ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 369

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
16 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2132/2004 av den 6 december 2004 om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens producentpris för fiskeåret 2005 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2133/2004 av den 13 december 2004 om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2134/2004 av den 15 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2135/2004 av den 14 december 2004 om förbud mot fiske efter nordhavsräka för fartyg som seglar under polsk flagg

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2136/2004 av den 14 december 2004 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2137/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2138/2004 av den 15 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 rörande den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna för mjölk och grädde

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004 av den 8 december 2004 om anpassning och genomförande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 och om ändring av kommissionens beslut 2000/115/EG inför uppläggningen av undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket åren 2005 och 2007

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2140/2004 av den 15 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1245/2004 när det gäller ansökningar om fiskelicenser i vatten under Grönlands exklusiva ekonomiska zon

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2141/2004 av den 15 december 2004 om en ny uppskattning av produktionen av orensad bomull för regleringsåret 2004/05 och om den nya preliminära sänkning av riktpriset som blir följden

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2142/2004 av den 15 december 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 december 2004

55

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/853/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om tillstånd för Republiken Frankrike och Republiken Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 3.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

58

 

*

2004/854/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av beslut 2001/865/EG om tillåtelse för Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

60

 

*

2004/855/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av artikel 3 i beslut 98/198/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att utsträcka tiden för tillämpning av ett särskilt undantag från artiklarna 6 och 17 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

61

 

*

2004/856/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av beslut 2000/746/EG om bemyndigande för Republiken Frankrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

63

 

 

Kommissionen

 

*

2004/857/EG:
Kommissionens beslut av den 8 december 2004 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter (delgivet med nr K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EG:
Kommissionens beslut av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA) ( EGT L 302 av den 1.12.2000 )

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2132/2004

av den 6 december 2004

om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens producentpris för fiskeåret 2005 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 18.3 och 26.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artiklarna 18.1 och 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris och gemenskapens producentpris fastställas för varje fiskeår i syfte att fastställa de prisnivåer vid vilka intervention skall ske för vissa fiskeriprodukter.

(2)

Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter och produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.

(3)

Mot bakgrund av tillgängliga prisuppgifter för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2005.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens producentpris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen. Det är emellertid tillräckligt att fastställa gemenskapens producentpris endast för en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 eftersom priserna för övriga produkter kan beräknas med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82 (2).

(5)

På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2 första och andra strecksatserna och i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 bör gemenskapens producentpris anpassas för fiskeåret 2005.

(6)

Då ärendet brådskar bör ett undantag medges från sexmånadersperioden i del I punkt 3 i det till fördraget om Europeiska unionen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De orienteringspriser som avses i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari – 31 december 2005 fastställas enligt bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Gemenskapens producentpris som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari – 31 december 2005 fastställas enligt bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2004.

På rådets vägnar

H. HOOGERVORST

Ordförande


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 368, 28.12.1982, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24.)


BILAGA I

Bilaga

Art

Produkter förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000

Presentationsform i handeln

Orienteringspris

(euro/ton)

I

1.

Sill av arten Clupea harengus

Hel fisk

260

2.

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Hel fisk

587

3.

Pigghaj (Squalus acanthias)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 101

4.

Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

759

5.

Kungsfisk (Sebastes spp.)

Hel fisk

1 153

6.

Torsk av arten Gadus morhua

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 615

7.

Gråsej (Pollachius virens)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

751

8.

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

983

9.

Vitling (Merlangius merlangus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

937

10.

Långa (Molva spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 196

11.

Makrill av arten Scomber scombrus

Hel fisk

314

12.

. Makrill av arten Scomber japonicus

Hel fisk

303

13.

Ansjovis (Engraulis spp.)

Hel fisk

1 270

14.

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.1.2005 t.o.m. 30.4.2005

1 079

Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.5.2005 t.o.m. 31.12.2005

1 499

15.

Kummel av arten Merluccius merluccius

Hel eller urtagen fisk, med huvud

3 731

16.

Glasvar (Lepidorhombus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 454

17.

Sandskädda (Limanda limanda)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

877

18.

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

530

19.

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Hel fisk

2 242

Hel fisk

2 515

20.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis) och rossiabläckfisk (Rossia macrosoma)

Hel

1 621

21.

Marulk (Lophius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 853

Fisk, utan huvud

5 869

22.

Räkor av arten Crangon crangon

Endast kokta i vatten

2 415

23.

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Endast kokta i vatten

6 315

Färska eller kylda

1 606

24.

Krabbtaska (Cancer pagurus)

Hel

1 740

25.

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Hel

5 364

Stjärt

4 258

26.

Tunga (Solea spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

6 613

II

1.

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 956

2.

Kummel (Merluccius spp.)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 239

Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 499

3.

Tandbraxen (Dentex dentex) och pageller (Pagellus spp.)

Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 602

4.

Svärdfisk (Xiphias gladius)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 019

5.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis), rossiabläckfisk (Rossia macrosoma), dvärgbläckfisk (Sepiola rondeletti)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 946

6.

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

2 140

7.

Tioarmad bläckfisk (Loligo spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 168

8.

Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

961

9.

Argentinsk bläckfisk (Illex argentinus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

861

10.

Räkor av familjen Penaeidae

— räkor av arten Parapenaeus longirostris

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

3 995

— andra arter av familjen Penaeidae

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

8 061


BILAGA II

Art

Produkter som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

Handelsegenskaper

Gemenskapens producentpris

(euro/ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

Hel, med en vikt på över 10 kg/styck

1 207

Gemenskapens producentpris för övriga produkter i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 skall fastställas genom de omvandlingsfaktorer som avses i förordning (EEG) nr 3510/82.


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/5


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2133/2004

av den 13 december 2004

om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1) och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Sevilla den 21 och 22 juni 2002 krävde ökat samarbete i kampen mot olaglig invandring och uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att vidta operativa åtgärder för att säkerställa en likvärdig nivå på kontrollen och övervakningen vid de yttre gränserna.

(2)

Bestämmelserna om passage av de yttre gränserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (2) och i den gemensamma handboken (3) är oklara och inte tillräckligt preciserade när det gäller skyldigheten att förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel vid passage av de yttre gränserna. Detta har givit upphov till varierande praxis i medlemsstaterna, vilket försvårar kontrollen av att de villkor som rör tredjelandsmedborgares kortare vistelser inom medlemsstaternas territorium uppfylls, dvs. högst tre månader under en sexmånadersperiod.

(3)

Vid sitt möte den 27 och 28 februari 2003 stödde rådet kommissionens avsikt att förtydliga de befintliga bestämmelserna i frågan, vilket bl.a. skulle ske genom att i ett förslag till en rådsförordning fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel i samband med in- och utresa vid de yttre gränserna.

(4)

I sina slutsatser den 8 maj 2003 efterlyste rådet skilda, tydligt skyltade, kontrollköer för olika nationaliteter. Särskilda gemenskapsbestämmelser om lokal gränstrafik bör medföra förbättringar av de ansvariga tjänsteavdelningarnas förvaltning av de yttre gränserna, vilket kommer att göra det lättare att övervinna eventuella praktiska svårigheter i samband med skyldigheten att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel. Dessa åtgärder kommer även att bidra till att eventuella lättnader i personkontrollen vid de yttre gränserna endast kan bli aktuella i rena undantagsfall.

(5)

Genom medlemsstaternas skyldighet att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel i samband med inresa i medlemsstaternas territorium anges det, i samband med begränsning av de omständigheter som kan motivera lättnader i personkontrollen vid de yttre gränserna, att det blir det möjligt att låta avsaknaden av stämpel i sådana resehandlingar utgöra grund till att anta att innehavaren inte eller inte längre uppfyller villkoren för varaktigheten av en kortare vistelse.

(6)

Samtidigt bör det bli möjligt för den berörde tredjelandsmedborgaren att motbevisa ett sådant antagande genom relevant och trovärdig bevisning. I sådana fall skall den behöriga nationella myndigheten bestyrka datum och plats för den berörda gränspassagen för att förse den berörde tredjelandsmedborgaren med bevis på att villkoren för vistelsens varaktighet har uppfyllts.

(7)

En stämpel i resehandlingen gör det möjligt att med säkerhet fastställa datum och plats för gränspassage, utan att det i samtliga fall kan fastställas att alla nödvändiga åtgärder för kontroll av resehandlingar har utförts.

(8)

I denna förordning bör det också fastställas för vilka kategorier av personer som dessa handlingar inte systematiskt måste förses med stämpel vid passage av medlemsstaternas yttre gränser. I detta sammanhang bör det understrykas att gemenskapsregler om lokal gränstrafik, inklusive regler om att stämpla resehandlingar för gränsboende, håller på att utarbetas. I avvaktan på att gemenskapsregler antas för lokal gränstrafik bör möjligheten behållas att medge undantag från skyldigheten att stämpla gränsboendes resehandlingar, i enlighet med befintliga bilaterala avtal om lokal gränstrafik.

(9)

Bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken bör därför ändras.

(10)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit denna förordning besluta huruvida landet skall genomföra den i sin nationella lagstiftning.

(11)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Kungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG (5) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(12)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregleverket (6), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.A i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar, och om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det avtalet. (7).

(13)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (8). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(14)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (9). Irland deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning syftar till att

bekräfta skyldigheten för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras,

fastställa på vilka villkor avsaknad av inresestämpel i tredjelandsmedborgares resehandlingar kan utgöra grund för antagande om att dessa tredjelandsmedborgare har överskridit tidsgränsen för kortare vistelse inom medlemsstaternas territorium.

Artikel 2

Bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 e skall ersättas med följande:

”e)

Om sådana kontroller inte kan utföras på grund av exceptionella och oförutsedda omständigheter som kräver omedelbara åtgärder, skall en prioritering ske. I detta avseende skall i princip inresekontroll ges företräde framför kontroll vid utresa.”

2.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 6a

Resehandlingar för sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 5.1 a skall systematiskt förses med stämpel i samband med inresa och utresa.

Artikel 6b

1.   Om en tredjelandsmedborgares resehandling saknar inresestämpel har de behöriga nationella myndigheterna rätt att anta att innehavaren inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor för vistelsens varaktighet som är tillämpliga i den berörda medlemsstaten.

2.   Ett sådant antagande kan motbevisas om tredjelandsmedborgaren på något trovärdigt sätt, t.ex. genom färdbiljetter eller handlingar som styrker att han eller hon vistats utanför medlemsstaternas territorium, kan visa att han eller hon har följt villkoren för varaktigheten av en kortare vistelse.

I sådana fall gäller följande:

a)

Om tredjelandsmedborgaren påträffas på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut skall de behöriga myndigheterna, i enlighet med nationell lag eller praxis, ange i tredjelandsmedborgarens resehandling datum och plats för personens passage av en av dessa medlemsstaters yttre gräns.

b)

Om tredjelandsmedborgaren påträffas på territoriet i en medlemsstat för vilken det beslut som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt inte har antagits skall de behöriga myndigheterna, i enlighet med nationell lag och praxis, ange i tredjelandsmedborgarens resehandling datum och plats för personens passage av den medlemsstatens yttre gräns.

c)

Förutom vad som anges i punkterna a och b får ett formulär enligt bilagan ges till den berörde tredjelandsmedborgaren.

d)

Medlemsstaterna skall informera varandra och kommissionen och rådssekretariatet om sin nationella praxis beträffande vad som anges i denna artikel.

3.   Om det antagande som avses i punkt 1 inte motbevisas kan tredjelandsmedborgaren utvisas av de behöriga myndigheterna från den berörda medlemsstatens territorium.”

Artikel 3

Del II i den gemensamma handboken ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1.3.5 skall ersättas med följande:

”1.3.5

Kontrollerna vid landgränserna kan vara mindre omfattande under exceptionella och oförutsedda omständigheter. Detta gäller om oförutsedda händelser leder till sådan trafikintensitet att väntetiderna för att komma fram till kontrollstationerna blir alltför långa, och alla resurser när det gäller personal, medel och organisation har uttömts.”

2.

Följande punkt skall föras in:

”1.3.5.4

Även när kontrollerna är mindre omfattande skall de tjänstemän som lokalt är ansvariga för gränskontrollen förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel både i samband med inresa och utresa.”

3.

Punkt 2.1.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Introduktionsmeningen till första stycket skall ersättas med följande:

”2.1.1

Vid inresa till eller utresa från en medlemsstats territorium skall följande handlingar förses med stämpel:”

b)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”In-eller utresestämpel skall inte anbringas på handlingar för medborgare i Europeiska unionen, medborgare i de länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och medborgare i Schweiziska edsförbundet.

Vidare skall in-eller utresestämpel inte anbringas på handlingar för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till medborgare i Europeiska unionen, medborgare i de länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller medborgare i Schweiziska edsförbundet, under förutsättning att de uppvisar ett uppehållskort som har utfärdats av en medlemsstat eller en av dessa tredjestater i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. (10)

(10)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 77."

4.

Följande strecksats skall läggas till i punkt 2.1.5:

”—

på resehandlingar för personer som omfattas av bilaterala avtal om lokal gränstrafik i vilka det inte föreskrivs att dessa handlingar skall stämplas, om dessa bilaterala avtal överensstämmer med gemenskapslagstiftningen”.

5.

Följande stycke skall läggas till i punkt 3.4.2.3:

”Även då kontrollerna är mindre omfattande är de ansvariga tjänstemännen skyldiga att handla i enlighet med punkt 1.3.5.4.”

Artikel 4

Texten i bilagan skall bifogas den gemensamma handboken.

Artikel 5

Kommissionen skall rapportera till rådet om hur denna förordning fungerar senast tre år efter det att den har trätt i kraft.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 21 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom förordning (EG) nr 871/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  EGT C 313, 16.12.2002, s. 97. Handboken senast ändrad genom beslut 2004/574/EG (EUT L 261, 6.8.2004, s. 36).

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Rådets dok. 13054/04, tillgängligt på http://register.consilium.eu.int

(7)  Rådet dok. 13464/04 och 13466/04, tillgängligt på http://register.consilium.eu.int

(8)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.


BILAGA

”BILAGA 16

Image

Image


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2134/2004

av den 15 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2135/2004

av den 14 december 2004

om förbud mot fiske efter nordhavsräka för fartyg som seglar under polsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskepolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (2),särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs föreskrivs kvoter för nordhavsräka för år 2004 (3).

(2)

För att se till att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa det datum då fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha fiskat upp sin kvot.

(3)

Enligt den information som kommissionen mottagit har de fångster av nordhavsräka i vattnen i NAFO:s område 3L som tagits av fartyg som seglar under polsk flagg eller är registrerade i Polen lett till att kvoten för 2004 uttömts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av nordhavsräka i vattnen i NAFO-område 3L som tagits av fartyg som seglar under polsk flagg eller är registrerade i Polen anses härmed ha uttömt Polens kvot för 2004.

Fiske efter nordhavsräka i vattnen i NAFO-område 3L som bedrivs av fartyg som seglar under polsk flagg eller som är registrerade i Polen skall hädanefter vara förbjudet, liksom att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd som tagits av ovannämnda fartyg efter den dag då den här förordningen träder i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av Kommissionen


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1.


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2136/2004

av den 14 december 2004

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (1), särskilt artikel 11 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 872/2004 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Den 1 maj 2004 anslöt sig Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen. Anslutningsakten innehåller emellertid inga bestämmelser om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 872/2004.

(3)

De nya medlemsstaternas behöriga myndigheter bör därför införas i den bilagan, med verkan från och med den 1 maj 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 872/2004 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2004.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 (EUT L 289, 10.9.2004, s. 4).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 872/2004 skall ändras på följande sätt:

1)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Danmark:

 

”TJECKIEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tfn (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02”

2)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Tyskland och Grekland:

 

”ESTLAND

Sakala 4

15030 Tallinn

Tfn (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01”

3)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Italien och Luxemburg:

 

”CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 06 00

Φαξ: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tfn (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tfn (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tfn (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

 

LITAUEN

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90”

4)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Luxemburg och Nederländerna:

 

”UNGERN

Artiklarna 3 och 4,

ungerska nationella polisen:

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6

Magyarország

Tfn/Fax (36-1) 443 55 54

Artikel 7,

finansministeriet (enbart beträffande penningmedel):

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tfn (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20”.

5)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Österrike och Portugal:

 

”POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tfn (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29”

6)

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Finland:

 

”SLOVENIEN

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tfn (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIEN

Beträffande finansiellt och tekniskt stöd som har att göra med militär verksamhet:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tfn (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

Beträffande penningmedel och ekonomiska resurser:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tfn (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31”

7)

Följande skall införas efter uppgifterna för Förenade kungariket:

 

”EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A – GUSP

Enhet A.2 – Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner

CHAR 12/163

B-1049 Bryssel

Tfn (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63”


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2137/2004

av den 14 december 2004

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordning senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Vitlök

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Bönor:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Paprika

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

fänkal

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Andra

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grapefrukter, färska:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Päron:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoser

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Körsbär

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Persikor

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Plommon

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Hallon

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2138/2004

av den 15 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 rörande den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna för mjölk och grädde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican) (1), särskilt artikel 3.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 14/2004 av den 30 december 2003 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjningen av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning samt som insatsvaror i jordbruket, och för leveransen av levande djur och ägg till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 (2) upprättas en prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning av Azorerna, Madeira och Kanarieöarna med de produkter som omfattas av de specifika åtgärderna.

(2)

När den årliga balansen för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och grädde med KN-nummer 0402 91 och 0402 99 nu genomförs framkommer det att de kvantiteter som har fastställts för försörjningen är lägre än behovet på grund av att efterfrågan är större än väntat.

(3)

Kvantiteten för produkten bör därför anpassas till de faktiska behoven i den berörda regionen.

(4)

Förordning (EG) nr 14/2004 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 14/2004 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004 (EUT L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1997/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 28).


BILAGA

I del 11 i bilaga V till förordning (EG) nr 14/2004 skall tabellen ersättas med följande:

”Varuslag

KN-nr

Mängd

(ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III (1)

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mjölk eller grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel med en fettfri mjölktorrsubstanshalt på lägst 15 viktprocent och med en fetthalt på högst 3 % (6)

0402 91 19 9310

97

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara mjölkprodukter (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Ost (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Fettfria mjölkberedningar

1901 90 99

800

59

 (7)

Mjölkberedningar för barn utan innehåll av mjölkfett m.m.

2106 90 92

45”


(1)  I euro per 100 kg nettovikt om ej annat anges.

(2)  De berörda produkterna och tillhörande fotnoter är desamma som i kommissionens förordning om fastställande av exportbidrag i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)  Varav 1 300 ton för bearbetnings- och/eller förpackningssektorn.

(4)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999. Om de bidrag som beviljas med stöd av artikel 31 i den förordningen har mer än en bidragssats enligt artikel 2.1 e och 2.1 l i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11), skall beloppet motsvara det högsta bidragsbelopp som beviljas för produkter med samma KN-nummer (förordning (EG) nr 3846/87, EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

För smör som tilldelas i enlighet med förordning (EG) nr 2571/97 skall beloppet dock vara det som anges i kolumn II.

(5)  Fördelas på följande sätt:

7 250 ton med KN-nummer 0402 91 och/eller 0402 99 för direkt konsumtion.

5 350 ton med KN-nummer 0402 91 och/eller 0402 99 för bearbetnings- och/eller förpackningssektorn.

16 000 ton med KN-nummer 0402 10 och/eller 0402 21 för bearbetnings- och/eller förpackningssektorn.

(6)  Om halten mjölkprotein (kvävehalten × 6,38) i den fettfria mjölktorrsubstansen för en produkt med detta KN-nummer är lägre än 34 % beviljas inget stöd. Stöd beviljas ej för pulverprodukter som anges här om deras vattenhalt överstiger 5 viktprocent. Vid tullformaliteterna skall den berörda parten i den för ändamålet avsedda deklarationen ange minimihalten mjölkprotein i den fettfria mjölktorrsubstansen och, för pulverprodukter, den maximala vattenhalten.

(7)  Beloppet skall motsvara det bidrag som fastställts genom kommissionens förordning om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 1520/2000.


16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2139/2004

av den 8 december 2004

om anpassning och genomförande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 och om ändring av kommissionens beslut 2000/115/EG inför uppläggningen av undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket åren 2005 och 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket åren 1988–1997 (1), särskilt artikel 8.1 och 8.4 i denna samt punkt 5 i bilaga II till denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom anslutningen av Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen den 1 maj 2004 blir det nödvändigt att ändra förteckningen över variabler i bilaga I till förordning (EEG) nr 571/88.

(2)

Det nya politiska målet att skapa en varaktig gemensam jordbrukspolitik kräver mer information, i synnerhet om landsbygdens utveckling.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (2) skall alla medlemsstaters statistik som överförs till kommissionen och som är indelad efter territoriella enheter använda NUTS-klassifikationen. Då det gäller undersökningar om företagsstrukturen inom jordbruket bör därför regioner och distrikt definieras enligt NUTS-klassifikationen.

(4)

Tidsfristerna för att meddela validerade individuella uppgifter om jordbrukens företagsstruktur bör fastställas av kommissionen med beaktande av att tidsplanen för att genomföra undersökningen varierar mellan medlemsstaterna.

(5)

Både själva förordningen (EEG) nr 571/88 och kommissionens beslut 2000/115/EG (3) med definitioner och förklaringar till den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättades genom rådets beslut 72/279/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 571/88 skall ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 2000/115/EG ändras enligt följande:

1)

Bilaga I skall ändras enligt bilaga II till denna förordning.

2)

Bilaga IV skall utgå.

Artikel 3

1.   Med avseende på undersökningarna om jordbruksföretagens struktur 2005 och 2007 skall regionerna vara territoriella enheter på NUTS 2-nivå enligt förordning (EG) nr 1059/2003.

Undantagsvis skall regionerna i Tyskland vara territoriella enheter på NUTS 1-nivå enligt den förordningen.

2.   Med avseende på undersökningarna om jordbruksföretagens struktur 2005 och 2007 skall distrikten vara territoriella enheter på NUTS 3-nivå enligt förordning (EG) nr 1059/2003.

Undantagsvis skall distrikten i Tyskland vara territoriella enheter på NUTS 2-nivå enligt den förordningen.

3.   Med avseende på undersökningarna om jordbruksföretagens struktur 2005 och 2007 skall kommunerna vara de minsta administrativa enheterna enligt bilaga III till förordning (EG) nr 1059/2003. Medlemsstaterna skall uppge kommunen för vart och ett av jordbruksföretagen i undersökningen.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall meddela validerade individuella uppgifter från undersökningarna om jordbruksföretagens struktur 2005 och 2007 i enlighet med tidsplanen i bilaga III till denna förordning.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 2.3.1988, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1435/2004 (EUT L 268, 16.8.2004, s. 1).

(2)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(3)  EGT L 38, 12.2.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(4)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER VARIABLER FÖR ÅREN 2005 OCH 2007 (1)

Anmärkningar:

De variabler som betecknas med ’NE’ i bilagan anses inte förekomma eller vara nästan noll i respektive medlemsstat.

De variabler som betecknas med ’NS’ anses vara icke signifikanta i respektive medlemsstat.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Jordbruksföretagets geografiska läge

1.

Undersökningsdistrikt

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kommun eller nivå under undersökningsområdet (2)

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mindre gynnat område (2)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

bergsområde (2)

ja/nej

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Jordbruksområden med miljöbetingade restriktioner

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Jordbruksföretagets rättsliga form och ledning (på undersökningsdagen)

1.   

Vilar det juridiska och ekonomiska ansvaret för företaget på

a)

en fysisk person som är ensam företagare, med ett oberoende företag

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

en eller flera personer som är delägare, där jordbruksföretaget ingår i ett gruppföretag? (3)

ja/nej

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

en juridisk person?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Om svaret på fråga B/1 a är ja, är denna person (företagaren) också driftsledare?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Om svaret på B/2 är ’nej’, är driftsledaren medlem av företagarens familj?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Om svaret på B/2 a är ’ja’, är driftsledaren företagarens make/maka?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Driftsledarens jordbruksutbildning (endast praktisk erfarenhet av jordbruk, grundläggande jordbruksutbildning, högre jordbruksutbildning) (4)

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Jordbruksföretagets brukningsform (i förhållande till företagaren), uppdelning och jordbrukssystem

Utnyttjad jordbruksareal

1.

som brukas med äganderätt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

som brukas som arrende

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

som andelsbrukas eller brukas under andra former

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Jordbrukssystem och praxis

a)

Utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget på vilken ekologiska produktionsmetoder används i enlighet med regler fastställda av Europeiska gemenskapen

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget som är under omställning till ekologiska produktionsmetoder

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Använder jordbruksföretaget ekologiska produktionsmetoder även för husdjursproduktionen?

helt, delvis, inte alls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Direkt investeringsstöd till jordbruksföretaget inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken under de senaste fem åren:

i)

Fick jordbruksföretaget direkt stöd inom ramen för produktionsinvesteringar? (4)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Fick jordbruksföretaget direkt stöd inom ramen för åtgärder för landsbygdens utveckling? (4)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Avsättning för jordbruksföretagets produktion:

a)

Konsumerar ägarens hushåll mer än 50 % av värdet av företagets slutproduktion? (4)

ja/nej

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Svarar direktförsäljningen till konsumenter för mer än 50 % av den totala försäljningen? (4)

ja/nej

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Åkermark

Spannmål för produktion av säd, inklusive utsäde

1.

Vanligt vete och spelt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Durumvete

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Råg

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Korn

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Havre

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Majskorn

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ris

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Övrig spannmål för produktion av säd

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav

e)

ärter, åkerbönor och sötlupiner

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

linser, kikärter och vicker

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

övriga proteingrödor som skördas torra

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sockerbetor (exklusive utsäde)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Foderrotfrukter (exklusive utsäde)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Industriväxter

23.

Tobak

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Humle

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bomull

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rapsfrön och rybsfrön

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Solrosor

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Oljelin

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Andra oljefröväxter

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lin

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Hampa

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Andra textilväxter

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromatiska växter och medicinalväxter

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Andra industriväxter, inte omnämnda på annat ställe

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar:

14.

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav:

a)

odling av trädgårdsväxter i kombination med jordbruksgrödor

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

handelsträdgårdsodling

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

16.

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Foderväxter

a)

Slåtter och betesvall på åker

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Andra grönfoderväxter

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varav

i)

grönfodermajs (majs för ensilage)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

övriga foderväxter, inte omnämnda på annat ställe

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Utsäde och sättplantor för åkermark (utom spannmål, baljväxter, potatis och oljefröväxter)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Övriga grödor på åkermark

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Träda för vilken inga bidrag ges

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Träda för vilken bidrag utgår och där marken inte utnyttjas ekonomiskt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Köksträdgårdar

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Vall- och ängsmark

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vall- och ängsmark, exklusive naturlig betesmark

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mycket lågavkastande betesmark

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Fleråriga grödor

1.

Frukt- och bärodlingar

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

färska frukt- och bärarter i tempererat klimat (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

frukt- och bärarter i subtropiskt klimat

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

nötter

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citrusodlingar

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Olivodlingar

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

som normalt producerar bordsoliver

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vinodlingar

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

vars produkter normalt används för

a)

kvalitetsviner

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

annat vin

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

druvor för konsumtion

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

russin

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Plantskolor

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andra fleråriga grödor

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Fleråriga grödor under glas

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Annan mark

1.

Outnyttjad jordbruksareal (jordbruksareal som inte längre brukas av ekonomiska, sociala eller andra skäl och som inte ingår i växtföljden)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skogsmark

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Övrig mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, körvägar, vattendrag, stenbrott, ofruktbar mark, berg m.m.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Sekundära och på varandra följande grödor, svamp, bevattning och uttagen jordbruksmark

1.

Sekundär odling av på varandra följande grödor (utom odling av enbart trädgårdsväxter och odling under glas) (6)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Svamp

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Bevattnad areal

a)

Total areal med bevattningsmöjlighet

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Areal för grödor som bevattnas

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Mark under det särskilda stödprogrammet för arealuttag uppdelad i

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

träda, som inte ger någon ekonomisk avkastning (som redan registrerats under D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

mark utnyttjad för produktion av jordbruksråvaror för andra ändamål än livsmedel (t.ex. sockerbetor, raps, träd, buskar osv. inklusive linser, kikärter och vicker som redan registrerats under D och G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

betesmark (som redan registrerats under F/1och F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

tidigare jordbruksarealer som omvandlats till skogbevuxen areal eller som bereds för skogsplantering (som redan registrerats under H/2) (7)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

annan mark (som redan registrerats under H/1 och H/3) (7)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Husdjur (på undersökningens uppgiftsdag)

1.

Hästdjur

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur:

2.

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tjurar och stutar, minst ett men inte två år gamla

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tjurar och stutar, minst ett men inte två år gamla

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tjurar och stutar, två år och äldre

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kvigor, två år och äldre

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Mjölkkor

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Övriga kor

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får och getter:

9.

Får (alla åldrar)

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Får, avelstackor

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Övriga får

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Getter (alla åldrar)

Antal djur

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

Getter, avelshonor

Antal djur

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

Övriga getter

Antal djur

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Svin

11.

Smågrisar som väger mindre än 20 kg

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Avelssuggor som väger 50 kg eller mer

Antal djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Övriga svin

Antal djur