ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 379

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
24 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2223/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2224/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2225/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 24 december 2004

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2226/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2227/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2228/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 15:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 av den 3 december 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004 av den 23 december 2004 om genomförandebestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller nätverkssamarbetet mellan organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ( 1 )

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2004 av den 23 december 2004 om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 119/97 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand, och om avslutande av registrering av sådan import enligt förordning (EG) nr 844/2004

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2004 av den 23 december 2004 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende altrenogest, beklometason-diproprionat, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitanseskvioleat och toltrazuril ( 1 )

71

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2004 av den 22 december 2004 om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

75

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2234/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

77

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2004 av den 23 december 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

78

 

*

Kommissionens direktiv 2004/116/EG av den 23 december 2004 om ändring av rådets direktiv 82/471/EEG när det gäller tillägget av Candida guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/897/EG:Rådets beslut av den 29 november 2004 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Lichtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och om godkännande och undertecknande av det tillhörande samförståndsavtalet

83

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

84

Samförståndsavtal

96

 

 

Kommissionen

 

*

2004/898/EG:Kommissionens beslut av den 23 december 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av djur från och inom en restriktionszon i Spanien och Portugal mot bakgrund av utbrotten av bluetongue i Spanien (delgivet med nr K(2004) 5212)  ( 1 )

105

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/899/EG:Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2004 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/900/GUSP av den 22 december 2004 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

108

 

*

Rådets beslut 2004/901/GUSP av den 22 december 2004 om ändring av beslut 1999/730/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 1999/34/GUSP som ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Kambodja

111

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/902/GUSP av den 22 december 2004 om förlängning av gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia

113

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2223/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (3), anges att gemenskapens bidrag till finansieringen av miljöåtgärder inom jordbruket inte får överstiga 85 % i de områden som omfattas av mål 1 och 60 % i övriga områden.

(2)

I artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999, där det föreskrivs särskilda finansieringsbestämmelser för de medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004, anges att artikel 47 i samma förordning inte skall tillämpas för finansiering av de åtgärder som avses i artikel 47a.1, däribland miljöåtgärder inom jordbruket. Enligt artikel 47b.1 får gemenskapens finansiella bidrag till dessa åtgärder uppgå till 80 % i mål 1-områden.

(3)

För att undvika att medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 och de medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004 behandlas olika när det gäller finansieringen av miljöåtgärder inom jordbruket i de områden som omfattas av mål 1, bör medfinansieringsgraden för de nya medlemsstaterna från och med anslutningsdagen anpassas till den som gäller för de tidigare medlemsstaterna enligt artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999.

(4)

I artikel 47.2 andra stycket första och andra strecksatserna i förordning (EG) nr 1257/1999 anges gemenskapens medfinansieringsgrad för de områden som inte omfattas av mål 1 eller mål 2. I enlighet med artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999, ändrad genom 2003 års anslutningsakt, är dessa bestämmelser inte tillämpliga på de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004, eftersom de endast hade områden som omfattas av mål 1 och mål 2. Sedan dess står det klart att vissa av dessa medlemsstater, t.ex. Slovakien, även har områden som inte omfattas av nämnda mål där åtgärder för utveckling av landsbygden kan tillämpas. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att de bestämmelser i förordning (EG) nr 1257/1999, i vilka gemenskapens finansieringsgrad för åtgärder som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden anges, blir tillämpliga på de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004.

(5)

Förordning (EG) nr 1257/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall led b ersättas med följande:

”b)

Artikel 35.1, artikel 35.2 andra strecksatsen, artikel 36.2 och artikel 47 utom punkt 2 andra stycket i denna förordning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 70.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2224/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2225/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 24 december 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 24.4. i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 785/68 (2), skall cif-priset för import av melass, som fastställts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 785/68 (3), anses vara ”det representativa priset”. Detta pris avser den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68.

(2)

Vid fastställandet av de representativa priserna bör hänsyn tas till all den information som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 785/68, utom i de fall som avses i artikel 4 i nämnda förordning, och i tillämpliga fall bör priserna beräknas enligt den metod som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 785/68.

(3)

Pris som inte avser standardkvaliteten bör höjas eller sänkas med hänsyn till den erbjudna melassens kvalitet, i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(4)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för produkten i fråga och det representativa priset bör tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(5)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av produkterna bör fastställas i enlighet med artiklarna 1.2 och 3.1 i förordning (EG) nr 1422/95.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1422/95 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 79/2003 (EGT L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EGT L 145, 27.6.1968, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1422/95.


BILAGA

Representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med 24 december 2004

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det upphävande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs för dessa produkter.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2226/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn tas till sockersituationen i gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. I samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.

(3)

Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande till standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i denna förordning. Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

(4)

I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra rättsakter.

(5)

Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får ändras under mellantiden.

(6)

Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen, beroende på produkternas destination.

(7)

Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara synnerligen konstlad.

(8)

För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de produkter som avses i den här förordningen när det gäller länderna på västra Balkan.

(9)

Med hänsyn till detta och till det nuvarande exportbidraget på sockermarknaderna, särskilt prisnoteringar eller priser på socker i gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidraget uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.


BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SOM SKALL TILLÄMPAS FRÅN DEN 24 DECEMBER 2004

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2227/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 kan skillnaderna mellan kurserna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i artikel 1.1 d i nämnda förordning och priserna på dessa produkter inom gemenskapen, täckas av ett exportbidrag.

(2)

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2), skall bidraget för 100 kg av de produkter som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001 i samband med export vara lika med basbeloppet multiplicerat med sackarosinnehållet, i tillämpliga fall inklusive halten av andra sockerarter omräknade till sackaros. Den sackaroshalt som konstateras för produkten i fråga fastställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95.

(3)

I enlighet med artikel 30.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall basbeloppet för bidrag för sorbos i obearbetat skick vara lika med basbeloppet för bidraget minskat med en hundradel av produktionsbidraget i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin (3), när det gäller de produkter som avses i bilagan till den sistnämnda förordningen.

(4)

I enlighet med artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall basbeloppet för bidraget för de övriga produkter som avses i artikel 1.1 d i denna förordning vid export i obearbetat skick vara lika med hundradelen av ett belopp som fastställs med hänsyn till skillnaden mellan interventionspriset för vitsocker inom områden inom gemenskapen utan underskott, under den månad för vilken basbeloppet fastställs och de kurser eller priser på vitsocker som noteras på världsmarknaden och behovet av att åstadkomma en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid export till tredje land av förädlingsprodukter och användningen av produkter importerade från dessa länder i förädlingssyfte.

(5)

I enlighet med artikel 30.4 i förordning (EG) nr 1260/2001 kan tillämpningen av basbeloppet begränsas till vissa av de produkter som avses i artikel 1.1 d i denna förordning.

(6)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 får exportbidrag ges för de produkter som avses i artikel 1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i den förordningen. Bidragets storlek skall fastställas per 100 kg torrvara med beaktande, framför allt, av de bidrag som gäller vid export av de produkter som omfattas av KN-nummer 1702 30 91, det bidrag som är tillämpligt vid export av de produkter som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001 och de ekonomiska aspekter som gäller för denna export. För de produkter som avses i artikel 1.1 f och 1.1 g skall bidrag beviljas endast för de produkter som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95. För de produkter som avses i 1.1 h skall bidrag beviljas endast för de produkter som uppfyller villkoren i artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

(7)

De exportbidrag som avses ovan måste fastställas varje månad. De kan ändras däremellan.

(8)

Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen, beroende på produkternas destination.

(9)

Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara synnerligen konstlad.

(10)

För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de produkter som avses i den här förordningen när det gäller länderna på västra Balkan.

(11)

Med hänsyn till detta bör exportbidragen för de ifrågavarande produkterna uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som skall beviljas vid export i oarbetat skick av de produkter som avses i artikel 1.1 d, 1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i förordning (EG) nr 1260/2001 skall fastställas i enlighet med bilagan til den här förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.


BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR SIRAP OCH VISSA ANDRA SOCKERPRODUKTER VID EXPORT I OBEARBETAT SKICK, TILLÄMPLIGA FRÅN OCH MED DEN 24 DECEMBER 2004

KN-nr

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4240 (3)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

alla destinationer (tredjeland, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) utom Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, såsom anges i resolutionen 1244 från sammanträdet i FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom för socker som ingår som komponent i sådana produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.

(2)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

(3)  Basbeloppet skall inte tillämpas för sirap med en renhetsgrad under 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten skall fastställas i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2135/95.

(4)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2228/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 15:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1327/2004 av den 19 juli 2004 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2004/05 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) krävs att delanbudsinfordringar skall genomföras för export av detta socker till vissa tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1327/2004 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på 15:e delanbudsinfordran för vitsocker som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1327/2004 skall det maximala beloppet för exportbidrag vara 45,543 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1685/2004 (EUT L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2229/2004

av den 3 december 2004

om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/414/EEG skall kommissionen efter anmälan av direktivet genomföra ett tolvårigt arbetsprogram (”arbetsprogrammet”) i syfte att successivt undersöka de verksamma ämnen som fanns på marknaden två år efter det att direktiv 91/414/EEG anmäldes.

(2)

Den första etappen i arbetsprogrammet pågår för närvarande och fastställdes genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2).

(3)

Den andra etappen i arbetsprogrammet, som även den pågår för närvarande, fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(4)

En tredje etapp i arbetsprogrammet föreskrivs i förordning (EG) nr 451/2000 för ytterligare ett antal verksamma ämnen som inte omfattas av den första och andra etappen i programmet. Den tredje etappen i arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 av den 14 augusti 2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2002 (4). Också denna tredje etapp pågår för närvarande.

(5)

Den fjärde etappen i arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002 av den 20 juni 2002 om genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (5) och pågår för närvarande. Producenter som vill bidra till att de verksamma ämnen som omfattas av denna etapp förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG har åtagit sig att lämna de nödvändiga uppgifterna.

(6)

På grund av att Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien har anslutit sig till EU måste producenterna i dessa nya medlemsstater få möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i den fjärde etappen när det gäller alla ämnen som omfattas av den etappen. Det bör också göras en översyn av de ämnen som fanns på marknaden i en ny medlemsstat före den 1 maj 2004 och som inte omfattas av den första, andra, tredje och fjärde etappen i arbetsprogrammet.

(7)

De förfaranden som fastställs i den här förordningen skall inte påverka förfaranden och åtgärder inom ramen för annan gemenskapslagstiftning, särskilt inte rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (6), om kommissionen får belägg för att kraven i detta direktiv kommer att uppfyllas.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av EFSA och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (7) inrättas Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), vars syfte är att säkra att gemenskapen har tillgång till högt kvalificerat, oberoende och effektivt vetenskapligt och tekniskt stöd för att uppnå en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa i lagstiftningen om säkra livsmedel och säkert foder. Det är därför lämpligt att föreskriva att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skall delta aktivt i arbetsprogrammet om verksamma ämnen.

(9)

Det bör fastställas vilket förhållande som skall råda mellan producenterna, medlemsstaterna, kommissionen och EFSA, samt vilka skyldigheter som var och en av dessa parter har när det gäller genomförandet av arbetsprogrammet, och i samband med detta skall hänsyn tas till de erfarenheter som gjorts under den första och andra etappen av programmet, målet att hålla isär riskbedömning och riskhantering samt behovet av att organisera arbetet så effektivt som möjligt.

(10)

För att säkra att programmet fungerar väl måste producenterna, medlemsstaterna, kommissionen och EFSA ha ett nära samarbete, och tidsfristerna måste iakttas noga. Strikta tidsfrister bör fastställas för alla delar av den fjärde etappen av arbetsprogrammet så att det kan säkerställas att programmet avslutas inom en rimlig tidsperiod. För vissa verksamma ämnen med begränsade krav på dokumentation är det lämpligt med en kort tidsfrist för att lämna in dokumentationen så att det finns möjlighet att lämna ytterligare uppgifter inom den totala tidsramen för programmets slutförande.

(11)

För att undvika dubbelarbete, framför allt i form av experiment på ryggradsdjur, bör producenterna uppmuntras att lämna in gemensamma akter med dokumentation.

(12)

Det är nödvändigt att fastställa producenternas skyldigheter när det gäller de uppgifter som skall lämnas in, i fråga om form och tidsfrister samt gentemot de nationella myndigheterna och EFSA. Många av de verksamma ämnen som omfattas av arbetsprogrammets fjärde etapp tillverkas i små mängder för specialiständamål. Några är viktiga i ekologiskt jordbruk eller annat jordbruk med låg användning av insatsmedel och kan förväntas innebära små risker för människor och miljö.

(13)

Kommissionen har framhållit behovet av särskilda åtgärder för lågriskämnen i sin rapport till Europaparlamentet och rådet ”Utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel” (rapporten lämnad i enlighet med artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden) (8).

(14)

I denna etapp av arbetsprogrammet krävs det ett annat tillvägagångssätt för att minska risken för att stora mängder verksamma ämnen dras tillbaka enbart av ekonomiska skäl. För vissa grupper av verksamma ämnen bör därför formen för och kraven på de uppgifter som skall lämnas inte vara desamma som för verksamma ämnen i de tre tidigare etapperna av arbetsprogrammet.

(15)

För att EG-lagstiftningen skall vara enhetlig måste man se till att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med de åtgärder som vidtagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (9).

(16)

Efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör det inte krävas en anmälan och inlämning av dokumentation för att få släppa ut motsvarande växtskyddsmedel på marknaden i enlighet med artikel 13 i direktivet. Därför bör personer som inte har lämnat in någon anmälan ha möjlighet att under samtliga etapper erhålla information om eventuella tilläggskrav för fortsatt saluföring av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne under utvärdering.

(17)

För att säkerställa att all relevant information om ett verksamt ämnes eller dess resthalters potentiella skadeverkningar beaktas skall vid utvärderingarna hänsyn också tas till sådana tekniska och vetenskapliga rön om ett verksamt ämne som eventuella tredje parter lagt fram inom den fastställda tidsfristen.

(18)

Om samarbetet med anmälarna upphör kan utvärderingen av ett verksamt ämne inte fortsätta på ett effektivt sätt och bör därför avslutas, om inte en medlemsstat tar över arbetet.

(19)

Utvärderingsarbetet bör fördelas mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Därför bör en rapporterande medlemsstat utses för varje verksamt ämne. I förekommande fall skall den rapporterande medlemsstaten göra en bedömning av anmälarens checklista som visar att dokumentationen är fullständig, samt undersöka och utvärdera den information som tillhandahållits. Den rapporterande medlemsstaten skall presentera resultaten av utvärderingen för EFSA och utfärda en rekommendation till kommissionen om vilket beslut som skall fattas om det verksamma ämnet i fråga. För vissa grupper av verksamma ämnen bör den rapporterande medlemsstaten samarbeta nära med andra rapporterande medlemsstater för denna grupp. För varje grupp bör det utses en huvudrapportör som samordnar detta samarbete.

(20)

De rapporterande medlemsstaterna skall skicka utkasten till bedömningsrapport om verksamma ämnen till EFSA. Utkasten bör granskas av EFSA innan de överlämnas till kommissionen.

(21)

Om det visar sig att ansvaret för utvärdering och bedömning är ojämnt fördelat mellan de rapporterande medlemsstaterna, bör det vara möjligt att ersätta den medlemsstat som ursprungligen utsetts till rapporterande för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat.

(22)

För att finansiera denna etapp av arbetsprogrammet skall en avgift erläggas till medlemsstaterna för hantering och utvärdering av dokumentationen och utkasten till bedömningsrapporter.

(23)

EFSA har rådfrågats om de föreslagna åtgärderna.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER SAMT BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs

a)

tillämpningsföreskrifter för den fjärde etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 andra stycket i direktiv 91/414/EEG (”arbetsprogrammet”) när det gäller den fortsatta utvärderingen av de verksamma ämnen som anmäls enligt förordning (EG) nr 1112/2002,

b)

regler för de verksamma ämnen som fanns på marknaden före den 1 maj 2004 i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, och som inte omfattas av första, andra och tredje etappen i arbetsprogrammet och av förordning (EG) nr 1112/2002.

2.   Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 6.4 andra stycket i direktiv 91/414/EEG skall inte tillämpas på de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till denna förordning, så länge som de förfaranden som föreskrivs i denna förordning avseende sådana ämnen inte har slutförts.

3.   Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar

a)

medlemsstaternas granskningar av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till denna förordning, särskilt den granskning som görs då godkännanden förnyas enligt artikel 4.4 i direktiv 91/414/EEG,

b)

kommissionens granskningar i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 91/414/EEG,

c)

utvärderingar som genomförs i enlighet med direktiv 79/117/EEG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 91/414/EEG och i artikel 2 i förordning (EG) nr 1112/2002 gälla.

Följande definitioner skall ocksä gälla:

a)

anmälare: varje fysisk eller juridisk person som lämnat in en anmälan i enlighet med

i)

förordning (EG) nr 1112/2002 enligt bilaga II i denna förordning, eller

ii)

artikel 4 i denna förordning.

b)

rapporterande medlemsstat: den rapporterande medlemsstaten för det verksamma ämne som finns förtecknat i bilaga I.

c)

sammanfattande dokumentation: dokumentation som innehåller den information som krävs enligt artikel 10.2 och där det ges en sammanfattning av resultaten av de tester och undersökningar som avses i denna punkt.

d)

fullständig dokumentation: dokumentation som innehåller den information som krävs enligt artikel 10.3 och där resultaten av de tester och undersökningar som nämns i den sammanfattande dokumentationen redovisas i sin helhet.

Artikel 3

Behörig myndighet i medlemsstaten

1.   Varje medlemsstat skall utse en eller flera myndigheter som skall se till att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

2.   De nationella myndigheter som förtecknas i bilaga III skall svara för samordning och alla nödvändiga kontakter med anmälare, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna skall lämna uppgifter om den behöriga samordnande nationella myndigheten till kommissionen, EFSA och de behöriga samordnande nationella myndigheterna i övriga medlemsstater, samt meddela eventuella ändringar av dessa uppgifter.

KAPITEL II

ANMÄLNINGAR AV VERKSAMMA ÄMNEN FRÅN PRODUCENTER I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

Artikel 4

Anmälningar från producenter i de nya medlemsstaterna

1.   Producenter i de nya medlemsstater som anges i artikel 1.1 b i denna förordning som vill säkerställa att ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall anmäla de uppgifter som anges i denna förordnings bilaga V till kommissionen, övriga anmälare av detta ämne och den rapporterande medlemsstaten senast tre månader från dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.   Producenter som gör en anmälan enligt punkt 1 skall uppfylla de skyldigheter som producenter eller anmälare har för det anmälda verksamma ämnet enligt denna förordning.

3.   En producent i en ny medlemsstat som inte har gjort en anmälan enligt punkt 1 av ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning skall endast tillåtas delta i arbetsprogrammet tillsammans med en eller flera anmälare av det verksamma ämnet, däribland en medlemsstat som har gjort en anmälan i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

4.   Om det inte har lämnats in någon anmälan av ett visst verksamt ämne som är infört i bilaga I till denna förordning, kan en ny medlemsstat meddela sitt intresse av att det verksamma ämnet förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom att göra en anmälan till kommissionen och den rapporterande medlemsstaten.

Denna anmälan skall göras så snart som möjligt, och inte senare än tre månader efter det att kommissionen har meddelat medlemsstaterna att ingen anmälan har lämnats in för detta verksamma ämne.

En medlemsstat som lämnar in en sådan anmälan skall därefter behandlas som producent vid utvärderingen av det berörda verksamma ämnet.

5.   Kommissionen skall besluta, enligt artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet som avses i bilaga I till denna förordning och för vilka ingen anmälan har lämnats i enlighet med punkt 1 eller 4 i denna artikel. I beslutet skall skälen för detta anges.

Medlemsstaterna skall återkalla godkännandet av växtskyddsprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen inom den tidsfrist som föreskrivs i beslutet.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR INLÄMNING AV DOKUMENTATION OM VERKSAMMA ÄMNEN OCH TREDJE PARTS INLÄMNING AV UPPGIFTER

Artikel 5

Fler än en anmälare lämnar in dokumentation

1.   Om mer än en part har anmält ett verksamt ämne som är förtecknat i bilaga I skall anmälarna i görligaste mån översända dokumentationen om ämnet gemensamt.

Om dokumentationen inte lämnas in gemensamt av samtliga anmälare skall den innehålla uppgifter om vilka insatser som har gjorts för ett gemensamt inlämnande och orsakerna till att vissa anmälare inte har deltagit.

2.   När det gäller ett verksamt ämne som anmäls av fler än en part skall anmälarna, för varje undersökning som inkluderar ryggradsdjur, ange vilka åtgärder som vidtagits för att undvika dubbla tester och i förekommande fall ange skälen till dubbla undersökningar.

Artikel 6

Inlämning av dokumentation till den rapporterande medlemsstaten

1.   Anmälaren skall överlämna akten med dokumentation om det verksamma ämnet (”dokumentationen”) till den rapporterande medlemsstaten.

2.   Dokumentationen skall innehålla följande:

a)

en kopia av anmälan; om flera producenter har gjort en gemensam anmälan enligt artikel 5.1 skall den innehålla

i)

en kopia av anmälningarna enligt artikel 4 eller 5 i förordning (EG) nr 1112/2002 eller artikel 4 i den här förordningen,

ii)

namn på den person som har utsetts av producenterna att ansvara för den gemensamma anmälan och som kommer att fungera som kontaktperson under förfarandet,

b)

ett begränsat antal typiska användningsområden för det verksamma ämnet, och på grundval av de upplysningar som lämnas in skall anmälaren kunna visa att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG för införande av det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten i enlighet med artikel 20.2 begär att anmälaren skall distribuera den uppdaterade sammanfattande dokumentationen eller den uppdaterade och fullständiga dokumentationen eller delar av denna, skall anmälaren göra det senast en månad från och med dagen för mottagandet av en sådan begäran.

Artikel 7

Dokumentation för verksamma ämnen som lämnats in enligt direktiv 98/8/EG

Om ett verksamt ämne har anmälts enligt direktiv 98/8/EG kan anmälaren genom avvikelse från artiklarna 5 och 6 överlämna

a)

en kopia av den dokumentation som lämnats in enligt direktiv 98/8/EG,

b)

sådan eventuell tilläggsinformation som enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG behövs för att det verksamma ämnet skall kunna föras in i bilaga I till direktivet med hänvisning till de användningsområden som omfattas av direktivet.

Artikel 8

Dokumentation för verksamma ämnen som lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002

Om dokumentation har lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002 kan den person som lämnade in dokumentationen också, tillsammans med den kompletterande dokumentation som lämnats enligt förordningen, lämna

a)

en hänvisning till den dokumentation som lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002,

b)

sådan eventuell tilläggsinformation som enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG behövs för att det verksamma ämnet skall kunna föras in i bilaga I till direktivet med hänvisning till de användningsområden som omfattas av denna förordning.

Artikel 9

Särskilda villkor för inlämning av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Om dokumentationen gäller ett verksamt ämne som förtecknas i del A i bilaga I skall anmälaren, utöver de uppgifter som krävs enligt artikel 5 och artikel 6.2, i förekommande fall lämna följande information om det verksamma ämnet och växtskyddsmedlet:

a)

All tillgänglig information om eventuella risker för människors och djurs hälsa och för miljön, däribland information från litteratur i ämnet, med angivande av vilka databaser som konsulterats och vilka sökord som använts.

b)

Tillgängliga bedömningsrapporter från OECD-länder.

c)

Information om eventuella pågående tester och undersökningar och datum för när de beräknas vara slutförda.

2.   Dokumentationen skall innehålla rapporterna från enskilda tester och undersökningar med samtliga uppgifter som avses i punkt 1.

3.   När en medlemsstat fungerar som rapporterande medlemsstat och får kopior i enlighet med artikel 20.2 skall den ange hur många kopior av dokumentationen som anmälaren skall lämna in.

Formatet för dokumentationen skall fastställas med hänsyn till de rekommendationer som utfärdats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 10

Särskilda villkor för inlämning av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Om dokumentationen gäller ett verksamt ämne som är upptaget i del B i bilaga I skall anmälaren lämna in dokumentation och en sammanfattande dokumentation.

2.   Anmälaren skall lämna följande information i den sammanfattande dokumentationen:

a)

De uppgifter som krävs enligt artiklarna 5 och 6.2 i denna förordning.

b)

Sammanfattningar och resultaten av tester och undersökningar samt namn på den person eller det institut som har genomfört dessa tester och undersökningar, för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG.

c)

En checklista som fylls i av anmälaren och som visar att dokumentationen är fullständig enligt artikel 18 i denna förordning.

De tester och undersökningar som avses i punkt 2 b skall vara av betydelse för bedömningen av de kriterier som fastställs i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG för en eller flera beredningar som är representativa för användningsområdena, med beaktande av att ofullständig information i den dokumentation som krävs enligt direktivets bilaga II och, till följd av det föreslagna begränsade antalet representativa användningsområden för det verksamma ämnet kan leda till restriktioner för införandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

3.   Den fullständiga dokumentationen skall innehålla rapporterna från enskilda tester och undersökningar avseende samtliga uppgifter som nämns i b och andra stycket i punkt 2.

4.   Medlemsstaterna skall ange antalet kopior och formen för den sammanfattande och den fullständiga dokumentation som anmälarna skall lämna in.

När medlemsstaterna fastställer form för den fullständiga och den sammanfattande dokumentationen skall de ta hänsyn till de rekommendationer som utfärdats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 11

Inlämning av uppgifter från tredje part

Varje fysisk eller juridisk person som vill lämna sådan information som kan bidra till utvärderingen av ett verksamt ämne i bilaga I, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av detta ämne och rester av det på djurs och människors hälsa och på miljön, skall lämna informationen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12.

Informationen skall lämnas till den rapporterande medlemsstaten och EFSA. På begäran av den rapporterande medlemsstaten skall denna person också lämna informationen till övriga medlemsstater senast en månad efter mottagandet av en sådan begäran.

Artikel 12

Tidsfrister för att lämna dokumentation

Anmälaren skall lämna dokumentationen till den rapporterande medlemsstaten

a)

senast den 30 juni 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I,

b)

senast den 30 november 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I.

Artikel 13

Underlåtenhet att lämna dokumentation

1.   Om anmälaren inte lämnar in dokumentationen eller delar av den inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12, skall den rapporterande medlemsstaten underrätta kommissionen och EFSA om detta inom två månader från dagen för utgången av tidsfristen och ange de skäl som anförts av anmälaren.

2.   På grundval av informationen från den rapporterande medlemsstaten enligt punkt 1 skall kommissionen fastställa om anmälaren har visat att dröjsmålet med att lämna in dokumentationen har orsakats av force majeure.

I sådant fall skall den fastställa en ny tidsfrist för inlämnade av dokumentation som uppfyller kraven i artiklarna 5, 6, 9 och 10 i denna förordning enligt förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Kommissionen skall, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, besluta att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet för vilka ingen dokumentation har lämnats inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 eller artikel 13.2 andra stycket i denna förordning. I beslutet skall skälen för detta anges.

Medlemsstaterna skall återkalla godkännandet av växtskyddsprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen inom den tidsfrist som föreskrivs i beslutet.

Artikel 14

Anmälare som byts ut eller inte längre önskar delta

1.   Då en anmälare inte längre önskar delta i arbetsprogrammet för ett visst verksamt ämne skall denne omedelbart underrätta den rapporterande medlemsstaten, kommissionen, EFSA och övriga anmälare av ämnet i fråga, samt ange skälen för sitt beslut.

Om en anmälare väljer att inte längre delta eller inte fullgör de skyldigheter som föreskrivs i den här förordningen, skall förfarandena i artiklarna 15 och 24 avbrytas beträffande dokumentationen i fråga.

2.   Om en anmälare kommer överens med en annan producent om att denne i anmälarens ställe skall delta i det arbetsprogram som avses i denna förordning, skall anmälaren och producenten i en gemensam förklaring underrätta den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA om att den nya producenten ersätter den ursprungliga anmälaren och övertar dennes skyldigheter enligt bestämmelserna i artiklarna 4, 5, 6, 9, 10, 12 och 24. Anmälaren och producenten skall se till att övriga anmälare av ämnet i fråga också erhåller informationen vid samma tidpunkt.

Den andra producenten och den ursprungliga anmälaren skall ha gemensamt betalningsansvar för eventuellt obetalda avgifter för den förra anmälarens anmälan enligt det system som medlemsstaterna har fastställt i enlighet med artikel 30.

3.   Om alla anmälare av ett verksamt ämne vill avsluta sitt deltagande i arbetsprogrammet kan en medlemsstat fungera som anmälare och därigenom delta i arbetsprogrammet.

En medlemsstat som vill fungera som anmälare skall meddela detta till den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA senast en månad efter det att medlemsstaten underrättats om att alla anmälare beslutat att inte längre delta, och den skall överta den ursprungliga anmälarens skyldigheter enligt bestämmelserna i artiklarna 4, 5, 6, 9, 10, 12 och 24.

4.   All dokumentation som lämnas in skall vara tillgänglig för den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA.

KAPITEL IV

UTVÄRDERING AV DOKUMENTATION

Artikel 15

Allmänna villkor för utvärdering av dokumentation

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 skall den rapporterande medlemsstaten utvärdera all dokumentation som lämnats till den.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG skall den rapporterande medlemsstaten inte tillåta att det lämnas in nya undersökningsresultat under utvärderingen, utom när det gäller sådana undersökningar som avses i artikel 9.1 c i denna förordning.

Den rapporterande medlemsstaten får dock begära att anmälaren lämnar in sådana ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att klargöra innehållet i dokumentationen. I sådana fall skall den rapporterande medlemsstaten fastställa en tidsfrist inom vilken uppgifterna skall lämnas in. Tidsfristen skall inte påverka den tidsfrist som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 21.1 eller 22.1 har för att lämna in utkast till bedömningsrapport till EFSA.

3.   När utvärderingen av dokumentationen har påbörjats kan den rapporterande medlemsstaten

a)

rådgöra med experter från EFSA,

b)

begära in kompletterande teknisk eller vetenskaplig information från andra medlemsstater för att underlätta utvärderingen.

4.   Anmälarna kan rådfråga den rapporterande medlemsstaten.

Artikel 16

Samarbete mellan medlemsstaterna

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall samarbeta vid utvärderingen inom varje grupp som fastställs i bilaga I och skall organisera detta samarbete så effektivt som möjligt.

2.   Den rapporterande medlemsstat som i bilaga I anges som ”huvudrapportör” för varje grupp skall organisera detta samarbete och rådgivningen till anmälarna när det gäller frågor som är av intresse för de övriga medlemsstaterna.

Artikel 17

Särskilda villkor för utvärdering av de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

Om det är möjligt och inte påverkar den tidsfrist för att lämna in utkast till bedömningsrapport som fastställs i artikel 21.1 skall den rapporterande medlemsstaten utvärdera de kompletterande uppgifter som avses i artikel 9.1 c och som lämnats av anmälaren.

Artikel 18

Kontroll av att dokumentationen är fullständig för de ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall göra en bedömning av de checklistor som anmälarna lämnat in i enlighet med artikel 10.2 c.

2.   Medlemsstaten skall, senast tre månader efter det att all dokumentation för ett visst verksamt ämne har kommit in, meddela kommissionen om huruvida dokumentationen är fullständig eller inte.

3.   När det gäller verksamma ämnen för vilka en eller flera akter med dokumentation anses vara fullständiga skall den rapporterande medlemsstaten göra den utvärdering som avses i artiklarna 15 och 19, om inte kommissionen inom två månader från det att rapporten mottagits meddelar den rapporterande medlemsstaten att dokumentationen inte kan betraktas som fullständig.

4.   Om en rapporterande medlemsstat eller kommissionen anser att det för vissa verksamma ämnen inte finns någon fullständig dokumentation i den bemärkelse som avses i artiklarna 5, 6 och 10, skall kommissionen inom tre månader efter det att den rapporterande medlemsstatens rapport mottagits hänskjuta rapporten till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Beslutet om huruvida dokumentationen skall anses vara fullständig i den bemärkelse som avses i artiklarna 5, 6 och 10 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

5.   Kommissionen skall, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, besluta att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till detta direktiv för vilka ingen fullständig dokumentation har lämnats inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 eller artikel 13.2 andra stycket i denna förordning.

Artikel 19

Särskilda villkor för utvärdering av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Om verksamma ämnen som är förtecknade i del D i bilaga I till denna förordning har utvärderats i enlighet med direktiv 98/8/EG, skall vid behov hänsyn tas till dessa utvärderingar i denna förordning.

2.   Om verksamma ämnen har utvärderats i en tidigare etapp av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EG, skall vid behov hänsyn tas till dessa utvärderingar i denna förordning.

3.   Den rapporterande medlemsstaten skall utvärdera och lämna rapport endast om sådana verksamma ämnen för vilka det finns åtminstone en akt med fullständig dokumentation i enlighet med artiklarna 5, 6 och 10. I fråga om sådan dokumentation om samma verksamma ämne som bedöms vara ofullständig skall den rapporterande medlemsstaten kontrollera om det verksamma ämnets identitet och föroreningar i denna dokumentation är jämförbar med de verksamma ämnes identitet och föroreningar i den dokumentation som bedöms vara fullständig. Den skall redovisa sina synpunkter därvidlag i utkastet till bedömningsrapport.

Den rapporterande medlemsstaten skall ta hänsyn till de uppgifter om potentiella skadeverkningar som finns i annan dokumentation som en anmälare eller tredje part har lämnat in i enlighet med artikel 11.

Artikel 20

Allmänna villkor för utkast till bedömningsrapport

1.   Utkastet till bedömningsrapport skall i möjligaste mån sändas i den form som rekommenderas i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall begära att anmälarna lämnar in uppdaterad sammanfattande dokumentation till EFSA och övriga medlemsstater, och på begäran till kommissionen, samtidigt som den rapporterande medlemsstatens utkast till bedömningsrapport skickas till EFSA.

Medlemsstaterna, kommissionen och EFSA kan, via den rapporterande medlemsstaten, begära att anmälarna också lämnar in uppdaterad och fullständig dokumentation eller delar av sådan. Anmälaren skall tillhandahålla sådan uppdaterad dokumentation senast det datum som anges i begäran.

Artikel 21

Särskilda villkor för utkast till bedömningsrapport och rekommendationer till kommissionen om de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall skicka utkastet till bedömningsrapport till EFSA så snart som möjligt, och senast 12 månader från datum för utgången av den tidsfrist som fastställs i artikel 12 a.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall se till att utkastet till bedömningsrapport för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG innehåller en hänvisning till samtliga tester och undersökningar som använts för bedömningen.

Denna hänvisning skall göras i form av en förteckning över tester och undersökningar och innehålla titel, författare, datum för undersöknings- eller testrapporten och datum för dess offentliggörande, den standard som användes då testet eller undersökningen gjordes, innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens eller anmälarens begäran om uppgiftsskydd.

3.   Samtidigt som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med punkt 1 skickar sin bedömningsrapport till EFSA skall den utfärda en rekommendation till kommissionen om att

a)

antingen införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av de föreslagna villkoren för införande, där villkoren

i)

kan omfatta tidsfristen för ett sådant införande,

ii)

skall ange om information måste tillhandahållas, om sådan tilläggsinformation ingår i de tester och undersökningar som avses i artikel 9.1 c i denna förordning, och i så fall en trolig tidsplan för insändandet av denna information, eller

b)

inte införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av skälen för detta.

4.   Utöver de villkor för införande som föreslås i punkt 2 a i denna artikel får den rapporterande medlemsstaten ange om den, i fråga om det föreslagna begränsade antalet representativa användningsområden, har funnit att det saknas sådan information i dokumentationen som medlemsstaterna kan begära att få när de enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EEG skall godkänna bekämpningsmedel innehållande det verksamma ämnet.

Artikel 22

Särskilda villkor för utkast till bedömningsrapport och rekommendationer till kommissionen om de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall skicka ett utkast till bedömningsrapport till EFSA så fort som möjligt, dock senast 12 månader efter det att akten med dokumentation bedöms vara fullständig enligt artikel 18.2.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall se till att utkastet till bedömningsrapport för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG innehåller en hänvisning till samtliga tester och undersökningar som använts för bedömningen.

Denna hänvisning skall göras i form av en förteckning över tester och undersökningar och innehålla titel, författare, datum för undersöknings- eller testrapporten och datum för dess offentliggörande, den standard som användes då testet eller undersökningen gjordes, innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens eller anmälarens begäran om uppgiftsskydd.

3.   Samtidigt som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med punkt 1 skickar sin bedömningsrapport till EFSA skall den utfärda en rekommendation till kommissionen om

a)

att det verksamma ämnet skall införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med angivande av skälen för införande, eller

b)

att det verksamma ämnet inte skall införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med angivande av skälen för detta.

Artikel 23

Byte av rapporterande medlemsstat

1.   Om en rapporterande medlemsstat inser att den inte kommer att kunna hålla den tidsfrist för inlämnande av utkastet till bedömningsrapport till EFSA som fastställs i artiklarna 21.1 och 22.1 skall den meddela detta till kommissionen och EFSA och ange skälen till dröjsmålet.

2.   Det kan fattas beslut om att ersätta en rapporterande medlemsstat för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat om

a)

det under den bedömning och utvärdering som avses i artiklarna 15, 16, 17 och 19 framkommer att ansvars- och arbetsbördan är ojämnt fördelad mellan de rapporterande medlemsstaterna, eller om

b)

det framgår att en medlemsstat inte kan fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

Ett sådant beslut skall ske i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Om det har fattats beslut om att ersätta en rapporterande medlemsstat skall den ursprungliga rapporterande medlemsstaten omedelbart efter det att beslutet har fattats informera de berörda anmälarna om detta och till den nya rapporterande medlemsstaten översända all skriftväxling och information som den har erhållit i egenskap av rapporterande medlemsstat och som gäller det verksamma ämnet i fråga.

Den ursprungliga rapporterande medlemsstaten skall till anmälaren betala tillbaka den oanvända delen av den avgift som avses i artikel 30. Den nya rapporterande medlemsstaten kan begära att en tilläggsavgift betalas i enlighet med artikel 30.

Artikel 24

Utvärdering som görs av EFSA

1.   Inom 30 dagar efter det att EFSA mottagit det utkast till bedömningsrapport som avses i artiklarna 21.1 och 22.1 i denna förordning skall den kontrollera att det överensstämmer med den form som rekommenderas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Om utkastet till bedömningsrapport i undantagsfall inte upprättats i enlighet med kraven skall kommissionen komma överens med EFSA och den rapporterande medlemsstaten om en tidsfrist på högst tre månader för att skicka in en ändrad version.

2.   EFSA skall skicka utkastet till bedömningsrapport till de övriga medlemsstaterna och kommissionen, och den kan genomföra samråd med experter och med den rapporterande medlemsstaten.

3.   EFSA kan rådgöra med några eller alla anmälare av verksamma ämnen som anges i bilaga I beträffande utkastet till bedömningsrapport eller delar av den avseende det verksamma ämnet i fråga.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG skall EFSA inte tillåta att det lämnas in nya undersökningsresultat efter det att myndigheten har mottagit det utkast till bedömningsrapport som avses i punkt 1 i denna artikel.

Den rapporterande medlemsstaten får dock, efter samtycke från EFSA, begära att anmälarna inom en viss tidsfrist lämnar de kompletterande uppgifter som den rapporterande medlemsstaten eller EFSA finner nödvändiga för att dokumentationen skall vara fullständig.

5.   EFSA skall på särskild begäran tillhandahålla eller ge intresserade personer möjlighet att få tillgång till följande:

a)

Utkastet till bedömningsrapport, utom de delar av denna som har sekretessbelagts enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

b)

En förteckning med alla uppgifter som krävs för att bedöma om det verksamma ämnet kan föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, i den form som uppgifterna slutgiltigt presenterats av EFSA.

6.   EFSA skall utvärdera utkastet till bedömningsrapport och meddela kommissionen sin utvärdering av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5.1 i direktiv 91/414/EEG, senast ett år efter det att den har mottagit både dokumentationen från anmälaren i enlighet med artikel 15.3 i denna förordning och utkastet till bedömningsrapport, som har kontrollerats enligt punkt 1 i denna artikel.

EFSA skall i förekommande fall göra en utvärdering av de tillgängliga alternativ som uppges uppfylla kraven i artikel 5.1 i direktiv 91/414/EEG och av eventuella uppgiftskrav.

För att underlätta planeringen av arbetet skall kommissionen och EFSA enas om en tidsplan för utvärderingen. Kommissionen och myndigheten skall också enas om i vilken form yttrandet skall läggas fram.

KAPITEL V

PRESENTATION AV UTKAST TILL DIREKTIV ELLER UTKAST TILL BESLUT OM VERKSAMMA ÄMNEN OCH DEN SLUTGILTIGA GRANSKNINGSRAPPORTEN

Artikel 25

Framläggande av utkast till direktiv eller utkast till beslut

1.   Kommissionen skall lägga fram ett utkast till granskningsrapport senast fyra månader efter mottagandet av den utvärdering från EFSA som föreskrivs i artikel 24.6.

2.   Kommissionen skall, utan att det påverkar dess eventuella förslag om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG och på grundval av den slutliga granskningsrapport som föreskrivs i artikel 26 i denna förordning, till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa överlämna

a)

ett utkast till direktiv om införande av det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av eventuella villkor för införande, däribland tidsfristen för införandet, eller

b)

ett utkast till beslut, som riktar sig till medlemsstaterna enligt artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, om att inte införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet, med angivande av skälen för detta och med krav på att medlemsstaterna skall dra in godkännandena för de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet.

Direktivet eller beslutet skall antas enligt förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Utöver de villkor för införande som föreslås i punkt 2 a får kommissionen ange om den har funnit att det saknas sådan information i dokumentationen som medlemsstaterna kan begära att få när de enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EG skall utfärda godkännanden.

Artikel 26

Den slutliga granskningsrapporten

Resultaten från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, utom de delar som rör konfidentiella uppgifter i dokumentationen och som har sekretessbelagts enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, skall göras tillgängliga för allmänheten.

KAPITEL VI

AVBRYTANDE AV TIDSFRISTER, ÅTGÄRDER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL VIDTA OCH INTERIMISTISKA LÄGESRAPPORTER

Artikel 27

Avbrytande av tidsfristen

Om kommissionen, genom ett utkast till rådets rättsakt på grundval av artikel 6.3 i direktiv 79/117/EEG, lägger fram ett förslag om totalförbud för ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning, skall de tidsfrister som fastställs i denna förordning upphöra att gälla medan rådet tar ställning till förslaget.

Om rådet antar en ändring till bilagan till direktiv 79/117/EEG för att totalförbjuda detta verksamma ämne, skall det förfarande som föreskrivs i denna förordning avslutas för detta verksamma ämne.

Artikel 28

Åtgärder som vidtas av medlemsstaterna

Om en medlemsstat, med stöd av den dokumentation som avses i artiklarna 5–10 eller det utkast till bedömningsrapport om ett verksamt ämne som avses i artiklarna 19–22, tänker vidta åtgärder för att dra tillbaka detta ämne från marknaden eller kraftigt begränsa användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, skall medlemsstaten i fråga så snart som möjligt informera kommissionen, EFSA, övriga medlemsstater och anmälarna om dessa åtgärder och ange skälen för dem.

Artikel 29

Interimistisk lägesrapport

Samtliga medlemsstater skall lämna in en rapport till kommissionen och till EFSA om hur arbetet framskrider med utvärderingen av de verksamma ämnen som de ansvarar för som rapporterande medlemsstat. Rapporten skall lämnas in senast

a)

den 30 november 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I,

b)

den 30 november 2006 för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I.

KAPITEL VII

AVGIFTER OCH ANDRA PÅLAGOR

Artikel 30

Avgifter

1.   Beträffande de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I får medlemsstaterna införa ett system som innebär att anmälarna är skyldiga att erlägga en avgift för administrativ hantering och utvärdering av akter.

Intäkterna från dessa avgifter skall endast användas för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har, eller för att täcka kostnaderna för de allmänna åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med sina skyldigheter enligt artiklarna 15–24.

2.   Medlemsstaterna skall fastställa storleken på den avgift som avses i punkt 1 på ett öppet sätt så att den inte överstiger de faktiska kostnaderna för granskning och administrativ hantering av dokumentationen eller för de allmänna åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med sina skyldigheter enligt artiklarna 15–24.

Medlemsstaterna får dock vid beräkningen av den totala avgiften använda sig av en skala med fasta avgifter som grundar sig på de genomsnittliga kostnaderna.

3.   Avgiften skall betalas i enlighet med det förfarande som fastställs av de myndigheter i varje medlemsstat som är förtecknade i bilaga IV.

Artikel 31

Andra skatter och avgifter

Artikel 30 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, utöver den avgift som fastställs i artikeln och i den utsträckning som tillåts enligt gemenskapslagstiftningen, behålla eller införa skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning eller kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

KAPITEL VIII

TILLFÄLLIGA OCH SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 32

Tillfälliga åtgärder

Om det är nödvändigt kan kommissionen i vissa fall vidta tillfälliga åtgärder enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG beträffande de användningsområden där det har lagts fram tekniska bevis på att det finns ett stort behov av att fortsätta använda det verksamma ämnet och att det inte finns några effektiva alternativ.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordningen träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/99/EG (EUT L 309, 6.10.2004, s. 6).

(2)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(4)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1744/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 23).

(5)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 850/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(8)  KOM(2001) 444 slutlig.

(9)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen (kolumn A), rapporterande medlemsstat (kolumn B) och anmälande producenter (identifieringskod) (kolumn C) (1)

DEL A

GRUPP 1

HUVUDRAPPORTÖR: IRLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Ättiksyra

Tyskland

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminosyror/gamma-aminosmörsyra

Tyskland

AGR-ES

Aminosyror/L-glutaminsyra

Tyskland

AGR-ES

Aminosyror/L-tryptofan

Tyskland

VAL-IT

Ammoniumkarbonat

Irland

ABC-GB

Kaliumvätekarbonat

Irland

PPP-FR

Natriumvätekarbonat

Irland

CLM-NL

SLY-FR

Kasein

Tjeckien

 

3-Fenyl-2-propenal (kanelaldehyd)

Polen

 

Etoxikin

Tyskland

XED-FR

Fettsyror/dekansyra

Irland

PBI-GB

Fettsyror/fettmetylester (CAS-nr 85566-26-3)

Irland

OLE-BE

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror

Irland

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 7740-09-7)

Irland

DKI-NL

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 10124-65-9)

Irland

ERO-IT

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Irland

DXN-DK

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Irland

DXN-DK

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61788-65-6)

Irland

TBE-ES

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61790-44-1)

Irland

VAL-IT

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61790-44-1, 70969-43-6)

Irland

STG-GB

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 67701-09-1)

Irland

CRU-IT

Fettsyror/heptansyra

Irland

DKI-NL

Fettsyror/oktansyra

Irland

PBI-GB

Fettsyror/oleinsyra

Irland

ALF-ES

Fettsyror/pelargonsyra

Irland

ERO-IT

NEU-DE

Fettsyror/kaliumsalt – dekansyra (CAS-nr 334-48-5)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – kaprylsyra (CAS-nr 124-07-2)

Irland

ADC-DE

Fettsyror/kaliumsalt – laurinsyra (CAS-nr 143-07-7)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 112-80-1)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 112-80-1, 1310-58-3)

Irland

BCS-DE

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 142-18-0)

Irland

SBS-IT

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 143-18-0)

Irland

VIO-GR

STG-GB

Fettsyror/kaliumsalt – pelargonsyra (CAS-nr 112-05-0)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – tallfettsyra (CAS-nr 61790-12-3)

Irland

ADC-DE

Fettsyror/tallfettsyror (CAS-nr 61790-12-3)

Irland

ACP-FR

Fettsyror/isosmörsyra

Polen

 

Fettsyror/isovalersyra

Polen

 

Fettsyror/laurinsyra

Irland

 

Fettsyror/valeriansyra

Polen

 

Fettsyror/kaliumsalt av oljesyror från naturliga oljor

Polen

 

Myrsyra

Tyskland

KIR-NL

Järnpyrofosfat

Slovenien

 

Maltodextrin

Tyskland

BCP-GB

Mjölkalbumin

Tjeckien

 

Hartser

Tjeckien

 

Natriumdisulfit

Tyskland

ESS-IT

FRB-BE

Urea

(se även grupp 6.2)

Grekland

FOC-GB

OMX-GB

Vetegluten

Finland

ESA-NL

Stoppvax

Polen

 

GRUPP 2

Grupp 2.1

HUVUDRAPPORTÖR: FRANKRIKE

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

1-Naftylacetamid

Frankrike

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-Naftylättiksyra

Frankrike

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-Naftyloxyacetamid

Frankrike

BCS-FR

2-Naftyloxiättiksyra

Frankrike

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-Bensyladenin

Frankrike

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadiraktin

Tyskland

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

cis-Zeatin

Italien

VAL-IT

Folinsyra

Frankrike

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolylättiksyra

Frankrike

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indolylsmörsyra

Frankrike

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Gibberellinsyra

Ungern

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberellin

Ungern

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotin

Förenade kungariket

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyretriner

Italien

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Frankrike

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Grupp 2.2

HUVUDRAPPORTÖR: FÖRENADE KUNGARIKET

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Citronellol

(se även grupp 6.1)

Förenade kungariket

ACP-FR

Citrusextrakt

Anmält som bakteriedödande medel

Förenade kungariket

ALF-ES

Extrakt av citrus/grapefrukt

Förenade kungariket

 

Citrusextrakt/grapefruktfröextrakt

Anmält som desinfektionsmedel

Förenade kungariket

BOB-DK

Barrpulver

Lettland

 

Vitlöksextrakt

Anmält som avskräckningsmedel

Polen

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Vitlökspulp

Polen

 

Extrakt av Equisetum

Lettland

 

Lecitin

Italien

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Ringblommeextrakt

Spanien

ALF-ES

Extrakt av Mimosa tenuiflora

Spanien

ALF-ES

Senapspulver

Lettland

 

Peppar

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

BOO-GB

PBI-GB

Växtoljor/olja av svartvinbärsknoppar

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

IAS-SE

Växtoljor/citronellaolja

Förenade kungariket

BAR-GB

PBI-GB

Växtoljor/klöverolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

IAS-SE

XED-FR

Växtoljor/eterisk olja (eugenol)

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

DKI-NL

Växtoljor/eukalyptusolja

Sverige

CFP-FR

SIP-IT

Växtoljor/guajakträolja

Spanien

IAS-SE

Växtoljor/vitlöksolja

Förenade kungariket

DEN-NL

GSO-GB

Växtoljor/citrongräsolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

IAS-SE

Växtoljor/mejramolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

DEN-NL

Växtoljor/olivolja

Förenade kungariket

DKI-NL

Växtoljor/apelsinolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

GSO-GB

Växtoljor/tallolja

Sverige

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Växtoljor/raps- och rybsfröolja

Spanien

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Växtoljor/sojaolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Växtoljor/grönmyntaolja

Sverige

XED-FR

Växtoljor/solrosolja

Spanien

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Växtoljor/timjanolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

Växtoljor/ylangylangolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

IAS-SE

Kvassia

Italien

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Extrakt av marina alger

Italien

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Alger

Italien

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Extrakt av röd ek, fikonkaktus, sumak (Rhus aromatica), röd mangrove

Polen

 

Extrakt av Menta piperata

Polen

 

Extrakt av teträd

Lettland

 

GRUPP 3

HUVUDRAPPORTÖR: DANMARK

Verksamt ämme

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Kitosan

Danmark

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Gelatin

Danmark

MIB-NL

Hydrolyserat protein

(se även grupp 6.2)

Grekland

SIC-IT

GRUPP 4

HUVUDRAPPORTÖR: FÖRENADE KUNGARIKET

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

1-Dekanol

Italien

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Aluminiumsulfat

Spanien

FER-GB

GSO-GB

Kalciumklorid

Spanien

FBL-DE

Kalciumhydroxid

Spanien

PZD-NL

Kolmonoxid

Förenade kungariket

 

Koldioxid

Anmält som insektsmedel/desinfektionsmedel

Förenade kungariket

FBL-DE

EDTA och salter av detta

Ungern

DKI-NL

Fettalkoholer/alifatiska alkoholer

Italien

JSC-GB

Järnsulfat

Förenade kungariket

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kiselgur (diatoméjord)

Grekland

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

Spanien

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Paraffinolja

Grekland

FBL-DE

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-88-4)

Grekland

BPO-GB

SUN-BE

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-89-5))

Grekland

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-97-5)

Grekland

BPO-GB

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-46-7)

Grekland

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-54-7)

Grekland

CVX-BE

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-55-8/64742-54-7)

Grekland

SAG-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-55-8)

Grekland

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-65-0)

Grekland

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 72623-86-0)

Grekland

TOT-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 8012-95-1)

Grekland

AVA-AT

Paraffinolja/(CAS-nr 8042-47-5)

Grekland

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Paraffinolja/(CAS-nr 97862-82-3)

Grekland

TOT-FR

TOT-FR

Petroleumoljor

Spanien

FBL-DE

Petroleumoljor/(CAS-nr 64742-55-8/64742-57-7)

Spanien

GER-FR

Petroleumoljor/(CAS-nr 74869-22-0)

Spanien

CVX-BE

RLE-ES

Petroleumoljor/(CAS-nr 92062-35-6)

Spanien

RML-IT

Kaliumpermanganat

Spanien

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Aluminiumsilikat (kaolin)

Ungern

PPP-FR

Natriumaluminiumsilikat

Anmält som avskräckningsmedel

Ungern

FLU-DE

Svavel

Frankrike

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Svavelsyra

Frankrike

NSA-GB

Kalciumkarbonat

Spanien

 

GRUPP 5

HUVUDRAPPORTÖR: SPANIEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

2-Fenylfenol

Spanien

BCH-DE

Etanol

Frankrike

CGL-GB

Eten (etylen)

Förenade kungariket

BRM-GB

COL-FR

GRUPP 6

Grupp 6.1

HUVUDRAPPORTÖR: BELGIEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumammoniumsulfat

Portugal

SPL-GB

Ammoniumacetat

Portugal

LLC-AT

Antrakinon

Belgien

TOM-FR

Benolja

Anmält som avskräckningsmedel

Belgien

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kalciumkarbid

Portugal

CFW-DE

Citronellol

Anmält som avskräckningsmedel

(se även grupp 2.2)

Förenade kungariket

ASU-DE

CAL-FR

Denatoniumbensoat

Portugal

ASU-DE

MFS-GB

Dodekylalkohol

Portugal

SEI-NL

Lanolin

Slovakien

 

Metylnonylketon

Belgien

PGM-GB

Styren- och akrylamidpolymerer

Slovakien

 

Polyvinylacetat

Slovakien

 

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/blodmjöl

Belgien

GYL-SE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/essentiella oljor

Belgien

BAR-GB

Trimetylaminhydroklorid

Belgien

LLC-AT

Avskräckningsmedel (smakämnen) av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung/extrakt av livsmedelskvalitet/fosforsyra och fiskmjöl

Belgien

 

2-Hydroxietyl-butylsulfid

Polen

 

Asfalter

Polen

 

Grupp 6.2

HUVUDRAPPORTÖR: GREKLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Ammoniumbitumensulfonat

Ungern

 

Daphneolja

Slovenien

FLU-DE

Hydrolyserat protein

Anmält som avskräckningsmedel (se även grupp 3)

Grekland

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Kalksten i pulverform

Österrike

 

Olein

Ungern

 

Kvartssand

Österrike

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fettsyror, fiskolja

Grekland

ASU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fiskolja

Grekland

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Grekland

KWZ-AT

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallolja (CAS-nr 8016-81-7)

Grekland

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallråolja (CAS-nr 93571-80-3)

Grekland

ASU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallolja (tallsyra)

Grekland

 

Urea

(se även grupp 1)

Grekland

PHY-GR

Kininhydroklorid

Ungern

 

DEL B

HUVUDRAPPORTÖR: ÖSTERRIKE

RAPPORTERANDE MEDLEMSSTAT: ÖSTERRIKE

(Tjeckien, Polen och Italien skall betraktas som rapporterande medlemsstater med skyldighet att samarbeta med Österrike vid utvärderingen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 16)

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl-acetat

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl-acetat; (7E,9E)-dodekadienyl-acetat

 

SHC-FR

(7Z,11E)-Hexadekadien-1-yl-acetat

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadekadien-1-yl-acetat; (7Z,11E)-hexadekadien-1-yl-acetat

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-yl-acetat

 

RUS-GB

(E)-11-Tetradekenylacetat

 

SEI-NL

(E)-8-Dodekenylacetat

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-Dodekenylacetat

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-Dodekenylacetat; (Z)-8-dodekenol

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-8-Dodekenylacetat; (E/Z)-9-dodeken-1-ol; (Z)-11-tetradeken-1-yl-acetat

 

TRF-DE

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadekenal

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadekenal; (Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

 

LLC-AT

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-Hexadecen-11-ynyl-acetat

 

SDQ-ES

(Z)-13-Oktadekenal

 

SEI-NL

(Z)-7-Tetradekenal

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenol

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenylacetat

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenylacetat; dodekan-1-ylacetat

 

ISA-IT

(Z)-9-Dodekenylacetat

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-Dodekenylacetat; dodekan-1-ylacetat

 

ISA-IT

(Z)-9-Hexadekenal

 

SEI-NL

(Z)-9-Hexadekenal; (Z)-11-hexadecenal; (Z)-13-oktadekenal

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-Tetradekenylacetat

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-Trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol (farnesol)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-yl-isobutyrat

 

SHC-FR

1,4-Diaminobutan (putrescin)

Österrike

LLC-AT

1,7-Dioxaspiro-5,5-undekan

 

VIO-GR

1-Tetradekanol

 

SEI-NL

2,6,6-Trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en (alfa-pinen)

 

SHC-FR

3,7,7-Trimetylbicyklo[4.1.0]hept-3-en (3-karen)

 

 

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (nerolidol)

 

CAL-FR

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (geraniol)

 

CAL-FR

5-Deken-1-ol

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Deken-1-yl-acetat

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Deken-1-yl-acetat; 5-deken-1-ol

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E)-8, 10-Dodekadien-1-yl-acetat

 

 

Dodekan-1-ylacetat

 

 

(E)-9-Dodeken-1-yl-acetat

 

 

(E)-8-Dodeken-1-yl-acetat

 

 

2-Metyl-6-metylen-2,7-oktadien-4-ol (ipsdienol)

 

 

4,6,6-Trimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)

 

 

2-Etyl-1,6-dioxaspiro-(4,4)-nonan (chalcogran)

 

 

(1R)-1,3,3-Trimetyl-4,6-dioxatricyklo[3.3.1.02,7]nonan (lineatin)

 

 

(E,Z)-8,10-Tetradekadienyl

 

 

2-Etyl-1,6-dioxaspiro-(4,4)-nonan

 

 

2-Metoxipropan-1-ol

 

 

2-Metoxipropan-2-ol

 

 

2-Metyl-3-buten-2-ol

 

 

(E)-2-Metyl-6-metylen-2,7-oktadien-1-ol(myrcenol)

 

 

(E)-2-Metyl-6-metylen-3,7-oktadien-2-ol(isomyrcenol)

 

 

2-Metyl-6-metylen-7-okten-4-ol (ipsenol)

 

 

3-Metyl-3-buten-1-ol

 

 

Etyl-2,4-dekadienoat

 

 

p-Hydroxibensoesyrametylester

 

 

p-Hydroxibensoesyra

 

 

1-Metoxi-4-propenylbensen (anetol)

 

 

1-Metyl-4-isopropylidencyklohex-1-en (terpinolen)

 

 

DEL C

HUVUDRAPPORTÖRER: NEDERLÄNDERNA, SVERIGE

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Danmark

 

Bacillus sphaericus

Frankrike

SUM-FR

Bacillus subtilis stam IBE 711

Tyskland

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Italien

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italien

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Danmark

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Italien

SUM-FR

Bakulovirus GV

Tyskland

 

Beauveria bassiana

Tyskland

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Tyskland

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Tyskland

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Nederländerna

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Finland

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estland

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Sverige

 

Streptomyces griseoviridis

Estland

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Sverige

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Sverige

BBI-SE

Trichoderma viride

Frankrike

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Nederländerna

ARC-NL

Verticillium lecanii

Nederländerna

KBS-NL

DEL D

HUVUDRAPPORTÖR: TYSKLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfid

Tyskland

CAT-PT

DET-DE

Brodifakum

Italien

PEL-GB

Bromadiolon

Sverige

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Kloralos

Portugal

PHS-FR

Klorfasinon

Spanien

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenakum

Finland

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnesiumfosfid

Tyskland

DET-DE

Trikalciumfosfat

Tyskland

CHM-FR

Zinkfosfid

Tyskland

CFW-DE

Kolmonoxid

Italien

 

DEL E

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfid

Tyskland

DET-DE

UPL-GB

Magnesiumfosfid

Tyskland

DET-DE

UPL-GB

DEL F

HUVUDRAPPORTÖR: NEDERLÄNDERNA

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Didekyldimetylammoniumklorid

Nederländerna

LON-DE

Formaldehyd

Anmält som desinfektionsmedel

Nederländerna

PSD-GB

Glutaraldehyd

Belgien

BAS-DE

HBTA (högkokande tjärsyra)

Anmält som desinfektionsmedel

Irland

JEY-GB

Väteperoxid

Finland

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Perättiksyra

Nederländerna

SOL-GB

Foxim

Finland

BCS-DE

Natriumhypoklorit

Nederländerna

SPU-DE

Natriumlarylsulfat

Nederländerna

ADC-DE

Natrium p-toluensulfonkloramid

Nederländerna

PNP-NL

DEL G

HUVUDRAPPORTÖR: POLEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

2-Metoxi-5-nitrofenol natriumsalt

Polen

 

(3-Bensyloxykarbonyl-metyl)-2-bensotiazolinon (bensolinon)

Slovakien

 

Kumylfenol

Polen

 

Restprodukter från destillering av fett

Tjeckien

 

Flufenzin

Ungern

 

Flumetsulam

Slovakien

 

Etandial (glyoxal)

Polen

 

Hexametylentetramin (urotropin)

Slovakien

 

Lactofen

Tjeckien

 

Propisoklor

Ungern

 

2-Merkaptobensotiazol

Polen

 

Biohumus

Polen

 

Di-1-p-menthen

Polen

 

Jasmonsyra

Ungern

 

N-Fenylftalamidsyra

Ungern

 

Kopparkomplex: 8-hydroxiquinolin med salicylsyra

Polen

 

1,3,5-Tir-(2-hydroxyetyl)-hexa-hydro-s-triazyn

Polen

 


(1)  De verksamma ämnen som saknar uppgift om anmälare i kolumn C är verksamma ämnen i enlighet med artikel 1.1 b i denna förordning.


BILAGA II

Förteckning över anmälare, koder, namn och adresser

Kod

Namn

Adress

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département ”Homologations et Règlementation”

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


BILAGA III

Samordnande myndighet i medlemsstaten (kompletterande upplysningar finns på Internet: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

ÖSTERRIKE

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIEN

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CYPERN

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TJECKIEN

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANKRIKE

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNGERN

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIEN

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LETTLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVAKIEN

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIEN

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SVERIGE

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


BILAGA IV

Organisationer i medlemsstaterna som skall kontaktas för ytterligare upplysningar om betalning av de avgifter som avses i artikel 30 och som är betalningsmottagare för dessa avgifter

 

ÖSTERRIKE

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIEN

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CYPERN

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TJECKIEN

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANKRIKE

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNGERN

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIEN

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LETTLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVAKIEN

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIEN

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SVERIGE

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


BILAGA V

Uppgifter som skall anmälas av producenter i de nya medlemsstaterna

Anmälan skall göras i pappersform och via e-post.

Den skall innehålla följande uppgifter:

1.

UPPGIFTER OM ANMÄLAREN

1.1

Tillverkaren av det verksamma ämnet enligt definitionen i artikel 2.b i förordning (EG) nr 1112/2002 (namn och adress, inklusive anläggningens adress).

1.2

Namn och adress till producenten enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1112/2002, inklusive namnet på den (fysiska) person som ansvarar för anmälan och övriga förpliktelser som följer av den här förordningen.

1.2.1

a)

Telefon:

b)

Fax:

c)

E-postadress:

1.2.2

a)

Kontaktperson:

b)

Kontaktperson 2:

2.

INFORMATION FÖR ATT UNDERLÄTTA IDENTIFIERING

2.1

Trivialnamn (föreslaget eller ISO-godkänt). Ange i förekommande fall också vilka varianter av ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren. När det gäller mikroorganismer anges art och i förekommande fall underart.

2.2

Kemisk beteckning (IUPAC- och CAS-namn) (i förekommande fall).

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns).

2.4

Empirisk formel, strukturformel och molekylvikt (i förekommande fall).

2.5

Alla ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för att underlätta identifieringen, exempelvis framställnings- eller extraktionsmetoden eller ursprunget för det material ur vilket ämnet framställs.

2.6

Det verksamma ämnets renhet i g/kg eller g/l (i förekommande fall).

3.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

3.1

En förteckning för varje medlemsstat över de grödor/användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet för närvarande är tillåtna eller används.

4.

FÖRSÄKRAN

Anmälaren förbinder sig att till den ansvariga samordnande myndigheten i den rapporterande medlemsstaten sända in dokumentationen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 i förordning (EG) nr 2229/2004.

Anmälaren förklarar sig vara medveten om att han måste erlägga en avgift till medlemsstaten då den fullständiga dokumentationen lämnas in.

Anmälaren intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Anmälaren intygar att han vid behov kommer att bifoga ett intyg på att tillverkaren har utsett honom till sin exklusiva företrädare när det gäller att följa bestämmelserna i denna förordning.

Underskrift (av den person som är behörig att företräda den tillverkare som anges i 1.1).


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2230/2004

av den 23 december 2004

om genomförandebestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller nätverkssamarbetet mellan organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 36.3 i denna,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Nätverkssamarbetet mellan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och de organisationer som i medlemsstaterna är verksamma inom de områden som omfattas av myndighetens uppdrag är en av grundprinciperna för dess verksamhet. Tilllämpningen av denna princip, såsom den är fastlagd i artikel 36.1 och 36.2 i förordning (EG) nr 178/2002, bör preciseras på ett sådant sätt att den kan fungera effektivt.

(2)

Vissa organisationer i medlemsstaterna har samma uppgifter som myndigheten. Nätverksverkssamarbetet bör göra det lättare att skapa en ram för vetenskapligt samarbete som möjliggör utbyte av information och kunskaper, kartläggning av gemensamma uppgifter och optimerad användning av resurser och expertis. Det är också viktigt att på gemenskapsnivå underlätta en sammanställning av de uppgifter som dessa organisationer samlar in om livsmedel och foder.

(3)

Eftersom dessa organisationer i vissa fall kan få i uppgift att hjälpa myndigheten i dess uppdrag av allmänt intresse enligt förordning (EG) nr 178/2002, är det viktigt att de utses av medlemsstaterna på grundval av kriterier om vetenskaplig och teknisk kompetens, effektivitet och oberoende.

(4)

Medlemsstaterna måste inför myndigheten visa att de följer kriterierna för att de behöriga organisationerna skall kunna föras upp på den förteckning som upprättas av myndighetens styrelse.

(5)

Medlemsstaterna måste också ange de utsedda behöriga organisationernas särskilda kompetensområden för att underlätta nätverkssamarbetet. Då myndigheten utarbetar yttrandena om tillstånd för genetiskt modifierade livsmedel och foder, kan den sålunda enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (2) anmoda den organisation i en medlemsstat som är behörig att utvärdera livsmedel och foder att bedöma säkerheten hos livsmedel och foder enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002.

(6)

Enligt artikel 27.4 c i förordning (EG) nr 178/2002 är det viktigt att den rådgivande gruppen kan garantera ett nära samarbete mellan myndigheten och medlemsstaternas behöriga myndigheter genom att främja att de organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av myndighetens uppdrag kan verka inom europeiska nätverk.

(7)

De uppgifter som de behöriga organisationerna ges av myndigheten bör syfta till att hjälpa denna i dess uppdrag att lämna vetenskapliga och tekniska bidrag till gemenskapens politik och lagstiftning utan att det inverkar på myndighetens ansvar att fullgöra de uppgifter som den åläggs i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002.

(8)

Ekonomiskt stöd bör ges utifrån kriterier som garanterar att stödet effektivt bidrar till att myndighetens uppgifter fullgörs och att gemenskapens prioriteringar genomförs i fråga om vetenskapligt och tekniskt stöd på de berörda områdena.

(9)

Det är viktigt att rent allmänt garantera att de uppgifter som myndigheten ger nätverkets medlemsorganisationer fullgörs på en vetenskapligt och tekniskt hög kvalitetsnivå och att det sker effektivt, bl.a. med hänsyn till tidsgränser, och utan påverkan. Myndigheten bör emellertid fortfarande vara ansvarig för tilldelningen av uppgifter till de behöriga myndigheterna och för uppföljningen av uppgifterna.

(10)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Behöriga organisationer utsedda av medlemsstaterna

1.   De behöriga organisationer som utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 36.2 i förordning (EG) nr 178/2002 skall uppfylla följande kriterier:

a)

De skall ge vetenskapligt och tekniskt stöd på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”), främst de områden som har en direkt eller indirekt inverkan på livsmedels- och fodersäkerhet. Detta stöd omfattar särskilt insamling och analys av uppgifter i samband med kartläggning och bedömning av risker samt riskexponering, bedömning av livsmedels- och fodersäkerhet, vetenskapliga och tekniska undersökningar samt vetenskapligt och tekniskt bistånd till riskhanterarna.

b)

De skall vara juridiska personer med mål av allmänt intresse och de skall inom ramen för sin organisation ha särskilda förfaranden och regler som garanterar att de uppgifter som myndigheten kan ge dem fullgörs med oberoende och integritet.

c)

De skall ha en erkänt hög vetenskaplig eller teknisk kompetensnivå på ett eller flera områden som omfattas av myndighetens uppdrag, särskilt de som har en direkt eller indirekt inverkan på livsmedels- och fodersäkerhet.

d)

De skall kunna arbeta inom ett närverk med sådana vetenskapliga uppgifter som nämns i artikel 3 i denna förordning och effektivt kunna fullgöra de slags uppgifter som nämns i artikel 4 i denna förordning och som myndigheten kan ge dem.

2.   Medlemsstaterna skall till myndigheten sända de utsedda organisationernas namn och andra uppgifter, de handlingar som visar att dessa organisationer uppfyller kriterierna i punkt 1 samt uppgift om deras särskilda kompetensområden. En kopia skall sändas till kommissionen. Särskilt med avseende på tilllämpningen av artiklarna 6.3 b och 18.3 b i förordning (EG) nr 1829/2003 skall medlemsstaterna överlämna namn och andra uppgifter gällande de behöriga organisationerna för bedömning av genetiskt modifierade livsmedels och foders säkerhet.

När den utsedda organisationen ingår i ett nätverk skall det nämnas och villkoren för nätverkssamarbetet närmare anges.

Om det bara är en särskild del av den utsedda organisationen som kan arbeta inom ett nätverk med vetenskapliga uppgifter eller utföra de uppgifter som myndigheten ger dem, skall detta påpekas av medlemsstaterna.

3.   Om de utsedda organisationerna inte längre uppfyller kriterierna i punkt 1, skall medlemsstaterna återkalla deras uppdrag och omedelbart informera myndigheten, med kopia till kommissionen, och ange skälen till detta.

Medlemsstaterna skall regelbundet och minst vart tredje år revidera förteckningen över de utsedda organisationerna.

Artikel 2

Förteckning över de behöriga organisationerna

1.   Myndigheten skall förvissa sig om att de organisationer som medlemsstaterna har utsett uppfyller kraven i artikel 1.1. Om nödvändigt skall medlemsstaterna genom en motiverad begäran uppmanas att komplettera handlingarna i artikel 1.2.

2.   På grundval av det förfarande som avses i punkt 1 skall myndighetens styrelse på förslag av verkställande direktören upprätta en förteckning över de behöriga organisationerna med uppgift om deras särskilda kompetensområden, särskilt när det gäller bedömningen av genetiskt modifierade livsmedels och foders säkerhet.

3.   Den förteckning som avses i punkt 2 (nedan kallad ”förteckningen”) skall publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, serie C.

4.   Förteckningen skall uppdateras regelbundet på förslag av myndighetens verkställande direktör med beaktande av de revideringar och nya förslag till utnämning som kommit från medlemsstaterna.

Artikel 3

Nätverkssamarbetet mellan myndigheten och organisationerna i förteckningen

1.   Myndigheten skall uppmuntra nätverkssamarbetet med organisationerna i förteckningen, så att ett aktivt vetenskapligt samarbete främjas på de områden som omfattas av myndighetens uppdrag, särskilt de som har en direkt eller indirekt verkan på livsmedels- och fodersäkerhet.

På grundval av arbetet inom dess rådgivande grupp skall myndigheten för detta ändamål identifiera uppgifter av gemensamt vetenskapligt intresse som kan fullgöras inom nätverkets ram. Det arbete som utförs inom den rådgivande gruppens ram skall beakta de förslag som kommer från organisationerna i förteckningen.

I enlighet med artikel 27.4 c i förordning (EG) nr 178/2002 skall den rådgivande gruppen bidra till nätverkssamarbetet.

2.   Kommissionen och myndigheten skall samarbeta för att undvika vetenskapligt och tekniskt dubbelarbete på gemenskapsnivå.

Artikel 4

Uppgifter som kan ges organisationerna i förteckningen

1.   Utan att det inverkar på det uppdrag och utförandet av de uppgifter som åligger myndigheten enligt förordning (EG) nr 178/2002 kan den ge en eller flera organisationer i förteckningen uppgifter vars syfte är att ge myndigheten ett vetenskapligt och tekniskt stöd, förutsatt att organisationerna lämnar sitt medgivande.

2.   Den rådgivande gruppen skall tillse att det blir en god överensstämmelse mellan myndighetens krav på bidrag från de organisationer som förekommer i förteckningen och organisationernas inriktning så att dessa kan uppfylla kraven. Den verkställande direktören skall för den skull ge den rådgivande gruppen all nödvändig information.

3.   Följande uppgifter kan ges till organisationerna i förteckningen, antingen till en av dem eller till flera gemensamt:

Sprida goda erfarenheter och förbättra metoderna för insamling och analys av vetenskapliga och tekniska uppgifter, framför allt för att underlätta jämförbarheten och göra det lättare att sammanställa dem på gemenskapsnivå.

Samla in och analysera särskilda uppgifter enligt en gemensam prioritering, särskilt de gemenskapsprioriteringar som ingår i myndighetens arbetsprogram, och i de fall där kommissionen behöver vetenskapligt stöd från myndigheten i frågor av brådskande karaktär, särskilt inom ramen för den allmänna planen för krishantering enligt artikel 55 i förordning (EG) nr 178/2002.

Samla in och analysera uppgifter som underlättar myndighetens riskbedömning, bl.a. bedömning av nutritionsfrågor i förhållande till gemenskapens livsmedelslagstiftning, särskilt kompilering eller bearbetning av vetenskapliga uppgifter om ämnen, behandlingar, livsmedel eller foder, beredningar, organismer eller främmande ämnen som kan vara förenade med en hälsorisk liksom insamling och analys av uppgifter om EU-medborgarnas exponering för en hälsorisk i samband med livsmedel eller foder.

Producera vetenskapliga uppgifter eller arbeten som bidrar till den riskbedömning, bl.a. bedömning av nutritionsfrågor i förhållande till gemenskapens livsmedelslagstiftning, för vilken myndigheten är ansvarig. Detta slags uppgifter skall svara mot konkreta problem som konstaterats under myndighetens arbete, främst kommitténs och de permanenta vetenskapliga panelernas, och inte överlappa vare sig gemenskapens forskningsprojekt eller uppgifter och undersökningar som näringslivet skall tillhandahålla, främst inom ramen för tillståndsförfarandena.

Förbereda myndighetens vetenskapliga utlåtanden, bl.a. utföra förberedande arbete i samband med bedömning av tillståndsärenden.

Förbereda harmoniseringen av metoderna för riskbedömningen.

Utbyta uppgifter av gemensamt intresse, t.ex. genom inrättandet av databanker.

Genomföra de uppgifter som föreskrivs i artikel 6 och artikel 18.3 b i förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 5

Ekonomiskt stöd

1.   Myndigheten kan besluta om ekonomiskt stöd till de uppgifter som ges organisationerna i förteckningen då de på ett särskilt sätt kan bidra till fullgörandet av myndighetens uppgifter eller till genomförandet av prioriteringar i dess arbetsprogram eller i de fall då kommissionen kräver att myndigheten agerar i brådskande situationer, framför allt i krissituationer.

2.   Det ekonomiska stödet skall utgå i form av bidrag som fastställs och beviljas i enlighet med budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.

Artikel 6

Harmoniserade kvalitetskriterier och genomförandebestämmelser

1.   Efter samråd med kommissionen skall myndigheten besluta om de harmoniserade kvalitetskriterierna för de uppgifter som den anförtror åt organisationerna i förteckningen, och främst följande:

a)

Kriterier som garanterar att uppgifterna genomförs på en vetenskapligt och tekniskt hög kvalitetsnivå, särskilt vad gäller den vetenskapliga eller tekniska kompetensen hos den personal som skall utföra uppgiften.

b)

Kriterier för resurser som kan anslås till utförandet av dessa uppgifter, främst de som gör det möjligt att utföra en uppgift inom föreskriven tid.

c)

Kriterier för gällande regler och förfaranden som garanterar att en viss kategori uppgifter kommer att utföras med oberoende och integritet och med respekt för principen om konfidentiella uppgifter.

2.   De exakta villkoren för genomförande av de uppgifter som anförtros organisationerna i förteckningen skall fastställas i överenskommelserna mellan myndigheten och var och en av de berörda organisationerna.

Artikel 7

Kontroll av genomförandet av uppgifterna

Myndigheten skall tillse att de uppgifter som anförtros organisationerna i förteckningen utförs korrekt. Den skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förvissa sig om att kriterierna och villkoren i artikel 6 följs. Om så inte är fallet skall myndigheten tillgripa korrigeringsåtgärder. Om nödvändigt kan den låta ersätta organisationen.

Då det handlar om uppgifter för vilka det utgår bidrag skall sanktionerna i myndighetens budgetförordning och dess genomförandebestämmelser tillämpas.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2231/2004

av den 23 december 2004

om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 119/97 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand, och om avslutande av registrering av sådan import enligt förordning (EG) nr 844/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 13 i denna,

efter att ha hört rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Genom förordning (EG) nr 119/97 (2) (nedan kallad ”den ursprungliga förordningen”) införde rådet slutgiltiga antidumpningstullar på mellan 32,5 % och 39,4 % på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina. Dessa tullsatser omfattade andra ringpärmsmekanismer än sådana med 17 eller 23 ringar medan mekanismer med 17 och 23 ringar omfattades av en tullsats motsvarande skillnaden mellan minimiimportpriset på 325 euro per 1 000 enheter och priset fritt gemenskapens gräns före tullklarering i de fall det senare var lägre än minimiimportpriset.

(2)

Genom förordning (EG) nr 2100/2000 ändrade och höjde rådet ovannämnda tullar för vissa andra ringpärmsmekanismer än sådana med 17 eller 23 ringar till följd av en undersökning enligt artikel 12 i grundförordningen. De ändrade tullsatserna låg på mellan 51,2 % och 78,8 %.

(3)

Genom förordning (EG) nr 2074/2004 (3) förlängdes gällande antidumpningsåtgärder med fyra år.

(4)

Genom förordning (EG) nr 844/2004 (4) (nedan kallad ”förordningen om inledande”) inledde kommissionen i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen den 29 april 2004 på eget initiativ en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 119/97 om import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand, och om registrering av sådan import. Kommissionen hade tillgång till tillräcklig påtaglig bevisning om betydande förändringar i handelsmönstret för export av ringpärmsmekanismer från Kina och Thailand till EU efter införandet av åtgärder beträffande import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina. Förändringen i handelsmönstret påstods bero på att ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina omlastats i Thailand. Dessutom fanns tillräcklig påtaglig bevisning om att de positiva verkningarna av den gällande antidumpningstullen på vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina undergrävdes såväl i fråga om kvantiteter som i fråga om priser och att det förelåg dumpning i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts.

(5)

Den berörda produkten är, såsom fastställs i den ursprungliga förordningen, vissa ringpärmsmekanismer som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00. Dessa ringpärmsmekanismer består av två rektangulära stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar gjorda av ståltråd är fastsatta och vilka hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen.

B.   UNDERSÖKNING

(6)

Kommissionen underrättade officiellt myndigheterna i Kina och Thailand samt tillverkare/exportörer i Thailand och Kina och de importörer i gemenskapen som den visste var berörda från det att undersökningen inleddes. Frågeformulär skickades till tillverkarna/exportörerna i Thailand och Kina samt till importörerna i gemenskapen. Berörda parter gavs tillfälle att inom den i förordningen om inledande angivna tidsfristen skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Kommissionen anordnade även ett möte med företrädare för Thailands regering.

(7)

En tillverkare/exportör i Thailand och dess närstående kinesiska tillverkande exportör besvarade frågeformuläret till fullo. Två andra kinesiska tillverkande exportörer hävdade att deras försäljning till Thailand var obefintlig eller mycket begränsad och lämnade därför inget svar eller otillräcklig information. Även tre importörer i gemenskapen besvarade frågeformuläret. Kommissionen utförde kontrollbesök på plats hos följande tillverkare/exportörer:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thailand (”TSI”)

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (”WHS”)

(8)

Undersökningsperioden omfattade perioden från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2003 (nedan kallad ”undersökningsperioden”). För undersökningen av förändringen i handelsmönstret inhämtades uppgifter för perioden från och med 2000 till och med undersökningsperiodens slut.

C.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

(9)

TSI, den enda exportören av ringpärmsmekanismer i Thailand, grundades 1998, dvs. ett år efter det att antidumpningstullarna införts på vissa ringpärmsmekanismer från Kina. Företaget är ett dotterbolag till WHS som är ett företag för handel med ringpärmsmekanismer baserat i Hong Kong och som även äger en anläggning för produktion av ringpärmsmekanismer i Kina. Enligt Eurostat motsvarade exporten från TSI till gemenskapen under undersökningsperioden 100 % av gemenskapens import från Thailand. På grundval av dessa uppgifter och i brist på bevis på motsatsen drogs slutsatsen att TSI var den enda exportören av ringpärmsmekanismer i Thailand.

(10)

Undersökningen visade att det thailändska företaget i inledningsfasen, efter det att TSI hade startat verksamhet i Thailand, endast monterade komponenter för ringpärmsmekanismer som importerats från WHS kinesiska produktionsanläggning och sedan exporterade de färdiga ringpärmsmekanismerna till gemenskapen.

(11)

Det finns emellertid bevisning för att WHS gradvis flyttade över till TSI hela produktionen av ringpärmsmekanismer som omfattades av de befintliga antidumpningsåtgärderna. WHS flyttade både personal och all nödvändig maskinell utrustning, även utrustning för elektroplätering, från produktionsanläggningen i Kina. All nödvändig maskinell utrustning för produktion av ringpärmsmekanismer fanns tillgänglig för TSI redan 2002.

(12)

Dessutom kunde ingen ytterligare bevisning konstateras för att TSI fortsatte att importera komponenter för ringpärmsmekanismer från Kina under undersökningsperioden.

(13)

Vidare konstaterades att den mängd råmaterial (till skillnad från komponenter) som importerades av TSI var tillräcklig för att producera den mängd ringpärmsmekanismer som exporterades till gemenskapen under undersökningsperioden. Samtidigt som TSI:s egen produktion av ringpärmsmekanismer ökade skedde en ökning av mängden råmaterial som importerades till Thailand av TSI mellan 2000 och 2002; denna import var oförändrad under 2002 och 2003. Tillgängliga uppgifter om importen av råmaterial under det första halvåret 2004 tyder också på en oförändrad produktion under den perioden jämfört med 2003.

(14)

Undersökningen visade att TSI åtminstone från och med den 1 januari 2003, dvs. från undersökningsperiodens början, på egen hand faktiskt kunde producera den mängd ringpärmsmekanismer som exporterades till EU. Slutsatsen drogs därför att TSI måste betraktas som äkta tillverkare av vissa ringpärmsmekanismer. Under dessa förhållanden betraktas omlastningen av ringpärmsmekanismer via Thailand inte ha skett under undersökningsperioden.

(15)

På grundval av dessa uppgifter anses också att de undersökta företagen inte uppfyllde kriterierna i artikel 13.2 i grundförordningen eftersom TSI inte utför hopsättningsverksamhet. Denna slutsats bygger på tolkningen av artikel 13.2 som lex specialis för hopsättningsverksamhet.

D.   AVSLUTANDE AV UNDERSÖKNINGEN

(16)

Mot bakgrund av ovanstående resultat och överväganden förefaller det lämpligt att pågående undersökning om kringgående avslutas. Registreringen av import av vissa ringpärmsmekanismer som införts genom förordningen om inledande bör därför upphöra och förordningen upphöra att gälla.

(17)

Berörda parter hördes avseende det föreslagna tillvägagångssättet och hade inga invändningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den undersökning som kommissionen inledde genom förordning (EG) nr 844/2004 rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom förordning (EG) nr 119/97 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand, och om registrering av sådan import avslutas härmed.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall upphöra med den registrering av importen som införts genom artikel 2 i förordning (EG) nr 844/2004.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 844/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 22, 24.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2100/2000 (EGT L 250, 5.10.2000, s.1).

(3)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 11.

(4)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 67.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/71


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2232/2004

av den 23 december 2004

om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende altrenogest, beklometason-diproprionat, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitanseskvioleat och toltrazuril

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), särskilt artiklarna 2, 3 och 4 tredje stycket i denna,

med beaktande av yttrandena från Europeiska läkemedelsmyndigheten och Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste man utvärdera samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

(2)

Substansen altrenogest infördes, i enlighet med rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (2) i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 för svin och hästdjur, men endast för zootekniska ändamål, i avvaktan på att de vetenskapliga studierna skulle slutföras. Dessa studier har nu slutförts och altrenogest bör därför införas i bilaga I till den förordningen.

(3)

Substansen beklometason-diproprionat bör införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 för hästdjur men får endast användas för inhalation.

(4)

Substanserna kloprostenol och r-kloprostenol har införts i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 för nötkreatur, svin och hästdjur. Införandet i den bilagan bör utvidgas till att omfatta getarter.

(5)

Substansen sorbitanseskvioleat är nära besläktad med sorbitantrioleat som ingår i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 för alla livsmedelsproducerande djurarter. Andra sorbitanestrar har godkänts som livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv nr 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (3), och de ingår därmed i bilaga II till förordning (EG) nr 2377/90 för alla livsmedelsproducerande djurarter. Dessa sorbitanestrar är sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492), sorbitanmonolaurat (E493), sorbitanmonooleat (E494) och sorbitanmonopalmitat (E495). Sorbitanseskvioleat bör därför också införas i bilaga II till den förordningen för alla livsmedelsproducerande djurarter.

(6)

Substansen toltrazuril har införts i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 för höns, kalkon och svin. För att möjliggöra att de vetenskapliga studierna slutförs i avsikt att utvidga införandet till att omfatta även nötkreatur bör toltrazuril införas i bilaga III till den förordningen, men inte för djur som producerar mjölk för human konsumtion.

(7)

Förordning (EEG) nr 2377/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

När det gäller de tillstånd för utsläppande på marknaden som beviljats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (4) bör det fastställas en tillräckligt lång frist innan denna förordning börjar tillämpas så att medlemsstaterna kan göra de eventuella ändringar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i denna förordning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 22 februari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 19).

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (EUT L 262, 14.10.2003, s. 17).

(3)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. (Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).


BILAGA

A.   Följande substans(er) skall införas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90

6.   Medel som verkar på reproduktionssystemet

6.1   Progestogener

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

Gränsvärde

Målvävnader

Altrenogest  (1)

Altrenogest

Svin

1 μg/kg

Skinn och fett

0,4 μg/kg

Lever

Hästdjur

1 μg/kg

Fett

0,9 μg/kg

Lever”

B.   Följande substans(er) skall införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90

2.   Organiska kemiska substanser

Farmakologiskt verksamma substanser

Djurarter

Beklometason-diproprionat

Hästdjur (2)

Kloprostenol

Getter

r-kloprostenol

Getter

Sorbitanseskvioleat

Alla livsmedelsproducerande djur”

C.   Följande substans(er) skall införas i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90

2.   Antiparasitära medel

2.4   Medel mot protozoer

2.4.3   Triazintrionderivat

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

Gränsvärde

Målvävnader

Toltrazuril  (3)

Toltrazurilsulfon

Nötkreatur

100 μg/kg

Muskel

150 μg/kg

Fett

500 μg/kg

Lever

250 μg/kg

Njure”


(1)  Endast för zootekniska ändamål och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 96/22/EG.

(2)  Endast för inhalation.

(3)  De provisoriska gränsvärdena gäller inte efter 1.7.2006. Får inte användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/75


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2233/2004

av den 22 december 2004

om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella krigsförbrytartribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift (1), särskilt artikel 10a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 innehåller en förteckning över personer vars penningmedel och ekonomiska resurser har spärrats enligt den förordningen.

(2)

Kommissionen är bemyndigad att ändra den bilagan med beaktande av rådets beslut om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalens för f.d. Jugoslavien (ICTY) uppgift (2). Den gemensamma ståndpunkten genomförs genom rådets beslut 2004/900/GUSP (3) Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 315, 14.10.2004, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2004 (EUT L 339, 16.11.2004, s. 4).

(2)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Se sidan 108 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Följande personer skall strykas ur bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004:

1.

Bralo, Miroslav, född den 13 oktober 1967. Födelseort: Kretine i kommunen Vitez, Bosnien och Hercegovina. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.

2.

Milosevic, Dragomir, född den 4 februari 1942. Födelseort: Murgas i kommunen Ub, Serbien och Montenegro. Medborgare i Bosnien och Hercegovina.


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/77


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2234/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (3). Om världsmarknadspriset inte kan fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval av det senast fastställda priset.

(2)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de mest representativa för den internationella handeln. Det föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 16,508 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EGT L 210, 3.8.2001, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1486/2002 (EGT L 223, 20.8.2002, s. 3).


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/78


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2235/2004

av den 23 december 2004

om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 a och 27.15 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 27.1 och 27.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a, c, d, f, g och h i den förordningen och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga V till samma förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001.

(2)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(3)

Artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskriver att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(4)

De bidrag som fastställs i denna förordning får förutfastställas eftersom det för närvarande inte går att förutse situationen på marknaden under de kommande månaderna.

(5)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser. Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(6)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1676/2004 av den 24 september 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien (3), som gäller från och med den 1 oktober 2004, är bearbetade jordbruksprodukter som inte förtecknas i bilaga I till fördraget och som exporteras till Bulgarien inte berättigade till exportbidrag.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, och i artikel 1.1 och 1.2 förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga V till förordning (EG) nr 1260/2001, fastställs i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 1 och med verkan från och med den 1 oktober 2004 skall de bidragssatser som anges i bilagan inte vara tillämpliga på varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget när dessa exporteras till Bulgarien.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 24 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  EUT L 301, 28.9.2004, s. 1.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 24 december 2004 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

42,40

42,40


24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/81


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/116/EG

av den 23 december 2004

om ändring av rådets direktiv 82/471/EEG när det gäller tillägget av Candida guilliermondii

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder (1), särskilt artikel 6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Ansökan om godkännande har lämnats in för Candida guilliermondii, som odlats på substrat av vegetabiliskt ursprung som tillhör produktgruppen ”1.2.1 jäst, som odlats på substrat av vegetabiliskt ursprung” enligt bilagan till direktiv 82/471/EEG. Detta foder är en mikrobisk produkt som baseras på de uttjänta cellerna som återstår efter industriell produktion av citronsyra efter fermentering.

(2)

Vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder, vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har i ett yttrande av den 7 juni 2004 om användningen av denna produkt i foder dragit slutsatsen att användningen av Candida guilliermondii som odlats på substrat av vegetabiliskt ursprung (sockerrörsmolass) inte utgör någon risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

(3)

Av bedömningen av ansökan om tillstånd som lämnades in beträffande Candida guilliermondii framgår att produkten uppfyller kraven enligt artikel 6.2 i direktiv 82/471/EEG, enligt de villkor som anges i bilagan till detta direktiv.

(4)

Direktiv 82/471/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 82/471/EG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2005. Vidare skall de omedelbart till kommissionen översända texten till bestämmelserna tillsammans med en korrelationstabell där bestämmelserna jämförs med detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/104/EG (EUT L 295, 13.11.2003, s. 83).


BILAGA

I bilagan till direktiv 82/471/EEG skall produktgruppen 1.2.1 ersättas av följande:

Produktgruppens namn

Produktens namn

Produktens kemiska beteckning eller mikroorganismens namn

Näringssubstrat

(ev. specifikationer)

Produktens utmärkande egenskaper

Djurart

Särskilda bestämmelser

”1.2.1

Jäst som odlas på substrat av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

Alla jästsvampar

som framställs av de mikroorganismer som anges i kolumn 3 resp. 4

med uttjänta celler

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melass, drank, spannmål och produkter som innehåller stärkelse, fruktsafter, vassle, mjölksyra, hydrolyserande växtfibrer

 

Alla djurarter

 

Candida guilliermondii

Melass, drank, spannmål och produkter som innehåller stärkelse, fruktsafter, vassle, mjölksyra, hydrolyserande växtfibrer

Torrsubstans på minst 16 %

Slaktsvin”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/83


RÅDETS BESLUT

av den 29 november 2004

om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Lichtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och om godkännande och undertecknande av det tillhörande samförståndsavtalet

(2004/897/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 jämförd med artikel 300.2 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Furstendömet Lichtenstein om ett lämpligt avtal för att se till att Lichtenstein inför åtgärder som är likvärdiga med de åtgärder som tillämpas inom gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

(2)

Texten till det avtal som är resultatet av förhandlingarna överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som antagits av rådet. Texten åtföljs av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Furstendömet Lichtenstein,

(3)

Med förbehåll för att det senare ingås ett beslut om ingående av avtalet bör de två dokument som paraferades den 30 juli 2004 undertecknas och rådets godkännande av samförståndsavtalet bekräftas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med förbehåll för att det senare ingås ett beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Lichtenstein om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar bemyndigas rådets ordförande att utse de personer som skall ha rätt att med för Europeiska gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet och det tillhörande samförståndsavtalet samt de skrivelser från Europeiska gemenskapen som skall utväxlas i enlighet med artikel 21.2 i avtalet och sista stycket i samförståndsavtalet.

Samförståndsavtalet godkänns av rådet.

Texterna till avtalet och samförståndsavtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2004.

På rådets vägnar

L. J. BRINKHORST

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, nedan kallat ”Liechtenstein”,

eller antingen ”avtalsslutande part” eller ”avtalsslutande parter”, beroende på sammanhanget,

som på nytt bekräftar sitt gemensamma intresse av att vidareutveckla de nära banden mellan gemenskapen och Liechtenstein,

HAR ENATS OM ATT INGÅ FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Liechtensteinska betalningsombuds innehållande av särskild källskatt

1.   Särskild källskatt skall innehållas på de räntebetalningar till i artikel 4 avsedda faktiska betalningsmottagare med hemvist i en medlemsstat i Europeiska Unionen, nedan kallad ”medlemsstaten”, som görs av ett betalningsombud som är etablerat inom Liechtensteins territorium, om inte annat följer av artikel 2. Skattesatsen skall uppgå till 15 % under de tre första åren från och med den dag då detta avtal börjar tillämpas, 20 % under de tre därpå följande åren och 35 % därefter.

2.   Liechtenstein skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att betalningsombud etablerade inom Liechtensteins territorium utför de uppgifter som krävs för genomförandet av detta avtal och skall i synnerhet införa bestämmelser om förfaranden och påföljder.

Artikel 2

Frivilligt utlämnande av uppgifter

1.   Liechtenstein skall införa ett förfarande som gör det möjligt för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel 4 att undvika den särskilda källskatt som avses i artikel 1 genom att uttryckligen bemyndiga sitt betalningsombud i Liechtenstein att anmäla räntebetalningarna till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Ett sådant bemyndigande skall gälla betalningsombudets samtliga räntebetalningar till den faktiska betalningsmottagaren.

2.   De uppgifter som betalningsombudet skall lämna i fall av ett uttryckligt bemyndigande från den faktiska betalningsmottagaren skall åtminstone innefatta följande:

a)

Den faktiska betalningsmottagarens identitet och hemvist, fastställda i enlighet med artikel 5.

b)

Betalningsombudets namn och adress.

c)

Den faktiska betalningsmottagarens kontonummer eller, om sådant saknas, den räntebärande fordrans identifieringsnummer.

d)

Räntebetalningens belopp, beräknat i enlighet med artikel 3.

3.   Den behöriga myndigheten i Liechtenstein skall vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 2 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har hemvist. Uppgifterna skall vidarebefordras automatiskt och minst en gång om året, inom sex månader efter beskattningsårets utgång i Liechtenstein, och avse alla räntebetalningar gjorda under det året.

4.   Om den faktiska betalningsmottagaren väljer förfarandet för frivilligt utlämnande av uppgifter eller på något annat sätt deklarerar sina ränteinkomster från ett liechtensteinskt betalningsombud till skattemyndigheterna i den medlemsstat där han har hemvist, skall de berörda ränteinkomsterna beskattas i den medlemsstaten enligt samma skattesatser som gäller för liknande inkomster i den staten.

Artikel 3

Bedömningsgrund för innehållande av den särskilda källskatten

1.   Betalningsombudet skall innehålla särskild källskatt i enlighet med artikel 1.1 enligt följande:

a)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 a: på bruttobeloppet av den betalda eller krediterade räntan.

b)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 b eller d: på det ränte- eller intäktsbelopp som avses i artikel 7.1 b eller d.

c)

När det gäller räntebetalningar enligt artikel 7.1 c: på det räntebelopp som avses i det ledet.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall den särskilda källskatten dras av i proportion till den tid som den faktiska betalningsmottagaren innehaft fordran. Om betalningsombudet inte kan fastställa den tiden på grundval av de uppgifter ombudet erhållit, skall ombudet anse att den faktiska betalningsmottagaren innehaft fordran så länge som den har existerat, om inte den faktiska betalningsmottagaren lägger fram bevis för tidpunkten för förvärvet.

3.   Andra skatter och innehållna belopp än den särskilda källskatt som avses i detta avtal skall, om de avser samma räntebetalning, krediteras mot beloppet för den särskilda källskatt som beräknats i enlighet med denna artikel. Detta gäller i synnerhet den så kallade Liechtenstein Couponsteuer på 4 %.

Artikel 4

Definition av uttrycket faktisk betalningsmottagare

1.   I detta avtal avses med ”faktisk betalningsmottagare” varje fysisk person som tar emot en räntebetalning eller varje fysisk person för vilken en räntebetalning ombesörjs, såvida inte denna person kan lägga fram bevis för att betalningen inte har tagits emot eller ombesörjts för hans eller hennes egen räkning. En fysisk person skall inte anses vara den faktiska betalningsmottagaren om han eller hon

a)

agerar som betalningsombud enligt artikel 6, eller

b)

handlar på uppdrag av en juridisk person, en investeringsfond eller ett jämförbart eller motsvarande organ för kollektiva investeringar i värdepapper, eller

c)

handlar på uppdrag av en annan fysisk person som är den faktiska betalningsmottagaren och som för betalningsombudet uppger sin identitet och hemviststat.

2.   Om ett betalningsombud innehar uppgifter som tyder på att en fysisk person som mottar en räntebetalning eller för vilken en räntebetalning ombesörjs kanske inte är den faktiska betalningsmottagaren, skall ombudet vidta rimliga åtgärder för att fastställa den faktiska betalningsmottagarens identitet. Om betalningsombudet inte kan fastställa den faktiska betalningsmottagarens identitet skall ombudet betrakta den fysiska personen som den faktiska betalningsmottagaren.

Artikel 5

Den faktiska betalningsmottagarens identitet och hemvist

I syfte att fastställa identitet och hemvist för den faktiska betalningsmottagaren enligt definitionen i artikel 4 skall betalningsombudet bevara uppgifter om för och efternamn, adress och hemvist i enlighet med den liechtensteinska lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. När det gäller avtalsförbindelser som upprättats eller, i avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som utförts den 1 januari 2004 eller senare skall hemvistet för sådana fysiska personer som uppvisar ett pass eller ett officiellt identitetskort utfärdat av en medlemsstat och som förklarar sig ha hemvist i en annan stat än en medlemsstat eller Liechtenstein fastställas på grundval av ett hemvistintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i den stat där den fysiska personen förklarar sig ha hemvist. Om ett sådant intyg inte uppvisas skall den medlemsstat som har utfärdat passet eller någon annan officiell identitetshandling anses vara hemviststat.

Artikel 6

Definition av uttrycket betalningsombud

I detta avtal avses med ”betalningsombud” i Liechtenstein banker som omfattas av liechtensteinsk banklagstiftning, värdepappershandlare, fysiska och juridiska personer som har hemvist eller är etablerade i Liechtenstein, inbegripet näringsidkare som omfattas av den liechtensteinska bolagsrätten (Personen- und Gesellschaftsrecht – PGR), handelsbolag och utländska företags fasta driftställen som, även om det bara sker emellanåt, tar emot, innehar, investerar eller överför tredje parters tillgångar eller enbart betalar eller ombesörjer betalning av ränta inom ramen för sin verksamhet.

Artikel 7

Definition av uttrycket räntebetalning

1.   I detta avtal avses med ”räntebetalning” följande:

a)

Ränta som betalas till eller krediteras ett konto och som härrör från fordringar av alla slag, inbegripet sådan ränta på notariatdepåer som liechtensteinska betalningsombud betalat till förmån för faktiska betalningsmottagare enligt definitionen i artikel 4, med eller utan säkerhet genom inteckning och med eller utan rätt att få del av gäldenärens vinst, särskilt inkomster från statspapper eller inkomster från obligationer eller debentures, inklusive agiobelopp och vinster som är förenade med sådana värdepapper, obligationer eller debentures, men exklusive ränta på lån mellan privatpersoner utom ramen för deras verksamhet. Straffavgifter på grund av sen betalning skall inte anses vara räntebetalningar. Straffavgifter på grund av sen betalning skall inte anses vara räntebetalningar.

b)