödet från gemenskapen beviljas om det godkända arbetsprogrammet genomförs effektivt och stödmottagarna lämnar alla nödvändiga uppgifter inom vissa tidsfrister.

(3)

Kommissionen har utvärderat arbetsprogrammen och de preliminära budgetar som gemenskapens referenslaboratorier lagt fram för år 2005.

(4)

Ett ekonomiskt gemenskapsstöd bör således beviljas gemenskapens referenslaboratorier som har utsetts till att fullgöra de uppgifter och åligganden som fastställs i rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (3), rådets beslut 93/383/EEG av den 14 juni 1993 om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner (4), rådets beslut 1999/313/EG av den 29 april 1999 om referenslaboratorier för kontroll av bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur (5), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (6) samt kommissionens beslut 2004/564/EG av den 20 juli 2004 om gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi och för salmonella samt nationella referenslaboratorier för salmonella (7).

(5)

Utöver det ekonomiska stödet från gemenskapen bör ytterligare stöd beviljas för att anordna seminarier inom de områden som gemenskapens referenslaboratorier ansvarar för.

(6)

I förordning (EG) 156/2004 fastställs bestämmelser om stödberättigande för seminarier som anordnas av gemenskapens referenslaboratorier. Ekonomiskt stöd kan beviljas till högst 30 seminariedeltagare. Undantag från denna begränsning bör göras för ett av gemenskapens referenslaboratorier som behöver stöd till mer än 30 deltagare för att seminariet skall ge bästa resultat.

(7)

En sund finansiell förvaltning kräver att återkommande svårigheter som har uppstått i verksamheten på ett av gemenskapens referenslaboratorier skall beaktas när ekonomiskt gemenskapsstöd beviljas till det laboratoriet, som bör underkastas revision under året för att ytterligare kontrollera att uppgifter, åligganden och villkor för stödberättigande överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna.

(8)

Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (8) skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder som vidtas enligt gemenskapsbestämmelserna finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Den finansiella kontrollen skall regleras genom artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ekonomiskt stöd till Spanien för uppgifter och åligganden enligt beslut 93/383/EEG

1.   Gemenskapen skall bevilja Spanien ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 4 i beslut 93/383/EEG som skall utföras i fråga om kontroll av marina biotoxiner vid Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad i Vigo, Spanien.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 201 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2005.

2.   Utöver det högsta belopp som anges i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Spanien ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

3.   Kommissionen skall genomföra en teknisk och ekonomisk revision av det laboratorium som avses i punkt 1 senast den 30 juni 2005.

Artikel 2

Ekonomiskt stöd till Frankrike för uppgifter och åligganden enligt beslut 92/46/EEG

1.   Gemenskapen skall bevilja Frankrike ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt kapitel II i bilaga D till direktiv 92/46/EEG som skall utföras i fråga om analys och testning av mjölk och mjölkbaserade produkter vid Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires vid Agence française de sécurité sanitaire des aliments (tidigare Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments) i Maisons-Alfort, Frankrike.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 200 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2005.

2.   Utöver det högsta belopp som anges i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Frankrike ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 27 000 euro.

Artikel 3

Ekonomiskt stöd till Nederländerna för uppgifter och åligganden enligt beslut 2004/564/EG

1.   Gemenskapen skall bevilja Nederländerna ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt beslut 2004/564/EG som skall utföras i fråga om salmonella vid Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Bilthoven, Nederländerna.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 270 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2005.

2.   Utöver det högsta belopp som anges i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Nederländerna ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 28 000 euro.

Artikel 4

Ekonomiskt stöd till Förenade kungariket för uppgifter och åligganden enligt beslut 1999/313/EG

1.   Gemenskapen skall bevilja Förenade kungariket ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt artikel 4 i beslut 1999/313/EG som skall utföras i fråga om kontroll av bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur vid laboratoriet i Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science i Weymouth, Förenade kungariket.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 248 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2005.

2.   Utöver det högsta belopp som anges i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Förenade kungariket ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 5

Ekonomiskt stöd till Förenade kungariket för uppgifter och åligganden enligt förordning (EG) nr 999/2001

1.   Gemenskapen skall bevilja Förenade kungariket ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden enligt kapitel B i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 som skall utföras i fråga om kontroll av transmissibla spongiforma encefalopatier vid Veterinary Laboratories Agency i Addlestone, Förenade kungariket.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 500 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2005.

2.   Utöver det högsta belopp som anges i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Förenade kungariket ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna seminarier. Detta stöd får uppgå till högst 70 500 euro.

3.   Genom avvikelse från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 156/2004 skall det laboratorium som avses i punkt 1 vara berättigat till ekonomiskt stöd för att högst 50 personer skall kunna delta i ett av de seminarier som anges i punkt 2.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUT L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  EGT L 166, 8.7.1993, s. 31. Beslutet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(5)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 40.

(6)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommission förordning (EG) nr 36/2005 (EUT L 10, 13.1.2005, s. 9).

(7)  EUT L 251, 27.7.2004, s. 14.

(8)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.


Rättelser

16.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/18


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 145 av den 30 april 2004 )

1.

Sidan 5, skäl 44, andra meningen

I stället för:

”… bör gemensamma regler upprättas för offentliggörande av information om avslutade värdepapperstransaktioner och om aktuella möjligheter att handla med värdepapper.”

skall det stå:

”… bör gemensamma regler upprättas för offentliggörande av information om avslutade aktietransaktioner och om aktuella möjligheter att handla med aktier.”

2.

Sidan 5, skäl 44, fjärde meningen

I stället för:

”[…] Dessa överväganden kräver att ett omfattande system för insyn tillämpas på alla värdepapperstransaktioner …”

skall det stå:

”[…] Dessa överväganden kräver att ett omfattande system för insyn tillämpas på alla aktietransaktioner …”

3.

Sidan 5, skäl 44, sista meningen

I stället för:

”[…] Investeringsföretagens skyldigheter enligt detta direktiv att ange ett köp- och säljpris samt att utföra order till budpriset befriar inte ett investeringsföretag från skyldigheten att vidarebefordra en order till en annan handelsplats för utförandet, om en sådan internalisering skulle kunna hindra …”

skall det stå:

”[…] Värdepappersföretagens skyldigheter enligt detta direktiv att ange ett köp- och säljpris samt att utföra order till budpriset befriar inte ett värdepappersföretag från skyldigheten att vidarebefordra en order till en annan handelsplats för utförandet, om en sådan internhandel skulle kunna hindra …”

4.

Sidan 6, skäl 51

I stället för:

”… än den normala orderstorleken på marknaden.”

skall det stå:

”… än standardstorleken på marknaden.”

5.

Sidan 6, skäl 53

I stället för:

”… den normala orderstorleken på marknaden …”

skall det stå:

”… standardstorleken på marknaden …”

6.

Sidan 6, skäl 54

I stället för:

”(54)

Den normala orderstorleken på marknaden …”

skall det stå:

”(54)

Standardstorleken på marknaden …”

7.

Sidan 8, artikel 2.1 g)

I stället för:

”g)

ledamöterna i Europeiska centralbankssystemet …”

skall det stå:

”g)

medlemmarna av Europeiska centralbankssystemet …”

8.

Sidan 9, artikel 2.2

I stället för:

”… ledamöter av Europeiska centralbankssystemet …”

skall det stå:

”… medlemmar av Europeiska centralbankssystemet …”

9.

Sidan 10, artikel 4.1.2, andra stycket, första strecksatsen

I stället för:

”… avvecklingsorganisationer, eller om …”

skall det stå:

”… system för clearing, eller om …”

10.

Sidan 10, artikel 4.1.2, andra stycket, andra strecksatsen

I stället för:

”… erkända avvecklingsorganisationer …”

skall det stå:

”… erkända system för clearing …”

11.

Sidan 18, artikel 19.7, första meningen

I stället för:

”… som innehåller de eller de mellan företaget …”

skall det stå:

”… som innehåller de mellan företaget …”

12.

Sidan 23, artikel 27.3, sjätte stycket, första meningen

I stället för:

”I en situation då en systematisk internhandlare som endast offentliggör ett budpris eller vars högsta budpris är lägre än standardstorleken på marknaden får denne besluta att utföra den del av ordern som överstiger den angivna volymen …”

skall det stå:

”I en situation då en systematisk internhandlare som endast offentliggör budpris för en storlek eller vars högsta budpris avser en storlek som är mindre än standardstorleken på marknaden mottar en kundorder som avser en storlek som är större än den storlek som budpriset avser men mindre än standardstorleken får denne besluta att utföra den del av ordern som överstiger den storlek som budpriset avser, …”

13.

Sidan 27, artikel 35.2, andra stycket

I stället för:

”… den övervakning/tillsyn av de clearing- och avvecklingssystem som redan utförs …”

skall det stå:

”… den övervakning/tillsyn av clearing- och avvecklingssystem som redan utförs …”

14.

Sidan 29, artikel 40.5

a)

Efter ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den …” skall följande datum införas:

”4 november 2003”.

b)

Fotnoten skall kompletteras enligt följande:

”(1)

EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.”

15.

Sidan 31, artikel 46.2, andra stycket

I stället för:

”… den övervakning/tillsyn av de clearing- och avvecklingssystem som redan utförs …”

skall det stå:

”… den övervakning/tillsyn av clearing- och avvecklingssystem som redan utförs …”

16.

Sidan 38, artikel 65

a)

Datumen skall kompletteras enligt följande:

:

Punkt 1

:

”30 april 2006”.

:

Punkt 2

:

”30 april 2007”.

:

Punkt 3

:

”30 oktober 2006”.

:

Punkt 4

:

”30 oktober 2006”.

:

Punkt 6

:

”30 april 2005”.

b)

Fotnoterna med en, två, tre, fyra och fem asterisker skall utgå.

17.

Sidan 38, artikel 66

Sidan 39, artikel 67, punkt 1, och artikel 68

a)

Direktivet med ofullständiga hänvisningar skall ha följande titel:

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument*”.

b)

Fotnot 1 skall utgå och fotnoten med en asterisk, som hänvisar till ovannämnda direktiv, skall ha följande lydelse:

”(*)

EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.”

18.

Sidan 39, artikel 67.1

I stället för:

”… om marknaden för …”

skall det stå:

”… om marknader för …”

19.

Sidan 39, artikel 69

Sidan 40, artikel 70, första stycket

Sidan 40, artikel 71.1, 71.2, 71.3 och 71.4

a)

På samtliga ställen skall datumet kompletteras enligt följande:

”30 april 2006”.

b)

Fotnoten med en asterisk skall utgå.

20.

Sidan 40, artikel 71.5, i slutet

I stället för:

”… och förutsatt att denna begäran görs senast den …(**)”

skall det stå:

”… och förutsatt att denna begäran görs före den 30 oktober 2007.”

21.

Sidan 40, sista meningen i direktivet

I stället för:

”Utfärdat i Strasbourg den april 2004”

skall det stå:

”Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004”.

22.

Sidan 41, bilaga I, avsnitt B, punkt 7

I stället för:

”… som avser de underliggande derivat som anges i avsnitt C – punkterna 5, 6, 7 och 10 – i samband med tillhandahållandet …”

skall det stå:

”… som avser den underliggande tillgången till derivat som anges i avsnitt C – punkterna 5, 6, 7 och 10 – när dessa har samband med tillhandahållandet …”.

23.

Sidan 42, bilaga I, avsnitt C, punkt 7

I stället för:

”7.

Optioner, terminskontrakt, swappar, terminer och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som kan avvecklas fysiskt om inget annat anges i C punkt 6 och som inte är för kommersiella ändamål, som anses ha egenskaper som andra derivat till finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via erkända avvecklingsorganisationer …”

skall det stå:

”7.

Optioner, terminskontrakt, swappar, icke börshandlade terminskontrakt (forwards) och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som kan avvecklas fysiskt, som inte omnämns i C punkt 6 och som inte är för kommersiella ändamål, som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing …”

24.

Sidan 42, bilaga I, avsnitt C, punkt 10

I stället för:

”… samt varje annat derivatkontrakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder om inte något annat anges i detta avsnitt C, som anses ha egenskaper som andra derivat till finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad eller en MTF-plattform, om clearing och avveckling sker via erkända avvecklingsorganisationer …”

skall det stå:

”… samt varje annat derivatkontrakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta avsnitt C, som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad eller en MTF-plattform, om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing …”