ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 12

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
14 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

14.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 27/2005

av den 22 december 2004

om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (2), särskilt artiklarna 6 och 8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (3), särskilt artikel 5,

med beaktande av kommissionens förslag, och

v följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet anta de bestämmelser som krävs för att säkerställa tillträdet till vatten och resurser och för att se till att fiskeverksamheten sker på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas mellan medlemsstaterna och tredjeländer i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 20 i den förordningen.

(3)

För att se till att de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör det fastställas särskilda villkor för fisket.

(4)

Det bör fastställas principer och vissa förfaranden för fiskeförvaltningen på gemenskapsnivå så att medlemsstaterna kan förvalta de fartyg som för deras flagg.

(5)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (4) måste det anges vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(6)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser har gemenskapen hållit samråd om fiskerättigheter med Norge (5), Färöarna (6) och Grönland (7).

(7)

Enligt artikel 6 i 2003 års anslutningsakt skall gemenskapen förvalta de fiskeavtal som Lettland och Litauen har ingått med tredjeländer. Gemenskapen har samrått med Ryska federationen, i enlighet med dessa avtal.

(8)

Gemenskapen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeriorganisationer. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat fångstbegränsningar och andra bevarandeföreskrifter för vissa arter. Gemenskapen bör därför följa dessa rekommendationer.

(9)

Vid sitt årliga möte i juni 2004 antog Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit samt tekniska bestämmelser för behandlingen av bifångster. Även om gemenskapen inte är medlem av IATTC bör dessa bestämmelser genomföras för att säkra en hållbar förvaltning av de bestånd som omfattas av denna organisations jurisdiktion.

(10)

Vid sitt årliga möte 2004 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) tabeller som visar de i ICCAT avtalsslutande parternas över- respektive underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog ICCAT ett beslut som visar att Europeiska gemenskapen under 2003 underutnyttjade sina kvoter för flera bestånd.

(11)

För att de justeringar av gemenskapens kvoter som fastställts av ICCAT skall kunna iakttas, är det nödvändigt att fördelningen av fiskemöjligheterna till följd av underutnyttjandet sker på grundval av medlemsstaternas respektive bidrag till underutnyttjandet utan ändringar av den fördelningsnyckel som fastställs i den här förordningen om den årliga tilldelningen av TAC:er.

(12)

Vid sitt årliga möte antog ICCAT en rad tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter i Atlanten och Medelhavet, där det bl. a. fastställs en ny minimistorlek för tonfisk, begränsningar av fisket inom vissa områden och perioder för att skydda storögd tonfisk, bestämmelser om sport- och fritidsfiske i Medelhavet samt inrättande av ett provtagningsprogram för att bedöma storleken på den tonfisk som fångas. För att bidra till fiskbeståndets bevarande är det nödvändigt att genomföra dessa bestämmelser under 2005 i avvaktan på antagandet av rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (8).

(13)

Vid sitt årliga möte 2004 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) en rekommendation om att begränsa fisket inom vissa områden för att skydda känsliga djuphavsmiljöer. Denna rekommendation bör genomföras av gemenskapen.

(14)

Som en tillfällig åtgärd bör fångster av sill i blandade fisken enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 973/2001 dras av från den tillämpliga kvoten för sill.

(15)

Som en tillfällig åtgärd bör fiskeansträngningen när det gäller vissa djuphavsarter minskas i enlighet med vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (ICES).

(16)

Fiskemöjligheterna bör verkställas i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser avseende märkning och dokumentation av fiskefartyg (9), kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (10), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (11), rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, rådets förordning (EG) nr 1626/94 av den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet (12), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (13), rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (14), rådets förordning (EG) nr 88/98 av den 18 december 1997 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund (15), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (16), rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt (17), rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (18), kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (19), rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (20), rådets förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (21), rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (22) samt rådets förordning (EG) nr 2270/2004 av den 22 december 2004 om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd (23).

(17)

Vissa kompletterande kontrollåtgärder och tekniska villkor för fiske bör införas under 2005 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(18)

För bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen samt för bestånden av sydlig kummel och havskräfta är det nödvändigt att tillämpa ett tillfälligt system för förvaltning av ansträngningen. För bestånden av torsk i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, västra delen av Engelska kanalen, Irländska sjön och vattnen väster om Skottland behöver det befintliga systemet för förvaltning av ansträngningen anpassas.

(19)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att besluta om villkoren i samband med fångstbegränsningar och/eller begränsningar av fiskeansträngningen. Vetenskapliga utlåtanden visar att fångster som betydligt överstiger de överenskomna totala tillåtna fångstmängderna är till förfång för ett hållbart fiske. Det bör därför införas villkor i samband med dessa begränsningar som leder till en förbättrad tillämpning av de överenskomna fiskemöjligheterna.

(20)

I enlighet med rekommendationerna från ICES bör det tillämpas ett tillfälligt system för förvaltningen av fiskeansträngningen inom industrifisket efter tobisfiskar i ICES-delområde IV och sektion IIIa norra.

(21)

Vetenskapliga utlåtanden visar att beståndet av rödspätta i Nordsjön inte fiskas på ett hållbart sätt och att en stor mängd fisk kastas överbord. Vetenskapliga utlåtanden och utlåtanden från den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön visar att fiskemöjligheterna bör anpassas i fråga om fiskeansträngningen för fartyg som ägnar sig åt fiske efter rödspätta.

(22)

När det gäller anpassningen av begränsningen av fiskeansträngningen för torsk i enlighet med förordning (EG) nr 423/2004 föreslås det, i enlighet med artikel 8.3 i nämnda förordning, alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(23)

Vid sitt 25:e årliga möte den 15–19 september 2003 antog Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NAFO) en återuppbyggnadsplan för liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och sektionerna 3KLMNO. I återuppbyggnadsplanen föreskrivs en minskning av de totala tillåtna fångstmängderna fram till 2007 och tilläggsbestämmelser för att den skall vara effektiv. Planen bör genomföras under 2005 i avvaktan på antagandet av en rådsförordning om genomförande av fleråriga åtgärder för återuppbyggnad av beståndet av liten hälleflundra.

(24)

Vid sitt 26:e årliga möte den 13–17 september 2004 antog NAFO förvaltningsåtgärder för en rad bestånd som tidigare inte varit reglerade, nämligen rockor i sektion 3LNO, kungsfisk i sektion 3O och vit kummel i sektion 3NO. Dessa åtgärder bör därför genomföras och det bör fastställas en fördelning mellan medlemsstaterna.

(25)

Som avtalsslutande part i konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) har gemenskapen ett internationellt åtagande som innefattar skyldigheten att tillämpa de åtgärder som antagits av CCAMLR-kommissionen. De totala tillåtna fångstmängder som antas av den kommissionen för 2004–2005 och motsvarande fångstdatum bör tillämpas.

(26)

Vid sitt 23:e årliga möte 2004 antog CCAMLR lämpliga fångstbegränsningar för bestånd som får fiskas av etablerade fiskare från de länder som är medlemmar av CCAMLR. CCAMLR godkände också att gemenskapens fiskefartyg deltar i vetenskapligt fiske efter Dissostichus spp. i delområdet FAO 88.1 och i sektionerna 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a och 58.4.3b och fastställde begränsningar för fångst och bifångst samt vissa tekniska bestämmelser. Även dessa begränsningar och tekniska bestämmelser bör tillämpas.

(27)

För att trygga försörjningen för gemenskapens fiskare är det viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2005. Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2005 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd samt de särskilda villkor som skall gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

För vissa bestånd i Antarktis fastställs emellertid fiskemöjligheterna och de särskilda villkoren för de perioder som anges i bilaga IF.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas på

a)

gemenskapens fiskefartyg (”gemenskapsfartyg”) och

b)

fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerade i ett tredjeland (”tredjelands fartyg”) i vatten som faller under medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion (”gemenskapens vatten”).

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

fiskemöjligheter:

i)

totala tillåtna fångstmängder (TAC) eller det antal fartyg som har tillstånd att bedriva fiske och/eller dessa tillstånds giltighetstid,

ii)

andelar av de TAC som gemenskapen har tillgång till,

iii)

kvoter som tilldelas gemenskapen i tredjeländers vatten,

iv)

tilldelning av gemenskapens fiskemöjligheter enligt ii och iii till medlemsstaterna i form av kvoter,

v)

tilldelning av kvoter i gemenskapens vatten till tredjeländer,

b)

internationella vatten: vatten som inte omfattas av någon stats överhöghet eller jurisdiktion,

c)

NAFO:s regleringsområde: den del av NAFO:s (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen) konventionsområde som ligger utanför de områden som lyder under kuststaternas överhöghet eller jurisdiktion,

d)

Skagerrak: det område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten,

e)

Kattegatt: det område som avgränsas i norr av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen,

f)

Nordsjön: det område som omfattar ICES-delområde IV och den del av ICES-sektion IIIa som inte ingår i definitionen av Skagerrak i led d,

g)

Rigabukten: det område som avgränsas i väster av en linje som går från Ovisi fyr (57°34.1234′N, 21°42.9574′O) på Lettlands västkust till södra delen av Loode neem (57° 57.4760′N, 21° 58.2789′O) på ön Saaremaa, sedan söderut till den södra spetsen på halvön Sõrve och sedan i nordostlig riktning längs Saaremaas östkust, och i norr av en linje från 58°30.0′N 23°13.2′O till 58°30.0′N 23°41′1O.

h)

Cadizbukten: det område i ICES-delområde IXa som ligger öster om longitud 7°23′48″ V.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning avses med

a)

ICES-områden: områden som fastställts av Internationella havsforskningsrådet och som definieras i förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (24);

b)

CECAF-områden: områden som fastställts av kommittén för östra centrala Atlanten eller FAO:s stora fiskeområde 34 och som definieras i förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (25),

c)

NAFO-områden: områden som fastställts av Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen och som definieras i förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (26),

d)

CCAMLR-områden: områden som fastställts av konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och som definieras i förordning (EG) nr 601/2004.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 5

Fiskemöjligheter och tilldelningar

1.   Fiskemöjligheterna för gemenskapens fartyg i gemenskapens vatten eller i vissa andra vatten än gemenskapsvatten samt tilldelningen av sådana fiskemöjligheter bland medlemsstaterna skall vara de som fastställs i bilaga I.

2.   Gemenskapens fartyg tillåts härmed att ta fångster, inom de kvotgränser som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands och Norges fiskerijurisdiktion samt i fiskezonen omkring Jan Mayen, på de villkor som anges i artiklarna 9, 16 och 17.

3.   Så snart den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för lodda i zonerna V och XIV (Grönlands vatten) har fastställts, skall kommissionen fastställa fiskemöjligheterna för gemenskapen motsvarande 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda.

4.   Fiskemöjligheter när det gäller bestånd av blåvitling i zonerna I–XIV (gemenskapens vatten och internationella vatten) och sill i zonerna I och II (gemenskapens vatten och internationella vatten) får utökas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 när tredjeländer inte respekterar en ansvarsfull förvaltning av dessa bestånd.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser och tilldelningar

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt bilaga I skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

nya tilldelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de mängder som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96.

Artikel 7

Kvotflexibilitet

För år 2005 skall det som anges i bilaga I till den här förordningen gälla för följande bestånd:

a)

De bestånd som omfattas av försiktighets-TAC eller analytisk TAC.

b)

De bestånd för vilka flexibilitet mellan åren enligt artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

c)

De bestånd som omfattas av avdragskoefficienter enligt artikel 5.2 i samma förordning.

Artikel 8

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Det är förbjudet att behålla ombord eller landa fångster från bestånd för vilka fiskemöjligheter har fastställts, om inte något av följande villkor uppfylls:

a)

Fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot som inte är uttömd.

b)

Fångsterna utgör en del av en gemenskapsandel av den totala tillåtna fångstmängden som inte har tilldelats medlemsstaterna med hjälp av kvoter och som inte är uttömd.

c)

Fångsterna är, när det gäller alla andra arter än sill/strömming och makrill, blandade med andra arter och har tagits med nät med en maskstorlek mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98, och sorteras varken ombord eller vid landning.

d)

Fångsterna av sill och strömming görs enligt bestämmelserna i punkt 12 i bilaga III.

e)

Fångsterna av makrill är blandade med taggmakrill eller sardiner och andelen makrill överstiger inte 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord och fångsterna sorteras varken ombord eller vid landning.

f)

Fångsterna har tagits samtidigt som vetenskapliga undersökningar har genomförts enligt förordning (EG) nr 850/98 eller förordning (EG) nr 88/98.

2.   Alla landningar skall räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, mot gemenskapsandelen, utom för de fångster som gjorts enligt de villkor som anges under 1 c, e och f.

3.   Om en medlemsstats fiskemöjligheter för sill i delområdena II (gemenskapens vatten), III, IV och sektion VII d är uttömda skall det, trots vad som sägs i punkt 1, vara förbjudet för fartyg som för den medlemsstatens flagg, är registrerade i gemenskapen och är verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller att landa osorterade fångster som innehåller sill.

4.   Procentsatser för bifångster och deras avyttring skall fastställas i enlighet med artiklarna 4 och 11 i förordning (EG) nr 850/98 och artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 88/98.

Artikel 9

Begränsat tillträde

Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom en zon på 12 nautiska mil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg får emellertid fiska fram till fyra nautiska mil utanför de norska baslinjerna.

Artikel 10

Särskilda villkor för landningar av osorterade fångster från delområdena IIa (gemenskapens vatten), III, IV och VIId

Åtgärderna i bilaga II skall tillämpas när det gäller landning av osorterade fångster från delområdena IIa (gemenskapens vatten), III, IV och VIId.

Artikel 11

Andra tekniska åtgärder och kontrollåtgärder

De tekniska åtgärderna i bilaga III skall under 2005 tillämpas utöver de åtgärder som fastställs i förordningarna (EG) nr 850/98, (EG) nr 88/98, (EG) nr 1626/94 och (EG) nr 973/2001.

Närmare bestämmelser för genomförande av punkt 10 i bilaga III får antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 12

Begränsningar av ansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltningen av bestånd

1.   För förvaltningen av torskbestånden i Kattegatt, Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen, Skagerrak, vattnen väster om Skottland och Irländska sjön under perioden 1-31 januari 2005 skall de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i punkterna 1-5, 6a, 6c, 6d, 6e och 7-22 i bilaga V till förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (27) tillämpas.

2.   För förvaltningen av de torskbestånd som anges i punkt 1 skall under perioden 1 februari 2005–31 december 2005 de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i bilaga IVa tillämpas.

3.   Från och med den 1 februari 2005 skall de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i bilaga IVb tillämpas på förvaltningen av fiskena i Kantabriska sjön och i vattnen väster om Iberiska halvön.

4.   Från och med den 1 februari 2005 skall de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i bilaga IVc tillämpas på förvaltningen av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen.

5.   De begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i bilaga V skall tillämpas på förvaltningen av tobisfiskbestånden i Skagerrak och Nordsjön.

6.   Kommissionen skall fastställa den slutliga fiskeansträngningen för 2005 för fisket efter tobisfisk i områdena IIa, IIIa och IV i enlighet med bestämmelserna i punkt 6 i bilaga V.

7.   Alla fartyg som använder de redskap som räknas upp i punkt 4 i bilagorna IVa, IVb respektive IVc och som fiskar i områden som fastställs i punkt 2 i bilagorna IVa, IVb respektive IVc skall inneha ett särskilt fisketillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1627/94.

8.   Medlemsstaterna skall se till att fiskeansträngningen under 2005, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, av fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 90 % av den genomsnittliga fiskeansträngningen för den medlemsstatens fartyg år 2003 på fiskeresor med djuphavsfisketillstånd och då arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till rådets förordning (EG) nr 2347/2002, med undantag av guldlax, fångades.

KAPITEL III

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR TREDJELÄNDERS FARTYG

Artikel 13

Tillstånd

Fartyg som för Barbados, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Norges, Surinams, Trinidad och Tobagos samt Venezuelas flagg och fartyg som är registrerade i Färöarna får ta fångster i gemenskapens vatten inom de kvotgränser som fastställs i bilaga I och på de villkor som anges i artiklarna 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24.

Artikel 14

Geografiska restriktioner

Fiske som bedrivs av fartyg som

a)

för norsk flagg eller är registrerade i Färöarna skall begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i Nordsjön, Kattegatt och Atlanten norr om 43°00′N, utom det område som nämns i artikel 18 i förordning (EG) nr 2371/2002; fiske i Skagerrak med fartyg som för norsk flagg är tillåtet i områden som ligger mer än fyra nautiska mil utanför Danmarks och Sveriges baslinjer,

b)

som för Barbados, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad och Tobagos eller Venezuelas flagg skall begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför det franska departementet Guyanas baslinjer.

Artikel 15

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fiskemöjligheter har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av fartyg från ett tredjeland med en kvot som inte är uttömd.

KAPITEL IV

LICENSSYSTEM FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 16

Licences and associated conditions

1.   Trots de allmänna reglerna om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i förordning (EG) nr 1627/94 skall det för fiske i tredjeländers vatten krävas en licens som utfärdats av tredjelandets myndigheter.

Första stycket skall emellertid inte gälla nedanstående gemenskapsfartyg när de bedriver fiske i norska vatten i Nordsjön:

a)

Fartyg på högst 200 GT.

b)

Fartyg som bedriver fiske efter andra arter än makrill avsedda som livsmedel.

c)

Fartyg som för svensk flagg, enligt etablerad praxis.

2.   Det högsta antalet licenser och andra därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del I i bilaga VI. Ansökan om licens skall inlämnas av medlemsstaternas myndigheter till kommissionen och innehålla uppgift om typ av fiske samt namn och kännetecken för de fartyg för vilka licenser skall utfärdas. Kommissionen skall vidarebefordra dessa ansökningar till myndigheterna i det berörda tredjelandet.

Om en medlemsstat överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskezoner som anges i del I i bilaga VI skall överföringen inbegripa en motsvarande överföring av licenser och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet licenser för varje fiskezon, enligt del I i bilaga VI, får dock inte överskridas.

3.   Gemenskapens fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i den zon där de bedriver fiske.

Artikel 17

Färöarna

Gemenskapsfartyg med licens att bedriva riktat fiske efter en art i färöiska vatten får bedriva riktat fiske efter en annan art, förutsatt att de i förväg underrättar de färöiska myndigheterna om ändringen.

KAPITEL V

LICENSSYSTEM FÖR TREDJELANDS FARTYG

Artikel 18

Skyldighet att inneha licens och särskilt fisketillstånd

1.   Trots artikel 28b i förordning (EG) nr 2847/93 skall fartyg som för norsk flagg på mindre än 200 GT undantas från skyldigheten att ha licens och fisketillstånd.

2.   Fiskelicensen och det särskilda fisketillståndet skall förvaras ombord. Fartyg som är registrerade i Färöarna eller i Norge skall dock undantas från denna skyldighet.

3.   Fartyg från tredjeländer som den 31 december 2004 har tillstånd att bedriva fiske får fortsätta att fiska från och med den 1 januari 2005 och till dess att förteckningen över de fartyg som har tillstånd att bedriva fiske lämnas in till och godkänns av kommissionen.

Artikel 19

Ansökan om licens och särskilt fisketillstånd

En ansökan till kommissionen om licens och särskilt fisketillstånd från ett tredjelands myndighet skall åtföljas av följande uppgifter:

a)

Fartygets namn.

b)

Registreringsnummer.

c)

Distriktsbeteckning.

d)

Hemmahamn.

e)

Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f)

Bruttodräktighet (GT) och total längd.

g)

Maskinstyrka.

h)

Anropssignal och radiofrekvens.

i)

Planerad fångstmetod.

j)

Planerat fiskeområde.

k)

Arter som fisket planeras avse.

l)

Period för vilken licens begärs.

Artikel 20

Antal licenser

Antalet licenser och särskilda därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del II i bilaga VI.

Artikel 21

Indragna och återkallade licenser

1.   Licenser och särskilda fisketillstånd kan dras in i samband med utfärdande av nya licenser och särskilda fisketillstånd. Sådana indragningar skall träda i kraft dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd skall gälla från utfärdandedagen.

2.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall helt eller delvis återkallas innan de löper ut om de kvoter som fastställs i bilaga I för det berörda beståndet har uttömts.

3.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall återkallas vid eventuell underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

Artikel 22

När reglerna inte följs

1.   Under en tid av högst tolv månader skall varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för fartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i denna förordning.

2.   Kommissionen skall meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken för de fartyg som till följd av överträdelse av gällande bestämmelser inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon påföljande månad eller månader.

Artikel 23

Licensinnehavarens skyldigheter

1.   Tredjelands fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i den zon där de bedriver fiske, särskilt föreskrifterna i förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94, (EG) nr 88/98, (EG) nr 850/98, (EG) nr 1434/98 och (EEG) nr 1381/87.

2.   De fartyg som avses i punkt 1 skall föra en loggbok i vilken de uppgifter som anges i del I i bilaga VII införs.

3.   I enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII skall tredjelands fartyg, utom fartyg som för norsk flagg, som bedriver fiske i ICES-sektion IIIa, sända de uppgifter som anges i den bilagan till kommissionen.

Artikel 24

Särskilda bestämmelser för det franska departementet Guyana

1.   Fiskelicenser för det franska departementet Guyanas vatten skall beviljas på villkor att det berörda fartygets ägare på kommissionens begäran tillåter en observatör att komma ombord.

2.   Befälhavaren på fartyg som har fiskelicens för fenfisk eller tonfisk i det franska departementet Guyanas vatten skall, vid landning av fångsten efter varje fiskeresa, till de franska myndigheterna lämna en deklaration innehållande uppgifter om vilka mängder räkor som fångats och förvarats ombord sedan den senaste deklarationen. Deklarationen skall göras på den blankett vars förlaga återfinns i del III i bilaga VI. Befälhavaren ansvarar för att deklarationen är korrekt. De franska myndigheterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera deklarationernas riktighet genom att jämföra dem främst med den loggbok som avses i artikel 23.2. Efter kontroll skall deklarationen undertecknas av den behörige tjänstemannen. Före varje månadsslut skall de franska myndigheterna sända alla deklarationer för den föregående månaden till kommissionen.

3.   Vid fiske i det franska departementet Guyanas vatten skall loggboken föras enligt förlagan i del II i bilaga VII. En kopia av denna loggbok skall inom 30 dagar efter den sista dagen i varje fiskeresa sändas till kommissionen via de franska myndigheterna.

4.   Om kommissionen under en månad inte får in uppgifter om ett fartyg som har fiskelicens för det franska departementet Guyanas vatten skall det fartygets licens återkallas.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I NAFO:S REGLERINGSOMRÅDE

AVSNITT 1

Gemenskapens deltagande

Artikel 25

Förteckning över fartyg

1.   Endast gemenskapsfartyg på över 50 GT som innehar ett särskilt fisketillstånd som utfärdats av den medlemsstat vars flagg de för, och som är upptagna i NAFO:s fartygsregister, har tillåtelse att, på de villkor som anges i tillståndet, fiska, bevara ombord, lasta om och landa fiskeresurser från NAFO:s regleringsområde.

2.   Medlemsstaterna skall, minst 15 dagar innan det nya fartyget anländer till NAFO:s regleringsområde, underrätta kommissionen i dataläsbart format om eventuella ändringar i deras förteckning över fartyg som för deras flagg, är registrerade i gemenskapen och har tillstånd att fiska i NAFO:s regleringsområde. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2 skall omfatta följande:

a)

Fartygets interna nummer enligt bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (28).

b)

Internationellt radioanrop.

c)

Fartygets befraktare, om tillämpligt.

d)

Fartygstyp.

4.   För fartyg som tillfälligt för en medlemsstats flagg (uthyrning av obemannat fartyg) skall följande uppgifter lämnas:

a)

Den dag från och med vilken fartyget har tillstånd att föra en medlemsstats flagg.

b)

Den dag från och med vilken fartyget har medlemsstatens tillstånd att inleda fiskeverksamhet i NAFO:s regleringsområde.

c)

Namnet på det land där fartyget är registrerat eller tidigare var registrerat och den dag från och med vilken fartyget slutade föra det landets flagg.

d)

Fartygets namn.

e)

Det officiella registreringsnummer som fartyget har tilldelats av de behöriga nationella myndigheterna.

f)

Fartygets hemmahamn efter överföringen.

g)

Namn på fartygets ägare eller befraktare.

h)

En förklaring om att fartygets befälhavare har mottagit ett exemplar av de bestämmelser som gäller i NAFO:s regleringsområde.

i)

De viktigaste arter som kan fiskas av fartyget i NAFO:s regleringsområde.

j)

De delområden där fartyget kan förväntas fiska.

AVSNITT 2

Tekniska åtgärder

Artikel 26

Maskstorlekar

1.   Det är förbjudet att bedriva riktat fiske efter de bottenlevande arter som avses i bilaga IX med trålar som i någon sektion har nätmaskor som är mindre än 130 mm. Denna maskstorlek får som minst vara 60 mm vid riktat fiske efter kortfenad tioarmad bläckfisk (Illex illecebrosus). För riktat fiske efter rockor (Rajidae) skall denna maskstorlek ökas till minst 280 mm i lyftet och 220 mm i alla andra delar av trålen.

2.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda nät med en maskstorlek på minst 40 mm.

Artikel 27

Anordningar på näten

1.   Det är förbjudet att använda andra anordningar och tillbehör än de som beskrivs i denna artikel för att spärra eller minska maskorna i ett redskap.

2.   Segelduk, nät eller annat material får monteras på undersidan av lyftet för att minska eller förhindra skada.

3.   Anordningar får monteras på ovansidan av lyftet, under förutsättning att de inte spärrar maskorna i lyftet. Endast de övre slitskydd som förtecknas i bilaga X får användas.

4.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda sorteringsgaller eller galler med högst 22 mm mellan stängerna. Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L skall också ha distanskedjor som är minst 72 cm långa i enlighet med tillägg 4 till bilaga III.

Artikel 28

Bifångster

1.   Fartygens befälhavare får inte bedriva riktat fiske efter arter som omfattas av bifångstbegränsningar. Riktat fiske efter en viss art bedrivs när den arten i vikt utgör den största procentandelen av fångsten i ett drag.

2.   Bifångster av arter förtecknade i bilaga ID, för vilka gemenskapen i en viss del av NAFO:s regleringsområde inte fastställt några kvoter, får när de tas inom riktat fiske efter en viss art i denna del inte i fråga om någon art överstiga 10 viktprocent av den totala fångsten ombord och får aldrig utgöra mer än 2 500 kg. Om bifångsten tas i en del av regleringsområdet där riktat fiske efter vissa arter är förbjudet eller en kvot för ”övriga arter” har utnyttjats fullt ut, får bifångsterna av de arter som anges i bilaga ID emellertid inte överstiga 1 250 kg eller 5 %.

3.   Om de totala fångsterna av de arter som omfattas av bifångstbegränsningar i ett drag överstiger de gränser som fastställs i punkt 2, oavsett vilken bestämmelse det rör sig om, skall fartygen omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde. Om de totala fångsterna av arter som omfattas av bifångstbegränsningar i ett följande drag ännu en gång överstiger ovannämnda gränser, skall fartygen återigen omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde och får inte återvända till området på minst 48 timmar.

4.   Om ett fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) i ett drag får över 5 viktprocent i total bifångst av alla de arter som anges i bilaga ID i sektion 3M och 2,5 viktprocent i sektion 3L, skall fartyget omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde.

5.   Fångster av räka skall inte tas med i beräkningen av bifångster för bottenlevande arter.

Artikel 29

Minsta fiskstorlek

Fisk från NAFO:s regleringsområde som inte uppfyller storlekskraven i bilaga XI får inte beredas, behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas, presenteras för eller bjudas ut till försäljning utan skall omedelbart kastas överbord. Om den mängd fångad fisk som inte uppfyller storlekskraven överstiger 10 % av den totala fångstmängden, skall fartyget förflytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde innan det fortsätter att fiska. Beredd fisk som är av en art för vilken det finns bestämmelser om minsta storlek och som är mindre än den längd som anges i bilaga XI skall anses härröra från fisk som understiger den minsta storleken.

AVSNITT 3

Kontrollåtgärder

Artikel 30

Produktmärkning och separat förvaring

1.   All beredd fisk som härrör från NAFO:s regleringsområde skall märkas på ett sådant sätt att varje art och produktkategori kan identifieras. Av märkningen skall det också framgå att fisken har fångats i NAFO:s regleringsområde.

2.   Alla räkor som fångats i sektion 3L och all liten hälleflundra som fångats i delområde 2 och sektionerna 3KLMNO skall märkas med uppgift om att de fångats i dessa respektive områden.

3.   Fångster av samma art skall förvaras tydligt åtskilda från fångster av andra arter. Alla fångster som görs inom NAFO:s regleringsområde skall förvaras åtskilda från fångster som tagits upp utanför detta område.

Fångster får förvaras i mer än en del av lastrummet, förutsatt att de i varje del av lastrummet hålls tydligt åtskilda från fångster av andra arter med hjälp av plast, kryssfaner, nät eller liknande.

Artikel 31

Produktionsloggbok och lastplan

1.   Befälhavarna på fartygen skall förutom att följa bestämmelserna i artiklarna 6, 8, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93 i loggboken föra in de uppgifter som anges i bilaga XII till denna förordning.

2.   Varje medlemsstat skall, före den 15 i varje månad, i dataläsbart format meddela kommissionen de kvantiteter av de bestånd som anges i bilaga XIII som har landats under föregående månad och meddela eventuella uppgifter som berör artiklarna 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93.

3.   Befälhavaren på ett gemenskapsfartyg skall med avseende på fångster av de arter som anges i bilaga ID

a)

i en produktionsloggbok föra in den sammanlagda produktionen för varje art,

b)

i en lastplan ange var i lastrummet de olika arterna är placerade, och hur stora mängder det finns ombord av dessa arter uttryckt i kg produktvikt.

4.   Den produktionsloggbok och den lastplan som avses i punkt 3 skall uppdateras dagligen med uppgifter om den föregående dagen från kl. 00.00 (UTC) till kl. 24.00 (UTC) och skall förvaras ombord till dess att fartyget har lossat hela sin last.

5.   Befälhavaren skall ge den hjälp som behövs för att de kvantiteter som har förts in i loggboken och de beredda produkter som lagras ombord skall kunna kontrolleras.

Artikel 32

Nät

Fartyg som bedriver riktat fiske efter en eller flera av de arter som anges i bilaga IX får inte föra med sig nät med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 26. Fartyg som under samma resa bedriver fiske i andra områden än NAFO:s regleringsområde får emellertid förvara sådana nät ombord, förutsatt att näten är säkert surrade och stuvade och inte är tillgängliga för omedelbar användning, vilket innebär att

a)

redskapen skall vara lossade från trålborden, från sina bogserlinor och från sin trålvarp, och

b)

redskap som fraktas på eller ovanför däck skall vara säkert surrade vid en del av överbyggnaden.

Artikel 33

Omlastning

Gemenskapsfartyg får endast lasta om i NAFO:s regleringsområde om de har fått förhandstillstånd från sina behöriga myndigheter.

Artikel 34

Övervakning av fiskeansträngningen

1.   Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den fiskeansträngning av dess fartyg som avses i artikel 25 motsvarar de fiskemöjligheter som är tillgängliga för den medlemsstaten i NAFO:s regleringsområde.

2.   Senast den 31 januari 2005, eller efter detta datum minst 30 dagar innan fisket av arter i NAFO:s regleringsområde avses börja, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna fångstplanen för detta fiske. Fångstplanen skall bland annat innehålla uppgifter om det eller de fartyg som skall bedriva fisket och om det planerade antalet fiskedagar i NAFO:s regleringsområde.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen preliminära uppgifter om det fiske som fartygen avser bedriva i andra områden.

Fångstplanen skall avse den sammanlagda planerade fiskeansträngningen för detta fiske i förhållande till omfattningen av de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för den medlemsstat som lämnat in anmälan.

Senast den 31 december 2005 skall medlemsstaterna avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av fångstplanerna, bland annat om antalet fartyg som faktiskt bedriver detta fiske och om det totala antalet fiskedagar.

AVSNITT 4

Särskilda bestämmelser för nordhavsräka

Artikel 35

Fiske efter nordhavsräka

Varje medlemsstat skall dagligen rapportera till kommissionen om de kvantiteter nordhavsräka (Pandalus borealis) som fångas i sektion 3L i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för dess flagg och är registrerade i gemenskapen. Allt fiske skall ske på minst 200 meters djup och skall vara begränsat till ett fartyg för varje medlemsstats tilldelning vid ett och samma tillfälle.

AVSNITT 5

Särskilda bestämmelser om återhämtningsplan för liten hälleflundra

Artikel 36

Förbud beträffande liten hälleflundra

Det är förbjudet för gemenskapens fiskefartyg att fiska liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och sektionerna 3KLMNO eller att förvara ombord, omlasta eller landa liten hälleflundra som fångats i det området om fartygen inte har ett särskilt fisketillstånd som utfärdats av deras flaggmedlemsstat.

Artikel 37

Förteckning över fartyg

1.   Medlemsstaterna skall se till att fartyg till vilka det har utfärdats det särskilda fisketillstånd som avses i artikel 36 tas upp i en förteckning med uppgifter om fartygets namn och interna registreringsnummer enligt definitionen i bilaga I till förordning (EG) nr 26/2004. Medlemsstaterna får inte utfärda det särskilda fisketillståndet förrän fartyget har tagits upp i NAFO:s fartygsregister.

2.   Alla medlemsstater skall översända den förteckning som avses i punkt 1 samt alla efterföljande ändringar i dataläsbart format till kommissionen.

3.   Ändringar i förteckningen enligt punkt 1 skall meddelas kommissionen senast fem dagar före den dag då det nya fartyg som uppförts i förteckningen går in i delområde 2 och sektionerna 3KLMNO. Kommissionen skall utan dröjsmål översända ändringarna till NAFO:s sekretariat.

4.   Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att fördela sin kvot för liten hälleflundra mellan de fartyg som finns med i den förteckning som avses i punkt 1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om kvotfördelningen senast femton dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 38

Rapporter

1.   Befälhavarna på de fartyg som avses i artikel 37.2 skall översända följande rapporter till flaggmedlemsstaten:

a)

De kvantiteter liten hälleflundra som behålls ombord när gemenskapsfartyget ankommer till delområde 2 och sektionerna 3KLMNO. Rapporten skall sändas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar före ankomsten till området.

b)

Veckofångster av liten hälleflundra. Rapporten skall översändas första gången senast i slutet av den sjunde dagen efter fartygets ankomst till delområde 2 och sektionerna 3KLMNO eller, om fiskeresan varar mer än sju dagar, senast på måndagen för fångster som har tagits i delområde 2 och sektionerna 3KLMNO under den föregående vecka som slutar vid midnatt på söndagen.

c)

De kvantiteter liten hälleflundra som finns ombord när gemenskapsfartyget lämnar delområde 2 och sektionerna 3KLMNO. Rapporten skall sändas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar innan fartyget lämnar området och skall innehålla uppgifter om antal fiskedagar och totala fångster i området.

d)

De kvantiteter som lastats och lossats vid varje omlastning av liten hälleflundra under fartygets vistelse i delområde 2 och sektionerna 3KLMNO. Rapporterna skall sändas senast 24 timmar efter det att omlastningen avslutats.

2.   När medlemsstaterna har mottagit de rapporter som nämns i punkt 1 a, c och d skall de vidarebefordra dem till kommissionen.

3.   När fångster av liten hälleflundra som rapporterats i enlighet med punkt 2 anses ha uttömt 70 % av medlemsstatens kvottilldelning, skall befälhavarna sända rapporterna enligt punkt 1 b var tredje dag.

Artikel 39

Utsedda hamnar

1.   Det är förbjudet att landa hälleflundra någon annanstans än i de hamnar som angivits av de avtalsslutande parterna i NAFO. Det är förbjudet att landa liten hälleflundra i icke-avtalsslutande parters hamnar.

2.   Medlemsstaterna skall utse de hamnar där liten hälleflundra får landas och skall besluta om inspektions- och övervakningsförfaranden för detta, däribland villkor för registrering och rapportering av kvantiteten liten hälleflundra för varje landning.

3.   Medlemsstaterna skall inom 15 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen översända en förteckning över utsedda hamnar och inom 15 dagar därefter de inspektions- och övervakningsförfaranden som avses i punkt 2. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

4.   Kommissionen skall utan dröjsmål översända en förteckning över de hamnar som avses i punkt 2 samt hamnar som utsetts av andra avtalsslutande parter i NAFO till samtliga medlemsstater.

Artikel 40

Kontroll i hamn

1.   Medlemsstaterna skall se till att alla fartyg som anlöper en angiven hamn för att landa eller omlasta liten hälleflundra som fångats i NAFO:s delområde 2 och sektionerna 3KLMNO kontrolleras i hamn i enlighet med NAFO:s regler för hamnkontroll.

2.   Det är förbjudet att lossa och/eller omlasta fångster från fartyg som avses i punkt 1 innan inspektörerna har anlänt.

3.   Alla kvantiteter som lossas skall vägas varje art för sig innan de transporteras till kyl- eller fryshus eller annan destination.

4.   Medlemsstaterna skall översända hamnkontrollrapporten till NAFO:s sekretariat, med kopia till kommissionen, inom sju arbetsdagar efter den dag då kontrollen utfördes.

Artikel 41

Förbud mot landning och omlastning för fartyg tillhörande icke-avtalsslutande parter

Medlemsstaterna skall förbjuda landningar och omlastningar av liten hälleflundra från fartyg tillhörande icke-avtalsslutande parter som har fiskat i NAFO:s regleringsområde.

Artikel 42

Uppföljning av fiskeverksamhet

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2005 översända en rapport till kommissionen om genomförandet av åtgärderna i artiklarna 36–41 och det totala antalet fiskedagar.

AVSNITT 6

Särskilda bestämmelser för kungsfisk

Artikel 43

Fiske efter kungsfisk

1.   Varannan måndag skall befälhavaren på gemenskapsfartyg som bedriver fiske efter kungsfisk i delområde 2 och sektionerna IF, 3K och 3M i NAFO:s regleringsområde till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg de för eller där de är registrerade, anmäla vilka mängder kungsfisk som har fångats i de områdena under den tvåveckorsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall anmälan ske varje måndag.

2.   Medlemsstaterna skall varannan tisdag före klockan 12.00 för den fjortondagarsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag till kommissionen rapportera vilka mängder kungsfisk som fångats i delområde 2 och i sektionerna IF, 3K och 3M i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för deras flagg och är registrerade på deras territorium.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall rapporteringen ske varje vecka.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I CCAMLR-OMRÅDET

AVSNITT 1

Restriktioner och krav beträffande fartygsuppgifter

Artikel 44

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i bilaga XIV är förbjudet i de zoner och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och fiske i vetenskapligt syfte skall de fångst- och bifångstbegränsningar som fastställs i bilaga XV gälla i de delområden som nämns i den bilagan.

Artikel 45

Krav på upplysningar om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR-området

1.   Utöver de upplysningar om fartyg med fisketillstånd som krävs enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 601/2004 skall medlemsstaterna från och med den 1 augusti 2005 för dessa fartyg meddela kommissionen följande:

a)

Fartygets eventuella IMO-nummer.

b)

Eventuell tidigare flagg.

c)

Internationell radioanropssignal.

d)

Redarens/redarnas namn och adress och eventuell(a) förmånsägares namn och adress, om dessa är kända.

e)

Fartygstyp.

f)

Byggplats och byggår.

g)

Längd.

h)

Färgfoton av fartyget bestående av följande:

i)

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets styrbordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

ii)

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets babordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

iii)

Ett foto på minst 12 × 7 cm av fartygets akter, taget rakt bakifrån.

i)

Åtgärder som gör det omöjligt att manipulera det satellitövervakningssystem som är installerat ombord.

2.   Från och med den 1 augusti 2005 skall medlemsstaterna, så långt det är praktiskt möjligt, även meddela kommissionen följande uppgifter om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR-området:

a)

Fartygsansvariges namn och adress, om denne inte är ägaren.

b)

Befälhavarens namn och nationalitet och eventuellt fiskeskepparens.

c)

Fångstmetod(er).

d)

Fartygsbredd (m).

e)

Bruttoregisterton.

f)

Typ av kommunikationssystem och -nummer (INMARSAT A, B och C-nummer).

g)

Normal besättningsstorlek.

h)

Huvudmaskinens eller maskinernas effekt (kW).

i)

Lastkapacitet (ton), antal lastrum för fisk och deras kapacitet (m3).

j)

Andra uppgifter (t.ex. isklassifikation) som anses relevanta.

AVSNITT 2

Fiske i vetenskapligt syfte

Artikel 46

Deltagande i fiske i vetenskapligt syfte

1.   Fiskefartyg som för spansk flagg och är registrerade i Spanien och som har anmälts till CCAMLR i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 601/2004 får delta i fiske med långrev i vetenskapligt syfte efter Dissostichus spp. i FAO:s delområde 88.1 och i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion samt 58.4.3b utanför områden under nationell jurisdiktion.

2.   I sektionerna 58.4.3a och 58.4.3b får högst ett fartyg åt gången fiska.

3.   När det gäller delområde 88.1 och sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges de sammanlagda fångst- och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion, samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i bilaga XV. Fisket i en småskalig forskningsenhet skall upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna gränsen och fiske i den enheten skall vara förbjudet under resten av säsongen.

4.   Fisket skall ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och undvika en alltför stor koncentration av fångst och fiskeansträngning. I sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 47

Rapporteringssystem

Fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 46 skall omfattas av följande rapporteringssystem för fångst och ansträngning:

a)

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 601/2004, bortsett från att medlemsstaterna, senast två arbetsdagar efter utgången av varje rapporteringsperiod, skall översända rapporter om fångst och fiskeansträngning till kommissionen, vilka sedan utan dröjsmål skall vidarebefordras till CCAMLR. I delområde 88.1 och i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 skall uppgifterna rapporteras in per småskalig forskningsenhet.

b)

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och fiskeansträngning enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 601/2004.

(c)

Det totala antalet och den totala vikten av Dissostichus eleginoides och Dissostichus mawsoni som kastats överbord, inklusive dem med jellymeat-tillstånd, skall rapporteras.

Artikel 48

Särskilda krav

1.   Det fiske i vetenskapligt syfte som avses i artikel 46 skall genomföras i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (29) när det gäller tillämpliga åtgärder för att minska dödligheten bland sjöfåglar på grund av olyckshändelser under fiske med långrev. Därutöver gäller följande:

a)

Det är förbjudet att kasta avfall överbord i samband med detta fiske.

b)

Fartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 och som uppfyller kraven i CCAMLR-protokollen (A, B eller C) beträffande förtyngda långrevar skall undantas från kravet på utsättning på natten. Fartyg som fångar sammanlagt tre (3) sjöfåglar skall dock omedelbart återgå till utsättning på natten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Fartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i delområde 88.1 och sektionerna 58.4.3a och 58.4.3b och som fångar sammanlagt tre (3) sjöfåglar skall omedelbart upphöra med fisket och skall inte tillåtas fiska utanför den normala fiskesäsongen under resten av fiskesäsongen 2004/2005.

2.   För fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i FAO:s delområde 88.1 gäller dessutom följande:

a)

Fartygen får inte kasta följande överbord:

i)

Olja eller bränsleprodukter eller oljerester, utom det som är tillåtet enligt bilaga I till MARPOL 73/78 (Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg).

ii)

Avfall.

iii)

Livsmedelsavfall som inte kan passera genom ett nät med högst 25 mm stora öppningar.

iv)

Fjäderfä eller delar därav (även äggskal).

v)

Avloppsvatten inom 12 nautiska mil från land eller isflak, eller avloppsvatten medan fartyget gör mindre än 4 knop.

vi)

Aska från förbränningsanläggningar.

b)

Inga levande fjäderfän eller andra levande fåglar får föras in i delområde 88.1 och styckhanterade fjäderfän som inte konsumerats skall avlägsnas från delområde 88.1.

c)

Det är förbjudet att fiska efter Dissostichus spp. i delområde 88.1 inom 10 nautiska mil från Ballenyöarnas kust.

Artikel 49

Definition av drag

1.   I detta avsnitt skall med ett drag avses att en eller flera revar sätts ut på ett och samma fångstställe. För rapportering om fångst och ansträngning skall dragets exakta geografiska placering fastställas med hjälp av mittpunkten för den rev eller de revar som placerats ut.

2.   För att anses som forskningsdrag skall

a)

varje forskningsdrag äga rum minst 5 nautiska mil från varje annat forskningsdrag och avståndet skall mätas från den geografiska mittpunkten av varje forskningsdrag,

b)

varje drag omfatta minst 3 500 krokar och högst 10 000 krokar; flera separata revar får användas på samma ställe,

c)

varje drag med långrev ligga kvar i vattnet i minst sex timmar, mätt från den tidpunkt då draget placerats ut helt och hållet till dess att det börjar tas ombord.

Artikel 50

Forskningsplaner

Fiskefartyg som deltar i vetenskapligt fiske enligt artikel 46 skall verkställa forskningsplaner i samtliga småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområde 88.1 och sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. Forskningsplanen skall verkställas enligt följande:

a)

När fartyget första gången anländer till en småskalig forskningsenhet skall de första tio dragen, kallade ”första serien”, benämnas ”forskningsdrag” och de måste uppfylla kriterierna i artikel 49.2.

b)

Nästa tio drag eller tio ton fångst, beroende på vad som först uppnås, skall benämnas ”andra serien”. Befälhavaren kan besluta att dragen i den andra serien fiskas som en del av normalt fiske i vetenskapligt syfte. Om de uppfyller kraven i artikel 49.2 får de också benämnas forskningsdrag.

c)

När den första och andra serien drag har genomförts måste fartyget, om befälhavaren vill fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten, fortsätta med en ”tredje serie”, vilket innebär att sammanlagt 20 forskningsdrag görs i de tre serierna. Den tredje serien drag skall genomföras under samma vistelse i den småskaliga forskningsenheten som den första och andra serien.

d)

När 20 forskningsdrag i den tredje serien gjorts får fartyget fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

e)

I de småskaliga forskningsenheterna A, B, C, E och G i delområde 88.1 där arean på den havsbotten där det går att bedriva bottenfiske utan att skada den marina miljön är mindre än 15 000 km2, skall punkterna b, c och d inte gälla och efter det att fartyget genomfört tio forskningsdrag får det fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

Artikel 51

Datainsamlingsplaner

1.   Fiskefartyg som deltar i vetenskapligt fiske enligt artikel 46 skall verkställa planer för datainsamling i samtliga småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområde 88.1 och sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. En plan för datainsamling skall innefatta följande uppgifter:

a)

Position och djup för varje ände av varje långrev i ett drag.

b)

Tid för utsättning, tiden i vattnet och tidpunkten för inhalning.

c)

Antal och art för fisk som förlorats när linorna halats in.

d)

Antal krokar.

e)

Typ av agn.

f)

Utfallet av agnet (%).

g)

Typ av krok.

h)

Sjöförhållanden, molnighet och månfas när långrevarna sattes ut.

2.   Alla uppgifter i punkt 1 skall samlas in för varje forskningsdrag. Alla fiskar i ett forskningsdrag, om det omfattar upp till hundra fiskar, skall mätas och stickprov skall tas på minst 30 fiskar för biologiska studier. Om mer än hundra fiskar fångas skall en metod för stickprov användas.

Artikel 52

Märkningsprogram

Fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 46 skall genomföra följande märkningsprogram:

a)

Under hela säsongen skall en individ per ton levande vikt som fångas av Dissostichus spp. märkas och återutsättas i enlighet med CCAMLR:s märkningsprotokoll (CCAMLR Tagging Protocol). Fartygen får inte sluta med märkningen förrän de har märkt 500 individer, eller lämna fisket förrän de har märkt en individ per ton levande vikt.

b)

Programmet skall inriktas på fiskar av alla storlekar för att kravet på märkning av en fisk per ton levande vikt som fångas skall kunna uppfyllas. Alla återutsatta fiskar skall dubbelmärkas och återutsättas över ett så stort geografiskt område som möjligt.

c)

På alla märken skall tydligt anges ett unikt löpnummer och adress så att märkena kan spåras om den märkta fisken fångas.

d)

Alla märkta fiskar som fångas på nytt (dvs. fångade fiskar som märkts vid ett tidigare tillfälle) får inte återutsättas, även om de efter märkningen endast varit i frihet under en kort period.

e)

Biologisk provtagning skall ske av alla märkta fiskar som fångas på nytt (längd, vikt, kön, gonadutveckling), och fiskarna skall om möjligt fotograferas digitalt, otoliterna tas ut och märket avlägsnas.

f)

Alla relevanta märkningsdata och uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt skall rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till CCAMLR inom tre månader efter det att fartyget lämnat fisket i fråga.

g)

Alla relevanta märkningsdata, uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt samt prover från fiskar som fångats på nytt skall också rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till den berörda regionala uppsamlingsplatsen för märkningsdata, i enlighet med CCAMLR:s märkningsprotokoll.

Artikel 53

Vetenskapliga observatörer

Samtliga fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 46 skall ha minst två vetenskapliga observatörer ombord under all fiskeverksamhet under fiskeperioden; den ene observatören skall utses i enlighet med CCAMLR Scheme of International Scientific Observation.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 54

Vetenskaplig övervakning

1.   Denna förordning skall inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har informerats i förväg.

2.   Marina organismer som fångas för de ändamål som anges i punkt 1 får säljas, lagras, presenteras för eller bjudas ut till försäljning, förutsatt

a)

att de uppfyller de normer som fastställs i bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98 och de saluföringsnormer som antagits i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (30), eller

b)

att de säljs direkt för andra ändamål än för att användas som livsmedel.

Artikel 55

Dataöverföring

Enligt förordning (EEG) nr 2847/93 skall medlemsstaterna meddela kommissionen uppgifter om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, vilka skall sändas i dataläsbart format med hjälp av de beståndskoder som anges i varje beståndstabell.

Artikel 56

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Om de totala tillåtna fångstmängderna i CCAMLR-området fastställts för tidsperioder som börjar före den 1 januari 2005 skall artikel 44 tillämpas från och med början av de totala tillåtna fångstmängdernas respektive tillämpningsperiod.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(6)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 12.

(7)  EGT L 29, 1.2.1985, s. 9.

(8)  EGT L 137, 19.5.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 831/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 33).

(9)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2001 (EGT L 268, 9.10.2001, s. 23).

(11)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(12)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 813/2004 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 16.

(15)  EGT L 9, 15.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 812/2004 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 12).

(16)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2004 (EUT L 97, 1.4.2004, s. 30).

(17)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 10.

(18)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(19)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(21)  EGT L 137, 19.5.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 831/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 33).

(22)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(23)  EUT L 396, 31.12.2004, s. 4.

(24)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(25)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(26)  EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(27)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1928/2004 (EUT L 332, 6.11.2004, s. 5).

(28)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25.

(29)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 1.

(30)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

FISKEMÖJLIGHETER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR GEMENSKAPENS FISKEFARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJELÄNDER I GEMENSKAPENS VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON LEVANDE VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga skall betraktas som kvoter med avseende på artikel 9 och därför omfattas av reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15 i denna.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan finns en tabell över arternas svenska namn och latinska namn, vilka skall användas för tillämpningen av denna förordning.

Svenskt namn

3-alfakod

Latinskt namn

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

ALB

Thunnus alalunga

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Havskatt

CAT

Anarhichas lupus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Lax

SAL

Salmo salar

Brugd

BSK

Cetorhinus maximus

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Birkelånga

BLI

Molva dypterigia

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Torsk

COD

Gadus morhua

Tunga

SOL

Solea solea

Krabba

PAI

Paralomis spp.

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Skrubbskädda

FLX

Platichthys flesus

Fjällbrosmar

FOX

Phycis spp.

Guldlax

ARU

Argentina silus

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Stor blåkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Sill och strömming

HER

Clupea harengus

Taggmakrill

JAX

Trachurus spp.

Slanknoting

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Lampanychtus achirus

LAC

Lampanyctus achirus

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Bergtunga

LEM

Microstomus kitt

Långa

LIN

Molva molva

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Marmorerad noting

NOR

Notothenia rossii

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarki

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Penaeusräkor

PEN

Penaeus spp.

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Håbrand

POR

Lamna nasus

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Gråsej

POK

Pollachius virens

Tobisar

SAN

Ammodytidae

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Rockor

SRX-RAJ

Rajidae

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Krokodilisfisk

SIG

Pseudochaenichthys georgianus

Medelhavslånga

SLI

Molva macrophthalmus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Pigghaj

DGS

Squalus acanthias

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Lubb

USK

Brosme brosme

Noshörningsfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vit marlin

WHM

Tetrapturus alba

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Gulfenad tonfisk

YFT

Thunnus albacares

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

BILAGA IA

ÖSTERSJÖN

Alla totala tillåtna fångstmängder i detta område, utom för rödspätta och torsk i delsektionerna 25-32, har antagits inom ramen för den internationella fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC.

Art

:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon

:

Delsektionerna 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finland

52 471

 

Sverige

11 529

 

EG

64 000

 

TAC

64 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon

:

Delsektionerna 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danmark

6 448

 

Tyskland

25 380

 

Finland

3

 

Polen

5 985

 

Sverige

8 184

 

EG

46 000

 

TAC

46 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon

:

Delsektionerna 25–29 (utom Rigabukten) och 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danmark

2 588

 

Tyskland

686

 

Estland

13 218

 

Finland

25 801

 

Lettland

3 262

 

Litauen

3 405 (1)

 

Polen

27 862 (2)

 

Sverige

39 350

 

EG

116 172 (3)

 

TAC

130 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon

:

Rigabukten

HER/03D.RG

Estland

16 972 (4)

 

Lettland

20 452

 

EG

37 424 (4)

 

TAC

38 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Delsektionerna 25–32 (gemenskapens vatten)

COD/3D25, COD/3D26, COD/3D27, COD/3D28, COD/3D29, COD/3D30, COD/3D31, COD/3D32.

Danmark

8 959

 

Tyskland

3 564

 

Estland

873

 

Finland

686

 

Lettland

3 331

 

Litauen

2 189 (5)

 

Polen

10 203 (6)

 

Sverige

9 077

 

EG

38 882 (7)

 

TAC

N/A

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Delsektionerna 22–24 (gemenskapens vatten)

COD/3B23, COD/3C22, COD/3D24.

Danmark

10 781

 

Tyskland

5 271

 

Estland

239

 

Finland

212

 

Lettland

892

 

Litauen

579

 

Polen

2 885

 

Sverige

3 841

 

EG

24 700

 

TAC

24 700

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

IIIbcd (gemenskapens vatten)

PLE/3B23, PLE/3C22, PLE/3D24, PLE/3D25, PLE/3D26, PLE/3D27, PLE/3D28, PLE/3D29, PLE/3D30, PLE/3D31, PLE/3D32.

Danmark

2 697

 

Tyskland

300

 

Sverige

203

 

Polen

565

 

EG

3 766

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Lax

Salmo salar

Zon

:

IIIbcd (gemenskapens vatten) utom delsektion 32

SAL/3B23, SAL/3C22, SAL/3D24, SAL/3D25, SAL/3D26, SAL/3D27; SAL/3D28, SAL/3D29, SAL/3D30, SAL/3D31.

Danmark

93 512 (8)

 

Tyskland

10 404 (8)

 

Estland

9 504 (8)

 

Finland

116 603 (8)

 

Lettland

59 478 (8)

 

Litauen

6 992 (8)

 

Polen

28 368 (8)

 

Sverige

126 400 (8)

 

EG

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Lax

Salmo salar

Zon

:

Delsektion 32

SAL/3D32

Estland

1 581 (9)

 

Finland

13 838 (9)

 

EG

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

IIIbcd (gemenskapens vatten)

SPR/3B23, SPR/3C22, SPR/3D24, SPR/3D25, SPR/3D26, SPR/3D27, SPR/3D28, SPR/3D29, SPR/3D30, SPR/3D31, SPR/3D32.

Danmark

48 785

 

Tyskland

30 907

 

Estland

56 650

 

Finland

25 538

 

Lettland

68 420

 

Litauen

24 750

 

Polen

141 275 (10)

 

Sverige

94 311

 

EG

490 636 (10)

 

TAC

550 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


(1)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 30 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(2)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 1 450 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(3)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 1 480 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(4)  Due to overfishing in 2003, the quota has been reduced by 576 tonnes in accordance with IBSFC decisions.

(5)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 6 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(6)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 112 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(7)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 118 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

(8)  Uttryckt i antal enskilda fiskar.

(9)  Uttryckt i antal enskilda fiskar.

(10)  Pga. överfiske under 2003 har kvoterna minskats med 3 924 ton i enlighet med beslut från IBSFC.

BILAGA IB

SKAGERRAK, KATTEGATT, NORDSJÖN OCH GEMENSKAPENS VÄSTLIGA FARVATTEN

ICES-områdena Vb (gemenskapens vatten), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (gemenskapens vatten) och Franska Guyana

Art

:

Tobis

Ammodytidae

Zon

:

IV (norska vatten)

SAN/04-N.

Danmark

9 500

 

Förenade kungariket

500

 

EG

10 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Tobis

Ammodytidae

Zon

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Danmark

618 767

 

Förenade kungariket

13 525

 

Alla medlemsstater

23 668 (2)

 

EG

655 960

 

Norge

5 000 (3)

 

TAC

660 960

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

I, II (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

31

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

25

 

Förenade kungariket

50

 

EG

116

 


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

III, IV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrike

8

 

Irland

8

 

Nederländerna

55

 

Sverige

46

 

Förenade kungariket

21

 

EG

1 331

 


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

405

 

Frankrike

9

 

Irland

375

 

Nederländerna

4 225

 

Förenade kungariket

297

 

EG

5 310

 

TAC

5 310

 


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

Gemenskapens vatten i zonerna IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (4)

 

Norge

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

IV (norska vatten)

USK/04-N.

Belgien

1

 

Danmark

191

 

Tyskland

1

 

Frankrike

1

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

5

 

EG

200

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Brugd

Cetorhinus maximus

Zon

:

Gemenskapens vatten i zonerna IV, VI och VII

BSK/467.

EG

0

 

TAC

0

 


Art

:

Sill (7)

Clupea harengus

Zon

:

IIIa

HER/03A.

Danmark

40 104

 

Tyskland

642

 

Sverige

41 950

 

EG

82 696

 

Färöarna

500 (8)

 

TAC

96 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill (9)

Clupea harengus

Zon

:

IV norr om 53°30′N

HER/4AB.

Danmark

95 211

 

Tyskland

57 215

 

Frankrike

20 548

 

Nederländerna

56 745

 

Sverige

5 443

 

Förenade kungariket

70 395

 

EG

305 557

 

Norge

50 000 (10)

 

TAC

535 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N

(HER/*04N-)

EG

50 000


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

Norska vatten söder om 62° N

HER/04-N.

Sverige

1 102 (11)

 

EG

1 102

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Sill (12)

Clupea harengus

Zon

:

IIIa

HER/03A-BC

Danmark

20 642

 

Tyskland

184

 

Sverige

3 324

 

EG

24 150

 

TAC

24 150

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill (13)

Clupea harengus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgien

248

 

Danmark

47 865

 

Tyskland

248

 

Frankrike

248

 

Nederländerna

248

 

Sverige

234

 

Förenade kungariket

909

 

EG

50 000

 

TAC

50 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgien

9 684 (16)

 

Danmark

1 882 (16)

 

Tyskland

1 131 (16)

 

Frankrike

19 341 (16)

 

Nederländerna

34 704 (16)

 

Förenade kungariket

7 551 (16)

 

EG

74 293

 

TAC

535 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

Vb, VIaN (17) (gemenskapens vatten), VIb

HER/5B6ANB

Tyskland

3 291

 

Frankrike

623

 

Irland

4 447

 

Nederländerna

3 291

 

Förenade kungariket

17 788

 

EG

29 440

 

Färöarna

660 (18)

 

TAC

30 100

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Irland

12 727

 

Nederländerna

1 273

 

EG

14 000

 

TAC

14 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Förenade kungariket

1 000

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Förenade kungariket

3 550

 

EG

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIe,f

HER/7EF.

Frankrike

500

 

Förenade kungariket

500

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Tyskland

144

 

Frankrike

802

 

Irland

11 236

 

Nederländerna

802

 

Förenade kungariket

16

 

EG

13 000

 

TAC

13 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

VIII

ANE/08.

Spanien

27 000

 

Frankrike

3 000

 

EG

30 000

 

TAC

30 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EG

8 000

 

TAC

8 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgien

10

 

Danmark

3 119

 

Tyskland

78

 

Nederländerna

20

 

Sverige

546

 

EG

3 773

 

TAC

3 900

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Kattegatt

COD/03AS.

Danmark

617

 

Tyskland

13

 

Sverige

370

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV

COD/2AC4.

Belgien

807

 

Danmark

4 635

 

Tyskland

2 939

 

Frankrike

997

 

Nederländerna

2 619

 

Sverige

31

 

Förenade kungariket

10 631

 

EG

22 659

 

Norge

4 641 (23)

 

TAC

27 300

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten

(COD/*04N-)

EG

19 694


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Norska vatten söder om 62° N

COD/04-N.

Sverige

411

 

EG

411

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

11

 

Frankrike

114

 

Irland

162

 

Förenade kungariket

433

 

EG

721

 

TAC

721

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Vb (EG-zon), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

10

Frankrike

110

Irland

156

Förenade kungariket

415

EG

692


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIa

COD/07A.

Belgien

29

 

Frankrike

79

 

Irland

1 416

 

Nederländerna

7

 

Förenade kungariket

619

 

EG

2 150

 

TAC

2 150

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

COD/7X7A34

Belgien

266

 

Frankrike

4 554

 

Irland

849

 

Nederländerna

38

 

Förenade kungariket

493

 

EG

6 200

 

TAC

6 200

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

LEZ/2AC4-C

Belgien

5

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrike

28

 

Nederländerna

22

 

Förenade kungariket

1 677

 

EG

1 740

 

TAC

1 740

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spanien

327

 

Frankrike

1 277

 

Irland

373

 

Förenade kungariket

903

 

EG

2 880

 

TAC

2 880

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VII

LEZ/07.

Belgien

520

 

Spanien

5 779

 

Frankrike

7 013

 

Irland

3 189

 

Förenade kungariket

2 762

 

EG

19 263

 

TAC

19 263

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spanien

1 238

 

Frankrike

999

 

EG

2 237

 

TAC

2 237

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

LEZ/8C3411

Spanien

1 233

 

Frankrike

62

 

Portugal

41

 

EG

1 336

 

TAC

1 336

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

D/F/2AC4-C

Belgien

491

 

Danmark

1 844

 

Tyskland

2 766

 

Frankrike

192

 

Nederländerna

11 151

 

Sverige

6

 

Förenade kungariket

1 550

 

EG

18 000

 

TAC

18 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

ANF/2AC4-C

Belgien

365

 

Danmark

804

 

Tyskland

393

 

Frankrike

75

 

Nederländerna

276

 

Sverige

9

 

Förenade kungariket

8 392

 

EG

10 314

 

TAC

10 314

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

IV (norska vatten)

ANF/04-N.

Belgien

54

 

Danmark

1 381

 

Tyskland

22

 

Nederländerna

20

 

Förenade kungariket

323

 

EG

1 800

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EC) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgien

168

 

Tyskland

192

 

Spanien

180

 

Frankrike

2 073

 

Irland

469

 

Nederländerna

162

 

Förenade kungariket

1 442

 

EG

4 686

 

TAC

4 686

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VII

ANF/07.

Belgien

2 318

 

Tyskland

258

 

Spanien

921

 

Frankrike

14 874

 

Irland

1 901

 

Nederländerna

300

 

Förenade kungariket

4 510

 

EG

25 082

 

TAC

25 082

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spanien

932

 

Frankrike

5 188

 

EG

6 120

 

TAC

6 120

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrike

2

 

Portugal

324

 

EG

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IIIa, IIIbcd (gemenskapens vatten)

HAD/3A/BCD

Belgien

18

 

Danmark

3 036

 

Tyskland

193

 

Nederländerna

4

 

Sverige

359

 

EG

3 610 (24)

 

TAC

4 018

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV

HAD/2AC4.

Belgien

544

 

Danmark

3 742

 

Tyskland

2 381

 

Frankrike

4 150

 

Nederländerna

408

 

Sverige

264

 

Förenade kungariket

39 832

 

EG

51 321 (25)

 

Norge

14 679

 

TAC

66 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten

(HAD/*04-N-)

EG

38 175


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Norska vatten söder om 62° N

HAD/04-N.

Sverige

761

 

EG

761

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgien

2

 

Tyskland

2

 

Frankrike

77

 

Irland

55

 

Förenade kungariket

566

 

EG

702

 

TAC

702

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Vb, VIa (gemenskapens vatten),

HAD/5BC6A.

Belgien

17

 

Tyskland

20

 

Frankrike

838

 

Irland

598

 

Förenade kungariket

6 127

 

EG

7 600

 

TAC

7 600

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

HAD/7/3411

Belgien

128

 

Frankrike

7 680

 

Irland

2 560

 

Förenade kungariket

1 152

 

EG

11 520

 

TAC

11 520

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i område

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgien

24

Frankrike

109

Irland

649

Förenade kungariket

718

EG

1 500

När medlemsstaterna rapporterar hur mycket de fiskat av sina kvoter till kommissionen, skall de ange vilka kvantiteter som tagits i VIIa. Landningar av kolja som fångats i sektion VIIa kommer att förbjudas när sådana landningar tillsammans överstiger 1 500 ton.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IIIa

WHG/03A.

Danmark

651

 

Nederländerna

2

 

Sverige

70

 

EG

723 (26)

 

TAC

1 500

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV

WHG/2AC4.

Belgien

605

 

Danmark

2 618

 

Tyskland

681

 

Frankrike

3 935

 

Nederländerna

1 513

 

Sverige

4

 

Förenade kungariket

10 444

 

EG

19 800 (27)

 

Norge

2 800 (28)

 

TAC

28 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten

(WHG/*04N-)

EG

17 073


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

WHG/561214

Tyskland

10

 

Frankrike

195

 

Irland

478

 

Förenade kungariket

917

 

EG

1 600

 

TAC

1 600

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIa

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrike

18

 

Irland

296

 

Nederländerna

0

 

Förenade kungariket

199

 

EG

514

 

TAC

514

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgien

211

 

Frankrike

12 960

 

Irland

6 006

 

Nederländerna

105

 

Förenade kungariket

2 318

 

EG

21 600

 

TAC

21 600

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIII

WHG/08.

Spanien

1 440

 

Frankrike

2 160

 

EG

3 600

 

TAC

3 600

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

WHG/9/3411

Portugal

816

 

EG

816

 

TAC

816

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon

:

Norska vatten söder om 62° N

W/P/04-N.

Sverige

190

 

EG

190

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

IIIa, IIIbcd (gemenskapens vatten)

HKE/3A/BCD

Danmark

1 183

 

Sverige

101

 

EG

1 284

 

TAC

1 284 (29)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

HKE/2AC4-C

Belgien

21

 

Danmark

866

 

Tyskland

99

 

Frankrike

191

 

Nederländerna

50

 

Förenade kungariket

269

 

EG

1 496

 

TAC

1 496 (30)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgien

220

 

Spanien

7 042

 

Frankrike

10 873

 

Irland

1 318

 

Nederländerna

142

 

Förenade kungariket

4 293

 

EG

23 888

 

TAC

23 888 (31)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgien

28

Spanien

1 137

Frankrike

1 137

Irland

142

Nederländerna

14

Förenade kungariket

639

EG

3 096


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgien

7

 

Spanien

4 902

 

Frankrike

11 009

 

Nederländerna

14

 

EG

15 932

 

TAC

15 932 (32)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Vb (gemenskapens vatten), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgien

1

Spanien

1 420

Frankrike

2 557

Nederländerna

4

EG

3 982


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

HKE/8C3411

Spanien

3 819

 

Frankrike

367

 

Portugal

1 782

 

EG

5 968

 

TAC

5 968

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

WHB/2AC4-C

Danmark

118 475

 

Tyskland

195

 

Nederländerna

359

 

Sverige

382

 

Förenade kungariket

2 613

 

EG

122 024

 

Norge

40 000 (33)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

IV (norska vatten)

WHB/04-N.

Danmark

18 050

 

Förenade kungariket

950

 

EG

19 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

V, VI, VII, XII och XIV

WHB/571214

Danmark

9 803

 

Tyskland

37 947

 

Spanien

63 244 (34)

 

Frankrike

52 809

 

Irland

75 893

 

Nederländerna

119 216

 

Portugal

4 743 (34)

 

Förenade kungariket

110 678

 

EG

474 333

 

Norge

120 000 (35)  (36)

 

Färöarna

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

IVa WHB/*04A-C

Norge

40 000


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Spanien

24 404

 

Frankrike

18 936

 

Portugal

3 661

 

Förenade kungariket

17 672

 

EG

64 673

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.

Godtycklig del av ovannämnda kvoter får fiskas i ICES-sektion Vb (gemenskapens vatten), delområdena VI, VII, XII och XIV (WHB/*5B-14).


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

WHB/8C3411

Spanien

107 382

 

Portugal

26 845

 

EG

134 227

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

L/W/2AC4-C

Belgien

352

 

Danmark

970

 

Tyskland

125

 

Frankrike

265

 

Nederländerna

807

 

Sverige

11

 

Förenade kungariket

3 970

 

EG

6 500

 

TAC

6 500

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (gemenskapens vatten)

BLI/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (39)

 

Norge

200

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon

:

Gemenskapens vatten i zonerna VIa (norr om 56°30′N), VIb

BLI/6AN6B.

Färöarna

900 (40)

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

I, II (Gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

10

 

Övriga (41)

5

 

EG

45

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

III (Gemenskapens vatten och internationella vatten)

Belgien

10 (42)

 

Danmark

4 976

 

Tyskland

610

 

Sverige

1 930

 

Förenade kungariket

610 (42)

 

EG

8 136

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IV (Gemenskapens vatten och internationella vatten)

Belgien

25

 

Danmark

397

 

Tyskland

246

 

Frankrike

221

 

Nederländerna

8

 

Sverige

17

 

Förenade kungariket

3 052

 

EG

3 966

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

V (Gemenskapens vatten och internationella vatten)

Belgien

12

 

Danmark

9

 

Tyskland

9

 

Frankrike

9

 

Förenade kungariket

9

 

EG

48

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV (Gemenskapens vatten och internationella vatten)

Belgien

56

 

Danmark

10

 

Tyskland

204

 

Spanien

4 124

 

Frankrike

4 397

 

Irland

1 102

 

Portugal

10

 

Förenade kungariket

5 063

 

EG

14 966

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

Gemenskapens vatten i zonerna IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (43)

 

Norge

6 800 (44)  (45)

 

Färöarna

800 (46)  (47)

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IV (norska vatten)

LIN/04-N.

Belgien

7

 

Danmark

878

 

Tyskland

25

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

79

 

EG

1 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IIIa (gemenskapens vatten), IIIbcd (gemenskapens vatten)

NEP/3A/BCD

Danmark

3 454

 

Tyskland

10

 

Sverige

1 236

 

EG

4 700

 

TAC

4 700

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

NEP/2AC4-C

Belgien

1 117

 

Danmark

1 117

 

Tyskland

16

 

Frankrike

33

 

Nederländerna

575

 

Förenade kungariket

18 492

 

EG

21 350

 

TAC

21 350

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IV (norska vatten)

NEP/04-N.

Danmark

946

 

Tyskland

1

 

Förenade kungariket

53

 

EG

1 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI

NEP/5BC6.

Spanien

26

 

Frankrike

103

 

Irland

172

 

Förenade kungariket

12 399

 

EG

12 700

 

TAC

12 700

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

NEP/07.

Spanien

1 173

 

Frankrike

4 753

 

Irland

7 207

 

Förenade kungariket

6 411

 

EG

19 544

 

TAC

19 544

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spanien

186

 

Frankrike

2 914

 

EG

3 100

 

TAC

3 100

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIc

NEP/08C.

Spanien

156

 

Frankrike

6

 

EG

162

 

TAC

162

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

NEP/9/3411

Spanien

135

 

Portugal

405

 

EG

540

 

TAC

540

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

IIIa

PRA/03A.

Danmark

3 717

 

Sverige

2 002

 

EG

5 719

 

TAC

10 710

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

PRA/2AC4-C

Danmark

3 626

 

Nederländerna

34

 

Sverige

146

 

Förenade kungariket

1 074

 

EG

4 880

 

TAC

4 980

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

Norska vatten söder om 62° N

PRA/04-N.

Danmark

900

 

Sverige

151 (48)

 

EG

1 051

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Penaeusräkor

Penaeus spp.

Zon

:

Franska Guyana

PEN/FGU.

Frankrike

4 000 (49)

 

EG

4 000 (49)

 

Barbados

24 (49)

 

Guyana

24 (49)

 

Surinam

0 (49)

 

Trinidad och Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgien

46

 

Danmark

5 917

 

Tyskland

30

 

Nederländerna

1 138

 

Sverige

317

 

EG

7 448

 

TAC

7 600

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Kattegatt

PLE/03AS.

Danmark

1 691

 

Tyskland

19

 

Sverige

190

 

EG

1 900

 

TAC

1 900

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV

PLE/2AC4.

Belgien

3 530

 

Danmark

11 474

 

Tyskland

3 310

 

Frankrike

662

 

Nederländerna

22 066

 

Förenade kungariket

16 328

 

EG

57 370

 

Norge

1 630

 

TAC

59 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten

(PLE/*04N-)

EG

30 000


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

PLE/561214

Frankrike

27

 

Irland

358

 

Förenade kungariket

597

 

EG

982

 

TAC

982

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIa

PLE/07A.

Belgien

41

 

Frankrike

18

 

Irland

1 051

 

Nederländerna

13

 

Förenade kungariket

485

 

EG

1 608

 

TAC

1 608

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Frankrike

32

 

Irland

128

 

EG

160

 

TAC

160

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgien

843

 

Frankrike

2 810

 

Förenade kungariket

1 498

 

EG

5 151

 

TAC

5 151

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgien

73

 

Frankrike

132

 

Irland

202

 

Förenade kungariket

69

 

EG

476

 

TAC

476

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgien

29

 

Frankrike

58

 

Irland

204

 

Nederländerna

117

 

Förenade kungariket

58

 

EG

466

 

TAC

466

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

PLE/8/3411

Spanien

75

 

Frankrike

298

 

Portugal

75

 

EG

448

 

TAC

448

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

POL/561214

Spanien

8

 

Frankrike

270

 

Irland

79

 

Förenade kungariket

206

 

EG

563

 

TAC

563

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VII

POL/07.

Belgien

529

 

Spanien

32

 

Frankrike

12 177

 

Irland

1 298

 

Förenade kungariket

2 964

 

EG

17 000

 

TAC

17 000

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spanien

286

 

Frankrike

1 394

 

EG

1 680

 

TAC

1 680

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIc

POL/08C.

Spanien

295

 

Frankrike

33

 

EG

328

 

TAC

328

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

POL/9/3411

Spanien

278

 

Portugal

10

 

EG

288

 

TAC

288

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IIIa, IIIbcd (gemenskapens vatten), IV

POK/2A34.

Belgien

51

 

Danmark

6 013

 

Tyskland

15 184

 

Frankrike

35 733

 

Nederländerna

152

 

Sverige

826

 

Förenade kungariket

11 641

 

EG

69 600

 

Norge

75 400 (50)

 

TAC

145 000

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten

(POK/*04N-)

EG

69 600


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

Norska vatten, söder om 62° N

POK/04-N.

Sverige

947

 

EG

947

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

Vb (gemenskapens vatten), VI, XII, XIV

POK/561214

Tyskland

984

 

Frankrike

9 774

 

Irland

494

 

Förenade kungariket

3 792

 

EG

15 044

 

TAC

15 044

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

POK/7X1034

Belgien

14

 

Frankrike

3 137

 

Irland

1 568

 

Förenade kungariket

855

 

EG

5 574

 

TAC

5 574

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

T/B/2AC4-C

Belgien

334

 

Danmark

713

 

Tyskland

182

 

Frankrike

86

 

Nederländerna

2 527

 

Sverige

5

 

Förenade kungariket

703

 

EG

4 550

 

TAC

4 550

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

SRX/2AC4-C

Belgien

542

 

Danmark

21

 

Tyskland

27

 

Frankrike

85

 

Nederländerna

462

 

Förenade kungariket

2 083

 

EG

3 220

 

TAC

3 220

Försiktighets-TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller.


Art

:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), VI

Danmark

10

 

Tyskland

18

 

Estland

10

 

Spanien

10

 

Frankrike

168

 

Irland

10

 

Polen

10

 

Förenade kungariket

661

 

EG

1 042

 

Norge

145 (51)  (52)  (53)

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

IIa (gemenskapens vatten), IIIa, IIIb,c,d (gemenskapens vatten), IV

MAC/2A34.

Belgien

148

 

Danmark

11 866

 

Tyskland

155

 

Frankrike

467

 

Nederländerna

470

 

Sverige

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Förenade kungariket

435

 

EG

17 067 (55)

 

Norge

28 676 (57)

 

TAC

420 000 (58)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (icke-gemenskapsvatten), VI, 1 januari–31 mars 2005

MAC/*2A6.

Danmark

 

4 130

 

 

4 020

Frankrike

 

467

 

 

 

Nederländerna

 

470

 

 

 

Sverige

 

 

390

10

 

Förenade kungariket

 

435

 

 

 

Norge

3 000

 

 

 

 


Art

:

Makrill

Scomber scombrus

Zon

:

IIa (icke gemenskapsvatten), Vb (gemenskapens vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Tyskland

13 845

 

Spanien

20

 

Estland

115

 

Frankrike

9 231

 

Irland

46 149

 

Lettland

85

 

Litauen

85

 

Nederländerna

20 190

 

Polen

844

 

Förenade kungariket

126 913

 

EG

217 477

 

Norge

8 500 (59)

 

Färöarna

3 322 (60)

 

TAC

420 000 (61)

Analytisk TAC – artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 gäller inte.

Högst de kvantiteter som förtecknas nedan får fiskas i de angivna zonerna, inom gränserna för ovannämnda kvoter, och endast under perioden 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december.

 

IVa (gemenskapens vatten)

MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrike

2 784

Irland

13 918

Nederländerna

6 089

Förenade kungariket

38 274

EG

65 240

Norge

8 500

Färöarna

1 002 ()

()  Norr om 59° N (EG-zon) 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december.


Art

:

Makrill

Scomber scombrus