ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
15 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1769/2004 av den 14 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2390/1999 om fastställande av formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1770/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1771/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 15 oktober 2004

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1772/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1773/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 9:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1774/2004 av den 14 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

61

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1775/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2003/04

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1776/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande för regleringsåret 2003/04 av det belopp som sockerproducenterna skall betala till säljarna av sockerbetor med avseende på skillnaden mellan maximibeloppet av B-avgiften och storleken på den avgiften

65

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1777/2004 av den 14 oktober 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1778/2004 av den 13 oktober 2004 om förbud mot fiske efter birkelånga med fartyg under brittisk flagg

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1779/2004 av den 13 oktober 2004 om förbud mot fiske efter långa med fartyg under dansk flagg

73

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1780/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

74

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1781/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

82

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1782/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

84

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

85

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1784/2004 av den 14 oktober 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

86

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/695/EG:
Kommissionens beslut av den 14 oktober 2004 om förteckningarna över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2005 (delgivet med nummer K(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/EG:
Kommissionens beslut av den 14 oktober 2004 om förteckningen över de program för utrotning och kontroll av vissa typer av transmissibla spongiforma encefalopatier som berättigar till ekonomiskt bidrag från gemenskapen under 2005 (delgivet med nummer K(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/EG:
Kommissionens beslut av den 14 oktober 2004 om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue i Spanien (delgivet med nummer K(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1769/2004

av den 14 oktober 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2390/1999 om fastställande av formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 4.8 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (2) föreskrivs det att formen och innehållet hos de redovisningsuppgifter som avses i artikel 4.1 c i den förordningen skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1258/1999.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3), som är tillämplig på gemenskapens institutioner och organ, och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4), som är infört i nationell lagstiftning och tillämpligt på medlemsstaterna, innebär ett skydd för privatpersoner när det gäller behandlingen av personuppgifter.

(3)

Alla personuppgifter som ingår i uppgifter som har samlats in inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 2390/1999 skall behandlas enligt reglerna i förordning (EG) nr 45/2001, där det särskilt föreskrivs att personer som förekommer i databaser skall informeras om sina rättigheter, inklusive rätten att på begäran få tillgång till personuppgifterna om sig själv, rätten att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter samt rätten att när som helst vända sig till den europeiska datatillsynsmannen. Enligt artikel 248.3 i fördraget har revisionsrätten rätt att få tillgång till de bokföringsuppgifter som avses i artikel 4.1 c i förordning (EG) nr 1663/95, och får behandla personuppgifter i enlighet med artikel 5 b och artikel 7 i förordning (EG) nr 45/2001.

(4)

Vid genomförande av kontroller inom ramen för godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) också rätt att få tillgång till de uppgifter om bokföringen som avses i artikel 4.1 c i förordning (EG) nr 1663/95, och får behandla personuppgifter i enlighet med artikel 5 a och artikel 7.1 i förordning (EG) nr 45/2001.

(5)

Formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser fastställs för närvarande i förordning (EG) nr 2390/1999 (5). Den förordningen bör anpassas.

(6)

På grund av ändringar i budgetnomenklaturen, och för att optimera och uppdatera informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen, bör bilagorna till förordning (EG) nr 2390/1999 anpassas från och med den 16 oktober 2004.

(7)

Förordning (EG) nr 2390/1999 bör därför ändras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Fondkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2390/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Den räkenskapsinformation som avses i artikel 4.1 c i förordning (EG) nr 1663/95 skall av kommissionen användas uteslutande för att

a)

den skall kunna genomföra sitt uppdrag inom ramen för arbetet med att godkänna räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ enligt förordning (EG) nr 1258/1999, och

b)

övervaka utvecklingen och upprätta prognoser inom jordbrukssektorn.

I det sammanhanget får revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ha tillgång till denna information.

2.   Personuppgifter som ingår i de uppgifter som samlats in får bara behandlas för de ändamål som fastställs i punkt 1. Om kommissionen använder räkenskapsinformation för det syfte som avses i punkt 1 b skall den se till att de uppgifterna är anonyma och att de bara bearbetas i sammanfattad form.

3.   Om den person som uppgifterna gäller har frågor om behandlingen av personuppgifterna skall denna vända sig till Generaldirektoratet för jordbruk vid Europeiska kommissionen: AGRI-J1@cec.eu.int

4.   Kommissionen skall se till att de räkenskapsuppgifter som avses i artikel 4.1 c i förordning (EG) nr 1663/95 är konfidentiella och skyddade.”

2.

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2390/1999 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EGT L 158, 8.7.1995, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2025/2001 (EGT L 274, 17.10.2001, s. 3).

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 295, 16.11.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1747/2003 (EUT L 259, 10.10.2003, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2390/1999 skall ersättas med följande:

BILAGA I

X-TABELLEN – Räkenskapsår 2005

ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1000

05020101

1000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1000

05020101

1000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

F900

F901

F902

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

D

 

D

 

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020310

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020311

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020312

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020313

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020314

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020315

0000

A

A

 

A

 

 

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020315

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020399

1090

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3100

05020401

3100

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3110

05020402

3110

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3111

05020402

3111

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3112

05020402

3112

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3113

05020402

3113

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3119

05020402

3119

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020499

0000

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X