ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 390

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
31 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2239/2004/EG av den 17 november 2004 om ändring av rådets beslut 1999/784/EG om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2240/2004 av den 15 december 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

3

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)

6

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2242/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 976/1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land

21

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG ( 1 )

24

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2239/2004/EG

av den 17 november 2004

om ändring av rådets beslut 1999/784/EG om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter samråd med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I beslut 1999/784/EG (4) beslutade rådet att gemenskapen skulle bli medlem i Europeiska audiovisuella observationsorganet (nedan kallat ”observationsorganet”) i syfte att stödja detta organs verksamhet. Observationsorganet bidrar till att stärka konkurrenskraften hos gemenskapens audiovisuella industri genom att förbättra informationsspridningen inom branschen, i synnerhet i små och medelstora företag, och genom att främja marknadsöverblicken.

(2)

Multimedier och ny teknik kommer att spela en allt större roll i den audiovisuella sektorn. Observationsorganet skulle kunna fortsätta att spela sin viktiga roll om dess möjligheter att följa upp denna nya utveckling förbättrades på vederbörligt sätt.

(3)

Trots att den fria rörligheten för personer, varor och tjänster är förankrad i fördraget, begränsas den fria rörligheten för audiovisuella varor och tjänster av bristen på information om de många skillnaderna mellan nationella bestämmelser på området skatte- och arbetslagstiftning. Observationsorganet skulle kunna ge ett positivt bidrag genom att samla och tillhandahålla expertis och systematisk information inom områdena skatte- och arbetslagstiftning, upphovsrätt och konsumentskydd.

(4)

I enlighet med Europaparlamentets resolution av den 4 september 2003”Television utan gränser”, där man efterlyser en årlig riktmärkningsrapport om att tillgängliggöra digital-TV för personer med funktionshinder, bör observationsorganet inbjudas att samla in årliga uppgifter om omfattningen av de TV-tjänster som tillhandahålls till stöd för personer med funktionshinder i alla medlemsstater i Europeiska unionen eller Europarådet, som t.ex. textning, ljudbeskrivning och tolkning till teckenspråk.

(5)

Det har visat sig att gemenskapens medverkan i observationsorganet har varit ett effektivt stöd för organets verksamhet.

(6)

Det är lämpligt att denna medverkan fortsätter under den period som behövs för att observationsorganet skall kunna anta riktlinjer för sin verksamhet från 2006 och framåt.

(7)

Beslut 1999/784/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 5 i beslut 1999/784/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas till och med den sista dagen i den sista månaden under det sjunde året efter dess antagande.”

Utfärdat i Strasbourg den 17 november 2004.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 98, 23.4.2004, s. 34.

(2)  EUT C 241, 28.9.2004, s. 15.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 21 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 oktober 2004.

(4)  EUT L 307, 2.12.1999, s. 61.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2240/2004

av den 15 december 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens åtgärder i syfte att främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer, såsom de fastställs i meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 maj 2001 Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land, skall fortsätta efter år 2004. Förordning (EG) nr 975/1999 (2) har visat sig vara ett ändamålsenligt rättsligt instrument för genomförande av det tekniska och finansiella stöd som gemenskapen ger till åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i utvecklingsländerna och i andra tredje länder när det gäller att uppnå de övergripande målen på detta område. Giltighetstiden för denna förordning löper emellertid ut den 31 december 2004 och den bör därför förlängas.

(2)

På grundval av det finansiella ramverkets förhållande, vilket anges i förordning (EG) nr 975/1999, och de vägledande anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering fastställs i denna förordning, för programmets förlängda löptid, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3).

(3)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 975/1999 angående förfaranden för genomförande av stöd bör för genomförandet av EU:s valövervakningsinsatser anpassas till de rättsliga kraven i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

(4)

Skydd av gemenskapens finansiella intressen och bekämpning av bedrägerier och oegentligheter utgör en integrerad del av förordning (EG) nr 975/1999. I synnerhet bör avtal och kontrakt som ingås enligt den förordningen innehålla ett bemyndigande för kommissionen att vidta de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (5).

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordning (EG) nr 975/1999 bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(6)

Förordning (EG) nr 975/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 975/1999 ändras på följande sätt:

1.

Följande led skall läggas till i artikel 2.2:

”h)

stödja insatser för att främja bildandet av grupper av demokratiska länder inom Förenta nationernas organ, specialiserade byråer och regionala organisationer.”

2.

I slutet av artikel 4.1 skall följande mening läggas till:

”I fråga om EU:s valövervakningsuppdrag och amicus curiae-förfaranden kan fysiska personer erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning.”

3.

I artikel 5 skall den första meningen ersättas med följande:

”Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 4.1 första meningen och som har sitt säte i ett tredje land som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater.”

4.

Artikel 7.3 skall ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av gåvobistånd eller kontrakt. Inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 skall medlemmar av EU:s valövervakningsgrupper som betalas med medel från anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering rekryteras i enlighet med de förfaranden som fastställts av kommissionen.”

5.

I artikel 10 skall första stycket ersättas med följande:

”Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under perioden från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2006 fastställs härmed till 134 miljoner euro.”

6.

Artiklarna 11 och 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Kommissionen skall anta ramen för programplanering och fastställande av gemenskapsåtgärder.

Denna ram skall framför allt bestå av följande:

a)

Fleråriga vägledande program och årliga uppdateringar av dessa.

b)

Årliga arbetsprogram.

Under särskilda omständigheter kan specifika åtgärder som inte omfattas av ett årligt arbetsprogram godkännas.

2.   Kommissionen skall utarbeta en årsrapport som innehåller det följande årets programplanering för de olika regionerna och sektorerna, och skall därefter avlägga en rapport till Europaparlamentet om genomförandet.

Kommissionen skall ha ansvar för att förvalta och, i enlighet med denna förordning och kraven på flexibilitet, anpassa de årliga arbetsprogram som definierades vid fastställandet av de fleråriga programmen. De beslut som fattas skall spegla Europeiska unionens prioriteringar och huvudsakliga mål i fråga om en stärkt demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, och skall anpassas efter arbetsprogrammens särskilda karaktär. Kommissionen skall hålla parlamentet fullt underrättat om förfarandena.

3.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsåtgärder enligt denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt de förfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7).

Artikel 12

1.   De instrument som avses i artikel 11.1 skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.

I de fall där ändringarna av de årliga arbetsprogram som avses i artikel 11.1 b inte överstiger 20 % av det samlade belopp som tilldelats dem eller inte i avsevärd utsträckning förändrar de däri ingående projektens eller programmens karaktär skall dessa ändringar antas av kommissionen. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 13.1.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 skall finansieringsbeslut rörande projekt och program som inte omfattas av årliga arbetsprogram och som överstiger 1 miljon euro antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.”

7.

Artikel 13.2 skall ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG (1) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som föreskrivs i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 30 dagar.”

8.

Andra meningen i artikel 15 skall utgå.

9.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

I alla avtal eller kontrakt som ingås enligt denna förordning skall det uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att kontrollera dokument och genomföra inspektioner på plats hos alla de leverantörer och underleverantörer som har tagit emot gemenskapsmedel. Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (8) skall gälla.”

10.

I artikel 20 andra stycket skall datumet ”den 31 december 2004” ersättas med datumet ”den 31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2004

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2004.

(2)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/6


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2241/2004/EG

av den 15 december 2004

om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Tydligare kvalifikationer och meriter kommer att underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande, och därigenom bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte, såväl mellan länder som mellan branscher.

(2)

I den handlingsplan för rörlighet (4) som godkändes vid Europeiska rådets möte i Nice den 7–9 december 2000 och i Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare (5) rekommenderades en mer utbredd användning av dokument för tydlighet i kvalifikationer och meriter, i syfte att införa ett europeiskt område för kvalifikationer. I kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet efterlystes att man utarbetar och stärker instrument som stöder tydlighet och överförbarhet av kvalifikationer för att underlätta rörlighet inom och mellan branscher. Ytterligare insatser för att införa instrument som förtydligar examensbevis och kvalifikationer efterlystes också vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15–16 mars 2002. I rådets resolutioner av den 3 juni 2002 om kompetens och rörlighet (6) och av den 27 juni 2002 om livslångt lärande (7) uppmanas till intensivare samarbete, bland annat i syfte att inrätta en ram för tydlighet och erkännande med ledning av befintliga instrument.

(3)

I rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (8) uppmanades till insatser för att öka öppenheten inom yrkesutbildningen genom att införa och rationalisera verktyg och nätverk för information, och bland annat integrera befintliga instrument i en enhetlig ram. Denna ram bör bestå av en dokumentportfölj med ett gemensamt märkesnamn och en gemensam logotyp, vilken stöds av lämpliga informationssystem och främjas via en varaktig PR-verksamhet på europeisk och nationell nivå.

(4)

Under de senaste åren har en rad instrument utarbetats såväl på gemenskapsnivå som på internationell nivå för att hjälpa de europeiska medborgarna att bättre framföra sina kvalifikationer och meriter när de söker arbete eller vill bli antagna till någon utbildningsväg. Dessa instrument innefattar den gemensamma europeiska mall för meritförteckningar som föreslogs i kommissionens rekommendation 2002/236/EG av den 11 mars 2002 (9), det tillägg till examensbevis som rekommenderades i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, antagen i Lissabon den 11 april 1997, dokumentet Europass-utbildning, som infördes genom rådets beslut 1999/51/EG av den 21 december 1998 om främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning (10), tillägget till utbildningsbevis och Europeiska språkportföljen som utarbetats av Europarådet. Dessa instrument bör ingå i den enhetliga ramen.

(5)

Den enhetliga ramen bör vara öppen för att man i framtiden skall kunna tillfoga andra dokument som överensstämmer med dess syfte så snart strukturer och förfaranden för genomförande har fastställts och är färdiga att användas. Framför allt skulle den enhetliga ramen senare kunna vidgas till att omfatta ett instrument vars syfte är att registrera innehavarens meriter i fråga om informationsteknik.

(6)

Att tillhandahålla bra information och vägledning är en viktig faktor på vägen mot tydlighet i kvalifikationer och meriter. De befintliga tjänsterna och nätverken spelar redan en värdefull roll som kan förstärkas genom närmare samarbete för att höja det mervärde som gemenskapens verksamhet medför.

(7)

Det är därför nödvändigt att se till att insatserna för att genomföra detta beslut och andra relevanta åtgärder, instrument och insatser överensstämmer med och kompletterar varandra. I de senare ingår på gemenskapsnivå Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 337/75 (11), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1360/90 (12), och Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES), som inrättades genom kommissionens beslut 2003/8/EG av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar (13). På internationell nivå finns Europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg (ENIC) som inrättats av Europarådet och Unesco.

(8)

Dokumentet Europass-utbildning, som fastställdes genom beslut 1999/51/EG, bör därför ersättas med ett liknande dokument med större räckvidd som är avsett att registrera alla perioder av utlandsvistelser i syfte att delta i lärande, på alla nivåer och med alla mål, vilka fullgjorts i Europa och som uppfyller lämpliga kvalitetskriterier.

(9)

Europass bör genomföras av nationella organ i enlighet med artikel 54.2 c och 54.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (14).

(10)

Deltagande bör vara möjligt för anslutande stater, för icke-medlemsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen, i enlighet med relevanta bestämmelser i de instrument som styr relationerna mellan gemenskapen och dessa länder. Tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen bör också kunna dra nytta av systemet.

(11)

Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll i förhållande till detta beslut och bör medverka i dess genomförande. Rådgivande kommittén för yrkesutbildning, inrättad genom rådets beslut 63/266/EEG av den 2 april 1963 om allmänna principer för genomförande av en gemensam yrkesutbildningspolitik (15), som består av företrädare för arbetsmarknadens parter och för de nationella myndigheterna i medlemsstaterna, bör informeras regelbundet om genomförandet av detta beslut. Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och andra berörda intressenter, bland annat utbildningsorgan, kommer att spela en särskild roll när det gäller initiativ som rör öppenhet och insyn och som så småningom skulle kunna införlivas i Europass.

(12)

Eftersom målen för detta beslut, nämligen att inrätta en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16).

(14)

Beslut 1999/51/EG bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta beslut inrättas en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter genom att det införs en personlig samordnad dokumentportfölj, som skall kallas Europass, som medborgarna kan använda frivilligt för att bättre förmedla och lägga fram sina kvalifikationer och meriter i hela Europa. Användningen av Europass eller något av Europass-dokumenten innebär inte några andra skyldigheter eller rättigheter än de som fastställs i detta beslut.

Artikel 2

Europass-dokument

Följande handlingar skall utgöra Europass-dokument:

a)

Europass–Meritförteckning, nedan kallad ”Europass-CV”, som avses i artikel 5.

b)

De dokument som avses i artiklarna 6–9.

c)

Alla andra dokument som kommissionen har godkänt som Europass-dokument i enlighet med de kriterier som fastställs i bilaga I och det förfarande som avses i artikel 4.2.

Artikel 3

Arbetsmarknadens parter

Utan att det påverkar det förfarande som avses i artikel 4.2 skall kommissionen höra arbetsmarknadens parter och andra berörda intressenter på europeisk nivå, bland annat utbildningsorgan.

Artikel 4

Kommittéförfarande

1.   Vid tillämpning av artikel 2 c skall kommissionen, beroende på vilken typ av dokument det rör sig om, biträdas av Sokrateskommittén och/eller Leonardokommittén, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (17) respektive rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci” (18).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 5

Europass-CV

Europass-CV skall ge medborgarna möjlighet att på ett klart och sammanfattat sätt lägga fram information om alla sina kvalifikationer och meriter. Europass-CV skall ha den utformning som framgår av bilaga II.

Artikel 6

Europass-Rörlighet

Europass-Rörlighet skall registrera perioder av lärande som innehavaren fullgjort i andra länder än hemlandet. Europass-Rörlighet skall ha den utformning som framgår av bilaga III.

Artikel 7

Europass-Tillägg till examensbevis

Europass-Tillägg till examensbevis skall innehålla information om innehavarens resultat inom högre utbildning. Europass-Tillägg till examensbevis skall ha den utformning som framgår av bilaga IV.

Artikel 8

Europass-Språkportfölj

Europass-Språkportfölj skall ge medborgarna möjlighet att uppvisa sina språkliga färdigheter. Europass-Språkportfölj skall ha den utformning som framgår av bilaga V.

Artikel 9

Europass-Tillägg till utbildningsbevis

Europass-Tillägg till utbildningsbevis skall vara en beskrivning av de meriter och kvalifikationer som motsvarar ett yrkesutbildningsbevis. Europass-Tillägg till utbildningsbevis skall ha den utformning som framgår av bilaga VI.

Artikel 10

Europass på Internet

För att genomföra detta beslut skall kommissionen och de berörda nationella myndigheterna samarbeta för att inrätta och sköta ett Internetbaserat informationssystem om Europass, som skall inbegripa delar som sköts på gemenskapsnivå och delar som sköts på nationell nivå. Informationssystemet till stöd för Europass skall ha den utformning som framgår av bilaga VII.

Artikel 11

Nationella Europass-centrum

1.   Varje medlemsstat skall ansvara för genomförandet av detta beslut på nationell nivå. För detta ändamål skall varje medlemsstat utse ett nationellt Europass-centrum som skall ansvara för samordningen på nationell nivå av all verksamhet som avses i detta beslut och som, där detta är lämpligt, skall ersätta eller utveckla befintliga organ som för närvarande bedriver liknande verksamhet.

Ett europeiskt nätverk av nationella Europass-centrum inrättas härmed. Dess verksamhet skall samordnas av kommissionen.

2.   Det nationella Europass-centrumet skall

a)

i samarbete med de berörda nationella organen samordna verksamhet i samband med att tillhandahålla eller utfärda Europass-dokumenten, eller när så är lämpligt själv bedriva denna verksamhet,

b)

inrätta och sköta det nationella informationssystemet, i enlighet med artikel 10,

c)

främja användningen av Europass, bland annat genom Internetbaserade tjänster,

d)

i samarbete med de berörda nationella organen se till att enskilda medborgare får tillgång till lämplig information och vägledning om Europass och dess dokument,

e)

underlätta tillhandahållandet av information och vägledning om möjligheter till lärande i hela Europa, om utbildningssystemens struktur och om andra frågor i samband med rörlighet i lärandesyfte, särskilt genom nära samordning med berörda gemenskapsorgan och nationella organ, samt vid behov ge medborgarna tillgång till en inledande vägledning till en sådan rörlighet,

f)

på nationell nivå förvalta det finansiella stödet från gemenskapen för all verksamhet i samband med detta beslut,

g)

delta i det europeiska nätverket av nationella Europass-centrum.

3.   Det nationella Europass-centrumet skall fungera som genomförandeorgan på nationell nivå i enlighet med artikel 54.2 c och 54.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 12

Gemensamma uppgifter för kommissionen och medlemsstaterna

Kommissionen och medlemsstaterna skall

a)

se till att det genomförs lämpliga insatser för PR och information på gemenskapsnivå och nationell nivå, med inriktning på bland annat medborgarna, utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter samt företag, även små och medelstora företag, som stöd för och vid behov ett led i de nationella Europass-centrumens verksamhet,

b)

se till att det finns tillfredsställande samarbete, på lämplig nivå, med berörda organ, i synnerhet med EURES-nätverket och andra organ på gemenskapsnivå,

c)

vidta åtgärder för att underlätta lika möjligheter, särskilt genom att göra alla berörda aktörer mer medvetna om frågan,

d)

se till att alla berörda intressenter, däribland utbildningsorgan och arbetsmarknadens parter, engageras i genomförandet av detta beslut,

e)

se till att relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet till fullo beaktas vid all verksamhet i samband med genomförandet av detta beslut.

Artikel 13

Uppgifter för kommissionen

1.   Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se till att det finns en övergripande överensstämmelse mellan verksamheten i samband med genomförandet av detta beslut och gemenskapens övriga relevanta politik, instrument och insatser, särskilt inom utbildning, ungdomsfrågor, sysselsättning, social integration, forskning och teknisk utveckling.

2.   Kommissionen skall anlita sakkunskap från Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) i genomförandet av detta beslut, i enlighet med förordning (EEG) nr 337/75. På samma villkor och på relevanta områden skall det upprättas samordning under kommissionens ansvar med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen enligt förordning (EEG) nr 1360/90.

3.   Kommissionen skall regelbundet underrätta Europaparlamentet och rådet samt andra berörda organ, särskilt Rådgivande kommittén för yrkesutbildning, om genomförandet av detta beslut.

Artikel 14

Deltagande länder

1.   Deltagande i den verksamhet som avses i detta beslut skall vara öppet för anslutande stater och för icke-medlemsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

2.   Deltagande skall också vara öppet för kandidatländer för anslutning till Europeiska unionen i enlighet med deras respektive Europaavtal.

Artikel 15

Utvärdering

Senast 1 januari 2008 och därefter vart fjärde år skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om genomförandet av detta beslut, på grundval av en utvärdering som utförts av ett oberoende organ.

Artikel 16

Finansiella bestämmelser

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen. Utgifterna till följd av detta beslut skall handhas enligt bilaga VIII.

Artikel 17

Upphävande

Beslut 1999/51/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Artikel 19

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 december 2004.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 117, 30.4.2004, s. 12.

(2)  EUT C 121, 30.4.2004, s. 10.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 oktober 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  EGT C 371, 23.12.2000, s. 4.

(5)  EGT L 215, 9.8.2001, s. 30.

(6)  EGT C 162, 6.7.2002, s. 1.

(7)  EGT C 163, 9.7.2002, s. 1.

(8)  EGT C 13, 18.1.2003, s. 2.

(9)  EGT L 79, 22.3.2002, s. 66.

(10)  EGT L 17, 22.1.1999, s. 45.

(11)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1655/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 41).

(12)  EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1648/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 22).

(13)  EGT L 5, 10.1.2003, s. 16.

(14)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)  EGT 63, 20.4.1963, s. 1338.

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EGT L 28, 3.2.2000. s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(18)  EGT L 146, 11.6.1999, s. 33. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 885/2004.


BILAGA I

Kriterier för införande av nya Europass-dokument enligt artikel 2 c

Alla nya Europass-dokument bör uppfylla följande minimikriterier:

1.

Relevans: Europass-dokument bör särskilt syfta till bättre tydlighet i kvalifikationer och meriter.

2.

Europeisk dimension: utan att deras frivilliga karaktär åsidosätts, bör Europass-dokumenten potentiellt gälla i alla medlemsstater.

3.

Språklig täckning: mallarna för Europass-dokumenten bör vara tillgängliga åtminstone på Europeiska unionens alla officiella språk.

4.

Genomförbarhet: Europass-dokumenten bör vara lämpade för effektiv spridning, där så är lämpligt genom de utfärdande organen, både i pappersform och elektroniskt.


BILAGA II

EUROPASS-MERITFÖRTECKNING (EUROPASS-CV)

1.   Beskrivning

1.1

Europass-CV bygger vidare på den gemensamma europeiska mall för meritförteckningar som föreslogs i rekommendation 2002/236/EG.

Den ger medborgarna en mall för en systematisk, kronologisk och flexibel presentation av deras kvalifikationer och meriter. Det finns också särskilda anvisningar för de olika områdena och en rad riktlinjer och exempel för att hjälpa medborgarna att fylla i Europass-CV.

1.2

I Europass-CV ingår rubriker för presentation av

personuppgifter, information om språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och utbildningsresultat,

innehavarens ytterligare meriter, med tonvikt på tekniska, organisatoriska, konstnärliga och sociala färdigheter,

ytterligare information som kan bifogas som en eller flera bilagor.

1.3

Europass-CV är ett personligt dokument med egna uppgifter från de enskilda medborgarna.

1.4

Mallen är ganska detaljerad, men det är de enskilda medborgarna som bestämmer vilka fält de fyller i. De medborgare som fyller i den elektroniska blanketten, vare sig den är nerladdad eller online, bör kunna ta bort alla fält som de inte vill fylla i. Till exempel bör en person som inte anger sitt kön eller som inte har några särskilda tekniska färdigheter att meddela kunna ta bort dessa fält, så att inga tomma fält syns på skärmen eller i utskriften.

1.5

Europass-CV är stommen i Europass: en medborgares Europass-portfölj kommer att inbegripa Europass-CV som är ifyllt av medborgaren själv, samt ett eller flera Europass-dokument beroende på medborgarens utbildnings- och arbetslivsbakgrund. Europass-CV:s elektroniska blankett bör göra det möjligt att göra länkar från dess olika avsnitt till de relevanta Europass-dokumenten, till exempel från avsnittet om utbildning till ett tillägg till examensbevis eller ett tillägg till utbildningsbevis.

1.6

I enlighet med artikel 12 e i detta beslut skall lämpliga åtgärder vidtas av de behöriga myndigheterna vid handläggningen av Europass-CV, särskilt i dess elektroniska form, så att relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet till fullo beaktas.

2.   Den gemensamma strukturen för Europass-CV

I rutan nedan anges mallen för strukturen och texten i Europass-CV. Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna skall enas om den grafiska utformningen av både pappersversionen och den elektroniska blanketten, samt om ändringar i strukturen och i texten.

Den kursiva texten är avsedd som hjälp vid ifyllning av dokumentet.

Image


BILAGA III

EUROPASS-RÖRLIGHET

1.   Beskrivning

1.1

Europass-Rörlighet är avsett att i en gemensam europeisk form registrera europeiska utbildningsavsnitt enligt definitionen i punkt 1.2.

Det är ett personligt dokument, där det särskilda europeiska utbildningsavsnitt som innehavaren genomgått registreras, och kommer att hjälpa innehavaren att bättre framföra vad han eller hon förvärvat tack vare denna erfarenhet, särskilt vad gäller kunskaper och färdigheter.

1.2

Ett europeiskt utbildningsavsnitt är den tid som en person – oavsett ålder, utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden – tillbringar i ett annat land i lärandesyfte, och som

a)

antingen äger rum inom ramen för ett gemenskapsprogram inom allmän eller yrkesinriktad utbildning

b)

eller uppfyller alla nedanstående kvalitetskriterier:

Vistelsen i ett annat land äger rum inom ramen för ett lärandeinitiativ som är baserat i deltagarens hemland.

Den organisation som ansvarar för lärandeinitiativet i hemlandet (den utsändande organisationen) ingår med den mottagande organisationen ett skriftligt avtal om innehållet i, målen för och längden på det europeiska utbildningsavsnittet och lämnar in avtalet till det nationella Europass-centrumet (eller ett organ som fått i uppdrag att sköta Europass-Rörlighet i hemlandet) samt ser till att den berörda personen får lämplig språklig förberedelse och får en handledare i det mottagande landet med uppgift att hjälpa, informera, bistå och följa den berörda personen.

Varje land som deltar bör vara medlemsstat i Europeiska unionen eller ett Efta/EES-land.

Den utsändande organisationen och den mottagande organisationen skall vid behov samarbeta när det gäller att förse den berörda personen med lämplig information om föreskrifter om arbetarskydd, arbetsrätt, jämställdhetsåtgärder och andra arbetsrelaterade bestämmelser som gäller i det mottagande landet.

1.3

Europass-Rörlighet fylls i av den utsändande och den mottagande organisation som medverkar i utbytesprojektet, på ett språk som de och den berörda personen enas om.

Medborgare som erhåller Europass-Rörlighet har rätt att begära en översättning till ett annat språk som de väljer mellan den utsändande och den mottagande organisationens språk, eller ett tredje europeiskt språk. När det gäller ett tredje språk ligger ansvaret för översättning hos den utsändande organisationen.

1.4

I Europass-Rörlighet ingår personuppgifter (se punkt 2). Den enda obligatoriska uppgiften är namnet på den person som erhåller Europass-Rörlighet. De organisationer som fyller i Europass-Rörlighet kan inte fylla i de övriga fälten om personuppgifter utan den berörda personens tillstånd.

Inte heller fältet ”Kvalifikation” är obligatoriskt, eftersom inte alla utbildningsinitiativ leder till en formell kvalifikation.

Varje system för att fylla i Europass-Rörlighet på elektronisk väg – antingen genom nerladdning eller online – bör göra det möjligt att ta bort alla fält som inte har fyllts i, så att inga tomma fält syns på skärmen eller i utskriften.

1.5

Det nationella Europass-centrumet ansvarar för att

Europass-Rörlighet-dokument endast utfärdas för registrering av europeiska utbildningsavsnitt,

alla Europass-Rörlighet-dokument fylls i elektroniskt,

alla Europass-Rörlighet-dokument även tillhandahålls innehavarna i pappersform, i en folder som särskilt framställs i samarbete med kommissionen.

1.6

I enlighet med artikel 12 e i detta beslut skall lämpliga åtgärder vidtas av de behöriga myndigheterna vid handläggningen av Europass-Rörlighet, särskilt i dess elektroniska form, så att relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet till fullo beaktas.

2.   Gemensam form för Europass-Rörlighet

I rutan nedan anges strukturen och texten i Europass-Rörlighet. Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna skall enas om den grafiska utformningen av både pappersversionen och den elektroniska blanketten, samt om ändringar i strukturen och i texten.

Varje rubrik i texten är numrerad för att underlätta sökandet i en flerspråkig ordlista. Den kursiva texten är avsedd som hjälp vid ifyllning av dokumentet. Fält som är markerade med asterisk (*) är inte obligatoriska.

Image


BILAGA IV

EUROPASS–TILLÄGG TILL EXAMENSBEVIS

1.   Beskrivning

1.1

Europass–Tillägg till examensbevis är ett dokument som bifogas ett examensbevis från ett universitet eller en högskola för att underlätta för utomstående – särskilt i ett annat land – att förstå vad examensbeviset innebär när det gäller de kunskaper och meriter som innehavaren förvärvat.

I detta syfte beskrivs i tillägget till examensbevis arten, nivån, sammanhanget, innehållet och ställningen för de studier som innehavaren av det ursprungliga examensbeviset, som tillägget till examensbevis bifogas, genomgått och avslutat. Det är därför ett personligt dokument som gäller den särskilde innehavaren.

1.2

Tillägget till examensbevis ersätter inte det ursprungliga examensbeviset och ger ingen rätt till formellt erkännande av det ursprungliga examensbeviset av högskolemyndigheter i andra länder. Å andra sidan underlättar det en välgrundad bedömning av det ursprungliga examensbeviset, så att det kan bidra till att man får erkännande av de behöriga myndigheterna eller av personalen vid de högre utbildningsanstalternas antagningsenheter.

1.3

Tillägget till examensbevis framställs av de behöriga nationella myndigheterna enligt en mall som har utarbetats av en gemensam europeisk arbetsgrupp bestående av kommissionen, Europarådet och Unesco som har testat och finslipat det. Mallen till tillägget till examensbevis finns på EU:s officiella språk. Det är ett flexibelt, icke-normativt verktyg som är utformat i praktiskt syfte, kan anpassas till lokala behov och regelbundet ses över.

1.4

I tillägget till examensbevis finns åtta avsnitt med uppgifter om innehavaren av kvalifikationen (1) och själva kvalifikationen (2), med information om nivån på kvalifikationen (3), innehållet och resultaten (4), vad kvalifikationen berättigar till (5), plats för ytterligare information (6), intygande av tillägget (7), och slutligen information om det nationella systemet för högre utbildning (8). Alla åtta avsnitten bör innehålla information. Där det inte finns någon information bör det förklaras varför. Utbildningsanstalterna skall tillämpa samma förfaranden för vidimering av tillägget till examensbevis som för själva examensbeviset.

1.5

I enlighet med artikel 12 e i detta beslut skall lämpliga åtgärder vidtas av de behöriga myndigheterna vid handläggningen av tillägget till examensbevis, särskilt i dess elektroniska form, så att relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet till fullo beaktas.

2.   Gemensam struktur för Europass–Tillägg till examensbevis

I rutan nedan anges den gemensamma, icke bindande mallen för strukturen och texten i tillägget till examensbevis. De behöriga nationella myndigheterna skall enas om den grafiska utformningen av både pappersversionen och den elektroniska blanketten.

Image


BILAGA V

EUROPASS–SPRÅKPORTFÖLJ

1.   Beskrivning

1.1

Europass–Språkportfölj som utarbetats av Europarådet är ett dokument där språkinlärare kan registrera sina språkstudier samt erfarenheter av och färdigheter inom olika kulturer.

1.2

Europass-Språkportfölj har två funktioner: dels en pedagogisk, dels en rapporterande.

Vad gäller den förra är dokumentet avsett att främja motivationen hos språkinlärare att förbättra sin förmåga att kommunicera på olika språk och att fortsätta att förvärva kunskaper och interkulturella erfarenheter. Syftet är att hjälpa inlärarna att fundera kring målen med inlärningen, planera lärandet och lära på egen hand.

Vad beträffar rapporteringen är syftet med Europass–Språkportfölj att dokumentera innehavarens språkliga färdigheter på ett övergripande, informativt, tydligt och tillförlitligt sätt. Den hjälper inlärarna att inse vilken färdighetsnivå de uppnått inom ett eller flera främmande språk och ger dem möjlighet att informera andra på ett detaljerat och internationellt jämförbart sätt. Alla färdigheter värdesätts, oavsett om de förvärvats inom eller utanför den formella utbildningen.

1.3

Europass-Språkportfölj består av

ett språkpass som innehavaren regelbundet uppdaterar. Innehavaren beskriver sina språkliga färdigheter enligt gemensamma kriterier som är godtagna i hela Europa,

en utförlig språkbiografi med innehavarens erfarenheter av varje språk,

en mapp där man kan samla exempel på egna arbeten för att dokumentera språkfärdigheter.

Europass–Språkportfölj tillhör inläraren.

1.4

Man har enats om en rad gemensamma principer och riktlinjer för alla portföljer. Olika mallar har utarbetas i Europarådets medlemsstater beroende på inlärarnas ålder och situationen i landet. Alla mallar måste följa de överenskomna principerna och godkännas av den europeiska valideringskommittén för att de skall få använda Europarådets logotyp. Nedan anges en mall för språkpasset, som är det avsnitt av portföljen som måste fyllas i enligt en fastställd struktur.

1.5

I enlighet med artikel 12 e i detta beslut skall lämpliga åtgärder vidtas av de behöriga myndigheterna vid handläggningen av Europass-Språkportfölj, särskilt i dess elektroniska form, så att relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet till fullo beaktas.

2.   Gemensam struktur för avsnittet språkpasset i Europass–Språkportfölj

I rutan nedan anges den gemensamma, icke bindande mallen för strukturen och texten i avsnittet språkpasset i Europass–Språkportfölj. De behöriga nationella myndigheterna skall enas om den grafiska utformningen av både pappersversionen och den elektroniska blanketten.

(Europass-logotypen)

SPRÅKPASS

Beskrivning av språkliga färdigheter

Image

Sammanfattning av språkinlärning och interkulturell erfarenhet

Image

Image

Image


BILAGA VI

EUROPASS–TILLÄGG TILL UTBILDNINGSBEVIS

1.   Beskrivning

1.1

Europass–Tillägg till utbildningsbevis är ett dokument som bifogas ett yrkesutbildningsbevis för att underlätta för utomstående – särskilt i ett annat land – att förstå vad utbildningsbeviset innebär när det gäller de färdigheter som innehavaren förvärvat.

I detta syfte finns det i tillägget till utbildningsbevis information om

de förvärvade färdigheterna och kunskaperna,

skalan av yrken som innehavaren har tillträde till,

de organ som utfärdar utbildningsbevisen och godkänner utbildningen,

utbildningens nivå,

hur utbildningsbeviset kan förvärvas,

antagningskraven och tillträdesmöjligheterna till nästa utbildningsnivå.

1.2

Europass–Tillägg till utbildningsbevis ersätter inte det ursprungliga utbildningsbeviset och ger ingen rätt till formellt erkännande av det ursprungliga examensbeviset av myndigheter i andra länder. Å andra sidan underlättar det en välgrundad bedömning av det ursprungliga utbildningsbeviset, så att det kan bidra till att man får erkännande av de behöriga myndigheterna.

1.3

Tillägg till utbildningsbevis framställs av de behöriga myndigheterna på nationell nivå och utfärdas till medborgare som har det motsvarande utbildningsbeviset, enligt förfaranden som man enas om på nationell nivå.

2.   Gemensam struktur för Europass–Tillägg till utbildningsbevis

I rutan nedan anges den gemensamma mallen för strukturen och texten i Europass–Tillägg till utbildningsbevis. Kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna skall enas om den grafiska utformningen av både pappersversionen och den elektroniska blanketten, samt om ändringar av strukturen och texten.

Image


BILAGA VII

INFORMATIONSSYSTEM

Kommissionen och medlemsstaterna skall samarbeta för att se till att de enskilda medborgarna har möjlighet att via Internet fylla i sitt Europass–CV och alla andra Europass-dokument som inte behöver utfärdas av bemyndigade organ.

Alla Europass-dokument som utfärdas av bemyndigade organ fylls i elektroniskt och görs tillgängliga för innehavarna. De lämpliga tekniska instrumenten bör väljas i samarbete mellan kommissionen och de berörda nationella myndigheterna med beaktande av den nyaste tekniska utvecklingen och de befintliga nationella systemen, men elementen nedan skall alltid tas med.

1.   Principer för utformning

Ett öppet system. Informationssystemet för Europass bör utarbetas med beaktande av möjligheten för framtida utveckling, vilket särskilt gäller möjlighet att ta med ytterligare dokument i Europass-ramen och integrera den med informationstjänster om möjligheter till arbete och lärande.

Driftskompatibilitet. De delar av informationssystemet för Europass som sköts på nationell nivå i de olika länderna bör vara helt driftskompatibla med varandra och med de delar som sköts på gemenskapsnivå.

2.   Dokumenthantering och tillträde

2.1

Alla Europass-dokument som utfärdas av bemyndigade organ skall fyllas i elektroniskt, i enlighet med de förfaranden som de utfärdande organen och det nationella Europass-centrumet enas om och i enlighet med de förfaranden som man kommit överens om på europeisk nivå.

2.2

Europass–CV och alla andra Europass-dokument som inte behöver utfärdas av bemyndigade organ bör också vara tillgängliga elektroniskt.

2.3

Medborgarna skall ha rätt

att via Internet fylla i sitt Europass–CV och alla andra Europass-dokument som inte behöver utfärdas av bemyndigade organ,

att göra, uppdatera och ta bort länkar mellan sitt Europass–CV och sina övriga Europass-dokument,

att bifoga andra styrkande handlingar till sina Europass-dokument,

att helt eller delvis skriva ut sina Europass och eventuella bilagor.

2.4

Endast den berörda personen skall ha tillgång till dokument som innehåller personuppgifter, i enlighet med relevanta gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet.


BILAGA VIII

BILAGA OM FINANSIELLA FRÅGOR

1.

Utgifterna är avsedda att medfinansiera genomförandet på nationell nivå och att täcka vissa kostnader som uppstår på gemenskapsnivå i samband med PR för samt samordning och framställning av dokument.

2.

Gemenskapens bidrag till verksamhet för genomförande på det nationella planet skall tillhandahållas via årliga driftsbidrag till de nationella Europass-centrumen.

De nationella Europass-centrumen skall inrättas som juridiska personer och skall inte få något annat driftsbidrag ur gemenskapens budget.

2.1

Bidragen skall beviljas efter det att ett arbetsprogram kopplat till verksamheten enligt artikel 11 i detta beslut har godkänts, och på grundval av en noggrann arbetsbeskrivning.

2.2

Medfinansieringen får inte överstiga 50 % av den berörda verksamhetens sammanlagda kostnader.

2.3

När beslutet genomförs får kommissionen anlita experter och organisationer för tekniskt stöd, vilket kan finansieras inom beslutets finansieringsram. Dessutom får kommissionen organisera seminarier, konferenser eller andra expertmöten som kan underlätta genomförandet av beslutet samt vidta lämpliga åtgärder för information, offentliggörande och spridning.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/21


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2242/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 976/1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181 a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens åtgärder i syfte att främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer, såsom de anges i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 maj 2001, Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land, bör fortsätta efter år 2004. Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (2) och förordning (EG) nr 976/1999 (3) har visat sig vara ändamålsenliga rättsliga instrument för genomförande av det tekniska och finansiella stöd som gemenskapen ger till åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i utvecklingsländerna och i andra tredjeländer när det gäller att uppnå de övergripande målen på detta område. Giltighetstiden för dessa förordningar löper emellertid ut den 31 december 2004. Det är därför nödvändigt att förlänga den perioden

(2)

På grundval av förhållandet mellan det finansiella referensbeloppet i förordning (EG) nr 976/1999 och de vägledande anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering fram till år 2006 har ett utvidgat finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (4) införts i den här förordningen för hela den tid som förlängningen av programmet varar, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

(3)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 976/1999 angående förfaranden för genomförande av stöd bör för genomförandet av EU:s valövervakningsinsatser anpassas till de rättsliga kraven i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(4)

Skydd av gemenskapens finansiella intressen och bekämpning av bedrägerier och oegentligheter utgör en integrerad del av förordning (EG) nr 976/1999. I synnerhet bör avtal och kontrakt som ingås enligt den förordningen innehålla ett bemyndigande för kommissionen att vidta de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (6).

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordning (EG) nr 976/1999 bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(6)

Förordning (EG) nr 976/1999 bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 976/1999 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 skall följande punkt läggas till:

”h)

stödja strävanden att verka för inrättande av grupper med demokratiska länder i Förenta nationernas instanser, specialiserade organ och regionala organisationer.”

2.

I artikel 5.1 skall följande mening läggas till:

”Vid EU:s valövervakningsuppdrag och amicus curiæ-förfaranden kan fysiska personer erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning.”

3.

I artikel 6 skall den första meningen ersättas med följande:

”Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 5.1 första meningen och som har sitt säte i ett tredjeland som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater.”

4.

Artikel 8.3 skall ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av gåvobistånd eller kontrakt. Inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 skall medlemmar av EU:s valövervakningsgrupper som betalas med medel från anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering rekryteras i enlighet med de förfaranden som fastställts av kommissionen.”

5.

I artikel 11 skall det första stycket ersättas med följande:

”Referensbeloppet för genomförandet av denna förordning för perioden 2005–2006 fastställs härmed till 78 miljoner euro.”

6.

Artiklarna 12 och 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Kommissionen skall anta ramen för programplanering och fastställande av gemenskapsåtgärder.

Denna ram skall framför allt bestå av följande:

a)

Fleråriga vägledande program och årliga uppdateringar av dessa.

b)

Årliga arbetsprogram.

Under särskilda omständigheter kan specifika åtgärder som inte omfattas av ett årligt arbetsprogram godkännas.

2.   Kommissionen skall utarbeta en årsrapport med programplanering för det kommande året i varje region och sektor samt rapportera till Europaparlamentet om genomförandet.

Kommissionen skall vara ansvarig för att, i enlighet med denna förordning och kraven på flexibilitet, handha och anpassa de årliga arbetsprogram som fastställts inom ramen för det fleråriga programmet. Fattade beslut skall återspegla Europeiska unionens prioriteringar och mest angelägna frågor när det gäller konsolidering av demokrati, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter samt styras av programmens unika karaktär. Kommissionen skall hålla Europaparlamentet fullständigt underrättat om förfarandena.

3.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsåtgärder enligt denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt de förfaranden som föreskrivs i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 13

1.   De instrument som avses i artikel 12.1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

I de fall där ändringarna av de årliga arbetsprogram som avses i artikel 12.1 b inte överstiger 20 % av det samlade belopp som tilldelats dem eller inte i avsevärd utsträckning förändrar de däri ingående projektens eller programmens karaktär skall dessa ändringar antas av kommissionen. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 14.1.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 skall finansieringsbeslut rörande projekt och program som inte omfattas av årliga arbetsprogram och som överstiger 1 miljon euro antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.”

7.

Artikel 14.2 skall ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7.1, 7.2 och 7.4 i rådets beslut 1999/468/EG (8) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 30 dagar.”

8.

I artikel 16 skall andra meningen utgå.

9.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

I alla avtal eller kontrakt som ingås enligt denna förordning skall det uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att kontrollera dokument och genomföra inspektioner på plats hos alla de leverantörer och underleverantörer som har tagit emot gemenskapsmedel. Förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (9) skall tillämpas.”

10.

I artikel 21 andra stycket skall datumet ”den 31 december 2004” ersättas med ”den 31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet av den 16.12.2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Interinstitutionella avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/24


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EG

av den 15 december 2004

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (3) har setts över inom ramen för initiativet för förenklad lagstiftning på den inre marknaden (SLIM). Både SLIM-processen och ett senare omfattande samråd har visat att det finns ett behov av att komplettera, förstärka och förtydliga den ram som fastställs i direktiv 89/336/EEG.

(2)

Medlemsstaterna ansvarar för att radiokommunikation, inbegripet radiomottagning och amatörradiotjänster som sker i enlighet med Internationella teleunionens radiobestämmelser, el- och telenät samt utrustning som är ansluten till dessa nät skyddas mot elektromagnetiska störningar.

(3)

Nationella bestämmelser om skydd mot elektromagnetiska störningar bör harmoniseras för att garantera fri rörlighet för elektriska och elektroniska apparater utan att berättigade skyddsnivåer i medlemsstaterna sänks.

(4)

Skydd mot elektromagnetiska störningar förutsätter att de olika ekonomiska operatörerna åläggs skyldigheter. Dessa skyldigheter bör tillämpas på ett rättvist och effektivt sätt för att ett sådant skydd skall åstadkommas.

(5)

Bestämmelser om utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) bör införas för att säkra den inre marknadens funktion, dvs. ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

(6)

Den utrustning som omfattas av detta direktiv bör inbegripa både apparater och fasta installationer. Separata bestämmelser bör dock läggas fast för dessa. Detta är nödvändigt därför att apparater som sådana kan röra sig fritt inom gemenskapen, medan fasta installationer är installerade för permanent användning på en på förhand fastställd plats som kombinationer av olika typer av apparater och eventuellt andra anordningar. Sådana installationers sammansättning och funktion motsvarar i de flesta fall operatörens särskilda behov.

(7)

Radioutrustning och teleterminalutrustning bör inte omfattas av detta direktiv, eftersom de redan omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (4). Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet i båda direktiven ger samma skyddsnivå.

(8)

Flygplan och utrustning som är avsedd att byggas in i flygplan bör inte omfattas av detta direktiv, eftersom de redan är föremål för särskilda gemenskapsbestämmelser eller internationella bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet.

(9)

Detta direktiv behöver inte omfatta bestämmelser för utrustning som på grund av sin beskaffenhet är av ringa betydelse när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet.

(10)

Detta direktiv bör inte behandla utrustningens säkerhet, eftersom denna behandlas i särskild gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(11)

De bestämmelser i detta direktiv som gäller apparater bör avse fullständiga apparater som är kommersiellt tillgängliga för första gången på gemenskapens marknad. Vissa komponenter eller sammansatta inbyggnadsdelar bör under vissa förutsättningar betraktas som apparater om de är tillgängliga för slutanvändaren.

(12)

Detta direktiv grundar sig på de principer som anges i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder (5). Enligt denna metod omfattas konstruktionen och tillverkningen av utrustning av väsentliga krav med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa krav uttrycks tekniskt i form av harmoniserade europeiska standarder, som skall antas av de olika europeiska standardiseringsorganen Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI). CEN, Cenelec och ETSI är de organ som inom ramen för detta direktiv är behöriga att anta harmoniserade standarder, som de utarbetar i enlighet med de allmänna riktlinjerna för deras samarbete med kommissionen och förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (6).

(13)

Harmoniserade standarder ger uttryck för allmänt erkänd avancerad teknik med avseende på frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet i Europeiska unionen. För den inre marknadens funktion är det därför viktigt att det finns standarder för utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet som är harmoniserade på gemenskapsnivå. När en hänvisning till en sådan standard har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning bör överensstämmelse med denna standard innebära att överensstämmelse förutsätts med de relevanta väsentliga kraven, även om andra sätt att visa sådan överensstämmelse bör tillåtas. Överensstämmelse med en harmoniserad standard innebär att dess föreskrifter uppfylls och att detta visas genom de metoder som beskrivs eller som det hänvisas till i den harmoniserade standarden.

(14)

Tillverkare av utrustning som är avsedd att anslutas till nät bör konstruera sådan utrustning på ett sätt som inte leder till oacceptabelt försämrad nätdrift när den används under normala driftsvillkor. Nätoperatörer bör konstruera sina nät på ett sätt som gör att tillverkare av utrustning som är avsedd att anslutas till nät inte åläggs orimligt merarbete för att förebygga en oacceptabelt försämrad nätdrift. De europeiska standardiseringsorganen bör ta lämplig hänsyn till detta mål (och de samlade effekterna av de relevanta typerna av elektromagnetiska fenomen) när de utarbetar harmoniserade standarder.

(15)

Det bör endast vara möjligt att släppa ut apparater på marknaden eller ta dem i bruk om tillverkaren har visat att sådana apparater är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med kraven i detta direktiv. Apparater som släpps ut på marknaden bör vara försedda med CE-märkningen varigenom överensstämmelse med detta direktiv intygas. Även om tillverkaren bör ansvara för bedömningen av överensstämmelse, och vederbörande inte behöver anlita ett oberoende organ för detta, bör det vara möjligt för tillverkaren att anlita ett sådan organ.

(16)

Skyldigheten att göra en bedömning av överensstämmelsen bör innebära att tillverkaren skall göra en bedömning av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet på grundval av relevanta fenomen för att avgöra om apparaten uppfyller de skyddskrav som ställs enligt detta direktiv.

(17)

Om en apparat kan konfigureras på olika sätt bör bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten styrka huruvida apparaten uppfyller skyddskraven i de konfigurationer som tillverkaren bedömer som representativa för normal användning i de avsedda tillämpningarna. I sådana fall bör det räcka att göra en bedömning av den konfiguration som antas alstra mest störningar och den konfiguration som är mest mottaglig för störningar.

(18)

Fasta installationer, bland annat stora maskiner och nät, kan alstra elektromagnetiska störningar eller påverkas av dessa. Det kan finnas en gränsyta mellan fasta installationer och apparater, och de elektromagnetiska störningar som alstras av fasta installationer kan påverka apparater och tvärtom. Vad beträffar den elektromagnetiska kompatibiliteten är det irrelevant om den elektromagnetiska störningen alstras av en apparat eller en fast installation. Fasta installationer och apparater bör därför omfattas av en sammanhängande och uttömmande ordning med väsentliga krav. Det bör vara möjligt att tillämpa harmoniserade standarder på fasta installationer för att bevisa överensstämmelse med de väsentliga krav som omfattas av sådana standarder.

(19)

Fasta installationer behöver på grund av deras särskilda egenskaper inte omfattas av kraven på CE-märkning och försäkran om överensstämmelse.

(20)

Bedömningen av överensstämmelse fyller inget syfte för apparater som släpps ut på marknaden för att byggas in i en bestämd fast installation och som i övrigt inte finns kommersiellt tillgängliga separat från den fasta installation som de skall byggas in i. Sådana apparater bör därför undantas från den bedömning av överensstämmelse som normalt gäller för apparater. Sådana apparater bör dock inte få äventyra överensstämmelsen hos den fasta installation som de är inbyggda i. Om en apparat byggs in i mer än en likadan fast installation bör fastställandet av dessa installationers egenskaper avseende elektromagnetisk kompatibilitet vara tillräckligt för att dispens från bedömningen av överensstämmelse skall beviljas.

(21)

En övergångsperiod behövs för att tillverkare och andra berörda parter skall få möjlighet att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

(22)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att säkerställa den inre marknadens funktion genom att kräva att utrustning skall överensstämma med en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23)

Direktiv 89/336/EEG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Bestämmelserna i detta direktiv gäller utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet. Syftet är att säkerställa den inre marknadens funktion genom att det krävs att utrustning skall överensstämma med en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. Detta direktiv är tillämpligt på utrustning i enlighet med definitionen i artikel 2.

2.   Detta direktiv skall inte tillämpas på

a)

utrustning som omfattas av direktiv 1999/5/EG,

b)

luftfartsprodukter, delar och anordningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (7),

c)

radioutrustning som används av radiosändaramatörer, i den mening som anges i radioreglementet som antagits inom ramen för Internationella teleunionens (ITU) stadga och konvention (8), om inte utrustningen är kommersiellt tillgänglig; byggsatser bestående av komponenter som skall monteras av radiosändaramatörer och kommersiell utrustning som modifieras och används av radiosändaramatörer betraktas inte som kommersiellt tillgänglig utrustning.

3.   Detta direktiv är inte tillämpligt på utrustning vars egenskaper är av sådan karaktär att

a)

den inte kan alstra eller bidra till elektromagnetisk emission som överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och annan utrustning att fungera som avsett, och

b)

dess funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras av de elektromagnetiska störningar som normalt uppstår när den används som avsett.

4.   När, för den utrustning som avses i punkt 1, de väsentliga krav som avses i bilaga I helt eller delvis anges mer specificerat i andra gemenskapsdirektiv, skall detta direktiv inte tillämpas, eller skall inte längre tillämpas, för denna utrustning med avseende på sådana krav från och med datum för dessa direktivs genomförande.

5.   Detta direktiv skall inte inverka på tillämpningen av gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning om utrustnings säkerhet.

Artikel 2

Definitioner

1.   I detta direktiv avses med

a)

utrustning: apparat eller fast installation,

b)

apparat: färdig anordning, eller en kombination av sådana anordningar, som finns kommersiellt tillgänglig som en funktionell enhet och är avsedd för slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar,

c)

fast installation: en särskild kombination av olika typer av apparater och i förekommande fall andra anordningar som är monterade, installerade och avsedda för permanent användning på en på förhand fastställd plats,

d)

elektromagnetisk kompatibilitet: en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning i denna omgivning,

e)

elektromagnetisk störning: elektromagnetiskt fenomen som kan försämra funktionen hos en utrustning; en elektromagnetisk störning kan vara elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet,

f)

tålighet: en utrustnings förmåga att fungera som avsett utan försämring i närvaro av en elektromagnetisk störning,

g)

säkerhetsändamål: ändamål för att skydda mänskligt liv eller egendom,

h)

elektromagnetisk miljö: de sammanlagda elektromagnetiska fenomen som kan observeras på en viss plats.

2.   I detta direktiv skall följande anses vara en apparat i den mening som avses i punkt 1 b:

a)

komponenter eller sammansatta inbyggnadsdelar som är avsedda att byggas in i en apparat av slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar,

b)

rörliga installationer som definieras som en kombination av apparater, och i tillämpliga fall andra anordningar, som är avsedda att flyttas och användas på ett antal olika platser.

Artikel 3

Utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att utrustning släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk endast om den uppfyller kraven i detta direktiv när den är korrekt installerad, underhållen och används för avsett ändamål.

Artikel 4

Fri rörlighet för utrustning

1.   Medlemsstaterna får inte inom sina territorier, med hänvisning till skäl har i samband med elektromagnetisk kompatibilitet, hindra att utrustning som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk.

2.   Kraven i detta direktiv får inte förhindra att följande särskilda åtgärder som avser ibruktagande eller användning av utrustning vidtas i någon medlemsstat:

a)

Åtgärder för att bemästra ett befintligt eller förutsett problem rörande elektromagnetisk kompatibilitet på en viss plats.

b)

Åtgärder som vidtas av säkerhetsskäl för att skydda allmänt tillgängliga telenät eller mottagar- eller sändarstationer när de används för säkerhetsändamål i väldefinierade spektrumsituationer.

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 98/34/EG, skall en medlemsstat anmäla dessa särskilda åtgärder till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

De särskilda åtgärder som har godkänts skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Medlemsstaterna får inte hindra att utrustning som inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv visas och/eller demonstreras på handelsmässor, utställningar eller liknande, förutsatt att det genom synlig skyltning klart framgår att sådan utrustning inte får släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk förrän den uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Demonstration får endast äga rum under förutsättning att tillräckliga åtgärder vidtas för att undvika elektromagnetiska störningar.

Artikel 5

Väsentliga krav

Utrustning som avses i artikel 1 skall uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.

Artikel 6

Harmoniserade standarder

1.   Harmoniserad standard: en teknisk specifikation som har fastställts av ett erkänt europeiskt standardiseringsorgan på uppdrag av kommissionen och i överensstämmelse med de förfaranden som föreskrivs i direktiv 98/34/EG i syfte att fastställa ett europeiskt krav. Överensstämmelse med en ”harmoniserad standard” är inte tvingande.

2.   Utrustning som överensstämmer med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall i medlemsstaterna förutsättas uppfylla de väsentliga krav i bilaga I som dessa standarder avser. Denna överensstämmelse skall endast förutsättas gälla tillämpningsområdet för de harmoniserade standarder som tillämpas och de relevanta väsentliga krav som omfattas av dessa harmoniserade standarder.

3.   Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I, skall den ta upp frågan i den ständiga kommitté som tillsatts genom direktiv 98/34/EG (nedan kallad ”kommittén”) och ange skälen för detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

4.   Vid mottagandet av kommitténs yttrande skall kommissionen fatta ett av följande beslut beträffande hänvisningarna till den harmoniserade standarden:

a)

Beslut om att inte offentliggöra dem.

b)

Beslut om att offentliggöra dem med förbehåll.

c)

Beslut om att bibehålla hänvisningen i Europeiska unionens officiella tidning.

d)

Beslut om att återkalla hänvisningen från Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om sitt beslut.

KAPITEL II

APPARATER

Artikel 7

Förfarande för bedömning av överensstämmelse för apparater

För att visa att apparater överensstämmer med de väsentliga krav som avses i bilaga I skall det förfarande som beskrivs i bilaga II (intern tillverkningskontroll) användas. Om tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom gemenskapen så önskar får emellertid även förfarandet i bilaga III följas.

Artikel 8

CE-märkning

1.   Apparater som har bedömts överensstämma med detta direktiv genom förfarandet enligt artikel 7 skall vara försedda med den CE-märkning som styrker detta. Ansvaret för anbringandet av CE-märkningen åligger tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen. CE-märkningen skall anbringas i enlighet med bestämmelserna i bilaga V.

2.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda att märkningar som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och/eller grafiska form anbringas på apparaten, förpackningen eller bruksanvisningen.

3.   Andra märkningar får anbringas på apparaten, förpackningen eller bruksanvisningen förutsatt att detta inte gör CE-märkningen mindre synlig eller läslig.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 skall tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen, om en behörig myndighet konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är berättigat, se till att apparaten överensstämmer med bestämmelserna för CE-märkning på de villkor som medlemsstaten ifråga fastställer.

Artikel 9

Övriga märken och övrig information

1.   Varje apparat skall identifieras genom typ-, tillverknings- eller serienummer eller annan information som gör att apparaten kan identifieras.

2.   Varje apparat skall åtföljas av tillverkarens namn och adress och, om vederbörande inte är etablerad inom gemenskapen, namn och adress till hans representant eller den person i gemenskapen som är ansvarig för utsläppandet av apparaten på gemenskapsmarknaden.

3.   Tillverkaren skall informera om eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som skall vidtas i samband med montering, installation, underhåll eller användning av apparaten för att apparaten skall överensstämma med skyddskraven i bilaga I punkt 1 när den tas i bruk.

4.   Apparater vars överensstämmelse med skyddskraven inte är säkerställd i bostadsområden skall åtföljas av en tydlig uppgift om denna begränsade användning, i förekommande fall även på förpackningen.

5.   De anvisningar som åtföljer apparaten skall innehålla den information som är nödvändig för att möjliggöra användning av apparaten i överensstämmelse med det ändamål som apparaten är avsedd för.

Artikel 10

Skyddsklausul

1.   Om en medlemsstat konstaterar att en apparat med CE-märkning inte uppfyller kraven i detta direktiv, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka apparaten från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk eller begränsa dess fria rörlighet.

2.   Medlemsstaten i fråga skall omgående underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje sådan åtgärd, med angivande av skälen och i synnerhet om den bristande överensstämmelsen beror på

a)

underlåtenhet att uppfylla de väsentliga kraven i bilaga I, då apparaten inte överensstämmer med de harmoniserade standarder som avses i artikel 6,

b)

felaktig tillämpning av de harmoniserade standarder som avses i artikel 6,

c)

brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.

3.   Kommissionen skall samråda med de berörda parterna så snart som möjligt och därefter underrätta medlemsstaterna om den finner att åtgärden är berättigad eller ej.

4.   Om åtgärden som avses i punkt 1 hänför sig till brister i de harmoniserade standarderna skall kommissionen, efter samråd med parterna och om den medlemsstat som har vidtagit åtgärden avser att hålla fast vid den, ta upp frågan inför kommittén och inleda förfarandet enligt artikel 6.3 och 6.4.

5.   Om den bristfälliga apparaten har genomgått det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i bilaga III, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder med avseende på den som utarbetat det utlåtande som avses i bilaga III punkt 3 och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 11

Beslut om att återkalla, förbjuda eller begränsa den fria rörligheten för apparater

1.   I beslut som fattats enligt detta direktiv om att återkalla en apparat från marknaden, förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden eller ibruktagande av den eller begränsa dess fria rörlighet skall de exakta skälen för beslutet anges. Sådana beslut skall utan dröjsmål meddelas den berörda parten, som samtidigt skall underrättas om vilka rättsmedel som står till hans förfogande enligt gällande nationell lagstiftning i medlemsstaten ifråga och vilka tidsfrister som gäller för sådana rättsmedel.

2.   Innan beslut enligt punkt 1 fattas skall tillverkaren, hans representant eller andra berörda parter få möjlighet att framföra sina synpunkter, utom i de fall det inte är möjligt på grund av åtgärdens brådskande karaktär, vilket i synnerhet kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Artikel 12

Anmälda organ

1.   Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla vilka organ de har utsett att utföra de uppgifter som avses i bilaga III. Medlemsstaterna skall tillämpa de kriterier som föreskrivs i bilaga VI när de fastställer vilka organ som skall utses.

I anmälan skall det anges om dessa organ är utsedda att utföra de uppgifter som avses i bilaga III för alla apparater som omfattas av detta direktiv och/eller de väsentliga krav som avses i bilaga I eller om de är utsedda endast för vissa särskilda aspekter och/eller kategorier av apparater.

2.   Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställts genom tillämpliga harmoniserade standarder skall antas uppfylla kriterierna i bilaga VI som omfattas av dessa harmoniserade standarder. Kommissionen skall offentliggöra hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över anmälda organ i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall se till att denna lista hålls aktuell.

4.   Om en medlemsstat finner att ett anmält organ inte längre uppfyller de kriterier som anges i bilaga VI, skall den underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen skall återkalla hänvisningen till det organet från den förteckning som avses i punkt 3.

KAPITEL III

FASTA INSTALLATIONER

Artikel 13

Fasta installationer

1.   Apparater som har släppts ut på marknaden och som kan byggas in i en fast installation skall omfattas av alla tillämpliga bestämmelser för apparater i detta direktiv.

Bestämmelserna i artiklarna 5, 7, 8 och 9 skall dock inte vara obligatoriska för apparater som är avsedda att byggas in i en bestämd fast installation och inte är kommersiellt tillgängliga på annat sätt. I sådana fall skall den fasta installationens identitet och dess egenskaper avseende elektromagnetisk kompatibilitet framgå av den medföljande dokumentationen tillsammans med de försiktighetsåtgärder som skall vidtas när apparaten byggs in i den fasta installationen för att installationens överensstämmelse inte skall äventyras. Den information som avses i artikel 9.1 och 9.2 skall också finnas i denna dokumentation.

2.   Om det finns tecken på att den fasta installationen brister i överensstämmelse, särskilt om klagomål framförs om att störningar alstras av installationen, får den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter begära bevis på den fasta installationens överensstämmelse och, när det är relevant, inleda en bedömning.

Om bristande överensstämmelse konstateras får behöriga myndigheter kräva att lämpliga åtgärder vidtas så att installationen överensstämmer med skyddskraven i bilaga I, punkt 1.

3.   Medlemsstaterna skall införa de bestämmelser som krävs för att den eller de personer skall kunna identifieras som ansvarar för att fastställa att en fast installation överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Upphävande

Direktiv 89/336/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 20 juli 2007.

Hänvisningar till direktiv 89/336/EEG skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får inte hindra utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av utrustning som överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 89/336/EEG och som släppts ut på marknaden före den 20 juli 2009.

Artikel 16

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 januar 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 juli 2007. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 december 2007

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 220, 16.9.2003, s. 13.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 november 2004.

(3)  EGT L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

(6)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(8)  Internationella teleunionens stadga och konvention, antagna vid diplomatkonferensen i Genève 1992 och ändrade vid diplomatkonferensen i Kyoto 1994.


BILAGA I

VÄSENTLIGA KRAV SOM AVSES I ARTIKEL 5

1.   Skyddskrav

Utrustning skall med beaktande av aktuell tillämpbar teknik vara så konstruerad och tillverkad att

a)

den elektromagnetiska störning den alstrar inte överskrider den nivå över vilken radio- och teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett,

b)

den har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att dess avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras.

2.   Särskilda krav för fasta installationer

Installation och avsedd användning av komponenter:

En fast installation skall installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med informationen om hur dess komponenter är avsedda att användas för att uppfylla skyddskraven enligt punkt 1. God branschpraxis skall dokumenteras och den eller de ansvariga personerna skall hålla dokumentationen tillgänglig för kontroll för berörda nationella myndigheter så länge som den fasta installationen är i drift.


BILAGA II

FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE ENLIGT ARTIKEL 7

(Intern tillverkningskontroll)

1.

Tillverkaren skall utföra en bedömning av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet på grundval av relevanta fenomen så att de skyddskrav som föreskrivs i bilaga I punkt 1 är uppfyllda. En korrekt tillämpning av samtliga tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall motsvara bedömningen av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet.

2.

Vid bedömningen av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet skall alla normala villkor för den avsedda driften beaktas. Om apparaten kan konfigureras på olika sätt skall bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten styrka att apparaten uppfyller de skyddskrav som föreskrivs i bilaga I punkt 1 i samtliga möjliga konfigurationer som tillverkaren anger vara representativa för den användning som apparaten är avsedd för.

3.

I enlighet med bestämmelserna i bilaga IV skall tillverkaren utarbeta teknisk dokumentation som visar att apparaten överensstämmer med de väsentliga kraven i detta direktiv.

4.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de behöriga myndigheterna under åtminstone tio år räknat från den dag då apparaten slutade tillverkas.

5.

Apparatens överensstämmelse med alla relevanta väsentliga krav skall intygas genom en EG-försäkran om överensstämmelse, avgiven av tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen.

6.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall hålla EG-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för de behöriga myndigheterna under en period på åtminstone tio år räknat från den dag då apparaten slutade tillverkas.

7.

Om varken tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom gemenskapen, skall skyldigheten att hålla EG-försäkran om överensstämmelse samt den tekniska dokumentationen tillgängliga för de behöriga myndigheterna åligga den person som släpper ut apparaten på gemenskapsmarknaden.

8.

Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkterna tillverkas i överensstämmelse med den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 och med de bestämmelser i detta direktiv som är tillämpliga på produkterna.

9.

Den tekniska dokumentationen och EG-försäkran om överensstämmelse skall utarbetas i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV.


BILAGA III

FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE ENLIGT ARTIKEL 7

1.

Detta förfarande består i att tillämpa bilaga II med följande kompletteringar.

2.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall överlämna den tekniska dokumentationen till det anmälda organet som avses i artikel 12 och anmoda det anmälda organet att göra en bedömning. Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall ange för det anmälda organet vilka aspekter av de väsentliga kraven som skall bedömas av det anmälda organet.

3.

Det anmälda organet skall gå igenom den tekniska dokumentationen och bedöma huruvida det ordentligt framgår av den att de krav i direktivet som skall bedömas är uppfyllda. Om det bekräftas att apparaten överensstämmer, skall det anmälda organet till tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen utfärda ett utlåtande i vilket apparatens överensstämmelse bekräftas. Detta utlåtande skall endast omfatta de aspekter av de väsentliga kraven som det anmälda organet har bedömt.

4.

Tillverkaren skall foga det anmälda organets utlåtande till den tekniska dokumentationen.


BILAGA IV

TEKNISK DOKUMENTATION OCH EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1.   Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma apparatens överensstämmelse med de väsentliga kraven. Den skall innehålla en redogörelse för apparatens konstruktion och tillverkning och särskilt

en allmän beskrivning av apparaten,

bevis, i förekommande fall, på överensstämmelse med de helt eller delvis tillämpade harmoniserade standarderna,

om tillverkaren inte eller bara delvis har tillämpat harmoniserade standarder, en beskrivning av och redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla de väsentliga kraven enligt direktivet tillsammans med en beskrivning av bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten enligt bilaga II punkt 1, resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar, provningsrapporter osv.,

ett utlåtande från det anmälda organet, när förfarandet i bilaga III har följts.

2.   EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse skall åtminstone innehålla

en hänvisning till detta direktiv,

en identifiering av den apparat som försäkran avser i enlighet med artikel 9.1,

tillverkarens namn och adress och, om tillämpligt, namn och adress till hans representant i gemenskapen,

daterad hänvisning till de specifikationer enligt vilka försäkran om överensstämmelse avges för att garantera apparatens överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv,

datum för utfärdandet av försäkran,

identifiering och underskrift av den person som har befogenhet att göra åtaganden för tillverkarens eller dennes representants räkning.


BILAGA V

CE-MÄRKNING ENLIGT ARTIKEL 8

CE-märkningen skall bestå av bokstäverna ”CE” i följande utformning:

Image

CE-märkningen måste vara minst 5 mm hög. Om CE-märkningen förminskas eller förstoras måste de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

CE-märkningen måste vara anbringad på apparaten eller på dess informationsskylt. Om detta inte är möjligt eller motiverat på grund av apparatens karaktär, skall CE-märkningen anbringas på eventuell förpackning och i medföljande dokument.

Om apparaten omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, skall det av CE-märkningen framgå att apparaten även uppfyller bestämmelserna i dessa andra direktiv.

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilken ordning som skall tillämpas, skall det av CE-märkningen emellertid endast framgå att apparaten överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer den berörda apparaten.


BILAGA VI

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ORGAN SOM SKALL ANMÄLAS

1.

De organ som anmäls av medlemsstaterna skall uppfylla följande minimivillkor:

a)

Tillgång till personal och nödvändiga medel och utrustning.

b)

Teknisk kompetens och professionell integritet hos personalen.

c)

Oberoende ställning vid utarbetandet av de rapporter och utförandet av de kontrollfunktioner som föreskrivs i detta direktiv.

d)

Oberoende ställning hos ledning och teknisk personal i förhållande till alla berörda parter, grupper och personer med direkt eller indirekt anknytning till utrustningen i fråga.

e)

Tystnadsplikt för personalen.

f)

Innehav av ansvarsförsäkring såvida inte sådant ansvar täcks av medlemsstaten enligt nationell lagstiftning.

2.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera att villkoren enligt punkt 1 uppfylls.


BILAGA VII

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 89/336/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 2.1 a, b och c

Artikel 1.2

Artikel 2.1 e

Artikel 1.3

Artikel 2.1 f

Artikel 1.4

Artikel 2.1 d

Artikel 1.5 och 1.6

Artikel 2.1

Artikel 1.1

Artikel 2.2

Artikel 1.4

Artikel 2.3

Artikel 1.2 c

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 och bilaga I

Artikel 5

Artikel 4.1

Artikel 6

Artikel 4.2

Artikel 7.1 a

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 7.1 b

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8.1

Artikel 6.3 och 6.4

Artikel 8.2

Artikel 9.1

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 9.2

Artikel 10.3 och 10.4

Artikel 9.3

Artikel 10.5

Artikel 9.4

Artikel 10.3

Artikel 10.1 första stycket

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.1 andra stycket

Artikel 8

Artikel 10.2

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.6

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 18

Bilaga I punkt 1

Bilaga IV punkt 2

Bilaga I punkt 2

Bilaga V

Bilaga II

Bilaga VI

Bilaga III sista stycket

Artikel 9.5


31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/38


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/109/EG

av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 44 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Effektiva, öppna och integrerade värdepappersmarknader bidrar till utvecklingen av en verklig inre marknad i gemenskapen och befrämjar tillväxt och skapande av arbetstillfällen genom att fördelningen av investeringskapital förbättras samtidigt som kostnaderna reduceras. Möjligheten att i god tid kunna få korrekt och fullständig information om emittenter skapar ett bestående förtroende bland investerarna och gör det möjligt att göra välgrundade bedömningar av företagens resultat och tillgångar. Detta förbättrar såväl skyddet för investerarna som marknadens effektivitet.

(2)

Därför bör emittenterna sörja för tillräcklig öppenhet gentemot investerarna genom ett regelbundet informationsflöde. Av samma skäl bör även aktieägare, eller fysiska och juridiska personer som har rösträtt eller som innehar finansiella instrument som ger rätt att förvärva befintliga aktier med rösträtt, informera emittenter om förvärv eller andra förändringar som rör större andelar i företag, så att emittenterna kan hålla allmänheten underrättad.

(3)

I kommissionens meddelande av den 11 maj 1999”Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan” anges en rad åtgärder som är nödvändiga om den inre marknaden för finansiella tjänster skall kunna förverkligas. Vid sitt möte i Lissabon i mars 2000 uppmanade vidare Europeiska rådet till fullständigt genomförande av handlingsplanen senast 2005. I handlingsplanen understryks att ett direktiv om skärpta krav på offentliggörande av uppgifter bör utarbetas, vilket också bekräftades av Europeiska rådet i Barcelona i mars 2002.

(4)

Detta direktiv bör vara förenligt med de uppgifter och skyldigheter som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och medlemsstaternas centralbanker tilldelats enligt fördraget och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och för Europeiska centralbanken. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de medlemsstaters centralbanker vars aktier i dag är upptagna till handel på en reglerad marknad, i syfte att garantera att målen i gemenskapens primärrätt efterlevs.

(5)

Förbättrad harmonisering av nationella bestämmelser om krav på regelbundet återkommande och löpande information från emittenter borde kunna ge ett gott skydd för investerare inom hela gemenskapen. Detta direktiv påverkar emellertid inte gällande gemenskapslagstiftning när det gäller emittering av andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ, eller andelar i sådana företag som förvärvas eller avyttras.

(6)

Tillsynen över emittenter av aktier eller av skuldebrev vars nominella värde per enhet understiger 1 000 euro, torde för detta direktivs syften lämpligen utföras av den medlemsstat i vilken respektive emittent har sitt säte. I detta avseende är det också viktigt att bestämmelserna i detta direktiv är konsekventa i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (4). Enligt samma principer bör det finnas viss flexibilitet så att emittenter i tredjeland och gemenskapsföretag som endast emitterar andra värdepapper än de ovannämnda kan välja hemmedlemsstat.

(7)

Ett gott skydd för investerare i hela gemenskapen skulle medverka till att undanröja hinder för att värdepapper tas upp till handel på reglerade marknader som är belägna eller som bedriver verksamhet i en annan medlemsstat. En annan medlemsstat än företagets hemmedlemsstat bör inte längre ha rätt att begränsa möjligheten att ta upp värdepapper till handel på sina reglerade marknader genom att tillämpa strängare krav på regelbundet återkommande och löpande information om de emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på reglerade marknader.

(8)

Undanröjande av hinder på grundval av principen om hemmedlemsstat enligt detta direktiv bör inte påverka områden som inte omfattas av detta direktiv, t.ex. aktieägares rätt att ingripa i en emittents förvaltning. Det bör inte heller påverka hemmedlemsstatens rätt att begära att emittenten dessutom offentliggör delar av eller all obligatorisk information i pressen.

(9)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (5) har redan inneburit ett första steg mot samordning av redovisningsstandarderna i gemenskapen för de emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på reglerade marknader och som är skyldiga att upprätta koncernredovisning. Således har det redan inrättats ett särskilt system för emittenter, dvs. regler som går utöver de generella bestämmelser för alla företag som fastställs i bolagsrättsdirektiven. Detta direktiv bygger vidare på det systemet i fråga om årlig redovisning och delårsrapportering, inklusive principen att ge en rättvisande bild av en emittents tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och vinst eller förlust. Ett sammandrag av bokslutet inkluderat i halvårsrapporten utgör också tillräcklig grund för att ge en rättvisande bild av de första sex månaderna av en emittents räkenskapsår.

(10)

Den årliga redovisningen bör tillhandahålla information om verksamheten varje år från och med det att en emittents värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad. Investerare på en värdepappersmarknad är bara betjänta av förbättrad jämförbarhet mellan årliga redovisningar om de kan lita på att informationen offentliggörs inom en viss tid efter räkenskapsårets slut. När det gäller skuldebrev som togs upp till handel på en reglerad marknad före den 1 januari 2005 och som har utfärdats av emittenter som har sitt säte i ett tredjeland, kan hemmedlemsstaten under vissa förutsättningar medge att emittenter inte upprättar årliga redovisningar i enlighet med de normer som krävs enligt detta direktiv.

(11)

Genom detta direktiv införs mer omfattande halvårsrapporter för emittenter av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Därigenom bör investerare kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens situation.

(12)

En hemmedlemsstat får föreskriva undantag från halvårsrapportering för emittenter av skuldebrev när det gäller

kreditinstitut som i mindre omfattning emitterar skuldebrev, eller

emittenter som redan är verksamma när detta direktiv träder i kraft och som enbart emitterar skuldebrev som är villkorslöst och oåterkalleligen garanterade av hemmedlemsstaten eller av någon av dess regionala eller lokala myndigheter, eller

under en övergångsperiod på tio år, skuldebrev som togs upp till handel på en reglerad marknad före den 1 januari 2005 och som enbart är riktade till professionella investerare. Om ett sådant undantag medges av hemmedlemsstaten får det inte utsträckas till att gälla alla skuldebrev som tas upp till handel på en reglerad marknad därefter.

(13)

Europaparlamentet och rådet välkomnar kommissionens åtagande att skyndsamt överväga att förbättra öppenheten i fråga om ersättningspolitik, den totala utbetalda ersättningen (inbegripet osäkra eller försenade ersättningar) och de naturaförmåner som varje enskild medlem i administrations-, lednings- eller kontrollorganen åtnjuter, enligt handlingsplanen för ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen” av den 21 maj 2003, samt kommissionens avsikt att inom en snar framtid lägga fram en rekommendation i detta hänseende.

(14)

Hemmedlemsstaten bör uppmuntra emittenter vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har sin huvudsakliga verksamhet inom utvinningsindustrin, att i den årliga redovisningen offentliggöra betalningar som gjorts till regeringar. Hemmedlemsstaten bör även uppmuntra till ökad öppenhet när det gäller sådana betalningar i enlighet med vad som beslutas i olika finansiella forum på internationell nivå.

(15)

Genom detta direktiv kommer halvårsrapportering att bli obligatoriskt även för emittenter som enbart emitterar skuldebrev på reglerade marknader. Undantag bör endast medges för den interinstitutionella marknaden på grundval av ett nominellt belopp per enhet på minst 50 000 euro enligt direktiv 2003/71/EG. Om skuldebreven emitteras i en annan valuta bör undantag endast vara möjliga om det nominella värdet per enhet i denna valuta på emissionsdagen motsvarar minst 50 000 euro.

(16)

För att tillförlitlig information om aktieemittenternas resultat och verksamhet under räkenskapsåret skall kunna bli tillgänglig i god tid krävs också tätare interimistisk information. Det bör därför införas ett krav på att offentliggöra en delårsredogörelse under den första halvan och en andra delårsredogörelse under den andra halvan av ett räkenskapsår. Emittenter av aktier som redan offentliggör kvartalsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal bör inte vara skyldiga att offentliggöra delårsredogörelser.

(17)

Lämpliga ansvarsregler bör gälla för emittenterna och deras administrations, lednings- eller kontrollorgan, eller för ansvariga personer inom det emitterande företaget, i enlighet med varje medlemsstats nationella lagar och andra författningar. Medlemsstaterna bör själva få fastställa ansvarets omfattning.

(18)

Allmänheten bör få information om större förändringar i aktieinnehavet i de företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som är belägen eller som bedriver verksamhet i gemenskapen. På grundval av information om sådana affärer bereds investerarna möjlighet att förvärva eller avyttra aktier med full vetskap om förändringar i röstfördelningen; vidare skulle detta leda till att kontrollen av emittenter av aktier förbättras och generellt sett till större öppenhet och insyn vad gäller större kapitalrörelser. Information om aktier eller finansiella instrument enligt artikel 13 som ställts som säkerhet bör lämnas under vissa omständigheter.

(19)

Artiklarna 9 och 10c bör inte gälla aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) när de fullgör uppgiften som monetära myndigheter, såvida inte de rösträtter som är förenade med sådana aktier utnyttjas; hänvisningen till ”på kort sikt” i artikel 11 bör anses som en hänvisning till kredittransaktioner som genomförts i enlighet med fördraget och Europeiska centralbankens (ECB) rättsakter, särskilt ECB:s riktlinje om penningpolitiska instrument och förfaranden samt TARGET, och kredittransaktioner som syftar till att fullgöra motsvarande uppgifter i enlighet med nationella bestämmelser.

(20)

För att undvika onödiga bördor för vissa marknadsaktörer och för att klargöra vem som i praktiken utövar inflytande över en emittent, behövs det inga krav på underrättelse om större innehav av aktier eller andra finansiella instrument enligt artikel 13 som ger rätt att förvärva aktier med avseende på marknadsgaranter eller depåhållare, eller om innehav av aktier eller finansiella instrument som förvärvas med clearing och avveckling av transaktioner som enda syfte, inom ramen för de begränsningar och garantier som skall tillämpas i hela gemenskapen. Hemmedlemsstaten bör ha möjlighet att föreskriva begränsade undantag när det gäller innehav av aktier i handelslager hos kreditinstitut och värdepappersföretag.

(21)

För att klargöra vem som i praktiken innehar ett större antal aktier eller andra finansiella instrument från samma emittent i hela gemenskapen bör moderföretag inte vara skyldiga att lägga ihop sina egna innehav med de innehav som förvaltas av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller värdepappersföretag, under förutsättning att sådana företag utövar sin rösträtt oberoende av moderföretaget och uppfyller vissa andra villkor.

(22)

Den löpande informationen till innehavare av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad bör även fortsättningsvis baseras på principen om likabehandling. Sådan likabehandling omfattar endast aktieägare i samma position och påverkar således inte frågan om respektive akties röststyrka. I linje med samma resonemang bör innehavare av skuldebrev med lika risk och lika avkastning (pari passu) även fortsättningsvis behandlas lika, även när det gäller statliga skuldebrev. Informationen till innehavare av aktier och/eller skuldebrev vid bolagsstämmor och motsvarande bör underlättas. I synnerhet bör sådana innehavare av aktier och/eller skuldebrev som är bosatta utomlands ges ökad möjlighet att delta, genom att det blir möjligt för dem att utse fullmaktsinnehavare med rätt att agera på deras vägnar. Av samma skäl bör det avgöras vid en bolagsstämma eller motsvarande möte för innehavare av aktier och/eller skuldebrev huruvida modern informations- och kommunikationsteknik bör införas för dessa ändamål. I sådant fall bör emittenterna införa rutiner för att effektivt kunna informera innehavarna av deras aktier och/eller skuldebrev, i den mån det är möjligt för dem att identifiera dessa.

(23)

För att hinder skall kunna undanröjas och för att kunna garantera verkningsfull tillämpning av gemenskapens nya informationskrav krävs det också att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten svarar för att adekvata kontroller utförs. Detta direktiv bör åtminstone innehålla minimikrav på att finansiell information skall göras tillgänglig i god tid. Det bör därför finnas åtminstone ett dokumentations- och lagringssystem i varje medlemsstat.

(24)

Krav på att emittenten skall översätta regelbundet återkommande och löpande information till språken i alla de medlemsstater där dess värdepapper är upptagna till handel är inte ett steg mot ytterligare integration av värdepappersmarknaderna, utan uppfattas i stället som ett negativt incitament för gränsöverskridande upptagande till handel på reglerade marknader. Emittenterna bör därför i vissa fall ha rätt att sammanställa informationen på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar. Eftersom det kräver extra ansträngning att dra till sig investerare från övriga medlemsstater och från tredjeländer, bör medlemsstaterna inte heller längre hindra aktieägare, personer som utövar rösträtt eller innehavare av finansiella instrument från att uppfylla sin skyldighet att underrätta emittenterna på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

(25)

Investerarnas tillgång till information om emittenter bör organiseras bättre på gemenskapsnivå så att integreringen av de europeiska kapitalmarknaderna aktivt kan främjas. De investerare som inte är bosatta i emittentens hemmedlemsstat bör behandlas likvärdigt med investerare som är bosatta i emittentens hemmedlemsstat när de söker sådan information. Detta kan uppnås om hemmedlemsstaten säkerställer efterlevnaden av minimikraven för offentliggörande av information i hela gemenskapen på ett snabbt sätt och på en icke-diskriminerande grund, beroende på vilken typ av obligatorisk information det rör sig om. Dessutom bör den information som offentliggörs finnas tillgänglig i hemmedlemsstaten i centraliserad form som gör det möjligt att upprätta ett europeiskt nätverk, tillgängligt till överkomlig kostnad för privata investerare, utan att detta medför onödig dubblering av registreringskraven för emittenterna. Emittenter bör dra nytta av fri konkurrens när de väljer medier eller operatörer för att offentliggöra information enligt detta direktiv.

(26)

För att ytterligare underlätta investerarnas tillgång till information om företag i olika medlemsstater bör de nationella tillsynsmyndigheterna också utforma riktlinjer för elektroniska informationsnät, i nära samarbete med andra berörda parter, i första hand emittenter, investerare, marknadsaktörer, operatörer som driver reglerade marknader och andra aktörer som tillhandahåller finansiell information.

(27)

För bästa möjliga investerarskydd och för att kunna garantera väl fungerande reglerade marknader, bör det föreskrivas att även emittenter som inte har sitt säte i en medlemsstat och som inte omfattas av artikel 48 i fördraget skall omfattas av de krav på offentliggörande av information som gäller för emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på reglerade marknader. Det bör även garanteras att all information om en emittent med eller utan säte inom gemenskapen som måste offentliggöras i tredjeland men inte i medlemsstaterna också görs tillgänglig för allmänheten i gemenskapen.

(28)

Varje medlemsstat bör utse en central behörig myndighet som skall ha det slutliga ansvaret för att övervaka att de bestämmelser som antas till följd av detta direktiv följs, samt ansvara för det internationella samarbetet. Myndigheten bör vara administrativ och oavhängig från alla ekonomiska aktörer, så att risken för intressekonflikter undviks. Medlemsstaterna får dock utse en annan behörig myndighet för att kontrollera om den information som avses i detta direktiv har utformats i enlighet med relevanta ramverk för rapportering och vidta lämpliga åtgärder när en överträdelse upptäcks; denna behöver inte vara en administrativ myndighet.

(29)

För att den gränsöverskridande verksamheten skall kunna expandera krävs ett förbättrat samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna, vilket bör innefatta utförliga bestämmelser för informationsutbyte samt för förebyggande åtgärder. Organiseringen av reglerings- och tillsynsfunktioner i varje medlemsstat bör inte hindra ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna.

(30)

Vid rådets möte den 17 juli 2000 inrättades en visemannakommitté för regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna. Denna kommitté föreslog i sin slutrapport att en ny lagstiftningsprocess bestående av fyra nivåer borde införas; de fyra nivåerna skulle vara allmänna principer, genomförandeåtgärder av teknisk karaktär, samarbete mellan tillsynsmyndigheterna samt ett mer kraftfullt genomförande av gemenskapslagstiftningen. Detta direktiv bör begränsas till de övergripande principerna, medan de tekniska detaljerna bör anges i genomförandeåtgärder som skall antas av kommissionen med bistånd av Europeiska värdepapperskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2001/528/EG (6).

(31)

I den resolution som antogs av Europeiska rådet i Stockholm i mars 2001 godkändes innehållet i visemannakommitténs rapport och den föreslagna lagstiftningsprocessen i fyra nivåer såsom ett redskap för en mer effektiv och öppen värdepapperslagstiftning på gemenskapsnivå.

(32)

I den resolutionen anges det vidare att metoden med genomförandeåtgärder borde användas oftare, så att de tekniska bestämmelserna kan hållas aktuella med tanke på marknadens och tillsynssystemens utveckling, och att tidsfrister bör fastställas för genomförandeåtgärdernas alla etapper.

(33)

Europaparlamentet godkände också visemannakommitténs slutrapport genom en resolution av den 5 februari 2002 om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster, på grundval av en högtidlig förklaring av kommissionens ordförande inför Europaparlamentet samt en skrivelse av den 2 oktober 2001 från kommissionens ledamot med ansvar för den inre marknaden till ordföranden för parlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor avseende garantier för Europaparlamentets roll i processen.

(34)

Från det att ett utkast till genomförandeåtgärder översänds till Europaparlamentet bör parlamentet få tre månader på sig för att granska de föreslagna bestämmelserna och avge sitt yttrande. Denna period bör dock kunna förkortas i brådskande och vederbörligen motiverade fall. Om Europaparlamentet antagit en resolution inom den angivna tidsramen bör kommissionen åter se över de föreslagna bestämmelserna.

(35)

För att kunna ta hänsyn till den framtida utvecklingen på värdepappersmarknaderna kan det bli nödvändigt att anta genomförandeåtgärder av teknisk art. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder, förutsatt att dessa inte påverkar grundvalarna för detta direktiv och att kommissionen agerar enligt direktivets principer och efter samråd med Europeiska värdepapperskommittén.

(36)

Vid utövandet av sina genomförandebefogenheter enligt detta direktiv bör kommissionen respektera följande principer:

behovet av att bland investerare skapa förtroende för finansiella marknader genom att främja höga normer för insyn avseende finansiella marknader,

behovet av att kunna erbjuda investerarna ett brett utbud av konkurrerande investeringar samt informations- och skyddsnivåer som är skräddarsydda efter deras omständigheter,

behovet av att se till att oberoende tillsynsmyndigheter tillämpar bestämmelserna konsekvent, särskilt när det gäller kampen mot ekonomisk brottslighet,

behovet av en hög grad av insyn och samråd med alla marknadsaktörer, liksom med Europaparlamentet och rådet,

behovet av att uppmuntra innovation på finansmarknaderna om de skall kunna bli dynamiska och effektiva,

behovet av att kunna garantera marknadsintegritet genom noggrann och reaktiv övervakning av finansiella innovationer,

betydelsen av att kunna minska kostnaderna för och öka tillgången till kapital,

den långsiktiga balansen mellan kostnader och nytta för marknadsaktörerna (inklusive små och medelstora företag och privata investerare) i alla genomförandeåtgärder,

behovet av att kunna främja gemenskapens finansmarknaders internationella konkurrenskraft, utan att detta påverkar en välbehövlig utvidgning av det internationella samarbetet,

behovet av att uppnå lika villkor för alla marknadsaktörer genom att införa bestämmelser på gemenskapsnivå varje gång det är påkallat,

behovet av att respektera skillnader mellan nationella marknader när dessa skillnader inte inkräktar på den inre marknadens sammanhållning,

behovet av att säkerställa samordningen med annan gemenskapslagstiftning inom detta område, eftersom skillnader i information och brist på insyn kan äventyra marknadernas funktion och framför allt skada konsumenter och privata investerare.

(37)

För att kunna garantera att detta direktivs krav eller genomförandeåtgärder uppfylls bör alla överträdelser av dessa krav eller åtgärder spåras utan dröjsmål och om nödvändigt åtgärdas genom sanktioner. De åtgärder och sanktioner som införs skall vara tillräckligt avskräckande, stå i proportion till överträdelsen och tillämpas konsekvent. Medlemsstaterna bör se till att de beslut som fattas av behöriga nationella myndigheter kan överklagas i domstol.

(38)

Detta direktiv syftar till att skärpa gällande insynskrav när det gäller emittenters och investerares förvärv eller avyttring av större värdepappersinnehav i emittenter vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Detta direktiv ersätter också en del av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (7). För att insynskraven skall kunna samlas i en enda rättsakt är det nödvändigt att det direktivet ändras i enlighet med detta. En sådan ändring bör emellertid inte påverka medlemsstaternas möjlighet att införa ytterligare krav enligt artiklarna 42-63 i direktiv 2001/34/EG som fortsätter att gälla.

(39)

Detta direktiv är förenligt med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. (8)

(40)

Detta direktiv är upprättat med full hänsyn till grundläggande rättigheter och i enlighet med de principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(41)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa investerarnas förtroende genom att kräva samma öppenhet i hela gemenskapen och på så sätt bidra till fullbordandet av den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grundval av befintlig gemenskapslagstiftning och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(42)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1.   I detta direktiv fastställs krav på offentliggörande av regelbundet återkommande och löpande information om emittenter som har givit ut värdepapper vilka redan är upptagna till handel på en reglerad marknad som är belägen eller som bedriver verksamhet i någon medlemsstat.

2.   Detta direktiv skall inte tillämpas på andelar som emitterats av företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ eller andelar som förvärvas eller avyttras i sådana företag.

3.   Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de bestämmelser som anges i artikel 16.3 och artikel 18.2-18.4 på värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad när de har emitterats av medlemsstaterna eller av deras regionala eller lokala myndigheter.

4.   Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa artikel 17 på sina nationella centralbanker när de har emitterat aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad om upptagandet ägde rum före den 20 januari 2005.

Artikel 2

Definitioner

1.   I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

värdepapper: överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 4.1 nr 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (10), med undantag av penningmarknadsinstrument enligt definitionen i artikel 4.1 nr 19 i det direktivet med en löptid som understiger tolv månader, på vilka nationell lagstiftning får tillämpas.

b)

skuldebrev: obligationer eller andra former av överlåtbara skuldförbindelser, med undantag av sådana värdepapper som motsvarar aktier i bolag eller som, om de konverteras eller om de rättigheter som de ger utövas, ger rätt att förvärva aktier eller värdepapper som motsvarar aktier.

c)

reglerad marknad: en marknad som faller inom definitionen i artikel 4.1 nr 14 i direktiv 2004/39/EG.

d)

emittent: en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person, inklusive en stat, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, där emittenten i det fall det förekommer depåbevis som motsvarar värdepapper skall anses vara den som emitterat de värdepapper som depåbeviset motsvarar.

e)

aktieägare: en fysisk eller juridisk person som lyder under privaträtt eller offentlig rätt och som direkt eller indirekt innehar

i)

aktier från emittenten i eget namn och för egen räkning,

ii)

aktier från emittenten i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning,

iii)

depåbevis, i vilket fall dess innehavare skall anses vara innehavaren av de underliggande aktier som depåbeviset motsvarar,

f)

kontrollerat företag: ett företag där

i)

en fysisk eller juridisk person förfogar över en majoritet av rösterna, eller

ii)

en fysisk eller juridisk person har rätt att utse eller avsätta en majoritet av ledamöterna i administrations-, lednings- eller kontrollorganet och samtidigt är aktieägare eller ledamot i företaget, eller

iii)

en fysisk eller juridisk person är aktieägare eller ledamot och ensam kontrollerar en majoritet av aktieägarnas eller ledamöternas röster enligt överenskommelse med andra aktieägare eller ledamöter i företaget, eller

iv)

en fysisk eller juridisk person har befogenhet att utöva eller faktiskt utövar ett bestämmande inflytande eller kontroll.

g)

företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ: värdepappersfonder och investeringsbolag,

i)

som har till syfte att göra kollektiva investeringar med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning, och

ii)

vars andelar på innehavarens begäran återköps eller inlöses direkt eller indirekt med medel ur företagets tillgångar.

h)

andelar i ett företag för kollektiva investeringar: värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis för andelsrätt i ett sådant företags tillgångar.

i)

hemmedlemsstat:

i)

om det gäller emittent av skuldebrev vars nominella värde per enhet understiger 1 000 euro eller en emittent av aktier

om emittenten har sitt säte i gemenskapen: den medlemsstat där den har sitt säte,

emittenten har sitt säte i tredjeland: den medlemsstat där emittenten är skyldig att årligen registrera information hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 10 i direktiv 2003/71/EG.

Definitionen av ”hemmedlemsstat” skall tillämpas för skuldebrev i andra valutor än euro, förutsatt att värdet av det nominella värdet per enhet på emissionsdagen understiger 1 000 euro, om det inte är nästan lika med 1 000 euro.

ii)

om emittenten inte omfattas av punkt i ovan: den medlemsstat som emittenten valt av alla medlemsstater där emittenten har sitt säte och de medlemsstater som har tagit upp dess värdepapper till handel på en reglerad marknad på sina territorier. Emittenten får endast välja en medlemsstat som hemmedlemsstat. Detta val skall gälla för åtminstone tre år, såvida inte emittentens värdepapper inte längre är upptagna till handel på någon reglerad marknad i gemenskapen.

j)

värdmedlemsstat: en medlemsstat annan än hemmedlemsstaten där värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

k)

obligatorisk information: all information som emittenten eller varje annan person som ansökt om att få ett värdepapper upptaget till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke är skyldig att offentliggöra enligt detta direktiv, enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (11) eller enligt en medlemsstats lagar eller andra författningar som antagits enligt artikel 3.1 i det här direktivet.

l)

elektroniska hjälpmedel: alla former av elektronisk utrustning för behandling (inklusive digital komprimering), lagring och överföring av data via ledningar, optisk teknik eller radiovågor eller med annan elektromagnetisk teknik.

m)

förvaltningsbolag: ett bolag enligt definitionen i artikel 1a.2 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (12).

n)

marknadsgarant: en person som på finansmarknaderna åtagit sig att fortlöpande handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital och till priser som fastställs av denne.

o)

kreditinstitut: ett företag enligt definitionen i artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (13).

p)

värdepapper som emitteras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen: skuldebrev från samma emittent i omgångar eller minst två separata emissioner av värdepapper av liknande slag eller kategori.

2.   När det gäller definitionen av ”kontrollerat företag” i punkt 1 f ii skall innehavarens rättigheter i fråga om rösträtt och rätt att tillsätta och avsätta administrations-, lednings- eller kontrollorgan inkludera varje annat av aktieägaren kontrollerat företags rättigheter och de rättigheter som innehas av varje fysisk eller juridisk person som, även om det sker i eget namn, agerar på aktieägarens vägnar eller på ett annat företags vägnar om det senare också kontrolleras av aktieägaren.

3.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera att punkt 1 tillämpas enhetligt, skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta genomförandeåtgärder rörande definitionerna i punkt 1.

Kommissionen skall särskilt göra följande:

a)

För tillämpning av punkt 1 i ii: fastställa enligt vilket förfarande en emittent skall utöva möjligheten till val av hemmedlemsstat.

b)

Där så är lämpligt med avseende på val av hemmedlemsstat enligt punkt 1 i ii: anpassa den föreskrivna perioden på tre år beroende på emittentens resultat och mot bakgrund av eventuella nya krav i gemenskapslagstiftningen på upptagande till handel på reglerade marknader.

c)

För tillämpningen av punkt 1 l: upprätta en vägledande förteckning över utrustning som inte skall anses vara elektroniska hjälpmedel och därvid ta hänsyn till bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (14).

Artikel 3

Integration av värdepappersmarknader

1.   Hemmedlemsstaten får ålägga en emittent strängare krav på information än vad som föreskrivs i detta direktiv.

Hemmedlemsstaten får också ålägga en aktieägare eller en fysisk eller juridisk person som avses i artikel 10 eller 13 strängare krav än vad som föreskrivs i detta direktiv.

2.   En värdmedlemsstat får inte

a)

när det gäller upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad på dess territorium, införa strängare krav på offentliggivande än vad som föreskrivs i detta direktiv eller i artikel 6 i direktiv 2003/6/EG,

b)

när det gäller underrättelse till emittenten, ålägga en aktieägare eller en fysisk eller juridisk person som avses i artikel 10 eller 13 strängare krav än vad som föreskrivs i detta direktiv.

KAPITEL II

INFORMATION SOM SKALL OFFENTLIGGÖRAS REGELBUNDET

Artikel 4

Årlig redovisning

1.   En emittent skall offentliggöra sin årliga redovisning för allmänheten senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår och se till att den sedan förblir tillgänglig för allmänheten i minst fem år.

2.   Den årliga redovisningen skall innehålla

a)

ett reviderat årsbokslut,

b)

en förvaltningsberättelse, och

c)

en försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och befattningar skall anges tydligt, där de intygar att årsbokslutet, så vitt de vet, har upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder, finansiell ställning samt vinst eller förlust hos emittenten och i de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av koncernredovisningen, och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över verksamhetens utveckling och resultat och över emittentens ställning och ställningen i de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av koncernredovisningen, tillsammans med en beskrivning av de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de står inför.

3.   Om emittenten skall upprätta koncernredovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (15), skall det reviderade årsbokslutet innehålla en sådan koncernredovisning som upprättats i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 och moderföretagets årsbokslut som upprättats i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där moderbolaget har sitt säte.

Om emittenten inte skall upprätta koncernredovisning, skall de reviderade årsboksluten innehålla en redovisning som upprättas i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där moderbolaget har sitt säte.

4.   Årsbokslutet skall revideras i enlighet med artiklarna 51 och 51a i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (16) och, om emittenten skall upprätta koncernredovisning, i enlighet med artikel 37 i direktiv 83/349/EEG.

Revisionsberättelsen, som skall undertecknas av den eller de personer som är ansvariga för revisionen av årsbokslutet, skall göras tillgänglig i sin helhet för allmänheten tillsammans med den årliga redovisningen.

5.   Förvaltningsberättelsen skall upprättas i enlighet med artikel 46 i direktiv 78/660/EEG och, om emittenten skall upprätta koncernredovisning, i enlighet med artikel 36 i direktiv 83/349/EEG.

6.   Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall särskilt specificera de tekniska villkor som gäller för att en offentliggjord årlig redovisning, inklusive revisionsberättelsen, skall vara fortsatt tillgänglig för allmänheten. I förekommande fall får kommissionen även anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1.

Artikel 5

Halvårsrapporter

1.   Emittenten av aktier eller skuldebrev skall offentliggöra en halvårsrapport för räkenskapsårets första sex månader så snart som möjligt men senast två månader efter den berörda periodens utgång. Emittenten skall se till att halvårsrapporten är tillgänglig för allmänheten i minst fem år.

2.   Halvårsrapporten skall innehålla

a)

en kortfattad sammanställning av räkenskaperna,

b)

delårsinformation, och

c)

en försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och befattningar skall anges tydligt, där de intygar att den kortfattade sammanställning av räkenskaperna som har upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder, så vitt de vet, ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder, finansiell ställning samt vinst eller förlust hos emittenten eller de företag som, i sin helhet, omfattas av koncernredovisningen i enlighet med punkt 3, och att delårsinformationen innehåller en rättvisande översikt av den information som krävs enligt punkt 4.

3.   Om emittenten skall upprätta koncernredovisning, skall den kortfattade sammanställningen av räkenskaperna upprättas i enlighet med den internationella redovisningsstandard som skall tillämpas på delårsrapportering enligt det förfarande som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1606/2002.

Om emittenten inte skall upprätta koncernredovisning, skall den kortfattade sammanställningen av räkenskaperna innehålla minst en balans- och resultaträkning i sammandrag och förklarande noter till dessa. När emittenten upprättar balans- och resultaträkningarna i sammandrag skall samma principer följas för redovisning och värdering som när den årliga redovisningen upprättas.

4.   Delårsinformationen skall åtminstone omnämna viktiga händelser som har inträffat under de första sex månaderna av räkenskapsåret och deras inverkan på den kortfattade sammanställningen av räkenskaperna tillsammans med en beskrivning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för de återstående sex månaderna av räkenskapsåret. För emittenter av aktier skall delårsinformationen även innehålla information om större transaktioner mellan närstående.

5.   Om halvårsrapporten har reviderats, skall hela revisionsberättelsen återges. Detsamma skall gälla om en revisor har gjort en översiktlig granskning. Om halvårsrapporten inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall emittenten ange detta i rapporten.

6.   Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1–5 i den här artikeln.

Kommissionen skall särskilt

a)

specificera de tekniska villkor som gäller för att en offentliggjord halvårsrapport, inklusive granskningen av revisor, skall vara fortsatt tillgänglig för allmänheten,

b)

närmare definiera vad som avses med översiktlig granskning,

c)

specificera minimiinnehållet i de kortfattade balans- och resultaträkningarna och de förklarande noterna till dessa, om de inte har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder som antagits enligt det förfarande som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1606/2002.

I förekommande fall får kommissionen även anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1.

Artikel 6

Delårsredogörelse

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i direktiv 2003/6/EG skall en emittent vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad offentliggöra en redogörelse under räkenskapsårets första halvår och ytterligare en sådan redogörelse under det andra halvåret. En sådan redogörelse skall läggas fram under en period mellan tio veckor efter början och sex veckor före slutet av det relevanta halvåret. Den skall innehålla information om perioden mellan början av den relevanta sexmånadersperioden och datum för redogörelsens offentliggörande. I en sådan redogörelse skall ingå

en förklaring till alla väsentliga händelser och transaktioner som har ägt rum under den relevanta perioden och deras inverkan på emittentens och dess kontrollerade företags finansiella ställning,

en allmän beskrivning av emittentens och dess kontrollerade företags finansiella ställning och resultat under den relevanta perioden.

2.   Emittenter som enligt nationell lagstiftning, reglerna på den reglerade marknaden eller på eget initiativ offentliggör kvartalsrapporter i enlighet med denna lagstiftning eller dessa regler, behöver inte offentliggöra redogörelser enligt punkt 1.

3.   Kommissionen skall, senast den 20 januari 2010, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om öppenheten i kvartalsrapporterna och emittentens redogörelser för att undersöka om den information som har lämnats uppfyller målet att investerarna skall kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens finansiella ställning. Rapporten skall innehålla en konsekvensanalys av områden där kommissionen överväger att lägga fram förslag till ändringar av denna artikel.

Artikel 7

Allmänt och civilrättsligt ansvar

Medlemsstaterna skall se till att ansvaret för den information som skall upprättas och offentliggöras enligt artiklarna 4, 5, 6 och 16 åtminstone ligger hos emittenten eller dennes administrations-, lednings- eller kontrollorgan, och att bestämmelser i lagar och andra författningar om ansvar är tillämpliga på emittenterna, de organ som avses i den här artikeln eller ansvariga personer hos emittenterna.

Artikel 8

Undantag

1.   Artiklarna 4, 5 och 6 skall inte tillämpas på följande kategorier av emittenter:

a)

Stater, regionala och lokala myndigheter i en stat, internationella offentliga organ i vilka minst en av unionens medlemsstater är medlem, Europeiska centralbanken samt medlemsstaternas nationella centralbanker, oavsett om de emitterar aktier eller andra värdepapper.

b)

En emittent av enbart skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad och vars nominella värde per enhet uppgår till minst 50 000 euro eller, om skuldebreven är utställda i en annan valuta än euro, värdet av detta nominella värde per enhet på emissionsdagen uppgår till minst 50 000 euro.

2.   Hemmedlemsstaten får välja att inte tillämpa artikel 5 på kreditinstitut vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och vilka, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen, endast utfärdar skuldebrev, förutsatt att det totala nominella värdet av sådana skuldebrev understiger 100 miljoner euro och att de inte har offentliggjort något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG.

3.   Hemmedlemsstaten får välja att inte tillämpa artikel 5 på emittenter som redan fanns då direktiv 2003/71/EG trädde i kraft och som enbart utfärdar skuldebrev som är villkorslöst och oåterkalleligen garanterade av hemmedlemsstaten eller av någon av dess regionala eller lokala myndigheter på en reglerad marknad.

KAPITEL III

LÖPANDE INFORMATION

AVSNITT I

Information om större värdepappersinnehav

Artikel 9

Underrättelse om förvärv eller avyttring av större innehav

1.   Hemmedlemsstaten skall se till att en aktieägare, om denne förvärvar eller avyttrar aktier från en emittent vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och vilka medför rösträtt, underrättar emittenten om aktieägarens andel rösträtter i emittenten som ett resultat av förvärvet eller avyttringen, om denna andel uppnår, över- eller understiger tröskelvärdena 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % och 75 %.

Rösträtterna skall beräknas på grundval av alla aktier som medför rösträtt även om utövandet av denna rättighet har tillfälligt upphört. Dessutom skall information även ges beträffande alla aktier som är i samma kategori och som medför rösträtt.

2.   Hemmedlemsstaterna skall se till att aktieägarna underrättar emittenten om andelen rösträtter när denna andel uppnår, över- eller understiger de tröskelvärden som anges i punkt 1 som ett resultat av händelser som ändrar röstfördelningen, på grundval av den information som offentliggörs enligt artikel 15. Om emittenten har sitt säte i ett tredjeland skall underrättelse ske för motsvarande händelser.

3.   Hemmedlemsstaten behöver inte tillämpa

a)

tröskelvärdet 30 % om hemmedlemsstaten själv tillämpar ett tröskelvärde på en tredjedel,

b)

tröskelvärdet 75 % om hemmedlemsstaten själv tillämpar ett tröskelvärde på två tredjedelar.

4.   Denna artikel skall inte tillämpas på aktier som förvärvas endast i syfte att användas för clearing och avveckling av transaktioner under den normala korta avvecklingstiden, och inte heller för depåhållare som innehar aktier i sin egenskap av depåhållare, förutsatt att sådana depåhållare enbart kan utöva den rösträtt som följer sådana aktier enligt skriftliga eller elektroniskt överförda instruktioner.

5.   Denna artikel skall inte heller tillämpas när en marknadsgarant som handlar i egenskap av marknadsgarant förvärvar eller avyttrar ett större innehav som uppgår till eller överstiger tröskelvärdet på 5 %, under förutsättning att

a)

marknadsgaranten är godkänd av dess hemmedlemsstat enligt direktiv 2004/39/EG och

b)

marknadsgaranten varken ingriper i förvaltningen av den berörda emittenten eller utövar något inflytande över denne för att denne skall köpa sådana aktier eller stödja aktiepriset.

6.   Hemmedlemsstater enligt artikel 2.1 i får bestämma att rösträtter i ett handelslager enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (17) i ett kreditinstitut eller värdepappersföretag inte skall räknas vid tillämpningen av denna artikel, under förutsättning att

a)

rösträtterna i ett handelslager inte överstiger 5 %, och

b)

kreditinstitutet eller värdepappersföretaget ser till att rösträtter kopplade till aktier i handelslagret inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av emittenten.

7.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 2, 4 och 5 i denna artikel.

Kommissionen skall särskilt specificera den maximala längden på den ”korta avvecklingstid” som avses i punkt 4 och lämpliga kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Dessutom kan kommissionen upprätta en förteckning över de händelser som avses i punkt 2.

Artikel 10

Förvärv eller avyttring av större andelar rösträtter

De krav på underrättelse som anges i artikel 9.1 och 9.2 skall även tillämpas på en fysisk eller juridisk person i den mån denne kan förvärva, avyttra eller utöva rösträtt i något av följande fall eller i en kombination av dem:

a)

Om rösträtterna innehas av en tredje part med vilken den fysiska eller juridiska personen har ingått ett avtal som förpliktar dem att anta en bestående gemensam hållning gällande förvaltningen av emittenten i fråga på grundval av ett samordnat utnyttjande av de berörda rösträtterna.

b)

Om rösträtterna innehas av tredjepart enligt ett avtal med denna fysiska eller juridiska person vilket föreskriver tidsbegränsad överföring av rösträtterna mot ersättning.

c)

Om rösträtterna är kopplade till aktier som ställts som säkerhet hos den fysiska eller juridiska personen, under förutsättning att denne kontrollerar rösträtterna samt har förklarat sin avsikt att utnyttja dem.

d)

Om rösträtterna är kopplade till aktier för vilka den fysiska eller juridiska personen har livslång dispositionsrätt.

e)

Om rösträtterna innehas av ett företag som den fysiska eller juridiska personen kontrollerar eller får utnyttjas av ett sådant företag på grundval av leden a–d.

f)

Om rösträtterna är kopplade till aktier som deponerats hos den fysiska eller juridiska personen och denne i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

g)

Om rösträtterna innehas av tredjepart i eget namn men för den fysiska eller juridiska personens räkning.

h)

Om rösträtterna kan utnyttjas efter eget gottfinnande av den fysiska eller juridiska personen i egenskap av fullmaktsinnehavare i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna.

Artikel 11

1.   Artiklarna 9 och 10 c skall inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem.

2.   Undantaget skall tillämpas på ovanstående transaktioner som görs på kort sikt och under förutsättning att rösträtt som följer sådana aktier inte utnyttjas.

Artikel 12

Förfarande för underrättelse om och offentliggörande av större värdepappersinnehav

1.   Den underrättelse som krävs enligt artiklarna 9 och 10 skall innehålla följande uppgifter:

a)

Andelar av rösträtt efter transaktionen.

b)

Kedjan av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna faktiskt innehas, i tillämpliga fall.

c)

Datum då tröskelvärdet nåddes eller överskreds.

d)

Aktieägarens identitet, även om denne inte har rätt att utnyttja rösträtter enligt villkoren i artikel 10, och den fysiska eller juridiska person som har rätt att utnyttja rösträtter på aktieägarens vägnar.

2.   Underrättelsen till emittenten skall göras så snart som möjligt, men senast inom fyra handelsdagar, räknat från och med dagen efter den dag då aktieägaren, eller den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10,

a)

får reda på förvärvet eller avyttringen eller möjligheten att utnyttja rösträtter, eller, med hänsyn till omständigheterna, borde ha fått reda på det, oavsett vilken dag förvärvet, avyttringen eller möjligheten att utnyttja rösträtterna får verkan, eller

b)

informeras om den händelse som nämns i artikel 9.2.

3.   Ett företag skall undantas från kravet om underrättelse i enlighet med punkt 1 om underrättelsen görs av moderföretaget eller, om moderföretaget själv är ett kontrollerat företag, av dess eget moderföretag.

4.   Moderföretaget till ett förvaltningsbolag behöver inte lägga samman sitt innehav enligt artiklarna 9 och 10 med de innehav som förvaltas av förvaltningsbolaget enligt förutsättningarna i direktiv 85/611/EEG, förutsatt att ett sådant förvaltningsbolag utnyttjar rösträtterna oberoende av moderföretaget.

Artiklarna 9 och 10 skall dock tillämpas om moderföretaget eller annat företag som kontrolleras av moderföretaget har investerat i innehav som förvaltas av detta förvaltningsbolag, och förvaltningsbolaget inte efter eget gottfinnande kan utnyttja de rösträtter som medföljer sådana innehav, utan endast kan utöva denna rösträtt genom direkta eller indirekta instruktioner från moderföretaget eller ett annat företag som kontrolleras av moderföretaget.

5.   Moderföretaget till ett värdepappersföretag som är auktoriserat enligt direktiv 2004/39/EG behöver inte lägga samman sina innehav enligt artiklarna 9 och 10 med innehav som sådana värdepappersföretag förvaltar för enskilda kunder enligt artikel 4.1 nr 9 i direktiv 2004/39/EG under förutsättning att

värdepappersföretaget är auktoriserat för att tillhandahålla portföljförvaltning enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG,

värdepappersföretaget endast får utnyttja rösträtter som följer sådana aktier enligt skriftliga eller elektroniskt överförda instruktioner, eller det ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra tjänster enligt villkor som motsvarar de som anges i direktiv 85/611/EEG genom att inrätta lämpliga mekanismer, och

värdepappersföretaget utnyttjar sina rösträtter oberoende av moderföretaget.

Artiklarna 9 och 10 skall dock tillämpas om moderföretaget eller ett annat företag som kontrolleras av moderföretaget har investerat i innehav som förvaltas av detta värdepappersföretag och värdepappersföretaget inte efter eget gottfinnande kan utnyttja de rösträtter som medföljer sådana innehav, utan endast kan utöva denna rösträtt genom direkta eller indirekta instruktioner från moderföretaget eller ett annat företag som kontrolleras av moderföretaget.

6.   Emittenten skall efter att ha blivit underrättad om en transaktion enligt punkt 1 offentliggöra all information i denna underrättelse, dock senast tre handelsdagar efter underrättelsen.

7.   En hemmedlemsstat får undanta emittenter från kravet i punkt 6 om informationen i underrättelsen offentliggörs av dess behöriga myndighet enligt förutsättningarna i artikel 21, efter det att emittenten blivit underrättad om en transaktion, dock senast tre handelsdagar efter underrättelsen.

8.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 skall kommissionen anta genomförandeåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, i syfte att

a)

ta fram ett standardformulär som skall användas i hela gemenskapen när emittenten underrättas enligt punkt 1 eller när information enligt artikel 19.3 registreras,

b)

fastställa en sammanställning över ”handelsdagar” för samtliga medlemsstater,

c)

fastställa när aktieägaren, den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10, eller båda skall verkställa den nödvändiga underrättelsen till emittenten,

d)

klargöra under vilka omständigheter som aktieägaren eller den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10 borde ha fått reda på förvärvet eller avyttringen,

e)

klargöra de villkor för oberoende som skall uppfyllas av förvaltningsbolag och deras moderföretag eller av värdepappersföretag och deras moderbolag för att kunna omfattas av undantagen i punkterna 4 och 5.

Artikel 13

1.   Kraven på underrättelse i artikel 9 skall även tillämpas på en fysisk eller juridisk person som, direkt eller indirekt, innehar finansiella instrument som ger rätt att enbart på en sådan innehavares eget initiativ, och enligt formellt avtal, förvärva aktier som medför rösträtter och som redan har emitterats av en emittent vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

2.   Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av punkt 1. Den skall i synnerhet fastställa

a)

vilka typer av finansiella instrument som avses i punkt 1 och deras sammanläggning,

b)

vad som avses med formellt avtal enligt punkt 1,

c)

innehållet i underrättelsen genom att upprätta ett standardformulär som skall användas över hela gemenskapen för detta ändamål,

d)

underrättelseperioden,

e)

vem som skall erhålla underrättelsen.

Artikel 14

1.   Om en emittent av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad förvärvar eller avyttrar egna aktier, antingen själv eller genom en person som handlar i sitt eget namn men på emittentens vägnar, skall hemmedlemsstaten se till att emittenten offentliggör andelen av egna aktier så snart som möjligt, dock senast inom fyra handelsdagar efter ett sådant förvärv eller en sådan avyttring om andelen över- eller understiger tröskelvärdena 5 % eller 10 % av rösträtterna. Andelen skall beräknas på grundval av det totala antalet aktier som medför rösträtt.

2.   Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 15

För beräkning av de tröskelvärden som anges i artikel 9 skall hemmedlemsstaten åtminstone kräva att emittenten för allmänheten offentliggör det totala antalet rösträtter och kapital i slutet av varje kalendermånad under vilken en ökning eller minskning i ett sådant antal har skett.

Artikel 16

Övriga uppgifter

1.   Emittenter av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall utan dröjsmål offentliggöra alla förändringar i rättigheter knutna till olika kategorier av aktier, inklusive förändringar i rättigheter som följer värdepappersderivat som har emitterats av emittenten själv och som ger tillträde till emittentens aktier.

2.   Emittenten av andra värdepapper än aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall utan dröjsmål offentliggöra alla förändringar av rättigheter för innehavarna av andra värdepapper än aktier, inklusive förändringar i villkor och bestämmelser för dessa värdepapper som indirekt skulle kunna påverka dessa rättigheter som ett resultat i synnerhet av förändringar i lånevillkor eller räntesatser.

3.   Emittenten av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall utan dröjsmål offentliggöra nya låneemissioner och i synnerhet alla garantier eller säkerheter för sådana emissioner. Utan att detta påverkar tillämpningen av direktiv 2003/6/EG skall denna punkt inte gälla internationella offentliga organ där minst en medlemsstat är medlem.

AVSNITT II

Information till innehavare av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad

Artikel 17

Krav på information från emittenter vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

1.   Emittenten av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall se till att alla aktieägare i samma kategori behandlas lika.

2.   Emittenten skall se till att alla hjälpmedel och all information som krävs för att aktieägarna skall kunna utöva sina rättigheter finns tillgängliga i hemmedlemsstaten och att integriteten rörande uppgifter bevaras. Aktieägare får inte hindras från att utöva sina rättigheter genom fullmakt, förutsatt att lagstiftningen i det land där emittenten har sitt säte tillåter detta. Emittenten skall särskilt

a)

informera om plats, tid och dagordning för bolagsstämmor, det totala antalet aktier och rösträtter samt aktieägarnas rättighet att delta i bolagsstämmor,

b)

ta fram ett formulär för fullmakter i pappersformat eller, i förekommande fall, i elektroniskt format för alla dem som har rätt att rösta vid bolagsstämmor, tillsammans med kallelsen till bolagsstämman i fråga eller på begäran efter tillkännagivande av bolagsstämman,

c)

utse ett finansiellt institut till sitt ombud, genom vilket aktieägarna kan utöva sina finansiella rättigheter, och

d)

offentliggöra eller sända ut meddelanden om hur utdelning skall fördelas och betalas ut, och om emission av nya aktier, inklusive information om tilldelning, teckning, annullering och konvertering.

3.   Hemmedlemsstaten skall tillåta att emittenten använder elektroniska hjälpmedel för att informera aktieägarna, under förutsättning att beslut om detta fattas på en bolagsstämma och att åtminstone samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Användningen av elektroniska hjälpmedel får inte i något fall vara avhängigt av var aktieägaren, eller den fysiska eller juridiska personen i de fall som avses i artikel 10 a-h, har sitt säte eller är bosatt.

b)

Rutiner har införts för att identifiera aktieägarna eller de fysiska eller juridiska personer som har rätt att utnyttja eller bestämma om utnyttjandet av rösträtter, så att de blir fullständigt underrättade.

c)

Aktieägarna eller, i de fall som avses i artikel 10 a–e, de fysiska eller juridiska personer som har rätt att förvärva, avyttra eller utnyttja rösträtter, skall kontaktas skriftligen med begäran om deras godkännande av att elektroniska hjälpmedel används för att överföra information; om de inte inom rimlig tid meddelar att de motsätter sig denna användning, skall de anses ha gett sitt medgivande; de skall när som helst i framtiden kunna kräva att informationen ges skriftligen.

d)

En eventuell fördelning av kostnader för att överföra information via elektroniska hjälpmedel skall fastställas av emittenten enligt den princip om likabehandling som fastställs i punkt 1.

4.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna försäkra sig om att punkterna 1–3 tillämpas enhetligt, skall kommissionen anta genomförandeåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 27.2. Kommissionen skall särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en aktieägare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.

Artikel 18

Krav på information från emittenter vars skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad

1.   Emittenten av skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall se till att alla innehavare av skuldebrev som har emitterats samtidigt och på samma villkor behandlas lika med avseende på alla rättigheter som är knutna till dessa skuldebrev (pari passu).

2.   Emittenten skall se till att alla hjälpmedel och all information som krävs för att innehavare av skuldebrev skall kunna utöva sina rättigheter finns allmänt tillgängliga i hemmedlemsstaten och att integriteten rörande uppgifter bevaras. Innehavare av skuldebrev får inte hindras från att utöva sina rättigheter genom fullmakt, förutsatt att lagstiftningen i det land där emittenten har sitt säte tillåter detta. Emittenten skall särskilt

a)

offentliggöra eller sända ut meddelanden om plats, tid och dagordning för möten med skuldebrevsinnehavare, utbetalning av ränta, utövandet av rättigheter avseende konvertering, utbyte, teckning eller annullering och återbetalning, samt skuldebrevsinnehavarnas rätt att delta i dessa möten,

b)

ta fram ett formulär för fullmakter i pappersformat eller, i förekommande fall, i elektroniskt format för alla dem som har rätt att rösta vid möten med skuldebrevsinnehavare, tillsammans med kallelsen till mötet i fråga, eller på begäran efter tillkännagivande av mötet, och

c)

utse ett finansiellt institut till sitt ombud, genom vilket innehavarna av skuldebrev kan utöva sina finansiella rättigheter.

3.   Om endast innehavare av skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på minst 50 000 euro eller, i fråga om skuldebrev utställda i en annan valuta än euro, vars nominella värde per enhet på emissionsdagen motsvarar minst 50 000 euro, skall sammankallas till ett möte, får emittenten välja att hålla detta i vilken medlemsstat som helst, förutsatt att alla hjälpmedel och all information som krävs för att innehavarna skall kunna utöva sina rättigheter står till förfogande i denna medlemsstat.

4.   Hemmedlemsstaten, eller den medlemsstat som valts i enlighet med punkt 3, skall tillåta att emittenten använder elektroniska hjälpmedel för att informera innehavare av skuldebrev, under förutsättning att beslut om detta fattas på ett allmänt möte med skuldebrevsinnehavarna och att åtminstone samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Användningen av elektroniska hjälpmedel får inte i något fall vara avhängigt av var innehavaren av ett skuldebrev eller den som agerar på dennes vägnar genom fullmakt har sitt säte eller är bosatt.

b)

Rutiner har införts för att identifiera skuldebrevsinnehavarna så att de blir fullständigt underrättade.

c)

Skuldebrevsinnehavare skall kontaktas skriftligen med begäran om deras godkännande av att elektroniska hjälpmedel används för att överföra information; om de inte inom rimlig tid meddelar att de motsätter sig denna användning, skall de anses ha gett sitt medgivande; de skall när som helst i framtiden kunna kräva att informationen ges skriftligen.

d)

En eventuell fördelning av kostnader för att överföra information via elektroniska hjälpmedel skall fastställas av emittenten enligt den princip om likabehandling som fastställs i punkt 1.

5.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna försäkra sig om att punkterna 1–4 tillämpas enhetligt, skall kommissionen anta genomförandeåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 27.2. Kommissionen skall särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en skuldebrevsinnehavare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA KRAV

Artikel 19

Kontrollen i hemmedlemsstaten

1.   Så snart en emittent, eller en person som utan emittentens samtycke begärt att få dess värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, lägger fram obligatorisk information skall samma uppgifter samtidigt ges in till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Denna behöriga myndighet får besluta att offentliggöra den registrerade informationen på sin webbplats.

Om en emittent föreslår en ändring av sin bolagsordning eller sina stadgar skall den överlämna ett utkast till ändringen till hemmedlemsstatens behöriga myndighet samt till den reglerade marknad på vilken emittenten fått sina värdepapper upptagna till handel. Dessa underrättelser skall ske utan dröjsmål och senast på dagen för sammankallandet av den bolagsstämma där utkastet till ändring skall meddelas eller bli föremål för omröstning.

2.   Hemmedlemsstaten får bevilja en emittent undantag från kravet i punkt 1 beträffande sådan information som offentliggörs i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/6/EG eller artikel 12.6 i detta direktiv.

3.   Uppgifter som emittenten skall underrättas om enligt artiklarna 9, 10, 12 och 13 skall samtidigt ges in till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

4.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder i syfte att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1–3 i den här artikeln.

Kommissionen skall i synnerhet fastställa enligt vilket förfarande emittenten, en aktieägare, en innehavare av andra finansiella instrument eller en person som avses i artikel 10, skall ge in information till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten enligt punkt 1 respektive 3, i syfte att

a)

göra det möjligt att utföra registreringen med elektroniska hjälpmedel i hemmedlemsstaten,

b)

samordna registreringen av de årliga redovisningar som avses i artikel 4 i detta direktiv med den årliga registreringen av uppgifter enligt artikel 10 i direktiv 2003/71/EG.

Artikel 20

Språk

1.   Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad endast i hemmedlemsstaten skall den obligatoriska informationen läggas fram på ett språk som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten godtar.

2.   Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad både i hemmedlemsstaten och i en eller flera värdmedlemsstater skall den obligatoriska informationen anges

a)

på ett språk som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten godtar, och

b)

beroende på vad emittenten själv väljer, antingen ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i dessa värdmedlemsstater eller på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

3.   Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera värdmedlemsstater men inte i hemmedlemsstaten skall den obligatoriska informationen beroende på emittentens eget önskemål läggas fram antingen på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i dessa värdmedlemsstater eller på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

Dessutom får hemmedlemsstaten i sina lagar och andra författningar föreskriva att den obligatoriska informationen, om emittenten så önskar, skall lämnas antingen på ett språk som godtas av dess behöriga myndighet eller på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

4.   Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke skall skyldigheterna i punkterna 1–3 inte åvila emittenten, utan den som utan emittentens samtycke har begärt att värdepapperen skall tas upp till handel på marknaden i fråga.

5.   Medlemsstaterna skall tillåta att aktieägare och den fysiska eller juridiska person som avses i artiklarna 9, 10 och 13 underrättar emittenten enligt detta direktiv endast på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar. Om emittenten erhåller sådan underrättelse får inte medlemsstaterna föreskriva att emittenten skall tillhandahålla en översättning till ett språk som de behöriga myndigheterna godtar.

6.   När värdepapper vars nominella värde per enhet är minst 50 000 euro, eller när skuldebrev som är utställda i en annan valuta än euro och som på emissionsdagen motsvarar minst 50 000 euro är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera medlemsstater, skall med avvikelse från punkterna 1–4 den obligatoriska informationen lämnas ut till allmänheten antingen på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten, eller på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar, beroende på vad emittenten väljer eller den väljer som utan emittentens samtycke har begärt att dessa värdepapper skulle tas upp till handel.

7.   Om talan avseende innehållet i obligatorisk information väcks vid en domstol i en medlemsstat skall kostnaderna för översättning av de dokument som krävs för det rättsliga förfarandet fördelas enligt lagen i den berörda medlemsstaten.

Artikel 21

Tillgång till obligatorisk information

1.   Hemmedlemsstaten skall se till att emittenten, eller den som ansökt om att ett värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, offentliggör den obligatoriska informationen på ett sätt som garanterar att den snabbt blir tillgänglig på ett icke-diskriminerande sätt och tillhandahålls den officiellt utsedda mekanism som avses i punkt 2. Emittenten, eller den som har ansökt om att ett värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, får inte ålägga investerarna särskilda kostnader för att tillhandahålla informationen. Hemmedlemsstaten skall kräva att emittenten använder sådana medier som rimligen kan bedömas vara tillförlitliga för effektiv spridning av informationen till allmänheten inom hela gemenskapen. Hemmedlemsstaten får inte kräva att endast medier som sköts av operatörer på det egna territoriet skall få användas.

2.   Hemmedlemsstaten skall se till att det finns minst en officiellt utsedd mekanism för central lagring av obligatorisk information. Dessa mekanismer skall uppfylla minimikvalitetsnormer för säkerhet, visshet om informationskälla, tidsredovisning och lättillgänglighet för slutanvändare och skall vara förenliga med registreringsförfarandet enligt artikel 19.1.

3.   Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i endast en värdmedlemsstat och inte i hemmedlemsstaten, skall värdmedlemsstaten se till att den obligatoriska informationen offentliggörs enligt kraven i punkt 1.

4.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknader och utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln.

Kommissionen skall i synnerhet fastställa

a)

miniminormer för spridning av obligatorisk information enligt punkt 1,

b)

miniminormer för den mekanism för centrallagring som avses i punkt 2.

Kommissionen får också upprätta och uppdatera en förteckning över medier som kan användas för att sprida informationen till allmänheten.

Artikel 22

Riktlinjer

1.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall sammanställa lämpliga riktlinjer för en ytterligare förbättrad tillgång för allmänheten till den information som skall offentliggöras enligt direktiv 2003/6/EG, direktiv 2003/71/EG och det här direktivet.

Målet med dessa riktlinjer skall vara att skapa

a)

ett nät för utbyte av information på elektronisk väg mellan nationella tillsynsmyndigheter på värdepappersområdet, operatörer som driver reglerade marknader samt bolagsregister som omfattas av rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (18)  (19), och

b)

ett sammanhållet nät eller en samlad plattform för nät för elektronisk information omfattande samtliga medlemsstater.

2.   Kommissionen skall senast den 31 december 2006 göra en bedömning av de resultat som uppnåtts avseende punkt 1 och får anta genomförandeåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 i syfte att underlätta att artiklarna 19 och 21 efterföljs.

Artikel 23

Tredjeland

1.   Om en emittent har sitt säte i tredjeland får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten undanta emittenten från kraven i artiklarna 4–7 och 12.6, 14, 15 och 16-18, förutsatt att det berörda tredjelandets lagstiftning innehåller motsvarande krav eller att emittenten uppfyller de krav som fastställs i det tredjelandets lagstiftning och som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anser vara likvärdiga.

Den information som omfattas av det berörda tredjelandets krav skall registreras i enlighet med artikel 19 och offentliggöras i enlighet med artiklarna 20 och 21.

2.   Genom undantag från punkt 1 skall en emittent som har sitt säte i ett tredjeland undantas från kravet att upprätta den årliga redovisningen i enlighet med artikel 4 eller artikel 5 fram till det räkenskapsår som inleds från och med eller efter den 1 januari 2007, förutsatt att emittenten upprättar sin årliga redovisning i enlighet med de internationellt godkända normer som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1606/2002.

3.   Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten skall se till att all information som kan vara av betydelse för allmänheten inom gemenskapen och som offentliggörs i tredjeland också offentliggörs enligt artiklarna 20 och 21 även om informationen i fråga inte skulle vara obligatorisk i den mening som avses i artikel 2.1 k.

4.   För att kunna garantera att punkt 1 i denna artikel tillämpas enhetligt skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder

i)

genom vilka en mekanism införs som garanterar likvärdigheten mellan de krav på information som fastställs i detta direktiv inbegripet finansiell redovisning och information, inbegripet finansiell redovisning, som krävs enligt lag eller administrativa bestämmelser i tredjeland,

ii)

där det anges att det tredjeland där emittenten är registrerad garanterar att informationskrav likvärdiga dem som fastställs i detta direktiv skall tillämpas enligt dess lagar och andra författningar eller enligt praxis och rutiner som är grundade på de internationella standarder som fastställts av internationella organisationer.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 fatta de beslut som krävs, enligt de villkor som fastställs i artikel 30.3, om huruvida de redovisningsstandarder som används av emittenter i tredjeland motsvarar gemenskapsbestämmelserna, senast fem år efter det datum som anges i artikel 31. Om kommissionen beslutar att redovisningsstandarderna i tredjeland inte motsvarar gemenskapsbestämmelserna kan den tillåta att de berörda emittenterna fortsätter att använda sådana redovisningsstandarder under en lämplig övergångsperiod.

5.   För att tillämpningen av punkt 2 skall kunna bli enhetlig kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder där det fastställs vilken typ av information som offentliggjorts i ett tredjeland och som är viktig för allmänheten i gemenskapen.

6.   Bolag som har sitt säte i ett tredjeland och för vilket det skulle ha krävts auktorisation enligt artikel 5.1 i direktiv 85/611/EEG eller i fråga om portföljförvaltning enligt avsnitt A punkt 4 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, om det hade haft sitt säte eller (endast i fråga om värdepappersföretag) huvudkontor inom gemenskapen, skall också undantas från att sammanslå sitt innehav av värdepapper med moderbolagets innehav enligt kraven i artikel 12.4 och 12.5, förutsatt att de uppfyller motsvarande krav på oberoende som förvaltningsbolag eller värdepappersföretag.

7.   I syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 6 skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder som anger att ett tredjeland enligt dess lagar och andra författningar skall garantera motsvarande krav på oberoende som enligt detta direktiv och dess genomförandeåtgärder.

KAPITEL V

BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 24

De behöriga myndigheterna och deras befogenheter

1.   Varje medlemsstat skall utse den centrala myndighet som avses i artikel 21.1 i direktiv 2003/71/EG till central behörig myndighet med ansvar för att kraven i detta direktiv och de ytterligare bestämmelser som antas till följd av direktivet uppfylls. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna får dock för punkt 4 h utse en annan behörig myndighet än den centrala behöriga myndighet som avses i första stycket.

2.   Medlemsstaterna får tillåta att den centrala behöriga myndigheten delegerar uppgifter. Med undantag för de uppgifter som avses i punkt 4 h skall all delegering av uppgifter som följer av detta direktiv och dess genomförandeåtgärder omprövas fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft och skall upphöra att var giltig åtta år efter det att detta direktiv trätt i kraft. Varje delegering skall vara noggrant reglerad, så att det framgår vilka uppgifter som skall utföras och de närmare villkoren för hur detta skall ske.

Dessa villkor skall innehålla en bestämmelse om att den enhet till vilken uppgifter delegeras skall vara organiserad på ett sådant sätt att intressekonflikter undviks och att den information som erhållits vid utförandet av de delegerade uppgifterna inte utnyttjas på ett illojalt sätt eller för att förhindra konkurrens. Det slutliga ansvaret för övervakningen av att detta direktiv och de genomförandeåtgärder som antas till följd av direktivet följs skall under alla förhållanden ligga hos den behöriga myndighet som har utsetts i enlighet med punkt 1.

3.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen samt de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om alla eventuella överenskommelser om delegering av uppgifter, inklusive de exakta villkoren för delegeringen.

4.   Varje behörig myndighet skall ha alla de befogenheter som krävs för att kunna utföra sina uppgifter. Den skall åtminstone ha befogenhet att

a)

kräva att revisorer, emittenter, aktieägare, innehavare av andra finansiella instrument eller personer som avses i artiklarna 10 eller 13 och personer som kontrollerar eller kontrolleras av dem överlämnar information och handlingar,

b)

kräva att emittenten offentliggör den information som krävs i led a via de hjälpmedel och inom de tidsfrister som den behöriga myndigheten anser nödvändiga; myndigheten får också offentliggöra sådan information på eget initiativ förutsatt att emittenten eller de personer som kontrollerar eller kontrolleras av emittenten har underlåtit att göra detta, och under förutsättning att myndigheten först har hört emittenten,

c)

kräva att företagsledningen för emittenter, aktieägare, innehavare av andra finansiella instrument eller personer som avses i artiklarna 10 eller 13 lämnar de underrättelser som krävs enligt detta direktiv eller enligt nationell lag som har antagits i enlighet med detta direktiv och, om så är nödvändigt, överlämnar ytterligare information och handlingar,

d)

meddela, eller begära att den reglerade marknaden meddelar, tillfälligt förbud mot handel med värdepapper under högst tio dagar vid ett och samma tillfälle om den har skälig anledning att misstänka att emittenten har brutit mot bestämmelser i detta direktiv eller i nationell lag som har antagits i enlighet med detta direktiv,

e)

förbjuda handel på en reglerad marknad, om den upptäcker att det förekommit överträdelser av bestämmelser i detta direktiv eller i nationell lag som har antagits i enlighet med detta direktiv, eller om den har skälig anledning att misstänka att bestämmelserna i detta direktiv har överträtts,

f)

övervaka att emittenterna i god tid offentliggör information i syfte att säkerställa en faktisk och jämbördig tillgång till informationen för allmänheten i alla medlemsstater där värdepapperet i fråga är upptaget till handel och vidta lämpliga åtgärder om så inte är fallet,

g)

offentliggöra det faktum att en emittent, en aktieägare, en innehavare av andra finansiella instrument eller en person som avses i artiklarna 10 eller 13 underlåter att uppfylla sina skyldigheter,

h)

undersöka att den information som avses i detta direktiv utformas i enlighet med relevanta rapporteringsramverk och vidta lämpliga åtgärder när en överträdelse upptäcks, och

i)

utföra inspektioner på plats inom det egna territoriet i enlighet med nationell lagstiftning för att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv och dess genomförandeåtgärder följs. När så är nödvändigt enligt nationell lagstiftning får den eller de behöriga myndigheterna utnyttja denna befogenhet genom ansökan hos den behöriga rättsliga myndigheten och/eller i samarbete med andra myndigheter.

5.   Punkterna 1–4 skall inte påverka en medlemsstats möjlighet att införa särskilda rättsliga och administrativa åtgärder för utomeuropeiska territorier för vars yttre förbindelser medlemsstaten i fråga är ansvarig.

6.   Att revisorer till behöriga myndigheter överlämnar fakta eller beslut som rör de krav som ställs av den behöriga myndigheten enligt punkt 4 a skall inte utgöra en överträdelse av eventuella restriktioner enligt avtal eller i lagar eller andra författningar för röjande av uppgifter och skall inte föranleda något som helst ansvar för sådana revisorer.

Artikel 25

Sekretess och samarbete mellan medlemsstaterna

1.   Sekretess skall gälla för alla personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga myndigheten och för enheter till vilka den behöriga myndigheten delegerar vissa uppgifter. Information som omfattas av sekretess får överlämnas till andra personer eller myndigheter endast där detta föreskrivs i lag eller annan författning i medlemsstaten.

2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta med varandra när så krävs för att de skall kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter enligt detta direktiv eller enligt nationell lagstiftning som har antagits i enlighet med detta direktiv. Medlemsstaternas respektive behöriga myndigheter skall bistå varandra.

3.   Bestämmelsen i punkt 1 skall inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information. De överlämnade uppgifterna skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda och före detta anställda vid den behöriga myndighet som mottar dem är bundna av.

4.   Medlemsstaterna får ingå samarbetsavtal som föreskriver informationsutbyte med behöriga myndigheter eller organ i tredjeland som enligt sin respektive lagstiftning får utföra någon av de uppgifter som enligt detta direktiv tilldelas de behöriga myndigheterna enligt artikel 24. Detta informationsutbyte skall omfattas av garantier om sekretess som minst motsvarar dem som krävs i den artikeln. Detta informationsutbyte skall vara avsett för fullgörande av de behöriga myndigheternas eller organens tillsynsuppgifter. Om uppgifterna ursprungligen kommer från en annan medlemsstat, får de endast överlämnas om uttryckligt medgivande ges från de behöriga myndigheter som överlämnat dem i, och i förekommande fall endast för de syften som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande.

Artikel 26

Förebyggande åtgärder

1.   Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat konstaterar att emittenten, aktieägaren, innehavaren av andra finansiella instrument eller den person som avses i artikel 10 gjort sig skyldig till oegentligheter eller inte uppfyllt sina skyldigheter, skall den vidarebefordra uppgifterna om detta till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

2.   Om emittenten eller värdepappersinnehavaren inte heller fortsättningsvis uppfyller sina skyldigheter enligt gällande lag eller andra bestämmelser, trots de åtgärder som vidtagits av hemmedlemsstaten, eller därför att dessa åtgärder varit otillräckliga, skall den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten – efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten – i enlighet med artikel 3.2 vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda investerarna. Kommissionen skall så snart som möjligt underrättas om dessa åtgärder.

KAPITEL VI

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER

Artikel 27

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av Europeiska värdepapperskommittén, vilken inrättats genom artikel 1 i beslut 2001/528/EG.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet, förutsatt att de genomförandeåtgärder som därigenom antas inte ändrar de väsentliga bestämmelserna i detta direktiv.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4.   Senast den 20 januari 2009 skall tillämpningen av dess bestämmelser om antagande av tekniska regler och beslut i enlighet med förfarandet i punkt 2 upphävas, vilket dock inte skall påverka redan antagna genomförandeåtgärder. På förslag från kommissionen får Europaparlamentet och rådet förnya dessa bestämmelser i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget och skall i så fall se över dem före fyraårsperiodens utgång.

Artikel 28

Sanktioner

1.   Utan att det påverkar deras rätt att föreskriva straffrättsliga påföljder skall medlemsstaterna, i enlighet med sin nationella lagstiftning, se till att åtminstone lämpliga administrativa åtgärder kan vidtas, eller lämpliga civilrättsliga och/eller administrativa sanktioner beslutas, beträffande de personer som är ansvariga för att enligt detta direktiv antagna bestämmelser inte har följts. Medlemsstaterna skall se till att sådana åtgärder är effektiva, proportionerliga och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall föreskriva att den behöriga myndigheten får offentliggöra varje åtgärd eller sanktion som vidtas vid överträdelse av bestämmelser som har antagits enligt detta direktiv, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerligt stor skada.

Artikel 29

Rätt att överklaga

Medlemsstaterna skall se till att beslut som fattas på grundval av lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med detta direktiv kan överklagas till domstol.

KAPITEL VII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Övergångsbestämmelser

1.   Med avvikelse från artikel 5.3 i detta direktiv får hemmedlemsstaten undanta de emittenter som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1606/2002 avseende det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2006 eller därefter, från skyldigheten att offentliggöra redovisningar i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.

2.   Utan hinder av artikel 12.2 skall en aktieägare senast två månader efter datumet i artikel 31.1 underrätta emittenten om den andel av rösträtter och kapital som aktieägaren, i enlighet med artiklarna 9, 10 och 13, innehar i en emittent vid den tidpunkten, såvida denne inte redan har lämnat en underrättelse med motsvarande information före detta datum.

Utan hinder av artikel 12.6 skall en emittent i sin tur senast tre månader efter datumet i artikel 31.1 offentliggöra den information som mottagits i dessa underrättelser.

3.   När en emittent har sitt säte i ett tredjeland får hemmedlemsstaten undanta en sådan emittent från att lämna in redovisning i enlighet med artikel 4.3 och verksamhetsberättelse i enlighet med artikel 4.5, endast när det gäller sådana skuldebrev som togs upp till handel på en reglerad marknad i gemenskapen före den 1 januari 2005, så länge som

a)

den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anser att den årliga redovisningen från emittenter från ett sådant tredjeland ger en rättvisande bild av emittentens tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och resultat,

b)

det tredjeland där emittenten har sitt säte inte har gjort tillämpningen av internationella redovisningsstandarder som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002 obligatorisk, och

c)

kommissionen inte har fattat beslut i enlighet med artikel 23.4 ii om det finns någon motsvarighet mellan ovannämnda redovisningsstandarder och

de redovisningsstandarder som finns fastslagna i bestämmelser i lagar och andra författningar i det tredjeland där emittenten har sitt säte, eller

de redovisningsstandarder i tredjeland som en sådan emittent har valt att efterleva.

4.   Hemmedlemsstaten får undanta emittenter från skyldigheten att offentliggöra halvårsrapporter i enlighet med artikel 5 endast när det gäller skuldebrev som redan har tagits upp till handel på en reglerad marknad i gemenskapen före den 1 januari 2005, under tio år efter den 1 januari 2005, under förutsättning att hemmedlemsstaten har beslutat att tillåta att sådana emittenter omfattas av bestämmelserna i artikel 27 i direktiv 2001/34/EG från den tidpunkt när dessa skuldebrev godkändes.

Artikel 31

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 januari 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. Varje medlemsstat skall avgöra hur en sådan hänvisning skall göras.

2.   När en medlemsstat antar åtgärder enligt artiklarna 3.1, 8.2, 8.3, 9.6 eller 30 skall de genast underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om dessa åtgärder.

Artikel 32

Ändringar

Från och med det datum som anges i artikel 31.1 ändras direktiv 2001/34/EG på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall leden g och h utgå.

2.

Artikel 4 skall utgå.

3.

I artikel 6 skall punkt 2 utgå.

4.

I artikel 8 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaten får låta emittenter av värdepapper som är upptagna till officiell notering omfattas av tillkommande skyldigheter, under förutsättning att dessa tillkommande skyldigheter gäller generellt för samtliga emittenter eller för enskilda kategorier av emittenter.”

5.

Artiklarna 65–97 skall utgå.

6.

Artiklarna 102 och 103 skall utgå.

7.

Det andra stycket i artikel 107.3 skall utgå.

8.

Artikel 108.2 skall ändras på följande sätt:

a)

I led a skall orden ”information som regelbundet skall offentliggöras av bolag vars aktier har upptagits till officiell notering,” utgå.

b)

Led b skall utgå.

c)

Led c iii skall utgå.

d)

Led d skall utgå.

Hänvisningar till de upphävda bestämmelserna skall anses som hänvisningar till bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 33

Översyn

Kommissionen skall senast den 30 juni 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv som inbegriper lämpligheten i att avskaffa undantaget för befintliga skuldebrev efter den tioårsperiod som avses i artikel 30.4 och eventuella konsekvenser för de europeiska finansmarknaderna.

Artikel 34

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 35

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg, den 15 december 2004

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 80, 30.3.2004, s. 128.

(2)  EUT C 242, 9.10.2003, s. 6.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2004.

(4)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).

(7)  EGT L 184, 6.7.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/71/EG.

(8)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(11)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(12)  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/39/EG.

(13)  EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/69/EG (EUT L 125, 28.4.2004, s. 44).

(14)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(15)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (EUT L 178, 17.7.2003, s. 16).

(16)  EGT L 222, 14.8.1978, s.11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/51/EG.

(17)  EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/39/EG.

(18)  Anmärkning: Titeln har anpassats för att ta hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget; den ursprungliga hänvisningen var till artikel 58 i fördraget.

(19)  EGT L 65, 14.3.1968, s. 8. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13).