ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 30

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
3 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 177/2005 av den 24 januari 2005 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2005–2006)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 178/2005 av den 2 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 179/2005 av den 2 februari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1917/2000 i fråga om överföring av uppgifter till kommissionen

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 180/2005 av den 2 februari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 181/2005 av den 2 februari 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2191/81 om beviljande av stöd till icke vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 182/2005 av den 2 februari 2005 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den kvot för levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som fastställs i förordning (EG) nr 2124/2004

9

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/84/Euratom:Rådets beslut av den 24 januari 2005 om godkännande av Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall

10

 

 

Kommissionen

 

*

2005/85/EG:Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (delgivet med nr K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/EG:Kommissionens beslut av den 28 januari 2005 om ändring av giltighetsperioden för beslut 2003/71/EG (delgivet med nr K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/EG:Kommissionens beslut av den 2 februari 2005 om tillstånd för Sverige att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (delgivet med nr K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2005/88/EG:Europeiska centralbankens riktlinje av den 21 januari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/78/EG, Euratom av den 1 februari 2005 om ändring av beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (EUT L 29 av den 2.2.2005)

27

 

*

Rättelse till rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 229 av den 29.6.2004)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 177/2005

av den 24 januari 2005

om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2005–2006)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Internationella fonden för Irland (nedan kallad ”fonden”) inrättades 1986 genom avtalet av den 18 september 1986 mellan Irlands regering och regeringen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Internationella fonden för Irland (nedan kallat ”avtalet”), i syfte att främja ekonomiska och sociala framsteg och att uppmuntra till kontakter, dialog och försoning mellan nationalister och unionister över hela Irland, och utgör ett genomförande av ett av de mål som anges i det engelsk-irländska avtalet av den 15 november 1985.

(2)

Gemenskapen har sedan 1989 gett finansiellt bistånd till fonden. För perioden 2003–2004 anslogs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2236/2002 av den 10 december 2002 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland (2003–2004) (2) 15 miljoner euro från gemenskapens budget för vart och ett av åren 2003 och 2004. Den förordningen upphörde att gälla den 31 december 2004.

(3)

De bedömningar som gjorts i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2236/2002 har bekräftat att det finns ett behov av ytterligare stöd för fondens verksamhet, med fortsatt förstärkning av synergierna mellan målen och samordning med strukturfondsinsatserna, i synnerhet med det särskilda program för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat ”Peace-programmet”) som inrättats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (3).

(4)

Fredsprocessen i Nordirland kräver fortsatt stöd till fonden från gemenskapen även efter den 31 december 2004.

(5)

Vid sitt möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att undersöka möjligheten att anpassa insatserna enligt Peace-programmet och Internationella fonden för Irland till insatserna enligt de av de övriga strukturfondsprogrammen som upphör 2006, inbegripet budgetkonsekvenserna.

(6)

Gemenskapens bidrag till fonden bör ha formen av finansiella bidrag för 2005 och 2006, vilket innebär att de avslutas samtidigt med det förlängda Peace-programmet.

(7)

Vid fördelningen av gemenskapens bidrag bör fonden prioritera projekt som genomförs över gränsen eller mellan befolkningsgrupperna på ett sådant sätt att de kompletterar de insatser som finansieras genom Peace-programmet.

(8)

I enlighet med avtalet deltar samtliga bidragsgivare till fonden som observatörer i styrelsemötena för Internationella fonden för Irland.

(9)

Kommissionen bör främja samordning på alla nivåer mellan fondens styrelse och övriga aktörer samt med de förvaltningsorgan som inrättats inom ramen för de berörda strukturfondsinsatserna, särskilt Peace-programmet.

(10)

Stödet från fonden bör anses effektivt endast om det leder till hållbar ekonomisk och social förbättring och om det inte ersätter andra offentliga eller privata utgifter.

(11)

En utvärdering med en granskning av fondens resultat och en bedömning av behovet av ytterligare stöd från gemenskapen bör göras före den 1 april 2006.

(12)

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (4) har införts i denna förordning för hela den tid programmet pågår, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

(13)

Gemenskapens bidrag till fonden bör uppgå till 15 miljoner euro för vart och ett av åren 2005 och 2006, uttryckt i löpande penningvärde.

(14)

Det stödet kommer att bidra till att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna och mellan deras befolkningar.

(15)

För antagandet av denna förordning innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av gemenskapens bidrag till Internationella fonden för Irland (nedan kallad ”fonden”) för perioden 2005–2006 skall vara 30 miljoner euro.

Årliga anslag skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 2

Fonden skall använda bidraget i enlighet med avtalet av den 18 september 1986 mellan Irlands regering och regeringen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Internationella fonden för Irland (nedan kallat ”avtalet”).

Vid fördelningen av bidraget skall fonden prioritera projekt som genomförs över gränsen eller mellan befolkningsgrupperna på ett sådant sätt att det kompletterar den verksamhet som finansieras genom strukturfonderna, i synnerhet insatserna enligt det särskilda program för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat ”Peace-programmet”) som upprättats i enlighet med artikel 7.4 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999.

Bidraget skall användas på ett sådant sätt att det leder till hållbar ekonomisk och social förbättring i de berörda områdena. Det får inte användas för att ersätta andra offentliga eller privata utgifter.

Artikel 3

Kommissionen skall företräda gemenskapen som observatör vid mötena i fondens styrelse (nedan kallad ”styrelsen”).

Fonden skall företrädas genom en observatör vid mötena i övervakningskommittén för Peace programmet och, i förekommande fall, för andra strukturfondsinsatser.

Artikel 4

Kommissionen skall i samarbete med fondens styrelse fastställa lämpliga förfaranden för offentliggörande och information i syfte att sprida kunskap om gemenskapens bidrag till de projekt som finansieras av fonden.

Artikel 5

Senast den 31 mars 2006 skall kommissionen lägga fram en rapport för budgetmyndigheten med en bedömning av resultaten av fondens verksamhet och av behovet av fortsatta bidrag efter 2006, med beaktande av hur fredsprocessen i Nordirland har utvecklats. Rapporten skall bland annat innehålla följande:

a)

En översikt över fondens verksamhet.

b)

En förteckning över projekt som har mottagit stöd.

c)

En bedömning av arten och effekterna av fondens verksamhet, särskilt i förhållande till de uppsatta målen och till de kriterier som fastställs i artiklarna 2 och 7.

d)

En bedömning av de åtgärder som vidtagits genom fonden i syfte att sörja för samarbete och samordning med strukturfondsinsatserna, särskilt med hänsyn till skyldigheterna enligt artiklarna 3 och 4.

e)

En bilaga med resultaten av de kontroller som kommissionen gjort i enlighet med åtagandet i artikel 6.

Artikel 6

1.   Kommissionen skall förvalta bidragen.

Om inte annat följer av punkt 2 skall det årliga bidraget överföras genom delutbetalningar enligt följande:

a)

Ett första förskott på 40 % skall betalas efter det att kommissionen har mottagit ett åtagande som undertecknats av fondens styrelseordförande, och av vilket det framgår att fonden kommer att uppfylla villkoren för beviljande av det bidrag som fastställs i denna förordning.

b)

Ett andra förskott på 40 % skall betalas sex månader senare.

c)

En slutlig betalning på 20 % skall göras efter det att kommissionen har mottagit och godkänt fondens årliga verksamhetsrapport och reviderade räkenskaper för året i fråga.

2.   Innan en delutbetalning görs skall kommissionen göra en bedömning av fondens finansiella behov på grundval av fondens kassabehållning vid tidpunkten för varje planerad utbetalning. Om enligt den bedömningen fondens finansiella behov inte motiverar en av delutbetalningarna skall denna utbetalning skjutas upp. Kommissionen skall se över detta beslut på grundval av ny information från fonden och skall fortsätta utbetalningarna så snart som dessa anses motiverade.

Artikel 7

Ett bidrag från fonden får betalas ut till en insats för vilken stöd enligt strukturfonderna tas emot eller kommer att tas emot endast om summan av det stödet plus 40 % av bidraget från fonden inte överstiger 75 % av de totala stödberättigande kostnaderna för insatsen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Den upphör att gälla den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 6.

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1105/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 178/2005

av den 2 februari 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 2 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 179/2005

av den 2 februari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1917/2000 i fråga om överföring av uppgifter till kommissionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater (1), särskilt artiklarna 11 och 13 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (2), som träder i kraft den 1 januari 2005, inrättas en gemensam ram för en systematisk framställning av gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

(2)

Överföringsperioden för uppgifter om handeln med tredjeland bör förkortas från 6 veckor till 40 dagar för att anpassas till överföringsperioden för aggregerade uppgifter om handeln inom gemenskapen.

(3)

För att kunna övervaka den Ekonomiska och monetära unionen krävs det att man snabbt får in handelsstatistik, vilket rådet har konstaterat med jämna mellanrum.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistik över utrikeshandel (3) bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för statistik avseende varuhandeln med tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 32 i förordning (EG) nr 1917/2000 skall ersättas med följande:

”Artikel 32

1.   Medlemsstaterna skall sammanställa

a)

aggregerade resultat, som för varje flöde definieras som totalvärdet för handeln med tredjeländer fördelat efter produkter enligt delar av den internationella klassificeringsstandarden för utrikeshandel (SITC, rev. 3),

b)

de detaljerade uppgifter som avses i artikel 10.1 i grundförordningen.

2.   Medlemsstaterna skall så snart som möjligt överföra uppgifterna till kommissionen enligt följande:

a)

Med avseende på punkt 1 a, senast 40 dagar efter utgången av referensperioden.

b)

Med avseende på punkt 1 b, senast 42 dagar efter utgången av referensperioden.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 118, 25.5.1995, s. 10. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  EGT L 229, 9.9.2000, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2001 (EGT L 224, 21.8.2001, s. 3).


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 180/2005

av den 2 februari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I den ursprungliga versionen av kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 (2) föreskrevs det i artikel 7.1 andra stycket att betalningsfristen i de avtal som slutits mellan producentorganisationerna och bearbetningsföretagen för tomater, persikor och päron inte fick vara längre än två månader räknat från utgången av leveransmånaden för varje enskilt parti.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2004 (3), som ändrar förordning (EG) nr 1535/2003, utvidgades denna bestämmelse till att gälla alla bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

(3)

Erfarenheten visar nu att det finns anledning att begränsa detta krav till de avtal som gäller tomater, persikor, päron eller torkade fikon.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1535/2003 skall andra stycket ersättas med följande:

”Det skall i avtalet även anges för vilket leveransstadium det pris som avses i led f gäller samt betalningsvillkor. För tomater, persikor, päron och torkade fikon får betalningsfristen inte vara längre än två månader räknat från utgången av leveransmånaden för varje enskilt parti.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den gäller inte avtal som redan ingåtts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2169/2004 (EUT L 371, 18.12.2004, s. 18).

(3)  EUT L 72, 11.3.2004, s. 54.


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 181/2005

av den 2 februari 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 2191/81 om beviljande av stöd till icke vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 15 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2191/81 (2) beviljas stöd till icke vinstdrivande institutioner och organisationer för inköp av smör. Med hänsyn till den nuvarande situationen på smörmarknaden, omfattningen av försäljningen inom ramen för nämnda förordning, sänkningen av interventionspriset för smör samt påföljande sänkning av stödnivåerna inom andra stödordningar för smör bör stödbeloppet sänkas.

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.1 första stycket i förordning (EEG) nr 2191/81, skall ”100 euro” ersättas med ”80 euro”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 213, 1.8.1981, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 182/2005

av den 2 februari 2005

om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den kvot för levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som fastställs i förordning (EG) nr 2124/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2124/2004 av den 14 december 2004 om fastsällande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1922/2004 (2), särskilt artikel 4.2 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2124/2004 får gemenskapens importörer ansöka om importrättigheter för en kvot med en sammanlagd kvantitet på 4 600 levande nötkreatur så som anges i den förordningen.

(2)

Eftersom de ansökta kvantiteterna överskrider den tillgängliga kvantitet som anges i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2124/2004 bör det fastställas en nedsättningskoefficient för de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importrättigheter som lämnats in i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 2124/2004 skall beviljas upp till 13,10541 % av de begärda importrättigheterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbydsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 3.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/10


RÅDETS BESLUT

av den 24 januari 2005

om godkännande av Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall

(2005/84/Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall var öppen för undertecknande från den 29 september 1997 till dess den trädde i kraft den 18 juni 2001.

(2)

Konventionen är nu öppen för anslutning av regionala organisationer av förenande eller annan natur under förutsättning att en sådan organisation består av suveräna stater och är behörig att förhandla om samt ingå och tillämpa internationella överenskommelser i frågor som täcks av denna konvention och som gemenskapen har valt att ansluta sig till.

(3)

Med beaktande av de uppgifter Europeiska atomenergigemenskapen tilldelas i kapitel 3, Hälsoskydd, i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen bör gemenskapens anslutning till konventionen godkännas.

(4)

Europeiska atomenergigemenskapen måste när konventionen tillträds lägga fram en reservation om att artikel 12.1 i direktiv 92/3/Euratom om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen (1) inte innehåller det särskilda krav på destinationslandets samtycke vid gränsöverskridande rörelser som anges i artikel 27.1 i i konventionen.

(5)

Enligt artikel 39.4 iii i konventionen skall en sådan organisation när den blir part i konventionen tillställa depositarien en förklaring som anger organisationens medlemsstater, vilka artiklar i konventionen som är tillämpliga på den och omfattningen av dess behörighet inom det område som täcks av dessa artiklar.

(6)

Medlemsstaternas behörighet i egenskap av avtalsslutande parter till konventionen, påverkas inte av gemenskapens anslutning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   Härmed godkänns Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall.

2.   Den förklaring som Europeiska atomenergigemenskapen skall avge enligt artikel 39.4 iii i Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall bifogas detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2005.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande


(1)  EGT L 35, 12.2.1992, s. 24.


BILAGA

Europeiska atomenergigemenskapens förklaring i enlighet med artikel 39.4 iii i Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall

Följande stater är för närvarande medlemmar i Europeiska atomenergigemenskapen: Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Gemenskapen förklarar att den omfattas av artiklarna 1–16, 18, 19, 21 och 24–44 i konventionen.

Gemenskapen har tillsammans med ovan nämnda medlemsstater behörighet inom de områden som omfattas av artiklarna 4, 6–11, 13–16, 19 och 24–28 i konventionen i enlighet med artikel 2.b och de berörda artiklarna i avdelning II i kapitel 3 om hälsoskydd i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.


Kommissionen

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 januari 2005

om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran

(delgivet med nr K(2005) 117)

(Text av betydelse för EES)

(2005/85/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 97/830/EG av den 11 december 1997 om upphävande av kommissionens beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (2), har flera gånger ändrats väsentligt.

(2)

Den rättsliga grunden för kommissionens beslut 97/830/EG är artikel 10 i rådets direktiv 93/43/EG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien (3). Rådets direktiv 93/43/EEG kommer att upphävas den 1 januari 2006 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4). Denna förordning innehåller inte längre den rättsliga grunden för en skyddsåtgärd.

(3)

I förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att åtgärder skall vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som har sitt ursprung i gemenskapen eller som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors och djurs hälsa eller miljön.

(4)

Pistaschmandlar som har sitt ursprung i eller försänds från Iran har vid ett flertal tillfällen visat sig innehålla alltför höga halter av aflatoxin B1.

(5)

Vetenskapliga kommittén för livsmedel har noterat att aflatoxin B1 är ett kraftigt genotoxiskt cancerframkallande ämne och att det även i extremt låga doser kan öka risken för levercancer.

(6)

Importen av pistaschmandlar från Iran utgör därför ett allvarligt hot mot folkhälsan inom gemenskapen, och det är nödvändigt att vidta skyddsåtgärder på gemenskapsnivå.

(7)

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor undersökte för första gången 1997 de hygieniska förhållandena i Iran och konstaterade att det var nödvändigt att förbättra hygienen och spårbarheten i bearbetningskedjan för pistaschmandlar. Besöksdelegationen hade inte möjlighet att kontrollera alla steg i hanteringen av pistaschmandlar innan de exporteras. De iranska myndigheterna åtog sig att förbättra förfarandena för produktion, hantering, sortering, bearbetning, förpackning och transport. För att garantera ett fullgott skydd för folkhälsan var det därför befogat att införa särskilda villkor för pistaschmandlar och vissa därav framställda produkter från Iran. Uppföljande kontrollbesök gjordes 1998 och 2001. Trots att man vid dessa besök konstaterade att betydande framsteg gjorts när det gäller de hygieniska förhållandena och möjligheten att följa bearbetningskedjan krävs fortfarande särskilda villkor för pistaschmandlar och vissa pistaschprodukter från Iran för att skydda folkhälsan.

(8)

Pistaschmandlar och vissa därav framställda produkter från Iran får importeras, under förutsättning att de särskilda villkoren uppfylls.

(9)

Ett av dessa villkor är att pistaschmandlar och produkter som är framställda av dessa skall ha tillverkats, sorterats, hanterats, bearbetats, förpackats och transporterats under goda hygieniska förhållanden. Halterna av aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten måste fastställas i prover som tas ur sändningar omedelbart innan de lämnar Iran.

(10)

De iranska myndigheterna måste dessutom se till att varje sändning av pistaschmandlar som har sitt ursprung i eller försänds från Iran åtföljs av skriftlig dokumentation som anger under vilka förhållanden varorna tillverkats, sorterats, hanterats, bearbetats, förpackats och transporterats, samt resultaten av laboratorieanalyser av halterna av aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten i sändningen.

(11)

Med hänsyn till folkhälsan bör medlemsstaterna regelbundet lämna rapporter till kommissionen om samtliga analysresultat från de officiella kontroller som genomförts på sändningar av pistaschmandlar och vissa därav framställda produkter från Iran. Dessa rapporter skall vara ett komplement till meddelandeskyldigheten enligt systemet för snabb varning för livsmedel och foder som inrättades genom förordning (EG) nr 178/2002.

(12)

Det är viktigt att garantera att provtagning och analys av sändningar av pistaschmandlar och därav framställda produkter från Iran utförs på ett harmoniserat sätt i hela gemenskapen.

(13)

Kontroller som gjordes under 2003 och 2004 avslöjade att ett stort antal sändningar av pistaschmandlar från Iran innehöll högre halter aflatoxin än som var tillåtet. Det är därför nödvändigt att begränsa hälsointygens giltighetstid i syfte att begränsa transport- och lagringstiden, då det är risk för att aflatoxin bildas.

(14)

Tillämpningen av det här beslutet bör ses över mot bakgrund av uppgifter och garantier från de behöriga myndigheterna i Iran och av resultaten av de prov som medlemsstaterna genomfört för att bedöma om de särskilda villkoren kan ge ett fullgott skydd för folkhälsan i gemenskapen och om de fortfarande är nödvändiga.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet inverkar i hög grad på medlemsstaternas kontrollresurser. Det är därför lämpligt att kräva att de berörda importörerna eller livsmedelsföretagen står för alla kostnader i samband med provtagning, analys och lagring samt alla kostnader i samband med officiella åtgärder som vidtas då sändningarna inte överensstämmer med kraven.

(16)

Beslut 97/830/EG bör därför upphävas.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna får importera

pistaschmandlar som omfattas av KN-nummer 0802 50 00, och

rostade pistaschmandlar som omfattas av KN-numren 2008 19 13 och 2008 19 93,

som har sitt ursprung i eller som försänds från Iran, under förutsättning att sändningen åtföljs av officiella provtagnings- och analysresultat samt av ett hälsointyg enligt bilaga 1, ifyllt, undertecknat och kontrollerat av en företrädare för det iranska hälsoministeriet. Hälsointyget skall vara giltigt för import i högst fyra månader efter det datum då intyget utfärdades.

2.   Produkter som omfattas av punkt 1 får endast importeras till gemenskapen via en av de införelseorter som förtecknas i bilaga II.

3.   Varje sändning av produkter som omfattas av punkt 1 skall vara märkt med samma beteckning som den som anges på de officiella provtagnings- och analysresultaten samt på hälsointyget som avses i punkt 1.

4.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall se till att dokumentkontroll utförs för de produkter som omfattas av punkt 1, för att garantera att de krav på hälsointyg och provresultat som avses i punkt 1 är uppfyllda.

5.   De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall ta prov på varje sändning av de produkter som omfattas av punkt 1 och analysera halterna av aflatoxin B1 och dess totala aflatoxinhalt, innan sändningen släpps ut på gemenskapsmarkanden från införelseorten.

Medlemsstaterna skall var tredje månad lämna in en rapport till kommissionen med samtliga analysresultat från de officiella kontroller som genomförts på sändningar av produkter som omfattas av punkt 1. Denna rapport skall lämnas in under den månad som följer på varje kvartalsskifte (april, juli, oktober och januari).

6.   De sändningar på vilka man skall ta prov för analys bör kvarhållas i högst 15 arbetsdagar innan de släpps ut på gemenskapsmarknaden från införelseorten. De behöriga myndigheterna i den importerande medlemsstaten skall utfärda ett åtföljande officiellt dokument för att ange att det tagits ett officiellt prov på och gjorts en analys av sändningen samt för att ange analysresultaten.

7.   Om en sändning delas upp, skall alla delar av den uppdelade sändningen till och med partihandelsledet åtföljas av kopior av hälsointyget och de åtföljande officiella dokumenten enligt punkterna 1 och 6 som utfärdats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium uppdelningen har ägt rum.

Artikel 2

Detta beslut skall fortlöpande ses över mot bakgrund av uppgifter och garantier från de behöriga iranska myndigheterna och av resultaten av de prov som tas av medlemsstaterna för att bedöma huruvida de särskilda villkor som anges i artikel 1 ger ett fullgott skydd för folkhälsan i gemenskapen och huruvida de fortfarande är nödvändiga.

Artikel 3

Alla utgifter i samband med provtagning, analys, lagring och utfärdande av åtföljande officiella dokument och kopior av hälsointyg och åtföljande dokument enligt artikel 1.4–1.7 skall bekostas av den livsmedelsföretagare som är ansvarig för sändningen, eller dennes ombud.

Alla utgifter i samband med officiella åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna när det gäller sändningar av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa som har sitt ursprung i eller försänds från Iran som inte uppfyller kraven, skall bekostas av den livsmedelsföretagare som är ansvarig för sändningen, eller dennes ombud.

Artikel 4

Beslut 97/830/EG upphävs härmed.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 februari 2005.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  EGT L 343, 13.12.1997, s. 30. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/429/EG (EUT L 154, 30.4.2004, s. 19, rättelse i EUT L 189, 27.5.2004, s. 13).

(3)  EGT L 175, 19.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättelse i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.


BILAGA I

Image


BILAGA II

Förteckning över de införelseorter i vilka pistaschmandlar och produkter som är framställda av pistaschmandlar, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran får importeras till Europeiska gemenskapen

Medlemsstat

Införelseort

Belgien

Antwerpen, Zeebrugge, Bryssel, Aalst

Tjeckien

Celní úřad Praha D5

Danmark

Alla danska hamnar och flygplatser

Tyskland

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estland

Muuga (hamn, gränskontrollstation), Paljassaare (hamn, gränskontrollstation), Paldiski-Lõuna (hamn, gränskontrollstation), Dirhami (hamn, gränskontrollstation), Luhamaa (väg, gränskontrollstation), Narva (väg, gränskontrollstation)

Grekland

Aten, Pireus, Elefsis, Atens flygplats, Thessaloniki, Volos, Patra, Heraklion på Kreta, flygplatsen på Kreta, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spanien

Algeciras (hamn), Alicante (flygplats, hamn), Almería (flygplats, hamn), Asturias (flygplats), Barcelona (flygplats, hamn, järnväg), Bilbao (flygplats, hamn), Cádiz (hamn), Cartagena (hamn), Castellón (hamn), Ceuta (hamn), Gijón (hamn), Huelva (hamn), Irun (väg), La Coruña (hamn), La Junquera (väg) Las Palmas de Gran Canaria (flygplats, hamn), Madrid (flygplats, järnväg), Málaga (flygplats, hamn), Marín (hamn), Melilla (hamn), Murcia (järnväg), Palma de Mallorca (flygplats, hamn), Pasajes (hamn), San Sebastián (flygplats), Santa Cruz de Tenerife (hamn), Santander (flygplats, hamn), Santiago de Compostela (flygplats), Sevilla (flygplats, hamn), Tarragona (hamn), Tenerife Norte (flygplats), Tenerife Sur (flygplats), Valencia (flygplats, hamn), Vigo (flygplats, hamn), Villagarcia (hamn), Vitoria (flygplats), Zaragoza (flygplats)

Frankrike

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), hamnen i Pointe des Galets på Réunion

Irland

Dublin – hamn och flygplats,

Cork – hamn och flygplats,

Shannon – flygplats

Italien

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Cypern

Limassol (hamn), Larnaca (flygplats)

Lettland

Grebneva – väg till Ryssland

Terehova – väg till Ryssland

Pātarnieki – väg till Vitryssland

Silene – väg till Vitryssland

Daugavpils – godsstation

Rēzekne – godsstation

Liepāja – kusthamn

Ventspils – kusthamn

Riga – kusthamn

Riga – flygplats

Riga – postkontor

Litauen

Väg: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Flygplats: Vilnius

Kusthamn: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Järnväg: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Ungern

Ferihegy – Budapest – flygplats

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – väg

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – järnväg

Nagylak – Csongrád – väg

Lökösháza – Békés – järnväg

Röszke – Csongrád – väg

Kelebia – Bács-Kiskun – järnväg

Letenye – Zala – väg

Gyékényes – Somogy – järnväg

Mohács – Baranya – hamn

Malta

Malta Freeport, Malta International Airport och Grand Harbour

Nederländerna

Alla hamnar, flygplatser och gränsstationer

Österrike

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Polen

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – gränsstation vid väg

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – gränsstation vid väg

Bobrowniki – Podlaskie – gränsstation vid väg

Koroszczyn – Lubelskie – gränsstation vid väg

Dorohusk – Lubelskie – gränsstation vid väg och järnväg

Gdynia – Pomorskie – gränsstation vid kusthamn

Gdańsk – Pomorskie – gränsstation vid kusthamn

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – gränsstation vid järnväg

Medyka – Podkarpackie – gränsstation vid väg

Korczowa – Podkarpackie – gränsstation vid väg

Jasionka – Podkarpackie – gränsstation vid flygplats

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – gränsstation vid kusthamn

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – gränsstation vid kusthamn

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – gränsstation vid kusthamn

Portugal

Lissabon, Leixões

Slovenien

Obrežje – gränsstation vid väg

Koper – gränsstation vid hamn

Dobova – gränsstation vid järnväg

Brnik (flygplats)

Jelšane (väg)

Ljubljana (järnväg och väg)

Sežana (järnväg och väg)

Slovakien

Vyšné Nemecké – väg, Čierna nad Tisou – järnväg

Finland

Alla finska tullkontor

Sverige

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Förenade kungariket

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (inklusive Tilbury, Thamesport och Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (inklusive Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 januari 2005

om ändring av giltighetsperioden för beslut 2003/71/EG

(delgivet med nr K(2005) 186)

(Text av betydelse för EES)

(2005/86/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6. i detta, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av utbrott av infektiös laxanemi på Färöarna antog kommissionen beslut 2003/71/EG av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi på Färöarna (3).

(2)

Trots de bekämpningsåtgärder som vidtagits av Färöarna har ytterligare utbrott av infektiös laxanemi förekommit och Färöarna anmälde detta till kommissionen under 2004.

(3)

Färöarna har till den veterinära undergrupp som inrättats inom ramen för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Färöarna (4) överlämnat en beredskapsplan enligt artikel 15 i rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (5). I beredskapsplanen ingår en saneringsplan enligt artikel 6 i direktiv 93/53/EEG. Beredskapsplanen med förfaranden för vaccinering och saneringsplanen, som lades fram i september 2004, har godkänts av den veterinära undergruppen.

(4)

Med tanke på sjukdomssituationen i Färöarna och genomförandet av en bekämpningsstrategi som inbegriper vaccinering bör de skyddsåtgärder som föreskrivs i beslut 2003/71/EG fortsätta att vara tillämpliga under den tid vaccinering används. Vaccinering förväntas användas som bekämpningsstrategi under minst två år.

(5)

Beslut 2003/71/EG bör därför ändras i syfte att förlänga dess giltighetsperiod.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i beslut 2003/71/EG skall ”31 januari 2005” ersättas med ”31 januari 2007”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2005.

På kommissionens

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 80. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/160/EG (EUT L 50, 20.2.2004, s. 65).

(4)  EGT L 53, 22.2.1997, s. 2.

(5)  EGT L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 februari 2005

om tillstånd för Sverige att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000

(delgivet med nr K(2005) 194)

(Endast den svenska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/87/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur (1), särskilt artikel 1.2 och 1.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (2) upprättas ett system för identifiering och registrering av nötkreatur.

(2)

I kommissionens beslut 1999/693/EG (3) erkänns det att den svenska databasen för nötkreatur är fullt fungerande.

(3)

I överensstämmelse med direktiv 93/24/EEG får medlemsstaterna på egen begäran bemyndigas att använda administrativa källor i stället för undersökningar av bestånden, på villkor att de fullgör skyldigheterna i det direktivet.

(4)

Som underlag för sin begäran av den 29 oktober 2003 har Sverige översänt teknisk dokumentation om hur den databas som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 är uppbyggd och hålls uppdaterad, och vilka metoder som används för beräkning av den statistiska informationen.

(5)

Sverige har särskilt föreslagit beräkningsmetoder för att erhålla statistisk information för de kategorier som avses i artikel 3.1 i direktiv 93/24/EEG och som inte finns att tillgå direkt i de databaser som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000. Sverige bör vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att dessa beräkningsmetoder garanterar precisionen i de statistiska uppgifterna.

(6)

Granskningen av den tekniska dokumentation som de svenska myndigheterna har översänt ger vid handen att begäran bör godtas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättats i enlighet med rådets beslut 72/279/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sverige ges tillstånd att ersätta de undersökningar av nötkreatursbeståndet som föreskrivs i direktiv 93/24/EEG med det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000, för att det skall få all den statistiska information som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt det direktivet.

Artikel 2

Om det system som avses i artikel 1 upphör att fungera och dess innehåll medför att det inte längre är möjligt att erhålla tillförlitlig statistisk information om alla eller vissa kategorier av nötkreatur, skall Sverige återgå till ett system med statistiska undersökningar för att uppskatta nötkreatursbeståndet eller de berörda kategorierna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Anslutningsakten från 2003.

(3)  EGT L 273, 23.10.1999, s. 14.

(4)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


Europeiska centralbanken

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 21 januari 2005

om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET)

(ECB/2005/1)

(2005/88/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första och fjärde strecksatserna i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 3.1, 12.1 och 14.3 samt artiklarna 17, 18 och 22 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 oktober 2002 noterade ECB-rådet de olika möjligheter som centralbanker har, utöver interlinkmekanismen, att ansluta sig till TARGET. Därutöver beslutades att efter EU-anslutningen av de tio nya medlemsstaterna den 1 maj 2004, skulle centralbankerna i dessa medlemsstater ges samma rättigheter och skyldigheter avseende anslutningen till TARGET som andra centralbanker i enlighet med en av dessa möjligheter. Detta nödvändiggör en ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (1).

(2)

För att ta hänsyn till nuvarande praxis kring deltagarnas tillgång till TARGET måste ytterligare en mindre ändring göras av riktlinje ECB/2001/3.

(3)

I enlighet med artikel 12.1 och artikel 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2001/3 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande definitioner skall införas i alfabetisk ordning:

ansluten nationell centralbank: en nationell centralbank vars system för bruttoavveckling i realtid (RTGS) är anslutet till TARGET via en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster,

icke-deltagande medlemsstater: alla medlemsstater som inte har infört den gemensamma valutan i enlighet med fördraget,

nationell centralbank som tillhandahåller tjänster: en nationell centralbank i) vars RTGS-system är anslutet till TARGET via interlinkmekanismen och som ii) tillhandahåller tjänster till en ansluten nationell centralbank för förmedling av gränsöverskridande betalningar inom TARGET, varigenom det skapas en bilateral link,”

b)

Definitionen av ”EES” skall ersättas med följande:

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt definitionen i avtalet om ett europeiskt samarbetsområde av den 2 maj 1992 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Europeiska frihandelssammanslutningens medlemsstater, i dess ändrade lydelse,”

c)

Definitionen av ”slutgiltighet” eller ”slutgiltig” skall ersättas med följande:

slutgiltighet eller slutgiltig: det förhållandet att avvecklingen av en betalningsorder inte kan återkallas, upphävas eller ogiltigförklaras av den anslutna nationella centralbanken, den sändande nationella centralbanken eller ECB, den sändande deltagaren eller av någon tredje part, inte ens om ett obeståndsförfarande inleds mot en deltagare, annat än om det föreligger brister i underliggande transaktion(er) eller betalningsorder, som antingen härrör från brottslig verksamhet eller bedrägliga förfaranden (varvid bedrägliga förfaranden i fråga om obeståndsfall skall inbegripa gynnande av vissa borgenärer och transaktioner till underpris under vissa kritiska perioder) och detta i det enskilda fallet har bekräftats av en behörig domstol eller något annat behörigt organ för tvistlösning, eller härrör från fel eller misstag,”

d)

Definitionen av ”centralbankskonton” skall ersättas med följande:

centralbankskonton: de konton som, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4a i den här riktlinjen, varje nationell centralbank och ECB skall öppna för varandra och som skall användas för gränsöverskridande TARGET-betalningar; varje sådant centralbankskonto skall hållas till förmån för ECB eller den nationella centralbank i vars namn det öppnats,”

e)

Definitionen av ”funktionsstörning i ett nationellt RTGS-system” eller ”funktionsstörning i TARGET” eller ”funktionsstörning” skall ersättas med följande:

funktionsstörning i ett nationellt RTGS-system eller funktionsstörning i TARGET eller funktionsstörning: tekniska problem, brister eller fel i den tekniska infrastrukturen eller datorsystemen i något nationellt RTGS-system, ECB:s betalningsmekanism eller interlinkmekanismens datornätsanslutningar eller en bilateral länk, eller någon annan händelse med anknytning till något nationellt RTGS-system, ECB:s betalningsmekanism, interlinkmekanismen eller någon bilateral länk, som gör det omöjligt att inom TARGET verkställa och slutföra betalningsorder den aktuella dagen; definitionen omfattar även fall där en funktionsstörning uppstår samtidigt i flera nationella RTGS-system (exempelvis på grund av ett fel med anknytning till leverantören av nättjänster),”

f)

Definitionen av ”stående faciliteter” skall ersättas med följande:

stående faciliteter: den utlåningsfacilitet och den inlåningsfacilitet som Eurosystemet tillhandahåller.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Beskrivning av TARGET

1.   Det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, TARGET) är ett system för bruttoavveckling i realtid för euro. TARGET består av de nationella RTGS-systemen, ECB:s betalningsmekanism och interlinkmekanismen. RTGS-system får ansluta sig till TARGET via interlinkmekanismen eller genom en bilateral länk.

2.   RTGS-systemen i icke deltagande medlemsstater får ansluta sig till TARGET under förutsättning att de uppfyller de gemensamma minimikrav som anges i artikel 3 och har möjlighet att hantera euron som utländsk valuta parallellt med sin egen nationella valuta. Anslutning av ett RTGS-system i en icke-deltagande medlemsstat till TARGET skall regleras i ett avtal där den berörda nationella centralbanken åtar sig att efterleva de regler och förfaranden för TARGET som avses i denna riktlinje (med de eventuella förtydliganden eller ändringar som anges i ett sådant avtal).”

3.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt a 1 v skall läggas till:

”v)

centralbanker i EU vars RTGS-system inte är anslutna till TARGET.”

b)

Punkt b skall ersättas med följande:

”b)

Valutaenhet

Alla gränsöverskridande betalningar skall ske i euro.”

c)

Punkt c 3 skall ersättas med följande:

”3.

För varje gränsöverskridande betalning som verkställs inom TARGET skall det finnas ett gemensamt pris som fastställs av ECB-rådet och anges i bilaga III.”

d)

Punkt f 3 skall ersättas med följande:

”3.

Intradagskrediten skall lämnas mot tillfredsställande säkerhet. Som godtagbara säkerheter skall räknas samma tillgångar och instrument som för penningpolitiska transaktioner. Även reglerna om värdering och riskkontroll skall vara desamma. Med undantag för finansdepartement och organ inom den offentliga sektorn som anges i artikel 3 a 1 i och 3 a 1 ii skall en nationell centralbank som underliggande tillgångar inte godta fordringsbevis som emitterats eller garanterats av den berörda deltagaren eller av någon annan enhet med vilken deltagaren har nära förbindelser enligt definitionen i artikel 1.26 i direktiv 2000/12/EG och enligt den tillämpning som används för penningpolitiska transaktioner.

Var och en av de nationella centralbankerna i de icke-deltagande medlemsstater vars RTGS-system är anslutna till TARGET enligt artikel 2.2 får upprätta och uppdatera en förteckning över godtagbara tillgångar, som de institut som deltar i deras TARGET-anslutna nationella RTGS-system kan använda som säkerhet för eurokrediter från den nationella centralbanken, förutsatt att tillgångarna i förteckningen uppfyller samma kvalitetskrav och omfattas av samma regler om värdering och riskkontroll som är tillämpliga i fråga om godtagbar säkerhet för penningpolitiska transaktioner. Den berörda nationella centralbanken skall tillställa ECB denna förteckning över godtagbara tillgångar för förhandsgodkännande.”

4.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande:

”Bestämmelser för gränsöverskridande betalningar som verkställs via interlinkmekanismen”

b)

Det inledande stycket skall ersättas med följande:

”Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på gränsöverskridande betalningar som verkställs eller skall verkställas via interlinkmekanismen.”

c)

Punkt b 3 skall ersättas med följande:

”3.

Alla centralbankskonton skall hållas i euro.”

5.

Följande artikel 4a skall införas:

”Artikel 4a

Bestämmelser för gränsöverskridande betalningar som verkställs genom en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster

Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på gränsöverskridande betalningar som verkställs eller skall verkställas genom en bilateral länk.

a)

Beskrivning av anslutningen

 

När en gränsöverskridande betalning verkställs genom en bilateral länk gäller följande:

Den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster skall antingen betraktas som den mottagande eller sändande nationella centralbanken vad gäller skyldigheter och ansvar i samband med förmedling av gränsöverskridande betalningar via interlinkmekanismen gentemot antingen den sändande eller mottagande nationella centralbanken eller ECB,

Den anslutna nationella centralbanken skall antingen betraktas som den mottagande eller sändande nationella centralbanken vad gäller skyldigheter och ansvar avseende kreditering/debitering av den mottagande eller sändande deltagarens RTGS-konto.

b)

Öppnande och administration av ett konto för den anslutna nationella centralbanken

1.

Den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster skall hos sig öppna ett konto i euro för den anslutna nationella centralbanken.

2.

Den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster skall ge den anslutna nationella centralbanken en obegränsad kreditfacilitet utan säkerhet.

3.

För att verkställa gränsöverskridande betalningar som initierats av en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system, skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster debitera den anslutna nationella centralbankens konto och kreditera ett RTGS-konto som tillhör deltagaren hos den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster eller kreditera den mottagande nationella centralbankens/ECB:s centralbankskonto hos den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster. För att verkställa gränsöverskridande betalningar till en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster debitera den sändande nationella centralbankens/ECB:s centralbankskonto eller debitera ett RTGS-konto som tillhör deltagaren hos den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster samt kreditera den anslutna nationella centralbankens konto.

c)

Skyldigheter och ansvar för den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster samt för den anslutna nationella centralbanken

1.

Kontroll

a)

Både den anslutna nationella centralbanken och den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster skall ansvara för att de uppgifter som de ger varandra är korrekta och syntaktiskt riktiga, och de skall avtala om standarder som skall tillämpas på sådana uppgifter.

b)

När en betalningsorder från den anslutna nationella centralbanken mottas skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster utan dröjsmål kontrollera alla de uppgifter i betalningsordern som är nödvändiga för att denna skall kunna förmedlas på ett lämpligt sätt. Om den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster upptäcker syntaktiska fel eller andra fel som utgör grund för att avvisa en betalningsorder, skall den inte förmedla en sådan betalningsorder och i stället hantera uppgifterna och betalningsordern i enlighet med specifika regler som skall avtalas mellan den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster och den anslutna nationella centralbanken.

2.

Avveckling

a)

För att verkställa en gränsöverskridande betalning som initierats av en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system, skall den anslutna nationella centralbanken debitera sin deltagares konto och, i enlighet med de regler och villkor som avtalats mellan den anslutna nationella centralbanken och den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster, lämna in en motsvarande betalningsorder till den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster.

b)

Så snart den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster har kontrollerat att den inlämnade betalningsordern är giltig i enlighet med artikel 4a. c 1 b skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster utan dröjsmål

i)

debitera den anslutna nationella centralbankens konto, och

ii)

skicka en bekräftelse till den anslutna nationella centralbanken.

c)

När den anslutna nationella centralbankens konto debiteras, skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster utan dröjsmål kreditera det RTGS-konto som tillhör deltagaren i sitt nationella RTGS-system eller verkställa betalningsordern via interlinkmekanismen i enlighet med artikel 4. När den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster erhåller en positiv eller negativ bekräftelse från den mottagande nationella centralbanken/ECB skall den översända denna bekräftelse till den anslutna nationella centralbanken.

d)

För att verkställa en gränsöverskridande betalning som initierats av en av deltagarna i RTGS-systemet hos den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster till en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system, skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster kreditera den anslutna nationella centralbankens konto så snart en sådan betalningsorder mottas. Den anslutna nationella centralbanken skall omedelbart därefter kreditera det konto som tillhör deltagaren i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system.

e)

För att verkställa en gränsöverskridande betalning som initierats av en deltagare i ett annat RTGS-system än RTGS-systemet hos den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster, till en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system, skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster, vid mottagandet av en betalningsorder från den sändande nationella centralbanken/ECB

i)

utföra de moment som framgår av artikel 4 d 1 and 4 d 2 a,

ii)

därefter kreditera den anslutna nationella centralbankens konto och informera den anslutna nationella centralbanken om detta, samt

iii)

därefter skicka en bekräftelse till den sändande nationella centralbanken/ECB.

När ett meddelande enligt punkt ii mottas, skall den anslutna nationella centralbanken omedelbart kreditera det konto som tillhör deltagaren i sitt RTGS-system.

f)

Den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster skall, enligt överenskommelse med den anslutna nationella centralbanken, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att all information och alla uppgifter som behövs för att kreditera kontot som tillhör deltagaren i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system alltid görs tillgängliga för den anslutna nationella centralbanken.

g)

Öppettiderna för den anslutna nationella centralbankens RTGS-system skall stå i överensstämmelse med vad som anges i bilaga IV.

3.

Slutgiltighet

Slutgiltigheten i gränsöverskridande betalningar som verkställs genom en bilateral länk skall bestämmas i enlighet med de regler som framgår av artikel 4 c 2 och 4 d 2.

4.

Övergång av ansvaret för verkställandet av en betalningsorder

Ansvaret för verkställandet av en betalningsorder avseende gränsöverskridande betalningar som initieras av en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system skall övergå från den anslutna nationella centralbanken till den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster i det ögonblick då den anslutna nationella centralbankens konto hos den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster debiteras, och skall därefter övergå till den mottagande nationella centralbanken/ECB i enlighet med artikel 4 e. För gränsöverskridande betalningar till en deltagare i den anslutna nationella centralbankens RTGS-system övergår ansvaret för verkställandet av en betalningsorder från den sändande nationella centralbanken till den nationella centralbanken som tillhandahåller tjänster då den sändande nationella centralbanken/ECB erhåller en bekräftelse i enlighet med artikel 4a. c 2 e iii.

d)

Bestämmelser om störningar

De bestämmelser som framgår av artikel 4 f skall gälla för anslutna nationella centralbanker.

e)

Förhållandet till leverantören av nättjänster

Den anslutna nationella centralbanken skall vara ansluten till, eller ha kontaktpunkt mot, leverantören av nättjänster. Det är den anslutna nationella centralbankens ansvar att utkräva skadestånd av leverantören av nättjänster om den anslutna nationella centralbanken lider skada genom brott mot tillämpliga regler och den anslutna nationella centralbanken skall framställa sådana skadeståndsanspråk direkt till leverantören av nättjänster.

f)

Information till deltagarna

Alla nationella centralbanker skall informera deltagarna i sina RTGS-system om att en bekräftelse som ställs ut av en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster och avser gränsöverskridande betalningar till deltagare i en ansluten nationell centralbanks RTGS-system intygar krediteringen av ett konto som tillhör en ansluten nationell centralbank hos den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster, men inte krediteringen av en mottagande deltagares konto hos den anslutna centralbanken. Vid behov skall de nationella centralbankerna ändra sina nationella RTGS-regelverk i enlighet med detta.”

6.

Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 b skall ersättas med följande:

”b)

TARGET:s kompensationsordning skall gälla för alla nationella RTGS-system (oavsett om dessa RTGS-system är anslutna till TARGET via interlinkmekanismen eller via en bilateral länk), och ECB:s betalningsmekanism (EPM) samt vara tillgänglig för samtliga TARGET-deltagare (inbegripet TARGET-deltagare i nationella RTGS-system i deltagande medlemsstater som inte är motparter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och TARGET-deltagare i nationella RTGS-system i icke-deltagande medlemsstater) för alla TARGET-betalningar (både inhemska och gränsöverskridande betalningar). TARGET:s kompensationsordning skall inte gälla för kunder i EPM enligt de regler för EPM (Terms and Conditions) som finns på ECB:s webbplats (www.ecb.int) och som uppdateras regelbundet.”

b)

Följande punkt 1 c a skall införas:

”c) a)

När det gäller artikel 8.1 c ii skall en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster inte betraktas som en tredje part.”

c)

Följande punkt 1 f skall läggas till:

”f)

Om en ansluten nationell centralbank inte kan verkställa gränsöverskridande betalningar på grund av fel i RTGS-systemet hos den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster, skall den nationella centralbank som tillhandahåller tjänster betraktas som den funktionsstörande nationella centralbanken vad gäller dessa betalningar.”

7.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Force majeure

De nationella centralbankerna och ECB skall inte ha något ansvar för underlåtenhet att fullgöra skyldigheter enligt denna riktlinje i den mån och under den tid som det är omöjligt att fullgöra skyldigheterna i fråga eller fullgörandet av dem avbryts eller försenas på grund av händelser vars orsak ligger utom rimlig kontroll (inbegripet exempelvis fel eller funktionsstörning i utrustning, händelser utanför mänsklig kontroll, naturkatastrof, strejk eller arbetsmarknadskonflikt); detta skall dock inte påverka skyldigheten att se till att den backup-utrustning som krävs i den här riktlinjen finns på plats och att trots en force majeure-situation så långt möjligt följa de rutiner för driftsstörningar som avses i artikel 4 f och artikel 4a d och att göra alla rimliga ansträngningar för att försöka minska skadeverkningarna av varje sådan force majeure-situation medan den föreligger.”

8.

I artikel 10 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Vid en sådan tvist mellan nationella centralbanker, eller mellan en nationell centralbank och ECB, skall parternas inbördes rättigheter och skyldigheter med anknytning till betalningsorder som verkställts genom TARGET och till andra frågor som berörs i denna riktlinje fastställas i) enligt de regler och förfaranden som avses i denna riktlinje och dess bilagor, samt ii) enligt lagen i den medlemsstat där den mottagande nationella centralbanken eller ECB har sitt säte när det gäller tvister rörande gränsöverskridande betalningar.”

9.

Bilaga IV skall ersättas av bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Denna riktlinje träder i kraft den 25 januari 2005.

Den skall tillämpas från och med den 7 mars 2005.

Artikel 3

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 21 januari 2005.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 140, 24.5.2001, s. 72. Riktlinjen senast ändrad genom riktlinje ECB/2004/4 (EUT L 205, 9.6.2004, s. 1).


BILAGA

”BILAGA IV

ÖPPETTIDER FÖR TARGET

TARGET och följaktligen även de nationella centralbankerna och nationella RTGS-system som deltar i, eller är anslutna till, TARGET skall tillämpa nedanstående regler för öppettider.

1.

Referenstid för TARGET är ”ECB-tid”, vilket definieras som lokal tid på den plats där ECB har sitt säte.

2.

TARGET kommer att ha en gemensam öppettid mellan 07.00 och 18.00.

3.

Öppethållande före 07.00 är möjligt, förutsatt att ECB har fått en anmälan därom

i)

av inhemska skäl (t.ex. för att underlätta avveckling av värdepapperstransaktioner, avveckla saldon i nettoavvecklingssystem eller avveckla andra inhemska transaktioner, t.ex. grupper av transaktioner som de nationella centralbankerna lägger in i RTGS-systemen under natten), eller

ii)

av ECBS-relaterade skäl (t.ex. på dagar när exceptionella betalningsvolymer väntas eller för att minska växelkursrisken vid avveckling i samband med förmedlingen av euroledet i valutamarknadsaffärer som inbegriper asiatiska valutor).

4.

En timme före den vanliga stängningstiden kommer TARGET att ha betalningsstopp för kundbetalningar (både inhemska och gränsöverskridande (1)), varefter den återstående tiden kommer att användas enbart för interbankbetalningar (både inhemska och gränsöverskridande (2)) med syftet att överföra likviditet mellan deltagare. Som kundbetalningar räknas betalningsmeddelanden i formatet MT100 och likvärdiga inhemska meddelandeformat (för vilka MT100 skulle användas vid gränsöverskridande överföring). De närmare villkoren för genomförandet av regeln om betalningsstopp klockan 17.00 för inhemska betalningar fastställs av varje enskild nationell centralbank i samarbete med bankerna i det berörda landet. De nationella centralbankerna får fortsätta att förmedla sådana inhemska kundbetalningar som stod i kö klockan 17.00.”


(1)  Betalningsstoppet för gränsöverskridande kundbetalningar som sänds från en deltagare i en ansluten nationell centralbanks RTGS-system via en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster är 16.52.30.

(2)  Betalningsstoppet för gränsöverskridande interbankbetalningar som sänds från en deltagare i en ansluten nationell centralbanks RTGS-system via en nationell centralbank som tillhandahåller tjänster är 17.52.30.


Rättelser

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/27


Rättelse till kommissionens beslut 2005/78/EG, Euratom av den 1 februari 2005 om ändring av beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom

( Europeiska unionens officiella tidning L 29 av den 2 februari 2005 )

Publiceringen av beslut 2005/78/EG, Euratom skall betraktas som ogiltig.


3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/27


Rättelse till rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 229 av den 29 juni 2004 )

I innehållsförteckningen skall det

i stället för:

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG”

vara:

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG”.

På sidan 35

i titeln skall det

i stället för: ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG”

vara: ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG”,

i rättelsens första rad skall det

i stället för: ”direktiv 2004/58/EG”

vara: ”direktiv 2004/38/EG”.