ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 389

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
30 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2257/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som kandidatland

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2258/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2259/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2260/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2005

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr. 2261/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2005

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2262/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2005

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2263/2004 av den 28 december 2004 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2005

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2264/2004 av den 29 december 2004 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–31 januari 2005

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/917/EG:Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Grekland

25

 

*

2004/918/EG:Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Ungern

27

 

*

2004/919/EG:Rådets beslut av den 22 december 2004 om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar

28

 

 

Kommissionen

 

*

2004/920/EG:Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2003/54/EG för ögruppen Azorerna (delgivet med nummer K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/EG:Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om gemenskapsfinansiering av en Eurobarometer-undersökning om konsumenternas inställning till lantbruksdjurs välfärd

33

 

*

2004/922/EG:Kommissionens beslut av den 29 december 2004 om ändring av besluten 2003/746/EG och 2003/848/EG med avseende på omfördelning av gemenskapens finansiella stöd till vissa medlemsstaterna för deras program för utrotning och övervakning av TSE för 2004 (delgivet med nr K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/EG:Kommissionens beslut av den 29 december 2004 om ändring av besluten 2003/743/EG och 2003/849/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens bidrag till medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och förteckningen över de kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser för 2004 (delgivet med nr K(2004) 5397)  ( 1 )

37

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/924/GUSP av den 22 november 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om status och verksamhet för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS

41

Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om status och verksamhet för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2257/2004

av den 20 december 2004

om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som kandidatland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 att Kroatien skulle få status som kandidatland för medlemskap och uppmanade kommissionen att utarbeta en föranslutningsstrategi för Kroatien inklusive nödvändiga finansiella instrument.

(2)

För att kunna ge föranslutningsstöd till Kroatien bör landet tas upp bland stödmottagarna enligt rådets förordningar (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa (Phare) (1), rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (2) (ISPA) och rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (3) (Sapard).

(3)

I avdelning III i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, undertecknat den 29 oktober 2001, uppmanas Kroatien att aktivt främja regionalt samarbete på västra Balkan.

(4)

Den regionala aspekten av gemenskapsbiståndet till västra Balkan får särskild uppmärksamhet i rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4) (Cards) vars syfte är att stärka det regionala samarbetet och Kroatien bör även fortsättningsvis vara berättigat till stöd för projekt och program som har regionala aspekter.

(5)

I beslut 2004/648/EG (5) fastställs principerna, prioriteringarna och villkoren för det europeiska partnerskapet med Kroatien.

(6)

Samförståndsavtalet rörande utvecklingen av sydöstra Europas huvudnätverk för regional transport bör underlätta förfarandet för att välja ut prioriterade åtgärder i syfte att utveckla ett alleuropeiskt transportnät under föranslutningsperioden.

(7)

I och med ikraftträdandet av förordning (EG, Euratom) 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) krävs vissa anpassningar av förordningarna i fråga för att få terminologi och nuvarande förfaranden förenliga med den.

(8)

De nya medlemsstaterna nämns inte i denna förordning, men enligt artikel 33 i 2003 års anslutningsakt skall rådets förordningar (EG) nr 3906/89 och (EG) nr 1267/1999 tillämpas på dessa medlemsstater under en övergångsperiod.

(9)

Kommissionen har antagit förordningarna (EG) nr 1419/2004 (7) och (EG) nr 447/2004 (8) som utgör den rättsliga grunden för finansieringen av åtgärder inom Sapard för åtaganden som på anslutningsdagen ännu inte var avslutade. De beslut som kommissionen kan behöva fatta innan dessa åtaganden har slutförts och som inte kan grundas på de båda nämnda förordningarna kan fortfarande grundas på förordning (EG) nr 1268/1999, eftersom den var i kraft innan den förordningen ändrades genom denna förordning.

(10)

Förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EEG) nr 3906/89 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   För ansökarländer som har ingått partnerskap för anslutning med Europeiska unionen skall finansieringen inom ramen för Phareprogrammet inriktas på de huvudsakliga prioriteringarna för antagandet av gemenskapens regelverk, det vill säga förstärkning av den administrativa och institutionella kapaciteten i ansökarländerna samt investeringar, med undantag av den typ av investeringar som finansieras i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (9) och (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (10), förutsatt att villkoren för finansiering enligt dessa båda förordningar är uppfyllda. Även åtgärder på områdena miljö, transport och jordbruk samt landsbygdsutveckling, vilka utgör en underordnad men nödvändig del av integrerade program som genomförs för omstrukturering av industrin eller regional utveckling, kan finansieras inom ramen för Phareprogrammet.”

b)

Följande punkter skall läggas till:

”4.   Stödet får användas för att täcka utgifter vid mottagarländernas deltagande enligt denna förordning i regionalt, gränsöverskridande och, i tillämpliga fall, transnationellt och interregionalt samarbete dem emellan och mellan dem och EU:s medlemsstater.

5.   I tillämpliga fall får stödet också användas för att täcka utgifter vid ett mottagarlands deltagande i regionala program inom ramen för andra rättsliga instrument.”

2.

I artikel 8 skall följande punkt läggas till:

”Inom de begränsningar som fastställs i artikel 54 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (11) får kommissionen besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter för genomförande av budgeten, till de organ som anges i artikel 54.2 i den förordningen. De organ som anges i artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 får anförtros uppgifter som omfattar myndighetsutövning om de har erkänt internationellt anseende, är uppfyller kraven i internationellt erkända förvaltnings- och kontrollsystem och övervakas av en offentlig myndighet.”

3.

Förteckningen i bilagan skall ersättas med följande:

 

”Bulgarien

 

Kroatien

 

Rumänien”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1267/1999 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   Ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (nedan kallat ”ISPA”) skall upprättas.

Genom ISPA skall stöd ges för att bidra till Bulgariens, Kroatiens och Rumäniens (nedan kallade ”de stödmottagande länderna”) förberedelser inför anslutningen till Europeiska unionen på området ekonomisk och social sammanhållning, närmare bestämt med avseende på miljö- och transportpolitiken i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.”

2.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 3:

”Oaktat vad som anges ovan skall gemenskapens stöd till Kroatien beviljas under perioden 2005–2006.”

3.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 4:

”Genom undantag från första och andra meningen i denna artikel skall tilldelningen till Kroatien för åren 2005 och 2006 från detta instrument fastställas av kommissionen på grundval av en bedömning av detta stödmottagande lands förmåga att administrera stödet och dess anslutningsrelaterade investeringsbehov.”

4.

I artikel 9.1 a skall orden ”från och med den 1 januari 2000, och i alla händelser senast den 1 januari 2002,” utgå.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1268/1999 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   Genom denna förordning upprättas en ram för gemenskapsstöd för ett hållbart jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling under föranslutningsperioden för Bulgarien, Kroatien och Rumänien. Förordningen skall också fortsätta att tillämpas för att avsluta de program som inletts i enlighet med denna i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern före deras anslutning till Europeiska unionen.”

2.

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 4.2:

”Genom avvikelse från första stycket skall planen för Kroatien, på samma villkor som anges i första stycket, omfatta en period på högst två år från och med år 2005.”

3.

Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 5.1:

”När det gäller Kroatien skall programmen emellertid inte bedömas efter halva tiden.”

4.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Gemenskapsstöd enligt denna förordning skall beviljas under perioden 2000–2006, med undantag av gemenskapsstödet för Kroatien som skall beviljas under perioden 2005–2005. Budgetmyndigheten skall godkänna de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen.”

b)

Följande stycke skall läggas till i slutet av punkt 3:

”För Kroatien skall emellertid den årliga ekonomiska tilldelningen fastställas separat.”

5.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommissionen skall med avseende på genomförandet av artikel 7.2 fördela de tillgängliga resurserna till ansökarländerna. Inom tre månader efter beslutet att ett land skall vara berättigat till stöd enligt denna förordning skall kommissionen informera det ansökarlandet om sitt beslut om den vägledande finansiella fördelningen inom den nuvarande budgetplanen.”

Artikel 4

Förordning (EG) nr 2666/2000 ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 1.1:

”Från och med år 2005 skall Kroatien som mottagarland endast ha tillgång till projekt och program med en regional dimension, såsom de som anges i artikel 2.2. Trots föregående mening skall Kroatien även fortsättningsvis vara berättigat till stöd för projekt och program enligt beslut 1999/311/EG.”

2.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsbiståndet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (12).”

b)

Följande punkt skall införas:

”2a.   Inom de begränsningar som fastställs i artikel 54 i förordning (EG) nr 1605/2002 får kommissionen besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter för genomförande av budgeten, till de organ som anges i artikel 54.2 i den förordningen. De organ som anges i artikel 54.2 c i den förordningen får anförtros uppgifter som omfattar myndighetsutövning om de har erkänt internationellt anseende, uppfyller kraven i internationellt erkända förvaltnings- och kontrollsystem och övervakas av en offentlig myndighet.”

Artikel 5

För genomförandet av föranslutningsinstrumenten och för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin (13) skall hänvisningen till anslutningspartnerskapet (14) och Europaavtalet för Kroatiens vidkommande förstås som en hänvisning till det europeiska partnerskapet (15) och till stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

P. VAN GEEL


(1)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(4)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

(5)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 19.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 258, 5.8.2004, s. 11.

(8)  EUT L 72, 11.3.2004, s. 64.

(9)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(10)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(11)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 68.

(14)  EGT L 85, 20.3.1998, s. 1.

(15)  EUT L 86, 23.3.2004, s. 1.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2258/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.

(2)

Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2005 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (2).

(3)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de produkter som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilaga I.

Artikel 2

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2005, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.

Artikel 3

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2005 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ännu ej offentliggjord i EUT.


BILAGA I

Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Omräkningsfaktorer

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner av arten Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Haj Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Haj Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Kungsfisk Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk av arten Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Gråsej Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kolja Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Vitling Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Långa Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrill av arten Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Art

Storlek (2)

Omräkningsfaktorer

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Spansk makrill av arten Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjovis Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rödspätta Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kummel av arten Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glasvar Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Sandskädda Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbskädda Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacora Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Storlek (3)

Omräkningsfaktorer

 

Hel fisk eller urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Marulk Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Samtliga presentationsformer

 

Extra, A (3)

Räkor av arten Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Nordhavsräkor Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Hel (3)

 

Krabba Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Hel (3)

Stjärt (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Havskräfta Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Tunga Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(2)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(3)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA II

Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Återtagspriser (EUR/t)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardiner av arten Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Haj Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Haj Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Kungsfisk Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Torsk av arten Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Gråsej Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Kolja Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Vitling Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Långa Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrill av arten Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Spansk makrill av arten Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Ansjovis Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Rödspätta

Pleuronectes platessa

— från och med den 1 januari till och med den 30 april 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— från och med den 1 maj till och med den 31 december 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Kummel av arten Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Glasvar Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Sandskädda Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Skrubbskädda Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Albacora Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Hel fisk eller urtagen fisk (1)

med huvud (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Marulk Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Samtliga presentationsformer

Extra, A (1)

Räkor av arten Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Nordhavsräkor Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Art

Storlek (1)

Försäljningspris (EUR/t)

 

Hel (1)

 

Krabba Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

Hel (1)

Stjärt (1)

E' (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Havskräfta Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Tunga Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA III

Art

Landningszon

Koefficient

Storlek (1)

Återtagspris (EUR/t)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten Clupea harengus

Kustområdena och de irländska öarna

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Kustområdena öster om England från Berwick till Dover.

Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden.

Grevskapet Downs kustområden (Nordirland)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Makrill av arten Scomber scombrus

Kustområdena och de irländska öarna

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon I Förenade kungariket

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Kummel av arten Merluccius merluccius

Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Albacora Thunnus alalunga

Öarna Azorerna och Madeira

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Kanarieöarna

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon Förenade kungariket

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Områden vid portugisiska Atlantkusten

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2259/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1) särskilt artikel 25.1 och 25.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Före fiskeårets början skall det för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 fastställas ett gemenskapspris för försäljning som minst motsvarar 70 % men som inte överstiger 90 % av orienteringspriset.

(2)

Orienteringspriserna för fiskeåret 2005 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (2).

(3)

Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och presentationsform i handeln, särskilt när det gäller bläckfisk och kummel.

(4)

Omvandlingsfaktorerna för olika arter och presentationsformer för de djupfrysta produkter som landas i gemenskapen bör fastställas i syfte att fastslå den nivå som utlöser den interventionsåtgärd som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäljningspriserna inom gemenskapen för fiskeåret 2005 för de produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000, liksom de presentationsformer och utjämningskoefficienter som dessa hänvisar till, anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ej offentliggjord i EUT.


BILAGA

FÖRSÄLJNINGSPRISER OCH OMVANDLINGSFAKTORER

Art

Presentationsform

Utjämningskoefficienter

Interventionsnivå

Försäljningspris

(EUR/t)

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 663

Kummel (Merluccius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 053

Filéer

 

 

 

med skinn

1,0

0,85

1 274

utan skinn

1,1

0,85

1 402

Tandbraxen och pageller (Dendex dentex y Pagellus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 362

Svärdfisk(Xiphias gladius)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

3 416

Räkor Penaeidae

Djupfrysta

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

Övriga Penaeidae

 

1,0

0,85

6 852

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma) och dvärgbläckfisk (Sepiola rondeletti)

Djupfrysta

1,0

0,85

1 654

Bläckfisk och kalamarer (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

hel, orensad

1,00

0,85

993

rensad

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

hel, orensad

2,50

0,85

2 482

rensad

2,90

0,85

2 879

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp)

Djupfrysta

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

hel, orensad

1,00

0,80

689

tub

1,70

0,80

1 171

Presentationsform vid saluföring:

:

hel, orensad

:

fisk som inte genomgått någon som helst beredning

:

rensad

:

produkt som minst har tagits ur

:

tub

:

bläckfiskens kropp har minst tagits ur och huvudet har avlägsnats


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2260/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 29.1 och 29.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs bland annat att de referenspriser som gäller i gemenskapen får fastställas årligen per produktkategori för de produkter som omfattas av tullbefrielse på obestämd tid enligt artikel 28.1 i samma förordning. Samma möjlighet föreskrivs för produkter som antingen omfattas av ett system med sänkta tullar som är konsoliderat enligt WTO-avtalet, eller av något annat förmånssystem och där ett referenspris måste användas.

(2)

För de produkter som anges i del A och B i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset vara lika med det återtagspris som fastställts enligt artikel 20.1 i den förordningen.

(3)

Gemenskapens återtagspriser på berörda produkter fastställdes, för fiskeåret 2005, i kommissionens förordning (EG) nr 2258/2004 (2).

(4)

För andra produkter än de som avses i bilaga I och II till förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset fastställas särskilt och på grundval av det viktade genomsnittet av de tullvärden som under de tre år som föregår datumet för fastställande av referenspriset konstateras på marknaderna eller hamnarna för import i medlemsstaterna.

(5)

Det anses inte nödvändigt att fastställa referenspriser för alla arter som uppfyller de kriterier som fastställs i rådets förordning (EG) nr 104/2000, särskilt för de arter där importen från tredje land är obetydlig.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Referenspriserna för fiskeåret 2005 för fiskeriprodukter enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Se sidan 5 i detta nummer av EUT.


BILAGA (1)

1.   Referenspris för produkter enligt artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000

Arter

Storlek (2)

Referenspris (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

TARIC-tilläggsnummer

Extra, A (2)

TARIC-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Sill av arten Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Större kungsfisk eller kungsfisk (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 och ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Torsk av arten Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

Kokta

Färska eller frysta

TARIC-tilläggsnummer

Extra, A (2)

TARIC-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Nordhavsräkor (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Referenspris för fiskeriprodukter enligt artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/2000

Arter

TARIC-tilläggs-nummer

Presentation

Referenspris (EUR/t)

1.   

Större kungsfisk eller kungsfisk

 

 

Hel fisk:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

med eller utan huvud

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filéer:

 

F412

med ben (”standard”)

1 915

F413

benfria

2 096

F414

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 240

2.   

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Hel fisk, med eller utan huvud

1 084

ex 0304 20 29

 

Filéer:

 

F417

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

2 428

F418

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

2 691

F419

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

2 602

F420

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

3 003

F421

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs)

1 392

3.   

Gråsej (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filéer:

 

F424

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

1 488

F425

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

1 639

F426

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

1 476

F427

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

1 681

F428

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs)

967

4.   

Kolja

ex 0304 20 33

 

Filéer:

 

F431

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

2 264

F432

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

2 659

F433

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

2 512

F434

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

2 738

F435

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 960

5.   

Alaskapollock

 

 

Filéer:

 

ex 0304 20 85

F441

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

1 147

F442

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

1 298

6.   

Sill

 

 

Sillfiléer:

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

med en vikt på mer än 80 g per styck

505

F450

med en vikt på mer än 80 g per styck

455


(1)  För alla andra kategorier utom de som uttryckligen nämns i punkt 1 och 2 i bilagan skall den tilläggskod som skall anges vara kod ”F499: Andra”.

(2)  Med färskhets-, storleks- och presentationskategorierna avses de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr. 2261/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2814/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter (2), särskilt artikel 5 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 939/2001 av den 14 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av schablonmässigt stöd för vissa fiskeriprodukter (3), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får stöd beviljas för kvantiteter av vissa färska produkter som dras tillbaka från marknaden och som antingen bereds för stabilisering och efterföljande lagring eller konserveras.

(2)

Syftet med dessa stöd är att på ett tillfredsställande sätt stimulera producentorganisationerna till att förädla eller konservera de produkter som återtagits från marknaden för att undvika att de förstörs.

(3)

Stödbeloppet bör fastställas så att det inte stör jämvikten på marknaden för produkterna i fråga och så att det inte snedvrider konkurrensen.

(4)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska och ekonomiska kostnader i samband med den för stabilisering och lagring nödvändiga verksamheten, som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregår fiskeåret i fråga.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För fiskeåret 2004 skall beloppet för det förädlingsstöd som avses i artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 och beloppet för det schablonstöd som avses i artikel 24.4 i samma förordning fastställas enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.


BILAGA

1.   Storleken på förädlingsstödet för produkterna i bilaga I punkterna A och B och för tunga (Solea spp.) i bilaga I punkt C till förordning (EG) nr 104/2000

Beredningsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Stödbelopp

(euro/ton)

1

2

I.   

Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller styckade produkter

Sardiner av arten Sardina pilchardus

330

Andra arter

270

II.

Filetering, frysning och lagring

350

III.

Saltning eller torkning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud, styckade eller fileterade produkter

260

IV.

Marinering och lagring

240

2)   Storleken på förädlingsstödet för övriga produkter i bilaga I punkt C till förordning (EG) nr 104/2000

Berednings- eller konserveringsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Produkter

Stödbelopp

(euro/ton)

1

2

3

I.

Frysning och lagring

Havskräfta

(Nephrops norvegicus)

300

Havskräftstjärtar

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Borttagning av huvud, frysning och lagring

Havskräfta

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Kokning, frysning och lagring

Havskräfta

(Nephrops norvegicus)

300

Krabba

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pastörisering och lagring

Krabba

(Cancer pagurus)

360

V.

Bevarande i sump eller i bur

Krabba

(Cancer pagurus)

210

3.   Storleken på schablonbidraget för produkter i bilaga IV till förordning (EG) nr 104/2000

Beredningsmetoder

Stödbelopp

(euro/ton)

I.

Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller styckade produkter

270

II.

Filetering, frysning och lagring

350


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2262/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2813/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av vissa fiskeriprodukter (2), särskilt artikel 1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska och ekonomiska kostnader som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregått fiskeåret i fråga.

(2)

För att inte uppmuntra till långvarig lagring samt för att förkorta betalningsfristerna och minska kontrollutgifterna bör stödet till privat lagring betalas ut som ett engångsbelopp.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stödet till privat lagring av de produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 2005 fastställas enligt följande:

Första månaden:

200 euro per ton.

Andra månaden:

0 euro per ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 326, 22.12.2000, s. 30.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2263/2004

av den 28 december 2004

om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 21.5 och 21.8 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs att en ekonomisk ersättning skall betalas till de producentorganisationer som på vissa villkor återtar de produkter som avses i bilaga 1 punkterna A och B i den förordningen. Värdet på denna ekonomiska ersättning skall minskas med det schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 av den 19 december 2001 om avsättning av vissa fiskeriprodukter som har återtagits från marknaden (2) fastställs avsättningsmöjligheterna för de produkter som återtagits från marknaden. Det är nödvändigt att schablonmässigt fastställa värdet på dessa produkter för var och en av dessa valmöjligheter med hänsyn tagen till de genomsnittliga inkomster som kan erhållas genom en sådan avsättning i de olika medlemsstaterna.

(3)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 2509/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av ekonomisk ersättning för återtag från marknaden av vissa fiskeriprodukter (3), skall det organ som ansvarar för att bevilja den ekonomiska ersättningen underrättas i de fall då en producentorganisation, eller en medlem av en sådan, saluför sina produkter i en annan medlemsstat än där den blev erkänd. Med detta organ avses således organet i den medlemsstat där producentorganisationen erkändes. Därför bör det avdragsgilla schablonvärdet vara det som tillämpas i denna medlemsstat.

(4)

Samma beräkningsmetod bör tillämpas på förskottet på den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2509/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det schablonvärde som skall användas vid beräkningarna av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden av producentorganisationerna och använts för andra ändamål än som livsmedel, i enlighet med artikel 21.5 i förordning (EG) nr 104/2000, skall för fiskeåret 2005 fastställas till de värden som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott skall vara det som tillämpas i den medlemsstat där producentorganisationen erkänts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 337. 20.12.2001, s. 20.

(3)  EGT L 289, 16.11.2000, s. 11.


BILAGA

Schablonvärden

Användning av de återtagna produkterna

Euro/ton

1.   

Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder):

a)   

för sill av arten Clupea harengus och makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber Japonicus:

Danmark och Sverige

70

Förenade kungariket

50

övriga medlemsstater

17

Frankrike

1

b)   

för räkor av arten Crangon crangon och nordhavsräkor (Pandalus borealis):

Danmark och Sverige

0

övriga medlemsstater

10

c)   

för övriga produkter:

Danmark

40

Sverige, Portugal och Irland

17

Förenade kungariket

28

övriga medlemsstater

1

2.   

Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder)

a)   

sardiner av arten Sardina pilchardus och ansjovis (Engraulis spp.)

samtliga medlemsstater

8

b)   

övriga produkter:

Sverige

0

Frankrike

30

övriga medlemsstater

38

3.   

Användning som agn eller bete

Frankrike

50

övriga medlemsstater

10

4.

Andra användningar än som livsmedel

0


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2264/2004

av den 29 december 2004

om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–31 januari 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 7.5 femte strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 får beslut fattas om att bevilja produktionsbidrag för produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 f i den förordningen, för sirap enligt artikel 1.1 d samt för kemiskt ren fruktos enligt KN-nummer 1702 50 00 i egenskap av mellanprodukt, när dessa produkter uppfyller kriterierna i artikel 23.2 i fördraget och används vid tillverkningen av vissa produkter inom den kemiska industrin.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin (2) skall dessa bidrag fastställas med hänsyn till bidraget för vitsocker.

(3)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att produktionsbidraget för vitsocker skall fastställas en gång i månaden för de perioder som inleds den 1 i varje månad.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1265/2001 skall fastställas till 38,829 EUR/100 kg nettovikt för perioden 1–31 januari 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/25


RÅDETS BESLUT

av den 5 juli 2004

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Grekland

(2004/917/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.6,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av de påpekanden som har gjorts av Grekland, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 104 i fördraget skall medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målsättningen om sunda offentliga finanser som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av sysselsättning.

(3)

I förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 104 föreskrivs att det skall beslutas huruvida det föreligger ett alltför stort underskott. I protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som bifogats fördraget anges närmare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (1) fastställs detaljerade regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i nämnda protokoll.

(4)

I artikel 104.5 i fördraget anges att kommissionen skall avge ett yttrande till rådet om kommissionen anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Kommissionen avgav ett sådant yttrande om Grekland till rådet den 24 juni 2004. Efter att ha undersökt alla relevanta faktorer som den tagit hänsyn till i sin rapport i enlighet med artikel 104.3 och med beaktande av Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i enlighet med artikel 104.4, drog kommissionen i sitt yttrande av den 24 juni 2004 slutsatsen att det föreligger ett alltför stort underskott i Grekland.

(5)

Genom artikel 104.6 i fördraget fastställs att rådet skall beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten innan rådet, efter en allsidig bedömning, avgör om ett alltför stort underskott föreligger.

(6)

Den allsidiga bedömningen leder till följande slutsatser: Underskottet i den offentliga sektorns finanser uppgick 2003 till 3,2 % av BNP i Grekland. Att referensvärdet 3 % av BNP överskreds 2003 uppstod inte som ett resultat av en, i stabilitets och tillväxtpaktens mening, osedvanlig händelse utanför de grekiska myndigheternas kontroll och inte heller till följd av en allvarlig konjunkturnedgång. Underskottet uppstod tvärtom i en situation med starkt positiv tillväxt, som uppgick till 4,2 % 2003, och ett positivt produktionsgap på omkring 1,5 % av BNP. Utfallet för underskottet i den offentliga sektorns finanser skall jämföras med det mål för underskottet på 0,9 % av BNP som lades fast i det uppdaterade stabilitetsprogrammet från december 2002. Enligt kommissionen beror den betydande avvikelsen på dels extraordinära engångsfaktorer (överskridanden av utgiftstaken i samband med förberedelserna av de olympiska spelen och kompensation för skador orsakade av vädret), högre primära utgifter än planerat (sociala transfereringar och löner i den offentliga sektorn) och lägre budgetinkomster än planerat (moms, inkomstskatt och omklassificering av transaktionsslaget för en betalning från Postsparbanken till regeringen).

(7)

Kommissionen beräknar i sina vårprognoser 2004, på grundval av antagandet om en oförändrad politik och ett underskott för 2003 på 2,95 % av BNP, som är den uppgift som anmäldes i slutet av mars, att det offentliga underskottet 2004 kommer att uppgå till 3,2 % av BNP.

(8)

Skuldkvoten var 103 % av BNP 2003, långt över fördragets referensvärde 60 %. Kommissionen beräknar även i sina prognoser från våren 2004 att skuldkvoten kommer att minska endast marginellt, till 102,8 % av BNP 2004, vilket är högre än 98,3 % av BNP, som är den siffra som rapporterades av de grekiska myndigheterna den 4 maj 2004. Både den höga skuldkvoten och dess långsamma minskning ger anledning till oro, särskilt under en period av hög nominell tillväxt och ett positivt och växande produktionsgap.

(9)

Det råder för närvarande osäkerhet om kvaliteten på uppgifterna om de offentliga finanserna. Siffran för det offentliga underskottet på 3,2 % av BNP i anmälan från den 4 maj skall jämföras med den uppgift som anmäldes i början av mars, 1,7 %, som sedermera ändrades till 2,95 % av BNP i slutet av samma månad, efter den nya regeringens initiativ att genomföra en grundlig revision av de offentliga finanserna. Eftersom det återstod öppna frågor runt de underliggande uppgifterna åtog sig de grekiska myndigheterna att snabbt lösa de mest brådskande problemen i nära samarbete med Eurostat. Även om Eurostat har godkänt siffrorna i anmälan från den 4 maj finns det dock tydliga tecken på att det kommer att behöva göras ytterligare betydande korrigeringar, som i fråga om underskotten med stor sannolikhet kommer att bli uppåt, för 2003 och åren dessförinnan, när det blir tid för nästa ordinarie anmälan i september 2004. Dessa korrigeringar förväntas medföra att även uppgifterna om underskottet för 2004 behöver revideras uppåt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning framgår det att det föreligger ett alltför stort underskott i Grekland.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/27


RÅDETS BESLUT

av den 5 juli 2004

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Ungern

(2004/918/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.6,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av de påpekanden som gjorts av Ungern, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 104 i fördraget skall medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser; detta gäller också medlemsstater med undantag, en kategori som alla de länder som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 tillhör.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målsättningen om sunda offentliga finanser som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av sysselsättning.

(3)

I förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 104 föreskrivs det att det skall beslutas huruvida det föreligger ett alltför stort underskott, och i det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som fogas till fördraget ges det närmare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (1) fastställs det detaljerade regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelsen i nämnda protokoll.

(4)

I artikel 104.5 i fördraget anges det att kommissionen skall avge ett yttrande till rådet om den anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha undersökt alla relevanta faktorer som den tagit hänsyn till i sin rapport i enlighet med artikel 104.3 och med beaktande av Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i enlighet med artikel 104.4, drog kommissionen i sitt yttrande av den 24 juni 2004 slutsatsen att det föreligger ett alltför stort underskott i Ungern.

(5)

I artikel 104.6 i fördraget fastställs det att rådet skall beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten innan rådet, efter en allsidig bedömning, avgör huruvida ett alltför stort underskott föreligger.

(6)

Den allsidiga bedömningen leder till följande slutsatser. Underskottet i den offentliga sektorns finanser uppgick år 2003 till 5,9 % av BNP i Ungern och överskrider alltså fördragets referensvärde på 3 %. Att underskottet i de offentliga finanserna överstiger referensvärdet på 3 % beror varken på en osedvanlig händelse utanför de ungerska myndigheternas kontroll i den mening som avses i stabilitets- och tillväxtpakten eller på en allvarlig konjunkturnedgång. Underskottet i de offentliga finanserna förväntas fortsätta att överstiga 3 % av BNP under 2004. Närmare bestämt beräknas underskottet enligt kommissionens vårprognos 2004 uppgå till 4,9 % av BNP under 2004, medan det i konvergensprogrammet för Ungern förväntas uppgå till 4,6 % av BNP. Den offentliga skuldkvoten, som var 59 % under 2003, väntas fortsätta att ligga något under fördragets referensvärde på 60 % av BNP under 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning fastslås härmed att det föreligger ett alltför stort underskott i Ungern.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/28


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar

(2004/919/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 30.1 a och artikel 34.2 c,

med beaktande av Konungariket Nederländernas initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Årligen stjäls uppskattningsvis 1,2 miljoner motorfordon i Europeiska unionens medlemsstater.

(2)

Dessa stölder vållar en ansenlig skada som uppgår till minst 15 miljarder euro per år.

(3)

En stor del av dessa fordon, uppskattningsvis 30–40 %, stjäls av den organiserade brottsligheten och byggs sedan om och exporteras till andra stater inom eller utanför Europeiska unionen.

(4)

Förutom att vålla materiella skador, skadar detta också allvarligt medborgarnas rättskänsla och känsla av säkerhet. Fordonsbrottslighet kan gå hand i hand med allvarliga former av våld.

(5)

Det blir därigenom svårare att uppnå målet i artikel 29 i fördraget om att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(6)

Rådet har antagit en resolution av den 27 maj 1999 om att bekämpa internationell brottslighet som följer bestämda rutter (1).

(7)

Fordonsbrottslighet kan dessutom internationellt vara kopplat till andra former av brottslighet, till exempel olaglig handel med narkotika och skjutvapen och människohandel.

(8)

Att bekämpa fordonsbrottslighet är en uppgift för medlemsstaternas brottsbekämpande organ. En gemensam strategi som – där det är möjligt och nödvändigt – omfattar samarbete mellan medlemsstaterna och medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter är emellertid nödvändig och proportionell för att kunna hantera de gränsöverskridande aspekterna av denna form av brottslighet.

(9)

Att de brottsbekämpande myndigheterna och fordonsregistreringsmyndigheterna samarbetar är av särskild vikt liksom också att berörda parter informeras.

(10)

Samarbetet med Europol är också viktigt eftersom Europol kan bidra med analyser och rapporter i ämnet.

(11)

Via det elektroniska nätverket European Police Learning Net (EPLN) erbjuder Europeiska polisakademin poliskårerna i medlemsstaterna en biblioteksfunktion på området för fordonsbrottslighet för sökning efter information och sakkunskap. Dessutom ger EPLN via sin diskussionsfunktion möjlighet till utbyte av kunskaper och erfarenheter.

(12)

Kampen mot fordonsbrottslighet kommer att intensifieras genom att antalet medlemsstater som ansluter sig till avtalet om Eucaris (Europeiskt informationssystem för fordon och körkort) av den 29 juni 2000 ökar.

(13)

Ett antal specifika åtgärder kommer att behöva vidtas för att fordonsbrottslighet med en internationell dimension skall kunna bekämpas effektivt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut används följande definitioner:

1.   fordon: alla motorfordon, släpfordon och husvagnar i enlighet med definitionerna i bestämmelserna om Schengens informationssystem (SIS).

2.   nationell behörig myndighet: alla nationella myndigheter som utses av medlemsstaterna i enlighet med detta beslut och kan i förekommande fall omfatta polis, tull, tjänstemän vid gränskontroller och rättsliga myndigheter.

Artikel 2

Syfte

1.   Syftet med detta beslut är att uppnå ett förbättrat samarbete inom Europeiska unionen för att förebygga och bekämpa den gränsöverskridande fordonsbrottsligheten.

2.   Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt sambandet mellan fordonsstölder och olaglig handel med bilar och olika former av organiserad brottslighet, till exempel olaglig handel med narkotika och skjutvapen och människohandel.

Artikel 3

Samarbete mellan nationella behöriga myndigheter

1.   Medlemsstaterna skall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förstärka samarbetet mellan de nationella behöriga myndigheterna för att bekämpa gränsöverskridande fordonsbrottslighet, till exempel genom samarbetsavtal.

2.   Särskild uppmärksamhet skall ägnas samarbete som avser exportkontroll, med beaktande av medlemsstaternas respektive befogenheter.

Artikel 4

Samarbete mellan behöriga myndigheter och den privata sektorn

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att i förekommande fall organisera regelbundna samråd mellan nationella behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning och medlemsstaterna kan engagera företrädare för den privata sektorn (till exempel innehavare av privata register över eftersökta bilar, försäkringsväsendet och bilbranschen) i dessa samråd för att samordna informationen och stämma av sina respektive verksamheter på detta område.

2.   Medlemsstaterna skall i enlighet med nationell lagstiftning underlätta förfaranden för ett snabbt återlämnande av fordon som efter beslag släpps fria av de nationella behöriga myndigheterna.

Artikel 5

Kontaktpunkter rörande fordonsbrottslighet

1.   Senast den 30 mars 2005 skall medlemsstaterna inom de brottsbekämpande myndigheterna utse en kontaktpunkt för att bekämpa gränsöverskridande fordonsbrottslighet.

2.   Medlemsstaterna skall bemyndiga kontaktpunkterna att utbyta erfarenheter, sakkunskap samt allmän och teknisk information om fordonsbrottslighet på grundval av befintlig tillämplig lagstiftning. Utbytet av information skall utsträckas till att omfatta metoder och bästa erfarenheter för att förebygga fordonsbrottslighet. Detta utbyte skall inte inbegripa utbyte av personuppgifter.

3.   Information om de utsedda nationella kontaktpunkterna, inklusive senare ändringar, skall lämnas till rådets generalsekretariat, som skall offentliggöra informationen I Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Efterlysning av stulna fordon och registreringsbevis för fordon

1.   Efter anmälan om stöld av ett fordon skall medlemsstaternas behöriga myndigheter se till att denna omedelbart rapporteras till Schengens informationssystem (SIS) i enlighet med nationell lagstiftning och om möjligt till Interpols databas över stulna motorfordon.

2.   Den efterlysande medlemsstaten skall i enlighet med nationell lagstiftning omedelbart dra tillbaka en efterlysning i sökregistret så snart skälen till efterlysningen av fordonet inte längre föreligger.

3.   Efter anmälan om stöld av registreringsbevis för fordon skall medlemsstatens behöriga myndigheter omedelbart se till att dessa efterlyses i SIS, i enlighet med nationell lagstiftning.

Artikel 7

Registrering

1.   Varje medlemsstat skall se till att de behöriga myndigheterna vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk och stöld av handlingar för fordonsregistrering.

2.   De nationella fordonsregistreringsmyndigheterna skall informeras av de brottsbekämpande myndigheterna om ett fordon, som är under registrering, veterligen är stulet. Tillgång till databaser i detta syfte skall ges med vederbörlig respekt för bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen.

Artikel 8

Förebyggande av missbruk av registreringsbevis för fordon

1.   För att förebygga missbruk av registreringsbevis för fordon skall varje medlemsstat, i enlighet med nationell lagstiftning, se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att infordra registreringsbeviset från fordonets ägare eller innehavare om fordonet har utsatts för allvarlig skada vid en kollision (”total loss”).

2.   Infordran av registreringsbeviset skall även göras, i enlighet med nationell lagstiftning, om det vid en kontroll som utförs av de brottsbekämpande myndigheterna uppstår en förmodan om att det har gjorts ingrepp i fordonets identitetsmärkning, t.ex. fordonets identifieringsnummer.

3.   Fordonets registreringsbevis skall inte lämnas tillbaka förrän, i enlighet med nationell lagstiftning, fordonets identitet har kontrollerats och visat sig stämma.

Artikel 9

Europol

Varje medlemsstat skall se till att de brottsbekämpande myndigheterna, när så är nödvändigt, informerar Europol om gärningsmän som sysslar med fordonsbrottslighet, inom räckvidden för Europols mandat och uppgifter.

Artikel 10

Främjande av expertis samt utbildning

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella institut som ansvarar för utbildningen av de berörda brottsbekämpande myndigheterna, när så är lämpligt i samarbete med Europeiska polisakademin, i sina studieprogram främjar specialistutbildning i att förebygga och upptäcka bilstölder. Denna utbildning kan innefatta bidrag från Europol, i enlighet med dess behörighetsområde.

Artikel 11

Möten mellan kontaktpunkter och årlig rapportering till rådet

Kontaktpunkterna rörande fordonsbrottslighet skall hålla möten minst en gång per år under ledning av den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för rådet. Europol skall inbjudas att delta i dessa möten. Ordförandeskapet skall rapportera till rådet om hur det berörda praktiska samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna fortlöper.

Artikel 12

Utvärdering

Rådet skall utvärdera genomförandet av detta beslut senast den 30 december 2007.

Artikel 13

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

För de medlemsstater i vilka bestämmelserna i Schengenregelverket avseende SIS ännu inte har fått verkan skall skyldigheterna i detta beslut avseende SIS få verkan den dag dessa bestämmelser börjar tillämpas i enlighet med det rådsbeslut som antagits för detta enligt tillämpliga förfaranden.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

C. VEERMAN


(1)  EGT C 162, 9.6.1999, s. 1.


Kommissionen

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2004

om undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2003/54/EG för ögruppen Azorerna

(delgivet med nummer K(2004) 4880)

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(2004/920/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (1), särskilt artikel 26.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 26.1 i direktiv 2003/54/EG får medlemsstater som, efter det att direktivet har trätt i kraft, kan visa att det har uppstått påtagliga problem för driften av deras små, enskilda system ansöka om undantag från tillämpliga bestämmelser i kapitlen IV, V, VI och VII samt kapitel III för enskilda mikrosystem, i fråga om renovering, uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet. Undantag beviljas av kommissionen.

(2)

Den 29 juni 2004 lämnade Portugal till kommissionen in en ansökan om undantag för obestämd tid från bestämmelserna i kapitlen III, IV, V, VI och VII enligt artikel 26.1 i direktiv 2003/54/EG för ögruppen Azorerna.

(3)

Ögruppen Azorerna kan betraktas som ett enskilt mikrosystem enligt definitionen i artikel 2.27 i direktiv 2003/54/EG.

(4)

Azorernas särskilda egenskaper som utgörs av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek och besvärliga terräng- och klimatförhållanden har erkänts i artikel 299.2 i EG-fördraget.

(5)

De dokument som bifogats Portugals ansökan ger tillräckliga bevis för att målet om en konkurrensutsatt elmarknad inte kan uppnås på grund av den låga produktionsnivån och det faktum att öarna är så isolerade från varandra. I ett sådant mycket litet system är det ofta inte möjligt att ha mer än en produktionsanläggning på varje ö, vilket gör det mycket osannolikt att det skulle upprättas konkurrerande produktionsanläggningar. Marknadens storlek kommer förmodligen inte att främja ansökningar om tillstånd eller inlämning av anbud. Det finns inte heller något system med högspänningsnät, och utan konkurrens i produktionsledet är inte direktivets krav på åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet rättfärdigat. Detsamma gäller tredje parts tillträde till systemet.

(6)

Efter att ha undersökt skälen för Portugals ansökan är kommissionen övertygad om att undantaget och villkoren för tillämpningen inte kommer att påverka möjligheterna att uppnå direktivets mål.

(7)

Eventuell teknisk utveckling på medellång och lång sikt kan dock leda till påtagliga förändringar som måste beaktas.

(8)

Kommissionen har rådfrågat alla medlemsstater i enlighet med artikel 26.1 i direktiv 2003/54/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed beviljas Portugal för de nio öarna i ögruppen Azorerna ett undantag från de tillämpliga bestämmelserna i kapitlen IV, V, VI och VII samt kapitel III, i fråga om renovering, uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet.

Artikel 2

Den portugisiska tillsynsmyndigheten på energiområdet skall övervaka utvecklingen inom Azorernas elsektor och till kommissionen rapportera om eventuella påtagliga förändringar där, som kan innebära att det beviljade undantaget måste omprövas. En första rapport skall överlämnas fyra år efter datumet för detta beslut och en andra rapport nio år efter det datumet.

Artikel 3

Detta undantag skall gälla under en obestämd period. Det får omprövas av kommissionen om det sker påtagliga förändringar inom Azorernas elsektor.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG (EUT L 236, 7.7.2004, s. 10).


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om gemenskapsfinansiering av en Eurobarometer-undersökning om konsumenternas inställning till lantbruksdjurs välfärd

(2004/921/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 17 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 90/424/EEG skall gemenskapen bidra finansiellt till att upprätta ett informationsprogram för djurskydd.

(2)

I detta informationsprogram ingår bland annat att genomföra undersökningar som är nödvändiga för att förbereda och utarbeta lagstiftning på djurskyddsområdet.

(3)

Genomförandet av en undersökning för att bedöma konsumenternas inställning till lantbruksdjurs välfärd utgör en del av detta informationsprogram för djurskydd, och nödvändiga medel för att denna undersökning skall kunna genomföras av gemenskapen bör därför anslås och beviljas på villkor att den planerade undersökningen genomförs på ett tillfredställande sätt.

(4)

Denna undersökning kommer att genomföras i form av en särskild Eurobarometer-undersökning och utföras enligt ett ramavtal (2) mellan Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, och TNS Opinion and Survey, ett konsortium bildat av Taylor Nelson Sofres plc och EOS Gallup Europe, företrätt av samordningscentrumet European Omnibus Survey ”EOS Gallup Europe”.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Åtgärden att genomföra en undersökning om konsumenternas inställning till lantbruksdjurs välfärd, som finansieras genom budgetpost 17 04 02 i Europeiska unionens budget till ett belopp av högst 200 000 euro, godkänns härmed. Denna undersökning kommer att genomföras i form av en särskild Eurobarometer-undersökning inom ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, och TNS Opinion and Survey, ett konsortium bildat av Taylor Nelson Sofres plc och EOS Gallup Europe, företrätt av samordningscentrumet European Omnibus Survey ”EOS Gallup Europe”.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Avtal med referensnummer PRESS-B-1-2003-25/B1 av den 24 augusti 2004.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 december 2004

om ändring av besluten 2003/746/EG och 2003/848/EG med avseende på omfördelning av gemenskapens finansiella stöd till vissa medlemsstaterna för deras program för utrotning och övervakning av TSE för 2004

(delgivet med nr K(2004) 5396)

(2004/922/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.5 och 24.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2003/746/EG av den 14 oktober 2003 om förteckningen över de program för övervakning och utrotning av vissa typer av TSE som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2004 (2) fastställs en förteckning över vilka av medlemsstaternas program för övervakning av transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) som är berättigade till finansiella bidrag från gemenskapen under 2003. I detta beslut ges även förslag till procentsatser och maximala stödbelopp för varje program.

(2)

I kommissionens beslut 2003/848/EG av den 28 november 2003 om godkännande av medlemsstaternas och vissa anslutande medlemsstaters program för utrotning och övervakning av TSE under år 2004 samt fastställande av gemenskapens finansiella stöd (3) godkänns de program som förtecknas i beslut 2003/746/EG, och det maximala beloppet för gemenskapens finansiella stöd fastställs.

(3)

I beslut 2003/848/EG fastställs att medlemsstaterna skall sända lägesrapporter till kommissionen varje månad. En analys av dessa rapporter visar att vissa medlemsstater inte kommer att använda hela sitt stöd för 2004, medan andra kommer att spendera mer än vad de blivit tilldelade.

(4)

Gemenskapens finansiella stöd till vissa av dessa program bör därför anpassas. Det är lämpligt att omfördela resurser från program inom de medlemsstater som inte använder hela sitt stöd till dem som överskrider sin budget. Omfördelningen bör grundas på de senaste uppgifterna om de berörda medlemsstaternas faktiska utgifter.

(5)

Besluten 2003/746/EG och 2003/848/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/746/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Beslut 2003/848/EG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 skall ”745 000 euro” ersättas med ”383 000 euro”.

2.

I artikel 6.2 skall ”21 733 000 euro” ersättas med ”24 735 000 euro”.

3.

I artikel 8.2 skall ”6 283 000 euro” ersättas med ”6 401 000 euro”.

4.

I artikel 10.2 skall ”4 028 000 euro” ersättas med ”4 346 000 euro”.

5.

I artikel 11.2 skall ”1 675 000 euro” ersättas med ”1 789 000 euro”.

6.

I artikel 12.2 skall ”1 012 000 euro” ersättas med ”1 177 000 euro”.

7.

I artikel 15.2 skall ”7 726 000 euro” ersättas med ”4 269 000 euro”.

8.

I artikel 17.2 skall ”103 000 euro” ersättas med ”159 000 euro”.

9.

I artikel 19.2 skall ”353 000 euro” ersättas med ”399 000 euro”.

10.

I artikel 21.2 skall ”5 000 euro” ersättas med ”1 000 euro”.

11.

I artikel 22.2 skall ”755 000 euro” ersättas med ”927 000 euro”.

12.

I artikel 24.2 skall ”435 000 euro” ersättas med ”573 000 euro”.

13.

I artikel 25.2 skall ”1 160 000 euro” ersättas med ”3 014 000 euro”.

14.

I artikel 26.2 skall ”490 000 euro” ersättas med ”1 006 000 euro”.

15.

I artikel 27.2 skall ”3 210 000 euro” ersättas med ”671 000 euro”.

16.

I artikel 28.2 skall ”675 000 euro” ersättas med ”704 000 euro”.

17.

I artikel 29.2 skall ”30 000 euro” ersättas med ”5 000 euro”.

18.

I artikel 30.2 skall ”255 000 euro” ersättas med ”275 000 euro”.

19.

I artikel 31.2 skall ”5 000 euro” ersättas med ”3 000 euro”.

20.

I artikel 32.2 skall ”5 000 euro” ersättas med ”34 000 euro”.

21.

I artikel 33.2 skall ”7 460 000 euro” ersättas med ”6 652 000 euro”.

22.

I artikel 34.2 skall ”740 000 euro” ersättas med ”1 360 000 euro”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.9.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 269, 21.10.2003, s. 24.

(3)  EUT L 322, 9.12.2003, s. 11.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2003/746/EG skall ersättas med följande:

BILAGA I

Förteckning över program för övervakning av TSE

Procentsats och maximibelopp för gemenskapens finansiella stöd

Sjukdom

Medlemsstat

Inköpskostnad för testutrustning

Maximibelopp

(euro

TSE

Belgien

100

3 351 000

Danmark

100

2 351 000

Tyskland

100

15 611 000

Grekland

100

383 000

Spanien

100

4 854 000

Frankrike

100

24 735 000

Irland

100

5 386 000

Italien

100

6 401 000

Luxemburg

100

158 000

Nederländerna

100

4 346 000

Österrike

100

1 789 000

Portugal

100

1 177 000

Finland

100

1 060 000

Sverige

100

358 000

Förenade kungariket

100

4 269 000

 

Cypern

100

144 000

 

Estland

100

159 000

 

Malta

100

37 000

 

Slovenien

100

399 000

Totalt

76 968 000

BILAGA II

Förteckning över program för utrotning av skrapie

Maximalt belopp för gemenskapens finansiella stöd

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats

Maximibelopp

(euro)

Skrapie

Danmark

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

1 000

Tyskland

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

927 000

Grekland

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

450 000

Spanien

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

573 000

Frankrike

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

3 014 000

Irland

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

1 006 000

Italien

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

671 000

Nederländerna

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

704 000

Österrike

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

5 000

Portugal

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

275 000

Finland

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

3 000

Sverige

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

34 000

Förenade kungariket

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

6 652 000

 

Cypern

50 % utslaktn., 100 % gentypn.

1 360 000

Totalt

15 675 000


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 december 2004

om ändring av besluten 2003/743/EG och 2003/849/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens bidrag till medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och förteckningen över de kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser för 2004

(delgivet med nr K(2004) 5397)

(Text av betydelse för EES)

(2004/923/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 euroom utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.5 och 24.6 samt artiklarna 29 och 32 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 90/424/EEG fastställs möjligheten för gemenskapen att ge finansiellt bidrag för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser.

(2)

I kommissionens beslut 2003/743/EG av den 14 oktober 2003 om förteckningarna över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2004 (2) fastställs den föreslagna procentsatsen och maximibeloppet för varje program som medlemsstaterna lämnar in.

(3)

I kommissionens beslut 2003/849/EG av den 28 november 2003 om godkännande av medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar och för förebyggande av zoonoser under år 2004 samt fastställande av gemenskapens finansiella bidrag (3) fastställs maximibeloppet för gemenskapens finansiella bidrag för varje program som lämnats in av medlemsstaterna.

(4)

Kommissionen har analyserat de rapporter som medlemsstaterna har skickat om utgifterna för programmen. Resultaten av den analysen visar att vissa medlemsstater inte kommer att utnyttja sina anslag fullt ut för 2004, medan andra kommer att förbruka mer än vad de blivit tilldelade.

(5)

Gemenskapens finansiella bidrag till vissa av dessa program bör därför ändras. Det skulle vara lämpligt att omfördela bidragen till program i de medlemsstater som fullt ut använder sina anslag till de som överskrider dem. Omfördelningen skulle grunda sig på den senaste informationen om medlemsstaternas faktiska utgifter.

(6)

Besluten 2003/743/EG och 2003/849/EG bör följaktligen ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2003/743/EG skall ändras enligt bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 2003/849/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall ”200 000 euro” ersättas med ”190 000 euro”.

2.

I artikel 2.2 skall ”650 000 euro” ersättas med ”700 000 euro”.

3.

I artikel 3.2 skall ”800 000 euro” ersättas med ”600 000 euro”.

4.

I artikel 4.2 skall ”70 000 euro” ersättas med ”80 000 euro”.

5.

I artikel 5.2 skall ”370 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

6.

I artikel 6.2 skall ”1 800 000 euro” ersättas med ”1 695 000 euro”.

7.

I artikel 7.2 skall ”110 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

8.

I artikel 8.2 skall ”400 000 euro” ersättas med ”410 000 euro”.

9.

I artikel 9.2 skall ”85 000 euro” ersättas med ”55 000 euro”.

10.

I artikel 11.2 skall ”4 000 000 euro” ersättas med ”4 150 000 euro”.

11.

I artikel 12.2 skall ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 055 000 euro”.

12.

I artikel 13.2 skall ”1 500 euro000 euro” ersättas med ”1 545 000 euro”.

13.

I artikel 15.2 skall ”150 000 euro” ersättas med ”50 000 euro”.

14.

I artikel 16.2 skall ”1 800 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

15.

I artikel 17.2 skall ”110 000 euro” ersätts med ”125 000 euro”.

16.

I artikel 18.2 skall ”2 000 000 euro” ersättas med ”2 700 000 euro”.

17.

I artikel 20.2 skall ”5 000 000 euro” ersättas med ”4 935 000 euro”.

18.

I artikel 22.2 skall ”1 200 000 euro” ersättas med ”1 900 000 euro”.

19.

I artikel 24.2 skall ”150 000 euro” ersättas med ”165 000 euro”.

20.

I artikel 25.2 skall ”400 000 euro” ersättas med ”540 000 euro”.

21.

I artikel 26.2 skall ”40 000 euro” ersättas med ”255 000 euro”.

22.

I artikel 28.2 skall ”100 000 euro” ersättas med ”110 000 euro”.

23.

I artikel 30.2 skall ”100 000 euro” ersättas med ”115 000 euro”.

24.

I artikel 33.2 skall ”725 000 euro” ersättas med ”195 000 euro”.

25.

I artikel 35.2 skall ”6 500 000 euro” ersättas med ”6 000 000 euro”.

26.

I artikel 36.2 skall ”300 000 euro” ersättas med ”395 000 euro”.

27.

I artikel 37.2 skall ”3 500 000 euro” ersättas med ”4 500 000 euro”.

28.

I artikel 38.2 skall ”17 000 euro” ersättas med ”2 000 euro”.

29.

I artikel 39.2 skall ”200 000 euro” ersättas med ”1 600 000 euro”.

30.

I artikel 40.2 skall ”70 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

31.

I artikel 41.2 skall ”150 000 euro” ersättas med ”355 000 euro”.

32.

I artikel 43.2 skall ”700 000 euro” ersättas med ”1 250 000 euro”.

33.

I artikel 44.2 skall ”150 000 euro” ersättas med ”100 000 euro”.

34.

I artikel 45.2 skall ”260 000 euro” ersättas med ”210 000 euro”.

35.

I artikel 46.2 skall ”700 000 euro” ersättas med ”150 000 euro”.

36.

I artikel 47.2 skall ”90 000 euro” ersättas med ”100 000 euro”.

37.

I artikel 48.2 skall ”400 000 euro” ersättas med ”50 000 euro”.

38.

I artikel 49.2 skall ”400 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

39.

I artikel 50.2 skall ”400 000 euro” ersättas med ”10 000 euro”.

40.

I artikel 54.2 skall ”75 000 euro” ersättas med ”95 000 euro”.

41.

I artikel 55.2 skall ”800 000 euro” ersättas med ”900 000 euro”.

42.

I artikel 58.2 skall ”30 000 euro” ersättas med ”25 000 euro”.

43.

I artikel 60.2 skall ”700 000 euro” ersättas med ”550 000 euro”.

44.

I artikel 62.2 skall ”100 000 euro” ersättas med ”160 000 euro”.

45.

I artikel 63.2 skall ”50 000 euro” ersättas med ”10 000 euro”.

46.

I artikel 65.2 skall ”5 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

47.

I artikel 67.2 skall ”60 000 euro” ersättas med ”30 000 euro”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 77.

(3)  EUT L 322, 9.12.2003, s. 16.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2003/743/EG skall ersättas med följande:

BILAGA I

Förteckning över program för utrotning och övervakning av djursjukdomar

Föreslagna procentsatser och belopp för gemenskapens finansiella bidrag

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats

(%)

Föreslaget belopp

(euro)

Afrikansk/Klassisk svinpest

Italien (Sardinien)

50

250 000

Aujeszkys sjukdom

Belgien

50

550 000

Spanien

50

75 000

Ungern

50

160 000

Irland

50

10 000

Litauen

50

50 000

Malta

50

0

Portugal

50

50 000

Slovakien

50

30 000

Bluetongue

Spanien

50

355 000

Frankrike

50

225 000

Italien

50

1 205 000

Bovin brucellos

Cypern

50

55 000

Grekland

50

300 000

Spanien

50

4 150 000

Irland

50

5 055 000

Italien

50

1 545 000

Litauen

50

50 000

Polen

50

50 000

Portugal

50

2 000 000

Slovenien

50

125 000

Förenade kungariket (1)

50

2 700 000

Bovin tuberkulos

Grekland

50

300 000

Spanien

50

4 935 000

Irland

50

4 500 000

Italien

50

1 900 000

Litauen

50

70 000

Polen

50

165 000

Portugal

50

540 000

Slovenien

50

255 000

Förenade kungariket (1)

50

2 000 000

Klassisk svinpest

Belgien

50

175 000

Tjeckien

50

95 000

Tyskland

50

900 000

Litauen

50

20 000

Luxemburg

50

90 000

Slovenien

50

25 000

Slovakien

50

125 000

Enzootisk bovin leukos

Italien

50

110 000

Litauen

50

100 000

Portugal

50

115 000

Slovakien

50

40 000

Förenade kungariket (1)

50

5 000

Brucellos hos får och getter (B melitensis)

Cypern

50

195 000

Grekland

50

1 000 000

Spanien

50

6 000 000

Frankrike

50

395 000

Italien

50

4 500 000

Litauen

50

2 000

Portugal

50

1 600 000

Slovenien

50

0

Cowdrios, babesios och anaplasmos (2)

Frankrike (3)

50

250 000

Rabies

Österrike

50

190 000

Tjeckien

50

700 000

Tyskland

50

600 000

Finland

50

80 000

Lettland

50

0

Polen

50

1 695 000

Slovenien

50

0

Slovakien

50

410 000

Vesikulär svinsjuka

Klassisk svinpest

Italien

50

400 000

Total

53 472 000

BILAGA II

Förteckning över kontrollprogram för förebyggande av zoonoser

Föreslagna procentsatser och belopp för gemenskapens finansiella bidrag

Zoonos

Medlemsstat

Procentsats

(%)

Föreslaget belopp

(euro)

Salmonella

Österrike

50

100 000

Danmark

50

210 000

Frankrike

50

150 000

Irland

50

100 000

Litauen

50

50 000

Nederländerna

50

200 000

Slovakien

50

10 000

Totalt

820 000


(1)  Förenade kungariket endast när det gäller Nordirland.

(2)  Cowdrios, babesios och anaplasmos som överförs av smittbärande insekter i de franska utomeuropeiska departementen.

(3)  Frankrike endast när det gäller Guadeloupe, Martinique och Réunion.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 389/41


RÅDETS BESLUT 2004/924/GUSP

av den 22 november 2004

om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om status och verksamhet för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 juni 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/523/GUSP om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS (1).

(2)

Enligt artikel 7 i den gemensamma åtgärden skall status för EUJUST THEMIS-personal i Georgien, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att EUJUST THEMIS skall kunna fungera smidigt och fullt ut, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen.

(3)

Efter rådets bemyndigande av den 28 juni 2004 för generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som biträder ordförandeskapet, att på rådets vägnar inleda förhandlingar, har generalsekreteraren/den höge representanten förhandlat fram ett avtal med Georgiens regering om status och verksamhet för EUJUST THEMIS.

(4)

Trots vad som sägs i artikel 10.4 i avtalet bör EUJUST THEMIS upphandling av varor och tjänster följa principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om status och verksamhet för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EUT L 228, 29.6.2004, s. 21.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Georgien om status och verksamhet för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Georgien, EUJUST THEMIS

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”EU”,

å ena sidan, och

GEORGIEN, nedan kallad ”värdparten”,

å andra sidan,

tillsammans nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR

(1)

brevet av den 3 juni 2004 från värdpartens premiärminister Zhvania som inbjöd EU att inleda ett rättsstatsuppdrag med föreskrivande av lämpliga avtal mellan värdpartens regering och EU,

(2)

svaret från generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken av den 30 juni 2004 där han tackar ja till inbjudan,

(3)

Europeiska unionens råds antagande den 28 juni 2004 av gemensam åtgärd 2004/523/GUSP om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag EUJUST THEMIS hos värdparten,

(4)

att EUJUST THEMIS förväntas pågå tolv månader,

(5)

att det partnerskaps och samarbetsavtal mellan värdparten och Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som undertecknades den 22 april 1996 innehåller bestämmelser om samarbete i frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

(6)

att de privilegier och immuniteter som fastställs i detta avtal inte är avsedda att gynna enskilda personer men i stället att säkerställa att EU uppdraget genomförs effektivt.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Bestämmelserna i detta avtal och värdpartens alla förpliktelser eller privilegier, immunitet, lättnader eller medgivanden som har beviljats EUJUST THEMIS eller dess personal skall endast tillämpas på värdpartens territorium.

2.   I detta avtal avses med:

a)

EUJUST THEMIS: Europeiska unionens rättsstatsuppdrag hos värdparten, fastställt av Europeiska unionens råd i gemensam åtgärd 2004/523/GUSP av den 28 juni 2004, inklusive enheter, högkvarter och personal som är utstationerad på värdpartens territorium och avdelad till EUJUST THEMIS.

b)

Uppdragschef: uppdragschefen för EUJUST THEMIS, utsedd av Europeiska unionens råd.

c)

EUJUST THEMIS personal: uppdragschefen, personal som är utstationerad av EU medlemsstater och EU institutioner, samt internationell personal som har rekryterats på kontraktsbasis av EUJUST THEMIS och har satts in för att förbereda, stödja och genomföra uppdraget; kommersiella entreprenörer eller lokal personal skall inte ingå.

d)

Högkvarter: EUJUST THEMIS högkvarter i Tbilisi.

e)

Utstationerande stat: En EU medlemsstat som har utstationerat personal till EUJUST THEMIS.

f)

Fastigheter: alla byggnader, anläggningar och all mark som krävs för att utföra EUJUST THEMIS verksamhet, samt för att inkvartera EUJUST THEMIS personal.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

1.   EUJUST THEMIS och dess personal skall respektera värdpartens lagar och förordningar, avhålla sig från alla åtgärder och all verksamhet som strider mot operationens opartiska och internationella karaktär, eller mot bestämmelserna i detta avtal.

2.   EUJUST THEMIS skall agera oberoende inom ramen för detta avtal när uppgifterna genomförs. Värdparten skall respektera att EUJUST THEMIS har enhetlig och internationell karaktär.

3.   Uppdragschefen skall underrätta värdpartens regering om var högkvarteret är beläget.

4.   Uppdragschefen skall regelbundet och vid lämplig tidpunkt informera värdpartens regering om antalet, namnen och nationaliteterna på EUJUST THEMIS personal som är stationerad på värdpartens territorium genom att överlämna en förteckning till värdpartens utrikesministerium.

Artikel 3

Identifikation

1.   EUJUST THEMIS personal skall inneha och identifieras med hjälp av ett EUJUST THEMIS identitetskort som skall vara obligatoriskt att bära. Värdpartens berörda myndigheter skall få ett provexemplar av ett EUJUST THEMIS-identitetskort.

2.   Värdpartens utrikesministerium skall utfärda diplomatkort till EUJUST THEMIS personal i enlighet med deras status, enligt artikel 6.

3.   EUJUST THEMIS skall ha tillåtelse att flagga med EU:s flagga vid sitt högkvarter och på andra ställen, antingen ensam eller tillsammans med värdpartens flagga enligt uppdragschefens beslut.

Artikel 4

Gränspassage, förflyttning och närvaro på värdpartens territorium

1.   EUJUST THEMIS personal och EUJUST THEMIS tillgångar och transportmedel skall passera värdpartens gräns vid officiella gränsövergångar och via internationella luftfartskorridorer.

2.   Värdparten skall underlätta in och utresa till och från värdpartens territorium för EUJUST THEMIS och dess personal. Med undantag för passkontroll vid inresa och utresa till och från värdpartens territorium skall EUJUST THEMIS personal som har diplomatkort undantas från regler om pass, visering och invandring och varje form av invandringskontroll.

3.   EUJUST THEMIS personal skall vara befriad från värdpartens bestämmelser om registrering och kontroll av utlänningar, men skall inte anses ha förvärvat någon rätt till varaktig bosättning eller hemvist på värdpartens territorium.

4.   För EUJUST THEMIS tillgångar och transportmedel som införs, transiteras eller förs ut från värdpartens territorium för uppdragets räkning skall EUJUST THEMIS tillhandahålla ett intyg om befrielse åtföljt av en förteckning. De behöver inte åtföljas av andra tullhandlingar. En kopia av intyget skall översändas till de behöriga myndigheterna vid införsel till eller utförsel från värdparten. EUJUST THEMIS och värdpartens behöriga myndigheter skall tillsammans fastställa intygets utformning.

5.   Vad beträffar tillståndsgivning och registreringskrav för fordon och flygplan för uppdragets räkning skall, om så är nödvändigt, kompletterande bestämmelser i enlighet med artikel 16 avtalas.

6.   EUJUST THEMIS personal får framföra motorfordon på värdpartens territorium förutsatt att de innehar ett giltigt nationellt körkort. Värdparten skall acceptera att körkort eller tillstånd som utfärdats till EUJUST THEMIS är giltiga utan skatt eller avgift.

7.   EUJUST THEMIS, dess personal och deras fordon, flygplan eller andra transportmedel, utrustning och lager skall åtnjuta fri och obegränsad rörelsefrihet på värdpartens territorium, inklusive i luftrummet. Om det är nödvändigt kan tekniska avtal slutas i enlighet med artikel 16.

8.   För att utföra uppdraget får EUJUST THEMIS personal samt lokalt anställd personal vid EUJUST THEMIS, när de reser i tjänsten, använda allmänna vägar, broar och flygplatser utan att betala avgifter, tullar, skatter eller liknande pålagor, utom sådana som avser betalning för särskilda tjänster som utförts.

Artikel 5

Immunitet och privilegier för EUJUST THEMIS

1.   EUJUST THEMIS skall ha samma status som en diplomatisk beskickning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 (nedan kallad ”Wienkonventionen”).

2.   EUJUST THEMIS, dess egendom, fonder och tillgångar skall åtnjuta immunitet från värdpartens straff-, civil- och förvaltningsrätt i enlighet med Wienkonventionen.

3.   EUJUST THEMIS alla fastigheter skall vara okränkbara. Företrädarna för värdparten får inte vid någon tidpunkt bereda sig tillträde dit utan tillstånd från uppdragschefen.

4.   EUJUST THEMIS fastigheter, inredning och andra tillgångar i dessa, liksom transportmedel, får inte göras till föremål för husrannsakan, rekvisition, beslag eller exekutiva åtgärder.

5.   EUJUST THEMIS handlingar och arkiv skall vara okränkbara.

6.   EUJUST THEMIS korrespondens skall ha samma status som officiell korrespondens enligt Wienkonventionen.

7.   Värdparten skall ge införseltillstånd för artiklar till EUJUST THEMIS och medge befrielse från alla tullar, skatter och dithörande avgifter utom avgifter för magasinering, transporter och likartade tjänster.

8.   EUJUST THEMIS skall vara befriad från alla nationella och kommunala avgifter, skatter och pålagor av liknande art för importerade varor och tjänster som avser fastigheter, förutsatt att de är avsedda för uppdragets syfte. För varor som inköpts och tjänster som man avtalat om på den inhemska marknaden skall värdparten, förutsatt att varorna är avsedda för uppdragets syfte, antingen undanta från eller ersätta EUJUST THEMIS för alla nationella och kommunala skatter och avgifter, inbegripet moms, samt pålagor av liknande art i enlighet med värdpartens lagstiftning.

Artikel 6

Immunitet och privilegier för EUJUST THEMIS personal

1.   EUJUST THEMIS personal skall tillerkännas alla de privilegier och den immunitet som tillerkänns diplomater i enlighet med Wienkonventionen, enligt vilken EU medlemsstaterna skall ha företräde när det gäller jurisdiktion. Dessa privilegier och denna immunitet skall tillerkännas EUJUST THEMIS personal under den tid som uppdraget varar och efter uppdragets slutförande när det gäller handlingar som utförts inom uppdragets ram.

2.   EU:s generalsekreterare/den höge representanten skall med uttryckligt medgivande av den behöriga myndigheten i den utstationerande staten häva den immunitet som EUJUST THEMIS personal åtnjuter, om immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och den kan hävas utan att EU:s intressen skadas.

3.   EUJUST THEMIS personal skall ha rätt att, tullfritt och utan andra restriktioner, importera varor för personligt bruk samt att exportera sådana varor. EUJUST THEMIS personal skall ha rätt att, tullfritt och utan kvantitativa restriktioner, köpa varor för personligt bruk samt att exportera sådana varor. För varor och tjänster som har köpts på hemmamarknaden skall EUJUST THEMIS personal vara undantagen från moms och skatter i enlighet med värdpartens lagar.

4.   EUJUST THEMIS personal skall hos värdparten vara undantagen från avgifter och skatter på ersättningar och löner som de erhåller genom sin anställning. Om beskattning av något slag är kopplad till den skattskyldiges bosättning, skall de perioder då personal som är utstationerad till EUJUST THEMIS och internationell personal som är anställd på kontraktsenlig basis för EU uppdraget befinner sig hos värdparten för att utföra sina uppgifter inte räknas som bosättningsperioder.

Artikel 7

Lokalt anställd personal vid EUJUST THEMIS

Lokalt anställd personal vid EUJUST THEMIS som är medborgare i eller permanent bosatta hos värdparten skall åtnjuta samma status som tillerkänns lokalt anställd personal vid diplomatiska beskickningar hos värdparten, i enlighet med Wienkonventionen..

Artikel 8

Säkerhet

1.   Värdparten skall genom sina egna resurser fullt ut ansvara för säkerheten för EUJUST THEMIS personal.

2.   I detta syfte skall värdparten vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att skydda och garantera säkerheten för EUJUST THEMIS och dess personal. Uppdragschefen skall ge sitt samtycke till eventuella särskilda åtgärder som värdparten föreslår innan de genomförs. Värdparten skall kostnadsfritt tillåta och stödja all verksamhet som rör transport av sårad eller sjuk EUJUST THEMIS-personal. Om så är nödvändigt skall man avtala om kompletterande bestämmelser enligt artikel 16.

Artikel 9

Samarbete och tillgång till information

1.   Värdparten skall samarbeta med och stödja EUJUST THEMIS och dess personal fullt ut.

2.   Om så begärs och det är nödvändigt för utförandet av EUJUST THEMIS uppdrag skall värdparten ge EUJUST THEMIS personal faktisk tillgång till

byggnader, anläggningar, lokaler och officiella fordon under värdpartens kontroll,

handlingar, material och upplysningar som värdparten kontrollerar och som är relevanta för EUJUST THEMIS mandat.

Om så är nödvändigt skall kompletterande bestämmelser i enlighet med artikel 16 avtalas.

3.   Uppdragschefen och värdparten skall regelbundet samråda och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa nära och ömsesidiga kontakter på alla lämpliga nivåer.

Artikel 10

Värdpartens stöd och upphandling

1.   Värdparten skall vid behov bistå EUJUST THEMIS med att finna lämpliga fastigheter.

2.   Vid begäran och i mån av tillgång skall värdparten utan kostnad ställa sina egna fastigheter till förfogande.

3.   Värdparten skall, så långt dess medel och resurser medger, bistå och stödja förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av uppdraget, inklusive fastigheter för samlokalisering och utrustning för EUJUST THEMIS experter.

4.   EUJUST THEMIS skall i största möjliga mån lokalt upphandla de tjänster, de varor och den personal som krävs för uppdraget.

Artikel 11

Avliden EUJUST THEMIS-personal

1.   Uppdragschefen skall ha rätt att vidta lämpliga arrangemang för hemsändning av avliden EUJUST THEMIS-personal samt den avlidnes personliga egendom.

2.   Obduktion får endast utföras på avliden EUJUST THEMIS-personal om den utsändande staten, eller, i fråga om internationell personal, den stat i vilken den avlidne/a var medborgare, givit sitt medgivande och skall ske i närvaro av en företrädare för EUJUST THEMIS och/eller den berörda staten.

Artikel 12

Kommunikation

EUJUST THEMIS skall ha rätt till obegränsad radiokommunikation (inbegripet via satellit, mobil, radio eller bärbar radio), telefon, telegraf, fax och andra medel.

Artikel 13

Skadeståndsanspråk vid dödsfall, skador eller förlust

1.   Skadeståndsanspråk som är relaterade till verksamhet i samband med civila oroligheter, skydd av EU uppdraget eller dess personal eller som är en följd av uppdragets genomförande skall inte bli föremål för ersättning från EU:s medlemsstater eller från EU:s institutioner.

2.   Varje annat skadeståndsanspråk av civilrättslig art, bland annat skadeståndsanspråk från lokalt anställd personal vid EUJUST THEMIS, vilket berör polisuppdraget eller någon medlem i detta och över vilket värdparten inte har jurisdiktion på grund av någon bestämmelse i detta avtal, skall genom värdpartens myndigheter föreläggas uppdragschefen och skall hanteras genom särskilda bestämmelser enligt artikel 16 varigenom förfarandena för att avgöra skadeståndsanspråken och behandla dessa skall fastställas. Skadereglering skall genomföras efter ett förhandsmedgivande från den berörda staten.

Artikel 14

Tvister

1.   Alla frågor i samband med tillämpningen av detta avtal skall diskuteras av en gemensam samordningsgrupp. Denna grupp skall bestå av företrädare för EUJUST THEMIS och värdpartens behöriga myndigheter.

2.   Om föregående avgöranden saknas skall tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal avgöras av värdparten och EU:s företrädare på diplomatisk väg.

Artikel 15

Övriga bestämmelser

1.   Närhelst det i detta avtal hänvisas till den immunitet, de privilegier och de rättigheter som EUJUST THEMIS och dess personal åtnjuter skall värdpartens regering ha ansvaret för genomförandet och uppfyllandet av dessa genom sina lämpliga lokala myndigheter.

2.   Inget i detta avtal är avsett att medge avsteg från eller skall kunna tolkas som avsteg från några rättigheter som en EU medlemsstat eller någon annan stat som bidrar till EUJUST THEMIS eller dess personal åtnjuter enligt andra avtal.

Artikel 16

Kompletterande bestämmelser

Uppdragschefen och värdpartens administrativa myndigheter skall avtala om sådana kompletterande bestämmelser som kan bli nödvändiga för att genomföra det här avtalet.

Artikel 17

Ikraftträdande och upphörande

1.   Detta avtal träder i kraft efter skriftlig underrättelse från parterna om att de interna kraven för ikraftträdande har uppfyllts.

2.   Detta avtal kan ändras på grundval av en gemensam skriftlig överenskommelse mellan parterna. Sådana ändringar träder i kraft efter skriftlig underrättelse från parterna om att de interna kraven för ikraftträdande har uppfyllts.

3.   Detta avtal skall fortsatt vara i kraft till dess att EUJUST THEMIS eller all dess personal definitivt har avrest.

4.   Detta avtal kan sägas upp genom en skriftlig underrättelse om uppsägning till den andra parten. Denna uppsägning skall träda i kraft 60 dagar efter det att den andra parten har mottagit underrättelsen.

5.   Ett upphörande eller en uppsägning skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från genomförandet av detta avtal innan det upphör eller sägs upp.

Detta avtal har utfärdats i den 3 december 2004 på engelska i två original.

På Europeiska unionens vägnar

Image

På Georgiens vägnar

Image