ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
16 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2004 av den 15 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2004 av den 13 september 2004 om förbud mot fiske efter marulk med fartyg under belgisk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2004 av den 13 september 2004 om förbud mot fiske efter äkta tunga med fartyg under belgisk flagg

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1610/2004 av den 15 september 2004 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1611/2004 av den 15 september 2004 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1612/2004 av den 15 september 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 september 2004

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1613/2004 av den 15 september 2004 om fastställande av exportbidrag för olivolja

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1614/2004 av den 15 september 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (apelsiner och äpplen)

12

 

*

Kommissionens direktiv 2004/89/EG av den 13 september 2004 om anpassning för femte gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg ( 1 )

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/640/EG:Beslut nr 3/2004 av gemensamma rådet EU–Mexiko av den 29 juli 2004 om ändring av gemensamma rådets beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000

15

 

 

Kommissionen

 

*

2004/641/EG:Kommissionens beslut av den 14 september 2004 om ändring av beslut 2002/627/EG om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation ( 1 )

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1607/2004

av den 15 september 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

71,6

999

71,6

0707 00 05

052

106,2

999

106,2

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

67,7

388

48,1

524

63,6

528

46,6

999

56,5

0806 10 10

052

72,8

220

130,6

400

169,8

624

144,8

999

129,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

61,0

400

106,6

508

69,4

512

102,6

528

86,4

800

177,0

804

89,6

999

98,9

0808 20 50

052

99,4

388

79,8

999

89,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,9

999

115,9

0809 40 05

066

59,0

094

31,2

400

106,6

624

131,6

999

82,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1608/2004

av den 13 september 2004

om förbud mot fiske efter marulk med fartyg under belgisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs fastställs det kvoter för marulk för år 2004 (2).

(2)

För att se till att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa det datum då fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha fiskat upp sin kvot.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av marulk i farvattnen i ICES-område VIII a, b, d, och e som gjorts av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien medfört att den kvot som landet tilldelats för år 2004 är uppfiskad. Belgien har förbjudit fiske efter detta bestånd från och med 6 augusti 2004. Detta datum bör därför också fastställas i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av marulk i ICES-område VIII a, b, d, och e som gjorts av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien har medfört att den kvot som Belgien tilldelats för år 2004 är uppfiskad.

Fiske efter marulk i farvattnen i ICES-område VIII a, b, d, och e som bedrivs av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien är förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av ovan nämnda bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 6 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 september 2004.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 867/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 144).


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1609/2004

av den 13 september 2004

om förbud mot fiske efter äkta tunga med fartyg under belgisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs fastställs det kvoter för äkta tunga för år 2004 (2).

(2)

För att se till att bestämmelserna följs när det gäller de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa det datum då fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha fiskat upp sin kvot.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har de fångster av äkta tunga i farvattnen i ICES-område VIII a och b som gjorts av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien medfört att den kvot som landet tilldelats för år 2004 är uppfiskad. Belgien har förbjudit fiske efter detta bestånd från och med 6 augusti 2004. Detta datum bör därför också fastställas i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av äkta tunga i ICES-område VIII a och b som gjorts av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien har medfört att den kvot som Belgien tilldelats för år 2004 är uppfiskad.

Fiske efter äkta tunga i farvattnen i ICES-område VIII a och b som bedrivs av fartyg under belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien är förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av ovan nämnda bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 6 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 september 2004.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 867/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 144).


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1610/2004

av den 15 september 2004

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 573/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 573/2003 av den 28 mars 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/18/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Rumänien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 573/2003 öppnades en årlig tullkvot på 149 000 t för majs för regleringsåret 2004/05.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 13 september 2004, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 573/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Rumänien” för majs som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 573/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 13 september 2004, skall utfärdas för 0,0525388 av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 82, 29.3.2003, s. 25.


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1611/2004

av den 15 september 2004

om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för majs

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 958/2003 av den 3 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/286/EG beträffande medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Bulgarien och om ändring av förordning (EG) nr 2809/2000 (2), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 958/2003 öppnades en årlig tullkvot på 88 000 t för majs för regleringsåret 2004/05.

(2)

De kvantiteter som begärdes den 13 september 2004, i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 958/2003, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas licenser och det bör fastställas en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importlicens för kvoten ”Republiken Bulgarien” för majs som, i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 958/2003, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 13 september 2004, skall utfärdas för 0,0518166 av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136, 4.6.2003, s. 3.


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1612/2004

av den 15 september 2004

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 september 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 16 september 2004

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

3,70

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

43,08

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

55,86

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

55,86

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

53,17


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 31.8.–14.9.2004

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,76 (4)

141,76 (4)

121,76 (4)

82,38 (4)

Tillägg för golfen (EUR/t)

11,62

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 26,70 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 31,57 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1613/2004

av den 15 september 2004

om fastställande av exportbidrag för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (1), särskilt artikel 3.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om priserna inom gemenskapen är högre än priserna på världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser täckas av ett bidrag när olivolja exporteras till tredjeland.

(2)

Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande av exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens förordning (EEG) nr 616/72 (2).

(3)

I artikel 3.3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn till den rådande situationen och utvecklingstendensen för priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens marknad samt till priserna på olivolja på världsmarknaden. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de mest gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas, kan hänsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande vegetabiliska oljorna på världsmarknaden och till den skillnad som noteras mellan det priset och priset på olivolja under en representativ period. Bidragsbeloppet får inte överstiga skillnaden mellan priset på olivolja inom gemenskapen och priset på världsmarknaden, justerat om så krävs, med hänsyn till exportkostnader för produkter på världsmarknaden.

(5)

I enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning nr 136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fastställas genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelseländer, kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

(6)

I artikel 3.3 andra stycket i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan variera beroende på destinationer, om världsmarknadsläget eller de särskilda krav som vissa marknader ställer nödvändiggör detta.

(7)

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en gång i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras under mellantiden.

(8)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det nuvarande marknadsläget för olivolja och särskilt vad beträffar priser på olivolja inom gemenskapen och på marknaderna i tredjeland har till följd att bidraget bör utgöra det som anges i bilagan härtill.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i förordning nr 136/66/EEG skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (EGT L 201, 26.7.2001, s. 4).

(2)  EGT L 78, 31.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2962/77 (EGT L 348, 30.12.1977, s. 53).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 september 2004 om fastställande av exportbidrag för olivolja

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1614/2004

av den 15 september 2004

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (apelsiner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1431/2004 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för de exportlicenser som kan utfärdas inom ramen för system A3.

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

(3)

När det gäller apelsiner och äpplen är den maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, inte mer än en och en halv gång större än den vägledande bidragssatsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för apelsiner och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 1431/2004 skall vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 264, 11.8.2004, s. 3.


BILAGA

Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (apelsiner och äpplen)

Produkt

Maximal bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för de kvantiteter som ligger på samma nivå som den maximala bidragssatsen

Apelsiner

30

100 %

Äpplen

29

29 %


16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/89/EG

av den 13 september 2004

om anpassning för femte gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till direktiv 96/49/EG hänvisas till bestämmelserna om internationell järnvägstransport av farligt gods (nedan kallade ”RID”), i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 2003.

(2)

RID uppdateras normalt sett vartannat år. Den senaste av dessa uppdateringar trädde i kraft den 1 januari 2003, med en övergångsperiod fram till den 30 juni 2003.

(3)

Som ett undantag uppdaterades RID igen efter ett år, så att den ändrade versionen trädde i kraft den 1 januari 2004.

(4)

Det är därför nödvändigt att ändra bilagan till direktiv 96/49/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som avses i artikel 9 i direktiv 96/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 96/49/EG skall ersättas med följande:

”Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), så som de ingår i bilaga I till tillägg B till COTIF och i den form i vilken de tillämpas från och med den 1 januari 2004, varvid ’kontraktsslutande part’ och ’staterna eller järnvägarna’ ersätts med ’medlemsstat’.

Den ändrade texten i 2004 års version av RID kommer att offentliggöras så snart texten finns tillgänglig på gemenskapens alla officiella språk.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet senast den 1 oktober 2004. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i det här direktivet.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till det här direktivet eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av det här direktivet.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 september 2004.

På kommissionens vägnar

Loyola DE PALACIO

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/29/EG (EUT L 90, 8.4.2003, s. 47).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/15


BESLUT nr 3/2004 AV GEMENSAMMA RÅDET EU–MEXIKO

av den 29 juli 2004

om ändring av gemensamma rådets beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000

(2004/640/EG)

GEMENSAMMA RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan (1) (nedan kallat ”avtalet”), undertecknat i Bryssel den 8 december 1997, särskilt artiklarna 5 och 10 jämförda med artikel 47 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Anslutningen av Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) till Europeiska unionen den 1 maj 2004 gör det nödvändigt att med verkan från och med den dagen anpassa vissa bestämmelser i gemensamma rådets beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000 (2), rörande handel med varor, ursprungsintyg och offentlig upphandling.

(2)

Det är nödvändigt att anta övergångsbestämmelser för varor som vid dagen för anslutningen är under transitering, transporteras mellan Mexiko och de nya medlemsstaterna eller är i tillfälligt förvar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1.   Bilaga I till gemensamma rådets beslut nr 2/2000 skall ändras i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till det här beslutet.

2.   Tullkvoten för produkter som omfattas av KN-nummer 0803 00 19 (bananer), förtecknad i bilaga II till detta beslut, skall inte längre tillämpas när de nu gällande WTO-kvoterna ersätts av en renodlad tullordning.

3.   Parterna är överens om att de, på begäran av en av parterna, skall träffas för att diskutera den bilaterala handeln med bananer när gemenskapens nu gällande importordning ersätts av en renodlad tullordning.

4.   Denna artikel skall inte påverka innehållet i bestämmelserna om översyn i artikel 10 i gemensamma rådets beslut nr 2/2000.

Artikel 2

1.   Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas på varor som exporteras antingen från Mexiko till en av de nya medlemsstaterna eller från en av de nya medlemsstaterna till Mexiko, som uppfyller bestämmelserna i bilaga III till gemensamma rådets beslut nr 2/2000 och som vid dagen för de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen antingen var under transitering, på väg eller i tillfälligt förvar i ett tullager eller i en frizon i Mexiko eller en ny medlemsstat.

2.   Förmånsbehandling skall beviljas i de fall då tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader efter dagen för anslutningen lämnar in ett varucertifikat EUR.1, som har utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna eller av de behöriga myndigheterna i exportlandet, tillsammans med handlingar som visar att varan har transporterats direkt.

Artikel 3

Artiklarna 17.4 och 18.2 i tillägg IV till bilaga III till gemensamma rådets beslut nr 2/2000 skall ändras i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

1.   De enheter i de nya medlemsstaterna som förtecknas i bilaga IV till detta beslut skall läggas till i relevanta delar av del B i bilaga VI till gemensamma rådets beslut nr 2/2000.

2.   De publikationer av de nya medlemsstaterna som förtecknas i bilaga V till detta beslut skall läggas till i del B i bilaga XIII till gemensamma rådets beslut nr 2/2000.

Artikel 5

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Artikel 1.1 och 1.2 får verkan den 1 maj 2004.

2.   Utan hinder av punkt 1 är parterna överens om att Mexiko, i väntan på slutförandet av Europeiska gemenskapens interna förfaranden för antagande av detta beslut, tillfälligt skall tillämpa detta beslut från och med den 1 maj 2004 och fram till dess gemensamma rådet antar detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 2004.

På gemensamma rådets vägnar

L. E. DERBEZ


(1)  EGT L 276, 28.10.2000, s. 45.

(2)  EGT L 157, 30.6.2000, s. 10.


BILAGA I

Gemenskapens förteckning avseende avskaffande av tullar

KN-nummer

Varuslag

Mängd

Tullsats

1302 20 10

Torra pektinämnen, pektinater och pektater, i pulverform

250 ton

2 %


BILAGA II

Övergångskvoter

KN-nummer

Varuslag

Mängd

Tullsats

0803 00 19

Bananer, färska (andra än mjölbananer)

2 000 ton

75 euro/ton


BILAGA III

Nya språkversioner av administrativa anmärkningar och fakturadeklarationer i bilaga III till beslut nr 2/2000

1.

Artikel 17.4 i bilaga III till gemensamma rådets beslut nr 2/2000 skall ändras på följande sätt:

”4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

’EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

’VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

’VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT’

EL

’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

’RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

’MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

’AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

’EMITIDO A POSTERIORI’

SK

’VYDANÉ DODATOČNE’

SL

’IZDANO NAKNADNO’

FI

’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

’UTFÄRDAT I EFTERHAND’

”.

2.

Artikel 18.2 i bilaga III till beslut nr 2/2000 skall ändras på följande sätt:

”2.   Ett duplikat som utfärdas genom detta förfarande skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

’DUPLICADO’

CS

’DUPLIKÁT’

DA

’DUPLIKAT’

DE

’DUPLIKAT’

ET

’DUPLIKAAT’

EL

’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

’DUPLICATE’

FR

’DUPLICATA’

IT

’DUPLICATO’

LV

’DUBLIKĀTS’

LT

’DUBLIKATAS’

HU

’MÁSODLAT’

MT

’DUPLIKAT’

NL

’DUPLICAAT’

PL

’DUPLIKAT’

PT

’SEGUNDA VIA’

SK

’DUPLIKÁT’

SL

’DVOJNIK’

FI

’KAKSOISKAPPALE’

SV

’DUPLIKAT’

”.

3.

Följande skall läggas till i tillägg IV i bilaga III till beslut nr 2/2000:

 

Tjeckiska versionen

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního orgánu příslušného státního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

 

Estniska versionen

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 

Lettiska versionen

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

 

Litauiska versionen

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

 

Ungerska versionen

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

 

Maltesiska versionen

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

 

Polska versionen

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

 

Slovenska versionen

Izvoznik proizvodov, zajetih s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1)) izjavlja, da razen če ni drugače jasno navedeno, imajo ti proizvodi … preferencialno poreklo (2).

 

Slovakiska versionen

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).


BILAGA IV

CENTRALA OFFENTLIGA ORGAN

1.

Följande centrala offentliga organ skall läggas till i bilaga VI del B avsnitt 1 i beslut nr 2/2000:

”Q.   Tjeckien

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

3.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

4.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

5.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

6.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

7.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

8.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

9.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

10.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

11.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

12.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

14.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

15.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

R.   Estland

1.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

2.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

3.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

4.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

5.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

6.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

7.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

8.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

9.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

10.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

11.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

S.   Cypern

1.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

2.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

3.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

4.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

5.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

6.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

7.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

8.

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

9.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

10.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

11.

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

T.   Lettland

1.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

2.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

3.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

4.

Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

5.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

7.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

8.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

9.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

10.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

11.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

12.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

13.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

14.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

15.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

U.   Litauen

1.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

2.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

3.

Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

4.

Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

5.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

6.

Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

7.

Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

8.

Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

9.

Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

10.

Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

11.

Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

12.

Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

13.

Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

V.   Ungern

1.

Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

2.

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

4.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

5.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

6.

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

7.

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

8.

Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

9.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

10.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

11.

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister’s Office)

13.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of Cultural Heritage)

14.

Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

15.

Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

W.   Malta

1.

Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

2.

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni (Ministry for Education)

3.

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

4.

Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

5.

Ministeru għat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

6.

Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

7.

Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministry for Economic Services)

8.

Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministry for Home Affairs and the Environment)

9.

Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministry for Agriculture and Fisheries)

10.

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

11.

Ministeru għas-Saħħa (Ministry of Health)

12.

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministry for Justice and Government)

14.

The Armed Forces of Malta (AFM)

X.   Polen

1.

Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

2.

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

3.

Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

5.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

6.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

7.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

8.

Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

9.

Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

10.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Public Administration)

11.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

13.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

Y.   Slovenien

1.

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

2.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

3.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

4.

Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

5.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

6.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

7.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

8.

Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

9.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

10.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

11.

Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

12.

Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministry of Information Society)

13.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministry of Education, Science and Sport)

14.

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

Z.   Slovakien

1.

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministry of Foreign Affairs)

2.

Ministerstvo hospodárstva (Ministry of Economy)

3.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

4.

Ministerstvo vnútra (Ministry of the Interior)

5.

Ministerstvo financií (Ministry of Finance)

6.

Ministerstvo kultúry (Ministry of Culture)

7.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministry for Administration and Privatisation of National Property)

8.

Ministerstvo zdravotníctva (Ministry of Health)

9.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family)

10.

Ministerstvo školstva (Ministry of Education)

11.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministry of Justice)

12.

Ministerstvo životného prostredia (Ministry of Environment)

13.

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication)

15.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministry of Construction and Regional Development)”

2.

Följande organ och kategorier av organ som avses i bilagorna I, II, VII, VIII och IX till direktiv 93/38/EEG skall läggas till i tillägget till bilaga VI, del B, avsnitt 2 till beslut nr 2/2000.

a)

Bilaga I

”PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN”:

”TJECKIEN

All producers, shippers or distributors of drinking water that provide their services to the public (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ESTLAND

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

The Water Boards, distributing water in municipal and other areas pursuant to the Water Supply (Municipal and Other Areas) Law, Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETTLAND

Public entities of local governments producing and distributing drinking water to the fixed networks intended to provide a service to the public.

LITAUEN

Entities producing, transporting and distributing drinking water pursuant to the Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) and Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Entities producing, transporting or distributing water pursuant to Act LVII of 1995 on water management (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation).

POLEN

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Water-supply and sewage enterprises within the meaning of the Act of 7 June 2001 on the collective water supply and discharge of wastewater).

SLOVENIEN

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Entities producing, transporting or distributing drinking water, in accordance with the concession act granted pursuant to the Environment Protection Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 32/93, 1/96) and the decisions issued by the municipalities).

SLOVAKIEN

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in water management by producing and operating the public distribution of drinking water, operates public sewerage or sewage works (e.g. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie).”;

b)

Bilaga II

”PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV ELEKTICITET”:

”TJECKIEN

The contracting authority is defined in section 2 b) of Act. No 199/1994 Sb. on Public Procurement as České energetické závody, a.s. (Czech Power Works, producer) and 8 regional distribution companies: Středočeská energetická a.s. (Central-Bohemian Power Company), Východočeská energetická, a.s. (East-Bohemian Power Company), Severočeská energetická a.s. (North-Bohemian Power Company), Západočeská energetická, a.s. (West-Bohemian Power Company), Jihočeská a.s. (South-Bohemian Power Company), Pražské energetické závody, a.s. (Prague's Power Works), Jihomoravská energetická, a.s. (South-Moravian Company), Severomoravská energetická, a.s. (North Moravian Power Company); these entities produce or transport electricity on the basis of the Energy Act No 458/2000 Sb.

ESTLAND

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

The Electricity Authority of Cyprus established by the Electricity Development Law, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETTLAND

Valsts akciju sabiedrība ’Latvenergo’ (State public limited liability company ’Latvenergo’).

LITAUEN

Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant) set up pursuant to the Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

UNGERN

Entities producing, transporting or distributing electricity on the basis of an authorisation pursuant to Act CX of 2001 on electricity (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

POLEN

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energy enterprises within the meaning of the Act of 10 April 1997’Energy Law’).

SLOVENIEN

ELES-Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES-Elektro Slovenija; entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Energy Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 79/99)).

SLOVAKIEN

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in energy sectors by generating, purchasing and distributing electricity and by transmitting electricity (Act No 70/1998 Z. z. as amended – e.g. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody).”;

c)

Bilaga VII

”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR”:

”TJECKIEN

Any operator of public transport systems and providers of services to the public in rail, tramway, trolleybus or bus transport (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ESTLAND

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

LETTLAND

Public entities which provide passenger transportation services in the following cities by bus, trolleybus, tram: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITAUEN

Entities providing urban trolleybus, bus or cable services to the public in accordance with the Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Entities providing road transport services to the public on the basis of Act I of 1988 on road transport (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) and on the basis of an authorisation pursuant to Decree No 89/1988. (XII. 20.) MT of the Council of Ministers on road transport services and on operation of road vehicles (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Entities providing railway transport services to the public on the basis of Act XCV of 1993 on railways (1993. évi XCV. törvény a vasútról) and on the basis of an authorisation pursuant to Decree No 15/2002. (II. 27.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management on licensing of railway undertakings (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority).

POLEN

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.). (Entities providing services in the field of urban railway transport, acting on the basis of the Act of 27 June 1997 on railway transport (Dz.U. Nr 96, poz. 591 as amended).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Entities providing services for the public in the field of urban bus transport, acting on the basis of the licence issued under the Act of 6 September 2001 on road transport (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 as amended) and entities providing service for the public in the field of urban transport.

SLOVENIEN

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99). Companies that provide urban transport in accordance with Road Transport Traffic Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 72/94, 54/96, 46/98 and 65/99).

SLOVAKIEN

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in road transport, by operating scheduled public bus transport, and transport on the railways (Act No 164/1996 Z. z. as amended, Act No 168/1996 Z. z. as amended – e.g.

Železnice Slovenskej republiky/ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.).”;

d)

Bilaga VIII

”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN FLYGPLATSFACILITETER”:

”TJECKIEN

Operators of airports (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

ESTLAND

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

LETTLAND

Valsts akciju sabiedrība ’Latvijas gaisa satiksme’ (State public limited liability company ’Latvijas gaisa satiksme’).

Valsts akciju sabiedrība ’Starptautiskā lidosta ‧Rīga‧’ (State public limited liability company ’International airport ‧Rīga‧’).

LITAUEN

Airports operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė ’Oro navigacija’ (state enterprise ’Oro navigacija’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Other entities operating in the field of airport facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Airports operating on the basis of an authorisation pursuant to Act XCVII of 1995 on air traffic (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapest Ferihegy International Airport managed by the Budapest Ferihegy International Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér managed by Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) on the basis of Act XVI of 1991 on concessions (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), Act XCVII of 1995 on air traffic (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), Decree No 45/2001. (XII. 20.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management on winding-up the Air Traffic and Airport Administration and establishing HungaroControl Hungarian Air Navigation Services (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport).

POLEN

Przedsiębiorstwo Państwowe ’Porty Lotnicze’ (the state enterprise ’Polish Airports’).

SLOVENIEN

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01). Public civil airports, in accordance with the Civil Aviation Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01)

SLOVAKIEN

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No. 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in civil aviation by establishing and operating public airports and ground aviation facilities (Act No 143/1998 Z.z. as amended – e.g. Airports – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice – Barca, Letisko Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany – managed by Slovenská správa letísk/Slovak Airports Administration/and operating on the basis of a licence issued by Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic pursuant to § 32 Act No 143/1998 Z. z. on Civil Aviation).”;

e)

Bilaga IX

”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER”:

”TJECKIEN

Operators of harbours (section 2 b) of Act No 199/1994 (Sb. on Public Procurement).

ESTLAND

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

CYPERN

The Cyprus Ports Authority established by the Cyprus Ports Authority Law of 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETTLAND

Authorities, which govern ports in accordance with the law ’Likums par ostām’:

 

Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga free port authority)

 

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils free port authority)

 

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja port authority)

 

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva port authority)

 

Skultes ostas pārvalde (Skulte port authority)

 

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe port authority)

 

Engures ostas pārvalde (Engure port authority)

 

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags port authority)

 

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta port authority)

 

Rojas ostas pārvalde (Roja port authority).

LITAUEN

Valstybės įmonė ’Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija’ (state enterprise ’Klaipėda State Seaport Authority’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė ’Vidaus vandens kelių direkcija’ (state enterprise ’Inland Waterways Administration’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Other entities operating in the field of maritime or inland port or other terminal facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Public ports operated fully or partially by the State pursuant to Act XLII of 2000 on water transport (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita‘ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority).

POLEN

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Entities operating in the field of management of sea ports or inland harbours and letting them for use to sea and inland carriers.).

SLOVENIEN

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01). Sea ports, fully or partially state owned, when performing economic public service in accordance with the Maritime Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01).

SLOVAKIEN

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in inland navigation by maintaining the waterways and by establishing and maintaining public ports and waterway facilities (Act No 338/2000 Z. z. – e.g. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo).”


BILAGA V

PUBLIKATIONER

Tjeckien

Centrální adresa (Central Address)

Estland

State Public Procurement Register

Cypern

Official Gazette of the Republic

Lettland

Official Gazette of the Republic of Latvia

Litauen

Official Gazette of the Republic of Lithuania

Ungern

Közbeszerzési Értesítő (Public Procurement Bulletin)

Malta

Official Gazette of the Republic

Polen

Biuletyn Zamówień Publicznych (Public Procurement Bulletin)

Slovenien

Official Journal of the Republic of Slovenia

Slovakien

Vestník Verejného Obstarávania (Public procurement journal)


Kommissionen

16.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 september 2004

om ändring av beslut 2002/627/EG om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES)

(2004/641/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2002/627/EG (1) bildades Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation.

(2)

Erfarenheterna av gruppens verksamhet har visat att det är nödvändigt att klargöra vissa frågor beträffande dess ledamöter. Gruppens arbete måste också fokuseras på uppgifter i samband med den löpande tillsynen av genomförandet av det nya regelverket för elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.

(3)

Samtliga medlemsstater har inrättat regleringsmyndigheter med ansvar för den löpande tillsynen över marknaden för elektronisk kommunikation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/627/EG ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall utgå.

2.

I artikel 3 skall följande punkt läggas till:

”Gruppen skall inom sitt behörighetsområde – på eget initiativ eller på kommissionens begäran – ge råd till och bistå kommissionen i alla frågor som rör elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.”

3.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Ledamöter

1.   Gruppen skall vara sammansatt av cheferna för de fristående nationella regleringsmyndigheter som inrättats i varje medlemsstat och vars främsta uppgift är att ansvara för den löpande tillsynen över marknaden för elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, eller av deras ombud.

Varje medlemsstat skall ha en ledamot i gruppen. Kommissionen skall vara företrädd på en nivå som är avpassad till gruppens uppgifter, och kommissionen skall även tillhandahålla ett sekretariat för gruppens behov.

2.   De nationella myndigheter som avses i punkt 1 förtecknas i bilagan. Kommissionen skall uppdatera denna förteckning om medlemsstaterna ändrar myndigheternas namn eller ansvarsområden.”

4.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket skall utgå.

b)

I sista stycket skall den första meningen ersättas med följande:

”Sakkunniga från EES-länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen samt från kandidatländer får delta i gruppen som observatörer.”

5.

Texten i bilagan till det här beslutet skall läggas till som bilaga.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 2004.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 200, 30.7.2002, s. 38.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Förteckning över ledamöter i Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter

Land

Nationell regleringsmyndighet

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Kypros

Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)

Portugal

ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)