ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 301

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
28 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1676/2004 av den 24 september 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1677/2004 av den 27 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1678/2004 av den 24 september 2004 om upphävande av de tullkvoter som gäller vid import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1679/2004 av den 27 september 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

40

 

*

Kommissionens direktiv 2004/95/EG av den 24 september 2004 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande de gränsvärden för resthalter av bifentrin och famoxadon som fastställs i det direktivet ( 1 )

42

 

*

Kommissionens direktiv 2004/96/EG av den 27 september 2004 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av nickel i piercinginlägg för att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen ( 1 )

51

 

*

Kommissionens direktiv 2004/97/EG av den 27 september 2004 om ändring av kommissionens direktiv 2004/60/EG beträffande tidsfrister ( 1 )

53

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/659/EG:Rådets beslut av den 27 maj 2004 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2008

54

 

 

Kommissionen

 

*

2004/660/EG:Kommissionens beslut av den 5 juli 2004 om gemenskapens ståndpunkt om ändring av tilläggen till bilaga 6 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

55

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/661/GUSP av den 24 september 2004 om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1676/2004

av den 24 september 2004

om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 3 till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien, godkänt genom rådets och kommissionens beslut 94/908/EG, EKSG, Euratom av den 19 december 1994 om slutande av Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan (1), fastställs regler för handeln med däri angivna bearbetade jordbruksprodukter. Protokoll 3 ändrades genom protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien (2), nedan ”anpassningsprotokollet”, godkänt genom beslut 1999/278/EG (3) och förbättrat genom beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU-Bulgarien (4).

(2)

Ett handelsavtal har nyligen slutits genom vilket anpassningsprotokollet ändras. Avtalet syftar till att förbättra den ekonomiska konvergensen inför Bulgariens anslutning till Europeiska unionen och det planeras träda i kraft senast den 1 oktober 2004.

(3)

Förfarandet för att anta ett beslut om ändring av anpassningsprotokollet kommer inte att avslutas i tid för att protokollet skall kunna träda i kraft den 1 oktober 2004. Det är därför nödvändigt att tillämpa autonoma tullmedgivanden till förmån för Bulgarien från och med den 1 oktober 2004.

(4)

Vid import av vissa bearbetade jordbruksprodukter bör inga tullavgifter tas ut. För vissa andra varor bör tullkvoter öppnas årsvis.

(5)

Handelsbestämmelserna i protokoll 3 bör fortsätta att tillämpas på bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av protokoll 3 men som inte är förtecknade i denna förordning, eller för vilka de kvoter som öppnats genom denna förordning har förbrukats.

(6)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1446/2002 av den 8 augusti 2002 om att upphäva och öppna tullkvoter för import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien samt om ändring av förordning (EG) nr 1477/2000 (5) öppnades årliga tullkvoter för import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien. Endast kvantiteterna för tullkvoterna med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479 bör fortsätta att gälla för år 2004.

(7)

Bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som exporteras till Bulgarien bör inte vara berättigade till exportbidrag enligt kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (6).

(8)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7) fastställs ett system för förvaltningen av tullkvoter. De tullkvoter som öppnas genom denna förordning bör förvaltas av gemenskapens myndigheter och medlemsstaterna i enlighet med det systemet.

(9)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Från och med den 1 oktober 2004 skall de tullavgifter som anges i bilaga I tillämpas på import av varor med ursprung i Bulgarien som finns förtecknade i den bilagan.

Artikel 2

1.   Gemenskapens tullkvoter för tullfri import av varor med ursprung i Bulgarien som anges i bilaga II skall öppnas årsvis från och med den 1 januari till och med den 31 december. För 2004 skall de öppnas från och med den 1 oktober till och med den 31 december 2004. Mängderna för 2004 skall minskas proportionellt med hänsyn till hur lång tid som redan förflutit, räknat i hela månader, utom för tullkvoter med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479.

2.   Kvantiteterna för tullkvoterna med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479 som öppnats genom förordning (EG) nr 1446/2002 och som övergått till fri omsättning från och med den 1 januari till och med den 30 september 2004, skall i sin helhet räknas av mot de kvantiteter som fastställs i motsvarande tullkvoter enligt bilaga II.

Artikel 3

Bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av bilaga III till denna förordning och som exporteras till Bulgarien skall inte berättiga till exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1520/2000.

Artikel 4

För bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I eller för vilka kvoterna enligt bilaga II har förbrukats skall bestämmelserna i protokoll 3 tillämpas.

Artikel 5

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2 tillfälligt upphäva bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3, om de ömsesidiga tullförmåner som överenskommits med Bulgarien inte tillämpas.

Artikel 6

Kommissionen skall förvalta de tullkvoter som anges i bilaga II i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 7

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 3448/93 (9), nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall anta sina egna stadgar.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.1994, s. 1.

(2)  EGT L 112, 29.4.1999, s. 3.

(3)  EGT L 112, 29.4.1999, s. 1.

(4)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 21

(5)  EGT L 213, 9.8.2002, s. 3.

(6)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).


BILAGA I

Tullar på import till gemenskapen av varor med ursprung i Bulgarien

KN-nr

Varuslag

Tull

(1)

(2)

Från och med 1.10 till och med 31.12.2004

Från och med 1.1 till och med 31.12.2005

Från och med 1.1 till och med 31.12.2006

Från och med 1.1.2007

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

0403 10

– Yoghurt:

 

 

 

 

 

–– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

 

––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

 

 

 

 

0403 10 51

––––Högst 1,5 viktprocent

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

–––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

–––– Mer än 27 viktprocent

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– Annan, med en fetthalt av:

 

 

 

 

0403 10 91

–––– Högst 3 viktprocent

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

–––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

–––– Mer än 6 viktprocent

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

– Andra slag:

 

 

 

 

 

–– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

 

 

 

 

––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av:

 

 

 

 

0403 90 71

–––– Högst 1,5 viktprocent

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

–––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

–––– Mer än 27 viktprocent

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– Andra, med en fetthalt av:

 

 

 

 

0403 90 91

–––– Högst 3 viktprocent

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

–––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

–––– Mer än 6 viktprocent

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara smörfettsprodukter:

 

 

 

 

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

 

 

 

 

0405 20 10

–– Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0

0

0

0

0509 00

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

 

 

 

 

0509 00 90

– Annan

0

0

0

0

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

 

 

 

 

0710 40 00

– Sockermajs

0

0

0

0

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

 

 

 

 

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

 

 

 

 

–– Grönsaker:

 

 

 

 

0711 90 30

––– Sockermajs

0

0

0

0

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

 

 

 

– Växtsafter och växtextrakter:

 

 

 

 

1302 13 00

–– Humleextrakt

0

0

0

0

1302 20

– Pektinämnen, pektinater och pektater:

 

 

 

 

1302 20 10

– – Torra

0

0

0

0

1302 20 90

–– Andra

0

0

0

0

1505

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

 

 

 

 

1505 00 10

– Rått ullfett

0

0

0

0

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

 

 

 

 

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

 

 

 

 

1517 10 10

–– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

– Andra slag:

 

 

 

 

1517 90 10

–– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1517 90 93

––– Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1,9 %

0

0

0

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

1518 00 10

– Linoxyn:

0

0

0

0

1518 00 91

–– Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1518 00 95

––– Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

0

0

0

0

1518 00 99

––– Andra

0

0

0

0

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade:

 

 

 

 

1521 90

– Andra:

 

 

 

 

1521 90 99

––– Andra

0

0

0

0

1522 00

Ullfett; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

 

 

 

 

1522 00 10

– Degras

0

0

0

0

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

 

 

1702 50 00

– Kemiskt ren fruktos

0

0

0

0

1702 90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

 

 

 

 

1702 90 10

–– Kemiskt ren maltos

0

0

0

0

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

 

 

 

 

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker:

 

 

 

 

 

–– Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros):

 

 

 

 

1704 10 11

––– I plattor

0

0

0

0

1704 10 19

––– Annat

0

0

0

0

 

–– Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros):

 

 

 

 

1704 10 91

––– I plattor

0

0

0

0

1704 10 99

––– Annat

0

0

0

0

1704 90

– Andra slag:

 

 

 

 

1704 90 10

–– Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

0

0

0

0

1704 90 30

–– Vit choklad

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1704 90 51

––– Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

––– Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

0

0

0

0

1704 90 61

––– Dragéer

0

0

0

0

 

––– Andra:

 

 

 

 

1704 90 65

–––– Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

0

0

0

0

1704 90 71

–––– Karameller o.d., även fyllda

0

0

0

0

1704 90 75

–––– Kola o.d.

0

0

0

0

 

–––– Andra:

 

 

 

 

1704 90 81

––––– Tabletter framställda genom sammanpressning

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Taric-nummer 1704909910)

––––– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

0

0

0

0

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

 

 

 

 

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

 

 

 

 

1806 10 20

–– Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0

0

0

0

1806 10 30

–– Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0

0

0

0

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

–– Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

0

0

0

0

1806 20 30

–– Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1806 20 50

––– Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

0

0

0

0

1806 20 70

––– ”Chocolate milk crumb”

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Taric-nummer 1806208010)

––– Chokladglasyr (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Taric-nummer 1806209510)

––– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

0

0

0

0

 

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

 

 

 

 

1806 31 00

–– Fyllda

 (1)

0

0

0

1806 32

–– Ofyllda:

 

 

 

 

1806 32 10

––– Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

 (1)

0

0

0

1806 32 90

––– Andra

 (1)

0

0

0

1806 90

– Andra slag:

 

 

 

 

 

–– Choklad och varor av choklad:

 

 

 

 

 

––– Konfekt, även med fyllning:

 

 

 

 

1806 90 11

–––– Innehållande alkohol

 (1)

0

0

0

1806 90 19

–––– Andra

 (1)

0

0

0

 

––– Andra:

 

 

 

 

1806 90 31

–––– Fyllda

 (1)

0

0

0

1806 90 39

–––– Ofyllda

 (1)

0

0

0

1806 90 50

–– Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

 (1)

0

0

0

1806 90 60

–– Smörgåspålägg innehållande kakao

 (1)

0

0

0

1806 90 70

–– Kakaoberedningar för framställning av drycker

 (1)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Taric-nummer 1806909011 och 1806909091)

–– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

 (1)

0

0

0

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

1901 10 00

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

0

0

0

0

1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

0

0

0

0

1901 90

– Andra slag:

 

 

 

 

 

–– Maltextrakt:

 

 

 

 

1901 90 11

––– Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent

0

0

0

0

1901 90 19

––– Annat

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1901 90 91

––– Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404

0

0

0

0

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda:

 

 

 

 

 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

 

 

 

 

1902 11 00

–– Innehållande ägg

0

0

0

0

1902 19

–– Andra:

 

 

 

 

1902 19 10

––– Utan innehåll av vanligt vetemjöl

0

0

0

0

1902 19 90

––– Andra

0

0

0

0

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

 

 

 

 

–– Andra:

 

 

 

 

1902 20 91

––– Kokta

0

0

0

0

1902 20 99

––– Andra

0

0

0

0

1902 30

– Andra pastaprodukter:

 

 

 

 

1902 30 10

–– Torkade

0

0

0

0

1902 30 90

–– Andra

0

0

0

0

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

1902 40 10

–– Inte beredda

0

0

0

0

1902 40 90

–– Andra

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

0

0

0

0

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

 

 

 

 

1904 10

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

 

 

 

 

1904 10 10

–– Framställda av majs

0

0

0

0

1904 10 30

–– Framställda av ris

0

0

0

0

1904 10 90

–– Andra

0

0

0

0

1904 20

– Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

 

 

 

 

1904 20 10

–– Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1904 20 91

––– Framställda av majs

0

0

0

0

1904 20 95

––– Framställda av ris

0

0

0

0

1904 20 99

––– Andra

0

0

0

0

1904 30 00

– Bulgurvete

0

0

0

0

1904 90

– Andra slag:

 

 

 

 

1904 90 10

–– Risprodukter

0

0

0

0

1904 90 80

–– Andra

0

0

0

0

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

 

 

 

 

1905 10 00

– Knäckebröd

0

0

0

0

1905 20

– Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”

 

 

 

 

1905 20 10

–– Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0

0

0

0

1905 20 30

–– Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0

0

0

0

1905 20 90

–– Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0

0

0

0

 

– Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers)

 

 

 

 

1905 31

–– Söta kex, småkakor o.d.:

 

 

 

 

 

––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao:

 

 

 

 

1905 31 11

–––– I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

–––– Andra

0

0

0

0

 

––– Andra:

 

 

 

 

1905 31 30

–––– Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

0

0

0

0

 

–––– Andra:

 

 

 

 

1905 31 91

––––– Kex med mellanlägg

0

0

0

0

1905 31 99

––––– Andra

0

0

0

0

1905 32

––– Våfflor och rån (wafers):

 

 

 

 

1905 32 05

–––– Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent

0

0

0

0

 

––– Andra:

 

 

 

 

 

–––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao:

 

 

 

 

1905 32 11

––––– I förpackningar med ett innehåll av högst 85 g:

0

0

0

0

1905 32 19

––––– Andra

0

0

0

0

 

–––– Andra:

 

 

 

 

1905 32 91

––––– Salta, även fyllda

0

0

0

0

1905 32 99

––––– Andra

0

0

0

0

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter:

 

 

 

 

1905 40 10

–– Skorpor

0

0

0

0

1905 40 90

–– Andra

0

0

0

0

1905 90

– Andra slag:

 

 

 

 

1905 90 10

–– Matzos

0

0

0

0

1905 90 20

–– Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

1905 90 30

––– Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

0

0

0

0

1905 90 45

––– Kex

0

0

0

0

1905 90 55

––– Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade

0

0

0

0

 

––– Andra:

 

 

 

 

1905 90 60

–––– Med tillsats av sötningsmedel

0

0

0

0

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

 

 

 

 

2001 90

– Andra slag:

 

 

 

 

2001 90 30

–– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

–– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

0

0

0

0

2001 90 60

–– Palmhjärtan

0

0

0

0

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

 

 

 

 

2004 10

– Potatis:

 

 

 

 

 

–– Annan:

 

 

 

 

2004 10 91

––– I form av mjöl eller flingor

0

0

0

0

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

 

 

 

 

2004 90 10

–– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

 

 

 

 

2005 20

– Potatis:

 

 

 

 

2005 20 10

–– I form av mjöl eller flingor

0

0

0

0

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

 

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

 

 

 

 

2008 11

–– Jordnötter:

 

 

 

 

2008 11 10

––– Jordnötssmör

0

0

0

0

2008 91 00

–– Palmhjärtan

0

0

0

0

2008 99

–– Andra:

 

 

 

 

2008 99 85

––––– Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

––––– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

0

0

0

0

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

 

 

 

 

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

 

 

 

 

2101 11

–– Extrakter; essenser och koncentrat:

 

 

 

 

2101 11 11

––– Med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 viktprocent

0

0

0

0

2101 11 19

––– Andra

0

0

0

0

2101 12

–– Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

 

 

 

 

2101 12 92

––– Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe

0

0

0

0

2101 12 98

––– Andra

0

0

0

0

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

 

 

 

 

2101 20 20

–– Extrakter, essenser och koncentrat

0

0

0

0

 

–– Beredningar:

 

 

 

 

2101 20 98

––– Andra

0

0

0

0

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

 

 

 

 

–– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

 

 

 

 

2101 30 11

––– Rostad cikoriarot

0

0

0

0

2101 30 19

––– Andra

0

0

0

0

 

–– Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat:

 

 

 

 

2101 30 91

––– Av rostad cikoriarot

0

0

0

0

2101 30 99

––– Andra

0

0

0

0

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

 

 

 

 

2102 10

– Aktiv jäst:

 

 

 

 

2102 10 10

–– Jästkulturer

0

0

0

0

 

–– Bagerijäst

 

 

 

 

2102 10 90

–– Annan

0

0

0

0

2102 20

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

 

 

 

 

 

–– Inaktiv jäst:

 

 

 

 

2102 20 11

––– I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

––– Annan

0

0

0

0

2102 30 00

– Beredda bakpulver

0

0

0

0

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

 

 

2103 10 00

– Sojasås

0

0

0

0

2103 20 00

– Tomatketchup och annan tomatsås

2,5 %

0

0

0

2103 30

– Senapspulver och beredd senap:

 

 

 

 

2103 30 90

–– Beredd senap

0

0

0

0

2103 90

– Andra slag:

 

 

 

 

2103 90 90

–– Andra

0

0

0

0

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

 

 

 

 

2104 10

– Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger:

 

 

 

 

2104 10 10

–– Torkade

3 %

0

0

0

2104 10 90

–– Andra

3 %

0

0

0

2104 20 00

– Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

3,6 %

0

0

0

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

 

 

 

 

2105 00 10

– Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

0 % + 13,5 EUR/100 kg

Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

– Innehållande mjölkfett:

 

 

 

 

2105 00 91

–– Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

0 % + 25,9 EUR/100 kg

Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

–– Till en mängd av minst 7 viktprocent

0 % + 36,4 EUR/100 kg

Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

 

2106 10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

 

 

 

 

2106 10 20

–– Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

0

0

0

0

2106 10 80

–– Andra

0

0

0

0

2106 90

– Andra slag:

 

 

 

 

2106 90 10

–– Ostfondue

0

0

0

0

2106 90 20

–– Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

0

0

0

0

 

–– Andra:

 

 

 

 

2106 90 92

––– Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

0

0

0

0

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

– Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

0

0

0

0

2202 90

– Andra slag:

 

 

 

 

2202 90 10

–– Ej innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor enligt nr 0401–0404

0

0

0

0

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen:

 

 

 

 

2205 10

– På kärl rymmande högst 2 liter:

 

 

 

 

2205 10 10

–– Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

0

0

0

0

2205 90

– Andra:

 

 

 

 

2205 90 10

–– Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

0

0

0

0

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt och essenser:

 

 

 

 

2403 10

– Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden):

 

 

 

 

2403 10 10

–– I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

2403 10 90

–– Andra

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

 

– Andra slag:

 

 

 

 

2403 91 00

–– ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

2403 99

–– Andra:

 

 

 

 

2403 99 10

––– Tuggtobak och snus

28 %

18,7 %

9,3 %

0

2403 99 90

––– Andra

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke-flyktig olja, vax e.d, erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

 

 

 

 

3301 90

– Andra slag:

 

 

 

 

3301 90 10

–– Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor

0

0

0

0

 

–– Extraherade oleoresiner:

 

 

 

 

3301 90 90

–– Andra

0

0

0

0

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

 

 

 

 

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

 

 

 

 

 

–– Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

 

 

 

 

––– Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

 

 

 

 

 

–––– Andra:

 

 

 

 

3302 10 21

––––– Ej innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

0

0

0

0

3302 10 29

––––– Andra

0

0

0

0


(1)  Handelsbestämmelserna i protokoll 3 skall fortsatt tillämpas.


BILAGA II

Tullfria kvoter för import till gemenskapen av varor med ursprung i Bulgarien

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Årliga tullkvoter

(i ton)

Årlig ökning fr.o.m. år 2005

(i ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara smörfettsprodukter:

200

20

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 30

–– Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

09.5921

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

100

10

1704 90

– Andra slag:

ex 1704 90 99

Taric-nummer: 1704909990

––––– Andra (produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

09.5922

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

50

5

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

1806 10 90

–– Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

ex 1806 20 80

Taric-nummer: 1806208090)

––– Chokladglasyr (innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

ex 1806 20 95

Taric-nummer: 1806209590)

––– Chokladglasyr (innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

09.5923

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

50

5

ex 1806 90

– Andra slag:

ex 1806 90 90

(Taric-nummer 1806909019 och 1806909099)

–– Andra, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)

09.5463

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

704 (1)

1806 31 00 – ex 1806 90 90

(Taric-nummer 1806909011 och 1806909091)

– Annan choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros))

09.5924

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

100

10

1901 90 99

––– Other

09.5925

ex 1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

200

20

1905 90

– Andra slag:

1905 90 90

–––– Andra

09.5487

2103 20 00

Tomatketchup och annan tomatsås

2 600 (2)

09.5479

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

116 (2)

09.5926

ex 2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

500

50

2106 90

– Andra slag:

2106 90 98

––– Andra

09.5927

ex 2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, utom frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

2 000

500

2202 90

– Andra slag:

–– Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404:

2202 90 91

––– Mindre än 0,2 viktprocent

2202 90 95

––– Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent

2202 90 99

––– Minst 2 viktprocent

09.5928

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

100

10

– Andra polyoler:

2905 43 00

–– Mannitol

2905 44

–– D-glucitol (sorbitol):

––– I vattenlösning:

2905 44 11

–––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

2905 44 19

–––– Annan

––– Annan:

2905 44 91

–––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

2905 44 99

–––– Annan

09.5929

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

2 000

500

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

–– Dextrin

–– Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

––– Annan

09.5930

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

100

10

3505 20

– Lim och klister:

3505 20 10

–– Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3505 20 30

–– Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3505 20 50

–– Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3505 20 90

–– Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

09.5938

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

500

50

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

3809 10 10

–– Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 30

–– Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 50

–– Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 90

–– Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

09.5934

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

100

10

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:

–– I vattenlösning:

3824 60 11

––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

3824 60 19

––– Annan

–– Annan:

3824 60 91

––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

3824 60 99

––– Annan


(1)  Kvoter som endast öppnats för 2004. Tullavgiften kommer att vara 0 från och med den 1 januari 2005.

(2)  Kvoter som endast öppnats för 2004. För kvantiteter utöver kvoten kommer tullsatsen i bilaga 1 att gälla. Tullavgiften kommer att vara 0 från och med den 1 januari 2005.


BILAGA III

Bearbetade jordbruksprodukter som inte berättigar till exportbidrag vid export

KN-nr

Varuslag

(1)

(2)

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

 

–– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av:

0403 10 51

–––– Högst 1,5 viktprocent

0403 10 53

–––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 10 59

–––– Mer än 27 viktprocent

 

––– Annan, med en fetthalt av:

0403 10 91

–––– Högst 3 viktprocent

0403 10 93

–––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 10 99

–––– Mer än 6 viktprocent

0403 90

– Andra slag:

 

–– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av:

0403 90 71

–––– Högst 1,5 viktprocent

0403 90 73

–––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 79

–––– Mer än 27 viktprocent

 

––– Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

–––– Högst 3 viktprocent

0403 90 93

–––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 99

–––– Mer än 6 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

–– Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

–– Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

– Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar ) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

–– Grönsaker:

0711 90 30

––– Sockermajs

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

–– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90

– Andra slag:

1517 90 10

–– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 50 00

– Kemiskt ren fruktos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker:

 

–– Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros):

1704 10 11

––– I plattor

1704 10 19

––– Annat

 

–– Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros):

1704 10 91

––– I plattor

1704 10 99

––– Annat

1704 90

– Andra slag:

1704 90 30

–– Vit choklad

 

–– Andra:

1704 90 51

––– Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

1704 90 55

––– Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

1704 90 61

––– Dragéer

 

––– Andra:

1704 90 65

–––– Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

1704 90 71

–––– Karameller o.d., även fyllda

1704 90 75

–––– Kola o.d.

 

–––– Andra:

1704 90 81

––––– Tabletter framställda genom sammanpressning

1704 90 99

––––– Andra

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

1806 10 15

–– Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 20

–– Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 30

–– Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 90

–– Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

1806 20 10

–– Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

1806 20 30

–– Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

 

–– Andra:

1806 20 50

––– Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

1806 20 70

––– ”Chocolate milk crumb”

1806 20 80

––– Chokladglasyr

1806 20 95

––– Andra

 

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

1806 31 00

–– Fyllda

1806 32

–– Ofyllda

1806 32 10

––– Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

1806 32 90

––– Andra

1806 90

– Andra slag:

 

–– Choklad och varor av choklad:

 

––– Konfekt, även med fyllning:

1806 90 11

–––– Innehållande alkohol

1806 90 19

–––– Andra

 

––– Andra:

1806 90 31

–––– Fyllda

1806 90 39

–––– Ofyllda

1806 90 50

–– Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

1806 90 60

–– Smörgåspålägg innehållande kakao

1806 90 70

–– Kakaoberedningar för framställning av drycker

1806 90 90

–– Andra

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1901 10 00

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

1901 90

– Andra slag:

 

–– Maltextrakt:

1901 90 11

––– Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent

1901 90 19

––– Annat

 

–– Andra:

1901 90 99

––– Andra

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda:

 

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

–– Innehållande ägg

1902 19

–– Andra:

1902 19 10

––– Utan innehåll av vanligt vetemjöl

1902 19 90

––– Andra

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

–– Andra:

1902 20 91

––– Kokta

1902 20 99

––– Andra

1902 30

– Andra pastaprodukter:

1902 30 10

–– Torkade

1902 30 90

–– Andra

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

–– Inte beredda

1902 40 90

–– Andra

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

1904 10

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

1904 10 10

–– Framställda av majs

1904 10 30

–– Framställda av ris

1904 10 90

–– Andra

1904 20

– Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

1904 20 10

–– Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor

 

–– Andra:

1904 20 91

––– Framställda av majs

1904 20 95

––– Framställda av ris

1904 20 99

––– Annan

1904 30 00

– Bulgurvete

1904 90

– Andra slag

1904 90 10

–– Risprodukter

1904 90 80

–– Andra

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905 10 00

– Knäckebröd

1905 20

– Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”:

1905 20 10

–– Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

1905 20 30

–– Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

1905 20 90

–– Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

 

– Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers):

1905 31

–– Söta kex, småkakor o.d.:

 

––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao:

1905 31 11

–––– I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

1905 31 19

–––– Andra

 

––– Andra:

1905 31 30

–––– Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

 

–––– Andra:

1905 31 91

––––– Kex med mellanlägg

1905 31 99

––––– Andra

1905 32

–– Våfflor och rån (wafers):

1905 32 05

––– Med ett sockerinnehåll av mer än 10 viktprocent

 

––– Annan

 

–––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao:

1905 32 11

––––– I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g:

1905 32 19

––––– Andra

 

–––– Andra:

1905 32 91

––––– Salta, även fyllda

1905 32 99

––––– Andra

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter:

1905 40 10

–– Skorpor

1905 40 90

–– Andra

1905 90

– Andra slag:

1905 90 10

–– Matzos

1905 90 20

–– Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

 

–– Andra:

1905 90 30

––– Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

1905 90 45

––– Kex

1905 90 55

––– Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade

 

––– Andra:

1905 90 60

–––– Med tillsats av sötningsmedel

1905 90 90

–––– Andra

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

– Andra slag:

2001 90 30

–– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

–– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

– Potatis:

 

–– Annan:

2004 10 91

––– I form av mjöl eller flingor

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

–– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

– Potatis:

2005 20 10

–– I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2008 99 85

––––– Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

––––– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

2101 12 98

––– Andra

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

2101 20 98

––– Andra

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

–– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 19

––– Andra

 

–– Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 99

––– Andra

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

2102 10

– Aktiv jäst:

2102 10 31

––– Torrjäst

2102 10 39

––– Annan

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao:

2105 00 10

– Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

 

– Innehållande mjölkfett:

2105 00 91

–– Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

2105 00 99

–– Till en mängd av minst 7 viktprocent

2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

– Andra slag:

2106 90 10

–– Ostfondue

 

–– Andra

2106 90 92

––– Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse:

2106 90 98

––– Andra

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

2202 10 00

– Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

2202 90

– Andra slag:

2202 90 10

–– Ej innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor enligt nr 0401–0404

 

–– Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404:

2202 90 91

––– Mindre än 0,2 viktprocent

2202 90 95

––– Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent

2202 90 99

––– Minst 2 viktprocent

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen:

2205 10

– På kärl rymmande högst 2 liter:

2205 10 10

–– Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

2205 10 90

–– Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

2205 90

– Andra:

2205 90 10

–– Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

2205 90 90

–– Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 20

– Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor:

 

–– På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 20 12

––– Konjak

2208 20 14

––– Armagnac

2208 20 26

––– Grappa

2208 20 27

––– Brandy de Jerez

2208 20 29

––– Annan

 

–– På kärl rymmande mer än 2 liter

2208 20 40

––– Rådestillat

 

––– Annan:

2208 20 62

–––– Konjak

2208 20 64

–––– Armagnac

2208 20 86

–––– Grappa

2208 20 87

–––– Brandy de Jerez

2208 20 89

–––– Annan

2208 30

– Whisky:

 

–– Scotch whisky:

 

––– Malt whisky, på kärl rymmande:

2208 30 32

–––– Högst 2 liter

2208 30 38

–––– Mer än 2 liter

 

––– S.k. blended whisky, på kärl rymmande:

2208 30 52

–––– Högst 2 liter

2208 30 58

–––– Mer än 2 liter

 

––– Annan whisky, på kärl rymmande:

2208 30 72

–––– Högst 2 liter

2208 30 78

–––– Mer än 2 liter

 

–– Andra, på kärl rymmande:

2208 30 82

––– Högst 2 liter

2208 30 88

––– Mer än 2 liter

2208 50

– Gin och Genever:

 

–– Gin, på kärl rymmande:

2208 50 11

––– Högst 2 liter

2208 50 19

––– Mer än 2 liter

 

–– Genever, på kärl rymmande:

2208 50 91

––– Högst 2 liter

2208 50 99

––– Mer än 2 liter

2208 60

– Vodka:

 

–– Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent på kärl rymmande:

2208 60 11

––– Högst 2 liter

2208 60 19

––– Mer än 2 liter

 

–– Med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl rymmande:

2208 60 91

––– Högst 2 liter

2208 60 99

––– Mer än 2 liter

2208 70

– Likör:

2208 70 10

–– På kärl rymmande högst 2 liter

2208 70 90

–– På kärl rymmande mer än 2 liter

2208 90

– Annan:

 

––– Högst 2 liter:

2208 90 41

–––– Ouzo

 

–––– Annan:

 

––––– Sprit (med undantag av likör):

 

–––––– Av frukt:

2208 90 45

––––––– Calvados

2208 90 48

––––––– Andra slag

 

–––––– Andra slag:

2208 90 52

––––––– Korn

2208 90 54

––––––– Tequila

2208 90 56

––––––– Andra slag

2208 90 69

––––– Andra spritdrycker

 

––– Mer än 2 liter:

 

–––– Sprit (med undantag av likör):

2208 90 71

––––– Av frukt

2208 90 75

––––– Tequila

2208 90 77

––––– Andra slag

2208 90 78

–––– Andra spritdrycker

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

– Andra polyoler:

2905 43 00

–– Mannitol

2905 44

–– D-glucitol (sorbitol):

 

––– I vattenlösning:

2905 44 11

–––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

2905 44 19

–––– Annan

 

––– Annan:

2905 44 91

–––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

2905 44 99

–––– Annan

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

 

–– Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

––– Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 29

––––– Andra

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat:

 

– Äggalbumin

3502 11

–– Torkat:

3502 11 90

––– Annat

3502 19 90

––– Annat

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse

 

–– Annan modifierad stärkelse

3505 10 50

––– Företrad eller förestrad stärkelse

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

3809 10 10

–– Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 30

–– Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 50

–– Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 90

–– Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:

 

–– I vattenlösning:

3824 60 11

––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

 

––– Annan

3824 60 19

–– Annan:

3824 60 91

––– Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

3824 60 99

––– Annan


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1677/2004

av den 27 september 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

27,8

999

27,8

0707 00 05

052

107,2

999

107,2

0709 90 70

052

91,1

999

91,1

0805 50 10

052

71,6

388

47,3

524

76,2

528

55,1

999

62,6

0806 10 10

052

76,3

220

112,0

400

184,4

624

125,3

999

124,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

68,3

400

94,0

512

100,1

720

16,9

804

82,3

999

72,3

0808 20 50

052

108,1

388

83,8

528

56,2

999

82,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,3

624

78,5

999

98,9

0809 40 05

052

73,4

066

62,7

094

29,3

400

117,1

624

124,9

999

81,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1678/2004

av den 24 september 2004

om upphävande av de tullkvoter som gäller vid import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 1999/278/EG av den 9 mars 1999 om antagande av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen (2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 3 till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien, godkänt genom rådets och kommissionens beslut 94/908/EG, EKSG, Euratom av den 19 december 1994 om slutande av Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan (3), fastställs reglerna för handeln med de bearbetade jordbruksprodukter som förtecknas i protokollet.

(2)

Protokoll 3 ändrades genom protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien (4), godkänt genom beslut 1999/278/EG och ändrat genom beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU–Bulgarien (5).

(3)

De årliga kvoter som föreskrivs i bilaga I till protokoll 3 antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1446/2002 av den 8 augusti 2002 om att upphäva och öppna tullkvoter för import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien samt om ändring av förordning (EG) nr 1477/2000 (6). Enligt artikel 2 i den förordningen skall dessa tullkvoter varje år öppnas för perioden 1 januari–31 december.

(4)

Nya regler för handeln har nyligen förhandlats fram i syfte att skapa ökad ekonomisk konvergens inför Bulgariens anslutning till Europeiska unionen. Man har kommit överens om medgivanden i form av en fullständig eller successiv avreglering av handeln med vissa bearbetade jordbruksprodukter och tullfria kvoter för andra.

(5)

De medgivanden som gemenskapen godkänt trädde i kraft den 1 oktober 2004 i form av autonoma övergångsbestämmelser i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1676/2004 av den 24 september 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien (7).

(6)

Tillämpningen av de tullkvoter som öppnades för år 2004 för import till gemenskapen av produkter med ursprung i Bulgarien genom förordning (EG) nr 1446/2002 måste därför upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningen av tullkvoter för varor med ursprung i Bulgarien, öppnade genom förordning (EG) nr 1446/2002, skall upphävas från och med den 1 oktober 2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2004.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Svensk specialutgåva av EGT, område 3, volym 54, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 112, 29.4.1999, s. 1.

(3)  EGT L 358, 31.12.1994, s. 1.

(4)  EGT L 112, 29.4.1999, s. 3.

(5)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 21.

(6)  EGT L 213, 9.8.2002, s. 3.

(7)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1679/2004

av den 27 september 2004

om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5.2 a i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2004.

Den skall tillämpas från den 29 september till den 12 oktober 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 september 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

(EUR/100 enheter)

Period: den 29 september till den 12 oktober 2004

Gemenskapens producentpris

Storblommiga nejlikor

(standard)

Elegancenejlikor

(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

 

13,60

9,66

25,50

10,49


Gemenskapens importpris

Storblommiga nejlikor

(standard)

Elegancenejlikor

(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

Marocko

Cypern

Jordanien

Västbanken och Gazaremsan


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/42


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/95/EG

av den 24 september 2004

om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande de gränsvärden för resthalter av bifentrin och famoxadon som fastställs i det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 91/414/EEG är godkännande av växtskyddsmedel för användning på speciella grödor medlemsstaternas ansvar. Sådana godkännanden måste grunda sig på en utvärdering av effekterna på människors och djurs hälsa och på miljön. De faktorer som skall tas med i bedömningen är bl.a. vilken exponering som användaren och övriga vid användningen närvarande personer utsätts för samt påverkan på mark, vatten och luft, liksom den påverkan som människor och djur utsätts för vid konsumtion av behandlade grödor som innehåller resthalter av ämnena i fråga.

(2)

Gränsvärdena för resthalter motsvarar de minsta mängder bekämpningsmedel som krävs för ett fullgott växtskydd, förutsatt att medlet används på ett sådant sätt att resthalten blir så låg som möjligt och toxikologiskt acceptabel, särskilt vad gäller det uppskattade intaget via födan.

(3)

Gränsvärdena för bekämpningsmedel bör ses över kontinuerligt. De kan ändras om nya användningsområden blir aktuella eller om nya resultat presenteras.

(4)

Gränsvärdena fastställs vid den lägsta analytiska bestämningsgräns där de godkända användningsområdena för växtskyddsmedel inte ger upphov till påvisbara halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel, eller då det inte finns några godkända användningsområden, eller då medlemsstaternas beslut om godkännande för vissa användningsområden inte underbyggts med nödvändiga uppgifter, eller då användningsområden i tredjeländer som ger upphov till bekämpningsmedelsrester i eller på sådana livsmedel som kan övergå till fri omsättning på gemenskapens marknad, inte har underbyggts med nödvändiga uppgifter.

(5)

Kommissionen har fått uppgifter om helt nya eller ändrade användningsområden för vissa av de bekämpningsmedel som omfattas av direktiv 90/642/EEG. Dessa avser bifentrin, för vilket gränsvärden har fastställts i kommissionens direktiv 2002/79/EG (3) och famoxadon, för vilket gränsvärden har fastställts i kommissionens direktiv 2003/60/EG (4).

(6)

Konsumenternas livslånga exponering för dessa bekämpningsmedel genom livsmedelsprodukter som kan innehålla rester av dem har bedömts och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom Europeiska gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer (5). Enligt gjorda beräkningar garanterar gränsvärdena att det acceptabla dagliga intaget inte överskrids.

(7)

I fråga om famoxadon, för vilket det finns en akut referensdos (ARfD), har konsumenternas akuta exponering för dessa bekämpningsmedel genom vart och ett av de livsmedel som kan innehålla rester av dessa bekämpningsmedel bedömts och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som för närvarande används inom Europeiska gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer. Yttrandena från Vetenskapliga kommittén för växter har beaktats, särskilt dess råd och rekommendationer om konsumentskyddet avseende livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel. Intagsberäkningen för famoxadon visar att den akuta referensdosen inte kommer att överskridas om det avsedda gränsvärdet fastställs. I fråga om bifentrin har bedömningen av den tillgängliga informationen visat att det inte behövs någon akut referensdos och därigenom inte heller någon korttidsberäkning.

(8)

Därför bör det fastställas nya gränsvärden för resthalter av dessa bekämpningsmedel.

(9)

Direktiv 90/642/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Att provisoriska gränsvärden för resthalter fastställs eller ändras på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för resthalter för famoxadon i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till det direktivet. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna ytterligare användningsområden för det berörda verksamma ämnet. De provisoriska gränsvärdena bör därefter bli permanenta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gränsvärdena för resthalter av bekämpningsmedlen bifentrin och famoxadon i bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall ersättas med de gränsvärden som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 25 mars 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 26 mars 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/61/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/71/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 104).

(3)  EGT L 291, 28.10.2002, s. 1.

(4)  EUT L 155, 24.6.2003, s. 15.

(5)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan) (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer togs fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och offentliggjordes av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


BILAGA

”Grupper och exempel på enskilda produkter på vilka gränsvärdena tillämpas

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (mg/kg)

Bifentrin

Famoxadon

1.   

Frukt, färsk, torkad eller rå, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter

i)

CITRUSFRUKTER

0,1

0,02 (1)  (2)

Grapefrukt

 

 

Citroner

 

 

Lime

 

 

Mandariner (inbegripet klementiner och liknande hybrider)

 

 

Apelsiner

 

 

Pomelo

 

 

Övriga

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Mandlar

 

 

Paranötter

 

 

Cashewnötter

 

 

Kastanjer

 

 

Kokosnötter

 

 

Hasselnötter

 

 

Macadamianötter

 

 

Pekannötter

 

 

Pinjenötter

 

 

Pistaschmandlar

 

 

Valnötter

 

 

Övriga

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

0,3

0,02 (1)  (2)

Äpplen

 

 

Päron

 

 

Kvittenfrukter

 

 

Övriga

 

 

iv)

STENFRUKTER

0,2

0,02 (1)  (2)

Aprikoser

 

 

Körsbär

 

 

Persikor (inbegripet nektariner och liknande hybrider)

 

 

Plommon

 

 

Övriga

 

 

v)

BÄR OCH SMÅ FRUKTER

 

 

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,2

2 (2)

Bordsdruvor

 

 

Druvor för vinframställning

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

0,5

0,02 (1)  (2)

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

0,02 (1)  (2)

Björnbär

0,3

 

Blåhallon

 

 

Loganbär

 

 

Hallon

0,3

 

Övriga

0,05 (1)

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Blåbär

 

 

Tranbär

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

Krusbär

 

 

Övriga

 

 

e)

Vilda bär och frukter

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

vi)

DIVERSE FRUKTER

 

0,02 (1)  (2)

Avokado

 

 

Bananer

0,1

 

Dadlar

 

 

Fikon

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Mango

 

 

Oliver

 

 

Passionsfrukter

 

 

Ananas

 

 

Granatäpplen

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

2.   

Grönsaker, färska eller råa, frysta eller torkade

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Rödbetor

 

 

Morötter

 

 

Rotselleri

 

 

Pepparrot

 

 

Jordärtskockor

 

 

Palsternackor

 

 

Rotpersilja

 

 

Rädisor

 

 

Haverrot

 

 

Sötpotatis

 

 

Kålrötter

 

 

Rovor

 

 

Jamsrot

 

 

Övriga

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Vitlök

 

 

Kepalök

 

 

Schalottenlök

 

 

Knipplök

 

 

Övriga

 

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

a)

Solanacea

0,2

 

Tomater

 

1 (2)

Paprikor

 

 

Auberginer

 

0,2 (2)

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,1

0,2 (2)

Slanggurkor

 

 

Druvgurkor

 

 

Zucchini (sommarsquash)

 

 

Övriga

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,05 (1)

 

Meloner

 

0,3 (2)

Squash (vintersquash)

 

 

Vattenmeloner

 

 

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

d)

Sockermajs

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

iv)

KÅLGRÖNSAKER

 

0,02 (1)  (2)

a)

Blommande kål

0,2

 

Broccoli (även Calabrese)

 

 

Blomkål

 

 

Övriga

 

 

b)

Huvudbildande kål

1

 

Brysselkål

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

Övriga

 

 

c)

Bladbildande kål

0,05 (1)

 

Salladskål

 

 

Grönkål

 

 

Övriga

 

 

d)

Kålrabbi

0,05 (1)

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER

 

0,02 (1)  (2)

a)

Sallat och liknande

2

 

Kryddkrasse

 

 

Vårklynne

 

 

Sallat

 

 

Escarole

 

 

Övriga

 

 

b)

Spenat och liknande

0,05 (1)

 

Spenat

 

 

Mangold

 

 

Övriga

 

 

c)

Vattenkrasse

0,05 (1)

 

d)

Endiver

0,05 (1)

 

e)

Örter

0,05 (1)

 

Körvel

 

 

Gräslök

 

 

Persilja

 

 

Snittselleri

 

 

Övriga

 

 

vi)

BALJVÄXTER (färska)

 

0,02 (1)  (2)

Bönor (med skida)

0,5

 

Bönor (utan skida)

 

 

Ärter (med skida)

0,1

 

Ärter (utan skida)

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Sparris

 

 

Kardon

 

 

Stjälkselleri

 

 

Fänkål

 

 

Kronärtskockor

 

 

Purjolök

 

 

Rabarber

 

 

Övriga

 

 

viii)

SVAMP

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

a)

Odlad svamp

 

 

b)

Vild svamp

 

 

3.

Baljväxter (torkade)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Bönor

 

 

Linser

 

 

Ärter

 

 

Övriga

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Linfrö

 

 

Jordnötter

 

 

Vallmofrö

 

 

Sesamfrö

 

 

Solrosfrö

 

 

Rapsfrö

 

 

Sojabönor

 

 

Senapsfrö

 

 

Bomullsfrö

 

 

Övriga

 

 

5.

Potatis

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Färskpotatis

 

 

Övrig matpotatis

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

5

0,05 (1)  (2)

7.

Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats

10

0,05 (1)  (2)


(1)  Anger lägsta analytiska bestämningsgräns.

(2)  Anger att gränsvärdet för resthalter har fastställts provisoriskt i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.”


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/96/EG

av den 27 september 2004

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av nickel i piercinginlägg för att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (1), särskilt artikel 2a i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 76/769/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/27/EG (2), får nickel och dess föreningar bara användas i vissa piercinginlägg och vissa andra produkter om de uppfyller kraven i direktiv 76/769/EEG.

(2)

Risken för att människor skall utveckla allergi mot nickel vid användning av piercinginlägg har nyligen analyserats i en riktad riskbedömning. Slutsatsen var att gränsvärden för migrering från piercinginlägg vore ett lämpligare alternativ än gränsvärden för nickelinnehåll.

(3)

Det nya gränsvärdet för den mängd nickel som får avges (gränsvärde för migrering) bör anpassas efter den multiplikationsfaktor som fastställs i EN 1811 för att kompensera för variationer mellan laboratorier och felaktiga mätningar. Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) uppmanas att se över EN 1811, särskilt med hänsyn till justeringsfaktorn, och att utarbeta en reviderad standard utan justeringsfaktor eller eventuellt med en mindre justeringsfaktor.

(4)

Riskbedömningen överlämnades till Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö (CSTEE) för expertgranskning, och kommittén bekräftade att gränsvärden för nickelmigrering kan medföra mindre allergirisker än gränsvärden för nickelinnehåll.

(5)

Bestämmelserna i detta direktiv tar hänsyn till den aktuella situationen när det gäller kunskap, vetenskap och teknik.

(6)

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens lagstiftning om minimikrav för arbetarskydd, särskilt inte bestämmelserna i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (3), och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (4).

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 augusti 2005. De skall genast sända dessa bestämmelser och en jämförelsetabell över dem och direktivet till kommissionen.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de viktigaste nationella bestämmelser som de antar på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2004.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/21/EG (EUT L 57, 25.2.2004, s. 4).

(2)  EGT L 188, 22.7.1994, s. 1.

(3)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 76/769/EEG ersätts punkt 28, Nickel, punkt 1 i andra kolumnen med följande:

”1.

i alla stift, ringar och andra inlägg som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen, såvida inte den nickelhalt som avges från dessa inlägg är mindre än 0,2 μg/cm2/vecka (gränsvärde för migrering);”


28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/53


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/97/EG

av den 27 september 2004

om ändring av kommissionens direktiv 2004/60/EG beträffande tidsfrister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2004/60/EG av den 23 april 2004 om ändring av direktiv 91/414/EEG för att införa quinoxyfen som verksamt ämne (2) läggs detta ämne till i bilaga I till det direktivet.

(2)

När ett nytt verksamt ämne har införts bör medlemsstaterna få en rimlig tid på sig för att genomföra direktiv 91/414/EEG när det gäller växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, särskilt för att se över gällande provisoriska godkännanden och omvandla dem till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(3)

De tidsfrister för genomförandet som anges i direktiv 2004/60/EG motsvarar inte de som gäller för andra nya verksamma ämnen. Tillvägagångssättet för alla nya verksamma ämnen inom ramen för den pågående översynen bör harmoniseras.

(4)

Direktiv 2004/60/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i direktiv 2004/60/EG skall ändras på följande sätt:

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen av dem som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, senast den 31 augusti 2004 ta upp produkten till ny utvärdering i enlighet med de enhetliga principerna i bilaga VI till 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna utvärdering skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller quinoxyfen som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 28 februari 2006 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller quinoxyfen som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 28 februari 2006 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv enligt vilket/vilka det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.”

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den 1 september 2004.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/71/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  EUT L 120, 24.4.2004, s. 39.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/54


RÅDETS BESLUT

av den 27 maj 2004

om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2008

(2004/659/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (1), särskilt artikel 2.3 och artikel 4 i detta,

med beaktande av juryns rapport från februari 2004 framlagd för kommissionen, Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 2.2 i beslut nr 1419/1999/EG,

med beaktande av kommissionens rekommendation av den 27 april 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Liverpool skall utses till europeisk kulturhuvudstad 2008 i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 2

Stavanger skall utses till europeisk kulturhuvudstad 2008 i enlighet med artikel 4 i beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 3

De båda utsedda städerna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att artiklarna 1 och 5 i beslut nr 1419/1999/EG genomförs på ett effektivt sätt.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2004.

På rådets vägnar

J. O'DONOGHUE

Ordförande


(1)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.


Kommissionen

28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/55


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 juli 2004

om gemenskapens ståndpunkt om ändring av tilläggen till bilaga 6 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(2004/660/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (1), särskilt artikel 5.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat ”jordbruksavtalet”) trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Genom artikel 6 i jordbruksavtalet inrättas en gemensam jordbrukskommitté som ansvarar för avtalets förvaltning och dess korrekta tillämpning.

(3)

I artikel 11 i jordbruksavtalet föreskrivs att den gemensamma jordbrukskommittén får besluta om ändringar av bilagorna 1 och 2 och av tilläggen till de övriga bilagorna till avtalet.

(4)

Gemenskapens ståndpunkt om ändringarna av tilläggen skall fastställas så att kommissionen kan företräda den i den gemensamma jordbrukskommittén.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt för gemenskapen som kommissionen skall företräda i den gemensamma jordbrukskommitté som inrättas enligt artikel 6 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter skall grunda sig på det förslag från den gemensamma jordbrukskommittén som finns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

I enlighet med den gemensamma jordbrukskommitténs arbetsordning skall det förslag från den gemensamma jordbrukskommittén som finns i bilagan till detta beslut undertecknas på Europeiska gemenskapens vägnar av följande personer:

Michael Scannell, delegationschef för frågor i vilka Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd har behörighet.

Hans-Christian Beaumond, den gemensamma jordbrukskommitténs sekreterare.

Artikel 3

Gemensamma jordbrukskommitténs beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning efter antagandet.

Utfärdat i Bryssel den 5 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.


BILAGA

BESLUT nr 4/2004 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den …

om ändringarna av tilläggen till bilaga 6

(…/…/…)

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om handel med jordbruksprodukter, särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Bilaga 6 avser utsäde och förökningsmaterial av arter av lantbruksväxter, köksväxter, frukter, prydnadsväxter och vinplantor. Bilaga 6 har fyra tillägg.

(3)

I tillägg 1 avsnitt 1 fastställs de båda parternas lagstiftning och erkänns att bestämmelserna i de berörda rättsakterna har samma verkan.

(4)

I tillägg 1 avsnitt 2 fastställs de båda parternas lagstiftning och erkänns ömsesidigt de certifikat som fastställda organ utfärdat i enlighet med den andra partens lagstiftning.

(5)

I tillägg 2 förtecknas de organ som ansvarar för att kontrollera överensstämmelsen för utsäde såväl i Europeiska gemenskapen som i Schweiz.

(6)

I tillägg 3 förtecknas de undantag som godkänts av Europeiska gemenskapen och Schweiz.

(7)

I tillägg 4 förtecknas de tredjeländer som erkänts av båda parterna och från vilka utsäde får importeras. Vidare fastställs vilka arter som berörs och vad erkännandet omfattar.

(8)

Ovan nämnda tillägg bör ändras så att de överensstämmer med de ändringar som gjorts efter det att förhandlingarna avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tilläggen till bilaga 6 till avtalet skall ersättas med den text som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2004.

Undertecknat i Bryssel den 5 juli 2004.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Michael SCANNELL

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Christian HÄBERLI

På sekretariatet för den gemensamma jordbrukskommitténs vägnar

Hans-Christian BEAUMOND

TILLÄGG

TILLÄGG 1

LAGSTIFTNING

Avsnitt 1 (erkännande av överensstämmelse mellan lagstiftningar)

A.   EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1.   Grundläggande lagstiftning

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66), senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66), senast ändrat genom rådets direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12), senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60), senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74), senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).

2.   Tillämpningsföreskrifter

Kommissionens direktiv 74/268/EEG av den 2 maj 1974 om särskilda krav rörande förekomst av (flyghavre) ’Avena fatua’ i utsäde av foderväxter och stråsäd (EGT L 141, 24.5.1974, s. 19), senast ändrat genom direktiv 78/511/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 34).

Kommissionens direktiv 75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begränsning av saluföringen av utsäde av ängsgröe (Poa pratensis L.) till utsäde som blivit officiellt godkänt som ’basutsäde’ eller ’certifikatutsäde’ (EGT L 228, 29.8.1975, s. 26).

Kommissionens beslut 80/755/EEG av den 17 juli 1980 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar med utsäde av stråsäd (EGT L 207, 9.8.1980, s. 37), senast ändrat genom beslut 81/109/EEG (EGT L 64, 11.3.1981, s. 13).

Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26), senast ändrat genom beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50).

Kommissionens direktiv 86/109/EEG av den 27 februari 1986 om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som ’basutsäde’ eller ’certifikatutsäde’ (EGT L 93, 8.4.1986, s. 21), senast ändrat genom direktiv 91/376/EEG (EGT L 203, 26.7.1991, s. 108).

Kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 om gemenskapsklasser för basutsädespotatis samt de villkor och beteckningar som skall gälla för dessa klasser (EGT L 106, 30.4.1993, s. 7).

Kommissionens beslut 97/125/EG av den 24 januari 1997 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för utsäde av olje- och spånadsväxter och om ändring av beslut 87/309/EEG om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för vissa foderväxtarter (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35).

Rådets beslut 97/788/EG av den 17 november 1997 om likvärdighet av kontroller i tredje land av förfaranden för upprätthållande av sorter (EGT L 322, 25.11.1997, s. 39), senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/120/EG av den 29 januari 2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 57).

Kommissionens beslut 98/320/EG av den 27 april 1998 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG (EGT L 140, 12.5.1998, s. 14), senast ändrat genom beslut 2002/280/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 22).

Kommissionens förordning (EG) nr 930/2000 av den 4 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter (EGT L 108, 5.5.2000, s. 3).

Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (EGT L 8, 14.1.2003, s. 10), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

Kommissionens direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 7).

Kommissionens beslut 2004/266/EG av den 17 mars 2004 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar av utsäde av foderväxter (EUT L 83, 20.3.2004, s. 23).

B.   SCHWEIZ BESTÄMMELSER (1 2 3)

Federallag om jordbruk av den 29 april 1998, senast ändrad den 20 juni 2003 (RO 2003 4217).

Förordning om produktion och saluföring av förökningsmaterial av den 7 december 1998, senast ändrad den 26 november 2003 (RO 2003 4921).

Förordning utfärdad av DFE om utsäde och växtsorter av åkergrödor och fodergrödor av den 7 december 1998, senast ändrad den 8 mars 2002 (RO 2002 1489).

Förordning utfärdad av OFAG om sortlistan för spannmål, potatis, foderväxter, olje- och spånadsväxter och betor av den 7 december 1998, senast ändrad den 15 maj 2003 (RO 2002 1404).

Avsnitt 2 (ömsesidigt erkännande av certifikat)

A.   EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1.   Grundläggande lagstiftning

2.   Tillämpningsföreskrifter

B.   SCHWEIZ BESTÄMMELSER

C.   CERTIFIKAT SOM KRÄVS VID IMPORT

TILLÄGG 2

ORGAN FÖR KONTROLL OCH CERTIFIERING AV UTSÄDE (1 2 3)

A.   EUROPEISKA GEMENSKAPEN

BELGIEN

1.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)

Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP)

WTC III – 12de verd.

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

2.

Ministère de la Région Wallonne

Direction Générale de l'Agriculture

Division de la Recherche, du Développement et de la qualité

Direction de la Qualité des Produits

Bloc B

Rue des Moulins de Meuse 4

B-5000 Beez

TJECKIEN

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)

Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock)

Za Opravnou 4

150 06 Praha 5 – Motol

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK 2800 Kgs. Lyngby

TYSKLAND

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Fachbereich Landwirtschaft

Referat IV B 61

10820 Berlin

B

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Referat 51 — Landbau

Anerkennungsstelle NRW

Endenicher Allee 60

53115 Bonn

BN

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Große Weidestraße 4—16

28195 Bremen

HB

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 16 41

85316 Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

— Referat 32,1 —

Postfach 2 69

30002 Hannover

H

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

Sachsen-Anhalt (LLG)

Abt. 6, Dez. 62

Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut

Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str. 19

06108 Halle

HAL

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut

Graf-Lippe-Straße 1

18059 Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Referat Saatgut

Naumburger Straße 98

07743 Jena

J

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt

Augustenberg

Saatgutanerkennungsstelle

Postfach 43 02 30

76217 Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer

Schleswig-Holstein

Abteilung Pflanzenbau

Fachbereich Saatgutwesen

Am Kamp 9

24783 Osterrönfeld

KI

Landwirtschaftskammer

Rheinland-Pfalz

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 18 51

5508 Bad Kreuznach

KH

Hessisches Dienstleistungszentrum

für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

Kölnische Straße 48—50

34117 Kassel

KS

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich 4, Ref. 43

Saatgut- und Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

MEI

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Fachbereich 3.10

Anerkennungsstelle

Postfach 25 49

26015 Oldenburg

OL

Landwirtschaftskammer

für das Saarland

Lessingstraße 12

66121 Saarbrücken

SB

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Referat 45 — Saatenanerkennung

Verwaltungszentrum — Teilbereich C

Steinplatz 1

15838 Wünsdorf

TF

ESTLAND

Taimetoodangu Inspektsioon (Estonian Plant Production Inspectorate [PPI])

Vabaduse plats 4

71020 Viljandi

1.

Seed Certification Department (med undantag av potatis)

2.

Plant Health Department (endast potatis)

GREKLAND

Ministry of Rural Development and Food

Directorate General of Plant Production

Directorate of Inputs of Crop Production

2 Acharnon Street

101 76 Athens

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Oficina española de variedades vegetales – Madrid

Generalidad de Cataluña

Dirección General de la Producción Agraria – Barcelona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Dirección de Agricultura – Vitoria-Alava

Junta de Galicia

Dirección General de Producción Agropecuaria – Santiago de Compostela

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Agricultura – Santander

Principado de Asturias

Dirección General de Agroalimentación – Oviedo

Junta de Andalucía

Dirección General de la Producción Agraria – Sevilla

Comunidad Autonoma de Murcia

Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias – Murcia

Diputacion General de Aragón

Dirección General de Tecnología Agraria – Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de la Producción Agraria – Toledo

Generalidad Valenciana

Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería – Valencia

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Desarrollo Rural – Logroño

Junta de Extremadura

Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria – Mérida

Gobierno de Canarias

Dirección General de Desarrollo Agrícola – Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León

Dirección General de Producción Agropecuaria – Valladolid

Gobierno Balear

Dirección General de Agricultura – Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Dirección General de Agricultura – Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Dirección General de Agricultura y Ganadería – Pamplona

FRANKRIKE

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

IRLAND

The Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

ITALIEN

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milano

CYPERN

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

1412 Nicosia

LETTLAND

Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service)

Republikas lauk. 2

1981 Rīga

LITAUEN

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture)

V. Kudirkos 18

2600 Vilnius

LUXEMBURG

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

UNGERN

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control)

Keleti Károly u. 24.

Pf. 30, 93

H-1525 Budapest 114.

MALTA

Agricultural Services Laboratories,

Agricultural Services & Rural Development Division

Ministry for Rural Affairs and Environment

Ghammieri

Marsa

NEDERLÄNDERNA

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Emmeloord

ÖSTERRIKE

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400

1226 Vienna

POLEN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service)

Ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGAL

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Direcção Geral de Protecção das Culturas

Edificio I

Tapada da Ajuda

1349-018 Lisboa

SLOVENIEN

Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia)

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

SLOVAKIEN

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)

Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material)

Matúškova 21

833 16 Bratislava

FINLAND

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen

BO Box 111

32201 Loimaa

SVERIGE

a)

Utsäde, med undantag av utsädespotatis

Statens utsädeskontroll (SUK)

Svalöv

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

b)

Utsädespotatis

Statens utsädeskontroll (SUK)

Svalöv

FÖRENADE KUNGARIKET

 

England och Wales

a)

Utsäde, med undantag av utsädespotatis

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Varieties and Seeds Division

Cambridge

b)

Utsädespotatis

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

York

 

Skottland

Scottish Executive

Environment and Rural Affairs Department

Edinburgh

 

Nordirland

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy

Belfast

B.   SCHWEIZ

Office fédéral de l'agriculture

Service des semences et plants

CH-3003 Berne

Tfn (41-31) 322 25 50

Fax (41-31) 322 26 34

TILLÄGG 3

UNDANTAG

Undantag inom gemenskapen som godkänts av Schweiz

a)

Beviljande av dispens för vissa medlemsstater från skyldigheten att för vissa arter tillämpa bestämmelserna i rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG och 2002/57/EG som gäller saluföring av utsäde av foderväxter, stråsäd samt olje- och spånadsväxter:

Kommissionens beslut 69/270/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 8).

Kommissionens beslut 69/271/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 9).

Kommissionens beslut 69/272/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 10).

Kommissionens beslut 70/47/EEG (EGT L 13, 19.1.1970, s. 26), senast ändrat genom beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

Kommissionens beslut 70/48/EEG (EGT L 13, 19.1.1970, s. 27).

Kommissionens beslut 70/49/EEG (EGT L 13, 19.1.1970, s. 28).

Kommissionens beslut 70/93/EEG (EGT L 25, 2.2.1970, s. 16).

Kommissionens beslut 70/94/EEG (EGT L 25, 2.2.1970, s. 17).

Kommissionens beslut 70/481/EEG (EGT L 237, 28.10.1970, s. 29).

Kommissionens beslut 73/123/EEG (EGT L 145, 2.6.1973, s. 43).

Kommissionens beslut 74/5/EEG (EGT L 12, 15.1.1974, s. 13).

Kommissionens beslut 74/360/EEG (EGT L 196, 19.7.1974, s. 18), senast ändrat genom beslut 2003/234/EG.

Kommissionens beslut 74/361/EEG (EGT L 196, 19.7.1974, s. 19).

Kommissionens beslut 74/362/EEG (EGT L 196, 19.7.1974, s. 20).

Kommissionens beslut 74/491/EEG (EGT L 267, 3.10.1974, s. 18).

Kommissionens beslut 74/532/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 14).

Kommissionens beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

Kommissionens beslut 80/512/EEG (EGT L 126, 21.5.1980, s. 15).

Kommissionens beslut 86/153/EEG (EGT L 115, 3.5.1986, s. 26).

Kommissionens beslut 89/101/EEG (EGT L 38, 10.2.1989, s. 37).

b)

Bemyndigande för vissa medlemsstater att begränsa saluföringen av utsäde av vissa sorter (se Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, 22:a fullständiga utgåvan, fjärde spalten [EUT C 91A, 16.4.2003, s. 1]).

c)

Bemyndigande för vissa medlemsstater att vidta särskilt stränga åtgärder avseende Avena fatua i utsäde av spannmål:

Kommissionens beslut 74/269/EEG (EGT L 141, 24.5.1974, s. 20), ändrat genom beslut 78/512/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 35).

Kommissionens beslut 74/531/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 13).

Kommissionens beslut 95/75/EG (EGT L 60, 18.3.1995, s. 30).

Kommissionens beslut 96/334/EG (EGT L 127, 25.5.1996, s. 39).

d)

Godkännande, när det gäller saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters hela territorium eller delar av territoriet, av strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de åtgärder som anges i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EEG:

Kommissionens beslut 2004/3/EG (EUT L 2, 6.1.2004, s. 47).

e)

Tillstånd att fastställa nivån på sortrenhetsstandarden för utsäde av apomiktiska enklonssorter av ängsgröe (Poa pratensis) också på grundval av resultaten av frö- och groddplantsundersökning:

Kommissionens beslut 85/370/EEG (EGT L 209, 6.8.1985, s. 41).

TILLÄGG 4

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER (1 2 3)

 

Amerikas förenta stater

 

Argentina

 

Australien

 

Bulgarien

 

Chile

 

Israel

 

Kanada

 

Kroatien

 

Marocko

 

Nya Zeeland

 

Rumänien

 

Serbien och Montenegro

 

Sydafrika

 

Turkiet

 

Uruguay


(1)  Omfattar inte utsäde av lokala sorter som godkänts för saluföring i Schweiz.

(2)  Utsäde av de arter som omfattas av lagstiftningen i tillägg 1 avsnitt 1.

(3)  Erkännandet grundas, när det gäller fältbesiktning av utsädesodlingar och det utsäde som produceras, på rådets beslut 2003/17/EG (EGT L 8, 14.1.2003, s. 10), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1), och, när det gäller kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter, på rådets beslut 97/788/EG (EGT L 322, 25.11.1998, s. 39), senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/120/EG (EUT L 36, 7.2.2004, s. 57). För Norge gäller Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

28.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/67


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2004/661/GUSP

av den 24 september 2004

om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1)

EU hyser alltjämt allvarlig oro över den fortsatta försämringen av situationen i Vitryssland med avseende på demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

(2)

Med hänvisning till rådets slutsatser av den 15 september 1997 upprepar EU sitt klart uttalade intresse för att Vitryssland genom politiska, sociala och ekonomiska framsteg utvecklas till en demokratisk stat som respekterar rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, så att landet kan inta sin rättmätiga plats i Europa.

(3)

EU bekräftar sitt intresse för en konstruktiv dialog med Vitryssland men anser att rättsstatsprincipen har utsatts för ytterligare ett allvarligt bakslag i Vitryssland genom att det hittills inte har genomförts eller ens inletts någon oberoende, fullständig och trovärdig utredning av de brott som behandlas av Europarådets parlamentariska församling i dess rapport av den 28 april 2004 (den s.k. Pourgouridesrapporten).

(4)

Vitrysslands regering har ständigt ignorerat uppmaningar från EU – senast i dess uttalande av den 14 maj 2004 – och från Europarådet och annat håll om att inleda en sådan oberoende utredning.

(5)

I den omfattande och väl underbyggda Pourgouridesrapporten nämns klart den nuvarande allmänne åklagaren, tidigare sekreteraren i säkerhetsrådet, Viktor Sjejman, ministern för idrott och turism, tidigare inrikesministern, Jurij Sivakov, samt överste Dmitrij Pavlitjenko vid de specialstyrkor som lyder under inrikesministeriet i Vitryska republiken som nyckelaktörer när det gäller fyra väl kända personers försvinnande i Vitryssland 1999/2000 och det sätt på vilket den rättsliga utredningen därefter försvårades.

(6)

De personer som bär huvudansvaret för försvinnandena har undgått straff.

(7)

Följaktligen har rådet, med hänsyn till hur den rättsliga utredningen uppenbart försvårats, beslutat att införa riktade sanktioner i form av restriktioner mot inresa för de personer som har ansvar för men underlät att ta initiativ till en oberoende utredning och åtal med anledning av de påstådda brotten och för dem som enligt Pourgouridesrapporten anses som nyckelaktörer i försvinnandena och den därpå följande mörkläggningen. EU förbehåller sig rätten att överväga kompletterande restriktiva åtgärder vid en senare tidpunkt.

(8)

EU kommer att se över sin ståndpunkt mot bakgrund av den kommande utvecklingen och därvid beakta de berörda vitryska myndigheternas vilja att låta genomföra en fullständig och öppen utredning av försvinnandena och se till att de skyldiga ställs inför rätta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de personer i den bifogade förteckningen som har ansvar för men underlät att ta initiativ till en oberoende utredning och åtal med anledning av de påstådda brotten och för dem som enligt Pourgouridesrapporten anses som nyckelaktörer när det gäller fyra väl kända personers försvinnande i Vitryssland 1999/2000 och den därpå följande mörkläggningen, med hänsyn till det sätt på vilket de uppenbart försvårat den rättsliga utredningen.

2.   Punkt 1 innebär inte att en medlemsstat är skyldig att vägra inresa för sina egna medborgare.

3.   Punkt 1 skall tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a)

som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna, eller

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet.

Rådet skall i vart och ett av dessa fall informeras på vederbörligt sätt.

4.   Punkt 3 skall anses gälla också i fall då en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad av allvarliga humanitära behov, eller för deltagande i mellanstatliga möten, även sådana som stöds av EU, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Vitryssland.

6.   En medlemsstat som vill bevilja undantag enligt punkt 5 skall skriftligen anmäla detta till rådet. Undantag skall anses beviljat, såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom 48 timmar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning, får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

7.   När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 5 och 6 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan, skall tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

Rådet skall, på förslag av en medlemsstat eller kommissionen, anta ändringar av förteckningen i bilagan, om den politiska utvecklingen i Vitryssland kräver det.

Artikel 3

För att de ovan nämnda åtgärderna skall få största möjliga genomslag, skall EU verka för att tredjestater antar liknande restriktiva åtgärder som de som föreskrivs i denna gemensamma ståndpunkt.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall tillämpas under en tolvmånadersperiod. Den skall ses över kontinuerligt. Den skall förlängas eller vid behov ändras, om rådet anser att målen inte har uppfyllts.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2004.

På rådets vägnar

L. J. BRINKHORST

Ordförande


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 1

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovitj, Vitrysslands minister för idrott och turism, född den 5 augusti 1946 i Sachalinområdet, tidigare Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken.

2.

SJEJMAN, VIKTOR Vladimirovitj, Vitrysslands allmänne åklagare, född den 26 maj 1958 i Grodnoområdet.

3.

PAVLITJENKO (PAVLIUTJENKO) DMITRIJ Valerijevitj, officer i Vitrysslands specialstyrkor, född 1966 i Vitsebsk.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovitj, inrikesminister, född 1956.