ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
20 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 76/2005 av den 19 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 77/2005 av den 13 januari 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 78/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller tungmetaller ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 av den 19 januari 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i förordningen ( 1 )

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 80/2005 av den 19 januari 2005 om upphävande av förordning (EEG) nr 1517/77 om fastställande av en förteckning över de olika sortgrupper av humle som odlas inom gemenskapen

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 81/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 82/2005 av den 19 januari 2005 om utfärdande av importlicenser för socker och blandningar av socker och kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT och EG/ULT

55

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/30/EG, Euratom:Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en brittisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

56

 

*

2005/31/EG:Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en nederländsk ordinarie ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

57

 

*

2005/32/EG:Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en tysk ordinarie ledamot i Regionkommittén

58

 

 

Kommissionen

 

*

2005/33/EG:Kommissionens beslut av den 14 januari 2005 om ändring av beslut 2001/556/EG med avseende på införande av anläggningar i Indien i de tillfälliga förteckningarna över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av gelatin som skall användas i livsmedel (delgivet med nr K(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EG:Kommissionens beslut av den 11 januari 2005 om fastställande av harmoniserade standarder för bestämning av vissa restsubstanser i produkter av animaliskt ursprung som importerats från tredjeländer (delgivet med nr K(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

20.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 76/2005

av den 19 januari 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


20.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 77/2005

av den 13 januari 2005

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (1), särskilt artikel 122 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Några medlemsstater eller deras behöriga myndigheter har begärt ändringar av bilagorna till förordning (EEG) nr 574/72 i enlighet med det förfarande som fastställs i den förordningen.

(2)

De föreslagna ändringarna utgår från de beslut som fattats av de berörda medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter som utser de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet enligt gemenskapsrätten.

(3)

De system som skall beaktas vid beräkningen av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner enligt artiklarna 94 och 95 i förordning (EEG) nr 574/72 förtecknas i bilaga 9.

(4)

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare har lämnat ett enhälligt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1–5 och bilagorna 7, 9 och 10 till förordning (EEG) nr 574/72 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Vladimir ŠPIDLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1).


BILAGA

1.

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (arbetsmarknads- och socialförsäkringsministern, Aten).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (ministern för hälsovård och social solidaritet, Aten).”

b)

Avsnitt ”P. MALTA” skall ersättas med följande:

”P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministeriet för familjefrågor och social solidaritet)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministeriet för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och vård i närmiljön).”

c)

Avsnitt ”S. POLEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Minister Polityki Spolecznej (socialministern), Warszawa.”

2.

Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”B. TJECKIEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 b ii skall ersättas med följande:

”ii)

För personal i de väpnade styrkorna:

Yrkesmilitärer: Försvarsministeriets kontor för social trygghet

Poliser och brandkårspersonal: Inrikesministeriets kontor för social trygghet

Fångvårdspersonal: Justitieministeriets kontor för social trygghet

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet”

ii)

Punkt 2 b ii skall ersättas med följande:

”ii)

För personal i de väpnade styrkorna:

Yrkesmilitärer: Försvarsministeriets kontor för social trygghet

Poliser och brandkårspersonal: Inrikesministeriets kontor för social trygghet

Fångvårdspersonal: Justitieministeriets kontor för social trygghet

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet”

iii)

Punkt 3 b ii skall ersättas med följande:

”ii)

För personal i de väpnade styrkorna:

Yrkesmilitärer: Försvarsministeriets kontor för social trygghet

Poliser och brandkårspersonal: Inrikesministeriets kontor för social trygghet

Fångvårdspersonal: Justitieministeriets kontor för social trygghet

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet”

iv)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Ersättning vid dödsfall: Socialserviceorgan på personens bosättnings- eller vistelseort”

v)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Familjeförmåner: Socialserviceorgan på personens bosättnings- eller vistelseort”

b)

Avsnitt ”D. TYSKLAND” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 2 a i skall ersättas med följande:

”i)

Om den senaste avgiften har betalats till pensionsförsäkringssystemet för arbetare,

om den berörda personen är bosatt i Nederländerna eller är nederländsk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionala försäkringsinstitutionen för Westfalen), Münster

om den berörda personen är bosatt i Belgien eller Spanien eller är belgisk eller spansk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinprovinz), Düsseldorf

om den berörda personen är bosatt i Italien eller Malta eller är italiensk eller maltesisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg

om den berörda personen är bosatt i Frankrike eller Luxemburg eller är fransk eller luxemburgsk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer

om den berörda personen är bosatt i Danmark, Finland eller Sverige eller är dansk, finsk eller svensk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionala försäkringsinstitutionen för Schleswig-Holstein), Lübeck

om den berörda personen är bosatt i Estland, Lettland eller Litauen eller är estnisk, lettisk eller litauisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionala försäkringsinstitutionen för Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

om den berörda personen är bosatt i Ireland eller Förenade kungariket eller är irländsk eller brittisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionala försäkringsinstitutionen för Hamburg), Hamburg

om den berörda personen är bosatt i Grekland eller Cypern eller är grekisk eller cypriotisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionala försäkringsinstitutionen för Baden-Württemberg), Karlsruhe

om den berörda personen är bosatt i Portugal eller är portugisisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionala försäkringsinstitutionen för Unterfranken), Würzburg

om den berörda personen är bosatt i Österrike eller är österrikisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionala försäkringsinstitutionen för Oberbayern), München

om den berörda personen är bosatt i Polen eller är polsk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionala försäkringsinstitutionen för Berlin), Berlin

om den berörda personen är bosatt i Slovakien, Slovenien eller Tjeckien eller är slovakisk, slovensk eller tjeckisk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

om den berörda personen är bosatt i Ungern eller är ungersk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionala försäkringsinstitutionen för Thüringen), Erfurt

Men om den senaste avgiften har betalats till:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken, och den berörda personen är bosatt i Frankrike, Italien eller Luxemburg eller är fransk, italiensk eller luxemburgsk medborgare bosatt inom en icke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

Bahnversicherungsanstalt (järnvägsanställdas försäkringsinstitution), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (järnvägsanställdas försäkringsinstitution), Frankfurt am Main

Seekasse (sjömännens försäkringskassa), Hamburg, eller om avgifter har betalats i minst 60 månader till Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (sjömännens försäkringskassa, pensionsförsäkringen för arbetare eller tjänstemän), Hamburg:

Seekasse (sjömännens försäkringskassa)”

ii)

Punkt 2 b i skall ersättas med följande:

”i)

Om den senaste avgiften enligt tysk lagstiftning har betalats till pensionsförsäkringen för arbetare:

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en nederländsk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionala försäkringsinstitutionen för Westfalen), Münster

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en belgisk eller spansk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinprovinz), Düsseldorf

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en italiensk eller maltesisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en fransk eller luxemburgsk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en dansk, finsk eller svensk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionala försäkringsinstitutionen för Schleswig-Holstein), Lübeck

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en estnisk, lettisk eller litauisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionala försäkringsinstitutionen för Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en irländsk eller brittisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionala försäkringsinstitutionen för Hamburg), Hamburg

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en grekisk eller cypriotisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionala försäkringsinstitutionen för Baden-Württemberg), Karlsruhe

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en portugisisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionala försäkringsinstitutionen för Unterfranken), Würzburg

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en österrikisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionala försäkringsinstitutionen för Oberbayern), München

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en polsk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionala försäkringsinstitutionen för Berlin), Berlin, eller

om endast avtalet om pensions- och olycksfallsförsäkring av den 9 oktober 1975 skall tillämpas: den lokala Landesversicherungsanstalt som är behörig institution enligt tysk lagstiftning

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en slovakisk, slovensk eller tjeckisk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en ungersk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionala försäkringsinstitutionen för Thüringen), Erfurt

Men om den berörda personen är bosatt inom Tysklands territorium i Saarland eller är tysk medborgare och bosatt inom en icke-medlemsstats territorium, och om den senaste avgiften enligt tysk lagstiftning har betalats till en pensionsförsäkringsinstitution i Saarland, om den senaste avgiften enligt en annan medlemsstats lagstiftning har betalats till en fransk, italiensk eller luxemburgsk pensionsförsäkringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

Men om den senaste avgiften enligt tysk lagstiftning har betalats till:

Seekasse (sjömännens försäkringskassa), Hamburg,

eller om avgifter på grund av anställning i den tyska handelsflottan eller i en annan stats handelsflotta har betalats under minst 60 månader:

Seekasse (sjömännens försäkringskassa), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (järnvägsanställdas försäkringsinstitution), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (järnvägsanställdas försäkringsinstitution), Frankfurt am Main”

c)

Avsnitt ”E. ESTLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Arbetslöshet: Eesti Töötukassa (den estniska arbetslöshetskassan)”

d)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 a skall ersättas med följande:

”a)

Som allmän regel:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten, eller det försäkringsorgan hos vilket arbetstagaren är eller har varit försäkrad”

ii)

Punkt 1 d i skall ersättas med följande:

”i)

Offentligt anställda

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (sjukkassan för offentligt anställda, OPAD), Aten”

iii)

Punkt 2 a skall ersättas med följande:

”a)

Som allmän regel:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten, eller det försäkringsorgan hos vilket arbetstagaren är eller har varit försäkrad”

iv)

Punkt 3 a skall ersättas med följande:

”a)

Som allmän regel:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten, eller det försäkringsorgan hos vilket arbetstagaren är eller har varit försäkrad”

v)

Punkt 4 a skall ersättas med följande:

”a)

Som allmän regel:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten, eller det försäkringsorgan hos vilket arbetstagaren är eller har varit försäkrad”

e)

Avsnitt ”G. SPANIEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 b skall ersättas med följande:

”b)

Vid arbetslöshet: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal – INEM (provinsdirektoraten under den offentliga arbetsförmedlingen – INEM)”

ii)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

För icke avgiftsfinansierade ålders- och invaliditetspensioner: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (institution för äldre- och handikappomsorg och social service)”

f)

Avsnitt ”J. ITALIEN” skall ersättas med följande:

”J.   ITALIEN

1.

Sjukdom (inklusive tuberkulos) och moderskap:

A.

Anställda:

a)

Vårdförmåner:

i)

Som allmän regel:

ASL (den behöriga lokala hälsovårdsbyrån där personen är registrerad)

Regione (region)

ii)

För vissa kategorier av offentligt anställda, anställda inom den privata sektorn och personer som behandlas som sådana, pensionärer och deras familjemedlemmar:

SSN – MIN SALUTE (det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet – hälsovårdsministeriet), Rom

Regione (region)

iii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

SSN – MIN SALUTE (det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet – hälsovårdsministeriet), Rom, (behörig lokal hälsovårdsbyrå för handelsflottan eller civilflyget)

Regione (region)

b)

Kontantförmåner:

i)

Som allmän regel

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

ii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – institutionen för social trygghet inom sjöfartssektorn)

c)

Intyg om försäkringsperioder

i)

Som allmän regel:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

ii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – institutionen för social trygghet inom sjöfartssektorn)

B.

Egenföretagare

a)

Vårdförmåner:

ASL (den behöriga lokala hälsovårdsbyrån där personen är registrerad)

Regione (region)

2.

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

A.

Anställda:

a)

Vårdförmåner:

i)

Som allmän regel:

ASL (den behöriga lokala hälsovårdsbyrån där personen är registrerad)

Regione (region)

ii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

SSN – MIN SALUTE (det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet – hälsovårdsministeriet) (behörig lokal hälsovårdsbyrå för handelsflottan eller civilflyget)

Regione (region)

b)

Proteser och större hjälpmedel, rättsmedicinska förmåner och tillhörande undersökningar och intyg:

i)

Som allmän regel

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nationella institutionen för arbetsolycksfallsförsäkring), regionalkontor

ii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – institutionen för social trygghet inom sjöfartssektorn)

c)

Kontantförmåner:

i)

Som allmän regel:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nationella institutionen för arbetsolycksfallsförsäkring), regionalkontor

ii)

För sjömän och flygpersonal inom civilflyget:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – institutionen för social trygghet inom sjöfartssektorn)

iii)

För arbetstagare inom jord- och skogsbruk i förekommande fall också

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli, impiegati agricoli (den nationella institutionen för social trygghet för lantarbetare)

B.

Egenföretagare (endast för röntgenläkare):

a)

Vårdförmåner:

ASL (den behöriga lokala hälsovårdsbyrån där den berörda personen är registrerad)

Regione (region)

b)

Proteser och större hjälpmedel, rättsmedicinska förmåner och tillhörande undersökningar och intyg

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nationella institutionen för arbetsolycksfallsförsäkring), regionalkontor

c)

Kontantförmåner:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nationella institutionen för arbetsolycksfallsförsäkring), regionalkontor

3.

Invaliditets-, ålders- och efterlevandepensioner:

A.

Anställda:

a)

Som allmän regel:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

b)

För scenarbetare:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (den nationella institutionen för social trygghet för scenarbetare), Rom

c)

För ledande personal i industriföretag:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (den nationella institutionen för social trygghet för ledande personal inom industrin), Rom

d)

För journalister:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ’G. Amendola” (den nationella institutionen ”G. Amendola” för social trygghet för italienska journalister), Rom

B.

Egenföretagare:

a)

För läkare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (den nationella institutionen för social trygghet för läkare)

b)

För apotekare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (den nationella institutionen för social trygghet för apotekare)

c)

För veterinärer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (den nationella institutionen för social trygghet för veterinärer)

d)

För sjuksköterskor, barnsköterskor och annan vårdpersonal:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (den nationella institutionen för social trygghet för sjuksköterskor, barnsköterskor och annan vårdpersonal)

e)

För ingenjörer och arkitekter:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (den nationella institutionen för social trygghet för ingenjörer och arkitekter som är egenföretagare)

f)

För lantmätare:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (den nationella institutionen för social trygghet för lantmätare som är egenföretagare)

g)

För advokater och andra jurister:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den nationella institutionen för social trygghet för jurister)

h)

För ekonomer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den nationella institutionen för social trygghet för ekonomer)

i)

För revisorer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den nationella institutionen för social trygghet för revisorer)

j)

För arbetskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (den nationella institutionen för social trygghet för arbetskonsulenter)

k)

För notarier:

Cassa nazionale notariato (den nationella institutionen för notarier)

l)

För tullpersonal:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (den nationella institutionen för anställda vid speditionsföretag samt agenter och mäklare inom sjöfart)

m)

För biologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (den nationella institutionen för social trygghet för biologer)

n)

För jordbrukstekniker och jordbrukskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (den nationella institutionen för anställda inom jordbruket)

o)

För företagsrepresentanter och handelsresande:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (den nationella institutionen för social trygghet för företagsrepresentanter och handelsresande)

p)

För industritekniker:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (den nationella institutionen för social trygghet för industritekniker)

q)

För aktuarier, kemister, agronomer, jägmästare och geologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (den nationella institutionen för social trygghet för agronomer, jägmästare, aktuarier, kemister och geologer)

4.

Ersättning vid dödsfall:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nationella institutionen för arbetsolycksfallsförsäkring), regionalkontor

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – institutionen för social trygghet inom sjöfartssektorn)

5.

Arbetslöshet (för anställda):

a)

Som allmän regel:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

b)

För journalister:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ’G. Amendola” (den nationella institutionen ”G. Amendola” för social trygghet för italienska journalister), Rom

6.

Familjeförmåner (för anställda):

a)

Som allmän regel:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor

b)

För journalister:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani ’G. Amendola” (den nationella institutionen ”G. Amendola” för social trygghet för italienska journalister), Rom

7.

Pensioner för offentligt anställda:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (den nationella institutionen för social trygghet för anställda inom offentlig förvaltning), Rom”

g)

Avsnitt ”M. LITAUEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Arbetslöshet: Lietuvos darbo birža (den litauska arbetsförmedlingen)”

h)

Avsnitt ”S. POLEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 a skall ersättas med följande:

”a)

Vårdförmåner: Narodowy Fundusz Zdrowia (nationella sjukkassan), Warszawa”

ii)

Punkterna 2 a, b, c, d och e skall ersättas med följande:

”a)

För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och officerare som har fullgjort andra tjänsteperioder än de som anges i c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Łódź – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tjeckien eller Slovakien

b)

polska och utländska perioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien eller Slovakien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Opole – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tyskland

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Tarnów – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Österrike, Ungern eller Slovenien

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Ungern eller Slovenien

6.

Zakład Ubezpieczeń , ZUS (socialförsäkringsinstitution) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Irland eller Förenade kungariket

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Irland eller Förenade kungariket

b)

För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänsteperioder som anges i c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Warszawa – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Spanien, Italien eller Portugal

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Italien eller Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Częstochowa – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Frankrike, Belgien, Luxemburg eller Nederländerna

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Frankrike, Belgien, Luxemburg eller Nederländerna

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tjeckien, Estland, Lettland, Ungern, Slovenien, Slovakien eller Litauen

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien, Estland, Lettland, Ungern, Slovenien, Slovakien eller Litauen

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Poznań – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski – för personer som har fullgjort

a)

uteslutande polska försäkringsperioder och är bosatta i Tyskland

b)

polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

c)

För yrkesmilitärer:

i)

när det gäller invaliditetspension, och den sista perioden varit en period av militärtjänst

ii)

när det gäller ålderspension, och den tjänsteperiod som anges i c–e sammanlagt uppgår till minst

10 år för personer som slutat sin tjänst före den 1 januari 1983 eller

15 år för personer som slutat sin tjänst efter den 31 december 1982

iii)

när det gäller efterlevandepension och villkoret i c i eller c ii är uppfyllt

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa)

d)

För anställda inom polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten (offentliga säkerhetstjänster), gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst och nationella brandväsendet:

i)

när det gäller invaliditetspension och den sista perioden har varit en tjänsteperiod i ett av ovannämnda organ

ii)

när det gäller ålderspension och den tjänsteperiod som anges i c–e sammanlagt uppgår till minst:

10 år för personer som slutat sin tjänst före den 1 april 1983 eller

15 år för personer som slutat sin tjänst efter den 31 mars 1983

iii)

när det gäller efterlevandepension och villkoret i d i eller d ii är uppfyllt

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa)

e)

För kriminalvårdspersonal:

i)

när det gäller invaliditetspension och den sista perioden har varit en tjänsteperiod inom kriminalvården

ii)

när det gäller ålderspension och den tjänsteperiod som anges i c–e sammanlagt uppgår till minst

10 år för personer som slutat sin tjänst före den 1 april 1983 eller

15 år för personer som slutat sin tjänst efter den 31 mars 1983

iii)

när det gäller efterlevandepension och villkoret i e i eller e ii är uppfyllt

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa)”

i)

Avsnitt ”U. SLOVENIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 1 d skall ersättas med följande:

”d)

Familjeförmåner och moderskapsförmåner: ’Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centrum för socialarbete Ljubljana Bežigrad – centralenheten för föräldra- och familjeförmåner)’ ”

j)

Avsnitt ”V. SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”1.

Sjukdom och moderskap:

A.

Kontantförmåner:

a)

Som allmän regel:

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

B.

Vårdförmåner: sjukförsäkringsbolag

2.

Förmåner vid invaliditet och ålderdom samt efterlevandeförmåner:

a)

Som allmän regel:

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringkontoret), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor och järnvägsstyrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (slovakiska inrikesministeriet), Bratislava

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

3.

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

A.

Kontantförmåner:

a)

Som allmän regel:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor och järnvägsstyrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava.

h)

Föranställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

B.

Vårdförmåner: sjukförsäkringsbolag

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

4.

Ersättning vid dödsfall:

a)

Begravningshjälp i allmänhet:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor)

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

5.

Arbetslöshet

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

6.

Familjeförmåner:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor)”

k)

Avsnitt ”X. SVERIGE” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 b och 1 c skall ersättas med följande:

”b)

För sjömän som inte är bosatta i Sverige:

 

Försäkringskassan i Västra Götalands län, sjöfartskontoret

c)

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artiklar 35–59 för personer som inte är bosatta i Sverige:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret”

ii)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

För arbetslöshetsförmåner:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF”

3.

Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”B. TJECKIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 e skall ersättas med följande:

”e)

Familjeförmåner och andra förmåner:

Socialserviceorgan på personens bosättnings- eller vistelseort”

b)

Avsnitt ”D. TYSKLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Pensionsförsäkring:

a)

Pensionsionsförsäkring för arbetare

i)

i förhållande till Belgien och Spanien:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinprovinz), Düsseldorf

ii)

i förhållande till Frankrike:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

iii)

i förhållande till Italien:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

iv)

i förhållande till Luxemburg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

v)

i förhållande till Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg

vi)

i förhållande till Nederländerna:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionala försäkringsinstitutionen för Westfalen), Münster

vii)

i förhållande till Danmark, Finland och Sverige:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionala försäkringsinstitutionen för Schleswig-Holstein), Lübeck

viii)

i förhållande till Estland, Lettand och Litauen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionala försäkringsinstitutionen för Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

ix)

i förhållande till Irland och Förenade kungariket:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionala försäkringsinstitutionen för Hamburg), Hamburg

x)

i förhållande till Grekland och Cypern:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionala försäkringsinstitutionen för Baden-Württemberg), Karlsruhe

xi)

i förhållande till Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionala försäkringsinstitutionen för Unterfranken), Würzburg

xii)

i förhållande till Österrike:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionala försäkringsinstitutionen för Oberbayern), München

xiii)

i förhållande till Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionala försäkringsinstitutionen för Berlin), Berlin, eller

om endast avtalet om pensions- och olycksfallsförsäkring av den 9 oktober 1975 skall tillämpas: den lokala Landesversicherungsanstalt (regional försäkringsinstitution) som är behörig institution enligt tysk lagstiftning

xiv)

i förhållande till Slovakien, Slovenien och Tjeckien:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

i förhållande till Ungern:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionala försäkringsinstitutionen för Thüringen), Erfurt”

c)

Avsnitt ”E. ESTLAND” skall ersättas med följande:

”E.   ESTLAND

1.

Sjukdom och moderskap:

Eesti Haigekassa (den estniska sjukkassan)

2.

Invaliditets-, ålders- och efterlevandepensioner, ersättningar vid dödsfall, familje- och föräldraförmåner:

Sotsiaalkindlustusamet (socialförsäkringsstyrelsen)

3.

Arbetslöshet:

Tööhõiveamet (den lokala arbetsförmedlingen på den berörda personens bosättnings- eller vistelseort)”

d)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Andra förmåner:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

e)

Avsnitt ”G. SPANIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 c skall ersättas med följande:

”c)

Arbetslöshet, med undantag för sjömän: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal – INEM (provinsdirektoraten under den offentliga arbetsförmedlingen – INEM)”

f)

Avsnitt ”M. LITAUEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Arbetslöshet: Teritorinės darbo biržos (de lokala arbetsförmedlingarna)”

g)

Avsnitt ”S. POLEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 a skall ersättas med följande:

”a)

Vårdförmåner:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (nationella sjukkassan – regionalkontor) i den region där personen är bosatt eller vistas”

ii)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner):

a)

För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och officerare som har fullgjort andra tjänsteperioder än de som anges i c, d och e:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Łódź – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien eller Slovakien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Opole – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettand eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Tarnów – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Ungern eller Slovenien

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Irland eller Förenade kungariket

b)

För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort sådana tjänsteperioder som anges i c, d och e:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Warszawa – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Danmark, Finland eller Sverige

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Italien eller Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Częstochowa – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Frankrike, Belgien, Luxemburg eller Nederländerna

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien, Estland, Lettand, Ungern, Slovenien, Slovakien eller Litauen

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Poznań – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Förenade kungariket, Irland, Grekland, Malta eller Cypern

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) – regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski – för personer som har fullgjort polska och utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

c)

För yrkesmilitärer när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 c

d)

För anställda inom polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten (offentliga säkerhetstjänster), gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst och nationella brandväsendet när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warzawa), om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 d

e)

För kriminalvårdspersonal när det gäller polska tjänstgöringsperioder och utländska försäkringsperioder: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa) om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 e

f)

För domare och åklagare: särskilda enheter inom justitieministeriet

g)

För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Łódź – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Nowy Sącz – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tjeckien eller Slovakien

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Opole – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Szczecin – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Lettand eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – lokalkontoret i Tarnów – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Österrike, Ungern eller Slovenien

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa. – centralkontoret för internationella avtal) – för personer som har fullgjort utländska försäkringsperioder, inklusive perioder som senast fullgjorts i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Irland eller Förenade kungariket.”

iii)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (nationella sjukkassan – regionalkontor) i den region där personen är bosatt eller vistas

b)

Kontantförmåner:

i)

Vid sjukdom:

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialförsäkringsinstitution) som är behörigt organ på bosättnings- eller vistelseorten

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialförsäkringskassan för jordbruket) som är behörigt organ på bosättnings- eller vistelseorten

ii)

Vid huvudförsörjarens arbetsoförmåga eller dödsfall:

För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare (med undantag av egenföretagande jordbrukare):

enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som nämns i punkt 2 a

För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare:

enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som nämns i punkt 2 b

För yrkesmilitärer när det gäller polska tjänstgöringsperioder, om den sista perioden har varit en period med militärtjänst och utländska försäkringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om den är den behöriga institution som nämns i bilaga 2 punkt 3 b ii tredje strecksatsen

För anställda som anges i punkt 2 d, när det gäller polska tjänstgöringsperioder, om den sista perioden gäller tjänstgöring inom ett av de organ som anges i punkt 2 d, och utländska försäkringsperioder:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 3 b ii fjärde strecksatsen

För kriminalvårdspersonal när det gäller polska tjänstgöringsperioder om den sista perioden har varit en period med militärtjänst och utländska försäkringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskontor i Warszawa), om den är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 3 b ii femte strecksatsen

För domare och åklagare:

särskilda enheter inom justitieministeriet

För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i punkt 2 g.”

iv)

Punkt 4 c, d och e skall ersättas med följande:

”c)

För yrkesmilitärer:

Särskilda enheter inom försvarsministeriet

d)

För anställda inom polisväsendet, nationella brandväsendet, gränsskyddet, den interna säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten och regeringens säkerhetstjänst:

Särskilda enheter inom inrikes- och förvaltningsministeriet

e)

För kriminalvårdspersonal:

Särskilda enheter inom justitieministeriet”

v)

Punkt 4 g skall ersättas med följande:

”g)

För pensionstagare som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystem för anställda och egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare:

enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i punkt 2 a

För pensionstagare som har rätt till förmåner från socialförsäkringssystem för jordbrukare:

enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i punkt 2 b

För pensionstagare som har rätt förmåner från pensionsförsäkringssystemet för yrkesmilitärer:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warsawa),

För pensionstagare som har rätt till förmåner från de pensionsförsäkringssystem för tjänstemän som anges i 2 d:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa)

För pensionstagare som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystem för kriminalvårdspersonal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionskassa i Warszawa)

För pensionstagare som har rätt till förmåner från pensionsförsäkringssystem för domare och åklagare:

särskilda enheter inom justitieministeriet

För personer som uppbär uteslutande utländsk pension:

enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i punkt 2 g”

vi)

Punkt 5 a skall ersättas med följande:

”a)

Vårdförmåner: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (nationella sjukkassan – regionalkontor) i den region där personen är bosatt eller vistas”

vii)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Familjeförmåner: regionalt socialkontor på den försäkrades bosättnings- eller vistelseort”

h)

Avsnitt ”U. SLOVENIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 1 d skall ersättas med följande:

”d)

Familje- och moderskapsförmåner:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centrum för socialarbete Ljubljana Bežigrad – centralenheten för föräldra- och familjeförmåner)”

i)

Avsnitt ”V. SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”V.   SLOVAKIEN

1.

Sjukdom och moderskap, och invaliditet:

A.

Kontantförmåner:

a)

Som allmän regel:

 

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

B.

Vårdförmåner:

 

sjukförsäkringsbolag.

2.

Förmåner vid ålderdom och efterlevandeförmåner:

a)

Som allmän regel:

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor och järnvägsstyrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislav

c)

För poliser:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (slovakiska inrikesministeriet), Bratislava

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspoliser), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

3.

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

A.

Kontantförmåner:

a)

Som allmän regel:

 

Sociálna poisťovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor och järnvägsstyrkor:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom slovakiska underrättelsetjänsten:

 

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

 

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

4.

Ersättning vid dödsfall:

a)

Begravningshjälp i allmänhet:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor), behörigt kontor på den avlidnes bosättnings- eller vistelseort

b)

För yrkesmilitärer i Slovakiens väpnade styrkor:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringskontoret för de väpnade styrkorna), Bratislava

c)

För poliser:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (inrikesministeriets budget- och avgiftsenheter för poliskåren)

d)

För järnvägspoliser:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava

e)

För anställda inom den slovakiska underrättelsetjänsten:

Slovenská informačná služba (slovakiska underrättelsetjänsten), Bratislava

f)

För kriminalvårdspersonal:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet för kriminalvårdspersonal, avdelningen för social trygghet), Bratislava

g)

För tullpersonal:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (slovakiska tulldirektoratet), Bratislava

h)

För anställda inom säkerhetstjänsten:

Národný bezpečnostný úrad (säkerhetstjänsten), Bratislava

5.

Arbetslöshet:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

6.

Familjeförmåner:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbete, sociala frågor och familjefrågor), behörigt kontor på den sökandes bosättnings- eller vistelseort”

4.

Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”D. TYSKLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkt 3 b skall ersättas med följande:

”b)

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artiklar 51 och 53.1, samt som utbetalande organ enligt tillämpningsförordningens artikel 55:

i)

i förhållande till Belgien och Spanien:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinprovinz), Düsseldorf

ii)

i förhållande till Danmark, Finland och Sverige:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionala försäkringsinstitutionen för Schleswig-Holstein), Lübeck

iii)

i förhållande till Estland, Lettand and Litauen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionala försäkringsinstitutionen för Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

iv)

i förhållande till Frankrike:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

v)

i förhållande till Grekland och Cypern:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionala försäkringsinstitutionen för Baden-Württemberg), Karlsruhe

vi)

i förhållande till Italien:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

vii)

i förhållande till Luxemburg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

som behörig institution enligt bilaga 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionala försäkringsinstitutionen för Saarland), Saarbrücken

viii)

i förhållande till Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionala försäkringsinstitutionen för Schwaben), Augsburg

ix)

i förhållande till Nederländerna:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionala försäkringsinstitutionen för Westfalen), Münster

x)

i förhållande till Irland och Förenade kungariket:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionala försäkringsinstitutionen för Hamburg), Hamburg

xi)

i förhållande till Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionala försäkringsinstitutionen för Berlin), Berlin

xii)

i förhållande till Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionala försäkringsinstitutionen för Unterfranken), Würzburg

xiii)

i förhållande till Österrike:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionala försäkringsinstitutionen för Oberbayern), München

xiv)

i förhållande till Slovakien, Slovenien och Tjeckien:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionala försäkringsinstitutionen för Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

i förhållande till Ungern:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionala försäkringsinstitutionen för Thüringen), Erfurt”

b)

Avsnitt ”E. ESTLAND” skall ersättas med följande:

”E.   ESTLAND

1.

Sjukdom och moderskap: Eesti Haigekassa (den estniska sjukkassan)

2.

Invaliditets-, ålders- och efterlevandepensioner, ersättningar vid dödsfall, familje- och föräldraförmåner:

Sotsiaalkindlustusamet (socialförsäkringsstyrelsen)

3.

Arbetslöshet:

Eesti Töötukassa (den estniska arbetslöshetskassan)”.

c)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ändras på följande sätt:

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Som allmän regel:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten)”

d)

Avsnitt ”G. SPANIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

”3.

För arbetslöshetsförmåner, med undantag av sjömän:

Servicio Público de Empleo Estatal – INEM, Madrid (provinsdirektoraten under den offentliga arbetsförmedlingen – INEM), Madrid

4.

För icke avgiftsfinansierade ålders- och invaliditetspensioner:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (institut för äldrefrågor och social service), Madrid”

e)

Avsnitt ”H. FRANKRIKE” skall ersättas med följande:

”H.   FRANKRIKE

För alla försäkringsfall:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (centrum för europeiska och internationella förbindelser avseende social trygghet) (f.d. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – centrum för migrerande arbetstagares sociala trygghet), Paris”

f)

Avsnitt ”M. LITAUEN” skall ändras på följande sätt:

Punkterna 4, 5 och 6 skall ersättas med följande:

”4.

Ersättning vid dödsfall: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statliga socialförsäkringsstyrelsen)

5.

Arbetslöshet: Lietuvos darbo birža (den litauiska arbetsförmedlingen)

6.

Familjeförmåner: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statliga socialförsäkringsstyrelsen)”

g)

Avsnitt ”S. POLEN” skall ersättas med följande:

”S.   POLEN

1.

Vårdförmåner: Narodowy Fundusz Zdrowia (nationella sjukkassan), Warszawa.

2.

Kontantförmåner:

a)

För sjukdom, moderskap, invaliditet, ålderdom, dödsfall, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (socialförsäkringsinstitutionen ZUS, huvudkontoret), Warszawa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (socialförsäkringskassan för jordbruket KRUS), Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet), Warszawa

b)

För arbetslöshet:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (ekonomi- och arbetsmarknadsministeriet), Warszawa

c)

Familjeförmåner och andra icke avgiftsfinansierade förmåner:

Ministerstwo Polityki Społecznej (socialministeriet), Warszawa”

h)

Avsnitt ”V. SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”V.   SLOVAKIEN

1.

Kontantförmåner:

a)

Sjukdom och moderskap:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

b)

Förmåner vid invaliditet:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

c)

Förmåner vid ålderdom:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

d)

Efterlevandeförmåner:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

e)

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdom:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

f)

Ersättning vid dödsfall:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor), Bratislava

g)

Arbetslöshet:

Sociálna poist’ovňa (socialförsäkringskontor), Bratislava

h)

Familjeförmåner:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (kontor för arbetsmarknad, sociala frågor och familjefrågor), Bratislava.

2.

Vårdförmåner:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (den allmänna sjukförsäkringsmyndigheten), Bratislava”.

i)

Avsnitt ”X. SVERIGE” skall ersättas med följande:

”X.   SVERIGE

1.

För alla försäkringsfall utom arbetslöshet:

 

Försäkringskassan

2.

För arbetslöshetsförmåner: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF”

5.

Bilaga 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”9. BELGIEN – ITALIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt f läggs till enligt följande:

”f)

Avtal av den 21 november 2003 om avräkning av ömsesidiga fordringar enligt artiklarna 94 och 95 i förordning 574/72.”

b)

Avsnitt ”102. ESTLAND – NEDERLÄNDERNA” skall ersättas med följande:

”102.   ESTLAND – NEDERLÄNDERNA

Ingen.”

c)

Avsnitt ”82. TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA” skall ändras på följande sätt:

Punkterna g och h skall ersättas med följande:

”g)

Artiklarna 2–8 i tillämpningsavtalet till konventionen om social trygghet av den 18 april 2001.”

d)

Avsnitt ”87. TYSKLAND – SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”87.   TYSKLAND – SLOVAKIEN

Ingen.”

e)

Avsnitt ”126. GREKLAND – SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”126.   GREKLAND – SLOVAKIEN

Ingen konvention.”

f)

Avsnitt ”144. SPANIEN – SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”144.   SPANIEN – SLOVAKIEN

Ingen.”

g)

Avsnitt ”242. LUXEMBURG – SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”242.   LUXEMBURG – SLOVAKIEN

Ingen.”

h)

Avsnitt ”276. ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”276.   ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN

Ingen.”

6.

Bilaga 7 skall ändras på följande sätt:

Avsnitt ”V. SLOVAKIEN” skall ersättas med följande:

”V.

SLOVAKIEN: Národná banka Slovenska (Slovakiens riksbank), Bratislava. Štátna pokladnica (statskassan), Bratislava.”

7.

Bilaga 9 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”E. ESTLAND” skall ersättas med följande:

”E.   ESTLAND

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av förmåner som utges enligt sjukförsäkringslagen, lagen om hälso- och sjukvårdsorganisationen och artikel 12 i sociallagen (tillhandahållande av proteser, ortopediska hjälpmedel och andra hjälpmedel).”

b)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ersättas med följande:

”F.   GREKLAND

Det allmänna sociala trygghetssystem som administreras av Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) skall beaktas vid beräkningen av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner.”

8.

Bilaga 10 skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt ”E. ESTLAND” skall ersättas med följande:

”E.   ESTLAND

1.

Vid tillämpning av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen samt artiklarna 6.1, 10b, 11.1, 11a.1, 12a, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3, 17, 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen:

Sotsiaalkindlustusamet (socialförsäkringsstyrelsen)

2.

Vid tillämpning av artiklarna 8 och 113.2 i tillämpningsförordningen:

Eesti Haigekassa (den estniska sjukkassan)

3.

Vid tillämpning av artiklarna 80.2 och 81 i tillämpningsförordningen:

Eesti Töötukassa (den estniska sjukkassan)

4.

Vid tillämpning av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen:

a)

Sjukdom, moderskap, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Eesti Haigekassa (den estniska sjukkassan)

b)

Arbetslöshet:

Eesti Töötukassa (den estniska arbetslöshetskassan)

5.

Vid tillämpning av artikel 109 i tillämpningsförordningen:

Maksuamet (skattemyndigheten)

6.

Vid tillämpning av artikel 110 i tillämpningsförordningen:

 

Respektive behörig institution.”

b)

Avsnitt ”F. GREKLAND” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Vid tillämpning av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

ii)

Punkt 2 b i skall ersättas med följande:

”i)

Som allmän regel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

iii)

Punkt 3 a, b och c i skall ersättas med följande:

”i)

Som allmän regel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

iv)

Punkt 4 a skall ersättas med följande:

”a)

Som allmän regel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

v)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 81:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

vi)

Punkts 7 c i och ii skall ersättas med följande:

”i)

För anställda, egenföretagare och anställda vid lokala förvaltningar:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten

ii)

För offentligt anställda:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (sjukförsäkringskassan för offentligt anställda, OPAD), Aten”

vii)

Punkt 8 c skall ersättas med följande:

”c)

Andra förmåner:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten”

viii)

Punkt 9 b skall ersättas med följande:

”b)

Andra förmåner:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (socialförsäkringsinstitution – gemensamma försäkringskassan för anställda (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Aten)”

c)

Avsnitt ”G. SPANIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkterna 5 och 6 skall ersättas med följande:

”5.

Vid tillämpning av artikel 102.2 med avseende på arbetslöshetsförmåner:

Servicio Público de Empleo Estata – INEM, Madrid (den offentliga arbetsförmedlingen – INEM), Madrid

6.

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 80.2, artikel 81 och artikel 82.2 med avseende på arbetslöshetsförmåner, med undantag för sjömän:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal – INEM (provinsdirektoraten under den offentliga arbetsförmedlingen – INEM)”

d)

Avsnitt ”H. FRANKRIKE” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Vid tillämpning av artikel 14.1 b, artikel 14a.1 b och artikel 17 i förordningen:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (centrum för europeiska och internationella förbindelser avseende social trygghet) (f.d. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – centrum för migrerande arbetstagares sociala trygghet), Paris”

ii)

Punkterna 8 och 9 skall ersättas med följande:

”8.

Vid tillämpning av förordningens artiklar 36 och 63 i förbindelse med tillämpningsförordningens artikel 102:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (centrum för europeiska och internationella förbindelser avseende social trygghet) (f.d. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – centrum för migrerande arbetstagares sociala trygghet), Paris

9.

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 113.2:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (centrum för europeiska och internationella förbindelser avseende social trygghet) (f.d. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – centrum för migrerande arbetstagares sociala trygghet), Paris”

e)

Avsnitt ”J. ITALIEN” skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2. a)

Vid tillämpning av förordningens artikel 17:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet) regionalkontor

b)

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artiklar 11.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2 och 14.3:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nationella institutionen för social trygghet), regionalkontor”

f)

Avsnitt ”M. LITAUEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artiklar 80.2, 81 and 82.2:

Lietuvos darbo birža (den litauiska arbetsförmedlingen)”

ii)

Punkt 4 b skall ersättas med följande:

”b)

Återbetalning enligt artikel 70.2:

Lietuvos darbo birža (den litauiska arbetsförmedlingen)”

iii)

Punkt 5 c skall ersättas med följande:

”c)

Kontantförmåner enligt kapitel 6 i avdelning III i förordningen:

Lietuvos darbo birža (den litauiska arbetsförmedlingen).”

g)

Avsnitt ”S. POLEN” skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 a skall ersättas med följande:

”a)

Vårdförmåner:

Narodowy Fundusz Zdrowia (nationella sjukkassan), Warszawa”

ii)

Punkt 4 a skall ersättas med följande:

”a)

Vårdförmåner:

Narodowy Fundusz Zdrowia (nationella sjukkassan), Warszawa.”

iii)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 38.1:

a)

För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och officerare som har fullgjort andra tjänsteperioder än de som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

Enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 a

b)

För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänsteperioder som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

Enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i bilaga 3 punkt 2 b

c)

För yrkesmilitärer:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 c

d)

För anställda inom polisväsendet, säkerhetstjänsten, den interna säkerhetsbyrån, underrättelsetjänsten (offentliga säkerhetstjänster), gränsskyddet, regeringens säkerhetstjänst och nationella brandväsendet:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskassan vid inrikes- och förvaltningsministeriet i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 d

e)

För kriminalvårdspersonal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (kriminalvårdens pensionsakassa i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 e

f)

För domare och åklagare:

Särskilda enheter inom justitieministeriet

g)

För personer som har fullgjort uteslutande utländska försäkringsperioder:

Enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 g”

iv)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Vid tillämpning av tilllämpningsförordningen artikel 70.1:

a)

Långtidsförmåner:

i)

För personer som senast har varit anställda eller egenföretagare, med undantag av egenföretagande jordbrukare och för yrkesmilitärer och officerare som har fullgjort andra tjänsteperioder än de som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

Enheter inom socialförsäkringsinstitutionen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som anges i bilaga 3 punkt 2 a

ii)

För personer som senast har varit egenföretagande jordbrukare och inte har fullgjort tjänsteperioder som anges i bilaga 2 punkt 2 c i, c ii, d i, d ii, e i och e ii:

Enheter inom socialförsäkringskassan för jordbruket KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) som anges i bilaga 3 punkt 2 b

iii)

För yrkesmilitärer:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret för militärpensioner i Warszawa), om det är den behöriga institution som anges i bilaga 2 punkt 2 c