ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
16 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG, EURATOM) nr 1785/2004 av den 5 oktober 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1786/2004 av den 14 oktober 2004 om upphävande av förordning (EG) nr 3274/93 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1787/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1789/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1790/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 69:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1791/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 322:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 6:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1793/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 5:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2004 av den 15 oktober 2004 om minskning för regleringsåret 2004/05 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2004 av den 15 oktober 2004 om inledande av en översyn avseende en ny exportör av rådets förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bl.a. Algeriet, om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1796/2004 av den 15 oktober 2004 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen för spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt de prognostiserade försörjningsbalanserna för Madeira för vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, mjölk och mjölkprodukter och griskött

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1797/2004 av den 14 oktober 2004 om förbud mot fiske efter birkelånga med fartyg under brittisk flagg

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1798/2004 av den 15 oktober 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1799/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 oktober 2004

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 av den 15 oktober 2004 om godkännande för tio år av fodertillsatsen Cycostat 66G av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser ( 1 )

37

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/698/GUSP av den 14 oktober 2004 om upphävande av restriktiva åtgärder mot Libyen

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1785/2004

av den 5 oktober 2004

om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom),

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Levnadskostnadernas utveckling i länder utanför gemenskapen bör beaktas och därför bör, med verkan från och med den 1 januari 2004, korrigeringskoefficienterna för löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän som tjänstgör i tredjeland fastställas.

(2)

Korrigeringskoefficienterna kan medföra retroaktiva justeringar (uppåt eller nedåt) av ersättningar som utbetalats på grundval av korrigeringskoefficienterna i förordning (EG, Euratom) nr 64/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003 (2).

(3)

Om korrigeringskoefficienterna leder till höjd ersättning, bör ett retroaktivt tillägg fastställas.

(4)

Om de nya korrigeringskoefficienterna leder till sänkt ersättning, bör återbetalning föreskrivas av överskjutande belopp som erhållits under tiden mellan den 1 januari 2004 och den dag då denna förordning träder i kraft.

(5)

I likhet med vad som gäller beträffande de korrigeringskoefficienter som tillämpas inom gemenskapen på löner och pensioner till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna bör det fastställas att en eventuell återbetalning får avse högst sex månader före dagen för beslutet om fastställande av koefficienterna och att återbetalningen får fördelas på högst tolv månader efter dagen för detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med den 1 januari 2004 skall tillämpas på löner till Europeiska gemen skapernas tjänstemän som tjänstgör i tredjeland fastställs i bilagan.

Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar skall vara de som gällde för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget månaden före det datum som avses i första stycket.

Artikel 2

1.   Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till höjd ersättning, skall institutionerna göra retroaktiva utbetalningar.

2.   Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till sänkt ersättning, skall institutionerna med retroaktiv verkan justera ersättningarna nedåt för tiden mellan den 1 januari 2004 och den dag då denna förordning träder i kraft.

Den återbetalning av överskjutande belopp som dessa retroaktiva justeringar medför får emellertid endast avse högst sex månader före den dag då denna förordning träder i kraft. Återbetalningen får fördelas på högst tolv månader räknat från den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 1.


BILAGA

ANSTÄLLNINGSORT

Korrigeringskoefficienter januari 2004

Afghanistan (1)

0,0

Albanien

80,6

Algeriet

86,7

Angola

117,7

Argentina

61,0

Australien

100,1

Bangladesh

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bolivia

49,9

Bosnien och Hercegovina

74,5

Botswana

74,8

Brasilien

58,5

Bulgarien

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Centralafrikanska republiken

112,5

Chile

73,4

Colombia

55,7

Costa Rica

72,1

Cypern

99,2

Demokratiska republiken Kongo

140,9

Djibouti

96,6

Dominikanska republiken

42,7

Ecuador

69,6

Egypten

45,4

Elfenbenskusten

107,0

Eritrea

42,6

Estland

74,1

Etiopien

69,6

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

74,8

Fiji

72,9

Filippinerna

48,7

Förenta staterna (New York)

103,6

Förenta staterna (Washington)

100,1

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Georgien

81,7

Ghana

70,5

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea-Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hongkong

86,6

Indien

48,5

Indonesien

84,5

Israel

91,4

Jamaica

82,5

Japan (Naka)

128,7

Japan (Tokyo)

137,3

Jemen (1)

0,0

Jordanien

75,0

Kambodja

64,3

Kamerun

99,1

Kanada

79,5

Kap Verde

75,1

Kazakstan

91,9

Kenya

76,7

Kina

75,9

Kongo

129,8

Kroatien

93,9

Kuba

91,5

Laos

71,2

Lesotho

71,0

Lettland

70,3

Libanon

91,3

Liberia (1)

0,0

Litauen

73,2

Madagaskar

89,4

Malawi

69,5

Malaysia

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Marocko

84,1

Mauretanien

63,0

Mauritius

73,7

Mexiko

73,0

Moçambique

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Norge

128,5

Nya Kaledonien

120,9

Pakistan

50,5

Papua Nya Guinea

74,0

Paraguay

61,5

Peru

79,8

Polen

66,2

Rumänien

49,5

Rwanda

77,1

Ryssland

101,3

Salomonöarna

81,4

Saudiarabien (1)

0,0

Schweiz

116,1

Senegal

79,1

Serbien och Montenegro

62,9

Sierra Leone

68,8

Singapore

94,7

Slovakien

80,3

Slovenien

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Sudan

37,9

Surinam

52,8

Swaziland

68,7

Sydafrika

69,0

Sydkorea

88,1

Syrien

56,8

Taiwan

87,0

Tanzania

60,0

Tchad

114,6

Thailand

60,7

Tjeckien

80,1

Togo

97,5

Trinidad och Tobago

69,7

Tunisien

75,8

Turkiet

80,7

Uganda

66,9

Ukraina

91,4

Ungern

69,5

Uruguay

58,5

Vanuatu

118,9

Venezuela

76,4

Vietnam

51,0

Västbanken – Gaza

87,8

Zambia

47,6

Zimbabwe

128,1


(1)  Inga uppgifter.


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/7


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1786/2004

av den 14 oktober 2004

om upphävande av förordning (EG) nr 3274/93 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/698/GUSP av den 14 oktober 2004 om upphävande av restriktiva åtgärder mot Libyen (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom sin resolution 1506 (2003) av den 12 september 2003 beslutade FN:s säkerhetsråd, i enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga, att de åtgärder som infördes genom punkterna 4, 5 och 6 i dess resolution 748 (1992) och punkterna 3, 4, 5, 6 och 7 i dess resolution 883 (1993) bör upphävas från och med den dagen.

(2)

De åtgärder som infördes genom punkterna 4 och 5 i resolution 748 (1992) och genom punkterna 3, 4, 5 och 6 i resolution 883 (1993) genomfördes i gemenskapen genom rådets förordning (EG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen (2). Tillämpningen av den förordningen upphävdes tillfälligt genom förordning (EG) nr 836/1999 (3).

(3)

Förordning (EG) nr 3274/93 bör därför upphöra att gälla.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i punkt 8 i FN:s säkerhetsråds resolution 883 (1993) och som inte upphävdes genom resolution 1506 (2003), genomfördes i gemenskapen genom förordning (EG) nr 3275/93 (4) som därför fortfarande bör gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 3274/93 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 3275/93 skall fortsätta att gälla. Hänvisningen till den gemensamma ståndpunkten av den 22 november 1993 i ingressen till den förordningen skall anses som en hänvisning till gemensam ståndpunkt 2004/698/GUSP.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 oktober 2004.

På rådets vägnar

P. VAN GEEL

Ordförande


(1)  Se sidan 40 i detta nummer av EUT.

(2)  EGT L 295, 30.11.1993, s. 1.

(3)  EGT L 106, 23.4.1999, s. 1.

(4)  EGT L 295, 30.11.1993, s. 4.


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1787/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1788/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2), använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 150:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 oktober 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 150:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

211,1

215,1

Koncentrerat

209,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

129

129

Koncentrerat

129


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1789/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) använder interventionsorganen sig av anbudsinfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 150:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 oktober 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 150:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

59

55

55

Smör < 82 %

57

53

Koncentrerat smör

74

67

74

65

Grädde

 

 

26

23

Förädlingssäkerhet

Smör

65

Koncentrerat smör

81

81

Grädde

29


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1790/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 69:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud. Beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 69:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 12 oktober 2004, fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:

Lägsta försäljningspris:

186,24 EUR/100 kg,

Säkerheten för förädling:

40,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1674/2004 (EUT L 300, 25.9.2004, s. 11).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 322:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen (2) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas enligt detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 322:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 fastställs ett högsta stödbelopp och säkerheten för slutanvändning på följande sätt:

Högsta stödbelopp:

74 EUR/100 kg.

Säkerhet för slutanvändning:

82 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 45, 21.2.1990, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1792/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 6:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 6:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 12 oktober 2004, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 270 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1448/2004 (EUT L 267, 14.8.2004, s. 30).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1793/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 5:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (2) har interventionsorganen genom stående anbudsinfordran bjudit ut vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar till försäljning.

(2)

På grundval av de anbud som mottas för varje enskild anbudsinfordran skall det, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett lägsta försäljningspris eller beslutas att inget anbud skall antas.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 5:e enskilda anbudsinfordran i enlighet med förordning (EG) nr 214/2001, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 12 oktober 2004, fastställs det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver härmed till 192,10 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1675/2004 (EUT L 300, 25.9.2004, s. 12).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1794/2004

av den 15 oktober 2004

om minskning för regleringsåret 2004/05 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2202/96 av den 28 oktober 1996 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2202/96 fastställs gemenskapens bearbetningströskel för vissa citrusfrukter vilken fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet med bilaga II till samma förordning.

(2)

När bearbetningströskeln har överskridits skall, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2202/96, de stödbelopp som anges i bilaga I minskas i varje medlemsstat där motsvarande bearbetningströskel har överskridits. Överskridandet skall beräknas på grundval av den genomsnittliga kvantitet som bearbetats med stöd under de tre senaste regleringsåren före det regleringsår för vilket stöd skall fastställas, eller en motsvarande period.

(3)

I enlighet med artikel 39.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 2111/2003 (2), som innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2202/96 har medlemsstaterna meddelat för vilka kvantiteter bearbetade apelsiner stöd har utbetalats. På grundval av dessa uppgifter har det konstaterats att gemenskapens bearbetningströskel har överskridits med 100 380 ton. Inom detta överskridande framgår det att trösklarna för Grekland, Italien och Portugal har överskridits. Följaktligen bör de stödbelopp för apelsiner som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2202/96 för regleringsåret 2004/05 minskas med 0,64 % för Grekland, 14,95 % för Italien och 0,29 % för Portugal.

(4)

I enlighet med artikel 39.1 c i förordning (EG) nr 2111/2003 har medlemsstaterna meddelat för vilka kvantiteter bearbetade grapefrukter stöd har utbetalats. På grundval av dessa uppgifter har det konstaterats att gemenskapens bearbetningströskel har överskridits med 380 ton. Inom detta överskridande framgår det att trösklarna för Grekland och Spanien har överskridits. Följaktligen bör de stödbelopp för grapefrukter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2202/96 för regleringsåret 2004/05 minskas med 7,00 % för Grekland och med 16,45 % för Spanien.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller Grekland, Italien och Portugal skall, för regleringsåret 2004/05, stödbeloppen i enlighet med förordning (EG) nr 2202/96 för apelsiner som levererats för bearbetning vara de som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

När det gäller Grekland och Spanien skall, för regleringsåret 2004/05, stödbeloppen i enlighet med förordning (EG) nr 2202/96 för grapefrukter som levererats för bearbetning vara de som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 49. Förordningen senast ändrad genom anslutningsakten från 2003.

(2)  EUT L 317, 2.12.2003, s. 5.


BILAGA I

(euro/100 kg)

 

Fleråriga avtal

Avtal för ett regleringsår

Enskilda producenter

Grekland

11,20

9,74

8,76

Italien

9,59

8,33

7,50

Portugal

11,24

9,77

8,79


BILAGA II

(euro/100 kg)

 

Fleråriga avtal

Avtal för ett regleringsår

Enskilda producenter

Grekland

9,74

8,46

7,62

Spanien

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1795/2004

av den 15 oktober 2004

om inledande av en översyn avseende en ny exportör av rådets förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bl.a. Algeriet, om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.4 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

B.   PRODUKT

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

D.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

E.   FÖRFARANDE

a)   Frågeformulär

b)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

F.   UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORTEN

G.   TIDSFRISTER

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och svaren på det frågeformulär som nämns i avsnitt E a i denna förordning eller andra uppgifter som bör beaktas under undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En översyn av rådets förordning (EG) nr 1995/2000 skall inledas enligt artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om och i vilken utsträckning importen av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak, enligt KN-nummer 3102 80 00, med ursprung i Algeriet, tillverkade och sålda för export till gemenskapen av Fertial SPA (TARIC-tilläggsnummer: A573), skall omfattas av den antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 1995/2000.

Artikel 2

Den antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 1995/2000 skall upphävas när det gäller import av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna skall, i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 384/96, vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen. Registreringen skall upphöra nio månader efter dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Artikel 4

1.   Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen skall parterna, om inget annat anges, ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och svaret på det frågeformulär som anges i avsnitt E a i denna förordning eller lämna andra uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parten ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Berörda parter kan också inom samma 40-dagarsfrist skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.   Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens, som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt, skall märkas med frasen ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell version som skall märkas med frasen ”FÖR GRANSKNING AV BERÖRDA PARTER”.

Uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd skall sändas till nedanstående adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J -79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 238, 22.9.2000, s. 15. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1675/2003 (EUT L 238, 25.9.2003, s. 4).

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1796/2004

av den 15 oktober 2004

om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen för spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt de prognostiserade försörjningsbalanserna för Madeira för vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, mjölk och mjölkprodukter och griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom) (1), särskilt artikel 3.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima) (2), särskilt artikel 3.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 14/2004 av den 30 december 2003 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjningen av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning samt som insatsvaror i jordbruket, och för leveransen av levande djur och ägg till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 (3) upprättas prognostiserade försörjningsbalanser och fastställs gemenskapsstödet.

(2)

När de årliga balanserna för försörjningen av de franska utomeuropeiska departementen med spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt av Madeira med vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, helmjölkspulver, ost och griskött nu genomförs har det visat sig att de kvantiteter som har fastställts för försörjningen med nämnda produkter är lägre än behoven på grund av att efterfrågan är större än väntat.

(3)

Kvantiteterna för nämnda produkter bör alltså anpassas till de verkliga behoven i de yttersta randområden som berörs.

(4)

Vid antagandet av förordning (EG) nr 14/2004 uppstod ett fel i fråga om KN-numret för de avelshästar som anges i bilaga II del 1 och som är avsedda för de franska utomeuropeiska departementen. Detta fel bör rättas till.

(5)

Förordning (EG) nr 14/2004 bör därför ändras och rättas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittéerna för de berörda produkterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 14/2004 ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall delarna 1 och 3 ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

I bilaga III skall delarna 3, 4, 6 och 8 ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

I bilaga II del 1 till förordning (EG) nr 14/2004 skall KN-numret för avelshästar ändras på följande sätt:

 

I stället för ”0101 11 00” skall det stå ”0101 10 10”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004 (EUT L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 26. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004.

(3)  EUT L 3, 7.1.2004, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1232/2004 (EUT L 234, 3.7.2004, s. 5).


BILAGA I

”Del 1

Spannmål och spannmålsprodukter avsedda att användas som foder och livsmedel; oljehaltiga grödor, proteingrödor, torkat foder

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

Departement

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Guadeloupe

vanligt vete, korn, majs och malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 och 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyana

vanligt vete, korn, majs, produkter avsedda att användas som foder och malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 och 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

vanligt vete, korn, majs, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) av durumvete, havre och malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 och 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

vanligt vete, korn, majs och malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 och 1107 10

178 000

48

 (1)

”Del 3

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

Varuslag

KN-nummer

Departement

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Mos av frukt, berett genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsett för bearbetning

ex 2007

Samtliga

45

395

Fruktkött, berett eller konserverat på annat sätt, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnt eller inbegripet någon annanstans, avsett för bearbetning

ex 2008

Guyana

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Koncentrerade fruktsafter (inkl. druvmust), ej jästa, utan tillsats av alkohol, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning

ex 2009

Guyana

350

 

727

 

Martinique

 

311

 (2)

Réunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 (EGT L 147, 30.6.1995, s. 7).”

(2)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).”


BILAGA II

”Del 3

Vegetabiliska oljor

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

MADEIRA

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Vegetabiliska oljor (utom olivolja):

 

 

 

 

 

— Vegetabiliska oljor

1507–1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Olivolja:

 

 

 

 

 

— jungfruolja

1509 10 90

 

 

 

 

eller

 

500

52

 (2)

— olivolja

1509 90 00

 

 

 


AZORERNA

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Olivolja:

 

 

 

 

 

— jungfruolja

1509 10 90

400

68

87

 (3)

eller

eller

 

 

 

 

— olivolja

1509 90 00

 

 

 

 

”Del 4

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

MADEIRA

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

 

 

 

 

 

— beredningar, ej homogeniserade, av andra frukter än citrusfrukter

2007 99

100

73

91

Frukt och andra ätliga delar av växter, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— päron

2008 40

 

 

 

 

— körsbär

2008 60

 

 

 

 

— persikor

2008 70

 

 

 

 

— andra inkl. blandningar, med undantag av blandningar med KN-nummer 2008 19

 

 

 

 

 

— blandningar

2008 92

 

 

 

 

— andra än palmhjärtan och blandningar

2008 99

 

 

 

 

Koncentrerade fruktsafter (inbegripet druvmust), ojästa och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning:

ex 2009

130

 

186

 


AZORERNA

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Koncentrerade fruktsafter (inbegripet druvmust), ojästa och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning:

ex 2009

100

 

186”

 

”Del 6

Mjölk och mjölkprodukter

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

MADEIRA

Varuslag

KN-nummer

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III (4)

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Skummjölkspulver (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Helmjölkspulver (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Ost (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

”Del 8

Grisköttssektorn

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

MADEIRA

Varuslag

Kod (7)

Kvantitet

(i ton)

Stöd

(euro/ton)

I

II

III

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst:

ex 0203

2 800

 

 

— hela eller halva slaktkroppar

020311109000

 

95

113

 (8)

— skinka och delar därav

020312119100

 

143

161

 (8)

— bog och delar därav

020312199100

 

95

113

 (8)

— framändar och delar därav

020319119100

 

95

113

 (8)

— rygg och delar därav, med ben

020319139100

 

143

161

 (8)

— sida (randig) och delar därav

020319159100

 

95

113

 (8)

— annat: benfritt

020319559110

 

176

194

 (8)

— annat: benfritt

020319559310

 

176

194

 (8)

— hela eller halva slaktkroppar

020321109000

 

95

113

 (8)

— skinka och delar därav

020322119100

 

143

161

 (8)

— bog och delar därav

020322199100

 

95

113

 (8)

— framändar och delar därav

020329119100

 

95

113

 (8)

— rygg och delar därav, med ben

020329139100

 

143

161

 (8)

— sida (randig) och delar därav

020329159100

 

95

113

 (8)

— annat: benfritt

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Utom 1509 och 1510.

(2)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 3.3 i förordning 136/66/EEG.

(3)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 3.3 i förordning 136/66/EEG.”

(4)  I euro per 100 kg nettovikt om ej annat anges.

(5)  De berörda produkterna och tillhörande fotnoter är desamma som i kommissionens förordning om fastställande av exportbidrag i enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).

(6)  Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999. Om de bidrag som beviljats i enlighet med artikel 31 i den förordningen är differentierade, i den mening som avses i artikel 2.1 e och l i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11), skall stödbeloppet motsvara det högsta belopp som beviljats för produkter med samma produktkod i exportbidragsnomenklaturen [förordning (EG) nr 3846/87, EGT L 366, 24.12.1987, s. 1].

När det gäller smör som tilldelats inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 (EGT L 350, 20.12.1997, s. 3) skall beloppet vara det som anges i kolumn II.”.

(7)  Produktkoderna och fotnoterna definieras i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

(8)  Beloppet skall motsvara det bidrag som, i förekommande fall, beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 (EGT L 282, 1.11.1975, s. 1).”


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1797/2004

av den 14 oktober 2004

om förbud mot fiske efter birkelånga med fartyg under brittisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2340/2002 av den 16 december 2002 om fastställande för 2003 och 2004 av fiskemöjligheterna för djuphavsfisk (2), fastställs det kvoter för birkelånga för år 2004.

(2)

För att se till att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa det datum då fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha fiskat upp sin kvot.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av birkelånga i farvattnen i ICES-område VI, VII (gemenskapens vatten och vatten som inte lyder under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) som gjorts av fartyg under brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket medfört att den kvot som landet tilldelats för år 2004 är uppfiskad. Förenade kungariket har förbjudit fiske efter detta bestånd från och med den 9 augusti 2004. Detta datum bör därför också fastställas i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av birkelånga i ICES-område VI, VII (gemenskapens vatten och vatten som inte lyder under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) som gjorts av fartyg under brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket har medfört att den kvot som tilldelats Förenade kungariket för år 2004 är uppfiskad.

Fiske efter birkelånga i farvattnen i ICES-område VI, VII (gemenskapens vatten och vatten som inte lyder under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) som bedrivs av fartyg under brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket är förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av ovan nämnda bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 9 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EGT L 356, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning nr 762/2004 (EUT L 120, 24.4.2004, s. 8).


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1798/2004

av den 15 oktober 2004

om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 av den 2 april 2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredje land (2), särskilt artikel 8.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De kvantiteter som omfattas av licensansökningar som traditionella importörer och nya importörer lämnat in den 11 och den 12 oktober 2004, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 565/2002, överskrider de tillgängliga kvantiteterna för produkter med ursprung i Kina, Argentina och alla andra tredjeländer.

(2)

Det bör därför beslutas i vilken utsträckning de licensansökningar som skickats in till kommissionen den 14 oktober 2004 kan beviljas och fram till vilka datum utfärdande av licenser, beroende på importörkategori och produkternas ursprung, bör stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 den 11 och den 12 oktober 2004 och som insänts till kommissionen den 14 oktober 2004 skall beviljas den procentuella andel av de begärda kvantiteterna som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

För den kategori importör och det ursprung som berörs skall de ansökningar om importlicenser enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 som avser tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005 och som lämnats in efter den 12 oktober och före det datum som anges i bilaga II till denna förordning avslås.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11.


BILAGA I

Produkternas ursprung

Procentsatser för tilldelning

Kina

Andra tredje länder än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

”X”

:

För detta ursprung beviljas inga kvoter för den aktuella tremånadersperioden.

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


BILAGA II

Produkternas ursprung

Datum

Kina

Andra tredje länder än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

28.2.2005

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1799/2004

av den 15 oktober 2004

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 oktober 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 15 oktober 2004

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

38,83

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

52,50

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

52,50

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

38,83


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 1.10.2004–14.10.2004

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Tillägg för golfen (EUR/t)

11,00

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 28,13 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1800/2004

av den 15 oktober 2004

om godkännande för tio år av fodertillsatsen Cycostat 66G av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9g.5 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 70/524/EEG godkändes koccidiostatika som tagits upp i bilaga I till det direktivet före den 1 januari 1988 provisoriskt från och med den 1 april 1998 och fördes över till kapitel I i bilaga B för att på nytt kunna utvärderas i sin egenskap av tillsatser knutna till någon som är ansvarig för avyttringen. Robenidinprodukten Cycostat 66G är en tillsats av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser som förtecknas i kapitel I i bilagan till direktiv 70/524/EEG.

(2)

Den person som ansvarar för avyttringen av Cycostat 66G har lämnat in en ansökan om godkännande och en dokumentation i enlighet med artikel 9g.2 och 9g.4 i det direktivet.

(3)

Enligt artikel 9g.6 i direktiv 70/524/EEG får tiden för godkännandet för tillsatserna automatiskt förlängas till dess att kommissionen fattar ett beslut, om beslutet om ansökan inte kan fattas innan godkännandet slutar gälla av orsaker som inte kan hänföras till den som innehar godkännandet. Denna bestämmelse är tillämplig på godkännandet av Cycostat 66G. Kommissionen bad den 26 april 2001 Vetenskapliga foderkommittén om en fullständig riskbedömning och begäran vidarebefordrades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Under den förnyade utvärderingen begärdes ytterligare information vid ett flertal tillfällen, vilket gjorde det omöjligt att avsluta den förnyade utvärderingen inom den tidsram som föreskrivs i artikel 9g.

(4)

Vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder, som är knuten till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har avgett ett positivt yttrande när det gäller säkerheten och effektiviteten hos Cycostat 66G vid användning på slaktkycklingar, slaktkaniner och kalkoner.

(5)

Kommissionens förnyade utvärdering av Cycostat 66G visade att de relevanta villkoren i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Cycostat 66G bör därför godkännas för tio år som en tillsats som är knuten till någon som är ansvarig för avyttringen och som tagits upp i kapitel I av den förteckning som avses i artikel 9t b i det direktivet.

(6)

Eftersom godkännandet av tillsatsen nu är knutet till någon som är ansvarig för avyttringen och ersätter det tidigare godkännandet som inte var knutet till någon person bör det tidigare godkännandet strykas.

(7)

Eftersom inga säkerhetsskäl talar för ett omedelbart återkallande av produkten robenidin från marknaden bör en övergångsperiod på sex månader för avveckling av befintliga lager av tillsatsen tillåtas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kapitel I i bilaga B till direktiv 70/524/EEG skall tillsatsen robenidin av typen ”koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” utgå.

Artikel 2

Tillsatsen Cycostat 66G av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser som förtecknas i bilagan till denna förordning skall godkännas för användning i foder på de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

En period på sex månader från och med ikraftträdandet av denna förordning skall tillåtas för avyttring av de befintliga lagren av robenidin.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1464/2004 (EUT L 270, 18.8.2004, s. 8).


BILAGA

Tillsatsens registreringsnummer

Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djur-kategori

Maximi-ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder

Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

E 758

Alpharma

(Belgien)

BVBA

Robenidin-hydroklorid 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Tillsatsens sammansättning:

 

Robenidinhydroklorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Kalciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

Aktiv substans:

 

Robenidinhydroklorid, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-kloro-benzyliden)amino]guanidinhydroklorid,

 

CAS-nummer: 25875-50-7

 

Besläktade föroreningar:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin: ≤ 0,5 %

Slaktkycklingar

30

36

Förbjuden att använda minst fem dagar före slakt.

29 oktober 2014

Kalkon

30

36

Förbjuden att använda minst fem dagar före slakt.

29 oktober 2014

Slaktkaniner

50

66

Förbjuden att använda minst fem dagar före slakt.

29 oktober 2014


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/40


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2004/698/GUSP

av den 14 oktober 2004

om upphävande av restriktiva åtgärder mot Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 september 2003 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1506 (2003) som innebär att de restriktiva åtgärder som införts genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 748 (1992) och 883 (1993) skall upphävas, men att de åtgärder som anges i punkt 8 i den senare resolutionen skall kvarstå med hänsyn till den libyska regeringens åtgärder för att uppfylla bestämmelserna i ovan nämnda resolutioner, särskilt när det gäller att ta på sig ansvaret för libyska tjänstemäns handlingar, utbetala lämplig kompensation och ta avstånd från terrorism.

(2)

Den libyska regeringen har också vidtagit åtgärder för en tillfredsställande skadereglering i förbindelse med terroristattackerna mot PanAm flyg 103 över Lockerbie, Skottland, Union de Transports Aériens flyg 772 över Niger och diskoteket ”La Belle” i Berlin.

(3)

De restriktiva åtgärder som infördes genom beslut 93/614/GUSP (1) och som antogs för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolutioner 748 (1992) och 883 (1993) och det vapenembargo som beslutades av medlemsstaterna 1986 och bekräftades genom gemensam ståndpunkt 1999/261/GUSP (2) bör därför upphävas.

(4)

De åtgärder som antagits i enlighet med punkt 8 i FN:s säkerhetsråds resolution 883 (1993) bör fortsätta att gälla i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1506 (2003).

(5)

Insatser från gemenskapens sida är nödvändiga för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 93/614/GUSP och gemensam ståndpunkt 1999/261/GUSP upphävs härmed.

Artikel 2

De åtgärder som vidtagits för att skydda aktörer mot fordringar i samband med kontrakt och transaktioner vars genomförande påverkats av införandet av restriktiva åtgärder genom FN:s säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed sammanhängande resolutioner skall fortsätta att gälla.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 14 oktober 2004.

På rådets vägnar

P. VAN GEEL

Ordförande


(1)  EGT L 295, 30.11.1993, s. 7.

(2)  EGT L 103, 20.4.1999, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 1999/611/GUSP (EGT L 242, 14.9.1999, s. 31).