ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 370

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
17 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2143/2004 av den 13 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2144/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2145/2004 av den 15 december 2004 om ändring för fyrtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2146/2004 av den 16 december 2004 om öppnande för år 2005 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung på Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2147/2004 av den 16 december 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004 av den 16 december 2004 om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser ( 1 )

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2149/2004 av den 16 december 2004 om öppnande av tullkvoter för år 2005 för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2004 av den 16 december 2004 om öppnande för år 2005 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor från Turkiet

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2004 av den 16 december 2004 om öppnande för år 2005 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2152/2004 av den 16 december 2004 om upphävande av förordning (EG) nr 238/2004 om inledande av anbudsförfaranden för nedsättning av tullar vid import av sorghum till Spanien från tredje länder

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2153/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2154/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2155/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2156/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2004 av den 16 december 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2158/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2159/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2160/2004 av den 16 december 2004 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2161/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2162/2004 av den 16 december 2004 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2163/2004 av den 16 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

69

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/859/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge
 ( 1 )

70

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

72

 

*

2004/860/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

78

 

*

2004/861/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av beslut 2002/883/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina

80

 

*

2004/862/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om makroekonomiskt stöd till Serbien och Montenegro och om ändring av rådets beslut 2002/882/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien

81

 

 

Kommissionen

 

*

2004/863/EG:
Kommissionens beslut av den 30 november 2004 om godkännande av vissa medlemsstaters program för utrotning och övervakning av TSE 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella stöd (delgivet med nr K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/EG:
Kommissionens beslut av den 16 december 2004 om ändring av kommissionens beslut 1999/478/EG om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

91

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2003/452/EG av den 26 maj 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, som handlar inom ramen för Europeiska unionen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden ( EUT L 152 av den 20.6.2003 )

92

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2143/2004

av den 13 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”) (1),

med beaktande av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 74/2004 infördes en slutgiltig utjämningstull på import till gemenskapen av sådant sänglinne av bomull, med ursprung i Indien, som omfattas av KN-nummer ex 6302 21 00 (Taric-nummer 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-nummer 6302229019), ex 6302 31 10 (Taric-nummer 6302311090), ex 6302 31 90 (Taric-nummer 6302319090) och ex 6302 32 90 (Taric-nummer 6302329019). På grund av det stora antalet samarbetande parter gjordes ett stickprov bland indiska exporterande tillverkare. Individuella tullsatser på mellan 4,4 % och 10,4 % infördes för företag som ingick i stickprovet, medan en tull på 7,6 % infördes för övriga samarbetande företag. En tull på 10,4 % infördes för de företag som antingen inte gav sig till känna eller som inte samarbetade i undersökningen.

(2)

I artikel 2 i förordning (EG) nr 74/2004 föreskrivs att artikel 1.3 i den förordningen får ändras genom att den nya exporterande tillverkaren beviljas samma tull som samarbetande företag som inte ingick i stickprovet, dvs. 7,6 %, om en ny exporterande tillverkare i Indien lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen om att företaget inte exporterat de produkter som avses i artikel 1.1 till gemenskapen under undersökningsperioden (1 oktober 2001–30 september 2002) (första villkoret), om företaget inte är någon av de exportörer eller tillverkare i Indien närstående som omfattas av de antisubventionsåtgärder som införs genom denna förordning (andra villkoret), om företaget faktiskt har exporterat de berörda produkterna till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen (tredje villkoret).

B.   ANSÖKNINGAR OM STÄLLNING SOM NY EXPORTÖR/TILLVERKARE

(3)

Tjugofyra indiska företag har ansökt om att behandlas på samma sätt som de företag som samarbetade i den ursprungliga undersökningen, men som inte ingick i stickprovet (nedan kallat ”ställning som ny exportör”).

(4)

Två av de indiska företag som ansökte om ställning som ny exportör lämnade inte in något svar på frågeformuläret. Därför var det inte möjligt att kontrollera om dessa företag uppfyllde villkoren i artikel 2 i förordning (EG) nr 74/2004 och deras ansökan avslogs därmed.

(5)

Två ansökningar om ställning som ny exportör kom in för sent och därför kunde inget beslut fattas angående dessa ansökningar innan denna förordning antagits.

(6)

De återstående tjugo företagen svarade på det frågeformulär som var utarbetat för att kontrollera om företagen uppfyllde bestämmelserna i artikel 2 i förordning (EG) nr 74/2004.

(7)

Den bevisning som lämnades av tretton av de nämnda indiska exportörerna/tillverkarna var tillräcklig för att låta dessa nya företag omfattas av den tull som tillämpas för de samarbetande företag som inte ingick i stickprovet (dvs. 7,6 %) och därmed för att dessa tretton indiska företag läggs till i förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004 (nedan kallad ”bilagan”).

(8)

När det gäller de resterande sju indiska exporterande tillverkarna var två av dem sådana företag närstående som omfattades av de nu gällande utjämningsåtgärderna, tre exporterade den berörda produkten till gemenskapen under den ursprungliga undersökningsperioden (dvs. den 1 oktober 2001–30 september 2002), en kunde inte tillhandahålla någon faktura eller annat bevis på att den faktiskt hade exporterat den berörda produkten till gemenskapen efter den ursprungliga undersökningsperioden eller på att den genom avtal hade gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera den berörda produkten till gemenskapen.

(9)

Slutligen fanns det en ansökan som inte kunde behandlas samtidigt som de andra, eftersom den bevisning som det ansökande företaget tillhandahöll behöver undersökas ytterligare.

(10)

För de sex företag som anges i skäl 8 befanns under dessa omständigheter minst ett av villkoren i artikel 2 i förordning (EG) nr 74/2004 inte uppfyllt. Deras ansökningar måste därför avslås.

(11)

Företag som inte beviljades ställning som ny exportör informerades om anledningarna till det och gavs möjlighet att skriftligen framföra synpunkter.

(12)

Av de båda företag som var sådana företag närstående som omfattas av de gällande utjämningsåtgärderna hävdade det ena att det företag som det var närstående inte längre existerade och det andra att det förväntade sig att omfattas av samma tull som dess närstående företag.

(13)

För det första företaget konstaterades det att det faktum att det närstående företaget inte längre existerade faktiskt var av betydelse för det pågående förfarandet och att det i detta fall inte kunde anses att den nya exportören inte uppfyllde det andra villkoret. Det beslutades därför att detta företag också borde omfattas av den tull som tillämpas för de samarbetande företag som inte ingår i stickprovet (dvs. 7,6 %) och därmed läggas till i förteckningen i bilagan.

(14)

För det andra företaget, där det ansökande företaget är ett sådant företag närstående som omfattas av antisubventionsåtgärder, konstaterades det att detta inte per automatik skulle beröva företaget möjligheten att omfattas av den viktade genomsnittliga tullmarginalen för samarbetande företag som inte ingår i stickprovet. Det undersöktes huruvida de båda närstående företagen, om de hade beaktats tillsammans, skulle ha valts ut till stickprovet av exporterande tillverkare enligt urvalskriterierna i skäl 11 i förordning (EG) nr 74/2004. Eftersom detta troligtvis inte skulle ha varit fallet påverkar inte förhållandet mellan de båda företagen resultaten från nämnda förordning. Av dessa anledningar och med tanke på att kommissionen konsekvent betraktar alla närstående företag som en enhet som omfattas av samma tull, beslutades att även detta företag borde omfattas av den tull som tillämpas på samarbetande företag som inte ingår i stickprovet (dvs. 7,6 %) och därför läggas till i förteckningen i bilagan.

(15)

Alla argument och inlagor från berörda parter analyserades och vederbörlig hänsyn togs till dem när så var påkallat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företag skall läggas till i den förteckning över indiska exporterande tillverkare som anges i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004:

”Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Balloons

New Delhi

Bhairav India International

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Harimann International

Mumbai

Kabra Brothers

Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd.

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

S.P.Impex

Indore

Synergy

Mumbai

Texmart Import export

Ahmedabad

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 1.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2144/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2145/2004

av den 15 december 2004

om ändring för fyrtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av det spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som införs genom den förordningen.

(2)

Den 26 november och 2 december 2004 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2004.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2034/2004 (EUT L 353, 27.11.2004, s. 11).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Al-Barakat Global Telecommunications (även känt som Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia” ersättas med följande:

”Al-Barakat Global Telecommunications (alias a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adress: a) P.O. Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten, b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.”

(2)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association of Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, i) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, j) Istikamet, k) In Siratel). Adresser: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnien-Hercegovina, c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina” ersättas med följande:

”Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adresser: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnien och Hercegovina, c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.”

(3)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation) Lokalavdelningens adress: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnie-Hercegovina” ersättas med följande:

”Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Lokalavdelningens adresser: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: stängd av de bosniska myndigheterna.”

(4)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten” ersättas med följande:

”Barakat Banks and Remittances (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adress: a) Mogadishu, Somalia, b) Dubai, Förenade arabemiraten.”

(5)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias a) DHDS, b) El-Ahouel)” ersättas med följande:

”Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel. Övriga upplysningar: en avdelning av GIA (Groupement islamique armé) som inrättades till följd av brytningen 1996 då den afghanska veteranen Kada Benchikha Larbi beslutade sig för att gå emot ledaren för GIA.”

(6)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial ’World Relief” (även känt som GRF eller FSM). Amerikanskt delstatligt arbetsgivarnummer 36-3804626. Momsregistreringsnummer BE 454 419 759. Kända adresser och kontor:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrike.

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgien.

Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bryssel, Belgien.

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bryssel, Belgien.

Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Jugoslavien.

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Jugoslavien.

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanien.

House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkiet.”

ersättas med följande:

”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’. Adresser:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien.

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo.

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanien.

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkiet.

Övriga upplysningar: a) finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingushetia (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) och Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer 36-3804626, c) momsregistreringsnummer BE 454 419 759, d) adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998.”

(7)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias a) JTJ, b) al-Zarqawi nätverket, c) al-Tawhid, d) the Monotheism and Jihad Group” ersättas med följande:

”Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias a) JTJ, b) al-Zarqawi nätverket, c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group, e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).”

(8)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Nada Management Organisation S.A. (tidigare känd som Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz” ersättas med följande:

”Nada Management Organisation S.A. (aliasAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adress: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz. Övriga upplysningar: Avvecklat och avfört från företagsregistret.”

(9)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Tunisian Combatant Group (även känt som GCT eller Groupe Combattant Tunisien)” ersättas med följande:

”Tunisian Combatant Group (alias a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.”

(10)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”WALDENBERG AG (känt som a) Al Taqwa Trade, Property and Industry, b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, d) Himmat Establishment). Adress: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien” ersättas med följande:

”Waldenberg AG (alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, d) Himmat Establishment). Adress: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien. Övriga upplysningar: I likvidation.”

(11)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österrike” ersättas med följande:

”Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Address: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österrike. Övriga upplysningar: Företaget upplöst i oktober 2002 och avfört från företagsregistret i november 2002.”

(12)

Under rubriken fysiska personer skall ”Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bryssel, Belgien (alias a) Emad Abdelhadie, född den 27 september 1976 i Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, född den 27 september 1976 i Irbid; c) Shadi Abdallha, född den 27 september 1976 i Irbid, Jordanien; d) Shadi Abdallah, född den 27 september 1976 i Irbid; e) Emad Abdekhadie, född den 27 september 1976 i Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, född den 27 september 1976 i Alhamza; g) [alias använt i Belgien] Shadi Mohammed Mostafa Hasan, född den 27 september 1976 i Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut [på engelska: the shark]; k) Emad Al Sitawi). Född den 27 september 1976 i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare av palestinskt ursprung. Pass nr: a) jordanskt pass nr D 862 663, utfärdat i Irgid, Jordanien den 10 augusti 1993; b) jordanskt pass nr H 641 183, utfärdat i Irgid, Jordanien den 17 april 2002; c) tysk internationell resehandling nr 0770479, utfärdad i Dortmund, Tyskland, den 16 februari 1998. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mohamed Abdalla; b) moderns namn: Jawaher Abdalla, född Almadaneie; c) för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång” ersättas med följande:

”Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias a) Emad Abdelhadie, född den 27 september 1976 i Alhamza, b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, född den 27 september 1976 i Irbid, c) Shadi Abdallha, född den 27 september 1976 i Irbid, Jordanien, d) Shadi Abdallah, född den 27 september 1976 i Irbid, e) Emad Abdekhadie, född den 27 september 1976 i Athamse, f) Zidan Emad Abdelhadie, född den 27 september 1976 i Alhamza, g) (alias använt i Belgien) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, född den 27 september 1976 i Beje, Irak, h) Zidan, i) Zaidan, j) Al Hut (på engelska: the shark, på svenska: hajen), k) Emad Al Sitawi). Adresser: rue de Pavie 42, 1000 Bryssel, Belgien. Född den 27 september 1976 i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare med palestinskt ursprung. Pass nr: a) jordanskt pass nr D 862 663, utfärdat i Irgid, Jordanien den 10 augusti 1993, b) jordanskt pass nr H 641 183, utfärdat i Irgid, Jordanien den 17 april 2002, c) tysk internationell resehandling nr 0770479 utfärdad i Dortmund, Tyskland den 16 februari 1998. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mohamed Abdalla, b) moderns namn: Jawaher Abdalla, född Almadaneie, c) dömd och fängslad i Tyskland.”

(13)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet. Hemvist: Via Lungotevere Dante – Rom, Italien” ersättas med följande:

”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adress: Via Lungotevere Dante – Rom, Italien. Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet.”

(14)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Kifane Abderrahmane. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Adress: via S. Biagio, 32 eller 35 – Sant'Anastasia (NA), Italien” ersättas med följande:

”Abderrahmane Kifane. Adress: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko.”

(15)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abdullah Ahmed Abdullah (alias Abu Mariam; alias Al- Masri, Abu Mohamed; alias Saleh), Afghanistan; född 1963 i Egypten; egyptisk medborgare” ersättas med följande:

”Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Född den 6 juni 1963 i Gharbia, Egypten. Egyptisk medborgare.”

(16)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias’Abu Jibril’; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); nationalitet: indonesisk; födelseort: Tirpas-Selong Village, östra Lombok, Indonesien.” ersättas med följande:

”Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias a) Rahman, Mohamad Iqbal, b) A Rahman, Mohamad Iqbal, c) Abu Jibril Abdurrahman, d) Fikiruddin Muqti, e) Fihiruddin Muqti, f) ’Abu Jibril’). Född den 17 augusti 1958 i Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift i december 2003 häktad i Malaysien.”

(17)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); född i Egypten” ersättas med följande:

”Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id). Född den 27 februari 1955 i El Sharkiya, Egypten.”

(18)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); född den 25 augusti 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket” ersättas med följande:

”Khalid Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A, c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled. Adress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket. Född den25 augusti 1962.”

(19)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Född den 17 februari 1971 i Madiun, östra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare. Pass nr: Filippinerna GG 672613” ersättas med följande:

”Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Född den 17 februari 1971 i Madiun, östra Java, Indonesien. Indonesisk nationalitet. Filippinskt pass nr GG 672613. Övriga upplysningar: enligt uppgift dödad i Filippinerna i oktober 2003.”

(20)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”El Heit Ali (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 i Rouba, Algeriet. Adress: via D. Fringuello, 20 — Rom, Italien. Hemvist: Milano, Italien” ersättas med följande:

”Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adress: a) via D. Fringuello, 20 — Rom, Italien, b) Milano, Italien (hemvist). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 i Rouba, Algeriet.”

(21)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia” ersättas med följande:

”Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jumale, Ahmed Nur, d) Jumali, Ahmed Ali). Adress: PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten. Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: yrke: kamrer i Mogadishu, Somalia.”

(22)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ahmad Said AL-KADR. Född den 1 mars 1948 i Kairo, Egypten. Kanadensisk och troligen även egyptisk medborgare” ersättas med följande:

”Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Född den 1 mars 1948 i Kairo, egypten. Kanadensisk medborgare.”

(23)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Född den 15 mars 1963 i Alexandria, Egypten” ersättas med följande:

”Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Född den 15 mars 1963 i Alexandria, Egypten.”

(24)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mehrez AMDOUNI (alias a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Född den 18 december 1969 i Tunis (Tunisien)” ersättas med följande:

”Mehrez Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Addess: ingen fast adress i Italien. Född den 18 december 1969 i Asima-Tunis (Tunisien). Bosnisk medborgare. Pass nr: 0801888. Övriga upplysningar: enligt uppgift häktad i Tunisien och deporterad till Italien.”

(25)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Född 1956 i Alexandria, Egypten (eventuellt född 1951)” och ”Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Troligen född 1944 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. En av Usama bin Ladins närmaste män” ersättas med följande:

”Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Född den 17 januari 1958 i El Behira, Egypten. Troligen egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: en av Usama Bin Ladens närmaste män.”

(26)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias Abdel Rahman; alias Abdul Rahman; alias Al-Muhajir, Abdul Rahman; alias Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; född den 19 juni 1964 i Egypten; egyptisk medborgare” ersättas med följande:

”Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A, c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Född den 19 juni 1964 i Dakahliya, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: Afghanistan.”

(27)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Bahaji, Said, tidigare bosatt på Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland; , född den 15 juli 1975 i Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Provisoriskt tyskt pass med nummer 28 642 163, utfärdat av Hamburg stad” ersättas med följande:

”Said Bahahji. Adress: tidigare bosatt på Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 15 juli 1975 i Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Tysk och marockansk medborgare. Provisoriskt tyskt pass med nummer 28 642 163, utfärdat av Hamburg stad. Nationellt identitetsbevis nr BPA Nr. 1336597587.”

(28)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italien, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italien. Född den 12 november 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass med nummer L 191609, utfärdat den 28 februari 1996. Nationellt identitetsbevis nummer: 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z. Övriga upplysningar: modern heter Bent Ahmed Ourida” ersättas med följande:

”Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adress: a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italien, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italien. Född den 12 november 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L 191609, utfärdat den 28 februari 1996. Nationellt identitetsbevis nr 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z. Övriga upplysningar: a) modern heter Bent Ahmed Ourida, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien den 11 december 2002.”

(29)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Haddad Fethi Ben Assen. Född den a) 28 mars 1963, b) 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Adress: Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italien. Hemvist: Via Porte Giove, 1 — Mortasa (PV), Italien. Skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V” ersättas med följande:

Fethi Ben Hassen Haddad. Född den a) 28 mars 1963, b) 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Adress: a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italien (hemvist). Skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V.

(30)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”BEN HENI, Lased; född den 5 februari 1969 i Libyen ” ersättas med följande:

”Lased Ben Heni. Född den 5 februari 1969 i Libyen. Övriga upplysningar: dömd till sex års fängelse i Italien den 11 december 2002.”

(31)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien. Född den 21 mars 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk och bosnisk medborgare. Pass nummer: E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988. Nationellt identitetsnummer: 1292931. Övriga upplysningar: Moderns namn är Medina Abid. Han befinner sig i Irland” ersättas med fölajnde:

”Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född den a) 21 mars 1963, b) 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk och bosnisk medborgare. Pass nr a) E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988, b) bosniskt pass nr 0841438, utfärdat den 30 december 1998 och giltigt till och med den 30 december 2003. Nationellt identitesbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen i Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn Medina Abid, c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland.”

(32)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Medborgarskap: Tunisiskt pass med nummer K/754050, utfärdat den 26 maj 1999. Nationellt identitetsbevis nummer: 04756904, utfärdat den 14 september 1987. Italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T. Övriga upplysningar: Moderns namn är Bannour Hedia” ersättas med följande:

”Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adress: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/ 754050, utfärdat den 26 maj 1999. Nationellt identitetsbevis nr 04756904, utfärdat den 14 september 1987. Italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Bannour Hedia, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien.”

(33)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer; b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass med nummer K/929139, utfärdat den 14 februari 1995. Nationellt identitetsbevis nummer: 00319547, utfärdat den 8 december 1994. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F. Övriga upplysningar: Modern heter Saidani Beya” ersättas med följande:

”Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italien. Född den a) 2 oktober 1968, b) 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/ 929139, utfärdat den 14 december 1995. Natioenllt identitesbevis nr 00319547, utfärdat den 8 december 1994. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Saidani Beya, b) han har häktats i Italien.”

(34)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; Bin al Shibh, Ramzi), född den 1 maj 1972 eller den 16 september 1973 i Hadramawt, Yemen eller Khartum, Sudan. Sudanesisk eller yemenitisk medborgare. Yemenitiskt pass med nummer 00 085 243, utfärdat den 12 november 1997 i Sanaa, Yemen” ersättas med följande:

”Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Född den 1 maj 1972 eller den 16 september 1973 i a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Sudanesisk eller yemenitisk medborgare. Yemenitiskt pass nr 00 085 243, utfärdat den 12 november 1997 i Sanaa, Yemen.”

(35)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Född den 4 augusti 1958 i Damaskus, Syrien. Medborgarskap: syriskt och tyskt. Pass med nummer 1310636262 (Tyskland), giltigt till den 29 oktober 2005. Nationellt identitetsnummer: tyskt identitetskort nummer 1312072688, giltigt till den 20 augusti 2011” ersättas med följande:

”Mamoun Darkazanli (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Född den 4 augusti 1958 i Damaskus, Syrien. Syrisk och tysk medborgare. Tyskt pass nr 1310636262, giltigt till och med den 29 oktober 2005. Tyskt identitetskort nr 1312072688, giltigt till och med den 29 oktober 2005.”

(36)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Lionel DUMONT (alias a) Jacques BROUGERE, b) BILAL, c) HAMZA). Bosatt i Italien utan fast adress. Född a) den 21 januari 1971, b) den 29 januari 1975 i Roubaix (Frankrike)” ersättas med följande:

”Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Bosatt i Italien utan fast adress. Född den a) 21 januari 1971, b) 29 januari 1975 i Roubaix (Frankrike). Övriga upplysningar: Internationell arresteringsorder utfärdad av Interpol. Häktad i Tyskland den 13 december 2003 och utlämnad till Frankrike den 18 maj 2004. Häktad sedan oktober 2004.”

(37)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Agus DWIKARNA. Född den 11 augusti 1964 i Makassar, södra Sulawesi, Indonesien. Indonesisk medborgare” ersättas med följande:

”Agus Dwikarna. Född den 11 augusti 1964 i Makassar, södra Sulawesi, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: häktad den 13 mars 2002 och dömd den 12 juli 2002 i Filippinerna.”

(38)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland, född den 3 april 1974 i Marrakech, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass med nummer H 236 483, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland” ersättas med följande:

”Mounir El Motassadeq. Adress: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 3 april 1974 i Marrakesh, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass nr H 236 483.”

(39)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); född den 26 december 1962 i Egypten; Adress: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rom, Italien; skatteregistreringsnummer: SSYBLK62T26Z336L” ersättas med följande:

”Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adress: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rom, Italien. Född den 26 december 1962 i Egypten. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSYBLK62T26Z336L.”

(40)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Essabar, Zakarya (även känd som Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland, född den 13 april 1977 i Essaouira, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass med nummer M 271 351, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland” ersättas med följande:

”Zakarya Essabar. Adress: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Född den 13 april 1977 i Essaouira, Marocko. Marockansk medborgare. Pass nr M 271 351, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland. Övriga upplysningar: senast registrerad som bosatt på denna adress.”

(41)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Aider Farid (alias Achour Ali). Född den 12 oktober 1964 i Alger, Algeriet. Adress: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Skatteregistreringsnummer: DRAFRD64R12Z301C” ersättas med följandee:

”Farid Aider (alias Achour Ali). Adress: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Född den 12 oktober 1964 i Alger, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRAFRD64R12Z301C.”

(42)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)” ersättas med följande:

”Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Född den 30 oktober 1962 i Kairo, Egypten.”

(43)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien. Född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien. Schweizisk medborgare” ersättas med följande:

”Ali Ghaleb Himmat. Adress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien. b) annan plats i Italien, c) Syrien. Född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien. Italiensk medborgare sedan 1990.”

(44)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz. Född 1927. Schweizisk medborgare” ersättas med följande:

”Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adress: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz. Född 1927. Schweizisk medborgare. Övriga upplysningar: inget schweiziskt pass har utfärdats i detta namn.”

(45)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italien, c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marocko, d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin i Tanger, Marocko. Född den 22 november 1929 i Adi Ugri, Etiopien (nuvarande Eritrea). Italienskt Identitetsnummer: italienskt identitetskort nummer AG 2028062 (gäller till den 7 september 2005). Utländskt identitetskort nummer K 5249. Italienskt skatteregistreringsnummer: NSRDRS29S22Z315Y. Övriga upplysningar: Nasreddin lämnade 1994 sin bostad på 1 via delle Scuole, 6900 Lugano i Schweiz och flyttade till Marocko” ersättas med följande:

”Idris Ahmed Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin). Adress: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italien, c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Marocko, d) nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin i Tangiers, Marocko. Född den 22 november 1929 i Adi Ugri, Etiopien (nuvarande Eritrea). Italiensk medborgare. Italienskt identitetsnummer: italienskt identiteskort nr AG 2028062 (gäller till och med den 7 september 2005). Utländskt identiteskort nr K 5249. Italienskt skatteregistreringsnummer: NSRDRS29S22Z315Y. Övriga upplysningar: 1994 lämnade Nasreddin sin bostad på 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz och flyttade till Marocko.”

(46)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Khalil JARRAYA (alias a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria n. 10, Bologna, Italien eller Via Lazio 3, Bologna, Italien. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien)” ersättas med följande:

”Khalil Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien, b) Via Lazio 3, Bologna, Italien, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien).”

(47)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Samir Kishk, född den 14 maj 1955 i Gharbia, Egypten” ersättas med följande:

”Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Född den 14 maj 1955 i Gharbia, Egypten.”

(48)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Bendebka l'Hadi (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Adress: Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italien. Hemvist: Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien” ersättas med följande:

”L'Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adress: a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italien, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: adressen enligt a) använd från och med den 17 december 2001.”

(49)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Tarek Ben Habib Maaroufi, född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien” ersättas med följande:

”Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Belgisk medborgare (sedan den 8 november 1993).”

(50)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florens, Italien” ersättas med följande:

”Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Född den a) 12 oktober 1966, b) 11 november 1966 i Somalia. Övriga upplysningar: Florens, Italien.”

(51)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, (ZH) Zürich, Schweiz. Född den 30 augusti 1928 i Egypten eller Förenade arabemiraten. Schweizisk medborgare” ersättas med följande:

”Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adress: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH Zürich, Schweiz. Född den 30 augusti 1928 i Egypten eller Förenade arabemiraten. Schweizisk medborgare. Övriga upplysningar: a) Zürich, Schweiz, b) inget schweiziskt pass har utfärdats i detta namn.”

(52)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket eller 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958” ersättas med följande:

”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adress: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket, b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958 i Alexandria, Egypten. Övriga upplysningar: föremål för undersökning i Förenade kungariket.”

(53)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abbes Moustafa. Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet. Hemvist: Via Padova, 82 — Milano, Italien” ersättas med följande:

”Moustafa Abbes. Adress: Via Padova, 82 — Milano, Italen (hemvist). Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet.”

(54)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien. Född den 17 maj 1931 eller den 17 maj 1937 i Alexandria, Egypten. Nationellt identitetsnummer: italienskt identitetskort nummer AE 1111288 (gäller till den 21 mars 2005)” ersättas med följande:

”Youssef Mustapha Nada Ebada (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M, c) Youssef Mustapha Nada). Adress: a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien. Född den 17 maj 1931 i Alexandria, Egypten. Nationellt identitetsnummer: italienskt identitetskort nummer AE 1111288 (gäller till och med den 21 mars 2005).”

(55)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Född den 6 december 1972 i Marrakesh (Marocko). Marockansk medborgare med a) marockanskt pass nr F 879567, utfärdat den 29 april 1992 i Marrakesh, Marocko, giltigt till och med den 28 april 1997 och förlängt till och med den 28 februari 2002; b) marockanskt pass nr M271392, utfärdat den 4 december 2000 av marockanska konsulatet i Berlin, Tyskland. Nationellt identitetsnummer: marockanskt id-kort nr E 427689, utfärdat den 20 mars 2001 av marockanska generalkonsulatet i Düsseldorf, Tyskland. Övriga upplysningar: sitter i häkte i Tyskland (juni 2003)” ersättas med följande:

”Abdelghani Mzoudi (alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adress: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Född den 6 december 1972 i Marrakesh, Marocko. Marockansk medborgare med a) marockanskt pass nr F 879567, utfärdat den 29 april 1992 i Marrakesh, Marocko, giltigt till och med den 28 april 1997 och förlängt till och med den 28 februari 2002, b) marockanskt pass nr M271392, utfärdat den 4 december 2000 av marockanska konsulatet i Berlin, Tyskland. Nationellt identitetsnummer: marockanskt id-kort nr E 427689, utfärdat den 20 mars 2001 av marockanska generalkonsulatet i Düsseldorf, Tyskland. Övriga upplysningar: a) sitter i häkte i Tyskland sedan juni 2003, b) senast registrerad på denna adress.”

(56)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Adress: Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italien. Hemvist: Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italien. Skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T” ersättas med följande:

”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italien, b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italien (hemvist). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T.”

(57)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Safi, Rahmatullah, general (talibanernas företrädare i Europa)” ersättas med följande:

”Rahmatullah Safi. Titel: general. Född a) ca 1948, b) den 21 mars 1913 i Tagaabdistriktet i Kapisaprovinsen, Afghanistan. Övriga upplysningar: talibanernas företrädare i Europa.”

(58)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano n. 105, Casal di Principe (Caserta), Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 1 mars 1970 i Taiz (Yemen)” esättas med följande:

”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 1 mars 1970 i Taiz (Yemen). Övriga upplysningar: häktad i Italien den 19 augusti 2003.”

(59)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); födelsedatum och födelseort: 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon; nationalitet: belgisk sedan den 18 september 2001; gift med Patricia Vinck; vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan” ersättas med följande:

”Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgisk medborgare sedan den 18 september 2001. Övriga upplysningar: gift med Patricia Vinck. Vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan.”

(60)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Född den 29 juni 1960 i Egypten” ersättas med följande:

”Tharwat Salah Shihata Ali (alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Född den 29 juni 1960 i Egypten.”

(61)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); födelsedatum och födelseort: 4 januari 1965 i Berchem, Antwerpen; nationalitet: belgisk; gift med Nabil Sayadi” ersättas med följande:

”Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 4 januari 1965 i Berchem (Antwerpen), Belgien. Belgisk medborgare. Övriga upplysningar: gift med Nabil Sayadi.”

(62)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Hemvist: rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeriet. Hemvist: vicolo Duchessa, 16 och via Genova, 121 — Neapel (Italien)” ersättas med följande:

”Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa, 16 — Neapel, Italien, c) via Genova, 121 — Neapel, Italien (hemvist).”

(63)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abbes Youcef (alias Giuseppe). Född den 5 januari 1965 i Bab El Aoued, Algeriet. Hemvist: a) Via Padova, 82 — Milano (Italien), b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien” ersättas med följande:

”Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adress: a) Via Padova, 82 — Milano, Italien, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 5 januari 1965 i Bab El Aoued, Algeriet.”

(64)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, (ZH) Zürich, Schweiz. Född den 7 maj 1933” ersättas med följande:

”Zeinab Mansour Fattouh. Adress: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, (ZH) Zürich, Schweiz. Född den 7 maj 1933.”


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2146/2004

av den 16 december 2004

om öppnande för år 2005 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung på Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 1999/492/EG av den 21 juni 1999 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island, godkänt genom beslut 1999/492/EG, fastställs en årlig tullkvot för import från Island av sockerkonfektyr och choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao. Det är nödvändigt att för 2005 öppna denna tullkvot.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) fastställs bestämmelser för förvaltningen av tullkvoterna. Det är lämpligt att fastställa att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 1 januari–31 december 2005 skall de tullsatser som anges i bilagan tillämpas på de varor med ursprung på Island som importeras till gemenskapen och som anges i denna bilaga inom ramen för den årliga kvot som fastställs där.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de tullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308 a–c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Löpnr

KN-nr

Varubeskrivning

Kvot

Tillämplig tullsats

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao enligt KN-nr 1704 90

500 ton

50 % av den tullsats som gäller för tredje land (1), dock högst 35,15 euro/100 kg.

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Choklad och andra livsmedelsberedningar, innehållande kakao enligt KN-nr 1806 32, 1806 90, 1905 31 och 1905 32.


(1)  Tullsats för tredje land: tullsats bestående av värdetull plus, om så är lämpligt, den jordbruksrelaterade avgiftsdelen, begränsad till maximitullsatsen när så anges i den gemensamma tulltaxan.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2147/2004

av den 16 december 2004

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9(1) a i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1989/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 5).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Anslutningsakten 2003.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Olegerad aluminiumtråd med ett aluminiuminnehåll av 99,5 %, med en diameter mellan 9 och 14 mm och en trådlängd av 500–600 m, på rulle med en bredd av 1,5 m och en vikt av 1,5 ton.

Rullarna med aluminiumtråd har delvis blivit skadade och deformerade.

(Se fotografi A.) (1)

7605 11 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1(c) till kapitel 76 samt texten till KN-nummer 7605 och 7605 11 00.

Klassificering enligt nr 7602 är utesluten då villkoren i anmärkning 8(a) till sektion XV inte är uppfyllda.

Graden av skada och deformation av aluminiumtrådrullarna påverkar inte slaget av vara, vilket är aluminiumtråd, eftersom huvuddelen av rullarna fortfarande motsvarar beskrivningen i anmärkning 1(c) till kapitel 76.

2.

Olegerad aluminiumtråd med ett aluminiuminnehåll av 99,5 %, med en diameter mellan 9 och 14 mm och en trådlängd av 500–600 m, på rulle med en bredd av 1,5 m och en vikt av 1,5 ton.

Rullarna med aluminiumtråd har delvis blivit skadade och deformerade innan de klippts från båda sidor av rullöppningen, med hjälp av hydrauliska ledsaxar.

Varan består av stora bitar av aluminiumtråd.

(Se fotografi B.) (1)

7605 11 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1(c) till kapitel 76 samt texten till KN-nummer 7605 och 7605 11 00.

Anmärkning 8(a) till avdelning XV kan inte tillämpas då aluminiumtrådrullarna inte är ”slutgiltigt” oanvändbara som aluminiumtråd; på grund av detta är klassificering enligt nummer 7602 utesluten.

Eftersom stora bitar av rullarna uppfyller definitionen på tråd i anmärkning 1(c) till kapitel 76, förblir varan hänförlig till KN-nummer 7605 11 00.

3.

En 42-tums plasmaskärm med ett bildförhållande på 16:9 och ett utförande med 852 x 480 bildpunkter.

Produkten utgörs av en aluminiumram, innehållande ett lager plasmaceller mellan två glassubstrat, tillsammans med adresserings- och visningselektroder.

Varan är utrustad med bandkablar men innehåller inga andra elektroniska komponenter (till exempel en strömförsörjning eller drivkretsar) eller kontakter för anslutning till andra apparater.

Varan är avsedd att ingå som en komponent vid tillverkningen av videomonitorer.

(Se fotografi C.) (1)

8529 90 81

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2(b) till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 81.

Varan kan inte klassificeras som en inte färdigarbetad vara enligt de allmänna bestämmelserna 2(a) för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, då varan endast är utrustad med bandkabel.

Varan kan inte klassificeras enligt nr 8473 som del till skärmenhet till en automatisk databehandlingsmaskin, eller under nr 8531 som del till signaltablå, då den inte är användbar endast eller huvudsakligen tillsammans med en automatisk databehandlingsmaskin enligt nr 8471 eller med en signaltablå enligt nr 8531.

Med hänsyn till varans storlek och kännetecken klassificeras den enligt nr 8529, som del till videomonitor enligt nr 8528.

4.

En 42-tums färgplasmaskärm med ett bildförhållande på 16:9 och ett utförande med 1 024 x 768 bildpunkter.

Varan är utrustad med ett instickskort med följande gränssnitt:

en RGB-ingång,

ett seriellt RS 232 C-gränssnitt,

en ljudingång,

en slits för ett andra instickskort.

Slitsen för det andra insticksgränssnittet möjliggör en anslutning till ett antal valfria tillbehörskort med ett brett urval av ingångskontakter för till exempel kompositvideo, S-video och komponentvideosignaler.

8528 21 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8528, 8528 21 och 8528 21 90.

Klassificering enligt nr 8471 är utesluten då varan inte är av det slag som endast eller huvudsakligen används i ett automatiskt databehandlingssystem (se anmärkning 5B(a) till kapitel 84 och Förklarande anmärkningar till HS till nr 8471 (I) (D)).

Varan kan inte klassificeras som en vara enligt nr 8531, då dess funktion inte är att tillhandahålla visuella tecken för signaleringsändamål (se Förklarande anmärkningar till HS till nr 8531 (D)).

Varan är en videomonitor till nr 8528, då den är utformad för att återge ett flertal olika videosignaler på skärmen.

5.

Ett nytt, fyrhjuligt fordon med en 954 cm3:s förbränningskolvmotor med kompressionständning, en totalvikt av ungefär 1 800 kg (en fordonsvikt på 720 kg och en lastvikt på 1 080 kg) med ungefärliga dimensioner av 2,9 m (längd) x 1,6 m (bredd).

Fordonet är utrustat med två säten, varav det ena är för föraren.

Bakom sätena finns det ett utrymme med ungefärligt mått av 1,2 m (längd) och 1,4 m (bredd). Det är utrustat med hydraulisk tippanordning. Detta utrymme är utformat för montering av ett flak med lämmar, mekaniska redskap eller liknande utrustning.

Utrymmet med säten är mindre än utrymmet bakom sätena.

Fordonet är inte utrustat med flak eller annat tillbehör vid införseln.

(Se fotografi D.) (1)

8704 21 91

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 21 och 8704 21 91.

Fordonet är inte huvudsakligen utformat för dragande eller skjutande av något annat fordon, redskap eller last och uppfyller därför inte kraven i anmärkning 2 till kapitel 87.

Det är inte huvudsakligen konstruerat för transport av personer.

Det är inte en dumper (se Förklarande anmärkningar till HS, nummer 8704 10).

På grund av sin konstruktion (till exempel hydraulisk tippanordning) är det huvudsakligen avsett för godsbefordran.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  Fotografiet är endast vägledande.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2148/2004

av den 16 december 2004

om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 3 samt artiklarna 9d.1 och 9e.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2) särskilt artikel 25 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs att fodertillsatser skall godkännas för användning i Europeiska unionen.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelserna för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som har lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan den här förordningen börjar tillämpas.

(3)

De ansökningar om godkännande av tillsatser som förtecknas i bilagorna till denna förordning lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkter från medlemsstaterna på dessa ansökningar som lämnats enligt artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG inlämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av produkten klinoptilolit av vulkaniskt ursprung som fodertillsats i kategorin ”Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel” godkändes tillfälligt för första gången för svin, kaniner och fjäderfä genom kommissionens förordning (EG) nr 1245/1999 (3).

(6)

Nya uppgifter har lämnats in som stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning. Granskningen visar att villkoren i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda.

(7)

I enlighet med detta skall användningen av produkten klinoptilolit av vulkaniskt ursprung godkännas utan tidsbegränsning på vissa villkor som fastställs i bilaga I till denna förordning.

(8)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Bacillus licheniformis (DSM 5749) och Bacillus subtilis (DSM 5750) godkändes tillfälligt för slaktsvin och utan tidsbegränsning för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 2437/2000 (4).

(9)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för det mikroorganismpreparatet för slaktsvin. Granskningen visar att villkoren i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om ändring av högsta ålder för det mikroorganismpreparatet för smågrisar. Granskningen visar att villkoren för en sådan ändring av godkännandet är uppfyllda.

(10)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) godkändes för första gången tillfälligt för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 (5).

(11)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (DSM 7134) och Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) godkändes för första gången tillfälligt för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 2690/1999 (6).

(12)

Nya uppgifter lämnades in till stöd för ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för dessa två mikroorganismpreparat. Granskningen visar att villkoren i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda.

(13)

Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av dessa tre mikroorganismpreparat enligt specifikation i bilaga II.

(14)

Uppgifter har lämnats in som stöd för ansökan om godkännande för en ny tillsats som tillhör gruppen mikroorganismer, Kluyveromyces marxianus sorten lactisK1 (BCCM/MUCL 39434) för mjölkkor.

(15)

Granskningen av den ansökan om godkännande som lämnats in för det mikroorganismpreparat som anges i bilaga III till denna förordning visar att villkoren i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

(16)

Vetenskapliga foderkommittén avgav den 25 april 2003 ett positivt yttrande om användningen av denna fodertillsats, Opinion on the use of certain micro-organisms as additives in feedingstuffs, enligt vilket denna tillsats inte innebär en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön om villkoren i bilaga III i denna förordning är uppfyllda.

(17)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanas som framställs av Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) godkändes tillfälligt för slaktkycklingar för första gången genom förordning (EG) nr 1436/98.

(18)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,4-betaglukanas som framställs av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) godkändes tillfälligt för slaktkycklingar för första gången i flytande form genom förordning (EG) nr 1436/98 och i fast form genom kommissionens förordning (EG) nr 1353/2000 (7).

(19)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,4-betaglukanas som framställs av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) godkändes tillfälligt för slaktkycklingar för första gången i flytande form genom förordning (EG) nr 1436/98 och i fast form genom förordning (EG) nr 1353/2000.

(20)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökningarna om godkännande utan tidsbegränsning för dessa tre enzympreparat. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda.

(21)

Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av dessa tre enzympreparat enligt specifikationen i bilaga IV.

(22)

Användningen av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanas och endo-1,4-betaxylanas som framställs av Penicillium funiculosum (IMI SD 101) godkändes utan tidsbegränsning för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1259/2004 (8). Användningen av detta preparat godkändes tillfälligt för slaktkalkoner, värphöns och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 418/2001 (9).

(23)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om att utsträcka godkännandet till att omfatta användningen av detta enzympreparat för smågrisar och slaktankor.

(24)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har avgett ett yttrande om användningen av detta preparat, enligt vilket preparatet inte utgör en risk för dessa nya djurkategorier om de villkor som fastställs i bilaga V i denna förordning är uppfyllda.

(25)

Granskningen visar att villkoren i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för godkännande av ett sådant preparat är uppfyllda.

(26)

Användningen av detta enzympreparat enligt bilaga V bör därför godkännas tillfälligt för fyra år.

(27)

Granskningen av ansökningarna visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (10).

(28)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat som hör till gruppen ”Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel” skall godkännas utan tidsbegränsning för användning som fodertillsats enligt de villkor som anges i bilaga I.

Artikel 2

De preparat som hör till gruppen ”Mikroorganismer” skall godkännas för användning utan tidsbegränsning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga II.

Artikel 3

De preparat som hör till gruppen ”Mikroorganismer” skall godkännas tillfälligt i fyra år för användning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga III.

Artikel 4

De preparat som hör till gruppen ”Enzymer” skall godkännas för användning utan tidsbegränsning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga IV.

Artikel 5

De preparat som hör till gruppen ”Enzymer” skall godkännas tillfälligt i fyra år för användning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga V.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  EGT L 150, 17.6.1999, s. 15.

(4)  EGT L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  EGT L 326, 18.12.1999, s. 33.

(7)  EGT L 155, 28.6.2000, s. 15.

(8)  EUT L 239, 9.7.2004, s. 8.

(9)  EGT L 62, 2.3.2001, s. 3.

(10)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Högsta halt

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

E 567

Klinoptilit av vulkaniskt ursprung

Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av vulkaniskt ursprung med minst 85 % klinoptilit och högst 15 % fältspat, glimmer och lera, fritt från fibrer och kvarts.

Högsta blyhalt: 80 mg/kg

Svin

20 000

Allt foder

Utan tidsbegränsning

Kaniner

20 000

Allt foder

Utan tidsbegränsning

Fjäderfä

20 000

Allt foder

Utan tidsbegränsning


BILAGA II

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller -djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(Förhållande 1:1)

Blandning av Bacillus licheniformis och Bacillus subtilis som innehåller minst

3,2 × 109 CFU/g av tillsatsen (1,6 × 109 CFU/g av varje bakterie)

Slaktsvin

1,28 × 109

1,28 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Utan tidsbegränsning

Smågrisar

1,28 × 109

3,2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

För användning hos smågrisar på upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

5 × 109 CFU/g tillsats

Smågrisar

(avvanda)

5 × 109

1 × 1010

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

För användning hos avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Blandning av:

Enterococcus faecium som innehåller minst 7 × 109 CFU/g

och av

Enterococcus faecium som innehåller minst 3 × 109 CFU/g

Smågrisar

(avvanda)

2,5 × 109

5 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

För användning hos avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning


BILAGA III

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

24

Kluyveromyces marxianus BCCM/MUCL 39434

Preparat av Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 Minsta aktivitet: 1,0 × 108 CFU/g

Mjölkkor

0,25 × 106

1,0 × 106

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur och lagringstid anges

Använd inte i pelleterad förblandning och foder.

Använd för mjölkkor, särskilt vid högsta dagliga mjölkproduktion, i minst 14 dagar.

Daglig dos till varje ko 1,0 × 107 CFU.

20 december 2008


BILAGA IV

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitetsenheter/kg helfoder

Enzymer

E 1615

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W). Minsta aktivitet:

 

Fast form: 70 000 BGN (1)/g

 

Flytande form: 14 000 BGN/ml

Slaktkycklingar

1 050 BGN

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

2 800 BGN.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 35 % korn.

Utan tidsbegränsning

E 1616

Endo-1,4-betaglukanas EC 3.2.1.4

Preparat av endo-,1,4-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142). Minsta aktivitet:

 

Fast form: 2 000 CU (2)/g

 

Flytande form: 2 000 CU/ml

Slaktkycklingar

500 CU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

500-1 000 CU.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % korn.

Utan tidsbegränsning

E 1617

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,4-betaxylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135). Minsta aktivitet:

 

Fast form: 6 000 EPU (3)/g

 

Flytande form: 6 000 EPU/ml

Slaktkycklingar

1 500 EPU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

1 500-3 000 EPU.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner ), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % vete

Utan tidsbegränsning


(1)  1 BGN motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från korn-betaglukan vid pH 4,8 och 50 °C.

(2)  1 CU motsvarar den mängd enzym som frigör 0,128 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från korn-betaglukan vid pH 4,5 och 30 °C.

(3)  1 EPU motsvarar den mängd enzym som frigör 0,0083 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från havrespelt-xylan vid pH 4,7 och 30 °C.


BILAGA V

Nr

(eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

God-kännandet gäller till och med

Aktivitetsenheter/kg helfoder

Enzymer

30 (eller E 1604)

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas framställt av Penicillium funiculosum (IMI SD 101). Minsta aktivitet:

 

Pulverform:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas:

2 000 U (1)/g

 

Endo-1,4-betaxylanas:

1 400 U (2)/g

 

Flytande form:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas:

500 U/ml

 

Endo-1,4-betaxylanas:

350 U/ml

Smågrisar (avvanda)

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U

 

endo-1,4 -betaxylanas: 70 U.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider, (huvudsakligen beta-glukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % korn eller 20 % vete.

4.

För avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.

20 december 2008

Endo-1,4-betaxylanas: 70 U

Slaktankor

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U

 

endo-1,4 -betaxylanas: 70 U.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider, (huvudsakligen betaglukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 50 % korn eller 60 % vete.

20 december 2004

Endo-1,4-betaxylanas: 70 U


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 5,55 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) per minut från korn-betaglukan vid pH 5,0 och 50° C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 4,00 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) per minut från björkträ-xylan vid pH 5,5 och 50° C.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2149/2004

av den 16 december 2004

om öppnande av tullkvoter för år 2005 för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Punkt III i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge innehåller bestämmelser om årliga tullkvoter för import av vissa varor med ursprung i Norge. Det är nödvändigt att öppna dessa tullkvoter för år 2005.

(2)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) innehåller bestämmelser för förvaltning av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens tullkvoter för de varor med ursprung i Norge som förtecknas i bilagan skall vara öppna under perioden 1 januari–31 december 2005.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Se sidan 70 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Årliga tullkvoter som skall tillämpas på varor med ursprung i Norge vid import till gemenskapen

Löpnr

KN-nr

Varubeskrivning

Årlig kvot fr.o.m. 1.1.2005

Tillämplig tullsats inom kvoten

09.0765

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt på högst 10 viktprocent

2 470 ton

Tullfritt

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC-nr 90)

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent, dock ej den som framställs av de jordbruksprodukter som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

164 000 hektoliter

Tullfritt

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC-nr 90)

Etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt: dock ej den som framställs av de jordbruksprodukter som är upptagna i bilaga I till EG-fördraget

14 340 hektoliter

Tullfritt

09.0774

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

370 ton

Tullfritt


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2150/2004

av den 16 december 2004

om öppnande för år 2005 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor från Turkiet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av beslut nr 1/97 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 29 april 1997 om den ordning som skall tillämpas på vissa bearbetade jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I avsikt att verka för en utveckling av handeln i enlighet med målsättningarna med tullunionen, fastställde associeringsrådet EG–Turkiet i sitt beslut nr 1/97 en årlig kvot uttryckt i värde för vissa pastaprodukter som importeras till gemenskapen från Turkiet. Denna kvot bör öppnas för 2005 och förutsättningen för att den skall kunna utnyttjas är att det utfärdats ett A.TR-certifikat enligt beslut nr 1/2001 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet av den 28 mars 2001 om ändring av beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av associeringsrådet EG–Turkiet (3).

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) fastställs bestämmelser för förvaltningen av tullkvoterna. Det är lämpligt att fastställa att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemenskapstullkvot som anges i bilagan skall vara öppen under perioden 1 januari – 31 december 2005 för de varor från Turkiet som finns förtecknade i bilagan.

För att denna tullkvot skall få utnyttjas skall ett A.TR-certifikat uppvisas i enlighet med beslut nr 1/2001 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308 a–c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice Ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 126, 17.5.1997, s. 26.

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 31.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Löpnr

KN-nr

Varubeskrivning

Kvot

Tillämplig tullsats

09.0205

1902 11 00

1902 19

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda

2,5 milj. euro

10,67 euro/100 kilo netto


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2151/2004

av den 16 december 2004

om öppnande för år 2005 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 96/753/EG av den 6 december 1996 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Konungariket Norge å den andra, om protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å den andra, avseende protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge, godkänt genom beslut 96/753/EG, föreskriver en årlig tullkvot för import från Norge av choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao. Det är lämpligt att öppna denna kvot för år 2005.

(2)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (3) fastläggs bestämmelser för förvaltningen av tullkvoter. Det är lämpligt att de tullkvoter som öppnas med denna förordning förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under perioden 1 januari–31 december 2005 skall de varor med ursprung i Norge som importeras till gemenskapen och som återfinns i bilagan underkastas de kvoter som anges i denna bilaga inom ramen för den kvot som anges där.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta den tullkvot som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (ΕG) nr 2580/2000 (ΕGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Löpnr

KN-nr

Varuslag

Volym

Tillämplig tullsats

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao med undantag av kakaopulver med tillsats av socker eller andra sötningsmedel med KN-nr 1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2152/2004

av den 16 december 2004

om upphävande av förordning (EG) nr 238/2004 om inledande av anbudsförfaranden för nedsättning av tullar vid import av sorghum till Spanien från tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (2) fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfaranden.

(2)

Av ekonomiska skäl bör den anbudsinfordran som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 238/2004 upphävas (3).

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 238/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 23.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2153/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 15 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna i internationell handel för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Genom att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1520/2000 föreskrivs att när exportbidragssatsen fastställs, bör hänsyn vid behov tas till de produktionsbidrag, stöd och andra åtgärder med motsvarande verkan, som i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för produkten i fråga, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000 eller för likställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för gemenskapsproducerad skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljning av smör till reducerat pris och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör som används vid framställning av bakverk, glass och andra livsmedel (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris bör göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1676/2004 av den 24 september 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien (4), som gäller från och med den 1 oktober 2004, är bearbetade jordbruksprodukter som inte förtecknas i bilaga I till fördraget och som exporteras till Bulgarien inte berättigade till exportbidrag.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall för de produkter som förtecknas i bilagan till den här förordningen fastställas i överensstämmelse med denna bilaga.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 1 och med verkan från och med den 1 oktober 2004 skall de bidragssatser som anges i bilagan inte vara tillämpliga på varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget när dessa exporteras till Bulgarien.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).

(4)  EUT L 301, 28.9.2004, s. 1.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 17 december 2004 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97

34,57

34,57

b)

Vid export av andra varor

70,00

70,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 2571/97

46,00

46,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

138,25

138,25

c)

Vid export av andra varor

131,00

131,00


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2154/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att skillnaden mellan priserna i den internationella handeln på de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna på dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag inom ramen av avtal enligt artikel 300 i Anslutningsakten.

(2)

I förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att då exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i denna förordning, exporterade i naturligt tillstånd, slås fast skall hänsyn tas till följande:

Den befintliga situationen och den framtida utvecklingen med avseende på priser och tillgången på mjölk och mjölkprodukter på gemenskapsmarknaden, och priser på mjölk och mjölkprodukter i den internationella handeln.

Kostnader för saluförande och de mest förmånliga transportkostnaderna från gemenskapsmarknader till hamnar och andra utförselorter inom gemenskapen samt kostnader som uppstår vid saluförandet av varorna på marknaden i bestämmelselandet.

Målen med den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, nämligen att säkerställa balansen och den naturliga pris- och handelsutvecklingen på denna marknad.

Begränsningar av de avtal som upprättats i enlighet med artikel 300 i Anslutningsakten.

Behovet att förhindra störningar på gemenskaps- marknaden.

Den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(3)

Artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställer att när priser inom gemenskapen bestäms skall hänsyn tas till de gällande priser som är mest förmånliga ur exportsynpunkt och att när priser i den internationella handeln fastställs skall särskild hänsyn tas till

a)

de gällande priserna på marknaderna i tredjeländer,

b)

de förmånligaste importpriserna i sådana tredjeländer som är bestämmelseländer för import från andra tredje länder,

c)

de producentpriser som noterats i exporterande tredjeländer, med hänsyn till eventuella subventioner som beviljas av dessa länder,

d)

anbudspriserna fritt gemenskapens gräns.

(4)

I artikel 31.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i denna förordning beroende på produkternas destinationer.

(5)

I artikel 31.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att förteckningen över produkter för vilka exportbidrag beviljas och bidragsbeloppen skall fastställas minst en gång var fjärde vecka. Bidragsbeloppet får emellertid förbli på samma nivå i mer än fyra veckor.

(6)

I enlighet med artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (2) skall bidraget som beviljas för mjölkprodukter med tillsats av socker vara lika med summan av två delar. Den ena skall avse kvantiteten mjölkprodukter och skall beräknas genom att basbeloppet multipliceras med den aktuella produktens innehåll av mjölkprodukter. Den andra skall avse kvantiteten tillsatt sackaros och skall beräknas genom att helproduktens sackarosinnehåll multipliceras med basbeloppet för det exportbidrag som gäller dagen för export av de produkter som avses i artikel 1.1 d i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (3). Den andra delen skall dock endast beräknas om den tillsatta sackarosen är framställd av sockerbetor eller -rör som skördats i gemenskapen.

(7)

I kommissionens förordning (EEG) nr 896/84 (4) fastställs ytterligare bestämmelser om beviljandet av exportbidrag vid övergången från ett regleringsår till ett annat. De bestämmelserna ger möjlighet att variera exportbidragen enligt produkternas framställningsdag.

(8)

För beräkningen av exportbidraget för bearbetad ost måste det fastställas att då kasein eller kaseinater tillsätts bör den kvantiteten inte beaktas.

(9)

Till följd av att de bestämmelser som anges ovan tillämpas på den nuvarande situationen på marknaden för mjölk och särskilt på noteringar eller priser för mjölkprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden bör exportbidraget vara det som anges i bilagan till denna förordning.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som avses i artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 för produkter som exporteras i oförändrat tillstånd skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1846/2004 (EUT L 322, 22.10.2004, s. 16).

(3)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  EGT L 91, 1.4.1984, s. 71. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88 (EGT L 28, 1.2.1988, s. 1).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbelopp

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

L01

Heliga stolen, Förenta staterna och i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L02

Andorra och Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Heliga stolen (f.d. Vatikanstaten), Turkiet, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L04

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

”970” omfattar den export som anges i artikel 36.1 a och 36.1 c och artikel 44.1 a och 44.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11) samt export som genomförs på grundval av kontrakt med väpnade styrkor som är stationerade på en medlemsstats territorium men under annans fana.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2155/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 15 december 2004.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 581/2004 för den anbudsperiod som löper ut den 15 december 2004 skall det högsta bidragsbeloppet för de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64.

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58.


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp

För export till den destination som avses i artikel 1.1 första strecksatsen i förordning (EG) nr 581/2004

För export till de destinationer som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 581/2004

Smör

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2156/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör ett högsta exportbidrag fastställas för den anbudsperiod som löper ut den 15 december 2004.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 582/2004 skall det högsta exportbidraget för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara 31,00 EUR/100 kg för den anbudsperiod som löper ut den 15 december 2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 67.

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/55


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2157/2004

av den 16 december 2004

om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stilla havet (AVS) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2247/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-staterna) (3), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 2247/2003 är det möjligt att utfärda importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia. Importen får dock inte överstiga de kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa exporterande tredjeländer.

(2)

De licensansökningar som ingivits från den 1 till och med den 10 december 2004, uttryckta i urbenat kött, i enlighet med förordning (EG) nr 2247/2003, överstiger för produkter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de tillgängliga kvantiteterna för dessa länder. Det är därför möjligt att utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har ansökts om licens för.

(3)

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från och med den1 januari 2005 bör fastställas inom ramarna för den totala kvantiteten på 52 100 t.

(4)

Det bör understrykas att denna förordning inte påverkar rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande medlemsstater skall den 21 december 2004 utfärda importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött, med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter och ursprungsländer:

 

Förenade kungariket:

183,5 t med ursprung i Botswana,

104 t med ursprung i Namibia.

 

Tyskland:

196,5 t med ursprung i Botswana,

15,3 t med ursprung i Namibia.

Artikel 2

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2247/2003, inges under loppet av de tio första dagarna i januari 2005 för följande kvantiteter urbenat kött:

Botswana:

18 916 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Schweiz:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

13 000 t

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2158/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1518/95.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/60


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2159/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet. För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foderblandningar.

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 december 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000,


Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C10

:

Alla destinationer.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/62


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2160/2004

av den 16 december 2004

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2004/05 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1210/2004 (3). Dessa priser och belopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 1918/2004 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1210/2004 för regleringsåret 2004/05 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 232, 1.7.2004, s. 11.

(4)  EUT L 329, 4.11.2004, s. 9.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 17 december 2004 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2161/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003 alltefter omständigheterna.

(3)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser. Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

I enlighet med artikel 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 bör det fastställas en reducerad bidragssats, med hänsyn tagen till det produktionsbidrag som är tillämpligt i enlighet med förordning (EEG) nr 1722/93 (5), på den basprodukt som förädlats och som gällde under den period då det kan antas att varorna framställdes.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på spannmål som används för deras framställning. I protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning fastställs att nödvändiga åtgärder bör beslutas för att underlätta användningen av gemenskapens säd i tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker bör därför justeras.

(8)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1676/2004 av den 24 september 2004 om fastsällande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbrukspodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien (6), som gäller från och med den 1 oktober 2004, är bearbetade jordbruksprodukter som inte förtecknas i bilaga I till fördraget och som exporteras till Bulgarien inte berättigade till exportbidrag.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till den ändrade förordningen (EG) nr 1785/2003, fastställs i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 1 och med verkan från och med den 1 oktober 2004 skall de bidragssatser som anges i bilagan inte vara tillämpliga på varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget när dessa exporteras till Bulgarien.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 163, 1.5.2004, s. 14).

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).

(6)  EUT L 301, 28.9.2004, s. 1.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 17 december 2004 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (1)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

4,093

4,093

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,696

0,696

– – I andra fall

4,093

4,093

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

3,070

3,070

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,522

0,522

– – I andra fall

3,070

3,070

– Vid export vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,696

0,696

– Annat (omfattande använd i obearbetad form)

4,093

4,093

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som uppkommit genom bearbetning av majs:

 

 

– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

4,093

4,093

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,696

0,696

– I andra fall

4,093

4,093

ex 1006 30

Helt slipat ris:

 

 

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider för utsäde


(1)  Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade förordning (EG) nr 1520/2000 (EGT L 177, 15.7.2000, s. 1).

(2)  Om den aktuella varan är hänförlig till KN-nummer 3505 10 50.

(3)  Varor som räknas upp i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(4)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för glukossirapen.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2162/2004

av den 16 december 2004

om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1757/2004 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 10 till den 16 december 2004 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 1757/2004 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/69


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2163/2004

av den 16 december 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskild artikel 7 i lenna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 4 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2004 av den 3 september 2004 om en särskild interventionsåtgärd för havre i Finland och Sverige för regleringsåret 2004/05 (3), och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som producerats i Finland och Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredjeländer med undantag av Bulgarien, Norge, Rumänien och Schweiz har inletts genom förordning (EG) nr 1565/2004.

(2)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 10 till och med den 16 december 2004 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004 är det högsta exportbidraget för havre fastställt till 29,46 euro/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2003 (EUT L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUT L 285, 4.9.2004, s. 3.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/70


RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2004

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

(Text av betydelse för EES)

(2004/859/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första meningen i första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (1), å ena sidan, och protokoll 3 till EES-avtalet, ändrat genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 140/2001 (2), å andra sidan, fastställs handelsordningen mellan avtalsparterna när det gäller vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.

(2)

När beslut nr 140/2001 antogs förklarade Europeiska gemenskapen och Norge i ett gemensamt uttalande att den icke-jordbruksrelaterade delen av tullen på produkterna i tabell I i protokoll 3 skulle tas bort. På grundval av detta avslutades diskussionerna mellan tjänstemän från kommissionen och Norge den 11 mars 2004. De nya tullmedgivandena kommer att genomföras genom ett beslut av Gemensamma EES-kommittén om ändring av protokoll 3 till EES-avtalet.

(3)

Ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge har också förhandlats fram för att beakta resultaten av dessa diskussioner.

(4)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att underteckna det avtal med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 4.2.

Artikel 4

1.   Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som avses i artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 3448/93 (4) (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslutet skall fastställas till en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2004

På rådets vägnar

R. VERDONK

Ordförande


(1)  EGT L 171, 27.6.1973, s. 2.

(2)  EGT L 22, 24.1.2002, s. 34.

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

Jag bekräftar att Europeiska gemenskapen godkänner det justerade protokollet som bifogas denna skrivelse avseende protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta den norska regeringens godkännande av innehållet i denna skrivelse.

Högaktningsfullt

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

JUSTERAT PROTOKOLL

I.   Inledning

Den 11 mars 2004 nåddes efter ett antal möten mellan tjänstemän från Norge och kommissionen en kompromiss om sänkta eller avskaffade tullar på ett antal bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av protokoll 3 till EES-avtalet (1) eller av protokoll 2 till frihandelsavtalet från 1973 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2).

Dessa tullmedgivanden bör leda till förbättrat marknadstillträde för Norge och gemenskapen och kräver en ändring av protokoll 3 till EES-avtalet och av protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet. De båda parterna kom därför överens om att förelägga sina respektive myndigheter vissa ändringar av de importbestämmelser som parterna tillämpar på vissa bearbetade jordbruksprodukter. Ändringarna kommer att genomföras i form av ett beslut av Gemensamma EES-kommittén om ändring av protokoll 3 till EES-avtalet och genom föreliggande avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Ändringarna i protokoll 2 träder i kraft den 1 januari 2005.

De båda parterna avtalar att respektive importbestämmelser nedan skall ersätta avtalet genom skriftväxling av den 27 november 2002.

II.   Norska importbestämmelser

Norge kommer från och med den 1 januari 2005 årligen att öppna följande tullkvoter till förmån för gemenskapen:

Norskt tullnummer

Varuslag

Volym

Tillämplig tullsats

1506.0021

Benfett, benolja och klövolja

2 360 ton

tullfritt

1518.0041

Linfröolja

100 ton

tullfritt

III.   Gemenskapens importbestämmelser

Gemenskapen kommer från och med den 1 januari 2005 årligen att öppna följande tullkvoter till förmån för Norge:

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Volym

Tillämplig tullsats

09.0765

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt av högst 10 viktprocent

2 470 ton

tullfritt

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-undernummer 90)

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent: varor framställda av jordbruksprodukter andra än de som är upptagna i bilaga I till EEG-fördraget

164 000 hektoliter

tullfritt

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-undernummer 90)

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt: varor framställda av jordbruksprodukter andra än de som är upptagna i bilaga I till EEG-fördraget

14 340 hektoliter

tullfritt

09.0774

2403 10

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

370 ton

tullfritt

IV.   Gemenskapsbestämmelser om vissa läskedrycker

Från och med den 1 januari 2005 upphävs genom dessa bestämmelser tills vidare den tullfria ordning som i enlighet med protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet tillämpas på varor enligt KN-nummer 2202 10 00 (vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne) och ex 2202 90 10 (andra alkoholfria drycker innehållande socker [sackaros eller invertsocker]).

Gemenskapen kommer från och med den 1 januari till och med den 31 december årligen att öppna en tullfri kvot för varor med ursprung i Norge enligt KN-nummer 2202 10 00 (vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne) och ex 2202 90 10 (andra alkoholfria drycker innehållande socker [sackaros eller invertsocker]), för följande kvantitet: 14,3 miljoner liter under 2005. För import utöver den tullfria kvoten skall importtullen vara 0,047 euro/liter. Importtullen kan ses över varje år mot bakgrund av skillnaden mellan priset på socker i Norge och gemenskapen.

Den 31 oktober 2005 och den 31 oktober varje påföljande år kommer den tullkvot som skall tillämpas från och med den 1 januari under det följande året, om tullkvoten har förbrukats, att ökas med 10 %. Om kvoten inte har förbrukats den dagen kommer de produkter som nämns i punkt 1 att medges obegränsat, tullfritt tillträde till gemenskapen från och med den 1 januari till och med den 31 december det följande året.

V.   De tullkvoter som anges under II, III och IV skall beviljas ursprungsprodukter i enlighet med ursprungsreglerna i protokoll 3 till frihandelsavtalet från 1973 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Jag bekräftar att Europeiska gemenskapen godkänner det justerade protokollet som bifogas denna skrivelse avseende protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta den norska regeringens godkännande av innehållet i denna skrivelse.”

Jag bekräftar att min regering godkänner innehållet i Er skrivelse och det datum som föreslås för ändringarnas ikraftträdande.

Högaktningsfullt

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  EGT L 22, 24.1.2002, s. 34.

(2)  EGT L 171, 27.6.1973, s. 2.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/78


RÅDETS BESLUT

av den 25 oktober 2004

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

(2004/860/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62, artikel 63.3, artiklarna 66 och 95 jämförda med artikel 300.2 första stycket andra meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 juni 2002 gavs ordförandeskapet tillstånd att med bistånd av kommissionen inleda förhandlingar med de schweiziska myndigheterna om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessa förhandlingar har slutförts.

(2)

Avtalet, som paraferades den 25 juni 2004, bör undertecknas, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

I avtalet föreskrivs det att vissa av dess bestämmelser skall tillämpas provisoriskt. Dessa bestämmelser bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

(4)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör bestämmelserna i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1) på motsvarande sätt göras tillämpliga också på förbindelserna med Schweiz efter undertecknandet av avtalet.

(5)

Detta beslut påverkar inte Förenade kungarikets ställning, i enlighet med protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).

(6)

Detta beslut påverkar inte Irlands ställning, i enlighet med protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3).

(7)

Detta beslut påverkar inte Danmarks ställning, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, inklusive anknytande dokument bestående av slutakten, avtalet i form av skriftväxling om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter och den gemensamma förklaringen om gemensamma möten godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för dess ingående.

Texterna till avtalet, inklusive anknytande dokument, åtföljer detta beslut (4).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person/de personer som skall ha befogenhet att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet, inklusive anknytande dokument, med förbehåll för dess ingående.

Artikel 3

Detta beslut är tillämpligt på de områden som omfattas av de bestämmelser som förtecknas i bilagorna A och B till avtalet och på utvecklingen av dessa bestämmelser, i den utsträckning sådana bestämmelser har en rättslig grund i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller har fastställts ha en rättslig grund i samma fördrag enligt beslut 1999/436/EG (5).

Artikel 4

1.   Bestämmelserna i artiklarna 1–4 i beslut 1999/437/EG skall vara tillämpliga på samma sätt i fråga om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2.   Innan de delegationer som företräder rådets medlemmar deltar i ett beslut i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 7.4 och 7.5 och artikel 10 i avtalet skall de sammanträda i rådet för att fastställa om en gemensam ståndpunkt kan antas.

Artikel 5

I enlighet med artikel 14.2 i avtalet skall artiklarna 1, 3, 4, 5 och 6 samt artikel 7.2 a första meningen i detta tillämpas provisoriskt i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 2004.

På rådets vägnar

R. VERDONK

Ordförande


(1)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EUT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Rådets handling 13054/04 finns tillgängligt på Internet (http://register.consilium.eu.int).

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 17.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/80


RÅDETS BESLUT

av den 7 december 2004

om ändring av beslut 2002/883/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina

(2004/861/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2002/883/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Bosnien och Hercegovina (3) innehåller en lånedel på upp till 20 miljoner euro och en bidragsdel på upp till 40 miljoner euro.

(2)

På grund av förseningar när det gäller de nödvändiga politiska reformer som överenskommits mellan Europeiska kommissionen och Bosnien och Hercegovina har hittills bara den första (15 miljoner euro) och den andra delbetalningen (20 miljoner euro) kunnat göras. En tredje och sista delutbetalning på upp till 25 miljoner euro är fortfarande utestående.

(3)

Bosnien och Hercegovina har åtagit sig att fortsätta med det ekonomiska stabiliserings- och reformarbetet. Efter det framgångsrika genomförandet av IMF:s tidigare stand-by-avtal i februari 2004 inleddes förhandlingar om ett nytt IMF-program.

(4)

Landet kommer även i fortsättningen att behöva externt finansiellt stöd utöver det som kan tillhandahållas genom de internationella finansiella instituten.

(5)

Beslut 2002/883/EG bör ändras för att möjliggöra åtagandena och utbetalningarna av bidragsmedel och lån efter den 9 november 2004.

(6)

För antagandet av detta beslut innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

(7)

Ekonomiska och finansiella kommittén har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 6 andra stycket i beslut 2002/883/EG skall ersättas med följande:

”Det skall tillämpas från och med den 8 november 2004 till och med den 30 juni 2005.”

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EUT C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Yttrandet avgivet den 28 oktober 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 308, 9.11.2002, s. 28.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/81


RÅDETS BESLUT

av den 7 december 2004

om makroekonomiskt stöd till Serbien och Montenegro och om ändring av rådets beslut 2002/882/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien

(2004/862/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2002/882/EG av den 5 november 2002 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien (3) syftar till att säkerställa en hållbar betalningsbalanssituation och stärka landets valutareserv.

(2)

Inom ramen för detta stöd har två delutbetalningar på totalt 105 miljoner euro gjorts 2002 och 2003. På grund av förseningar när det gäller genomförandet av överenskomna strukturåtgärder är den tredje delutbetalningen (25 miljoner euro) fortfarande utestående. Villkoren och de politiska förutsättningarna för det ytterligare beloppet på 70 miljoner euro, som beslutades 2003, måste fortfarande förhandlas fram och fastställas.

(3)

Myndigheterna i Serbien och Montenegro har åtagit sig att vidta ekonomiska reform- och stabiliseringsåtgärder inom ramen för det nuvarande IMF-programmet, vilket bevisas av uppmuntrande tecken på återupptagna strukturreformer.

(4)

Landet kommer även i fortsättningen att behöva externt finansiellt stöd utöver det som kan tillhandahållas genom de internationella finansiella instituten.

(5)

Beslut 2002/882/EG bör ändras så att åtaganden och utbetalningar av bidragsmedel och lån kan beviljas efter den 9 november 2004.

(6)

För antagandet av detta beslut innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

(7)

Ekonomiska och finansiella kommittén har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 6 andra stycket i beslut 2002/882/EG skall ersättas med följande:

”Det skall tillämpas från och med den 8 november 2004 till och med den 30 juni 2006.”

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EUT C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Yttrandet avgivet den 28 oktober 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 308, 9.11.2002, s. 25. Beslutet ändrat genom beslut 2003/825/EG (EUT L 311, 27.11.2003, s. 28).


Kommissionen

17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/82


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 november 2004

om godkännande av vissa medlemsstaters program för utrotning och övervakning av TSE 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella stöd

(delgivet med nr K(2004) 4603)

(2004/863/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 90/424/EEG införs möjligheten för gemenskapen att ge finansiellt stöd till utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar.

(2)

De flesta medlemsstaterna har lämnat in program för utrotning och övervakning av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) till kommissionen.

(3)

En granskning av de program för utrotning och övervakning av TSE som lämnats in av medlemsstaterna visar att de överensstämmer med rådets beslut 90/638/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (2).

(4)

Dessa program återfinns på den prioriteringslista över program för utrotning och övervakning av vissa TSE som är berättigade till finansiellt stöd från gemenskapen under år 2005, vilken fastställdes i kommissionens beslut 2004/696/EG av den 14 oktober 2004 om förteckningen över de program för övervakning och utrotning av vissa typer av TSE som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2005 (3).

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (4) föreskrivs årliga program för utrotning och övervakning av TSE hos nötkreatur, får och getter.

(6)

Med tanke på hur viktigt det är att utrota och övervaka TSE för att uppnå gemenskapens mål på djur- och folkhälsoområdet, är det lämpligt att ersätta medlemsstaterna till 100 % för de kostnader som medlemsstaterna ådragit sig för inköp av TSE-snabbtester upp till ett visst belopp per testutrustning och per TSE-övervakningsprogram.

(7)

Av samma anledning är det lämpligt att ersätta 100 % av medlemsstaternas laboratoriekostnader för genotypningstester upp till ett visst belopp per test och per program för utrotning av skrapie.

(8)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (5) skall program för övervakning och utrotning av djursjukdomar finansieras genom garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. För den finansiella kontrollen gäller artiklarna 8 och 9 i den förordningen.

(9)

Gemenskapens finansiella stöd bör endast beviljas under förutsättning att programmen för utrotning och övervakning av TSE genomförs effektivt och att medlemsstaterna lämnar alla nödvändiga uppgifter inom den tid som fastställs i detta beslut.

(10)

Det behövs ett förtydligande av vilken omräkningskurs som skall användas vid ansökningar om utbetalning som anges i nationell valuta enligt artikel 1 d i rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (6).

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Godkännande av och finansiellt stöd till TSE-övervakningsprogram

Artikel 1

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Belgien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 3 550 000 euro.

Artikel 2

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Tjeckien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 700 000 euro.

Artikel 3

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Danmark godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 2 375 000 euro.

Artikel 4

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Tyskland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 15 020 000 euro.

Artikel 5

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Estland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 290 000 euro.

Artikel 6

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Grekland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 585 000 euro.

Artikel 7

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Spanien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 4 780 000 euro.

Artikel 8

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Frankrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 24 045 000 euro.

Artikel 9

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Irland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 6 170 000 euro.

Artikel 10

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Italien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 6 660 000 euro.

Artikel 11

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Cypern godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 85 000 euro.

Artikel 12

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Litauen godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 835 000 euro.

Artikel 13

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Luxemburg godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 145 000 euro.

Artikel 14

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Ungern godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 085 000 euro.

Artikel 15

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Malta godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 35 000 euro.

Artikel 16

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Nederländerna godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 4 270 000 euro.

Artikel 17

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Österrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 920 000 euro.

Artikel 18

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Portugal godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 135 000 euro.

Artikel 19

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Slovenien godkänns för perioden den 1 januari 2005–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 435 000 euro.

Artikel 20

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Finland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 160 000 euro.

Artikel 21

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Sverige godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 305 000 euro.

Artikel 22

1.   Det TSE-övervakningsprogram som lämnats in av Förenade kungariket godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 570 000 euro.

Artikel 23

Gemenskapens finansiella stöd till de TSE-övervakningsprogram som anges i artiklarna 1–22 skall uppgå till 100 % av de kostnader som den berörda medlemsstaten utbetalat, exklusive mervärdesskatt, för utförda tester, upp till högst 8 euro per test som görs mellan den 1 januari och den 31 december 2005 på sådana nötkreatur, får och getter som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001.

KAPITEL II

Godkännande av och finansiellt stöd till program för utrotning av BSE

Artikel 24

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Belgien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 250 000 euro.

Artikel 25

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Tjeckien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 2 500 000 euro.

Artikel 26

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Danmark godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 200 000 euro.

Artikel 27

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Tyskland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 875 000 euro.

Artikel 28

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Estland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 25 000 euro.

Artikel 29

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Grekland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 150 000 euro.

Artikel 30

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Spanien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 320 000 euro.

Artikel 31

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Frankrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 500 000 euro.

Artikel 32

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Irland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 4 000 000 euro.

Artikel 33

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Italien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 205 000 euro.

Artikel 34

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Cypern godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 25 000 euro.

Artikel 35

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Luxemburg godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 150 000 euro.

Artikel 36

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Nederländerna godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 450 000 euro.

Artikel 37

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Österrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 10 000 euro.

Artikel 38

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Portugal godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 975 000 euro.

Artikel 39

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Slovenien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 25 000 euro.

Artikel 40

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Slovakien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 25 000 euro.

Artikel 41

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Finland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 25 000 euro.

Artikel 42

1.   Det program för utrotning av BSE som lämnats in av Förenade kungariket godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 4 235 000 euro.

Artikel 43

Gemenskapens finansiella stöd till de program för utrotning av BSE som anges i artiklarna 24–42 skall uppgå till 50 % av de berörda medlemsstaternas kostnader för ersättning till djurägare för djur som slaktats och destruerats i enlighet med utrotningsprogrammet, upp till högst 500 euro per djur.

KAPITEL III

Godkännande av och finansiellt stöd till program för utrotning av skrapie

Artikel 44

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Belgien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 105 000 euro.

Artikel 45

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Tjeckien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 20 000 euro.

Artikel 46

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Danmark godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 000 euro.

Artikel 47

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Tyskland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 2 275 000 euro.

Artikel 48

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Estland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 10 000 euro.

Artikel 49

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Grekland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 555 000 euro.

Artikel 50

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Spanien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 9 525 000 euro.

Artikel 51

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Frankrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 1 300 000 euro.

Artikel 52

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Irland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 800 000 euro.

Artikel 53

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Italien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 2 485 000 euro.

Artikel 54

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Cypern godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 565 000 euro.

Artikel 55

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Lettland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 000 euro.

Artikel 56

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Litauen godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 000 euro.

Artikel 57

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Luxemburg godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 35 000 euro.

Artikel 58

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Ungern godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 000 euro.

Artikel 59

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Nederländerna godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 575 000 euro.

Artikel 60

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Österrike godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 10 000 euro.

Artikel 61

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Portugal godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 695 000 euro.

Artikel 62

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Slovenien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 65 000 euro.

Artikel 63

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Slovakien godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 340 000 euro.

Artikel 64

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Finland godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 5 000 euro.

Artikel 65

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Sverige godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 10 000 euro.

Artikel 66

1.   Det program för utrotning av skrapie som lämnats in av Förenade kungariket godkänns för perioden den 1 januari–31 december 2005.

2.   Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 7 380 000 euro.

Artikel 67

Gemenskapens finansiella stöd till de program för utrotning av skrapie som anges i artiklarna 44–66 skall uppgå till 50 % av de kostnader som de berörda medlemsstaterna utbetalat för ersättning till djurägare för djur som slaktats och destruerats i enlighet med utrotningsprogrammet, upp till högst 50 euro per djur, och till 100 % av kostnaderna, exklusive mervärdesskatt, för analys av genotypningsprov, upp till högst 10 euro per genotypningstest.

KAPITEL IV

Villkor för gemenskapens finansiella stöd

Artikel 68

Omräkningskursen för ansökningar som anges i nationell valuta under månad ”n” skall vara densamma som på den tionde dagen av månad ”n+1” eller närmast därpå följande dag då en kurs anges.

Artikel 69

1.   De program för utrotning och övervakning av TSE som anges i artiklarna 1–66 skall beviljas gemenskapens finansiella stöd under förutsättning att deras genomförande är förenligt med de relevanta bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen, inklusive konkurrensbestämmelser och bestämmelser om offentlig upphandling, och att de berörda medlemsstaterna uppfyller följande villkor:

a)

De skall senast den 1 januari 2005 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra programmen för utrotning och övervakning av TSE.

b)

De skall, i enlighet med artikel 24.7 i rådets beslut 90/424/EEG, senast den 1 juni 2005 lägga fram en preliminär teknisk och ekonomisk utvärdering av programmet.

c)

De skall varje månad, senast fyra veckor efter varje månadsslut, lämna en rapport till kommissionen om programmets framskridande och de kostnader som betalats. Betalda kostnader skall meddelas i elektronisk form i enlighet med tabellen i bilagan till detta beslut.

d)

De skall senast den 1 juni 2006 lägga fram en slutrapport om det tekniska genomförandet av programmen för utrotning och övervakning av TSE och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 1 januari–31 december 2005, åtföljd av verifikationer för de kostnader som betalats.

e)

Programmen skall genomföras effektivt.

f)

Det får ej ha ansökts om eller ansökas om annat gemenskapsbidrag för dessa åtgärder.

2.   Om en medlemsstat inte följer dessa regler skall kommissionen minska gemenskapens bidrag beroende på hur allvarlig bristen på överensstämmelse och överträdelsen av reglerna är, och hur stor förlust gemenskapen har lidit.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 70

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Artikel 71

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 347, 12.12.1990, s. 27. Beslutet ändrat genom direktiv 92/65/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(3)  EUT L 316, 15.10.2004, s. 91.

(4)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1492/2004 (EUT L 274, 24.8.2004, s. 3).

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.


BILAGA

BSE

SKRAPIE

 

Test på djur som avses i bilaga III kapitel A del I punkt 2.1, punkt 3 och punkt 4.1 till förordning (EG) nr 999/2001

Test på djur som avses i bilaga III kapitel A del I punkt 2.2, punkt 4.2 och 4.3 till förordning (EG) nr 999/2001

Test på djur som avses i bilaga III kapitel A del II punkt 2 till förordning (EG) nr 999/2001

Test på djur som avses i bilaga III kapitel A del II punkt 3 till förordning (EG) nr 999/2001

Test på djur som avses i bilaga III kapitel A del II punkt 4 till förordning (EG) nr 999/2001

Region (1)

Antal test

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Antal test

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Antal test

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Antal test

Kostnad per enhet

Totala kostnader

Antal test

Kostnad per enhet

Totala kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uppgifter per region krävs endast i slutrapporten.


17.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/91


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 december 2004

om ändring av kommissionens beslut 1999/478/EG om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

(2004/864/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Det är viktigt att kommissionen samlar in yttranden från berörda kretsar i samband med att en gemensam fiskeripolitik införs. En rådgivande kommitté för fiskerinäringen inrättades genom kommissionens beslut 71/128/EEG (1), ersatt av beslut 1999/478/EG om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk (2). Medlemmarna i den råd