ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 358

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
3 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2067/2004 av den 22 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2068/2004 av den 29 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

2

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2069/2004 av den 2 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2070/2004 av den 1 december 2004 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Indien

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2071/2004 av den 2 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2072/2004 av den 2 december 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

9

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/823/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 22 november 2004 om anslutning av Republiken Moldavien till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina

10

 

 

Kommissionen

 

*

2004/824/EG:
Kommissionens beslut av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (delgivet med nr K(2004) 4221)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om skyddsåtgärder vid import av hästdjur från Rumänien (delgivet med nr K(2004) 4440)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om ändring av beslut 2002/887/EG om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan (delgivet med nr K(2004) 4441)

32

 

*

2004/827/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om bemyndigande av tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för införsel av jord med ursprung i Australien (delgivet med nr K(2004) 4449)

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) ( EUT L 134 av den 30.4.2004 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2067/2004

av den 22 november 2004

om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 45.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom undantag från artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 tillåter förordning (EG) nr 527/2003 (2) import av argentinska viner som har varit föremål för oenologiska metoder som inte är tillåtna enligt gemenskapslagstiftningen. Detta tillstånd går ut den 30 september 2004.

(2)

För närvarande pågår förhandlingar mellan gemenskapen, företrädd av kommissionen, och Argentina i syfte att ingå ett avtal om handeln med vin. Förhandlingarna handlar bland annat om de båda parternas oenologiska metoder och skydd för geografiska beteckningar.

(3)

För att underlätta förhandlingarna förefaller det lämpligt att genom undantag fortsätta tillåta att äppelsyra tillsätts viner som framställs inom Argentinas territorium och som importeras till gemenskapen fram till dess att det avtal som förhandlingarna resulterar i träder i kraft, dock längst till och med den 30 september 2005.

(4)

Förordning (EG) nr 527/2003 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 andra stycket i förordning (EG) nr 527/2003 skall datumet ”30 september 2004” ersättas med datumet ”30 september 2005”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 november 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1776/2003 (EUT L 260, 11.10.2003, s. 1).


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/2


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2068/2004

av den 29 november 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska byrån för återuppbyggnad genomför det gemenskapsbistånd som avses i förordning (EG) nr 2666/2000 (2) i Serbien och Montenegro inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2)

Förordning (EG) nr 2667/2000 (3) skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 2667/2000 skall kommissionen förelägga rådet en utvärderingsrapport om tillämpningen av förordningen samt ett förslag om byråns status.

(4)

Kommissionen offentliggjorde rapporten den 4 juni 2004.

(5)

Gemenskapsbiståndet till Serbien och Montenegro inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 och till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien programplaneras i landstrategidokumenten för perioden 2002–2006, i enlighet med gemenskapens budgetplan. Kommissionen håller för närvarande på att lägga fram förslag till fleråriga vägledande program för perioden 2005–2006 för dessa länder och territorier.

(6)

Mot bakgrund av den positiva utvärderingen av byråns verksamhet och av det faktum att reglerna för gemenskapsbiståndet sträcker sig fram till och med 2006 är det viktigt att gemenskapsbiståndet genomförs med kontinuitet. Mandatet för Europeiska byrån för återuppbyggnad bör därför förlängas till och med den 31 december 2006.

(7)

En konstitutionell stadga antogs i Förbundsrepubliken Jugoslavien den 4 februari 2003, varvid landet gavs det nya namnet ”Serbien och Montenegro” (4). Denna ändring av namnet bör tas i beaktande.

(8)

Förordning (EG) nr 2667/2000 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2667/2000 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” ersättas med ”Serbien och Montenegro”.

2.

I artikel 2.1 b skall ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” ersättas med ”Serbien och Montenegro”.

3.

I artikel 4.10 skall ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” ersättas med ”Serbien och Montenegro”.

4.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

Senast den 31 december 2005 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om framtiden för mandatet för byrån. Eventuella förslag att förlänga byråns mandat till efter den 31 december 2006 bör läggas fram av kommissionen för rådet senast den 31 mars 2006.”

5.

Artikel 15 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommissionen kan till byrån delegera genomförandet av det gemenskapsbistånd som beviljats Serbien och Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i enlighet med förordning (EG) nr 1628/96.”

6.

I artikel 16 skall ”den 31 december 2004” ersättas med ”den 31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2004.

På rådets vägnar

L. J. BRINKHORST

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 17 november 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

(3)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1646/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 16).

(4)  Inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2069/2004

av den 2 december 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 2 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

102,7

070

81,3

204

95,1

999

93,0

0707 00 05

052

98,6

204

32,5

999

65,6

0709 90 70

052

95,2

204

67,8

999

81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

45,6

999

45,6

0805 20 10

204

50,6

999

50,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

57,0

624

99,7

720

30,1

999

65,3

0805 50 10

052

55,0

388

41,4

528

25,5

999

40,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

136,9

400

85,8

404

97,0

512

104,5

720

77,9

804

107,6

999

100,0

0808 20 50

400

96,5

720

66,4

999

81,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2070/2004

av den 1 december 2004

om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Indien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1), särskilt artikel 7 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med det avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Indien om marknadstillträde för textilvaror som paraferades den 31 december 1994 (2) skall vissa önskemål från Indiens sida om s.k. extraordinär flexibilitet behandlas välvilligt.

(2)

Indien ansökte den 13 oktober 2004 om överföringar mellan kategorier.

(3)

De överföringar som Indien begär faller inom ramen för flexibilitetsbestämmelserna i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3030/93 och i kolumn 9 i bilaga 8 till den förordningen.

(4)

Begäran bör bifallas.

(5)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts så att aktörerna kan dra nytta av den så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättas genom artikel 17 i förordning (EG) nr 3030/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textilprodukter med ursprung i Indien skall tillåtas för kvotåret 2004 i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2004.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/2004 (EUT L 295, 18.9.2004, s. 1).

(2)  EGT L 153, 27.6.1996, s. 53.


BILAGA

664 Indien

Anpassning

Grupp

Kategori

Enhet

Begränsning 2004

Nivå efter anpassning

Kvantitet i enheter

Kvantitet (ton)

%

Flexibilitet

Ny anpassad nivå

IA

3

kilo-gram

38 567 000

34 138 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Överföring till kategorierna 4, 5 och 6

30 138 690

IB

4

styck

100 237 000

118 908 122

6 480 000

1 000

6,5

Överföring från kategori 3

125 388 122

IB

5

styck

53 303 000

51 901 809

9 060 000

2 000

17,0

Överföring från kategori 3

60 961 809

IB

6

styck

13 706 000

15 876 615

1 760 000

1 000

12,8

Överföring från kategori 3

17 636 615


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2071/2004

av den 2 december 2004

om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1757/2004 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 26 november–2 december 2004 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004 är det högsta exportbidraget för korn fastställt till 17,99 euro/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2072/2004

av den 2 december 2004

om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1) särskilt artikel 7 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 7 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2004 av den 3 september 2004 om en särskild interventionsåtgärd för havre i Finland och Sverige för regletringsåret 2004/05 (3), och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som producerats i Finland och Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredjeländer utom Bulgarien, Norge, Rumänien och Schweiz har inletts genom förordning (EG) nr 1565/2004.

(2)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 26 november till den 2 december 2004 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för havre som avses i förordning (EG) nr 1565/2004 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2003 (EUT L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUT L 285, 4.9.2004, s. 3.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/10


RÅDETS BESLUT

av den 22 november 2004

om anslutning av Republiken Moldavien till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina

(2004/823/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1766/98 av den 30 juli 1998 om anslutning av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, som utgör en part, till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina (1), särskilt artikel 3.1, 3.3 och 3.4,

med beaktande av kommissionens förordning (Euratom) nr 2387/98 av den 3 november 1998 om anslutning av Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska gemenskapen, som utgör en part, till 1993 års överenskommelse mellan Kanada, Förenta staterna, Sverige och Ukraina om upprättandet av ett vetenskapligt och teknologiskt center i Ukraina (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 1993 ingick Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater överenskommelsen om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina (nedan kallad ”överenskommelsen”).

(2)

Genom förordning (EG) nr 1766/98 och förordning (Euratom) nr 2387/98 anslöt sig Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallade ”gemenskaperna”), som utgör en part, till överenskommelsen.

(3)

Den 12 februari 2004 deponerade Republiken Moldavien instrumentet för Moldaviens anslutning till överenskommelsen. Enligt artikel XIII i överenskommelsen skall centrumets styrelse godkänna denna anslutning.

(4)

Gemenskaperna företräds i centrumets styrelse av rådets ordförandeskap och kommissionen. När det gäller frågor som omfattas av artikel XIII i överenskommelsen bör gemenskapernas ståndpunkt fastställas av rådet och i normala fall framställas av ordförandeskapet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På gemenskapernas vägnar godkänns härmed Republiken Moldaviens anslutning till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Förenta staterna om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina.

Artikel 2

Ordförandeskapet för rådet skall i centrumets styrelse ge uttryck för gemenskapernas godkännande av Republiken Moldaviens anslutning till överenskommelsen.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 225, 12.8.1998, s. 2.

(2)  EGT L 297, 6.11.1998, s. 4.


Kommissionen

3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 december 2004

om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen

(delgivet med nr K(2004) 4221)

(Text av betydelse för EES)

(2004/824/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artikel 8.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 998/2003 fastställs villkoren för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen. Dessa villkor varierar beroende på ursprungstredjelandets och bestämmelsemedlemsstatens status.

(2)

I kommissionens beslut 2004/203/EG av den 18 februari 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte från tredje länder av hundar, katter och illrar (2) fastställs förlagan till det intyg som skall åtfölja sådana djur när de förs in i gemenskapen, för vilket en rättelse (3) har offentliggjorts.

(3)

Genom kommissionens beslut 2004/539/EG av den 1 juli 2004 om fastställande av en övergångsbestämmelse när det gäller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (4) tillåts till och med den 1 oktober 2004 både intyg som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 998/2003 och intyg som utfärdats i enlighet med de nationella bestämmelser som var i kraft före den 3 juli 2004.

(4)

Genom rådets beslut 2004/650/EG av den 13 september 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (5) lades Malta till i förteckningen över länder i del A i bilaga II till förordningen. De särskilda bestämmelser som gäller för införsel av sällskapsdjur till Irland, Sverige och Förenade kungariket bör därför utvidgas till att omfatta Malta.

(5)

Av tydlighetsskäl bör beslut 2004/203/EG upphävas och ersättas av det här beslutet.

(6)

Då det rör sig om en mycket specifik typ av djur och transporter är det lämpligt att underlätta utfärdandet och användandet av intyget för berörda veterinärer och resenärer.

(7)

Eftersom förordning (EG) nr 998/2003 och beslut 2004/203/EG, som ersätts av det här beslutet, skall gälla från och med den 3 juli 2004 bör även det här beslutet börja gälla utan dröjsmål.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I detta beslut fastställs den förlaga till intyg för transporter utan kommersiellt syfte från tredjeländer av sällskapsdjur av arterna hund, katt och iller som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 998/2003, och villkoren för dess användning.

2.   Förlagan till intyget finns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Det intyg som avses i artikel 1.2 skall krävas för transporter utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av arterna hund, katt och iller (”sällskapsdjuren”) som kommer från:

a)

alla tredjeländer, och som förs in i en annan medlemsstat än Irland, Malta, Sverige eller Förenade kungariket, och

b)

de tredjeländer som förtecknas i avsnitt 2 i del B och i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003, och som försin i Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket. Intyget skall inte användas för djur som kommer från eller som behandlats i tredjeländer som inte förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 vid införsel till Irland, Malta, Sverige eller Förenade kungariket. I detta fall skall i stället artikel 8.1 b ii i förordningen tillämpas.

2.   Genom avvikelse från punkt 1 skall medlemsstaterna tillåta transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar som åtföljs av ett pass som överensstämmer med förlagan i beslut 2003/803/EG (6) från de tredjeländer som förtecknas i avsnitt 2 i del B i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 och som har underrättat kommissionen och medlemsstaterna om sin avsikt att använda passet istället för intyget.

3.   Oavsett de bestämmelser som gäller för transporter till Malta skall medlemsstaterna godta intyg som utformats efter förlagan i bilagan till beslut 2004/203/EG.

Artikel 3

1.   Det intyg som avses i artikel 1 skall bestå av ett enda ark, avfattat på åtminstone införselmedlemsstatens språk och engelska. Det skall fyllas i med versaler på införselmedlemsstatens språk eller engelska.

2.   Intyget som avses i artikel 1 skall utfärdas på följande sätt:

a)

Delarna I till V av intyget skall antingen:

i)

fyllas i och undertecknas av en veterinär som utsetts av den behöriga myndigheten i det avsändande landet, eller

ii)

fyllas i och undertecknas av en veterinär som auktoriserats av den behöriga myndigheten, och därefter bestyrkas av den behöriga myndigheten.

b)

Delarna VI och VII skall, i tillämpliga fall, fyllas i och undertecknas av en veterinär med tillstånd att utöva veterinärmedicin i det avsändande landet.

3.   Intyget skall åtföljas av bevishandlingar, eller vidimerade kopior av dessa, med identifieringsuppgifter för det berörda djuret, vaccinationsuppgifter och resultatet av det serologiska testet.

4.   Intyget gäller för transport inom gemenskapen under en period av fyra månader från och med utfärdandedatum, eller fram till det datum då den vaccination som avses i del IV slutar gälla, beroende på vilket som infaller först.

Artikel 4

Den vaccination som föreskrivs i del IV skall utföras genom användande av ett inaktiverat vaccin som framställts åtminstone i enlighet med kraven i senaste utgåvan av OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna skall se till att villkoren i artikel 8.1 a i förordning (EG) nr 998/2003 endast tillämpas på sällskapsdjur från ett tredjeland som anges i avsnitt 2 i del B eller i del C i bilaga II till förordningen när det rör sig om:

en direkt resa till införselmedlemsstaten, eller

en resa mellan det avsändande tredjelandet och införselmedlemsstaten med ett uppehåll endast i något eller några av de länder som förtecknas i avsnitt 2 i del B eller i del C av bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

2.   Genom avvikelse från punkt 1 kan resan dock innefatta transit via flyg eller båt i ett tredjeland som inte anges i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003, på villkor att sällskapsdjuret stannar inom en internationell flygplats i ett sådant land eller att det hålls i säker förvaring på fartyget.

Artikel 6

Beslut 2004/203/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Detta beslut skall tillämpas från och med den 6 december 2004.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 (EUT L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  EUT L 65, 3.3.2004, s. 13. Beslutet ändrat genom beslut 2004/301/EG (EUT L 98, 2.4.2004, s. 55).

(3)  EUT L 111, 17.4.2004, s. 83.

(4)  EGT L 237, 8.7.2004, s. 21.

(5)  EGT L 298, 23.9.2004, s. 22.

(6)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.


BILAGA

Förlaga till hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur av arterna hund, katt och iller, i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 998/2003.

Image

Image

Image


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 november 2004

om skyddsåtgärder vid import av hästdjur från Rumänien

(delgivet med nr K(2004) 4440)

(Text av betydelse för EES)

(2004/825/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (2), fastställs bl.a. definitionen av olika typer av hästdjur och identifieringskrav.

(2)

Kommissionen antog beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning av tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur, samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (3).

(3)

I enlighet med ovannämnda förteckning tillåter medlemsstaterna import av alla kategorier av hästdjur från Rumänien enligt de villkor som fastställts för länder som hör till sanitär grupp ”B” enligt respektive besluten 92/260/EEG (4), 93/195/EEG (5), 93/196/EEG (6) och 93/197/EEG (7) om temporär införsel av registrerade hästar, återinförsel efter tillfällig utförsel av registrerade hästar, import av hästdjur för slakt, och import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion.

(4)

I beslut 93/197/EEG krävs för import av hästdjur från vissa länder i sanitär grupp ”B”, att hälsotest skall utföras i laboratorier som godkänts av destinationsmedlemsstaten.

(5)

I kommissionens beslut 94/467/EG föreskrivs hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredje land till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i direktiv 91/496/EEG (8).

(6)

I kommissionens beslut 2000/68/EG av den 22 december 1999 om ändring av kommissionens beslut 93/623/EEG och om identifiering av hästdjur för avel och produktion (9) föreskrivs att en identitetshandling skall åtfölja hästdjur vid förflyttning, och särskilt under transport till slakt.

(7)

En rad uppföljande besök i Rumänien av Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor, och kontroller utförda av medlemsstaterna vid godkända gränskontrollstationer, har upprepade gånger avslöjat brister i villkoren för hur hästdjur från Rumänien förbereds för export till medlemsstaterna och transporteras till mottagaren; dessa brister blev inte avhjälpta i enlighet med rekommendationerna i dessa rapporter.

(8)

Det är därför nödvändigt att förstärka åtgärderna för att skydda hälsan hos gemenskapens hästdjurspopulation och garantera djurens välbefinnande för hästdjur på medlemsstaternas territorium, genom att anta skyddsåtgärder med särskilda bestämmelser för import av hästdjur för slakt samt import av hästdjur för avel och produktion med ursprung i Rumänien samt genom att skärpa kontrollåtgärderna.

(9)

Godkännandet av intyg som utfärdats av den centrala behöriga myndigheten i Rumänien bör förstärka de garantier som ges särskilt i enlighet med artikel 12.2 d i direktiv 90/426/EEG.

(10)

Förbättrad identifiering av hästdjur och tester av hästdjur som importerats från Rumänien till gemenskapen i laboratorier godkända av destinationsmedlemsstaten bör också bidra till ett säkert genomförande av importordningen.

(11)

För att följa upp läget och i syfte att dra tillbaka åtgärderna är det nödvändigt att få regelbunden information om resultaten av de kontroller som utförs vid godkända gränskontrollstationer eller under en vistelse i destinationsmedlemsstaten.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstater skall förbjuda import av hästdjur som har sitt ursprung i eller kommer från Rumänien, såvida inte annat föreskrivs i detta beslut.

2.   Förbudet som avses i punkt 1 skall inte gälla i följande fall:

Tillfällig införsel i enlighet med beslut 92/260/EEG och permanent import i enlighet med beslut 93/197/EEG, av registrerade hästar från Rumänien.

Återinförsel av registrerade hästar för kapplöpning, tävling och kulturevenemang efter tillfällig utförsel till Rumänien, i enlighet med beslut 93/195/EEG.

Transport av hästdjur från Rumänien till ett annat tredjeland i enlighet med beslut 94/467/EG.

Transport av hästdjur från annat tredjeland genom rumänskt territorium till Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 6 i beslut 2004/211/EG.

Import av sändningar av hästdjur för omedelbar slakt i enlighet med artikel 2.

Permanent import av hästdjur för avel och produktion i enlighet med artikel 3.

Artikel 2

De medlemsstater som är slutliga mottagare skall tillåta import av hästdjur från Rumänien för omedelbar slakt på följande villkor:

1.

I enlighet med bilaga I till detta beslut skall djurförsändelsen åtföljas av ett enda vederbörligen ifyllt veterinärintyg, som skall attesteras av den centrala behöriga myndigheten i Rumänien.

2.

Utöver ett minst 3 cm högt ”S” som med brännstämpel märks på vänster framhov skall varje djur aktivt märkas med en injicerbar mikrochip-transponder som överensstämmer med ISO-standarderna 11784 och 11785 och som placeras i övre mittfältet av halsens vänstra sida.

3.

I enlighet med bilaga II till detta beslut skall varje djur identifieras och åtföljas av en identitetshandling, framför allt med angivande av numret på den mikrochip-transponder som avses i punkt 2 och stället för dess implantation.

4.

De laboratorietester som krävs i enlighet med punkt 1 skall ha utförts vid ett laboratorium som godkänts av destinationsmedlemsstaten, på prover som tydligt identifieras med en referens till numret på den mikrochip-transponder som avses i punkt 2. Laboratoriets intyg på provresultaten skall bifogas det djurhälsointyg som åtföljer djuren.

Artikel 3

De medlemsstater som är slutliga mottagare skall tillåta import av hästdjur från Rumänien för avel och produktion på följande villkor:

1.

I enlighet med bilaga III till detta beslut skall varje enskilt djur åtföljas av ett vederbörligen ifyllt veterinärintyg, vilket skall attesteras av den centrala behöriga myndigheten i Rumänien.

2.

Varje djur skall aktivt märkas med en injicerbar mikrochip-transponder som överensstämmer med ISO-standarderna 11784 och 11785, och som placeras i övre mittfältet av halsens vänstra sida.

3.

I enlighet med bilaga II till detta beslut skall varje djur identifieras och åtföljas av en identitetshandling, framför allt med angivande av numret på den mikrochip-transponder som avses i punkt 2 och stället för dess implantation.

4.

De laboratorietester som krävs i enlighet med punkt 1 skall ha utförts vid ett laboratorium godkänt av destinationsmedlemsstaten, på prover som tydligt identifieras med en referens till numret på den mikrochip-transponder som avses i punkt 2. Laboratoriets intyg för provresultaten skall bifogas det djurhälsointyg som åtföljer djuret.

Artikel 4

1.   De medlemsstater som utför de kontroller vid införsel i gemenskapen som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 91/496/EEG får inte neka införsel till gemenskapens territorium i följande fall:

a)

En sändning av hästdjur för omedelbar slakt som helt uppfyller villkoren i artikel 2, särskilt kravet på avläsbara mikrochip-transpondrar, förutsatt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är slutlig mottagare har meddelat den gränskontrollstation där införseln till Europeiska gemenskapens territorium äger rum att den accepterar sändningen, åtminstone detaljerna i punkterna 1, 2, 5 och 6 samt punkt 8.5 i det intyg som avses i artikel 2.1.

b)

De hästdjur som är avsedda för avel och produktion och som uppfyller villkoren i artikel 3, förutsatt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är slutlig mottagare har meddelat den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för den gränskontrollstation där införseln på Europeiska gemenskapens territorium äger rum att den tillåter sådan import.

2.   Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som ansvarar för kontrollerna vid införsel av hästdjur i gemenskapen skall till kommissionen senast den 25:e i varje månad för varje berörd införselort sända en rapport enligt formuläret i bilaga IV, som skall omfatta de kontroller som utförts föregående månad och de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med upptäckta brister när det gäller djurhälsa och djurens välbefinnande.

Artikel 5

1.   Den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten för de hästdjur som avses i artiklarna 2 och 3 skall se till

a)

att hästdjur för omedelbar slakt som importeras i enlighet med artikel 2 sänds direkt till destinationsslakteriet där de skall slaktas inom 72 timmar och senast fem dagar efter ankomsten till gemenskapen,

b)

att injicerbara microchip-transpondrar avlägsnas i destinationsslakteriet och förstörs under officiell övervakning; slakteripersonalen skall i kontrollsyfte till den behöriga myndigheten sända en månadsrapport, som för varje slaktat djur anger numret på veterinärintyget, datum för slakt och datum för förstörande av den transponder som anges på respektive intyg,

c)

att de hästdjur för avel och produktion som importerats i enlighet med artikel 3 under de 30 första dagarna efter införsel i bestämmelsemedlemsstaten stannar på det destinationsföretag som anges på veterinärintyget i artikel 2.1, om inte djuret, vederbörligen identifierat enligt beslut 2000/68/EG, förs till slakteriet för omedelbar slakt på den behöriga myndighetens ansvar.

2.   Den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten skall vid djurens ankomst till slakteriet eller under deras vistelse i det destinationsföretag som avses i punkt 1 c vidta följande åtgärder:

a)

Kontroll av djurens identitet.

b)

Inspektion av djurhälsa och djurens välbefinnande.

c)

Slumpmässig upprepning av de laboratorietester som krävs i enlighet med djurhälsointyget i respektive bilagorna I och III till detta beslut.

d)

I de fall då tester som utförts i enlighet med stycke c uppvisar resultat som inte stämmer överens med utlåtandet i de intyg som nämns i artiklarna 2.1 och 3.1 skall obligatorisk genetisk kontroll av provens ursprung utföras genom kontrollprover som skall bevaras i minst två månader på det laboratorium som utförde det första testet.

3.   Den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollerna i slakterierna skall till kommissionen senast den 25:e i varje månad sända en rapport enligt formuläret i bilaga V, som skall omfatta de kontroller som utförts föregående månad och de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med upptäckta brister när det gäller djurhälsa och djurens välbefinnande.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder, vid behov även lagstiftning, för att säkerställa att kostnaderna för de administrativa förfarandena, inbegripet eventuella nödvändiga laboratorietester, vid import av hästdjur från Rumänien i enlighet med artiklarna 2 och 3 i detta beslut helt och hållet bärs av importören.

Artikel 7

Detta beslut skall gälla från och med den 23 december 2004.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320, med rättelse i EUT L 226, 25.6.2004, s. 128).

(3)  EUT L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  EGT L 130, 15.5.1992, s. 67. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/241/EG (EUT L 74, 12.3.2004, s. 19).

(5)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/211/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(6)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 7. Beslutet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.

(7)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 16. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/241/EG (EUT L 74, 12.3.2004, s. 19).

(8)  EGT L 190, 26.7.1994, s. 28. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/662/EG (EGT L 232, 30.8.2001, s. 28).

(9)  EGT L 23, 28.1.2000, s. 72.


BILAGA I

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

IDENTITETSHANDLING

Image


BILAGA III

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

Rapport från de gränskontrollstationer som avses i artikel 4.2

Medlemsstat: …

Gränskontrollstationens namn: …

År: … Månad: …

Antal hästdjur som uppvisats för import

Antal avvikelser (i antal hästdjur)

Vid dokumentkontroll

Vid identitetskontroll

Vid fysisk kontroll

Djurhälsa

Djurens välbefinnande

 

 

 

 

 


BILAGA V

Rapport från medlemsstaterna i enlighet med artikel 5.3

Medlemsstat: …

År: … Månad: …

Antal hästdjur som mottagits (1)

Antal hästdjur som kontrollerats vid ankomsten

Identitets-kontroller

Jämförande test

Genetiska kontroller

Kontroller av djurens välbefinnande

Totalt

Avvikelse

Totalt

Avvikelse

Totalt

Avvikelse

Totalt

Avvikelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Detta antal motsvarar det antal hästar som deklarerats ha blivit sända till destinationsmedlemsstaterna genom TRACE- eller ANIMO-systemet.


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 november 2004

om ändring av beslut 2002/887/EG om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan

(delgivet med nr K(2004) 4441)

(2004/826/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 i detta,

med beaktande av Förenade kungarikets begäran, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2002/887/EG (2) har medlemsstaterna tillstånd att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan, under en begränsad period och på särskilda villkor.

(2)

Eftersom de förhållanden som en gång motiverade detta tillstånd fortfarande råder och det inte har framkommit några nya uppgifter som ger anledning att ändra de särskilda villkoren, bör tillståndet förlängas.

(3)

Beslut 2002/887/EG bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/887/EG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 första och andra stycket skall ”den 1 augusti 2003 och den 1 augusti 2004” ersättas med ”den 1 augusti 2005 och den 1 augusti 2006”.

2.

Tabellen i artikel 4 skall ersättas med följande tabell:

Plantor

Period

Chamaecyparis:

1.1.2005–31.12.2006

Juniperus:

15.11.2004–31.3.2005 och 1.11.2005–31.3.2006

Pinus:

1.1.2005–31.12.2006

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/102/EG (EUT L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  EGT L 309, 12.11.2002, s. 8.


3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 november 2004

om bemyndigande av tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för införsel av jord med ursprung i Australien

(delgivet med nr K(2004) 4449)

(2004/827/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 i detta,

med beaktande av Australiens begäran, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/29/EG får jord med ursprung i vissa tredjeländer i princip inte föras in i gemenskapen.

(2)

Australien har begärt att få exportera små mängder jord med ursprung i Australien till gemenskapen, som för ceremoniella ändamål ska läggas på en australisk medborgares grav i Belgien.

(3)

Jorden i fråga kommer att behandlas på lämpligt sätt innan den förs ut från Australien, och åtföljas av ett officiellt intyg för denna behandling utfärdat av de australiska myndigheterna.

(4)

Kommissionen anser att det inte finns någon risk för att sprida skadegörare på växter eller växtprodukter om jorden behandlas så som Australien förslår.

(5)

Medlemsstaterna bör därför under en begränsad period få rätt att bevilja undantag för att tillåta införsel av små mängder jord som uppfyller särskilda krav på behandling.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna tillåts att för jord med ursprung i Australien bevilja undantag från bestämmelserna i artikel 4.1 i direktiv 2000/29/EG, när det gäller de förbud som avses i del A punkt 14 i bilaga III till det direktivet.

För att omfattas av undantag skall jorden uppfylla de särskilda villkor som fastställs i bilagan, föras in i gemenskapen mellan den 20 november 2004 och den 31 januari 2005, och vara avsedd för ceremoniellt bruk.

Bemyndigandet påverkar inte bemyndiganden eller förfaranden som kan krävas enligt annan lagstiftning.

Artikel 2

De medlemsstater som beviljar undantag i enlighet med det här beslutet skall lämna en rapport till kommissionen om detta före den 1 mars 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/102/EG (EUT L 309, 6.10.2004, s. 9).


BILAGA

Särskilda villkor för jord med ursprung i Australien som beviljats undantag enligt artikel 1 i detta beslut

1.

Jorden skall

a)

behandlas i varmluft vid minst 121°C och i minst 2 timmar från det att denna kärntemperatur har uppnåtts, eller

b)

bestrålas med gammastrålning, 50 kGray (5 Mrad).

2.

Jorden skall åtföljas av ett sundhetscertifikat utfärdat i Australien i enlighet med bilaga VII till direktiv 2000/29/EG. På certifikatet skall följande anges under ”Tilläggsdeklaration”: ”Denna sändning uppfyller de villkor som fastställs i kommissionens beslut 2004/…/EG.”

3.

Före införseln i gemenskapen skall importören officiellt underrätta de ansvariga officiella organen i införselmedlemsstaten om

a)

mängden jord,

b)

jordens ursprung,

c)

beräknat datum för införsel,

d)

jordens destination.

4.

Jorden skall skickas endast till den plats som de ansvariga officiella organen har underrättats om i enlighet med punkt 3 d.

De ansvariga officiella organen i införselmedlemsstaten skall, vid mottagandet av den ovan nämnda underrättelsen från importören, informera de ansvariga officiella organen i destinationsmedlemsstaten om jordens destinationsort i de fall då destinationsorten ligger i en annan medlemsstat än den medlemsstat där jorden förs in i gemenskapen.


Rättelser

3.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/35


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

( Europeiska unionens officiella tidning L 134 av den 30 april 2004 )

På sidan 4, skäl 22, skall det

a)

i stället för: ”de upphandlande myndigheterna”

vara: ”de upphandlande enheterna”,

b)

i stället för: ”den upphandlande myndighetens”

vara: ”den upphandlande enhetens”.

På sidan 19, artikel 15.2, skall det

i stället för:

”förfarandet, som skall vara öppet.”

vara:

”det öppna förfarandet.”.

På sidan 20, artikel 17.6 b tredje stycket, skall det

i stället för:

”upphandlande myndighet”

vara:

”upphandlande enhet”.

På sidan 45, bilaga I,

under Nederländerna, första strecksatsen, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter för transport eller distribution …”

vara:

”—

Enheter för produktion, transport eller distribution …”,

under Österrike, första och andra strecksatserna, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”,

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 48, bilaga II,

under Nederländerna, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”,

under Österrike, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”,

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 50, bilaga III, under Tyskland, första, andra och tredje strecksatserna, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 51, bilaga III, under Nederländerna, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 54, bilaga IV,

under Nederländerna, skall det

i stället för:

”—

Upphandlande myndigheter …”

vara:

”—

Upphandlande enheter …”,

under Österrike, tredje strecksatsen, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”,

På sidan 58, bilaga V, under Österrike, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 63, bilaga VII, under Österrike, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 67, bilaga VIII, under Österrike, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 70, bilaga IX, under Nederländerna, skall det

i stället för:

”—

Upphandlande myndigheter …”

vara:

”—

Upphandlande enheter …”.

På sidan 73, bilaga X, under Österrike, skall det

i stället för:

”—

Myndigheter …”

vara:

”—

Enheter …”.

På sidan 101, bilaga XXIII, rubriken, skall det

i stället för:

”ARTIKEL 52.4”

vara:

”ARTIKEL 59.4”.

På sidan 104, bilaga XXVI, jämförelsetabell, skall det

i stället för:

”Artikel 1.9.d

Artikel 1.16

Anpassad

Artikel 1.10

 

Ny

Artikel 1.11

 

Ny

Artikel 1.12

 

Ny”

vara:

”Artikel 1.10

Artikel 1.16

Anpassad

Artikel 1.11

 

Ny

Artikel 1.12

 

Ny

Artikel 1.13

 

Ny”