ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 375

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
23 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2217/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och av förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2218/2004 av den 22 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2219/2004 av den 22 december 2004 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2220/2004 av den 22 december 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2221/2004 av den 22 december 2004 om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter

9

 

*

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/889/EG:Rådets beslut av den 16 november 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

19

 

*

2004/890/EG:Rådets beslut av den 20 december 2004 om Europeiska gemenskapens utträde ur Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten

27

 

 

Kommissionen

 

*

2004/891/EG:Kommissionens beslut av den 19 november 2004 om avslutande av undersökningsförfarandet beträffande handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska ursprungsbeteckningar för viner (delgivet med nr K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EG:Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om ändring av beslut 2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika (delgivet med nr K(2004) 5011)  ( 1 )

30

 

*

2004/893/EG:Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Secale cereale som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (delgivet med nr K(2004) 5027)  ( 1 )

31

 

*

2004/894/EG:Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Triticum aestivum som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (delgivet med nr K(2004) 5028)  ( 1 )

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 39 av den 11.2.2004)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2217/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och av förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

På grund av Kleinwalsertals (kommunen Mittelberg) och kommunen Jungholz geografiska läge har den mjölk som produceras där levererats till tyska köpare; områdena ligger inom Österrikes territorium men kan endast nås via väg från Tyskland.

(2)

Sedan gemenskapens system för mjölkkvoter infördes genom rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (2), ändrad genom förordning (EEG) nr 856/84 (3), har den mjölk som sålts av producenterna i dessa områden beaktats då de tyska referenskvantiteterna för mjölk beräknats.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (4) infördes direktstöd inom mjölksektorn (mjölkbidrag) från och med kalenderåret 2004. Dessa stöd grundas på de individuella referenskvantiteterna för de berörda producenterna som förvaltas av Tyskland, trots att mjölkbidraget enligt den förordningen borde betalas ut av de österrikiska myndigheterna inom ramen för den nationella referenskvantitet för 12 månadersperioden 1999/2000 som fastställs i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 september 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (5) upp till det budgettak som fastställs i artikel 96.2 i förordning (EG) nr 1782/2003. Både Österrikes referenskvantitet och tak har beräknats utan att hänsyn tagits till de individuella referenskvantiteterna för Kleinwalsertal (kommunen Mittelberg) och kommunen Jungholz.

(4)

Enligt artikel 47.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall mjölkbidraget från och med 2007 föras in i det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen. Enligt artikel 62 i samma förordning får dock medlemsstaterna inbegripa sådana stöd i systemet redan från och med 2005. I Tyskland planeras mjölkbidraget ingå i systemet från och med 2005, medan detta kommer att ske vid en senare tidpunkt i Österrike.

(5)

För att mjölkbidraget skall kunna förvaltas på ett smidigt och korrekt sätt och för att det skall kunna föras in i det samlade gårdsstödet, bör förordning (EG) nr 1782/2003 ändras så att det vid fastställandet av referenskvantiteterna och budgettaket, som avses i artiklarna 95.4 och 96.2, för Tyskland och Österrike tas hänsyn till referenskvantiteterna för mjölk för producenterna i de aktuella regionerna. Det är således också lämpligt att ändra bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter för att omvandla referenskvantiteterna för de berörda producenterna till österrikiska referenskvantiteter från och med mjölkkvotsåret 2004/2005.

(6)

För de stöd som skall betalas under 2004 är det dock, med hänsyn till att ansökningstiden redan löpt ut, lämpligt att göra ett undantag från artikel 2 b i förordning (EG) nr 1782/2003 för att Tyskland skall kunna betala ut stöd till jordbrukare i österrikiska Kleinwalsertal (kommunen Mittelberg) och kommunen Jungholz.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 95.4 skall följande läggas till som andra stycke:

”När det gäller Tyskland och Österrike skall dock det tak som fastställts på grundval av referenskvantiteterna för 12-månadersperioden 1999/2000 vara 27 863 827,288 respektive 2 750 389,712 ton.”

2.

Artikel 96.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

101,99

204,52

306,78”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

10,06

20,19

30,28”.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Genom avvikelse från artikel 2 b i förordning (EG) nr 1782/2003 skall Tyskland betala mjölkbidrag och ytterligare stöd för 2004 till jordbrukare i österrikiska Kleinwalsertal (kommunen Mittelberg) och kommunen Jungholz.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas enligt följande:

a)

Artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

b)

Artikel 2 skall tillämpas från och med den 1 april 2004.

c)

Artikel 3 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1255/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).

(3)  EGT L 90, 1.4.1984, s. 10.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 864/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 48).

(5)  EGT L 405, 31.12.1992, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1788/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 123) och senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 739/2004 (EUT L 116, 22.4.2004, s. 7).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003 ändras härmed på följande sätt:

1.

Led a skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

27 863 827,288”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

2 750 389,712”.

2.

Led b skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

27 863 827,288”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

2 750 389,712”.

3.

Led c skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

28 003 146,424”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

2 764 141,661”.

4.

Led d skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

28 142 465,561”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

2 777 893,609”.

5.

Led e skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

28 281 784,697”

b)

Raden för Österrike skall ersättas med följande:

”Österrike

2 791 645,558”.


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2218/2004

av den 22 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2219/2004

av den 22 december 2004

om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 5.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion (2), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2033/2004 (3) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av ris till Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 13 till och med den 16 december 2004 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för leverans av långkornigt råris B under KN-nummer 1006 20 98 avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 2033/2004, skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EGT L 261, 7.9.1989, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1275/2004 (EUT L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  EUT L 353, 27.11.2004, s. 9.


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2220/2004

av den 22 december 2004

om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 13 december till och med den 17 december 2004, har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AV-Indien.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den 13 december till och med den 17 december 2004 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1409/2004 (EUT L 256, 3.8.2004, s. 11).


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 13.–17.12.2004

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

84,8727

Uppnådd

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

0

Uppnådd

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Moçambique

100

Uppnådd

Saint Christopher och Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Uppnådd


Särskilt förmånssocker

Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 13.–17.12.2004

Gräns

Indien

100

 

AVS

100

 


Socker enligt CXL-medgivande

Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 13.–17.12.2004

Gräns

Brasilien

0

Uppnådd

Kuba

100

 

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2221/2004

av den 22 december 2004

om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 30 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1847/2004 (2) inleds förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter.

(2)

I artikel 20.3 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3) fastställs kriterier för tilldelning av tillfälliga exportlicenser i de fall ansökan om dessa licenser avser en kvantitet av produkter som överstiger någon av kvoterna för året i fråga. Till följd av gemenskapens utvidgning den 1 maj 2004 anges i artikel 20.3 i förordning (EG) nr 174/1999 också övergångsbestämmelser för dessa kriterier för 2005.

(3)

Efterfrågan på exportlicenser för vissa kvoter och varugrupper har ökat avsevärt och överstiger, ibland med stor marginal, de tillgängliga kvantiteterna. Detta kan leda till en betydande minskning av de kvantiteter som tilldelas var och en av de sökande och därigenom minska effektiviteten i stödordningen. Dessutom har det visat sig att det, i de fall de tilldelade kvantiteterna är mycket små, finns en risk att en aktör under sådana omständigheter inte kan fullgöra sin exportskyldighet, vilket leder till förlust av säkerheten.

(4)

För att klara av denna situation bör man tillämpa en kombination av de tre kriterier som anges i artikel 20.3 första stycket i förordning (EG) nr 174/1999 och samtidigt beakta de föreskrivna övergångsbestämmelserna. Enligt a och b i det stycket bör licenser i första hand tilldelas sökande som redan har varit verksamma i Förenta staterna, vars importörer är dotterbolag, och som tidigare har exporterat en kvantitet av de berörda produkterna till den destinationen. Vidare bör en nedsättningskoefficient tillämpas enligt c i det stycket.

(5)

När det gäller varugrupper för vilka de inlämnade ansökningarna avser kvantiteter och kvoter som är mindre än de som finns tillgängliga, bör de återstående kvantiteterna, i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 174/1999, tilldelas de sökande i proportion till de kvantiteter för vilka ansökan har gjorts. Tilldelningen av sådana ytterligare kvantiteter bör ske på villkor att den berörda aktören lämnar in en ansökan och ställer en säkerhet.

(6)

Med tanke på den tidsfrist som gäller för detta förfarande enligt förordning (EG) nr 1847/2004 bör den här förordningen tillämpas så snart som möjligt

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ansökningar om tillfällig exportlicens som lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1847/2004 för de varugrupper och kvoter som omfattas av 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20 och 21-Uruguay, 25-Tokyo och 25-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen skall godkännas, med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 5 i bilagan, om de lämnas in av

sökande som under åtminstone ett av de tre föregående åren har exporterat de ifrågavarande produkterna till Förenta staterna och vars importörer är dotterbolag, eller

sökande vars importörer bedöms vara dotterbolag enligt artikel 20.3 andra stycket led b i förordning (EG) nr 174/1999.

Ansökningar enligt första stycket skall godkännas, med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 6 i bilagan, om de lämnas in av

andra sökande än de som avses i första stycket som under vart och ett av de tre föregående åren har exporterat de ifrågavarande produkterna till Förenta staterna, eller

sökande för vilka tidigare export inte krävs enligt artikel 20.3 andra stycket led a i förordning (EG) nr 174/1999.

Ansökningar enligt första stycket skall inte godkännas om de lämnas in av andra sökande än de som avses i första och andra styckena.

2.   Om den kvantitet som tilldelas enligt punkt 1 är mindre än två ton får den sökande dra tillbaka sin ansökan. I så fall skall den sökande inom fem arbetsdagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft meddela den berörda myndigheten sitt beslut, varefter säkerheten omedelbart skall frisläppas.

Den behöriga myndigheten skall inom åtta arbetsdagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft meddela kommissionen för vilka kvantiteter ansökan har dragits tillbaka och för vilka säkerheten har frisläppts.

Artikel 2

Ansökningar om tillfälliga exportlicenser som lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1847/2004 och som avser den varugrupp och de kvoter som omfattas av 22-Tokyo och 22-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen skall godkännas för de begärda kvantiteterna.

Efter ansökan från aktören inom tio arbetsdagar från det att den här förordningen har trätt i kraft, samt under förutsättning att tillämplig säkerhet ställs, får tillfälliga exportlicenser utfärdas för ytterligare kvantiteter med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 7 i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 322, 23.10.2004, s. 19.

(3)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1846/2004 (EUT L 322, 23.10.2004, s. 16).


BILAGA

Varugruppstillhörighet enligt tilläggsnoter i kapitel 4 i ”Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”

Grupp- och kvotangivelse

Tillgänglig kvantitet 2005 (t)

Tilldelningskoefficient som avses i artikel 1.1

Tilldelningskoefficient som avses i artikel 2

Not nr

Varugrupp

Första stycket

Andra stycket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/12


RÅDETS DIREKTIV 2004/114/EG

av den 13 december 2004

om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63 första stycket punkt 3 a och punkt 4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

För att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa föreskrivs i fördraget att det skall beslutas om åtgärder på områdena för asyl, invandring och skydd för tredjelandsmedborgares rättigheter.

(2)

Enligt fördraget skall rådet besluta om åtgärder som avser invandringspolitiken när det gäller villkor för inresa och bosättning samt normer för medlemsstaternas förfaranden för att utfärda visering för längre tid och uppehållstillstånd.

(3)

Vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 underströk Europeiska rådet behovet av en tillnärmning av nationell lagstiftning om villkoren för rätt till inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare och uppmanade rådet att, på grundval av förslag från kommissionen, snabbt fatta beslut om detta.

(4)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och följer de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(5)

Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(6)

En av gemenskapens målsättningar på utbildningsområdet är att verka för att Europa som helhet får en ställning som världsledande expertiscentrum för studier och yrkesutbildning. Ett nyckelinslag i denna strategi är att främja tredjelandsmedborgares inresa i och rörlighet inom gemenskapen i studiesyfte. En tillnärmning av medlemsstaternas nationella lagstiftning om villkoren för inresa och vistelse utgör också en del av denna strategi.

(7)

Migration i de syften som anges i detta direktiv är som princip tillfällig och oberoende av situationen på arbetsmarknaden i värdmedlemsstaten och är ömsesidigt berikande för de berörda migranterna, deras ursprungsland och värdmedlemsstaten och den bidrar till en ökad förståelse mellan olika kulturer.

(8)

Begreppet inresa och vistelse omfattar tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för de ändamål som anges i detta direktiv.

(9)

De nya gemenskapsreglerna bygger på definitioner av begreppen studerande, praktikant, läroanstalt och volontärarbete; dessa begrepp används redan i gemenskapsrätten, särskilt i olika gemenskapsprogram (till exempel Sokrates och Europeisk volontärtjänst för ungdomar) som syftar till att främja rörligheten för de berörda personerna.

(10)

De förberedande kursernas längd och andra villkor för de studerande som omfattas av detta direktiv bör fastställas av medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning.

(11)

Tredjelandsmedborgare som ingår i kategorierna för oavlönade praktikanter och volontärer och som genom sin verksamhet eller den typ av ersättning eller lön som de erhåller betraktas som arbetstagare enligt nationell lagstiftning, bör inte omfattas av detta direktiv. Inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som avser att bedriva medicinska studier med inriktning på specialisering bör avgöras av medlemsstaterna.

(12)

Beviset på att en studerande har antagits vid en läroanstalt för högre utbildning kan bl.a. innefatta ett brev eller intyg som styrker dennes inskrivning.

(13)

Stipendier får tas med i beräkningen för att bedöma om den studerande har tillräckliga resurser.

(14)

Inresa och vistelse för de ändamål som anges i detta direktiv kan vägras på vederbörligen motiverade grunder. Framför allt kan inresa och vistelse vägras om en medlemsstat enligt en bedömning som grundar sig på fakta anser den berörda tredjelandsmedborgaren vara ett potentiellt hot mot allmän ordning och allmän säkerhet. Begreppet allmän ordning kan betyda att personen ifråga har dömts för ett allvarligt brott. I detta sammanhang måste det noteras att begreppen allmän ordning och allmän säkerhet också omfattar sådana fall där en tredjelandsmedborgare tillhör eller har tillhört en organisation som stöder terrorism, stöder eller har stött en sådan organisation eller har eller tidigare har haft extremistiska sympatier.

(15)

Om medlemsstaterna hyser betänkligheter mot grunderna för ansökan om inresa och vistelse bör de kunna kräva alla de bevis som är nödvändiga för att bedöma dess samstämmighet, framför allt på grundval av sökandens påtänkta studier, för att på så sätt bekämpa missbruk och felaktig användning av det förfarande som anges i detta direktiv.

(16)

Rörligheten för tredjelandsmedborgare som bedriver studier i flera medlemsstater måste underlättas; det måste också göras lättare för tredjelandsmedborgare som deltar i gemenskapsprogram som syftar till att främja rörligheten inom eller mot gemenskapen att beviljas inresa och vistelse i de syften som anges i detta direktiv.

(17)

För att tillåta en första inresa på en medlemsstats territorium bör medlemsstaten i god tid före inresan kunna utfärda ett uppehållstillstånd eller, om den utfärdar uppehållstillstånd enbart på det egna territoriet, en visering.

(18)

För att tredjelandsmedborgare som studerar skall kunna täcka en del av kostnaderna för sina studier bör de ges tillträde till arbetsmarknaden enligt villkoren i detta direktiv. Principen om att de studerande skall ha tillträde till arbetsmarknaden på de villkor som anges i detta direktiv bör vara en allmän regel, men i undantagsfall bör medlemsstaten kunna beakta läget på den nationella arbetsmarknaden.

(19)

Begreppet tillstånd i förväg innebär också att bevilja arbetstillstånd till de studerande som vill utöva en ekonomisk verksamhet.

(20)

Detta direktiv påverkar inte den nationella lagstiftning som rör deltidsarbete.

(21)

Det bör finnas möjlighet att påskynda förfarandena för att bevilja inresa och vistelse för studier eller för elevutbytesarrangemang som förvaltas av erkända organisationer i medlemsstaterna.

(22)

Varje medlemsstat bör se till att i största möjligaste mån tillhandahålla allmänheten regelbundet uppdaterad information, särskilt via Internet, om de läroanstalter som definieras i detta direktiv, om de studiekurser som tredjelandsmedborgare kan antas till samt om de villkor och förfaranden som gäller för inresa och vistelse i studiesyfte på medlemsstatens territorium.

(23)

Detta direktiv bör under inga omständigheter påverka tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (4).

(24)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att fastställa villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av dess omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(25)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta direktiv, som varken är bindande för eller tillämpligt i de staterna.

(26)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta direktiv är att fastställa

a)

villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium för en period som överstiger tre månader, för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete,

b)

reglerna för förfaranden för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium för dessa ändamål.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   tredjelandsmedborgare: varje person som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 17.1 i fördraget,

b)   studerande: en tredjelandsmedborgare som har antagits vid en läroanstalt för högre utbildning och som beviljats inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för att som huvudsaklig verksamhet på heltid följa ett studieprogram som leder till en högskoleexamen som erkänns av den medlemsstaten, däribland utbildningsbevis, examensbevis eller doktorsexamen från en läroanstalt för högre utbildning, vilket kan omfatta en förberedande kurs före sådan utbildning enligt nationell lagstiftning,

c)   elev: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för att, inom ramen för ett utbytesprogram som genomförs av en organisation som har erkänts av medlemsstaten för detta ändamål enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, följa ett erkänt program inom sekundärutbildningen,

d)   oavlönad praktikant: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för en oavlönad utbildningsperiod i enlighet med nationell lagstiftning,

e)   läroanstalt: en offentlig eller privat läroanstalt, som erkänns av värdmedlemsstaten och/eller vars studieprogram erkänns enligt värdmedlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis för de ändamål som fastställs i detta direktiv,

f)   volontärprogram: ett program för konkret solidaritetsverksamhet som bygger på ett nationellt program eller ett gemenskapsprogram med allmännyttiga mål,

g)   uppehållstillstånd: varje tillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas på dess territorium i enlighet med artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 1030/2002.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv är tillämpligt på tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse på en medlemsstats territorium för studier.

Medlemsstaterna får också besluta om att tillämpa detta direktiv på tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse för elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete.

2.   Detta direktiv är inte tillämpligt på

a)

tredjelandsmedborgare som vistas i en medlemsstat i egenskap av asylsökande eller som omfattas av subsidiära skyddsformer eller ordningar för tillfälligt skydd,

b)

tredjelandsmedborgare vars avvisning har skjutits upp på saklig eller rättslig grund,

c)

tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet inom gemenskapen,

d)

tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatta i en medlemsstat enligt rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (5) och som utövar sin rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat för studier eller yrkesutbildning,

e)

tredjelandsmedborgare som enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten är godkända som arbetstagare eller egenföretagare.

Artikel 4

Förmånligare bestämmelser

1.   Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av förmånligare bestämmelser i

a)

bilaterala eller multilaterala avtal mellan gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater och ett eller flera tredjeländer,

b)

bilaterala eller multilaterala avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer.

2.   Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR INRESA OCH VISTELSE

Artikel 5

Princip

En tredjelandsmedborgares rätt till inresa och vistelse enligt detta direktiv är avhängig av att det framgår av handlingarna i ärendet att sökanden uppfyller villkoren i artikel 6 och, beroende på vilken kategori sökanden tillhör, artiklarna 7–11.

Artikel 6

Allmänna villkor

1.   En tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse för de ändamål som avses i artiklarna 7–11 skall uppfylla följande villkor:

a)

Sökanden skall uppvisa en giltig resehandling så som denna fastställs i nationell lagstiftning. Medlemsstaten får kräva att resehandlingens giltighetstid minst omfattar den planerade vistelsens längd.

b)

Sökanden skall uppvisa ett tillstånd till den planerade vistelsen från föräldrarna om sökanden är underårig enligt värdmedlemsstatens lagstiftning.

c)

Sökanden skall ha en sjukförsäkring som avser samtliga risker som den berörda medlemsstatens egna medborgare normalt har täckning för.

d)

Sökanden får inte betraktas som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.

e)

Om medlemsstaten så begär, skall sökanden förete bevis för att denne har erlagt de avgifter som enligt artikel 20 i detta direktiv krävs för behandlingen av ansökan.

2.   Medlemsstaterna skall underlätta förfarandet för inresa och vistelse för de tredjelandsmedborgare som avses i artiklarna 7–11 och som deltar i gemenskapsprogram som främjar rörligheten till eller inom gemenskapen.

Artikel 7

Särskilda villkor för studerande

1.   Utöver de allmänna villkoren i artikel 6 skall en tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse för studier uppfylla följande villkor:

a)

Den studerande skall vara antagen vid en läroanstalt för högre utbildning för att följa ett studieprogram.

b)

Den studerande skall förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa. Medlemsstaterna skall offentliggöra det minsta månatliga belopp som krävs för denna bestämmelse, vilket dock inte får påverka medlemsstaternas möjlighet att göra en enskild prövning av varje individuellt fall.

c)

Om medlemsstaten så begär skall den studerande förete bevis på tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för det studieprogram som han följer.

d)

Om medlemsstaten så begär skall den studerande styrka att han har erlagt de avgifter som läroanstalten kräver.

2.   Studerande som automatiskt omfattas av en sjukförsäkring mot alla de risker som medborgarna i den berörda medlemsstaten normalt är skyddade för när de är inskrivna vid en läroanstalt, skall anses uppfylla villkoret i artikel 6.1 c.

Artikel 8

Rörlighet för studerande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.2, artikel 16 och artikel 18.2, skall en tredjelandsmedborgare som redan har beviljats rätt till inresa och vistelse som student och ansöker om att följa en del av sitt pågående studieprogram i en annan medlemsstat eller komplettera det med ett likartat studieprogram i en annan medlemsstat, av den senare medlemsstaten beviljas rätt till inresa och vistelse inom en period som inte hindrar att det relevanta studieprogrammet fullföljs, samtidigt som de behöriga myndigheterna får tillräckligt med tid för att behandla ansökan, om han

a)

uppfyller villkoren i artiklarna 6 och 7 när det gäller den medlemsstaten,

b)

tillsammans med sin ansökan om inresa och vistelse har skickat in fullständiga uppgifter om de akademiska studier som han följt och bevis för att det nya studieprogram som han avser att följa verkligen kompletterar det program som han redan har avslutat, och

c)

deltar i gemenskapens utbytesprogram eller bilaterala utbytesprogram eller har varit inskriven som studerande i en medlemsstat under minst två år.

2.   Kraven i punkt 1 c skall inte gälla när den studerande inom ramen för sitt utbildningsprogram är skyldig att följa en del av kurserna vid en läroanstalt i en annan medlemsstat.

3.   De behöriga myndigheterna i den första medlemsstaten skall på begäran av de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten översända lämpliga uppgifter om den studerandes vistelse på den första medlemsstatens territorium.

Artikel 9

Särskilda villkor för elever

1.   Om inte annat följer av artikel 3 skall en tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse för att delta i en elevutbytesverksamhet utöver de allmänna villkoren i artikel 6 uppfylla följande villkor:

a)

Eleven skall ha minst den minimiålder och högst den maximiålder som den berörda medlemsstaten har fastställt.

b)

Eleven skall förete bevis på att han har antagits vid en läroanstalt för sekundärutbildning.

c)

Eleven skall förete bevis på att han deltar i ett erkänt utbytesprogram för elever som genomförs av en organisation som har erkänts av den berörda medlemsstaten för detta ändamål enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis.

d)

Eleven skall förete bevis på att organisationen för elevutbyte påtar sig det fulla ansvaret för honom under hela vistelsen på den berörda medlemsstatens territorium, särskilt när det gäller kostnaderna för uppehälle, studier, hälso- och sjukvård och återresa.

e)

Eleven skall under hela sin vistelse bo i en familj som uppfyller de villkor som har fastställts av den berörda medlemsstaten och som har valts ut enligt reglerna i det utbytesprogram som eleven deltar i.

2.   Medlemsstaterna får begränsa inresa och vistelse för elever som deltar i ett utbytesprogram till medborgare i de tredjeländer som erbjuder medlemsstatens medborgare motsvarande möjligheter.

Artikel 10

Särskilda villkor för oavlönade praktikanter

Om inte annat följer av artikel 3 skall en tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse som oavlönad praktikant utöver de allmänna villkoren i artikel 6 uppfylla följande villkor:

a)

Praktikanten skall ha undertecknat ett utbildningsavtal, som i förekommande fall har godkänts av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet enligt medlemsstatens lagstiftning eller administrativa praxis, avseende en oavlönad praktik vid ett offentligt eller privat företag eller vid en offentlig eller privat läroanstalt för yrkesutbildning, som har erkänts av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis.

b)

Praktikanten skall förete det bevis som medlemsstaten kräver på att han under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sin praktik och sin återresa. Medlemsstaterna skall offentliggöra det minsta månatliga belopp som krävs för denna bestämmelse, vilket dock inte får påverka medlemsstaternas möjlighet att göra en enskild prövning av varje individuellt fall.

c)

Om medlemsstaten så begär skall praktikanten få grundläggande språkutbildning, så att han förvärvar de språkkunskaper som är nödvändiga för praktiken.

Artikel 11

Särskilda villkor för volontärer

Om inte annat följer av artikel 3 skall en tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och vistelse för att deltaga i ett volontärprogram utöver de allmänna villkoren i artikel 6 uppfylla följande villkor:

a)

Volontären skall ha minst den minimiålder och högst den maximiålder som den berörda medlemsstaten har fastställt.

b)

Volontären skall uppvisa ett avtal med den organisation i den berörda medlemsstaten som ansvarar för det volontärprogram som han deltar i, med en beskrivning av arbetsuppgifter, den vägledning volontären kommer att få under utförandet av arbetsuppgifterna, arbetstider, de tillgångar som avsatts för att täcka hans resa, kost, logi och fickpengar under hela vistelsen och, i förekommande fall, den utbildning han kommer att följa för att kunna utföra uppgifterna.

c)

Volontären skall förete bevis på att den organisation som ansvarar för det volontärprogram som han deltar i har tecknat en ansvarsförsäkring och påtar sig det fulla ansvaret för honom under hela vistelsen på den berörda medlemsstatens territorium, särskilt när det gäller kostnaderna för uppehälle, hälso- och sjukvård och återresa.

d)

Om värdmedlemsstaten uttryckligen så kräver, skall volontären få grundläggande utbildning i den medlemsstatens språk, historia och politiska och sociala struktur.

KAPITEL III

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Artikel 12

Uppehållstillstånd för studerande

1.   Ett uppehållstillstånd skall utfärdas till den studerande för en period på minst ett år, och det får förnyas om innehavaren fortfarande uppfyller villkoren i artiklarna 6 och 7. Om det studieprogram som den studerande följer har en kortare varaktighet än ett år, skall uppehållstillståndet vara giltigt under hela studieperioden.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 får medlemsstaterna besluta att inte förnya eller att återkalla ett uppehållstillstånd om innehavaren

a)

inte iakttar de begränsningar av tillträde till ekonomisk verksamhet som föreskrivs i artikel 17,

b)

inte gör godtagbara framsteg med sina studier i enlighet med nationell lagstiftning eller administrativ praxis.

Artikel 13

Uppehållstillstånd för elever

Ett uppehållstillstånd för elever skall endast utfärdas för en period på högst ett år.

Artikel 14

Uppehållstillstånd för oavlönade praktikanter

Ett uppehållstillstånd för oavlönade praktikanter skall vara giltigt under hela praktikens varaktighet eller högst ett år. I undantagsfall får det förnyas en gång, och uteslutande för en period som inte får överstiga den tid som är nödvändig för att förvärva en yrkeskvalifikation som erkänns av en medlemsstat enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis, under förutsättning att innehavaren fortfarande uppfyller villkoren i artiklarna 6 och 10.

Artikel 15

Uppehållstillstånd för volontärer

Ett uppehållstillstånd för volontärer skall endast utfärdas för en period på högst ett år.

I undantagsfall, om det relevanta programmet pågår längre än ett år, får uppehållstillståndets giltighetsperiod motsvara den berörda perioden.

Artikel 16

Återkallelse eller vägran att förnya uppehållstillstånd

1.   Medlemsstaterna får återkalla eller vägra att förnya ett uppehållstillstånd som har utfärdats på grundval av detta direktiv om tillståndet har erhållits genom bedrägeri eller om det visar sig att innehavaren inte uppfyllde eller inte längre uppfyller villkoren för inresa och vistelse enligt artikel 6 och, beroende på vilken kategori innehavaren tillhör, artiklarna 7–11.

2.   Medlemsstaterna får återkalla eller vägra att förnya uppehållstillstånd av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa.

KAPITEL IV

BEHANDLING AV BERÖRDA TREDJELANDSMEDBORGARE

Artikel 17

Studerandes ekonomiska verksamhet

1.   Vid sidan av studierna och under förutsättning att de regler och villkor som gäller för den berörda verksamheten i värdmedlemsstaten iakttas, skall de studerande ha rätt att ta anställning och kan få rätt att bedriva verksamhet som egenföretagare. Läget på arbetsmarknaden i värdmedlemsstaten får beaktas.

Vid behov skall medlemsstaterna i förväg bevilja de studerande och/eller arbetsgivarna tillstånd enligt nationell lagstiftning.

2.   Varje medlemsstat skall fastställa det högsta antalet timmar per vecka, eller högsta antalet dagar eller månader per år, som tillåts för sådan verksamhet som inte får omfatta mindre än 10 timmar per vecka eller motsvarande i antal dagar eller månader per år.

3.   Värdmedlemsstaten får begränsa tillträdet till ekonomisk verksamhet under vistelsens första år.

4.   Medlemsstaterna får kräva att studerande, eventuellt på förhand, till en myndighet som den berörda medlemsstaten utser, anmäler att de utövar en ekonomisk verksamhet. Skyldighet att anmäla, eventuellt på förhand, får även åläggas deras arbetsgivare.

KAPITEL V

FÖRFARANDE OCH ÖPPENHET

Artikel 18

Förfarandegarantier och öppenhet

1.   Ett beslut om en ansökan om att erhålla eller förnya ett uppehållstillstånd skall fattas och delges sökanden inom en period som inte hindrar att det relevanta studieprogrammet fullföljs samtidigt som de behöriga myndigheterna får tillräckligt med tid för att behandla ansökan.

2.   Om de upplysningar som lagts fram till stöd för ansökan är otillräckliga kan behandlingen av ansökan avbrytas, och de behöriga myndigheterna skall underrätta sökanden om vilka kompletterande upplysningar som krävs.

3.   Alla beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd skall delges den berörda tredjelandsmedborgaren i enlighet med delgivningsförfarandena enligt tillämplig nationell lagstiftning. I delgivningen skall anges vilka eventuella prövningsförfaranden som föreligger och tidsfristerna för rättsliga åtgärder.

4.   Om en ansökan avslås eller ett uppehållstillstånd som har utfärdats enligt detta direktiv återkallas skall den berörda personen ha rätt till rättslig prövning inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

Artikel 19

Påskyndat förfarande för utfärdande av uppehållstillstånd eller viseringar för studerande och elever

Ett avtal om inrättande av ett påskyndat förfarande, enligt vilket uppehållstillstånd eller viseringar utfärdas i den berörda tredjelandsmedborgarens namn, kan ingås mellan den myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för inresa och vistelse för studerande eller elever som är tredjelandsmedborgare, å ena sidan, och en läroanstalt för högre utbildning eller en organisation som genomför utbytesprogram för elever och som har erkänts för detta ändamål av den berörda medlemsstaten i enlighet med dess lagstiftning eller administrativa praxis, å andra sidan.

Artikel 20

Avgifter

Medlemsstaterna får kräva att sökandena erlägger avgifter för behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd enligt detta direktiv.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Rapportering

Kommissionen skall med jämna mellanrum, första gången senast den 12 januari 2010, rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna och vid behov föreslå ändringar.

Artikel 22

Införlivande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 12 januari 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 23

Övergångsbestämmelse

Med avvikelse från bestämmelserna i kapitel III och under en period på upp till två år efter det datum som avses i artikel 22 skall medlemsstaterna inte vara skyldiga att utfärda tillstånd enligt detta direktiv i form av uppehållstillstånd.

Artikel 24

Tidsfrister

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/109/EG skall medlemsstaterna inte vara skyldiga att beakta den tid under vilken den studerande, utbyteseleven, den oavlönade praktikanten eller volontären har varit bosatt som sådan inom deras territorium när det gäller beviljande av ytterligare rättigheter enligt nationell lag till berörda tredjelandsmedborgare.

Artikel 25

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 107.

(2)  EUT C 133, 6.6.2003, s. 29.

(3)  EUT C 244, 10.10.2003, s. 5.

(4)  EGT L 157, 15.6.2002, s. 1.

(5)  EUT L 16, 23.1.2004, s. 44.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/19


RÅDETS BESLUT

av den 16 november 2004

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

(2004/889/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I april 1993 antog rådet ett beslut om att bemyndiga kommissionen att förhandla om tullsamarbetsavtal på gemenskapens vägnar med Kanada, Hongkong, Japan, Korea och Förenta staterna, vilket i maj 1997 utvidgades till att omfatta Aseanländerna och Kina.

(2)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen skall, biträdd av företrädarna för medlemsstaterna, företräda gemenskapen i den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättats enligt artikel 21 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, och som därmed uttrycker gemenskapens önskan om att vara bunden av avtalet (1).

Artikel 4

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 22 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

FOLKREPUBLIKEN KINAS REGERING

(nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”),

SOM BEAKTAR vikten av handelsförbindelserna mellan Folkrepubliken Kina och Europeiska gemenskapen och som önskar bidra till att dessa förbindelser utvecklas på ett harmoniskt sätt till fördel för båda de avtalsslutande parterna,

SOM ANSER att det bör finnas ett åtagande att utveckla tullsamarbetet i syfte att uppnå detta mål,

SOM TAR HÄNSYN TILL utvecklingen av tullsamarbetet mellan de avtalsslutande parterna med avseende på tullförfaranden,

SOM BEAKTAR att verksamhet som strider mot tullagstiftningen, exempelvis överträdelser av immateriella rättigheter, är till skada för de båda avtalsslutande parternas ekonomiska, skattemässiga och kommersiella intressen, och som inser vikten av att säkerställa att tullar och andra avgifter fastställs på ett korrekt sätt, i synnerhet genom en korrekt tillämpning av reglerna för tullvärdeberäkning, ursprung och klassificering,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att åtgärder mot sådan verksamhet kan bli effektivare om parternas respektive behöriga förvaltningsmyndigheter samarbetar,

SOM BEAKTAR parternas skyldigheter enligt de internationella konventioner som redan har godtagits av eller tillämpas på de avtalsslutande parterna, liksom de åtgärder på tullområdet som vidtas av Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM TAR HÄNSYN TILL avtalet om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina, som undertecknades 1985,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   tullagstiftning: alla Europeiska gemenskapens eller Kinas lagar, författningar och andra rättsligt bindande instrument som reglerar import, export och transitering av varor och hänförande av varor till alla andra slags tullförfaranden, inbegripet åtgärder avseende förbud, begränsning och kontroll,

b)   tullmyndighet: i Kina, den allmänna tullförvaltningen (General Administration of Customs), och i Europeiska gemenskapen, behöriga avdelningar med ansvar för tullfrågor vid Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska gemenskapens medlemsstaters tullmyndigheter,

c)   begärande myndighet: en behörig tullmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som gör en framställan om administrativt bistånd enligt detta avtal,

d)   anmodad myndighet: en behörig tullmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om administrativt bistånd enligt detta avtal,

e)   personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar person,

f)   verksamhet som strider mot tullagstiftningen: alla överträdelser eller försök till överträdelse av tullagstiftningen,

g)   person: antingen en fysisk eller en juridisk person,

h)   information: uppgifter, oavsett om de behandlats och analyserats eller inte, samt dokument, rapporter och andra meddelanden, oavsett format, inbegripet i elektronisk form, eller bestyrkta kopior av dessa.

Artikel 2

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på Kinas tullområde och, å andra sidan, på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget.

Artikel 3

Framtida utveckling

I syfte att utöka och komplettera tullsamarbetet kan de avtalsslutande parterna i samförstånd och i enlighet med sin respektive tullagstiftning utvidga detta avtal genom avtal om särskilda sektorer eller frågor.

AVDELNING II

AVTALETS RÄCKVIDD

Artikel 4

Samarbetets och biståndets utövande

Allt samarbete och bistånd enligt detta avtal skall utövas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras tillämpliga lagar, författningar och andra rättsligt bindande instrument. Dessutom skall samarbete och bistånd enligt detta avtal som utövas av någon av de avtalsslutande parterna utövas inom ramen för dess behörighet och tillgängliga resurser.

Artikel 5

Skyldigheter enligt andra avtal

1.   Med beaktande av Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas respektive behörighet skall bestämmelserna i detta avtal

a)

inte inverka på de avtalsslutande parternas skyldigheter enligt andra internationella avtal eller konventioner,

b)

anses utgöra ett tillägg till sådana avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Kina,

c)

inte inverka på gemenskapsbestämmelser avseende utbytet mellan kommissionens behöriga avdelningar och medlemsstaternas tullmyndigheter av information som erhållits inom ramen för detta avtal och som kan vara av intresse för gemenskapen.

2.   Utan hinder av punkt 1 skall bestämmelserna i detta avtal ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Kina, om bestämmelserna i de senare är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

3.   När det gäller frågor rörande detta avtals tillämplighet skall de avtalsslutande parterna samråda för att finna en lösning inom ramen för den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättats genom artikel 21 i detta avtal.

AVDELNING III

TULLSAMARBETE

Artikel 6

Samarbetets räckvidd

1.   De avtalsslutande parterna skall åta sig att utveckla tullsamarbetet. De avtalsslutande parterna skall särskilt sträva efter att samarbeta när det gäller

a)

att upprätta och vidmakthålla kommunikationskanaler mellan sina tullmyndigheter för att underlätta och säkerställa ett snabbt informationsutbyte,

b)

att underlätta en effektiv samordning mellan sina tullmyndigheter,

c)

alla andra administrativa frågor i samband med detta avtal beträffande vilka det ibland kan krävas gemensamma åtgärder.

2.   De avtalsslutande parterna åtar sig att utveckla handelsfrämjande åtgärder på tullområdet med beaktande av det arbete som internationella organisationer utför på detta område.

3.   Tullsamarbetet inom ramen för detta avtal skall omfatta alla frågor avseende tillämpningen av tullagstiftningen.

Artikel 7

Samarbete om tullförfaranden

De avtalsslutande parterna bekräftar sitt åtagande att underlätta lagliga varurörelser och skall utbyta information och sakkunskap om åtgärder för att förbättra tullteknik, tullförfaranden och datoriserade system, i syfte att genomföra detta åtagande i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 8

Tekniskt samarbete

De avtalsslutande parternas tullmyndigheter kan, när detta är fördelaktigt för dem båda, ge varandra tekniskt bistånd i tullfrågor, exempelvis

a)

utbyte av personal och experter i syfte att förbättra den ömsesidiga förståelsen av varandras tulllagstiftning, tullförfaranden och tullteknik,

b)

utbildning, i synnerhet vidareutbildning av deras tulltjänstemän,

c)

utbyte av yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk information som hänför sig till tullagstiftning och tullförfaranden,

d)

teknik och förbättrade metoder för behandling av passagerare och last,

e)

alla andra allmänna förvaltningsfrågor beträffande vilka det ibland kan krävas gemensamma åtgärder av deras tullförvaltningar.

Artikel 9

Samordning i internationella organisationer

Tullmyndigheterna skall sträva efter att utveckla och förstärka sitt samarbete i frågor av gemensamt intresse i syfte att nå en samordnad ståndpunkt när dessa frågor diskuteras inom ramen för internationella organisationer.

AVDELNING IV

ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND

Artikel 10

Räckvidd

1.   Tullmyndigheterna skall bistå varandra genom att tillhandahålla information som underlättar en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och som är avsedd att förebygga, utreda och beivra överträdelser av denna lagstiftning.

2.   Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta avtal skall vara tillämpligt på varje förvaltningsmyndighet hos de avtalsslutande parterna som är behörig att tillämpa avtalet. Detta avtal skall inte påverka tillämpningen av reglerna om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor. Det skall heller inte omfatta information som erhållits med stöd av befogenheter som utövas på anmodan av en rättslig myndighet.

3.   Detta avtal skall inte omfatta bistånd avseende uppbörd av tullar, skatter eller böter, anhållande eller kvarhållande av personer eller beslag eller kvarhållande av egendom.

Artikel 11

Bistånd efter framställan

1.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten tillhandahålla all relevant information som den begärande myndigheten kan behöva för att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet information om konstaterade eller planerade aktiviteter som är eller skulle kunna utgöra verksamhet som strider mot tullagstiftningen. På framställan skall tullmyndigheterna särskilt ge varandra information om verksamhet som kan leda till brott på den andra partens territorium, t.ex. oriktiga tulldeklarationer och ursprungscertifikat, fakturor eller andra dokument som man vet eller misstänker är oriktiga eller förfalskade.

2.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten informera den begärande myndigheten om huruvida

a)

officiella handlingar som framlagts till stöd för en varudeklaration som ingivits till den anmodade partens tullmyndighet är äkta,

b)

de varor som exporterats från den ena avtalsslutande partens territorium har importerats på lagligt sätt till den andra avtalsslutande partens territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,

c)

de varor som importerats till den ena avtalsslutande partens territorium har exporterats på lagligt sätt från den andra avtalsslutande partens territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.

3.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar, författningar eller andra rättsligt bindande instrument vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en särskild övervakning sker av

a)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

b)

platser där varor lagras eller kan lagras på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att dessa varor är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som transporteras eller kan transporteras på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att de är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

d)

transportmedel som används eller kan användas på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att de är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 12

Bistånd på eget initiativ

De avtalsslutande parterna skall bistå varandra, på eget initiativ och i enlighet med sina lagar, författningar eller andra rättsligt bindande instrument, om de anser att detta är nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, framför allt i situationer som kan medföra väsentlig skada för ekonomin, folkhälsan, den allmänna säkerheten eller liknande centrala intressen hos den andra avtalsslutande parten, särskilt beträffande

a)

aktiviteter som strider mot eller förefaller att strida mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse för den andra avtalsslutande parten,

b)

nya medel eller metoder som används för att utföra en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som man vet är föremål för en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

d)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

e)

transportmedel som det finns rimliga skäl att anta har använts, används eller kan användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 13

Biståndsframställningarnas form och innehåll

1.   Framställningar i enlighet med detta avtal skall göras skriftligen. De skall åtföljas av de handlingar som är nödvändiga för att tillmötesgå framställan. I brådskande fall kan en muntlig framställan godtas, men en sådan framställan skall omedelbart bekräftas skriftligen.

2.   Framställningar enligt punkt 1 skall innehålla uppgifter om följande:

a)

Den begärande myndighetens formella påskrift.

b)

Den åtgärd som begärs.

c)

Föremålet för och skälet till framställan.

d)

De lagar, författningar eller andra rättsligt bindande instrument som berörs.

e)

Så exakta och fullständiga uppgifter som möjligt om de personer som är föremål för undersökningarna.

f)

En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan har utförts.

3.   Framställningar skall inges på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som denna kan godta. Detta krav skall inte gälla sådana handlingar som åtföljer framställan enligt punkt 1.

4.   Om en framställan inte uppfyller ovanstående formella krav får rättelse eller komplettering av den begäras. Under tiden får säkerhetsåtgärder förordnas.

Artikel 14

Handläggning av framställningar

1.   I syfte att efterkomma en framställan om bistånd skall den anmodade myndigheten, inom ramen för sina befogenheter och tillgängliga resurser, förfara som om den handlade för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter hos samma avtalsslutande part genom att tillhandahålla den information som den redan innehar, eller utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar.

2.   Framställningar om bistånd skall handläggas i enlighet med den anmodade myndighetens lagar, författningar eller andra rättsligt bindande instrument.

3.   En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med den andra berörda avtalsslutande partens samtycke och på de villkor som denna ställer, vara närvarande vid undersökningar som i enskilda fall genomförs inom den andra partens jurisdiktionsområde.

4.   Om framställan inte kan efterkommas skall den begärande myndigheten omgående underrättas om detta med angivande av orsakerna och med bifogande av all annan information som den anmodade myndigheten anser kan vara till hjälp för den begärande myndigheten.

Artikel 15

Former för informationsutbyte

1.   Den anmodade myndigheten skall skriftligen till den begärande myndigheten meddela resultatet av gjorda undersökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior eller andra föremål.

2.   Denna information kan lämnas i datoriserad form, men skall omedelbart bekräftas skriftligen när det är nödvändigt.

Artikel 16

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1.   Bistånd får nekas eller göras avhängigt av att vissa villkor eller krav uppfylls i de fall då en avtalspart anser att bistånd enligt detta avtal skulle

a)

kunna kränka suveräniteten hos Kina eller hos en medlemsstat i Europeiska gemenskapen som har anmodats att lämna bistånd enligt detta avtal,

b)

kunna inverka menligt på allmän ordning, säkerhet eller andra väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 17.2, eller

c)

medföra röjande av en industri-, affärs- eller yrkeshemlighet.

2.   Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten med den motiveringen att det skulle påverka en pågående undersökning eller ett pågående domstolsförfarande eller annat förfarande. I sådana fall skall den anmodade myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att fastställa om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndigheten eventuellt ställer.

3.   Om den begärande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den hade fått en sådan framställan, skall den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur den skall förhålla sig till en sådan framställan.

4.   I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall den begärande myndigheten utan dröjsmål underrättas om den anmodade myndighetens beslut och om skälen för detta.

Artikel 17

Utbyte av information och konfidentialitet

1.   All information som, oavsett i vilken form det sker, överlämnas i enlighet med detta avtal skall behandlas som konfidentiell eller begränsad enligt tillämpliga regler hos respektive avtalsslutande part. Den skall omfattas av officiell sekretess och åtnjuta det skydd som gäller för likartad information enligt den relevanta lagstiftningen hos den avtalsslutande part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för gemenskapsmyndigheterna.

2.   Personuppgifter får utbytas endast om den mottagande avtalsslutande parten åtar sig att skydda uppgifterna på ett sätt som åtminstone är likvärdigt med det sätt som i det aktuella fallet gäller hos den avtalsslutande part som lämnar uppgifterna. Den avtalsslutande part som tillhandahåller uppgifterna skall inte ställa strängare krav än de som gäller inom den egna jurisdiktionen. De avtalsslutande parterna skall överlämna information till varandra om de bestämmelser som är tillämpliga hos dem, inbegripet i förekommande fall gällande rättsliga bestämmelser i gemenskapens medlemsstater.

3.   Detta avtal skall inte utesluta att information eller handlingar som erhållits i enlighet med avtalet används som bevis i förvaltningsförfaranden som sedan inleds i fråga om verksamhet som strider mot tullagstiftningen. De avtalsslutande parterna får således i uppteckningar av bevismaterial, rapporter och vittnesmål samt i förvaltningsförfaranden som bevis använda den information de har erhållit och de handlingar de har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Den behöriga myndighet som lämnat informationen eller givit tillgång till handlingarna skall underrättas om sådan användning.

4.   Erhållen information skall endast användas för de ändamål som anges i detta avtal. Om en av de avtalsslutande parterna önskar använda sådan information för andra ändamål skall den inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahållit informationen. Sådan användning skall därefter omfattas av de begränsningar som denna myndighet har fastställt.

5.   De praktiska arrangemangen för genomförandet av denna artikel skall fastställas av den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättats genom artikel 21.

Artikel 18

Experter och vittnen

Tjänstemän vid en anmodad myndighet får, inom ramen för beviljat tillstånd, inställa sig som experter eller vittnen i förvaltningsförfaranden såvitt avser frågor som omfattas av detta avtal inom den andra avtalsslutande partens territorium och förevisa sådana föremål, handlingar eller bevittnade kopior av dessa som kan behövas i förfarandena. I en framställan om inställelse skall anges inför vilken förvaltningsmyndighet denne tjänsteman skall inställa sig samt om vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

Artikel 19

Kostnader för bistånd

1.   De avtalsslutande parterna skall avstå från alla krav gentemot varandra på ersättning för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta avtal, förutom när det gäller kostnader för experter och vittnen samt för tolkar och översättare som inte är offentligt anställda.

2.   Om det medför eller kommer att medföra stora eller ovanligt stora utgifter att handlägga framställan, skall de avtalsslutande parterna samråda i syfte att fastställa villkoren för den fortsatta handläggningen samt hur kostnaderna skall bäras.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Genomförande

1.   Tullmyndigheterna vid Europeiska gemenskapernas kommission och i tillämpliga fall tullmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater, å ena sidan, samt Kinas tullmyndighet, å andra sidan, skall ansvara för genomförandet av detta avtal. De skall besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen av detta avtal och därvid beakta gällande bestämmelser, särskilt på området dataskydd. De kan för de behöriga organen föreslå sådana ändringar av detta avtal som de anser vara nödvändiga.

2.   De avtalsslutande parterna skall samråda om och informera varandra om de närmare genomförandebestämmelser som antas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 21

Gemensam tullsamarbetskommitté

1.   En gemensam tullsamarbetskommitté bestående av företrädare för Kinas och Europeiska gemenskapens tullmyndigheter skall inrättas. Plats, datum och dagordning för dess möten skall fastställas genom ömsesidig överenskommelse.

2.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall bland annat

a)

se till att avtalet fungerar väl,

b)

pröva alla frågor som uppstår i samband med dess tillämpning,

c)

vidta nödvändiga åtgärder när det gäller tullsamarbete i enlighet med målen i detta avtal,

d)

utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse när det gäller tullsamarbete, inbegripet framtida åtgärder och resurser för dessa,

e)

rekommendera lösningar i syfte att uppnå målen i detta avtal.

3.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall anta sin egen arbetsordning.

4.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall i tillämpliga fall underrätta den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel 15 i avtalet om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kina om åtgärder enligt detta avtal.

Artikel 22

Ikraftträdande och giltighetstid

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta har avslutats.

2.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra avtalsslutande parten. Uppsägningen skall träda i kraft tre månader efter den dag då uppsägningen anmälts till den andra avtalsslutande parten. Framställningar om bistånd som har mottagits innan avtalet sagts upp skall fullföljas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 23

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kinesiska, vilka alla texter är lika giltiga.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdad i Haag den 8 december 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/27


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2004

om Europeiska gemenskapens utträde ur Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten

(2004/890/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och,

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är avtalsslutande part till Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten (2) (Gdansk-konventionen).

(2)

I artikel XIX i Gdansk-konventionen föreskrivs bestämmelser rörande avtalsslutande parts utträde ur konventionen.

(3)

Estland, Lettland, Litauen och Polen är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för utträde ur Gdansk-konventionen den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter i enlighet med artikel 6.12 i 2003 års anslutningsakt.

(4)

Efter de nya medlemsstaternas utträde kommer gemenskapen och Ryska federationen att utgöra de enda återstående kontraktsslutande parterna till Gdansk-konventionen, och ca 95 % av konventionsområdet kommer att höra till gemenskapens vatten.

(5)

Att upprätthålla en internationell fiskeriorganisation i syfte att förvalta fisket i vatten som helt omfattas av endast två parters jurisdiktion skulle vara både oproportionerligt och ineffektivt. Gemenskapen bör därför utträda ur Gdansk-konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska gemenskapen skall utträda ur Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underrätta registerhållaren för Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten om gemenskapens utträde ur konventionen.

Utfärdat i Bryssel 20 december 2004.

På rådets vägnar

P. VAN GEEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 237, 26.8.1983, s. 4.


Kommissionen

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 november 2004

om avslutande av undersökningsförfarandet beträffande handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska ursprungsbeteckningar för viner (1)

(delgivet med nr K(2004) 4388)

(2004/891/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (2), särskilt artikel 11.1 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och,

av följande skäl:

(1)

Den 6 december 2001 ingav Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux (CIVB) ett klagomål i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 3286/94 (nedan kallad ”förordningen”).

(2)

CIVB hävdade att gemenskapens försäljning i Kanada av Bordeaux- och Médoc-viner försvåras av en rad handelshinder, vilka uppfyller definitionen i artikel 2.1 i förordningen, dvs. ”handelsbruk som införs eller vidmakthålls av tredje land och i fråga om vilket de internationella handelsreglerna ger rätt att ingripa”.

(3)

Det påstådda handelshindret hade uppstått genom ändring C-57 av den kanadensiska varumärkeslagen, enligt vilken de geografiska ursprungsbeteckningarna Bordeaux och Médoc inte längre skyddades i enlighet med de skyddskrav som WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) fastställer för geografiska ursprungsbeteckningar för viner.

(4)

Kommissionen fastslog att klagomålet innehöll tillräcklig bevisning för att motivera inledandet av ett undersökningsförfarande. Ett tillkännagivande om detta offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(5)

Vid undersökningen bekräftades den klagandes påstående att ändring C-57 i den kanadensiska varumärkeslagen stred mot artikel 23.1 och 23.2 liksom mot artikel 24.3 (”standstill-klausulen”) i TRIPs-avtalet och att sådana överträdelser inte kunde motiveras med undantaget enligt artikel 24.6 i TRIPs-avtalet.

(6)

Av undersökningsförfarandet drogs också slutsatsen att ändring C-57 hotar att ge upphov till negativa handelseffekter för klaganden i enlighet med artiklarna 2.4 och 10.4 i förordningen.

(7)

Den 12 februari 2003 granskade den rådgivande kommitté som inrättats genom förordningen den slutgiltiga rapporten om undersökningsförfarandet.

(8)

Den 24 april 2003 paraferade kommissionen ett bilateralt avtal med Kanada om handel med vin och sprit, enligt vilket den generiska användningen av namn i Kanada, bland annat Bordeaux, Médoc och Medoc, definitivt avskaffas när avtalet träder i kraft.

(9)

Den 9 juli 2003 beslutade kommissionen att tillfälligt upphäva (4) undersökningsförfarandet i syfte att avsluta det så snart som Kanada faktiskt avlägsnat dessa namn från förteckningen över generiska benämningar i ändring C-57.

(10)

Den 30 juli 2003 godkände rådet, på Europeiska gemenskapens vägnar, det bilaterala avtalet med Kanada om handel med vin och spritdrycker (5). Den 1 juni 2004 trädde det bilaterala avtalet i kraft (6).

(11)

Genom beslutet om att ändra underavdelningarna 11.18.3 och 11.18.4 i varumärkeslagen (7) avlägsnade Kanada namnen Bordeaux, Médoc och Medoc från förteckningen över generiska benämningar i ändring C-57.

(12)

Följaktligen bör undersökningsförfarandet avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Undersökningsförfarandet beträffande ett handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska beteckningar för viner skall avslutas.

Utfärdat i Bryssel den 19 november 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  Upphäver och ersätter kommissionens beslut 2004/806/EG (EUT L 354, 30.11.2004, s. 30).

(2)  EGT L 349, 31.12.1994, s. 71. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 356/95 (EGT L 41, 23.2.1995, s. 3).

(3)  EGT C 124, 25.5.2002, s. 6.

(4)  EUT L 170, 9.7.2003, s. 29.

(5)  EUT L 35, 6.2.2004, s. 1.

(6)  I artikel 41 i avtalet fastställs att ”Detta avtal träder i kraft den första dagen i andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna har utväxlat noter genom vilka de underrättar varandra om att deras respektive villkor för avtalets ikraftträdande har uppfyllts”. EU:s not lämnades den 16 september 2003 och Kanadas svar lämnades den 26 april 2004.

(7)  Industriministeriet offentliggjorde Order Amending Subsections 11.18(3) and (4) of the Trade-marks Act i del II i Canada Gazette av den 5 maj 2004. Beslutet gäller från och med den dag det registreras, dvs. den 22 april 2004.


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2004

om ändring av beslut 2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika

(delgivet med nr K(2004) 5011)

(Text av betydelse för EES)

(2004/892/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog skyddsåtgärder mot aviär influensa i ratitflockar i Sydafrika genom kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Republiken Sydafrika (3).

(2)

Det krävs en period på minst sex månader efter destruering av ratiter och desinfektering av smittade anläggningar innan kött och ägg av ratiter från Sydafrika åter får importeras till gemenskapen. Med tanke på situationen bör de antagna skyddsåtgärderna förlängas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i beslut 2004/614/EG skall ”den 1 januari 2005” ersättas med ”den 31 mars 2005”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 275, 25.8.2004, s. 20.


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2004

om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Secale cereale som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG

(delgivet med nr K(2004) 5027)

(Text av betydelse för EES)

(2004/893/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (1), särskilt artikel 17 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I Lettland finns inte tillräckliga mängder utsäde av vintersorter av råg (Secale cereale) som är lämpligt för klimatet i den medlemsstaten och som uppfyller kraven i direktiv 66/402/EEG med avseende på förekomst av den skadliga organismen Claviceps purpurea, och behovet av utsäde kan därför inte tillgodoses i den medlemsstaten.

(2)

Det är inte möjligt att helt möta efterfrågan på utsäde av det aktuella slaget med utsäde från andra medlemsstater eller från tredje land som uppfyller samtliga krav i direktiv 66/402/EEG.

(3)

Därför bör Lettland ges tillstånd att godkänna att utsäde av den arten saluförs enligt mindre stränga krav under en period fram till den 30 november 2004.

(4)

Oavsett om utsädet har skördats i en medlemsstat eller ett land utanför gemenskapen som omfattas av rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (2) bör dessutom andra medlemsstater som har möjlighet att förse Lettland med utsäde av den arten bemyndigas att tillåta handel med sådant utsäde.

(5)

Det är lämpligt att Lettland fungerar som samordnare, så att den totala kvantitet utsäde som tillåts genom detta beslut inte överskrider den högsta kvantitet som fastställs i detta beslut.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Saluföring i gemenskapen av utsäde från vinterråg som inte uppfyller kraven i direktiv 66/402/EEG med avseende på förekomst av den skadliga organismen Claviceps purpurea skall tillåtas under en period fram till den 30 november 2004 enligt de regler som fastställs i bilagan till detta beslut och på följande villkor:

a)

Högsta antalet sklerotier eller fragment av sklerotier av Claviceps purpurea som förekommer i ett prov av 500 gram av utsäde av kategorin ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” skall vara 15.

b)

På den officiella etiketten skall anges det antal sklerotier eller fragment av sklerotier av Claviceps purpurea som fastställts vid den officiella kontroll som utförts i enlighet med artikel 2.1 E d i direktiv 66/402/EEG.

c)

Utsädet skall ha släppts ut på marknaden i enlighet med artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2

En utsädesleverantör som vill släppa ut sådant utsäde på marknaden som avses i artikel 1 skall ansöka om det i den medlemsstat där han är etablerad.

Den berörda medlemsstaten skall bevilja leverantören tillstånd att släppa ut utsädet på marknaden, om inte någon av följande omständigheter råder:

a)

Det finns välgrundade skäl att betvivla att leverantören verkligen kan saluföra den mängd utsäde ansökan gäller.

b)

Den totala kvantitet som får saluföras enligt det berörda undantaget överstiger den högsta tillåtna kvantitet som anges i bilagan.

Artikel 3

Vid tillämpningen av detta beslut skall medlemsstaterna bistå varandra administrativt.

Lettland skall ansvara för samordningen, så att den totala kvantitet utsäde som tillåts inte överstiger den högsta kvantitet som anges i bilagan.

När en medlemsstat tar emot en ansökan enligt artikel 2 skall den omedelbart underrätta den samordnande medlemsstaten om vilken kvantitet ansökan gäller. Den samordnande medlemsstaten skall omedelbart underrätta den anmälande medlemsstaten om huruvida ett tillstånd skulle resultera i att den högsta tillåtna mängden överskrids.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de kvantiteter utsäde för vilka de har beviljat tillstånd till saluföring enligt detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/403/EG (EUT L 141, 7.6.2003, s. 23).


BILAGA

Art

Sort

Högsta kvantitet

(ton)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2004

om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Triticum aestivum som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG

(delgivet med nr K(2004) 5028)

(Text av betydelse för EES)

(2004/894/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (1), särskilt artikel 17 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I Danmark finns inte tillräckliga mängder utsäde av vintersorter av vete (Triticum aestivum) som är lämpligt för klimatet i den medlemsstaten och som uppfyller kraven på grobarhet i direktiv 66/402/EEG, och behovet av utsäde kan därför inte tillgodoses i den medlemsstaten.

(2)

Det är inte möjligt att helt möta efterfrågan på utsäde av det aktuella slaget med utsäde från andra medlemsstater eller från tredje land som uppfyller samtliga krav i direktiv 66/402/EEG.

(3)

Därför bör Danmark ges tillstånd att godkänna att utsäde av den arten saluförs enligt mindre stränga krav under en period fram till den 30 november 2004.

(4)

Oavsett om utsädet har skördats i en medlemsstat eller ett land utanför gemenskapen som omfattas av rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (2) bör dessutom andra medlemsstater som har möjlighet att förse Danmark med utsäde av den arten bemyndigas att tillåta handel med sådant utsäde.

(5)

Det är lämpligt att Danmark fungerar som samordnare, så att den totala kvantitet utsäde som tillåts genom detta beslut inte överskrider den högsta kvantitet som fastställs i detta beslut.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Saluföring i gemenskapen av utsäde från höstvete som inte uppfyller de krav på lägsta grobarhet som fastställs i direktiv 66/402/EEG skall tillåtas under en period fram till den 30 november 2004, enligt de regler som fastställs i bilagan till detta beslut och på följande villkor:

a)

Grobarheten skall vara minst 75 % av grobarheten hos rent utsäde.

b)

Den officiella etiketten skall innehålla uppgift om den grobarhet som konstaterats vid den officiella undersökning som genomförts enligt artikel 2.1 F d och 2.1 G d i direktiv 66/402/EEG.

c)

Utsädet skall ha släppts ut på marknaden i enlighet med artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2

En utsädesleverantör som vill släppa ut sådant utsäde på marknaden som avses i artikel 1 skall ansöka om det i den medlemsstat där han är etablerad.

Den berörda medlemsstaten skall bevilja leverantören tillstånd att släppa ut utsädet på marknaden, om inte någon av följande omständigheter råder:

a)

Det finns välgrundade skäl att betvivla att leverantören verkligen kan saluföra den mängd utsäde ansökan gäller.

b)

Den totala kvantitet som får saluföras enligt det berörda undantaget överstiger den högsta tillåtna kvantitet som anges i bilagan.

Artikel 3

Vid tillämpningen av detta beslut skall medlemsstaterna bistå varandra administrativt.

Danmark skall ansvara för samordningen, så att den totala kvantitet utsäde som tillåts inte överstiger den högsta kvantitet som anges i bilagan.

När en medlemsstat tar emot en ansökan enligt artikel 2 skall den omedelbart underrätta den samordnande medlemsstaten om vilken kvantitet ansökan gäller. Den samordnande medlemsstaten skall omedelbart underrätta den medlemsstat som meddelat att en ansökan kommit in, om ett tillstånd för denna kvantitet innebär att den högsta kvantiteten överskrids.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de kvantiteter utsäde för vilka de har beviljat tillstånd till saluföring enligt detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/403/EG (EUT L 141, 7.6.2003, s. 23).


BILAGA

Art

Sort

Högsta kvantitet (ton)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000


Rättelser

23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 375/35


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 39 av den 11 februari 2004 )

På sidan 5 i bilaga I, tredje kolumnen ”Taric” vid löpnummer 09.2945 angående ”D-Xylos”, skall det

i stället för:

”10”

vara:

”20”.