ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 325

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
28 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1858/2004 av den 27 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1859/2004 av den 27 oktober 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under oktober 2004 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för persikor och nektariner

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för vattenmeloner

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1863/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för odlad svamp

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 av den 26 oktober 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1865/2004 av den 27 oktober 2004 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i oktober 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98

39

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/734/EG:Rådets beslut av den 11 maj 2004 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén

41

 

*

2004/735/EG:Rådets beslut av den 24 maj 2004 om utnämning av nya ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén

51

 

*

2004/736/EG:Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

58

 

*

2004/737/EG:Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

60

 

*

2004/738/EG:Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Portugal att införa en åtgärd som avviker från artikel 21.1 a och artikel 22 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

62

 

*

2004/739/GUSP:Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik BiH/3/2004 av den 29 september 2004 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

64

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1858/2004

av den 27 oktober 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

56,2

204

43,2

999

49,7

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

92,6

204

44,5

628

48,8

999

62,0

0805 50 10

052

51,6

388

53,3

524

67,6

528

38,0

999

52,6

0806 10 10

052

91,9

400

198,2

999

145,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,7

400

103,3

404

95,0

442

61,0

512

106,0

720

99,6

800

206,0

804

105,8

999

107,3

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1859/2004

av den 27 oktober 2004

om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under oktober 2004 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nöttkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1202/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2004–30 juni 2005) (2), särskilt artikel 1.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1.3 b i förordning (EG) nr 1202/2004 fastställs det antal unga nötkreatur av hankön som kan importeras enligt särskilda villkor under perioden 1 oktober–31 december 2004. De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicens är sådana att importlicenser kan beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

(2)

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från och med den 1 januari 2005 bör fastställas inom ramarna för den totala kvantiteten på 169 000 djur, i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1202/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i oktober 2004 i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1202/2004 skall beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

2.   De tillgängliga kvantiteter som avses i artikel 1.3 c i förordning (EG) nr 1202/2004 skall uppgå till 71 820 djur.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 230, 30.6.2004, s. 19.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1860/2004

av den 6 oktober 2004

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 2.1 i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2),

efter samråd med Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i en förordning fastställa ett tröskelvärde under vilket stödåtgärder inte anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 87.1 i fördraget och därför inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2)

Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget och har särskilt förtydligat begreppet stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. Kommissionen har också, senast i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001, redogjort för sin politik med avseende på ett stödtak för stöd av mindre betydelse, under vilket artikel 87.1 i fördraget inte anses vara tillämplig (3). Med beaktande av de särskilda regler som gäller för jordbruks- och fiskerisektorerna och risken att även små stödbelopp inom dessa sektorer skulle kunna uppfylla kriterierna i artikel 87.1 i fördraget, gäller förordning (EG) nr 69/2001 inte för de sektorerna.

(3)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter, framför allt efter ikraftträdandet av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (4) och tillämpningen av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (5), kan det fastslås att mycket små stödbelopp som beviljas i jordbrukssektorn inte uppfyller kriterierna i artikel 87.1 i fördraget, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det är fallet när både det stödbelopp som enskilda producenter tar emot är litet och det samlade stödbeloppet till jordbrukssektorn inte överskrider en liten procentandel av produktionens värde. Jordbruksproduktionen inom Europeiska gemenskapen kännetecknas normalt av det faktum att varje vara produceras av ett stort antal mycket små producenter, som till stor del producerar utbytbara varor inom ramen för gemensamma organisationer av marknaden. Därför bör inverkan av små stödbelopp som beviljas enskilda producenter under en viss period sättas i relation till värdet av jordbruksproduktionen på sektornivå under samma period. Ett tak i form av ett belopp som fastställs per medlemsstat på grundval av värdet av produktionen i jordbrukssektorn möjliggör ett enhetligt tillvägagångssätt i alla medlemsstater, grundat på ett objektivt ekonomiskt referensvärde.

(4)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter av bedömning av statligt stöd i fiskerisektorn, särskilt efter tillämpningen av gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (6) och ikraftträdandet av rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn (7), kan det fastslås att mycket små stödbelopp som beviljas inom fiskerisektorn inte uppfyller kriterierna enligt artikel 87.1 i fördraget, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. På grund av likheterna i produktionsmönster mellan fiskerisektorn och jordbrukssektorn, skulle dessa villkor också vara uppfyllda när det stödbelopp som ett företag i fiskerisektorn tar emot är litet, och det samlade stödbeloppet till fiskerisektorn inte överskrider en liten procentandel av värdet av fiskeriproduktionen.

(5)

För att skapa ökad insyn och större rättssäkerhet bör en regel om stöd av mindre betydelse för jordbruks- och fiskerisektorn fastställas i en förordning.

(6)

Mot bakgrund av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om jordbruk (8) bör exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter inte undantas genom denna förordning. Medlemsstaterna är skyldiga att avstå från att bevilja stöd som strider mot åtagandena enligt det avtalet. Bidrag till kostnaderna för deltagande i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad utgör normalt inte exportstöd. Så snart gemenskapen har fastställt en gemensam organisation av marknaden för en viss jordbrukssektor, är medlemsstaterna enligt EG-domstolens dom av den 19 september 2002 skyldiga att avstå från att vidta åtgärder som kan undergräva den eller skapa undantag från den (9). Denna princip gäller också inom fiskerisektorn. Därför bör denna förordning inte gälla sådant stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som släpps ut på marknaden.

(7)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter kan det fastslås att stöd som inte överskrider ett tak på 3 000 euro per stödmottagare under en period på tre år inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och/eller inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och därför inte omfattas av artikel 87.1 i fördraget, förutsatt att det samlade beloppet av ett sådant stöd som beviljas till alla företag under tre år inte överskrider ett tak som kommissionen kommer att fastställa till ungefär 0,3 % av den årliga jordbruksproduktionen eller fiskeriproduktionen. Treårsperioden bör vara rörlig, vilket innebär att det totala beloppet för stöd av mindre betydelse under de föregående tre åren måste fastställas varje gång ett nytt stöd av mindre betydelse beviljas. Stödet i fråga bör anses ha beviljats vid den tidpunkt då stödmottagaren får laglig rätt till stödet. Regeln om stöd av mindre betydelse påverkar inte företags möjligheter att få annat statligt stöd som har godkänts av kommissionen eller som omfattas av en gruppundantagsförordning, även för samma projekt.

(8)

För att säkerställa insyn, lika behandling och en korrekt tillämpning av tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse bör medlemsstaterna använda samma beräkningsmetod. I syfte att underlätta denna beräkning och i enlighet med förordning (EG) nr 69/2001 är det lämpligt att de stödbelopp som inte betalas ut i form av kontantbidrag omvandlas till sina motsvarande bruttobidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten för stöd som kan betalas ut i flera omgångar och stöd i form av mjuka lån skall de marknadsräntor som rådde när stödet beviljades användas. För att säkerställa en enhetlig, öppen och tydlig tillämpning av reglerna för statligt stöd, bör med marknadsräntor i denna förordning avses referensräntorna, under förutsättning att det ställs normala säkerheter när det gäller mjuka lån och att dessa inte innebär ett onormalt stort risktagande. Referensräntorna bör vara de räntor som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning samt på Internet.

(9)

Det är kommissionens skyldighet att säkerställa att reglerna om statligt stöd efterlevs och särskilt att stöd som beviljas inom ramen för regeln om stöd av mindre betydelse uppfyller villkoren enligt denna regel. I enlighet med den samarbetsprincip som fastställs i artikel 10 i fördraget bör medlemsstaterna underlätta utförandet av denna uppgift genom att inrätta det system som krävs för att se till att det totala stödbelopp som beviljas enligt regeln om stöd av mindre betydelse inte överstiger stödtaket på 3 000 euro per stödmottagare eller det totala stödtak som fastställs av kommissionen på grundval av jordbruks- eller fiskeriproduktionen i varje medlemsstat under en period på tre år. Medlemsstaterna bör därför, när de beviljar ett stöd av mindre betydelse, informera det berörda företaget om att stödet har karaktär av stöd av mindre betydelse, inhämta fullständiga uppgifter om annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de senaste tre åren och noggrant kontrollera att stödtaket för stöd av mindre betydelse inte överskrids genom det nya stödet av mindre betydelse. Alternativt kan bevakningen av att stödtaken iakttas skötas med hjälp av ett centralt register.

(10)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet på detta område, och särskilt med tanke på hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken i fråga om statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordnings giltighetstid skulle löpa ut utan att den förlängs, bör medlemsstaterna få en anpassningsperiod på sex månader för stöd av mindre betydelse som omfattades av denna förordning. Med hänsyn till rättssäkerheten, bör det klargöras hur den här förordningen påverkar stöd som beviljats före dess ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller för statligt stöd till företag inom jordbrukssektorn eller fiskerisektorn med undantag för

a)

stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som släpps ut på marknaden,

b)

exportrelaterade stöd, dvs. stöd som är direkt knutna till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet,

c)

stöd som förutsätter att inhemska produkter används på bekostnad av importerade produkter.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

företag inom jordbrukssektorn: ett företag som bedriver produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter,

2.

jordbruksprodukt: de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt punkt 5 i denna artikel,

3)

bearbetning av en jordbruksprodukt: en process som en jordbruksprodukt genomgår där den produkt som blir resultatet av processen också är en jordbruksprodukt,

4)

företag inom fiskerisektorn: ett företag som bedriver produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter,

5)

fiskeriprodukter: både produkter som fångats till havs och i inlandsvatten och de vattenbruksprodukter som förtecknas i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 (10),

6)

bearbetning och saluföring av en fiskeriprodukt: all verksamhet, inklusive hantering, behandling, produktion och distribution som utförs mellan tidpunkten för landning eller skörd och slutprodukten.

Artikel 3

Stöd av mindre betydelse

1.   Stödåtgärder som uppfyller villkoren i punkterna 2 och 3 i denna artikel skall inte anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 87.1 i fördraget och skall därför inte omfattas av anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

2.   Det totala stöd av mindre betydelse som beviljas ett företag får inte överstiga 3 000 euro under en period av tre år. Detta stödtak skall gälla oberoende av stödets form eller ändamål.

Det ackumulerade belopp som beviljas olika företag inom jordbrukssektorn får inte under någon treårsperiod överskrida det värde som fastställs för varje medlemsstat i bilaga I.

Det ackumulerade stödbelopp som beviljas olika företag inom fiskerisektorn får inte under någon treårsperiod överskrida det värde som fastställs för varje medlemsstat i bilaga II.

3.   Stödtaken i punkt 2 skall uttryckas i form av ett kontantbidrag. Alla siffror som används skall avse bruttobelopp, dvs. belopp före eventuella avdrag för direkt skatt. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet brutto vara lika med stödets bidragsekvivalent.

Stöd som betalas ut i flera omgångar skall räknas om till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att beräkna stödbeloppet i ett mjukt lån skall vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.

Artikel 4

Kumulering och kontroll

1.   En medlemsstat som beviljar stöd av mindre betydelse till ett företag skall upplysa företaget om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse och från företaget inhämta fullständiga uppgifter om övrigt stöd av mindre betydelse som företaget har mottagit under de föregående tre åren.

Medlemsstaten får inte bevilja det nya stödet av mindre betydelse förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under treårsperioden i fråga överstiger något av de stödtak som föreskrivs i artikel 3.2.

2.   Om en medlemsstat har upprättat ett centralt register över stöd av mindre betydelse för jordbruk och fiskeri som innehåller fullständiga uppgifter om samtliga stöd av mindre betydelse som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning och som beviljats av myndigheter i medlemsstaten, skall kravet i punkt 1 första stycket inte längre gälla från den tidpunkt då registret omfattar en period av tre år.

3.   Medlemsstaterna skall föra register över alla uppgifter som rör tillämpningen av denna förordning. Registret skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att villkoren i denna förordning har följts. Registrerade uppgifter om ett enskilt stöd av mindre betydelse skall bevaras under tio år från den dag då det beviljades, och registrerade uppgifter om en stödordning av mindre betydelse under tio år från den dag då det sista enskilda stödet beviljades enligt stödordningen.

Den berörda medlemsstaten skall på skriftlig begäran från kommissionen inom tjugo arbetsdagar, eller inom den längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla upplysningar den anser sig behöva för att bedöma huruvida villkoren i denna förordning har följts, särskilt när det gäller det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som tagits emot av ett företag och av jordbruks- och fiskerisektorn i den berörda medlemsstaten.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning skall gälla för stöd som beviljats före dess ikraftträdande, om det uppfyller samtliga villkor i artiklarna 1 och 3. Stöd som inte uppfyller dessa villkor skall bedömas av kommissionen i enlighet med relevanta rambestämmelser, riktlinjer och meddelanden.

2.   De ordningar för stöd som omfattas av denna förordning skall fortsätta att omfattas av den under en anpassningsperiod på sex månader räknat från den dag som anges i artikel 6 andra stycket.

Under anpassningsperioden får dessa ordningar fortsätta att tillämpas enligt villkoren i denna förordning.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT C 93, 17.4.2004, s. 9.

(3)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.

(4)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(5)  EGT C 232, 12.8.2000, s. 19.

(6)  EGT C 19, 20.1.2001, s. 7.

(7)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1421/2004 (EUT L 260, 6.8.2004, s. 1).

(8)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(9)  Mål C-113/2000 Spanien mot kommissionen, REG 2002, s. I-7601, punkt 73.

(10)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.


BILAGA I

Ackumulerade belopp för jordbruk per medlemsstat i enlighet med artikel 3.2

(EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


BILAGA II

Ackumulerade belopp för fiskeri per medlemsstat i enlighet med artikel 3.2

(EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1861/2004

av den 26 oktober 2004

om handelsnormer för persikor och nektariner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 2200/96 återfinns persikor och nektariner bland de produkter för vilka handelsnormer skall antas. Kommissionens förordning (EG) nr 2335/1999 av den 3 november 1999 om handelsnormer för persikor och nektariner (2) har ändrats vid flera tillfällen och saknar nu den juridiska klarhet som krävs. Förordningen bör följaktligen omarbetas. I detta syfte och för att behålla överskådligheten på den internationella marknaden bör hänsyn tas till normen FN/ECE FFV-26 om saluföring och kontroll av handelskvaliteten på persikor och nektariner som rekommenderas av arbetsgruppen för kvalitetsnormer för jordbruksprodukter som inrättats vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE), samt till samma arbetsgrupps rekommendation om att införa minimikrav beträffande persikors och nektariners mognad.

(2)

Syftet med dessa normer är att avlägsna produkter av otillfredsställande kvalitet från marknaden, att styra produktionen på ett sådant sätt att den uppfyller konsumenternas krav samt att underlätta ett handelsutbyte grundat på sund konkurrens för att på så sätt bidra till att förbättra produktionens lönsamhet.

(3)

Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled. Vid transport över långa sträckor, lagring under en viss tid och olika typer av hantering kan det inträffa att produkterna försämras till följd av sin biologiska utveckling eller sin mer eller mindre begränsade hållbarhet. Hänsyn bör därför tas till sådan försämring när normerna tillämpas i de handelsled som ligger efter avsändningstillfället.

(4)

Eftersom produkter i klass ”Extra” skall vara mycket noggrant sorterade och förpackade bör det för dem endast medges avvikelser i fråga om bristande färskhet och saftspändhet.

(5)

För att inte störa gemenskapens marknad för persikor och nektariner mitt under regleringsåret bör tillämpningen av den här förordningen skjutas upp till den 1 mars 2005.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsnormerna för persikor och nektariner som omfattas av KN-nummer 0809 30 anges i bilagan.

Dessa normer skall tillämpas i samtliga handelsled och i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 2200/96.

I de handelsled som ligger efter avsändningstillfället får dock produkterna i förhållande till de föreskrivna normerna uppvisa en viss bristande färskhet och saftspändhet. Vidare får produkter som klassificerats som andra klasser än klass ”Extra” uppvisa mindre förändringar till följd av sin utveckling och sin mer eller mindre begränsade hållbarhet.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2335/1999 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 281, 4.11.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 907/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 50).


BILAGA

NORMER FÖR PERSIKOR OCH NEKTARINER

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för persikor och nektariner (1) av sorter av Prunus persica Sieb. et Zucc. som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte persikor och nektariner avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som persikor och nektariner skall uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav på kvalitet

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall persikor och nektariner vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Persikorna och nektarinerna skall vara varsamt plockade.

Persikorna och nektarinerna skall ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Minimikrav på mognad

Persikorna och nektarinerna skall vara tillräckligt utvecklade och mogna.

Persikorna och nektarinerna skall ha nått ett sådant utvecklingsstadium och en sådan mognadsgrad att mognadsprocessen kan fortsätta och de kan uppnå en tillfredsställande mognadsgrad. För att uppfylla detta krav skall fruktköttets brytningsindex vara minst 8 brixgrader mätt mitt i fruktköttet vid den största tvärsnittsdiametern och fastheten, mätt med hjälp av en penetrometer med en spets på 8 mm i diameter (0,5 cm2) på två ställen vid den största tvärsnittsdiametern skall vara mindre än 6,5 kg.

C.   Klassificering

Persikor och nektariner indelas i följande tre klasser:

i)

Klass ”Extra”

Persikor och nektariner i denna klass skall vara av högsta kvalitet. De skall ha en form, utveckling och färg som är typisk för sorten och det område där de odlas. De får inte ha några fel, med undantag av mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

ii)

Klass I

Persikor och nektariner i denna klass skall vara av god kvalitet. De skall ha de egenskaper som är typiska för sorten och det område där de odlas. De får dock ha mindre fel i form, utveckling och färg.

Fruktköttet skall vara helt friskt.

Persikor och nektariner som har rämnat i skaftfästet får inte förekomma.

Små ytliga fel som inte försämrar fruktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen får dock förekomma inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 1 cm långa.

Övriga fel får täcka en yta av högst 0,5 cm2.

iii)

Klass II

Denna klass omfattar persikor och nektariner som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Fruktköttet får inte ha några allvarliga fel. Persikor och nektariner som har rämnat i skaftfästet får endast förekomma inom kvalitetstoleranserna.

Ytliga fel får förekomma förutsatt att frukten bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation och om felen ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 2 cm långa.

Övriga fel får täcka en yta av högst 1,5 cm2.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av

omkretsen, eller

den största tvärsnittsdiametern.

Persikor och nektariner skall storlekssorteras efter följande skala:

Diameter

Storlek

(kod)

Omkrets

Minst 90 mm

AAAA

Minst 28 cm

Minst 80 mm men under 90 mm

AAA

Minst 25 cm men under 28 cm

Minst 73 mm men under 80 mm

AA

Minst 23 cm men under 25 cm

Minst 67 mm men under 73 mm

A

Minst 21 cm men under 23 cm

Minst 61 mm men under 67 mm

B

Minst 19 cm men under 21 cm

Minst 56 mm men under 61 mm

C

Minst 17,5 cm men under 19 cm

Minst 51 mm men under 56 mm

D

Minst 16 cm men under 17,5 cm

Frukt i klass ”Extra” skall ha en storlek av minst 17,5 cm (omkrets) eller 56 mm (diameter).

Storlek D (med en diameter på minst 51 mm men under 56 mm och en omkrets på minst 16 cm men under 17,5 cm) är inte tillåten under perioden 1 juli–31 oktober.

Storlekssortering är obligatorisk för alla klasser.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)

Klass ”Extra”

5 % i antal eller vikt av persikor eller nektariner som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)

Klass I

10 % i antal eller vikt av persikor eller nektariner som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)

Klass II

10 % i antal eller vikt av persikor eller nektariner som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp, tydliga stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 % i antal eller vikt av persikor eller nektariner som avviker med högst 1 cm från den storlek som anges på förpackningen om storleken bestäms av omkretsen och med högst 3 mm om storleken bestäms av diametern. För frukt i den minsta klassen skall dock denna tolerans endast gälla för persikor eller nektariner som är högst 6 mm (omkrets) eller 2 mm (diameter) mindre än den minsta tillåtna storleken.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla persikor eller nektariner av samma ursprung, sort, kvalitet, mognadsgrad och storlek, och för Klass ”Extra” skall innehållet även vara enhetligt till färgen.

Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för hela innehållet.

Genom undantag från föregående bestämmelser i den här punkten får produkter som omfattas av den här förordningen blandas i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på högst tre kilo med färsk frukt och färska grönsaker av olika arter, på de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 (2).

B.   Förpackning

Persikor och nektariner skall vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som använts är giftfria.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt skall vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C.   Presentation

Persikor och nektariner får presenteras på ett av följande sätt:

I små förpackningar.

För Klass ”Extra” i ett enda lager, varvid varje frukt skall vara åtskild från övriga frukter.

I klass I och II

i ett eller två lager, eller

i högst fyra lager om frukten är placerad i styva fack vilka är så anordnade att de inte vilar på frukten i det närmast underliggande lagret.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning skall på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar, med undantag av färdigförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som har utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet. Före koden skall det stå ”packare” och/eller ”avsändare” eller motsvarande förkortning.

Enbart för färdigförpackningar: Namn- och adressuppgifter om säljaren som skall vara etablerad i gemenskapen. Dessa uppgifter skall föregås av uppgiften ”packad för” eller motsvarande. I detta fall skall märkningen även omfatta en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren skall tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

”Persikor” eller ”Nektariner” om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Fruktköttets färg.

Sortens namn (frivilligt).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och, eventuellt, odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storleken angiven som minsta och största diameter eller minsta och största omkrets eller i enlighet med de koder som anges i avsnitt III ”Bestämmelser angående storlekssortering”.

Antal frukter (frivilligt).

Lägsta sockerhalt mätt med refraktometer och uttryckt i brixgrader (frivilligt).

Maximal fasthet mätt med penetrometer och uttryckt i kg/0,5 cm2 (frivilligt).

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar skall dock uppgifterna anges på en följesedel som skall fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.


(1)  Normerna gäller alla sorter av Prunus persica Sieb. et Zucc., såväl persikor som nektariner och liknande med fast eller lös kärna och med slätt eller ludet skal.

(2)  EGT L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1862/2004

av den 26 oktober 2004

om handelsnormer för vattenmeloner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996, om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 2200/96 återfinns vattenmeloner bland de produkter för vilka det skall antas handelsnormer. Kommissionens förordning (EG) nr 1093/97 av den 16 juni 1997 om handelsnormer för vattenmeloner (2) har ändrats vid ett flertal tillfällen. Av tydlighetsskäl bör därför förordning (EG) nr 1093/97 upphävas och ersättas med en ny förordning från och med den 1 januari 2005.

(2)

För att behålla överskådligheten på den internationella marknaden bör hänsyn tas till normen FN/ECE FFV-37 om saluföring och kontroll av handelskvaliteten på vattenmeloner som rekommenderas av arbetsgruppen för kvalitetsnormer för jordbruksprodukter som inrättats vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) och till de ändringar som nyligen gjorts av denna norm.

(3)

Syftet med dessa nya normer är att avlägsna produkter av otillfredsställande kvalitet från marknaden, att anpassa produktionen till konsumenternas krav samt att underlätta ett handelsutbyte grundat på sund konkurrens för att på så sätt bidra till att förbättra produktionens lönsamhet.

(4)

Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled. Vid transport över långa sträckor, lagring under en viss tid och olika typer av hantering kan det hända att produkterna försämras till följd av sin biologiska utveckling eller sin mer eller mindre begränsade hållbarhet. Hänsyn bör därför tas till sådan försämring när normerna tillämpas i de handelsled som ligger efter avsändningstillfället.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsnormerna för vattenmeloner som omfattas av KN-nummer 0807 11 anges i bilagan.

Dessa normer skall tillämpas i samtliga handelsled och i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 2200/96.

I de handelsled som ligger efter avsändningstillfället får dock produkterna i förhållande till de föreskrivna normerna uppvisa

a)

en viss bristande färskhet och saftspändhet, och

b)

mindre förändringar till följd av sin utveckling och sin mer eller mindre begränsade hållbarhet.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1093/97 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 158, 17.6.1997, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 907/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 50).


BILAGA

NORMER FÖR VATTENMELONER

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för vattenmeloner av sorter av Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. och Nakai som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte vattenmeloner avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som vattenmeloner skall uppfylla efter iordningställande och packning.

A.   Minimikrav på kvalitet

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall vattenmelonerna vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fasta och tillräckligt mogna, dvs. fruktköttets färg och smak skall motsvara ett stadium av tillräcklig mognad,

ospruckna,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Vattenmelonerna skall ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Minimikrav på mognad

Produkterna skall vara tillräckligt utvecklade och mogna för sin typ. Fruktköttets brytningsindex skall vara minst 8 brixgrader mätt mitt i fruktköttet vid den största diametern.

C.   Klassificering

Vattenmeloner indelas i följande två klasser:

i)

Klass I

Vattenmeloner i denna klass skall vara av god kvalitet. De skall ha de egenskaper som är typiska för sorten.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre färgfel i skalet (frukten får ha en ljusare färg på det ställe där den under utvecklingen har rört vid jorden).

Mindre läkta ytliga sprickor.

Mindre fel i skalet på grund av gnidning eller hantering. Felet i fråga får täcka högst en sextondel av frukten.

Vattenmelonens stjälk får inte vara längre än 5 cm.

ii)

Klass II

Denna klass omfattar vattenmeloner som inte uppfyller kraven för klass I men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel får förekomma förutsatt att vattenmelonerna bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Läkta ytliga sprickor.

Färgfel i skalet (frukten får ha en ljusare färg på det ställe där den under utvecklingen har rört vid jorden).

Lätta stötskador.

Fel i skalet på grund av gnidning eller hantering eller skador orsakade av skadedjur eller sjukdomar. Felet i fråga får täcka högst en åttondel av frukten.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av vikten per styck. Minimivikten är 1 kg.

För vattenmeloner i förpackningar får skillnaden i vikt mellan den lättaste och den tyngsta frukten i en förpackning inte vara större än 2 kg, eller 3,5 kg när den lättaste frukten väger 6 kg eller mer.

Denna enhetlighet är inte obligatorisk för vattenmeloner i lös vikt.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning (eller parti om det rör sig om lös vikt) medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)

Klass I

10 % i antal eller vikt av vattenmeloner som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)

Klass II

10 % i antal eller vikt av vattenmeloner som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter som är angripna av röta eller har annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 % i antal eller vikt av vattenmeloner som inte uppfyller storlekskraven, men som väger 1 kg mer eller mindre än vad som anges för den angivna storleken.

Toleranserna får aldrig omfatta vattenmeloner som väger mindre än 800 g.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning (eller parti om det rör sig om lös vikt) skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla vattenmeloner av samma ursprung, sort och kvalitet.

Den synliga delen av förpackningens innehåll (eller partiets innehåll om det rör sig om lös vikt) skall vara representativ för hela innehållet.

I klass I skall dessutom vattenmelonerna ha enhetlig färg och form.

Genom undantag från bestämmelserna ovan i den här punkten får produkter som omfattas av den här förordningen blandas i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på högst tre kilo med färsk frukt och färska grönsaker av olika sorter, på de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 (1).

B.   Förpackning

Vattenmeloner skall vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t. ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt skall vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

Förpackningarna (eller partiet om det rör sig om lösvikt) får inte innehålla främmande beståndsdelar.

Vattenmeloner som transporteras i lös vikt skall hållas skilda från fordonets golv och väggar med hjälp av lämpliga skyddsmaterial som skall vara nya och rena och som inte överför onormal smak eller lukt.

C.   Presentation

Vattenmelonerna får presenteras på följande sätt:

I förpackningar, även i lådor med stor volym.

I lös vikt (lastade direkt i ett transportfordon).

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning skall på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar skall dock uppgifterna anges på en följesedel som skall fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

Om vattenmelonerna transporteras i lös vikt (lastade direkt i ett transportfordon) skall uppgifterna i fråga framgå av en följesedel som placeras synligt inuti fordonet.

För denna typ av presentation behöver storleken inte anges.

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter kan ersättas med följande:

På alla förpackningar, utom färdigförpackade produkter: den kod som packaren och/eller avsändaren har fått officiellt utfärdad eller godkänd. Före koden skall det stå ”packare” och/eller ”avsändare” (eller motsvarande förkortning).

Enbart på färdigförpackade produkter: namn- och adressuppgifter om säljaren, som skall vara etablerad i gemenskapen. Dessa uppgifter skall föregås av ”packad för” (eller motsvarande). I detta fall skall märkningen även omfatta en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren skall tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

”Vattenmeloner” om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Sortens namn (frivilligt).

Fruktköttets färg, om den inte är röd.

”Utan kärnor” om så är fallet (2).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass

Storlek (om produkten är storlekssorterad) uttryckt i minimi- eller maximivikt

Antal frukter (frivilligt)

Nettovikt (frivilligt)

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)


(1)  EGT L 7, 11.1.2003, s. 65.

(2)  Vattenmeloner utan kärnor kan innehålla underutvecklade kärnor och, ibland, utvecklade kärnor.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1863/2004

av den 26 oktober 2004

om handelsnormer för odlad svamp

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Odlad svamp tillhör de produkter för vilka handelsnormerna i bilaga I till förordning (EG) nr 2200/96 gäller. Kommissionens förordning (EG) nr 982/2002 av den 7 juni 2002 om handelsnormer för odlad svamp (2) har ändrats flera gångar. Av tydlighetsskäl bör därför förordning (EG) nr 982/2002 upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

För att behålla överskådligheten på den internationella marknaden bör hänsyn tas till normen FN/ECE FFV-24 om handel med odlad svamp och kontroll av deras handelskvalitet (Agaricus), som rekommenderas av den arbetsgrupp för kvalitetsnormer för jordbruksprodukter som har inrättats vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE).

(3)

Syftet med de nya normerna är att avlägsna produkter av otillfredsställande kvalitet från marknaden, att anpassa produktionen till konsumenternas krav samt att underlätta ett handelsutbyte grundat på sund konkurrens för att man på så sätt skall kunna bidra till att förbättra produktionens lönsamhet.

(4)

Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled. Vid transport över långa sträckor, lagring under en viss tid och olika typer av hantering kan det inträffa att produkterna försämras till följd av sin biologiska utveckling eller sin mer eller mindre begränsade hållbarhet. Hänsyn bör därför tas till sådan försämring när normerna tillämpas i de handelsled som ligger efter avsändningstillfället.

(5)

Eftersom produkter i klass ”Extra” skall vara mycket noggrant sorterade och förpackade bör för dem avvikelser endast medges i fråga om bristande färskhet och saftspändhet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsnormerna för odlad svamp enligt KN-nummer 0709 51 00 anges i bilagan.

Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled och i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 2200/96.

I de handelsled som ligger efter avsändningstillfället får dock produkterna i förhållande till de föreskrivna normerna uppvisa

a)

en viss bristande färskhet och saftspändhet,

b)

mindre förändringar till följd av sin utveckling och mer eller mindre begränsade hållbarhet, dock inte om de klassificeras som klass ”Extra”.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 982/2002 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 150, 8.6.2002, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 907/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 50).


BILAGA

HANDELSNORMER FÖR ODLAD SVAMP (Agaricus)

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för odlad svamp (fruktkroppar) av sorter av Agaricus (syn. Psalliota), avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte odlad svamp avsedd för industriell bearbetning.

Den odlade svampen delas upp i handelstyper och främst i följande två grupper:

Icke-avskuren svamp, dvs. den nedre delen av foten är inte avskuren.

Avskuren svamp, dvs. den nedre delen av foten är avskuren.

Inom de båda grupperna görs åtskillnad mellan olika på varandra följande utvecklingsstadier:

Svampar med knuten hatt (eller en liknande benämning), dvs. svampar med helt knuten hatt.

Svampar med intakt hinna, dvs. hatten och foten förbinds av en hinna.

Svampar med öppen hatt (horisontell eller platt, hattens kanter skall vara svagt böjda neråt).

Svampar med platt hatt, dvs. hatten är helt öppen (hattens kanter får emellertid varken vara för inåt- eller bakåtböjda uppåt).

Svampen delas vidare upp efter följande två färgtyper:

”Vit”.

”Brun”.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som odlad svamp skall uppfylla efter iordningställande och packning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall odlade svampar vara

hela, på avskuren svamp skall snittet vara rent,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta, ha starkt brunfärgad fot eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, dvs. praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar, förutom täckjorden,

färska till utseendet, dvs. hänsyn måste tas till skivornas typiska färg hos den aktuella sorten eller handelstypen,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Den odlade svampen skall vara så utvecklad och i ett sådant tillstånd att

den tål transport och hantering, samt

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Odlad svamp indelas i de tre klasser som anges nedan.

i)

Klass ”Extra”

Odlad svamp i denna klass skall vara av högsta kvalitet. Den skall vara sorttypisk till form, utseende, utveckling och färg. Den skall vara välformad.

Den får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel, förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

På avskuren svamp skall snittet i görligaste mån ligga i en rät vinkel mot längdaxeln.

Den odlade svampen skall praktiskt taget vara fri från täckjord. Hel svamp får emellertid ha täckjord på foten.

ii)

Klass I

Odlad svamp i denna klass skall vara av god kvalitet. Den skall vara sorttypisk till form, utseende, utveckling och färg.

Den får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre färgfel.

Mindre, ytliga stötskador.

Smärre täckjordrester. Hel svamp får ha täckjord på foten.

På avskuren svamp skall snittet i görligaste mån ligga i en rät vinkel mot längdaxeln.

iii)

Klass II

Denna klass omfattar odlad svamp som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel får förekomma förutsatt att den odlade svampen bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Färgfel.

Mindre stötskador.

Fot med viss kvalitetsförsämring.

Viss inre fuktighet i foten.

Missfärgade hinnor.

Ihålig fot.

Täckjordrester. Hel svamp får ha täckjord på foten.

III.   BESTÄMMELSER OM STORLEKSSORTERING

Odlad svamp storlekssorteras efter hattens diameter och fotens längd i enlighet med följande specifikationer:

Minimistorlek

Hattens diameter skall vara minst 15 mm för knuten svamp, svamp med intakt hinna och öppen svamp och minst 20 mm för platt svamp.

Fotens längd

Fotens längd mäts

på öppna svampar och platta svampar från skivorna på hattens undersida, och

på knutna svampar från hinnan.

Det är obligatoriskt att storlekssortera odlad svamp i klassen ”Extra” i enlighet med nedanstående tabell. Svamp i klasserna I och II skall följa den angivna storleksskalan då den märks med begreppen ”små”, ”medelstora” och ”stora”.

Knuten svamp, svamp med intakt hinna och öppen svamp

Hattens diameter

Fotens maximilängd

Storlek

Största tillåtna variation i diameter

Avskuren svamp

Icke-avskuren svamp

Små

15–45 mm

Hälften av hattens diameter

Två tredjedelar av hattens diameter

Medelstora

30–65 mm

Stora

50 mm och större


Svamp med öppen hatt

Hattens diameter

Fotens maximilängd

Storlek

Största tillåtna variation i diameter

Avskuren svamp

Icke-avskuren svamp

Små

20–55 mm

Två tredjedelar av hattens diameter

Stora

50 mm och större

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den aktuella klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)

Klass ”Extra”

5 % i antal eller vikt av odlad svamp som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)

Klass I

10 % i antal eller vikt av odlad svamp som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)

Klass II

10 % i antal eller vikt av odlad svamp utan fot och 10 % i antal eller vikt av odlad svamp som av andra skäl inte uppfyller kraven för klassen och minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Särskilda toleranser för olika utvecklingsstadier

i)

Klass ”Extra”

Sammanlagt 5 % i antal eller vikt av odlad svamp på det föregående och det efterföljande utvecklingsstadiet är tillåtet.

ii)

Klass I

Sammanlagt 10 % i antal eller vikt av odlad svamp på det föregående och det efterföljande utvecklingsstadiet är tillåtet.

iii)

Klass II

Odlad svamp i olika utvecklingsstadier får blandas i en och samma förpackning. Om det anges utvecklingsstadium, är sammanlagt högst 25 % i antal eller vikt av odlad svamp på det föregående och det efterföljande utvecklingsstadiet tillåtet.

C.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 % i antal eller vikt av odlad svamp som inte uppfyller storlekskraven.

V.   BESTÄMMELSER OM PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla odlad svamp av samma ursprung, sort, utvecklingsstadium (om inte annat följer av bestämmelserna i IV.B ovan), kvalitet och storlek (om storlekssorterad).

Förpackningar innehållande högst 1 kg odlad svamp får innehålla svamp av olika färg, på villkor att svampen är av enhetlig kvalitet, enhetligt utvecklingsstadium, enhetlig storlek (vid storlekssortering) och av enhetligt ursprung för var och en av färgerna.

Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för det samlade innehållet.

Genom avvikelse från ovanstående bestämmelser i denna punkt får de produkter som omfattas av denna förordning, på de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 (1), blandas med olika arter av frukt och grönsaker i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på upp till 3 kg.

B.   Förpackning

Den odlade svampen skall vara förpackad så att produkten ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och av en kvalitet som inte orsakar yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t.ex. papper eller märken, med handelsmässiga upplysningar om trycket eller märkningen har utförts med giftfri trycksvärta eller giftfritt lim.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt skall vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

Förpackningen får inte innehålla främmande beståndsdelar, inbegripet onödigt mycket täckjord.

VI.   BESTÄMMELSER OM MÄRKNING

Varje förpackning skall på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som har utfärdats eller godkänts av ett officiellt organ och som föregås av uppgiften ”packare och/eller avsändare” eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn på och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter skall föregås av uppgiften ”packad för” eller likvärdig uppgift. I detta fall skall det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren skall tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

Om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan:

”Odlad svamp”.

”Avskuren” eller ”icke-avskuren”.

”Färg” om annan än vit.

Utvecklingsstadium (frivillig uppgift).

När det gäller detaljhandelsförpackningar som innehåller svampar med olika färg, uppgift om de olika färgerna.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och, valfritt, odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

När det gäller detaljhandelsförpackningar som innehåller svampar med olika färg och olika ursprung skall ursprungslandet anges intill uppgiften om färg.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek (vid storlekssortering) uttryckt som maximi- och minimidiameter för hatten eller uttryckt med begreppen ”små”, ”medelstora” eller ”stora”.

Nettovikt.

E.   Officiellt kontrollmärke (valfritt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Kollina i fråga får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om kollina är lastade på pallar skall dock uppgifterna anges på en följesedel som skall fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.


(1)  EGT L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1864/2004

av den 26 oktober 2004

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 15.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt det jordbruksavtal (2) som ingicks inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar åtog sig gemenskapen att på vissa villkor och från och med den 1 juli 1995 öppna gemenskapstullkvoter för konserverad svamp av släktet Agaricus spp. som omfattas av KN-numren 0711 90 40, 2003 10 20 och 2003 10 30.

(2)

Villkoren för förvaltning av dessa kvoter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 av den 6 september 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp av släktet Agaricus  (3). Mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av den förordningen verkar det vara nödvändigt att ändra vissa av de nuvarande villkoren för att förenkla och förtydliga systemet. Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att upphäva förordning (EG) nr 2125/95 och ersätta den med en ny förordning som börjar tillämpas den 1 januari 2005.

(3)

Det bör säkerställas att övergången mellan de två systemen sker så smidigt som möjligt. Därför bör vissa av tillämpningsföreskrifterna för kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 och de traditionella importkalendrarna behållas.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4) ändras Kombinerade nomenklaturen för vissa frukter och grönsaker och bearbetade produkter av frukt och grönsaker, framför allt för viss konserverad svamp av släktet Agaricus.

(5)

I protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Rumänien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden, som godkänns genom rådets beslut 2003/18/EG (5), fastställs villkoren för import till gemenskapen av viss konserverad svamp av släktet Agaricus med ursprung i Rumänien.

(6)

I protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Bulgarien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden, som godkänns genom rådets beslut 2003/286/EG (6), fastställs villkoren för import till gemenskapen av viss konserverad svamp av släktet Agaricus med ursprung i Bulgarien.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av resultatet av förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 i GATT (1994) och för att upprätthålla den traditionella handeln och samtidigt se till att gemenskapsmarknaden fortsätter att vara öppen för leveranser från nya tredjeländer bör den kvantitet konserverad svamp av släktet Agaricus som importeras till gemenskapen inom systemet för tullkvoter fastställas med hänsyn till de förmåner som fastställs i Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien. Därför bör de kvantiteter som tilldelas andra tredjeländer än Bulgarien och Rumänien klart skiljas från de kvantiteter som tilldelas Bulgarien och Rumänien. Med hänsyn till de senaste årens användning av den reserv som upprättas enligt förordning (EG) nr 2125/95, bör denna inbegripas i den kvantitet som tilldelas Kina, för att undvika störningar i handeln med detta leverantörsland.

(8)

Det bör antas bestämmelser för att möjliggöra en effektiv fördelning av gemenskapens tullkvoter för konserverad svamp ett visst år. För att undvika att gemenskapens handel med tredjeländer störs, bör dessa bestämmelser grundas på de uppgifter som finns tillgängliga efter de första sex månaderna varje år.

(9)

Det bör fastställas föreskrifter för att säkerställa att hela tullavgiften enligt Gemensamma tulltaxan tas ut för de kvantiteter som överskrider tullkvoterna. Dessa föreskrifter bör omfatta utfärdandet av licenser i slutet av en period under vilken kvantiteterna kontrolleras och de nödvändiga anmälningarna görs av medlemsstaterna. Dessa bestämmelser bör antingen komplettera eller medge undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7).

(10)

Det bör även fortsättningsvis finnas ett tillräckligt utbud av de aktuella produkterna till stabila priser på gemenskapsmarknaden, samtidigt som man måste undvika onödiga marknadsstörningar i form av kraftiga prisvariationer och negativa effekter på gemenskapsproducenterna. Därför bör konkurrensen mellan importörer uppmuntras i högre grad och importörernas administrativa bördor minskas.

(11)

Det bör skiljas mellan traditionella importörer och nya importörer, vilket är av intresse både för de nuvarande importörerna, som normalt sett importerar stora kvantiteter av de aktuella produkterna, och för nya importörer på marknaden, som också bör få en rimlig chans att ansöka om licenser för kvantiteter konserverad svamp inom ramen för tullkvoter. En tydlig definition av dessa två kategorier av importörer bör fastställas, liksom vissa kriterier för de sökandes status och utnyttjandet av de licenser som utfärdats.

(12)

Det är lämpligt att fastställa fördelningen mellan importörskategorierna på grundval av de kvantiteter som i praktiken importerats och inte på grundval av utfärdade licenser. Många års erfarenhet från genomförandet av det nuvarande systemet visar dock att det inte är meningsfullt att fortsätta att fördela kvoter mellan traditionella och nya importörer när det gäller Bulgarien och Rumänien, eftersom gemenskapens efterfrågan på konserverad svamp från dessa länder fortfarande är klart mindre än kvotkvantiteterna.

(13)

Vissa begränsningar bör fastställas för licensansökningar för import av konserverad svamp från andra tredjeländer än Bulgarien och Rumänien som lämnas in av de olika kategorierna av importörer. Det krävs sådana begränsningar, dels för att se till att konkurrensen mellan importörer upprätthålls, dels för att alla importörer som verkligen bedriver handel på marknaden för frukt och grönsaker skall få möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer och för att ingen enskild importör skall kunna kontrollera marknaden.

(14)

För att förbättra och förenkla förvaltningen av tullkvoterna för konserverad svamp bör tydliga bestämmelser fastställas om datum och förfaranden för inlämning av licensansökningar och för de behöriga myndigheternas utfärdande av licenser i medlemsstaterna.

(15)

För att minska den administrativa bördan för importörerna bör licensansökningarna endast lämnas in i den medlemsstat där importören är införd i ett handelsregister.

(16)

Åtgärder måste även vidtas för att så långt som möjligt förhindra ansökningar om licenser i spekulationssyfte, vilket kan leda till att tullkvoterna inte utnyttjas till fullo. På grund av den berörda produktens beskaffenhet och värde bör en säkerhet ställas för varje ton (avrunnen nettovikt) för vilket en ansökan om importlicens lämnats in, enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2001. Denna säkerhet bör vara tillräckligt hög för att motverka ansökningar i spekulationssyfte, men inte så hög att den motverkar ansökningar från aktörer som verkligen bedriver handel med bearbetade produkter av frukt och grönsaker. Det lämpligaste objektiva kriteriet för fastställande av säkerheten är en gräns på 2 % av den genomsnittliga tilläggstullen för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus spp. som nu omfattas av KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30.

(17)

För att importörerna skall kunna tillgodose efterfrågan på marknaden för konserverad svamp och snabbt kunna reagera på marknadsvillkorens utveckling, bör de ges möjlighet att hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna begära att en inlämnad licensansökan annulleras, om det utfärdas licens för en mindre kvantitet än den som ansökan avsåg.

(18)

För att säkerställa ett korrekt utnyttjande av kvoter, bör medlemsstaterna regelbundet anmäla de kvantiteter för vilka de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har utfärdat licenser som importörerna inte har använt. Vid beräkningen av de kvantiteter för vilka det utfärdas licenser bör hänsyn tas till de licensansökningar som importörerna vill annullera.

(19)

När det gäller förvaltningen av tullkvoter för konserverad svamp bör importörer som lämnar in ansökningar om licenser till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten, till dessa ansökningar foga en deklaration om att de erkänner och följer de begränsningar som fastställs i den här förordningen. För att förhindra att systemet missbrukas bör medlemsstaterna ges viss handlingsfrihet att införa påföljder för importörer som lämnar in falska, missledande eller felaktiga ansökningar och/eller deklarationer till de behöriga myndigheterna.

(20)

Övergångsbestämmelser bör antas för att importörer från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) skall kunna omfattas av den här förordningen.

(21)

Villkor bör fastställas för att under 2005 och 2006 säkerställa att det görs en åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och nya importörer i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 och å andra sidan traditionella importörer och nya importörer i den nya medlemsstaterna.

(22)

Vissa övergångsbestämmelser och villkor för 2004 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 359/2004 av den 27 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (8). Dessa övergångsbestämmelser kommer inte att vara tillämpliga efter den 31 december 2004. Den förordningen bör därför upphävas från och med den 1 januari 2005.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för produkter beredda av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter och gällande tullar

1.   Härmed införs ett system med tullkvoter för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus med KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30 (nedan kallad ”konserverad svamp”) på de villkor som fastställs i den här förordningen. I bilaga I anges kvantiteten för de olika tullkvoterna och den period under vilken de gäller.

2.   Den tillämpliga tullsatsen skall vara 12 % av värdet för produkter med KN-nummer 0711 51 00 (löpnummer 09.4062) och 23 % för produkter med KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30 (löpnummer 09.4063).

En enda tullsats på 8,4 % skall emellertid tillämpas på produkter med ursprung i Rumänien (löpnummer 09.4726), och för produkter med ursprung i Bulgarien (löpnummer 09.4725) skall ingen tullavgift tas ut.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

2.

andra länder: andra tredjeländer än Kina, Bulgarien och Rumänien,

3.

behöriga myndigheter: det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av den här förordningen,

4.

referenskvantitet: den maximala kvantitet (avrunnen nettovikt) konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som importerats av en traditionell importör under ett av de tre senaste kalenderåren. Vid beräkningen av referenskvantiteten tas inte hänsyn till import av konserverad svamp med ursprung i de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

Artikel 3

Kategorier av importörer

1.   Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de beviljades licenser i enlighet med förordning (EG) nr 2125/95 eller den här förordningen, under vart och ett av de tre föregående kalenderåren,

b)

de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp till gemenskapen,

c)

de under året före ansökan till gemenskapen importerade och/eller till någon plats utanför gemenskapen exporterade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

2.   Med ”nya importörer” skall avses andra importörer än de som avses i punkt 1, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, enskilda eller grupper som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen har importerat och/eller till någon plats utanför gemenskapen har exporterat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96. Att detta krav har uppfyllts skall bekräftas av registrering i medlemsstatens handelsregister eller något annat bevis som godtas av medlemsstaten, och av bevis på att import och/eller export skett.

Artikel 4

Uppvisande av importlicens

För all import till gemenskapen inom ramen för de tullkvoter som avses i artikel 1 skall en importlicens uppvisas (nedan kallad ”licens”) som utfärdats i enlighet med den här förordningen.

Artikel 5

Licensansökningar och licenser

1.   Om inte annat följer av den här förordningen, skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 tillämpas.

2.   Licenserna skall vara giltiga i nio månader från och med den faktiska utfärdandedagen såsom denna definieras i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, dock längst till och med den 31 december det aktuella året.

3.   Säkerheten enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 40 euro per ton (avrunnen nettovikt).

4.   I fält 8 i licensansökan och licensen skall ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss. Licensen skall endast vara giltig för import med ursprung i nämnda länder.

5.   I fält 24 i licensen skall någon av uppgifterna i bilaga II anges.

6.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av importlicenserna inte överlåtas.

7.   Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas.

8.   Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte överstiga den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. I detta syfte skall siffran ”0” anges i licensens fält 19.

Artikel 6

Tilldelning av totala kvantiteter till traditionella och nya importörer

1.   Den totala kvantitet som tilldelas Kina och andra länder enligt bilaga I skall fördelas på följande sätt:

a)

95 % till traditionella importörer.

b)

5 % till nya importörer.

2.   När det gäller import med ursprung i Kina och andra länder och om den ena av kategorierna av importörer under den andra sexmånadersperioden räknat från kalenderårets början inte till fullo har utnyttjat den kvantitet som tilldelats, skall återstoden tilldelas den andra kategorin.

3.   Den totala kvantitet som tilldelas Bulgarien och den totala kvantitet som tilldelas Rumänien, enligt bilaga I, skall fördelas utan att det görs någon åtskillnad mellan traditionella och nya importörer.

4.   När det gäller import med ursprung i Kina och andra länder skall antingen ”traditionell importör” eller ”ny importör” anges i fält 20 i licensansökan

Artikel 7

Begränsningar för licenser som lämnas in av olika importörer

1.   Den totala kvantitet (avrunnen nettovikt) som omfattas av de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som lämnats in av en traditionell importör får under den första eller andra sexmånadersperioden av kalenderåret inte överstiga 75 % av referenskvantiteten.

2.   Den totala kvantiteten (avrunnen nettovikt) i de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som lämnats in av en ny importör får under den första eller andra sexmånadersperioden av kalenderåret inte överstiga 1 % av den sammanlagda kvantiteten i de tullkvoter som tilldelats Kina och andra länder enligt bilaga I till den här förordningen.

Artikel 8

Importörers inlämning av licensansökan

1.   Licensansökningar får endast lämnas in av importörer.

Licensansökningar får endast lämnas in hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där sökanden är registrerad.

Som underlag för licensansökningarna skall importörer, framför allt traditionella importörer, lämna den information som krävs för att de behöriga myndigheterna i de aktuella medlemsstaterna på ett tillfredsställande sätt skall kunna kontrollera att de villkor som anges i artikel 3 är uppfyllda.

När nya importörer beviljats licenser enligt förordning (EG) nr 2125/95 eller den här förordningen under föregående kalenderår, skall de också lämna bevis för att minst 50 % av den kvantitet som de tilldelats verkligen har övergått till fri omsättning i gemenskapen.

2.   Importörer skall lämna in sina licensansökningar under de fem första arbetsdagarna i januari och/eller under de fem första arbetsdagarna i juli.

3.   Importörer skall till sin licensansökan foga en deklaration om att de erkänner och uppfyller bestämmelserna i artikel 7.

Deklarationerna skall undertecknas av importören som bekräftelse på att uppgifterna är korrekta.

Artikel 9

Anmälan av licensansökningar

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka licensansökningar har lämnats in enligt följande:

a)

När det gäller ansökningar som lämnats in i januari, den sjunde arbetsdagen i januari.

b)

När det gäller ansökningar som lämnats in i juli, den sjunde arbetsdagen i juli.

Anmälningarna skall innehålla uppgifter för de olika produkterna, enligt Kombinerade nomenklaturen, och de olika ursprungen. När det gäller import med ursprung i Kina och/eller andra länder skall det i anmälningarna också ges separata siffror för de kvantiteter av varje produkt som traditionella respektive nya importörer har lämnat in ansökningar för.

Anmälningarna skall göras på elektronisk väg i enlighet med den förlaga som kommissionen i detta syfte har överlämnat till medlemsstaterna.

Artikel 10

Utfärdande av licenser

1.   Om inte annat följer av punkt 2 skall licenserna utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna den sjunde arbetsdagen efter dagen för anmälan enligt artikel 9.

2.   Om det i januari och/eller juli konstateras att de kvantiteter som det lämnats in ansökningar för överskrider den tillgängliga kvantiteten, skall kommissionen genom en förordning besluta om en enhetlig procentsats för nedsättning som skall tillämpas på de aktuella licensansökningarna och om nödvändigt avbryta utfärdandet av licenser för senare ansökningar.

I sådana fall skall licenser utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna den tredje arbetsdagen efter det att den förordning som avses i första stycket har trätt i kraft.

Artikel 11

Återtagande av ansökningar

Om en licens har utfärdats för en mindre kvantitet än vad licensansökan avsåg enligt artikel 10.2, får importören begära att de behöriga myndigheterna annullerar licensansökan inom tre arbetsdagar efter det att den förordning som antas enligt artikel 10.2 trätt i kraft. Vid en sådan annullering skall hela säkerheten frisläppas omedelbart.

Artikel 12

Information om utnyttjande av kvoter

På lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt skall kommissionen regelbundet meddela medlemsstaterna i vilken omfattning kvoterna utnyttjats.

Artikel 13

Anmälan av outnyttjade licenser

Medlemsstaterna skall så snart som möjligt informera kommissionen om de kvantiteter för vilka deras behöriga myndigheter utfärdat importlicenser som inte utnyttjats av importörerna. Vid beräkningen av de kvantiteter för vilka det utfärdats licenser skall hänsyn tas till återtagande av licensansökningar enligt artikel 11.

De anmälningar som avses i första stycket skall göras på elektronisk väg i enlighet med den förlaga som kommissionen i detta syfte har överlämnat till medlemsstaterna.

Artikel 14

Tillämpliga internationella åtaganden

1.   Konserverad svamp med ursprung i Bulgarien och Rumänien skall övergå till fri omsättning i gemenskapen i enlighet med protokollen om anpassning av respektive handelsaspekter i Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien.

2.   Konserverad svamp med ursprung i Kina skall införas till och övergå till fri omsättning i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 55–65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (9).

3.   De myndigheter som är behöriga att utfärda ursprungsintyg för konserverad svamp med ursprung i Kina anges i bilaga III.

Artikel 15

Ändring av licenser

1.   Innehavaren av en licens skall ha rätt att begära en ändring av det KN-nummer för vilket en licens har utfärdats, under förutsättning

a)

att det nya KN-nummer som begärs anges i artikel 1.1,

b)

att ansökan lämnas till de behöriga myndigheter som har utfärdat originallicensen och att originallicensen och eventuella utdrag ur den bifogas.

2.   I de fall som avses i punkt 1 skall de behöriga myndigheter som har utfärdat originallicensen behålla denna tillsammans med alla eventuella utdrag och utfärda en ersättningslicens och, i tillämpliga fall, ett eller flera utdrag ur ersättningslicensen.

3.   Ersättningslicensen och, i tillämpliga fall, utdragen skall

a)

utfärdas för en kvantitet som får uppgå till högst den maximikvantitet som är disponibel enligt den licens eller det utdrag som ersätts,

b)

i fält 20 innehålla nummer och datum för den licens eller det utdrag som ersätts,

c)

i fälten 13–15 innehålla uppgifter om den nya produkten i fråga,

d)

i fält 16 innehålla det nya KN-numret,

e)

i de övriga fälten innehålla samma uppgifter som den licens eller det utdrag som ersätts, särskilt samma dag för giltighetstidens utgång.

4.   Medlemsstaterna skall på elektronisk väg utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella ersättningslicenser som utfärdats.

Artikel 16

Påföljder för importörer

1.   Om det konstateras att ansökningar och/eller deklarationer som en importör lämnat in till de behöriga myndigheterna i en medlemsstat är falska, missledande eller felaktiga, och detta inte uppenbart beror på ett misstag, skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utesluta importören från systemet med licensansökningar under de två sexmånadersperioder som följer på detta konstaterande.

2.   Medlemsstaterna får anta ytterligare nationella bestämmelser om inlämning av licensansökningar till de behöriga myndigheterna och besluta om påföljder som står i proportion till hur allvarliga oriktigheterna är för importörer som är momsregistrerade på deras nationella territorium.

Artikel 17

Adminstrativt samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att etablera ett administrativt samarbete för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs.

Artikel 18

Övergångsåtgärder för åren 2005 och 2006

Genom undantag från artikel 3 skall följande definitioner gälla under 2005 och 2006 endast i de nya medlemsstaterna:

1.

Med ”traditionella importörer” skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp som inte hade sitt ursprung i de nya medlemsstaterna eller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004,

b)

de dessutom under det föregående kalenderåret importerade och/eller exporterade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96,

c)

den import som avses i a och b skedde till den nya medlemsstat där den berörda importören har sitt huvudkontor,

d)

den export som avses i b skedde till andra platser än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

2.

Med ”nya importörer” skall avses andra importörer än traditionella importörer i den mening som avses i punkt 1, som är handelsmän, fysiska eller juridiska personer, enskilda eller grupper och som kan bevisa att

a)

de från eller till andra länder än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 importerade eller exporterade minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 under vart och ett av de två föregående kalenderåren,

b)

den import som avses i a skedde till den nya medlemsstat där den berörda importören har sitt huvudkontor,

c)

den export som avses i a skedde till andra platser än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

Artikel 19

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2125/95 och (EG) nr 359/2004 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2005.

Hänvisningarna till de upphävda förordningarna skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 212, 7.9.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2004 (EUT L 80, 18.3.2004, s. 20).

(4)  EGT L 279, 23.10.2001, s. 1.

(5)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.

(6)  EUT L 102, 24.4.2003, s. 60.

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 25).

(8)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 11.

(9)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Kvantitet och giltighetsperiod för de kvoter som avses i artikel 1.1 (ton avrunnen nettovikt)

Leverantörsland

1 januari–31 december varje år

Bulgarien

2 875 (1)

Rumänien

500

Kina

23 750

Andra länder

3 290


(1)  Från och med den 1 januari 2006 skall Bulgariens kvot ökas med 250 ton varje år.


BILAGA II

Uppgifter enligt artikel 5.5

—   spanska: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   tjeckiska: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   danska: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   tyska: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estniska: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   grekiska: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   engelska: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   franska: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italienska: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lettiska: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litauiska: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   ungerska: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltesiska: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   nederländska: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polska: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugisiska: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovakiska: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovenska: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finska: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   svenska: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


BILAGA III

Förteckning över kinesiska myndigheter som är behöriga att utfärda de ursprungsintyg som avses i artikel 14.3.

”General Administration of Quality Supervision”

Folkrepubliken Kinas ”Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau” i:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1865/2004

av den 27 oktober 2004

om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i oktober 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT, artikel XXIV.6, avslutats (1),

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som lämnats in under de första tio arbetsdagarna i oktober 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98 och anmäls till kommissionen gäller att importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits med en nedsättning enligt de procentsatser som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   I bilagan anges slutlig procentsats som gäller för 2004 för varje berörd kvot.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2296/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 35).


BILAGA

Procentsatser för nedsättning som skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökan ingivits under delkvoten för oktober 2004 och som gäller för 2004:

a)   Helt eller delvis slipat ris som omfattas av KN-nummer 1006 30

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen oktober 2004

Slutlig procentsats som gäller för kvoten 2004

Amerikas förenta stater

99,63

Thailand

0 (1)

93,14

Australien

100

Andra ursprung

100


b)   Ris som endast är befriat från ytterskalet och som omfattas av KN-nummer 1006 20

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen oktober 2004

Slutlig procentsats som gäller för kvoten 2004

Amerikas förenta stater

94,90

Thailand

99,72

Australien

3,32

Andra ursprung

100


c)   Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00

Ursprung

Slutlig procentsats som gäller för kvoten 2004

Thailand

68,37

Australien

6,81

Guyana

0

Amerikas förenta stater

25

Andra länder

34,36


(1)  Utfärdande av importlicens för den kvantitet för vilken ansökan ingivits.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

28.10.2004   

SV XM XM XM

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/41


RÅDETS BESLUT

av den 11 maj 2004

om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén

(2004/734/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning samt om anpassningarna av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, särskilt artiklarna 15 och 49 i denna,

med beaktande av rådets beslut av den 22 januari 2002 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén (1),

med beaktande av förslagen från regeringarna i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

och av följande skäl:

(1)

Vid Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning bör Regionkommittén kompletteras genom utnämning av 95 ledamöter och 95 suppleanter som företrädare för de nya medlemsstaternas regionala och lokala organ.

(2)

Kommittén skall bestå av företrädare för regionala och lokala organ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

För perioden till och med den 25 januari 2006 utses följande ledamöter och suppleanter i Regionkommittén:

Till ledamöter de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga I till detta beslut.

Till suppleanter de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga II till detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2004.

På rådets vägnar

C. McCREEVY

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.


LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

 

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

 

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

 

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

 

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

 

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

 

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

 

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

 

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

 

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

 

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

 

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

 

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

 

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

 

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

 

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

 

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

 

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

 

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

 

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

 

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

 

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

 

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

 

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

 

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

 

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

 

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

 

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

 

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

 

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

 

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

 

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

 

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

 

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

 

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

 

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

 

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

 

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

 

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

 

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

 

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

 

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

 

BOR Imre

Member of local government, Paks

 

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

 

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

 

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

 

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

 

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

 

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

 

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

 

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

 

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

 

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

 

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

 

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

 

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

 

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

 

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

 

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

 

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

 

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

 

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

 

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

 

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

 

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

 

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

 

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

 

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

 

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

 

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

 

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

 

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

 

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

 

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

 

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

 

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

 

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

 

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

 

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

 

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

 

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

 

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

 

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

 

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

 

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

 

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

 

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

 

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

 

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

 

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

 

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

 

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

 

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

 

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

 

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

 

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

 

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

 

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

 

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

 

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

 

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

 

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

 

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

 

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

 

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

 

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

 

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

 

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

 

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

 

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

 

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

 

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

 

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

 

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

 

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

 

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

 

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

 

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

 

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

 

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

 

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

 

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

 

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

 

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

 

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

 

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

 

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

 

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

 

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

 

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

 

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

 

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

 

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

 

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

 

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

 

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

 

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

 

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

 

MÁTIS András

Mayor of Szirák

 

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

 

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

 

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

 

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

 

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta‘ Local Council

 

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

 

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

 

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

 

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

 

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

 

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

 

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

 

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

 

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

 

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

 

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

 

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

 

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

 

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

 

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

 

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

 

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

 

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

 

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

 

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

 

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

 

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

 

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

 

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

 

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

 

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

 

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

 

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

 

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače — Fram

 

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

 

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

 

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica — Bratislava City Distict

 

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

 

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

 

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

 

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

 

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

 

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice — Dargovských hrdinov City District

 

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

 

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice — Pereš City District


28.10.2004   

SV XM

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/51


RÅDETS BESLUT

av den 24 maj 2004

om utnämning av nya ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén

(2004/735/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 259 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 166 i detta,

med beaktande av akten om anslutningsvillkoren för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14 och 48 i den,

med beaktande av rådets beslut av den 17 september 2002 om utnämning av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén för perioden den 21 september 2002 till den 20 september 2006,

med beaktande av förslagen från regeringarna i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

efter samråd med kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Vid Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning bör Ekonomiska och sociala kommittén utvidgas genom utnämning av 95 ledamöter som företrädare för de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället.

(2)

Vid kommitténs sammansättning skall hänsyn tas till nödvändigheten av att säkerställa en lämplig representation för de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De personer vars namn och meritförteckningar finns i bilagan utnämns till ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén för perioden fram till och med den 20 september 2006.

Utfärdat i Bryssel den 24 maj 2004.

På rådets vägnar

D. AHERN

Ordförande


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU

SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ZBOŘIL Josef

Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic

 

DRBALOVÁ Vladimíra

Director of the Department of International Organisations and European Affairs,

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

ZVOLSKÁ Marie

Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

 

VOLEŠ Ivan

Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic

 

ČORNEJOVÁ Helena

Senior Officer of the Social and Economic Department,

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

MATOUŠEK Vladimír

Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠTECHOVÁ Dana

Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠMEHLÍK Ondřej

Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union

 

JÍROVEC Ludvík

Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

 

ŠMEJKAL David

Member of the Czech Coalition of Consumer Activities

 

STULÍK David

Member of the Civil Society Development Foundation

 

PLECHATÁ Ivana

Director of the House Sue Ryde, Civic Association SKOK

EESTI

 

PÄÄRENDSON Eve

Estonian Employers’ Confederation

 

TSHISTOVA Kristina

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

CARR Liina

Confederation of Estonian Trade Unions

 

VIIES Mare

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

HELLAM Mall

Network of the Estonian Nonprofit Associations and Foundations (NENO)

 

KREEGIPUU Kalev

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

 

JOOST Meelis

Estonian Chamber of Disabled People

ΚYΠΡΟΣ

 

ANTONIOU Michalis

Cyprus Employers and Industrialists Federation

 

MAVROMMATIS Manthos

Chamber of Commerce and Industry

 

KYRITSIS Pambis

Pancyprian Federation of Labour

 

KITTENIS Demetris

Cyprus Workers’ Confederation

 

VRACHIMIS Giorgos

Consumers’ Association

 

CONSTANTINIDIS Costakis

Union of Cypriot Farmers

LATVIJA

 

BĒRZIŅŠ Andris

Strategic Consultant for UNDP Latvia

ABkonsultants, owner

 

JAUNZEME Ieva

Director General Latvian Employers Confederation

 

KRĪGERS Pēteris

President – Free Trade Union Confederation of Latvia

 

HOMKO Irina

Free Trade Union Confederation of Latvia

 

ANČA Gunta

Chairperson – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO

 

KOCIŅŠ Viesturs

Head of European Union Department

Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

DANUSĒVIČS Henriks

Chairman of Latvian Traders Association

LIETUVA

 

ARLAUSKAS Danukas

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

LASIAUSKAS Linas

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

MORKIS Gintaras

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

ŽYGIS Arvydas

Consultant, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

BALSIENĖ Aldona

President, Lithuanian Trade Union ”Solidarumas”

 

KVEDARAVIČIUS Algirdas Aleksandras

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

PREIDIENĖ Inga

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

ARMANAVIČIENĖ Alvita

President, Lithuanian National Consumer Federation

 

DOMEIKA Rolandas

Director, Lithuanian Farmers’ Union

MAGYARORSZÁG

 

NAGY Tamás

National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

 

VADÁSZ Péter GRD.

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

VÉRTES János

National Federation of Traders and Caterers

 

CSUPORT Antal

National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

KOLLER Erika

Democratic Ligue of Independent Trade Unions

 

KAPUVÁRI József

National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

PÁSZTOR Miklós GRD.

National Confederation of Workers Councils

 

CSER Ágnes GRD.

Cooperation Forum of Trade Unions; Trade Union Confederation of Intellectual Workers

 

HERCZOG Mária GRD.

Family, Child and Youth Organisation for Public Use

 

TÓTH János GRD.

Association of the Hungarian Industrial Parks

 

GARAI István

National Association for Consumer Protection in Hungary

 

BARABÁS Miklós

European House

MALTA

 

CALLEJA Edwin

Secretary General Federation of Industries (FOI)

 

SCIBERRAS Sylvia

Honorary Assistant Secretary

Malta Chamber of Small and Medium Enterprise (GRTU)

 

PARNIS Michael

Deputy Secretary General (Education and International Affairs)

General Workers’ Union (GWU)

 

DARMANIN Anna Maria

Chairperson Salvino Spiteri Foundation

Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM)

 

ATTARD Grace

President National Council of Women

POLSKA

 

MALINOWSKI Andrzej

Polish Employers’ Confederation

 

DORDA Tadeusz

Polish Employers’ Confederation

 

KRAWCZYK Jacek

Polish Confederation of Private Employers

 

KOMOROWSKI Marek

Polish Confederation of Private Employers

 

MULEWICZ Jarosław Maciej

Business Centre Club – Association of Employers

 

DONOCIK Tadeusz

Polish Chamber of Commerce

 

DRABKO Zbigniew

Federation of the Union of Agricultural Employers

 

ADAMCZYK Andrzej

Independent Self-Governing Trade Union ”Solidarity”

 

KRZAKLEWSKI Marian

Independent Self-Governing Trade Union ”Solidarity”

 

SOBOŃ Katarzyna

Independent Self-Governing Trade Union ”Solidarity”

 

RÓŻYCKI Stanisław

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

JASIŃSKI Tomasz

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

SZYNAKA Edmund

Trade Unions Forum

 

TORNBERG Markus

National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

NIEPOKULCZYCKA Małgorzata

Polish Consumer Federation

 

SZADZIŃSKA Elżbieta

Polish Consumer Federation

 

SZYDŁOWSKI Andrzej

Union of Polish Craftsmen

 

KAMIENIECKI Krzysztof

Institute for Sustainable Development

 

CZAJKOWSKI Tomasz

Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

MENDZA–DROZD Marzena

Polish Federation of Non-Government Organizations

 

PLAKWICZ Jolanta

Polish Women League

SLOVENIJA

 

STOJAN Dare

Association of Employers for Craft Activities of Slovenia

 

STANTIC Cveto

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

ROKSANDIC Metka

Association of Free Trade Unions of Slovenia

 

REBOLJ Dusan

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

 

HRIBAR Bojan

Slovenian Committee of Public Sector Trade Unions

 

NOSE Martin

Cooperative Union of Slovenia

 

GREIF Tatjana

SKUC – Students’ cultural center

SLOVENSKO

 

LIŠKA Ján Ing.

President, Union of Pulp-Paper Industry of the Slovak Republic

 

MIHÓK Peter Doc. Ing.

President of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK)

 

ORAVEC Ján, PhDr., CSc.

President, Entrepreneur Association of Slovakia

 

ONDRUŠKA Peter JUDr.

Adviser for Legal Affairs, KOZ SR

 

MEŠŤANOVÁ EVA Paed.GRD.

Director of Foreign Relations Department and Protocol, KOZ SR

National Ecosoc Coordinator

 

ŠKULTÉTY Eugen

Vice-President, KOZ SR

 

PÁLENÍK Viliam PhD Doc. RNDr.

Head of the Department of Economic Modelling, Slovak Academy of Sciences (SAV)

 

ŠTERN Juraj, DrSc. GRD.h.c. prof. Ing.

Honorary Member of Slovak Rectors Conference (SRK)

Professor of the University of Economic Studies

 

ČERNÁ Marta RNDr.

President of the Union of Consumers Forum


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/58


RÅDETS BESLUT

av den 21 oktober 2004

om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2004/736/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat den 13 februari 2004 har Förenade kungarikets regering begärt ett bemyndigande för att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 A 1 a i direktiv 77/388/EEG.

(2)

Syftet med avvikelsen är att förhindra undandragande av mervärdesskatt genom att tillhandahållanden undervärderas. Den är särskilt avsedd att förhindra att artikel 6.2 i direktiv 77/388/EEG kringgås genom att anställda i bilhandeln får använda bilar för en symbolisk kostnad. Eftersom kostnaden till synes är ersättning för tillhandahållandet tas mervärdesskatt i enlighet med artikel 11 A 1 a i direktiv 77/388/EEG ut på det belopp som den anställde faktiskt betalar. På grund av anställningsförhållandet mellan de två berörda parterna är emellertid det belopp som den anställde faktiskt betalar onaturligt lågt, vilket resulterar i betydligt lägre mervärdesskatteintäkter.

(3)

Förenade kungariket har redan beviljats en avvikelse från artikel 11 för att komma till rätta med problemet med undervärderade tillhandahållanden mellan inbördes förbundna personer där mottagaren är helt eller delvis skattebefriad. Eftersom anställda inte omfattades av definitionen av ”inbördes förbundna” när avvikelsen beviljades och en anställd inte är att betrakta som en beskattningsbar person som är helt eller delvis skattebefriad behövs en ny och mera specifik avvikelse.

(4)

Den särskilda åtgärden bör endast gälla fall där myndigheten kan fastställa att beskattningsunderlaget enligt artikel 11 A 1 a har påverkats av anställningsförhållandet mellan de två berörda parterna. Detta konstaterande får inte grundas på antaganden utan bör i varje enskilt fall vara baserat på klara fakta.

(5)

Med hänsyn tagen till avvikelsens begränsade omfattning står den särskilda åtgärden i proportion till syftet.

(6)

Avvikelsen har inte någon negativ inverkan på den del av gemenskapens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förenade kungariket bemyndigas att till och med den 31 december 2009 genom avvikelse från artikel 11 A 1 a i direktiv 77/388/EEG behandla det fulla marknadsvärdet på tillhandahållande av tjänster som består i användning av bilar som beskattningsunderlag när den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren är inbördes förbundna i bilhandeln.

Artikel 2

Artikel 1 skall endast tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den som tillhandahåller tjänsten har rätt att helt eller delvis dra av mervärdesskatten på bilen.

b)

Mottagaren är inte en fullt beskattningsbar person och är bunden till den som tillhandahåller tjänsten genom ett anställningsförhållande som preciseras i nationell lagstiftning.

c)

Det är rimligt att av omständigheterna i fallet dra slutsatsen att anställningsförhållandet enligt b har påverkat det beskattningsunderlag som fastställs i enlighet med artikel 11 A 1 a i direktiv 77/388/EEG.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Luxemburg den 21 oktober 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/60


RÅDETS BESLUT

av den 21 oktober 2004

om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2004/737/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 30 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I en begäran till kommissionen, registrerad av generalsekretariatet den 24 mars 2004, sökte den italienska regeringen tillstånd att träffa avtal med Schweiz. Avtalet omfattar bestämmelser som avviker från artikel 2.1 i direktiv 77/388/EEG.

(2)

Det finns två skäl till begäran. För det första har införandet av mervärdesskatt på vägtullar för S:t Bernard-tunneln den 1 januari 2003 lett till snedvridning av konkurrensen när det gäller försäljningen av biljetter som gäller för flera resor under en säsong. För det andra orsakar uppdelningen av intäkterna för mervärdesbeskattning i förhållande till den fysiska avgränsningen mellan länderna höga administrativa kostnader eftersom intäkterna beräknas och fördelas enligt ekonomiska kriterier som avspeglar uppdelningen av kostnaderna för drift och underhåll av tunneln. Dessa kostnader avser inte bara själva tunneln utan även en landsväg som förbinder tunneln på den italienska sidan med det italienska vägnätet.

(3)

Från och med den 1 januari 2003 debiteras och uppbärs mervärdesskatt på vägavgifter för S:t Bernard-tunneln av den italienska operatören. Schweiz tar emellertid inte ut mervärdesskatt eller någon liknande skatt på vägavgiften. Enligt 1958 års konvention som ingicks mellan Italien och Schweiz innan det gemensamma mervärdesskattesystemet infördes kan inte Schweiz tvingas att tillämpa eller ta ut italiensk mervärdesskatt på vägavgifter för S:t Bernard-tunneln. Införandet av mervärdesskatt på vägavgifter som enbart tas ut av den italienska operatören innebar därför skillnader i kostnaderna för användarna och snedvriden konkurrens vid försäljningen av säsongsbiljetter. Användarna kan betala för biljetter som gäller för flera resor under en säsong på båda sidorna av tunneln, och kan alltså köpa dem där de är billigast, dvs. i Schweiz.

(4)

Tunneln sträcker sig över en internationell gräns och drivs av ett italiensk–schweiziskt samriskföretag och två operatörer, baserade i sina respektive länder. Enligt territorialitetsprincipen skall den italienska operatören endast ta ut mervärdesskatt för den del av tunneln som ligger på italiensk mark. Enligt ett juridiskt bindande avtal som ingicks mellan operatörerna 1963, och som tillämpats fram till dags dato, fördelas emellertid inte intäkterna från vägavgiften i proportion till den fysiska fördelningen mellan länderna. De fördelas istället enligt ekonomiska kriterier som avspeglar uppdelningen av kostnaderna för drift och underhåll av tunneln. I kostnaderna för drift och underhåll av tunneln ingår även användningen av den motorvägssträcka som ger tillgång till tunneln. Det betyder att den exakta storleken på intäkterna, uppdelade och fördelade i enlighet med dessa kriterier, endast kan fastställas i efterhand. I mervärdesskattesyfte måste detta fastställda belopp sedan delas upp i enlighet med territorialitetsprincipen och kostnaderna för drift och underhåll av den motorvägssträcka som ger tillgång till tunneln extrapoleras. Sådana efterhandsberäkningar och mervärdesskatteuttag är betungande och medför höga administrativa kostnader. Det kan inte göras på ett sätt som är förenligt med ett konsumtionsskattesystem som innehåller krav på att mervärdesskatt skall debiteras och uppbäras omedelbart.

(5)

Mot denna bakgrund är det enda hållbara alternativet att inte belägga vägtullar för S:t Bernard-tunneln med mervärdesskatt. Undantaget innebär en avsevärd förenkling för det italiensk schweiziska samriskföretaget och de två operatörerna.

(6)

Det begärda undantaget från skatteplikt påverkar emellertid det mervärdesskattebelopp som skall betalas i det sista konsumtionsledet och har inverkan på gemenskapernas egna medel från mervärdesskatt. Därför krävs kompensationsåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 2.1 i direktiv 77/388/EEG tillåts Republiken Italien härmed att träffa avtal med Schweiz i syfte att inte belägga vägtullar för S:t Bernard-tunneln med mervärdesskatt. Förutsättningen är att Republiken Italien varje år gör en bedömning av förlusterna av den mervärdesskatt som skall betalas i det sista konsumtionsledet och lägger till motsvarande kompensationsbelopp till det underlag för mervärdesskatt som används för att fastställa bidraget till gemenskapens egna medel.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Luxemburg den 21 oktober 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/62


RÅDETS BESLUT

av den 21 oktober 2004

om bemyndigande för Portugal att införa en åtgärd som avviker från artikel 21.1 a och artikel 22 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2004/738/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionen den 19 februari 2004 har Portugal begärt att få tillämpa en avvikande åtgärd vid hemförsäljning.

(2)

Övriga medlemsstater underrättades om denna ansökan den 26 mars 2004.

(3)

Portugal underrättades den 30 mars 2004 om att kommissionen hade alla uppgifter som den behövde för att kunna behandla ärendet.

(4)

Syftet med åtgärden är att låta vissa företag i hemförsäljningsbranschen betala mervärdesskatt på sålda produkter i stället för sina detaljhandlare under förutsättning att företagen erhåller sin samlade omsättning genom hemförsäljning via detaljhandlare som agerar i eget namn och för egen räkning och att prislistor för alla deras produkter vid försäljning till konsumenter upprättas på förhand och följs.

(5)

Den beviljade avvikande ordningen kommer att vara begränsad till fall där företag säljer sina produkter direkt till detaljhandlare vilka i sin tur säljer produkterna direkt till slutkonsumenterna.

(6)

De företag som uppfyller de ovan nämnda villkoren och som i vederbörlig ordning har fått tillstånd av skattemyndigheten kommer att betala mervärdesskatt på grundval av i förväg fastställda försäljningspriser för detaljhandeln.

(7)

De berörda detaljhandlarna kommer således inte längre att behöva betala skatt på sin försäljning och kommer följaktligen inte längre att ha någon rätt till avdrag.

(8)

Denna ordning innebär en avvikelse från artikel 21.1 a i sjätte direktivet, eftersom grossisten kommer att betraktas som skattskyldig för leveranser från detaljhandlare till slutkonsumenter.

(9)

Grossistföretagen ansvarar således för deklarationer, fakturering, betalning etc. för dessa leveranser; de detaljhandlare som köper varor hos dessa är därmed befriade från dessa skyldigheter när det gäller leveranser av sina produkter till slutkonsumenterna, vilket innebär en avvikelse från artikel 22 i sjätte direktivet.

(10)

Den ifrågavarande ordningen har redan varit föremål för ett bemyndigande som Portugal beviljades genom rådets beslut 1999/82/EG av den 18 januari 1999 (2) och som gällde mellan den 1 januari 1999 och den 31 december 2000.

(11)

Kommissionen anser att den nu aktuella avvikelsen är en åtgärd som innebär en förenkling och som därmed uppfyller villkoren i artikel 27 i sjätte direktivet.

(12)

Avvikelsen bör beviljas till och med den 31 december 2009.

(13)

Den avvikande åtgärden kommer inte att ändra storleken på den mervärdesskatt som erhålls vid slutkonsumtionen och kommer inte att ha någon negativ inverkan på den del av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Portugal bemyndigas härmed att till och med den 31 december 2009 tillämpa en särskild ordning för beskattning av hemförsäljning, vilken innehåller bestämmelser som avviker från sjätte direktivet 77/388/EEG.

De företag som erhåller sin samlade omsättning genom hemförsäljning via detaljhandlare som agerar i eget namn och för egen räkning kan ansöka om att skattemyndigheten skall tillämpa bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 nedan under förutsättning att

a)

alla produkter som företagen säljer återfinns i prislistor som upprättats på förhand och som gäller för slutkonsumtionen,

b)

företagen säljer sina produkter direkt till detaljhandlare vilka i sin tur säljer produkterna direkt till slutkonsumenterna.

Artikel 2

De företag som har fått tillstånd att tillämpa den aktuella avvikande ordningen skall, med avvikelse från artikel 21.1 a i sjätte direktivet 77/388/EEG, vara skyldiga att betala skatt för leveranser från sina detaljhandlare till slutkonsumenterna.

Artikel 3

De detaljhandlare som köper varor hos företag som har fått tillstånd att tillämpa den aktuella avvikande ordningen skall vara befriade från skyldigheterna enligt artikel 22 i sjätte direktivet 77/388/EEG när det gäller leveranser av sina produkter till slutkonsumenterna.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Luxemburg den 21 oktober 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(2)  EGT L 27, 2.2.1999, s. 28.


28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/64


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK BiH/3/2004

av den 29 september 2004

om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

(2004/739/GUSP)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina (1), särskilt artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11 i gemensam åtgärd 2004/570/GUSP bemyndigar rådet Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) att fatta nödvändiga beslut för att inrätta en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina.

(2)

I slutsatserna från Europeiska råden i Nice den 7, 8 och 9 december 2000 och Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 fastställs arrangemangen för tredjeländers deltagande i krishanteringsoperationer och inrättandet av en bidragande länders kommitté.

(3)

Bidragande länders kommittén kommer att spela en nyckelroll i den dagliga ledningen av operationen; kommittén kommer att vara det viktigaste forumet, där bidragande länder gemensamt tar upp frågor som gäller användningen av deras styrkor i operationen; Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, som genomför den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av operationen, kommer att beakta synpunkterna från Bidragande länders kommittén.

(4)

I enlighet med artikel 6 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark bidrar inte till finansieringen av operationen.

(5)

Den 12 och 13 december 2002 antog Europeiska rådet i Köpenhamn ett uttalande enligt vilket ”Berlin plus”-arrangemangen och deras genomförande skall gälla endast för de EU-medlemsstater som även är antingen Natomedlemmar eller parter i ”Partnerskap för fred” och som därför har ingått bilaterala säkerhetsavtal med Nato.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas en bidragande länders kommitté (nedan kallad ”kommittén”) för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina.

Artikel 2

Uppgifter

Kommitténs uppgifter fastställs i slutsatserna från Europeiska råden i Nice (7, 8 och 9 december 2000) och Bryssel (24 och 25 oktober 2002).

Artikel 3

Sammansättning

1.   Kommittén skall bestå av

de medlemsstater som deltar i EU-operationer som genomförs med användning av Natos gemensamma medel och resurser, samt Danmark,

företrädare för de tredjeländer som deltar i operationen och ger betydande militära bidrag till operationen, samt företrädare för andra tredjeländer, och som anges i bilagan.

2.   Generaldirektören för EU:s militära stab och operationschefen skall också ha rätt att delta i eller vara företrädda vid kommitténs möten.

Artikel 4

Ordförande

I enlighet med slutsatserna från Nice och utan att ordförandeskapets rättigheter påverkas skall generalsekreteraren/den höge representanten eller dennes företrädare, i nära samråd med ordförandeskapet, vara ordförande i kommittén för denna operation, och biträdas av ordföranden för EU:s militära kommitté eller dennes företrädare.

Artikel 5

Möten

1.   Kommittén skall regelbundet sammankallas av ordföranden. Om omständigheterna så kräver kan krismöten sammankallas på ordförandens initiativ eller på en ledamots begäran.

2.   Ordföranden skall i förväg skicka ut en preliminär dagordning och dokument som rör mötet. Protokoll skall skickas ut efter varje möte.

3.   Företrädare för kommissionen och andra personer får vid behov inbjudas att delta i valda delar av diskussionen.

Artikel 6

Förfarande

1.   Med undantag av vad som anges i punkt 3 och utan att befogenheterna för Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och operationschefens ansvar påverkas

skall företrädarna för de stater som bidrar till operationen vara enhälliga, när kommittén fattar beslut om den dagliga ledningen av operationen,

skall kommitténs ledamöter vara enhälliga, när kommittén lämnar rekommendationer om eventuella anpassningar av den operativa planeringen, inklusive en eventuell anpassning av målen.

Enhällighet skall gälla även om en ledamot lägger ned sin röst.

2.   Ordföranden skall fastställa att majoriteten av företrädarna för de stater som har rätt att delta i överläggningarna är närvarande.

3.   Alla procedurfrågor skall avgöras med enkel majoritet bland de ledamöter som är närvarande vid mötet.

4.   Danmark skall inte delta i något beslut av kommittén.

Artikel 7

Sekretess

1.   Rådets säkerhetsbestämmelser skall gälla kommitténs möten och arbete. I synnerhet skall företrädarna i kommittén ha genomgått lämplig säkerhetsprövning.

2.   Kommitténs överläggningar skall omfattas av tystnadsplikt, om inte kommittén enhälligt beslutar något annat.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2004.

För Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

A. HAMER

Ordförande


(1)  EUT L 252, 28.7.2004, s. 10.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Argentina

Bulgarien

Chile

Kanada

Marocko

Norge

Nya Zeeland

Rumänien

Schweiz

Turkiet