ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
30 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1590/2004 av den 26 april 2004 om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och upphävande av förordning (EG) nr 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/633/EG:Rådets beslut av den 30 mars 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

24

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

25

 

*

2004/634/EG:Rådets beslut av den 30 mars 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor

32

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor

34

 

*

2004/635/EG:Rådets beslut av den 21 april 2004 om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

38

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

39

 

*

2004/636/EG:Rådets beslut av den 29 augusti 2004 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet om Europeiska gemenskapens anslutning till Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst

209

Protokoll om Europeiska gemenskapens anslutning till den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet av den 13 december 1960, med senare ändringar och konsolidering genom protokollet av den 27 juni 1997

210

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1590/2004

av den 26 april 2004

om inrättande av ett program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket och upphävande av förordning (EG) nr 1467/94

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den biologiska och genetiska mångfalden inom jordbruket utgör en oersättlig tillgång för en hållbar utveckling av jordbruksproduktionen och landsbygden. De åtgärder som erfordras bör därför vidtas för att potentialen i denna mångfald på ett hållbart sätt skall kunna bevaras, karakteriseras, samlas in och utnyttjas för att medverka till att målen för den gemensamma jordbrukspolitiken uppnås.

(2)

Bevarande och hållbart utnyttjande av genetiska resurser i jordbruket bidrar också till målen för konventionen om biologisk mångfald, som antogs av gemenskapen genom rådets beslut 93/626/EEG (1) och den därtill hörande gemenskapsstrategin för biologisk mångfald som innehåller en handlingsplan för bevarande av biologisk mångfald och skydd för genetiska resurser i jordbruket. Bevarande och hållbart utnyttjande av genetiska resurser i jordbruket är också ett viktigt mål för FAO:s globala handlingsplan för bevarande och hållbart utnyttjande av växtgenetiska resurser för livsmedels- och jordbruksändamål och för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, som skrevs under av kommissionen och medlemsstaterna den 6 juni 2002.

(3)

Det breda spektrum av verksamheter som utförs i medlemsstaterna (av offentliga organ eller av enskilda eller juridiska personer) och av olika internationella organisationer och program som FN:s organisation för jordbruk och livsmedel (FAO), Europeiska samarbetsprogrammet för nätverk för genetiska resurser inom växtriket (ECP/GR), rådgivande gruppen för internationell jordbruksforskning (CGIAR), Global Forum on Agricultural Research (GFAR, Globalt forum för jordbruksforskning), av regionala och subregionala organisationer inom Agricultural Research for Development (ARD, Jordbruksforskning för utveckling), som stöds av gemenskapen, European Regional Focal Point (ERFP) of National Co-ordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources (Europeiska regionala kontaktpunkten för nationella samordnare för förvaltning av genetiska resurser för husdjur), Europeiska programmet för genetiska resurser inom skogsbruket (Euforgen) och besläktade åtaganden inom ramen för den pågående ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (Ministerial Conference on the protection of forests in Europe, MCPFE), för vilken gemenskapen är en av undertecknarna, kräver ett effektivt utbyte av information och nära samordning mellan gemenskapens främsta aktörer och med de berörda organisationerna runt om i världen när det gäller bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket så att deras positiva verkan på jordbruket stärks.

(4)

Det arbete som görs på området bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser kan hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden, förbättra jordbruksprodukternas kvalitet, bidra till att öka mångfalden inom jordbruksområdena och minska input och produktionskostnader inom jordbruket genom att främja en hållbar jordbruksproduktion och bidra till en hållbar utveckling på landsbygden.

(5)

Ex situ- och in situ-bevarande av genetiska resurser (inklusive bevarande och utveckling in situ/på jordbruksföretaget) bör främjas. Detta bör omfatta alla vegetabiliska, mikrobiella och animaliska genetiska resurser som är eller kan komma till användning i jordbruket och för landsbygdens utveckling, inklusive skogsgenetiska resurser som motsvarar behoven inom den gemensamma jordbrukspolitiken med syftet att bevara genetiska resurser och öka användningen av underutnyttjade raser och sorter i jordbruksproduktionen.

(6)

Kunskapen om de genetiska resurser som finns tillgängliga i gemenskapen och om deras ursprung och egenskaper behöver fortfarande förbättras. Relevant information om befintliga resurser och verksamheter på nationell och regional nivå i var och en av medlemsstaterna när det gäller bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket bör samlas in och göras tillgänglig för de övriga medlemsstaterna, på gemenskapsnivå och på internationell nivå, särskilt för utvecklingsländerna, i enlighet med internationella fördrag och avtal.

(7)

Utveckling av löpande, decentraliserade och allmänt tillgängliga nätbaserade förteckningar för att samla sådan kunskap och säkerställa att den blir tillgänglig på gemenskapsnivå bör främjas särskilt med hänvisning till de ansträngningar som nu görs för att utveckla en förteckning över de ex situ-samlingar som finns i europeiska genbanker (EPGRIS – European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure EURISCO, som finansieras av Femte ramprogrammet).

(8)

Gemenskapen bör komplettera och främja de ansträngningar som görs i medlemsstaterna för att bevara och hållbart använda den biologiska mångfalden i jordbruket. Mervärdet på gemenskapsnivå bör främjas genom samordning av pågående verksamhet och stöd för utveckling av nya initiativ över gränserna i fråga om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket.

(9)

Det bör därför föreskrivas åtgärder som kompletterar eller går längre, när det gäller stödmottagare och/eller verksamheter som berättigar till stöd, än rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (2).

(10)

För att bidra till att uppfylla dessa mål antogs genom rådets förordning (EG) nr 1467/1994 av den 20 juni 1994 om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (3) ett femårigt gemenskapsprogram. Detta program upphörde den 31 december 1999 och bör ersättas med ett nytt gemenskapsprogram. Förordning (EG) nr 1467/94 bör därför upphävas.

(11)

Urval och genomförande av åtgärder inom ramen för det nya gemenskapsprogrammet bör ta hänsyn till forskning, till verksamhet inom teknisk utveckling och demonstration som får stöd på nationell nivå eller enligt gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Saluföringen av utsäde och växtförökningsmaterial för användning inom det nya programmet bör kunna ske utan att detta påverkar rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (4), 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om utsäde av stråsäd (5), 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (6), 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (7), 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (8), 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (9), 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (10), 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (11), 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (12), 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (13), 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsä-despotatis (14), 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (15),

(12)

I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) föreskrivs att de länder som tillhör Europeiska frihandelssammanslutningen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Efta/EES-länder) bland annat skall stärka och utvidga samarbetet inom områdena bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket.

(13)

Som stöd vid genomförandet av gemenskapsprogrammet bör ett arbetsprogram för perioden 2004–2006 inrättas med noggranna uppgifter om de finansieringsbestämmelser som skall tillämpas.

(14)

För att genomföra och övervaka gemenskapsprogrammet bör kommissionen kunna använda sig av vetenskapligt och tekniskt sakkunniga.

(15)

Gemenskapens bidrag bör helt och hållet finansieras från rubrik 3 (Inre politik) i budgetplanen.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syften

Med sikte på att den gemensamma jordbrukspolitikens mål skall uppfyllas och att de internationella åtaganden som har gjorts skall genomföras inrättas härmed ett gemenskapsprogram för perioden 2004–2006 för att på gemenskapsnivå komplettera och främja det arbete som utförs i medlemsstaterna för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket.

Artikel 2

Räckvidd

1.   Denna förordning skall gälla för växtgenetiska resurser och för mikrobiella och animaliska genetiska resurser som används eller skulle kunna användas inom jordbruket.

2.   Stöd får inte beviljas enligt denna förordning

a)

för åtaganden som är stödberättigande enligt avdelning II kapitel VI i förordning (EG) nr 1257/1999 enligt specifikation i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (17),

b)

för verksamhet som är stödberättigande enligt Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning används följande definitioner:

a)

växtgenetiska resurser: genetiska resurser hos jordbruksgrödor, trädgårdsgrödor, medicinalväxter och aromatiska växter, fruktgrödor, skogsträd och vilda växter som används eller kan komma till användning på jordbruksområdet.

b)

animaliska genetiska resurser: genetiska resurser hos husdjur (ryggradsdjur och ryggradslösa djur), mikroorganismer och vilda djur som används eller kan komma till användning på jordbruksområdet.

c)

genetiskt material: material av varje tänkbart slag av vegetabiliskt, mikrobiellt eller animaliskt ursprung, inklusive reproduktivt och vegetabiliskt förökningsmaterial, som innehåller fungerande enheter med ärftliga egenskaper.

d)

genetiska resurser inom jordbruket: varje tänkbart genetiskt material av vegetabiliskt, mikrobiellt eller animaliskt ursprung av nuvarande eller potentiellt värde för jordbruket.

e)

in situ-bevarande: bevarande av genetiskt material i ekosystem och naturliga livsmiljöer och underhåll och återställande av livskraftiga populationer av arter eller förvildade arter i deras naturliga miljö, och, i fråga om raser av tamdjur eller sorter av odlade växter, i den jordbruksmiljö där de har utvecklat sina särskiljande egenskaper.

f)

bevarande in situ/på jordbruksföretag: bevarande och utveckling in situ på jordbruksföretaget.

g)

ex situ-bevarande: bevarande av genetiskt material för jordbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön.

h)

ex situ-samling: samling av genetiskt material för jordbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön.

i)

biogeografisk region: en geografisk region med typiska egenskaper när det gäller sammansättning och struktur hos fauna och flora.

Artikel 4

Stödberättigande åtgärder

1.   Det gemenskapsprogram som åsyftas i artikel 1 skall inbegripa riktad verksamhet, samordnad verksamhet och följdåtgärder enligt specifikationerna i artiklarna 5, 6 och 7.

2.   All verksamhet som utförs inom programmet skall vara förenlig med gemenskapslagstiftningen för växtskydd och djurhälsa och med de zootekniska reglerna för utsäde och förökningsmaterial och med sortlistan och skall ta hänsyn till

a)

annan verksamhet på gemenskapsnivå,

b)

relevant internationell utveckling och relevanta internationella förfaranden och avtal, särskilt i fråga om

konventionen om biologisk mångfald,

det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk,

FAO:s globala handlingsplan för bevarande och hållbart utnyttjande av växtgenetiska resurser för livsmedels- och jordbruksändamål och andra insatser som genomförs inom ramen för verksamheten inom FN:s organisation för jordbruk och livsmedel (FAO),

den europeiska strategin för bevarande av växter (European Plant Conservation Strategy) och tillämpliga resolutioner från ministerkonferenserna för skydd av Europas skogar,

den globala strategin för förvaltning av genetiska resurser för europeiska husdjur, och

program som genomförs inom internationella ramar som Europeiska samarbetsprogrammet för nätverk för genetiska resurser inom växtriket (ECP/GR), Europeiska regionala kontaktpunkten för nationella samordnare för förvaltning av genetiska resurser för husdjur (ERFP), Europeiska programmet för skogsgenetiska resurser (Euforgen) och rådgivande gruppen för internationell jordbruksforskning (CGIAR).

Artikel 5

Riktade insatser

De riktade insatserna skall inbegripa

a)

insatser för att främja bevarande, karakterisering, insamling och utnyttjande, ex situ och in situ, av genetiska resurser inom jordbruket,

b)

upprättande av en europeisk decentraliserad, löpande och brett åtkomlig nätbaserad förteckning över nuvarande in situ-bevarade genetiska resurser, inklusive insatser som innebär bevarande in situ/på jordbruksföretag av genetiska resurser,

c)

upprättande av en europeisk decentraliserad, löpande och brett åtkomlig nätbaserad förteckning över ex situ-samlingar (genbanker) och in situ-resurser och databaser som nu är tillgängliga eller är under utveckling på grundval av nationella förteckningar,

d)

främjande av regelbundet utbyte av teknisk och vetenskaplig information, särskilt om ursprung och individuella kännetecken hos tillgängliga genetiska resurser, mellan behöriga organ i medlemsstaterna.

De insatser som avses i a skall vara transnationella och, om tillämpligt, ta hänsyn till biogeografiska regionala aspekter och på gemenskapsnivå främja eller komplettera arbete som utförs på regional eller nationell nivå. De får inte inbegripa stöd för att bibehålla naturskyddsområden.

Artikel 6

Samordnade insatser

De samordnade insatserna skall främja utbyte av information i tematiska frågor med syftet att förbättra samordningen av insatser och program för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser i gemenskapens jordbruk. De skall vara transnationella.

Artikel 7

Följdåtgärder

Följdåtgärderna skall inbegripa information, informationsspridning och rådgivande verksamhet med anordnande av seminarier, tekniska konferenser, möten med icke-statliga organisationer och andra berörda intressenter samt utbildning och utarbetande av tekniska rapporter.

Artikel 8

Arbetsprogram

1.   Kommissionen skall säkerställa att gemenskapsprogrammet genomförs på grundval av ett arbetsprogram för perioden 2004–2006 som har utarbetats i enlighet med förfarandet i artikel 15.2 och under förutsättning av tillgängliga budgetmedel.

2.   De insatser som medfinansieras inom ramen för gemenskapsprogrammet skall ha en längsta varaktighet av fyra år.

Artikel 9

Urval av insatser

1.   Kommissionen skall inom ramen för det arbetsprogram som avses i artikel 8 och på grundval av inbjudan att inkomma med förslag till insatser som offentliggjorts i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning välja ut de insatser som sedan finansieras inom ramen för gemenskapsprogrammet.

2.   Inbjudan att inkomma med förslag skall inbegripa de insatser och verksamhetsområden som avses i artiklarna 5, 6 och 7 och i bilaga I. Innehållet i inbjudan att inkomma med förslag till insatser skall utarbetas enligt det förfarande som avses i artikel 15.2. och vara förenligt med de tillämpliga artiklarna enligt avdelning VI i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (18).

3.   Förslag till insatser enligt artiklarna 5, 6 och 7 får lämnas in av organ inom den offentliga sektorn eller varje annan fysisk eller juridisk person som är medborgare i en medlemsstat och är etablerad i gemenskapen, inklusive genbanker, icke-statliga organisationer, uppfödare, tekniska institut, försöksjordbruk, trädgårdsodlare och skogsägare. Organ eller personer som är etablerade i tredjeländer får också lämna in ansökningar i de fall detta är tillåtet enligt artikel 10.

4.   Följande kriterier skall tas i beaktande vid bedömning av förslagen:

a)

Relevans i förhållande till målen för gemenskapsprogrammet som de definieras i artikel 1.

b)

Teknisk kvalitet på det föreslagna arbetet.

c)

Förmåga att genomföra åtgärden med framgång och säkra en effektiv administration, vilket bedöms med avseende på resurser och kompetens inklusive de organisatoriska former som deltagarna har planerat.

d)

Det europeiska mervärdet och det potentiella bidraget till gemenskapens verksamhet.

5.   Förslag till insatser för finansiering inom ramen för gemenskapsprogrammet skall väljas ut på grundval av en oberoende expertbedömning. De oberoende experterna skall bjudas in av kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artikel 178 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (19).

6.   Om det visar sig nödvändigt, skall närmare bestämmelser för tillämpningen av den här artikeln antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

Artikel 10

Tredjelands deltagande

Gemenskapsprogrammet skall vara öppet för deltagande från

a)

Efta/EES-länderna enligt de villkor som fastställts i EES-avtalet,

b)

associerade länder enligt de villkor som fastställs i de respektive bilaterala avtalen om de allmänna principerna för deras deltagande i gemenskapens program.

Artikel 11

Avtal om bidrag

1.   När insatserna har valts ut, skall kommissionen sluta avtal om bidrag med deltagarna i dessa insatser enligt de tillämpliga artiklarna i avdelning VI i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. I avtalen om bidrag skall noggranna uppgifter anges om rapportering, spridning, skydd för och utnyttjande av resultaten av verksamheterna.

2.   Kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att, i synnerhet genom tekniska och administrativa kontroller och kontroller av räkenskaperna på plats hos stödmottagarna, verifiera att den information och de stödjande handlingar som har lämnats in är korrekta och att alla de skyldigheter som anges i avtalen om bidrag har uppfyllts.

Artikel 12

Tekniskt stöd

1.   Kommissionen skall enligt artikel 57.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 förlita sig på stöd från vetenskaplig och teknisk expertis för att genomföra gemenskapsprogrammet, inklusive tekniska råd i fråga om utarbetande av inbjudan att inkomma med förslag, bedömning av tekniska och ekonomiska rapporter, övervakning, rapportering och information.

2.   Ett avtal om tillhandahållande av tjänster skall tecknas som en följd av en anbudsinfordran avseende offentlig upphandling enligt de tillämpliga artiklarna i avdelning V i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 13

Bidrag från gemenskapen

1.   Gemenskapens bidrag till sådana insatser som avses i artikel 5 får inte överstiga 50 % av totalkostnaden för verksamheten.

2.   Gemenskapens bidrag till sådana insatser som avses i artiklarna 6 och 7 får inte överstiga 80 % av totalkostnaden för verksamheten.

3.   Ett gemenskapsbidrag skall beviljas på upp till 100 % av totalkostnaden för det stöd som avses i artikel 9.5 (bedömning av förslag) och artiklarna 12 (tekniskt stöd) och 14 (utvärdering av gemenskapsprogrammet).

4.   Budgetrubrik 3 i budgetplanen, ”Inre politik”, skall lämna bidrag till finansieringen av insatser och stöd som genomförs inom gemenskapsprogrammet enligt den här förordningen.

5.   En preliminär fördelning av de medel som anslås till gemenskapsprogrammet ges i bilaga II.

Artikel 14

Utvärdering av gemenskapsprogrammet

Vid gemenskapsprogrammets slut skall kommissionen utse en grupp oberoende experter som skall rapportera om hur verksamheten enligt den här förordningen har genomförts, bedöma resultaten och lägga fram lämpliga rekommendationer. Gruppens rapport och kommissionens kommentarer skall överlämnas till Europaparlamentet, till rådet och till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3. i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4.   Kommittén skall regelbundet informeras om genomförandet av gemenskapsprogrammet.

Artikel 16

Upphävande

Förordning (EG) nr 1467/94 skall upphävas utan att det påverkar de avtalsenliga skyldigheterna för de parter som har slutit avtal med den förordningen som grund.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 april 2004.

På rådets vägnar

J. WALSH

Ordförande


(1)  EGT L 309, 13.12.1993, s. 1.

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 70).

(3)  EGT L 159, 28.6.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  EGT P 125, 11.7.1966, s. 2298. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

(5)  EGT P 125, 11.7.1966, s. 2309. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(6)  EGT L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(8)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(9)  EGT L 226, 13.8.1998, s. 16. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(10)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.

(11)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003.

(12)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(13)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003.

(14)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 60. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(15)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG.

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EGT L 74, 15.3.2002, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 963/2003 (EUT L 138, 5.6.2003, s. 32).

(18)  EGT L 248, 10.9.2002, s. 1.

(19)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


BILAGA I

GEMENSKAPSPROGRAMMET: BIDRAGSBERÄTTIGANDE VERKSAMHETER OCH OMRÅDEN

1.   Bidragsberättigande verksamheter och områden

Gemenskapsprogrammet avser bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling, dokumentation, utveckling och nyttjande av genetiska resurser som för närvarande finns på gemenskapensterritorium. Organismer som berättigar till bidrag är växter (frösorter), djur (ryggradsdjur och vissa ryggradslösa djur) och mikroorganismer.

Programmet omfattar material som befinner sig i aktiv tillväxt och material som befinner sig i vila (fröer, embryon, sperma och pollen). Ex situ- och in situ- samlingar samt samlingar på jordbruksföretag omfattas. Alla materialtyper berättigar till bidrag, inklusive förökade växter och husdjursraser, lokala raser, förädlingsmaterial, genetiska typsamlingar och vilda arter.

Arter som är, eller som rimligen kan förväntas bli, av ekonomisk betydelse för jordbruket, trädgårdsnäringen eller skogsbruket inom gemenskapen kommer att ges prioritet.

Förtur kommer att ges för användning av genetiska resurser för

a)

diversifiering av jordbruksproduktionen,

b)

förbättring av produkternas kvalitet,

c)

hållbar förvaltning och användning av natur- och jordbruksresurser,

d)

förbättring av miljön och landsbygdsvärdena,

e)

identifiering av produkter för ny användning och för nya marknader.

Då samlingar registreras och ny insamling påbörjas, kommer åtgärder att vidtas inom programmet för att säkerställa att användarnas (jordbrukare, trädgårdsodlare) traditionella regionala erfarenhet av och kunskap om odlingsmetoder, särskilda användningsområden, bearbetning, smak etc. också inbegrips. Denna senare information skall inte registreras i form av berättelser utan så långt det är möjligt i standardiserad form med lättillgängliga och väldokumenterade data i ett relationsdatabassystem.

All verksamhet som utförs inom programmet skall vara förenlig med gemenskapslagstiftningen för utsäde och förökningsmaterial och med den gemensamma sortlistan samt med zootekniska regler och regler för växtskydd och djurhälsa som gäller inom gemenskapen.

Lämpliga åtgärder i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitikens mål och med gemenskapens internationella åtaganden skall vidtas för att främja spridningen och utnyttjandet av resultat från arbete inom området bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket som kan bidra till att dessa mål och åtaganden uppnås. Det viktigaste målet är att tillhandahålla effektivt och praktiskt stöd för de nuvarande och framtida användarna av genetiska resurser i gemenskapen.

2.   Uteslutna insatser och områden

Följande insatser berättigar uttryckligen inte till ekonomiskt stöd från gemenskapen inom det här programmet: teoretiska studier, studier för att pröva hypoteser, studier för att förbättra verktyg och teknik, arbete som utförs med oprövad teknik eller modellsystem och all annan forskning. Sådana insatser kan beaktas inom gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Anpassning av befintliga metoder för en verksamhet som är förenlig med förordningen kan emellertid anses stödberättigande enligt gemenskapsprogrammet.

Stöd får inte beviljas för insatser som är stödberättigande enligt Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet.

Stöd får inte beviljas enligt det här programmet för åtaganden som redan har påbörjats i medlemsstaterna och/eller som är stödberättigande enligt avdelning II kapitel VI i förordning (EG) nr 1257/1999 enligt den specifikation som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 445/2002. Verksamhet som leder till synergier mellan förordning (EG) nr 1257/1999 och den här förordningen bör emellertid uppmuntras.

Insatser som inbegriper lägre stående djur, lägre stående växter och mikroorganismer, inklusive svampar, är bidragsberättigande endast om de föds upp eller odlas på land och om de används eller kommer att kunna användas i jordbruket, inklusive sådana organismer som är lämpade som biologiska kontrollagenter i jordbruk i vidaste möjliga bemärkelse. Undantag kan göras i de särskilda fall som rör väldefinierade gen-till-gen-förbindelser mellan å ena sidan parasit eller symbiont och å andra sidan dess värd då båda organismerna skall bevaras. Insamling och anskaffande av material är underställda de ovan fastställda förtursrätterna.

3.   Typ av insatser

Genomförande av gemenskapsprogrammet för bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling, dokumentation, utveckling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket inbegriper riktade insatser, samordnade insatser och följdåtgärder. Följande insatser skall främjas:

3.1   Riktade insatser

Insatser som syftar till bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling, dokumentation, utveckling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket, ex situ, in situ och på jordbruksföretaget, är avsedda att på gemenskapsnivå stödja eller komplettera det arbete som görs på regional och nationell nivå. Dessa insatser skall vara transnationella (och där det är tillämpligt ta hänsyn också till biogeografiska regionala aspekter). Dessa insatser får inte inbegripa stöd för hävd av naturskyddsområden.

Insatserna bör ge mervärde (kunskapsspridning, ökad användning, förbättrade metoder, utbyte mellan medlemsstater) till sådana jordbruks- och miljöprogram för utrotningshotade arter, härkomst, förädlade arter eller raser som redan finansieras på nationell eller regional nivå (t.ex. karakterisering av genetisk mångfald och genetiskt avstånd mellan de respektive arterna, användning av lokala produkter, samordning och sökande efter områden där de programansvariga har delade intressen).

Dessa insatser måste i allmänhet utföras av deltagare som är etablerade i gemenskapen och finansieras genom det här instrumentet, där så är lämpligt i partnerskap med organisationer från andra områden i världen. Förtur skall ges åt projekt i vilka två eller flera av varandra oberoende deltagare ingår som har sin verksamhet i olika medlemsstater. Medverkan av icke-statliga organisationer och andra intressenter inom området bevarande in situ/på jordbruksföretag bör främjas.

Spridning och utbyte av europeiska genetiska resurser bör främjas med syftet att öka bruket av underutnyttjade sorter och även användningen av ett brett spektrum av genetiska resurser i hållbar jordbruksproduktion.

När det gäller växtgenetiska resurser håller ett decentraliserat, löpande och brett tillgängligt nätbaserat nätverk av nationella förteckningar över ex situ-samlingar (genbanker), in situ-resurser och databaser på grundval av nationella förteckningar på att utvecklas inom ramen för EPGRIS (European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure). Nationella förteckningar över ex situ-samlingar i de europeiska länderna bör upprättas, en europeisk sökkatalog (EURISCO) bör upprättas och förbättras och förteckningar över in situ-resurser (genetiska reserver eller enheter för bevarande av gener) skall utvecklas.

En europeisk decentraliserad, löpande och brett tillgänglig nätbaserad förteckning över nationella skogsgenetiska resurser, inklusive in situ-resurser (genetiska reserver eller enheter för bevarande av gener) och ex situ-samlingar bör upprättas på grundval av nationella förteckningar med hänsyn tagen till den verksamhet som pågår inom nätverksprogrammet Euforgen.

När det gäller animaliska genetiska resurser som upprätthålls på jordbruksföretag bör ansträngningarna koncentreras på nationella förteckningar över administrativa aspekter (ursprung och typ av finansiering, tillståndet hos raserna och hoten mot dem, var stamböckerna finns etc.) som bör administreras enligt DAD-IS, informationssystemet för AnGR (Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources).

För ex situ-bevarande av animaliska genetiska resurser (sperma, embryon) bör ett nätbaserat nätverk av nationella förteckningar och en europeisk sökkatalog med minimikrav på identitetsuppgifter utvecklas. Förteckningen skall i huvudsak bestå av upprättande, regelbunden uppdatering och regelbundet offentliggörande av de genetiska resurser inom jordbruket (lagring och bevarande) som finns i samlingar inom gemenskapen, och förtecknande av aktuella insatser i fråga om bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling, dokumentation, utveckling och nyttjande av dessa genetiska resurser. Minimikrav på identitetsuppgifter för individuellt tillträde kan inbegripas.

För mikrobiella genetiska resurser bör ett nätbaserat nätverk av nationella förteckningar över ex situ- och in situ-resurser upprättas inom ramen för EBRCN (European Biological Resource Centre Network).

Regelbunden information skall utväxlas mellan de behöriga organen i medlemsstaterna, särskilt om ursprung och individuella egenskaper hos de tillgängliga genetiska resurserna. Detta kommer att underlätta upprättandet av ett nätverk mellan de nationella förteckningarna, som kommer att utgöra en guide till samlingar med bevarade genetiska resurser och därmed förbundna verksamheter inom gemenskapen. Syftet med nätverket av nationella förteckningar är att stödja gemenskapens verksamhet och verksamheten i medlemsstaterna och främja bredaste möjliga kunskap om och användning av bevarat material.

Utgifter för kapacitetsuppbyggnad inom icke-statliga organisationer, upprättande och övervakning av förteckningar, regelbundet utbyte av information mellan de behöriga organen i medlemsstaterna och utarbetande av regelbundna publikationer och rapporter skall täckas av de totala anslag som är avsatta för genomförandet av programmet.

3.2   Samordnade åtgärder

Samordnade insatser skall göras för att förbättra samordningen på gemenskapsnivå, huvudsakligen genom att seminarier anordnas och rapporter utarbetas, genom engångsinsatser (nationella, regionala, lokala) för bevarande, karakterisering, utvärdering, insamling, dokumentation, utveckling och nyttjande av genetiska resurser i jordbruket som redan utförs i medlemsstaterna. Dessa insatser bör särskilt främja informationsutbyte mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen om tematiska frågor och särskilda lokala (på jordbruksföretagen), regionala eller nationella insatser och program (som genomförs under medlemsstaternas överinseende eller av organ som inte står under deras överinseende), inbegripet sådana insatser som utförs eller får utföras enligt förordning (EG) nr 1257/1999, rådets förordningar (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (2) eller rådets direktiv 98/95/EG av den 14 december 1998 om ändring angående konsolideringen av den inre marknaden, genetiskt modifierade växtsorter samt växtgenetiska resurser, av direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG, 70/457/EEG och 70/458/EEG om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, utsädespotatis, utsäde av olje- och spånadsväxter och utsäde av köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (3) med syftet att samordna dessa insatser med varandra, med åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå och med internationell utveckling och internationella förfaranden och avtal. Samordnade insatser kan också inbegripa samordning av tematiska frågor (särskilda genetiska resurser för grödor eller animaliska genetiska resurser). De samordnade insatserna skall vara transnationella.

3.3   Följdåtgärder

Särskilda följdåtgärder skall inbegripa information, kunskapsspridning och rådgivning som inbegriper

anordnande av seminarier, tekniska konferenser, workshops, enstaka möten med icke-statliga organisationer och andra berörda organ och intressenter,

utbildning och mobilitetsprogram för specialister,

utarbetande av tekniska rapporter,

främjande av användning av resultaten på marknaden (användarna).

4.   Riktade insatser: närmare uppgifter om stödberättigande områden

4.1   Genetiska resurser för grödor

1.

Utveckling av ett nätbaserat, löpande och brett tillgängligt nätverk av nationella förteckningar över genetiska resurser (ex situ och in situ), underhåll och förbättring av den europeiska sökkatalogen (EURISCO).

2.

Informationsutbyte om metoder, teknik och erfarenheter ifråga om verksamheter på jordbruksföretagen, inklusive koncept för användning och saluföring som kan öka bruket av underutnyttjade grödor och bidra till att diversifiera jordbruket.

3.

Förteckning och dokumentation över in situ-resurser av besläktade vilda grödor som används eller är potentiellt användbara som livsmedel och i jordbruket.

4.

Upprättande, underhåll och förbättring av de nätbaserade centrala europeiska databaserna över grödor (ECCDB) med egenskaps- och utvärderingsdata och kopplad till nätverket för nationella förteckningar och till EURISCO-katalogen över identitetsuppgifter.

5.

Upprättande och samordning av permanenta ex situ-samlingar baserade på befintliga nationella ex situ-samlingar eller ex situ-samlingar vid institutioner med genomförande av delat ansvar mellan de europeiska länderna för att bevara genetiska resurser för grödor.

6.

Upprättande och samordning av ett europeiskt nätverk av fält och trädgårdar för bevarande- och demonstrationsändamål med utrotningshotade eller underutnyttjade genetiska resurser för grödor.

7.

Karakterisering och utvärdering av genetiska resurser för grödor som kan vara av intresse för det europeiska jordbruket.

8.

Insamling enligt internationell lag och internationella skyldigheter av genetiska resurser för grödor som kan vara av intresse för det europeiska jordbruket.

4.2   Skogsgenetiska resurser

1.

Upprättande av ett nätbaserat, löpande och brett tillgängligt nätverk av nationella förteckningar över skogsgenetiska resurser som används eller är potentiellt användbara för ett hållbart skogsbruk i Europa.

2.

Informationsutbyte om metoder, teknik och erfarenheter i fråga om bevarande och förvaltning av skogsgenetiska resurser.

3.

Bedömning och utveckling av bästa förvaltningspraxis för skogsgenetiska resurser och integrering av besläktade verksamheter i nationella skogsbruksprogram.

4.

Upprättande av europeiska nätverk för representativa genetiska reserver eller enheter för bevarande av gener för relevanta målarter för att förbättra bevarande och karakterisering på europeisk nivå.

5.

Utvärdering av skogsgenetiska resurser på art- och härkomstnivå (inklusive utvärdering av försök i samband med experiment som rör härkomst) som kan vara av värde för ett hållbart skogsbruk i Europa.

6.

Upprättande och samordning av samlingar avsedda att främja bruk av genetiska resurser för beskogning, återbeskogning, återställande och trädförbättring på europeisk nivå.

7.

Insamling av skogsgenetiska resurser som kan vara av intresse på europeisk nivå.

4.3   Animaliska genetiska resurser

1.

Upprättande av ett nätbaserat, löpande och brett tillgängligt nätverk av nationella förteckningar över animaliska genetiska resurser ex situ och in situ/på jordbruksföretag med hänsyn tagen till verksamheter inom ramen för European National Coordinators for Animal Genetic Resources (Europeiska nationella samordnare för förvaltning av animaliska genetiska resurser) och kopplat till FAO/DAD-IS systemet.

2.

Utveckling av alleuropeiska standardiserade och jämförbara kriterier för att fastställa nationella prioriteringar för insatser som gäller hållbart bevarande och hållbar användning av animaliska genetiska resurser och besläktade krav för internationellt samarbete.

3.

Upprättande av europeisk kryokonservering av animaliska genetiska resurser baserad på nationell kryokonservering eller kryokonservering vid institutioner.

4.

Karakterisering och utvärdering av animaliska genetiska resurser (arter och raser) som används eller är potentiellt användbara som livsmedel och i jordbruket.

5.

Utveckling av en europeisk standardiserad metod för effektivitetstest av animaliska resurser inom jordbruket och dokumentation av egenskaper hos utrotningshotade husdjursraser och -populationer.

6.

Upprättande och samordning av ett alleuropeiskt nätverk av ”arkjordbruk”, räddningsstationer och husdjursparker för utrotningshotade europeiska husdjursraser.

7.

Utveckling av gemensamma tvärnationella uppfödningsprogram för utrotningshotade raser och populationer. Upprättande av regler för utbyte av information, genetiskt material och uppfödningsdjur.

8.

Utveckling av strategier som stöder ökad räntabilitet hos lokala raser för att utveckla kopplingar mellan lokala raser och typiska produkter från dessa, för att fastställa och främja värdet av lokala raser för deras miljönytta (t.ex. landskapsvård, förvaltning av agroekologiska system) och för deras bidrag till jordbrukets multifunktionella karaktär (t.ex. upprätthållande av kulturell mångfald på landsbygden, landsbygdsutveckling och turism m.m.).

9.

Utveckling av strategier som främjar användningen av underutnyttjade animaliska resurser som kan vara av intresse på europeisk nivå.


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(3)  EGT L 25, 1.2.1999, s. 1.


BILAGA II

PRELIMINÄR FÖRDELNING AV KOSTNADERNA FÖR GEMENSKAPSPROGRAMMET

 

%

Insatser

90

Riktade insatser

73

för att främja ex situ- och in situ-bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket för att på gemenskapsnivå främja eller komplettera det arbete som görs på regional och nationell nivå,

(53)

för att utveckla europeiska decentraliserade, löpande och brett tillgängliga nätbaserade förteckningar över nationella genetiska resurser inom jordbruket (särskilt deras ursprung och egenskaper), bevarandeinsatser samt resurser och databaser som för närvarande är tillgängliga eller som håller på att utvecklas inom gemenskapen.

(20)

Samordnade insatser

9

Utbyte av information i tematiska frågor när det gäller nationella insatser och program för att förbättra samordningen av dessa initiativ och även med de åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå och med den utveckling som äger rum i samband med internationella förhandlingar.

 

Följdåtgärder

8

Information, informationsspridning och rådgivande verksamhet med anordnande av seminarier, tekniska konferenser, möten med icke-statliga organisationer och andra berörda intressenter samt utbildning och utarbetande av tekniska rapporter.

 

Tekniskt stöd och anlitande av experter (utvärdering)

10 (8+2)

Totalt

100


30.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/12


RÅDETS DIREKTIV 2004/83/EG

av den 29 april 2004

om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 63.1 c, 63.2 a och 63.3 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (4), och

av följande skäl:

(1)

En gemensam asylpolitik, som omfattar ett gemensamt europeiskt asylsystem, utgör en integrerande del av Europeiska unionens mål att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för personer som tvingade av omständigheterna söker skydd inom Europeiska gemenskapen på laglig väg.

(2)

Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta för att ett gemensamt europeiskt asylsystem skapas, grundat på en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 (nedan kallad ”Genèvekonventionen”), kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967 (nedan kallat ”protokollet”), och på så sätt garantera att ingen skickas tillbaka för att bli utsatt för förföljelse, det vill säga att principen om non-refoulement bekräftas.

(3)

Genèvekonventionen och dess protokoll utgör grundstenen i det folkrättsliga systemet för skydd av flyktingar.

(4)

I slutsatserna från Tammerfors anges att ett gemensamt europeiskt asylsystem på kort sikt bör omfatta en tillnärmning av reglerna för erkännande av flyktingar och innebörden av flyktingstatus.

(5)

I slutsatserna från Tammerfors anges även att bestämmelserna om flyktingstatus bör kompletteras med åtgärder för andra former av skydd som erbjuder en lämplig status för den som behöver ett sådant skydd.

(6)

Huvudsyftet med detta direktiv är dels att garantera att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer som har ett verkligt behov av internationellt skydd, dels att garantera att en miniminivå av förmåner är tillgänglig för dessa personer i samtliga medlemsstater.

(7)

Tillnärmningen av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som skyddsbehövande i övrigt bör bidra till att begränsa asylsökandes sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna när sådana förflyttningar endast motiveras av skillnader i de rättsliga ramarna.

(8)

Det ligger i miniminormernas natur att medlemsstaterna bör har befogenhet att införa eller behålla förmånligare bestämmelser för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som ansöker om internationellt skydd i en medlemsstat, om en sådan ansökan anses bygga på förutsättningen att personen i fråga antingen är flykting i den mening som avses i artikel 1 A i Genèvekonventionen, eller en person som av andra skäl behöver internationellt skydd.

(9)

De tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som tillåts stanna inom medlemsstaternas territorier av skäl som inte hänför sig till ett behov av internationellt skydd utan efter en skönsmässig bedömning av ömmande eller humanitära skäl, faller utanför tillämpningsområdet för detta direktiv.

(10)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt till asyl.

(11)

När det gäller behandlingen av personer som omfattas av detta direktiv är medlemsstaterna bundna av sina skyldigheter enligt de internationella rättsliga instrument som de är parter i och som förbjuder diskriminering.

(12)

Medlemsstaterna bör i första hand ta hänsyn till barnets bästa när de genomför detta direktiv.

(13)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av protokollet om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater, som fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(14)

Erkännandet av flyktingstatus skall endast ses som en fastställelse av redan existerande rättigheter.

(15)

Samråd med FN:s flyktingkommissariat kan ge medlemsstaterna värdefull vägledning när det gäller att fastställa flyktingstatus enligt artikel 1 i Genèvekonventionen.

(16)

Det bör fastställas miniminormer för definitionen och innebörden av flyktingstatus för att vägleda medlemsstaternas behöriga myndigheter vid tillämpningen av Genèvekonventionen.

(17)

Det är nödvändigt att införa gemensamma kriterier för när asylsökande skall erkännas som flyktingar i den mening som avses i artikel 1 i Genèvekonventionen.

(18)

Det är särskilt nödvändigt att införa en gemensam uppfattning av följande begrepp: skyddsbehov på plats (sur place), upphov till skada och källor till skydd, internt skydd samt begreppet förföljelse, inklusive orsakerna till förföljelse.

(19)

Skydd kan ges inte bara av staten utan även av sådana parter eller organisationer, inklusive internationella organisationer, som uppfyller villkoren i detta direktiv och kontrollerar en region eller ett större område på statens territorium.

(20)

När underåriga ansöker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemsstaterna vid sin prövning beaktar typer av förföljelse som är specifika för barn.

(21)

Det är också nödvändigt att införa ett gemensamt begrepp för förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”.

(22)

Handlingar som är oförenliga med Förenta nationernas syften och principer anges i inledningen till Förenta nationernas stadga och i artiklarna 1 och 2 i denna stadga och ingår bl.a. i Förenta nationernas resolutioner om åtgärder för terrorismbekämpning, enligt vilka handlingar, metoder och bruk som utgör terrorism strider mot Förenta nationernas syften och principer, och även avsiktlig finansiering, planering och anstiftan av terroristhandlingar är oförenligt med Förenta nationernas syften och principer.

(23)

Såsom anges i artikel 14 kan ”status” även innefatta flyktingstatus.

(24)

Det bör även fastställas miniminormer för definitionen och innebörden av status som skyddsbehövande i övrigt. Status som skyddsbehövande i övrigt bör fungera som ett komplement till den status för skydd av flyktingar som finns i Genèvekonventionen.

(25)

Det är nödvändigt att införa kriterier för att fastställa vilka av dem som ansöker om internationellt skydd som är berättigade till status som skyddsbehövande i övrigt. Kriterierna bör hämtas från de internationella förpliktelserna enligt instrumenten för mänskliga rättigheter och från medlemsstaternas praxis.

(26)

Risker som en befolkningsgrupp i ett land eller ett segment av befolkningen överlag är utsatta för utgör i normalfallet i sig inte ett personligt hot som kan betecknas som allvarlig skada.

(27)

Familjemedlemmar kan, enbart på grund av sin relation till flyktingen, normalt komma att utsättas för förföljelse på ett sätt som kan utgöra grund för flyktingstatus.

(28)

Begreppet nationell säkerhet och allmän ordning omfattar också fall då en tredjelandsmedborgare är medlem i en sammanslutning som stöder internationell terrorism eller stöder en sådan sammanslutning.

(29)

Även om de förmåner som tillhandahålls familjemedlemmar till personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt inte nödvändigtvis måste vara desamma som de som tillhandahålls personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt, måste de vara rimliga i jämförelse med dessa förmåner.

(30)

Medlemsstaterna får, inom de gränser som följer av internationella åtaganden, föreskriva att beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning, sociala förmåner, hälso- och sjukvård samt tillgång till integrationsfrämjande åtgärder förutsätter att ett uppehållstillstånd har utfärdats.

(31)

Detta direktiv är inte tillämpligt på ekonomiska förmåner från medlemsstaterna som beviljas för att främja utbildning.

(32)

De praktiska svårigheter som personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt ställs inför när det gäller att bestyrka utländska akademiska eller yrkesmässiga examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis bör beaktas.

(33)

Särskilt för att undvika socialt lidande är det lämpligt att personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt, utan diskriminering och inom ramen för det sociala stödet, tillhandahålls tillräckliga sociala förmåner och medel för uppehället.

(34)

När det gäller socialt stöd och hälso- och sjukvård bör villkoren och de närmare föreskrifterna för tillhandahållande av grundläggande förmåner till personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt fastställas i den nationella lagstiftningen. Möjligheten att begränsa förmånerna för personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt till att gälla endast grundläggande förmåner bör tolkas så att detta begrepp omfattar åtminstone minimiinkomst, bistånd vid sjukdom och graviditet samt föräldrabistånd, i den mån dessa förmåner beviljas medborgare i enlighet med lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

(35)

Tillträde till hälso- och sjukvård, såväl fysisk som psykisk vård, bör garanteras personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt.

(36)

Genomförandet av detta direktiv bör utvärderas regelbundet med särskilt beaktande av utvecklingen av medlemsstaternas internationella skyldigheter när det gäller non-refoulement, utvecklingen av arbetsmarknaderna i medlemsstaterna och av de gemensamma grundläggande principerna för integration.

(37)

Eftersom målen för det föreslagna direktivet, nämligen att fastställa miniminormer för medlemsstaternas beviljande av internationellt skydd till tredjelandsmedborgare och statslösa personer och innehållet i det beviljade skyddet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av direktivets omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(38)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket genom skrivelse av den 28 januari 2002 meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(39)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Irland genom skrivelse av den 13 februari 2002 meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

(40)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

Syftet med detta direktiv är att införa miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd och innehållet i det beviljade skyddet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

”internationellt skydd”, flyktingstatus och status som skyddsbehövande i övrigt enligt definitionerna i leden d och f.

b)

”Genèvekonventionen”, Konventionen om flyktingars rättsliga ställning undertecknad i Genève den 28 juli 1951, ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967.

c

”flykting”, en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd, eller en statslös person som av samma skäl som nämnts ovan befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit och som inte omfattas av artikel 12.

d)

”flyktingstatus”, en medlemsstats erkännande av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som flykting.

e)

”person som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt”, en tredjelandsmedborgare eller statslös person som inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting, men där det finns grundad anledning att förmoda att den berörda personen, om han eller hon återsänds till sitt ursprungsland, eller, i fråga om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada enligt artikel 15 och som inte omfattas av artikel 17.1 och 17.2 och som inte kan, eller på grund av en sådan risk inte vill, begagna sig av det landets skydd.

f)

”status som skyddsbehövande i övrigt”, en medlemsstats erkännande av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som en person som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt.

g)

”ansökan om internationellt skydd”, en ansökan om skydd som ges in till en medlemsstat av en tredjelandsmedborgare eller statslös person och där det finns skäl att anta att personen söker flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt och att denne inte uttryckligen ansöker om en annan typ av skydd som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde och som kan omfattas av en separat ansökan.

h)

”familjemedlemmar”, följande familjemedlemmar till den person som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt, om dessa familjemedlemmar befinner sig i samma medlemsstat i fråga om ansökan om internationellt skydd och under förutsättning att familjen existerade redan i ursprungslandet:

Make eller maka till den person som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt eller hans/hennes ogifta partner i en stadigvarande relation, om lagstiftningen eller sedvanerätten i den berörda medlemsstaten behandlar ogifta par på samma sätt som gifta enligt dess utlänningslagstiftning.

Underåriga barn till sådana par som avses i första strecksatsen eller till den person som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt, på villkor att de är ogifta och beroende av honom eller henne för sin försörjning, men oavsett om de fötts inom eller utom äktenskapet eller adopterats enligt nationell lagstiftning.

i)

”underåriga utan medföljande vuxen”, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som är yngre än arton år som anländer till en medlemsstats territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för dem, så länge de inte faktiskt tas om hand av en sådan person; begreppet omfattar också underåriga som lämnas ensamma utan medföljande vuxen efter det att de rest in på en medlemsstats territorium.

j)

”uppehållstillstånd”, tillstånd som utfärdats av myndigheterna i en medlemsstat i enlighet med den statens lagstiftning och som ger en tredjelandsmedborgare eller statslös person rätt att uppehålla sig på dess territorium.

k)

”ursprungsland”, det land eller de länder där en person är medborgare eller, i fråga om statslösa personer, tidigare haft sin vanliga vistelseort.

Artikel 3

Förmånligare bestämmelser

Medlemsstaterna får införa eller behålla förmånligare bestämmelser för att fastställa vem som skall betraktas som flykting eller som en person som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt och för att fastställa innebörden av internationellt skydd, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv.

KAPITEL II

BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR OM INTERNATIONELLT SKYDD

Artikel 4

Bedömning av fakta och omständigheter

1.   Medlemsstaterna får betrakta det som den sökandes skyldighet att så snart som möjligt lägga fram alla faktorer som behövs för att styrka ansökan om internationellt skydd. Det är medlemsstaternas skyldighet att i samarbete med den sökande bedöma de relevanta faktorerna i ansökan.

2.   De faktorer som det hänvisas till i punkt 1 utgörs av den sökandes utsagor och alla handlingar som den sökande förfogar över angående den sökandes ålder, bakgrund, inklusive relevanta släktingars bakgrund, identitet, nationalitet(er), tidigare bosättningsland(länder) och -ort(er), tidigare asylansökningar, resvägar, identitets- och resehandlingar samt orsakerna till ansökan om internationellt skydd.

3.   Bedömningen av en ansökan om internationellt skydd skall vara individuell, och följande skall beaktas:

a)

Alla relevanta uppgifter om ursprungslandet vid den tidpunkt då beslut fattas om ansökan, inbegripet lagar och andra författningar i ursprungslandet samt det sätt på vilket dessa tillämpas.

b)

De relevanta utsagor och handlingar som den sökande har lämnat, inklusive information om huruvida sökanden har varit eller kan bli utsatt för förföljelse eller allvarlig skada.

c)

Sökandens personliga ställning och förhållanden, inklusive faktorer som bakgrund, kön och ålder, så att det kan bedömas huruvida de handlingar den sökande har blivit eller skulle kunna bli utsatt för, på grundval av sökandens personliga omständigheter, skulle innebära förföljelse eller allvarlig skada.

d)

Om den sökande efter att ha lämnat ursprungslandet ägnat sig åt en verksamhet, vars enda syfte eller vars huvudsyfte var att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att ansöka om internationellt skydd, skall man bedöma om denna verksamhet kommer att utsätta den sökande för förföljelse eller allvarlig skada om han eller hon återvänder till landet.

e)

Om man rimligen kan förvänta sig att den sökande begagnar sig av skyddet i ett annat land där han eller hon kan hävda sitt medborgarskap.

4.   Det faktum att den sökande redan har varit utsatt för förföljelse eller annan allvarlig skada, eller för direkta hot om sådan förföljelse eller sådan skada, är en allvarlig indikation på att den sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada, såvida det inte finns goda skäl till att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada inte kommer att upprepas.

5.   När medlemsstaterna tillämpar principen enligt vilken det är den sökandes skyldighet att styrka sin ansökan om internationellt skydd, och den sökandes uppgifter inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis, skall sådana uppgifter inte behöva bekräftas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Sökanden har gjort en genuin ansträngning för att styrka sin ansökan.

b)

Alla relevanta faktorer som den sökande förfogar över har lagts fram och en tillfredsställande förklaring har lämnats till varför andra relevanta faktorer saknas.

c)

Sökandens uppgifter befinns vara sammanhängande och rimliga och strider inte mot tillgänglig specifik och allmän information som rör den sökandes ärende.

d)

Sökanden har ansökt om internationellt skydd så tidigt som möjligt, såvida inte sökanden kan framföra goda skäl till varför han eller hon inte gjort det.

e)

Sökandens allmänna trovärdighet är fastställd.

Artikel 5

Internationellt skyddsbehov ”sur place”

1.   En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på händelser som har ägt rum efter det att sökanden lämnade ursprungslandet.

2.   En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon lämnade ursprungslandet, i synnerhet om det kan fastställas att den verksamhet som åberopas är ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en inställning som sökanden hade i ursprungslandet.

3.   Utan att det påverkar Genèvekonventionen får medlemsstaterna besluta att en sökande som lämnar in en efterföljande ansökan normalt inte skall beviljas flyktingstatus om risken för förföljelse grundar sig på omständigheter som den sökande genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet.

Artikel 6

Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada

Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada omfattar

a)

staten,

b)

parter eller organisationer som kontrollerar staten eller en betydande del av statens territorium,

c)

grupper som inte företräder staten, om det kan bevisas att aktörer enligt a och b, inklusive internationella organisationer, är oförmögna eller ovilliga att tillhandahålla skydd mot förföljelse eller allvarlig skada enligt artikel 7.

Artikel 7

Aktörer som ger skydd

1.   Skydd kan ges av

a)

staten,

b)

parter eller organisationer, inklusive internationella organisationer, som kontrollerar staten eller en betydande del av statens territorium.

2.   Skydd ges normalt när aktörerna enligt punkt 1 vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en person förföljs eller lider allvarlig skada, bl.a. genom att ombesörja att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och sökanden har tillgång till detta skydd.

3.   När medlemsstaterna bedömer om en internationell organisation kontrollerar en stat eller en betydande del av statens territorium och ger skydd enligt punkt 2, skall de beakta alla riktlinjer som kan finnas i rådets relevanta rättsakter.

Artikel 8

Internt skydd

1.   Medlemsstaterna får som ett led i bedömningen av en ansökan om internationellt skydd besluta att en sökande inte är i behov av internationellt skydd om det i en del av ursprungslandet inte finns någon välgrundad fruktan för förföljelse eller någon verklig risk för att lida allvarlig skada, och sökanden rimligen kan förväntas uppehålla sig i den delen av landet.

2.   Vid prövning av om någon del av ursprungslandet överensstämmer med punkt 1, skall medlemsstaterna, när de fattar beslut om ansökan, beakta de allmänna omständigheter som råder i den delen av landet och sökandens personliga förhållanden.

3.   Punkt 1 får tillämpas oaktat tekniska hinder för återvändande till ursprungslandet.

KAPITEL III

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BETRAKTAS SOM FLYKTING

Artikel 9

Förföljelse

1.   Förföljelse enligt lydelsen i artikel 1 A i Genèvekonventionen måste utgöras av handlingar som

a)

är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eller

b)

är en ackumulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga rättigheterna som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på ett liknande sätt som i punkt a.

2.   Förföljelse, enligt punkt 1, kan bl.a. ta sig uttryck i

a)

fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld,

b)

rättsliga, administrativa, polisiära och/eller judiciella åtgärder som i sig är diskriminerande eller som genomförs på ett diskriminerande sätt,

c)

åtal eller straff som är oproportionerliga eller diskriminerande,

d)

ett avslag i fråga om rättsligt överklagande som resulterar i ett oproportionerligt eller diskriminerande straff,

e)

åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst i en konflikt om fullgörandet av militärtjänst skulle innefatta brott eller handlingar som omfattas av undantagsklausulerna i artikel 12.2,

f)

köns- eller barnspecifika handlingar.

3.   Enligt artikel 2 c måste det finnas ett samband mellan de skäl som anges i artikel 10 och den förföljelse som anges i punkt 1.

Artikel 10

Skäl till förföljelsen

1.   Medlemsstaterna skall ta hänsyn till följande faktorer vid bedömningen av skälen till förföljelsen:

a)

Begreppet ras skall särskilt omfatta hudfärg, härkomst eller tillhörighet till en viss etnisk grupp.

b)

Begreppet religion skall särskilt omfatta teistiska, icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar, deltagande i, eller avstående från deltagande i, formella privata eller offentliga gudstjänster, enskilt eller tillsammans med andra, samt andra religiösa handlingar eller åsiktsyttringar, eller former av personligt eller gemensamt handlande grundat på eller påbjudet genom någon trosriktning.

c)

Begreppet nationalitet skall inte bara omfatta medborgarskap, eller avsaknad av medborgarskap, utan skall särskilt omfatta tillhörighet till en grupp som definieras genom dess kulturella, etniska eller språkliga identitet, gemensamma geografiska ursprung eller politiska bakgrund eller dess förbindelser med befolkningen i en annan stat.

d)

En grupp skall anses utgöra en särskild samhällsgrupp, särskilt när

gruppens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras, eller består av personer som har en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den,

gruppen har en särskild identitet i det berörda landet eftersom den uppfattas som annorlunda av omgivningen.

Beroende på omständigheterna i ursprungslandet kan en särskild samhällsgrupp omfatta en grupp grundad på en gemensam egenskap, till exempel sexuell läggning. Sexuell läggning får inte tolkas så att det innefattar handlingar som anses brottsliga enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Könsrelaterade aspekter kan beaktas, utan att dessa i sig ger upphov till en presumtion för denna artikels tillämplighet.

e)

Begreppet politisk åskådning skall särskilt inbegripa när någon omfattar en åsikt, tanke eller tro i en fråga som rör de potentiella aktörer som utövar förföljelse enligt artikel 6 och deras politik eller metoder, oavsett om sökanden har handlat i linje med denna åsikt, tanke eller tro.

2.   Vid bedömningen av huruvida en sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse är det irrelevant huruvida sökanden faktiskt har de egenskaper i fråga om ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning som är skälet till förföljelsen, om en sådan egenskap tillskrivs den sökande av den som utövar förföljelsen.

Artikel 11

Upphörande

1.   En tredjelandsmedborgare eller en statslös person skall upphöra att vara en flykting om han eller hon

a)

av fri vilja på nytt begagnar sig av det lands skydd vari han eller hon är medborgare, eller

b)

efter att ha förlorat sitt medborgarskap, av fri vilja förvärvar det på nytt, eller

c)

förvärvar medborgarskap, och kommer i åtnjutande av det landets skydd, eller

d)

av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land som han eller hon lämnat eller fortsatt att uppehålla sig utanför på grund av fruktan för förföljelse, eller

e)

inte längre kan fortsätta att vägra att begagna sig av skyddet i det land där han eller hon är medborgare eftersom de omständigheter som ledde till att han eller hon erkändes som flykting inte längre föreligger,

f)

utan att äga medborgarskap i något land, kan återvända till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, eftersom de omständigheter som ledde till att han eller hon erkändes som flykting inte längre föreligger.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 e och f skall medlemsstaterna beakta huruvida omständigheterna har ändrats så väsentligt och varaktigt att flyktingens fruktan för förföljelse inte längre kan anses välgrundad.

Artikel 12

Undantag

1.   En tredjelandsmedborgare eller en statslös person kan inte ges flyktingstatus om

a)

han eller hon omfattas av artikel 1 D i Genèvekonventionen om skydd eller bistånd från andra organ eller kontor inom Förenta nationerna än FN:s Flyktingkommissariat; om sådant skydd eller bistånd av något skäl har upphört, utan att de berörda personernas ställning har fastställts slutgiltigt i enlighet med de relevanta resolutioner som antagits av FN:s Generalförsamling, skall dessa personer automatiskt komma i åtnjutande av förmånerna i detta direktiv,

b)

han eller hon av de behöriga myndigheterna i bosättningslandet tillerkänns samma rättigheter och skyldigheter som följer med medborgarskap i det landet eller rättigheter och skyldigheter som motsvarar dessa.

2.   En tredjelandsmedborgare eller en statslös person kan inte ges flyktingstatus om det finns synnerliga skäl för att anta att

a)

han eller hon har förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott, eller

b)

han eller hon har förövat ett grovt icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet, innan vederbörande fick tillträde till det landet som flykting, vilket innebär den tidpunkt då uppehållstillstånd utfärdades på grundval av beviljad flyktingstatus; särskilt grymma handlingar, även om de begåtts i förment politiskt syfte, får betecknas som allvarliga icke-politiska brott, eller

c)

han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.

3.   Punkt 2 gäller personer som anstiftar eller på annat sätt deltar i förövandet av de brott eller gärningar som nämns däri.

KAPITEL IV

FLYKTINGSTATUS

Artikel 13

Beviljande av flyktingstatus

Medlemsstaterna skall bevilja en tredjelandsmedborgare eller en statslös person flyktingstatus om han eller hon kan betraktas som flykting enligt kapitlen II och III.

Artikel 14

Återkallande av, upphävande av eller vägran att förnya flyktingstatus

1.   När det gäller ansökningar om internationellt skydd som lämnats efter detta direktivs ikraftträdande skall medlemsstaterna återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons flyktingstatus som beviljats av ett regeringsorgan, ett förvaltningsrättsligt organ, en domstol eller ett domstolsliknande organ om vederbörande inte längre är flykting enligt artikel 11.

2.   Utan att det påverkar flyktingens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla relevanta fakta och lämna alla relevanta handlingar som han eller hon förfogar över, skall den medlemsstat som har beviljat flyktingstatus i varje enskilt fall bevisa att den berörda personen har upphört att vara eller aldrig har varit flykting enligt punkt 1 i denna artikel.

3.   Medlemsstaterna skall återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller statslös persons flyktingstatus om de berörda medlemsstaterna efter beviljandet av flyktingstatus fastställer att vederbörande

a)

inte skulle ha getts eller inte kan ges flyktingstatus i enlighet med artikel 12,

b)

har förvrängt eller utelämnat fakta, inklusive användning av falska handlingar, och detta varit avgörande för beviljandet av flyktingstatus.

4.   Medlemsstater får återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som beviljats en flykting av ett regeringsorgan, ett förvaltningsrättsligt organ, en domstol eller ett domstolsliknande organ

a)

om det finns skälig anledning att betrakta vederbörande som en fara för säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig, eller

b)

vederbörande utgör en samhällsfara i medlemsstaten i fråga med hänsyn till att han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett synnerligen allvarligt brott.

5.   I de situationer som beskrivs i punkt 4 får medlemsstaterna besluta att inte bevilja status för en flykting om ett sådant beslut ännu inte har fattats.

6.   Personer som omfattas av punkt 4 eller 5 skall ha de rättigheter som anges i eller som liknar dem som anges i artiklarna 3, 4, 16, 22, 31, 32 och 33 i Genèvekonventionen om de befinner sig i medlemsstaten.

KAPITEL V

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BETRAKTAS SOM SKYDDSBEHÖVANDE I ÖVRIGT

Artikel 15

Allvarlig skada

Allvarlig skada utgörs av

a)

dödsstraff eller avrättning,

b)

tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet, eller

c)

allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

Artikel 16

Upphörande

1.   En tredjelandsmedborgare eller en statslös person skall upphöra att uppfylla kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt, då de omständigheter som ledde till att status som skyddsbehövande i övrigt beviljades inte längre föreligger, eller har ändrats i sådan grad att skydd inte längre behövs.

2.   Vid beaktande av punkt 1 skall medlemsstaterna ta hänsyn till om omständigheterna har ändrats så väsentligt och varaktigt att personen som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt inte längre är utsatt för en verklig risk för allvarlig skada.

Artikel 17

Undantag

1.   En tredjelandsmedborgare eller en statslös person uppfyller inte kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt om det finns synnerliga skäl för att anse att

a)

han eller hon har förövat ett brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott,

b)

han eller hon har förövat ett allvarligt brott,

c)

han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga,

d)

han eller hon utgör en fara för samhället eller säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig.

2.   Punkt 1 gäller personer som anstiftar eller på annat sätt deltar i förövandet av de brott eller gärningar som nämns däri.

3.   Medlemsstaterna får besluta att en tredjelandsmedborgare eller en statslös person inte uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt om vederbörande innan han eller hon fick tillträde till medlemsstaten har begått ett eller flera brott som inte omfattas av punkt 1, men som skulle gett fängelsestraff om de hade begåtts i den berörda medlemsstaten, och han eller hon lämnade sitt ursprungsland endast för att undvika påföljder för dessa brott.

KAPITEL VI

STATUS SOM SKYDDSBEHÖVANDE I ÖVRIGT

Artikel 18

Beviljande av status som skyddsbehövande i övrigt

Medlemsstaterna skall bevilja en tredjelandsmedborgare eller en statslös person status som skyddsbehövande i övrigt om han eller hon uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt enligt kapitlen II och V.

Artikel 19

Återkallande av, upphävande av eller vägran att förnya status som skyddsbehövande i övrigt

1.   När det gäller ansökningar om internationellt skydd som lämnats efter detta direktivs ikraftträdande skall medlemsstaterna återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons status som skyddsbehövande i övrigt som beviljats av ett regeringsorgan, ett förvaltningsrättsligt organ, en domstol eller ett domstolsliknande organ om vederbörande inte längre uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt enligt artikel 16.

2.   Medlemsstaterna får återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons status som skyddsbehövande i övrigt som beviljats av ett regeringsorgan, ett förvaltningsrättsligt organ, en domstol eller ett domstolsliknande organ om han eller hon, efter det att status som skyddsbehövande i övrigt beviljats, inte längre uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt i enlighet med artikel 17.3.

3.   Medlemsstaterna skall återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons status som skyddsbehövande i övrigt om

a)

han eller hon efter beviljandet av status som skyddsbehövande i övrigt inte borde ha erhållit eller inte längre uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt i enlighet med artikel 17.1 och 17.2,

b)

han eller hon har förvrängt eller utelämnat fakta, inklusive användning av falska handlingar, och detta varit avgörande för att bevilja status som skyddsbehövande i övrigt.

4.   Utan att det påverkar tredjelandsmedborgarens eller den statslösa personens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla relevanta fakta och lämna alla relevanta handlingar som han eller hon förfogar över skall den medlemsstat som har beviljat status som skyddsbehövande i övrigt i varje enskilt fall bevisa att den berörda personen inte längre uppfyller eller aldrig har uppfyllt kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt i enlighet med punkterna 1–3 i denna artikel.

KAPITEL VII

INNEBÖRDEN AV INTERNATIONELLT SKYDD

Artikel 20

Allmänna bestämmelser

1.   Detta kapitel skall inte påverka de rättigheter som följer av Genèvekonventionen.

2.   Detta kapitel skall tillämpas på både flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt, om inte något annat anges.

3.   Vid genomförandet av detta kapitel skall medlemsstaterna beakta situationen för utsatta personer, till exempel underåriga, underåriga utan medföljande vuxen, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

4.   Punkt 3 skall endast gälla de personer som man finner har särskilda behov efter en individuell bedömning av deras situation.

5.   Medlemsstaterna skall i första hand se till barnets bästa vid genomförandet av de bestämmelser i detta kapitel som rör underåriga.

6.   Medlemsstaterna får, inom de gränser som anges i Genèvekonventionen, inskränka de förmåner som en flykting beviljas enligt detta kapitel, om denne har erhållit flyktingstatus på grundval av verksamhet som bedrivits med enda syfte eller med huvudsyfte att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att bli erkänd som flykting.

7.   Medlemsstaterna får, inom de gränser som följer av medlemsstaternas internationella förpliktelser, inskränka de förmåner som en person som uppfyller kraven för att betecknas som skyddsbehövande i övrigt beviljas enligt detta kapitel, om denna person har erhållit status som skyddsbehövande i övrigt på grundval av verksamhet som bedrivits med enda syfte eller med huvudsyfte att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att erkännas som skyddsbehövande i övrigt.

Artikel 21

Skydd mot avvisning

1.   Medlemsstaterna skall i enlighet med sina internationella förpliktelser respektera principen om non-refoulement.

2.   Om det inte är förbjudet enligt de internationella förpliktelser som avses i punkt 1 får medlemsstaterna avvisa en flykting, vare sig denne formellt erkänts eller ej, om

a)

det finns skälig anledning att anta att vederbörande utgör en fara för säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig, eller

b)

vederbörande utgör en samhällsfara i medlemsstaten i fråga med hänsyn till att han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett synnerligen allvarligt brott.

3.   Medlemsstaterna får återkalla, upphäva eller vägra att förnya eller bevilja ett uppehållstillstånd för en flykting om han eller hon omfattas av punkt 2.

Artikel 22

Information

Medlemsstaterna skall, så snart som möjligt efter det att respektive skyddsstatus beviljats personer som erkänts vara i behov av internationellt skydd, ge dessa personer tillgång till information på ett språk som de kan förstå om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med den statusen.

Artikel 23

Sammanhållning av familjer

1.   Medlemsstaterna skall se till att familjen hålls samlad.

2.   Medlemsstaterna skall se till att familjemedlemmar till den person som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt, och som för egen del inte uppfyller kraven för att erhålla sådan status, får ansöka om de förmåner som avses i artiklarna 24–34 i enlighet med nationella förfaranden och i den mån detta överensstämmer med familjemedlemmens personliga rättsliga status.

När det gäller familjemedlemmar till personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt får medlemsstaterna fastställa tillämpliga villkor för sådana förmåner.

I sådana fall skall medlemsstaterna se till att de förmåner som tillhandahålls garanterar en tillräcklig levnadsstandard.

3.   Punkterna 1 och 2 skall inte vara tillämpliga om den familjemedlemmen undantas eller skulle undantas från flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt enligt kapitlen III och V.

4.   Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna vägra, inskränka eller återkalla förmånerna med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen.

5.   Medlemsstaterna får besluta att denna artikel även skall gälla andra nära släktingar som levde tillsammans som en del av familjen vid tidpunkten för avfärden från ursprungslandet, och som då för sin försörjning var helt eller delvis beroende av den person som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt.

Artikel 24

Uppehållstillstånd

1.   Så snart som möjligt efter det att flyktingstatus har beviljats, skall medlemsstaterna till de personer som innehar flyktingstatus utfärda ett uppehållstillstånd som skall gälla i minst tre år och vara förnybart om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.3.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23.1 kan det uppehållstillstånd som skall utfärdas till familjemedlemmarna till de personer som innehar flyktingstatus vara giltigt i mindre än tre år och vara förnybart.

2.   Så snart som möjligt efter det att status som skyddsbehövande i övrigt har beviljats skall medlemsstaterna till de personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt utfärda ett uppehållstillstånd som skall gälla i minst ett år och vara förnybart om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat.

Artikel 25

Resedokument

1.   Medlemsstaterna skall till personer som innehar flyktingstatus utfärda resedokument, i den form som anges i bilagan till Genèvekonventionen, för resor utanför deras territorier, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat.

2.   Medlemsstaterna skall till personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt och som inte kan få ett nationellt pass, utfärda dokument som gör det möjligt för dem att resa, åtminstone om det uppstår allvarliga humanitära skäl som kräver deras närvaro i en annan stat, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver något annat.

Artikel 26

Tillträde till arbetsmarknaden

1.   Medlemsstaterna skall ge personer som innehar flyktingstatus rätt att vara anställda eller bedriva verksamhet som egenföretagare, med förbehåll för de bestämmelser som allmänt tillämpas för yrket och för anställning i offentlig tjänst, omedelbart efter det att flyktingstatus har beviljats.

2.   Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar flyktingstatus erbjuds aktiviteter såsom arbetsmarknadsrelaterad utbildning för vuxna, yrkesutbildning och arbetsplatspraktik på likvärdiga villkor som egna medborgare.

3.   Medlemsstaterna skall ge personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt rätt att vara anställda eller bedriva verksamhet som egenföretagare, med förbehåll för de bestämmelser som allmänt tillämpas för yrket och för anställning i offentlig tjänst, omedelbart efter det att status som skyddsbehövande i övrigt har beviljats. Situationen på arbetsmarknaden i medlemsstaterna får beaktas, inbegripet för eventuell prioritering när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, under en begränsad tidsperiod som skall fastställas i enlighet med nationell lagstiftning. Medlemsstaterna skall se till att en person som innehar status som skyddsbehövande i övrigt får tillträde till en anställning som han eller hon har erbjudits i enlighet med nationella bestämmelser om prioritering på arbetsmarknaden.

4   Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt får tillträde till aktiviteter såsom arbetsmarknadsrelaterad utbildning för vuxna, yrkesutbildning och arbetsplatspraktik, på villkor som medlemsstaterna skall bestämma.

5.   Gällande lagstiftning i medlemsstaterna om ersättning, tillgång till sociala trygghetssystem vid verksamhet som anställd eller egenföretagare samt övriga anställningsvillkor skall tillämpas.

Artikel 27

Tillträde till utbildning

1.   Medlemsstaterna skall fullt ut ge alla underåriga som har beviljats flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt tillträde till utbildningssystemet, på samma villkor som egna medborgare.

2.   Medlemsstaterna skall ge vuxna som har beviljats flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt tillträde till utbildningssystemet, fortbildning och omskolning, på samma villkor som tredjelandsmedborgare som lagligen befinner sig i medlemsstaten.

3.   Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt behandlas på samma sätt som egna medborgare i samband med gällande förfaranden för erkännande av utländska akademiska eller yrkesmässiga examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis.

Artikel 28

Sociala förmåner

1.   Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt i den medlemsstat som har beviljat sådan status får nödvändigt socialt stöd som tillhandahålls medborgare i den medlemsstaten.

2.   Genom undantag från den allmänna regel som fastställs i punkt 1 får medlemsstaterna begränsa det sociala stöd som beviljas personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt till att gälla endast grundläggande förmåner vilka skall tillhandahållas på samma nivåer och på samma villkor som för medborgare.

Artikel 29

Hälso- och sjukvård

1.   Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt har tillträde till hälso- och sjukvård på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat sådan status.

2.   Genom undantag från den allmänna regel som fastställs i punkt 1 får medlemsstaterna begränsa den hälso- och sjukvård som beviljas personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt till att gälla endast grundläggande förmåner som skall tillhandahållas på samma nivåer och på samma villkor som för medborgare.

3.   Medlemsstaterna skall, på samma villkor som för medborgare i den medlemsstat som har beviljat denna status, ge lämplig hälso- och sjukvård till personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt och som har särskilda behov, till exempel gravida kvinnor, personer med funktionshinder, personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga som varit utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller som har drabbats av väpnade konflikter.

Artikel 30

Underåriga utan medföljande vuxen

1.   Så snabbt som möjligt efter det att flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt har beviljats, skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att underåriga utan medföljande vuxen företräds av en förmyndare eller vid behov av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan form av lämplig representation, inbegripet den som grundas på lagstiftning eller ett rättsligt avgörande.

2.   Medlemsstaterna skall vid genomförandet av detta direktiv se till att den underåriges behov tillgodoses på ett korrekt sätt av den förmyndare eller företrädare som utsetts. De behöriga myndigheterna skall göra regelbundna utvärderingar av detta.

3.   Medlemsstaterna skall se till att underåriga utan medföljande vuxen placeras antingen

a)

hos vuxna släktingar,

b)

i en fosterfamilj,

c)

i förläggningar som utformats särskilt för att ta emot underåriga, eller

d)

i andra typer av inkvartering som är lämpliga för underåriga.

I detta sammanhang skall barnets åsikter beaktas i förhållande till dess ålder och mognad.

4.   Så långt det är möjligt skall syskon hållas samman, med beaktande av den berörde underåriges bästa, särskilt hans eller hennes ålder och mognad. Underåriga utan medföljande vuxen skall byta inkvartering så sällan som möjligt.

5.   För att värna om den underåriges bästa skall medlemsstaterna bemöda sig att spåra den underåriges familjemedlemmar så snabbt som möjligt. Om den underåriges liv eller integritet hotas, eller nära släktingars, särskilt om dessa är kvar i ursprungslandet, är det viktigt att se till att insamling, behandling och spridning av uppgifter om dessa personer sker konfidentiellt.

6.   Personer som arbetar med underåriga utan medföljande vuxen skall ha fått eller skall erhålla lämplig utbildning om barnens behov.

Artikel 31

Tillgång till bostad

Medlemsstaterna skall se till att personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt har tillgång till bostad på likvärdiga villkor som för andra tredjelandsmedborgare som lagligen befinner sig inom deras territorium.

Artikel 32

Rätt till fri rörlighet inom medlemsstaten

Medlemsstaterna skall tillåta fri rörlighet inom sina territorier för personer som innehar flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt på samma villkor och med samma begränsningar som för andra tredjelandsmedborgare som lagligen befinner sig inom deras territorium.

Artikel 33

Tillgång till integrationsfrämjande åtgärder

1.   För att underlätta integrationen av flyktingar i samhällslivet skall medlemsstaterna inrätta sådana integrationsprogram som de finner lämpliga eller skapa villkor som säkerställer tillgång till sådana program.

2.   Om medlemsstaterna finner det lämpligt skall personer som innehar status som skyddsbehövande i övrigt ges tillgång till integrationsprogram.

Artikel 34

Återvandring

Medlemsstaterna får ge bidrag till personer med flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt som vill återvandra.

KAPITEL VIII

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 35

Samarbete

Medlemsstaterna skall utse en nationell kontaktpunkt och meddela dennas adress till kommissionen, som i sin tur skall vidarebefordra adressen till övriga medlemsstater.

Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att inrätta ett direkt samarbete, som även omfattar utbyte av information mellan behöriga myndigheter.

Artikel 36

Personal

Medlemsstaterna skall se till att myndigheter och andra organisationer som ansvarar för att genomföra detta direktiv har fått tillräcklig utbildning och att de skall vara bundna av tystnadsplikt enligt den nationella lagstiftningen när det gäller alla uppgifter som de får kännedom om i samband med sitt arbete.

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 37

Rapporter

1.   Senast den 10 april 2008 skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv och vid behov föreslå eventuella ändringar. Dessa ändringsförslag skall prioriteras när det gäller artiklarna 15, 26 och 33. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna all information som behövs för att utarbeta rapporten senast den 10 oktober 2007.

2.   Efter det att rapporten överlämnats skall kommissionen minst en gång vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 38

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 oktober 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 39

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 40

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 325.

(2)  EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 25.

(3)  EGT C 221, 17.9.2002, s. 43.

(4)  EGT C 278, 14.11.2002, s. 44.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

30.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/24


RÅDETS BESLUT

av den 30 mars 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

(2004/633/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 27–28 januari 2003 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens vägnar förhandla om det avtal som avses i detta beslut.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen, biträdd av företrädare för medlemsstaterna, skall företräda gemenskapen i den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättas genom artikel 21 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 4

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 22 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Europeiska gemenskapen och Republiken Indien (nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”)

SOM BEAKTAR vikten av handelsförbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Indien och som önskar bidra till att dessa förbindelser utvecklas på ett harmoniskt sätt till fördel för båda de avtalsslutande parterna,

SOM ANSER att det bör finnas ett åtagande att utveckla tullsamarbetet i syfte att uppnå detta mål,

SOM TAR HÄNSYN TILL utvecklingen av tullsamarbetet mellan de avtalsslutande parterna med avseende på tullförfaranden,

SOM BEAKTAR att verksamhet som strider mot tullagstiftningen är till skada för båda de avtalsslutande parternas ekonomiska, skattemässiga och kommersiella intressen och som inser vikten av att säkerställa att tullar och andra avgifter fastställs på ett korrekt sätt,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att åtgärder mot sådan verksamhet kan bli effektivare om parternas respektive behöriga förvaltningsmyndigheter samarbetar,

SOM BEAKTAR parternas skyldigheter enligt de internationella konventioner som redan har godtagits av eller tillämpas på de avtalsslutande parterna, och som även beaktar Tullsamarbetsrådets (Världstullorganisationen) rekommendationer av den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd liksom de åtgärder på tullområdet som vidtagits av Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM BEAKTAR att ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling undertecknades den 20 december 1993 mellan Europeiska gemenskapen och Indien,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

tullagstiftning: alla lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument som antagits av Europeiska gemenskapen eller Indien och som reglerar import, export och transitering av varor och deras hänförande till varje annat tullförfarande, inbegripet åtgärder i form av förbud, restriktioner eller kontroller vilka omfattas av tullmyndigheternas och andra förvaltningsmyndigheters behörighet.

b)

tullmyndighet: i Europeiska gemenskapen, behöriga avdelningar i Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska gemenskapens medlemsstaters tullmyndigheter och i Indien, centralstyrelsen för punktskatter och tullar inom avdelningen för statsinkomster vid finansministeriet (Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance).

c)

begärande myndighet: en behörig förvaltningsmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som gör en framställan om bistånd enligt detta avtal.

d)

anmodad myndighet: en behörig förvaltningsmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om bistånd enligt detta avtal.

e)

personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar person.

f)

verksamhet som strider mot tullagstiftningen: alla överträdelser eller försök till överträdelse av tullagstiftningen.

g)

person: antingen en fysisk eller en juridisk person.

h)

information: uppgifter, oavsett om de behandlats och analyserats eller inte, samt dokument, rapporter och andra meddelanden, oavsett format, inbegripet i elektronisk form, eller bestyrkta kopior av dessa.

Artikel 2

Geografisk tillämpning

Detta avtal skall tillämpas på de områden på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i fördraget, å ena sidan, och på Indien, å andra sidan.

Artikel 3

Framtida utveckling

I syfte att utöka och komplettera tullsamarbetet kan de avtalsslutande parterna i samförstånd och i enlighet med sina respektive tullagstiftningar utvidga detta avtal genom avtal om särskilda sektorer eller frågor.

Artikel 4

Samarbetets räckvidd

1.   De avtalsslutande parterna åtar sig att utveckla tullsamarbetet. De avtalsslutande parterna skall särskilt sträva efter att samarbeta när det gäller

a)

att upprätta och vidmakthålla kommunikationskanaler mellan sina tullmyndigheter för att underlätta och säkerställa ett snabbt informationsutbyte,

b)

att underlätta en effektiv samordning mellan sina tullmyndigheter,

c)

alla andra administrativa frågor i samband detta avtal beträffande vilka det ibland kan krävas gemensamma åtgärder.

2.   De avtalsslutande parterna åtar sig även att utveckla handelsfrämjande åtgärder på tullområdet i enlighet med internationella standarder.

3.   Tullsamarbetet inom ramen för detta avtal skall omfatta alla frågor avseende tillämpningen av tullagstiftningen.

Artikel 5

Biståndets räckvidd

1.   De avtalsslutande parterna skall, inom ramen för sina befogenheter och inom gränserna för tillgängliga resurser samt på det sätt och enligt de villkor som fastställs i detta avtal, bistå varandra i syfte att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, särskilt genom att förebygga, utreda och beivra verksamhet som strider mot den lagstiftningen.

2.   Bistånd i tullfrågor enligt detta avtal skall lämnas mellan de avtalsslutande parternas tullmyndigheter och andra förvaltningsmyndigheter som är behöriga att tillämpa detta avtal. Detta avtal skall inte påverka tillämpningen av reglerna om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor. Det skall heller inte omfatta information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på anmodan av en rättslig myndighet.

3.   Detta avtal skall inte omfatta bistånd avseende uppbörd av tullar, skatter eller böter.

Artikel 6

Skyldigheter enligt andra avtal

1.   Med beaktande av Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas respektive behörighet skall bestämmelserna i detta avtal

a)

inte inverka på de avtalsslutande parternas skyldigheter enligt andra internationella avtal eller konventioner,

b)

anses utgöra ett tillägg till sådana avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Indien,

c)

inte inverka på gemenskapsbestämmelser avseende utbytet mellan kommissionens behöriga avdelningar och medlemsstaternas tullmyndigheter av information som erhållits inom ramen för detta avtal och som kan vara av intresse för gemenskapen.

2.   Utan hinder av punkt 1 skall bestämmelserna i detta avtal ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Indien, om bestämmelserna i de senare är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

3.   När det gäller frågor rörande detta avtals tillämplighet skall de avtalsslutande parterna samråda för att finna en lösning inom ramen för den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättas genom artikel 21 i detta avtal.

AVDELNING II

TULLSAMARBETE

Artikel 7

Samarbete om tullförfaranden

De avtalsslutande parterna bekräftar sitt åtagande att underlätta lagliga varurörelser och skall utbyta information och sakkunskap om åtgärder för att förbättra tullteknik, tullförfaranden och datoriserade system, i syfte att genomföra detta åtagande i överensstämmelse med detta avtal.

Artikel 8

Tekniskt bistånd

Tullmyndigheterna kan ge varandra tekniskt bistånd och utbyta personal och experter i samband med åtgärder för att förbättra tullteknik, tullförfaranden och datoriserade system i syfte att uppnå dessa mål i överensstämmelse med detta avtal.

Artikel 9

Diskussioner i internationella organisationer

Tullmyndigheterna skall sträva efter att utveckla och förstärka sitt samarbete i frågor av gemensamt intresse i syfte att underlätta diskussioner om tullfrågor inom ramen för internationella organisationer.

AVDELNING III

ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND

Artikel 10

Bistånd efter framställan

1.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten tillhandahålla all relevant information som den begärande myndigheten kan behöva för att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet information om konstaterade eller planerade aktiviteter som är eller skulle kunna utgöra verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

På framställan skall tullmyndigheterna särskilt ge varandra information om verksamhet som kan leda till brott på den andra partens territorium, t.ex. oriktiga tulldeklarationer och ursprungscertifikat, fakturor eller andra dokument som såvitt känt är eller misstänks vara oriktiga eller förfalskade.

2.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten meddela denna om huruvida

a)

varor som har exporterats från en av de avtalsslutande parterna har importerats i vederbörlig ordning till den andra avtalsslutande parten och, vid behov, med angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,

b)

varor som har importerats till en av de avtalsslutande parterna har exporterats i vederbörlig ordning från den andra avtalsslutande parten och, vid behov, med angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.

3.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en särskild övervakning sker av

a)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

b)

platser där lager av varor har lagts upp eller kan läggas upp på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att dessa varor är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som transporteras eller kan transporteras på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att de är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

d)

transportmedel som används eller kan användas på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att de är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 11

Bistånd på eget initiativ

De avtalsslutande parterna skall bistå varandra, på eget initiativ och i enlighet med sina lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument, om de anser att detta är nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, framför allt i situationer som kan medföra väsentlig skada för ekonomin, folkhälsan, den allmänna säkerheten, eller liknande vitala intressen hos den andra parten, särskilt genom att tillhandahålla erhållen information beträffande

a)

aktiviteter som strider mot eller förefaller att strida mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse för den andra avtalsslutande parten,

b)

nya medel eller metoder som används för att utföra en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som enligt vad som är känt är föremål för en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

d)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

e)

transportmedel som det finns rimliga skäl att anta har använts, används eller kan användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 12

Överlämnande, delgivning

1.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sina egna lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument vidta alla nödvändiga åtgärder för

a)

att överlämna alla handlingar av administrativ art,

b)

att delge alla beslut, som härrör från den begärande myndigheten och som omfattas av detta avtals räckvidd till mottagare som är bosatta eller etablerade inom den anmodade myndighetens jurisdiktionsområde.

2.   Framställningar om överlämnande av handlingar eller om delgivning av beslut skall ske skriftligen på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av den myndigheten. Detta krav skall inte gälla handlingar som överlämnas i enlighet med punkt 1.

Artikel 13

Biståndsframställningarnas form och innehåll

1.   Framställningar i enlighet med detta avtal skall göras skriftligen. De skall åtföljas av de handlingar som är nödvändiga för att tillmötesgå framställan. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men de måste omedelbart bekräftas skriftligen.

2.   Framställningar enligt punkt 1 skall innehålla uppgifter om följande:

a)

Begärande myndighet.

b)

Den åtgärd som begärs.

c)

Föremålet för och skälet till framställan.

d)

De lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument som berörs.

e)

Så exakta och fullständiga uppgifter som möjligt om de personer som är föremål för undersökningarna.

f)

En sammanfattning av relevanta fakta när det gäller de undersökningar som redan har utförts.

3.   Framställningar skall inges på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som denna kan godta. Detta krav skall inte gälla sådana handlingar som åtföljer framställan enligt punkt 1.

4.   Om en framställan inte uppfyller de formella krav som anges ovan får rättelse eller komplettering begäras. Under tiden får säkerhetsåtgärder vidtas.

Artikel 14

Handläggning av framställningar

1.   I syfte att efterkomma en framställan om bistånd skall den anmodade myndigheten, inom ramen för sina befogenheter och tillgängliga resurser, förfara som om den handlade för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter hos samma avtalsslutande part, och tillhandahålla den information som den redan innehar, eller utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse skall även gälla varje annan myndighet till vilken den anmodade myndigheten i enlighet med detta avtal har vidarebefordrat en framställan om bistånd i fall där den inte kan handla på egen hand.

2.   Framställningar om bistånd skall handläggas i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande instrument.

3.   En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med den andra avtalsslutande partens samtycke och på de villkor som denna ställer, vara närvarande på den anmodade myndighetens kontor eller hos varje annan berörd myndighet som avses i punkt 1 för att erhålla information rörande aktiviteter som strider mot eller skulle kunna strida mot tullagstiftningen och som den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta avtal.

4.   En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med den andra berörda avtalsslutande partens samtycke och på de villkor som denna ställer, vara närvarande vid undersökningar som i särskilda fall genomförs inom den andra partens jurisdiktionsområde.

5.   Om framställan inte kan efterkommas skall den begärande myndigheten omgående underrättas om detta med angivande av orsakerna och med bifogande av all annan information som den anmodade myndigheten anser kan vara till hjälp för den begärande myndigheten.

Artikel 15

Former för informationsutbyte

1.   Den anmodade myndigheten skall skriftligen till den begärande myndigheten meddela resultatet av gjorda undersökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior eller andra föremål.

2.   Denna information får överlämnas i datoriserad form.

3.   Originalakter och originalhandlingar skall överlämnas endast på framställan i fall där bestyrkta kopior är otillräckliga. Dessa original skall återlämnas så snart som möjligt. Detta inverkar inte på den anmodade myndighetens eller tredje parts rättigheter med avseende på originalen.

Artikel 16

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1.   Bistånd kan nekas eller underkastas vissa villkor eller krav i fall där en part anser att bistånd enligt detta avtal skulle

a)

kunna inverka menligt på vitala intressen för Indien eller för en medlemsstat i Europeiska gemenskapen som har anmodats att lämna bistånd enligt detta avtal,

b)

kunna inverka menligt på allmän ordning, allmän säkerhet eller andra grundläggande intressen, särskilt dem som avses i artikel 17.2, eller

c)

medföra en kränkning av en industri-, handels- eller yrkeshemlighet.

2.   Den anmodade myndigheten får uppskjuta biståndet med hänvisning till att det skulle inverka på en pågående utredning, rättslig åtgärd eller ett pågående förfarande. I sådana fall skall den anmodade myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att fastställa om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndigheten eventuellt ställer.

3.   Om den begärande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den hade fått en sådan framställan, skall den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur den skall förhålla sig till en sådan framställan.

4.   I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall den begärande myndigheten utan dröjsmål underrättas om den anmodade myndighetens beslut och om skälen för detta.

Artikel 17

Utbyte av information och konfidentialitet

1.   All information som, oavsett i vilken form det sker, överlämnas i enlighet med detta avtal, skall vara av konfidentiell eller restriktiv natur enligt tillämpliga regler hos respektive avtalsslutande part. Den skall omfattas av officiell sekretess och åtnjuta det skydd som gäller för likartad information enligt den relevanta lagstiftningen hos den avtalsslutande part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för gemenskapsmyndigheter.

2.   Personuppgifter får utbytas endast om den mottagande avtalsslutande parten åtar sig att skydda uppgifterna på ett sätt som åtminstone är likvärdigt med det sätt som i det aktuella fallet gäller hos den avtalsslutande part som lämnar uppgifterna. Den avtalsslutande part som tillhandahåller uppgifterna skall inte ställa strängare krav än de som gäller enligt den egna jurisdiktionen.

De avtalsslutande parterna skall överlämna information till varandra om de bestämmelser som är tillämpliga hos dem, inbegripet i förekommande fall gällande rättsliga bestämmelser i gemenskapens medlemsstater.

3.   Detta avtal skall inte utesluta att information eller handlingar som erhållits i enlighet med detta avtal används som bevis i administrativa eller rättsliga förfaranden som därefter inletts inför domstol med avseende på verksamhet som strider mot tullagstiftningen. De avtalsslutande parterna får därför i sitt bevismaterial, sina rapporter och vittnesmål samt i administrativa och rättsliga förfaranden som därefter inletts inför domstol som bevis använda information som de erhållit och handlingar som de tagit del av i enlighet med detta avtal. Den behöriga myndighet som lämnat informationen eller givit tillgång till handlingarna skall underrättas om sådan användning.

4.   Erhållen information skall endast användas för de ändamål som anges i detta avtal. Om en av de avtalsslutande parterna önskar använda sådan information för andra ändamål skall den inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahållit informationen. Sådan användning skall därefter omfattas av de begränsningar som denna myndighet har fastställt.

5.   De praktiska arrangemangen för genomförandet av denna artikel skall fastställas av den gemensamma tullsamarbetskommitté som inrättas genom artikel 21.

Artikel 18

Experter och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att inom ramen för sitt bemyndigande inställa sig som expert eller vittne inför en myndighet hos den andra avtalsslutande parten när det gäller frågor som omfattas av detta avtal och som bevisning framlägga de föremål, handlingar eller konfidentiella eller bestyrkta kopior av dessa som kan vara nödvändiga för detta ändamål. I en framställan om inställelse måste särskilt anges inför vilken myndighet tjänstemannen skall inställa sig samt om vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen kommer att höras.

Artikel 19

Kostnader för bistånd

1.   De avtalsslutande parterna skall avstå från alla krav gentemot varandra på ersättning för kostnader till följd av detta avtal, utom, i tillämpliga fall, kostnader för experter och vittnen samt för tolkar och översättare som inte är offentliganställda.

2.   Om det under handläggningen av en framställan framkommer att det kommer att medföra ovanligt stora utgifter att slutföra handläggningen, skall tullmyndigheterna samråda i syfte att fastställa villkoren för den fortsatta handläggningen.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Genomförande

1.   De behöriga avdelningarna vid Europeiska gemenskapernas kommission och i tillämpliga fall tullmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater, å ena sidan, samt centralstyrelsen för punktskatter och tullar inom avdelningen för statsinkomster vid finansministeriet i Indien (Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance), å andra sidan, skall ansvara för genomförandet av detta avtal. De skall besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen av detta avtal och därvid beakta gällande bestämmelser, särskilt på området dataskydd. De kan föreslå de behöriga organen att vidta sådana ändringar av detta avtal som de anser vara nödvändiga.

2.   De avtalsslutande parterna skall samråda om och informera varandra om de närmare genomförandebestämmelser som antas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 21

Gemensam tullsamarbetskommitté

1.   En gemensam tullsamarbetskommitté bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Indien inrättas härmed. Plats, datum och dagordning för dess möten skall fastställas genom ömsesidig överenskommelse.

2.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall bland annat

a)

se till att avtalet fungerar väl,

b)

pröva alla frågor som uppstår i samband med dess tillämpning,

c)

vidta nödvändiga åtgärder när det gäller tullsamarbetet i enlighet med målen i detta avtal,

d)

utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse när det gäller tullsamarbete, inbegripet framtida åtgärder och resurser för dessa,

e)

rekommendera lösningar i syfte att uppnå målen i detta avtal.

3.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall anta sin egen arbetsordning.

4.   Den gemensamma tullsamarbetskommittén skall årligen rapportera till den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 22 i samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Indien om partnerskap och utveckling.

Artikel 22

Ikraftträdande och giltighetstid

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då de avtalsslutande parterna anmält till varandra att de för ikraftträdandet nödvändiga förfarandena har avslutats.

2.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra avtalsslutande parten. Uppsägelsen skall träda i kraft tre månader efter den dag då uppsägningen anmälts till den andra avtalsslutande parten. Framställningar om bistånd som har mottagits innan avtalet sagts upp skall fullföljas i enlighet med detta avtal.

Artikel 23

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och hindi, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por la República de la India

For Republikken Indien

Für die Republik Indien

Για τη Δημοκρατία της Ινδίας

For the Republic of India

Pour la République de l'Inde

Per la Repubblica d'India

Voor de Republiek India

Pela República da Índia

Intian tasavallan puolesta

För Republiken Indien

Image

Image


30.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/32


RÅDETS BESLUT

av den 30 mars 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor

(2004/634/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor (1) (nedan kallat ”samarbetsavtalet”) kan avtalet utvidgas i syfte att utöka tullsamarbetet och komplettera det genom avtal om särskilda områden eller frågor.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar med Förenta staterna förhandlat fram ett avtal om intensifiering och utvidgning av samarbetsavtalet så att detta även omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor (nedan kallat ”avtalet”).

(3)

Genom avtalet utvidgas tullsamarbetet mellan gemenskapen och Förenta staterna till att omfatta samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor. Ett av målen med avtalet är en snabb och framgångsrik utvidgning av initiativet för containersäkerhet till att omfatta alla hamnar i gemenskapen som uppfyller de relevanta kraven. I avtalet fastläggs även ett arbetsprogram för vidare genomförandeåtgärder, bl.a. utveckling av standarder för riskhanteringsmetoder, sådan information som behövs för att identifiera högrisksändningar till parterna och för program för samarbete med näringslivet.

(4)

Extern samordning av tullkontrollstandarderna med Förenta staterna är nödvändig för att trygga säkerheten i leveranskedjan och samtidigt garantera kontinuiteten i den legitima containerhandeln. Det är i synnerhet väsentligt att se till att alla hamnar i gemenskapen kan delta i initiativet för containersäkerhet på grundval av enhetliga principer samt att man verkar för att likvärdiga standarder införs i Förenta staternas hamnar. Det direkta syftet med och innehållet i avtalet är följaktligen att underlätta den legitima handeln mellan gemenskapen och Förenta staterna samtidigt som man på ömse sidor säkerställer en hög grad av säkerhet genom att möjliggöra samarbete för att utforma åtgärder på bestämda kontrollområden där gemenskapen har behörighet.

(5)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga initiativet för containersäkerhet till att omfatta alla hamnar i gemenskapen, genom överenskommelser med Förenta staterna i vilka de gemenskapshamnar som deltar i initiativet för containersäkerhet anges och enligt vilka amerikanska tulltjänstemän får utposteras i de hamnarna, eller att bibehålla befintliga principdeklarationer med det syftet, under förutsättning att dessa överenskommelser överensstämmer med fördraget och är förenliga med samarbetsavtalet, sedan detta utvidgats genom avtalet.

(6)

Det är nödvändigt att sörja för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna för fortsatt intensifiering och utvidgning av tullsamarbetet inom ramen för samarbetsavtalet.

(7)

Det bör i det syftet inrättas ett samrådsförfarande genom vilket de medlemsstater som har för avsikt att förhandla med Förenta staterna om överenskommelser rörande frågor som faller inom ramen för det utvidgade samarbetsavtalet är skyldiga att utan dröjsmål anmäla denna avsikt och tillhandahålla relevanta upplysningar. Sådana upplysningar bör bli föremål för samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen, om en medlemsstat eller kommissionen begär detta inom en kort tidsfrist.

(8)

Det huvudsakliga syftet med samrådet bör vara att underlätta informationsutbytet och att se till att överenskommelserna är förenliga med fördraget och med den gemensamma politiken på olika områden, särskilt med den gemensamma ramen för samarbetet med Förenta staterna enligt det utvidgade samarbetsavtalet.

(9)

Om kommissionen anser att en överenskommelse som en medlemsstat önskar genomföra med Förenta staterna är oförenlig med det utvidgade samarbetsavtalet eller att dess innehåll bör behandlas inom ramen för samarbetsavtalet bör den underrätta medlemsstaten om detta.

(10)

Samrådsförfarandet bör inte påverka medlemsstaternas och gemenskapens respektive behörighet att ingå de avsedda överenskommelserna.

(11)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor (nedan kallat ”avtalet”) godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar med bindande verkan underteckna avtalet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna får bibehålla eller ingå överenskommelser med Förenta staterna i syfte att låta gemenskapshamnar ingå i initiativet för containersäkerhet. Alla sådana överenskommelser skall innehålla en hänvisning till det utvidgade samarbetsavtalet och stå i överensstämmelse med detta samt omfatta minimistandarder så snart sådana har antagits.

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna får samråda för att förvissa sig om att överenskommelserna står i överensstämmelse med det utvidgade samarbetsavtalet.

2.   Innan en medlemsstat inleder förhandlingar med Förenta staterna om överenskommelser som rör andra frågor än de som avses i punkt 1 men omfattas av det utvidgade samarbetsavtalet skall den anmäla detta till kommissionen och de övriga medlemsstaterna och tillsammans med anmälan tillhandahålla alla relevanta upplysningar.

3.   Medlemsstaterna eller kommissionen får inom åtta arbetsdagar efter mottagandet av en sådan anmälan begära samråd med övriga medlemsstater och kommissionen. Samråden skall hållas inom tre veckor efter mottagandet av anmälan. Om ärendet är brådskande skall samråden hållas ofördröjligen.

4.   Kommissionen skall senast fem dagar efter det att samråden slutförts lämna skriftligt yttrande över huruvida de överenskommelser som anmälts är förenliga med det utvidgade samarbetsavtalet, samt i tillämpliga fall om huruvida frågan behöver tas upp inom ramen för det avtalet.

5.   Samrådet skall äga rum i den kommitté som inrättats genom artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

6.   Varje medlemsstat skall till kommissionen och de övriga medlemsstaterna översända ett exemplar av de överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2 samt av uppsägningar och ändringar av dessa.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  EGT L 222, 12.8.1997, s. 17.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AMERIKAS FÖRENTA STATER

som beaktar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor, som undertecknades den 28 maj 1997 (nedan kallat ”samarbetsavtalet”), och

(1)

som erkänner att U.S. Customs and Border Protection sedan den 1 mars 2003 ersätter det i samarbetsavtalet nämnda organet U.S. Customs Service,

(2)

som erinrar om att enligt artikel 3 i samarbetsavtalet de avtalsslutande parterna i samförstånd får besluta att utvidga områdena för samarbete,

(3)

som erinrar om att den gemensamma tullsamarbetskommittén, i enlighet med artikel 22 i samarbetsavtalet, består av företrädare för de avtalsslutande parternas tullmyndigheter, vilka i Europeiska gemenskapen är de behöriga avdelningarna inom Europeiska gemenskapernas kommission, vilka bistås av tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater, och i Amerikas förenta stater U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security,

(4)

som erkänner att den gemensamma tullsamarbetskommittén inrättades genom artikel 22 i samarbetsavtalet,

(5)

som erkänner att tullmyndigheterna i gemenskapen och Amerikas förenta stater sedan lång tid tillbaka upprätthåller nära och fruktbara förbindelser,

(6)

som är övertygade om att detta samarbete kan förbättras ytterligare, bl.a. genom att utbytet av relevant information om bästa praxis mellan U.S. Customs and Border Protection, kommissionen och tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater intensifieras i syfte att se till att säkerhetsövervägandena vederbörligen beaktas i samband med de allmänna tullkontrollerna i den internationella handeln,

(7)

som erkänner att det är väsentligt att samarbetet utvidgas till att omfatta alla sätt för internationell transport av varor och alla typer av varor, varvid sjöcontainertransporten till att börja med bör ges prioritet,

(8)

som erkänner att volymen av sjöcontainerhandeln och den övriga handeln mellan gemenskapen och Amerikas förenta stater är hög och såväl gemenskapen som Förenta staterna spelar en viktig roll som transportnav för containrar från många länder,

(9)

som erkänner att sjöcontainrar från hela världen införs i, omlastas i eller transiteras via Amerikas förenta stater och gemenskapen,

(10)

som är övertygade om att det är nödvändigt att avstyra och förhindra alla försök från terroristers sida att störa världshandeln genom att dölja terrorvapen i sjöcontainersändningar eller andra sändningar eller genom att använda sådana sändningar som vapen,

(11)

som är övertygade om att säkerheten för gemenskapen och Amerikas förenta stater måste förstärkas samtidigt som den legitima handeln underlättas,

(12)

som noterar att det är väsentligt att i görligaste mån utveckla ömsesidiga system för att skydda och underlätta den legitima handeln med vederbörligt beaktande av bedömningarna av hoten,

(13)

som erkänner att ett väsentligt bättre skydd för den legitima handeln kan uppnås med hjälp av ett system som bygger på att tullmyndigheterna i importlandet och tullmyndigheterna i tidigare delar av leveranskedjan samarbetar aktivt och använder aktuell information och inspektionsteknik för att identifiera och avsöka högriskcontainrar innan dessa sänds från lastnings- eller omlastningshamnarna,

(14)

som stöder de avtalsslutande parternas mål för initiativet för containersäkerhet (Container Security Initiative, CSI), som utformats i syfte att skydda sjöfartshandeln i världen genom att förbättra samarbetet mellan hamnar världen över för att identifiera och undersöka högriskcontainrar och se till att dessa bevaras intakta under transporten,

(15)

som erinrar om artikel 5 i samarbetsavtalet som reglerar förhållandet mellan det avtalet och sådana bilaterala avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater i gemenskapen och Amerikas förenta stater,

(16)

som erkänner att initiativet för containersäkerhet snarast möjligt bör utvidgas till att omfatta alla hamnar inom gemenskapen där sjöcontainertrafiken med Amerikas förenta stater överstiger ett minimum och där vissa minimikrav är uppfyllda och adekvat inspektionsutrustning finns,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Att intensifiera och utvidga tullsamarbetet inom ramen för samarbetsavtalet i syfte att förbättra säkerheten för sjöcontainersändningar och andra sändningar från hela världen som importeras till, omlastas i eller transiteras via Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater.

Artikel 2

Att vederbörligen beakta artikel 5 i samarbetsavtalet, i vilken förhållandet mellan det avtalet och bilaterala avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor mellan medlemsstater i gemenskapen och Amerikas förenta stater regleras, och principdeklarationer om initiativet för containersäkerhet vilka kompletterar sådana bilaterala avtal skall vederbörligen beaktas.

Artikel 3

Att målen för det intensifierade och utvidgade tullsamarbetet skall vara men är inte begränsade till

1.

att stödja en snabb och framgångsrik utvidgning av initiativet för containersäkerhet till alla hamnar i gemenskapen som uppfyller de relevanta kraven och att främja tillämpning av jämförbara standarder i de berörda hamnarna i Förenta staterna,

2.

att tillsammans arbeta för att förstärka de tullrelaterade aspekterna av skyddet för logistikkedjan i den internationella handeln och särskilt – som absolut prioritet – att förbättra identifieringen och säkerhetskontrollen av alla högrisksändningar med sjöcontainer,

3.

att i görligaste mån fastställa minimistandarder för riskhanteringsmetoder och därmed sammanhängande krav och program, och

4.

att i görligaste mån samordna ståndpunkterna i multilaterala forum där det kan vara på sin plats att ta upp och diskutera frågor som rör containersäkerhet.

Artikel 4

Att i den gemensamma tullsamarbetskommittén överväga lämplig form för och innehåll i sådana dokument eller åtgärder för att ytterligare genomföra det intensifierade och utvidgade tullsamarbetet enligt detta avtal.

Artikel 5

Att bilda en arbetsgrupp som skall bestå av företrädare för U.S. Customs and Border Protection och för kommissionen, som skall bistås av företrädare för de berörda medlemsstaterna i gemenskapen, för att pröva såväl de frågor som tas upp i bilagan som andra frågor och utfärda rekommendationer om dessa till den gemensamma tullsamarbetskommittén.

Artikel 6

Att arbetsgruppen skall rapportera regelbundet till chefen för U.S. Customs and Border Protection och till generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar och årligen till den gemensamma tullsamarbetskommittén om sitt arbete.

Artikel 7

Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av de avtalsslutande parterna med verkan att uttrycka deras medgivande att bli bundna. Om avtalet inte undertecknas på båda parters vägnar på en och samma dag, träder det i kraft den dag då det förses med den andra underskriften.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

BILAGA

Bilaga till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor

Den arbetsgrupp som inrättats genom artikel 5 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor skall pröva och utfärda rekommendationer i frågor som rör bl.a. de nedan angivna områdena för samarbetet mellan U.S. Customs and Border Protection och tullmyndigheterna i gemenskapen, i syfte att se till att säkerhetsövervägandena vederbörligen beaktas i samband med de allmänna tullkontrollerna i den internationella handeln:

a)

Att utforma minimistandarder, särskilt för deltagande i initiativet för containersäkerhet, och metoder med hjälp av vilka de standarderna kan uppfyllas.

b)

Att identifiera bästa praxis för säkerhetskontrollerna i den internationella handeln, särskilt bland de kontroller som utvecklats inom ramen för initiativet för containersäkerhet, och att bredda tillämpningen av bästa praxis.

c)

Att i görligaste mån utforma och fastställa standarder för sådan information som behövs för att identifiera högrisksändningar som importeras till, omlastas i eller transiteras via gemenskapen och Amerikas förenta stater.

d)

Att i görligaste mån förbättra och fastställa standarder för identifiering och kontroll av högrisksändningar, bl.a. rörande informationsutbyte, användning av automatiserade identifieringssystem och utveckling av minimistandarder för inspektionsteknik och kontrollmetoder.

e)

Att i görligaste mån förbättra och fastställa standarder för program för samarbete med näringslivet avsedda att förbättra säkerheten i leveranskedjan och underlätta den legitima handeln.

f)

Att identifiera sådana ändringar i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra arbetsgruppens rekommendationer.

g)

Att överväga lämpliga dokument och åtgärder med hjälp av vilka det intensifierade och utvidgade tullsamarbetet om de frågor som tas upp i denna bilaga kan fortsätta att genomföras.


30.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/38


RÅDETS BESLUT

av den 21 april 2004

om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

(2004/635/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 andra meningen och artikel 300.3 andra stycket i detta (1),

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (3), och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å enda sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, undertecknat på Europeiska gemenskapens vägnar i Luxemburg den 25 juni 2001, bör godkännas.

(2)

De bestämmelser i detta avtal som omfattas av avdelning IV i tredje delen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är bindande för Förenade kungariket och Irland som enskilda avtalsslutande parter och inte som en del av Europeiska gemenskapen tills Förenade kungariket eller Irland (alltefter omständigheterna) meddelar Arabrepubliken Egypten att det har blivit bundet som en del av Europeiska gemenskapen i enlighet med det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Detsamma gäller för Danmark i enlighet med det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till dessa fördrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, (nedan kallat ”associeringsavtalet”) och de bilagor och protokoll som bifogas detta, samt de gemensamma förklaringar, förklaringar från Europeiska gemenskapen och den skriftväxling som bifogas slutakten godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

De texter som avses i första stycket åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i associeringsrådet och i associeringskommittén, när den sistnämnda har befogenhet att agera på associeringsrådets vägnar, skall fastställas av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördragen.

2.   I enlighet med artikel 75 i associeringsavtalet skall ordförandeskapet i associeringsrådet utövas av rådets ordförandeskap. En företrädare för kommissionen skall vara ordförande i associeringskommittén, i enlighet med dess arbetsordning.

3.   Beslut om att offentliggöra associeringsrådets och associeringskommitténs beslut i Europeiska unionens officiella tidning skall fattas från fall till fall av rådet.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att på Europeiska gemenskapens vägnar utse de personer som skall ha rätt att göra den anmälan som föreskrivs i artikel 92 i associeringsavtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. WALSH

Ordförande


(1)  Europeiska gemenskapen har tagit över alla Europeiska kol- och stålgemenskapens rättigheter och förpliktelser efter det att denna upphörde att existera den 23 juli 2002 (EGT L 194, 23.7.2002, s. 35).

(2)  EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 2.

(3)  EGT C 153 E, 27.6.2002, s. 264.


EUROPA–MEDELHAVSAVTAL

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA GEMENSKAPEN och Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade ”medlemsstaterna”, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, och EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade ”gemenskapen”,

å ena sidan, och

ARABREPUBLIKEN EGYPTEN, nedan kallad ”Egypten”,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de befintliga traditionella banden mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Egypten och de värderingar som de delar,

SOM BEAKTAR att gemenskapen, dess medlemsstater och Egypten önskar stärka dessa band och upprätta bestående förbindelser grundade på partnerskap och ömsesidighet,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid principerna i Förenta nationernas stadga, särskilt den respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och politisk och ekonomisk frihet som utgör själva grunden för associeringen,

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse,

SOM BEAKTAR de skillnader i ekonomisk och social utveckling som finns mellan Egypten och gemenskapen och behovet av att förstärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten,

SOM ÖNSKAR förstärka sina ekonomiska förbindelser, särskilt utvecklingen av handel, investeringar och tekniskt samarbete, på grundval av en regelbunden dialog om ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella och sociala frågor i syfte att öka kunskapsutbytet och den ömsesidiga förståelsen,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Egypten har förbundit sig att idka frihandel och särskilt att iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 och de andra multilaterala avtal som är bifogade avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM ÄR MEDVETNA om behovet av att förena sina ansträngningar för att stärka den politiska stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i regionen genom att uppmuntra till regionalt samarbete,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att associeringsavtalet kommer att skapa ett nytt klimat för deras förbindelser,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

1.   Härmed upprättas en associering mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Egypten, å andra sidan.

2.   Målen med detta avtal är att

inrätta en lämplig ram för den politiska dialogen som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

skapa förutsättningar för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital,

genom dialog och samarbete främja utvecklingen av harmoniska ekonomiska och sociala förbindelser mellan parterna,

bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten,

uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa fredlig samexistens och ekonomisk och politisk stabilitet,

främja samarbete på andra områden som är av gemensamt intresse.

Artikel 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i detta avtal skall grundas på respekten för de demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilken utgör en ledstjärna för deras inrikes- och utrikespolitik och ingår som en väsentlig beståndsdel i detta avtal.

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.   En regelbunden politisk dialog skall upprättas mellan parterna. Den skall stärka deras förbindelser, bidra till att utveckla ett varaktigt partnerskap och öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten.

2.   Den politiska dialogen och samarbetet skall särskilt syfta till att

förbättra den ömsesidiga förståelsen och öka samstämmigheten när det gäller ställningstaganden i internationella frågor, särskilt de frågor som kan få väsentliga följder för den ena eller andra parten,

göra det möjligt för båda parter att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen,

öka den regionala säkerheten och stabiliteten,

främja gemensamma initiativ.

Artikel 4

Den politiska dialogen skall omfatta alla frågor av gemensamt intresse, särskilt fred, säkerhet, demokrati och regional utveckling.

Artikel 5

1.   Den politiska dialogen skall äga rum regelbundet och när helst det behövs, särskilt

a)

på ministernivå, huvudsakligen inom ramen för associeringsrådet,

b)

på högre tjänstemannanivå mellan företrädare för Egypten, å ena sidan, och rådets ordförandeskap och kommissionen, å andra sidan,

c)

genom ett fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler, i synnerhet genom regelbunden orientering av tjänstemän, samråd vid internationella möten och kontakter mellan diplomatiska företrädare i tredje land,

d)

genom alla andra medel som på ett värdefullt sätt kan bidra till att befästa, utveckla och intensifiera denna dialog.

2.   En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet och Egyptens parlament.

AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Grundläggande principer

Artikel 6

Gemenskapen och Egypten skall, under en övergångsperiod på högst tolv år från och med detta avtals ikraftträdande, gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna avdelning och i överensstämmelse med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 samt i de övriga multilaterala avtal om handel med varor som är bifogade avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), nedan kallade ”GATT.”

KAPITEL 1

Industriprodukter

Artikel 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen och Egypten som omfattas av kapitlen 25–97 i Kombinerade nomenklaturen respektive den egyptiska tulltaxan, med undantag för de produkter som anges i förteckningen i bilaga I.

Artikel 8

Produkter med ursprung i Egypten får importeras till gemenskapen utan att beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 9

1.   Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga II skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Vid detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Ett år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 50 % av bastullsatsen.

Två år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 25 % av bastullsatsen.

Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

2.   Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga III skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 45 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 15 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

3.   Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga IV skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 95 % av bastullsatsen.

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 45 % av bastullsatsen.

Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 15 % av bastullsatsen.

Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

4.   Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga V skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 80 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 70 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 50 % av bastullsatsen.

Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Tretton år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 20 % av bastullsatsen.

Fjorton år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 10 % av bastullsatsen.

Femton år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

5.   Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av produkter med ursprung i gemenskapen, med undantag för de produkter som anges i bilagorna II, III, IV och V, skall avskaffas enligt relevant tidsplan på grundval av ett beslut av associeringskommittén.

6.   Vid allvarliga svårigheter för en viss produkt kan de tidsplaner som gäller i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 genom ömsesidig överenskommelse ses över av associeringskommittén, förutsatt att den tidsplan för vilken översyn har begärts inte får förlängas för den berörda produkten utöver den maximala övergångsperioden. Om associeringskommittén inte har fattat beslut inom 30 dagar räknat från Egyptens begäran om att se över tidsplanen, får Egypten tillfälligt upphäva tidsplanen för en period som inte får överstiga ett år.

7.   För varje berörd produkt skall den bastullsats utifrån vilken sänkningarna skall beräknas i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 vara de tullsatser som avses i artikel 18.

Artikel 10

Bestämmelserna om avskaffandet av importtullar skall också gälla för tullar av fiskal karaktär.

Artikel 11

1.   Genom avvikelse från artikel 9 får Egypten vidta undantagsåtgärder under en begränsad tid i syfte att öka eller återinföra tullar.

2.   Sådana åtgärder får endast tillämpas på nyetablerade industrier eller sektorer som genomgår omstrukturering eller har allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter orsakar allvarliga sociala problem.

3.   De importtullar som till följd av sådana åtgärder tillämpas i Egypten på produkter med ursprung i gemenskapen får inte överstiga 25 % av värdet och skall innebära att en förmån beviljas produkter med ursprung i gemenskapen. Det sammanlagda värdet av importen av de produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 20 % av värdet av den sammanlagda importen av industriprodukter från gemenskapen under det senaste år för vilket statistik finns tillgänglig.

4.   Sådana åtgärder får tillämpas i högst fem år, utom i de fall associeringskommittén godkänner en längre varaktighet. De skall upphöra att gälla senast vid den maximala övergångsperiodens utgång.

5.   Några sådana åtgärder får inte införas för en produkt om mer än tre år har förflutit efter avskaffandet av alla tullar och kvantitativa begränsningar eller avgifter och åtgärder med motsvarande verkan för den produkten.

6.   Egypten skall underrätta associeringskommittén om alla undantagsåtgärder landet avser att införa, och på gemenskapens begäran skall samråd ske om de berörda åtgärderna och sektorerna före införandet. Vid införandet av sådana åtgärder skall Egypten till associeringskommittén lämna en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. De berörda tullarna skall i enlighet med denna tidsplan gradvis avvecklas genom lika stora årliga sänkningar, och avvecklingen skall inledas senast vid utgången av det andra året efter det att tullarna infördes. Associeringskommittén får besluta om en annan tidsplan.

7.   Genom avvikelse från bestämmelserna i punkt 4 får associeringskommittén, för att ta hänsyn till de svårigheter som är förenade med etableringen av en ny industri, i undantagsfall tillåta Egypten att fortsätta tillämpa de åtgärder som redan införts i enlighet med punkt 1 för en period på högst fyra år utöver övergångsperioden på tolv år.

KAPITEL 2

Jordbruks- och fiskeprodukter och bearbetade jordbruksprodukter

Artikel 12

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen och Egypten som omfattas av kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen respektive den egyptiska tulltaxan samt på produkter som anges i förteckningen i bilaga I.

Artikel 13

Gemenskapen och Egypten skall gradvis öka liberaliseringen av sin handel med sådana jordbruks- och fiskeprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

Artikel 14

1.   De jordbruksprodukter med ursprung i Egypten som förtecknas i protokoll 1 om import till gemenskapen skall omfattas av den ordning som anges i det protokollet.

2.   De jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i protokoll 2 om import till Egypten skall omfattas av den ordning som anges i det protokollet.

3.   Handel med bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av detta kapitel skall omfattas av den ordning som anges i protokoll 3.

Artikel 15

1.   Under det tredje året som avtalet genomförs skall gemenskapen och Egypten undersöka situationen i syfte att fastställa vilka åtgärder som de skall tillämpa från och med början av det fjärde året efter avtalets ikraftträdande, i enlighet med det mål som anges i artikel 13.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1, och med beaktande av omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeprodukter och bearbetade jordbruksprodukter mellan parterna samt dessa produkters särskilda känslighet, skall gemenskapen och Egypten i associeringsrådet för varje produkt systematiskt och ömsesidigt undersöka möjligheterna att bevilja varandra ytterligare medgivanden.

Artikel 16

1.   Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av endera partens jordbrukspolitik eller till följd av en ändring av befintliga regler eller om bestämmelserna om genomförandet av endera partens jordbrukspolitik skulle ändras eller utvidgas, får den berörda parten för berörda produkter ändra de ordningar som fastställs i detta avtal.

2.   Den part som genomför en sådan ändring skall underrätta associeringskommittén. På begäran av den andra parten skall associeringskommittén sammanträda för att ta överväga denna parts intressen.

3.   Om gemenskapen eller Egypten vid tillämpningen av punkt 1 ändrar de ordningar som fastställts för jordbruksprodukter i detta avtal skall de för import från den andra parten bevilja en förmån jämförbar med den som anges i detta avtal.

4.   Associeringsrådet bör samråda om tillämpningen av denna artikel.

KAPITEL 3

Gemensamma bestämmelser

Artikel 17

1.   Några nya kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan får inte införas i handelsutbytet mellan gemenskapen och Egypten.

2.   Kvantitativa importbegränsningar och åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Egypten skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

3.   Gemenskapen och Egypten skall på export mellan parterna varken tillämpa tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 18

1.   De tullsatser som skall tillämpas på import mellan parterna skall vara den bundna tullsatsen inom ramen för WTO eller den lägre tullsats som gällde den 1 januari 1999. I det fall en tullsänkning tillämpats erga omnes efter den 1 januari 1999 skall den nedsatta tullsatsen tillämpas.

2.   Några nya tullar på import eller export eller avgifter med motsvarande verkan får inte införas i handeln mellan gemenskapen och Egypten, och de som redan tillämpas får inte höjas, såvida inte annat anges i detta avtal.

3.   Parterna skall underrätta varandra om de tullsatser de tillämpade den 1 januari 1999.

Artikel 19

1.   När produkter med ursprung i Egypten importeras till gemenskapen skall de inte ges en gynnsammare behandling än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

2.   Bestämmelserna i detta avtal får inte påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om gemenskapslagstiftningens tillämpning på Kanarieöarna.

Artikel 20

1.   Parterna får inte införa någon åtgärd eller något förfarande av inhemsk fiskal karaktär som direkt eller indirekt ger upphov till diskriminering mellan produkter från den ena parten och likadana produkter med ursprung på den andra partens territorium.

2.   För produkter som exporteras till en parts territorium får återbetalning av inhemska indirekta skatter inte göras med högre belopp än de indirekta skatter som de direkt eller indirekt belagts med.

Artikel 21

1.   Detta avtal får inte hindra att tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel bibehålls eller upprättas, under förutsättning att de inte innebär en förändring av den handelsordning som fastställs i detta avtal.

2.   Parterna skall samråda i associeringsrådet om avtal om upprättande av tullunioner eller frihandelsområden och, på begäran, även om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande till tredje land. Särskilt om ett tredje land ansluter sig till Europeiska unionen skall sådant samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till parternas gemensamma intressen.

Artikel 22

Om en av parterna konstaterar att dumpning förekommer i samband med handeln med den andra parten i enlighet med artikel VI i GATT 1994, får den vidta lämpliga åtgärder mot denna dumpning i överensstämmelse med WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI och därtill anknuten intern lagstiftning.

Artikel 23

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34 skall WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder tillämpas mellan parterna.

Om en av parterna konstaterar att subventioner förekommer i samband med handeln med den andra parten i enlighet med artiklarna VI och XVI i GATT 1994 innan de nödvändiga regler som avses i artikel 34.2 antagits får den vidta lämpliga åtgärder mot dessa subventioner i överensstämmelse med WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och därtill anknuten intern lagstiftning.

Artikel 24

1.   Bestämmelserna i artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder skall tillämpas mellan parterna.

2.   Innan en part inför skyddsåtgärder i enlighet med artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder skall den till associeringskommittén lämna alla relevanta uppgifter som behövs för att genomföra en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för bägge parter.

Parterna skall omgående samråda i associeringskommittén i syfte att finna en sådan lösning. Om detta samråd inte leder till att parterna finner en lösning inom 30 dagar efter inledandet av samrådet om en lösning i syfte att undvika skyddsåtgärder, får den part som avser att införa skyddsåtgärder tillämpa bestämmelserna i artikel XIX i GATT 1994 och i WTO-avtalet om skyddsåtgärder.

3.   Vid valet av skyddsåtgärder enligt denna artikel skall parterna i första hand välja de åtgärder som minst inverkar på uppnåendet av målen i detta avtal.

4.   Skyddsåtgärderna skall omgående anmälas till associeringskommittén och skall där bli föremål för periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så snart som omständigheterna tillåter.

Artikel 25

1.   Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 17.3 medför

i)

återexport till ett tredje land gentemot vilket den exporterande parten upprätthåller kvantitativa exportbegränsningar, exporttullar eller åtgärder med motsvarande verkan för produkten i fråga, eller

ii)

en allvarlig brist, eller risk härför, på en vara som är väsentlig för den exporterande parten,

och dessa situationer orsakar eller troligen skulle kunna orsaka den exporterande parten betydande svårigheter, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 2.

2.   De svårigheter som kan uppstå till följd av de situationer som anges i punkt 1 skall föreläggas associeringskommittén för undersökning. Kommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om inget beslut har fattats inom 30 dagar efter anmälan av frågan, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med avseende på exporten av produkten i fråga. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

Artikel 26

Detta avtal får inte hindra tillämpning av förbud mot eller begränsningar av import, export eller transitering av varor, om detta grundas på allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, skydd för människors, djurs eller växters liv och hälsa, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller skydd av immateriella rättigheter eller bestämmelser om guld och silver. Sådana förbud eller begränsningar får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 27

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning skall den definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och de metoder för administrativt samarbete som har anknytning härtill som anges i protokoll 4 användas.

Artikel 28

Varor som importeras till gemenskapen skall klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen. Varor som importeras till Egypten skall klassificeras enligt den egyptiska tulltaxan.

AVDELNING III

ETABLERINGSRÄTT OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 29

1.   Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) som är bifogat avtalet om upprättande av WTO, särskilt åtagandet att bevilja varandra behandling som mest gynnad nation i handeln med de tjänster som omfattas av dessa åtaganden.

2.   Enligt GATS skall denna behandling inte gälla för

a)

förmåner som beviljas av endera parten enligt bestämmelserna i ett avtal i enlighet med definitionen i artikel V i GATS eller enligt åtgärder som vidtagits i enlighet med ett sådant avtal,

b)

andra förmåner som beviljas i enlighet med en förteckning över undantag från behandling som mest gynnad nation som någon av parterna bifogat GATS.

Artikel 30

1.   Parterna kommer att överväga att utvidga avtalets räckvidd till att omfatta etableringsrätt för en parts företag på den andra partens territorium och liberalisering av tillhandahållandet av tjänster från en parts företag till andra partens konsumenter.

2.   Associeringsrådet skall lämna nödvändiga rekommendationer för genomförandet av det mål som anges i punkt 1.

Vid utformningen av dessa rekommendationer skall associeringsrådet beakta erfarenheterna av genomförandet av sådan behandling som mest gynnad nation som parterna beviljat varandra i enlighet med sina åtaganden enligt GATS, särskilt artikel V i detta.

3.   Det mål som anges i punkt 1 skall granskas för första gången av associeringsrådet senast fem år efter det att detta avtal trätt i kraft.

AVDELNING IV

KAPITALRÖRELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Betalningar och kapitalrörelser

Artikel 31

Om inte annat följer av artikel 33 skall parterna tillåta alla bytesbalanstransaktioner i fullt konvertibel valuta.

Artikel 32

1.   Gemenskapen och Egypten kommer från och med avtalets ikraftträdande att garantera fri rörlighet för kapital till direktinvesteringar i företag som grundats i enlighet med värdlandets lagstiftning och avveckling eller repatriering av sådana investeringar och eventuella vinster därav.

2.   Parterna kommer att samråda i syfte att underlätta den fria rörligheten för kapital mellan gemenskapen och Egypten och att uppnå en fullständig liberalisering så snart villkoren härför har uppfyllts.

Artikel 33

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Egypten möter eller riskerar att möta allvarliga betalningsbalanssvårigheter, får gemenskapen eller Egypten, i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för GATT och artiklarna VIII och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF), införa restriktioner för löpande betalningar om detta är absolut nödvändigt. Gemenskapen eller Egypten skall omedelbart underrätta den andra parten härom och så fort som möjligt överlämna en tidsplan för avskaffandet av dessa restriktioner.

KAPITEL 2

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

Artikel 34

1.   Följande skall vara oförenligt med en korrekt tillämpning av avtalet, i den mån det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Egypten:

i)

Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

ii)

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller Egyptens hela territorier eller en väsentlig del därav.

iii)

Allt offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller produktionen av vissa varor.

2.   Associeringsrådet skall, inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, genom ett beslut anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter för punkt 1.

Tills dessa bestämmelser har antagits skall artikel 23 gälla för tillämpningen av punkt 1 iii.

3.   Vardera parten skall säkerställa möjligheten till insyn på området för offentligt stöd, bl.a. genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om stödprogram. På begäran av den ena parten skall den andra parten lämna uppgifter om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

4.   Bestämmelserna i punkt 1 iii skall inte tillämpas på de jordbruksprodukter som avses i avdelning II kapitel 2. WTO-avtalet om jordbruk och relevanta bestämmelser i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder skall tillämpas på dessa produkter.

5.   Om gemenskapen eller Egypten anser att ett visst förfarande är oförenligt med punkt 1, får gemenskapen eller Egypten vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringskommittén eller 30 arbetsdagar efter det att frågan hänskjutits för samråd, om

det inte vederbörligen behandlas i de tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 2, eller

i avsaknad av sådana bestämmelser, ett sådant förfarande allvarligt skadar eller riskerar att skada den andra partens intressen eller orsakar eller kan vålla dess inhemska industri, inbegripet dess tjänstesektor, väsentlig skada.

När det gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 iii får sådana lämpliga åtgärder, när WTO:s bestämmelser är tillämpliga på dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de villkor som föreskrivs i WTO:s bestämmelser eller i andra relevanta instrument som förhandlats fram inom ramen för WTO och som är tillämpliga mellan parterna.

6.   Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen som antagits i enlighet med punkt 2, skall parterna utbyta information inom de gränser som tystnadsplikten och skyddet för affärshemligheter medger.

Artikel 35

Medlemsstaterna och Egypten skall, utan att det påverkar de åtaganden som gjorts enligt GATT, gradvis anpassa alla statliga handelsmonopol så att det vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande inte förekommer någon diskriminering mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Egypten såvitt avser villkoren för upphandling och saluförande av varor. Associeringskommittén kommer att underrättas om de åtgärder som vidtas för att genomföra detta mål.

Artikel 36

När det gäller offentliga företag och företag som har beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter skall associeringsrådet säkerställa att det från och med femte året efter avtalets ikraftträdande inte vidtas eller bibehålls någon åtgärd som snedvrider handeln mellan gemenskapen och Egypten på ett sätt som strider mot parternas intressen. Denna bestämmelse skall inte hindra det rättsliga eller faktiska genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats dessa företag.

Artikel 37

1.   Enligt bestämmelserna i denna artikel och i bilaga VI skall parterna bevilja och säkerställa ett tillräckligt och effektivt skydd för immateriella rättigheter i enlighet med rådande internationella normer, inbegripet effektiva medel för att säkerställa att dessa rättigheter iakttas.

2.   Parterna skall regelbundet se över tillämpningen av denna artikel och av bilaga VI. Om det uppstår svårigheter på området för immateriella rättigheter som påverkar villkoren för handeln, skall brådskande samråd äga rum på begäran av endera parten i syfte att finna lösningar som är tillfredsställande för båda parter.

Artikel 38

Parterna är eniga om målsättningen att gradvis liberalisera den offentliga upphandlingen. Associeringsrådet skall samråda om genomförandet av denna målsättning.

AVDELNING V

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 39

Mål

1.   Parterna skall utöka det ekonomiska samarbetet till ömsesidig nytta.

2.   Det ekonomiska samarbetet skall syfta till att

främja genomförandet av avtalets övergripande mål,

främja harmoniska ekonomiska förbindelser mellan parterna,

stödja Egyptens egna insatser för att uppnå en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Artikel 40

Räckvidd

1.   Samarbetet skall särskilt inriktas på de sektorer som lider av inre svårigheter eller som påverkas av den liberaliseringsprocess som omfattar hela den egyptiska ekonomin, särskilt liberaliseringen av handeln mellan Egypten och gemenskapen.

2.   Samarbetet skall dessutom inriktas på de sektorer som sannolikt kan underlätta ett närmande mellan Egyptens och gemenskapens ekonomier, särskilt de som skapar tillväxt och sysselsättning.

3.   Samarbetet skall främja genomförandet av åtgärder som är avsedda att utveckla det regionala samarbetet.

4.   Bevarandet av miljön och den ekologiska jämvikten skall beaktas vid genomförandet av det ekonomiska samarbetet inom de olika sektorer där detta är relevant.

5.   Parterna kan enas om att utvidga det ekonomiska samarbetet till andra sektorer som inte omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

Artikel 41

Metoder och förfaranden

Det ekonomiska samarbetet skall genomföras särskilt genom

a)

en regelbunden ekonomisk dialog mellan parterna, vilken omfattar alla den makroekonomiska politikens områden,

b)

regelbundet utbyte av information och idéer på alla samarbetsområden, inbegripet möten mellan tjänstemän och experter,

c)

rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

d)

genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex. seminarier och studiecirklar,

e)

tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd.

Artikel 42

Utbildning

Parterna skall samarbeta i syfte att fastställa och tillämpa de effektivaste metoderna för att avsevärt förbättra utbildning och yrkesutbildning, särskilt när det gäller offentliga och privata företag, handelsrelaterade tjänster, offentlig förvaltning och myndigheter, tekniska organ, standardiserings- och certifieringsorgan och andra relevanta organisationer. I detta sammanhang skall särskild vikt fästas vid kvinnors tillgång till högre utbildning och yrkesutbildning.

Samarbetet skall även främja upprättandet av förbindelser mellan specialiserade organ i gemenskapen och i Egypten, utbyte av information och erfarenheter och sammanslagning av tekniska resurser.

Artikel 43

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Samarbetet skall syfta till att

a)

främja upprättandet av varaktiga förbindelser mellan parternas forskarsamhällen särskilt genom

att Egypten ges tillträde till gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling i överensstämmelse med gällande bestämmelser om tredje lands deltagande i dessa program,

Egyptens deltagande i nät för decentraliserat samarbete,

främjande av synergieffekter mellan forskning och utbildning,

b)

stärka forskningen i Egypten,

c)

främja teknisk innovation, överföring av ny teknik och kunskapsspridning.

Artikel 44

Miljö

1.   Samarbetet skall förhindra miljöförsämring, kontrollera föroreningar och säkerställa en rationell användning av naturtillgångar i syfte att säkerställa en hållbar utveckling.

2.   Samarbetet skall särskilt inriktas på

ökenspridning,

vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,

förvaltning av vattenresurser,

energihushållning,

avfallshantering,

saltanrikning,

miljövård i känsliga kustområden,

verkningarna av den industriella utvecklingen, särskilt säkerheten i industrianläggningar,

jordbrukets inverkan på mark- och vattenkvalitet,

utbildning och medvetenhet i miljöfrågor.

Artikel 45

Industriellt samarbete

Samarbetet skall särskilt främja och uppmuntra

debatten om industripolitik och konkurrenskraft i en öppen ekonomi,

industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och Egypten, inbegripet tillträde för Egypten till gemenskapens nät för närmande mellan företag och till nät som skapats i samband med decentraliserat samarbete,

modernisering och omstrukturering av Egyptens industri,

skapandet av en miljö som gynnar utveckling av privata företag i syfte att stimulera tillväxt och diversifiering av industriproduktionen,

tekniköverföring, innovation samt forskning och utveckling,

utveckling av mänskliga resurser,

tillträde till kapitalmarknaden för finansiering av investeringar i produktion.

Artikel 46

Investeringar och främjande av investeringar

Samarbetet skall syfta till att öka inflödet av kapital, expertkunnande och teknik till Egypten genom bland annat

lämpliga åtgärder för att identifiera investeringsmöjligheter och informationskanaler om investeringsbestämmelser,

tillhandahållande av uppgifter om europeiska investeringsordningar (såsom tekniskt bistånd, direkt ekonomiskt stöd, skattelättnader, investeringsförsäkringar) för utländska investeringar och förbättrade möjligheter för Egypten att dra nytta av dessa,

inrättande av en rättslig ram som främjar investeringar mellan de två parterna och när detta är lämpligt genom ingående av avtal mellan medlemsstaterna och Egypten om skydd för investeringar och om förhindrande av dubbelbeskattning,

undersökning av möjligheterna att bilda samriskföretag, särskilt för små och medelstora företag och när detta är lämpligt ingående av avtal mellan medlemsstaterna och Egypten,

upprättande av mekanismer för att främja investeringar.

Samarbetet kan utökas till att omfatta planering och genomförande av projekt som visar hur man effektivt kan tillägna sig och använda grundläggande teknik, använda normer, utveckla mänskliga resurser och skapa lokala arbetstillfällen.

Artikel 47

Standardisering och bedömning av överensstämmelse

Parterna skall sträva efter att minska skillnaderna vad gäller standardisering och bedömning av överensstämmelse. Samarbetet på detta område skall särskilt inriktas på följande:

a)

Bestämmelser på områdena standardisering, metrologi, kvalitetsnormer och erkännande av bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller sanitära och fytosanitära normer för jordbruksprodukter och livsmedel.

b)

Höjning av nivån inom de egyptiska organen för bedömning av överensstämmelse för att de skall kunna ingå avtal om ömsesidigt erkännande på området bedömning av överensstämmelse.

c)

Utveckling av strukturer för skydd av immateriell, industriell och kommersiell äganderätt, för standardisering och för fastställande av kvalitetsnormer.

Artikel 48

Tillnärmning av lagstiftning

Parterna skall göra sitt bästa för att uppnå en tillnärmning mellan sina respektive lagstiftningar i syfte att underlätta genomförandet av detta avtal.

Artikel 49

Finansiella tjänster

Parternas samarbete skall syfta till en tillnärmning mellan deras respektive normer och regler, bland annat för att

a)

förstärka och omstrukturera den finansiella sektorn i Egypten,

b)

förbättra redovisnings-, tillsyns- och normgivningsbestämmelserna för bank- och försäkringsväsendet och övriga delar av den finansiella sektorn i Egypten.

Artikel 50

Jordbruk och fiske

Samarbetet skall syfta till att

a)

modernisera och omstrukturera jordbruket och fisket, inbegripet modernisering av infrastruktur och utrustning, utveckling av förpacknings-, lagrings- och saluföringstekniker och förbättring av privata distributionskanaler,

b)

diversifiera produktionen och de externa avsättningsmöjligheterna, bland annat genom främjande av samriskföretag inom jordbrukets livsmedelsindustri,

c)

främja samarbete när det gäller veterinära och fytosanitära frågor och odlingssätt i syfte att underlätta handeln mellan parterna. Parterna skall utbyta information på dessa områden.

Artikel 51

Transport

Samarbetet skall syfta till att

omstrukturera och modernisera väg-, hamn- och flygplatsinfrastruktur av gemensamt intresse som står i förbindelse med de stora transeuropeiska kommunikationslederna,

fastställa och tillämpa normer som är jämförbara med dem som gäller inom gemenskapen,

förbättra den tekniska utrustningen för kombitrafik, containertrafik och omlastning,

förbättra förvaltningen av flygplatser, järnvägar och lufttrafikkontroll, inbegripet samarbete mellan relevanta nationella organ,

förbättra navigeringshjälpmedel.

Artikel 52

Informationssamhälle och telekommunikation

Parterna är överens om att informationsteknik och telekommunikationsteknik är viktiga beståndsdelar i det moderna samhället, har stor betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen och utgör en grundval för det framväxande informationssamhället.

Parternas samarbete på detta område skall inriktas på

en dialog om frågor rörande olika aspekter av informationssamhället, inbegripet telekommunikationspolitik,

informationsutbyte och i förekommande fall tekniskt bistånd i normgivningsfrågor, standardisering, bedömning av överensstämmelse och certifiering på områdena informationsteknik och telekommunikationsteknik,

spridning av ny informationsteknik och telekommunikationsteknik och vidareutveckling av ny teknik på dessa områden,

genomförande av gemensamma projekt för forskning, teknisk utveckling eller industriell tillämpning på områdena informationsteknik, telekommunikationsteknik, telematik och informationssamhället,

egyptiska organisationers deltagande i pilotprojekt och europeiska program inom etablerade ramar,

samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan telematiska tjänster i gemenskapen och Egypten.

Artikel 53

Energi

Samarbetet skall huvudsakligen inriktas på

främjande av förnybar energi,

främjande av energibesparing och effektiv energianvändning,

tillämpad forskning om databasnät på det ekonomiska och sociala området, särskilt sådana som förbinder aktörer i gemenskapen och Egypten,

stöd till modernisering och utveckling av energinät och uppkoppling av dessa med gemenskapens nät.

Artikel 54

Turism

Samarbetet skall huvudsakligen inriktas på att

främja investeringar i turism,

förbättra kunskapen om turistindustrin och säkerställa större samstämmighet i fråga om politik som påverkar turismen,

främja spridning av turismen över årstiderna,

främja samarbetet mellan regioner och städer i grannländer,

betona kulturarvets betydelse för turismen,

säkerställa att balansen mellan turism och miljö upprätthålls på lämpligt sätt,

öka turismens konkurrenskraft genom stöd till ökat yrkeskunnande.

Artikel 55

Tull

1.   Parterna skall utveckla tullsamarbetet för att säkerställa att handelsbestämmelserna efterlevs. Samarbetet kommer huvudsakligen att inriktas på

a)

förenkling av kontroller och förfaranden för tullklarering av varor,

b)

införande av det administrativa enhetsdokumentet och ett system för att knyta samman gemenskapens och Egyptens transiteringsförfaranden.

2.   Utan att det påverkar annat samarbete enligt detta avtal, särskilt vad gäller narkotikabekämpning och penningtvätt, skall parternas myndigheter ömsesidigt bistå varandra enligt bestämmelserna i protokoll 5.

Artikel 56

Samarbete på statistikområdet

Samarbetet på detta område skall huvudsakligen syfta till att harmonisera metoderna för att skapa en tillförlitlig grund för hantering av statistik för alla de områden som omfattas av detta avtal och som ägnar sig för upprättande av statistik.

Artikel 57

Penningtvätt

1.   Parterna skall samarbeta för att särskilt förhindra att deras betalningssystem används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och narkotikahandel i synnerhet.

2.   Samarbetet på detta område skall särskilt omfatta tekniskt och administrativt bistånd för att fastställa effektiva normer för bekämpning av penningtvätt som är förenliga med internationella normer.

Artikel 58

Narkotikabekämpning

1.   Parternas samarbete skall särskilt syfta till att

förbättra politiken och åtgärderna för att motverka utbjudande av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen och att minska missbruket av dessa produkter,

främja ett gemensamt tillvägagångssätt för att minska efterfrågan.

2.   Parterna skall i överensstämmelse med sina respektive lagstiftningar tillsammans fastställa lämpliga strategier och samarbetsmetoder för att uppnå dessa mål. Andra åtgärder än gemensamma åtgärder skall vara föremål för samråd och nära samordning.

Relevanta offentliga och privata organ kan inom ramen för sina befogenheter delta i dessa åtgärder tillsammans med de behöriga organen i Egypten, gemenskapen och dess medlemsstater.

3.   Samarbetet skall ske i form av informationsutbyte och när så är lämpligt i form av gemensamma åtgärder på följande områden:

Inrättande eller utbyggnad av hälso-, sjukvårds- och socialvårdsinstitutioner och informationscentrum för behandling och rehabilitering av narkomaner.

Genomförande av projekt rörande förebyggande verksamhet, utbildning och epidemiologisk forskning.

Fastställande av effektiva normer avseende förhindrande av avledning av prekursorer och andra basämnen som används till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen, vilka är förenliga med internationella normer.

Artikel 59

Bekämpning av terrorism

Parterna skall samarbeta på detta område i enlighet med internationella konventioner och sina nationella lagstiftningar och särskilt inrikta sig på

informationsutbyte om medel och metoder för att motverka terrorism,

utbyte av erfarenheter rörande förebyggande av terrorism,

gemensam forskning och gemensamma studier rörande förebyggande av terrorism.

Artikel 60

Regionalt samarbete

Samarbetet skall inriktas på följande:

Utveckling av ekonomisk infrastruktur.

Vetenskaplig och teknisk forskning.

Regional handel.

Tullfrågor.

Kulturfrågor.

Miljöfrågor.

Artikel 61

Konsumentskydd

Samarbetet på detta område skall inriktas på att göra konsumentskyddsbestämmelserna i Europeiska gemenskapen och i Egypten förenliga och skall i den utsträckning som är möjlig omfatta följande:

Ökad överensstämmelse mellan konsumentlagstiftningarna i syfte att undvika handelshinder.

Upprättande och utveckling av system för ömsesidigt informationsutbyte om farliga livsmedel och industriprodukter och sammankoppling av dessa system (system för snabbt informationsutbyte).

Utbyte av information och experter.

Anordnande av utbildning och tillhandahållande av tekniskt bistånd.

AVDELNING VI

KAPITEL 1

Dialog och samarbete om sociala frågor

Artikel 62

Parterna bekräftar att de fäster stor vikt vid att arbetstagare som lagligt vistas och är anställda på den andra partens territorium ges en rättvis behandling. Medlemsstaterna och Egypten är eniga om att om en av dem så begär skall de inleda diskussioner om ömsesidiga bilaterala avtal om arbetsvillkor och socialförsäkringsrättigheter för egyptiska arbetstagare och arbetstagare från medlemsstaterna som lagligt vistas och är anställda på deras respektive territorier.

Artikel 63

1.   Parterna skall föra en regelbunden dialog om alla sociala frågor som är av gemensamt intresse för dem.

2.   Denna dialog skall vara ett medel för att finna vägar att nå framsteg i fråga om rörlighet för arbetstagare, likabehandling och social integration för egyptiska medborgare och gemenskapsmedborgare som lagligt vistas på värdländernas territorier.

3.   Dialogen skall särskilt omfatta frågor med anknytning till

a)

levnads- och arbetsvillkor för migrerande grupper,

b)

migration,

c)

illegal migration,

d)

åtgärder som främjar likabehandling av egyptiska medborgare och gemenskapsmedborgare, ömsesidig kunskap om kulturer och civilisationer, tolerans och avskaffande av diskriminering.

Artikel 64

Dialogen om sociala frågor skall föras i enlighet med de förfaranden som anges i avdelning I i detta avtal.

Artikel 65

För att befästa samarbetet mellan parterna inom det sociala området skall projekt och program genomföras inom alla områden som är av intresse för parterna.

Prioriteringarna kommer att vara att

a)

minska migrationstrycket, särskilt genom att förbättra levnadsvillkoren, skapa arbetstillfällen och inkomstskapande verksamhet och införa utbildning i de områden från vilka invandrarna kommer,

b)

främja kvinnornas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen,

c)

stärka och utveckla egyptiska program för familjeplanering och skydd av mödrar och barn,

d)

förbättra det sociala trygghetssystemet,

e)

förbättra sjuk- och hälsovårdssystemet,

f)

förbättra levnadsvillkoren i fattiga områden,

g)

genomföra och finansiera utbytes- och fritidsprogram för blandade grupper av egyptiska ungdomar och europeiska ungdomar bosatta i medlemsstaterna i syfte att främja ömsesidig kunskap om varandras kulturer och tolerans.

Artikel 66

Samarbetsåtgärderna kan genomföras i samarbete med medlemsstaterna och relevanta internationella organisationer.

Artikel 67

Associeringsrådet skall inrätta en arbetsgrupp före utgången av det första året efter detta avtals ikraftträdande. Denna arbetsgrupp skall ha till uppgift att fortlöpande och regelbundet utvärdera genomförandet av bestämmelserna i kapitlen 1–3.

KAPITEL 2

Samarbete i syfte att förhindra och kontrollera illegal invandring och andra konsulära frågor

Artikel 68

Parterna är eniga om att samarbeta för att förhindra och kontrollera illegal invandring. För detta ändamål

samtycker medlemsstaterna till att återta de av sina medborgare som olagligen uppehåller sig på Egyptens territorium, på begäran av den senare och utan ytterligare formaliteter när sådana personer väl har identifierats,

samtycker Egypten till att återta de av sina medborgare som olagligen uppehåller sig på en medlemsstats territorium, på begäran av den senare och utan ytterligare formaliteter när sådana personer väl har identifierats.

Medlemsstaterna och Egypten kommer i detta syfte även att förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar.

För Europeiska unionens medlemsstater skall skyldigheterna enligt denna artikel gälla endast för de personer som anses vara medborgare i gemenskapen.

För Egypten skall skyldigheten enligt denna artikel gälla endast för de personer som i enlighet med Egyptens rättsväsende och relevanta lagar om medborgarskap skall anses vara medborgare i Egypten.

Artikel 69

Efter detta avtals ikraftträdande skall parterna, om en av dem så begär, inleda förhandlingar om och ingå bilaterala avtal med varandra, genom vilka de särskilda skyldigheterna i samband med återtagande av deras medborgare fastställs. Dessa avtal skall, om en av parterna anser att så är nödvändigt, även omfatta ordningar för återtagande av medborgare i tredje land. I dessa avtal skall detaljerna om de kategorier av personer som omfattas av dessa ordningar och villkoren för deras återtagande fastställas.

Egypten kommer att ges lämpligt ekonomiskt och tekniskt bistånd för genomförandet av dessa avtal.

Artikel 70

Associeringsrådet skall undersöka andra gemensamma åtgärder för att förhindra och kontrollera illegal invandring och lösa andra konsulära frågor.

KAPITEL 3

Samarbete om kulturella frågor, audiovisuella medier och information

Artikel 71

1.   Parterna är eniga om att främja kulturellt samarbete på områden av gemensamt intresse i en anda av respekt för varandras kulturer. De skall inrätta en varaktig kulturdialog. Detta samarbete skall särskilt inriktas på

bevarande och restaurering av det historiska arvet och kulturarvet (monument, historiska platser, konstföremål, sällsynta böcker och manuskript osv.),

utbyte av konstutställningar, artistgrupper, artister, skriftställare, intellektuella, kulturella evenemang,

översättningar,

utbildning av personer som arbetar inom kulturområdet.

2.   Samarbetet rörande audiovisuella medier skall ha till syfte att främja samarbetet på områden såsom samproduktioner och utbildning. Parterna skall försöka främja egyptiskt deltagande i gemenskapsinitiativ på detta område.

3.   Parterna är eniga om att gemenskapens och en eller flera av medlemsstaternas befintliga kulturprogram och andra verksamheter av intresse för bägge parter kan utökas till att omfatta Egypten.

4.   Parterna skall dessutom främja kulturellt utbyte av kommersiell natur, särskilt genom gemensamma projekt (produktion, investeringar och marknadsföring), utbildning och informationsutbyte.

5.   Vid fastställandet av samarbetsprojekt, program och gemensamma åtgärder skall parterna fästa särskild vikt vid ungdomar, möjlighet att uttrycka sin särart, frågor om bevarande av kulturarvet, kulturspridning och förmåga att kommunicera skriftligen och med audiovisuella medier.

6.   Samarbetet skall främst ske genom

en regelbunden dialog mellan parterna,

regelbundet utbyte av information och idéer inom varje samarbetsområde, inbegripet möten mellan tjänstemän och experter,

rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex. seminarier och studiecirklar,

tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd,

spridning av information om samarbetet.

AVDELNING VII

FINANSIELLT SAMARBETE

Artikel 72

I syfte att uppnå detta avtals mål skall ett finansiellt samarbetspaket ställas till Egyptens förfogande i enlighet med lämpliga förfaranden och med de finansiella medel som är nödvändiga.

Det finansiella samarbetet skall inriktas på att

främja reformer för att modernisera ekonomin,

förbättra den ekonomiska infrastrukturen,

främja privata investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter,

avhjälpa de ekonomiska återverkningarna för Egypten av det gradvisa införandet av ett frihandelsområde, särskilt genom en modernisering och omstrukturering av industrin och främjande av Egyptens exportkapacitet,

införa kompletterande åtgärder på det sociala området,

främja Egyptens kapacitet och förmåga vad gäller skydd av immateriella rättigheter,

införa ytterligare åtgärder för genomförandet av bilaterala avtal rörande förhindrande och kontroll av illegal invandring när detta är lämpligt,

införa kompletterande åtgärder för införande och genomförande av konkurrenslagstiftning.

Artikel 73

För att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt avseende de makroekonomiska och finansiella problem som undantagsvis skulle kunna bli en följd av genomförandet av detta avtal, skall parterna inom ramen för den regelbundna ekonomiska dialog som avses i avdelning V ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av handelsutbytet och de finansiella förbindelserna mellan gemenskapen och Egypten.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 74

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året, samt närhelst omständigheterna så kräver, skall sammanträda på ministernivå på ordförandens initiativ och i enlighet med de villkor som anges i dess arbetsordning.

Det skall undersöka alla frågor av betydelse som uppkommer inom ramen för detta avtal och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

Artikel 75

1.   Associeringsrådet skall bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar av Egyptens regering, å andra sidan.

2.   Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig företrädas i enlighet med de villkor som fastställs i dess arbetsordning.

3.   Associeringsrådet skall självt anta sin arbetsordning.

4.   Ordförandeskapet i associeringsrådet skall utövas i tur och ordning av en medlem av Europeiska unionens råd och en medlem av Egyptens regering i enlighet med de bestämmelser som fastställs i dess arbetsordning.

Artikel 76

Associeringsrådet skall för att syftena med detta avtal skall kunna uppnås ha befogenhet att fatta beslut i de fall som avses i avtalet.

De beslut som fattas skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Associeringsrådet får även lämna lämpliga rekommendationer.

Associeringsrådet skall utarbeta sina beslut och sina rekommendationer i samförstånd mellan de båda parterna.

Artikel 77

1.   Härmed inrättas en associeringskommitté som skall ansvara för avtalets genomförande, med förbehåll för associeringsrådets befogenheter.

2.   Associeringsrådet kan delegera alla eller en del av sina befogenheter till associeringskommittén.

Artikel 78

1.   Associeringskommittén skall sammanträda på tjänstemannanivå och bestå av företrädare för medlemmar av Europeiska unionens råd och för ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och företrädare för Egyptens regering, å andra sidan.

2.   Associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3.   Ordförandeskapet i associeringskommittén skall utövas i tur och ordning av en företrädare för Europeiska unionens råds ordförandeskap och en företrädare för Egyptens regering.

Artikel 79

1.   Associeringskommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i fråga om förvaltningen av avtalet samt på de områden på vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.

2.   Associeringskommittén skall fatta sina beslut i samförstånd mellan de båda parterna. Dessa beslut skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem.

Artikel 80

Associeringsrådet kan besluta att inrätta arbetsgrupper eller organ som är nödvändiga för att genomföra avtalet. Det skall fastställa arbetsbeskrivningen för sådana arbetsgrupper eller organ, vilka skall vara underställda det.

Artikel 81

Associeringsrådet skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och Egyptens parlament.

Artikel 82

1.   Varje part får hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till associeringsrådet.

2.   Associeringsrådet får avgöra tvisten genom ett beslut.

3.   Varje part skall vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut som avses i punkt 2.

4.   Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med punkt 2, får en part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten skall därefter inom två månader utse en andra skiljeman. Vid tillämpning av detta förfarande skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en av parterna i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännen skall besluta med enkel majoritet.

Varje part i tvisten skall vidta de åtgärder som krävs för att genomföra skiljemännens beslut.

Artikel 83

Ingenting i detta avtal skall hindra en part från att vidta åtgärder som

a)

den anser nödvändiga för att förhindra utlämnandet av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen,

b)

rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller som rör forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, under förutsättning att sådana åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för specifikt militära ändamål,

c)

den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för att uppfylla åtaganden som den har gjort i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

Artikel 84

Inom de områden som omfattas av detta avtal, och utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser däri, skall de ordningar som

Egypten tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag,

gemenskapen tillämpar med avseende på Egypten inte ge upphov till någon diskriminering mellan egyptiska medborgare eller bolag.

Artikel 85

När det gäller direkt beskattning skall ingen bestämmelse i detta avtal ha till verkan att

utsträcka de skatteförmåner som beviljats av en av parterna i andra internationella avtal eller arrangemang som binder denna part,

hindra en part från att anta eller tillämpa åtgärder som har till syfte att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt,

hindra en part att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattepliktiga personer som inte befinner sig i en identisk situation, särskilt vad gäller bostadsort.

Artikel 86

1.   Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. De skall se till att de mål som fastställs i avtalet uppnås.

2.   Om den ena parten anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i de fall den andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.

Ett väsentligt avtalsbrott utgörs av vägran att fullgöra avtalet i strid mot de allmänna bestämmelserna i folkrätten eller allvarlig överträdelse av en väsentlig del av avtalet, vilket skapar en miljö som inte uppmuntrar till samråd eller en situation där en försening skulle hindra uppnåendet av avtalets mål.

3.   Vid valet av de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 skall de åtgärder som minst hindrar tillämpningen av avtalet prioriteras. Parterna är även eniga om att dessa åtgärder skall vidtas i enlighet med folkrätten och stå i proportion till överträdelsen.

Dessa åtgärder skall omgående anmälas till associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli föremål för samråd inom associeringsrådet. Om den ena parten vidtar en åtgärd till följd av ett sådant väsentligt avtalsbrott som avses i punkt 2, kan den andra parten åberopa tvistlösningsförfarandet.

Artikel 87

Protokollen 1–5 och bilagorna I–VI skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 88

I detta avtal avses med ”parterna” Egypten, å ena sidan, och gemenskapen eller dess medlemsstater eller gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, i enlighet med deras respektive befogenheter.

Artikel 89

Detta avtal ingås på obestämd tid.

Varje part kan säga upp avtalet genom att underrätta den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för sådan anmälan.

Artikel 90

Detta avtal skall tillämpas på de territorier där fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas och på de villkor som anges i dessa fördrag, å ena sidan, och på Egyptens territorium, å andra sidan.

Artikel 91

Detta avtal skall upprättas i två exemplar på arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Artikel 92

1.   Detta avtal kommer att godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

2.   Detta avtal skall vid sitt ikraftträdande ersätta samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten och avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Egypten, vilka undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL

Bilaga I

Förteckning över produkter som omfattas av kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet och som avses i artiklarna 7 och 12.

Bilaga II

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.1 gäller vid import till Egypten.

Bilaga III

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.2 gäller vid import till Egypten.

Bilaga IV

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.3 gäller vid import till Egypten.

Bilaga V

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i artikel 9.4.

Bilaga VI

Immateriella rättigheter.

Protokoll 1

om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Egypten.

Protokoll 2

om den ordning som skall tillämpas på import till Egypten av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen.

Protokoll 3

om ordningar som skall tillämpas på bearbetade jordbruksprodukter.

Protokoll 4

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete.

Protokoll 5

om ömsesidigt administrativt bistånd mellan myndigheter i tullfrågor.

BILAGA I

Förteckning över jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet och som avses i artiklarna 7 och 12

HS-nr

2905 43

(mannitol)

HS-nr

2905 44

(D-glucitol [sorbitol])

HS-nr

2905 45

(glycerol)

HS-nr

3301

(eteriska oljor)

HS-nr

3302 10

(luktämnen)

HS-nr

3501 till 3505

(proteiner, modifierad stärkelse, lim och klister)

HS-nr 

3809 10

(appreturmedel)

HS-nr 

3823

(tekniska fettsyror, sura oljor från raffinering, tekniska fettalkoholer)

HS-nr 

3824 60

(sorbitol, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans)

HS-nr 

4101 till 4103

(hudar och skinn)

HS-nr 

4301

(oberedda pälsskinn)

HS-nr 

5001 till 5003

(råsilke och avfall av natursilke)

HS-nr 

5101 till 5103

(ull och djurhår)

HS-nr

5201 till 5203

(råbomull, avfall av bomull och kardad eller kammad bomull)

HS-nr 

5301

(oberett lin)

HS-nr 

5302

(oberedd hampa)

BILAGA II

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.1 gäller vid import till Egypten

 

2501001

 

2502000

 

2503100

 

2503900

 

2504100

 

2504900

 

2505109

 

2505909

 

2506100

 

2506210

 

2506290

 

2507000

 

2508100

 

2508200

 

2508300

 

2508400

 

2508500

 

2508600

 

2508700

 

2509000

 

2511100

 

2511200

 

2512000

 

2513110

 

2513190

 

2513210

 

2513290

 

2514000

 

2517100

 

2517200

 

2517300

 

2517411

 

2517491

 

2518100

 

2518200

 

2518300

 

2519100

 

2519900

 

2520201

 

2521000

 

2522100

 

2522200

 

2522300

 

2524000

 

2525100

 

2525200

 

2525300

 

2526201

 

2527000

 

2528100

 

2528900

 

2529100

 

2529210

 

2529220

 

2529300

 

2530100

 

2530200

 

2530400

 

2530909

 

2601110

 

2601120

 

2601200

 

2602000

 

2603000

 

2604000

 

2605000

 

2606000

 

2607000

 

2608000

 

2609000

 

2610000

 

2611000

 

2612100

 

2612200

 

2613100

 

2613900

 

2614000

 

2615100

 

2615900

 

2616100

 

2616900

 

2617100

 

2617900

 

2618000

 

2619000

 

2620110

 

2620190

 

2620200

 

2620300

 

2620400

 

2620500

 

2620900

 

2621000

 

2701110

 

2701120

 

2701190

 

2701200

 

2702100

 

2702200

 

2703000

 

2709000

 

2710001

 

2710002

 

2711110

 

2711120

 

2711139

 

2711140

 

2711190

 

2711210

 

2711290

 

2712100

 

2712200

 

2712900

 

2713110

 

2713120

 

2713200

 

2713900

 

2714100

 

2714900

 

2715000

 

2716000

 

2801200

 

2801300

 

2802000

 

2804210

 

2804290

 

2804500

 

2804610

 

2804690

 

2804700

 

2804800

 

2804900

 

2805110

 

2805190

 

2805210

 

2805220

 

2805300

 

2805400

 

2809100

 

2809201

 

2810001

 

2812100

 

2812900

 

2813100

 

2813900

 

2814100

 

2814200

 

2815200

 

2815300

 

2816100

 

2816200

 

2816300

 

2817000

 

2818100

 

2818200

 

2818300

 

2819100

 

2819900

 

2820100

 

2820900

 

2821100

 

2821200

 

2822000

 

2823000

 

2825101

 

2825109

 

2825200

 

2825300

 

2825400

 

2825500

 

2825600

 

2825700

 

2825800

 

2825900

 

2826110

 

2826120

 

2826190

 

2826200

 

2826300

 

2826900

 

2827100

 

2827200

 

2827310

 

2827320

 

2827330

 

2827340

 

2827350

 

2827360

 

2827370

 

2827380

 

2827390

 

2827410

 

2827490

 

2827510

 

2827590

 

2827600

 

2828909

 

2829110

 

2829199

 

2829900

 

2830100

 

2830200

 

2830300

 

2830900

 

2831100

 

2831900

 

2832100

 

2832200

 

2832300

 

2833210

 

2833220

 

2833230

 

2833240

 

2833250

 

2833260

 

2833270

 

2833290

 

2833300

 

2833400

 

2834100

 

2834210

 

2834220

 

2834290

 

2835000

 

2835210

 

2835220

 

2835230

 

2835240

 

2835250

 

2835260

 

2835290

 

2835310

 

2835390

 

2836100

 

2836201

 

2836301

 

2836401

 

2836409

 

2836500

 

2836600

 

2836700

 

2836910

 

2836920

 

2836930

 

2836990

 

2837110

 

2837190

 

2837200

 

2838000

 

2839000

 

2839190

 

2839200

 

2839900

 

2840110

 

2840190

 

2840200

 

2840300

 

2841100

 

2841200

 

2841300

 

2841400

 

2841500

 

2841600

 

2841700

 

2841800

 

2841900

 

2842100

 

2842900

 

2843100

 

2843210

 

2843290

 

2843300

 

2843900

 

2844101

 

2844109

 

2844200

 

2844300

 

2844400

 

2844500

 

2845100

 

2845900

 

2846100

 

2846900

 

2847000

 

2848100

 

2848900

 

2849100

 

2849200

 

2849900

 

2850000

 

2851000

 

2901109

 

2901210

 

2901220

 

2901230

 

2901240

 

2901290

 

2901299

 

2902110

 

2902190

 

2902300

 

2902410

 

2902420

 

2902430

 

2902440

 

2902500

 

2902600

 

2902700

 

2902900

 

2902909

 

2903110

 

2903120

 

2903130

 

2903140

 

2903150

 

2903160

 

2903190

 

2903210

 

2903220

 

2903230

 

2903290

 

2903300

 

2903400

 

2903510

 

2903590

 

2903610

 

2903620

 

2903690

 

2904100

 

2904200

 

2904201

 

2904209

 

2904900

 

2905110

 

2905120

 

2905130

 

2905140

 

2905150

 

2905160

 

2905170

 

2905190

 

2905210

 

2905220

 

2905290

 

2905310

 

2905320

 

2905390

 

2905410

 

2905420

 

2905490

 

2905500

 

2906110

 

2906120

 

2906130

 

2906140

 

2906190

 

2906210

 

2906290

 

2907110

 

2907120

 

2907130

 

2907140

 

2907150

 

2907190

 

2907210

 

2907220

 

2907230

 

2907290

 

2907300

 

2908100

 

2908200

 

2908900

 

2909110

 

2909190

 

2909200

 

2909300

 

2909410

 

2909420

 

2909430

 

2909440

 

2909490

 

2909500

 

2909600

 

2910100

 

2910200

 

2910300

 

2910900

 

2911000

 

2912110

 

2912120

 

2912130

 

2912190

 

2912210

 

2912290

 

2912300

 

2912410

 

2912420

 

2912490

 

2912500

 

2913000

 

2914110

 

2914120

 

2914130

 

2914190

 

2914210

 

2914220

 

2914230

 

2914290

 

2914300

 

2914410

 

2914490

 

2914500

 

2914600

 

2914690

 

2914700

 

2915110

 

2915120

 

2915130

 

2915211

 

2915220

 

2915230

 

2915240

 

2915290

 

2915310

 

2915320

 

2915330

 

2915340

 

2915350

 

2915390

 

2915400

 

2915500

 

2915600

 

2915700

 

2915901

 

2915909

 

2916110

 

2916120

 

2916130

 

2916140

 

2916150

 

2916190

 

2916200

 

2916310

 

2916320

 

2916330

 

2916390

 

2917110

 

2917120

 

2917130

 

2917140

 

2917190

 

2917200

 

2917310

 

2917320

 

2917330

 

2917340

 

2917350

 

2917360

 

2917370

 

2917390

 

2918110

 

2918120

 

2918130

 

2918140

 

2918150

 

2918160

 

2918170

 

2918190

 

2918210

 

2918220

 

2918230

 

2918290

 

2918300

 

2918900

 

2919000

 

2920100

 

2920900

 

2921110

 

2921120

 

2921190

 

2921210

 

2921220

 

2921290

 

2921300

 

2921410

 

2921420

 

2921430

 

2921440

 

2921450

 

2921490

 

2921510

 

2921590

 

2922110

 

2922120

 

2922130

 

2922190

 

2922210

 

2922220

 

2922300

 

2922410

 

2922420

 

2922490

 

2922500

 

2923100

 

2923200

 

2923900

 

2924100

 

2924210

 

2924291

 

2924299

 

2925110

 

2925190

 

2925200

 

2926100

 

2926200

 

2926900

 

2927000

 

2928000

 

2929100

 

2929900

 

2930100

 

2930200

 

2930300

 

2930400

 

2930900

 

2931000

 

2932110

 

2932120

 

2932130

 

2932190

 

2932210

 

2932290

 

2932900

 

2933110

 

2933190

 

2933210

 

2933290

 

2933310

 

2933390

 

2933400

 

2933510

 

2933590

 

2933610

 

2933690

 

2933710

 

2933790

 

2933900

 

2934100

 

2934200

 

2934300

 

2934900

 

2935000

 

2936100

 

2936210

 

2936220

 

2936230

 

2936240

 

2936250

 

2936260

 

2936270

 

2936280

 

2936290

 

2936900

 

2937100

 

2937210

 

2937220

 

2937290

 

2937910

 

2937920

 

2937990

 

2938100

 

2938900

 

2939100

 

2939210

 

2939290

 

2939300

 

2939400

 

2939500

 

2939600

 

2939700

 

2939909

 

2940000

 

2941100

 

2941200

 

2941300

 

2941400

 

2941500

 

2941900

 

2942000

 

3001100

 

3001200

 

3001900

 

3002100

 

3002200

 

3002310

 

3002390

 

3002901

 

3002909

 

3003310

 

3003901

 

3004310

 

3004901

 

3006109

 

3006200

 

3006300

 

3006400

 

3006600

 

3101000

 

3102210

 

3104100

 

3104200

 

3104300

 

3104900

 

3105100

 

3105200

 

3105300

 

3105400

 

3105510

 

3105590

 

3105600

 

3105900

 

3201100

 

3201200

 

3201300

 

3201900

 

3202100

 

3202900

 

3203000

 

3205000

 

3211001

 

3212100

 

3214101

 

3401202

 

3402119

 

3402129

 

3402139

 

3402199

 

3403119

 

3403199

 

3403919

 

3403999

 

3404100

 

3404200

 

3404909

 

3407001

 

3507100

 

3507900

 

3701100

 

3701302

 

3701992

 

3702100

 

3702511

 

3702521

 

3702522

 

3702551

 

3702559

 

3702561

 

3702911

 

3702921

 

3702922

 

3702941

 

3702951

 

3703101

 

3703201

 

3703901

 

3801100

 

3801200

 

3801300

 

3801900

 

3802100

 

3802900

 

3803000

 

3804000

 

3805100

 

3805200

 

3805900

 

3806100

 

3806200

 

3806300

 

3806900

 

3807001

 

3807009

 

3809910

 

3809920

 

3809930

 

3809990

 

3810100

 

3810900

 

3811119

 

3811199

 

3811219

 

3811299

 

3811909

 

3812100

 

3812200

 

3812300

 

3813000

 

3814000

 

3815110

 

3815120

 

3815190

 

3815900

 

3816000

 

3817100

 

3817200

 

3818000

 

3819000

 

3820000

 

3821000

 

3822000

 

3822600

 

3901100

 

3901200

 

3901300

 

3901901

 

3901909

 

3902100

 

3902200

 

3902300

 

3902900

 

3903110

 

3903190

 

3903200

 

3903300

 

3903900

 

3904101

 

3904300

 

3904400

 

3904500

 

3904610

 

3904690

 

3904900

 

3905110

 

3905190

 

3905900

 

3906100

 

3906900

 

3907100

 

3907200

 

3907300

 

3907400

 

3907501

 

3907509

 

3907600

 

3907910

 

3907990

 

3908100

 

3908900

 

3909100

 

3909200

 

3909300

 

3909409

 

3909500

 

3910000

 

3911100

 

3911900

 

3912110

 

3912120

 

3912209

 

3912310

 

3912390

 

3912900

 

3913100

 

3913900

 

3914000

 

3915100

 

3915200

 

3915300

 

3915900

 

3917101

 

3920101

 

3921901

 

3923301

 

3923501

 

3926903

 

3926907

 

4001100

 

4001210

 

4001220

 

4001291

 

4001301

 

4002110

 

4002191

 

4002201

 

4002311

 

4002391

 

4002410

 

4002491

 

4002510

 

4002591

 

4002601

 

4002701

 

4002801

 

4002910

 

4002991

 

4003000

 

4004000

 

4014100

 

4016101

 

4016921

 

4016992

 

4016993

 

4017001

 

4104101

 

4104102

 

4104291

 

4105191

 

4106191

 

4110000

 

4205001

 

4206101

 

4401100

 

4401210

 

4401220

 

4401300

 

4402000

 

4403100

 

4403200

 

4403201

 

4403209

 

4403310

 

4403320

 

4403330

 

4403340

 

4403350

 

4403910

 

4403920

 

4403991

 

4403999

 

4404100

 

4404200

 

4406100

 

4406900

 

4407100

 

4407210

 

4407220

 

4407230

 

4407910

 

4407920

 

4407990