ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 385

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
29 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2253/2004 av den 23 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2254/2004 av den 27 december 2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2255/2004 av den 27 december 2004 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2256/2004 av den 14 oktober 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Arabrepubliken Egypten, Republiken Malta och Republiken Cypern och när det gäller referenskvantiteter för vissa produkter med ursprung i Republiken Malta och Republiken Cypern

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/911/EG:
Rådets beslut av den 2 juni 2004 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och av det tillhörande samförståndsavtalet

28

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

30

Samförståndsavtal

43

 

*

2004/912/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

50

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

51

 

 

Kommissionen

 

*

2004/913/EG:
Kommissionens rekommendation av den 14 december 2004 om att främja en lämplig ordning för ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EG:
Kommissionens beslut av den 16 december 2004 om ändring av beslut 2003/858/EG avseende import av levande fisk från vattenbruk och produkter därav avsedda att användas som livsmedel direkt eller efter beredning (delgivet med nr K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EG:
Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av beslut 2001/497/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land (delgivet med nr K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/916/EG:
Europeiska centralbankens riktlinje av den 16 december 2004 om ändring av riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/20)

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa system för jordbrukare ( EUT L 345 av den 20.11.2004 )

87

 

 

Rättelseprotokoll till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 ( EGT L 317 av den 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2252/2004

av den 13 december 2004

om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 fastslog att det behövs en enhetlig strategi inom Europeiska unionen vad gäller biometriska kännetecken eller biometriska data i tredjelandsmedborgares resehandlingar, EU medborgares pass och informationssystem (VIS and SIS II).

(2)

Minimisäkerhetsstandarder för pass infördes genom en resolution antagen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 17 oktober 2000 (3). Denna resolution bör nu förstärkas genom en gemenskapsåtgärd i syfte att skapa mer harmoniserade säkerhetsstandarder för pass och resehandlingar som skydd mot förfalskning. Samtidigt bör biometriska kännetecken integreras i passet eller resehandlingen, så att det skapas en tillförlitlig koppling mellan den rättmätige innehavaren och handlingen.

(3)

Harmoniseringen av säkerhetsdetaljer och införandet av biometriska kännetecken är ett viktigt steg på vägen mot användandet av nya element, med tanke på framtida utveckling på europeisk nivå, för att göra resehandlingar säkrare och skapa en mer tillförlitlig koppling mellan innehavaren och passet eller resehandlingen och därigenom bidra till att förhindra att de används i bedrägligt syfte. Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) specifikationer, i synnerhet de som anges i dokument 9303 om maskinläsbara resehandlingar, bör beaktas.

(4)

Denna förordning omfattar endast harmonisering av säkerhetsdetaljer, inklusive biometriska kännetecken för medlemsstaternas pass och resehandlingar. Att utse de myndigheter och organ som bemyndigas att få tillgång till uppgifterna i handlingarnas lagringsmedium är en fråga för nationell lagstiftning, med förbehåll för relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen, Europeiska unionens lagstiftning eller internationella avtal.

(5)

Denna förordning bör endast innehålla sådana specifikationer som inte är sekretessbelagda. Dessa behöver kompletteras med specifikationer som får förbli sekretessbelagda för att förebygga risken för hel och delförfalskning. Sådana ytterligare tekniska specifikationer bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(6)

Kommissionen bör biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (5).

(7)

För att kunna garantera att de uppgifter som avses inte görs tillgängliga för fler personer än nödvändigt, är det också av stor vikt att varje medlemsstat utser ett enda organ som ansvarigt för tillverkningen av pass och resehandlingar, samtidigt som det bör stå medlemsstaterna fritt att vid behov byta ut detta organ. Av säkerhetsskäl bör varje medlemsstat meddela kommissionen och övriga medlemsstater namnet på det ansvariga organet.

(8)

Beträffande vilka personuppgifter som skall behandlas i samband med pass och resehandlingar gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6). Det bör säkerställas att inga andra uppgifter lagras i passet, om det inte föreskrivs i förordningen eller dess bilagor eller anges i den aktuella resehandlingen.

(9)

För att det grundläggande målet, dvs. införande av gemensamma säkerhetsstandarder och interoperabla biometriska kännetecken, skall kunna uppnås, är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att fastställa regler för samtliga medlemsstater som tillämpar konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (7). I enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

(10)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit förordningen besluta huruvida landet skall införliva denna med sin nationella lagstiftning.

(11)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (8). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(12)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (9). Irland deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

(13)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (10), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (11).

(14)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (12), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det avtalet (13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna skall överensstämma med minimisäkerhetsstandarderna i bilagan.

2.   Passen och resehandlingarna skall innefatta ett lagringsmedium, som skall innehålla en ansiktsbild. Medlemsstaterna skall också låta fingeravtryck i interoperabla format ingå. Uppgifterna skall säkras, och lagringsmediet skall ha tillräcklig kapacitet och möjlighet att garantera uppgifternas integritet, autenticitet och sekretess.

3.   Denna förordning är tillämplig på pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna. Den är inte tillämplig på identitetskort som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare eller på provisoriska pass och resehandlingar med en giltighetstid på högst tolv månader.

Artikel 2

Ytterligare tekniska specifikationer för pass och resehandlingar enligt följande skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2:

a)

Ytterligare säkerhetsdetaljer och säkerhetskrav, inklusive strängare standarder för att förebygga risken för hel- och delförfalskningar.

b)

Tekniska specifikationer för lagringsmediet för de biometriska kännetecknen och deras säkerhet, inklusive förhindrande av obehörig åtkomst.

c)

Kvalitetskrav och gemensamma standarder för ansiktsbilden och fingeravtrycken.

Artikel 3

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 5.2 får det beslutas att de specifikationer som avses i artikel 2 skall vara sekretessbelagda och inte får offentliggöras. I sådana fall skall de vara tillgängliga endast för de organ som medlemsstaterna har utsett att ansvara för tryckning och för personer som vederbörligen har bemyndigats av en medlemsstat eller av kommissionen.

2.   Varje medlemsstat skall utse ett enda organ som ansvarigt för tryckning av pass eller resehandlingar. Namnet på detta organ skall meddelas kommissionen och övriga medlemsstater. Samma organ får utses av två eller flera medlemsstater. Varje medlemsstat skall ha rätt att byta ut det utsedda organet. Medlemsstaten skall då underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 4

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd skall personer till vilka pass eller resehandlingar utfärdas ha rätt att kontrollera personuppgifterna i passet eller resehandlingen och i förekommande fall begära att uppgifter rättas eller stryks.

2.   Passet eller resehandlingen skall inte innehålla några uppgifter i maskinläsbar form, om de inte föreskrivs i denna förordning eller bilagan till denna eller anges i passet av den utfärdande medlemsstaten enligt dess nationella lagstiftning.

3.   Vid tillämpningen av denna förordning får de biometriska kännetecknen i pass och resehandlingar endast användas för att kontrollera

a)

handlingens autenticitet,

b)

innehavarens identitet genom direkt tillgängliga jämförbara kännetecken, när uppvisande av pass eller andra resehandlingar krävs enligt lag.

Artikel 5

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1683/95.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Medlemsstaterna skall tillämpa denna förordning

a)

i fråga om ansiktsbilden, senast 18 månader,

b)

i fråga om fingeravtrycken, senast 36 månader

efter antagandet av de åtgärder som avses i artikel 2. Detta skall dock inte påverka giltigheten av redan utfärdade pass och resehandlingar.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EUT C 98, 23.4.2004, s. 39.

(2)  Yttrandet avgivet den 2 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT C 310, 28.10.2000, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EGT L 164, 14.7.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom förordning (EG) nr 871/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 29).

(8)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(11)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(12)  Rådets handling 13054/04, tillgänglig på Internet (http://register.consilium.eu.int).

(13)  Rådets handlingar 13464/04 och 13466/04, tillgängliga på Internet (http://register.consilium.eu.int).


BILAGA

MINIMISÄKERHETSSTANDARDER FÖR PASS OCH RESEHANDLINGAR SOM UTFÄRDAS AV MEDLEMSSTATERNA

Inledning

I denna bilaga anges den minimisäkerhetsnivå som medlemsstaternas pass och resehandlingar måste uppnå. Bestämmelserna i denna bilaga rör i första hand sidan med personuppgifter. De allmänna säkerhetsdetaljerna är också tillämpliga på passens och resehandlingarnas övriga delar.

Sidan med personuppgifter får innehålla olika typer av grundmaterial. I denna bilaga anges minimisäkerhetsnivån för de specifika material som används.

1.   Material

Det papper som används i de delar av passet eller resehandlingen som används för personuppgifter eller andra uppgifter skall uppfylla följande minimikrav:

Inga optiska blekmedel.

Dubbelverkande vattenmärken.

Säkerhetsreagenser som skydd mot försök till kemisk radering.

Färgade fibrer (delvis synliga och delvis fluorescerande i ultraviolett belysning eller osynliga och fluorescerande i minst två färger).

UV fluorescerande planschetter rekommenderas (obligatoriskt för klistermärken).

Användning av säkerhetstråd rekommenderas.

Om personuppgiftssidan utgörs av ett klistermärke, behövs inget vattenmärke i den sidans papper. I papperet för insidorna på passets eller resehandlingens pärmar behövs inte heller något vattenmärke. Säkerhetsreagenser på pärmens insidor behövs bara om uppgifter förs in där.

Sytråden bör skyddas mot utbyte.

Om ett kort för infogande av personuppgifter i passet eller resehandlingen helt består av ett syntetiskt grundmaterial, är det i allmänhet inte möjligt att införa äkthetskännetecken som är avsedda för sådant papper som används i pass eller resehandlingar. När det gäller klistermärken och kort, måste avsaknaden av dessa kännetecken i materialet kompenseras genom åtgärder i fråga om säkerhetstryck, kopieringsskydd eller en metod för utfärdande enligt avsnitten 3, 4 och 5 som går utöver nedanstående minimistandarder.

2.   Personuppgiftssida

Passet eller resehandlingen skall innehålla en maskinläsbar sida med personuppgifter, vilken skall överensstämma med del 1 (maskinläsbara pass) i ICAO dokument 9303 och utfärdas i enlighet med de specifikationer för maskinläsbara pass som anges i det dokumentet.

På denna sida skall det även finnas en bild av innehavaren; bilden skall inte anbringas på ytan utan integreras i det material som personuppgiftssidan består av, med hjälp av de metoder för utfärdande som anges i avsnitt 5.

Personuppgifterna skall införas på den sida som följer efter titelsidan i passet eller resehandlingen. Under alla omständigheter får personuppgifterna inte längre införas på insidan av pärmen.

Personuppgiftssidan skall ha en sådan utformning att den kan särskiljas från passets övriga sidor.

3.   Tryckmetoder

Följande tryckmetoder skall användas:

A.

Bottenmönster:

Tvåfärgat utformade guillocher eller likvärdiga strukturer.

Iristryck, om möjligt fluorescerande.

UV fluorescerande övertryck.

Motiv med skyddseffekt mot hel och delförfalskningar (särskilt på personuppgiftssidan), eventuellt även mikrotext.

På papperssidor i passet eller resehandlingen och på klistermärken måste reagensfärger användas.

Om papperet i passet eller resehandlingen är väl skyddat mot försök till radering är användningen av reagensfärger frivillig.

B.

Formulärtryck:

Med integrerad mikrotext (om sådan inte redan ingår i bottenmönstret).

C.

Numrering:

Alla sidor inne i passet eller resehandlingen bör ges ett unikt dokumentnummer genom tryck (om möjligt med särskild utformning av siffrorna eller med särskilt typsnitt och med UV fluorescerande tryckfärg) eller perforering; på passkort bör ett unikt dokumentnummer integreras med användning av samma teknik som för personuppgifterna. Det rekommenderas att det unika dokumentnumret på passkort görs synligt på kortets båda sidor. Om ett klistermärke används för personuppgifterna, bör det unika dokumentnumret tryckas med fluorescerande tryckfärg, varvid användning av en speciell siffertyp eller särskilt typsnitt är obligatorisk.

Om klistermärken eller icke laminerade papperssidor i passets innerdel används för personuppgifterna, skall även intaglio med latent bildeffekt, mikrotext och optiskt variabel tryckfärg och ett DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device) användas. Kompletterande optiskt variabla säkerhetsanordningar skall även användas på passkort som helt består av ett syntetiskt grundmaterial, åtminstone genom användning av ett DOVID eller likvärdiga lösningar.

4.   Kopieringsskydd

Optiskt variabla säkringar (OVD) eller liknande, som ger samma identifierings och säkerhetsnivå som för närvarande gäller för den enhetligt utformade viseringen, skall användas på personuppgiftssidan och ha formen av diffraktiva strukturer som reagerar diffraktionsoptiskt (DOVID) och som är integrerade i varmlaminatet eller det likvärdiga laminatet (så tunt som möjligt) eller applicerade som en OVD överlagring eller, på klistermärken eller en icke laminerad inre papperssida i passet, i form av metalliserat eller delvis avmetalliserat OVD (övertryckt med intaglio) eller andra likvärdiga säkringar.

De optiskt variabla säkringarna bör integreras i handlingen som en del av en skiktad struktur, vilket ger ett effektivt skydd mot hel- och delförfalskning. I handlingar som tillverkas av papper bör säkringarna integreras så att de täcker en så stor yta som möjligt som en del av varmlaminatet eller det likvärdiga laminatet (så tunt som möjligt) eller appliceras som en säkerhetsöverlagring, på det sätt som beskrivs i avsnitt 5. I handlingar som tillverkas av ett syntetiskt grundmaterial bör märkena integreras i själva kortskiktet över en så stor yta som möjligt.

Om ett syntetiskt kort är personaliserat genom lasergravering och en optiskt variabel laserskriven anordning är integrerad i detta, skall ett diffraktionsoptiskt OVD användas, åtminstone i form av ett metalliserat eller genomsynligt DOVID med fast placering, för att förbättra skyddet mot reproduktion.

Om personuppgiftssidan är gjord av ett syntetiskt grundmaterial med en kärna av papper, skall ett diffraktionsoptiskt OVD användas, åtminstone i form av ett metalliserat eller genomsynligt DOVID med fast placering, för att förbättra skyddet mot reproduktion.

5.   Metoder för utfärdande

För att garantera att uppgifterna i passet eller resehandlingen är adekvat skyddade mot försök till hel och delförfalskning skall personuppgifterna, inbegripet bilden på innehavaren, innehavarens namnteckning samt de viktigaste utfärdandeuppgifterna, integreras i handlingens grundmaterial. Konventionella metoder för att fästa bilden skall inte längre användas.

Följande metoder för utfärdande kan användas:

Lasertryck.

Termotransfer.

Bläckstråletryck.

Fotografiskt förfarande.

Lasergravyr som effektivt tränger in i de kortskikt som innehåller säkerhetsdetaljerna.

För att garantera att personuppgifterna och utfärdandeuppgifterna skall få ett adekvat skydd mot försök till radering är varmlaminering eller likvärdig laminering (så tunn som möjligt) med kopieringsskydd obligatorisk vid användning av lasertryck, termotransfer eller fotografiska metoder.

Resehandlingar skall vara maskinläsbara. Personuppgiftssidan skall vara utformad i enlighet med specifikationerna i del 1 i ICAO dokument nr 9303, och utfärdandeförfarandena måste uppfylla dess specifikationer för maskinläsbara handlingar.


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2253/2004

av den 23 december 2004

om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artikel 7.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2237/77 (2) innehåller den företagsredovisning som skall användas.

(2)

I samband med de uppgifter som samlats in för företagsredovisningen måste man ta hänsyn till utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (3) innebär en genomgripande förändring av hur stöd betalas till jordbrukare i gemenskapen. Dessa förändringar måste beaktas när företagsredovisningen görs så att man på korrekt sätt kan övervaka utvecklingen av jordbruksinkomster och få fram tillräckligt underlag för affärsanalyser av företagen.

(3)

Företagsredovisningen måste anpassas mot bakgrund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning.

(4)

Förordning (EG) nr 2237/77 bör därför ändras.

(5)

Eftersom vissa av ändringarna kommer att gälla från och med 2004 är det lämpligt att ändra företagsredovisningen från och med räkenskapsåret 2004.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2237/77 skall ändras i enlighet med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med räkenskapsåret 2004, med början under perioden 1 januari–1 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 263, 17.10.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1837/2001 (EGT L 255, 24.9.2001, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 864/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 48).


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2237/77 skall ändras på följande sätt:

1.

I tabell A (ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OM FÖRETAGET), skall raderna om rubrikerna 1 och 2 ersättas med följande:

”Rubriknummer och beskrivning

Löpnummer

1.   

Företagsnummer

Område

1

Distrikt i området

2

Företagets löpnummer

3

’Ledig’

4–5

2.   

Uppgifter om dataposter och redovisningskontoret

Antal 10-datagrupper

6

’Ledig’

7–16

Redovisningkontorets nummer (frivillig uppgift)

17”

2.

Tabell M skall ersättas med följande:

”M.   DIREKTA UTBETALNINGAR BASERADE PÅ AREAL ELLER ANIMALIEPRODUKTION – enligt rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 (1), (EG) nr 1254/1999 (2) och (EG) nr 1782/2003 (3) (rubrikerna 601–680 och 700–772)

Produkt eller produktkombination (rubrik)

 

 

Antal basenheter för utbetalningar

Totalt stöd

Referensbelopp

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Ledig

Ledig

 

 

 

Ledig”.


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2237/77 skall ändras på följande sätt:

1)

Punkt 107 skall ersättas med följande:

”107   Momssystem

Det momssystem (löpnummer 400) som företaget tillämpar anges med ett löpnummer i följande förteckning:

 

Löpnummer 400

Kod

BELGIEN

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

TJECKIEN

Registrerad

1

DANMARK

Moms (= normal)

1

TYSKLAND

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTLAND

Normala

1

Särskilda

2

GREKLAND

Normalt system

1

Jordbrukssystem

2

SPANIEN

Normalt system

1

Förenklat system

2

Jordbrukssystem

3

FRANKRIKE

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLAND

Jordbruksråvaror

1

Registrerad (= normal)

2

ITALIEN

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CYPERN

Normala

1

Jordbruksråvaror

2

Moms tillämpas ej

3

LETTLAND

Normala

1

Jordbruksråvaror

2

LITAUEN

Normala

1

Moms tillämpas ej

2

LUXEMBURG

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

UNGERN

Normala

1

Jordbruksråvaror

2

MALTA

Normala

1

NEDERLÄNDERNA

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

ÖSTERRIKE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLEN

Normala

1

Jordbruksråvaror

2

PORTUGAL

Jordbrukssystem

1

Normalt system

2

SLOVENIEN

Normala

1

Jordbruksråvaror

2

SLOVAKIEN

Registrerad

1

Befriad

2

FINLAND

Normalt system

1

SVERIGE

Normalt system

1

FÖRENADE KUNGARIKET

Befriad

1

Registrerad

2

Underavdelningar till momssystemet (endast Spanien, Frankrike, Italien, Ungern och Polen)

 

Löpnummer 401

SPANIEN

 

Om två system används vid företaget: ange momssystemets nummer (de som används för löpnummer 400) för minoritetssystemet

FRANKRIKE

Sans TVA obligatoire sur activités connexés

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexés

1

ITALIEN

Momssystem för lantbruksturism (“agriturismo”) som bisyssla

 

Regime speciale agricolo

1

Regime normale agricolo

2

UNGERN

 

Om två system används vid företaget: ange momssystemets nummer (de som används för löpnummer 400) för minoritetssystemet

POLEN

 

Om två system används vid företaget: ange momssystemets nummer (de som används för löpnummer 400) för minoritetssystemet”

2)

Punkt 113 skall ersättas med följande:

”113.   Varav: specifikation av totalsumman under rubrik 112

1.

Djurkategorier (rubrikerna 22–50), med undantag av subventioner för nötkreatur enligt koderna 700 och 770 nedan.

2.

Produkter (rubrikerna 120–313 och underrubriker) med undantag av arealersättning enligt kod 600 och betalningar enligt koderna 670 och 680 nedan.

3.

Särskilda koder som anges i följande förteckning:

Kod 600 avser det totala arealersättningen enligt rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 och (EG) nr 1782/2003, inklusive arealersättning för arealuttag och energigrödor. Det totala beloppet och specifikationerna skall även föras in i tabell M.

Kod 670 avser stöd inom ramen för det samlade gårdsstödet enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Det totala beloppet och specifikationerna skall även föras in i tabell M.

Kod 680 avser stöd inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Det totala beloppet skall även föras in i tabell M.

Kod 700 avser de totala direkta betalningarna inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött enligt förordningar (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1782/2003. Det totala beloppet och specifikationerna skall även föras in i tabell M.

Kod 770 avser stöd inom ramen för mjölkbidrag och ytterligare betalningar enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Det totala beloppet och specifikationerna skall även föras in i tabell M.

Kod 800 avser direkt stöd för produktionsmetoder inom jordbruket som är utformade för att skydda miljön, bevara landskapet eller förbättra djurskyddet.

Kod 810 avser bidrag som betalas till jordbrukare på grund av begränsningar av jordbruksdriften i områden med miljöbetingade restriktioner.

Kod 820 avser kompensationsbidrag i mindre gynnade områden.

Kod 830 avser stöd för att hjälpa jordbrukarna att uppfylla höga krav som grundas på gemenskapens lagstiftning.

Kod 835 avser stöd för kostnaderna för jordbruksrådgivning.

Kod 840 avser stöd till produktionsmetoder som är utformade för att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter.

Kod 900 avser stöd som beviljas för beskogning av jordbruksmark.

Kod 910 avser övrigt stöd för skogsbruk.

Kod 951 avser bidrag och subventioner för animalieproduktion som inte omfattas av ovanstående koder.

Kod 952 avser bidrag och subventioner för grödor som inte omfattas av ovanstående koder.

Kod 953 avser bidrag och subventioner för landsbygdsutveckling som inte omfattas av ovanstående koder.

Kod 955 avser ytterligare stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

Kod 998 omfattar utbetalningar vid katastrofer, kompensation från offentliga myndigheter för produktionsförluster eller förlust av produktionsmedel. (För kompensation genom privat försäkring används tabell F och rubrik 181 i tabell K.)

Kod 999 omfattar bidrag och subventioner av exceptionellt slag (t.ex. agromonetära åtgärder). Med hänsyn till deras exceptionella natur registreras dessa betalningar enligt kontantmetoden.

Koderna 1052 och 2052 avser kompensation för att lägga ned mjölkproduktionen. Årliga betalningar skall föras in under rubrik 1052 och engångsbelopp under 2052.

Kod 950 skall användas för allmänna subventioner som inte kan hänföras till en verksamhet (dvs. verksamhet som inte omfattas av någon av koderna ovan).”

3)

I område K, skall rubriken och de tre första styckena ersättas med följande:

”K.   PRODUKTION (utom djur)

En del av produktrubrikerna är indelade i undernummer. I sådana fall skall informationen i kolumnerna 4–10 anges under både undernummer och huvudrubrik. I detta fall skall totalsumman av undernumren föras in under huvudrubriken.

Särskilda uppgifter skall lämnas för grödor som odlas på mark som tagits ur produktion i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 och (EG) nr 1782/2003. Särskilda uppgifter skall lämnas också om samma gröda odlas både med och utan konstbevattning.

Uppgifter om grödor på rot skall lämnas under relevant rubrik, med undantag för areal, som inte skall anges. Detsamma gäller för grödor från mark som arrenderas på mindre än ett år på tillfällig basis.”

4)

Punkt 146 skall ersättas med följande:

”146.

Mark i träda: mark som inte skördats under räkenskapsåret. Arealuttag, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1251/1999 och (EG) nr 1782/2003, som inte odlas skall också anges. Innefattar även arealuttag med täckgrödor. Uttagen areal, där man odlar tillåtna grödor som inte är avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 och (EG) nr 1782/2003, skall anges under rubrikerna för motsvarande grödor med ’typ av gröda’ kod 8 eller 9.”

5)

I underavdelningen KOLUMNER I TABELL K, skall texten som rör kolumn 2 (typ av gröda) och kolumn 3 (saknade uppgifter) ersättas med följande:

”Typ av gröda (kolumn 2)

Man skiljer mellan följande typer av grödor och deras respektive koder:

Kod 0

:

Denna kod skall användas för animalieprodukter, bearbetade produkter, produkter i lager och biprodukter.

A.   Frilandsodlingar (inklusive färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland i växelbruk med jordbruksgrödor förutom grödor på uttagen areal enligt förordningarna (EG) nr 1251/1999 eller (EG) nr 1782/2003).

Kod 1

:

Icke-bevattnade huvudgrödor

Huvudgrödor omfattar:

en enda gröda, dvs. grödor som odlas som enda gröda på en särskild areal under räkenskapsåret,

blandade grödor: grödor som sås, odlas och skördas tillsammans och där slutprodukten är en blandning,

den gröda som har den längsta vegetationsperioden av de grödor som odlas i följd på en bestämd jordareal under räkenskapsåret.

Kod 2

:

Icke-bevattnade kombinationsgrödor

Grödor som under en tid odlas tillsammans på samma jordareal och skördas under räkenskapsåret, och vars skördar normalt kan skiljas från varandra. Den totala jordarealen uppdelas på dessa grödor i proportion till den areal som faktiskt upptas av varje gröda.

Kod 3

:

Icke-bevattnade fånggrödor

Grödor som odlas i följd på en bestämd jordareal under räkenskapsåret och som inte anses som huvudgrödor.

Kod 6

:

Bevattnade huvudgrödor eller kombinationsgrödor

Kod 7

:

Bevattnade fånggrödor

En gröda anses vara en konstbevattnad gröda om vatten normalt tillförs på konstgjord väg.

De två sistnämnda typerna av grödor skall anges om uppgifter är tillgängliga i redovisningen.

B.   Grönsaks- och blomsterodling på friland i handelsträdgårdar

Kod 4

:

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland i handelsträdgårdar (se rubrik 137) samt blommor och prydnadsväxter odlade på friland (se rubrik 140).

C.   Övertäckta grödor

Kod 5

:

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas övertäckta (se rubrik 138), blommor och prydnadsväxter (ettåriga eller fleråriga) som odlas övertäckta (se rubrik 141), fleråriga övertäckta odlingar (se rubrik 156). Om nödvändigt, även rubrikerna 143, 285 och 157.

D.   Grödor på uttagen areal enligt rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 eller (EG) nr 1782/2003.

Kod 8

:

Icke-bevattnade grödor på uttagen areal

Kod 9

:

Bevattnade grödor på uttagen areal

E.   Energigrödor

Kod 10

:

Energigrödor (artiklarna 88–92 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003)

Uppgift saknas (kolumn 3)

Kod 0

:

Kod 0 skall anges när inga uppgifter saknas.

Kod 1

:

Kod 1 skall anges, när den areal som används för en gröda inte uppges (jfr kolumn 4), t.ex. när det gäller försäljning av produkter av handelsgrödor som är inköpta på rot eller som kommer från mark som arrenderats tillfälligt för en kortare period än ett år, och när det gäller produktion som består av bearbetning av inköpta animalie- eller vegetabilieprodukter.

Kod 2

:

Kod 2 skall anges för grödor på kontrakt om den faktiska produktionskvantiteten inte kan anges (kolumn 5) på grund av försäljningsvillkoren.

Kod 3

:

Kod 3 skall anges för grödor som inte odlas på kontrakt om den faktiska produktionskvantiteten inte kan anges på grund av försäljningsvillkoren.

Kod 4

:

Kod 4 skall anges om uppgift om areal och faktisk produktion saknas.

Kod 8

:

Kod 8 skall anges för produktkod 146 om areal tagits ur produktion i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1251/1999 eller (EG) nr 1782/2003 och inte odlas (inbegripet eventuell täckgröda).”

6)

Punkt L skall ersättas med följande:

”L.   KVOTER OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Kvantiteten för de tilldelade kvoterna skall alltid anges i kolumn 9.

Kvoter som ursprungligen erhölls gratis skall anges till aktuellt marknadsvärde, om de kan marknadsföras separat från mark. Kvoter som inte kan handlas separat från den tillhörande marken skall registreras endast i tabell G.

Vissa uppgifter anges samtidigt, individuellt eller som delar av aggregerade uppgifter, under andra rubriker i tabellerna F, G och/eller K.

Följande rubriker skall användas:

401

mjölk

402

am- och dikobidrag

404

tackbidraget och getbidraget

421

sockerbetor

422

tobak

423

stärkelsepotatis

441

ammoniak

442

organiskt gödsel

470

stödrättighet inom ramen för systemet för samlat gårdsstöd (frivilligt)

499

övrigt.

KOLUMNER I TABELL L

Kvoter eller andra rättigheter (kolumn 1)

Rubrik för kvot eller annan rättighet

Uppgiftstypen (kolumn 2)

Kod 1

:

Uppgifter rörande tillgångar: inköp och försäljning

Kod 2

:

Uppgifter rörande inkomst: leasing eller uthyrning av kvoter

(kolumn 3) Ledig

Betalningar (kolumn 4)

För kod 1 i kolumn 2:

 

Belopp som betalts vid inköp av kvoter eller andra rättigheter.

För kod 2 i kolumn 2:

 

Belopp som betalts för leasing eller inhyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i Hyror och arrenden under rubrik 85 i tabell F.

Intäkter (kolumn 5)

För kod 1 i kolumn 2:

 

Belopp som erhållits vid försäljning av kvoter eller andra rättigheter.

För kod 2 i kolumn 2:

 

Belopp som erhållits för leasing eller uthyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i Övriga produkter och intäkter under rubrik 181 i tabell K.

Värde vid räkenskapsårets början (kolumn 6)

För kod 1 i kolumn 2:

 

Värdet vid räkenskapsårets början av de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, skall tas upp till löpande marknadsvärde, om transaktionerna inte är knutna till mark.

För kod 2 i kolumn 2:

 

Ej tillämpligt.

Avskrivningar (kolumn 7)

Avskrivningar av kvoter och andra rättigheter kan anges i denna kolumn, men avskrivningarna skall inte anges i tabell G (position 340).

Värde vid årets slut (kolumn 8)

För kod 1 i kolumn 2:

 

Värdet vid räkenskapsårets slut av de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, skall tas upp till löpande marknadsvärde, om transaktionerna inte är knutna till mark.

För kod 2 i kolumn 2:

 

Ej tillämpligt.

Kvantitet (kolumn 9)

Uppgifterna skall anges i följande enheter:

Rubrikerna 401, 421–442: i deciton

Rubrikerna 402 och 404 i antal basenheter eller premier

Rubrik 470: antal rättigheter

Rubrik 499: ingen uppgift

Skatter, extra avgift (kolumn 10)

Anges endast en gång, med kolumn 2 = 2.

Rubrik 401: extra avgift för produktionen av mjölk under räkenskapsåret, i annat fall det belopp som betalats. Om det föreligger kvot, men ingen betalning, anges 0.”

7)

Punkt M skall ersättas med följande:

”M.   DIREKTA UTBETALNINGAR BASERADE PÅ AREAL ELLER ANIMALIEPRODUKTION – enligt rådets förordningar (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1782/2003 (rubrikerna 601–680 och 700–772) (1)

600.

Arealersättning enligt rådets förordningar (EG) nr 1251/1999 och (EG) nr 1782/2003.

Den totala arealersättningen skall också anges i tabell J med kod 600. Den skall även omfatta arealersättning för uttagen areal och stöd för energigrödor.

Specifikationer till rubrik 600:

Under rubrikerna 621–638 skall bevattnade grödor anges endast om de behandlas särskilt i den nationella regionaliseringsplanen. I sådana fall skall arealerna och ersättningarna inte anges under rubrikerna 601–618. Om bevattnade arealer inte behandlas särskilt i den nationella regionaliseringsplanen, skall de anges under rubrikerna 601–618.

601.

Arealersättning för icke-bevattnad mark

Totalsumman av rubrikerna 602–618.

De olika undernumren skall fyllas i åtminstone om medlemsstaten i sin regionaliseringsplan har fastställt en annan ersättningsordning (avseende referensavkastning, stödbelopp per enhet, total stödberättigande areal) för olika stödberättigande grödor.

602.

Arealersättning för spannmål

603.

Arealersättning för oljeväxter

604.

Arealersättning för proteingrödor

605.

Arealersättning för spannmål för ensilage

606.

Arealersättning för majs till mogen skörd

607.

Arealersättning för majs för ensilage

608.

Tillägg till arealersättning för durumvete i traditionella produktionsområden eller särskilt stöd för durumvete enligt artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 och i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

609.

Arealersättning för övriga jordbruksgrödor

611.

Arealersättning för gräsensilage

612.

Arealersättning för spånadslin

613.

Arealersättning för hampa

614.

Bidrag för proteingrödor (om det inte ingår i 604)

618.

Särskilt kvalitetsbidrag för durumvete (om det inte ingår i 608)

621.

Arealersättning för bevattnad mark

Totalsumman av rubrikerna 622–638.

De olika undernumren skall åtminstone fyllas i om medlemsstaten i sin regionaliseringsplan har fastställt en annan ersättningsordning (avseende referensavkastning, stödbelopp per enhet, total stödberättigande areal) för olika stödberättigande grödor.

622.

Arealersättning för bevattnad spannmål

623.

Arealersättning för bevattnade oljeväxter

624.

Arealersättning för bevattnade proteingrödor

625.

Arealersättning för bevattnad spannmål för ensilage

626.

Arealersättning för bevattnad majs till mogen skörd

627.

Arealersättning för bevattnad majs för ensilage

628.

Tillägg till arealersättning för konstbevattnat durumvete i traditionella produktionsområden eller särskilt stöd enligt artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 och i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

629.

Arealersättning för övriga bevattnade jordbruksgrödor

632.

Arealersättning för bevattnad spånadslin

633.

Arealersättning för bevattnad hampa

634.

Stöd till bevattnade proteingrödor (om det inte ingår i 624)

638.

Särskilt kvalitetsbidrag för bevattnat durumvete (om det inte ingår i 628)

650.

Arealersättning för arealuttag

655.

Stöd för energigrödor

670.

Systemet med samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003

Det totala stödet inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd skall också anges i tabell J med kod 670.

Specifikationer till rubrik 670 (frivilligt):

671.

Stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd (förutom under rubrikerna 672–674) omfattar även stöd till gräsmark/permanent betesmark, om ingen skillnad görs.

672.

Stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd för gräsmark/permanent betesmark

673.

Stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd till uttagen areal

674.

Stöd inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd på basis av särskilda rättigheter

680.

Systemet med enhetlig arealersättning enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003

Det totala stödet inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning skall också anges i tabell J med kod 680.

700.

Direktstöd till nötkött rådets förordning (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1782/2003

De totala direkta betalningarna till nötkött skall också anges i tabell J med kod 700.

I följande tabell anges rubrikerna för alla typer av direkta utbetalningar för nötkött enligt förordningarna (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1782/2003. Vissa uppgifter under ’antal basenheter’ och ’totalt stöd’ är frivilliga. Det är viktigt att undvika dubbel registrering av ytterligare betalningar som skapats inom ramen för förordning (EG) nr 1254/1999. Följaktligen

skall extra bidrag för am- och dikor registreras under rubriken 764 bara om de inte har angivits under rubriken 731,

skall tilläggsbelopp till slaktbidraget registreras under rubriken 762 bara om de inte har angivits under rubriken 742,

skall ytterligare betalningar för handjur registreras under rubriken 763 bara om de inte har angivits under rubrikerna 710–715.

Rubriker

Antal basenheter för utbetalningar

Totalt stöd

700

Betalningar för nötkött totalt

(totalsumman av rubrikerna 710, 720, 730, 740, 750 och 760)

Obligatorisk

710

Särskilt bidrag

(totalsumman av rubrikerna 711 och 715)

Obligatorisk

Obligatorisk

711

Särskilt bidrag för tjurar

Obligatorisk

Obligatorisk

715

Särskilt bidrag för stutar

Obligatorisk

Obligatorisk

720

Säsongsutjämningsbidrag

Obligatorisk

Obligatorisk

730

Am- och dikobidrag

(totalsumman av rubrikerna 731 och 735)

Obligatorisk

731

Am- och dikobidrag för am- och dikor och kvigor, totalt

(eller totalsumman av rubrikerna 732 och 733)

Obligatorisk

Obligatorisk

732

Am- och dikobidrag för am- och dikor

Frivillig

Frivillig

733

Am- och dikobidrag för kvigor

Frivillig

Frivillig

735

Am- och dikobidrag: nationellt tilläggsbidrag

Obligatorisk

Obligatorisk

740

Slaktbidrag

(totalsumman av rubrikerna 741 och 742)

Obligatorisk

741

Slaktbidrag: 1–7 månader

Frivillig

Obligatorisk

742

Slaktbidrag: 8 månader eller äldre

Obligatorisk

Obligatorisk

750

Extensifieringsersättning, totalt

(eller totalsumman av rubrikerna 751 och 753)

Obligatorisk

Obligatorisk

751

Extensifieringsersättning för handjur av nötkreatur och för am- och dikor

Frivillig

Frivillig

753

Extensifieringsersättning för mjölkkor

Frivillig

Frivillig

760

Ytterligare betalningar (anslag för medlemsstater)

(totalsumman av rubrikerna 761 och 769)

Obligatorisk

761

Ersättning per djur, totalt

(totalsumman av rubrikerna 762, 763, 764, 765 och 766)

Obligatorisk

762

Tilläggsbelopp till slaktbidraget för nötkreatur som är 8 månader eller äldre

Frivillig

Frivillig

763

Handjur av nötkreatur

Frivillig

Frivillig

764

Extra bidrag för am- och dikor

Frivillig

Frivillig

765

Mjölkkor

Frivillig

Frivillig

766

Kvigor

Frivillig

Frivillig

769

Arealersättning

Frivillig

Obligatorisk

770.

Mjölkbidrag, inklusive ytterligare stöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003

Rubrik

Antal basenheter för utbetalningar

Totalt stöd

770.

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

Obligatorisk

Obligatorisk

771.

Mjölkbidrag

Frivillig

Frivillig

772.

Ytterligare betalningar

Frivillig

Frivillig

KOLUMNER I TABELL M

Produkt eller produktkombination (kolumn 1)

(kolumnerna 2 och 3) Lediga

Antal basenheter som omfattas av utbetalningar(kolumn 4).

För rubrikerna 600–655, 680 och 769 skall den areal anges i ar för vilken stödet betalas ut till producenten. För rubrikerna 710–766 skall det antal djur anges för vilket stödet betalas. För rubrikerna 670–674 skall antalet aktiverade rättigheter anges. För rubrikerna 770–772 skall summan för den individuella referenskvantiteten (i deciton) anges.

Totalt stöd (kolumn 5)

Det totala stöd som mottagits eller till vilket berättigande fastställts under räkenskapsåret.

Referensbelopp (kolumn 6)

För rubrikerna 602–613, 622–633 och 650 skall man ange den referensavkastning för grödan (i kilogram per hektar) som använts för att beräkna de bidrag som kommer att erhållas. Om dessa uppgifter inte är tillgängliga i företagets redovisning, kan de föras in av sambandsorganet på grundval av regionala uppgifter och företagets geografiska läge.

(kolumnerna 7–10) Lediga”

(1)  I tillämpliga fall kan dessa koder även användas för kompletterande nationellt direktstöd i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien"29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2254/2004

av den 27 december 2004

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

Harmoniserade regler för ekologisk djuruppfödning är en relativt ny företeelse, och utvecklingen inom sektorn gör att det fortfarande inte finns tillräcklig biologisk mångfald hos ekologiskt uppfödda djur på marknaden. Det finns därför fortfarande behov av att underlätta den ekologiska djuruppfödningens utveckling.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 av den 22 december 2003 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (2) förlängdes den övergångsperiod under vilken konventionella djur får införlivas med ett ekologiskt produktionssystem till den 31 december 2004. Det har emellertid visat sig att den förlängda perioden inte räcker, särskilt i fråga om fjäderfäproduktion som i sina olika faser berör olika specialiserade sektorer.

(3)

Det är därför fortfarande nödvändigt att dryga ut produktionen med icke-ekologiskt uppfödda djur. Bestämmelserna om djurens ursprung bör anpassas i enlighet med detta.

(4)

Det är visserligen redan möjligt att skärpa ursprungsbestämmelserna för värphöns, men produktionsstandarderna för dessa djur har ännu inte harmoniserats. Fram till det att sådana standarder har införts, och när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, bör det vara tillåtet att införliva icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla med en enhet med ekologisk produktion, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

(5)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Åtgärden är brådskande, eftersom vissa ursprungsbestämmelser för djur upphör att gälla den 31 december 2004, och förordningen bör därför träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1481/2004 (EUT L 272, 20.8.2004, s. 11).

(2)  EUT L 336, 23.12.2003, s. 68.


BILAGA

Del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.4 första och andra strecksatsen skall ersättas med följande:

”Värphöns och fjäderfä för köttproduktion skall vara yngre än tre dagar.”

b)

Punkt 3.5 skall ersättas med följande:

3.5

”Detta undantag skall godkännas på förhand av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.”

c)

Punkt 3.6 skall ersättas med följande:

”3.6

Som ett tredje undantag skall förnyelse eller ny sammansättning av hjorden eller besättningen godkännas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, i följande fall:

a)

Hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer.

b)

Värphöns och fjäderfä för köttproduktion som är yngre än tre dagar.

c)

Smågrisar för avel, som skall födas upp enligt bestämmelserna i denna förordning, så snart de är avvanda och med en vikt som understiger 35 kg.

Undantaget enligt led c tillåts under en övergångsperiod som går ut den 31 juli 2006.”

d)

Punkt 3.7 skall ersättas med följande:

”3.7

Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3.4 och 3.6 får icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla införlivas med en enhet med ekologisk produktion, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, under förutsättning

att den behöriga myndigheten på förhand har godkänt införlivandet, och

att, från och med den 31 december 2005, sådana icke-ekologiskt uppfödda fjäderfä som är avsedda att införlivas med enheter med ekologisk produktion uppfyller bestämmelserna i punkterna 4 (Utfodring) och 5 (Förebyggande hälsovård och veterinärvård).”


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2255/2004

av den 27 december 2004

om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.11 första stycket andra strecksatsen andra meningen i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 27.5 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall exportbidraget för sockerprodukter differentieras beroende på bestämmelseorterna om situationen på världsmarknaden eller särskilda krav på vissa marknader gör detta nödvändigt.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1327/2004 av den 19 juli 2004 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2004/05 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) fastställs bestämmelser om en sådan differentiering genom att vissa bestämmelseorter utesluts. Dessutom utesluts vissa bestämmelseorter genom den fastställelse som sker en eller två gånger i månaden av exportbidraget för vitsocker, råsocker som inte är vidare förädlat, siraper och vissa andra sockerprodukter, enligt artiklarna 28 och 30 i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)

Enligt artikel 27.11 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 skall bidrag utbetalas om det kan styrkas att produkterna har exporterats från gemenskapen och, när det gäller ett differentierat exportbidrag, har anlänt till den bestämmelseort som anges i licensen eller en annan bestämmelseort för vilken ett exportbidrag har fastställts.

(4)

I artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (3) anges vilka olika dokument som utgör bevis för att en produkt har tullbehandlats för import i ett tredjeland vid differentiering av bidragsnivåerna efter bestämmelseort. Enligt denna bestämmelse får kommissionen i särskilda fall, som skall fastställas, besluta att det bevis som avses i nämnda artikel får anses ha lagts fram genom att ett visst dokument visas upp eller på annat sätt.

(5)

I sockersektorn styrs exporten vanligtvis genom avtal som definieras som fob på Londons terminsmarknad. Därmed övertar köparna vid denna fob-position alla avtalsenliga skyldigheter, däribland beviset på tullbehandling, utan att direkt få del av det bidrag som detta bevis ger rätt till. Att erhålla detta bevis för de totala kvantiteter som exporteras kan innebära avsevärda administrativa svårigheter i vissa länder, något som kraftigt kan försena eller förhindra betalningen av bidraget för de totala kvantiteter som faktiskt exporterats.

(6)

För att begränsa följderna för jämvikten på sockermarknaden, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 40/2004 av den 9 januari 2004 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredje land enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 (4) alternativa bevis som ger de garantier som gör det möjligt att betrakta produkten som importerad till ett tredje land.

(7)

Eftersom de administrativa svårigheterna och deras konsekvenser för marknaden kvarstår strax före tidsfristens utgång den 31 december 2004, då förordning (EG) nr 40/2004 skall upphöra att gälla, bör alternativa bevis på bestämmelseort fastställas på nytt för export som genomförs från och med den 1 januari 2005.

(8)

Eftersom det rör sig om ett undantag bör tillämpningsperioden begränsas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid exportleveranser som genomförs enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 och för vilka exportören inte kan lämna de bevis som avses i artikel 16.1 och 16.2 i förordning (EG) nr 800/1999, skall produkterna, genom undantag från artikel 16, betraktas som importerade till ett tredjeland mot uppvisande av följande tre dokument:

a)

En kopia av transportdokumentet.

b)

Ett intyg på att produkten har lossats – upprättat av en officiell myndighet i det berörda tredjelandet, eller av de officiella myndigheterna i en medlemsstat som finns etablerad i bestämmelselandet, eller av ett internationellt övervakningsorgan som har godkänts enligt artikel 16a–f i förordning (EG) nr 800/1999 – där det intygas att produkten har lämnat lossningsplatsen eller att den i alla fall, såvitt den myndighet eller det organ som utfärdar intyget vet, därefter inte har lastats om för att exporteras vidare.

c)

Ett bankdokument som har utfärdats av godkända mellanled etablerade i gemenskapen, i vilket det intygas att den betalning som motsvarar den berörda exporten har krediterats på exportörens konto hos dem, eller betalningsbeviset.

2.   Vid tillämpningen av artikel 20 i förordning (EG) nr 800/1999 skall medlemsstaterna beakta bestämmelserna i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1685/2004 (EUT L 303, 30.9.2004, s. 21).

(3)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  EUT L 6, 10.1.2004, s. 17. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 778/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 62).


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2256/2004

av den 14 oktober 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Arabrepubliken Egypten, Republiken Malta och Republiken Cypern och när det gäller referenskvantiteter för vissa produkter med ursprung i Republiken Malta och Republiken Cypern

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (1), särskilt artikel 57.2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 (2), särskilt artikel 5.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2004/664/EG av den 24 september 2004 (3) godkände rådet för undertecknande och för provisorisk tillämpning från och med den 1 maj 2004 ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, i syfte att beakta Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Ungerns, Lettlands, Litauens, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Detta protokoll anger en ny tullkvot och ändrar de befintliga tullkvoterna i förordning (EG) nr 747/2001.

(3)

För att genomföra den nya tullkvoten och ändringarna av de befintliga tullkvoterna är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 747/2001.

(4)

För år 2004 bör volymerna för den nya tullkvoten och ökningen av volymerna för de befintliga tullkvoterna beräknas i proportion till de basvolymer som anges i protokollet, med hänsyn tagen till den del av perioden som förflutit före den 1 maj 2004.

(5)

För att underlätta förvaltningen av vissa befintliga tullkvoter som fastställs i förordning (EG) nr 747/2001, bör de kvantiteter som importerats inom ramen för de kvoterna räknas av mot de tullkvoter som öppnats i enlighet med förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

(6)

Efter anslutningen av Malta och Cypern till Europeiska unionen bör de tullkvoter och referenskvantiteter för produkter med ursprung i dessa medlemsstater som fastställts i förordning (EG) nr 747/2001 upphöra att gälla. Hänvisningarna till dessa kvoter och referenskvantiteter bör därför utgå.

(7)

Eftersom protokollet till Europa–Medelhavsavtalet med Egypten tillämpas provisoriskt från den 1 maj 2004 bör denna förordning tillämpas från samma datum och träda i kraft snarast möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 747/2001 ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Tullmedgivanden inom ramen för gemenskapstullkvoter eller referenskvantiteter

Produkter med ursprung i Algeriet, Marocko, Tunisien, Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Israel, Västbanken och Gazaremsan och Turkiet som är förtecknade i bilagorna I–IX skall vid övergång till fri omsättning i gemenskapen omfattas av tullbefrielse eller nedsatta tullsatser inom ramen för gemenskapens tullkvoter eller inom ramen för de referenskvantiteter under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning.”

2)

Artikel 3.2 skall utgå.

3)

Bilaga IV skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

4)

Bilagorna X och XI skall utgå.

Artikel 2

De kvantiteter som i enlighet med förordning (EG) nr 747/2001 har övergått till fri omsättning inom gemenskapen sedan början av de kvotperioder som ännu är öppna den 1 maj 2004 inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 och 09.1772 skall vid ikraftträdandet av denna förordning räknas av mot respektive tullkvot som fastställts i bilaga IV till förordning (EG) nr 747/2001, ändrad genom den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 54/2004 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 30).

(3)  EUT L 303, 30.9.2004, s. 28.


BILAGA

Tabellen i bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Följande nya rad skall införas:

”09.1779

ex 0701 90 50

Nyskördad potatis, färsk eller kyld

Under tiden 1.5–30.6.2004

1 166,66

Fri”

Under tiden 1.4–30.6.2005 och för varje efterföljande period från 1.4 till 30.6

1 750

b)

Raderna rörande tullkvoterna med löpnummer 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 och 09.1772 skall ersättas med följande rader:

”09.1710

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyld

Under tiden 1.2–15.6.2004

15 000 + 313,64 ton nettovikt ökning från 1.5 till 15.6.2004

Fri

För varje efterföljande period från 1.1 till 15.6

16 150 (1)

09.1719

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade, men inte vidare beredda

Under tiden 1.1–31.12.2004

16 000 + 366,67 ton nettovikt ökning från 1.5 till 31.12.2004

Fri

För varje efterföljande period från 1.1 till 31.12

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Apelsiner och pomeranser färska eller torkade

Under tiden 1.1–30.6.2004

25 000 + 1 336,67 ton nettovikt ökning från 1.5 till 30.6.2004

Fri (2)

Under tiden 1.7.2004–30.6.2005

63 020

Under tiden 1.7.2005–30.6.2006 och för varje efterföljande period från 1.7 till 30.6

68 020

 

 

varav:

 

varav:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Apelsiner, färska

Under tiden 1.1–31.5.2004

25 000 + 1 336,67 ton nettovikt ökning från 1.5 till 31.5.2004 (5)

Fri (6)

Under tiden 1.12.2004–31.5.2005 och för varje efterföljande period från 1.12 till 31.5

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Andra meloner, färska

Under tiden 1.1–31.5.2004

666,667 + 23,33 ton nettovikt ökning från 1.5 till 31.5.2004

Fri

För varje efterföljande period från 15.10 till 31.5

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska

Under tiden 1.1–31.3.2004

250

Fri

Under tiden 1.10.2004–31.3.2005

1 205

Under tiden 1.10.2005–31.3.2006 och för varje efterföljande period från 1.10 till 31.3

1 705

09.1772

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Under tiden 1.1–31.12 2004

1 000 + 33,33 ton nettovikt ökning från 1.5 till 31.12.2004

Fri (2)

För varje efterföljande period från 1.1 till 31.12

1 050 (3)


(1)  Från och med den 1 januari 2005 skall denna kvotvolym årligen ökas med 3 % av föregående års volym. Den första ökningen skall äga rum med basvolymen 16 150 ton nettovikt.

(2)  Från och med den 1 januari 2005 skall denna kvotvolym årligen ökas med 3 % av föregående års volym. Den första ökningen skall äga rum med basvolymen 16 550 ton nettovikt.

(3)  Från och med den 1 januari 2005 skall denna kvotvolym årligen ökas med 3 % av föregående års volym. Den första ökningen skall äga rum med basvolymen 1 050 ton nettovikt.

(4)  Från och med den 15 oktober 2004 skall denna kvotvolym årligen ökas med 3 % av föregående kvotperiodvolym. Den första ökningen skall äga rum med basvolymen 1 175 ton nettovikt.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/28


RÅDETS BESLUT

av den 2 juni 2004

om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och av det tillhörande samförståndsavtalet

(2004/911/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 jämförd med artikel 300.2 första stycket, 300.3 första stycket och 300.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Schweiziska edsförbundet om ett lämpligt avtal för att se till att Schweiziska edsförbundet inför åtgärder som är likvärdiga med dem som tillämpas inom gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

(2)

Tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG (2) är beroende av att Schweiziska edsförbundet tillämpar åtgärder som är likvärdiga med dem som finns i det direktivet, i enlighet med ett avtal som Schweiziska edsförbundet ingår med Europeiska gemenskapen.

(3)

Gemenskapen har beslutat att tillgodose Schweiziska edsförbundets begäran att det i avtalet skall ingå åtgärder som är likvärdiga med ordningarna i rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (3) och i rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (4), i direktivens ursprungliga lydelse.

(4)

Avtalet och det tillhörande samförståndsavtalet bör undertecknas och godkännas på gemenskapens vägnar.

(5)

Det är nödvändigt att föreskriva ett enkelt och snabbt förfarande för eventuella anpassningar av bilagorna I och II till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar och det tillhörande samförståndsavtalet godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texterna till avtalet och det tillhörande samförståndsavtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar godkänna sådana ändringar av avtalets bilagor som säkerställer att de motsvarar de uppgifter angående behöriga myndigheter som följer av de anmälningar som avses i artikel 5 a i direktiv 2003/48/EG och uppgifterna i bilagan därtill.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet, det tillhörande samförståndsavtalet och den skriftväxling som avses i artikel 22.2 i avtalet och i samförståndsavtalet på gemenskapens vägnar.

Artikel 4

Rådets ordförande skall göra den underrättelse som avses i artikel 17.1 i avtalet på gemenskapens vägnar (5).

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 2 juni 2004.

På rådets vägnar

C. McCREEVY

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38.

(3)  EUT L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 49.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, nedan kallat ”Schweiz”,

eller ”avtalsslutande parter”,

HAR ENATS OM ATT INGÅ DETTA AVTAL.

Artikel 1

Schweiziska betalningsombuds innehållande av särskild källskatt

1.   Särskild källskatt skall innehållas på de räntebetalningar till i artikel 4 avsedda faktiska betalningsmottagare med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen, nedan kallad ”medlemsstaten”, som görs av ett betalningsombud som är etablerat inom Schweiz territorium, om inte annat följer av punkt 2 eller artikel 2. Skattesatsen skall uppgå till 15 % under de tre första åren från och med den dag då detta avtal börjar tillämpas, 20 % under de tre därpå följande åren och 35 % därefter.

2.   Räntebetalningar på fordringar emitterade av gäldenärer som har hemvist i Schweiz eller hänförliga till fasta driftställen i Schweiz för personer som inte har hemvist där skall inte omfattas av den särskilda källskatten. I detta avtal skall fast driftställe ha den betydelse det har i det relevanta dubbelbeskattningsavtalet mellan Schweiz och den stat där gäldenären har hemvist. Om ett sådant avtal inte finns skall med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet genom vilket en gäldenärs näringsverksamhet helt eller delvis bedrivs.

3.   Om Schweiz emellertid sänker satsen för sin preliminära skatt på räntebetalningar från schweiziska källor till fysiska personer med hemvist i en medlemsstat så att den understiger 35 %, skall Schweiz ta ut särskild källskatt på dessa räntebetalningar. Denna skattesats skall då uppgå till skillnaden mellan satsen för den särskilda källskatten enligt punkt 1 och den nya preliminära skattesatsen. Den skall emellertid inte överstiga procentsatsen i punkt 1.

Om Schweiz reducerar tillämpningsområdet för sin lag om preliminär skatt på räntebetalningar till fysiska personer med hemvist i en medlemsstat, skall de räntebetalningar som därmed inte omfattas av preliminär skatt vara föremål för särskild källskatt enligt procentsatserna i punkt 1.

4.   Punkt 2 skall inte gälla för ränta som betalas av schweiziska investeringsfonder som vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande eller senare undantas från schweizisk preliminär skatt på sina betalningar till fysiska personer med hemvist i en medlemsstat.

5.   Schweiz skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att betalningsombud etablerade inom Schweiz territorium utför de uppgifter som krävs för genomförandet av detta avtal och skall i synnerhet införa bestämmelser om förfaranden och påföljder.

Artikel 2

Frivilligt utlämnande av uppgifter

1.   Schweiz skall införa ett förfarande som gör det möjligt för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel 4 att undvika den särskilda källskatt som avses i artikel 1 genom att uttryckligen bemyndiga sitt betalningsombud i Schweiz att anmäla räntebetalningarna till den behöriga myndigheten i den staten. Ett sådant bemyndigande skall gälla betalningsombudets samtliga räntebetalningar till den faktiska betalningsmottagaren.

2.   De uppgifter som betalningsombudet skall lämna i fall av ett uttryckligt bemyndigande från den faktiska betalningsmottagaren skall åtminstone innefatta följande:

a)

Den faktiska betalningsmottagarens identitet och hemvist, fastställda i enlighet med artikel 5.

b)

Betalningsombudets namn och adress.

c)

Den faktiska betalningsmottagarens kontonummer eller, om sådant saknas, den räntebärande fordrans identifieringsnummer.

d)

Räntebetalningens belopp, beräknat i enlighet med artikel 3.

3.   Den schweiziska behöriga myndigheten skall vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 2 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har hemvist. Uppgifterna skall vidarebefordras automatiskt och minst en gång om året, inom sex månader efter beskattningsårets utgång i Schweiz, och avse alla räntebetalningar gjorda under det året.

4.   Om den faktiska betalningsmottagaren väljer förfarandet för frivilligt utlämnande av uppgifter eller på något annat sätt deklarerar sina ränteinkomster från ett schweiziskt betalningsombud till skattemyndigheterna i den medlemsstat där han har hemvist, skall de berörda ränteinkomsterna beskattas i den medlemsstaten enligt samma skattesatser som gäller för liknande inkomster i den staten.

Artikel 3

Bedömningsgrund för innehållande av den särskilda källskatten

1.   Betalningsombudet skall innehålla särskild källskatt i enlighet med artikel 1.1 enligt följande:

a)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 a: på bruttobeloppet av den betalda eller krediterade räntan.

b)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 b eller d: på det ränte- eller intäktsbelopp som avses i artikel 7.1 b eller d.

c)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 c: på det räntebelopp som avses i artikel 7.1 c.

2.   När det gäller punkt 1 skall den särskilda källskatten dras av i proportion till den tid som den faktiska betalningsmottagaren innehaft fordran. Om betalningsombudet inte kan fastställa den tiden på grundval av de uppgifter han erhållit, skall han anse att den faktiska betalningsmottagaren innehaft fordran så länge som den har existerat, om inte den faktiska betalningsmottagaren lägger fram bevis för tidpunkten för förvärvet.

3.   Andra skatter och källskatter än den särskilda källskatt som avses i detta avtal skall, om de avser samma räntebetalning, krediteras mot beloppet för den särskilda källskatt som beräknats i enlighet med denna artikel.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 skall inte påverka tillämpningen av artikel 1.2.

Artikel 4

Definition av faktisk betalningsmottagare

1.   I detta avtal avses med faktisk betalningsmottagare varje fysisk person som tar emot en räntebetalning eller varje fysisk person för vilken en räntebetalning ombesörjs, såvida inte denna person företer bevis för att betalningen inte har tagits emot eller ombesörjts för hans eller hennes egen räkning. En fysisk person skall inte anses vara den faktiska betalningsmottagaren om han eller hon

a)

agerar som betalningsombud enligt artikel 6,

b)

handlar på uppdrag av en juridisk person, en investeringsfond eller ett jämförbart eller motsvarande organ för kollektiva investeringar i värdepapper, eller

c)

handlar på uppdrag av en annan fysisk person som är den faktiska betalningsmottagaren och som för betalningsombudet uppger sin identitet och hemviststat.

2.   Om ett betalningsombud innehar uppgifter som tyder på att en fysisk person som mottar en räntebetalning eller för vilken en räntebetalning ombesörjs kanske inte är den faktiska betalningsmottagaren, skall han vidta rimliga åtgärder för att fastställa den faktiska betalningsmottagarens identitet. Om betalningsombudet inte kan fastställa den faktiska betalningsmottagarens identitet skall han betrakta den fysiska personen som den faktiska betalningsmottagaren.

Artikel 5

Den faktiska betalningsmottagarens identitet och hemvist

I syfte att fastställa identitet och hemvist för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel 4 skall betalningsombudet bevara uppgifter om för- och efternamn, adress och hemvist i enlighet med den schweiziska lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. När det gäller avtalsförbindelser som upprättats eller, i avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som utförts den 1 januari 2004 eller senare skall hemvistet för sådana fysiska personer som uppvisar ett pass eller ett officiellt identitetskort utfärdat av en medlemsstat och som förklarar sig ha hemvist i en annan stat än en medlemsstat eller Schweiz fastställas på grundval av ett hemvistintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i den stat där den fysiska personen förklarar sig ha hemvist. Om ett sådant intyg inte uppvisas skall den medlemsstat som har utfärdat passet eller någon annan officiell identitetshandling anses vara hemviststat.

Artikel 6

Definition av betalningsombud

I detta avtal avses med betalningsombud i Schweiz banker som omfattas av schweizisk banklagstiftning, värdepappershandlare som omfattas av den federala lagstiftningen om fondbörser och värdepappershandel, fysiska och juridiska personer som har hemvist eller är etablerade i Schweiz, utländska företags partnerskap och fasta driftställen som, även om det bara sker emellanåt, tar emot, innehar, investerar eller överför tredje parters tillgångar eller enbart betalar eller ombesörjer betalning av ränta inom ramen för sin verksamhet.

Artikel 7

Definition av räntebetalning

1.   I detta avtal avses med räntebetalning följande:

a)

Ränta som betalats till eller krediterats ett konto och som härrör från fordringar av alla slag, inbegripet sådan ränta på fiduciariska insättningar som schweiziska betalningsombud betalat till förmån för faktiska betalningsmottagare enligt definitionen i artikel 4, med eller utan säkerhet genom inteckning och med eller utan rätt att få del av gäldenärens vinst, särskilt inkomster från statspapper eller inkomster från obligationer eller debentures, inklusive agiobelopp och vinster som är förenade med sådana värdepapper, obligationer eller debentures, men exklusive ränta på lån mellan privatpersoner utom ramen för deras verksamhet. Straffavgifter på grund av sen betalning skall inte anses vara räntebetalningar.

b)

Upplupen eller kapitaliserad ränta från försäljning, återbetalning eller inlösen av fordringar som avses i a.

c)

Inkomster som härrör från räntebetalningar, antingen direkt eller genom ett subjekt som avses i artikel 4.2 i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (nedan kallat ”direktivet”), och som delas ut av

i)

företag för kollektiva investeringar med hemvist i en medlemsstat,

ii)

subjekt som har hemvist i en medlemsstat och som utnyttjar den rättighet som anges i artikel 4.3 i direktivet och underrättar betalningsombudet om detta,

iii)

företag för kollektiva investeringar etablerade utanför de avtalsslutande parternas territorium,

iv)

schweiziska investeringsfonder som när detta avtal träder i kraft eller senare undantas från schweizisk preliminär skatt när det gäller deras betalningar till fysiska personer som har hemvist i en medlemsstat.

d)

Inkomster som förvärvas vid försäljning, återbetalning eller inlösen av aktier eller andelar i följande företag eller subjekt, om de direkt eller indirekt genom andra företag för kollektiva investeringar eller sådana subjekt som avses nedan investerar mer än 40 % av sina tillgångar i fordringar som avses i a:

i)

Företag för kollektiva investeringar med hemvist i en medlemsstat.

ii)

Subjekt som har hemvist i en medlemsstat och som utnyttjar den rättighet som anges i artikel 4.3 i direktivet och underrättar betalningsombudet om detta.

iii)

Företag för kollektiva investeringar etablerade utanför de avtalsslutande parternas territorium.

iv)

Schweiziska investeringsfonder som när detta avtal träder i kraft eller senare undantas från schweizisk preliminär skatt när det gäller deras betalningar till fysiska personer som har hemvist i en medlemsstat.

2.   När det gäller punkt 1 c skall hela inkomstbeloppet anses vara en räntebetalning om betalningsombudet inte har några uppgifter om hur stor andel av inkomsterna som härrör från räntebetalningar.

3.   När det gäller punkt 1 d skall den procentuella andelen anses vara mer än 40 %, om betalningsombudet inte har några uppgifter om den procentuella andel av tillgångarna som investerats i fordringar eller i aktier eller andelar enligt definitionen i punkt 1 d. Om betalningsombudet inte kan avgöra hur stor inkomst den faktiska betalningsmottagaren har haft, skall inkomsten anses vara det belopp som erhållits vid försäljningen, inlösen eller återbetalningen av aktierna eller andelarna.

4.   Inkomster som avser företag eller subjekt som investerat högst 15 % av sina tillgångar i sådana fordringar som avses i punkt 1 a skall inte anses vara räntebetalningar i enlighet med punkt 1 c och d.

5.   Den procentuella andel som avses i punkt 1 d och punkt 3 skall vara 25 % från och med den 1 januari 2011.

6.   De procentuella andelar som avses i punkt 1 d och punkt 4 skall fastställas med hänvisning till placeringsinriktningen enligt de berörda företagens eller subjektens fondbestämmelser eller bolagsordning eller, i avsaknad av sådana bestämmelser, efter sammansättningen av de berörda företagens eller subjektens tillgångar.

Artikel 8

Intäktsdelning

1.   Schweiz skall behålla 25 % av intäkterna från den särskilda källskatten enligt detta avtal och överföra 75 % av intäkterna till den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har hemvist.

2.   Överföringarna skall ske i form av en enda betalning per medlemsstat och år och göras senast sex månader efter utgången av beskattningsåret i Schweiz.

Artikel 9

Undanröjande av dubbelbeskattning

1.   Om ränta som en faktisk betalningsmottagare erhållit blivit föremål för särskild källskatt av ett betalningsombud i Schweiz, skall den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist bevilja honom avräkning för det källskattebeloppet. Om det beloppet överstiger det skattebelopp som skall betalas på det totala räntebelopp som omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist, skall den medlemsstaten återbetala det överskjutande belopp som innehållits till denne.

2.   Om ränta som en faktisk betalningsmottagare erhållit blivit föremål för andra skatter och källskatter än de som avses i detta avtal och den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist beviljar avräkning för dessa skatter eller källskatter i enlighet med den nationella lagstiftningen eller enligt dubbelbeskattningsavtal, skall dessa skatter eller källskatter avräknas innan förfarandet enligt punkt 1 tillämpas. Den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist skall godta intyg utfärdade av schweiziska betalningsombud som bevis för beskattning eller innehållande, varvid dock skall gälla att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist skall kunna få bestyrkande av den schweiziska behöriga myndigheten om riktigheten av uppgifterna i intyg utfärdade av schweiziska betalningsombud.

3.   Den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist får ersätta den avräkning som avses i punkterna 1 och 2 med återbetalning av den särskilda källskatt som avses i artikel 1.

Artikel 10

Utbyte av information

1.   De behöriga myndigheterna i Schweiz och var och en av medlemsstaterna skall utbyta information om handlingar som utgör skattebedrägeri enligt lagstiftningen i den anmodade staten eller liknande handlingar, när det gäller inkomster som omfattas av detta avtal. ”Liknande handlingar” skall endast innefatta brott som är lika allvarliga som skattebedrägeri enligt lagstiftningen i den anmodade staten. Den anmodade staten skall som svar på en vederbörligen motiverad begäran tillhandahålla information avseende förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller straffrättsliga ärenden som den anmodande staten undersöker eller kan komma att undersöka. Utan att det påverkar omfattningen av informationsutbytet enligt denna punkt skall information utbytas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i dubbelbeskattningsavtalen mellan Schweiz och medlemsstaterna och behandlas som konfidentiella uppgifter i enlighet med de avtalen.

2.   När den anmodade staten skall besluta om uppgifter kan lämnas till följd av en begäran, skall den staten tillämpa preskriptionsbestämmelserna enligt lagstiftningen i den anmodande staten i stället för preskriptionsbestämmelserna i den anmodade staten.

3.   Den anmodade staten skall tillhandahålla information om den anmodande staten har en skälig misstanke om att den berörda handlingen kan utgöra skattebedrägeri eller en liknande handling. Den anmodande statens misstanke om skattebedrägeri eller en liknande handling får baseras på

a)

dokument, vare sig de är autentiserade eller ej och inbegripet men inte begränsat till affärshandlingar, räkenskaper eller bankkontouppgifter,

b)

bevisuppgifter från skattebetalare,

c)

uppgifter som erhållits av en uppgiftslämnare eller någon annan utomstående och som är oavhängigt bestyrkta eller annars sannolikt tillförlitliga, eller

d)

indiciebevisning.

4.   Schweiz skall inleda bilaterala förhandlingar med var och en av medlemsstaterna i syfte att fastställa enskilda kategorier av ”liknande handlingar” i enlighet med beskattningsförfarandet i dessa stater.

Artikel 11

Behöriga myndigheter

I detta avtal avses med behöriga myndigheter de myndigheter som förtecknas i bilaga I.

Artikel 12

Samråd

Om oenighet om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal uppstår mellan den schweiziska behöriga myndigheten och en eller flera av de behöriga myndigheter som avses i artikel 11, skall de sträva efter att finna en lösning i samförstånd. De skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om resultatet av samrådet. Kommissionen får på begäran av någon av de behöriga myndigheterna delta i samråd som gäller tolkningsfrågor.

Artikel 13

Översyn

1.   De avtalsslutande parterna skall samråda med varandra åtminstone vart tredje år eller på begäran av endera parten i syfte att se över och – om parterna anser att det behövs – förbättra det sätt på vilket detta avtal fungerar rent tekniskt samt bedöma den internationella utvecklingen. Samrådet skall hållas inom en månad efter begäran eller, i brådskande fall, så snart som möjligt.

2.   De avtalsslutande parterna får på grundval av en sådan bedömning samråda med varandra för att undersöka om detta avtal behöver ändras med hänsyn till den internationella utvecklingen.

3.   Så snart som det finns tillräcklig erfarenhet av det fullständiga genomförandet av artikel 1.1 skall de avtalsslutande parterna samråda med varandra för att undersöka om detta avtal behöver ändras med hänsyn till den internationella utvecklingen.

4.   När det gäller samråd enligt punkterna 1, 2 och 3 skall varje avtalsslutande part underrätta den andra avtalsslutande parten om händelser som eventuellt kan inverka på detta avtals sätt att fungera. Detta skall även innefatta eventuella relevanta avtal mellan en av de avtalsslutande parterna och tredje stat.

Artikel 14

Förhållande till bilaterala dubbelbeskattningsavtal

Dubbelbeskattningsavtalen mellan Schweiz och medlemsstaterna skall inte hindra uttag av den särskilda källskatten enligt detta avtal.

Artikel 15

Betalning av utdelning, ränta och royalty mellan bolag

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationella eller avtalsgrundade bestämmelser för förhindrande av bedrägeri eller missbruk i Schweiz eller i medlemsstaterna skall utdelning från dotterbolag till moderbolag inte beskattas i källstaten om

moderbolaget har en direkt ägarandel på minst 25 % av kapitalet i ett sådant dotterbolag i minst två år,

ett av bolagen har skatterättsligt hemvist i en medlemsstat och det andra bolaget har skatterättsligt hemvist i Schweiz,

ingetdera bolaget har skatterättsligt hemvist i tredje stat enligt ett dubbelbeskattningsavtal med den tredje staten, och

båda bolagen är skattskyldiga till bolagsskatt utan undantag och båda är aktiebolag (1).

Emellertid får Estland så länge landet beskattar inkomst av utdelad vinst utan att beskatta ej utdelad vinst, dock längst fram till och med den 31 december 2008, fortsätta att tillämpa sådan beskattning på den vinst som estniska dotterbolag betalar ut till sina moderbolag som är etablerade i Schweiz.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationella eller avtalsgrundade bestämmelser för förhindrande av bedrägeri eller missbruk i Schweiz eller i medlemsstaterna skall ränta och royalty som betalas mellan närstående bolag eller deras fasta driftställen inte beskattas i källstaten om

bolagen är närstående genom en direkt ägarandel på minst 25 % i minst två år eller ägs båda av ett tredje bolag som har en direkt ägarandel på minst 25 % i både det första och det andra bolagets kapital i minst två år,

ett av bolagen har skatterättsligt hemvist eller fast driftställe i en medlemsstat och det andra bolaget har skatterättsligt hemvist eller annat fast driftställe i Schweiz,

ingetdera bolaget har skatterättsligt hemvist eller fast driftställe i tredje stat enligt ett dubbelbeskattningsavtal med den tredje staten, och

alla bolag är skattskyldiga till bolagsskatt utan undantag, i synnerhet avseende ränta och royalty, samt är aktiebolag (1).

Om rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater innehåller bestämmelser om en övergångsperiod för en viss medlemsstat, skall den staten emellertid inte följa ovan beskrivna system beträffande ränta och royalty förrän efter den periodens slut.

3.   Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Schweiz och medlemsstaterna som innebär en mer förmånlig skattemässig behandling av utdelning, ränta och royalty vid tidpunkten för antagandet av detta avtal skall inte påverkas.

Artikel 16

Övergångsbestämmelser om överlåtbara skuldebrev (2)

1.   Från och med den dag då detta avtal börjar tillämpas och så länge som minst en medlemsstat också tillämpar liknande bestämmelser, dock senast till och med den 31 december 2010, skall inhemska och internationella obligationer och andra överlåtbara skuldebrev som emitterats första gången före den 1 mars 2001 eller för vilka de ursprungliga emissionsprospekten har godkänts före den tidpunkten av de behöriga myndigheterna i den emitterande staten inte anses vara fordringar enligt artikel 7.1 a, under förutsättning att inga ytterligare emissioner av sådana överlåtbara skuldebrev görs den 1 mars 2002 eller senare.

Så längre som minst en medlemsstat också tillämpar liknande bestämmelser skall emellertid bestämmelserna i denna artikel fortsätta att gälla efter den 31 december 2010 för sådana överlåtbara skuldebrev

som innehåller gross up-klausuler eller klausuler för förtida inlösen, och

där betalningsombudet enligt definitionen i artikel 6 är etablerat i Schweiz, och

det betalningsombudet betalar ränta direkt till eller sörjer för att ränta betalas till förmån för en faktisk betalningsmottagare som har hemvist i en medlemsstat.

Om och när alla medlemsstater slutar tillämpa liknande bestämmelser, skall bestämmelserna i denna artikel fortsätta att gälla endast med avseende på de överlåtbara skuldebrev

som innehåller gross up-klausuler eller klausuler för förtida inlösen, och

där emittentens betalningsombud är etablerat i Schweiz, och

där det betalningsombudet betalar ränta direkt till eller sörjer för att ränta betalas till förmån för en faktisk betalningsmottagare som har hemvist i en medlemsstat.

Om ytterligare emissioner görs den 1 mars 2002 eller senare av ovan nämnda överlåtbara skuldebrev som emitterats av en regering eller ett närstående rättssubjekt som agerar som myndighet eller vars roll erkänns i ett internationellt avtal (förtecknat i bilaga II till det här avtalet), skall emissionen i sin helhet, dvs. den ursprungliga emissionen och eventuella ytterligare emissioner, anses vara en fordran enligt artikel 7.1 a.

Om ytterligare emissioner görs den 1 mars 2002 eller senare av ovan nämnda överlåtbara skuldebrev som emitterats av en emittent som inte omfattas av fjärde stycket, skall sådana ytterligare emissioner anses vara fordringar enligt artikel 7.1 a.

2.   Denna artikel skall inte hindra Schweiz och medlemsstaterna från att fortsätta att ta ut skatt på inkomster från de i punkt 1 nämnda överlåtbara skuldebreven i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Artikel 17

Undertecknande, ikraftträdande och giltighetstid

1.   Detta avtal förutsätter att de avtalsslutande parterna ratificerar eller godkänner det enligt sina egna förfaranden. De avtalsslutande parterna skall underrätta varandra om att dessa förfaranden har avslutats. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för den sista underrättelsen.

2.   Med förbehåll för att Schweiz konstitutionella krav och gemenskapslagstiftningens krav om ingående av internationella avtal följs och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 skall Schweiz och, i tillämpliga fall, gemenskapen faktiskt genomföra och tillämpa detta avtal från och med den 1 januari 2005 och underrätta den andra parten om detta.

3.   Detta avtal gäller till dess att en avtalsslutande part säger upp det.

4.   En avtalsslutande part får säga upp avtalet genom att underrätta den andra parten om detta. I så fall skall avtalet upphöra att gälla tolv månader efter uppsägningen.

Artikel 18

Tillämpning och tillfälligt avbrytande av tillämpningen

1.   Ett villkor för tillämpningen av detta avtal skall vara att de av medlemsstaternas beroende eller associerade territorier som nämns i rådets rapport (ekonomiska och finansiella frågor) till Europeiska rådet i Santa Maria de Feira av den 19 och 20 juni 2000 samt Förenta staterna, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino var och en antar och genomför bestämmelser som är förenliga med eller likvärdiga med bestämmelserna i direktivet eller detta avtal, med undantag av artikel 15 i detta avtal, och som föreskriver samma datum för genomförande.

2.   De avtalsslutande parterna skall i samförstånd minst sex månader före det datum som nämns i artikel 17.2 besluta om villkoret i punkt 1 kommer att uppfyllas med tanke på tidpunkterna för ikraftträdande av de relevanta bestämmelserna i de berörda tredje staterna och beroende eller associerade territorierna. Om de avtalsslutande parterna inte beslutar att villkoret kommer att vara uppfyllt skall de i samförstånd anta ett nytt datum för artikel 17.2.

3.   Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 skall artikel 15 gälla för Spanien med verkan från och med ikraftträdandet av ett bilateralt avtal mellan Spanien och Schweiz om informationsutbyte på begäran i förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller straffrättsliga mål avseende skattebedrägeri enligt lagstiftningen i den anmodade staten eller liknande handlingar, när det gäller sådana inkomster som inte omfattas av det här avtalet, men som omfattas av en konvention eller ett avtal mellan Spanien och Schweiz om undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet.

4.   Tillämpningen av detta avtal eller delar av det kan avbrytas tillfälligt av en avtalsslutande part med omedelbar verkan genom anmälan till den andra parten, om direktivet eller en del av direktivet upphör att vara tillämpligt antingen tillfälligt eller permanent i enlighet med gemenskapens lagstiftning eller om en medlemsstat tillfälligt avbryter tillämpningen av sin genomförandelagstiftning.

5.   En avtalsslutande part får tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal genom anmälan till den andra parten, om någon av de tredje stater eller territorier som avses i punkt 1 senare slutar tillämpa de bestämmelser som avses i den punkten. Tillämpningen får avbrytas tidigast två månader efter anmälan. Tillämpningen av avtalet skall återupptas så snart som bestämmelserna åter tillämpas.

Artikel 19

Fordringar och slutbetalning

1.   Om detta avtal upphävs eller dess tillämpning tillfälligt avbryts, helt eller delvis, skall fysiska personers fordringar enligt artikel 9 inte påverkas.

2.   Schweiz skall i så fall upprätta en slutredovisning senast när detta avtals tillämpningsperiod upphör och göra en slutbetalning till medlemsstaterna.

Artikel 20

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, och, å andra sidan, på Schweiz territorium.

Artikel 21

Bilagor

1.   Bilagorna skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

2.   Förteckningen över behöriga myndigheter i bilaga I får ändras genom en enkel anmälan från Schweiz till den andra fördragsslutande parten när det gäller den myndighet som avses i led a i bilagan och från gemenskapen när det gäller de andra myndigheterna.

Förteckningen över närstående rättssubjekt i bilaga II får ändras i samförstånd.

Artikel 22

Språk

1.   Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

2.   Den maltesiska språkversionen skall bekräftas av de fördragsslutande parterna genom skriftväxling. Den versionen har därefter samma giltighet som de språkversioner som avses i punkt 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  När det gäller Schweiz omfattar begreppet aktiebolag

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata;

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  På samma sätt som i direktivet gäller dessa övergångsbestämmelser även överlåtbara skuldebrev som innehas genom investeringsfonder.

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Behöriga myndigheter enligt detta avtal skall vara följande:

a)

I Schweiz: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni eller dennes ställföreträdare eller ombud.

b)

I Konungariket Belgien: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances eller en befullmäktigad företrädare.

c)

I Republiken Tjeckien: Ministr financí eller en befullmäktigad företrädare.

d)

I Konungariket Danmark: Skatteministeren eller en befullmäktigad företrädare.

e)

I Förbundsrepubliken Tyskland: Der Bundesminister der Finanzen eller en befullmäktigad företrädare.

f)

I Estland: Rahandusminister eller en befullmäktigad företrädare.

g)

I Republiken Grekland: Ο Υπουργός των Οικονομικών eller en befullmäktigad företrädare.

h)

I Konungariket Spanien: El Ministro de Hacienda eller en befullmäktigad företrädare.

i)

I Republiken Frankrike: Le Ministre chargé du budget eller en befullmäktigad företrädare.

j)

I Irland: The Revenue Commissioners eller en befullmäktigad företrädare.

k)

I Republiken Italien: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller en befullmäktigad företrädare.

l)

I Cypern: Υπουργός Οικονομικών eller en befullmäktigad företrädare.

m)

I Lettland: Finanšu ministrs eller en befullmäktigad företrädare.

n)

I Litauen: Finansų ministras eller en befullmäktigad företrädare.

o)

I Storhertigdömet Luxemburg: Le Ministre des Finances eller en befullmäktigad företrädare; när det gäller artikel 10 skall emellertid den behöriga myndigheten vara le Procureur Général d'État luxembourgeois.

p)

I Ungern: A pénzügyminiszter eller en befullmäktigad företrädare.

q)

I Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi eller en befullmäktigad företrädare.

r)

I Konungariket Nederländerna: De Minister van Financiën eller en befullmäktigad företrädare.

s)

I Republiken Österrike: Der Bundesminister für Finanzen eller en befullmäktigad företrädare.

t)

I Polen: Minister Finansów eller en befullmäktigad företrädare.

u)

I Republiken Portugal: O Ministro das Finanças eller en befullmäktigad företrädare.

v)

I Slovenien: Minister za finance eller en befullmäktigad företrädare.

w)

I Slovakien: Minister financií eller en befullmäktigad företrädare.

x)

I Republiken Finland: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet eller en befullmäktigad företrädare.

y)

I Konungariket Sverige: Chefen för Finansdepartementet eller en befullmäktigad företrädare.

z)

I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och de europeiska områden för vars yttre förbindelser Förenade kungariket ansvarar: the Commissioners of Inland Revenue eller en befullmäktigad företrädare och den behöriga myndigheten i Gibraltar, vilken Förenade kungariket kommer att utse i enlighet med de avtalade arrangemangen rörande myndigheter i Gibraltar med avseende på EU- och EG-instrument och tillhörande avtal som anmälts till Europeiska unionens medlemsstater och institutioner den 19 april 2000, varav en kopia skall sändas till Schweiz av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, och som skall gälla detta avtal.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER NÄRSTÅENDE RÄTTSSUBJEKT

För tillämpningen av artikel 16 i detta avtal kommer följande organ att anses vara ett närstående rättssubjekt som agerar som myndighet eller vars roll erkänns i ett internationellt avtal:

SUBJEKT INOM EUROPEISKA UNIONEN:

 

Belgien

Vlaams Gewest (regionen Flandern)

Région wallonne (regionen Vallonien)

Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brysselregionen)

Communauté française (den franskspråkiga gemenskapen)

Vlaamse Gemeenschap (den flamländska gemenskapen)

Deutschsprachige Gemeinschaft (den tyskspråkiga gemenskapen)

 

Spanien

Xunta de Galicia (Galiciens regionala regering och parlament)

Junta de Andalucía (Andalusiens regionala regering och parlament)

Junta de Extremadura (Extremaduras regionala regering och parlament)

Junta de Castilla-La Mancha (Kastilien-La Manchas regionala regering och parlament)

Junta de Castilla y León (Kastilien-Leóns regionala regering och parlament)

Gobierno Foral de Navarra (Navarras regionala regering och parlament)

Govern de les Illes Balears (Balearernas regionala regering och parlament)

Generalitat de Catalunya (Kataloniens regionala regering och parlament)

Generalitat de Valencia (Valencias regionala regering och parlament)

Diputación General de Aragón (Aragoniens regionala regering och parlament)

Gobierno de las Islas Canarias (Kanarieöarnas regionala regering och parlament)

Gobierno de Murcia (Murcias regionala regering och parlament)

Gobierno de Madrid (Madrids regionala regering och parlament)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Baskiens regionala regering och parlament)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Guipúzcoas deputerandeförsamling)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Vizcayas deputerandeförsamling)

Diputación Foral de Alava (Alavas deputerandeförsamling)

Ayuntamiento de Madrid (Madrids stad)

Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona stad)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Gran Canarias gemensamma kommunstyrelse)

Cabildo Insular de Tenerife (Teneriffas gemensamma kommunstyrelse)

Instituto de Crédito Oficial (Statens kreditinstitut)

Instituto Catalán de Finanzas (Kataloniens finansinstitut)

Instituto Valenciano de Finanzas (Valencias finansinstitut)

 

Grekland

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (kontoret för grekisk telekommunikation)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (grekiska järnvägsnätsorganisationen)

ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (allmänna elbolaget)

 

Frankrike

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (amorteringsinstitutet för det sociala trygghetssystemets skuldsättning)

L'Agence française de développement (AFD) (franska utvecklingsagenturen)

Réseau Ferré de France (RFF) (franska järnvägsnätet)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (nationella motorvägskassan)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Paris socialtjänst och sjukhus)

Charbonnages de France (CDF) (Frankrikes kolgruvor)

Entreprise minière et chimique (EMC) (gruvbolag och kemiskt bolag)

 

Italien

Regioner

Provinser

Kommuner

Cassa Depositi e Prestiti (hypoteks- och kreditbank)

 

Lettland

Pašvaldības (lokalförvaltningar)

 

Polen

gminy (kommuner)

powiaty (distrikt)

województwa (provinser)

związki gmin (kommunalförbund)

powiatów (distriktsförbund)

województw (provinsförbund)

miasto stołeczne Warszawa (huvudstaden Warsawa)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (byrån för jordbrukets omstrukturering och modernisering)

Agencja Nieruchomości Rolnych (byrån för jordbruksegendom)

 

Portugal

Região Autónoma da Madeira (den autonoma regionen Madeira)

Região Autonóma dos Açores (den autonoma regionen Azorerna)

Kommuner

 

Slovakien

mestá a obce (kommuner)

Železnice Slovenskej republiky (slovakiska järnvägsbolaget)

Štátny fond cestného hospodárstva (statens vägförvaltningsfond)

Slovenské elektrárne (slovakiska kraftverk)

Vodohospodárska výstavba (vattenförvaltningsbolaget)

INTERNATIONELLA ORGAN:

 

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

 

Europeiska investeringsbanken

 

Asiatiska utvecklingsbanken

 

Afrikanska utvecklingsbanken

 

Världsbanken/IBRD/IMF

 

Internationella finansieringsbolaget

 

Interamerikanska utvecklingsbanken

 

Europarådets social- och utvecklingsfond

 

Euratom

 

Europeiska gemenskapen

 

Andinska utvecklingsorganisationen (ADC)

 

Eurofima

 

Europeiska kol- och stålgemenskapen

 

Nordiska investeringsbanken

 

Karibiska utvecklingsbanken

Bestämmelserna i artikel 16 påverkar inte tillämpningen av några internationella åtaganden som de avtalsslutande parterna kan ha ingått när det gäller ovan nämnda internationella organ.

ORGAN I TREDJE STAT:

De organ som uppfyller följande kriterier:

1.

Organet anses klart och tydligt vara ett offentligt organ i enlighet med nationella kriterier.

2.

Ett sådant offentligt organ är en icke-marknadsproducent som förvaltar och finansierar ett antal verksamheter, som huvudsakligen tillhandahåller icke-marknadsförda varor och tjänster, för det allmännas bästa och som faktiskt kontrolleras av en allmän styrelseform.

3.

Ett sådant offentligt organ är en stor och regelbunden emittent av skuldebrev.

4.

Den berörda staten kan säkerställa att ett sådant offentligt organ inte kommer att verkställa förtida inlösen vid fall av s.k. gross up-klausuler.


SAMFÖRSTÅNDSAVTAL

mellan Europeiska gemenskapen, Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Schweiziska edsförbundet

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE OCH

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, nedan kallat ”Schweiz”

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

1.   INLEDNING

Schweiz och Europeiska gemenskapen ingår ett avtal om åtgärder som är likvärdiga med dem som fastställs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (nedan kallat ”direktivet”). Detta samförståndsavtal kompletterar det avtalet.

2.   ADMINISTRATIV HANDRÄCKNING VID SKATTEBEDRÄGERI ELLER LIKNANDE HANDLINGAR

Så snart som avtalet undertecknats kommer Schweiz och var och en av medlemsstaterna i Europeiska unionen att inleda bilaterala förhandlingar i syfte att

i sina respektive dubbelbeskattningsavtal avseende inkomst och förmögenhet införa bestämmelser om administrativ handräckning i form av informationsutbyte på begäran i alla förvaltningsrättsliga, civilrättsliga eller straffrättsliga mål avseende skattebedrägeri enligt lagstiftningen i den anmodade staten eller liknande handlingar, när det gäller inkomster som inte omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz, men som omfattas av de respektive dubbelbeskattningsavtalen, och

fastställa enskilda kategorier av ”liknande handlingar” i enlighet med beskattningsförfarandet i staterna i fråga.

3.   FÖRHANDLINGAR FÖR ATT GARANTERA LIKVÄRDIGA BESTÄMMELSER I ANDRA TREDJE STATER

Under den övergångsperiod som föreskrivs i direktivet kommer gemenskapen att inleda diskussioner med andra viktiga finansiella centrum i syfte att verka för att det även inom dessa jurisdiktioner antas bestämmelser som är likvärdiga med dem som gemenskapen tillämpar.

4.   AVSIKTSFÖRKLARING

Signatärerna av detta samförståndsavtal förklarar sig anse att det avtal som avses i punkt 1 och detta samförståndsavtal utgör en godtagbar och balanserad ordning som kan anses skydda parternas intressen. De kommer därför att genomföra de avtalade åtgärderna i god tro och kommer inte att agera ensidigt för att utan vederbörlig orsak undergräva denna ordning.

Om betydande skillnader skulle uppdagas mellan räckvidden för direktivet, i dess lydelse den 3 juni 2003, och avtalet, särskilt avseende artikel 1.2 och artikel 6 i avtalet, kommer de avtalsslutande parterna omedelbart att inleda samråd i enlighet med artikel 13.1 i avtalet i syfte att se till att åtgärderna enligt avtalet alltjämt är likvärdiga med åtgärderna enligt direktivet.

Undertecknat i Luxemburg den 26 oktober 2004 i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Den maltesiska språkversionen skall bekräftas av undertecknarna genom skriftväxling. Den versionen har därefter samma giltighet som de språkversioner som avses i föregående stycke.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/50


RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2004

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(2004/912/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 jämförd med artikel 300.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar skall Schweiz och, i tillämpliga fall, gemenskapen med förbehåll för de villkor som anges i avtalet faktiskt genomföra och börja tillämpa det från och med den 1 januari 2005.

(2)

Ett villkor för tillämpningen av avtalet är emellertid enligt artikel 18.1 att vissa av medlemsstaternas beroende eller associerade territorier samt Förenta staterna, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino var och en antar och genomför åtgärder som är förenliga med eller likvärdiga med bestämmelserna i direktivet eller det avtalet. Enligt artikel 18.2 skall de avtalsslutande parterna, såvida de inte minst sex månader före det datum som avses i artikel 17.2 (den 1 januari 2005) beslutar att villkoret kommer att vara uppfyllt, i samförstånd i stället anta ett nytt datum för tillämpningen av artikel 17.2. Något sådant beslut har inte tagits.

(3)

Inte alla tredjeländerna i fråga kommer att kunna genomföra de bestämmelser som avses i artikel 18.1 senast den 1 januari 2005. Dessutom kommer Schweiz att kunna genomföra och tillämpa avtalet först från och med den 1 juli 2005 och detta under förutsättning att de schweiziska konstitutionella bestämmelserna kommer att följas senast den dagen. Det förefaller som om vart och ett av de tredjeländer och beroende eller associerade territorier som anges i artikel 18.1 i avtalet också kommer att kunna uppfylla de villkor som anges i den punkten senast den 1 juli 2005.

(4)

I enlighet med artikel 18.2 i avtalet bör därför den 1 juli 2005 antas som ny dag för tillämpningen av artikel 17.2 i samma avtal.

(5)

Avtalet genom skriftväxling om en ny tillämpningsdag för avtalet om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2004.

På rådets vägnar

R. VERDONK

Ordförande


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Herr ambassadör!

Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar. Avtalet, som kommer att ratificeras och godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden, kommer att tillämpas från och med en dag som skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i avtalet.

Enligt artikel 18.2 skall de avtalsslutande parterna minst sex månader före den dag som anges i artikel 17.2 i avtalet (den 1 januari 2005) i samförstånd besluta huruvida villkoret i punkt 18.1 i avtalet kommer att vara uppfyllt och om de inte beslutar att villkoret kommer att vara uppfyllt skall de i samförstånd anta en ny dag för avtalets tillämpning.

Enligt artikel 18.1 skall det vara ett villkor för tillämpningen av det avtalet att de av medlemsstaternas beroende eller associerade territorier som nämns i Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet i Santa Maria de Feira av den 19 och 20 juni 2000 samt Förenta staterna, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino var och en antar och genomför åtgärder som är förenliga med eller likvärdiga med bestämmelserna i direktivet eller avtalet, med undantag av artikel 15 i avtalet, och som föreskriver samma dag för genomförande.

På grundval av de förhandlingar som har ägt rum mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet inser jag att Schweiziska edsförbundet i enlighet med artikel 17.2 i avtalet kommer att kunna tillämpa avtalet först från och med den 1 juli 2005 och detta under förutsättning att de schweiziska konstitutionella kraven kommer att vara uppfyllda fram till dess.

Jag ber Er bekräfta att den 1 juli 2005 är godtagbart för Er som ny dag för tillämpningen av avtalet enligt artikel 18.2 i detta och att den schweiziska regeringen kommer att göra allt för att se till att denna dag hålls. Jag ber Er även bekräfta att Schweiziska edsförbundet på grundval av de uppgifter som lämnades vid förhandlingarna den 21 juni 2004 och med förbehåll för vad som sägs i nästa stycke godtar att villkoren i artikel 18.1 kommer att uppfyllas.

Jag godtar att Schweiz endast är skyldigt att tillämpa bestämmelserna i avtalet från och med den 1 juli 2005 om alla medlemsstater i EU och vart och ett av de länder och territorier som nämns i artikel 18.1 i avtalet från och med samma dag tillämpar de åtgärder för beskattning av sparande som detta innehåller. Samma villkor skall även gälla för var och en av EU:s medlemsstater.

Högaktningsfullt

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Herr ambassadör!

Jag bekräftar att jag mottagit Er skrivelse av denna dag med följande lydelse:

”Herr ambassadör!

Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar. Avtalet, som kommer att ratificeras och godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden, kommer att tillämpas från och med en dag som skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i avtalet.

Enligt artikel 18.2 skall de avtalsslutande parterna minst sex månader före den dag som anges i artikel 17.2 i avtalet (den 1 januari 2005) i samförstånd besluta huruvida villkoret i punkt 18.1 i avtalet kommer att vara uppfyllt och om de inte beslutar att villkoret kommer att vara uppfyllt skall de i samförstånd anta en ny dag för avtalets tillämpning.

Enligt artikel 18.1 skall det vara ett villkor för tillämpningen av det avtalet att de av medlemsstaternas beroende eller associerade territorier som nämns i Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet i Santa Maria de Feira av den 19 och 20 juni 2000 samt Förenta staterna, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino var och en antar och genomför åtgärder som är förenliga med eller likvärdiga med bestämmelserna i direktivet eller avtalet, med undantag av artikel 15 i avtalet, och som föreskriver samma dag för genomförande.

På grundval av de förhandlingar som har ägt rum mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet inser jag att Schweiziska edsförbundet i enlighet med artikel 17.2 i avtalet kommer att kunna tillämpa avtalet först från och med den 1 juli 2005 och detta under förutsättning att de schweiziska konstitutionella kraven kommer att vara uppfyllda fram till dess.

Jag ber Er bekräfta att den 1 juli 2005 är godtagbart för Er som ny dag för tillämpningen av avtalet enligt artikel 18.2 i detta och att den schweiziska regeringen kommer att göra allt för att denna dag hålls. Jag ber Er även bekräfta att Schweiziska edsförbundet på grundval av de uppgifter som lämnades vid förhandlingarna den 21 juni 2004 och med förbehåll för vad som sägs i nästa stycke godtar att villkoren i artikel 18.1 kommer att uppfyllas.

Jag godtar att Schweiz endast är skyldigt att tillämpa bestämmelserna i avtalet från och med den 1 juli 2005 om alla medlemsstater i EU och vart och ett av de länder och territorier som nämns i artikel 18.1 i avtalet från och med samma dag tillämpar de åtgärder för beskattning av sparande som detta innehåller. Samma villkor skall även gälla för var och en av EU:s medlemsstater.

Högaktningsfullt”

På grundval av de förhandlingar som har ägt rum mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet kan jag bekräfta att Schweiziska edsförbundet samtycker till att den 1 juli 2005 fastställs som ny dag för tillämpningen av det ovan nämnda avtalet på villkor att de schweiziska konstitutionella kraven kommer att vara uppfyllda till dess. Jag bekräftar att den schweiziska regeringen kommer att göra allt för att se till att denna dag hålls.

Jag bekräftar att Schweiziska edsförbundet, med förbehåll för att min personal gör en rent teknisk kontroll av de uppgifter som lämnades vid förhandlingarna den 21 juni 2004 vilket jag kommer att bekräfta innan avtalet undertecknas på grundval av de slutliga versionerna av avtalen i fråga, godtar att villkoren i artikel 18.1 kommer att uppfyllas med förbehåll för vad som sägs i påpekandet i följande stycke.

Jag samtycker till att Schweiz endast är skyldigt att tillämpa bestämmelserna i avtalet från och med den 1 juli 2005 såvida alla medlemsstater i EU och vart och ett av de länder och territorier som nämns i artikel 18.1 i avtalet från och med samma dag tillämpar de åtgärder för beskattning av sparande som detta innehåller. Jag godtar att samma villkor även skall gälla för var och en av EU:s medlemsstater.

Högaktningsfullt

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


Kommissionen

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/55


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 14 december 2004

om att främja en lämplig ordning för ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag

(Text av betydelse för EES)

(2004/913/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 andra strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1)

I maj 2003 antog kommissionen ett meddelande rubricerat ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan” (1). Ett av förslagen för att stärka aktieägarnas rättigheter och modernisera styrelserna är ett initiativ som syftar till att främja införandet i medlemsstaterna av ett lämpligt regelsystem för ersättningen till ledande befattningshavare.

(2)

Formen, strukturen och nivån på de ledande befattningshavarnas ersättning beslutas av de enskilda företagen och deras aktieägare. Detta bör underlätta rekryteringen och möjligheterna att behålla befattningshavare som uppfyller de kvalitetskriterier som krävs för att leda ett företag. Ersättningen är dock ett av de nyckelområden där intressekonflikter kan uppstå inom företagsledningen och där vederbörlig hänsyn bör tas till aktieägarnas intressen. Ersättningssystemen bör därför omfattas av lämplig styrning och kontroll på grundval av rådande informationskrav. Det är viktigt att i detta sammanhang respektera skillnaderna mellan olika system för företagsstyrning inom gemenskapen, vilka återspeglar olika medlemsstaters syn på de uppgifter som bör åligga företagen respektive de organ som har ansvar för att lägga fast ersättningspolicyn för de ledande befattningshavarna och besluta om ersättningen för enskilda personer.

(3)

Om korrekt information tillhandahålls i rätt tid av värdepappersemittenterna kan man bygga upp ett varaktigt förtroende från investerarnas sida, samtidigt som informationen utgör ett viktigt instrument för att främja sund företagsstyrning inom hela gemenskapen. Det är därför viktigt att de börsnoterade bolagen visar öppenhet gentemot investerarna för att ge dem möjlighet att uttrycka sina åsikter.

(4)

Medlemsstaterna bör, när de genomför denna rekommendation, beakta de speciella särdragen hos företag för kollektiva investeringar som drivs i bolagsform och bör förhindra att de olika företagen för kollektiva investeringar särbehandlas i onödan. Vad beträffar företag för kollektiva investeringar enligt definitionen i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (2), föreskrivs redan i det direktivet ett antal särskilda styrningsmekanismer. För att undvika onödig särbehandling av andra företag för kollektiva investeringar som drivs i bolagsform som inte omfattas av gemenskapsharmonisering, bör medlemsstaterna beakta huruvida och i vilken grad dessa icke-harmoniserade företag för kollektiva investeringar omfattas av likvärdiga styrningsmekanismer.

(5)

Aktieägarna bör få en tydlig och fullständig inblick i företagets ersättningspolicy. Sådan information bör göra det möjligt för aktieägarna att ta ställning till ett företags syn på ersättning och öka företagets ansvarighet i förhållande till aktieägarna. Informationen bör innefatta alla komponenter i ersättningen. Detta bör dock inte tvinga företaget att avslöja någon information av kommersiellt känslig natur, som skulle kunna skada företagets strategiska ställning på marknaden.

(6)

En lämplig nivå av öppenhet bör även ingå i fråga om principerna som styr avtalen med de ledande befattningshavarna. Detta bör inbegripa redovisning av information om frågor som uppsägningstid och avgångsvederlag i de avtal som är direkt kopplade till de ledande befattningshavarnas ersättning.

(7)

För att ge aktieägarna en faktisk möjlighet att yttra sig och att diskutera ersättningspolicyn på grundval av en utförlig redovisning, utan att de behöver gå igenom ett formellt förfarande med ett stämmobeslut, bör ersättningspolicyn finnas med som en uttrycklig punkt på dagordningen vid bolagsstämman.

(8)

För att öka redovisningsskyldigheten bör ersättningspolicyn godkännas genom röstning på bolagsstämman. Omröstningen på bolagsstämman skulle kunna vara av rådgivande natur, så att man undviker att ändra på rättigheterna för de organ som är ansvariga för de ledande befattningshavarnas ersättningar. En rådgivande röst skulle inte utlösa någon skyldighet att ändra på vare sig de ledande befattningshavarnas avtalsvillkor eller ersättningspolicyn.

(9)

Aktieägarna bör även delges sådan information som gör det möjligt för dem att hålla enskilda ledande befattningshavare ansvariga för den ersättning de uppbär eller har uppburit. Redovisning av ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i företaget, såväl företagsinterna som företagsexterna styrelseledamöter och styrelseledamöter med tillsynsfunktion under det gångna räkenskapsåret är därför viktig för att de skall kunna ta ställning till ersättningen mot bakgrund av företagets övergripande resultat.

(10)

Variabla ersättningssystem som ger de ledande befattningshavarna ersättning i form av aktier, optioner eller andra rättigheter att förvärva andelar eller att få ersättning på grundval av förändringar av aktiernas värde, och varje betydande ändring av sådana system bör godkännas i förväg av bolagsstämman. Godkännandet bör omfatta ersättningssystemet och de regler som tillämpas för att fastställa enskilda ersättningar enligt systemet, men inte individuella ersättningar till enskilda styrelseledamöter enligt systemet.

(11)

Med tanke på den vikt som läggs vid frågan om ersättningen till de ledande befattningshavarna är det lämpligt att övervaka att denna rekommendation följs och, om brister konstateras, överväga ytterligare åtgärder.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Avsnitt I

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Tillämpningsområde

1.1

Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att börsnoterade bolag som har sitt säte inom deras territorier följer denna rekommendation. De bör dock ta vederbörlig hänsyn till de speciella särdragen hos företag för kollektiva investeringar som drivs i bolagsform inom tillämpningsområdet för direktiv 85/611/EEG. Medlemsstaterna bör också ta hänsyn till särdragen hos företag för kollektiva investeringar som drivs i bolagsform som inte omfattas av det direktivet och vars enda syfte är att investera pengar från investerare i olika typer av tillgångar, och som inte eftersträvar rättslig eller förvaltningsmässig kontroll över emittenterna av deras underliggande investeringar.

1.2

Medlemsstaterna bör även vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att börsnoterade bolag som inte är etablerade i någon av medlemsstaterna men är registrerade på en reglerad marknad inom deras territorium följer denna rekommendation.

1.3

Medlemsstaterna bör se till att denna rekommendation tillämpas på ersättningen till de verkställande direktörerna i de fall dessa inte samtidigt är ledamöter av de administrativa, styrande eller kontrollerande organen i de börsnoterade bolagen.

2.   Definitioner

2.1

ledande befattningshavare: varje medlem av ett börsnoterat bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

2.2

börsnoterat bolag: bolag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

Avsnitt II

Ersättningspolicy

3.   Insyn i policyn för ersättning till de ledande befattningshavarna

3.1

Varje börsnoterat bolag bör offentliggöra en förklaring om företagets ersättningspolicy (”ersättningsförklaringen”). Den bör antingen ingå i en separat rapport om ersättningarna eller i årsredovisningen och verksamhetsberättelsen eller i noterna till företagets årsredovisning. Ersättningsförklaringen bör även offentliggöras på det börsnoterade bolagets webbplats.

3.2

Ersättningsförklaringen bör i huvudsak inrikta sig på företagets policy för ersättning till de ledande befattningshavarna för det kommande verksamhetsåret och om så är lämpligt följande år. Den bör även innehålla en översikt över hur ersättningspolicyn har tillämpats under det gångna räkenskapsåret. Särskild tonvikt bör läggas vid eventuella betydande förändringar av det börsnoterade bolagets ersättningspolicy jämfört med det gångna räkenskapsåret.

3.3

Ersättningsförklaringen bör åtminstone omfatta följande uppgifter:

a)

En redogörelse för den relativa betydelsen av de variabla och icke-variabla inslagen i de ledande befattningshavarnas ersättning.

b)

Tillräcklig information om de resultatkriterier som ligger till grund för eventuella rättigheter till aktieoptioner, aktier eller variabla komponenter.

c)

Tillräcklig information om kopplingen mellan ersättning och resultat.

d)

De huvudsakliga parametrarna och motiveringen för eventuella bonussystem och andra förmåner utöver kontant ersättning.

e)

En beskrivning av huvuddragen i system för tilläggspensioner eller förtidspensioner för styrelseledamöter.

Offentliggörandet av dessa uppgifter i ersättningsförklaringen bör dock inte leda till att information av kommersiellt känslig natur avslöjas.

3.4

Ersättningsförklaringen bör även sammanfatta och förklara det börsnoterade bolagets policy när det gäller avtalsvillkoren för de företagsinterna styrelseledamöterna. Detta bör bl.a. innehålla information om avtalens varaktighet, vilken uppsägningstid som tillämpas och närmare bestämmelser om avgångsvederlag och andra betalningar med anknytning till uppsägning i förtid av avtal med företagsinterna styrelseledamöter.

3.5

Uppgifter om förberedelserna för och det beslutsförfarande som används för att fastställa det börsnoterade bolagets ersättningspolicy för ledande befattningshavare bör också lämnas. Om det finns en särskild ersättningskommitté bör dess uppdrag och sammansättning redovisas, liksom namn på de externa konsulter vars tjänster i förekommande fall har anlitats vid utarbetandet av ersättningspolicyn, samt vilken roll bolagsstämman spelar i beslutsprocessen.

4.   Aktieägarnas röster

4.1

Utan att det påverkar arbetssättet och organisationen inom de organ som är ansvariga för att fastställa de ledande befattningshavarnas ersättningar, bör ersättningspolicyn eller eventuella väsentliga ändringar av ersättningspolicyn tas upp som en uttrycklig punkt på dagordningen för bolagsstämman.

4.2

Utan att det påverkar arbetssättet och organisationen inom de organ som är ansvariga för att fastställa de ledande befattningshavarnas ersättningar, bör bolagsstämman rösta om ersättningsförklaringen. Omröstningen får vara antingen beslutande eller rådgivande.

Medlemsstaterna får dock besluta om att en sådan omröstning endast bör äga rum om detta begärs av aktieägare som företräder minst 25 % av det totala antalet röster som är närvarande eller företrädda vid stämman. Detta bör emellertid inte påverka aktieägarnas rätt att lägga förslag till stämmobeslut enligt nationell lag.

4.3

Det börsnoterade bolaget bör informera de aktieägare som har rätt att närvara vid bolagsstämman om avsikten att lägga fram en resolution om godkännande av ersättningsförklaringen vid bolagsstämman.

Avsnitt III

Ersättningar till enskilda ledande befattningshavare

5.   Information om ersättningen till enskilda ledande befattningshavare

5.1

Den sammanlagda ersättningen och andra förmåner som har beviljats de enskilda ledande befattningshavarna under det aktuella räkenskapsåret bör redovisas i detalj i årsredovisningen eller i noterna till årsredovisningen eller i förekommande fall i ersättningsrapporten.

5.2

Årsredovisningen eller noterna till årsredovisningen eller i förekommande fall ersättningsrapporten bör åtminstone innehålla de uppgifter som finns förtecknade i punkterna 5.3–5.6 för varje person som vid något tillfälle har tjänstgjort som ledande befattningshavare i det börsnoterade bolaget under det aktuella räkenskapsåret.

5.3

Beträffande ersättningar och arvoden bör följande uppgifter redovisas:

a)

Det totala beloppet som har betalats ut eller skall betalas ut som lön till befattningshavaren för hans eller hennes tjänster under det aktuella räkenskapsåret, i förekommande fall med uppgift om de närvaroarvoden som har fastställts av bolagsstämman.

b)

Ersättning och förmåner från eventuella andra företag inom samma koncern.

c)

Ersättning i form av vinstdelning eller bonus och av vilka skäl bonus eller vinstdelning har beviljats.

d)

I de fall sådan ersättning är tillåten, betydande annan ersättning som har betalats ut till ledande befattningshavare för särskilda tjänster utöver det normala verksamhetsområdet för respektive befattningshavare.

e)

Den ersättning som har betalats eller som skall betalas till varje tidigare företagsintern styrelseledamot i samband med att hans eller hennes verksamhet upphör under det aktuella räkenskapsåret.

f)

Sammanlagt beräknat värde av icke-kontanta förmåner som räknas som ersättning och är av annat slag än de som anges i punkterna a till e.

5.4

Beträffande aktier eller teckningsrätter eller andra incitament baserade på aktieinnehav bör följande uppgifter redovisas:

a)

Hur många aktieoptioner som företaget har erbjudit eller hur många aktier det har tilldelat under det aktuella räkenskapsåret och villkoren för dessa.

b)

Hur många aktieoptioner som har lösts in under det aktuella räkenskapsåret och för var och en av dessa hur många aktier som omfattades och vilket pris som togs ut, alternativt värdet av de innestående intressena i aktiestimulanssystemet vid räkenskapsårets slut.

c)

Hur många aktieoptioner som inte hade utnyttjats vid räkenskapsårets slut, deras pris, transaktionsdatum och huvudvillkor för utnyttjandet av rättigheterna.

d)

Eventuella förändringar av reglerna och villkoren för de aktieoptioner som gäller för räkenskapsåret.

5.5

Vad beträffar kompletterande pensionsordningar bör följande uppgifter redovisas:

a)

När pensionsordningen är ett system med fasta bidrag, bör förändringar i de ledande befattningshavarnas ackumulerade tillgångar enligt systemet under det aktuella räkenskapsåret meddelas.

b)

När pensionsordningen är ett system med fasta avgifter bör detaljerade uppgifter om de avgifter som har betalats eller kommer att betalas av det börsnoterade bolaget till den berörda befattningshavaren under det aktuella räkenskapsåret redovisas.

5.6

Om det är tillåtet enligt nationell lag eller enligt det börsnoterade bolagets bolagsordning att göra sådana utbetalningar, bör alla belopp redovisas som det börsnoterade bolaget eller dess dotterbolag eller annat bolag som ingår i bolagets konsoliderade årsredovisning har betalat i form av lån, förskottsutbetalningar eller garantier till var och en som har tjänstgjort som styrelseledamot under någon period under det aktuella räkenskapsåret, inbegripet utestående belopp och ränta.

Avsnitt IV

Aktiebaserad ersättning

6.   Aktieägarnas godkännande

6.1

System för att ersätta ledande befattningshavare med aktier, aktieoptioner eller andra rättigheter att förvärva aktier eller att uppbära ersättning på grundval av förändringar i aktiekursen bör godkännas i förväg av aktieägarna genom en resolution på den bolagsstämma som äger rum innan dessa system antas. Godkännandet bör omfatta själva systemet och inte beviljandet av dessa aktiebaserade förmåner enligt systemet till enskilda befattningshavare.

6.2

Godkännande av bolagsstämman kan inhämtas för

a)

beviljandet av aktiebaserade system, inklusive aktieoptioner, till ledande befattningshavare,

b)

fastställandet av maximalt antal aktier som kan omfattas av systemet och de viktigaste villkoren för hur beviljandet går till,

c)

vilken tidsperiod inom vilken optionerna kan lösas in,

d)

villkoren för eventuella senare ändringar av priset för optionerna vid inlösen, om detta är lämpligt och juridiskt tillåtet, och

e)

eventuella andra system för långsiktiga incitament som de ledande befattningshavarna kan ha rätt till och som inte står till förfogande på samma villkor för alla andra anställda.

6.3

Vid bolagsstämman bör även tidsfristen läggas fast för när det organ som har ansvar för de ledande befattningshavarnas ersättningar kan bevilja denna typ av kompensation till enskilda befattningshavare.

6.4

Eventuella betydande förändringar i reglerna och villkoren för systemen bör också godkännas av aktieägarna genom en resolution vid bolagsstämman innan de antas. I sådana fall bör aktieägarna få detaljerad information om de föreslagna förändringarna och en förklaring om vad dessa kan komma att få för effekt.

6.5

Om det är tillåtet enligt nationell lag eller enligt det börsnoterade bolagets bolagsordning bör eventuella diskonterade optionsöverenskommelser som medger rättigheter att teckna sig för aktier till ett lägre pris än aktiernas marknadsvärde den dagen då inbytespriset fastläggs, eller det genomsnittliga marknadsvärdet under ett antal dagar som föregår dagen då inbytespriset fastläggs, också godkännas av aktieägarna.

6.6

Punkterna 6.1–6.4 bör inte vara tillämpliga på system som erbjuder ägande på samma villkor till alla anställda i det börsnoterade företaget eller i ett dotterbolag, vars anställda får ansluta sig till systemet, och som har godkänts av aktieägarna.

Avsnitt V

Information och slutbestämmelser

7.   Information

7.1

Före den bolagsstämma där röstning om förslaget till resolution äger rum i enlighet med punkt 6.1 och i enlighet med nationell lag eller det börsnoterade bolagets bolagsordning, bör ett meddelande med information om resolutionen gå ut till aktieägarna.

Meddelandet bör innehålla hela texten till de aktiebaserade ersättningssystemen eller en beskrivning av de viktigaste villkoren, samt namnen på de personer som omfattas av dessa system. Av meddelandet bör även framgå hur systemen hänger samman med den övergripande policyn för de ledande befattningshavarnas ersättningar.

I utkastet till resolution bör finnas en tydlig referens, antingen till själva systemet eller till sammanfattningen av dess viktigaste villkor.

7.2

Aktieägarna bör även informeras om hur företaget avser att göra de aktier tillgängliga som behövs för att det skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt stimulanssystemet. Det bör klart framgå om företaget avser att köpa upp de nödvändiga aktierna på marknaden, om de redan finns tillgängliga bland företagets egna tillgångar eller om de skall tillkomma genom en nyemission.

7.3

Denna information bör även ge en översikt över hur mycket systemet kostar företaget om det tillämpas som planerat.

7.4

Informationen bör offentliggöras på börsbolagets webbplats.

8.   Slutbestämmelser

8.1

Medlemsstaterna uppmanas att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att främja tillämpningen av denna rekommendation senast den 30 juni 2006 och anmäla till kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit till följd av rekommendationen, i syfte att göra det möjligt för kommissionen att noggrant övervaka situationen och på denna grund bedöma huruvida det finns behov för ytterligare åtgärder.

8.2

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2004.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  KOM(2003) 284 slutlig.

(2)  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 december 2004

om ändring av beslut 2003/858/EG avseende import av levande fisk från vattenbruk och produkter därav avsedda att användas som livsmedel direkt eller efter beredning

(delgivet med nr K(2004) 4560)

(Text av betydelse för EES)

(2004/914/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artiklarna 20.1 och 21.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2003/858/EG av den 21 november 2003 om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel (2) fastställs särskilda djurhälsovillkor för import till gemenskapen av levande fisk och produkter från vattenbruk från tredje land.

(2)

Definitionen av ”odling” i beslut 2003/858/EG har lett till olika tolkningar av beslutets räckvidd. För tydlighetens skull bör därför denna definition preciseras.

(3)

De krav som fastställs i rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (3) är även tillämpliga på levande fisk som importeras för användning som livsmedel. För tydlighetens skull bör artikel 4 i beslut 2003/858/EG ändras i enlighet med detta.

(4)

Kraven rörande import av fiskeriprodukter för vidare beredning i beslut 2003/858/EG bör endast tillämpas på arter som är mottagliga för de sjukdomar som anges i förteckning II i bilaga A till direktiv 91/67/EEG eller sjukdomar som anses främmande i gemenskapen. Erfarenheterna har visat att dessa krav är oklart formulerade i artikel 5.2 och därför bör ändras för att skapa ökad tydlighet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (4) har ersatt beslut 92/527/EG (5). När levande fisk är avsedd för odling eller utsättning bör man använda det kontrollförfarande som anges i artikel 8 i rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (6), och den gemensamma veterinärhandling vid införsel som föreskrivs i förordning (EG) nr 282/2004 bör fyllas i av den officiella veterinären.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (7) har ersatt beslut 93/13/EG (8). När vissa produkter från vattenbruk är avsedda för vidare beredning inom gemenskapen bör man använda kontrollförfarandet i artikel 8 i rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (9), och den gemensamma veterinärhandling vid införsel som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 bör fyllas i av den officiella veterinären.

(7)

De intygsförfaranden som fastställs i artikel 7 i beslut 2003/858/EG bör ändras i enlighet med detta och bilaga VI utgå.

(8)

Det är för enkelhetens och tydlighetens skull nödvändigt att harmonisera deklarationerna i de intygsförlagor som föreskrivs i bilagorna till beslut 2003/858/EG med deklarationerna i de intygsförlagor som föreskrivs i enlighet med direktiv 91/493/EEG. Bilagorna II, III, IV och V till beslut 2003/858/EG bör ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/858/EG ändras enligt följande:

1)

Artikel 2.2 g skall ersättas med följande:

”g)   odling: hållande av vattenlevande djur på en odling.”

2)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Villkor för import av levande fisk från vattenbruk avsedd att användas som livsmedel

Medlemsstaterna skall tillåta import till sina territorier av levande fisk från vattenbruk avsedd att användas som livsmedel direkt eller efter vidare beredning om

a)

fisken har sitt ursprung i tredje länder som är godkända enligt artikel 11 i direktiv 91/493/EEG och uppfyller de intygskrav med avseende på folkhälsan som fastställs i det direktivet, och

b)

sändningen uppfyller villkoren i artikel 3.1, eller

c)

fisken sänds direkt till en godkänd importanläggning för slakt och urtagning.”

3)

Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall säkra att beredningen av fiskeriprodukter från vattenbruk av arter som är mottagliga för EHN, ISA, VHS och IHN görs vid godkända importanläggningar, utom i de fall då

a)

fisken har urtagits före avsändandet till Europeiska gemenskapen, eller

b)

hälsostatusen beträffande EHN, ISA, VHS och IHN på ursprungsorten i det tredje landet är likvärdig med hälsostatusen på den ort där produkterna skall beredas.”

4)

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Villkor för import av levande fiskeriprodukter från vattenbruk för omedelbar användning som livsmedel

Medlemsstaterna skall endast tillåta import till sina territorier av fiskeriprodukter från vattenbruk för omedelbar användning som livsmedel om

a)

fisken har sitt ursprung i tredje länder och anläggningar som är godkända enligt artikel 11 i direktiv 91/493/EEG och uppfyller de intygskrav med avseende på folkhälsan som fastställs i det direktivet, och

b)

sändningen består av fiskeriprodukter som lämpar sig för försäljning inom detaljhandeln till restauranger eller direkt till konsumenten utan vidare beredning och är märkt enligt bestämmelserna i rådets direktiv 91/493/EEG, och

c)

sändningen uppfyller de garantier som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga V och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III.”

5)

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Kontrollförfaranden

1.   Levande fisk, ägg och könsceller som importeras för odling samt levande fisk från vattenbruk för utsättning i put and take-vatten skall genomgå veterinärkontroll vid gränskontrollstationen i ankomstmedlemsstaten enligt artikel 8 i direktiv 91/496/EEG, och den gemensamma veterinärhandling vid införsel som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 skall fyllas i.

2.   Levande fisk från vattenbruk och produkter därav som importeras för att användas som livsmedel direkt eller efter vidare beredning skall genomgå veterinärkontroll vid gränskontrollstationen i ankomstmedlemsstaten enligt artikel 8 i direktiv 97/78/EG, och den gemensamma veterinärhandling vid införsel som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 skall fyllas i.”

6)

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

Förhindra införande av smitta i naturliga vatten

1.   Medlemsstaterna skall se till att importerad levande fisk från vattenbruk för användning som livsmedel inte sätts ut i naturliga vatten i deras territorier.

2.   Medlemsstaterna skall se till att importerade produkter från vattenbruk för användning som livsmedel inte sätts ut i naturliga vatten i deras territorier.

3.   Medlemsstaterna skall se till att transportvatten från importerade sändningar inte kontaminerar de naturliga vattnen i deras territorier.”

7)

Bilaga II skall ersättas med bilaga I till det här beslutet.

8)

Bilaga III skall ersättas med bilaga II till det här beslutet.

9)

Bilaga IV skall ersättas med bilaga III till det här beslutet.

10)

Bilaga V skall ersättas med bilaga IV till det här beslutet.

11)

Bilaga VI skall utgå.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 37. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/454/EG (EUT L 156, 30.4.2004, s. 33).

(3)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(4)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 11. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 585/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 17).

(5)  EGT L 332, 18.11.1992, s. 22.

(6)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom akten rörande villkoren för anslutningen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381).

(7)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(8)  EGT L 9, 15.1.1993, s. 33.

(9)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

”BILAGA III

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

a)

Intygen skall utfärdas av behöriga myndigheter i det exporterande landet, baserat på tillämplig förlaga i bilaga II, IV eller V till det här beslutet med beaktande av fiskens eller produkternas bestämmelseort och användningsområde efter ankomst till EG.

b)

Beroende på vilken status som råder på bestämmelseorten och i medlemsstaten när det gäller viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoietisk nekros (IHN), vårviremi hos karp (SVC), renibakterios (BKD), infektiös pankreasnekros (IPN) och Gyrodactylus salaris (G. salaris), skall uppgifter om lämpliga särskilda tilläggskrav anges i intyget.

c)

Varje intygs original skall bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text behövs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en odelbar enhet.

Högst upp till höger på varje sida skall det stå ’original’ och ett särskilt kodnummer som tilldelas av den behöriga myndigheten. Intygets alla sidor skall vara numrerade – (sidnummer) av (totalt antal sidor).

d)

Intygets original och de märken som nämns i förlagan skall utfärdas på minst ett av de officiella språken, dels i den EG-medlemsstat där gränsinspektionen sker, dels i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta andra språk, vid behov tillsammans med en officiell översättning.

e)

Den dag då sändningen lastas för export till EG skall det intyg som utfärdas för levande fiskar, samt ägg och könsceller av dessa fiskar, få en officiell stämpel och undertecknas. Intygets original skall få en officiell stämpel och undertecknas av en officiell inspektör som utsetts av den behöriga myndigheten. När detta sker skall den behöriga myndigheten i exportlandet se till att principer för intygande följs som är likvärdiga med de som fastställs i rådets direktiv 96/93/EG.

Stämpeln och underskriften skall ha en annan färg än den tryckta texten, förutom om stämpeln är präglad.

f)

Om ytterligare sidor fästs vid intyget, för identifiering av delar av sändningen, skall dessa sidor utgöra en del av originalet och varje sida skall stämplas och undertecknas av den officielle inspektören.

g)

Intyget i original skall medfölja sändningen till dess att den når gränskontrollstationen i EG.

h)

Det intyg som utfärdas för levande fiskar, samt ägg och könsceller av dessa fiskar, skall vara giltigt under en period av 10 dagar från och med den dag då det utfärdas. Om transporten sker med fartyg förlängs giltighetstiden med fartygstransportens tidslängd.

i)

De levande fiskarna, äggen och könscellerna får inte transporteras tillsammans med andra fiskar, ägg eller könsceller som inte skall transporteras till EG eller som har lägre hälsostatus. Dessutom får de inte transporteras under förhållanden som ändrar deras hälsostatus.

j)

Potentiell närvaro av patogener i vatten är relevant för att bedöma levande fiskars, äggs och könscellers hälsostatus. Den tjänsteman som utfärdar intyget skall därför beakta följande:

 

’Ursprungsorten’ skall vara platsen för den odling där fiskarna, äggen eller könscellerna föddes upp när de uppnådde den försäljningsstorlek som är relevant för den sändning som omfattas av intyget.”


BILAGA III

”BILAGA IV

Image

Image


BILAGA IV

”BILAGA V

Image


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/74


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om ändring av beslut 2001/497/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land

(delgivet med nr K(2004) 5271)

(Text av betydelse för EES)

(2004/915/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 26.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

För att underlätta dataflöden från gemenskapen är det önskvärt att de registeransvariga kan överföra uppgifter globalt enligt en enda uppsättning dataskyddsbestämmelser. I brist på globala dataskyddsbestämmelser ger standardavtalsklausulerna ett viktigt verktyg som möjliggör överföring av personuppgifter från alla medlemsstater enligt en gemensam uppsättning bestämmelser. I kommissionens beslut 2001/497/EG av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land enligt direktiv 95/46/EG (2) fastställs därför mallar till standardavtalsklausuler i vilka adekvata skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredje land säkerställs.

(2)

Många erfarenheter har gjorts sedan det beslutet antogs. Dessutom har en grupp handelssammanslutningar (3) lämnat in en uppsättning alternativa standardavtalsklausuler som är utformade för att ge en dataskyddsnivå som motsvarar den som föreskrivs i de standardavtalsklausuler som fastställs i beslut 2001/497/EG samtidigt som man använder olika verktyg.

(3)

Eftersom användningen av standardavtalsklausuler för internationella dataöverföringar är frivillig, då standardavtalsklausuler endast utgör en av flera möjligheter enligt direktiv 95/46/EG för att föra över personuppgifter till tredje land, bör datautförare inom gemenskapen och datainförare i tredje land fritt kunna välja en av dessa uppsättningar standardavtalsklausuler eller välja en annan rättslig grund för dataöverföring. Eftersom varje uppsättning utgör en mall, bör uppgiftsutförarna dock inte kunna ändra dessa uppsättningar eller delvis blanda dem på något sätt.

(4)

De standardavtalsklausuler som handelssammanslutningarna har lagt fram har till syfte att öka tillämpningen av avtalsklausuler bland operatörerna genom mer flexibla redovisningskrav, mer detaljerade bestämmelser om rätten till tillgång.

(5)

Som ett alternativ till systemet med solidariskt ansvar som föreskrivs i beslut 2001/497/EG, innehåller den uppsättning som nu har lagts fram dessutom ansvarsbestämmelser som grundas på skyldighet att handla i aktsamhet där uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren skall ansvara inför de registrerade för sina respektive överträdelser när det gäller deras skyldigheter enligt lag. Uppgiftsutföraren ansvarar även för det fall att han eller hon på rimligt sätt inte har ansträngt sig för att se till att uppgiftsinföraren kan fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt klausulerna (culpa in eligendo) och den registrerade kan väcka talan mot uppgiftsutföraren i detta avseende. Tillämpningen av klausul I punkt b i den nya uppsättningen av standardavtalsklausuler är av särskild betydelse i detta avseende, särskilt när det gäller möjligheten för uppgiftsutföraren att utföra revisioner i uppgiftsinförarnas lokaler eller begära in bevis för att dessa har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra sina skyldigheter.

(6)

När det gäller de registrerades hantering av tredjemansberättiganden, blir uppgiftsutföraren i större omfattning indragen i behandlingen av de registrerades klagomål genom att uppgiftsutföraren är skyldig att ta kontakt med uppgiftsinföraren och vid behov tillämpa avtalen normalt inom en frist på en månad. Om uppgiftsutföraren vägrar att tillämpa avtalet och uppgiftsinförarens överträdelse av standardavtalsklausulerna fortfarande består, kan den registrerade tillämpa standardavtalen mot uppgiftsinföraren och slutligen väcka åtal i en medlemsstat. Godkännande av domstol och samtycke till att följa ett beslut från behörig domstol eller från tillsynsmyndigheten hindrar inte de uppgiftsinförare som är etablerade i tredje land att utöva sina processrättsliga rättigheter, t.ex. rätten att överklaga.

(7)

För att förebygga att denna ökade flexibilitet missbrukas, är det dock lämpligt att se till att tillsynsmyndigheterna lättare kan förbjuda eller häva dataöverföringar som grundas på den nya uppsättningen standardavtalsklausuler i de fall där uppgiftsutföraren vägrar att vidta lämpliga åtgärder för att följa sina avtalsmässiga skyldigheter gentemot uppgiftsinförarna eller att de senare vägrar att samarbeta efter bästa förmåga med behöriga tillsynsmyndigheter för dataskydd.

(8)

Tillämpningen av standardavtalsklausuler kommer att ske utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser som antagits till följd av direktiv 95/46/EG eller direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (4), särskilt när det gäller utsändande av marknadskommunikationer till EU-medborgare.

(9)

På den grunden kan de garantier som återfinns i de framlagda standardavtalsklausulerna anses vara adekvata enligt artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG.

(10)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättats i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG har avgett ett yttrande (5) om den skyddsnivå som fastställs enligt de framlagda standardavtalsklausuler som har beaktats.

(11)

För att bedöma hur ändringarna i beslut 2001/497/EG kommer att fungera, är det lämpligt att kommissionen utvärderar dem tre år efter att de har anmälts till medlemsstaterna.

(12)

Beslut 2001/497/EG bör därför ändras.

(13)

Åtgärderna i detta beslut överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättas enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Beslut 2001/497/EG ändras enligt följande:

1.

I artikel 1 skall följande stycke läggas till:

”De registeransvariga får välja endera av standardavtalen I eller II i bilagan. De får dock inte ändra klausulerna eller kombinera enstaka klausuler eller uppsättningar.”

2.

I artikel 4 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   När det gäller första stycket där den registeransvarige åberopar adekvata garantier på grundval av de standardavtalsklausuler som återfinns i standardavtal II i bilagan, är de behöriga dataskyddsmyndigheterna behöriga att utöva sina befintliga befogenheter att förbjuda eller upphäva dataflödena i följande fall:

a)

Uppgiftsinföraren vägrar att samarbeta efter bästa förmåga med dataskyddsmyndigheterna eller fullgöra de skyldigheter som tydligt framgår av avtalet.

b)

Uppgiftsutföraren vägrar att vidta adekvata åtgärder för att tillämpa avtalet gentemot uppgiftsinföraren inom den normala fristen på en månad efter meddelande från behörig tillsynsmyndighet till uppgiftsutföraren.

Uppgiftsinföraren skall när det gäller första stycket ovan inte anses vägra samarbete efter bästa förmåga eller att fullgöra avtalen, när ett sådant samarbete eller fullgörande strider mot obligatoriska krav i den nationella lagstiftning som gäller uppgiftsinföraren och som inte går längre än vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle på grundval av en av de grunder som nämns i artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG, särskilt påföljder som fastställs i internationell och/eller nationell lagstiftning, krav på skatterapportering eller upplysningsplikt när det gäller bekämpning av penningtvätt.

Samarbetet skall när det gäller punkt a i första stycket bl.a. innebära att uppgiftsinföraren ger tillträde till sin databehandlingsutrustning för revision eller följer råd från tillsynsmyndigheten inom gemenskapen.

3.   Förbudet eller upphävandet enligt punkterna 1 och 2 skall upphöra så snart som skälen för förbudet eller upphävandet inte längre föreligger.

4.   När medlemsstaterna vidtar åtgärder i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 skall de utan dröjsmål underrätta kommissionen, som skall vidarebefordra underrättelsen till de övriga medlemsstaterna.”

3.

I artikel 5 skall den första meningen ersättas med följande:

”Kommissionen skall utvärdera hur detta beslut fungerar på grundval av tillgänglig information tre år efter anmälan och efter anmälan av varje ändring av det till medlemsstaterna.”

4.

Bilagan skall ändras på följande sätt:

1.

Efter titeln skall ”STANDARDAVTAL I” föras in.

2.

Texten i bilagan till detta beslut skall läggas till.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 april 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiv ändrat genom förordning (EG) nr 1883/2003 (EGT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 19.

(3)  Internationella handelskammaren (ICC), Japan Business Council i Europa (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce i Belgien (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) och Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(4)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)  Yttrande nr 8/2003, tillgängligt på följande adress: http://europa.eu.int/comm/privacy


BILAGA

STANDARDAVTAL II

Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter från gemenskapen till tredje länder (överföring mellan registeransvariga)

Avtal om dataöverföring

Mellan

_(namn)

_(adress och etableringsland)

(nedan ’uppgiftsutföraren’)

och

_(namn)

_(adress och etableringsland)

(nedan ’uppgiftsinföraren’

var för sig ’part’, tillsammans ’parterna’)

Definitioner

I klausulerna skall följande gälla:

a)

’Personuppgifter’, ’särskilda kategorier av uppgifter/känsliga uppgifter’, ’behandla/behandling’, ’registeransvarig’, ’behandlare’, ’den registrerade’ och ’tillsynsmyndighet/myndighet’ skall ha samma betydelse som i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (där ’myndighet’ skall avse behörig dataskyddsmyndighet inom det territorium där uppgiftsutföraren är etablerad).

b)

Med ’uppgiftsutförare’ avses den registeransvarige som överför personuppgifter.

c)

Med ’uppgiftsinförare’ avses den registeransvarige som samtycker till att från uppgiftsutföraren ta emot personuppgifter för vidare behandling i enlighet med dessa klausuler och som inte är underkastad lagstiftningen i tredje land som säkerställer adekvat skydd.

d)

Med ’klausuler’ avses dessa avtalsklausuler, vilka utgör ett fristående dokument som inte innefattar kommersiella handelsvillkor, vilka parterna fastställer enligt separata handelsavtal.

Detaljerna om överföringen (samt de personuppgifter som omfattas) specificeras i bilaga B, som ingår i klausulerna.

I.   Uppgiftsutförarens skyldigheter

Uppgiftsutföraren godtar och garanterar följande:

a)

Uppgiftsutföraren skall samla in, behandla och överföra personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller för uppgiftsutföraren.

b)

Uppgiftsutföraren har gjort rimliga ansträngningar för att se till att uppgiftsinföraren kan uppfylla sina rättsliga skyldigheter enligt dessa klausuler.

c)

Uppgiftsutföraren skall vid behov ge uppgiftsinföraren relevant dataskyddslagstiftning eller hänvisningar till den (där det är relevant och utan juridisk rådgivning) i det land där uppgiftsutföraren är etablerad.

d)

Uppgiftsutföraren skall svara på förfrågningar från de registrerade och myndigheten om uppgiftsinförarens behandling av personuppgifterna, om inte parterna har avtalat att uppgiftsinföraren skall svara. I så fall skall uppgiftsutföraren fortfarande svara i den omfattning som är rimlig och möjlig och med den information som uppgiftsutföraren rimligen kan ha tillgång till, om uppgiftsinföraren inte kan eller inte vill svara. Förfrågningar skall besvaras inom rimlig tid.

e)

Uppgiftsutföraren skall på begäran ge ett exemplar av klausulerna till de registrerade som omfattas av tredjemansberättigande enligt klausul III, om inte klausulerna innehåller konfidentiell information. I så fall kan uppgiftsutföraren stryka sådan information. Om information stryks, skall uppgiftsutföraren informera de registrerade skriftligt om skälen till strykningen och om deras rätt att göra myndigheten uppmärksam på strykningen. Uppgiftsutföraren skall rätta sig efter myndighetens beslut som gäller de registrerades tillgång till den fullständiga klausultexten, så länge de registrerade har accepterat att respektera sekretessen i den strukna sekretessbelagda informationen. Uppgiftsutföraren skall vid behov även tillhandahålla myndigheten ett exemplar av klausulerna.

II.   Uppgiftsinförarens skyldigheter

Uppgiftsinföraren godtar och garanterar följande:

a)

Uppgiftsinföraren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig utplåning eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten tillgång, och som ger en säkerhetsnivå som är anpassad till den risk som behandlingen och typen av uppgifter som skall skyddas utgör.

b)

Uppgiftsinföraren skall ha rutiner som säkerställer att den tredje man som uppgiftsinföraren ger tillgång till personuppgifter, inbegripet behandlare, behandlar dessa på ett säkert sätt och med sekretess. Personer som agerar under uppgiftsinförarens ansvar, inklusive behandlare, skall bara kunna behandla personuppgifterna enligt instruktioner från uppgiftsinföraren. Denna bestämmelse gäller inte de personer som enligt lag eller förordning har tillgång till personuppgifter.

c)

Uppgiftsinföraren har ingen anledning att då klausulerna träder i kraft tro att det skulle finnas eventuell lokal lagstiftning som skulle ha en betydande negativ inverkan på de garantier som ges enligt dessa klausuler och uppgiftsinföraren kommer att informera uppgiftsutföraren (som vid behov kommer att vidarebefordra sådan information till myndigheten), om han skulle få kännedom om sådan lagstiftning.

d)

Uppgiftsinföraren skall behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i bilaga B, och skall ha rättslig behörighet att ge de garantier och fullgöra de åtaganden som fastställs i dessa klausuler.

e)

Uppgiftsinföraren skall ge uppgiftsutföraren upplysning om en kontaktperson inom sin organisation som har befogenhet att besvara förfrågningar som rör behandlingen av personuppgifter, och han eller hon skall samarbeta efter bästa förmåga och inom rimlig tid med uppgiftsutföraren, den registrerade och myndigheten när det gäller alla sådana förfrågningar. Om uppgiftsutförarens verksamhet upphör eller om parterna har kommit överens om det, skall upgiftsinföraren ansvara för att bestämmelserna i klausul I e följs.

f)

På begäran skall uppgiftsinföraren ge uppgiftsutföraren belägg för att han eller hon har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra sina skyldigheter enligt klausul III (vilket kan omfatta lämplig försäkring).

g)

Om uppgiftsutföraren lägger fram en rimlig begäran, skall uppgiftsinföraren ställa sin databehandlingsutrustning, datafiler och dokumentation som behövs för att uppgiftsutföraren (eller oberoende eller opartisk inspektör eller revisor som valts ut av uppgiftsutföraren, och som inte av goda skäl har avvisats av uppgiftsinföraren) skall kunna behandla, förnya, kontrollera och/eller certifiera för att säkerställa att garantierna och åtagandena enligt dessa klausuler följs med rimligt varsel och under normal arbetstid. Begäran skall underkastas nödvändigt samtycke eller godkännande från en lagstiftande myndighet eller tillsynsmyndighet i uppgiftsinförarens land, vars samtycke eller godkännande uppgiftsinföraren skall försöka erhålla i god tid.

h)

Uppgiftsinföraren skall behandla personuppgifter i enlighet med

i)

lagstiftningen om dataskydd i det land där uppgiftsutföraren är etablerad, eller

ii)

relevanta bestämmelser (1) i varje beslut som kommissionen fattar i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, om uppgiftsinföraren uppfyller de relevanta bestämmelserna i ett sådant godkännande eller beslut och är etablerad i ett land som omfattas av ett sådant godkännande eller beslut, men inte omfattas av ett sådant godkännande eller beslut när det gäller överföring av personuppgifter, (2) eller

iii)

databehandlingsprinciperna i bilaga A.

Uppgiftsinföraren väljer följande:_

Uppgiftsinförarens initialer:_;

i)

Uppgiftsinföraren förpliktar sig att inte utlämna eller överföra personuppgifter till tredje man som är registeransvarig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om inte uppgiftsinföraren meddelar uppgiftsutföraren om överföringen och

i)

den registeransvarige som är tredje man behandlar personuppgifterna i enlighet med kommissionens beslut där det konstateras att ett tredjeland säkerställer ett adekvat skydd, eller

ii)

att den registeransvarige som är tredje man undertecknar dessa klausuler eller annat avtal om uppgiftsöverföring som godkänds av behörig myndighet inom EU, eller

iii)

de registrerade har fått möjlighet att göra en invändning, efter att ha fått information om syftet med överföringen, mottagarkategorier och det faktum att de länder till vilka uppgifter förs ut kan ha olika typer av dataskydd, eller

iv)

de registrerade har med hänsyn till vidare överföringar av känsliga uppgifter gett sitt uttryckliga samtycke till vidare överföring.

III.   Ansvar och tredje mans rättigheter

a)

Varje part är skadeståndsskyldig gentemot den andra parten för skador som den orsakat vid överträdelse av dessa klausuler. Skadeståndsansvaret mellan parterna är begränsat till faktiska skador. Skadestånd i bestraffningssyfte (dvs. skadestånd som är avsett att straffa en part för opassande uppförande) är uttryckligen uteslutet. Varje part är skadeståndsansvarig gentemot de registrerade för de skador den åsamkat genom varje överträdelse av tredjemansrättigheterna enligt dessa klausuler. Detta påverkar inte uppgiftsutförarens skadeståndsskyldighet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

b)

Parterna samtycker till att den registrerade skall ha rätt att som tredjemansberättigande åberopa denna klausul och klausulerna I b, I d, I e, II a, II c, II d, II e, II h, II i, III a, V, VI d och VII mot uppgiftsinföraren eller uppgiftsutföraren för deras respektive brott mot skyldigheterna enligt avtalet med hänsyn, med hänsyn till hans personuppgifter, och välja domstol för detta ändamål i uppgiftsutförarens etableringsland. När det gäller uppgiftsinförarens påstådda överträdelser, måste den registrerade först begära att uppgiftsutföraren vidtar lämplig åtgärd för att hävda sina rättigheter gentemot uppgiftsinföraren. Om uppgiftsutföraren inte vidtar sådan åtgärd inom rimlig tid (vilket under normala förhållanden skulle vara en månad), får den registrerade vända sig direkt till uppgiftsinföraren. Den registrerade är behörig att vända sig direkt till den uppgiftsutförare, som inte har gjort tillräckliga ansträngningar för att fastställa att uppgiftsinföraren kan uppfylla sina rättsliga skyldigheter i enlighet med dessa klausuler (uppgiftsutföraren har bevisbördan för att styrka att han/hon har gjort rimliga ansträngningar).

IV.   Gällande lagstiftning

Dessa klausuler skall regleras av lagstiftningen i det land där uppgiftsutföraren är etablerad, med undantag av de lagar och föreskrifter som gäller behandling av personuppgifter av uppgiftsinföraren enligt klausul II h. Dessa skall endast tillämpas om uppgiftsinföraren valt denna möjlighet i den klausulen.

V.   Lösning av tvister mellan de registrerade eller myndigheten

a)

Parterna skall underrätta varandra i händelse av att en registrerad eller en myndighet inleder ett tvisteförfarande eller framställer krav när det gäller behandlingen av personuppgifter mot endera parten eller mot båda parter, och de skall samarbeta i syfte att finna lösningar i godo inom rimlig tid.

b)

Parterna skall samtycka till att medverka i allmän och icke-bindande medling, som inleds av den registrerade eller av myndigheten. Om de deltar i förfarandet, kan parterna välja att göra det på distans (t.ex. per telefon eller andra elektroniska medel). Parterna kan även samtycka till att beakta deltagande i varje annan form av skiljeförfarande, medling eller annat tvistlösningsförfarande som utvecklats för tvister som rör dataskydd.

c)

Varje part skall rätta sig efter beslut från behörig domstol i det land där uppgiftsutföraren är etablerad eller från myndigheten om beslutet är slutligt och inte längre kan överklagas.

VI.   Upphörande

a)

I händelse av att uppgiftsinföraren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa klausuler, kan uppgiftsutföraren tillfälligt avbryta överföringen av personuppgifter till uppgiftsinföraren tills överträdelsen har upphört eller avtalet har avslutats.

b)

I händelse av att

i)

överföringen av personuppgifter till uppgiftsinföraren tillfälligt har avbrutits av uppgiftsutföraren under längre tid än en månad enligt punkt a,

ii)

uppgiftsinföraren genom att följa dessa klausuler skulle överträda lagar och föreskrifter i införsellandet,

iii)

uppgiftsinföraren allvarligt och kontinuerligt bryter mot de garantier eller åtaganden som fastställs i dessa klausuler,

iv)

att det i ett slutligt beslut som man inte längre kan överklaga vid behörig domstol i uppgiftsutförarens etableringsland eller från myndigheten konstateras att uppgiftsinföraren eller uppgiftsutföraren har brutit mot klausulerna, eller

v)

en begäran om förvaltning eller likvidation för uppgiftsinföraren lämnas in, antingen personligt eller yrkesmässigt, och denna begäran inte avvisas inom normal frist för sådant avvisande enligt gällande lag, en förklaring om tvångslikvidation avges, en konkursförvaltare utses för tillgångarna, om uppgiftsinföraren är en fysisk person eller ett ackordsförfarande inleds eller liknande inträffar,

skall uppgiftsutföraren, utan att det berör uppgiftsutförarens andra rättigheter som han eller hon kan ha gentemot uppgiftsinföraren, vara behörig att avsluta dessa klausuler och myndigheten skall vid behov informeras om det. I de fall som omfattas av i, ii eller iv ovan kan även uppgiftsinföraren avsluta dessa klausuler.

c)

Endera parten kan avsluta dessa klausuler om i) ett beslut från kommissionen enligt artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG (eller annan rättsakt som har företräde) utfärdas när det gäller det land (eller bransch i landet) till vilket uppgifter har överförts och behandlats av uppgiftsinföraren, eller ii) om direktiv 95/46/EG (eller annan rättsakt som har företräde) skall tillämpas direkt i ett sådant land.

d)

Parterna är eniga om att de när dessa klausuler upphör att gälla vid vilken tidpunkt som helst, under vilka omständigheter som helst och oavsett skäl (utom när det gäller upphörande enligt klausul VI c) inte är befriade från sina skyldigheter och/eller villkoren enligt klausulerna när det gäller behandlingen av de överförda personuppgifterna.

VII.   Ändring av dessa klausuler

Parterna får inte ändra dessa klausuler annat än för att uppdatera information i bilaga B. I så fall skall de vid behov informera myndigheten. Detta förhindrar inte parterna från att vid behov lägga till kompletterande handelsklausuler.

VIII.   Beskrivning av överföringen

Detaljerna i överföringen och i personuppgifterna specificeras i bilaga B. Parterna samtycker till att bilaga B får innehålla konfidentiell affärsinformation som de inte skall röja för tredje man, utom när det krävs enligt lag eller som svar till behörig myndighet eller regeringsorgan eller som krävs enligt klausul I e. Parterna kan utarbeta kompletterande bilagor för att täcka kompletterande överföringar, som vid behov kan läggas fram för myndigheten. Alternativt kan bilaga B utarbetas så att den omfattar flera överföringar.

Datum: _

_

_

FÖR UPPGIFTSINFÖRAREN

FÖR UPPGIFTSUTFÖRAREN

BILAGA A

PRINCIPER FÖR DATABEHANDLING

1.

Ändamålsbegränsning: Personuppgifter får behandlas och därefter användas eller överföras endast för de ändamål som beskrivs i bilaga B eller som därefter godkänns av den registrerade.

2.

Uppgifternas kvalitet och proportionalitet: Personuppgifterna måste vara korrekta och i förekommande fall hållas aktuella. Personuppgifterna måste vara adekvata och relevanta. De får inte omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de överförs och vidarebehandlas.

3.

Öppenhet: De registrerade skall informeras om behandlingens syfte (t.ex. information om syftet med behandlingen och om överföringen), om sådan information inte redan har getts av uppgiftsutföraren.

4.

Säkerhet och sekretess: Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder skall vidtas av den registeransvarige med hänsyn till de risker, såsom obehörig tillgång eller olaglig utplåning eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten tillgång, som behandlingen utgör. Alla som agerar för den registeransvariges räkning, även registerförare, får behandla uppgifter endast på den registeransvariges uppdrag.

5.

Rätt till tillgång, rättelse, utplåning och invändning: I enlighet med artikel 12 i direktiv 95/46/EG, måste alla registrerade, antingen direkt eller via tredje man, få personlig information om uppgifter som rör honom eller henne som en organisation har, utom när det gäller förfrågningar som uppenbart utgör ett missbruk och som grundas på orimliga intervaller eller antal, är av repetitiv eller systematisk art och som man inte behöver garantera tillträde till enligt lag i uppgiftsutförarens land. Under förutsättning att myndigheten i förväg gett sitt godkännande, behöver tillgång inte heller garanteras i det fall det allvarligt skulle kunna skada uppgiftsinförarens intressen eller andra organisationers agerande gentemot uppgiftsinföraren och sådana intressen inte har företräde framför de registrerades intressen av grundläggande rättigheter och friheter. Man behöver inte ange källan till personuppgifter, om det inte är möjligt utan stora ansträngningar eller om det skulle medföra kränkning av andra personers rättigheter. De registrerade måste kunna få personliga uppgifter om sig själva rättade, ändrade eller strukna, om de är felaktiga eller behandlade mot dessa principer. Om det finns vägande skäl att tvivla på det berättigade i förfrågan, får organisationen kräva ytterligare dokumentation innan den rättar, ändrar eller utplånar information. Meddelande om rättelse, ändring eller utplåning till tredje man vars uppgifter har utlämnats behöver inte ges om det innebär ett oproportionerligt arbete. De registrerade måste även kunna göra invändningar till den som behandlar de personuppgifter som rör henne eller honom, om det föreligger vägande legitima skäl som rör hennes eller hans personliga situation. Uppgiftsinföraren har bevisbördan för varje avslag och den registrerade kan alltid bestrida ett avslag hos myndigheten.

6.

Känsliga uppgifter: Uppgiftsinföraren skall vidta kompletterande åtgärder (t.ex. när det gäller säkerhet) som är nödvändiga för att skydda sådana känsliga uppgifter i enlighet med skyldigheterna enligt klausul II.

7.

Uppgifter som används i marknadssyfte: Om uppgifter behandlas för direkt marknadsföring, bör de registrerade genom effektiva förfaranden när som helst ha möjlighet att hindra att hans eller hennes uppgifter används för sådana ändamål.

8.

Databehandlade beslut: Med ’databehandlade beslut’ avses ett beslut som fattas av uppgiftsutföraren eller uppgiftsinföraren som har rättslig effekt för den registrerade eller på ett betydande sätt påverkar den registrerade och som endast grundas på automatisk behandling av uppgifter som är avsedda att bedöma vissa personliga egenskaper hos honom eller henne, t.ex. arbetsprestationer, kreditvärdighet, pålitlighet och uppträdande. Uppgiftsinföraren får inte fatta några databehandlade beslut som rör den registrerade, utom om

a)

i)

sådana beslut fattas av uppgiftsinföraren genom att ingå eller verkställa ett avtal med den registrerade, och

ii)

den registrerade har fått möjlighet att diskutera resultaten av ett databehandlat beslut med en representant för den part som fattar sådana beslut eller på annat sätt företräder den parten.

eller

b)

annat fastställs i den lagstiftning som gäller för uppgiftsutföraren.

BILAGA B

BESKRIVNING AV ÖVERFÖRINGEN

(Skall fyllas i av parterna)

Image

VÄGLEDANDE HANDELSKLAUSULER (VALFRITT)

Skadestånd mellan uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren:

’Parterna skall betala ut skadestånd till varandra och hålla varandra skadeslösa när det gäller alla kostnader, avgifter, skador, utgifter eller förluster som de åsamkar varandra som ett resultat av överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa klausuler. Varje skadeståndsersättning är villkorad av att a) parten(erna) hålls skadeslösa (den part(er) som får skadestånd skall omgående meddela den andra parten(erna) som skall betala ut skadestånd om ett ersättningsanspråk, b) endast den skadeståndsskyldiga parten(erna) har kontroll över hur ärendet skall handläggas och c) den skadeståndsberättigade parten samarbetar på ett rimligt sätt och biträder den eller de parter som är skadeståndsskyldiga att handlägga klagomålet.’

Tvistlösning mellan uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren (parterna kan naturligtvis föra in en annan alternativ tvistlösning eller rättslig bestämmelse):

’I händelse av tvist mellan uppgiftsinföraren och uppgiftsutföraren när det gäller påstådda överträdelser av en bestämmelse i dessa klausuler, skall den slutligen avgöras enligt Internationella handelskammarens regler av en eller flera skiljemän som utses enligt dessa regler. Platsen för skiljeförfarandet skall vara [ ]. Skiljemännen skall vara [ ].’

Kostnadsfördelning:

’Varje part skall stå för sina egna kostnader vid genomförandet av dessa klausuler.’

Extra uppsägningsklausul:

’Om dessa klausuler sägs upp, måste uppgiftsinföraren skyndsamt sända tillbaka alla personuppgifter och alla kopior på personuppgifter i enlighet med dessa klausuler till uppgiftsutföraren eller enligt uppgiftsutförarens önskemål förstöra alla kopior av dessa uppgifter och styrka att det har gjorts, om inte uppgiftsinföraren är förhindrad genom nationell lagstiftning eller lagstiftande myndighet att förstöra eller returnera alla eller del av sådana uppgifter. I så fall skall uppgifterna behandlas med sekretess och de får inte aktivt behandlas för något ändamål. Uppgiftsinföraren samtycker till att, om uppgiftsutföraren begärt det, tillåta uppgiftsutföraren, eller en inspektör som uppgiftsutföraren valt, och som uppgiftsinföraren inte har rimliga skäl att avvisa, att få tillträde till uppgiftsinförarens lokaler för att kontrollera att det har gjorts med rimlig varsel och på arbetstid.’

”.

(1)  Med ’relevanta bestämmelser’ avses bestämmelser i varje enskilt godkännande eller beslut utom för tillämpningsbestämmelser för ett godkännande eller ett beslut (som skall regleras genom dessa klausuler).

(2)  Bestämmelserna i bilaga A.5 om rätt till tillgång, rättelse, utplåning och invändningar måste tillämpas när detta val görs och har företräde framför jämförbara bestämmelser i det valda kommissionsbeslutet.


Europeiska centralbanken

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/85


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 16 december 2004

om ändring av riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer

(ECB/2004/20)

(2004/916/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1, artikel 14.3 och artikel 23 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De kunder till vilka Eurosystemets reservförvaltningstjänster kan tillhandahållas i enlighet med riktlinje ECB/2004/13 (1) är länder utanför Europeiska unionen (icke-EU), centralbanker eller monetära myndigheter utanför EU och internationella organisationer.

(2)

Med beaktande av den senaste tidens utveckling och efter ytterligare bedömning anser ECB-rådet att det vore lämpligt att vidga definitionen av ”kund” till att också innefatta medlemsstater som inte har infört euron samt deras nationella centralbanker. Riktlinje ECB/2004/13 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

I enlighet med artikel 12.1 och artikel 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2004/13 ändras på följande sätt:

1.

Titeln skall ersättas med följande:

”Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2004/13)”.

2.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a)

Den första strecksatsen skall ersättas med följande:

alla slags banktransaktioner: även tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer i samband med förvaltningen av sådana centralbankers, länders och internationella organisationers reserver,”.

b)

Den fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:

kund: varje land (inklusive alla offentliga myndigheter eller statliga organ), varje centralbank eller monetära myndighet utanför euroområdet, eller varje internationell organisation till vilken en medlem i Eurosystemet tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster,”

c)

Den sista strecksatsen skall strykas.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 22 december 2004.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 december 2004.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje 2004/546/EU (EUT L 241, 13.7.2004, S. 68).


Rättelser

29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/87


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa system för jordbrukare

( Europeiska unionens officiella tidning L 345 av den 20 november 2004 )

På sidan 91 i artikel 2 andra stycket skall det

i stället för:

”utom artikel 1.21”

vara:

”utom artikel 1.22”.


29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/88


Rättelseprotokoll till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 317 av den 15 december 2000 )

Denna rättelse fick verkan genom ett rättelseprotokoll som undertecknades i Bryssel den 28 juli 2004 med rådet och AVS-staternas sekretariat som samdepositarier.

På sidan 278 i bilaga VI ”FÖRTECKNING ÖVER MINST UTVECKLADE AVS-STATER, AVS-INLANDSSTATER OCH AVS-ÖSTATER”, skall artikel 5 vara som följer:

”Artikel 5

Följande stater är AVS-östater:

 

Antigua och Barbuda

 

Bahamas

 

Barbados

 

Cooköarna

 

Dominica

 

Dominikanska republiken

 

Fiji

 

Grenada

 

Haiti

 

Jamaica

 

Kap Verde

 

Kiribati

 

Komorerna

 

Madagaskar

 

Marshallöarna

 

Mauritius

 

Mikronesien

 

Nauru

 

Niue

 

Palau

 

Papua Nya Guinea

 

Saint Kitts och Nevis

 

Saint Lucia

 

Saint Vincent och Grenadinerna

 

Salomonöarna

 

Samoa

 

São Tomé och Príncipe

 

Seychellerna

 

Tonga

 

Trinidad och Tobago

 

Tuvalu

 

Vanuatu”