ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 396

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
31 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2269/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordningarna (EG) nr 2340/2002 och 2347/2002 vad gäller fiskemöjligheterna för djuphavsarter för de nya medlemsstater som anslöt sig 2004

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2270/2004 av den 22 december 2004 om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd

4

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2271/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

13

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2272/2004 av den 22 december 2004 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av kumarin avsänd från Republiken Indien eller Konungariket Thailand oavsett om den deklarerats ha ursprung i Republiken Indien eller Konungariket Thailand eller inte

18

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2273/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2274/2004 av den 30 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2275/2004 av den 30 december 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för nedsättning av importtullen för sorghum till Spanien från tredje land

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2276/2004 av den 30 december 2004 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2004 av den 30 december 2004 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2278/2004 av den 30 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2279/2004 av den 30 december 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 beträffande gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2280/2004 av den 30 december 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 januari 2005

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/927/EG:
Rådets beslut av den 22 december 2004 om att låta delar av de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen regleras av förfarandet i artikel 251 i det fördraget

45

 

*

2004/928/EG:
Rådets beslut av den 22 december 2004 om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa

47

 

 

Kommissionen

 

*

2004/929/EG:
Kommissionens beslut av den 22 december 2004 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2004 på löner till tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de tio nya medlemsstaterna under en period av högst 15 månader efter anslutningen

49

 

*

2004/930/EG:
Kommissionens beslut av den 28 december 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för medlemsstaternas planerade åtgärder för att genomföra kontroll-, inspektions- och övervakningsprogram 2004 (andra utbetalningen) (delgivet med nr K(2004) 5310)

51

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

2004/931/GUSP:
Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL Kinshasa/1/2004 av den 9 december 2004 om utnämning av chefen för EU:s polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo), EUPOL Kinshasa

61

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rättelsen till kommissionens beslut 2004/410/EG av den 28 april 2004 om särskilda djurhälsovillkor för import av vissa djur från Saint Pierre och Miquelon och om ändring av rådets beslut 79/542/EEG ( EUT L 208 av den 10.6.2004 )

62

 

*

Rättelse till rättelsen till kommissionens beslut 2004/407/EG av den 26 april 2004 om övergångsbestämmelser angående hygien och certifiering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import av fotografiskt gelatin från vissa tredjeländer ( EUT L 208 av den 10.6.2004 )

63

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2269/2004

av den 20 december 2004

om ändring av förordningarna (EG) nr 2340/2002 och 2347/2002 vad gäller fiskemöjligheterna för djuphavsarter för de nya medlemsstater som anslöt sig 2004

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (”2003 års anslutningsakt”) (1), särskilt artikel 57.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I 2003 års anslutningsakt gjordes det inte några anpassningar av rådets förordning (EG) nr 2340/2002 av den 16 december 2002 om fastställande för 2003 och 2004 av fiskemöjligheterna för djuphavsfisk (2) för att fördela fiskemöjligheter när det gäller djuphavsarter till de nya medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fördela sådana fiskemöjligheter till de medlemsstater som anslöt sig 2004 med hänsyn till fiskemönster liknande de som användes 2002, för att dessa medlemsstaters fiskare skall kunna fortsätta sin verksamhet.

(2)

Fördelningen av fiskemöjligheter bör inte leda till att de fångster som tagits upp på lagligt sätt före den 1 maj 2004 medför kvotavdrag i enlighet med artikel 23.1 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3), artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (4) eller artikel 26 i förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (5).

(3)

I rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (6) fastställs övre gränser för motorstyrka och kapacitet hos fiskeflottor som får landa stora mängder djuphavsarter, liksom en referensperiod för fastställandet av dessa övre gränser, närmare bestämt de tre åren före ikraftträdandet. Det är nödvändigt att referensperioden för fastställande av dessa tak tar hänsyn till de senaste åren för att de nya medlemsstaternas fiskare skall ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

(4)

I syfte att göra det möjligt att tillämpa förordningarna (EG) nr 2340/2002 och 2347/2002 på de medlemsstater som anslöt sig 2004 från och med anslutningsdagen måste den här förordningen träda i kraft den 1 maj 2004.

(5)

Förordningarna (EG) nr 2340/2002 och 2347/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2340/2002 ändras härmed på följande sätt:

1.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 3a

1.   De kvantiteter som mellan den 1 januari och 1 maj 2004 fångades av fartyg från de medlemsstater som anslöt sig 2004 skall räknas av från de kvoter som fastställs i bilaga I.

2.   Senast 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall de medlemsstater som avses i punkt 1 till kommissionen anmäla de kvantiteter som fångades under perioden 1 januari–1 maj 2004.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 4a

Artikel 23.1 i förordning (EEG) nr 2847/93, artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 26 i förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 (7) om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken skall inte vara tillämpliga på de kvantiteter, utöver kvoten i bilaga I till den här förordningen, som före den 1 maj 2004 fångades av fartyg från de medlemsstater som anslöt sig 2004.”

(7)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59."

3.

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

I artikel 4 i förordning (EG) nr 2347/2002 skall följande punkt läggas till:

”3.   Genom avvikelse från punkt 1 skall de medlemsstater som anslöt sig 2004 beräkna den sammanlagda motorstyrkan och den sammanlagda volymen hos de fartyg i deras fiskeflotta som under något av åren 2000, 2001 eller 2002 landade mer än 10 ton blandade djuphavsarter. Dessa sammanlagda värden skall meddelas kommissionen.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2004.

På rådets vägnar

P. VAN GEEL

Ordförande


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 1.

(2)  EGT L 356, 31.12.2002, s. 1.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 2340/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om arten dolkfisk i zonerna V, VI, VI och XII skall ersättas med följande:

”5. Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

V, VI, VII, XII (Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

Tyskland

37

Estland

32

Spanien

185

Frankrike

2 600

Irland

93

Lettland

207

Litauen

2

Polen

2

Förenade Kungariket

185

Andra (1)

10

EG

3 353”

2.

Uppgifterna om arten skoläst i zonerna Vb, VI och VII skall ersättas med följande:

”23. Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

Vb, VI, VII (Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

Tyskland

10

Estland

78

Spanien

86

Frankrike

4 396

Irland

346

Lettland

0

Litauen

101

Polen

51

Förenade kungariket

258

Andra (2)

10

EG

5 336”

3.

Uppgifterna om arten birkelånga i zonerna VI och VII skall ersättas med följande:

”31. Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

VI, VII (Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

Tyskland

39

Estland

6

Spanien

122

Frankrike

2 788

Irland

10

Litauen

2

Polen

1

Förenade kungariket

709

Andra (3)

10

EG

3 687”


(1)  Endast för bifångster. Inget riktat fiske tillåts inom ramen för denna kvot.

(2)  Endast för bifångster. Inget riktat fiske tillåts inom ramen för denna kvot.

(3)  Endast för bifångster. Inget riktat fiske tillåts inom ramen för denna kvot.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/4


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2270/2004

av den 22 december 2004

om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet införa de bestämmelser som krävs för att garantera tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet, med beaktande av bland annat tillgängliga vetenskapliga rön.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det rådet som skall fastställa fiskemöjligheter per fiske eller grupp av fisken samt fördela dem i enlighet med föreskrivna kriterier.

(3)

De senaste vetenskapliga utlåtandet från Internationella havsforskningsrådet (ICES) rörande vissa fiskbestånd som förekommer i djuphavsområden tyder på att fisket ur dessa bestånd inte sker på ett hållbart sätt och att fiskemöjligheterna för dessa bestånd bör minskas för att beståndens fortlevnad skall kunna garanteras.

(4)

Enligt ICES är dessutom fisket av atlantisk soldatfisk i ICES-område VII alldeles för intensivt. De vetenskapliga rönen säger dessutom att atlantisk soldatfisk i område VI är kraftigt utfiskad och att områden med sårbara stim av dessa arter har identifierats. Därför bör fiske efter atlantisk soldatfisk förbjudas i dessa områden.

(5)

Gemenskapen är avtalsslutande part i Nordostatlantiska fiskerikonventionen, som har rekommenderat en begränsning av den fiskeansträngning som gäller vissa djuphavsarter. Gemenskapen bör därför följa denna rekommendation.

(6)

För säkerställande av en effektiv förvaltning av de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna, bör det fastställas särskilda villkor för fiskeverksamheten.

(7)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), är det nödvändigt att ange vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(8)

De vetenskapliga utlåtandena från ICES rörande de flesta djuphavsarter visar att fiskeansträngningen bör minskas. Eftersom det saknas särskilda åtgärder som begränsar verksamheten för fartyg som fiskar efter djuphavsarter är det lämpligt att anpassa den tillgängliga ansträngningen genom att anpassa fiskeflottans styrka och kapacitet efter de vetenskapliga rekommendationerna.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen bör fastställas med hänvisning till ICES områdena (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnade av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (3), samt till CECAF-områdena (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten) enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (4).

(10)

Fiskemöjligheterna bör användas i enlighet med gemenskapslagstiftningen på området, särskilt rådets förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (5), rådets förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (6), rådets förordning 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (7), rådets förordning (EG) nr 88/98 av den 18 december 1997 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund (8), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (9) och rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (10).

(11)

För att trygga försörjningen för gemenskapens fiskare är det viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2005. Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs årliga fiskemöjligheter för 2005 och 2006 för gemenskapens fiskefartyg när det gäller bestånd av djuphavsarter i områden i gemenskapens vatten och i vissa vatten utanför gemenskapen där det krävs fångstbegränsningar, samt de särskilda villkor under vilka fiskemöjligheterna får användas.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med ”djuphavsfisketillstånd” det fisketillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (11).

2.   Definitionerna av ICES områden och CECAF:s områden skall vara de definitioner som ges i förordning (EEG) nr 3880/91 respektive förordning (EG) nr 2597/95.

Artikel 3

Fastställande av fiskemöjligheter

Fiskemöjligheterna för gemenskapens fartyg med avseende på bestånd av djuphavsarter fastställs i bilagan.

Artikel 4

Fördelning mellan medlemsstater

Fördelningen mellan medlemsstaterna av de fiskemöjligheter som fastställs i bilagan skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EEG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002,

c)

de ytterligare landningar som tillåts i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne med stöd av artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 5

Kvotflexibilitet

Vid tillämpning av förordning (EG) nr 847/96 skall alla kvoter i bilagan till den här förordningen betraktas som ”analytiska” kvoter.

De åtgärder som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas på de kvoterna.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk ur bestånd för vilka fiskemöjligheter fastställs genom den här förordningen får förvaras ombord och landas endast om den fångats av fartyg från en medlemsstat vars kvot inte är uttömd. Alla landningar skall räknas av mot den kvoten.

Första stycket skall inte gälla fångster som tas inom ramen för forskning i enlighet med förordning (EG) nr 850/98, vilka inte skall räknas av mot kvoten.

Artikel 7

Atlantisk soldatfisk

1.   Skyddsområdena för atlantisk soldatfisk definieras som följande havsområden:

a)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 8° 30′ V

 

56° 23′ N, 8° 30′ V

 

55° 00′ N, 9° 38′ V

 

55° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

b)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 30′ N, 15° 49′ V

 

53° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 15° 49′ V

c)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 00′ N, 13° 51′ V

 

55° 00′ N, 10° 37′ V

 

54° 15′ N, 10° 37′ V

 

53° 30′ N, 11° 50′ V

 

53° 30′ N, 13° 51′ V

Dessa positioner samt motsvarande loxodromer och fartygspositioner skall mätas enligt WGS84.

2.   Medlemsstaterna skall se till att fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd övervakas på lämpligt sätt av fiskeriövervakningscentrumen (FMC) som skall ha ett system för att upptäcka och registrera när fartygen seglar in i, seglar genom och seglar ut ur de områden som definieras i punkt 1.

3.   Fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd och som har inträtt i de områden som definieras i punkt 1 får inte frakta ombord eller omlasta någon kvantitet atlantisk soldatfisk och får inte heller landa någon kvantitet atlantisk soldatfisk i slutet av den fiskeresan såvida inte

alla redskap som medförs ombord är fastgjorda och stuvade under genomresan i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 20.1 i förordning (EEG) nr 2847/93,

genomsnittshastigheten under genomresan inte understiger 8 knop.

Artikel 8

Begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltningen av bestånd

Varje medlemsstat skall se till att fiskeansträngningen under 2005, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, av fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 90 % av fiskeansträngningen för den medlemsstatens fartyg 2003 på fiskeresor med djuphavsfisketillstånd och då arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till rådets förordning (EG) nr 2347/2002, med undantag av guldlax, fångades.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003.

(5)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(6)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 (EGT L 268, 9.10.2001, s. 23).

(7)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(8)  EGT L 9, 15.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 814/2004 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 12).

(9)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2004 (EUT L 97, 1.4.2004, s. 30).

(11)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.


BILAGA

Del 1

Definitioner av arter och grupper av arter

Inom varje område förtecknas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. I tabellen nedan anges de svenska och de latinska namn som skall gälla i samband med denna förordning.

Svenskt namn

Latinskt namn

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Beryxar

Beryx spp.

Lubb

Brosme brosme

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Birkelånga

Molva dypterygia

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Hänvisningar till ”djuphavshaj” skall avse följande hajarter: Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.

Del 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapens fartyg i områden med fångstbegränsningar, per art och per område (i ton färskvikt)

Om inget annat anges gäller alla hänvisningar ICES delområden.

Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

V, VI, VII, VIII, IX (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

161

 

Spanien

767

 

Estland

10

 

Frankrike

2 775

 

Irland

448

 

Litauen

10

 

Polen

10

 

Portugal

1 044

 

Förenade kungariket

1 538

 

EG

6 763

 


Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

X (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Portugal

14

 

EG

14

 


Art

:

Djuphavshaj och Deania histricosa och Deania profondorum

Zon

:

XII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

169

 

Frankrike

54

 

Irland

10

 

Förenade kungariket

10

 

EG

243

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

I, II, III, IV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

10

 

EG

30

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

V, VI, VII, XII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

35

Spanien

173

Estland

17

Frankrike

2 433

Irland

87

Lettland

113

Litauen

1

Polen

1

Förenade kungariket

173

Andra (1)

9

EG

3 042


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

VIII, IX, X (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

13

 

Frankrike

31

 

Portugal

3 956

 

EG

4 000

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

CECAF 34.1.2. (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Portugal

4 285

 

EG

4 285

 


Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Zon

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

74

 

Frankrike

20

 

Irland

10

 

Portugal

214

 

Förenade kungariket

10

 

EG

328

 


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

I, II, XIV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

10

Frankrike

10

Förenade kungariket

10

Andra (2)

5

EG

35


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

III (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

20

 

Sverige

10

 

Tyskland

10

 

EG

40

 


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

IV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

85

Tyskland

26

Frankrike

60

Sverige

9

Förenade kungariket

128

Andra (3)

9

EG

317


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

9

Spanien

29

Frankrike

353

Irland

34

Förenade kungariket

170

Andra (4)

9

EG

604


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

I, II, IV, Va (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrike

14

 

Förenade kungariket

2

 

EG

20

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

III (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

1 504

 

Tyskland

9

 

Sverige

77

 

EG

1 590

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

Vb, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

9

Estland

73

Spanien

74

Frankrike

3 736

Irland

294

Lettland

32

Litauen

131

Polen

676

Förenade kungariket

219

Andra (5)

9

EG

5 253


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

VIII, IX, X, XII, XIV (gemenskapens vatten och internationella vatten) och V (Grönländska vatten)

Tyskland

47

 

Spanien

5 165

 

Frankrike

238

 

Irland

10

 

Förenade kungariket

21

 

Lettland

83

 

Litauen

10

 

Polen

1 616

 

EG

7 190

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

VI (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

10

 

Frankrike

58

 

Irland

10

 

Förenade kungariket

10

 

EG

88

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

9

Frankrike

866

Irland

255

Förenade kungariket

9

Andra (6)

9

EG

1 148


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

10

 

Frankrike

52

 

Irland

14

 

Portugal

16

 

Förenade kungariket

10

 

EG

102

 


Art

:

Blauleng

Molva dypterygia

Zon

:

V, IV, V (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

9

Tyskland

9

Frankrike

52

Irland

9

Förenade kungariket

31

Andra (7)

9

EG

119


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

III (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Danmark

10

 

Tyskland

5

 

Sverige

10

 

EG

25

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

33

Estland

5

Spanien

104

Frankrike

2 371

Irland

9

Litauen

2

Polen

1

Förenade kungariket

603

Andra (8)

9

EG

3 137


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

VI, VII, VIII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

238

Frankrike

12

Irland

9

Förenade kungariket

30

Andra (9)

9

EG

298


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

IX (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

850

 

Portugal

230

 

EG

1 080

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

X (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

10

 

Portugal

1 116

 

Förenade kungariket

10

 

EG

1 136

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Zon

:

I, II, III, IV (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

16

 

EG

36

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Zon

:

V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Tyskland

10

 

Spanien

588

 

Frankrike

356

 

Irland

260

 

Förenade kungariket

814

 

EG

2 028

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Zon

:

VIII, IX (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Spanien

242

 

Frankrike

15

 

Portugal

10

 

EG

267

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Zon

:

X, XII (gemenskapens vatten och internationella vatten)

Frankrike

10

 

Portugal

43

 

Förenade kungariket

10

 

EG

63

 


(1)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(2)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(3)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(4)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(5)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(6)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(7)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(8)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.

(9)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom ramen för denna kvot.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/13


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2271/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

och av följande skäl:

(1)

Det är i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för ett visst antal nya produkter som inte återfinns i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 av den 27 juni 1996 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter (1).

(2)

De produkter som avses i den förordningen, för vilka det inte längre är i gemenskapens intresse att bibehålla ett tillfälligt upphävande av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar eller för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen för att ta hänsyn till produkternas tekniska utveckling och marknadens ekonomiska utveckling, bör utgå ur den förteckning som återfinns i bilagan till den förordningen.

(3)

Det är följaktligen lämpligt att betrakta de produkter för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen som nya produkter.

(4)

Det är därför lämpligt att ändra förordning (EG) nr 1255/96 i enlighet med detta.

(5)

Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ändras härmed på följande sätt:

1.

De produkter som anges i bilaga I till den här förordningen skall införas.

2.

De produkter vars nummer anges i bilaga II till den här förordningen skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1241/2004 (EUT L 238, 8.7.2004, s. 1).


BILAGA I

KN nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats (%)

ex 2005 90 80

70

Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat

0

ex 2309 90 99

20

Kalciumnatriumfosfat innehållande minst 0,005 viktprocent men mindre än 0,2 viktprocent fluor beräknat på vattenfri torrsubstans, avsedd att användas för framställning av fodertillsatser (1)

0

ex 2904 90 85

30

5 Nitro 1,2,4-triklorobensen

0

ex 2908 90 00

40

3-Nitro-p-kresol

0

ex 2914 70 00

50

3'-Kloropropiofenon

0

ex 2919 00 90

30

Aluminiumhydroxibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat]

0

ex 2922 29 00

15

N-Metyl-2-(3,4-dimetoxifenyl)etylamin

0

ex 2924 29 95

75

3-Amino-p-anisanilid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(Dimetylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-N-etylacetamid

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metylpentan-2-oximino)silan

0

ex 2929 90 00

20

Etylisocyanoacetat

0

ex 2931 00 95

84

Metylbis(4-metylpentan-2-oximino)vinylsilan

0

ex 2932 99 85

20

(2-Butylbensofuran-3-yl)(4-hydroxi-3,5-dijodofenyl)keton

0

ex 2933 19 90

20

4-Amino-1-metyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid

0

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenyl)butyl-2-ammoniumfosfatmonohydrat

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-Hydroxi-L-prolin

0

ex 2933 99 90

85

Pyrrolidin

0

ex 2934 99 90

80

Oblimersennatrium (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Antireflexbeläggningar, bestående av en modifierad metakrylpolymer, innehållande högst 10viktprocent polymer, i form av en lösning i 2 metoxi-1-metyletylacetat och 1-metoxipropan-2-ol

0

ex 3707 90 90

20

Antireflexbeläggningar, bestående av en sampolymer av hydroxistyren och metylmetakrylat, modifierad med kromofora grupper, innehållande högst 10 viktprocent polymer, i form av en lösning i 1-metoxipropan-2-ol och etyllaktat

0

ex 3707 90 90

40

Antireflexbeläggning, bestående av aminoplaster och modifierad fenoplast, i form av en lösning i 1-metoxipropan-2-ol och etyllaktat, innehållande minst 15 viktprocent men högst 24 viktprocent tillsammans av dessa båda polymerer

0

ex 3707 90 90

50

Antireflexbeläggningar, innehållande:

minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent cyklohexanon,

minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent 1-metyl-2-pyrrolidon,

minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent tetrahydrofurfurylalkohol

0

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalysatorer, innehållande minst 69 viktprocent men högst 79 viktprocent (2-hydroxi-1-metyletyl)trimetylammonium-2-etylhexanoat

0

ex 3817 00 80

10

Blandningar av alkylnaftalener innehållande:

88 viktprocent eller mer men högst 98 viktprocent hexadecylnaftalen

2 viktprocent eller mer men högst 12 viktprocent dihexadecylnaftalen

0

ex 3824 90 64

06

Blandningar av inosin (INN), dimepranol (INN) och acedoben (INN)

0

ex 3824 90 99

96

Zirkoniumdioxid, stabiliserad med kalciumoxid, i form av pulver

0

ex 3907 20 21

10

Blandningar, innehållande 70 viktprocent eller mer men högst 80 viktprocent av en polymer av glycerol och 1,2-epoxypropan och 20 viktprocent eller mer men högst 30 viktprocent av en sampolymer av dibutylmaleat och N-vinyl-2-pyrrolidon

0

ex 3908 90 00

30

Reaktionsprodukter av blandningar av oktadekankarboxylsyror som polymeriserats med en alifatisk polyeterdiamin

0

ex 3911 90 99

85

Polymerer av eten och styren, tvärbundna med divinylbensen, i form av en suspension

0

ex 3919 10 19

10

Reflekterande folier, bestående av ett lager polyuretan med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Reflekterande laminerad folier, bestående av en folie av polykarbonat, på ena sidan helt försedda med ett regelbundet mönster, belagda på bägge sidor med ett eller flera lager plastmaterial, även belagda på ena sidan med ett vidhäftande lager och en borttagbar skyddsfolie

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Reflekterande folier, bestående av ett lager polyvinylklorid, ett lager av alkydpolyester, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Självhäftande film och folier bestående av en bas av en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA) med en tjocklek av minst 70 μm och en självhäftande del av akryltyp med en tjocklek av minst 5 μm, avsedda att användas för skydd av ytan på kiselskivor (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Reflekterande folier, bestående av ett lager polyeten, ett lager av polyuretan, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager med värmelim, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie

0

ex 3921 13 10

10

Folier av polyuretanskum, med en tjocklek om 3 mm (± 15 %) och en densitet på 0,09435 eller mer men högst 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Monofilament av polyester eller polybutentereftalat, med ett största tvärmått av minst 0,5 mm men högst 1 mm, avsedda för tillverkning av blixtlås (1)

0

ex 5603 14 90

30

Bondad duk, bestående av en central elastomerisk film laminerad på bägge sidor med spinnbondade polypropylenfilament, med en vikt av 200 g/m2eller mer men högst 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

Kulor av E-glas med en diameter av minst 20,3 mm men högst 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Avfall och skrot av titan och titanlegeringar, utom sådant som innehåller 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium

0

ex 8108 90 50

10

Legeringar av titan och aluminium, innehållande 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium, i form av plåt eller band, med en tjocklek om 0,49 mm eller mer men högst 3,1 mm, en bredd om 1 000 mm mm eller mer men högst 1 254 mm, avsedda för tillverkning av varor enligt nr 8714 19 00 (1)

0

ex 8108 90 50

20

Legeringar av titan, aluminium och vanadin, innehållande 2,5 viktprocent eller mer men högst 3,5 viktprocent aluminium och 2,0 viktprocent eller mer men högst 3,0 viktprocent vanadin, i form av plåt eller band, med en tjocklek om 0,6 mm eller mer men högst 0,9 mm, en bredd om högst 1 000 mm, avsedda för tillverkning av varor enligt nr 8714 19 00 (1)

0

ex 8518 40 91

10

Tonfrekvensförstärkarenheter, bestående av åtminstone en tonfrekvensförstärkare, en statisk omformare och en ljudgenerator, avsedd för tillverkning av aktiva högtalare i boxar (1)

0

ex 8522 90 98

48

Videohuvudtrummor, med videohuvuden eller med video- och tonhuvuden och en elektrisk motor, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 8521 (1)

0

ex 8529 90 81

43

Plasmaskärmmoduler med enbart adresselektroder och transparenta elektroder, med eller utan driv- och/eller styrelektronik uteslutande för att adressera pixlar och med eller utan strömförsörjning.

0

ex 9002 90 90

60

Linser, monterade, avsedda att användas för tillverkning av projektions-TV (1)

0


(1)  Post under denna underrubrik omfattas av villkoren i relevanta gemenskapsbestämmelser (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 71 och efterföljande ändringar).


BILAGA II

KN-nummer

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/18


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2272/2004

av den 22 december 2004

om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av kumarin avsänd från Republiken Indien eller Konungariket Thailand oavsett om den deklarerats ha ursprung i Republiken Indien eller Konungariket Thailand eller inte

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 13 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång genom förordning (EG) nr 769/2002 (2) (”den ursprungliga förordningen”) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull om 3 479 euro per ton på import av kumarin som omfattas av KN nummer ex 2932 21 00, med ursprung i Kina.

2.   Begäran

(2)

Den 24 februari 2004 tog kommissionen emot en begäran i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av påstått kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av kumarin med ursprung i Kina. Begäran ingavs av den Europeiska kemiindustrins samarbetsorganisation (CEFIC), (nedan kallad ”den klagande”) som företrädare för den enda producenten av produkten i gemenskapen.

(3)

I begäran påstods att en förändring i handelsmönstret hade inträffat efter införandet av antidumpningstullarna på import av kumarin med ursprung i Kina, vilket framgick av en betydande ökning av importen av samma produkt från Indien och Thailand.

(4)

Förändringen i handelsmönstret påstods bero på att kumarin med ursprung i Kina omlastats i Indien och Thailand. Det påstods vidare att det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för detta bruk än förekomsten av antidumpningsåtgärderna på importen av kumarin med ursprung i Kina.

(5)

Slutligen påstod den klagande att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna på kumarin med ursprung i Kina undergrävdes både avseende kvantitet och pris. Betydande volymer av importerad kumarin från Indien och Thailand föreföll ha ersatt import av kumarin från Kina. Därutöver fanns tillräcklig bevisning för att ökningen av importen skedde till betydligt lägre priser än de icke-skadevållande priser som fastställts i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna och att dumpning förekom i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts för kumarin med ursprung i Kina.

3.   Inledande

(6)

Kommissionen inledde genom förordning (EG) nr 661/2004 (3) (”förordningen om inledande”) en undersökning av det påstådda kringgåendet av antidumpningsåtgärder som införts på import av kumarin med ursprung i Kina genom import av kumarin som avsänts från Indien eller Thailand, oavsett om det deklarerats ha ursprung i Indien eller Thailand eller inte, och anmodade tullmyndigheterna enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i den grundförordningen, att från och med den 9 april 2004 registrera import av kumarin, enligt KN-nummer ex 2932 21 00 (Taric-nummer 2932210011 och 2932210015) avsänd från Indien eller Thailand och oavsett om den deklarerats ha ursprung i Indien eller Thailand eller inte. Kommissionen underrättade myndigheterna i Kina, Indien och Thailand om att undersökningen hade inletts.

4.   Undersökning

(7)

Kommissionen underrättade officiellt myndigheterna i Kina, Indien och Thailand samt producenter/exportörer, de importörer i gemenskapen som den visste var berörda och den klagande om att undersökningen hade inletts. Frågeformulär skickades ut till producenter/exportörer i Kina och Indien (det fanns inga kända producenter i Thailand) såväl som till de importörer i gemenskapen som var nämnda i begäran eller kända för kommissionen från den undersökning som ledde till införandet av de gällande åtgärderna. Berörda parter gavs tillfälle att inom den tidsfrist som anges i förordningen om inledande skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. Samtliga parter underrättades om att bristande samarbete skulle kunna medföra tillämpning av artikel 18 i grundförordningen och att avgöranden skulle komma att träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(8)

Ingen producent eller exportör i Kina eller Thailand besvarade frågeformuläret. Svar på frågeformuläret mottogs inom den föreskrivna tidsfristen från en exporterande producent i Indien och en icke närstående importör i gemenskapen. Kommissionen gjorde ett kontrollbesök hos följande indiska exporterande producent:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indien

5.   Undersökningsperiod

(9)

Undersökningsperioden omfattade perioden från och med den 1 april 2003 till och med den 31 mars 2004 (nedan kallad ”undersökningsperioden”). Uppgifter inhämtades för perioden 2000 fram till slutet av undersökningsperioden i syfte att undersöka förändringar av handelsmönstret.

B.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

1.   Allmänna överväganden och grad av samarbetsvilja

a)   Thailand

(10)

Inga producenter eller exportörer av kumarin i Thailand lät höra av sig eller samarbetade i undersökningen. Följaktligen fick avgörandena beträffande export av kumarin som avsänts från Thailand till EU träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen. Myndigheterna i Thailand hade från början informerats om konsekvenserna av bristande samarbete såsom detta anges enligt artikel 18.6 i grundförordningen.

b)   Indien

(11)

En exporterande producent i Indien samarbetade, nämligen Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Indien (nedan kallad ”Atlas”), som representerar mer än 90 % i volym och värde av den totala importen av kumarin från Indien under undersökningsperioden.

(12)

Atlas angav i sitt svarsformulär att inget av dess närstående företag vare sig var direkt eller indirekt inblandat i handel och tillverkning av kumarin. Kontrollbesöket visade emellertid att Atlas hade två närstående företag i Indien: Monolith Chemicals Pvt. Ltd och Aims Impex Pvt. Ltd som importerar kumarin med ursprung i Kina till Indien och sedan säljer de importerade produkterna till Atlas.

c)   Kina

(13)

Inga kinesiska producenter eller exportörer samarbetade i undersökningen.

(14)

De berörda företagen gjordes uppmärksamma på att bristande samarbete kan leda till att artikel 18 i grundförordningen tillämpas. De informerades också om konsekvenserna av bristande samarbete.

2.   Berörd produkt och likadan produkt

(15)

Den produkt som berörs av det påstådda kringgåendet är, såsom fastställs i den ursprungliga förordningen, kumarin som för närvarande klassificeras enligt KN nummer ex 2932 21 00. Kumarin är ett vitaktigt kristalliniskt pulver med den karakteristiska lukten av nyslaget hö. Kumarin används framför allt som aromatisk kemikalie och som fixeringsmedel vid beredning av parfymoljor som används vid framställning av rengöringsmedel, kosmetika och parfymer.

(16)

Det finns två produktionsprocesser för framställande av kumarin, nämligen fenolmetoden (Perkinreaktion) och ortokresolmetoden (Raschingreaktion). Kumarin framställd genom dessa två metoder har dock samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och samma användningsområden.

(17)

På grundval av den information som vid undersökningen inhämtades från den ende samarbetsvillige indiske producenten och med hänvisning till det uteblivna samarbetet med några andra indiska producenter eller med några thailändska parter, måste slutsatsen dras, i brist på någon motsatt bevisning, att kumarin exporterad till gemenskapen från Kina och kumarin avsänd från Indien och Thailand har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och samma användningsområden. De anses således vara likadana produkter enligt artikel 1.4 i grundförordningen.

3.   Förändring av handelsmönstret

(18)

Som ovan angivits påstods förändringen av handelsmönstret bero på omlastning via Indien och Thailand.

Thailand

(19)

Eftersom inga thailändska företag samarbetade i undersökningen fastställdes exporten från Thailand till gemenskapen på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen. Därför användes uppgifter från Eurostat, vilka utgjorde den lämpligaste tillgängliga informationen, för att fastställa exportpriserna och importkvantiteterna från Thailand.

(20)

Importen av kumarin från Thailand ökade från 0 ton år 2000 till 211 ton under undersökningsperioden. Denna import från Thailand inleddes i oktober 2001, några månader efter inledandet av den översyn vid giltighetstidens utgång (nedan kallad ”den tidigare undersökningen”) som avslutades under 2002, när det inte kunde uteslutas att de åtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 600/96 av den 25 mars 1996 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina (4) skulle upprätthållas. Andelen import avsänd från Thailand av den totala importerade volymen kumarin till gemenskapen ökade från 0 % år 2000 till 50 % under undersökningsperioden, medan andelen av importen till gemenskapen av kumarin från Kina förblev stabil på 7 % under samma period. Därutöver visar kinesisk exportstatistik på KN-nummernivå att exporten av kumarin från Kina till Thailand under samma period ökade väsentligt från 1 ton år 2000 till 270 ton under undersökningsperioden. Dessutom hade importen från Thailand i viss utsträckning kompenserat den minskning av importen från Kina som ägt rum sedan det ursprungliga införandet av åtgärder genom förordning (EG) nr 600/96.

(21)

Slutsatsen blir mot bakgrund av det uteblivna samarbetet och i brist på motsatt bevisning att det inträffade en förändring i handelsmönstret mellan Kina, Thailand och gemenskapen från och med år 2000 fram till undersökningsperioden vilket berodde på omlastning av kumarin med ursprung i Kina via Thailand.

Indien

(22)

Andelen import avsänd från Indien av den totala importerade volymen kumarin till gemenskapen ökade från 11 % år 2000 till 35 % under undersökningsperioden, medan andelen av importen till gemenskapen av kumarin från Kina förblev stabil på 7 % under samma period. Därutöver visar kinesisk exportstatistik på KN-nummernivå att exporten av kumarin från Kina till Indien under samma period ökade väsentligt från 88 ton år 2000 till 687 ton under undersökningsperioden. Dessutom hade importen från Indien i viss utsträckning kompenserat den minskning av importen från Kina som ägt rum sedan det ursprungliga införandet av åtgärder genom förordning (EG) nr 600/96.

a)   Den samarbetsvillige exporterande producenten i Indien

(23)

Atlas ökade sin export till gemenskapen kontinuerligt och i betydande utsträckning, från 100 (5) räkenskapsåret 2000/2001 (6) till 1 957 under undersökningsperioden. Under samma period ökade Atlas inköp av kumarin med ursprung i Kina väsentligt, från 100 räkenskapsåret 2000/2001 till 1 411 under undersökningsperioden. Följaktligen dras slutsatsen att Atlas beslutat importera kumarin med ursprung i Kina som det efter en lättare ändring återexporterat till gemenskapen, vilket lett till att den andel av importen till gemenskapen som avsänts från Indien ökat väsentligt.

b)   Icke-samarbetsvilliga företag

(24)

I begäran nämndes en annan producent i Indien. Vad beträffar detta icke-samarbetsvilliga företag, och alla andra producenter som eventuellt finns men som valt att inte samarbeta, fick exportvolym och värde fastställas på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen. Därför användes uppgifter från Eurostat, vilka utgjorde den lämpligaste tillgängliga informationen, för att fastställa exportpriserna och importkvantiteterna för de icke-samarbetsvilliga företagen. Därigenom framkom det att importen från de icke-samarbetsvilliga företagen hade minskat något. Det bör dessutom observeras att importen från de icke-samarbetsvilliga företagen bara representerade 4–7 % (7) i volym och värde av den totala importen av kumarin från Indien under undersökningsperioden. Mot bakgrund av de icke-samarbetsvilliga företagens ringa marknadsandel och det faktum att det inte samarbetade fann man att den tillgängliga informationen avseende de icke-samarbetsvilliga företagen inte motsade resultatet om en förändring i handelsmönstret.

c)   Sammanfattning avseende Indien

(25)

Slutsatsen blir på grundval av ovanstående undersökningsresultat att det inträffade en förändring i handelsmönstret mellan Indien, Kina, och gemenskapen från år 2000 fram till undersökningsperioden vilket berodde på att kumarin med ursprung i Kina efter en smärre ändring återexporterades via Indien av det exporterande företaget och på att icke-samarbetsvilliga företag omlastade kumarin med ursprung i Kina i Indien.

4.   Otillräcklig grund eller otillräcklig ekonomisk motivering

Thailand

(26)

När det gäller import från Thailand blir slutsatsen, på grund av det uteblivna samarbetet och i brist på motsatt bevisning och med tanke på att importen inleddes några månader efter inledandet av den tidigare undersökningen, vilket förmodligen berodde på att man väntade sig ett förnyat införande av de gällande antidumpningsåtgärderna, att förändringen av handelsmönstret hade sin grund i förekomsten av antidumpningsåtgärder snarare än någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering enligt artikel 13.1 i grundförordningen.

Indien

(27)

När det gäller den samarbetsvilliga indiska exporterande producenten, Atlas, framkom det att den importerade kumarin, framställd med ortokresolmetoden, från Kina genom två närstående indiska företag. Den importerade produkten renades ytterligare av Atlas och denna renade kumarin exporterades sedan vidare till gemenskapen. Under undersökningsperioden representerade den volym kumarin som var föremål för denna framställningsprocess 75 % (8) av den totala produktionsvolymen hos Atlas. Den återstående volymen, dvs. 25 % (8), avsåg dock kumarin, framställd med fenolmetoden, som faktiskt tillverkats i Indien. Eftersom det KN-nummer som angivits för den kumarin som importerats från Kina och det som angivits för den ytterligare renade kumarin som återexporterats genom Atlas till gemenskapen är detsamma, dras slutsatsen att de två produkterna är att anse som en och samma produkt och att produkten som återexporterats till gemenskapen därför bibehåller sitt kinesiska ursprung.

(28)

Atlas hävdade att ett KN-nummer endast är en vägledande faktor vid fastställandet av en produkts ursprung och att den ytterligare reningen av kumarinen måste anses vara en sista väsentlig bearbetning som skedde i ett företag utrustat för det ändamålet och som resulterade i tillverkningen av en ny produkt. Atlas anser därför att kumarin som ytterligare renats av företaget har sitt ursprung i Indien.

(29)

Det konstaterades att den ytterligare reningen av kumarin, som redan lämpar sig för kosmetikaindustrin, inte ändrar ursprunget för detta kumarin.

(30)

Det framgick dessutom av undersökningen att kostnaden för ytterligare rening av kumarin var låg och därför drogs slutsatsen att denna process inte medförde tillverkning av en ny produkt utan endast bestod i en smärre ändring av kumarinen för att göra det renare. Den ytterligare reningen av kumarin faller således inom ramen för definitionen av den berörda produkten. Atlas bestred inte detta.

(31)

Atlas hävdade dessutom att man vid bedömningen av huruvida bearbetningen skulle anses som väsentlig borde betrakta värdet av den kumarin importerad från Kina som gått förlorat i den ytterligare reningen som en kostnad orsakad av reningsprocessen. Värdeförlusten för denna kumarin uppstår dock vid inköpstillfället. Följaktligen kan kostnaden för denna förlust inte anses ha orsakats av reningsprocessen.

(32)

Företaget angav vidare att det huvudsakliga skälet för att exportera kumarin med ursprung i Kina var risken för strejker i Indien. Även om emellertid risken för strejker i sig vore att anse som ett möjligt berättigande för företagets beslut, kan strejker påverka de båda produktionsprocesser som Atlas tillämpar, dvs. framställning av indisk kumarin med fenolmetoden och rening av kumarin framställd med ortokresolmetoden och med ursprung i Kina. Strejker förefaller därför inte att vara ett tillräckligt berättigande för det förhållandet att den andel kumarin med ursprung i Kina som använts av Atlas i produktionsprocessen ökade från omkring 25 % år 2000 till mer än 70 % under undersökningsperioden (8).

(33)

Följaktligen dras slutsatsen att det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering enligt artikel 13.1 i grundförordningen till den konstaterade förändring i handelsmönstret än förekomsten av antidumpningsåtgärderna.

(34)

När det gäller de icke samarbetsvilliga företagen i Indien minskade deras export efter räkenskapsåret 2001/2002, eftersom Atlas kraftigt ökade sin marknadsandel, men detta har inte ansetts påverka resultatet om en förändring i handelsmönstret eftersom det rörde sig om små kvantiteter.

5.   Undergrävande av tullens positiva verkningar i fråga om likadana produkters priser eller kvantiteter

Thailand

(35)

På grundval av den ovannämnda analysen av handelsflödena visade det sig att en förändring av gemenskapens importmönster berodde på att det fanns antidumpningstullar. Medan import med deklarerat ursprung i Thailand saknades på gemenskapsmarknaden fram till oktober 2001, uppgick den under undersökningsperioden till 211 ton. Denna volym representerade 30,7 % av gemenskapens förbrukning under den tidigare undersökningsperioden i den föregående undersökningen.

(36)

Undersökningen visade att det genomsnittliga importpriset från Thailand till och med var lägre än priserna på importen från Kina i den tidigare undersökningen och därför lägre än gemenskapsindustrins priser. De genomsnittliga priserna på importen från Thailand var också 20 % lägre än de kinesiska exportpriserna under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningsperioden

(37)

Slutsatsen blir mot den bakgrunden på grundval av ovanstående att förändringen i handelsflödena tillsammans med de onormalt låga exportpriserna från Thailand har undergrävt de positiva verkningarna av antidumpningsåtgärderna både när det gäller kvantiteterna av och priserna på den likadana produkten.

Indien

(38)

Det har på grundval av den ovannämnda analysen av handelsflödena framkommit att det förändrade handelsmönstret beror på förekomsten av antidumpningstullar. Medan import avsänd från Indien bara representerade 11 % av den totala volymen av import av kumarin till gemenskapen år 2000 uppgick den under undersökningsperioden till 35 %. Denna volym motsvarade 18–22 % (9) av gemenskapens konsumtion under undersökningsperioden i den tidigare undersökningen.

(39)

Undersökningen visade att det genomsnittliga importpriset från Indien till och med var lägre än importpriserna från Kina i den tidigare undersökningen och därför lägre än gemenskapsindustrins priser. De genomsnittliga importpriserna från Indien var också 14 % lägre än de kinesiska exportpriserna under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningen

(40)

Slutsatsen blir på grundval av ovanstående att förändringen i handelsflödena tillsammans med de onormalt låga exportpriserna från Indien har undergrävt de positiva verkningarna av antidumpningsåtgärderna både när det gäller kvantiteterna av och priserna på den likadana produkten.

(41)

Atlas hävdade att det inte är rimligt att jämföra priserna för den kinesiska exporten till gemenskapen 1994 (dvs. undersökningsperioden i den undersökning som ledde till införandet av de ursprungliga åtgärderna 1996) med priserna för den aktuella indiska exporten till gemenskapen, eftersom det skiljer tio år mellan de två undersökningsperioderna.

(42)

I själva verket jämfördes dock de indiska exportpriserna med de kinesiska exportpriser som fastställdes undersökningsperioden i den översyn vid giltighetstidens utgång som slutfördes 2002.

6.   Bevisning om dumpning i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts för likadana eller liknande produkter

Thailand

(43)

För att man skulle kunna avgöra om bevis för dumpning kunde påvisas avseende den produkt som under undersökningsperioden exporterats till gemenskapen från Thailand användes uppgifter från Eurostat enligt artikel 18 i grundförordningen.

(44)

Enligt artikel 13.1 i grundförordningen krävs bevis på dumpning i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den likadana eller liknande produkten.

(45)

För att få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset togs det i form av justeringar hänsyn till de olikheter som inverkade på priserna och prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes i överensstämmelse med artikel 2.10 i grundförordningen avseende transport och försäkring och på grundval av tillgängliga fakta, dvs. de fakta som lämnats i begäran i överensstämmelse med artikel 18 i grundförordningen.

(46)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningen, uttryckta i procent av cif priset vid gemenskapens gräns före tull, och av detta framgick att det förekom dumpning av import av kumarin till gemenskapen från Thailand. Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns, före tull, var över 100 %.

Indien

(47)

För att man skulle kunna avgöra om det förekom dumpning avseende den produkt som exporterats till gemenskapen från Indien under undersökningsperioden användes de exportpriser som lämnats av den samarbetsvilliga indiska producenten och, när det gäller de icke-samarbetsvilliga företagen användes uppgifter från Eurostat enligt artikel 18 i grundförordningen.

a)   Den samarbetsvillige exporterande producenten

(48)

För att man skulle få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset för Atlas, togs det i form av justeringar hänsyn till de olikheter som inverkade på priserna och prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes i överensstämmelse med artikel 2.10 i grundförordningen avseende transport, försäkring, hantering och därmed sammanhängande kostnader, förpackning och valutaomräkning, på grundval av uppgifter från Atlas.

(49)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under denna undersöknings undersökningsperiod, uttryckt i procent av cif priset vid gemenskapens gräns, före tull, och av detta framgick det att det förekom dumpning av import av kumarin avsänd genom Atlas. Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns, före tull, var över 80 %.

(50)

Atlas hävdade att jämförelsen mellan det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under undersökningsperioden i den nu aktuella underökningen ledde till en felaktig slutsats, eftersom det skiljer tio år mellan undersökningsperioderna för de båda undersökningarna.

(51)

Vid fastställandet av det vägda genomsnittliga normalvärdet använde kommissionen emellertid uppgifter från den undersökning vid giltighetstidens utgång som slutfördes 2002, vilket innebär att det endast skiljer två år mellan undersökningsperioderna för de två undersökningarna. Detta är förenligt med kraven i artikel 13.1 i grundförordningen.

b)   Icke samarbetsvilliga företag

(52)

För att man skulle få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset tog man genom justeringar hänsyn till de olikheter som inverkade på priserna och prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes i överensstämmelse med artikel 2.10 i grundförordningen avseende transport, försäkring, hantering och därmed sammanhängande kostnader, förpackning och valutaomräkning, på grundval av uppgifter från Atlas.

(53)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den tidigare undersökningen och det vägda genomsnittliga exportpriset under den nu aktuella undersökningens undersökningsperiod, uttryckt i procent av cif priset vid gemenskapens gräns, före tull, och av detta framgick att det förekom dumpning av import av kumarin till gemenskapen från de icke samarbetsvilliga företagen i Indien. Den konstaterade dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av cif-priset vid gemenskapens gräns, före tull, var över 60 %.

C.   ÅTGÄRDER

(54)

Med hänsyn till de ovannämnda undersökningsresultaten beträffande kringgående enligt artikel 13.1 i grundförordningen, bör de gällande antidumpningsåtgärderna på import av den berörda produkten med ursprung i Kina utvidgas till att omfatta samma produkt avsänd från Indien och Thailand, oavsett om den har deklarerats ha ursprung i Indien eller Thailand eller inte.

(55)

Den utvidgade tullen bör vara den som fastställts enligt artikel 1.2 i den ursprungliga förordningen.

(56)

I överensstämmelse med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen enligt vilka varje utvidgad åtgärd skall tillämpas på registrerad import från registreringsdagen bör antidumpningstullen tas ut på import av kumarin som avsänts från Indien och Thailand och som förts in och registrerats i gemenskapen i enlighet med den inledande förordningen. På grund av att det rör sig om en bulkprodukt och de särskilda omständigheterna i detta fall går det inte att med säkerhet skilja på transaktioner som avser kumarin som faktiskt producerats i Indien och transaktioner som avser kumarin importerad från Kina som renats ytterligare och därefter återexporterats till gemenskapen. Uppbörden i efterhand av antidumpningstullen på import av kumarin avsänd från Indien bör inte tillämpas på import av kumarin som exporterats av Atlas under registreringsperioden.

D.   BEGÄRAN OM BEFRIELSE FRÅN REGISTRERING ELLER FRÅN UTVIDGNING AV TULLEN

(57)

Den enda samarbetsvillige exportören, Atlas, har i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen lämnat in en begäran om att bli befriad från registrering och den planerade utvidgade antidumpningsåtgärden.

(58)

Vid undersökningen framkom det att Atlas hade kringgått de gällande antidumpningsåtgärderna genom återexport av kumarin med ursprung i Kina efter en smärre ändring av denna kumarin. Det konstaterades även att Atlas hade exporterat kumarin som faktiskt producerats i Indien enligt fenolmetoden (se skäl 27). Eftersom Atlas kringgått åtgärderna kan företaget i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen inte beviljas undantag.

E.   ÅTAGANDE

(59)

Med hänsyn till att det rör sig om en bulkprodukt och till Atlas svårigheter under undersökningsperioden med att skilja mellan produkter producerade i Indien enligt fenolmetoden och kumarin med ursprung i Kina som renats ytterligare och därefter återexporterats till gemenskapen anses det undantagsvis vara möjligt att godta ett åtagande från Atlas som innebär att företaget kan sälja kumarin som faktiskt producerats i Indien till gemenskapen upp till ett kvantitativt tak som motsvarar den kvantitet av denna produkt som såldes till gemenskapen under undersökningsperioden. Kumarin som sålts inom ramen för åtagandet bör inte omfattas av den utvidgade tullen.

(60)

Kommissionen kan godta detta åtagande genom ett beslut.

(61)

I detta sammanhang har Atlas förbundit sig att regelbundet lämna närmare uppgifter till kommissionen om sin export till gemenskapen i syfte att göra det möjligt för kommissionen att övervaka åtagandet.

(62)

För att ytterligare underlätta kommissionens övervakning av företagets efterlevnad av åtagandet kommer tullbefrielse endast att medges när en faktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i bilagan uppvisas i samband med att begäran om övergång till fri omsättning i enlighet med åtagandet föreläggs den berörda tullmyndigheten. Alla dessa uppgifter behövs dessutom för att tullmyndigheterna med tillräcklig säkerhet skall kunna förvissa sig om att sändningen svarar mot beskrivningen i de kommersiella dokumenten. Om det inte uppvisas någon sådan faktura, eller om den inte avser den produkt som uppvisas för tullmyndigheterna, kommer i stället tillämplig antidumpningstull att tas ut.

Mot bakgrund av detta anses det gjorda åtagandet vara godtagbart och det berörda företaget har underrättats om de viktigaste omständigheter, överväganden och skyldigheter som ligger till grund för godtagandet.

(63)

Om Atlas överträder åtagandet eller om åtagandet på något annat sätt visar sig inte fungera kan kommissionen återta sitt godtagande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin som omfattas av KN nummer ex 2932 21 00 med ursprung i Kina utvidgas härmed till att omfatta import av kumarin, som för närvarande klassificeras enligt KN nummer ex 2932 21 00 avsänd från Indien eller Thailand, oavsett om den deklarerats ha ursprung i Indien eller Thailand eller inte (Taric-nummer 2932210011 och 2932210015).

2.   Den tull som utvidgas genom punkt 1 i denna artikel skall tas ut på import som registrerats i enlighet med artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 661/2004 och artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96, med undantag för varor som exporteras av Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indien (Taric tilläggsnummer A579).

3.   Utan hinder av punkt 1 skall den slutgiltiga antidumpningstullen inte tillämpas på import som övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 2.

4.   Gällande bestämmelser om tullar skall tillämpas.

Artikel 2

1.   Import som deklareras för fri omsättning skall inte omfattas av den antidumpningstull som införs i artikel 1, under förutsättning att den har producerats av företag från vilka kommissionen godtagit ett åtagande och som anges i det relevanta kommissionsbeslutet, eventuella ändringar, och att importen har skett i enlighet med det beslutet.

2.   Den import som avses i punkt 1 skall undantas från antidumpningstull under förutsättning att

a)

en faktura innehållande åtminstone de uppgifter som anges i bilagan uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter vid uppvisandet av deklarationen för övergång till fri omsättning,

b)

de varor som deklareras och uppvisas för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen på fakturan.

Artikel 3

1.   Begäran om befrielse från den tull som utvidgas genom artikel 1 skall göras skriftligen på ett av gemenskapens officiella språk och skall vara undertecknad av en person som har rätt att företräda den sökande. Begäran skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 05/17

B 1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telefax COMEU B 21877.

2.   Efter samråd med rådgivande kommittén får kommissionen genom ett beslut tillåta att import från företag som lämnat en begäran om befrielse från den tull som utvidgas genom artikel 1.1.

Artikel 4

Tullmyndigheterna anmodas att upphöra med den registrering av import som infördes genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 661/2004.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 123, 9.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1854/2003 (EUT L 272, 23.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 99.

(4)  EGT L 86, 4.4.1996, s. 1.

(5)  Av sekretesskäl har uppgifterna i detta skäl indexerats.

(6)  Räkenskapsåret omfattar perioden 1 april–31 mars.

(7)  Av sekretesskäl har intervall angivits.

(8)  Av sekretesskäl ges ingen exakt information.

(9)  Av sekretesskäl har intervall angivits.


BILAGA

Följande uppgifter skall anges på den faktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av kumarin inom ramen för åtagandet:

1.

Rubriken ”FAKTURA FÖR VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDET”.

2.

Namnet på det företag som avses i artikel 2.1 och som utfärdat fakturan.

3.

Fakturanummer.

4.

Dag för utfärdande av fakturan.

5.

Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket varorna på fakturan skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6.

En exakt beskrivning av varorna, med bland annat följande uppgifter:

Det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet.

En icke-fackmässig beskrivning av den vara som avses med respektive produktkodnummer (t.ex. PCN 1:, PCN 2: etc.).

Företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall).

KN-nummer.

Kvantitet (angiven i kg).

7.

Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdat den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

8.

Namnet på den anställde vid företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av (företagets namn) och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut (...). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/28


RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2273/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Anslutningen av tio nya medlemsstater ägde rum den 1 maj 2004.

(2)

Möjligheten att ytterligare anslutningar kommer att ske bör dessutom beaktas.

(3)

Gemenskaperna har beviljat lån och garanterat lån till anslutningsländer eller till projekt som genomförts i dessa länder. Dessa lån och lånegarantier omfattas för närvarande av garantifonden och de kommer att förbli utestående eller i kraft efter anslutningsdagen. Från och med den dagen kommer de att upphöra att vara gemenskapernas externa åtgärder och de bör därför omfattas direkt av Europeiska unionens allmänna budget och inte längre av garantifonden.

(4)

Europeiska investeringsbanken bör informera kommissionen om beloppet för dess utestående transaktioner som omfattas av gemenskapsgarantin i nya medlemsstater vid dagen för anslutningen.

(5)

I den rapport som har utarbetats av kommissionen i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (2) dras slutsatsen att det inte är nödvändigt att ändra några av garantifondens parametrar för att ta hänsyn till utvidgningen av Europeiska unionen.

(6)

Med tanke på den mängd uppgifter som behövs för att sammanställa den årliga rapport som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 och de komplicerade förfaranden som måste fullgöras innan rapporten kan lämnas, bör den tidsfrist som står till förfogande för utarbetandet av rapporten förlängas.

(7)

Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 bör därför ändras i enlighet därmed.

(8)

För antagandet av denna förordning innehåller fördragen inte några andra befogenheter än dem i artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande punkt läggas till:

”Alla transaktioner som genomförs till förmån för ett tredjeland eller i syfte att finansiera projekt i ett tredjeland skall falla utanför tillämpningsområdet för denna förordning med verkan från och med den dag detta land ansluter sig till Europeiska unionen.”

2.

Följande artikel 3a skall införas:

”Artikel 3a

Efter det att en ny medlemsstat har anslutit sig till Europeiska unionen, skall målbeloppet minskas med ett belopp som beräknas på grundval av de transaktioner som avses i artikel 1 tredje stycket.

För att beräkna beloppet för minskningen skall den procentsats som avses i artikel 3 andra stycket och som gäller på anslutningsdagen tillämpas på beloppet för de utestående transaktionerna vid den tidpunkten.

Överskottet skall föras upp på en särskild post i inkomstberäkningen i Europeiska unionens allmänna budget.”

3.

I artikel 7 skall ”den 31 mars” ersättas med ”den 31 maj”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EUT C 19, 23.1.2004, s. 3.

(2)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2274/2004

av den 30 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2275/2004

av den 30 december 2004

om inledande av ett anbudsförfarande för nedsättning av importtullen för sorghum till Spanien från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt det jordbruksavtal (2) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan har gemenskapen åtagit sig att importera en viss mängd sorghum till Spanien.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (3) fastställs nödvändiga bestämmelser för genomförandet av dessa anbudsförfaranden.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Spanien för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av importtullarna för sorghum.

(4)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (4), skall importtullen för sorghum nedsättas med 60 % inom en tullkvot på 100 000 ton per kalenderår och med 50 % utöver denna kvot. Den sammanlagda effekten av denna förmån och den förmån som anbudsförfarandet för nedsättning av importtullen leder till, kan orsaka störningar på spannmålsmarknaden i Spanien. Det bör därför inte vara möjligt att kombinera dessa förmåner.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inleds ett anbudsförfarande för nedsättning av tullar enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av sorghum till Spanien.

2.   Om inte annat följer av denna förordning, skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1839/95 tillämpas.

3.   Inom ramen för anbudsförfarandet skall nedsättningen av tullar för import av sorghum enligt bilaga II till förordning (EG) nr 2886/2002 inte tillämpas.

Artikel 2

Anbudsförfarandet pågår till och med den 15 december 2005. Under denna period skall anbudsinfordran ske veckovis, och kvantiteter och tidsfrister för inlämnande av anbud skall anges i meddelandet om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för anbudsförfarandet skall gälla i femtio dagar räknat från och med utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(4)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2276/2004

av den 30 december 2004

om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I och med genomförandet av jordbruksavtalet (2) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, har gemenskapen åtagit sig att Portugal skall importera en viss kvantitet majs.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3), fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Portugal för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av importtullarna för majs.

(4)

Förvaltningskommittén for spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till Portugal.

2.   Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något annat.

Artikel 2

Anbudsförfarandet är öppet till den 17 mars 2005. Under denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i 50 dagar från och med dagen för utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2277/2004

av den 30 december 2004

om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I och med genomförandet av jordbruksavtalet (2) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, har gemenskapen åtagit sig att Spanien skall importera en viss kvantitet majs.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3), fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Spanien för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av importtullarna för majs.

(4)

Förvaltningskommittén for spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till Spanien.

2.   Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något annat.

Artikel 2

Anbudsförfarandet är öppet till den 28 april 2005. Under denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i femtio dagar från och med dagen för utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2278/2004

av den 30 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 26.1 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (3), innehåller vissa bestämmelser som inte är direkt tillämpliga på stödmottagande länder enligt förordning (EG) nr 1268/1999. Det kan därför inte längre hänvisas till artikel 26 i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999 (4). Det bör därför föras in bestämmelser i artikel 3.1 i förordning (EG) 2759/1999 som tar hänsyn till situationen när det gäller kandidatländerna.

(2)

Artikel 8 i förordning (EG) nr 1268/1999 gäller gemenskapens bidrag och stödnivån. Genom punkt 2 i den artikeln höjs den övre gränsen för offentligt stöd för investeringar i jordbruksföretag, bland annat när det gäller investeringar som görs av unga jordbrukare och/eller i bergsområden. Dessa begrepp bör definieras i enlighet med de principer som gäller för medlemsstaterna.

(3)

Förordning (EG) nr 2759/1999 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Stöd får beviljas för investeringar enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 1257/1999 som avser förbättringar när det gäller bearbetning och saluföring av sådana jordbruksprodukter, inbegripet fiskeriprodukter, som anges i bilaga I till fördraget. Jordbruksprodukterna, med undantag av fiskeriprodukter, skall ha sitt ursprung i kandidatländerna eller gemenskapen. Investeringar i detaljhandelsledet skall vara uteslutna från stöd.

Stöd skall beviljas personer som i sista hand ansvarar för finansieringen av investeringar i företag som uppfyller villkoren i artikel 2.2 första och andra strecksatsen i den här förordningen.

I de fall då minimistandarder beträffande miljö, hygien och djurs välbefinnande som hänger samman med gemenskapslagstiftningen nyligen har införts då ansökan inkommer, skall dock beslutet om beviljande av stöd vara avhängigt av att företaget uppfyller dessa nya standarder då investeringen slutförts.”

2.

I artikel 8 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   När det gäller tillämpningen av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1268/1999 avses med

a)   unga jordbrukare: jordbrukare som är under 40 år då beslutet om beviljande om stöd fattas och som har lämplig yrkeskompetens,

b)   bergsområden: bergsområden enligt definitionen i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1257/1999,

c)   offentligt stöd: allt sådant stöd oberoende av om det beviljas inom ramen för detta program eller inte.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2008/2004 (EUT L 349, 25.11.2004, s. 12–13).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 70.

(4)  EGT L 331, 23.12.1999, s. 51. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 775/2003 (EUT L 112, 6.5.2003, s. 9).


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2279/2004

av den 30 december 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 beträffande gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 (1), särskilt artikel 5.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 22 december 2004 (2), ingick rådet ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen 1 och 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten. Det nya avtalet kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2005.

(2)

Det nya protokoll 1 om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza (nedan kallat ”det nya protokoll 1”) innehåller bestämmelser om nya tullmedgivanden och ändringar av de befintliga medgivanden som fastställs i förordning (EG) nr 747/2001, av vilka några omfattas av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(3)

För att kunna genomföra de tullmedgivanden som föreskrivs i det nya protokoll 1 är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 747/2001.

(4)

När det gäller beräkningen av tullkvoterna och referenskvantiteterna för det första tillämpningsåret bör det fastställas att volymen på de tullkvoter och den referenskvantitet vars kvot- eller referensperiod börjar före den dag då det nya avtalet träder i kraft skall minskas i förhållande till hur stor del av perioden som har förflutit före den dagen.

(5)

För att underlätta förvaltningen av vissa befintliga tullkvoter och referenskvantiteter som fastställs i förordning (EG) nr 747/2001, bör de kvantiteter som importerats inom ramen för de kvoterna och referenskvantiteterna räknas av mot de kvoter och referenskvantiteter som öppnats i enlighet med förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

(6)

Enligt det nya protokoll 1 bör tullkvotsvolymerna för vissa produkter ökas två gånger.

(7)

Eftersom bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas från och med den dag då det nya avtalet börjar tillämpas är det lämpligt att denna förordning träder i kraft så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med tullkodexkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 747/2001 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För de kvot- och referenskvantitetsperioder som fortfarande är öppna den 1 januari 2005 skall de kvantiteter som i enlighet med förordning (EG) nr 747/2001 har övergått till fri omsättning i gemenskapen inom tullkvoterna och referenskvantiteterna med löpnummer 09.1381, 18.0310, 18.0340 och 18.0380 räknas av mot de tullkvoter och referenskvantiteter som fastställs i bilaga VIII till förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2256/2004 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 24).

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

”BILAGA VIII

VÄSTBANKEN OCH GAZAREMSAN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för ”varuslag” endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för ”varuslag”.

DEL A: Tullkvoter

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvotperiod

Kvotvolym

(nettovikt i ton)

Kvottull

09.1383

0409 00 00

Naturlig honung

Under tiden 1.1–31.12.2005

500

Undantag

Under tiden 1.1–31.12 2006

750

Under tiden 1.1–31.12.2007 och för varje efterföljande period från 1.1–31.12

1 000

09.1382

0603 10

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska

Under tiden 1.1–31.12 2005

2 000

Undantag

Under tiden 1.1–31.12.2006

2 250

Under tiden 1.1–31.12.2007 och för varje efterföljande period från 1.1–31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel, torkade

Under tiden 1.1–31.12

500

Undantag

09.1385

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

Under tiden 1.2–14.7.2005

1 000

Undantag

Under tiden 1.2–14.7.2006

1 500

Under tiden 1.2–14.7.2007 och för varje efterföljande period från 1.2–14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska

Under tiden 1.11.2004–31.3.2005

1 680

Undantag

Under tiden 1.11.2005–31.3.2006

2 500

Under tiden 1.11.2006–31.3.2007 och för varje efterföljande period från 1.11–31.3

3 000

09.1386

1509 10

Jungfruolja

Under tiden 1.1–31.12 2005

2 000

Undantag

Under tiden 1.1–31.12 2006

2 500

Under tiden 1.1–31.12.2007 och för varje efterföljande period från 1.1–31.12

3 000


DEL B: Referenskvantiteter

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varuslag

eferenskvantitetsperiod

Referenskvanitetsvolym

(nettovikt i ton)

Referenskvantitetstullsats

18.0310

0702 00 00

 

Tomater, färska eller kylda

Under tiden 1.12.2004–31.3.2005

1 750

Undantag (1)

Under tiden 1.12.2005–31.3.2006 och för varje efterföljande period från 1.12–31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Auberginer, färska eller kylda

Under tiden 15.1–30.4

3 000

Undantag

18.0330

ex 0709 60

 

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, färska eller kylda:

Under tiden 1.1–31.12

1 000

Undantag

0709 60 10

Sötpaprika

0709 60 99

Annan

18.0340

0709 90 70

 

Zucchini, färsk eller kyld

Under tiden 1.12–28/29.2

300

Undantag (1)

18.0350

0805 10 20

 

Apelsiner, färska

Under tiden 1.1–31.12

25 000

Undantag (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska

Under tiden 1.1–31.12

500

Undantag (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum), färska

Under tiden 1.1–31.12

800

Undantag (1)

18.0380

0807 19 00

 

Meloner (utom vattenmeloner), färska

Under tiden 1.11–31.5

10 000

Undantag”


(1)  Befrielsen gäller endast värdetullen.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2280/2004

av den 30 december 2004

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 januari 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 1 januari 2005

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

12,63

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

45,09

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

55,51

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

55,51

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

45,09


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 15.12.2004-29.12.2004

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Tillägg för golfen (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 31,03 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/45


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om att låta delar av de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen regleras av förfarandet i artikel 251 i det fördraget

(2004/927/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 67.2 andra strecksatsen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Amsterdamfördraget har Europeiska gemenskapen bemyndigats anta åtgärder i fråga om visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer i enlighet med avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”fördraget”).

(2)

Enligt artikel 67 i fördraget, som den införts genom Amsterdamfördraget, skall rådet efter att ha hört Europaparlamentet besluta enhälligt om de flesta av dessa åtgärder.

(3)

Enligt punkt 2 andra strecksatsen i samma artikel 67 skall rådet efter en övergångsperiod av fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta i syfte att låta alla eller delar av de områden som omfattas av avdelning VI i fördraget regleras av förfarandet i artikel 251 i detta.

(4)

Enligt artikel 67.5 i fördraget som lades till genom Nicefördraget skall rådet i enlighet med förfarandet i artikel 251 besluta om åtgärder som avser asyl enligt artikel 63.1 och 63.2 a, förutsatt att rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet har antagit gemenskapslagstiftning som fastställer de gemensamma reglerna och grundläggande principerna på dessa områden, samt de åtgärder rörande civilrättsligt samarbete som föreskrivs i artikel 65, med undantag av aspekter som rör familjerätten. Dessa bestämmelser påverkas inte av detta beslut.

(5)

Enligt protokollet om artikel 67 i fördraget, fogat till det fördraget genom Nicefördraget, skall rådet dessutom från och med den 1 maj 2004 besluta med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen efter att ha hört Europaparlamentet om de åtgärder som avses i artikel 66 i fördraget. Det protokollet påverkas inte av detta beslut.

(6)

Utöver vad som följer av Nicefördraget anmodade Europeiska rådet när det vid mötet den 4–5 november 2004 godkände ”Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen” rådet att senast den 1 april 2005 anta ett beslut grundat på artikel 67.2 i fördraget om att rådet måste besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 när det i enlighet med domstolens rättspraxis för valet av rättslig grund för gemenskapsrättsakter beslutar om de åtgärder som avses i artikel 62.1, 62.2 a och 62.3 samt artikel 63.2 b och 63.3 b i fördraget.

(7)

Europeiska rådet ansåg dock att i avvaktan på att fördraget om upprättande av en konstitution för Europa skall träda i kraft bör rådet fortsätta att besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet om de åtgärder rörande laglig migration av tredjelandsmedborgare till och mellan medlemsstaterna som avses i artikel 63.3 a och 63.4 i fördraget.

(8)

Övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 62.1 i fördraget påverkar inte kravet att rådet enhälligt skall fatta de beslut som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt, artikel 15.1 i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1), artikel 4 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och i varje framtida anslutningsfördrag.

(9)

Övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 62.2 a i fördraget påverkar inte medlemsstaternas behörighet i fråga om geografisk utstakning av sina gränser i enlighet med internationell rätt.

(10)

Stimulansåtgärder som utformats för att stödja medlemsstaternas verksamhet för att integrera tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta på deras territorium får antas av rådet i enlighet med den lämpliga rättsliga grund som föreskrivs i fördraget.

(11)

Till följd av övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 63.2 och 63.3 i fördraget bör de förordningar som förbehåller rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för granskning av viseringsansökningar och för genomförandet av gränskontroller och övervakning ändras så att det krävs att rådet i dessa fall beslutar med kvalificerad majoritet.

(12)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

(13)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har dessa medlemsstater meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Från och med den 1 januari 2005 skall rådet besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget när det beslutar om åtgärder enligt artikel 62.1, 62.2 a och 62.3 i fördraget.

2.   Från och med den 1 januari 2005 skall rådet besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget när det beslutar om åtgärder enligt artikel 63.2 b och 63.3 b i det fördraget.

Artikel 2

Artikel 251 i fördraget skall tillämpas på yttranden från Europaparlamentet som rådet har mottagit före den 1 januari 2005 rörande förslag till åtgärder om vilka rådet enligt detta beslut skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Artikel 3

1.   I artikel 1.1 och 1.2 i rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering (2) skall orden ”genom enhälligt beslut” ersättas med ”genom beslut med kvalificerad majoritet” med verkan från och med den 1 januari 2005.

2.   I artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning (3) skall orden ”genom enhälligt beslut” ersättas med ”genom beslut med kvalificerad majoritet” med verkan från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Rådets dok. 13054/04, tillgängligt på http://register.consilium.eu.int

(2)  EGT L 116, 26.4.2001, s. 2.

(3)  EGT L 116, 26.4.2001, s. 5.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/47


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa

(2004/928/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK), den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) och stabilitetspakten för sydöstra Europa (1), särskilt artikel 1a,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juni 1999 enades utrikesministrarna i Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska gemenskapernas kommission tillsammans med de övriga deltagarna i stabilitetspakten för sydöstra Europa om att upprätta en stabilitetspakt för sydöstra Europa, nedan kallad ”stabilitetspakten”.

(2)

I artikel 1a i förordning (EG) nr 1080/2000 fastställs att den särskilde samordnaren för stabilitetspakten skall utses årligen.

(3)

Det är nödvändigt att samtidigt med utnämningen fastställa ett mandat för den särskilde samordnaren. Erfarenheten har visat att det mandat som fastställs i rådets beslut 2003/910/EG av den 22 december 2003 om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa (2) för år 2004 är lämpligt.

(4)

Det bör fastställas tydliga regler för ansvarsfördelning och riktlinjer rörande samordning och rapportering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Erhard Busek utnämns härmed till särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa.

Artikel 2

Den särskilde samordnaren skall utföra de uppgifter som anges i punkt 13 i dokumentet om stabilitetspakten av den 10 juni 1999.

Artikel 3

För att uppfylla det mål som anges i artikel 2 skall den särskilde samordnarens mandat vara följande:

a)

Främja att stabilitetspaktens mål, inom och mellan de enskilda länderna, uppnås där stabilitetspakten visar sig ha ett mervärde.

b)

Vara ordförande för det regionala forumet för sydöstra Europa.

c)

Upprätthålla nära kontakt med samtliga deltagare och bidragande stater, organisationer och institutioner i stabilitetspakten samt med relevanta regionala initiativ och organisationer i syfte att främja regionalt samarbete och regionalt egenansvar.

d)

Samarbeta nära med Europeiska unionens samtliga institutioner och unionens medlemsstater för att främja Europeiska unionens roll i stabilitetspakten i enlighet med punkterna 18, 19 och 20 i dokumentet om stabilitetspakten och säkerställa full samverkan mellan stabilitetspaktens arbete och stabiliserings- och associeringsprocessen.

e)

Sammanträda regelbundet och kollektivt vid behov med ordförandena för arbetsgrupperna för att säkerställa strategisk övergripande samordning och tillhandahålla sekretariat för det regionala forumet för sydöstra Europa och dess instrument.

f)

Arbeta på grundval av en i förväg överenskommen, och i samråd med deltagarna i stabilitetspakten upprättad, förteckning över de prioriterade åtgärder som stabilitetspakten skall genomföra under 2005 samt se över stabilitetspaktens arbetsmetoder och strukturer och säkerställa samstämmighet och åstadkomma en effektiv resursanvändning.

Artikel 4

Den särskilde samordnaren skall ingå en finansieringsöverenskommelse med kommissionen.

Artikel 5

Den särskilde samordnarens verksamhet skall samordnas med rådets generalsekreterares/den höge representantens för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, rådets ordförandeskaps och kommissionens verksamhet, särskilt inom ramen för den informella konsultativa kommittén. På fältet skall nära förbindelser upprätthållas med rådets ordförandeskap, kommissionen, medlemsstaternas beskickningschefer, Europeiska unionens särskilda representanter samt med den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina och Förenta nationernas civila förvaltning i Kosovo.

Artikel 6

Den särskilde samordnaren skall när så är lämpligt rapportera till rådet och kommissionen. Han skall fortsätta att regelbundet informera Europaparlamentet om sin verksamhet.

Artikel 7

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2005.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 122, 24.5.2000, s. 27. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2098/2003 (EUT L 316, 29.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 51.


Kommissionen

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 december 2004

om anpassning av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2004 på löner till tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de tio nya medlemsstaterna under en period av högst 15 månader efter anslutningen

(2004/929/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X till dessa,

med beaktande av anslutningsfördraget för de tio nya medlemsstaterna, särskilt artikel 33.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1785/2004) (2) fastställdes, för sista gången och enligt de gamla tjänsteföreskrifterna, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa tjänsteföreskrifter de korrigeringskoefficienter som, med verkan från den 1 januari 2004, skall tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och den 1 juni 2004, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas eftersom förändringen i levnadskostnaderna enligt den statistisk som kommissionen förfogar över, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande valutakurs, för vissa tredjeländer har visat sig vara större än 5 % sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes eller anpassades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter, som tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de tio nya medlemsstaterna under en period av högst 15 månader efter anslutningen, skall med verkan från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2004 anpassas enligt bilagan.

De växelkurser som används vid beräkningen av lönerna skall fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och motsvara de datum som anges i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 857/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 11).

(2)  EUT L 317, 16.10.2004, s. 1.


BILAGA

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter

februari 2004

Dominikanska republiken

33,1

Surinam

49,3

Zimbabwe

31,9


Anställningsort

Korrigeringskoefficienter

mars 2004

Dominikanska republiken

38,9

Zimbabwe

33,5


Anställningsort

Korrigeringskoefficienter

april 2004

Dominikanska republiken

43,8

Sierra Leone

65,6

Zimbabwe

38,7


Anställningsort

Korrigeringskoefficienter

maj 2004

Georgien

87,4

Malawi

71,6

Dominikanska republiken

48,6

Zimbabwe

42,9


Anställningsort

Korrigeringskoefficienter

juni 2004

Kazakstan

94,0

Dominikanska republiken

46,4

Sierra Leone

71,0

Zimbabwe

44,7


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/51


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 december 2004

om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för medlemsstaternas planerade åtgärder för att genomföra kontroll-, inspektions- och övervakningsprogram 2004 (andra utbetalningen)

(delgivet med nr K(2004) 5310)

(2004/930/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2004/465/EG av den 29 april 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll (1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har till kommissionen sänt in sina program för fiskerikontroll för perioden 1 januari–31 december 2004, tillsammans med ansökningar om gemenskapsbidrag för utgifter som uppstår vid genomförandet av sådana program.

(2)

Ansökningar rörande åtgärder som anges i artikel 4 rådets beslut 2004/465/EG kan berättiga till stöd från gemenskapen.

(3)

Det är lämpligt att fastställa högsta bidrag från gemenskapen för stödberättigande utgifter under 2004 för det stöd som varje medlemsstat beviljat för åtgärder som anges i artikel 4 i rådets beslut 2004/465/EG, nivån på gemenskapsbidraget för sådana åtgärder och de villkor på vilka nationella utgifter ersätts av gemenskapen.

(4)

Enligt artikel 8 i rådets beslut 2004/465/EG skall medlemsstaterna göra utgiftsåtaganden inom tolv månader efter utgången av det år då detta beslut meddelades dem. De måste också följa det beslutets bestämmelser i fråga om inledandet av projekten samt inlämnande av ansökningar om ersättning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs gemenskapens bidragsbelopp för varje medlemsstat, nivån på gemenskapens ekonomiska bidrag och de villkor på vilka bidraget får beviljas för åtgärder som avses i artikel 4 i rådets beslut 2004/465/EG.

Artikel 2

Elektronisk utrustning för lokalisering

1.   Utgifter för inköp och installation på fiskefartyg av elektronisk utrustning för lokalisering som gör att ett centrum för fiskerikontroll kan övervaka fartyg på avstånd med hjälp av ett fartygsövervakningssystem (VMS) skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på högst 4 500 euro per fartyg, inom ramen för de belopp som anges i bilaga I.

2.   Inom ramen för den gräns på 4 500 euro som fastställs i punkt 1 skall gemenskapens ekonomiska bidrag kunna uppgå till 100 % för de första 1 500 euro av de stödberättigande utgifterna.

3.   Det ekonomiska bidraget från gemenskapen för resterande stödberättigande utgifter från 1 500 och upp till 4 500 euro per fartyg, skall uppgå till högst 50 % av dessa utgifter.

4.   Den elektroniska utrustningen för lokalisering skall uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (2).

Artikel 3

Ny teknik och IT-nätverk

Utgifter för inköp och installation av datorteknik och tekniskt stöd för denna samt upprättande av IT-nätverk för att möjliggöra effektivt och säkert datautbyte i samband med kontroll och övervakning av fiskeverksamhet skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna inom ramen för de belopp som anges i bilaga II. Investeringar som gäller stationen på ön Kerguelen för mottagning och bearbetning av radarsatellitdata skall dock berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 40 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga II.

Artikel 4

Pilotprojekt som rör ny teknik

1.   Utgifter för pilotprojekt som gäller införandet av ny teknik för att förbättra övervakningen av fiskeverksamhet skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga III.

2.   Pilotprojekten skall uppfylla de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1461/2003 av den 18 augusti 2003 om villkor för pilotprojekt för elektronisk uppgiftsöverföring om fiskeverksamhet samt för fjärranalys (3).

Artikel 5

Utbildning

Utgifter för utbildnings- och utbytesprogram för offentliganställda tjänstemän som ansvarar för kontroll och övervakning på fiskeområdet skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga IV.

Artikel 6

Pilotprogram för inspektion och observatörer

1.   Utgifter för pilotprogram för inspektion och observatörer skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga V.

2.   Dessa projekt skall framför allt uppfylla villkoren i rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (4).

Artikel 7

Bedömning av utgifter

Utgifter för genomförande av ett system för bedömning av utgifter för kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken skall berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VI.

Artikel 8

Seminarier och medieverktyg

Utgifter för initiativ omfattande seminarier och medieverktyg som syftar till att förbättra kunskaperna hos fiskare och andra aktörer, såsom inspektörer, allmänna åklagare och domare, liksom hos allmänheten om behovet av att bekämpa oansvarigt och olagligt fiske och om genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser skall berättiga till ett bidrag på 75 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VII.

Artikel 9

Fartyg och flygplan för fiskerikontroll

Utgifter för inköp och modernisering av fartyg och flygplan som används för fiskeriinspektion och -övervakning som genomförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter skall, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VIII, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på

50 % av de stödberättigande utgifterna för de länder som blev medlemmar i EU den 1 maj 2004,

25 % av de stödberättigande utgifterna för övriga medlemsstater.

Artikel 10

Ansökan om ersättning

Ansökningar om ersättning för utgifter och om utbetalning av förskott skall vara i överensstämmelse med artiklarna 12 och 13 i rådets beslut 465/2004/EG och med del C i bilaga I till detta.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 114. Rättad i EUT L 195, 2.6.2004, s. 36.

(2)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(3)  EUT L 208, 19.8.2003, s. 14.

(4)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 12.


BILAGA I

Elektronisk utrustning för lokalisering

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grekland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Lettland

0

0

Litauen

0

0

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

0

0

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

585 000

468 000

Portugal

0

0

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Förenade kungariket

0

0

Totalt

585 000

468 000


BILAGA II

Ny teknik och IT-nätverk

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

271 000

135 500

Tyskland

235 000

117 500

Estland

0

0

Grekland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

1 800 000

750 000

Irland

2 000 000

1 000 000

Italien

1 755 953

877 977

Cypern

0

0

Lettland

0

0

Litauen

110 000

55 000

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

96 763

48 381

Nederländerna

310 325

155 163

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

2 291 616

1 145 808

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

545 000

272 500

Sverige

87 430

43 715

Förenade kungariket

179 134

89 567

Totalt

9 682 221

4 691 111


BILAGA III

Pilotprojekt som rör ny teknik

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grekland

200 000

100 000

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Lettland

0

0

Litauen

0

0

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

0

0

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

586 000

293 000

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Förenade kungariket

0

0

Totalt

786 000

393 000


BILAGA IV

Utbildning

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

5 000

2 500

Tjeckien

0

0

Danmark

56 500

28 250

Tyskland

52 500

26 250

Estland

9 590

4 795

Grekland

0

0

Spanien

183 703

91 852

Frankrike

130 000

65 000

Irland

0

0

Italien

1 270 816

635 408

Cypern

20 000

10 000

Lettland

0

0

Litauen

20 000

10 000

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

600 901

300 451

Nederländerna

139 674

69 837

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

102 967

51 484

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

30 000

15 000

Sverige

132 790

66 395

Förenade kungariket

175 512

87 756

Totalt

2 929 953

1 464 978


BILAGA V

Pilotprogram för inspektion och observatörer

(EUR)

Medlemsstater

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grekland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Lettland

0

0

Litauen

0

0

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

0

0

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

94 910

47 455

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

0

0

Sverige

474 400

237 200

Förenade kungariket

0

0

Totalt

569 310

284 655


BILAGA VI

Bedömning av utgifter

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grekland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Lettland

0

0

Litauen

0

0

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

0

0

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

50 000

25 000

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Förenade kungariket

0

0

Totalt

50 000

25 000


BILAGA VII

Seminarier och medieverktyg

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grekland

200 000

150 000

Spanien

6 000

4 500

Frankrike

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

30 000

22 500

Lettland

0

0

Litauen

10 000

7 500

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

0

0

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

0

0

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

0

0

Sverige

230 000

172 500

Förenade kungariket

0

0

Totalt

476 000

357 000


BILAGA VIII

Fartyg och flygplan för fiskerikontroll

(EUR)

Medlemsstat

Planerade utgifter inom medlemsstatens program för fiskerikontroll

Gemenskapsbidrag

Belgien

0

0

Tjeckien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

77 798

19 449

Estland

0

0

Grekland

1 050 000

262 500

Spanien

22 238 597

5 559 649

Frankrike

0

0

Irland

1 000 000

250 000

Italien

0

0

Cypern

1 400 000

700 000

Lettland

0

0

Litauen

0

0

Luxemburg

0

0

Ungern

0

0

Malta

600 000

300 000

Nederländerna

0

0

Österrike

0

0

Polen

0

0

Portugal

4 630 000

1 157 500

Slovenien

0

0

Slovakien

0

0

Finland

105 000

26 250

Sverige

5 700 000

1 425 000

Förenade kungariket

13 758 956

3 439 739

Totalt

50 560 351

13 140 087


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/61


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUPOL KINSHASA/1/2004

av den 9 december 2004

om utnämning av chefen för EU:s polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo), EUPOL ”Kinshasa”

(2004/931/GUSP)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25.3,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/847/GUSP av den 9 december 2004 om inledande av EU:s polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) (1), särskilt artiklarna 5 och 8, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 5 och 8 i gemensam åtgärd 2004/847/GUSP föreskrivs att rådet bemyndigar Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet befogenhet att på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utnämna en uppdragschef.

(2)

Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att Adílio CUSTÓDIO utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Adílio CUSTÓDIO utses härmed till chef för EU:s polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) avseende den integrerade polisenheten (IPU) (EUPOL Kinshasa) från och med den dag då uppdraget inleds. Fram till den dagen skall han vara chef för planeringsgruppen.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det skall tillämpas till och med den 31 december 2005.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 2004.

För Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

A. HAMER

Ordförande


(1)  EGT L 367, 14.12.2004, s. 30.


Rättelser

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/62


Rättelse till rättelsen till kommissionens beslut 2004/410/EG av den 28 april 2004 om särskilda djurhälsovillkor för import av vissa djur från Saint Pierre och Miquelon och om ändring av rådets beslut 79/542/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 208 av den 10 juni 2004 )

På sidan 35 i bilaga I skall det efter de båda fotnoterna vara som följer:

”Särskilda villkor (se fotnoterna i de enskilda intygen):

’I’

:

Område där förekomst av BSE hos inhemska nötkreatur har bedömts som mycket osannolik, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med förlagorna till intyg BOV-X och BOV-Y.

’II’

:

Område med erkänd officiell status som tuberkulosfritt, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

’III’

:

Område med erkänd officiell status som brucellosfritt, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

’IVa’

:

Område med godkända anläggningar med erkänd officiell status som fria från enzootisk bovin leukos (EBL), för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

’IVb’

:

Område med godkända anläggningar med erkänd officiell status som fria från enzootisk bovin leukos (EBL), för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

’V’

:

Område med erkänd officiell status som brucellosfritt, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga OVI-X.

’VI’

:

Geografiska restriktioner.

’VII’

:

Område med erkänd officiell status som tuberkulosfritt, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga RUM.

’VIII’

:

Område med erkänd officiell status som brucellosfritt, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga RUM.

’IX’

:

Område med erkänd officiell status som fritt från Aujeszkys sjukdom, för export till Europeiska gemenskapen av djur som är certifierade i enlighet med intygsförlaga POR-X.”

På sidan 42 i bilaga IV skall rubriken över tabellen

i stället för:

”Del 4”,

vara:

”Del 4

Djurart”


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/63


Rättelse till rättelsen till kommissionens beslut 2004/407/EG av den 26 april 2004 om övergångsbestämmelser angående hygien och certifiering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import av fotografiskt gelatin från vissa tredjeländer

( Europeiska unionens officiella tidning L 208 av den 10 juni 2004 )

På sidan 14 i bilaga III skall det under b:

i stället för:

”El Originalet”

vara:

”Originalet”