ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 352

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
27 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2004 av den 26 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/800/EG:Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om den stödordning som Italien har genomfört avseende brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen (delgivet med nr K(2004) 930)  ( 1 )

10

 

*

2004/801/EG:Beslut nr 801/2004 av Gemensamma kommittén EG–Schweiz av den 28 april 2004 om ändring av protokoll 3 till avtalet om definition av begreppet ursprungsvaror och om metoder för administrativt samarbete

17

Protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

18

 

*

2004/802/EG:Beslut nr 1/2004 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 30 april 2004 om ändring av bilaga III (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer

129

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 2028/2004

av den 16 november 2004

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279.2,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183,

med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1), särskilt artikel 8.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Vid mötet i Berlin den 24–25 mars 1999 drog Europeiska rådet en rad slutsatser om systemet för gemenskapernas egna medel, vilket ledde fram till att beslut 2000/597/EG, Euratom antogs.

(2)

Enligt artikel 2.3 och artikel 10.2 c i beslut 2000/597/EG, Euratom skall medlemsstaterna som ersättning för sina uppbördskostnader behålla 25 % av de belopp som avses i artikel 2.1 a och b och som fastställts efter den 31 december 2000, med undantag för de belopp som i enlighet med gemenskapsbestämmelserna om egna medel skulle ha ställts till gemenskapernas förfogande före den 28 februari 2001 där en procentsats på 10 % skall tillämpas även i fortsättningen.

(3)

Vid Europeiska rådets möte i Berlin beslutades att vid fördelningen av de övriga medlemsstaternas finansieringsbörda i samband med korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket skulle Nederländernas, Sveriges, Tysklands och Österrikes andelar justeras genom att deras bidrag till finansieringen begränsas till en fjärdedel av det belopp bidraget normalt skulle ha uppgått till.

(4)

Danmark, Förenade kungariket och Irland behöver enligt Amsterdamfördraget och protokollen 4 och 5 som fogas till detta inte delta i åtgärder som omfattas av avdelning IV i EG fördraget och de är därför inte heller skyldiga att bära andra finansiella konsekvenser av dessa åtgärder än de administrativa utgifter som följer av dem. Dessa medlemsstater kan därför få en justering av de belopp i egna medel som de bidrar med för varje år som de inte deltar i den berörda politiken.

(5)

Medlemsstaterna måste behandlas lika i fråga om de dröjsmålsräntor som skall betalas i fall där egna medel betalats in för sent; svårigheter att fastställa dessa räntesatser har erfarits med det nuvarande systemet, vilket i praktiken medfört svårmotiverade skillnader mellan de räntesatser som meddelats av de medlemsstater som deltar i Ekonomiska och monetära unionen; referensräntesatsen för dessa medlemsstater bör därför standardiseras på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar vid sina refinansieringstransaktioner, vilken är jämförbar med de referensräntesatser som föreslås för medlemsstaterna utanför euroområdet.

(6)

Det system med dubbla räkenskaper som infördes 1989 syftade till att göra skillnad mellan uppburna egna medel och utestående egna medel. Detta system har endast delvis uppfyllt sina syften när det gäller mekanismen för avslutning av de särskilda räkenskaperna. Europeiska revisionsrättens och kommissionens kontroller har påvisat återkommande oriktigheter i hanteringen av de särskilda räkenskaperna, vilket lett till att dessa räkenskaper inte på ett tillfredsställande sätt avspeglar den faktiska uppbördssituationen. De belopp vars uppbörd är osäker och som, om de behålls, ger missvisande saldon bör avföras från de särskilda räkenskaperna efter en viss tid. När det gäller kostnadseffektiviteten kommer medlemsstaterna dessutom att slippa de administrativa kostnaderna för att följa upp dessa belopp.

(7)

Kommissionen bör agera i nära samarbete med medlemsstaterna. Den bör särskilt ha möjlighet att lämna synpunkter till den berörda medlemsstaten.

(8)

Med hänsyn till behovet av en tillfällig lösning när det gäller vissa administrativa svårigheter bör övergångsbestämmelser fastställas.

(9)

Mot bakgrund av en begäran från revisionsrätten och för att de särskilda räkenskaperna skall ge en bättre bild av det faktiska budgetläget bör medlemsstaterna också varje år, tillsammans med den sista kvartalsrapporten, till kommissionen översända en beräkning av de totala anspråksbelopp som kommer att tas upp i de särskilda räkenskaperna vid budgetårets slut och för vilka det bedöms vara osäkert om de går att uppbära.

(10)

I enlighet med artikel 2.7 i beslut 2000/597/EG, Euratom skall vid tillämpningen av det beslutet BNI utgöras av bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser (GNI), så som den beräknas av kommissionen i enlighet med ENS 95 enligt rådets förordning (EEG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (4). I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (5) fastställs vidare bestämmelser om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris.

(11)

I enlighet med beslut 2000/597/EG, Euratom skall kommissionen före den 1 januari 2006 göra en övergripande översyn av systemet med egna medel. När kommissionen lägger fram nya förslag på grundval av denna översyn bör särskild hänsyn tas till artikel 2.3 samt artiklarna 4 och 5 i det beslutet.

(12)

Förordningen (EG, Euratom) nr 1150/2000 (6) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 ändras härmed på följande sätt:

1.

Rubriken samt artiklarna 1, 2 och 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Hänvisningarna till ”beslut 94/728/EG, Euratom” skall ersättas med ”beslut 2000/597/EG, Euratom”.

b)

I artikel 1 skall den nya hänvisningen till beslut 2000/597/EG, Euratom åtföljas av följande fotnot: ”(*) EGT L 130, 31.5.2000, s. 1.”

2.

Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 c skall ersättas med följande:

”c)

Momsmedel och ytterligare medel, med beaktande av hur den korrigering som Förenade kungariket beviljats för obalanser i budgeten påverkar dessa medel, skall dock bokföras enligt led a i enlighet med följande:

Den tolftedel som avses i artikel 10.3 skall bokföras den första arbetsdagen i varje månad.

De saldon som avses i artikel 10.4 och 10.7 och de anpassningar som avses i artikel 10.6 och 10.8 skall bokföras årligen, med undantag för de särskilda anpassningar som avses i artikel 10.6 första strecksatsen, vilka skall bokföras den första arbetsdagen i den månad som följer efter överenskommelsen mellan den berörda medlemsstaten och kommissionen.”

b)

I slutet av punkt 4 b skall följande läggas till:

”Medlemsstaterna skall varje år tillsammans med den sista kvartalsrapporten översända en beräkning av de totala anspråksbelopp som kommer att tas upp i de särskilda räkenskaperna per den 31 december det året och för vilka det bedöms vara osäkert om de går att uppbära.”

3.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Efter den 31 december det tredje året efter ett visst budgetår får inga rättelser göras av det totala belopp som tagits upp i de månatliga rapporterna som medlemsstaterna har översänt för det berörda budgetåret enligt artikel 6.4 a, utom på de punkter som antingen av kommissionen eller av den berörda medlemsstaten anmälts före utgången av denna tidsfrist.”

4.

Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”1a.   Medlemsstaterna eller de organ som de har utsett skall på lämpligt sätt, helst elektroniskt, till kommissionen översända ett kontoutdrag med uppgift om de belopp i egna medel som bokförts, i allmänhet samma dag som beloppen har bokförts men senast inom tre arbetsdagar.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   De krediterade beloppen skall bokföras i euro i enlighet med budgetförordningen (7) för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och genomförandebestämmelserna till denna.

5.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”1.   Efter avdrag för uppbördskostnader enligt artikel 2.3 och artikel 10.2 c i beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (8) skall de egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i det beslutet krediteras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken anspråket fastställdes enligt artikel 2 i denna förordning.

b)

Punkt 3 första och andra styckena skall ersättas med följande:

”3.   Momsmedel och ytterligare medel, med beaktande av hur den korrigering som Förenade kungariket beviljats för obalanser i budgeten påverkar dessa medel – med undantag för reserven för lån och lånegarantier och reserven för katastrofbistånd – skall krediteras den första arbetsdagen i varje månad med en tolftedel av de belopp som redovisas i budgeten, omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som rådde den sista noteringsdagen i det kalenderår som föregår budgetåret och som offentliggjorts i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

För det särskilda syftet att enligt förordning (EEG) nr 1765/92 betala utgifter för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionen, får kommissionen, med hänsyn till gemenskapens likviditet, uppmana medlemsstaterna att med en eller två månader under det första kvartalet i budgetåret tidigarelägga krediteringen av en tolftedel eller en del av en tolftedel av de belopp i budgeten som är uppförda som momsmedel och/eller ytterligare medel, med beaktande av hur den korrigering som Förenade kungariket beviljats för obalanser i budgeten påverkar dessa medel, med undantag för egna medel för att täcka reserven för lånegarantier eller reserven för katastrofhjälp.”

c)

Punkt 3 sjätte stycket skall ersättas med följande:

”Krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserv som avses i artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, den reserv avseende lån och lånegarantier och den reserv för katastrofbistånd som införs genom beslut 94/729/EG (9) skall göras den första arbetsdagen i den månad som följer efter det att den berörda utgiften belastats budgeten och skall begränsas till högst den utgiften om den belastar budgeten före den sextonde dagen i den månaden. I övriga fall skall krediteringen göras den första arbetsdagen i den andra månaden efter det att utgiften belastats budgeten.

d)

I punkt 3 sjunde stycket skall hänvisningen till ”artikel 6 i budgetförordningen av den 21 december 1977 som reglerar Europeiska gemenskapernas allmänna budget (13), nedan kallad ’budgetförordningen’” ersättas med ”artikel 8 i budgetförordningen”.

e)

Punkt 3 nionde, tionde, elfte och tolfte styckena skall ersättas med följande:

”Varje förändring av den enhetliga procentsatsen för momsmedel, av procentsatsen för ytterligare medel och av den korrigering som beviljas Förenade kungariket för obalanser i budgeten och av dess finansiering enligt artiklarna 4 och 5 i beslut 2000/597/EG, Euratom kräver att en ändringsbudget slutgiltigt antas och skall medföra en anpassning av de tolftedelar som krediterats under budgetåret.

Dessa anpassningar skall göras i samband med den första krediteringen efter det slutgiltiga antagandet av ändringsbudgeten om denna antas före den sextonde dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningarna göras i samband med den andra krediteringen efter det slutgiltiga antagandet. Med avvikelse från artikel 8 i budgetförordningen skall dessa anpassningar redovisas det budgetår som omfattas av ändringsbudgeten i fråga.

Beräkningen av tolftedelarna för januari varje budgetår skall baseras på de belopp som föreskrivs i det budgetförslag som avses i artikel 272.3 i EG fördraget och artikel 177.3 i Euratomfördraget, och skall räknas om till nationell valuta enligt de växelkurser som rådde den första noteringsdagen efter den 15 december det kalenderår som föregick budgetåret; anpassningen skall göras i samband med krediteringen för följande månad.

Om budgeten inte har slutgiltigt antagits innan budgetåret börjar, skall medlemsstaterna den första arbetsdagen i varje månad, inklusive januari, kreditera en tolftedel av det belopp för momsmedel och ytterligare medel, med beaktande av hur den korrigering som Förenade kungariket beviljats för obalanser i budgeten påverkar dessa medel, vilket redovisats i den senaste slutgiltigt antagna budgeten; anpassningen skall göras den första dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits, om den antagits före den sextonde dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningen göras den andra dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits.”

f)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Varje medlemsstat skall på grundval av den årliga översikt över beräkningsunderlag för momsmedel som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 debiteras ett belopp som beräknats från de uppgifter som anges i översikten och som baseras på den enhetliga procentsats som beslutats för föregående budgetår, och sedan krediteras de tolv inbetalningar som gjorts under detta budgetår. Dock får en medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida den procentsats av dess BNI som fastställs i artikel 2.1 i beslut 2000/597/EG, Euratom enligt första meningen i punkt 7 i den artikeln. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i december samma år.”

g)

Punkt 5 skall utgå.

h)

Punkt 6 första stycket skall ersättas med följande:

”6.   Eventuella rättelser av beräkningsunderlaget för momsmedel enligt artikel 9.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 skall för varje berörd medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, inte överskrider de procentsatser som fastställs i artiklarna 2.1 c och 10.2 b i beslut 2000/597/EG, Euratom ...” (resten oförändrad).

i)

Punkt 6 andra stycket första meningen skall ersättas med följande:

”De förändringar av BNI som avses i punkt 8 skall också medföra en anpassning av saldot för varje medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, begränsas till de procentsatser som fastställs i artiklarna 2.1 c och 10.2 b i beslut 2000/597/EG, Euratom.”

j)

Följande punkt skall läggas till:

”10.   I enlighet med artikel 2.7 i beslut 2000/597/EG, Euratom skall vid tillämpningen av det beslutet BNI utgöras av bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser (GNI) enligt definitionen i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (10).

6.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 10a

1.   Om en medlemsstat enligt Amsterdamfördraget och protokollen 4 och 5 som fogas till detta inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen skall den medlemsstaten för varje budgetår som den inte deltar ha rätt till en anpassning, beräknad enligt punkt 2, av de belopp som den har betalat in i egna medel. Denna anpassning skall ske genom en enda operation och vara slutgiltig, även om BNI-uppgifterna senare skulle komma att revideras.

2.   Kommissionen skall beräkna anpassningens storlek under det år som följer på det berörda budgetåret, i samband med fastställandet av de BNI-saldon som avses i artikel 10 i denna förordning.

Beräkningen skall grundas på de uppgifter som finns tillgängliga för budgetåret i fråga när det gäller

aggregerad BNI till marknadspris och dess komponenter,

utnyttjandet av driftsanslagen för den berörda åtgärden eller politiken.

Anpassningen skall beräknas genom att totalbeloppet för de berörda utgifterna, med avdrag för de utgifter som finansieras av deltagande tredjeländer, multipliceras med den procentandel som den berörda medlemsstatens BNI utgör av summan av samtliga medlemsstaters BNI. Anpassningen skall finansieras av de deltagande medlemsstaterna; varje medlemsstats andel av finansieringen skall beräknas genom att dess BNI divideras med summan av alla deltagande medlemsstaters BNI. Vid beräkningen av anpassningen skall belopp i nationella valutor räknas om till euro till den växelkurs som gällde den sista noteringsdagen det kalenderår som föregick budgetåret i fråga.

Beloppet för anpassningen får inte justeras i efterhand, även om BNI-uppgifterna senare skulle komma att revideras.

3.   Kommissionen skall informera medlemsstaterna om beloppet för anpassningen i så god tid att de kan kreditera det på det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i december.”

7.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   En försening av en kreditering på det konto som avses i artikel 9.1 medför att den berörda medlemsstaten skall betala ränta.

2.   För de medlemsstater som deltar i Ekonomiska och monetära unionen skall räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen i den månad då förfallodagen infaller, ökad med två procentenheter.

Denna räntesats skall ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen skall tillämpas på hela förseningsperioden.

3.   För de medlemsstater som inte deltar i Ekonomiska och monetära unionen skall räntesatsen vara den räntesats som centralbankerna tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter, eller, för de medlemsstater som inte har tillgång till centralbankens räntesats, den mest likvärdiga räntesatsen som tillämpas på medlemsstatens penningmarknad den första dagen i den aktuella månaden, ökad med två procentenheter. Denna räntesats skall ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen skall tillämpas på hela förseningsperioden.

4.   Artikel 9.2 och 9.3 skall i tillämpliga delar tillämpas på den betalning av ränta som avses i punkt 1.”

8.

Artikel 12.5 skall ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna, eller det organ som utsetts av dem enligt artikel 9.1, skall verkställa kommissionens betalningsorder så snabbt som möjligt och inom högst fem arbetsdagar efter orderns mottagande, och skall till kommissionen på lämpligt sätt, helst elektroniskt, sända ett kontoutdrag inom högst tre arbetsdagar efter varje enskild transaktion. Vad gäller transaktioner i likvida medel skall dock medlemsstaterna verkställa en order inom den tid som kommissionen begär.”

9.

Avdelning V skall utgå.

10.

Rubriken till avdelning VI skall ersättas med följande:

 

”Förfarande för tillämpning av artikel 7 i beslut 2000/597/EG, Euratom”.

11.

Artikel 15 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Vid tillämpning av artikel 7 i beslut 2000/597/EG, Euratom skall saldot från ett givet budgetår utgöras av skillnaden mellan

alla inkomster som uppburits för det budgetåret,

och

alla betalningar för anslag för det budgetåret, ökade med de anslag för samma budgetår som överförts enligt artikel 9 i budgetförordningen.

Denna skillnad skall ökas eller minskas med nettobeloppet av de anslag som överförts från tidigare budgetår och som inte har utnyttjats, samt, med avvikelse från artikel 5.1 i budgetförordningen,

med

överskridanden- i form av betalningar- av sådana icke uppdelade anslag som överförts från det föregående budgetåret enligt artikel 9.1 och 9.4 i budgetförordningen, om dessa överskridanden beror på ändringar i euro-kurserna, och

saldot från kursvinster och kursförluster under budgetåret.”

12.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Om avsevärda skillnader mot den ursprungliga prognosen framkommer, kan det utarbetas en ändringsskrivelse till det preliminära budgetförslaget för det följande budgetåret eller en ändringsbudget för det pågående budgetåret.”

13.

Artikel 17 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall fritas från skyldigheten att ställa belopp som motsvarar fastställda anspråk till kommissionens förfogande om de visar sig vara omöjliga att uppbära på grund av

a)

force majeure, eller

b)

andra skäl som inte kan tillskrivas medlemsstaterna.

Fastställda anspråk skall förklaras omöjliga att uppbära genom ett beslut av den behöriga administrativa myndigheten i vilket det konstateras att beloppen i fråga inte går att uppbära.

Fastställda anspråk skall anses omöjliga att uppbära senast fem år efter det att beloppet har fastställts i enlighet med artikel 2 eller, om administrativa eller rättsliga åtgärder vidtagits, från det att det slutliga avgörandet i ärendet har meddelats eller offentliggjorts.

Om en eller flera delbetalningar har erhållits skall den maximala perioden på fem år räknas från den senaste verkställda betalningen, i de fall denna betalning inte löst skulden helt.

De belopp som förklarats eller bedömts omöjliga att uppbära skall slutgiltigt avföras från de särskilda räkenskaper som avses i artikel 6.3 b. De skall också anges i en bilaga till den kvartalsrapport som avses i artikel 6.4 b och, i förekommande fall, i den kvartalsrapport som avses i artikel 6.5.”

b)

Följande punkter skall införas:

”3.   Om beloppet av de fastställda anspråk som berörs överstiger 50 000 euro skall den berörda medlemsstaten senast tre månader efter det administrativa beslut som avses i punkt 2, eller enligt de tidsfrister som anges i samma punkt, förse kommissionen med information om de fall där punkt 2 har tillämpats.

Medlemsstaterna får förlänga denna tid med högst tre år när det gäller fastställda anspråk som har förklarats eller bedömts omöjliga att uppbära före den 1 juli 2006.

Detta meddelande skall upprättas enligt en mall som skall utarbetas av kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i artikel 20, och det skall innehålla alla fakta som är nödvändiga för en fullständig granskning av de skäl som avses i punkt 2 a och b och som hindrat den berörda medlemsstaten från att tillhandahålla det berörda beloppet, samt uppgifter om vilka åtgärder medlemsstaten vidtagit för att uppbära det.

4.   Kommissionen skall lämna sina synpunkter till den berörda medlemsstaten senast sex månader efter mottagandet av det meddelande som avses i punkt 3.

Om kommissionen anser det nödvändigt att begära ytterligare upplysningar skall perioden på sex månader räknas från den dag då kommissionen mottagit dessa upplysningar.”

c)

Nuvarande punkt 3 skall betecknas punkt 5 och ha följande lydelse:

”5.   Medlemsstaterna skall i form av årsrapporter till kommissionen anmäla verksamheten och resultaten av sina kontroller samt allmän information och principfrågor rörande de viktigaste problem som särskilt genom tvister har uppkommit vid tillämpningen av denna förordning. Rapporterna skall tillställas kommissionen senast den 1 mars året efter det berörda budgetåret. En sammanfattande rapport om medlemsstaternas meddelanden enligt denna artikel skall ingå i den rapport som kommissionen skall lägga fram enligt artikel 280.5 i fördraget. En rapport och vederbörligen motiverade ändringar skall upprättas av kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i artikel 20. Vid behov skall lämpliga tidsfrister för genomförandet fastställas.”

14.

I artikel 18.1 skall hänvisningen till ”beslut 94/728/EG, Euratom” ersättas med ”beslut 2000/597/EG, Euratom”.

15.

Artikel 21.1 c skall ersättas med följande:

”c)

de kontroller som fastställs i artikel 18.2 och 18.3.”

16.

Följande avdelning IX skall införas:

”AVDELNING IX”

Övergångsbestämmelser

”Artikel 21a

Den räntesats som anges i artikel 11 i denna förordning skall även fortsättningsvis tillämpas vid beräkningen av dröjsmålsränta om förfallodagen infaller före utgången av den månad då rådets förordning (EG) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (11) träder i kraft.

17.

Nuvarande avdelning IX skall betecknas avdelning X.

Artikel 2

Övriga bestämmelser i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 skall förbli i kraft såvida de inte uttryckligen ändrats genom den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  Yttrandet avgivet den 26 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 318, 30.12.2003, s. 1.

(4)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(5)  EUT L 181, 19.7.2003, s. 1.

(6)  EGT L 130, 31.5.2000, s. 1.

(7)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).”

(8)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.”

(9)  Beslutet upphävt genom och ersatt med förordning (EG) nr 2040/2000 (EGT L 244, 29.9.2000, s. 27).”

(10)  EUT L 181, 19.7.2003, s. 1.”

(11)  EUT L 352, 27.11.2004, s. 1.”


27.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2029/2004

av den 26 november 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

79,5

070

81,3

204

102,1

999

87,6

0707 00 05

052

97,5

204

32,5

999

65,0

0709 90 70

052

91,0

204

69,6

999

80,3

0805 20 10

052

59,1

204

49,4

999

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,8

624

96,7

999

84,8

0805 50 10

052

48,8

388

41,4

528

25,5

999

38,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,2

404

82,3

720

66,0

800

194,0

999

108,9

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

50,8

999

89,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

27.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 mars 2004

om den stödordning som Italien har genomfört avseende brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen

(delgivet med nr K(2004) 930)

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/800/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1), och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 12 februari 2003 (A/31217 registrerad den 14 februari 2003) anmälde Italien till kommissionen en stödordning om brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen enligt artikel 88.3 i fördraget. Eftersom åtgärden har genomförts innan kommissionen gett sitt preliminära godkännande har den registrerats som olagligt stöd nummer NN 7/03.

(2)

Genom en skrivelse av den 12 mars 2003 begärde kommissionen ytterligare upplysningar. Efter en begäran om förlängning av den fastställda tidsfristen, vilket beviljades av kommissionen, inkom de italienska myndigheterna genom en skrivelse av den 20 maj 2003 med ytterligare upplysningar till kommissionen.

(3)

Genom en skrivelse av den 16 oktober 2003 underrättade kommissionen Italien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende denna stödordning. Kommissionens beslut att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter på stödordningen i fråga.

(4)

Genom en skrivelse av den 22 december 2003 inkom Italien med sina synpunkter. Kommissionen begärde kompletterande upplysningar genom en skrivelse av den 19 januari 2004, som de italienska myndigheterna svarade på genom en skrivelse av den 11 februari 2004.

2.   BESKRIVNING AV STÖDET

(5)

Syftet med stödordningen är att slå vakt om arbetstillfällen på företag i ekonomiska svårigheter som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande (amministrazione straordinaria) och har fler än 1 000 anställda.

(6)

Den rättsliga grunden är lagdekret nr 23 av den 14 februari 2003, ändrad till lag nr 81 av den 17 april 2003.

(7)

Stödmottagare är köpare av företag som uppfyller ovannämnda kriterier (företag i ekonomiska svårigheter som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande och som har fler än 1 000 anställda).

(8)

Om företagen köps upp av tredje man beviljas stöd till de köpare som tar över anställda från det sålda företaget upp till ett tröskelvärde på 550 anställda. Förmånerna för varje övertagen anställd uppgår till följande:

Ett månatligt bidrag på motsvarande 50 % av den ersättning som arbetstagaren skulle haft rätt till om personen i fråga friställts enligt en särskild arbetslöshetsordning (collocamento in mobilità).

Ett lägre socialförsäkringsbelopp som motsvarar det belopp som arbetstagare skall betala för lärlingar under de första 18 månaderna.

Ovannämnda förmåner beviljas enligt lag nr 223/1991 till arbetsgivare som anställer arbetstagare som friställts enligt en särskild arbetslöshetsordning, dvs. som är arbetslösa på grund av strukturella kriser och som uppfyller fastställda krav.

På grundval av den anmälda stödordningen ges samma stöd för upp till 550 arbetstagare till köpare som går med på att anställa personal från de uppköpta företagen, dvs. arbetstagare som inte omfattas av den särskilda arbetslöshetsordningen.

Stödet beviljas för upp till 550 anställda, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: i) Överföringen av de anställda måste ingå i de kollektivavtal som skall ha undertecknats med arbetsministeriet senast den 30 april 2003, och ii) köparen och det uppköpta företaget får inte ha samma huvudsakliga ägare eller kontrolleras av eller vara knutna till varandra.

(9)

Stödordningen gäller transaktioner där överföringen av de anställda har godkänts i kollektivavtal med arbetsministeriet senast den 30 april 2003. Budgeten för år 2003 uppgick till 9,5 miljoner euro.

3.   SKÄL TILL ATT FÖRFARANDET INLEDDES

(10)

I beslutet att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i fördraget ansåg kommissionen att åtgärden utgjorde statligt stöd enligt vad som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Därför är åtgärden också i princip förbjuden och kan bara anses vara förenlig med den gemensamma marknaden om den kan omfattas av något av de undantag som anges i fördraget.

(11)

Eftersom åtgärden syftar till att slå vakt om arbetstillfällen och innebär förvärv av företag i svårigheter har kommissionen granskat stödets förenlighet utifrån gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (nedan kallade ”riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering”) (3), kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (4) och slutligen utifrån riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (5). Kommissionen har uttryckt tvivel om stödets förenlighet med den gemensamma marknaden på grundval av de tre ovan nämnda regelverken.

(12)

Med hänsyn till den anmälda stödordningens korta varaktighet (lagdekretet antogs den 14 februari 2003 och tidsfristen för förvärv av ett företag och för avtalet med ministeriet om överföringen av de anställda fastställdes till den 30 april 2003) har kommissionen utryckt tvivel om huruvida den berörda åtgärden verkligen utgör en stödordning till förmån för en allmän grupp stödmottagare eller om det istället rör sig om en åtgärd för väl definierade stödmottagare.

(13)

Om Italien skulle hävda att det anmälda stödet i själva verket utgör en enskild anmälan av stöd till omstrukturering av ett enda företag som befinner sig i svårigheter har kommissionen dessutom påpekat att åtgärden också måste anmälas som sådan. I detta fall är det nödvändigt att klargöra om företaget som befinner sig i ekonomiska svårigheter också är den verkliga stödmottagaren. Dessutom måste en enskild anmälan åtföljas av en omstruktureringsplan i syfte att återställa företagets ekonomiska och finansiella lönsamhet. En sådan plan måste dessutom uppfylla alla de villkor som fastställts i ovannämnda riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering.

4.   KOMMENTARER FRÅN ITALIEN

(14)

Genom en skrivelse av den 22 december 2003 inkom Italien med sina kommentarer. De italienska myndigheterna påpekade att under stödets hela varaktighet har bara ett företag köpts upp enligt bestämmelserna i stödordningen. Det gäller Ocean SpA i Verolanuova, Brescia, som såldes till Brandt Italia SpA. Enligt de italienska myndigheterna förvärvade Brandt Italia SpA Ocean SpA till marknadspris utan att gynnas av några direkta ekonomiska fördelar inom ramen för den berörda stödordningen.

(15)

De italienska myndigheterna har dessutom klargjort följande:

Den berörda åtgärden tillämpas inte i särskilda områden och berör inte särskilda mottagare.

Även om kommissionen inte anser att åtgärden var av allmän karaktär måste kommissionen vara medveten om att åtgärden i fråga inte snedvrider konkurrensen eftersom den syftar till att återställa produktionen hos företag i svårigheter och slå vakt om motsvarande arbetstillfällen.

Stödordningen överensstämmer med riktlinjerna för statligt stöd till omstrukturering och undsättning eftersom den inte ökar företagets produktionskapacitet, utan syftar till att återställa den ekonomiska och finansiella lönsamheten och slå vakt om arbetstillfällena i företaget.

(16)

Genom en skrivelse av den 11 februari 2004 påpekade Italien att det stöd som vid den tidpunkten hade beviljats till Brandt Italia SpA inom ramen för stödordningen uppgick till 3 197 982,20 euro och att utbetalningen hade inletts i mars 2003.

5.   BEDÖMNING AV STÖDET

5.1   Förekomsten av stöd

(17)

För att bedöma om åtgärden utgör stöd enligt vad som avses i artikel 87.1 i fördraget är det nödvändigt att fastställa om stödet främjar vissa företag, om fördelen beviljas genom statliga medel, om åtgärden snedvrider konkurrensen och om den kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.

(18)

Det första villkoret för tillämpning av artikel 87.1 innebär att åtgärden skall gynna vissa företag. Det är således nödvändigt att fastställa om åtgärden ger stödmottagarna någon ekonomiska fördel som de inte skulle ha haft under normala marknadsvillkor, eller om fördelen befriar dem från utgifter som vanligtvis skulle belasta företagets budget, och om fördelen beviljas till särskilda företag.

Den berörda ordningen omfattar bidrag och minskade sociala avgifter för köpare av företag som befinner sig i svårigheter, som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande och som har fler än 1 000 anställda. Ordningen medför alltså en ekonomisk fördel för köparen som erhåller ett icke-återbetalningspliktigt bidrag för varje anställd som förs över och som dessutom under 18 månader beviljas en minskning av de sociala avgifterna som en arbetsgivare normalt skall betala.

Kommissionen anser att den berörda åtgärden också kan innebära en ekonomisk fördel för de företag som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande. Vem som är den verkliga stödmottagaren beror i själva verket på en rad faktorer som inte har klargjorts av de italienska myndigheterna (om företaget som befinner sig i ekonomiska svårigheter har pågående verksamhet, om föremålet för försäljningen är företagets verksamhet eller ägarandelar, om köparen är klart avskild från företaget i ekonomiska svårigheter och vilken metod som använts för att fastställa försäljningspriset osv.).

På grundval av den berörda stödordningen anser kommissionen att en ekonomisk fördel har beviljats till en särskild kategori av stödmottagare, dvs. till

köpare av företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter, som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande, som har minst 1 000 anställda och som senast den 30 april 2003 har slutit kollektivavtal med arbetsministeriet för godkännande av överföring av arbetstagare, och/eller

företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter, som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande, som har minst 1 000 anställda och som är föremål för uppköp.

På basis av ovanstående anser kommissionen att den berörda åtgärden inte är av allmän karaktär, utan att den ger ekonomiska fördelar till särskilda företag genom att minska de normala utgifterna och förstärka dessa företags finansiella ställning i förhållande till konkurrerande företag som inte omfattas av samma åtgärder. Detta bekräftas av det faktum att åtgärden bara har tilllämpats i ett fall.

(19)

Det andra villkoret för tillämpning av artikel 87.1 innebär att stödet skall ges med hjälp av statliga medel. I det berörda fallet styrks användningen av statliga medel dels genom det faktum att åtgärden finansieras genom icke-återbetalningspliktiga offentliga medel, dels genom att staten avstår från en del av de sociala avgifterna som normalt skall betalas.

(20)

Det tredje och fjärde villkoret för tillämpning av artikel 87.1 i fördraget innebär att åtgärden måste snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna. Den berörda ordningen hotar att snedvrida konkurrensen eftersom den förstärker vissa företags finansiella ställning i förhållande till deras konkurrenter. Åtgärden hotar i synnerhet att snedvrida konkurrensen och inverka på handeln om stödmottagarna konkurrerar med produkter från andra medlemsstater även om de själva inte exporterar sin produktion. Om de stödmottagande företagen inte exporterar, gynnas den nationella produktionen av det faktum att den möjlighet som företag i andra medlemsstater har att exportera sina produkter till den berörda marknaden minskar på grund av åtgärderna (6).

(21)

Av ovannämnda skäl är den berörda åtgärden i princip förbjuden enligt artikel 87.1 i fördraget och kan bara anses förenlig med den gemensamma marknaden om den kan omfattas av något av undantagen i fördraget.

5.2   Stödets berättigande

(22)

Eftersom åtgärden utgör statligt stöd beklagar kommissionen att de italienska myndigheterna inte har uppfyllt skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget och genomförde stödet innan kommissionen hade godkänt det.

5.3   Bedömning av stödets förenlighet

(23)

Efter att ha fastställt att den berörda åtgärden utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget har kommissionen granskat om stödet kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.2 och 87.3 i fördraget.

(24)

Kommissionen anser att stödet inte kan omfattas av undantaget i artikel 87.2 i fördraget eftersom det inte utgör stöd av social karaktär enligt vad som avses i artikel 87.2 a eller stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser enligt vad som avses i artikel 87.2 b. Stödet faller inte heller inom ramen för artikel 87.2 c. Av förklarliga skäl är inte heller undantagen i artikel 87.3 b och d tillämpliga.

(25)

Med utgångspunkt från artikel 87.3 a och c har kommissionen fastställt sin egen praxis för vissa kategorier av stöd i särskilda förordningar, bestämmelser och riktlinjer om undantag. Det berörda stödet syftar till att slå vakt om arbetstillfällen och avser uppköp av företag i svårigheter, vilket innebär att det kan omfattas av tillämpningsområdet för tre bestämda sekundärrättsakter. Kommissionen har följaktligen granskat stödets förenlighet utifrån riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering, kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 och slutligen utifrån riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål. Mot bakgrund av de tre ovannämnda regelverken har kommissionens tvivel om stödordningens förenlighet med den gemensamma marknaden bekräftats.

5.4   Bedömning av stödet på grundval av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering

(26)

Eftersom den anmälda stödordningen avser försäljning av företag i svårigheter hävdar de italienska myndigheterna att stödet skall bedömas enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering. Kommissionen har granskat huruvida stödordningen kan bedömas på grundval av ovannämnda riktlinjer. Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering tillåter följande:

Undsättnings- och omstruktureringsstöd som anmäls enskilt till kommissionen för alla slags företag, utan hänsyn till företagens storlek.

Stödordningar för undsättning och omstrukturering som enbart avser små och medelstora företag.

Den stödordning som anmälts av de italienska myndigheterna tillämpas för alla företag, utan hänsyn till storlek. Eftersom ordningen dessutom gäller försäljning av företag med mer än 1 000 anställda är det i huvudsak stora företag som avses (7). Stödordningen kan följaktligen i sin nuvarande form inte anses vara förenlig med den gemensamma marknaden enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering.

(27)

I sitt beslut att inleda förfarandet påpekade kommissionen att om Italien skulle hävda att stödordningen utgör enskilt stöd till omstrukturering av ett enda företag i svårigheter måste åtgärden också anmälas som sådan. I detta fall är det nödvändigt att klargöra om företaget som befinner sig i ekonomiska svårigheter också är den verkliga stödmottagaren. Dessutom måste en enskild anmälan åtföljas av en omstruktureringsplan som utarbetats i syfte att återställa företagets ekonomiska och finansiella lönsamhet. Denna plan måste dessutom uppfylla alla de villkor som fastställts i ovannämnda riktlinjer.

(28)

De italienska myndigheterna påpekade att bara en enda försäljning i själva verket hade genomförts enligt stödordningen under hela dess varaktighet. De fortsatte dock att betrakta åtgärden som en stödordning och inkom inte till kommissionen med några upplysningar så att kommissionen kunde bedöma åtgärden som en enskild anmälan av stöd till omstrukturering av ett enda företag i svårigheter. Kommissionen har således inte kunnat bedöma försäljningen av Ocean SpA till Brandt Italia som ett enskilt fall.

5.5   Bedömning enligt förordning (EG) nr 2204/2002

(29)

Den anmälda stödordningens mål är att slå vakt om arbetstillfällen. Utöver riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering hänvisar de italienska myndigheterna till förordning (EG) 2204/2002. I detta avseende hävdar de italienska myndigheterna följande:

Den anmälda åtgärden måste betraktas som ”allmänna sysselsättningsfrämjande åtgärder som inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion” (skäl nr 6 i förordning (EG) nr 2204/2002) eftersom det rör sig om en allmän och avskild åtgärd som gäller alla företag som har mer än 1 000 anställda som omfattas av ett särskilt insolvensförfarande och som är föremål för försäljning.

De fördelar som beviljas är samma som de fördelar som beviljas enligt Cassa integrazione guadagni straordinaria (en lönekompensationsfond) som aldrig har betraktats som statligt stöd.

Om åtgärden skulle betraktas som statligt stöd måste åtgärden bedömas som sysselsättningsstöd. Enligt artikel 4.4 c i förordning (EG) nr 2204/2002 skall ”de nya arbetstagare som anställts till följd av att sysselsättning skapats inte ha haft ett arbete eller skall ha förlorat eller vara på väg att förlora sitt föregående arbete”. Det är detta som gäller i det berörda fallet.

(30)

När det gäller den första punkten anser kommissionen att åtgärden inte är av allmän karaktär på grund av de skäl som redan angivits i avsnittet om förekomsten av stöd.

(31)

När det gäller den andra punkten förändrar den berörda åtgärden inte stödordningar som Cassa integrazione straordinaria eller collocamento in mobilità. Det rör sig snarare om en tillfällig åtgärd för att ta itu med en särskild situation som bara avser transaktioner som genomförts under en tremånadersperiod. Följaktligen kan denna åtgärd inte jämställas med ordningar som Cassa integrazione straordinaria eller collocamento in mobilità, som aldrig har bedömts av kommissionen på basis av reglerna för statligt stöd.

(32)

På grundval av förordning (EG) nr 2204/2002 framhöll kommissionen i fråga om den tredje punkten att stöd till skapande av nya arbetstillfällen i områden som inte är stödområden bara är tillåtet till förmån för små och medelstora företag. Den anmälda stödordningen tillämpas i hela landet och gäller alla företag utan hänsyn till storlek. Eftersom åtgärden gäller uppköp av företag som har mer än 1 000 anställda finns dessutom anledning att anta att det i huvudsak är stora företag som berörs.

(33)

Med hänsyn till ovanstående kan den anmälda åtgärden inte anses förenlig med den gemensamma marknaden enligt förordning (EG) nr 2204/2002.

5.6   Bedömning enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål

(34)

Kommissionen har också bedömt om huruvida stödordningen skulle kunna granskas enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (8). Förutsatt att de fastställda villkoren respekteras kan sysselsättningsstöd, som faller inom ramen för definitionen av driftsstöd, beviljas på grundval av dessa riktlinjer. Dessutom är det möjligt att bevilja stöd till investeringar i anläggningstillgångar som genomförs genom uppköp av företag som har eller skulle ha lagt ner verksamheten om de inte blev uppköpta.

(35)

Stödordningen faller dock utanför tillämpningsområdet för riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål eftersom den tillämpas i hela landet. Det enda kända fallet där stödordningen har tillämpats gäller ett företag i Verolanuova, Brescia, som är ett område som inte omfattas av undantagen i artikel 87.3 a och c i fördraget. Den anmälda åtgärden kan därför inte anses vara förenlig med den gemensamma marknaden enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål.

(36)

Slutligen är den anmälda åtgärden oförenlig med den gemensamma marknaden eftersom den inte innehåller någon bestämmelse om kumulering av stöd från olika källor.

6.   SLUTSATSER

(37)

Kommissionen konstaterar att den berörda åtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. Italien har olagligen genomfört det berörda stödet vilket strider mot artikel 88.3 i fördraget. På grundval av ovanstående analys anser kommissionen att stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering, förordning (EG) nr 2204/2002 och riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål.

(38)

Beslutet gäller stödordningen och de enskilda fall där den tillämpas. Beslutet skall införlivas omedelbart, särskilt med avseende på återvinning av enskilda oförenliga stöd. Beslutet påverkar inte möjligheten att enskilda stöd som beviljats inom ramen för stödordningen successivt och på grundval av deras särskilda egenskaper, enligt kommissionens beslut, anses vara helt eller delvis förenliga med den gemensamma marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd om brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen som Italien har genomfört på grundval av lagdekret nr 23 av den 14 februari 2003, ändrad till lag nr 81 av den 17 april 2003, är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

Italien skall upphäva den stödordning som avses i artikel 1, om den fortsätter att ha effekter.

Artikel 3

1.   Italien skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att från stödmottagarna återkräva det stöd som avses i artikel 1 och som olagligen redan har utbetalats till stödmottagarna.

2.   Italien skall annullera utbetalningen av alla obetalda stöd från och med datumet för detta beslut.

3.   Återkravet skall ske utan dröjsmål och i enlighet med förfarandena i nationell rätt, förutsatt att dessa förfaranden gör det möjligt att omedelbart och effektivt verkställa detta beslut.

4.   Det stöd som skall återkrävas skall innefatta ränta som löper från den dag stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag det har återbetalats.

5.   Räntan skall beräknas på grundval av den referensränta som används vid beräkningen av bidragsekvivalenten inom ramen för regionalstöd per det datum då stödet ställdes till stödmottagarens förfogande.

6.   Räntesatsen i punkt 5 tillämpas med sammansatt ränta för hela perioden som avses i punkt 4.

Artikel 4

Italien skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen, genom det frågeformulär som finns i bilagan till detta beslut, om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 308, 18.12.2003, s. 5.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  EGT C 288, 9.10.1999.

(4)  EGT L 337, 13.12.2002. s. 3.

(5)  EGT C 74, 10.03.1998.

(6)  Dom av den 13 juli 1988 i mål 102/87.

(7)  När det gäller försäljningen av Ocean SpA till Brandt Italia tillhandahöll de italienska myndigheterna inte några upplysningar om köparens (Brandt Italia) storlek. Det uppköpta företaget, Ocean SpA, hade mer än 1 000 anställda.

(8)  EGT C 74, 10.3.1998.


BILAGA

Uppgifter om genomförandet av kommissionens beslut 2004/800/EG

1.   Antal stödmottagare och det totala stödbelopp som skall återvinnas

1.1

Ange utförligt hur det stödbelopp som skall återvinnas från de enskilda stödmottagarna beräknas.

Kapital

Ränta

1.2

Ange det totala olagliga stödbeloppet som skall återvinnas (bruttobidragsekvivalent, … års priser) och som beviljats enligt stödordningen.

1.3

Ange det totala antalet stödmottagare från vilka stöd skall återvinnas som olagligen beviljats inom ramen för den berörda ordningen.

2.   Åtgärder som planeras eller redan vidtagits för att återvinna stödet

2.1

Ange utförligt vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som redan vidtagits för att omedelbart och effektivt återvinna stödet. Ange den rättsliga grunden för ovannämnda åtgärder.

2.2

Senast vilket datum skall återvinningen vara slutförd?

3.   Uppgifter om de enskilda stödmottagarna

I nedanstående tabell skall uppgifter lämnas om de stödmottagare från vilka man skall återvinna stöd som olagligen beviljats inom ramen för stödordningen.

Stödmottagarens namn

Stödmottagarens adress

Datum (1)

Olagligen beviljat stödbelopp (2)

Återvinning slutförd

Ja/Nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Det/de datum då stödet (eller en del av detta) ställts till stödmottagarens förfogande.

(2)  Det stödbelopp som ställts till stödmottagarens förfogande (uttryckt i bruttobidragsekvivalent, … års priser).


27.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/17


BESLUT nr 801/2004 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG–SCHWEIZ

av den 28 april 2004

om ändring av protokoll 3 till avtalet om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och om metoder för administrativt samarbete

(2004/801/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (1), nedan kallat ”avtalet”, undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972, särskilt artikel 38 i protokoll 3 till detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete till avtalet, nedan kallat ”protokollet”, har ändrats ett flertal gånger. För att få klarhet och rättssäkerhet i fråga om tillämpningen av ursprungsreglerna framstår det således som nödvändigt att konsolidera dessa ändringar i en enda text.

(2)

Med hänsyn till de ändringar av Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat ”Harmoniserade systemet”) som träder i kraft den 1 januari 2002 krävs det också vissa tekniska ändringar av reglerna om behandling.

(3)

Vissa krav på behandling av icke ursprungsmaterial för att detta skall få ursprungsstatus behöver ändras i syfte att beakta att ett visst material inte tillverkas i de avtalsslutande parterna och de specifika villkor under vilka vissa produkter (integrerade monolitkretsar) måste framställas, vilka innebär att viss behandling kan ske utanför de avtalsslutande parterna.

(4)

Vissa tekniska ändringar måste göras för att korrigera inkonsekvenser i och mellan de olika språkversionerna av texten.

(5)

För att avtalet skall kunna fungera korrekt och för att underlätta arbetet för användare och tullförvaltningar bör således alla bestämmelserna i fråga införas i en ny protokollstext.

(6)

De gemensamma förklaringarna avseende Furstendömet Andorra, Republiken San Marino och översynen av ändringar av ursprungsreglerna till följd av ändringar av Harmoniserade systemet måste även fortsättningsvis åtfölja protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete till avtalet skall ersättas med den text som åtföljer detta beslut, tillsammans med de relevanta gemensamma förklaringarna.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2002.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2004.

På Gemensamma kommitténs vägnar

Dante MARTINELLI

Ordförande


(1)  EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.


PROTOKOLL 3

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

Artikel 4

Kumulation i Schweiz

Artikel 5

Helt framställda produkter

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Artikel 8

Bedömningsenhet

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

Artikel 13

Direkttransport

Artikel 14

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 20a

Bokföringsmässig uppdelning

Artikel 21

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

Artikel 22

Godkänd exportör

Artikel 23

Ursprungsintygs giltighet

Artikel 24

Uppvisande av ursprungsintyg

Artikel 25

Import i delleveranser

Artikel 26

Undantag från krav på ursprungsintyg

Artikel 27

Styrkande handlingar

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

Artikel 30

Belopp i euro

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 31

Ömsesidigt bistånd

Artikel 32

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 33

Tvistlösning

Artikel 34

Påföljder

Artikel 35

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 36

Tillämpning av protokollet

Artikel 37

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Ändringar i protokollet

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I:

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

Bilaga II:

Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus

Bilaga III:

Förlagor för varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1

Bilaga IV:

Fakturadeklaration

Bilaga V:

Förteckning över produkter med ursprung i Turkiet på vilka bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 inte är tillämpliga, angivna enligt kapitel och nummer i Harmoniserade systemet (HS)

Gemensamma förklaringar

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra

Gemensam förklaring om Republiken San Marino

Gemensam förklaring om översyn av ändringar av ursprungsreglerna till följd av ändringar av Harmoniserade systemet

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder,

b)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt,

c)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess,

d)

varor: både material och produkter,

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning),

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller Schweiz i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras,

g)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Schweiz,

h)

värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g,

i)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de andra länder som anges i artiklarna 3 och 4 eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Schweiz,

j)

kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat ”Harmoniserade systemet” eller ”HS”,

k)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst nummer,

l)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura,

m)

territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6.

c)

Varor med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt protokoll 4 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i Schweiz:

a)

Produkter som helt framställts i Schweiz enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i Schweiz och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Schweiz enligt artikel 6.

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 skall produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (1), Tjeckien, Estland, Ungern, Island, Litauen, Lettland, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Turkiet (2) eller gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i det protokoll om ursprungsregler som bifogats respektive avtal mellan gemenskapen och dessa länder, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkt 1. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i gemenskapen.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkt 1 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i gemenskapen skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

4.   Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas på material och produkter som erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

Gemenskapen skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge Schweiz närmare upplysningar om de avtal som gemenskapen tillämpar avseende de andra länder som nämns i punkt 1 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal. Europeiska gemenskapernas kommission skall i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgifter om från och med vilken dag den kumulation som avses i denna artikel får tillämpas av de länder som anges i punkt 1 och som har uppfyllt de relevanta villkoren.

Artikel 4

Kumulation i Schweiz

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 skall produkter anses ha ursprung i Schweiz om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (1), Tjeckien, Estland, Ungern, Island, Litauen, Lettland, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Turkiet (2) eller gemenskapen, i enlighet med bestämmelserna i det protokoll om ursprungsregler som bifogats respektive avtal mellan Schweiz och dessa länder, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Schweiz är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i Schweiz inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i Schweiz endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkt 1. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i Schweiz.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkt 1 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i Schweiz skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

4.   Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas på material och produkter som erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

Schweiz skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge gemenskapen närmare upplysningar om innehållet i de avtal som Schweiz tillämpar avseende de andra länder som nämns i punkt 1 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal. Europeiska gemenskapernas kommission skall i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgifter om från och med vilken dag den kumulation som avses i denna artikel får tillämpas av de länder som anges i punkt 1 och som har uppfyllt de relevanta villkoren.

Artikel 5

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter skall anses som helt framställda i gemenskapen eller i Schweiz:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Schweiz territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2.   Med ”deras fartyg” och ”deras fabriksfartyg” i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Schweiz,

b)

som för en medlemsstats eller Schweiz flagg,

c)

som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstater eller i Schweiz, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Schweiz, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i medlemsstater eller i Schweiz och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d)

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i medlemsstater eller i Schweiz,

och

e)

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i medlemsstater eller i Schweiz.

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller behandling icke ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal för icke ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

3.   Punkterna 1 och 2 skall tillämpas om inte annat sägs i artikel 7.

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som vidtagits antingen i gemenskapen eller i Schweiz i fråga om en viss produkt skall beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått skall anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 8

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, skall helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 10

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke ursprungsprodukter skall dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall vara uppfyllda i gemenskapen eller i Schweiz utan avbrott, om inte annat följer av artikel 2.1 c, artiklarna 3 och 4 samt punkt 3 i denna artikel.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Schweiz till ett annat land återinförs skall de, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,

och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av om material som exporterats från gemenskapen eller Schweiz och sedan återinförts dit bearbetats eller behandlats utanför gemenskapen eller Schweiz, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialet skall vara helt framställt i gemenskapen eller Schweiz eller före export ha bearbetats eller behandlats utöver de åtgärder som avses i artikel 7.

b)

Det skall på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kunna visas att

i)

de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet,

och

ii)

det sammanlagda mervärde som tillförts utanför gemenskapen eller Schweiz genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 skall de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla bearbetning eller behandling utanför gemenskapen eller Schweiz. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke ursprungsmaterial skall tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke ursprungsmaterial som lagts till produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna artikel erhållits utanför gemenskapen eller Schweiz inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med ”sammanlagda mervärde” samtliga kostnader som uppstår utanför gemenskapen eller Schweiz, inbegripet värdet av material som lagts till där.

6.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 6.2 tillämpas.

7.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

8.   Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför gemenskapen eller Schweiz skall ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 13

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Schweiz eller genom territorier som tillhör de andra länderna enligt artiklarna 3 och 4. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Schweiz.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än de som avses i artiklarna 3 och 4 och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Schweiz skall vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Schweiz till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Schweiz,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

och

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1.

a)

Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen, Schweiz eller i något av de andra länder som anges i artiklarna 3 och 4 och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Schweiz.

b)

Produkter som omfattas av kapitel 3 och numren 1604 och 1605 i Harmoniserade systemet och har ursprung i gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 2.1 c, och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V, får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen.

2.   Förbudet i punkt 1 skall gälla varje åtgärd för återbetalning eller efterskänkning, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Schweiz på material som används vid tillverkningen och på produkter som omfattas av punkt 1 b, om en sådan återbetalning eller efterskänkning uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Schweiz och produkter med ursprung i Schweiz som importeras till gemenskapen skall omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III, eller

b)

i de fall som avses i artikel 21.1, en deklaration, nedan kallad ”fakturadeklaration”, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationens lydelse återges i bilaga IV.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 26 omfattas av avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga III. Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Schweiz om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Schweiz eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 skall anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 17.7 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter,

eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

”EXPEDIDO A POSTERIORI”

DA

”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

EL

”ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

”DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

”RILASCIATO A POSTERIORI”

NL

”AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PT

”EMITIDO A POSTERIORI”

FI

”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

”UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 skall göras i fältet ”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten skall utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

”DUPLICADO”

DA

”DUPLIKAT”

DE

”DUPLIKAT”

EL

”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

”DUPLICATE”

FR

”DUPLICATA”

IT

”DUPLICATO”

NL

”DUPLICAAT”

PT

”SEGUNDA VIA”

FI

”KAKSOISKAPPALE”

SV

”DUPLIKAT”.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fältet ”Anmärkningar” på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Schweiz skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Schweiz. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 skall utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 20a

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ”bokföringsmässig uppdelning” används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

3.   Tullmyndigheterna får bevilja detta tillstånd på de villkor som de anser lämpliga.

4.   Denna metod skall dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

5.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, utfärda eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna skall tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

6.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

Artikel 21

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration enligt artikel 16.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 22,

eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro.

2.   En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i gemenskapen, Schweiz eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   En fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 22 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 22

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en exportör, nedan kallad ”godkänd exportör”, som ofta sänder produkter som omfattas av avtalet, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna skall tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 23

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 24

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 25

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, skall ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 26

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 27

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 21.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Schweiz eller något av de andra länderna enligt artiklarna 3 och 4 och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Schweiz, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Schweiz och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Schweiz, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Schweiz i enlighet med detta protokoll eller i något av de andra länder som anges i artiklarna 3 och 4 i enlighet med ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

e)

Lämplig bevisning för den bearbetning eller behandling som skett utanför gemenskapens och Schweiz territorier genom tillämpning av artikel 11, av vilken det framgår att villkoren i den artikeln uppfyllts.

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 21.3.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 30

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artikel 21.1 b och artikel 26.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, skall de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i medlemsstater i gemenskapen, Schweiz och de övriga länder som avses i artiklarna 3 och 4 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning skall omfattas av bestämmelserna i artikel 21.1 b eller artikel 26.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som skall användas i en viss nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober. Beloppen skall meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och skall tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission skall meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen skall ses över av Gemensamma kommittén på begäran av gemenskapen eller Schweiz. Vid denna översyn skall Gemensamma kommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 31

Ömsesidigt bistånd

1.   Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Schweiz skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat och fakturadeklarationer.

2.   För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och Schweiz genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

Artikel 32

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Schweiz eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 33

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till Gemensamma kommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 34

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter skall bli föremål för påföljder.

Artikel 35

Frizoner

1.   När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på gemenskapens eller Schweiz territorium, skall gemenskapen och Schweiz vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2.   När produkter med ursprung i gemenskapen eller Schweiz importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 36

Tillämpning av protokollet

1.   Begreppet ”gemenskapen” i artikel 2 skall inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Schweiz skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i Akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Schweiz skall på import av produkter som omfattas av avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 skall för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 37.

Artikel 37

Särskilda villkor

1.   Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13, skall följande gälla:

1)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a)

Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b)

Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Schweiz eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Schweiz:

a)

Produkter som är helt framställda i Schweiz.

b)

Produkter som är framställda i Schweiz och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2.   Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange ”Schweiz” och ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Ändringar i protokollet

Gemensamma kommittén får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.


(1)  Furstendömet Liechtenstein ingår i en tullunion med Schweiz och är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(2)  Kumulation enligt denna artikel är inte tillämplig på de material med ursprung i Turkiet som anges i förteckningen i bilaga V.

BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 6 i protokollet.

Anmärkning 2:

2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i det systemet för detta tulltaxenummer eller kapitel. För varje post i de första två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ur”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera tulltaxenummer grupperats tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4

Om en regel anges både i kolumn 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4, måste den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

3.1

Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i gemenskapen eller Schweiz.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln anger att värdet av det icke ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”smidda, halvfärdiga produkter av annat legerat stål”, tulltaxenummer ex ex 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det framställts i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av icke ursprungsmaterial som använts läggs samman.

3.2

Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller behandling som fordras och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Således gäller att om en regel fastslår att icke ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är användning av sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar anmärkning 3.2 får, om uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst” används i en regel, material enligt vilka tulltaxenummer som helst (även material med samma nummer och varubeskrivning som produkten) användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr …” eller ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt samma tulltaxenummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket tulltaxenummer som helst får användas, utom sådana som har samma varubeskrivning som den anges för produkten i kolumn 2.

3.4

Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för vävnader enligt tulltaxenummer 5208–5212 anger att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

3.5

Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett särskilt material, hindrar villkoret självklart inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter erhållna från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det särskilda material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6

Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för icke ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

4.1

Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än konst eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte spunnits.

4.2

Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101–5105, bomullsfibrer enligt nr 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301–5305.

4.3

Begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” används i förteckningen för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitel 50–63 och som kan användas för tillverkning av konst , syntet eller pappersfibrer eller garn.

4.4

Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501–5507.

Anmärkning 5:

5.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs en hänvisning till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas på grundtextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, som sammanlagt utgör 10 procent eller mindre av totalvikten på alla de grundtextilmaterial som har använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4 nedan).

5.2

Den tolerans som nämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera grundtextilmaterial.

Följande är grundtextilmaterial:

Silke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetiska konstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetiska konststapelfibrer av polypropen.

Syntetiska konststapelfibrer av polyester.

Syntetiska konststapelfibrer av polyamid.

Syntetiska konststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetiska konststapelfibrer av polyimid.

Syntetiska konststapelfibrer av polytetrafluoretylen.

Syntetiska konststapelfibrer av poly(fenylensulfid).

Syntetiska konststapelfibrer av poly(vinylklorid).

Andra syntetiska konststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nr 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) användas, förutsatt att deras totala vikt inte överstiger 10 procent av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och garn av syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 är en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av dessa två användas om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 procent av vävens vikt.

Exempel:

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsväv enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnerna självklart två skilda grundtextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

5.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 procent för sådant garn.

5.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister”, är denna tolerans 30 procent för sådana remsor.

Anmärkning 6:

6.1

I de fall en hänvisning till denna anmärkning har gjorts i förteckningen, får textilmaterial användas (med undantag av foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda färdiga produkterna, om de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 procent av produktens pris fritt fabrik.

6.2

Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitel 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss textilvara, t.ex. byxor, hindrar inte detta användning av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitel 50–63. Av samma skäl utgör blixtlås inget hinder även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3

Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som inte är klassificerade enligt kapitel 50–63 vid beräkningen av värdet av ingående icke ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

7.1

Med ”särskilda processer” i numren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

7.2

Med ”särskilda processer” i nr 2710, 2711 och 2712 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

ij)

Isomerisering.

k)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 procent (ASTM D 1266–59 T metoden).

l)

Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

m)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr ex ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

n)

Endast för eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: atmosfärisk destillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86 metoden.

o)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

p)

Endast för råa produkter enligt nr ex ex 2712, andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

7.3

I fråga om tulltaxenumren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 skall enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av viss svavelhalt genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

BILAGA II

Förteckning över bearbetning eller behandling som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus

Alla produkter som anges i förteckning omfattas inte av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

HS-nr

Produktbeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 skall vara helt framställda

 

Kapitel 2

Kött och andra ätbara djurdelar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 skall vara helt framställt

 

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt,

all använd frukt och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 skall utgöra ursprungsvaror, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 skall vara helt framställt

 

ex ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o. d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 skall vara helt framställt, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 7

Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 skall vara helt framställt

 

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter skall vara helt framställda, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 skall vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 skall vara helt framställt

 

ex Kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål, grönsaker, ätbara rötter och knölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter skall vara helt framställda

 

ex ex 1106

Mjöl och pulver av torkade och spritade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 skall vara helt framställt

 

1301

Schellack o. d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade förtjockningsmedel

 

– Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 skall vara helt framställt

 

ex Kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

 

 

– Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

– Annat

Tillverkning utgående från kött eller ätliga slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503:

 

 

– Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

– Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

– Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1504

 

– Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

– Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1506

 

– Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1507–1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

– Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som en produkt

 

– Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från andra material enligt nr 1507–1515

 

– Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 skall vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från djur enligt kapitel 1, och/eller

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

– Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1702

 

– Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material utgör ursprungsvaror

 

ex ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

– Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

– Annat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

– Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) skall vara helt framställda

 

– Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) skall vara helt framställda, och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o. d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och majs av arten Zea indurata och derivat därav) skall vara helt framställda, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker skall vara helt framställda

 

ex ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2004 och ex ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2008

– Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av alla använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202–1207, som redan utgör ursprungsvaror, skall överstiga 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

– Andra slag, utom frukter (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken all använd cikoriarot skall vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

– Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

– Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002–2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken all använd frukt och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) skall vara helt framställd

 

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

 

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

 

ex Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs skall vara helt framställd

 

ex ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver skall vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål, socker, melass, kött eller mjölk utgöra ursprungsvaror, och

allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 skall vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 utgöra ursprungsvaror

 

ex ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 utgöra ursprungsvaror

 

ex Kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2524

Asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperatur-tjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Pyrogen destillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskild processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom värmebehandling eller elektrolytisk behandling, vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta tulltaxenummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta tulltaxenummer får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2932

– Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

– Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2939

Koncentrat av vallmohalm innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

– Medikamenter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra:

 

 

– – Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– – Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– – Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– – Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– – Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006):

 

 

– Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3006

Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till detta kapitel

Ursprunget för produkten, såsom den ursprungligen klassificerades, skall behållas

 

ex Kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 32

Garvämnes och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (3)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e. d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (4) enligt detta tulltaxenummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

– Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

icke kemiskt definierade fettsyror, tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer, eller

material enligt nr 3404

Dessa material får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

– Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

– Annan

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 37

Varor för foto eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

– Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701–3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3801

– Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3807

Trätjära (vegetabiliskt beck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

– Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

 

– Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

– Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

– Följande produkter enligt detta tulltaxenummer:

– – Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

– – Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

– – Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

– – Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

– – Jonbytare

 

 

– – Getter för vakuumrör

– – Alkalisk järnoxid för rening av gas

– – Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

 

 

– – Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

– – Finkelolja och dippelsolja

– – Blandningar av salter som har olika anjoner

– – Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

 

 

– Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901–3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ex ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

– Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3907

– Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

 

– Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik och/eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916–3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 och ex ex 3921 för vilka följande gäller:

 

 

– Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

– Andra:

 

 

– – Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

– – Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3916 och ex ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3920

– Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

– Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922–3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräppplattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi

 

 

– Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4011 och 4012

 

ex ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex Kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104–4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Garvning av förgarvat läder,

eller

tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4107, 4112 och 4113

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning, inbegripet läder berett till pergament, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4104–4113

 

ex ex 4114

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från material enligt nr 4104–4106, 4107, 4112 eller 4113 förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

– Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

– Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

 

ex Kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

 

 

– Slipat eller längdskarvat

Slipning eller längdskarvning

 

– Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4410–ex ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

 

ex ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex ex 4418

– Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

 

– Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

 

ex Kapitel 45

Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e. d.

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 och 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

 

 

– S.k. ”evighetskalendrar” eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 och 4911

 

ex Kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat och kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004–ex ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5106–5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (7):

råsilke eller avfall av silke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5111–5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5204–5207

Garn och sytråd av bomull

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av silke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5208–5212

Vävnader av bomull:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5306–5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5309–5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

garn av kokosfibrer,

garn af jutefibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5401–5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet eller regenatfilament:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5501–5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5508–5511

Sytråd och annat garn av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (7)

silke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5512–5516

Vävnader av konststapelfibrer

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

– Nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och förutsatt att totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer av kasein, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o. d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

– Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte överdragna med textilmaterial

 

– Andra slag

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o. d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5606

Överspunnet garn samt remsor o. d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa, eller

material för papperstillverkning

 

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

– Av nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och förutsatt att totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får dock användas som bas

 

– Av annan filt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

garn av kokos eller jutefibrer,

garn av syntet eller regenatfilament,

naturfibrer, eller

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Vävnader av jute får dock användas som bas

 

ex Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

 

 

– I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

naturfibrer,

konststapelfibrer,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e. d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o. d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

– Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

 

– Andra

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5904

Linoleum o. d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (7)

 

5905

Textiltapeter:

 

 

– Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Tillverkning utgående från garn

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902):

 

 

– Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (7):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

– Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiskt material

 

– Andra

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn,

eller

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e. d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

– Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5909–5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

– Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

 

– Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp och/eller väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från (7)

– garn av kokosfibrer,

– följande material:

– – garn av polytetrafluoreten (8),

– – flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster,

– – garn av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,

– – monofilament av polytetrafluoreten (8),

– – garn av syntetiska textilfibrer av poly(parafenylentereftalamid),

 

– – garn av glasfibrer, överdraget med fenoplaster och omspunnet med akrylgarn (8),

– – monofilament av sampolyester av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4-cyklohexandietanol och isoftalsyra,

 

– – naturfibrer,

– – konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

– – kemiskt material eller dissolvingmassa

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

– Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från garn (7)  (9)

 

– Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

ex Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 och ex ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

ex ex 6210 och ex ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o. d.:

 

 

– Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

– Andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9),

eller

konfektion följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212

 

 

– Broderade

Tillverkning utgående från garn (9),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

– Brandsäker utrustning av väv överdragen med aluminiumbehandlad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (9),

eller

tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

– Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från garn (9)

 

ex Kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

6301–6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner, etc.; och andra inredningsartiklar:

 

 

– Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från (7):

naturfibrer, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

– Andra:

 

 

– – Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (9)  (10),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (9)  (10)

 

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från (7):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

 

– Av bondad duk

Tillverkning utgående från (7)  (9)

naturfibrer, eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

– Andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9)

 

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle vara tillämpliga på den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 64

Skodon, damasker o. d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nr 6406

 

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o. d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

6503

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (9)

 

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (9)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käppparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

 

ex ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

 

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 7003, ex ex 7004 och ex ex 7005

Planglas, icke reflekterande

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7006

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

 

 

– Glasplattor (substrat) täckt med ett dielektriskt metallskikt, halvledare enligt SEMII:s standard (11)

Tillverkning utgående från icke täckte glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

– Annat

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7008

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

ofärgad roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, eller

glasull

 

ex Kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt ett samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 7102, ex ex 7103 och ex ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar, (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller halvädelstenar

 

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

– Obearbetade (11)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 7106, 7108 och 7110,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110,

eller

legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

 

– I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

 

ex ex 7107, ex ex 7109 och ex ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metaller, obearbetad

 

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7117

Oäkta smycken

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

eller

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte är förgyllda, försilvrade eller patinerade, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205

 

7208–7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206

 

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

 

ex ex 7218, 7219–7222

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7218

 

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

 

ex ex 7224, 7225–7228

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

 

ex Kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o. d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

 

ex ex 7315

Snökedjor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7401

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

7402

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

 

 

– Raffinerad koppar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

– Kopparlegeringar och raffinerad koppar innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad koppar, obearbetad, eller från avfall och skrot av koppar

 

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 75

Nickel och varor av nickel; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7501–7503

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall och skrot av aluminium

 

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band), av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 77

Reserverad för eventuell framtida användning i det harmoniserade systemet

 

 

ex Kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

– Raffinerat bly

Tillverkning utgående från verkbly

 

– Annat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

 

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 79

Zink och varor av zink; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

 

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 80

Tenn och varor av tenn; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 8002 får dock inte användas

 

8002 och 8007

Avfall och skrot av tenn; andra varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material:

 

 

– Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 8202–8205. Verktyg enligt nr 8202–8205 får dock ingå i satsen, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

8207

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg eller jordborrning

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8208

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

 

8214

Andra skär och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

ex Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Andra material enligt nr 8302 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8306

Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Andra material enligt nr 8306 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8401

Bränsleelement för kärnreaktorer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten (12)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8403 och ex ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402, samt hjälpapparater för värmepannor för centraluppvärmning

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som nr 8403 och 8404

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8412

Andra motorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8413

Positiva roterande förträngningspumpar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8414

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8419

Maskiner för trä, pappersmassa, pappers- och pappindustrierna

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8425–8428

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:

 

 

– Vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8444–8447

Maskiner enligt dessa tulltaxenummer som används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8448

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:

 

 

– Symaskiner (endast för skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik,

värdet av allt icke ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (utom motor) inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial, och

mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för sicksack söm utgör ursprungsvaror

 

– Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8456–8466

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt nr 8456–8466

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8469–8472

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8482

Kullager och rullager

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8485

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8501 och 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8504

Strömförsörjningsenheter av sådana slag som används för datorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 8520) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8520

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8522

Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller huvudsakligen för apparater enligt nr 8519–8521

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8523

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kap. 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8524

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt kap. 37:

 

 

– Matriser för tillverkning av grammofonskivor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt nr 8523 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; videokameror för stillbilder och andra videokameror; digitala kameror

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer

Tillverkning vid vilken