ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 24

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
27 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 115/2005 av den 26 januari 2005 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av vete till vissa tredjeländer

3

 

*

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 116/2005 av den 26 januari 2005 om behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI-förordning)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 117/2005 av den 26 januari 2005 om införande av gemenskapsövervakning av import av vissa skodonsprodukter med ursprung i vissa tredje länder

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 119/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för olivolja

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 120/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 121/2005 av den 25 januari 2005 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

27

 

*

Kommissionens direktiv 2005/6/EG av den 26 januari 2005 om ändring av direktiv 71/250/EEG när det gäller rapportering och tolkning av de analysresultat som krävs i direktiv 2002/32/EG ( 1 )

33

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/56/EG:Kommissionens beslut av den 14 januari 2005 om inrättande av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003

35

 

*

2005/57/EG:Kommissionens rekommendation av den 21 januari 2005 om tillhandahållande av hyrda förbindelser i Europeiska unionen (Del 1 – Viktiga leveransvillkor för hyrda förbindelser i grossistledet) (delgivet med nr K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EG:Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om ändring av beslut 2003/135/EG avseende upphörande av planerna för utrotning och vaccination i de federala delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen och av planen för utrotning i den federala delstaten Saarland (Tyskland) (delgivet med nr K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EG:Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i Slovakien (delgivet med nr K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av rådets beslut 2004/783/EG av den 15 november 2004 om utnämning av fyra italienska ordinarie ledamöter och tre italienska suppleanter i Regionkommittén (EUT L 346 av den 23.11.2004

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 114/2005

av den 26 januari 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 115/2005

av den 26 januari 2005

om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av vete till vissa tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Med hänsyn till den aktuella situationen på marknaden för spannmål bör det inledas ett anbudsförfarande för att fastställa bidraget för export av vete i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (2).

(2)

I förordning (EG) nr 1501/95 fastställs tillämpningsföreskrifter för anbudsförfarandet när det gäller fastställandet av exportbidraget. I de åtaganden som skall fullgöras i samband med anbudsförfarandet ingår skyldigheten att lämna in en ansökan om exportlicens och att ställa en säkerhet. Storleken på denna säkerhet bör fastställas.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa en särskild giltighetstid för de licenser som utfärdas inom ramen för denna anbudsinfordran. Denna giltighetstid bör överensstämma med behoven på världsmarknaden för regleringsåret 2004/2005.

(4)

För att säkerställa att alla parter behandlas lika är det nödvändigt att föreskriva att alla utfärdade licenser skall ha samma giltighetstid.

(5)

För att undvika återimport skall export inom ramen för denna anbudsinfordran begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att ett anbudsförfarande som gäller export skall utfalla väl är det nödvändigt att fastställa en minsta kvantitet samt tidsfristen och formen för vidarebefordran av de anbud som lämnats in till de behöriga myndigheterna.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inleds ett anbudsförfarande för exportbidrag enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1501/95.

2.   Anbudsinfordran gäller vete som skall exporteras till alla tredjeländer, med undantag av Albanien, Bulgarien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro (3), Liechtenstein, Rumänien och Schweiz.

3.   Anbudsinfordran skall vara öppen till och med den 23 juni 2005. Under denna period skall anbudsinfordringar inledas veckovis, och kvantiteterna och tidsfristerna för inlämnande av anbud skall anges i tillkännagivandet om anbudsinfordran.

Genom undantag från bestämmelserna i artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1501/95 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delen av anbudsförfarandet gå ut den 3 februari 2005.

Artikel 2

Ett anbud är giltigt endast om det omfattar en kvantitet på minst 1 000 ton.

Artikel 3

Den säkerhet som avses i artikel 5.3 a i förordning (EG) nr 1501/95 skall vara 12 euro/ton.

Artikel 4

1.   Genom undantag från bestämmelserna i artikel 23.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) skall de exportlicenser som utfärdas i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1501/95, när deras giltighetstid skall bestämmas, anses som utfärdade den dag då anbudet lämnats in.

2.   De exportlicenser som utfärdas inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom den här förordningen skall gälla från och med utfärdandedagen i enlighet med punkt 1, till och med utgången av den fjärde månaden därpå.

Artikel 5

De anbud som har lämnats in skall genom medlemsstaternas försorg anlända till kommissionen senast en och en halv timme efter det att tidsfristen har löpt ut för de veckovisa inlämnanden av anbud som föreskrivs i tillkännagivandet om anbudsinfordran. Anbuden skall skickas i enlighet med den förlaga som återfinns i bilagan.

Om inga anbud har lämnats in skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta inom den tidsfrist som anges i första stycket.

De klockslag som fastställts för inlämnandet av anbuden avser belgisk tid.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA

Formulär (1)

ANBUDSINFORDRAN VECKOVIS FÖR BIDRAG FÖR EXPORT AV VETE TILL VISSA TREDJELÄNDER

(Förordning (EG) nr 115/2005)

(Utgång av tidsfrist för inlämnande av anbud)

1

2

3

Anbudsgivare nr

Kvantitet

(ton)

Exportbidragets storlek

(euro per ton)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

osv.

 

 

E-postadress för översändande av uppgifterna: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Skall skickas till GD AGRI-C.1.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 116/2005

av den 26 januari 2005

om behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (1), särskilt artikel 5.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.7 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2) föreskrivs att bruttonationalinkomst enligt marknadspriser (BNI) vid tillämpningen av detta beslut skall utgöras av bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser så som den beräknas av kommissionen i enlighet med europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). 1995 års ENS (ENS 95), som ersatte de två tidigare systemen från 1970 och 1979, infördes genom rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3), och fastställdes i bilagan till den förordningen. Från och med budgetåret 2002 används BNI, så som den beräknas i ENS 95, som kriterium för egna medel.

(2)

I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 fastställs förfarandena för medlemsstaternas rapportering av BNI-uppgifter och förfarandena och kontrollerna vid beräkningen av BNI, och BNI-kommittén inrättas.

(3)

I ENS 95 specificeras inte uttryckligen behandlingen av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer.

(4)

För definitionen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (BNI) enligt artikel 1 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 är det nödvändigt att förtydliga behandlingen av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer.

(5)

I rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (4), definieras begreppen skattskyldig person, icke skattskyldig person och verksamhet undantagen från skatteplikt.

(6)

För genomförandet av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (5) förtydligas i kommissionens beslut 1999/622/EG, Euratom av den 8 september 1999 (6) behandlingen av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer. Motsvarande förtydligande bör göras med avseende på BNI.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från BNI-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid sammanställningen av nationalräkenskapsaggregaten i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 skall i ENS 95 mervärdesskatt vid inköp som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer behandlas som andra löpande transfereringar (D7) eller kapitaltransfereringar (D9), inte som avdragsgill mervärdesskatt.

2.   I punkt 1 skall ”beskattningsbara personer” ha samma betydelse som i artikel 4 i det sjätte direktivet 77/388/EEG, och med ”verksamhet undantagen från skatteplikt” skall avses den verksamhet som förtecknas i artikel 13 i det direktivet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 181, 19.07.2003, p. 1.

(2)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  EGT L 49, 21.2.1989, s. 26. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EGT L 245, 17.9.1999, s. 51.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 117/2005

av den 26 januari 2005

om införande av gemenskapsövervakning av import av vissa skodonsprodukter med ursprung i vissa tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den 22 december 1994 om gemensamma importregler och om upphävande av förordning (EG) nr 518/941 (1), särskilt artikel 11.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 427/2003 av den 3 mars 2003 om en produktspecifik övergångsskyddsordning för import med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder (2) fastställdes ett kvotsystem för skodonsprodukter som upphörde att gälla den 1 januari 2005.

(2)

Den 7 december 2004 upplyste några medlemsstater kommissionen om att det skulle vara lämpligt att införa övervakningsåtgärder för skodonsprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 3285/94.

(3)

Gemenskapens skoindustri består till stor del av små och medelstora företag som till största delen är etablerade i regioner där det endast finns ett fåtal andra sysselsättningsmöjligheter. Industrin är därför sårbar för konkurrens från lågprisimport med ursprung i framför allt Kina.

(4)

Till följd av denna importkonkurrens har gemenskapens skoindustri på senare år genomgått omfattande omstruktureringar och inriktat sin produktion på mer högklassiga produkter som också är de som har omfattats av kvoter. Dessa produkter utgör ungefär 85 % av produktionen för gemenskapens skoindustri. Omstruktureringarna har lett till att kapaciteten och antalet anställda har minskat markant. Trots dessa ansträngningar fortsätter gemenskapens skoindustri att tappa produktions- och marknadsandelar till följd av billig import från länder utanför EU.

(5)

Den import av skodonsprodukter med ursprung i Kina som inte omfattades av kvoter ökade kraftigt under åren 2000–2003, såväl i absoluta tal som i andelar av gemenskapsmarknaden, med betydligt lägre priser än motsvarande produkter som producerats i gemenskapen. Den genomsnittliga importökningen mellan 2000 och 2003 låg på 59 % och den genomsnittliga prisskillnaden på 21 %.

(6)

Eftersom de rådande marknadsvillkoren är desamma för alla skodonsprodukter förväntas den senaste tidens liberalisering leda till en liknande betydande importökning. Mot bakgrund av det sätt på vilket importen av skodon har utvecklats på senare tid skulle importen när kvoterna tas bort 2005 kunna dubbleras på kort tid, vilket troligtvis skulle innebära att gemenskapsindustrin tappar 6 % av sina marknadsandelar och att 17 000 arbetstillfällen går förlorade. Därför kan skada sägas hota gemenskapens producenter av de anledningar som anges i artikel 11 i förordning (EG) nr 3285/94.

(7)

Denna sannolika konsekvens är så betydande att det av hänsyn till gemenskapens intresse krävs att gemenskapsövervakning i förväg tillämpas på import av vissa skodonsprodukter med ursprung i Kina för att de statistiska uppgifter som behövs för en snabb analys av importens utveckling skall kunna erhållas. Det som berörs är den produktion av skodon, huvudsakligen av medelhög till hög kvalitet, som fortfarande är betydande i gemenskapen och som därmed är känslig. Eftersom det tar lång tid att få fram relevanta uppgifter från ett system med efterföljande övervakning skulle övervakning i förväg med hjälp av ett system med automatiska importlicenser, tilllämpad till och med den 31 januari 2006, utgöra det snabbaste sättet att få en klar bild av de tidiga effekterna av att kvoterna lyfts.

(8)

I syfte att få överblick över hur skoimporten utvecklas är det också lämpligt att upprätta ett system med efterföljande tullbaserad övervakning av importen av samtliga skodon från samtliga källor. Här ingår skodon som omfattas av övervakningen i förväg. När systemet med efterföljande övervakning fungerar tillfredsställande kan övervakningen i förväg avslutas, och detta senast den 31 januari 2006.

(9)

I syfte att fullborda den inre marknaden krävs det att de formaliteter som gemenskapens importörer skall fullgöra är identiska oavsett var varorna klareras.

(10)

I syfte att underlätta insamlingen av uppgifter bör det krävas att ett övervakningsdokument som uppfyller enhetliga villkor visas upp vid övergång till fri omsättning för produkter som omfattas av övervakning i förväg. Övervakningsdokumentet bör inom en viss tidsperiod påtecknas av medlemsstaternas myndigheter efter ansökan av importören, dock utan att detta medför någon rätt för importören att importera. Dokumentet bör därför få användas endast så länge importreglerna förblir oförändrade. Det bör vara giltigt i hela gemenskapen.

(11)

I syfte att säkerställa insyn bör medlemsstaterna och kommissionen så långt möjligt utbyta upplysningar i samband med gemenskapsövervakningen.

(12)

De nationella myndigheterna bör ansvara för utfärdandet av övervakningsdokumenten, men utfärdandet bör omfattas av standardvillkor på gemenskapsnivå.

(13)

För att uppgifterna skall kunna samlas in så snart som möjligt är det önskvärt att denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ÖVERVAKNING I FÖRVÄG

Artikel 1

Övergången till fri omsättning i gemenskapen av de skodonsprodukter med ursprung i Kina som förtecknas i bilaga I omfattas av gemenskapsövervakning i förväg i enlighet med förordning (EG) nr 3285/94.

Artikel 2

1.   För övergång till fri omsättning i gemenskapen för de produkter som avses i artikel 1 skall det krävas att ett övervakningsdokument utfärdat av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat uppvisas.

2.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom fem arbetsdagar efter det att en ansökan lämnats in av en gemenskapsimportör, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, automatiskt och avgiftsfritt utfärda det övervakningsdokument som avses i punkt 1 för de kvantiteter som ansökan avser. Om inte motsatsen bevisas skall ansökan anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den lades fram.

3.   Ett kontrolldokument som utfärdats av någon av de myndigheter som anges i bilaga II skall gälla inom hela gemenskapen.

4.   Kontrolldokumentet skall utfärdas på en blankett som överensstämmer med förlagan i bilaga I till förordning (EG) nr 3285/94.

Importörens ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a)

Den sökandes namn och fullständiga adress (inklusive telefon- och faxnummer, och eventuellt registreringsnummer som används av behöriga nationella myndigheter) samt momsregistreringsnummer, om den sökande är momspliktig.

b)

I förekommande fall namn på och fullständig adress till den sökandes deklarant eller företrädare (inklusive telefon- och faxnummer).

c)

Exportörens fullständiga namn och adress.

d)

En exakt beskrivning av varorna, inklusive deras

i)

handelsbeteckning,

ii)

TARIC-nummer,

iii)

ursprungsland (dvs. Kina),

iv)

avsändarland.

e)

Varornas kvantitet, uttryckt i par.

f)

Varornas cif-värde i euro vid gemenskapens gräns för varje KN-nummer.

g)

Föreslagen tidsperiod och plats för tullklarering.

h)

Uppgift om huruvida ansökan avser samma kontrakt som en tidigare inlämnad ansökan.

i)

Följande deklaration, daterad och undertecknad av den sökande samt med utskrift av dennes namn med versaler: ”Jag intygar härmed att uppgifterna i denna ansökan är korrekta och lämnade i god tro och att jag är etablerad i gemenskapen.” Importören skall också visa upp en kopia av försäljnings- eller köpekontraktet och proformafakturan. Om så begärs, och framför allt i de fall då varorna inte köpts in direkt i Kina, skall importören visa upp ett produktionsintyg som är utfärdat av tillverkaren.

5.   Giltighetsperioden för övervakningsdokumenten skall vara sex månader. Outnyttjade eller endast delvis utnyttjade övervakningsdokument får förnyas för en motsvarande period.

6.   Importören skall returnera övervakningsdokumenten till den utfärdande myndigheten vid giltighetstidens slut.

7.   De behöriga myndigheterna får, på villkor som de själva fastställer, tillåta att deklarationer och ansökningar överlämnas eller trycks på elektronisk väg. De behöriga myndigheterna skall emellertid ha tillgång till alla dokument och bevishandlingar.

8.   Kontrolldokumentet får utfärdas elektroniskt förutsatt att de berörda tullkontoren har tillgång till dokumentet via ett datornät.

Artikel 3

1.   Om det konstateras att det enhetspris till vilket transaktionen genomförs skiljer sig från det pris som är angivet i kontrolldokumentet med mindre än 5 % åt det ena eller det andra hållet eller att den totala kvantiteten av de produkter som deklareras för import överskrider den kvantitet som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 %, skall detta inte hindra att produkterna i fråga övergår till fri omsättning.

2.   Ansökningar om kontrolldokument och själva kontrolldokumenten skall vara konfidentiella. Tillgång till ansökningarna och dokumenten skall förbehållas de behöriga myndigheterna och den sökande.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall överlämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Möjligast aktuella uppgifter om de kvantiteter och värden (i euro) för vilka övervakningsdokument har utfärdats, så regelbundet som möjligt och åtminstone den sista dagen i varje månad.

b)

Uppgifter om importen under varje månad, i enlighet med artikel 32 i kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 (3), inom sex veckor efter varje månadsslut.

Uppgifterna från medlemsstaterna skall vara uppdelade efter produkt och KN-nummer.

2.   Medlemsstaterna skall anmäla varje upptäckt fall av oegentligheter eller bedrägeri samt i förekommande fall de grunder på vilka de har nekat att utfärda ett kontrolldokument.

KAPITEL 2

EFTERFÖLJANDE ÖVERVAKNING

Artikel 5

1.   De skodonsprodukter som anges i bilaga III skall omfattas av ett system av efterföljande statistisk övervakning.

2.   När produkterna har övergått till fri omsättning skall de behöriga myndigheterna ange för kommissionen vilka totala kvantiteter som importerats (i par) och värdet av dessa (varornas värde i euro vid gemenskapens gräns), varornas KN-nummer, till vilken produktkategori de hör samt använda de enheter och i förekommande fall de extra mängdenheter som används för KN-numret i fråga. Importen skall delas upp i enlighet med gällande statistiska förfaranden.

KAPITEL 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 6

Alla meddelanden enligt denna förordning skall ställas till kommissionen och skall sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Bestämmelserna i kapitel 1 skall tillämpas från och med den 1 februari 2005 och som längst till och med den 31 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 349, 31.12.1994, s. 53. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2474/2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 1).

(2)  EUT L 65, 8.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1985/2003 (EUT L 295, 13.11.2003, s. 43).

(3)  EGT L 229, 9.9.2000, s. 4. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2001 (EGT L 224, 21.8.2001, s. 3).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM OMFATTAS AV ÖVERVAKNING I FÖRVÄG (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

Med undantag för

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM OMFATTAS AV EFTERFÖLJANDE ÖVERVAKNING

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 118/2005

av den 26 januari 2005

om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artiklarna 64.2, 70.2, 71.2, 143b.3 och 145 i i denna, och

av följande skäl:

(1)

För medlemsstater som utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 62 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall beloppen i bilaga VIII till den förordningen ses över på grundval av de uppgifter som meddelas enligt artikel 145 i i nämnda förordning.

(2)

För medlemsstater som under 2005 genomför det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avsnitt III i förordning (EG) nr 1782/2003, skall budgettaken för vart och ett av de stöd som avses i artikel 66–69 i den förordningen fastställas för 2005.

(3)

För medlemsstater som under 2005 utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 70 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall budgettaken för direkta stöd som inte ingår i systemet med samlat gårdsstöd fastställas för 2005.

(4)

För medlemsstater som under 2005 utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall budgettaken för direkta stöd enligt förteckningen i bilaga VI till den förordningen fastställas för 2005.

(5)

För tydlighets skull är det lämpligt att offentliggöra budgettaken 2005 för systemet med samlat gårdsstöd, efter det att de tak som fastställts för stöd enligt artikel 66–70 i förordning (EG) nr 1782/2003 dragits från de reviderade taken enligt bilaga VIII till samma förordning.

(6)

För de medlemsstater som anslöts till gemenskapen 2004 och som under 2005 kommer att genomföra systemet med samlat gårdsstöd enligt avsnitt IVa i förordning (EG) nr 1782/2003, skall de årliga finansieringspaketen för det året fastställas i enlighet med artikel 143b.3 i samma förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

1.   De budgettak för 2005 som avses i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara de som fastställs i bilagorna II och III till den här förordningen.

2.   De budgettak för 2005 som avses i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara de som fastställs i bilaga IV till den här förordningen.

3.   Budgettaken för systemet med samlat gårdsstöd skall under 2005 vara de som fastställs i bilaga V till den här förordningen.

4.   Det årliga finansieringspaket för 2005 som avses i artikel 143b.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara det som fastställs i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 3

De medlemsstater som väljer det regionala genomförande som föreskrivs i artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall, senast den 1 mars det år som följer på det första året för genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd, meddela kommissionen de regionala tak som fastställts senast den 31 december detta första år av genomförande.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2217/2004 (EUT L 375, 23.12.2004, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA VIII

NATIONELLA TAK SOM AVSES I ARTIKEL 41

(1000 euro)

 

2005

2006

2007, 2008 och 2009

2010 och följande

Belgien

411 053

530 573

530 053

530 053

Danmark

943 369

996 165

996 000

996 000

Tyskland

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grekland

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spanien

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Frankrike

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irland

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italien

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Nederländerna

386 586

386 586

779 586

779 586

Österrike

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugal

452 000

493 000

559 000

561 000

Finland

467 000

467 000

552 000

552 000

Sverige

637 388

650 108

729 000

729 000

Förenade kungariket

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


BILAGA II

BUDGETTAK FÖR DIREKTA STÖD SOM BEVILJAS ENLIGT ARTIKEL 65–69 I FÖRORDNING (EG) nr 1782/2003

Kalenderåret 2005

(1000 euro)

 

Belgien

Danmark

Tyskland

Italien

Österrike

Portugal

Sverige

Förenade kungariket

 

Flandern

Skottland

Am- och dikobidrag

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Am- och dikobidrag, tillägg

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Särskilt nötköttsbidrag

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Slaktbidrag, fullvuxna djur

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Slaktbidrag, kalvar

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Får - och getbidrag

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Får- och getbidrag, tillägg

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Humle

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Artikel 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Artikel 69, jordbruksgrödor

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Artikel 69, ris

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Artikel 69, nötkött

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Artikel 69, får och getter

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


BILAGA III

BUDGETTAK FÖR DIREKTA STÖD SOM BEVILJAS ENLIGT ARTIKEL 70 I FÖRORDNING (EG) nr 1782/2003

Kalenderåret 2005

(1000 euro)

 

Belgien

Italien

Portugal

Artikel 70.1 a

Produktionsstöd för utsäde

1 397 (1)

13 321

272

Artikel 70.1 b

Stöd för jordbruksgrödor

 

 

1 871


(1)  Stöd för Triticum spelta L. (100 %) och stöd för Linum usitatissimum L. (spånadslin) (100 %) ingår inte i systemet med samlat gårdsstöd.


BILAGA IV

BUDGETTAK FÖR DIREKTA STÖD SOM BEVILJAS ENLIGT ARTIKEL 71 I FÖRORDNING (EG) nr 1782/2003

Kalenderåret 2005

(1000 euro)

 

Grekland

Finland

Frankrike (1)

Malta

Nederländerna

Slovenien

Spanien (1)

Arealstöd för jordbruksgrödor 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Arealstöd för jordbruksgrödor 63 EUR/t, Posei

 

 

 

 

 

 

23

Särskilt regionalstöd för jordbruksgrödor 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Tilläggsstöd för durumvete (291 EUR/ha) och särskilt stöd för icke traditionella produktionsområden (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Stöd för trindsädesslag

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Stöd för trindsädesslag, Posei

 

 

 

 

 

 

1

Stöd för utsäde

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Am- och dikobidrag

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Tilläggsbidrag för am- och dikor

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Särskilt nötköttsbidrag

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Slaktbidrag, fullvuxna djur

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Slaktbidrag, kalvar

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Extensifieringsstöd för nötkött

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Tilläggsstöd för nötköttsproducenter

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Får – och getbidrag

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Får – och getbidrag, tillägg

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Tilläggsbidrag för får- och getproducenter

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Stöd till producenter av stärkelsepotatis (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Arealstöd för ris (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Arealstöd för ris (102 EUR/t), franska utomeuropeiska departementen

 

 

3 053

 

 

 

 

Torkat foder, inkomststöd

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Tilläggsbidrag för nöt- och fårkött, öarna i Egeiska havet

1 000

 

 

 

 

 

 

Arealstöd för humle

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Stöd motsvarande de bidrag som under referensåren 2000–2002 betalades ut inom sektorn för animalieproduktion i de yttersta randområdena har dragits av.


BILAGA V

BUDGETTAK FÖR SYSTEMET MED SAMLAT GÅRDSSTÖD I MEDLEMSSTATER ELLER REGIONER

Kalenderåret 2005

(1000 euro)

Medlemsstat och/eller region

 

BELGIEN (3)

 

Flandern

 

Vallonien

306 318

DANMARK

909 429

TYSKLAND (3)

 

Baden-Württemberg

 

Bayern

 

Brandenburg och Berlin

 

Hessen

 

Niedersachsen och Bremen

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nordrhein-Westfalen

 

Rheinland-Pfalz

 

Saarland

 

Sachsen

 

Sachsen-Anhalt

 

Schleswig-Holstein och Hamburg

 

Thüringen

5 145 726

IRLAND

1 260 142

ITALIEN

2 345 849

LUXEMBURG

33 414

ÖSTERRIKE

519 863

PORTUGAL (1)  (2)

302 562

SVERIGE (3)

 

Region 1

 

Region 2

 

Region 3

 

Region 4

 

Region 5

597 073

FÖRENADE KUNGARIKET (3)

 

England 1

 

England 2

 

England 3

 

Scotland

 

Wales

 

Nordirland

3 667 728


(1)  Stöd motsvarande de bidrag som under referensåren 2000–2002 betalades ut inom sektorn för animalieproduktion i de yttersta randområdena har dragits av.

(2)  Överföringen till Azorerna av 10 000 am- och dikobidrag samt tilläggsbidrag för am- och dikor i enlighet med artikel 147.3 b i förordning (EG) nr 1782/2003 har dragits av.

(3)  Kommer att ersättas med regionala tak meddelade i enlighet med artikel 3 i den här förordningen.


BILAGA VI

ÅRLIGA FINANSIERINGSPAKET FÖR SYSTEMET MED SAMLAT GÅRDSSTÖD

Kalenderåret 2005

(1000 euro)

Medlemsstat

 

Tjeckien

249 296

Estland

27 908

Ungern

375 431

Lettland

38 995

Litauen

104 346

Polen

823 166

Slovakien

106 959

Cypern

14 274


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 119/2005

av den 26 januari 2005

om fastställande av exportbidrag för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (1), särskilt artikel 3.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om priserna inom gemenskapen är högre än priserna på världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser täckas av ett bidrag när olivolja exporteras till tredjeland.

(2)

Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande av exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens förordning (EEG) nr 616/72 (2).

(3)

I artikel 3.3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn till den rådande situationen och utvecklingstendensen för priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens marknad samt till priserna på olivolja på världsmarknaden. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de mest gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas, kan hänsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande vegetabiliska oljorna på världsmarknaden och till den skillnad som noteras mellan det priset och priset på olivolja under en representativ period. Bidragsbeloppet får inte överstiga skillnaden mellan priset på olivolja inom gemenskapen och priset på världsmarknaden, justerat om så krävs, med hänsyn till exportkostnader för produkter på världsmarknaden.

(5)

I enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning nr 136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fastställas genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelseländer, kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

(6)

I artikel 3.3 andra stycket i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan variera beroende på destinationer, om världsmarknadsläget eller de särskilda krav som vissa marknader ställer nödvändiggör detta.

(7)

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en gång i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras under mellantiden.

(8)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det nuvarande marknadsläget för olivolja och särskilt vad beträffar priser på olivolja inom gemenskapen och på marknaderna i tredjeland har till följd att bidraget bör utgöra det som anges i bilagan härtill.

(9)

Förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i förordning nr 136/66/EEG skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 78, 31.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2962/77 (EGT L 348, 30.12.1977, s. 53).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för olivolja

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 120/2005

av den 26 januari 2005

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2), särskilt artikel 16.2 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tilldelningen av importlicenser för produkter enligt del I.A, I.B, punkterna 5 och 6 samt delarna I.C, I.D, I.E, I.F, I.G och I.H i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001 och för vilka ansökan lämnats in under perioden 1–10 januari 2005 skall de koefficienter tillämpas som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och Landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 748/2004 (EUT L 118, 23.4.2004, s. 3).


BILAGA I.A

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


BILAGA I.B

5.   Produkter med ursprung i Rumänien

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4758

0,2690


6.   Produkter med ursprung i Bulgarien

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4660

0,8697

09.4675


BILAGA I.C

Produkter med ursprung i AVS-länderna

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4026

09.4027


BILAG I.D

Produkter med ursprung i Turkiet

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4101


BILAGA I.E

Produkter med ursprung i Sydafrika

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4151


BILAGA I.F

Produkter med ursprung i Schweiz

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


BILAGA I.G

Produkter med ursprung i Jordanien

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4159


BILAGA I.H

Produkter med ursprung i Norge

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 121/2005

av den 25 januari 2005

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordning senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Vitlök

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Bönor:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Paprika

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

fänkal

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Andra

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grapefrukter, färska:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Päron:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoser

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Körsbär

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Persikor

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Plommon

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Hallon

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/33


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/6/EG

av den 26 januari 2005

om ändring av direktiv 71/250/EEG när det gäller rapportering och tolkning av de analysresultat som krävs i direktiv 2002/32/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen (1), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 71/250/EEG av den 15 juni 1971 om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (2) ingår bestämmelser om resultatredovisning.

(2)

För att i alla medlemsstater säkerställa en harmoniserad genomförandestrategi för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (3) är det av största vikt att analysresultaten rapporteras och tolkas enhetligt.

(3)

Direktiv 71/250/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/250/EG skall ändras på följande sätt.

1.

I artikel 1 skall följande stycke tilläggas efter det andra stycket:

”När det gäller främmande ämnen och produkter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (4), inbegripet dioxiner och dioxinlika PCB, skall punkt C.3 i del 1 i bilagan till detta direktiv tillämpas.”

2.

Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tolv månader efter det att direktivet trätt i kraft. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 170, 3.8.1970, s. 2. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  EGT L 155, 12.7.1971, s. 13. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/27/EG (EGT L 118, 6.5.1999, s. 36).

(3)  EGT L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/100/EG (EUT L 285, 1.11.2003, s. 33).

(4)  EGT L 140, 30.5.2002, s. 10.


BILAGA

I punkt C om tillämpning av analysmetoder och resultatredovisning i del 1 av allmänna bestämmelser om analysmetoder för foder i bilagan till direktiv 71/250/EG skall följande punkt 3 tilläggas:

”3.

När det gäller främmande ämnen och produkter enligt direktiv 2002/32/EG, inbegripet dioxiner och dioxinlika PCB, skall en produkt avsedd för djurfoder betraktas som icke-överensstämmande med den föreskrivna högsta tillåtna halten om analysresultatet, sedan hänsyn tagits till utvidgad mätosäkerhet och korrigering för utbytet, bedöms överskrida den högsta tillåtna halten. Den analyserade koncentrationen används, efter korrigering för utbytet och sedan den utvidgade mätosäkerheten dragits från, för att bedöma överensstämmelsen. Det senare är endast möjligt i de fall där analysmetoden medger en bedömning av mätosäkerhet och korrigering för utbytet (omöjligt vid t.ex. mikroskopisk analys).

Analysresultatet skall rapporteras på följande sätt (i den mån den använda analysmetoden gör det möjligt att bedöma mätosäkerhet och utbytesgrad):

a)

Korrigerat eller icke-korrigerat för utbytet, rapporteringsmetoden och den angivna utbytesnivån.

b)

Som ’x +/- U’, där x är analysresultatet och U den utvidgade mätosäkerheten, med en täckningsfaktor om 2, vilket ger en konfidensnivå om cirka 95 %.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 januari 2005

om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003

(Endast de engelska, franska och tyska texterna är giltiga)

(2005/56/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 58/2003 ger kommissionen behörighet att inrätta genomförandeorgan enligt de allmänna stadgarna i förordningen och ge dem i uppdrag att sköta vissa uppgifter som avser förvaltningen av ett eller flera gemenskapsprogram; detta beslut påverkar inte förordningens räckvidd.

(2)

Genom att inrätta genomförandeorgan kan kommissionen inrikta sig på prioriterade insatser och uppdrag som inte kan läggas ut på entreprenad, men samtidigt behålla ledningen, kontrollen och det slutliga ansvaret för den verksamhet som förvaltas av genomförandeorganen.

(3)

Förvaltningen av vissa centraliserade delar av ett antal program inom utbildning, audiovisuella medier och kultur omfattar genomförandet av projekt av teknisk karaktär som inte kräver politiska beslut men däremot avancerade tekniska och ekonomiska kunskaper under hela projektets löptid.

(4)

Genomförandet av programmen får delegeras till ett genomförandeorgan med tydlig åtskillnad på dels de olika etapperna i programplaneringen och finansieringsbesluten, som bör skötas av kommissionens avdelningar, dels projektens genomförande, som bör anförtros genomförandeorganet.

(5)

Inrättandet av ett genomförandeorgan påverkar inte rådets delegering till kommissionen av förvaltningen av vissa delar av åtgärder inom de olika programmen och inte heller delegeringen inom vissa program av förvaltningsuppgifter till nationella organ.

(6)

En kostnadseffektivitetsanalys som genomförts för detta ändamål visade att det mest fördelaktiga alternativet av både ekonomiska och andra skäl var att låta ett genomförandeorgan förvalta vissa centraliserade delar av program inom utbildning, audiovisuella medier och kultur.

(7)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för genomförandeorganen.

(8)

I kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 anges en standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av genomförandeorganet

1.   Härmed inrättas ett genomförandeorgan (nedan kallat ”genomförandeorganet”) som skall förvalta gemenskapens verksamhet inom utbildning, audiovisuella medier och kultur och vars stadgar fastställs i förordning (EG) nr 58/2003.

2.   Genomförandeorganet skall kallas ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur”.

Artikel 2

Lokalisering

Genomförandeorganet skall vara beläget i Bryssel.

Artikel 3

Varaktighet

1.   Genomförandeorganet inrättas för en period som börjar den 1 januari 2005 och slutar den 31 december 2008.

2.   Kommissionen skall under 2006 utvärdera genomförandeorganets verksamhet, vilket innefattar en kostnads- och lönsamhetsanalys enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 58/2003, med tanke på en eventuell revidering eller utvidgning av genomförandeorganets arbetsuppgifter inom ramen för den nya omgången program inom utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Artikel 4

Syfte och uppgifter

1.   Genomförandeorganet skall förvalta vissa delar av följande gemenskapsprogram:

a)

Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning, Sokrates, godkänd genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG (3).

b)

Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci”, godkänd genom rådets beslut 1999/382/EG (4).

c)

Gemenskapens åtgärdsprogram ”Ungdom”, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG (5).

d)

Kultur 2000-programmet, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG (6).

e)

Programmet för att stimulera utveckling av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001–2005), godkänt genom rådets beslut 2000/821/EG (7).

f)

Utbildningsprogrammet för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001–2005), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG (8).

g)

Programmet för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2317/2003/EG (9).

h)

Det fleråriga programmet (2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG (10).

i)

Gemenskapens åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande), godkänt genom rådets beslut 2004/100/EG (11).

j)

Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut 790/2004/EG (12).

k)

Handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG (13).

l)

Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organisationer verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet, godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG (14).

m)

Projekt inom den högre utbildningen som kan finansieras genom bestämmelser om ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien, godkända genom rådets förordning (EEG) nr 443/92 (15).

2.   När det gäller förvaltningen av delar i de gemenskapsprogram som nämns i punkt 1 skall genomförandeorganet utföra följande uppgifter:

a)

Förvalta hela genomförandet av projekten som ett led i genomförandet av de gemenskapsprogram som organet ansvarar för, på grundval av det årliga arbetsprogram som gäller som finansieringsbeslut i samband med kontraktstilldelning och bidrag inom utbildning, audiovisuella medier och kultur och som antagits av kommissionen, eller på grundval av särskilda finansieringsbeslut som antagits av kommissionen, och genomföra nödvändiga kontroller samt fatta relevanta beslut på grundval av kommissionens delegering.

b)

Anta de budgetdokument som krävs för att genomföra gemenskapsprogrammet såväl när det gäller inkomster som utgifter, samt på grundval av kommissionens delegering genomföra alla åtgärder som förvaltningen av gemenskapsprogrammen kräver, särskilt i samband med kontraktstilldelning och bidrag.

c)

Samla in, analysera och till kommissionen överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för att styra genomförandet av gemenskapsprogrammen.

3.   Kommissionen får, efter att ha rådfrågat Kommittén för genomförandeorganen i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 58/2003, ålägga genomförandeorganet andra liknande uppgifter än de som avses i punkt 1, inom andra gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur, i den bemärkelse som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 58/2003.

4.   Kommissionen skall i delegeringsbeslutet närmare ange de uppgifter som genomförandeorganet anförtros, och beslutet skall ändras om organet anförtros ytterligare uppgifter. Beslutet skall överlämnas för information till Kommittén för genomförandeorganen.

Artikel 5

Organisation

1.   Genomförandeorganet skall ledas av en styrelse och en direktör som utses av kommissionen.

2.   Ledamöterna i styrelsen skall utses på två år.

3.   Genomförandeorganets direktör skall utses på fyra år.

Artikel 6

Bidrag

Genomförandeorganet skall få ett bidrag som skall bokföras i Europeiska unionens allmänna budget och som skall tas från anslagen till de program som nämns i artikel 4.1, och i förekommande fall från andra gemenskapsprogram som genomförandeorganet förvaltar enligt artikel 4.3.

Artikel 7

Kontroll och genomföranderapporter

Genomförandeorganet skall kontrolleras av kommissionen och skall regelbundet rapportera om hur de program det förvaltar har genomförts, i de former och enligt de tidsfrister som anges i delegeringsbeslutet.

Artikel 8

Genomförande av driftsbudgeten

Genomförandeorganet skall genomföra sin driftsbudget enligt kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004.

Utfärdat i Bryssel den 14 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(4)  EGT L 146, 11.6.1999, s. 33. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 117, 18.5.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004.

(6)  EGT L 63, 10.3.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004.

(7)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 82. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004.

(8)  EGT L 26, 27.1.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004.

(9)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 9.

(11)  EUT L 30, 4.2.2004, s. 6.

(12)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 24.

(13)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 31.

(14)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.

(15)  EGT L 52, 27.2.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/39


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 21 januari 2005

om tillhandahållande av hyrda förbindelser i Europeiska unionen (Del 1 – Viktiga leveransvillkor för hyrda förbindelser i grossistledet)

(delgivet med nr K(2005) 103)

(2005/57/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (1), särskilt artikel 19.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Användarna i gemenskapen kräver konkurrenskraftig tillgång till hyrda förbindelser och datatjänster med höghastighetsöverföring, inte minst för att Europas små och medelstora företag skall kunna dra nytta av den snabba utvecklingen inom Internet och elektronisk handel.

(2)

Sedan telekommunikationsinfrastrukturen liberaliserades den 1 januari 1996 har det börjat växa fram ett konkurrenskraftigt utbud av hyrda förbindelser som dock mest gäller långdistanslinjer med hög kapacitet. Marknaderna för hyrda förbindelser kommer att analyseras i enlighet med vad som sägs nedan.

(3)

Vissa organisationer som tillhandahåller tjänster med avseende på hyrda förbindelser har varit skyldiga att följa principerna om icke-diskriminering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (2) och rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (3). Dessa direktiv upphävdes genom artikel 26 i ramdirektivet med verkan från och med den 24 juli 2003.

(4)

Skyldigheterna fortsätter dock att gälla enligt artikel 27 i ramdirektivet och artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (4). Enligt artikel 16.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster, och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (5), fortsätter de gamla skyldigheterna att gälla tills de relevanta marknaderna har analyserats i enlighet med artikel 16 i ramdirektivet och artikel 16.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

(5)

Om en nationell regleringsmyndighet avgör att det inte råder effektiv konkurrens på en relevant marknad, skall den enligt artikel 16.4 i ramdirektivet identifiera företag med betydande inflytande på marknaden och ålägga dem lämpliga specifika regleringsskyldigheter eller bibehålla eller ändra sådana skyldigheter om de redan existerar. Om en nationell regleringsmyndighet avgör att det på marknaden för tillhandahållandet av minimiutbudet av hyrda förbindelser inte råder någon effektiv konkurrens, skall den enligt artikel 18.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster fastställa vilka företag som har ett betydande inflytande på marknaden och ålägga sådana företag skyldigheter med avseende på tillhandahållandet av minimiutbudet och villkoren för sådant tillhandahållande. Enligt artikel 5.1 i tillträdesdirektivet skall nationella regleringsmyndigheter främja och i förekommande fall säkerställa tillfredsställande tillträde och samtrafik samt kunna införa skyldigheter i detta hänseende.

(6)

Kommissionen antog den 11 februari 2003 rekommendation 2003/311/EG om relevanta produkt- och tjänstemarknader (6) för att definiera de marknader inom området elektronisk kommunikation som bör analyseras av nationella regleringsmyndigheter. Förteckningen omfattar terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet och trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet. Dessa marknader inbegriper tillhandahållandet av sådana tjänster som avses i denna rekommendation, dvs. tillhandahållandet av hyrda förbindelser i grossistledet och hyrda delförbindelser.

(7)

Tillhandahållandet av hyrda förbindelser i grossistledet och av hyrda delförbindelser ingår i den marknad för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet och, med avseende på tillräcklig förbindelselängd, även av den marknad för trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet som avses i rekommendation 2003/311/EG. Det är den nationella regleringsmyndigheten som avgör vad som skall anses utgöra ett terminerande avsnitt beroende på vad som kännetecknar nättopologin på respektive nationell marknad.

(8)

Tillhandahållandet av hyrda förbindelser på 64 kbit/s och av ostrukturerade och strukturerade hyrda förbindelser på 2 Mbit/s omfattas av det minimiutbud av hyrda förbindelser på de relevanta marknaderna som nämns i rekommendationen. Minimiutbudet av hyrda förbindelser definieras i kommissionens beslut 2003/548/EG av den 24 juli 2003 om minimiutbudet av hyrda förbindelser med harmoniserade egenskaper och tillhörande standarder som avses i artikel 18 i direktivet om samhällsomfattande tjänster (7).

(9)

Uppgifterna från medlemsstaterna visar att det är svårt att få grepp om leveranstider för hyrda förbindelser och delförbindelser i detaljist- och grossistledet. Detta påverkar inte de nationella regleringsmyndigheternas analys av relevanta marknader i enlighet med artikel 16 i ramdirektivet och artikel 16.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

(10)

När nationella regleringsmyndigheter, enligt artikel 10 i tillträdesdirektivet samt artikel 18 i och bilaga VII till direktivet om samhällsomfattande tjänster, inför skyldigheter avseende icke-diskriminering för tillhandahållandet av vissa hyrda förbindelser, är principen om icke-diskriminering tillämplig på alla aspekter av de tillhandahållna tjänsterna, såsom beställning, byte till annan tjänst, leverans, kvalitet, reparationstid, rapportering och påföljder. Det bästa sättet att i hyreskontrakten täcka in allt detta är att sluta serviceavtal. I stället för påföljder kan man, där så är lämpligt med tanke på en medlemsstats lagstiftning, i ett sådant avtal införa bestämmelser om ersättning för underlåtenhet att uppfylla kontraktsvillkor.

(11)

I synnerhet bör man i serviceavtalet införa bestämmelser om leveranstider för att se till att de operatörer som omfattas av sådana skyldigheter erbjuder samma leveranstider för förbindelser i grossistledet som för sina egna tjänster och att dessa leveranstider alltså är tillräckligt mycket kortare än leveranstiderna på slutkundsmarknaderna.

(12)

Genom att offentliggöra ”bästa kända metod”-uppgifter om generella leveranstider för hyrda förbindelser kan man hjälpa de nationella regleringsmyndigheterna att säkerställa att de kontraktsenliga leveranstider för hyrda förbindelser i grossistledet, och i synnerhet för hyrda delförbindelser, som erbjuds av de operatörer som omfattas av en skyldighet avseende icke-diskriminering inte hindrar andra operatörer på slutkundsmarknaderna för hyrda förbindelser från att erbjuda sina kunder likadana leveranstider. De kontraktsenliga leveranstiderna för hyrda förbindelser i grossistledet bör därför vara av ett sådant slag att slutkundmarknadernas konkurrerande operatörer kan erbjuda leveranstider som är minst lika bra som de ”bästa kända metod”-leveranstider som erbjuds av de operatörer som utsetts att tillhandahålla hyrda förbindelser på slutmarknaderna i fråga. I annat fall kan det uppstå hinder för utvecklingen av den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Enligt artikel 8.3 a i ramdirektivet är ett av de nationella regleringsmyndigheternas mål just att undanröja sådana hinder. De ”bästa kända metod”-leveranstider som erbjuds av operatörer utsedda att tillhandahålla hyrda förbindelser på slutmarknaderna omfattar även dessa operatörers leveransförfaranden till slutkunderna. De motsvarande leveranstiderna i grossistledet bör således vara kortare.

(13)

Enligt artikel 18 i och bilaga VII till direktivet om samhällsomfattande tjänster skall de nationella regleringsmyndigheterna se till att den normala leveranstiden för det minimiutbud av hyrda förbindelser som enskilda företag tillhandahåller offentliggörs. För att kunna se över denna rekommendation kan kommissionen också komma att behöva uppgifter om hyrda förbindelser som inte omfattas av minimiutbudet.

(14)

Kommissionen bör se över denna rekommendation senast den 31 december 2005 för att ta hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

(15)

Kommunikationskommittén har lämnat sitt yttrande i enlighet med artikel 22.2 i ramdirektivet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

1.

De nationella regleringsmyndigheterna skall sörja för följande när de enligt artikel 10 i tillträdesdirektivet eller artikel 18 i och bilaga VII till direktiv 2002/22/EG (nedan kallat ”direktivet om samhällsomfattande tjänster”) inför eller bibehåller en skyldighet avseende icke-diskriminering för operatörer som tillhandahåller hyrda förbindelser (nedan kallade ”utsedda operatörer”):

a)

De nationella regleringsmyndigheterna skall se till att kontrakten innehåller genomförbara avtal (nedan kallade ”serviceavtal”), som omfattar alla aspekter av de i grossistledet tillhandahållna hyrda förbindelserna, såsom beställning, byte till annan tjänst, leverans, kvalitet, reparationstid, rapportering och avskräckande ekonomiska påföljder.

b)

De nationella regleringsmyndigheterna skall för varje förbindelsekategori se till att de leveranstider som fastställs för hyrda förbindelser i grossistledet i serviceavtalet är så korta som möjligt. De kontraktsenliga leveranstiderna i grossistledet bör under alla omständigheter vara kortare än de utsedda operatörernas ”bästa kända metoden”-leveranstider på slutmarknaderna. De utsedda operatörernas ”bästa kända metoden”-leveranstider på slutmarknaderna för 64 kbit/s, 2 Mbit/s ostrukturerade förbindelser, 2 Mbit/s strukturerade förbindelser och 34 Mbit/s ostrukturerade förbindelser framgår av bilagan.

Metoden för beräkning av ”bästa kända metoden”-uppgifterna i bilagan skall anses ge utrymme för erkända skillnader mellan nätstrukturerna och leveransförfarandena hos de utsedda operatörerna i de olika medlemsstaterna.

c)

De nationella regleringsmyndigheterna skall särskilt se till att de ekonomiska påföljderna enligt kontrakten i punkt a tillämpas i fall av försenad leverans av förbindelser och att de utgörs av ett angivet belopp per dag för varje beställd förbindelse. Kontraktet skall också innehålla föreskrifter om att beloppet inte behöver erläggas om och i den mån som den utsedda operatören kan visa att förseningen inte omfattas av dennes ansvarsområde.

d)

De nationella regleringsmyndigheterna skall se till att den information som krävs för en översyn av denna rekommendation tillhandahålls i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 2002/21/EG (nedan kallat ”ramdirektivet”) och lämna denna information till kommissionen i enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet.

2.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 32. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/61/EG (EGT L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  EGT L 165, 19.6.1992, s. 27. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 98/80/EG (EGT L 14, 20.1.1998), s. 27).

(4)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  EUT L 114, 8.5.2003, s. 45.

(7)  EUT L 186, 25.7.2003, s. 43.


BILAGA

METODER OCH KOSTNADSUPPGIFTER FÖR HYRDA FÖRBINDELSER I MEDLEMSSTATERNA

Metoder

Metoden för beräkning av rekommenderade tak för de kontraktsenliga leveranstiderna bygger på det tredje lägsta värde som har iakttagits i medlemsstaterna. På så sätt ges utrymme för motiverade skillnader mellan nätstrukturer och leveransförfaranden i de olika medlemsstaterna. På grundval av denna metod och med hjälp av nedanstående uppgifter har följande ”bästa kända metod”-uppgifter om leveranstider beräknats för hyrda förbindelser tillhandahållna av utsedda operatörer:

1.

Hyrda förbindelser på 64 kbit/s: 18 kalenderdagar.

2.

Ostrukturerade hyrda förbindelser på 2 Mbit/s: 30 kalenderdagar.

3.

Strukturerade hyrda förbindelser på 2 Mbit/s: 33 kalenderdagar.

4.

Ostrukturerade hyrda förbindelser på 34 Mbit/s: 52 kalenderdagar.

Leveranstider för hyrda förbindelser i medlemsstaterna

Kommissionen har från medlemsstaterna fått uppgifter om vilka leveranstider för hyrda förbindelser som tillhandahålls av de operatörer som av de nationella regleringsmyndigheterna anmälts som organisationer med stort inflytande på marknaden i enlighet med artikel 11.1a i direktiv 92/44/EEG som svar på enkäten för 2002 års rapport om hyrda förbindelser (1). Uppgifterna inkom till kommissionen i september 2003. Med rapporterad leveranstid avses den tid inom vilken 95 % av alla hyrda förbindelser av samma typ kan disponeras av kunderna, räknat från den dag då användaren har lämnat en bindande begäran om en hyrd förbindelse (2)  (3).

Hyrda förbindelser på 64 kbit/s

Image

Ostrukturerade hyrda förbindelser på 2 Mbit/s

Image

Strukturerade hydra förbindelser på 2 Mbit/s

Image

Ostrukturerade hydra förbindelser på 34 Mbit/s

Image


(1)  2001 års rapport finns på Internet (http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf).

(2)  Se artikel 2.3 i direktiv 97/51/EG (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23).

(3)  Luxemburg lämnade bara halvårssiffror för 2002. I diagrammen visas siffrorna för båda halvår. För beräkningen av ”bästa kända metoden”-siffror har i förekommande fall den högre av de båda halvårssiffrorna tagits som övre gräns för helårssiffran.

Uppgifterna för Österrike: Uppgifterna gäller förbindelser i detaljist- och grossistledet. De statistiska uppgifterna motsvarar direktivet (95 % av leveranstiderna), och uppgifterna omfattar även beställningar för de orter där det ännu inte finns någon infrastruktur. I fråga om förbindelser på 2 Mbit/s har det inte gjorts någon åtskillnad mellan strukturerade och ostrukturerade förbindelser. När det gäller 34 Mbit/s och 155 Mbit/s är stickprovet för litet för att vara statistiskt tillförlitligt. Ingen hänsyn har tagits till av kunden önskade förseningar, av kunden begärda ändringar av den planerade leveransdagen (inga ”leveranser enligt bästa förmåga”) och projektbeställningar. Leveranstiderna har beräknats från och med tidpunkten för godtagandet av ett underskrivet kontrakt, om inget annat datum avtalats (t.ex. av kunden önskade förseningar).


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 januari 2005

om ändring av beslut 2003/135/EG avseende upphörande av planerna för utrotning och vaccination i de federala delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen och av planen för utrotning i den federala delstaten Saarland (Tyskland)

(delgivet med nr K(2005) 119)

(Endast de tyska och franska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2005/58/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om inrättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 och 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2003 antog kommmissionen beslut 2003/135/EG om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland (2) som en av flera åtgärder i kampen mot klassisk svinpest.

(2)

Den 12 februari 2004 antog kommissionen beslut 2004/146/EG om ändring av beslut 2003/135/EG avseende upphörande av planen för vaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest i Saarland samt utvidgning av planen för vaccination i Rheinland-Pfalz.

(3)

De tyska myndigheterna har underrättat kommissionen om hur sjukdomen utvecklats på senare tid bland viltlevande svin i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Saarland. Dessa upplysningar visar att klassisk svinpest hos viltlevande svin har utrotats och att de godkända planerna för utrotande och vaccination inte längre behöver tillämpas i dessa federala stater.

(4)

Beslut 2003/135/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2003/135/EG skall ändras på följande sätt:

a)

Under punkt 1:

Styckena A, B och D skall utgå.

Texten ”C. Rheinland-Pfalz” skall ersättas med ”Rheinland-Pfalz”.

b)

Under punkt 2:

Styckena A och B skall utgå.

Texten ”C. Rheinland-Pfalz” skall ersättas med ”Rheinland-Pfalz”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(2)  EUT L 53, 28.2.2003, s. 47. Beslutet ändrat genom beslut 2004/146/EG (EUT L 49, 19.2.2004, s. 42).


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 januari 2005

om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i Slovakien

(delgivet med nr K(2005) 127)

(Endast den slovakiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/59/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artikel 16.1 andra stycket och artikel 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

År 2004 förekom klassisk svinpest i den vildlevande svinpopulationen i vissa områden i Slovakien. Med anledning av utbrotten av klassisk svinpest antog kommissionen besluten 2004/375/EG (2), 2004/625/EG (3) och 2004/831/EG (4) om ändring av kommissionens beslut 2003/526/EG om skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i vissa medlemsstater (5), varigenom det antogs ytterligare åtgärder för att bekämpa svinpesten.

(2)

Slovakien införde ett kraftfullt program för övervakning av svinpest bland vildlevande svin i hela landet och särskilt i det smittade området. Detta program pågår fortfarande.

(3)

Slovakien har följaktligen nu lagt fram en plan för godkännande för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin i Veterinärdistriktet och livsmedelsförvaltningsområdet Trnava (som omfattar distrikten Piešťany, Hlohovec och Trnava), Levice (som omfattar distriktet Levice), Nitra (som omfattar distrikten Nitra och Zlaté Moravce), Topoľčany (som omfattar distriktet Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (som omfattar distriktet Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (som omfattar distrikten Trenčín och Bánovce nad Bebravou), Prievidza (som omfattar distrikten Prievidza och Partizánske), Púchov (som omfattar distrikten Púchov och Ilava), Žiar nad Hronom (som omfattar distrikten Žiar nad Hronom, Žarnovica och Banská Štiavnica), Zvolen (som omfattar distrikten Zvolen och Detva), Banská Bystrica (som omfattar distrikten Banská Bystrica och Brezno), Lučenc (som omfattar distrikten Lučenc och Poltár), Krupina och Vel’ký Krtíš.

(4)

Dessutom avser Slovakien att börja vaccinera de vildlevande svinen i distrikten Trenčín och Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Vel’ký Krtíš, Lučenc och Poltár. Slovakien har också upprättat en plan för nödvaccinering.

(5)

De slovakiska myndigheterna har godkänt användning av ett försvagat levande vaccin mot klassisk svinpest (stam C) i form av oralt vaccin som de vildlevande svinen får i sig genom utlagd åtel.

(6)

Planerna för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin och för nödvaccinering av sådana svin i de nämnda områdena, vilka lagts fram av Slovakien, har undersökts och befunnits uppfylla kraven i direktiv 2001/89/EG.

(7)

Det är för öppenhetens skull lämpligt att i detta beslut ange de geografiska områden där planerna för utrotning respektive nödvaccinering skall genomföras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den plan som Slovakien har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin i det område som anges i punkt 1 i bilagan godkänns.

Artikel 2

Den plan som Slovakien har lagt fram för nödvaccinering av vildlevande svin i det område som anges i punkt 2 i bilagan godkänns.

Artikel 3

Slovakien skall omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. Frankrike skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(2)  EUT L 118, 23.4.2004, s. 72.

(3)  EUT L 280, 31.8.2004, s. 36.

(4)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 61.

(5)  EUT L 183, 22.7.2003, s. 46. Senast ändrat genom beslut 2004/831/EG.


BILAGA

1.   Områden där planen för utrotning av svinpest skall genomföras

Veterinärdistriktet och livsmedelsförvaltningsområdet Trnava (som omfattar distrikten Piešťany, Hlohovec och Trnava), Levice (som omfattar distriktet Levice), Nitra (som omfattar distrikten Nitra och Zlaté Moravce), Topoľčany (som omfattar distriktet Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (som omfattar distriktet Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (som omfattar distrikten Trenčín och Bánovce nad Bebravou), Prievidza (som omfattar distrikten Prievidza och Partizánske), Púchov (som omfattar distrikten Púchov och Ilava), Žiar nad Hronom (som omfattar distrikten Žiar nad Hronom, Žarnovica och Banská Štiavnica), Zvolen (som omfattar distrikten Zvolen och Detva), Banská Bystrica (som omfattar distrikten Banská Bystrica och Brezno), Lučenc (som omfattar distrikten Lučenc och Poltár), Krupina och Vel’ký Krtíš.

2.   Områden där planen för nödvaccinering skall genomföras

Distrikten Trenčín och Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Vel’ký Krtíš, Lučenc och Poltár.


Rättelser

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/48


Rättelse av rådets beslut 2004/783/EG av den 15 november 2004 om utnämning av fyra italienska ordinarie ledamöter och tre italienska suppleanter i Regionkommittén

( Europeiska unionens officiella tidning L 346 av den 23 november 2004 )

På sidan 9,

a)

i beslutets ärendemening, skall det

i stället för

:

vara

:

b)

andra skälet i ingressen, skall det

i stället för

:

”(2)

Fyra platser som ordinarie ledamöter och tre platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Paolo AGOSTINACCHIO, Gianfranco LAMBERTI, Salvatore TATARELLA och Riccardo VENTRE, ordinarie ledamöter, samt Gabriele BAGNASCO, Marcello MEROI och Roberto PELLA, suppleanter, har avgått, vilket meddelades rådet den 7 oktober 2004.”

vara

:

”(2)

Tre platser som ordinarie ledamöter och fyra platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Paolo AGOSTINACCHIO, Gianfranco LAMBERTI och Riccardo VENTRE, ordinarie ledamöter, samt Gabriele BAGNASCO, Marcello MEROI, Roberto PELLA och Salvatore TATARELLA, suppleanter, har avgått, vilket meddelades rådet den 7 oktober 2004.”

På sidan 10, enda artikel, skall

a)

under a punkt 3, som rör Savino Antonio SANTARELLA, utgå.

b)

under b följande punkt 4 läggas till:

”4)

Savino Antonio SANTARELLA

Borgmästare i Candela

som ersättare för Salvatore TATARELLA”.