ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 367

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
14 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2116/2004 av den 2 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 med avseende på fördrag med Heliga stolen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2117/2004 av den 7 december 2004 om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2004 av den 13 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2004 av den 13 december 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 53/2004 EG

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2120/2004 av den 10 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2729/2000 om tillämpningsföreskrifter för kontroller inom vinsektorn

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2121/2004 av den 13 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1727/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder och förordning (EG) nr 2278/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2122/2004 av den 13 december 2004 om fastställande av kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser får lämnas in för perioden 1 januari–30 juni 2005 inom ramen för de tullkvoter för nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien

21

 

*

Kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods ( 1 )

23

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/846/EG:Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Proxima/2/2004 av den 30 november 2004 om utnämning av en chef för EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, EUPOL Proxima

29

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/847/GUSP av den 9 december 2004 om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa)

30

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/848/GUSP av den 13 december 2004 om ändring av gemensam ståndpunkt 2004/661/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2116/2004

av den 2 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 med avseende på fördrag med Heliga stolen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 40 i rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn (1) skall avgöranden om äktenskaps ogiltighet som meddelats i enlighet med fördragen (konkordaten) mellan Heliga stolen och Portugal, Italien respektive Spanien erkännas i medlemsstaterna enligt villkoren i kapitel III i samma förordning.

(2)

Artikel 40 i förordning (EG) nr 1347/2000 ändrades genom bilaga II till 2003 års anslutningsakt genom ett omnämnande av Maltas fördrag med Heliga stolen om erkännande av civilrättsliga verkningar på konkordatäktenskap och på beslut av kyrkliga myndigheter och domstolar om sådana äktenskap av den 3 februari 1993 med ett andra tilläggsprotokoll av den 6 januari 1995.

(3)

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (2), trädde i kraft den 1 augusti 2004 och kommer att tillämpas från och med den 1 mars 2005 i alla medlemsstater med undantag av Danmark.

(4)

Malta har begärt att artikel 63 i förordning (EG) nr 2201/2003, som motsvarar artikel 40 i förordning (EG) nr 1347/2000, skall ändras så att landets fördrag med Heliga stolen omnämns.

(5)

Enligt artikel 57 i 2003 års anslutningsakt får rättsakter som antagits före anslutningen och som behöver ändras till följd av anslutningen ändras genom ett förenklat förfarande, enligt vilket rådet beslutar med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

(6)

Det är motiverat att tillmötesgå Maltas begäran och att ändra förordning (EG) nr 2201/2003 i enlighet med denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 63 i förordning (EG) nr 2201/2003 ändras på följande sätt:

1.

I punkt 3 skall följande led läggas till:

”c)

Fördraget mellan Heliga stolen och Malta om erkännande av civilrättsliga verkningar på konkordatäktenskap och på beslut av kyrkliga myndigheter och domstolar om sådana äktenskap av den 3 februari 1993, inbegripet tillämpningsprotokollet av samma datum, med ett andra tilläggsprotokoll av den 6 januari 1995.”

2.

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Erkännande av avgöranden enligt punkt 2 får i Spanien, Italien och Malta underkastas samma förfaranden och samma kontroller som är tillämpliga på sådana avgöranden av kyrkliga domstolar som meddelats i enlighet med de internationella fördrag med Heliga stolen som anges i punkt 3.”

2 straipsnis

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2004.

På rådets vägnar

J. P. H. DONNER

Ordförande


(1)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 19. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1804/2004 (EUT L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2117/2004

av den 7 december 2004

om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 14.4 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Genom beslut nr 2730/2000/EKSG (2) införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på 32,6 EUR per ton på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm (nedan kallad ”koks 80+”) med ursprung i Kina som omfattas av KN-nummer ex 2704 00 19 (Taric-nummer 2704001910).

(2)

Genom beslut 2004/264/EG (3) (nedan kallat ”beslutet”) upphävde kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen under nio månader med verkan från och med den 20 mars 2004.

B.   SKÄL FÖR ATT FÖRLÄNGA DET TILLFÄLLIGA UPPHÄVANDET

(3)

Enligt artikel 14.4 i grundförordningen kan antidumpningsåtgärderna, om det ligger i gemenskapens intresse, tillfälligt upphävas om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs. Antidumpningsåtgärder kan genom ett kommissionsbeslut tillfälligt upphävas för en period av nio månader. Vidare kan enligt samma artikel ett tillfälligt upphävande förlängas med en ytterligare period av högst ett år, om rådet på förslag av kommissionen fattar beslut om detta.

(4)

Efter det att den slutgiltiga antidumpningstullen upphävdes genom beslutet har kommissionen i enlighet med skäl 15 i beslutet fortsatt att bevaka marknadssituationen för koks 80+. Utöver att analysera importen från Kina skickades ett frågeformulär till samtliga berörda parter med en förfrågan om uppgifter om produktionen, försäljningen uttryckt i volym och pris på gemenskapsmarknaden och lönsamheten för 2003 och det första halvåret 2004.

(5)

Svar mottogs både från den klagande industrin och från användarindustrierna. Fyra gemenskapsproducenter samarbetade: tre från EU-15 (klagande industri) och en från Polen. Även tolv företag som företräder både stenulls- och gjuteriindustrierna samarbetade.

(6)

När det gäller importen till gemenskapen från Kina konstaterades det att importvolymen för den berörda produkten hade minskat med 4 % under det första halvåret 2004 jämfört med samma period 2003. Enligt erfarenheter från tidigare år förefaller det emellertid som om importen normalt sett är större under årets senare hälft. I detta fall visar en jämförelse mellan importvolymen under perioden januari–juni 2004 och importvolymen under det senare halvåret 2003 en minskning med 11 %.

(7)

När det gäller priser ökade det genomsnittliga priset på koks 80+ med 107 % under det första halvåret 2004 jämfört med det genomsnittliga priset 2003. I genomsnitt var priset per enhet 124 EUR per ton under 2003 och 256 EUR per ton under det första halvåret 2004. Det konstateras att priset ökade något under de fem första månaderna 2004 från 110 EUR till 140 EUR för att i juni stiga till 403 EUR.

(8)

Under den ursprungliga undersökningen var Kinas främsta konkurrenter Polen och Tjeckien. Enligt Eurostat var den totala importen år 2003 från dessa länder 924 602 ton jämfört med 318 005 ton från Kina. Polen och Tjeckien ingår nu i Europeiska unionen, och deras uppgifter har beaktats.

(9)

Gemenskapstillverkarnas produktion (EU-15) var 442 397 ton år 2003 och beräknas till 543 920 ton år 2004, dvs. en ökning med 23 %. Samtidigt ökade försäljningsvolymen med 35 % och priserna med 8 %. Gemenskapsindustrin förefaller ha börjat återhämta sig relativt väl från den tidigare situation som vållade företagen skada, eftersom den genomsnittliga vinsten var 8,5 % år 2003 och 12,4 % i slutet av juni 2004.

(10)

När det gäller de nya EU-medlemsstaterna är produktionen av koks 80+ främst koncentrerad till Polen och Tjeckien. En av de polska tillverkarna samarbetade i detta förfarande. Produktionen inom EU-25 bland de samarbetande företagen ökade med 30 % från 2003 till 2004. Samtidigt ökade försäljningsvolymen med 39 % och priserna med 12 %. Den genomsnittliga vinsten för tillverkarna inom EU-25 var 13 % 2003 och 19,1 % 2004.

(11)

Priset på koks 80+ som användarindustrin importerar från Kina ökade från 143 EUR per ton 2003 till 255 EUR per ton 2004 (april–juni), dvs. med 78 %. Den mängd koks från Kina som köptes av dessa användare minskade från 158 730 ton 2003 till den beräknade mängden 65 114 ton 2004, dvs. med 59 %.

(12)

Användare hävdar fortfarande att tillgången på koks 80+ inte motsvarar efterfrågan på gemenskapsmarknaden trots att gemenskapsindustrin i väsentlig grad ökat både produktion och försäljning. Dessutom hävdar de att det inte finns tillräckligt med kinesisk koks 80+ och bara till mycket höga priser.

C.   SLUTSATS

(13)

Av ovanstående framgår att situationen på marknaden är densamma som när åtgärderna upphävdes. Mot bakgrund av den tillfälliga ändringen av marknadsförhållandena, särskilt den höga prisnivån för den berörda produkten som ligger högt över den skadevållande nivå som konstaterades vid den ursprungliga undersökningen, i kombination med bristen på koks 80+, är det osannolikt att den skada som vållades gemenskapsindustrin genom import av koks 80+ från Kina skulle återuppstå under nuvarande förhållanden, och en förlängning av det tillfälliga upphävandet anses ligga i gemenskapens intresse. Följaktligen är villkoren för det tillfälliga upphävandet fortfarande uppfyllda.

(14)

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en förlängning av det tillfälliga upphävandet av antidumpningstullar på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ytterligare ett år i enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen.

(15)

Det bör noteras att vid utgången av detta förlängda upphävande kommer den gällande antidumpningstullen att ha upphört att gälla, såvida inte en begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång har lämnats in.

(16)

Samtliga berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för denna slutsats. Eftersom marknaden för koks är mycket föränderlig begärde gemenskapsindustrin en förlängning med högst nio månader av det tillfälliga upphävandet av antidumpningstullarna. Det ansågs emellertid att en kortare period inte var lämplig i detta sammanhang eftersom åtgärder enligt artikel 14.4 i grundförordningen kan återinföras när som helst efter samråd, om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt.

(17)

Under det tillfälliga upphävandet kommer kommissionen att fortsätta övervakningen av hur importen av koks 80+ till gemenskapen utvecklas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det tillfälliga upphävandet av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG skall förlängas till och med den 15 december 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 316, 15.12.2000, s. 30. Beslutet ändrat genom rådets förordning (EG) nr 997/2004 (EUT L 183, 20.5.2004, s. 1).

(3)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 89.


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2118/2004

av den 13 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2119/2004

av den 13 december 2004

om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 53/2004 EG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (2), fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter för avsättning av de alkohollager som uppstått genom destillationer enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som innehas av interventionsorganen.

(2)

I enlighet med artikel 80 i förordning (EG) nr 1623/2000 bör det organiseras anbudsförfaranden för försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden för att minska gemenskapslagren av vinalkohol och för att möjliggöra att begränsade industriella projekt inom gemenskapen förverkligas eller att vinalkoholen bearbetas till produkter avsedda för export för industriändamål. De gemenskapslager av vinalkohol som finns i medlemsstaterna utgörs av kvantiteter som framställts genom destillation enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(3)

Sedan den 1 januari 1999, och i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (3), måste försäljningspris och säkerheter uttryckas i euro och utbetalningarna göras i euro.

(4)

För anbudsinlämnandet bör lägsta priser fastställas, differentierade efter typ av slutgiltigt användningsområde.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden skall ske genom anbudsinfordran nr 53/2004 EG. Alkoholen har framställts genom destillation enligt artiklarna 27 och 28 i förordning (EG) nr 1493/1999 och innehas av det franska interventionsorganet.

Den volym som utbjuds till försäljning omfattar 120 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent. Uppgifter om behållarnas nummer, lagringsplatser och den mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent som varje behållare innehåller anges i bilagan.

Artikel 2

Försäljningen skall äga rum enligt artiklarna 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 och 101 i förordning (EG) nr 1623/2000 och enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2799/98.

Artikel 3

1.   Anbuden skall lämnas till följande berörda interventionsorgan som innehar alkoholen i fråga:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tfn (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59

eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.

2.   Anbuden skall läggas i ett förseglat kuvert märkt ”Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 53/2004 CE” vilket i sin tur skall läggas i ett kuvert som adresseras till det berörda interventionsorganet.

3.   Anbuden skall vara det berörda interventionsorganet till handa senast den 4 januari 2005 kl. 12.00 (lokal tid Bryssel).

4.   Varje anbud skall åtföljas av ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent har ställts hos det berörda interventionsorganet.

Artikel 4

De lägsta prisen i anbuden skall vara 8,35 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av bagerijäst, 26 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av kemiska produkter som aminer och kloral för export, 32 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av eau de Cologne för export och 7,50 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för andra industriella användningsområden.

Artikel 5

Förfarandena för att erhålla prover fastställs i artikel 98 i förordning (EG) nr 1623/2000. Proverna kostar 10 euro/liter.

Interventionsorganet skall tillhandahålla alla relevanta upplysningar om den alkohol som utbjuds till försäljning.

Artikel 6

Säkerheten för fullgörande av skyldigheter skall uppgå till 30 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1774/2004 (EUT L 316, 15.10.2004, s. 61).

(3)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.


BILAGA

ANBUDSFÖRFARANDE FÖR ALKOHOL FÖR NYA INDUSTRIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN nr 53/2004 EG

Lagringsplats, volym och egenskaper för den alkohol som bjuds ut till försäljning

Medlemsstat

Plats

Nummer på behållarna

Mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent (hektoliter)

Hänvisningar till förordning (EG) nr 1493/1999 artikel

Typ av alkohol

Alkoholhalt (i volymprocent)

FRANKRIKE

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

Råalkohol

+ 92

1

22 605

27

Råalkohol

+ 92

7

22 620

27

Råalkohol

+ 92

2

22 640

27

Råalkohol

+ 92

15

710

28

Råalkohol

+ 92

21

8 860

27

Råalkohol

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel,

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

Råalkohol

+ 92

27

2 505

27

Råalkohol

+ 92

34

8 710

27

Råalkohol

+ 92

 

Totalt

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2120/2004

av den 10 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2729/2000 om tillämpningsföreskrifter för kontroller inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 72.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11.2 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 2729/2000 (2) fastställs det minimiantal prov som skall tas årligen för den analysdatabas som inrättas genom artikel 10 i den förordningen. I och med att Tjeckien, Cypern, Ungern, Malta, Slovenien och Slovakien blivit medlemmar i unionen, bör man fastställa antalet prov som skall tas för de länderna.

(2)

I artikel 12 fastställs hur många prov Gemensamma forskningscentret (GFC) skall utföra, vilket även omfattar provanalyser från medlemsstater som saknar utrustning. En övergångsperiod bör fastställas för inrättandet och organisationen av kompetenta isotopanalyslaboratorier i de medlemsstaterna.

(3)

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2729/2000 innehåller exakta instruktioner för behandling, analyser och rapportering av prov. Instruktionerna bör uppdateras för att anpassas till gjorda erfarenheter och tekniska framsteg.

(4)

Förordning (EG) nr 2729/2000 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2729/2000 ändras enligt följande:

1.

I artikel 11.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Varje år skall minst följande antal prov tas för databasen:

20 prov i Tjeckien,

200 prov i Tyskland,

50 prov i Grekland,

200 prov i Spanien,

400 prov i Frankrike,

400 prov i Italien,

10 prov på Cypern,

4 prov i Luxemburg,

50 prov i Ungern,

4 prov i Malta,

50 prov i Österrike,

50 prov i Portugal,

20 prov i Slovenien,

15 prov i Slovakien,

4 prov i Förenade kungariket.”

2.

I artikel 12.1 skall första meningen ersättas med följande:

”I väntan på att tillräcklig analysutrustning inrättas, skall vinproducerande medlemsstater som inte förfogar över utrustning för att utföra isotopanalyser, under en period, som skall avslutas den 31 juli 2008, skicka sina vinprover till GFC för analys.”

3.

Bilaga I skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga II skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

5.

Bilaga III skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 316, 15.12.2000, s. 16.


BILAGA I

”BILAGA I

Anvisningar för insamling, behandling samt bearbetning till vin av färska druvor som skall analyseras med de isotopmetoder som avses i artikel 11

I   INSAMLING AV DRUVOR

A.

Varje prov skall innehålla minst 10 kg mogna druvor av samma sort. De skall plockas i det skick de påträffas.

Proverna skall samlas in när druvorna på den aktuella vinarealen skördas. De insamlade druvorna skall vara representativa för hela vinarealen. De färska druvproven, eller den druvmust som framställts av druvproven, får förvaras nedfrysta fram till annan användning.

Bara i de fall en syre-18-mätning av vattnet i musten skall ske, kan en alikvot av musten tas separat och bevaras efter det att hela druvprovet pressats.

B.

När proverna samlas in skall ett faktablad utarbetas. Faktabladet skall omfatta två delar, nämligen del I om insamlingen av druvor och del II om vinframställningen. Faktabladet skall förvaras tillsammans med provet och åtfölja detta under hela transporten. Det skall uppdateras genom att uppgifter förs in för varje behandling som provet genomgår.

Faktabladet för provtagningen skall utarbetas i enlighet med del I i frågeformuläret i bilaga II.

II   VINFRAMSTÄLLNING

A.

Den behöriga myndigheten eller ett av denna bemyndigat organ skall utföra vinframställningen, i möjligaste mån under förhållanden som är jämförbara med de förhållanden som normalt råder inom det produktionsområde som provet är representativt för. Vinframställningen bör leda till att allt socker omvandlas till alkohol, dvs. att restsockerhalten är lägre än 2 g/l. I vissa fall, t.ex. för att göra provet mer representativt, kan högre nivåer av restsockerhalt accepteras. Så snart vinet klarnat och stabiliserats med hjälp av svaveldioxid skall det tappas på 75 cl-flaskor som förses med etikett.

B.

Faktabladet för vinframställningen skall utarbetas i enlighet med del II i frågeformuläret i bilaga II.”


BILAGA II

”BILAGA II

Frågeformulär för insamling av druvprov och framställning av vin av dessa för analys med isotopmetoder

De analysmetoder och det angivande av resultaten (enheter) som skall användas är de som beskrivs i bilagan till förordning (EEG) nr 2676/90 (eller som analyslaboratorierna anser vara likvärdiga).

Del I

1.   Allmän information

1.1

Provnummer

1.2

Namn och befattning på den tjänsteman eller annan person med befogenhet att utföra provtagningar, som tagit proverna:

1.3

Namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för provtagningen:

1.4

Namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för vinframställningen och avsändningen av provet, om det inte är samma myndighet som avses i punkt 1.3:

2.   Allmän beskrivning av provet

2.1

Ursprung (land, område):

2.2

Skördeår:

2.3

Vinstockssort:

2.4

Druvfärg:

3.   Beskrivning av vinarealen

3.1

Vinodlarens namn och adress:

3.2

Vinarealens läge:

kommun:

ort:

nummer i fastighetsregistret:

breddgrad, längdgrad:

3.3

Jordmån (t.ex. kalkhaltig, lerhaltig, kalk- och lerhaltig, sandig):

3.4

Terrängförhållanden (t.ex. sluttning, slät mark, solförhållanden):

3.5

Antal vinstockar per hektar:

3.6

Vinarealens ungefärliga ålder (mindre än 10 år, 10–25 år, mer än 25 år):

3.7

Höjd:

3.8

Metod för beskärning och uppbindning av vinstockarna:

3.9

Vintyp som normalt framställs av druvorna (bordsvin, kvalitetsvin fso etc.) (se definitioner i bilaga I till förordning (EG) nr 1493/1999):

4.   Uppgifter om vinskörden och musten

4.1

Beräknad skörd per hektar för den skördade arealen: (kg/ha):

4.2

Druvornas sundhetstillstånd (t.ex. felfria, ruttna), med uppgift om huruvida druvorna var torra eller våta vid provtagningen:

4.3

Datum för provtagningen:

5.   Väderförhållande före skörden

5.1

Konstaterad nederbörd under de tio dagarna närmast före skörden: ja/nej. Om ja, bifoga kompletterande uppgifter om sådana finns.

6.   Konstbevattnade vinarealer

Datum för senaste bevattning, om odlingen konstbevattnas:

(Stämpel av den behöriga myndighet som ansvarar för provtagningen samt underskrift med namnförtydligande och befattning för den person som tagit proverna)

Del II

1.   Vinframställning

1.1

Druvprovets vikt i kg:

1.2

Pressningsmetod:

1.3

Framställd mängd must:

1.4

Mustens egenskaper:

sockerhalt uttryckt i g/l med hjälp av refraktometri:

total syrahalt uttryckt i g/l av vinsyra: (frivilligt)

1.5

Behandling av musten (t.ex. dekantering eller centrifugering):

1.6

Tillsats av jäst (jästtyp). Ange om spontan jäsning ägt rum.

1.7

Jäsningstemperatur:

1.8

Metod för att bestämma jäsningsprocessens avslutning:

1.9

Behandling av vinet (t.ex. omdragning):

1.10

Tillsats av svaveldioxid i mg/l:

1.11

Analys av det framställda vinet:

den faktiska alkoholhalten i volymprocent:

total mängd torrextrakt:

reducerande socker uttryckt i gram invertsocker per liter:

2.   Kronologisk översikt över vinframställningen av druvprovet

Datum för:

insamling av provet (samma datum som för skörden, se del I, punkt 4.3):

pressning:

jäsningens början:

jäsningens slut:

tappning på flaskor:

Datum för ifyllande av del II:

(Stämpel av den behöriga myndighet som framställt vinet och underskrift av ansvarig befattningshavare)”


BILAGA III

”BILAGA III

ANALYSRAPPORT

Prov av vin och vinprodukter som analyserats med den isotopmetod som beskrivs i bilagan till förordning (EEG) nr 2676/90 och som skall registreras i GFC:s isotopdatabas

I.   ALLMÄNNA UPPGIFTER (som hämtas från bilaga II)

1.

Land:

2.

Provnummer:

3.

Årgång:

4.

Vinstockssort:

5.

Typ av vin:

6.

Vinodlingsområde/distrikt:

7.

Namn och adress på det laboratorium som är ansvarigt för resultaten:

8.

Prov för kontrollanalys hos GFC: ja/nej

II.   METODER OCH RESULTAT

1.   Vin (som hämtas från bilaga II)

1.1.

:

Alkoholhalt i volymprocent

:

% vol

1.2.

:

Total torrsubstanshalt

:

g/l

1.3.

:

Reducerande socker

:

g/l

1.4.

:

Total syrahalt uttryckt som vinsyra

:

g/l

1.5.

:

Total halt av svaveldioxid

:

mg/l

2.   Destillation av vin för SNIF-NMR

2.1.

Beskrivning av destillationsapparatur:

2.2.

Det destillerade vinets volym/destillatets vikt

3.   Analys av destillatet

3.1.

Destillatets alkoholhalt i % (m/m)

4.   Resultat av isotopförhållandet för deuterium i etanol mätt genom NMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

’R’

=

5.   NMR-parametrar

Observerad frekvens:

6.   Resultatet av isotopförhållandet 18O/16O i vin

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Resultatet av isotopförhållandet 18O/16O i must (i tillämpliga fall)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Resultatet av isotopförhållandet 13C/12C i vinetanol

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB”


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2121/2004

av den 13 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1727/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder och förordning (EG) nr 2278/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen, särskilt artikel 14.5 i denna (1), och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 2152/2003 gäller från den 1 januari 2003 och ger den grund som gör det möjligt att genom en integrerad ansats fortsätta med de åtgärder som tidigare genomfördes i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3528/86 av den 17 november 1986 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar (2) och rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder (3). Dessutom har förordning (EG) nr 2152/2003 utarbetats i syfte att fortsätta med skogsövervakning med avseende på skogsbränder och luftföroreningar och i syfte att undersöka möjligheterna till vidareutveckling av systemet i framtiden för att ta itu med nya miljöproblem av betydelse för gemenskapen.

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2152/2003 fastläggs att de verksamheter som avses i artiklarna 4 och 5 samt i artiklarna 6.2, 6.3 och 7.2 i förordningen skall genomföras inom ramen för nationella program som medlemsstaterna skall upprätta för en period på två år. I enlighet med artikel 8.5, utgående från de nationella program som inkommer, eller från godkända anpassningar av dessa nationella program, skall kommissionen besluta om sitt ekonomiska stöd till de stödberättigande kostnaderna.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 2152/2003 skall medlemsstaterna utse de organ som skall vara behöriga att förvalta verksamheten i de godkända nationella programmen. Förordningen delegerar således uttryckligen genomförandet till nationella organ.

(4)

I avsaknad av en kommissionsförordning om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2152/2003 är bestämmelserna i följande kommissionsförordningar fortfarande tillämpliga i den mån som de inte är oförenliga med förordning (EG) 2152/2003: (EEG) nr 1696/87 av den 10 juni 1987 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar (inventeringar, nät, rapporter) (4), (EG) nr 804/94 av den 11 april 1994 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om informationssystem för skogsbränder (5), (EG) nr 1091/94 av den 29 april 1994 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar (6), (EG) nr 1727/1999 (7) och (EG) nr 2278/1999 (8).

(5)

Vissa bestämmelser i förordningarna (EG) nr 1727/1999 och (EG) nr 2278/1999 bör emellertid anpassas till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9), i synnerhet artikel 54.2 c och artikel 56 i denna, och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (10).

(6)

En förhandsanalys har visat att delegering av uppgifterna att genomföra budgeten, i enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, till offentligrättsliga organ på nationell nivå eller privaträttsliga organ, uppfyller kraven på en sund ekonomisk förvaltning och säkerställer respekten för principen om icke-diskriminering och öppenhet i gemenskapens verksamhet.

(7)

Urvalskriterier för de behöriga organ som skall utses av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EG) nr 2152/2003 bör införas i förordningarna (EG) nr 1727/1999 och (EG) nr 2278/1999 tillsammans med bestämmelser som säkerställer överensstämmelse med kraven på en sund ekonomisk förvaltning och fullständig respekt för principerna om icke-diskriminering och öppenhet.

(8)

Förordningarna (EG) nr 1727/1999 och (EG) nr 2278/1999 bör därför ändras i överensstämmelse härmed.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 1727/1999 skall följande artikel 2a införas:

”Artikel 2a

1.   De behöriga organ som utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 (11) för att förvalta verksamheten i de godkända nationella programmen skall följa de regler som fastläggs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (12) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (13) samt i de bestämmelser som fastläggs i den här förordningen.

2.   I synnerhet skall de organ som nämns i punkt 1, nedan kallade ”behöriga organ”, minst uppfylla följande kriterier:

a)

De skall vara offentligrättsliga organ på nationell nivå eller privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning, under förutsättning att de regleras av lagstiftningen i en av medlemsstaterna.

b)

De skall ge tillräckliga finansiella garantier, helst utfärdade av en offentlig myndighet, särskilt för att säkra en fullständig återbetalning av de belopp som de är skyldiga kommissionen.

c)

De skall bedriva verksamhet i överensstämmelse med kraven på en sund ekonomisk förvaltning.

d)

De skall säkerställa öppenheten i de transaktioner som utförs i överensstämmelse med artikel 56.1 a–e i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

3.   Utöver att uppfylla de kriterier som fastläggs i punkt 2 skall de privaträttsliga organ som nämns i stycke a i den punkten styrka följande:

a)

Sin tekniska och yrkesmässiga förmåga, på grundval av handlingar som styrker utbildning och yrkeserfarenhet hos de personer som ingår i organets ledning.

b)

Sin ekonomiska och finansiella kapacitet på grundval av relevanta intyg från banker, eller bevis om relevant ansvarsförsäkring för verksamheten eller en statlig garanti, eller balansräkningar eller utdrag från balansräkningar (som omfattar minst de senaste två åren för vilka årsbokslut har upprättats), om offentliggörande av balansräkningen krävs enligt bolagsrätten i det land där organet är etablerat.

c)

Sin behörighet enligt nationell lagstiftning att genomföra budgeten, styrkt exempelvis genom handlingar som bevisar att de är inregistrerade i ett handels- eller yrkesregister, eller genom en försäkran under ed eller ett intyg, eller genom medlemskap i en specialorganisation, uttryckligt tillstånd eller registrering i mervärdesskatteregistret.

d)

Att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 93 och 94 i förordning (EG) nr 1605/2002.

4.   Kommissionen skall ingå en överenskommelse med de behöriga organen i överensstämmelse med artikel 56 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artiklarna 35 och 41 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

5.   De behöriga organen skall regelbundet kontrollera att de åtgärder som skall finansieras genom förordning (EG) nr 2152/2003 genomförs korrekt. De skall vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

6.   De behöriga organen skall förse kommissionen med all information den begär. Kommissionen kan genomföra dokumentkontroller och kontroller på plats avseende deras existens, relevans och funktion, i överensstämmelse med reglerna för en sund ekonomisk förvaltning.

7.   De behöriga organen skall vara den mellanhand till vilken gemenskapsbidraget utbetalas och där räkenskaperna och register över mottagande och utbetalning av detta bidrag till stöd för det nationella programmet förvaras, inklusive alla fakturor och handlingar med liknande bevisvärde som bestyrker de direkta och indirekta kostnaderna inom programmet.”

Artikel 2

I förordning (EG) nr 2278/1999 skall följande artikel 2a införas:

”Artikel 2a

1.   De behöriga organ som utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 (14) för att förvalta verksamheten i de godkända nationella programmen skall följa de regler som fastläggs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (15) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (16) samt i de bestämmelser som fastläggs i den här förordningen.

2.   I synnerhet skall de organ som nämns i punkt 1, nedan kallade ”behöriga organ”, minst uppfylla följande kriterier:

a)

De skall vara offentligrättsliga organ på nationell nivå eller privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning, under förutsättning att de regleras av lagstiftningen i en av medlemsstaterna.

b)

De skall ge tillräckliga finansiella garantier, helst utfärdade av en offentlig myndighet, särskilt för att säkra en fullständig återbetalning av de belopp som de är skyldiga kommissionen.

c)

De skall bedriva verksamhet i överensstämmelse med kraven på en sund ekonomisk förvaltning.

d)

De skall säkerställa öppenheten i de transaktioner som utförs i överensstämmelse med artikel 56.1 a–e i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

3.   Utöver att uppfylla de kriterier som fastläggs i punkt 2 skall de privaträttsliga organ som nämns i punkt a i det stycket styrka följande:

a)

Sin tekniska och yrkesmässiga förmåga, på grundval av handlingar som styrker utbildning och yrkeserfarenhet hos de personer som ingår i organets ledning.

b)

Sin ekonomiska och finansiella kapacitet på grundval av relevanta intyg från banker, eller bevis om relevant ansvarsförsäkring för verksamheten eller en statlig garanti, eller balansräkningar eller utdrag från balansräkningar (som omfattar minst de senaste två åren för vilka årsbokslut har upprättats), om offentliggörande av balansräkningen krävs enligt bolagsrätten i det land där organet är etablerat.

c)

Sin behörighet enligt nationell lagstiftning att genomföra budgeten, styrkt exempelvis genom handlingar som bevisar att de är inregistrerade i ett handels- eller yrkesregister, eller genom en försäkran under ed eller ett intyg, eller genom medlemskap i en specialorganisation, uttryckligt tillstånd eller registrering i mervärdesskatteregistret.

d)

Att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 93 och 94 i förordning (EG) nr 1605/2002.

4.   Kommissionen skall ingå en överenskommelse med de behöriga organen i överensstämmelse med artikel 56 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artiklarna 35 och 41 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

5.   De behöriga organen skall regelbundet kontrollera att de åtgärder som skall finansieras genom förordning (EG) nr 2152/2003 genomförs korrekt. De skall vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

6.   De behöriga organen skall förse kommissionen med all information den begär. Kommissionen kan genomföra dokumentkontroller och kontroller på plats avseende deras existens, relevans och funktion, i överensstämmelse med reglerna för en sund ekonomisk förvaltning.

7.   De behöriga organen skall vara den mellanhand till vilken gemenskapsbidraget utbetalas och där räkenskaperna och register över mottagande och utbetalning av detta bidrag till stöd för det nationella programmet förvaras, inklusive alla fakturor och handlingar med liknande bevisvärde som bestyrker de direkta och indirekta kostnaderna inom programmet.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).

(2)  EGT L 326, 21.11.1986, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 804/2002 (EUT L 132, 17.5.2002, s. 1).

(3)  EGT L 217, 31.7.1992, s. 3. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2002 (EUT L 132, 17.5.2002, s. 3).

(4)  EGT L 161, 22.6.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2278/1999 (EGT L 279, 29.10.1999, s. 3).

(5)  EGT L 93, 12.4.1994, s. 11.

(6)  EGT L 125, 18.5.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2278/1999.

(7)  EGT L 203, 3.8.1999, s. 41.

(8)  EGT L 279, 29.10.1999, s. 3.

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(11)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 1.

(12)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(14)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 1.

(15)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(16)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2122/2004

av den 13 december 2004

om fastställande av kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser får lämnas in för perioden 1 januari–30 juni 2005 inom ramen för de tullkvoter för nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1279/98 av den 19 juni 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets beslut 2003/286/EG, 2003/18/EG för Bulgarien och Rumänien (1) särskilt artikel 4.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1349/2004 av den 23 juli 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2004 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i forordning (EG) nr 1279/989 för Rumänien kan godkännas (2) fastställs på vilka villkor ansökningar om importlicenser som lämnats in för perioden 1 juli–31 december 2004 får godkännas.

(2)

Alla tillgängliga kvantiteter nötköttsprodukter, med ursprung i Bulgarien som får importeras på särskilda villkor under perioden 1 juli–31 december 2004, enligt artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 1279/98, har utnyttjats.

(3)

De kvantiteter nötköttsprodukter, med ursprung i Rumänien som får importeras på särskilda villkor under perioden 1 juli–31 december 2004, enligt artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 1279/98, för vilka ansökningar om licenser har lämnats in, understiger de tillgängliga kvantiteterna. I enlighet med andra stycket i nämnda artikel bör därför de återstående kvantiteterna för denna period läggas till de kvantiteter som är tillgängliga för den efterföljande perioden, för Rumänien.

(4)

De kvantiteter nötköttsprodukter, med ursprung i Rumänien som får importeras på särskilda villkor under perioden 1 januari–30 juni 2005 bör fastställas med hänsyn till de återstående kvantiteterna från den föregående perioden, i enlighet med artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 1279/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning, för de olika ursprungsländerna och kvoternas löpnummer, får ansökningar om importlicenser lämnas in för perioden 1 januari–30 juni 2005 inom ramen för de tullkvoter för nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1279/98.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 176, 20.6.1998, s. 12. Förordningen senast andrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(2)  EUT L 250, 24.7.2004, s. 7.


BILAGA

Tillgängliga kvantiteter för den period som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1279/98 för perioden 1 januari–30 juni 2005

Ursprungsland

Löpnummer

KN-nummer

Tillgänglig kvantitet

(t)

Rumänien

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgarien

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/23


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG

av den 13 december 2004

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (1), särskilt artikel 9a i detta, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (2) fastställs enhetliga regler för transport av farligt gods i gemenskapen.

(2)

Bilagorna till direktiv 95/50/EG har anknytning till bilagorna till direktiv 94/55/EG. En anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av bilagorna till direktiv 94/55/EG kan därför påverka bilagorna till direktiv 95/50/EG.

(3)

Bilagorna till direktiv 95/50/EG bör ändras för att ta hänsyn till kommissionens direktiv 2003/28/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som inrättats enligt direktiv 94/55/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 95/50/EG ändras på följande sätt:

Bilagorna I, II och III skall ersättas med bilagorna I, II och III till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ett år efter det att detta direktiv har offentliggjorts. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2004.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 249, 17.10.1995, s. 35. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/26/EG (EGT L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/28/EG (EUT L 90, 8.4.2003, s. 45).


BILAGA I

Image

Image


BILAGA II

ÖVERTRÄDELSER

Följande förteckning, som inte är uttömmande, ger en uppfattning om vad som skall betraktas som en överträdelse enligt detta direktiv. Överträdelserna har delats in i tre riskkategorier, där kategori I är den allvarligaste.

Det är tillsynsorganet eller den tjänsteman som utför kontrollen som skall bestämma vilken riskkategori som är tillämplig. Hänsyn måste härvid tas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Brister som inte anges i någon riskkategori skall klassificeras i enlighet med beskrivningen av kategorierna.

Om flera överträdelser konstateras för en och samma transportenhet, skall rapporten (bilaga III till detta direktiv) endast avse den allvarligaste riskkategorin (se punkt 39 i bilaga I till detta direktiv).

1.   Riskkategori I

Om överträdelse av gällande ADR-bestämmelser innebär en stor risk för dödsfall, allvarlig personskada eller betydande skada på miljön skall bristerna normalt åtgärdas omedelbart. Detta kan exempelvis innebära att fordonet beläggs med körförbud.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Det medförda farliga godset får inte transporteras.

2.

Läckage av farliga ämnen.

3.

Transport med förbjudet eller olämpligt transportmedel.

4.

Bulktransport i behållare som är i dålig kondition.

5.

Transport i fordon som saknar giltigt typgodkännandeintyg.

6.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna och utgör en omedelbar fara (i annat fall omfattas det av riskkategori II).

7.

Den använda förpackningen är inte godkänd.

8.

Förpackningen överensstämmer inte med tillhörande förpackningsinstruktion.

9.

De särskilda bestämmelserna för samemballering har inte följts.

10.

Reglerna om säkring och stuvning av lasten har inte följts.

11.

Reglerna om samlastning av kollin har inte följts.

12.

Tankar eller förpackningar har fyllts mer än vad som är tillåtet.

13.

Bestämmelserna om begränsning av de mängder som får transporteras i en transportenhet har inte följts.

14.

Transport av farligt gods utan att detta anges (t.ex. dokument, märkning och etikettering av kollin, storetiketter och märkning på fordonet).

15.

Transport utan storetiketter och märkning på fordonet.

16.

Det saknas sådan information om det transporterade ämnet som gör det möjligt att avgöra om de bestämmelser som gäller för riskkategori I har följts (t.ex. UN-nummer, korrekt transportnamn, förpackningsgrupp).

17.

Föraren saknar giltigt utbildningsbevis.

18.

Öppen låga eller oskyddade lampor används.

19.

Rökförbudet respekteras inte.

2.   Riskkategori II

Om överträdelse av gällande ADR-bestämmelser innebär en risk för person- eller miljöskada skall bristerna normalt åtgärdas omedelbart. Det kan exempelvis krävas att bristerna skall rättas till direkt på den plats där kontrollen äger rum, om detta är möjligt, eller senast när den pågående transporten har avslutats.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Transportenheten består av mer än ett släpfordon eller mer än en påhängsvagn.

2.

Fordonet uppfyller inte längre typgodkännandenormerna men utgör inte någon omedelbar fara.

3.

Fordonet saknar fungerande brandsläckare. En brandsläckare kan fortfarande anses fungera om det bara är den föreskrivna förslutningsanordningen och/eller sista förbrukningsdagen som saknas. Detta är emellertid inte fallet om det är uppenbart att brandsläckaren inte längre fungerar, t.ex. om tryckmätaren visar 0.

4.

Fordonet saknar den utrustning som föreskrivs i ADR eller i de skriftliga instruktionerna.

5.

Förpackningar, IBC-behållare eller storförpackningar har inte genomgått kontroll och besiktning vid föreskriven tidpunkt.

6.

Transporten omfattar kollin med skadad förpackning, IBC-behållare eller storförpackning eller med skadad och ej rengjord tömd förpackning.

7.

Transport av förpackat gods i behållare som är i dålig kondition.

8.

Tankar eller tankcontainrar (även sådana som är tömda och ej rengjorda) är inte ordentligt stängda.

9.

Transport av kombinationsemballage med en ytterförpackning som inte är ordentligt försluten.

10.

Felaktig etikettering eller märkning eller felaktiga storetiketter.

11.

Det saknas skriftliga instruktioner som överensstämmer med ADR, eller också är de skriftliga instruktionerna inte relevanta för det transporterade godset.

12.

Fordonet övervakas inte ordentligt eller är felparkerat.

3.   Riskkategori III

Om överträdelse av gällande bestämmelser innebär en mindre risk för person- eller miljöskada behöver sådana brister inte rättas till längs vägen utan kan åtgärdas vid ett senare tillfälle av transportföretaget.

Följande är att betrakta som överträdelser:

1.

Storleken på storetiketter eller andra etiketter eller storleken på bokstäver, figurer eller symboler på dessa uppfyller inte kraven.

2.

Godsdeklarationen omfattar endast information avseende riskkategori I/(16).

3.

Utbildningsbeviset medförs inte i fordonet, men det kan styrkas att föraren har ett sådant.


BILAGA III

FÖRLAGA TILL STANDARDFORMULÄR FÖR DEN RAPPORT SOM SKALL SÄNDAS TILL KOMMISSIONEN RÖRANDE ÖVERTRÄDELSER OCH PÅFÖLJDER

Image


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/29


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK PROXIMA/2/2004

av den 30 november 2004

om utnämning av en chef för EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, EUPOL Proxima

(2004/846/EG)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25.3 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/789/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning av Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima), särskilt artikel 8.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.1 i gemensam åtgärd 2004/789/GUSP föreskrivs att rådet bemyndigar Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i EU fördraget, inbegripet befogenhet att på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utnämna en uppdragschef.

(2)

Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att Jürgen SCHOLZ utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jürgen SCHOLZ utses härmed till chef för Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima) från och med den 15 december 2004.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det skall tillämpas till och med den 14 december 2005.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2004.

För Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

A. HAMER

Ordförande


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/30


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/847/GUSP

av den 9 december 2004

om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, artikel 25 tredje stycket, artikel 26 och artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/85/GUSP om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika (1).

(2)

Genom operation Artemis, som genomfördes i Demokratiska republiken Kongo under 2003 enligt gemensam åtgärd 2003/423/GUSP av den 5 juni 2003 om Europeiska unionens militära operation i Demokratiska republiken Kongo (2), har Europeiska unionen redan gjort konkreta insatser för att bidra till att återupprätta säkerheten i Demokratiska republiken Kongo.

(3)

Den 14 december 2000 antog rådet gemensam åtgärd 2000/792/GUSP (3) om utnämning av Aldo Ajello till Europeiska unionens särskilda representant för området kring de afrikanska stora sjöarna och om upphävande av gemensam åtgärd 96/250/GUSP. Den särskilda representantens uppdrag förlängdes senast genom gemensam åtgärd 2004/530/GUSP (4).

(4)

Den 29 september 2003 antog rådet gemensam ståndpunkt 2003/680/GUSP (5) om ändring av gemensam ståndpunkt 2002/829/GUSP om leverans av särskild utrustning till Demokratiska republiken Kongo.

(5)

I det övergripande och allomfattande avtal om övergången i Demokratiska republiken Kongo som undertecknades i Pretoria den 17 december 2002 och i samförståndsavtalet om säkerhet och armén av den 29 juni 2003 föreskrivs att en integrerad polisenhet skall inrättas.

(6)

Den 28 juli 2003 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1493 (2003), i vilken det uttrycker sin tillfredsställelse med tillkännagivandet den 4 april 2003 av en övergångsförfattning i Demokratiska republiken Kongo och med bildandet av den nationella enhets- och övergångsregeringen enligt meddelande den 30 juni 2003. FN:s säkerhetsråd uppmanar också givarländerna att stödja inrättandet av en integrerad kongolesisk polisenhet och godkänner att FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (MONUC) lämnar det extra bistånd som kan behövas för polisenhetens utbildning.

(7)

I den gemensamma förklaringen av den 29 september 2003 om FN:s och EU:s krishanteringssamarbete välkomnade Förenta nationernas generalsekreterare och ordförandeskapet för Europeiska unionens råd det befintliga samarbetet mellan Förenta nationerna och Europeiska unionen när det gäller civil och militär krishantering, och övervägde olika sätt att bidra till inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa, med ansvar för säkerheten för övergångsregeringen och institutionerna.

(8)

Den 20 oktober 2003 lämnade Demokratiska republiken Kongos regering in en officiell begäran till den höge representanten för GUSP om Europeiska unionens bistånd till inrättandet av den integrerade polisenhet som bör bidra till att säkerställa skyddet för de statliga institutionerna och förstärka den interna säkerhetstjänsten.

(9)

Den 15 december 2003 enades Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) om att Europeiska unionen bör stödja inrättandet av den integrerade polisenheten enligt en strategi i tre steg: återupprättande och renovering av ett utbildningscentrum och tillhandahållande av grundläggande utrustning, utbildning av den integrerade polisenheten samt uppföljning, övervakning och handledning i samband med det konkreta genomförandet av den integrerade polisenhetens uppdrag efter den inledande utbildningsfasen.

(10)

Kommissionen har antagit ett beslut om finansiering ur Europeiska utvecklingsfonden (EUF) av ett projekt som omfattar tekniskt bistånd, återupprättande av utbildningscentrumet och tillhandahållande av viss utrustning för den integrerade polisenheten och av lämplig utbildning.

(11)

Den 17 maj 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/494/GUSP (6), i vilken Europeiska unionen förbinder sig att ”genom bistånd till inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa stödja konsolideringen av den interna säkerheten i Demokratiska republiken Kongo, vilket är en väsentlig faktor för fredsprocessen och landets utveckling”. Utöver den EUF-finansierade verksamheten har Europeiska unionen och dess medlemsstater i detta syfte bidragit med medel och/eller bidrag in natura för att förse regeringen i Demokratiska republiken Kongo med den utrustning för brottsbekämpning, de vapen och den ammunition som fastställts som nödvändiga för inrättandet av den integrerade polisenheten.

(12)

Den 1 oktober 2004 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1565 (2004), i vilken det beslutas att MONUC:s uppdrag skall förlängas till och med den 31 mars 2005. FN:s säkerhetsråd beslutade dessutom att MONUC bland annat skall ha i uppdrag att, som stöd till den nationella enhets- och övergångsregeringen, bidra till de arrangemang som vidtagits för institutionernas säkerhet och skyddet av tjänstemännen i samband med övergången i Kinshasa, till dess att den integrerade polisenheten är beredd att ta över detta ansvar och bistå de kongolesiska myndigheterna med att upprätthålla ordningen i andra strategiska områden.

(13)

Den nuvarande säkerhetssituationen i Demokratiska republiken Kongo kan försämras med eventuellt allvarliga återverkningar på de insatser som görs för att stärka demokratin, respekten för rättsstatsprincipen och den internationella och regionala säkerheten. EU:s fortsatta engagemang i form av politiska insatser och resurser kommer att hjälpa till att förstärka stabiliteten i regionen.

(14)

I skäl 12 i gemensam åtgärd 2004/494/GUSP anges följande: ”Rådet kan besluta att EUF-projektet och tillhandahållandet av utrustning för brottsbekämpning, vapen och ammunition till den integrerade polisenheten vid behov skall åtföljas av en ESFP-enhet (europeiska säkerhets- och försvarspolitiken) för övervakning, handledning och rådgivning.”

(15)

KUSP enades vid mötet den 16 november 2004 om ett ESFP-uppdrag som uppföljning av EUF-projektet.

(16)

Den 22 november 2004 bekräftade rådet sitt åtagande att arbeta i mycket nära samverkan med MONUC och att ge MONUC effektivt stöd i fullgörandet av sitt uppdrag, som bland annat omfattar polisutbildning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Europeiska unionen inrättar härmed Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL–Kinshasa) för att säkerställa uppföljningen av det EUF-projekt som avses i gemensam åtgärd 2004/494/GUSP i samband med inrättandet av en integrerad polisenhet i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) från början av januari 2005. Före den tidpunkten skall en planeringsgrupp inrättas senast den 1 december 2004 för att förbereda polisuppdraget och denna skall fungera fram till dess att uppdraget inleds.

2.   EUPOL–Kinshasa skall verka i enlighet med de mål och andra bestämmelser som anges i uppdragsbeskrivningen i artikel 3.

Artikel 2

Planeringsfasen

1.   Under planeringsfasen skall planeringsgruppen bestå av en polischef för uppdraget/chef för planeringsgruppen och den personal som krävs för att hantera de uppgifter som är nödvändiga för uppdraget.

2.   En genomgripande riskbedömning skall göras med förtur i planeringsprocessen och denna får uppdateras vid behov.

3.   Rådets generalsekretariat skall utarbeta ett operativt koncept. Planeringsgruppen skall därefter upprätta en operationsplan samt utveckla alla tekniska instrument som är nödvändiga för att verkställa EUPOL–Kinshasa. Den genomgripande riskbedömningen skall beaktas i det operativa konceptet och operationsplanen. Rådet skall godkänna det operativa konceptet och operationsplanen.

Artikel 3

Uppdragsbeskrivning

Europeiska unionen skall leda ett polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) för att tillhandahålla övervakning, handledning och rådgivning i samband med inrättandet och inledningsfasen av den integrerade polisenheten, för att säkerställa att den integrerade polisenheten agerar i enlighet med utbildningen vid utbildningscentrumet och i överensstämmelse med internationell bästa praxis på området. Dessa insatser skall inriktas på den integrerade polisenhetens befälsordning för att förbättra den integrerade polisenhetens ledningsförmåga samt tillhandahålla övervakning, handledning och rådgivning till de operativa enheterna när de utför sina uppgifter.

Artikel 4

Uppdragets struktur

Uppdraget skall bestå av ett huvudkvarter, som skall vara lokaliserat i den integrerade polisenhetens operativa bas. Huvudkontoret skall bestå av uppdragschefens kontor, en avdelning för övervakning, handledning och rådgivning, en avdelning för administrativt stöd samt sambandsmän för de viktigaste aktörerna i samband med den integrerade polisenheten.

Artikel 5

Uppdragschef/polischef

1.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utse en uppdragschef/polischef. Uppdragschefen/polischefen skall utöva den operativa ledningen över EUPOL–Kinshasa och ansvara för den dagliga ledningen av EUPOL–Kinshasas uppgifter.

2.   Uppdragschefen/polischefen skall underteckna ett kontrakt med kommissionen.

3.   Alla polistjänstemän skall kvarstå under den tillämpliga nationella myndighetens fulla befäl. De nationella myndigheterna kommer att överföra den operativa ledningen till chefen för EUPOL–Kinshasa.

4.   Uppdragschefen/polischefen skall ansvara för den disciplinära kontrollen över personalen. När det gäller utstationerad personal, skall disciplinåtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller EU-myndigheten.

Artikel 6

Personal

1.   EUPOL–Kinshasas personal skall i storlek och kompetens överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 3 och den uppdragsstruktur som anges i artikel 4.

2.   Medlemsstaterna skall utstationera polistjänstemännen. Varje medlemsstat skall ansvara för kostnaderna för de polistjänstemän som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, andra traktamenten än dagtraktamenten och bostadsbidrag samt resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo.

3.   EUPOL–Kinshasa skall vid behov rekrytera internationell civilpersonal och lokalanställda på kontraktsbasis.

4.   Bidragande stater eller gemenskapsinstitutioner får även vid behov utstationera internationell civilpersonal. Varje bidragande stat eller gemenskapsinstitution skall ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, andra traktamenten än dagtraktamenten och bostadsbidrag samt resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo.

Artikel 7

Befälsordning

Strukturen för EUPOL–Kinshasa skall ha en gemensam befälsordning som en krishanteringsinsats.

EU:s särskilda representant skall rapportera till rådet via generalsekreteraren/den höge representanten.

KUSP skall ansvara för politisk kontroll och strategisk ledning.

Uppdragschefen/polischefen skall leda EUPOL–Kinshasa och ansvara för den dagliga ledningen.

Uppdragschefen/polischefen skall rapportera till generalsekreteraren/den höge representanten via EU:s särskilda representant.

Generalsekreteraren/den höge representanten skall ge uppdragschefen/polischefen vägledning via EU:s särskilda representant.

Artikel 8

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   KUSP skall under rådets ansvar utöva den politiska kontrollen över och den strategiska ledningen av uppdraget. Rådet bemyndigar härmed KUSP att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget. Detta bemyndigande skall omfatta ändringar av operationsplanen och befälsordningen. Beslutsbefogenheterna när det gäller målen och operationens avslutande skall fortfarande ligga hos rådet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten.

2.   EU:s särskilda representant skall ge lokal politisk vägledning till polischefen för uppdraget. EU:s särskilda representant skall sörja för samordningen med andra EU-aktörer samt för förbindelserna med värdstatens myndigheter.

3.   KUSP skall regelbundet avlägga rapport till rådet med beaktande av rapporterna från EU:s särskilda representant.

4.   KUSP skall regelbundet erhålla rapporter från polischefen för uppdraget om hur uppdraget genomförs. KUSP får vid behov kalla polischefen till kommitténs möten.

Artikel 9

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram kommer anslutande stater och får kandidatstater och andra tredjestater inbjudas att bidra till EUPOL–Kinshasa, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för de polistjänstemän och/eller den internationella civilpersonal som de stationerar ut, inbegripet löner, traktamenten och resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo, och att de i tillämpliga fall bidrar till EUPOL–Kinshasas driftskostnader.

2.   Rådet bemyndigar härmed KUSP att, på rekommendation av polischefen för uppdraget och Kommittén för de civila aspekterna av krishantering, fatta nödvändiga beslut om att acceptera de föreslagna bidragen.

3.   Tredjestater som lämnar bidrag till EUPOL–Kinshasa skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av operationen som de av EU:s medlemsstater som deltar i den.

4.   KUSP skall på lämpligt sätt organisera formerna för deltagande och, om så krävs, lägga fram ett förslag för rådet, inklusive möjligt finansiellt deltagande från tredjestater i de gemensamma kostnaderna.

5.   Detaljerade arrangemang för tredjestaters deltagande skall fastställas i avtal i enlighet med artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/ den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana arrangemang. När EU och en tredjestat har slutit ett avtal om ramen för denna tredjestats deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, skall bestämmelserna i detta avtal tillämpas i samband med denna operation.

Artikel 10

Finansiella arrangemang

1.   Kostnaderna för att genomföra denna gemensamma åtgärd skall vara högst 4 370 000 euro för att täcka kostnaderna under planeringsfasen och år 2005.

2.   För de utgifter som finansieras genom gemenskapens budget skall följande gälla:

a)

Utgifter skall förvaltas i enlighet med de av gemenskapens regler och förfaranden som gäller budgeten, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall vara gemenskapens egendom. Medborgare i tredjestater skall tillåtas att lämna anbud.

b)

Chefen för planeringsgruppen/polischefen för uppdraget skall lämna fullständig rapport till kommissionen och övervakas av denna när det gäller de åtgärder som vidtas inom ramen för hans anställning.

3.   I de finansiella arrangemangen skall de operativa kraven för EUPOL–Kinshasa respekteras, inbegripet överensstämmelse i fråga om utrustning och interoperabilitet mellan dess olika grupper.

Artikel 11

Gemenskapsinsatser och andra relevanta insatser

1.   Rådet noterar kommissionens avsikt att inrikta sina insatser på att i tillämpliga fall uppnå målen för denna gemensamma åtgärd genom relevanta gemenskapsåtgärder.

2.   Rådet noterar även att det krävs samordningsarrangemang såväl i Kinshasa som i Bryssel, bland annat när det gäller eventuella framtida EUF-projekt, med beaktande av befintliga samordningsmekanismer.

Artikel 12

Förmedling av sekretessbelagda uppgifter

1.   Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE”.

2.   Generalsekreteraren/den höge representanten är också bemyndigad att, allt efter uppdragets operativa behov, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till Förenta nationerna förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. Lokala arrangemang skall utformas för detta ändamål.

3.   I de fall då det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov är generalsekreteraren/den höge representanten också bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till värdstaten förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. I alla övriga fall skall dessa uppgifter och handlingar förmedlas till värdstaten i enlighet med förfaranden som är lämpade för den nivå på vilken värdstaten samarbetar med Europeiska unionen.

4.   Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla icke-sekretessbelagda EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om operationen som omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning.

Artikel 13

Statusen för EUPOL–Kinshasas personal

1.   Statusen för EUPOL–Kinshasas personal i Demokratiska republiken Kongo skall, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att EUPOL–Kinshasa skall kunna fungera smidigt och fullt ut, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana arrangemang.

2.   Den stat eller gemenskapsinstitution som har utstationerat en medlem av personalen skall vara ansvarig för att besvara alla anspråk i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga. Den berörda staten eller gemenskapsinstitutionen skall vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

Artikel 14

Ikraftträdande, varaktighet och utgifter

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den upphör att gälla den 31 december 2005.

Utgifterna skall vara bidragsberättigande efter det att den gemensamma åtgärden har antagits.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2004.

På rådets vägnar

L. J. BRINKHORST

Ordförande


(1)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  EGT L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  EUT L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  EUT L 182, 19.5.2004, s. 41.


14.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/35


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2004/848/GUSP

av den 13 december 2004

om ändring av gemensam ståndpunkt 2004/661/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 september 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/661/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (1).

(2)

Det internationella valobservatörsuppdraget i Vitryssland kom till den slutsatsen att parlamentsvalen och folkomröstningen i Vitryssland den 17 oktober 2004 i betydande omfattning inte nådde upp till de grundläggande OSSE åtagandena. EU anser att de vitryska myndigheterna är direkt ansvariga för de oegentligheter som observatörerna noterade.

(3)

EU noterar även att vitrysk polis och andra säkerhetsstyrkor gick till våldsamma angrepp mot flera oppositionsledare och medieföreträdare när en fredlig politisk demonstration hölls i Minsk efter valen och folkomröstningen.

(4)

Följaktligen beslöt rådet den 22 november 2004 att införa inreserestriktioner mot de tjänstemän som bar ansvaret för oegentligheterna i samband med valen och folkomröstningen och mot dem som bar ansvaret för de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna genom angreppen på fredliga demonstranter.

(5)

I detta sammanhang uppmanade rådet samma dag president Lukasjenko och hans regering att ändra sin nuvarande politik och övergå till grundläggande demokratiska och ekonomiska reformer för att föra landet närmare gemensamma europeiska värderingar. Rådet meddelade vidare att EU fortfarande står öppet för dialog med Vitryssland om en gradvis utveckling av bilaterala förbindelser, så snart de vitryska myndigheterna i konkret handling visar uppriktig vilja att återuppta kontakten. Rådet upprepade dessutom sin villighet att fördjupa förbindelserna med Vitryssland, även i samband med den europeiska grannskapspolitiken, så snart de vitryska myndigheterna tydligt visar beredvillighet att respektera demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen.

(6)

Omfattningen av de restriktiva åtgärder som infördes genom gemensam ståndpunkt 2004|/661/GUSP bör därför utvidgas till de personer som bär det direkta ansvaret för oegentligheterna i valen och folkomröstningen i Vitryssland den 17 oktober 2004 och till dem som bär ansvaret för de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna genom angreppen på fredliga demonstranter i efterdyningarna av valen och folkomröstningen i Vitryssland.

(7)

De restriktiva åtgärderna mot de personer som bär det direkta ansvaret för oegentligheterna i samband med valen och folkomröstningen i Vitryssland den 17 oktober 2004 och mot dem som bär ansvaret för de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna genom angreppen på fredliga demonstranter i efterdyningarna av valen och folkomröstningen bör ses över mot bakgrund av sådana reformer av vallagen som innebär att denna bringats i överensstämmelse med OSSE åtagandena och med andra internationella normer för demokratiska val enligt OSSE:s och ODIHR:s rekommendationer och mot bakgrund av konkreta åtgärder från myndigheterna som innebär att de mänskliga rättigheterna respekteras vid fredliga demonstrationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2004/661/GUSP ändras härmed på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de personer som

har ansvar för men underlät att ta initiativ till en oberoende utredning av och åtal för de påstådda brotten och för dem som enligt Pourgoridesrapporten anses som nyckelaktörer när det gäller fyra väl kända personers försvinnande i Vitryssland 1999/2000 och den därpå följande mörkläggningen, med hänsyn till det sätt på vilket de uppenbart försvårat den rättsliga utredningen, enligt förteckningen i bilaga I,

bär ansvaret för oegentligheterna i samband med valen och folkomröstningen i Vitryssland den 17 oktober 2004 samt dem som bär ansvaret för de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna genom angreppen på fredliga demonstranter i efterdyningarna av valen och folkomröstningen i Vitryssland, enligt förteckningen i bilaga II.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Rådet skall, på förslag av en medlemsstat eller kommissionen, anta ändringar av förteckningarna i bilaga I och bilaga II, om den politiska utvecklingen i Vitryssland kräver det.”

3.

Bilagan ersätts med bilagorna I och II i bilagan till denna gemensamma ståndpunkt.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EUT L 301, 28.9.2004, s. 67.


BILAGA

BILAGA I

Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 första strecksatsen

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovitj, Vitrysslands minister för idrott och turism, född den 5 augusti 1946 i Sachalinområdet, tidigare Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken.

2.

SJEJMAN, VIKTOR Vladimirovitj, chef för Vitrysslands presidentadministration, född den 26 maj 1958 i Grodnoområdet.

3.

PAVLITJENKO (PAVLIUTJENKO) DMITRIJ Valerijevitj, officer i Vitrysslands specialstyrkor, född 1966 i Vitebsk.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovitj, inrikesminister, född 1956.

BILAGA II

Förteckning över de personer som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen.

1.

Lidia YERMOSJINA, ordförande i Centrala valkommissionen.

2.

Yuri PODOBED, befälhavare för OMON, polisens specialstyrkor, i Minsk