ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 2

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
5 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 5/2005 av den 4 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2005 av den 4 januari 2005 om rättelse av förordningarna (EG) nr 46/2003 och (EG) 47/2003 när det gäller blandningar av färsk frukt och färska grönsaker av olika arter i samma förpackning

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/4/EG:Rådets beslut av den 22 december 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten

4

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga iberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten

6

 

 

Kommissionen

 

*

2005/5/EG:Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009 (delgivet med nr K(2004) 5264)  ( 1 )

12

 

*

2005/6/EG:Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser av föröknings- och plantmaterial av Fragaria x ananassa Duch. enligt rådets direktiv 92/34/EEG för 2005 (delgivet med nr K(2004) 5290)

17

 

*

2005/7/EG:Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om godkännande av en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern (delgivet med nr K(2004) 5296)

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 5/2005

av den 4 januari 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

103,3

204

52,9

999

78,1

0707 00 05

052

108,6

999

108,6

0709 90 70

052

108,4

204

61,3

999

84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

52,3

204

55,5

220

40,9

448

34,4

999

45,8

0805 20 10

204

49,5

999

49,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

47,5

400

78,0

464

140,9

624

77,5

999

81,3

0805 50 10

052

49,4

528

45,1

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400

68,3

720

68,5

999

68,4

0808 20 50

400

93,7

999

93,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 6/2005

av den 4 januari 2005

om rättelse av förordningarna (EG) nr 46/2003 och (EG) 47/2003 när det gäller blandningar av färsk frukt och färska grönsaker av olika arter i samma förpackning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av bestämmelser för blandningar av olika arter av färsk frukt och färska grönsaker i samma förpackning (2) gäller detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på högst tre kilo.

(2)

Ett fel har smugit sig in i kommissionens förordning (EG) nr 46/2003 av den 10 januari 2003 om ändring av handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker när det gäller blandningar av färsk frukt och färska grönsaker av olika arter i samma förpackning (3) och i kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 av den 10 januari 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2200/96 som innebär att produkter som omfattas av handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker får presenteras i form av blandningar av olika arter i samma förpackning om nettovikten är mindre än tre kilo.

(3)

Förordningarna (EG) nr 46/2003 och (EG) nr 47/2003 bör därför rättas så att de förpackningar som berörs av denna bestämmelse kan ha en nettovikt på tre kilo.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 46/2003 skall ”med en nettovikt under tre kilo” ersättas med ”med en nettovikt på högst tre kilo”.

Artikel 2

I artikel 1 i förordning (EG) nr 47/2003 skall ”med en nettovikt under 3 kg” ersättas med ”med en nettovikt på högst tre kilo”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EUT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 7, 11.1.2003, s. 65.

(3)  EGT L 7, 11.1.2003, s. 61.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/4


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten

(2005/4/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan (1), (nedan kallad ”den palestinska myndigheten”), som trädde i kraft den 1 juli 1997, (nedan kallat ”interimsassocieringsavtalet”), skall gemenskapen och den palestinska myndigheten bland annat gradvis liberalisera sin handel med jordbruksprodukter. Enligt artikel 14 skall gemenskapen och den palestinska myndigheten från och med den 1 januari 1999 undersöka situationen för att avgöra vilka liberaliseringsåtgärder som gemenskapen och den palestinska myndigheten skall tillämpa från och med den 1 januari 2000 för att uppnå det mål som avses i ovannämnda artikel 12.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling för att ersätta protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet.

(3)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra protokollen nr 1 och nr 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 3.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall biträdas av de kommittéer som har inrättats genom relevanta bestämmelser i förordningar om gemensam organisation av marknader eller av den tullkodexkommitté som har inrättas genom artikel 248a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittéerna skall själv anta sina arbetsordningar.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 187, 16.7.1997, s. 3.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 (EUT L 9, 15.1.2004, s. 8).


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga iberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten

Jag får härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artikel 12 i Europa–Medelhavsinterimsavtalet om en associering mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (nedan kallad ”den palestinska myndigheten”), å andra sidan, (nedan kallat ”interimsassocieringsavtalet”), som trädde i kraft den 1 juli 1997, där det anges att gemenskapen och den palestinska myndigheten bland annat gradvis skall liberalisera sin handel med jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

Förhandlingarna fördes i enlighet med bestämmelserna i artikel 14, där det föreskrivs att gemenskapen och den palestinska myndigheten från och med den 1 januari 1999 skall undersöka situationen för att avgöra vilka liberaliseringsåtgärder som gemenskapen och den palestinska myndigheten skall tillämpa från och med den 1 januari 2000 för att uppnå det mål som avses i ovannämnda artikel 12.

När förhandlingarna var avslutade hade de båda parterna kommit överens om följande:

1.

Protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet och deras bilagor skall ersättas med protokollen nr 1 och nr 2 och deras bilagor i bilagorna I och II till denna skriftväxling.

2.

Avtalet genom skriftväxling mellan gemenskapen och den palestinska myndigheten i bilagan till interimsassocieringsavtalet, avseende protokoll nr 1 och import till gemenskapen av friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan, skall upphöra att gälla.

3.

Senast 2007 kommer gemenskapen och den palestinska myndigheten att undersöka situationen för att avgöra vilka åtgärder som gemenskapen och den palestinska myndigheten skall tillämpa från och med den 1 januari 2008, i enlighet med det mål som anges i artikel 12 i interimsassocieringsavtalet.

Bestämmelserna i detta avtal genom skriftväxling skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Jag får härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artikel 12 i Europa–Medelhavsinterimsavtalet om en associering mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (nedan kallad ”den palestinska myndigheten”), å andra sidan, (nedan kallat ”interimsassocieringsavtalet”), som trädde i kraft den 1 juli 1997, där det anges att gemenskapen och den palestinska myndigheten bland annat gradvis skall liberalisera sin handel med jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

Förhandlingarna fördes i enlighet med bestämmelserna i artikel 14, där det föreskrivs att gemenskapen och den palestinska myndigheten från och med den 1 januari 1999 skall undersöka situationen för att avgöra vilka liberaliseringsåtgärder som gemenskapen och den palestinska myndigheten skall tillämpa från och med den 1 januari 2000 för att uppnå det mål som avses i ovannämnda artikel 12.

När förhandlingarna var avslutade hade de båda parterna kommit överens om följande:

1.

Protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet och deras bilagor skall ersättas med protokollen nr 1 och nr 2 och deras bilagor i bilagorna I och II till denna skriftväxling.

2.

Avtalet genom skriftväxling mellan gemenskapen och den palestinska myndigheten i bilagan till interimsassocieringsavtalet, avseende protokoll nr 1 och import till gemenskapen av friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan, skall upphöra att gälla.

3.

Senast 2007 kommer gemenskapen och den palestinska myndigheten att undersöka situationen för att avgöra vilka åtgärder som gemenskapen och den palestinska myndigheten skall tillämpa från och med den 1 januari 2008, i enlighet med det mål som anges i artikel 12 i interimsassocieringsavtalet.

Bestämmelserna i detta avtal genom skriftväxling skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.”

Jag bekräftar härmed att den palestinska myndigheten godtar innehållet i skrivelsen.

Högaktningsfullt

På den palestinska myndighetens vägnar

BILAGA I

PROTOKOLL nr 1

om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza

1.

De produkter med ursprung i Västbanken och Gaza som förtecknas i bilagan får importeras till gemenskapen på de villkor som anges nedan och i bilagan.

a)

Importtullarna skall avskaffas eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn ”a”.

b)

I fråga om sådana produkter för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver tillämpning av en värdetull och en särskild tull skall de procentuella nedsättningar som anges i kolumnerna ”a” och ”c” endast tillämpas på värdetullen. Vad gäller produkten under nr 1509 10 skall nedsättningen av tullen tillämpas på den särskilda tullen.

c)

I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom ramen för de tullkvoter som anges i kolumn ”b” för var och en av dessa produkter. Om inget annat anges skall tullkvoterna gälla årsvis från den 1 januari till den 31 december.

d)

För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna skall tullarna enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn ”c”.

2.

För vissa produkter beviljas befrielse från tull inom ramen för de referenskvantiteter som anges i kolumn ”d”.

Om importvolymen för en av dessa produkter överstiger referenskvantiteten, får gemenskapen, med beaktande av den årliga översyn av handelsflödena som gemenskapen skall genomföra, tilldela den produkten en gemenskapstullkvot vars volym skall vara lika med referenskvantiteten. I sådana fall skall tullen enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn ”c” för de kvantiteter som importeras utöver kvoten.

3.

Under det första tillämpningsåret skall tullkvoterna och referenskvantiteterna beräknas som en proportionell andel av basvolymerna, med beaktande av hur stor del av perioden som har förflutit före den dag då detta protokoll träder i kraft.

4.

För vissa produkter som förtecknas i bilagan skall tullkvotens volym höjas två gånger i enlighet med vad som anges i kolumn ”e”. Den första höjningen skall ske den dag som respektive tullkvot beviljas för andra gången.

BILAGA TILL PROTOKOLL nr 1

KN-nr (1)

Beskrivning (2)

Nedsättning av MGN-tull (%) (3)

Tullkvot (t, om inget annat anges)

Nedsättning av MGN-tull utöver nuvarande eller framtida tullkvot % (3)

Referenskvantitet (t, om inget annat anges)

Särskilda bestämmelser

a

b

c

d

e

0409 00 00

Naturlig honung

100

500

0

 

punkt 4 – årlig ökning med 250 t

ex 0603 10

Snittblommor och blomknoppar, friska

100

2 000

0

 

punkt 4 – årlig ökning med 250 t

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda, 1 december–31 mars

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Kepalök (vanlig lök), färsk eller kyld, 15 februari–15 maj

100

 

60

 

 

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda, 15 januari–30 april

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, färska eller kylda:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Sötpaprika

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Andra

100

 

80

 

 

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld, från 1 december till den sista februari

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Vild lök av arterna Muscari comosum, färsk eller kyld, 15 februari–15 maj

100

 

60

 

 

0710 80 59

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

100

 

80

 

 

0711 90 10

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika, tillfälligt konserverade men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel, torkade

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Apelsiner, färska

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska

100

 

60

500

 

0805 40 00

Grapefrukter

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum), färska

100

 

40

800

 

0806 10 10

Vindruvor, färska, 1 februari–14 juli

100

1 000

0

 

punkt 4 – årlig ökning med 500 t

0807 19 00

Meloner (med undantag av vattenmeloner), färska, 1 november–31 maj

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska, 1 november–31 mars

100

2 000

0

 

punkt 4 – årlig ökning med 500 t

0812 90 20

Apelsiner, tillfälligt konserverade men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

100

 

80

 

 

0904 20 30

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika, torkade, varken krossade eller malda

100

 

80

 

 

1509 10

Jungfruolja

100

2 000

0

 

punkt 4 – årlig ökning med 500 t

2001 90 20

Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

100

 

80

 

 

2005 90 10

Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

 

80

 

 


(1)  KN-nr i enlighet med förordning (EG) nr 1789/2003 (EUT L 281, 30.10.2003, s. 1).

(2)  Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av kombinerade nomenklaturen, skall varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ”ex” anges före ett KN-nummer, skall förmånssystemet fastställas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(3)  Tullnedsättning gäller endast värdetullar. Vad gäller produkten under nr 1509 10 skall nedsättningen av tullen tillämpas på den särskilda tullen.

BILAGA II

PROTOKOLL nr 2

om den ordning som skall tillämpas på import till Västbanken och Gaza av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

1.

De produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilagan får importeras till Västbanken och Gaza på de villkor som anges nedan och i bilagan.

2.

Importtullarna skall antingen avskaffas eller sänkas till den nivå som anges i kolumn ”a”, inom gränsen för den årliga tullkvot som anges i kolumn ”b” och i enlighet med de särskilda bestämmelser som anges i kolumn ”c”.

3.

För de kvantiteter som importeras utöver tullkvoterna skall de allmänna tullar som gäller för tredje land tillämpas, i enlighet med de särskilda bestämmelser som anges i kolumn ”c”.

4.

Under det första tillämpningsåret skall tullkvoterna och referenskvantiteterna beräknas som en proportionell andel av basvolymerna, med beaktande av hur stor del av perioden som har förflutit före den dag då detta protokoll träder i kraft.

BILAGA TILL PROTOKOLL nr 2

KN-nr

Beskrivning

Tull

(%)

Tullkvot

(t, om inget annat anges)

Särskilda bestämmelser

a

b

c

0102 90 71

Levande nötkreatur, med en vikt över 300 kg, för slakt, andra än kvigor och kor

0

300

 

0202 30 90

Kött av nötkreatur, benfritt kött med undantag av framkvartsparter, kompenserade kvartsparter, styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”, fryst

0

200

 

0206 22 00

Ätbar lever av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0

100

 

0406

Ost och ostmassa

0

200

 

0407 00 19

Ägg av fjäderfä för kläckning, utom av kalkoner eller gäss

0

120 000 stycken

 

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

0

13 000

 

2309 90 99

Andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2

100

 


Kommissionen

5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009

(delgivet med nr K(2004) 5264)

(Text av betydelse för EES)

(2005/5/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (1), särskilt artikel 20.3, 20.4 och 20.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (2), särskilt artikel 20.3, 20.4 och 20.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (3), särskilt artikel 16.3, 16.4 och 16.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (4), särskilt artikel 20.4, 20.5 och 20.6 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (5), särskilt artikel 26.3, 26.4 och 26.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (6), särskilt artikel 43.3, 43.4 och 43.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (7), särskilt artikel 20.3, 20.4 och 20.5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (8), särskilt artikel 23.3, 23.4 och 23.5 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG anges vilka villkor som måste vara uppfyllda för att gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial skall kunna genomföras av kommissionen.

(2)

De tekniska arrangemangen för genomförandet av dessa försök och tester har fastställts inom Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

(3)

En projektinfordran för genomförandet av dessa försök och tester offentliggjordes den 21 juni 2004 på webbplatsen för gemenskapens institutioner (9).

(4)

Förslagen har bedömts i enlighet med de urvals- och tilldelningskriterier som fastställs i projektinfordran. Projekten, de organ som ansvarar för att genomföra testerna, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag, vilket motsvarar 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna, bör fastställas.

(5)

Gemenskapens jämförande försök och tester bör genomföras under åren 2005–2009 och omfatta utsäde och förökningsmaterial som skördats under 2004. Närmare bestämmelser för sådana försök och tester, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag bör också fastställas årligen i ett avtal som undertecknas av kommissionens utanordnare och av det organ som ansvarar för att genomföra försöken.

(6)

För de av gemenskapens försök och tester som pågår i mer än ett år bör de delar av försöken och testerna som pågår utöver det första året godkännas av kommissionen utan ytterligare hänvändelse till Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, under förutsättning att nödvändiga anslag finns tillgängliga.

(7)

Det bör säkerställas att de provexemplar som ingår i försök och tester är representativa, åtminstone när det gäller vissa utvalda växtarter.

(8)

I de fall utsäde från berörda växtarter regelmässigt förökas eller saluförs på medlemsstaternas territorier, bör medlemsstaterna också delta i gemenskapens jämförande försök och tester, så att man kan dra korrekta slutsatser av dessa.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens jämförande försök och tester skall genomföras under åren 2005–2009 och omfatta utsäde och förökningsmaterial från de växtarter som förtecknas i bilagan.

De bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag för försök och tester under 2005 fastställs i bilagan.

Närmare bestämmelser för försök och tester återfinns i bilagan.

Artikel 2

I den mån de förökningsmaterial och växter som förtecknas i bilagan normalt reproduceras eller saluförs på medlemsstaternas territorier skall medlemsstaterna ta prover av dem och göra dessa tillgängliga för kommissionen.

Artikel 3

Beroende på budgetmedel kan kommissionen besluta att de försök och tester som förtecknas i bilagan skall fortsätta under 2006–2009.

Gemenskapens maximala finansiella bidrag, vilket motsvarar 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna för försök eller tester som fortsätter på grundval av ett sådant beslut, får inte överskrida de belopp som anges i bilagan.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/55/EG (EUT L 114, 21.4.2004, s. 18).

(2)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

(3)  EGT L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(5)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(6)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1829/2003.

(7)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 60. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(8)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(9)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


BILAGA

Försök och tester som skall genomföras under 2005

Art

Ansvarigt organ

Villkor som skall bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Beta vulgaris (sockerbeta)

NAK Emmeloord (NL)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

21 413

17 130

Foderväxter (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.) inklusive blandningar (1)

CLO Merelbeke (B)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

23 467

18 774

NAK Emmeloord (NL)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

19 941

15 953

NIAB Cambridge (UK)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

27 381

21 904

Vicia (V. Faba, V. pannonica, V. sativa och V. villosa)

NIAB Cambridge (UK)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

60

16 716

13 373

Triticum durum (durumvete)

AGES Vienna (A)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

60

17 578

14 062

Zea mays

OMMI Budapest (HU)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

15 763

12 611

Potatis

ENSE Milano (I)

Sortäkthet och sortrenhet, växtskydd (fältförsök)

Växtskydd (ringröta/mörk ringröta/PSTV) (laboratorietest)

300

89 773

71 818

Linum usitatissimum

NAK Emmeloord (NL)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

19 660

15 728

UKSUP Bratislava (SK)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

23 746

18 997

Grönsaker (Cichorium endivia L. – endivia, Lactuca sativa L. – sallat och Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill – persilja)

GNIS-SOC Paris (F)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 806

29 445

Capsicum annuum

OMMI Budapest (HU)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

80

31 676

25 340

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 227

28 982

Vitis vinifera

ENTAV Le Grau du Roi (F)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Växtskydd (fältförsök)

Växtskydd (laboratorietest)

150

47 700

38 160

ISV Conegliano Veneto (I)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök) och Växtskydd (laboratorietest)

Växtskydd (laboratorietest)

150

37 545

30 036

TOTALKOSTNAD

372 313


Försök och tester som skall genomföras under 2006

Art

Ansvarigt organ

Villkor som skall bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Foderväxter (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.) inklusive blandningar (2)

CLO Merelbeke (B)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

23 905

19 124

NAK Emmeloord (NL)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

15 145

12 116

NIAB Cambridge (UK)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

250

27 382

21 906

Asparagus officinalis  (2)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 227

28 982

TOTALKOSTNAD

82 128


Försök och tester som skall genomföras under 2007

Art

Ansvarigt organ

Villkor som skall bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Asparagus officinalis  (3)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 227

28 982

TOTALKOSTNAD

28 982


Försök och tester som skall genomföras under 2008

Art

Ansvarigt organ

Villkor som skall bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Asparagus officinalis  (4)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 227

28 982

TOTALKOSTNAD

28 982


Försök och tester som skall genomföras under 2009

Art

Ansvarigt organ

Villkor som skall bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Asparagus officinalis  (5)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och sortrenhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

36 227

28 982

TOTALKOSTNAD

28 982


(1)  Försök och tester som pågår längre än ett år.

(2)  Försök och tester som pågår längre än ett år.

(3)  Försök och tester som pågår längre än ett år.

(4)  Försök och tester som pågår längre än ett år.

(5)  Försök och tester som pågår längre än ett år.


5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om villkor för gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser av föröknings- och plantmaterial av Fragaria x ananassa Duch. enligt rådets direktiv 92/34/EEG för 2005

(delgivet med nr K(2004) 5290)

(2005/6/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (1), särskilt artiklarna 20.4, 20.5 och 20.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/34/EEG anges vilka åtgärder som kommissionen skall vidta för att gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser av föröknings- och plantmaterial skall kunna genomföras.

(2)

De tekniska arrangemangen för dessa kontrollodlingar och analyser har fastställts av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter.

(3)

En projektinfordran för genomförandet av dessa kontrollodlingar och analyser offentliggjordes den 21 juni 2004 på EU-institutionernas webbplats (2).

(4)

Förslagen har bedömts i enlighet med de urvals- och tilldelningskriterier som fastställts i projektinfordran. Projekten, de organ som ansvarar för att genomföra kontrollodlingarna och analyserna, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala ekonomiska bidrag på 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna, bör fastställas.

(5)

Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser bör genomföras under 2005 och omfatta föröknings- och plantmaterial som skördats under 2004. Närmare bestämmelser för sådana kontrollodlingar och analyser, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala ekonomiska bidrag bör också fastställas årligen i ett avtal som undertecknas av kommissionens utanordnare och det organ som ansvarar för genomförandet av kontrollodlingarna.

(6)

Det bör säkerställas att de provexemplar som ingår i kontrollodlingarna och analyserna är representativa, åtminstone när det gäller vissa utvalda plantor.

(7)

I de fall förökningsmaterial från de berörda växtarterna regelmässigt reproduceras eller saluförs på medlemsstaternas territorier bör medlemsstaterna delta i gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser, så att man kan dra korrekta slutsatser av dessa.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras under 2005 på föröknings- och plantmaterial av Fragaria x ananassa Duch.

De bidragsberättigande kostnaderna och gemenskapens maximala ekonomiska bidrag för kontrollodlingar och analyser under 2005 fastställs i bilagan.

Närmare bestämmelser för kontrollodlingar och analyser återfinns i bilagan.

Artikel 2

I de fall föröknings- och plantmaterial av Fragaria x ananassa Duch. regelmässigt reproduceras eller saluförs på medlemsstaternas territorier, skall medlemsstaterna ta prover på detta material och göra dessa tillgängliga för kommissionen.

Medlemsstaterna skall samarbeta när det gäller tekniska aspekter såsom provtagning och inspektion i samband med genomförandet av kontrollodlingar och analyser.

Artikel 3

Gemenskapens maximala ekonomiska bidrag, motsvarande 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna för kontrollodlingar och analyser, får inte överskrida det belopp som anges i bilagan.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/111/EG (EUT L 311, 27.11.2003, s. 12).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.


BILAGA

Kontrollodlingar och analyser som skall genomföras under 2005

Art

Antal prover

Villkor som skall bedömas

Ansvarigt organ

Bidrags- berättigande kostnader (euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna) (euro)

Fragaria x ananassa Duch.

120

Sortäkthet och sortrenhet, växtskydd (fältförsök)

Växtskydd (laboratorietest)

BSA Hannover (D)

24 650

19 720

GEMENSKAPENS TOTALA EKONOMISKA BIDRAG

19 720


5.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om godkännande av en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern

(delgivet med nr K(2004) 5296)

(Endast den grekiska texten är giltig)

(2005/7/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris (1), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 3220/84 skall slaktkroppar av gris klassificeras genom en beräkning av andelen kött i enlighet med statistiskt utprovade beräkningsmetoder grundade på fysisk mätning av en eller flera anatomiska delar av griskroppen. En klassificeringsmetod kan bara godkännas om det statistiska felet inte överskrider ett visst värde. Detta värde fastställs i artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris (2).

(2)

Cyperns regering har begärt att kommissionen skall godkänna en klassificeringsmetod för slaktkroppar av gris och har lämnat in resultaten av det dissekeringsförsök som gjordes före anslutningen. Detta har skett genom att del två i det protokoll som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EEG) nr 2967/85 har lagts fram.

(3)

En granskning av begäran har visat att villkoren för godkännande av klassificeringsmetoden är uppfyllda.

(4)

Handelsbruket i Cypern kräver inte att tunga och njurar avlägsnas från slaktkroppen. Detta bör beaktas vid korrigeringar av vikten i samband med standardpresentationen.

(5)

Ändringar av instrument och klassificeringsmetoder får godkännas genom ett nytt kommissionsbeslut som fattas på grundval av gjorda erfarenheter. Detta godkännande kan därför komma att återkallas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Cypern får följande metod användas för klassificering av slaktkroppar av gris i enlighet med förordning (EEG) nr 3220/84:

Det instrument som går under benämningen ”Hennessy Grading Probe (HGP 4)” med tillhörande beräkningsmetoder, enligt vad som anges i bilagan.

Artikel 2

Utan hinder av den standardpresentation som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 3220/84 får slaktkroppar av gris i Cypern presenteras med tunga och njurar före vägning och klassificering. För att prisnoteringar för slaktkroppar av gris skall kunna fastställas på ett enhetligt sätt skall slaktkroppens vikt före kylning minskas med 0,8 kg.

Artikel 3

Ändringar av instrument eller beräkningsmetod tillåts ej.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Cypern.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 301, 20.11.1984, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3513/93 (EGT L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EGT L 285, 25.10.1985, s. 39. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3127/94 (EGT L 330, 21.12.1994, s. 43).


BILAGA

Metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Cypern

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Slaktkroppar av gris skall klassificeras med hjälp av det instrument som går under benämningen ”Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

Instrumentet skall vara försett med en sond på 5,95 millimeter i diameter (och 6,3 millimeter vid bladet upptill på sonden) som har en fotodiod (Siemens LED av typen LYU 260-EO) och en fotodetektor av typen 58 MR samt ett manöveravstånd på 0–120 millimeter. Resultaten av mätningarna skall räknas om till uppskattat innehåll av kött med hjälp av själva instrumentet (HGP 4) eller en till instrumentet ansluten dator.

3.

Slaktkroppens köttinnehåll skall beräknas enligt formel

Formula

där

ý= uppskattad procentandel kött i slaktkroppen,

X1= tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 8 cm från slaktkroppens mittlinje bakom det sista revbenet,

X2= tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 6 centimeter från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde revbenet från slutet,

W= muskeltjocklek i millimeter, mätt samtidigt och på samma plats som X2.

Denna formel skall gälla för slaktkroppar som väger mellan 55 och 120 kg.