ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 271

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
19 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1467/2004 av den 13 augusti 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien eller Folkrepubliken Kina samt om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyetentereftalat med ursprung i Islamiska republiken Pakistan och om frisläppande av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1468/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1469/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för äpplen

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1470/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande, för regleringsåret 2004/05, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller import av hjortköttsprodukter från Kanada och Förenta staterna ( 1 )

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1472/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1874/2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1473/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 2003/04

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 596/2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 97/2004 om rättelse av förordningarna (EG) nr 2281/2003 och (EG) nr 2299/2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2004 av den 18 augusti 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

36

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/600/EG:Kommissionens beslut av den 4 augusti 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Australien

38

 

*

2004/601/EG:Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovenien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3121)

40

 

*

2004/602/EG:Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovakien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3123)

41

 

*

2004/603/EG:Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Malta i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3130)

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1458/2004 av den 16 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (EUT L 269 av den 17.8.2004)

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1467/2004

av den 13 augusti 2004

om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien eller Folkrepubliken Kina samt om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyetentereftalat med ursprung i Islamiska republiken Pakistan och om frisläppande av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1)(nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 9 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   PROVISORISKA ÅTGÄRDER

(1)

Kommissionen införde den 19 februari 2004 genom förordning (EG) nr 306/2004 (nedan kallad ”förordningen om preliminär tull”) (2) en preliminär antidumpningstull på import till gemenskapen av polyetentereftalat (nedan även kallat ”PET”) med ursprung i Australien, Folkrepubliken Kina och Islamiska republiken Pakistan (nedan kallade ”de berörda länderna”).

(2)

Det erinras om att perioden för undersökning av dumpning och skada omfattade tiden från och med den 1 april 2002 till och med den 31 mars 2003 (nedan kallad ”undersökningsperioden” eller ”UP”). Undersökningen av utvecklingen av de faktorer som är relevanta för bedömningen av skada omfattade perioden från och med den 1 januari 1999 till och med slutet av undersökningsperioden (nedan kallad ”skadeundersökningsperioden”).

2.   PARALLELL UNDERSÖKNING

(3)

Det erinras om att det inleddes en interimsöversyn beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i Sydkorea och Taiwan genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning av den 22 maj 2003 (3).

3.   EFTERFÖLJANDE FÖRFARANDE

(4)

Efter det att det införts en preliminär antidumpningstull på import av polyetentereftalat från de berörda länderna underrättades samtliga parter om de omständigheter och överväganden som låg till grund för förordningen om preliminär tull. Parterna gavs också tillfälle att inom en viss tid framföra synpunkter på dessa uppgifter.

(5)

Några parter lämnade skriftliga synpunkter. De parter som begärde det gavs också möjlighet att höras muntligen. Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla de uppgifter som den bedömde vara nödvändiga. Parternas skriftliga och muntliga synpunkter prövades, och de preliminära undersökningsresultaten ändrades i enlighet med dessa synpunkter när det ansågs motiverat.

(6)

Kommissionen underrättade vidare parterna om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka den avsåg att rekommendera införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull. Det fastställdes även en tidsfrist inom vilken de berörda parterna kunde lämna synpunkter efter detta meddelande av uppgifter. Parternas muntliga och skriftliga synpunkter togs under övervägande, och förslaget om en slutgiltig antidumpningstull ändrades vid behov i enlighet med dessa synpunkter.

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(7)

Det erinras om att den berörda produkten i skäl 14 i förordningen om preliminär tull definierades som polyetentereftalat med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628-5, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och har ursprung i de berörda länderna.

(8)

I skäl 18 i förordningen om preliminär tull angavs att kommissionen kommit fram till att det polyetentereftalat som tillverkades av gemenskapsindustrin och såldes på gemenskapsmarknaden och det polyetentereftalat som tillverkades i de berörda länderna och exporterades till gemenskapen var likadana produkter, eftersom de befintliga olika typerna av polyetentereftalat hade samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och användningsområden.

(9)

Eftersom det inte lämnats några synpunkter på definitionen av den berörda produkten och den likadana produkten, bekräftas innehållet och de preliminära slutsatserna i skälen 14–18 i förordningen om preliminär tull.

C.   DUMPNING

1.   ALLMÄN METOD

(10)

Den allmänna metod som användes för att fastställa om importen till gemenskapen av den berörda produkten skedde till dumpade priser beskrivs i skälen 19–34 i förordningen om preliminär tull.

1.1   Normalvärde

(11)

Eftersom inga synpunkter lämnats, bekräftas de preliminära undersökningsresultaten i skälen 20–27 i förordningen om preliminär tull.

1.2   Exportpris

(12)

Flera företag påstod att de växelkurser som kommissionen använt för sina preliminära undersökningsresultat var felaktiga och inte, som de borde, kom från en tillförlitlig offentlig och kontrollerbar källa.

(13)

Efter en noggrann undersökning av dessa påståenden och kontroll av siffrorna har det kunnat konstateras att det fanns vissa fel i de växelkurser som kommissionen använt för sina preliminära undersökningsresultat. Beräkningarna har därför gjorts om på grundval av de månatliga genomsnittliga växelkurser som offentliggörs av i) kommissionen för alla valutaomräkningar som inbegriper euron, ii) Förenta staternas Federal Reserve för alla valutaomräkningar mellan US-dollar, yuan renminbi och Hongkong-dollar och iii) Bank of China för valutaomräkningar mellan Hongkong-dollar och yuan renminbi. Liksom vid de preliminära beräkningarna har dessa växelkurser tillämpats på grundval av den genomsnittliga växelkurs som gällde den månad då fakturan utfärdades.

1.3   Jämförelse

(14)

Eftersom inga synpunkter lämnats beträffande grundvalen för jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriserna, bekräftas skäl 30 i förordningen om preliminär tull.

1.4   Dumpningsmarginal

(15)

Eftersom inga synpunkter lämnats beträffande den metod som använts för beräkning av dumpningsmarginalen, bekräftas skälen 31–34 i förordningen om preliminär tull.

2.   AUSTRALIEN

(16)

Endast en av de två samarbetsvilliga exporterande tillverkarna lämnade synpunkter efter det att de provisoriska åtgärderna hade införts.

2.1   Normalvärde

(17)

Eftersom inga synpunkter lämnats, bekräftas de preliminära avgörandena beträffande normalvärde i skäl 36 i förordningen om preliminär tull.

2.2   Exportpris

(18)

Eftersom det inte lämnats några andra synpunkter än de som nämns i skälen 12 och 13, bekräftas den metod som beskrivs i skäl 37 i förordningen om preliminär tull.

2.3   Jämförelse

(19)

En exporterande tillverkare hävdade att kommissionen i sina preliminära avgöranden inte hade tagit hänsyn i form av justeringar när det gäller kostnader för teknisk service efter försäljningen och marknadsföringskostnader. Påståendet rörande teknisk service godtogs, efter kontroll, i enlighet med artikel 2.10 h i grundförordningen. Påståendet rörande kostnader för marknadsföring godtogs, efter kontroll, i enlighet med artikel 2.10 k i grundförordningen.

2.4   Dumpningsmarginal

(20)

Eftersom inga synpunkter lämnats beträffande den metod som använts för beräkning av dumpningsmarginalen, bekräftas slutsatserna i skälen 39–41 i förordningen om preliminär tull.

(21)

Följande slutgiltiga dumpningsmarginaler, uttryckta i procent av importpriset cif vid gemenskapens gräns, har fastställts:

Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %

Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %

Övrig dumpningsmarginal: 15,9 %

3.   PAKISTAN

(22)

De två samarbetsvilliga exporterande tillverkarna lämnade synpunkter efter det att de provisoriska åtgärderna införts. De hävdade att de inte borde ha betraktats som två separata, om än närstående, parter, utan på grund av sina förbindelser snarare ansetts vara en enda exporterande tillverkare och att det därför borde beräknas endast en dumpningsmarginal.

(23)

Denna begäran prövades noggrant på grundval av de argument som dessa exporterande tillverkare lade fram efter att ha tagit del av de preliminära avgörandena.

(24)

Det konstaterades att de utmärkande dragen i förhållandet mellan de berörda företagen och de mycket nära förbindelserna mellan deras verksamheter var sådana att deras situation måste särskiljas från den typiska situationen med två närstående företag. Framför allt beaktades de mycket betydande ekonomiska förbindelserna och andra förbindelser mellan de båda exporterande tillverkarna, det faktum att de säljer den berörda produkten under samma varumärke och att de har samma administrativa lokaler och organisation och samma marknadsavdelning. De har dessutom i stor utsträckning samma personal och direktörer och en gemensam produktionsplan. Sammantaget bedömdes dessa faktorer vara tillräckliga för att de båda exporterande tillverkarna under dessa särskilda omständigheter skulle behandlas som en och samma exporterande tillverkare i den pakistanska PET-branschen och inte som två separata företag. Med hänsyn till alla dessa faktorer ansågs det således att begäran skulle godtas.

3.1   Normalvärde

(25)

På grundval av ovanstående har den allmänna metod som beskrivs i skälen 20–34 i förordningen om preliminär tull tillämpats på den enda exporterande tillverkaren, och den metod som beskrivs i skälen 43–44 i förordningen om preliminär tull har reviderats.

(26)

Först fastställde kommissionen för den enda exporterande tillverkaren huruvida företagets inhemska försäljning av den berörda produkten var representativ i förhållande till dess sammanlagda export till gemenskapen. I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen ansågs försäljningen på den inhemska marknaden vara representativ om den sammanlagda försäljningsvolymen på den marknaden för varje exporterande tillverkare motsvarade minst 5 % av tillverkarens sammanlagda export till gemenskapen.

(27)

Kommissionen identifierade därefter de PET-typer – sålda på den inhemska marknaden av den enda exporterande tillverkaren vars försäljning på den marknaden var representativ totalt sett – som var identiska eller direkt jämförbara med de typer som såldes på export till gemenskapen.

(28)

För varje typ av polyetentereftalat som den enda exporterande tillverkaren sålde på sin inhemska marknad och som konstaterades vara direkt jämförbar med den typ som såldes på export till gemenskapen, fastställdes huruvida försäljningen på den inhemska marknaden var tillräckligt representativ i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen. Den inhemska försäljningen av en viss typ ansågs vara tillräckligt representativ om den sammanlagda inhemska försäljningsvolymen av denna typ under undersökningsperioden motsvarade minst 5 % av den sammanlagda försäljningsvolymen till gemenskapen av den jämförbara PET-typen.

(29)

Det undersöktes också huruvida den inhemska försäljningen av varje typ av polyetentereftalat kunde anses ha ägt rum vid normal handel, genom att andelen lönsam försäljning till oberoende kunder av typen i fråga fastställdes i enlighet med skälen 23 och 24 i förordningen om preliminär tull.

(30)

I de fall inhemska priser för en viss typ som såldes av den enda exporterande tillverkaren inte kunde användas måste ett konstruerat normalvärde användas.

(31)

Normalvärdet konstruerades således enligt artikel 2.3 i grundförordningen genom att till de vägda genomsnittliga tillverkningskostnaderna för de exporterade typerna, vid behov justerade, lägga ett skäligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt en skälig vinstmarginal. Kommissionen undersökte för detta ändamål huruvida de försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader som den enda exporterande tillverkaren hade ådragit sig och den vinst som den haft på den inhemska marknaden var tillförlitliga.

(32)

De faktiska försäljnings- och administrationskostnaderna och andra allmänna kostnaderna ansågs tillförlitliga i de fall den enda exporterande tillverkarens sammanlagda inhemska försäljningsvolym kunde anses vara representativ i förhållande till försäljningsvolymen till gemenskapen. Den inhemska vinstmarginalen fastställdes på grundval av den inhemska försäljningen av de typer som såldes vid normal handel. Vid denna beräkning användes den metod som beskrivs i skäl 23 i förordningen om preliminär tull.

(33)

För två typer av polyetentereftalat som exporterades av den enda exporterande tillverkaren kunde kommissionen fastställa normalvärdet på grundval av de priser som betalats eller skulle betalas vid normal handel av oberoende kunder på den inhemska marknaden, i enlighet med artikel 2.1 i grundförordningen. För de tre PET-typer för vilka det konstaterades att försäljningen på den inhemska marknaden inte var representativ användes ett konstruerat normalvärde i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen.

3.2   Exportpris

(34)

All försäljning av den berörda produkten som gjordes av den enda exporterande tillverkaren på gemenskapsmarknaden gick till oberoende kunder i gemenskapen. Följaktligen fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

3.3   Jämförelse

(35)

För att det skulle kunna göras en rättvis jämförelse togs i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen hänsyn till olikheter i faktorer som påstods och konstaterades påverka priserna och prisernas jämförbarhet. På denna grundval beviljades justeringar för olikheter i fråga om transport-, försäkrings- och hanteringskostnader, provisioner, kreditkostnader och andra faktorer.

3.4   Dumpningsmarginal

(36)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet för varje typ av den berörda produkten som exporterades till gemenskapen av den enda exporterande tillverkaren med det vägda genomsnittliga exportpriset för varje motsvarande typ av den berörda produkten.

(37)

Dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av importpriset cif vid gemenskapens gräns, sågs över mot bakgrund av ovanstående och konstaterades vara 1,6 %, dvs. lägre än den miniminivå som anges i artikel 9.3 i grundförordningen.

4.   KINA

4.1   Marknadsekonomisk status

(38)

De fyra företag som beviljades varken marknadsekonomisk status eller individuell behandling gjorde framställningar där de upprepade de krav som nämns i skälen 57–73 i förordningen om preliminär tull. Inget av dem framlade emellertid bevisning som emotsade de slutsatser som dragits i förordningen om preliminär tull. Beslutet att inte bevilja de fyra samarbetsvilliga exporterande tillverkarna marknadsekonomisk status liksom de undersökningsresultat som redovisas i de ovan nämnda skälen i förordningen om preliminär tull bekräftas därför.

(39)

De synpunkter som lämnades utgjorde inte tillräcklig grundval för beräkning av en individuell marginal för ett av företagen, som endast beviljades individuell behandling, eftersom dess exportvolym av den berörda produkten till gemenskapen under perioden för undersökning av dumpning och skada inte kan anses ha varit av kommersiell betydelse. Det andra företaget som beviljades endast individuell behandling och vars begäran om marknadsekonomisk status avslogs därför att det inte uppfyllde krav 2 i artikel 2.7 c i grundförordningen gjorde framställningar där det upprepade sin begäran om marknadsekonomisk status. Emellertid lämnades ingen ytterligare bevisning som emotsade de slutsatser som dragits i förordningen om preliminär tull. Slutsatsen i skäl 68 i förordningen om preliminär tull bekräftas därför för det företaget.

4.2   Individuell behandling

(40)

Ett av de fyra företag som beviljades varken marknadsekonomisk status eller individuell behandling hävdade att det faktiskt uppfyllde samtliga villkor för individuell behandling. Eftersom det inte lämnades någon ny bevisning bekräftas emellertid slutsatserna i skäl 76 i förordningen om preliminär tull, och begäran avslås.

4.3   Normalvärde

4.3.1   Fastställande av normalvärde för exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status

a)   Jämförbart land

(41)

De exporterande tillverkarna har upprepat att de motsätter sig valet av Förenta staterna som jämförbart land. De huvudsakliga skäl som angavs var skillnaderna i kulturell och ekonomisk utveckling, skillnaderna när det gäller kostnader samt det faktum att länder som Pakistan och Sydkorea skulle vara mycket lämpligare än Förenta staterna.

(42)

Först och främst anses skillnader i kulturell utveckling vara irrelevanta för valet av jämförbart land, eftersom ett jämförbart land används för att avspegla marknadsekonomiska förhållanden och inte jämförbara kulturella utvecklingsnivåer.

(43)

När det gäller användning av ett land med annorlunda ekonomisk utveckling bör det nämnas att det i länder utan marknadsekonomi och övergångsekonomier per definition inte råder samma ekonomiska förhållanden som i länder med marknadsekonomi. Det är inte ovanligt att det finns sådana skillnader i ekonomisk utveckling mellan ett jämförbart land och ett land utan marknadsekonomi eller en övergångsekonomi. Det hindrar emellertid inte att Förenta staterna kan användas som jämförbart land om det anses lämpligare.

(44)

När det gäller skillnaderna i kostnader erinras det om att man inte konstaterat några betydande skillnader mellan de priser som betalades av tillverkare i Förenta staterna och Kina för den viktigaste råvaran (PTA, renad tereftalsyra), vilket representerar den största delen av produktionskostnaderna för polyetentereftalat.

(45)

Några exporterande tillverkare betonade att arbetskostnaderna är högre i Förenta staterna än i Kina och att arbetskostnaderna i Pakistan och Korea är mycket mer jämförbara med Kinas arbetskostnader. De ansåg därför att Pakistan eller Korea skulle vara ett lämpligare jämförbart land än Förenta staterna.

(46)

Som framgår av skäl 43 kan ett land med en annorlunda ekonomisk utvecklingsnivå väljas som jämförbart land för ett land utan marknadsekonomi eller en övergångsekonomi. Arbetskostnader som avspeglar ett lands ekonomiska utvecklingsnivå anses vidare inte i sig själva vara ett relevant kriterium. I detta fall ansågs detta kriterium inte vara tillräckligt betydande för att Pakistan eller Korea skulle väljas som jämförbart land i stället för Förenta staterna, eftersom arbetskostnaderna endast utgör en mycket liten del av de sammanlagda produktionskostnaderna (mindre än 3 %) jämfört med kostnaden för PTA (mer än 60 %). Dessutom ansågs, mot bakgrund av den höga konkurrensen i det valda jämförbara landet och de representativa volymerna för inhemsk försäljning till oberoende kunder i det jämförbara landet i förhållande till Kinas export av polyetentereftalat, Pakistan och Korea som mindre lämpliga än Förenta staterna, vilket förklaras i skälen 78–86 i förordningen om preliminär tull. Begäran avvisades således.

(47)

Eftersom det inte lämnats några andra synpunkter när det gäller jämförbart land, bekräftas valet av Förenta staterna.

b)   Fastställande av normalvärde

(48)

Eftersom inga synpunkter lämnats beträffande fastställandet av normalvärde, bekräftas den metod som beskrivs i skälen 87 och 88 i förordningen om preliminär tull.

4.3.2   Fastställande av normalvärde för exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status

(49)

Två exporterande tillverkare hävdade att kommissionen hade dubbelräknat tullrestitutionsbeloppet i produktionskostnaden och underbyggde sitt påstående med styrkande handlingar. På grundval av denna nya bevisning godtogs de båda berörda företagens påstående, och produktionskostnaden korrigerades i enlighet med detta. En av dessa exporterande tillverkare hävdade också att vissa justeringar antingen inte gjorts eller gjorts på ett felaktigt sätt. Uppgiften kontrollerades, och påståendet godtogs med ett undantag rörande kreditkostnader. Beträffande dessa bekräftas den metod som kommissionen tillämpade i det preliminära skedet och som beskrivs i skälen 89–91 i förordningen om preliminär tull.

4.4   Exportpriser

(50)

Två exporterande tillverkare motsatte sig de växelkurser som kommissionen tillämpat. Som redan nämnts i skälen 12 och 13 har detta påstående godtagits.

4.5   Jämförelse

(51)

Eftersom det inte lämnats några synpunkter rörande den grundval på vilken normalvärdet och exportpriserna jämförts och de justeringar som gjorts för att jämförelsen mellan exportpriserna och normalvärdet skulle bli rättvis, bekräftas den preliminära slutsatsen i skäl 93 i förordningen om preliminär tull.

4.6   Dumpningsmarginal

4.6.1   För de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som beviljats marknadsekonomisk status eller individuell behandling

(52)

Dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif vid gemenskapens gräns, uppgår sedan de setts över mot bakgrund av de ovan redovisade faktorerna nu till följande:

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

2,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

18,4 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,5 %

4.6.2   För alla andra exporterande tillverkare

(53)

En exporterande tillverkare hävdade att beräkningen av antidumpningstullen för alla samarbetsvilliga tillverkare som inte beviljats vare sig marknadsekonomisk status eller individuell behandling resulterade i en individuell tull för vart och ett av dessa företag. Denna exporterande tillverkare ansåg närmare bestämt att alla samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte beviljats vare sig marknadsekonomisk status eller individuell behandling borde betala samma tullbelopp.

(54)

I det preliminära skedet hade dessa företag samma dumpningsmarginal uttryckt i procent av värdet cif. Beräkningen av den specifika tullen per ton på grundval av värdet cif av importen för vart och ett av dessa företag resulterade emellertid i olika tullbelopp. Specifika tullar på 188 euro per ton och 191 euro per ton fastställdes sålunda för två exporterande tillverkare. Tullsatsen för den specifika tullen per ton hade korrigerats på följande sätt vid beräkningen av den slutgiltiga tullen: Den individuella dumpningsmarginalen för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna beräknades genom en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts för det jämförbara landet och det vägda genomsnittliga exportpris som redovisats av de berörda exporterande tillverkarna. Den genomsnittliga dumpningsmarginalen beräknades sedan som ett vägt genomsnitt av de individuella dumpningsmarginaler som fastställts för de samarbetsvilliga exportörer som varken beviljats marknadsekonomisk status eller individuell behandling. Den specifika tullen per ton beräknades genom att denna enda dumpningsmarginal tillämpades på det vägda genomsnittliga värde cif per ton som fastställts för dessa företag. Om denna metod hade tillämpats i det preliminära skedet skulle den preliminära specifika tullen per ton för alla exporterande tillverkare som inte beviljats vare sig marknadsekonomisk status eller individuell behandling ha blivit 183 euro. I den utsträckning de tullar som införts genom förordningen om preliminär tull är högre än detta belopp bör de inte slutgiltigt tas ut.

(55)

På denna grundval fastställdes den landsomfattande slutgiltiga dumpningsmarginalen till 22,9 % av priset cif vid gemenskapens gräns.

D.   SKADA

1.   TILLVERKNING I GEMENSKAPEN

(56)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats, bekräftas den grundval för beräkningen av den sammanlagda tillverkningen i gemenskapen som anges i skälen 100–101 i förordningen om preliminär tull.

2.   DEFINITION AV GEMENSKAPSINDUSTRIN

(57)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats, bekräftas den definition av gemenskapsindustrin som anges i skäl 102 i förordningen om preliminär tull.

3.   FÖRBRUKNINGEN I GEMENSKAPEN

(58)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats, bekräftas den beräkning av förbrukningen i gemenskapen som anges i skälen 103–106 i förordningen om preliminär tull.

4.   IMPORT TILL GEMENSKAPEN FRÅN DE BERÖRDA LÄNDERNA

4.1   Sammantagen bedömning av verkan av den berörda dumpade importen – den dumpade importens marknadsandel

(59)

Som anges i skäl 52 konstaterades det att en av de exporterande tillverkarna i Kina inte hade sålt till dumpade priser under undersökningsperioden. Dessutom, vilket anges i skäl 37, var dumpningsmarginalen för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Pakistan lägre än miniminivån. Exportvolymerna från dessa exporterande tillverkare bör därför inte inkluderas i beräkningen av de sammanlagda importvolymerna från de berörda länderna. Utvecklingen av den dumpade importen från de berörda länderna, som anges i skäl 108 i förordningen om preliminär tull, bör därför vara följande:

 

1999

2000

2001

2002

UP

Kina

144

20

9 000

86 788

117 953

Marknadsandel (i %)

0 %

0 %

0,6 %

4,8 %

6,4 %

Australien

0

0

5 157

17 031

27 538

Marknadsandel (i %)

0 %

0 %

0,5 %

0,9 %

1,5 %

Sammanlagd volym från berörda länder

144

20

14 157

103 819

145 491

Marknadsandel (i %)

0 %

0 %

1,1 %

5,7 %

7,9 %

(60)

Eftersom det inte har lämnats några nya uppgifter, följer det av siffrorna ovan att även om den icke-dumpade importen inte inkluderas i beräkningen i enlighet med skäl 59, uppfylls ändå kraven i artikel 3.4 i grundförordningen för en sammantagen bedömning av importen med ursprung i Kina och Australien. Det faktum att den icke-dumpade importen inte tas med i beräkningen påverkar således inte slutsatserna beträffande lämpligheten av en sammantagen bedömning av verkningarna av den berörda dumpade importen, i enlighet med vad som anges i förordningen om preliminär tull, särskilt mot bakgrund av att den nivå för prisunderskridandet som konstateras i förordningen om preliminär tull motsvarar nivån för prisunderskridandet för de exporterande tillverkare som återstår efter det att den import som inte skett till dumpade priser dragits ifrån den sammanlagda beräkningen av importen. Marknadsandelen för dumpad import från Australien, som anges i skälen 107–111 i förordningen om preliminär tull, bekräftas därför.

(61)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats utöver ovanstående, bekräftas undersökningsresultaten rörande den sammantagna bedömningen av den berörda dumpade importen och denna imports marknadsandel i enlighet med skälen 107–111 i förordningen om preliminär tull.

4.2   Importpriser och prisunderskridande

(62)

Det erinras om att kommissionen för sina preliminära undersökningsresultat hade jämfört gemenskapsindustrins priser fritt fabrik med de exporterande tillverkarnas priser i de berörda länderna på nivån cif vid gemenskapens gräns, varvid hänsyn tagits till tullar och justeringar gjorts för hanteringskostnader och olika handelsled.

(63)

Nya marginaler för prisunderskridandet beräknades på grundval av de nya priserna cif vid gemenskapens gräns som beräknats för de exporterande tillverkarna i Australien (se skäl 21) och Kina (se skäl 52) och med anledning av de nya växelkurser som använts (se skälen 12 och 13).

(64)

De nya marginaler med vilka importen av de berörda produkterna med ursprung i de berörda länderna underskred gemenskapsindustrins genomsnittliga priser, uttryckta i procent av dessa priser, är följande:

Australien: 9,5 –13,8 %,

Kina: 10,49 –14,09 %.

(65)

Skillnaderna i förhållande till den prisunderskridandenivå för de exporterande tillverkarna i Australien och Kina som anges i skäl 113 i förordningen om preliminär tull anses inte betydande. Den slutsats beträffande prisunderskridandenivån som anges i förordningen om preliminär tull bekräftas således.

(66)

Några exporterande tillverkare hävdade att de justeringar som gjordes för hanteringskostnader och olika handelsled (1 %) inte var tillräckliga. Enligt dessa exporterande tillverkare var justeringarna inte tillräckliga för att täcka de faktiska kostnaderna för importen av varorna.

(67)

Justeringarna har emellertid gjorts på grundval av faktiska uppgifter som inhämtats under undersökningen. Eftersom det inte lades fram någon ny bevisning för att justeringsnivån var felaktig, dvs. inte baserad på inhämtade uppgifter, tillbakavisas de exporterande tillverkarnas påståenden. Justeringsnivån i förordningen om preliminär tull bekräftas därför.

(68)

Eftersom det inte lämnats några uppgifter utöver ovanstående, bekräftas de undersökningsresultat rörande importpriserna och prisunderskridandet som anges i skälen 112–114 i förordningen om preliminär tull.

5.   GEMENSKAPSINDUSTRINS SITUATION

(69)

Det erinras om att kommissionen i skäl 147 i förordningen om preliminär tull drog den preliminära slutsatsen att gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3 i grundförordningen.

(70)

Många exporterande tillverkare ifrågasatte tolkningen av de siffror rörande gemenskapsindustrins situation som anges i skälen 117–144 i förordningen om preliminär tull. De hävdade att siffrorna inte visade att det förekommit väsentlig skada. Dessa exporterande tillverkare hävdade att siffrorna i stället utvisade en kraftig ökning av produktionsvolymer, produktionskapacitet, försäljningsvolymer och genomsnittliga priser sedan början av skadeundersökningsperioden (1999), vilket borde leda till slutsatsen att gemenskapsindustrin inte har lidit väsentlig skada.

(71)

De exporterande tillverkarna hänvisade också till det faktum att förbrukningen ökat med 37 % under skadeundersökningsperioden (se skäl 106 i förordningen om preliminär tull). De hävdade att om gemenskapsindustrin under dessa fördelaktiga omständigheter inte kunde uppnå en effektivitetsnivå som säkrade en betydande vinstmarginal, även om industrin var utsatt för import från tredjeländer, måste det dåliga resultatet tillskrivas faktorer inom gemenskapsindustrin själv snarare än konkurrens från importen.

(72)

Det noteras att ingen av de exporterande tillverkarna har ifrågasatt siffrorna rörande gemenskapsindustrins situation som sådana, utan endast tolkningen av dem.

(73)

Vid analysen av utvecklingen av de ekonomiska indikatorerna för gemenskapsindustrin mellan 1999 och skadeundersökningsperioden bör man tänka på att gemenskapsindustrin 1999 befann sig i en allvarlig nedgångssituation med förluster på 16,4 % på grund av dumpad import av den berörda produkten från Indien, Indonesien, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand.

(74)

Som framgår av skäl 129 i förordningen om preliminär tull infördes år 2000 antidumpningstullar på import av den berörda produkten från Indien, Indonesien, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand (4).

(75)

Efter det att antidumpningsåtgärder införts 2000 stabiliserades gemenskapsmarknaden, och de ekonomiska indikatorerna för gemenskapsindustrin förbättrades som ett resultat av åtgärderna. Kommissionen framhöll särskilt denna utveckling när den i skäl 143 i förordningen om preliminär tull drog slutsatsen att gemenskapsindustrin hade återhämtat sig från verkningarna av tidigare dumpning.

(76)

För att verkningarna av den dumpade importen från de berörda länderna skall kunna mätas görs därför bedömningen att de relevanta ekonomiska indikatorerna måste undersökas särskilt från och med den tidpunkt då gemenskapsindustrin helt och hållet hade återhämtat sig från verkningarna av tidigare dumpning, dvs. 2001. Vid en undersökning av de relevanta ekonomiska faktorerna från 2001 framgår det att gemenskapsindustrins vinst minskade markant, att priserna gick ned och att marknadsandelen minskade betydligt, särskilt från och med 2002 och under undersökningsperioden. Detta går stick i stäv med de ovan nämnda synpunkterna, men konstaterades av kommissionen redan i dess preliminära undersökningsresultat (se skälen 135 och 146 i förordningen om preliminär tull).

(77)

Eftersom det inte lämnats några uppgifter utöver dem som nämns ovan, bekräftas de undersökningsresultat rörande gemenskapsindustrins situation som anges i skälen 117 och 144 i förordningen om preliminär tull.

6.   SLUTSATS

(78)

Mot bakgrund av ovanstående dras slutsatsen att gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3 i grundförordningen.

E.   SKADA

1.   VERKNINGAR AV DEN DUMPADE IMPORTEN

(79)

Det erinras om att kommissionen i skälen 150-153 i förordningen om preliminär tull drog slutsatsen att det fanns ett orsakssamband mellan den dumpade importen från de berörda länderna och den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit.

(80)

Eftersom det konstaterades att en av de exporterande tillverkarna i Kina inte hade sålt till dumpade priser under undersökningsperioden och att dumpningsmarginalen för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Pakistan var lägre än miniminivån, bör exportvolymerna från dessa exporterande tillverkare inte räknas med vid den sammantagna bedömningen av den dumpade importens verkningar.

(81)

Den export till gemenskapen som den berörda kinesiska exporterande tillverkaren stod för utgjorde mindre än 5 % av importvolymen med ursprung i Kina under undersökningsperioden (motsvarande en marknadsandel på mindre än 1 % av förbrukningen i gemenskapen). Det faktum att exporten från denna exportör inte räknades med vid den sammantagna bedömningen anses därför ha en marginell effekt på det orsakssamband som fastställdes i undersökningen som ledde till förordningen om preliminär tull.

(82)

Den export till gemenskapen som de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Pakistan stod för motsvarade en marknadsandel på 4 % av gemenskapens förbrukning under undersökningsperioden och ansågs därför ha varit betydande. I förhållande till den sammanlagda importen från de berörda länderna utgjorde importen med ursprung i Pakistan emellertid bara 33,4 %, vilket innebär att 66,7 % av importen från de berörda länderna hade sålts till priser med en dumpningsmarginal över miniminivån. Det anses därför inte desto mindre finnas ett orsakssamband mellan den dumpade importen från Australien och Kina och den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit.

(83)

Några exporterande tillverkare hävdade att det fanns en positiv korrelation mellan gemenskapsindustrins priser och de exporterande tillverkarnas priser i det att ökningar och minskningar inträffade samtidigt. Enligt dessa exporterande tillverkare tydde detta på att de prisnedgångar som gemenskapsindustrin utsatts för under de senaste två åren inte berodde på konkurrens från dumpad import utan på anpassningar med anledning av förändrade råvarukostnader.

(84)

Det erinras om att cirka två tredjedelar av produktionskostnaderna utgörs av kostnader för råvaror (se skäl 162 i förordningen om preliminär tull). Eftersom både de exporterande tillverkarna och gemenskapsindustrin är beroende av samma råvaror anses frågan om huruvida priserna reagerar samtidigt på förändringar i den underliggande kostnadsstrukturen inte relevant i sig. Vid en analys av de faktiska priserna bekräftas hur som helst inte att det fanns en positiv korrelation, vilket kommer att visas nedan.

(85)

I skälen 162-172 i förordningen om preliminär tull analyseras i detalj hur råvarukostnaderna kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Det bör vidare noteras att följande framgår av en analys av priserna på den dumpade importen från de berörda länderna efter 2001, när gemenskapsindustrin hade återhämtat sig från verkningarna från tidigare dumpning:

Importpriserna för den berörda produkten med ursprung i Australien minskade från 868 euro per ton 2002 till 838 euro per ton under undersökningsperioden, dvs. med 3,4 %.

Importpriserna för den berörda produkten med ursprung i Kina ökade från 788 euro per ton 2002 till 825 euro per ton under undersökningsperioden, dvs. med 4,5 %.

(86)

Medan ökningen av priserna på importen från Kina (+ 4,5 %) sammanfaller med prisutvecklingen under samma period för den huvudsakliga råvaran, PTA (+ 5,1 %) (se skäl 168 i förordningen om preliminär tull), minskade priserna på import med ursprung i Australien under samma period. Gemenskapsindustrins priser ökade med mindre än 1 % under denna period. Man kan därför inte dra slutsatsen att det fanns en positiv korrelation mellan gemenskapsindustrins och de exporterande tillverkarnas priser, eftersom prisutvecklingen inte är densamma i de tre länderna. Det bör också erinras om att kommissionen hade konstaterat att samtliga exporterande tillverkare hade underskridit gemenskapsindustrins försäljningspriser betydligt under undersökningsperioden.

(87)

Eftersom det inte har lämnats några uppgifter utöver dem som anges ovan, bekräftas den slutsats beträffande verkningarna av den dumpade importen som anges i skälen 150-153 i förordningen om preliminär tull. Det har emellertid konstaterats att export från en exporterande tillverkare i Kina som enligt förordningen om preliminär tull var dumpad faktiskt inte skett till dumpade priser. Det har också konstaterats att dumpningsmarginalen för den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren i Pakistan, vars export enligt förordningen om preliminär tull skedde till dumpade priser, var lägre än miniminivån. Verkningarna av denna export bör därför inte bedömas i samband med verkningarna av den dumpade importen, utan i samband med verkningarna av andra faktorer.

2.   VERKNINGAR AV ANDRA FAKTORER

(88)

Eftersom det konstaterades att en av de exporterande tillverkarna i Kina inte hade sålt till dumpade priser under undersökningsperioden och att dumpningsmarginalen för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Pakistan var lägre än miniminivån, bör exportvolymerna från dessa exporterande tillverkare inte räknas med vid den sammantagna bedömningen av den dumpade importens verkningar. Det konstaterades emellertid att dessa exporterande tillverkares priser i betydande utsträckning underskred gemenskapsindustrins genomsnittliga försäljningspriser. Som framgår av skälen 81 och 82 motsvarade den icke-dumpade importen från de berörda länderna mellan 4 och 5 % av förbrukningen i gemenskapen. Det kan därför inte uteslutas att exporten till gemenskapen från denna exporterande tillverkare i Kina och från de samarbetsvilliga tillverkarna i Pakistan också har bidragit betydligt till den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit.

(89)

Några exportörer hävdade att gemenskapen inte i tillräcklig utsträckning undersökt verkningarna av US-dollarns och yuan renminbins värdeminskning gentemot euron. Dessa exportörer hävdade att exportörerna på grund av US-dollarns och yuan renminbins värdeminskning under undersökningsperioden hade vunnit marknadsandelar i gemenskapen genom att behålla sina priser i US-dollar, vilket innebar att priset uttryckt i euro blev lägre. De exporterande tillverkarna uttryckte därför tvivel om huruvida den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit hade vållats av import till dumpade priser eller av import till priser som var lägre på grund av valutaeffekten.

(90)

Fluktueringar i valutakurser beaktas normalt inte i antidumpningsundersökningar, eftersom de inte kan anses vara av varaktig natur. Inte desto mindre är verkningarna av sådana fluktueringar inkluderade i analysen i den utsträckning de påverkat kostnaderna för de råvaror som förbrukas av gemenskapsindustrin (se skälen 162-173 i förordningen om preliminär tull) och priset för den dumpade importen (se skälen 150-153 i förordningen om preliminär tull).

(91)

Det erinras om att det konstaterats betydande dumpningsnivåer för exportörerna i Australien och Kina under undersökningsperioden (se skälen 21 och 52). Det erinras också om att det konstaterats att de exporterande tillverkarna i Australien och Kina underskred gemenskapsindustrins priser med betydande belopp (se skäl 64).

(92)

Det kan inte uteslutas att den icke-dumpade importen med ursprung i Kina och importen med ursprung från de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Pakistan, vars dumpningsmarginal befanns vara lägre än miniminivån, kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Dessa verkningar är emellertid inte sådana att de skulle kunna bryta det orsakssamband som i förordningen om preliminär tull fastställs mellan den dumpade importen från de berörda länderna och den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit. Eftersom inga nya uppgifter lämnats, bekräftas därför slutsatserna rörande verkningarna av den dumpade importen i skälen 150-153 och rörande verkningarna av andra faktorer i skälen 154-178 i förordningen om preliminär tull.

F.   GEMENSKAPENS INTRESSE

1.   GEMENSKAPSINDUSTRINS INTRESSE

(93)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats rörande gemenskapsindustrins intresse, bekräftas undersökningsresultaten i skälen 183 och 184 i förordningen om preliminär tull.

2.   ICKE-NÄRSTÅENDE IMPORTÖRERS INTRESSE

(94)

En icke-närstående importör lämnade synpunkter. Dessutom hördes ytterligare en importör (agent). Den första importörens argument sammanfaller med den exporterande tillverkarens och diskuteras i skäl 70. Den andra importörens (agentens) argument diskuteras i skäl 102, eftersom de sammanfaller med argumenten från två producenter av mineralvatten.

(95)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats rörande icke-närstående importörers intresse, bekräftas avgörandena i skälen 185-187 i förordningen om preliminär tull.

3.   LEVERANTÖRERS INTRESSE

(96)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats rörande leverantörers intresse, bekräftas avgörandena i skälen 188 och 189 i förordningen om preliminär tull.

4.   ANVÄNDARES INTRESSE

4.1.   Inledande anmärkningar

(97)

Hur förbrukningen i gemenskapen av den berörda produkten fördelade sig på olika typer av användare beskrevs under rubriken Inledande anmärkning i skälen 190-192 i förordningen om preliminär tull. Eftersom det inte lämnats några nya uppgifter bekräftas denna beskrivning.

4.2.   Förforms-/omformningsföretag

(98)

Det erinras om att kommissionen i sina preliminära undersökningsresultat (se skäl 196 i förordningen om preliminär tull) inte kunde fastställa om det skulle ligga i förforms-/omformningsföretagens intresse att antidumpningsåtgärder infördes. Till grund för denna slutsats låg det faktum att plastomformningsföretagens intresseorganisation motsatte sig införandet av antidumpningsåtgärder (två samarbetsvilliga omformningsföretag stödde emellertid ett sådant införande).

(99)

Efter det att de provisoriska antidumpningsåtgärderna införts lämnade plastomformningsföretagens intresseorganisation inga fler synpunkter och begärde heller inte att bli hörd. Man kan därför inte dra slutsatsen att förforms-/omformningsföretagens intresse utgör ett tvingande skäl emot införandet av antidumpningsåtgärder. Undersökningsresultaten i skälen 193-195 i förordningen om preliminär tull bekräftas därför.

4.3.   Mineral- och källvattenproducenter

(100)

Efter det att grunden för de provisoriska åtgärderna meddelats, åtgärdades ett skrivfel genom att L’Européenne d’embouteillage fördes upp på förteckningen över samarbetsvilliga användare. Denna användare motsatte sig införandet av provisoriska åtgärder. Det var därför två, inte en, mineral- och källvattenproducenter som var emot införandet av antidumpningsåtgärder, medan två andra förblev positiva till det.

(101)

Det erinras om att kommissionen under den undersökning som ledde fram till de preliminära tullarna hade dragit följande slutsatser beträffande fyllda mineralvattenflaskor:

Mineral- och källvattenproducenternas kostnad för polyetentereftalat utgjorde cirka 30 % av deras produktionskostnader (se skäl 198 i förordningen om preliminär tull).

Kostnaden för polyetentereftalat på slutanvändarnivå motsvarade endast 3 cent eller 6-10 % av detaljhandelspriset (se skäl 199 i förordningen om preliminär tull).

En ökning på 10 % av priset på polyetentereftalat skulle innebära en möjlig prisökning på högst 0,6-1 % på slutkonsumentnivå om samtliga kostnader överfördes. Denna ökning ansågs i förordningen om preliminär tull inte som betydelsefull, eftersom den antingen skulle kunna absorberas av industrin i senare produktionsled eller överföras på detaljhandlare eller konsumenter (se skäl 202 i förordningen om preliminär tull).

(102)

Efter det att de preliminära undersökningsresultaten meddelats gjorde två producenter av mineral- och källvatten och en importör (nedan kallade ”gruppen”) en gemensam framställning. Gruppen hävdade följande:

Det hade inte tagits vederbörlig hänsyn till de små och medelstora förforms-/omformningsföretagens intressen. Gruppen hävdade att de prisökningar som införandet av åtgärder skulle leda till inte kunde överföras på läskedryckstillverkare, utan måste absorberas av förforms-/omformningsföretagen, och att detta skulle få en negativ inverkan på de medelstora förforms-/omformningsföretagens ekonomiska stabilitet.

Kommissionen hade i förordningen om preliminär tull överskattat detaljhandelspriset för en flaska mineralvatten och därigenom underskattat hur betydelsefull PET-kostnaden är för en flaska mineralvatten. Gruppen hävdade att PET-kostnaden utgjorde 20 % av detaljhandelspriset snarare än 6–10 %, som kommissionen angett. Gruppen hävdade således att kommissionen hade underskattat de effekter som ökade PET-kostnader skulle få på industrin i senare led av förädlingskedjan.

Det hade inte tagits tillräcklig hänsyn till risken för att verksamheten läggs utanför Europeiska gemenskapen.

(103)

Gruppens påstående att ökade PET-priser inte skulle kunna överföras till nästa användarled (dvs. detaljhandlare, konsumenter och, när det gäller omformningsföretag, läskedrycksproducenter) var inte underbyggt. Dessutom hade inga detaljhandlare och inga konsumentorganisationer gett sig till känna under undersökningen. Detta argument avvisas därför.

(104)

När det gäller påståendet att kommissionen skulle ha överskattat detaljhandelspriset i förordningen om preliminär tull (vilket skulle ha medfört att man underskattat de effekter som ökade PET-kostnader skulle få på industrin i senare led) har detaljhandelspriserna undersökts på nytt. De konstaterades emellertid ligga i det intervall som angavs i förordningen om preliminär tull. Detta argument avvisas därför.

(105)

När det gäller risken för att verksamhet läggs utanför gemenskapen erinras det om att hälsoföreskrifterna rörande tappning på flaska av mineralvatten kräver att förformsflaskorna tillverkas på den ort där de fylls. De förformar som används av vattenproducenterna tillverkas således på plats i nära anslutning till blåsnings- och tappningsanläggningarna. Risken för utläggning av förforms- eller tappningsverksamhet skulle därför begränsa sig till förformar för läskedrycksproducenter, som står för endast cirka 40 % av den sammanlagda förbrukningen av den berörda produkten. Dessutom kan man, som anges i skäl 99, inte dra slutsatsen att förforms-/omformningsföretagens intresse utgör ett tvingande skäl emot införandet av antidumpningsåtgärder. Gruppens argument beträffande den påstådda risken för utläggning av tappnings- eller omformningsverksamhet avvisas därför.

(106)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats utöver dem som anges ovan, bekräftas undersökningsresultaten i skälen 197-202 i förordningen om preliminär tull.

4.4.   Läskedryckstillverkare

(107)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats rörande läskedryckstillverkares intresse, bekräftas undersökningsresultaten i skälen 203-206 i förordningen om preliminär tull.

4.5.   Bristen på polyetentereftalat på gemenskapsmarknaden

(108)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats rörande den påstådda bristen på polyetentereftalat på gemenskapsmarknaden, bekräftas undersökningsresultaten i skälen 207-209 i förordningen om preliminär tull.

5.   SLUTSATS BETRÄFFANDE GEMENSKAPENS INTRESSE

(109)

Mot bakgrund av de slutsatser som drogs i förordningen om preliminär tull och med hänsyn till de synpunkter som lämnats av de olika parterna dras slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl mot att införa slutgiltiga antidumpningsåtgärder beträffande dumpad import av polyetentereftalat med ursprung i de berörda länderna.

G.   SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(110)

På grundval av den metod som beskrivs i skälen 212-215 i förordningen om preliminär tull beräknades en nivå för undanröjande av skada i syfte att fastställa nivån på åtgärderna.

(111)

Vid beräkningen av skademarginalen i förordningen om preliminär tull sattes en vinstmarginal på 7 % som mål för gemenskapsindustrin. Denna marginal härrörde från den undersökning som ledde till att det 2000 infördes antidumpningsåtgärder på import av den berörda produkten med ursprung i bl.a. Indien. Vinstmarginalen grundades vid den tidpunkten på en uppskattning av den vinstnivå som gemenskapsindustrin skulle kunna uppnå om dumpning inte ägde rum och som ansågs nödvändig för att säkra industrins livskraft.

(112)

I den nuvarande undersökningen konstaterades det emellertid, på grundval av bevisning, att det skulle kunna uppnås en vinstnivå på 7,6 % om dumpning inte förekom. En vinst på 7,6 % anses därför vara ett lämpligare mål vid beräkningen av skademarginalen än den vinst på 7 % som fastställs i förordningen om preliminär tull.

(113)

Eftersom inga nya uppgifter lämnats utöver den ändring som anges ovan, bekräftas metoden i skälen 212-215 i förordningen om preliminär tull.

1.   SLUTGILTIGA ÅTGÄRDER

(114)

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen bör en slutgiltig antidumpningstull införas på samma nivå som de dumpningsmarginaler som beräknats, eftersom dessa i samtliga fall var lägre än skademarginalerna.

(115)

På grundval av ovanstående bör följande slutgiltiga tullar införas:

Land

Företag

Marginal för undanröjande av skada

Dumpningsmarginal

Antidumpningstullsats

Föreslagen antidumpningstull

Australien

Leading Synthetics Pty Ltd

19,8 %

7,8 %

7,8 %

66 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

Alla övriga företag

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

Kina

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

27,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

20,9 %

18,4 %

18,4 %

157 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

2,6 %

2,6 %

22 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. och Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) och Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

26,2 %

18,5 %

18,5 %

151 EUR/t

Alla övriga företag

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Novatex Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Alla övriga företag

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

(116)

De individuella antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på grundval av resultaten av den nuvarande undersökningen. De återspeglar således den situation som konstaterats för företagen i fråga under undersökningen. Dessa tullsatser (i motsats till den landsomfattande tull som gäller ”alla övriga företag”) gäller alltså endast import av produkter med ursprung i det berörda landet som tillverkats av de företag som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag vars namn och adress inte särskilt nämns i denna förordnings normativa del, eller av enheter som är de specifikt nämnda företagen närstående, kan inte omfattas av dessa satser. För dem måste i stället den tullsats som gäller för ”alla övriga företag” tillämpas.

(117)

Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individuella antidumpningstullsatser (t.ex. efter en ändring av företagets namn eller inrättande av nya tillverknings- eller försäljningsenheter) bör snarast inges till kommissionen (5) tillsammans med alla nödvändiga uppgifter, särskilt om eventuella ändringar av företagets verksamhet när det gäller tillverkning, inhemsk försäljning eller försäljning på export med anknytning till exempelvis namnförändringen eller förändringen av tillverknings- och försäljningsenheterna. Förordningen kommer därefter vid behov att ändras i enlighet med detta genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

(118)

Som framgår av skäl 162 i förordningen om preliminär tull kan PET-priserna fluktuera på grund av råoljepriserna, men detta borde inte i sig medföra en högre tull. Kommissionen ansåg det därför lämpligt att införa tullar i form av ett specifikt belopp per ton. Dessa belopp beräknades genom att antidumpningstullsatsen tillämpades på de exportpriser cif som användes vid beräkningen av nivån för undanröjande av skada.

2.   ÅTAGANDEN

(119)

Efter det att de provisoriska antidumpningsåtgärderna införts gjorde en exporterande tillverkare i Australien ett prisåtagande enligt artikel 8.1 i grundförordningen. I detta åtagande erbjöd den exporterande tillverkaren sig att sälja den berörda produkten till som lägst ett pris som innebär att de skadevållande effekterna av dumpning undanröjs.

(120)

Kommissionen godtog genom beslut 2004/600/EG (6) den exporterande tillverkarens åtagande. Skälen till godtagandet anges i beslutet.

3.   UTTAG AV PRELIMINÄRA TULLAR

(121)

Mot bakgrund av de konstaterade dumpningsmarginalernas omfattning och nivån på den väsentliga skada som vållats gemenskapsindustrin, anses det nödvändigt att de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 306/2004 tas ut till den slutgiltiga tullsatsen. I de fall där de slutgiltiga tullarna är högre än de preliminära tullarna bör endast de belopp för vilka säkerhet ställts på nivån för de preliminära tullarna tas ut slutgiltigt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av polyetentereftalat med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer, enligt ISO-standard 1628-5, som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och har ursprung i Australien, Kina och Pakistan.

2.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsats skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns för produkter som tillverkats av nedanstående företag:

Land

Företag

Antidumpningstull

(euro/ton)

TARIC-tilläggsnummer

Australien

Leading Synthetics Pty Ltd

66

A503

Novapex Australia Pty Ltd

128

A504

Alla övriga företag

128

A999

Kina

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

184

A505

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

157

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

22

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai

184

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. och Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

184

A511

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) och Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)

184

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

151

A513

Alla övriga företag

184

A999

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

0

A514

Novatex Ltd

0

A515

Alla övriga företag

0

A999

3.   Som förutsättning för tillämpning av de individuella tullsatserna för de sexton företag som nämns i punkt 2 skall gälla att en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga I uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter. Om ingen sådan faktura visas upp skall den tullsats tillämpas som gäller för alla övriga företag.

4.   I de fall varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller skall betalas därför fördelas vid fastställande av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (7), skall beloppet för antidumpningstullen, beräknat på grundval av punkt 2, minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas.

5.   Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall den slutgiltiga tullen inte tillämpas på import som deklarerats för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 2.

6.   Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Import som deklareras för fri omsättning av företag vars åtaganden godtagits och vilka namnges i kommissionens beslut 2004/600/EG skall befrias från den antidumpningstull som införs i artikel 1, under förutsättning att den importerade produkten tillverkats, fraktats och fakturerats direkt av dessa företag till den första oberoende kunden i gemenskapen och åtföljs av en faktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i bilaga II. Ett villkor för denna tullbefrielse skall också vara att de varor som deklareras och uppvisas för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen i fakturan.

Artikel 3

Belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär antidumpningstull, i enlighet med förordning (EG) nr 306/2004, på import av polyetentereftalat som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och har ursprung i Australien, Kina och Pakistan, skall tas ut slutgiltigt till den sats som slutgiltigt införs genom den här förordningen. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga satsen för antidumpningstullen skall frisläppas.

För följande företag skall en korrigering av den preliminära antidumpningstullen på import av polyetentereftalat som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20 och har ursprung i Kina gälla, eftersom den korrigerade tullen skulle ha varit lägre än den preliminära tullen:

Land

Företag

Preliminär antidumpningstull enligt förordning (EG) nr 306/2004

(euro/ton)

Korrigerad preliminär antidumpningstull

TARIC-tilläggsnummer

Kina

Yuhua Polyester Co., Ltd of Zhuhai

188

183

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. och Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

183

A511

Den preliminära antidumpningstull som införts för dessa företag skall tas ut slutgiltigt endast till satsen för den korrigerade preliminära antidumpningstullen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2004.

På rådets vägnar

B. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  EUT C 120, 22.5.2003, s. 13.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2000 (EGT L 199, 5.8.2000, s. 48) och rådets förordning (EG) nr 2604/2000 (EGT L 301, 30.11.2000, s. 21).

(5)

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktion B

Kontor J-79 5/16

B-1049 Bryssel

(6)  Se sidan 38 i detta nummer av EUT.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).


BILAGA 1

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning skall innehålla en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och innehåller följande:

1.

Den anställdes namn och funktion vid det företag som utfärdat fakturan.

2.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de [volym] polyetentereftalat som säljs på export till Europeiska gemenskapen och avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [TARIC-tilläggsnummer] i [land]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3.

Datum och underskrift.


BILAGA 2

Uppgifter som skall anges i den faktura som avses i artikel 2

Följande uppgifter skall anges i den faktura som åtföljer försäljning av den berörda produkten, vilken omfattas av ett åtagande och för vilken det begärs befrielse från antidumpningstull:

1.

Rubriken ”FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2.

Namnet på det i artikel 2 nämnda företag som utfärdat fakturan.

3.

Fakturanummer.

4.

Dag för utfärdande av fakturan.

5.

Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6.

En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:

produktkodnummer (PCN),

KN-nummer,

kvantitet (i ton).

7.

Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:

pris per ton,

betalningsvillkor,

leveransvillkor,

sammanlagda rabatter och avdrag.

8.

Namnet på det företag som fungerar som importör till vilken fakturan utfärdas direkt av det berörda företaget.

9.

Namnet på den företrädare för företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företagets namn och adress], [TARIC-tilläggsnummer] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2004/600/EG. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1468/2004

av den 18 augusti 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

104,2

999

104,2

0709 90 70

052

82,1

999

82,1

0805 50 10

382

55,0

388

61,2

524

76,0

528

47,2

999

59,9

0806 10 10

052

84,3

400

179,7

624

145,8

999

136,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

78,5

400

105,3

404

115,9

508

60,9

512

84,7

528

91,8

720

53,0

800

162,8

804

79,0

999

92,4

0808 20 50

052

129,1

388

82,3

528

81,3

999

97,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,2

999

134,2

0809 40 05

052

101,8

066

41,8

093

37,5

094

33,4

624

142,5

999

71,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1469/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för äpplen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 av den 30 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker (2) skall importen av de produkter som anges i bilagan till den förordningen övervakas. Denna övervakning skall ske enligt bestämmelserna i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(2)

För tillämpning av artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2001, 2002 och 2003, bör tröskelvolymerna för tilläggstull för äpplen ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 1555/96 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 193, 3.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1056/2004 (EUT L 192, 29.5.2004, s. 20).

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA

Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då den här förordningen antogs. När KN-numret föregås av ”ex” skall tillämpningsområdet för tilläggstullen fastställas på grundval av såväl KN-numrets omfattning som motsvarande tillämpningsperiod.

Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Tillämpningsperioder

Tröskelvolymer

(ton)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomater

1 oktober till 31 maj

206 245

78.0020

1 juni till 30 september

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Gurka

1 maj till 31 oktober

11 924

78.0075

1 november till 30 april

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Kronärtskockor

1 november till 30 juni

1 357

78.0100

0709 90 70

Sommarpumpa

1 januari till 31 december

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Apelsiner

1 december till 31 maj

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

1 november till slutet av februari

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); wikings och hybrider som liknar citrusfrukter

1 november till slutet av februari

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

1 juni till 31 december

342 761

78.0160

1 januari till 31 maj

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

21 juli till 20 november

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Äpplen

1 januari till 31 augusti

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

1 september till 31 december

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Päron

1 januari till 30 april

257 158

78.0235

1 juli till 31 december

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

1 juni till 31 juli

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär

21 maj till 10 augusti

32 863

78.0270

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

11 juni till 30 september

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon och sviskon

11 juni till 30 september

51 276”


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1470/2004

av den 18 augusti 2004

om fastställande, för regleringsåret 2004/05, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 fastställs kriterier för stöd för odling av druvor som är avsedda för framställning av torkade druvor av sorterna Sultan och Moscatel och av korinter.

(2)

Enligt artikel 7.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 2201/96 kan stödet differentieras för olika sorters druvor. Stödet kan också differentieras på grundval av andra faktorer som kan påverka avkastningen. När det gäller sorten Sultan är det således lämpligt att differentiera stödet ytterligare mellan å ena sidan arealer som drabbats av phylloxera och å andra sidan övriga arealer.

(3)

För regleringsåret 2003/04 har man under kontrollerna av arealer med odling av druvor, i enlighet med artikel 7.1 första stycket i förordning (EG) nr 2201/96, inte kunnat konstatera något överskridande av den högsta garanterade areal som fastställs i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1621/1999 av den 22 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stöd för odling av druvor avsedda för framställning av vissa torkade druvsorter (2).

(4)

Det är lämpligt att fastställa stödet för odling av dessa druvor under regleringsåret 2004/05.

(5)

Det bör också fastställas vilket stöd som skall beviljas de producenter som återplanterar sina vinodlingar för att bekämpa phylloxera, enligt villkoren i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2201/96.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För regleringsåret 2004/05 skall det stöd för odling som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till följande belopp:

a)

2 806 euro per hektar, för arealer med odling av druvor av sorten Sultan, och som drabbats av phylloxera eller återplanterats under de senaste fem åren;

b)

3 847 euro per hektar, för övriga arealer med odling av druvor av sorten Sultan;

c)

3 391 euro per hektar, för arealer med odling av korinter;

d)

969 euro per hektar, för arealer med odling av druvor av sorten Moscatel.

2.   För regleringsåret 2004/05 skall det stöd för återplantering som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 3 917 euro per hektar.

3.   I enlighet med artikel 7.4 andra meningen i förordning (EG) nr 2201/96 får det stöd som fastställs i punkt 1 i den här artikeln inte betalas ut i de fall stödet enligt punkt 2 betalas ut.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1880/2001 (EGT L 258, 27.9.2001, s. 14).


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1471/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller import av hjortköttsprodukter från Kanada och Förenta staterna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 23 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Sjukdomen chronic wasting disease har rapporterats hos hägnade och frilevande hjortar och älgar i Kanada och Förenta staterna. Hittills har inga inhemska fall av sjukdomen bekräftats i andra länder.

(2)

I sitt yttrande av den 6–7 mars 2003 rekommenderade Vetenskapliga styrkommittén ett förstärkt skydd av folk- och djurhälsan i EU mot den risk som utgörs av chronic wasting disease hos hjortdjur i Kanada och Förenta staterna.

(3)

Eftersom Kanada och Förenta staterna inte finns med på förteckningen över de tredjeländer som godkänts för export av frilevande idisslare till gemenskapen i rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredje länder och delar av tredje länder, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (2), är export av levande hjortdjur från dessa länder till gemenskapen redan utesluten.

(4)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (3) fastställs att endast sperma, ägg och embryon från vissa namngivna arter får importeras till gemenskapen. Arter av hjortdjur omfattas inte av direktivet. Därför är import av sperma, ägg och embryon från hjortdjur redan utesluten.

(5)

Det bör vidtas åtgärder för att minimera den risk som import av färskt kött, köttprodukter och köttberedningar från hägnade och frilevande hjortdjur utgör.

(6)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XI till förordning (EG) nr 999/2001 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 876/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 52).

(2)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/554/EG (EUT L 248, 9.7.2004, s. 1).

(3)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320).


BILAGA

I del D i bilaga XI skall följande punkt 4 läggas till:

”4.

a)

Vid import till gemenskapen från Kanada eller Förenta staterna av kött av hägnat vilt enligt definitionen i rådets direktiv 91/495/EEG (1) eller köttberedningar enligt definitionen i rådets direktiv 94/65/EG (2) och köttprodukter enligt definitionen i rådets direktiv 77/99/EEG (3), som framställts av kött från hägnat hjortvilt, skall det hälsointyg som krävs åtföljas av en deklaration undertecknad av den behöriga myndigheten i produktionslandet och med följande lydelse:

’Denna produkt innehåller eller har uteslutande framställts av kött, dock inte slaktbiprodukter och ryggmärg, från hjortdjur som med negativt resultat har undersökts för chronic wasting disease med en histopatologisk eller immunhistokemisk metod eller med någon annan diagnosmetod som har godkänts av den behöriga myndigheten, och produkten har heller inte framställts av djur som kommer från en besättning där förekomst av chronic wasting disease har bekräftats eller där det finns en officiell misstanke om sjukdomen.’

b)

Vid import till gemenskapen från Kanada eller Förenta staterna av kött av vilt enligt definitionen i rådets direktiv 92/45/EEG (4), eller köttberedningar enligt definitionen i rådets direktiv 94/65/EG och köttprodukter enligt definitionen i rådets direktiv 77/99/EEG, som framställts av kött från frilevande hjortvilt, skall det hälsointyg som krävs åtföljas av en deklaration undertecknad av den behöriga myndigheten i produktionslandet och med följande lydelse:

’Denna produkt innehåller eller är framställd av enbart kött, dock inte slaktbiprodukter och ryggmärg, från hjortdjur som med negativt resultat har undersökts för chronic wasting disease med en histopatologisk eller immunhistokemisk metod eller med någon annan diagnosmetod som har godkänts av den behöriga myndigheten, och produkten har heller inte framställts av djur som kommer från en region där förekomst av chronic wasting disease har bekräftats under de senaste tre åren eller där det finns en officiell misstanke om sjukdomen.’


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 41.

(2)  EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(3)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

(4)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 35.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1472/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1874/2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt punkt I.3 b ii i kapitel A i bilaga VIII till denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 999/2001 skall medlemsstaternas nationella program för kontroll av skrapie godkännas om de uppfyller vissa villkor som anges i förordningen. I förordning (EG) nr 999/2001 föreskrivs också att sådana kompletterande garantier skall fastställas som kan krävas för handel och import inom gemenskapen enligt förordningen.

(2)

I kommissionens beslut 2003/100/EG av den 13 februari 2003 om fastställande av minimikrav för inrättandet av avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får (2) föreskrivs det att varje medlemsstat skall införa avelsprogram för att skapa resistens mot TSE hos vissa fårraser. I beslut 2003/100/EG föreskrivs det också att man kan göra undantag från kravet på att medlemsstaterna skall inrätta avelsprogram på grundval av ett nationellt program för kontroll av skrapie, som överlämnats och antagits enligt förordning (EG) nr 999/2001 och som omfattar kontinuerlig aktiv övervakning av får och getter som dött på jordbruksföretaget i alla besättningar i medlemsstaten.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003 (3) godkändes Danmarks och Sveriges nationella program för kontroll av skrapie.

(4)

Den 28 mars 2004 lämnade Finland in ett nationellt program för kontroll av skrapie, som bedöms uppfylla kraven i förordning (EG) nr 999/2001. Finland bedöms också ha få fall av skrapie på sitt territorium. Därför bör Finlands nationella program för kontroll av skrapie godkännas.

(5)

På grundval av sitt nationella program för kontroll av skrapie bör Finland beviljas undantag från det avelsprogram som fastställs i beslut 2003/100/EG. De kompletterande garantier för handel som krävs enligt kapitel A i bilaga VIII och kapitel E i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 och som anges i förordning (EG) nr 1874/2003, liksom alla andra bestämmelser i den förordningen, bör tillämpas för Finlands del.

(6)

Förordning (EG) nr 1874/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1874/2003 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 876/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 52).

(2)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 41.

(3)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 12.


BILAGA

”BILAGA

Medlemsstater vars nationella program för kontroll av skrapie har godkänts

 

Danmark

 

Finland

 

Sverige”


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1473/2004

av den 18 augusti 2004

om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 2003/04

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 9.8 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2201/96 skall lagringsorgan beviljas lagringsstöd för de kvantiteter sultanrussin, korinter och torkade fikon som köpts in, och för den effektiva lagringstiden.

(2)

Datum för regleringsåren fastställs i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller systemet med produktionsstöd för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (2).

(3)

Lagringsstödet för obearbetade torkade druvor och torkade fikon för regleringsåret 2003/04 bör fastställas, varvid hänsyn bör tas till bestämmelserna i artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1622/1999 av den 23 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller systemet med lagring av obearbetade torkade druvor och torkade fikon (3) och till det faktum att lagringsstödet beräknas på grundval av de tekniska omkostnaderna vid lagringen och finansieringen av det uppköpspris som betalats för produkterna.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För produkter från regleringsåret 2003/04 skall det lagringsstöd som avses i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2201/96 vara följande:

a)

1106 euro per dag och per ton netto till och med den 28 februari 2005 och 0,0846 euro per dag och per ton netto från och med den 1 mars 2005 för torkade druvor

b)

0,0949 euro per dag och per ton netto för torkade fikon.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218, 29.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1132/2004 (EUT L 219, 19.6.2004, s. 3).

(3)  EGT L 192, 24.7.1999, s. 33.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1474/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 19 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Tyskland har utsett två myndigheter till gemenskapsmyndigheter och har underrättat kommissionen om detta. Kommissionen har fastställt att det har lämnats tillräckliga belägg för att dessa gemenskapsmyndigheter på ett trovärdigt, punktligt, effektivt och lämpligt sätt är förmögna att fullgöra de arbetsuppgifter som krävs enligt kapitlen II, III och V i förordning (EG) nr 2368/2002.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2368/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1459/2004 (EUT L 269, 17.8.2004, s. 26).


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras på följande sätt:

 

Följande text skall läggas till i slutet av bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002:

”3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tyskland

Tfn (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-post: zaio@hzako.bfinv.de”

 

För tillämpningen av artikel 5.3, artiklarna 6, 9, 10, artikel 14.3 samt artiklarna 15 och 17 i förordning (EG) nr 2368/2002 skall den behöriga myndigheten i Tyskland vara följande:

”Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Tyskland

Tfn (49-6321) 894-0

Fax (49-6321) 894-850

E-post: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de”


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1475/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 596/2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 3.2 och 8.13 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De ekonomiska villkoren på exportmarknaderna för ägg och äggprodukter är mycket olika och skiftande. Det är därför nödvändigt att precisera på vilka villkor det får beviljas exportbidrag för produkter inom denna sektor.

(2)

För att på ett bättre sätt uppnå målen om en anpassning av metoden för fördelning av de kvantiteter som får exporteras med bidrag och en effektiv användning av disponibla resurser enligt artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2771/75, är det lämpligt att utvidga de möjligheter som fastställs i artikel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 (2) för kommissionen att vidta åtgärder för att begränsa utfärdandet av exportlicenser eller inlämnandet av ansökningar om exportlicenser under den bedömningsperiod som föreskrivs efter inlämnandet av licensansökningar.

(3)

Det bör också föreskrivas att dessa åtgärder får vidtas per bestämmelseland.

(4)

Förordning (EG) nr 596/2004 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i förordning (EG) nr 596/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   När utfärdandet av exportlicenser medför eller riskerar att medföra att de disponibla budgetbeloppen överskrids, eller att de maximala kvantiteter som får exporteras med bidrag uppnås under den berörda perioden med hänsyn till de begränsningar som avses i artikel 8.12 i förordning (EEG) nr 2771/75 eller att det inte är möjligt att garantera exportens kontinuitet under resten av den aktuella perioden, får kommissionen:

a)

fastställa en enhetlig procentsats för godkännande av de begärda kvantiteterna;

b)

avslå ansökningar för vilka exportlicenser ännu inte har beviljats;

c)

ställa in inlämnandet av ansökningar om exportlicenser under högst fem arbetsdagar, med förbehåll för att ett inställande för en längre period kan beslutas enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75.

Exportlicensansökningar som lämnas in under den period då licensutfärdandet är inställt skall inte behandlas.

De åtgärder som föreskrivs i första stycket får vidtas eller justeras med hänsyn till produktkategori och bestämmelseland.”

2.

Följande punkt skall införas som punkt 4a:

”4a.   De åtgärder som föreskrivs i punkt 4 får också vidtas när ansökningarna om exportlicenser avser kvantiteter som överstiger eller riskerar att överstiga de normala avsättningskvantiteterna för ett bestämmelseland och om utfärdandet av de exportlicenser för vilka ansökningar lämnats in leder till risker för spekulation, snedvridning av konkurrensen mellan aktörer eller störningar i den berörda handeln eller på gemenskapsmarknaden.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 33.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1476/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 97/2004 om rättelse av förordningarna (EG) nr 2281/2003 och (EG) nr 2299/2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt protokoll nr 4 om bomull (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om stöd till produktion av bomull (2), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

På grund av ett misstag har förordning (EG) nr 97/2004 (3) blivit tillämplig på de berörda parternas begäran. Detta misstag bör rättas till.

(2)

Med tanke på att rättelsen är brådskande, bör det föreskrivas att den här förordningen skall träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 97/2004 ändras på följande sätt: Artikel 3 andra stycket skall ersättas med följande: ”Artikel 1 skall tillämpas fr.o.m. den 23 december 2003.”. Artikel 3 tredje stycket skall ersättas med följande: ”Artikel 2 skall tillämpas fr.o.m. den 24 december 2003.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 22 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  Protokollet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (EGT L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EUT L 15, 22.1.2004, s. 12.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1477/2004

av den 18 augusti 2004

om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 9 augusti till och med den 13 augusti 2004, har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AV-Indien.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den 9 augusti till och med den 13 augusti 2004 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1409/2004 (EUT L 256, 3.8.2004, s. 11).


BILAGA

Förmånssocker AVS – INDIEN

Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 9–13.8.2004

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

0

Uppnådd

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Saint Christopher och Nevis

100

 

Swaziland

94,3308

Uppnådd

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Uppnådd


Särskilt förmånssocker

Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 9–13.8.2004

Gräns

Indien

100

 

AVS

100

 


Socker enligt CXL-medgivande

Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 9–13.8.2004

Gräns

Brasilien

0

Uppnådd

Kuba

100

 

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1478/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (1), särskilt artikel 11 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 872/2004 anges de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som skall omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 23 juni och 13 juli 2004 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 872/2004 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1149/2004 (EUT L 222, 23.6.2004, s. 17).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 872/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Uppgiften ”Gus Kouvenhoven (alias a) Kouenhoven, b) Kouenhaven). Född den 15 september 1942. Övriga upplysningar: Ägare till Hotel Africa. Ordförande för Oriental Timber Company.” skall ersättas med följande:

”Gus Kouwenhoven (alias a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Född den 15 september 1942. Övriga upplysningar: Ägare till Hotel Africa. Ordförande för Oriental Timber Company.”

2.

Uppgiften ”Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Född den a) 14 december 1947, b) 18 oktober 1946, c) uppgift saknas. Ukrainsk medborgare. Tyskt pass (i namnet Minin) nr a) 5280007248D, b) 18106739D. Israeliskt pass nr a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), c) 90109052 (26/11/97). Ryskt pass nr KI0861177. Bolivianskt pass nr 65118. Grekiskt pass nr (uppgift saknas). Ägare till Exotic Tropical Timber Enterprises.” skall ersättas med följande:

”Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Född den a) 14 december 1947, b) 18 oktober 1946, c) uppgift saknas. Israelisk medborgare. Förfalskat tyskt pass (i namnet Minin) nr a) 5280007248D, b) 18106739D. Israeliskt pass nr a) 6019832 (6.11.1994–5.11.1999), b) 9001689 (23.1.1997–22.1.2002), c) 90109052 (26.11.1997). Ryskt pass nr KI0861177. Bolivianskt pass nr 65118. Grekiskt pass nr (uppgift saknas). Ägare till Exotic Tropical Timber Enterprises.”

3.

Uppgiften ”Baba Jobe. Gambisk medborgare. Övriga upplysningar: Direktör för Gambia New Millenium Air Company. Medlem av Gambias parlament” skall ersättas med följande:

”Baba Jobe. Gambisk medborgare. Övriga upplysningar: Direktör för Gambia New Millenium Air Company. F.d. medlem av Gambias parlament.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2004

om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Australien

(2004/600/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1)(nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 8 och 9 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Kommissionen införde den 19 februari 2004 genom förordning (EG) nr 306/2004 (2) en preliminär antidumpningstull på import till gemenskapen av polyetentereftalat (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i Australien, Kina och Pakistan (nedan kallad ”förordningen om preliminär tull”).

(2)

Efter antagandet av de provisoriska antidumpningsåtgärderna fortsatte kommissionen undersökningen avseende dumpning, skada och gemenskapens intresse. De slutgiltiga undersökningsresultaten och slutsatserna av undersökningen framgår av rådets förordning (EG) nr 1467/2004 (3) om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”).

(3)

Vid undersökningen bekräftades de preliminära slutsatserna om skadevållande dumpning vid import av den berörda produkten med ursprung i Australien och Kina.

B.   ÅTAGANDE

(4)

Efter det att provisoriska antidumpningsåtgärder hade införts gjorde en samarbetsvillig exporterande tillverkare i Australien (Leading Synthetics Pty Ltd) ett prisåtagande enligt artikel 8.1 i grundförordningen. Enligt detta åtagande erbjöd sig den exporterande tillverkaren att sälja den berörda produkten till, som lägst, priser på en nivå som innebär att de skadevållande verkningarna av dumpning undanröjs.

(5)

Företaget kommer också att regelbundet förse kommissionen med detaljerade uppgifter beträffande sin export till gemenskapen, vilket innebär att kommissionen kommer att kunna övervaka tillämpningen av åtagandet på ett effektivt sätt. Dessutom har företaget en sådan försäljningsstruktur att kommissionen anser att risken för kringgående av åtagandet är begränsad.

(6)

Mot denna bakgrund kan åtagandet anses vara godtagbart.

(7)

För att göra det möjligt för kommissionen att effektivt övervaka att företaget efterlever sitt åtagande kommer tullbefrielse endast att medges när en faktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i bilaga 2 till rådets förordning (EG) nr 1467/2004 uppvisas i samband med att begäran om övergång till fri omsättning i enlighet med åtagandet föreläggs den relevanta tullmyndigheten. Denna uppgiftsnivå är dessutom nödvändig för att tullmyndigheterna med tillräcklig säkerhet skall kunna förvissa sig om att sändningen svarar mot beskrivningen i de kommersiella dokumenten. I de fall en sådan faktura inte uppvisas, eller den inte avser den produkt som uppvisas för tullmyndigheterna, kommer i stället tillämplig antidumpningstull att tas ut.

(8)

Om åtagandet bryts eller återtas, eller om det finns misstanke om att det har brutits, kan en antidumpningstull införas enligt artikel 8.9 och 8.10 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det åtagande som gjorts av den exporterande tillverkare som anges nedan i samband med det nuvarande antidumpningsförfarandet beträffande import av viss polyetentereftalat med ursprung i Australien, Kina och Pakistan skall godtas.

Land

Tillverkare

TARIC-tilläggsnummer

Australien

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/40


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 augusti 2004

om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovenien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999

(delgivet med nr K(2004) 3121)

(Endast den slovenska texten är giltig)

(2004/601/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 23.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna göra en inventering av produktionskapaciteten för vin för att få öka planteringsrätterna och för att få bevilja stöd för omstrukturering och omställning. Inventeringen skall utformas enligt artikel 16 i den förordningen.

(2)

I artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2) fastställs vilka uppgifter som skall ingå i inventeringen.

(3)

Slovenien har i en skrivelse av den 20 maj 2004 meddelat kommissionen de uppgifter som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i artikel 19 i förordning (EG) nr 1227/2000. Efter en genomgång av uppgifterna kan det konstateras att Slovenien har sammanställt inventeringen.

(4)

Detta beslut innebär inte att kommissionen erkänner de uppgifter som ingår i inventeringen som korrekta eller anser att den lagstiftning som ingår i inventeringen är förenlig med gemenskapslagstiftningen. Det påverkar inte eventuella beslut från kommissionen i dessa frågor.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen konstaterar att Slovenien har sammanställt en inventering av produktionskapaciteten för vin i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovenien.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1389/2004 (EUT L 255, 31.7.2004, s. 7).


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 augusti 2004

om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovakien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999

(delgivet med nr K(2004) 3123)

(Endast den slovakiska texten är giltig)

(2004/602/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 23.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna göra en inventering av produktionskapaciteten för vin för att få öka planteringsrätterna och för att få bevilja stöd för omstrukturering och omställning. Inventeringen skall utformas enligt artikel 16 i den förordningen.

(2)

I artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2) fastställs vilka uppgifter som skall ingå i inventeringen.

(3)

Slovakien har i en skrivelse av den 4 juni 2004 meddelat kommissionen de uppgifter som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i artikel 19 i förordning (EG) nr 1227/2000. Efter en genomgång av uppgifterna kan det konstateras att Slovakien har sammanställt inventeringen.

(4)

Detta beslut innebär inte att kommissionen erkänner de uppgifter som ingår i inventeringen som korrekta eller anser att den lagstiftning som ingår i inventeringen är förenlig med gemenskapslagstiftningen. Det påverkar inte eventuella beslut från kommissionen i dessa frågor.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen konstaterar att Slovakien har sammanställt en inventering av produktionskapaciteten för vin i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1389/2004 (EUT L 255, 31.7.2004, s. 7).


19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 augusti 2004

om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Malta i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999

(delgivet med nr K(2004) 3130)

(Endast den engelska texten är giltig)

(2004/603/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 23.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1493/1999 skall medlemsstaterna göra en inventering av produktionskapaciteten för vin för att få öka planteringsrätterna och för att få bevilja stöd för omstrukturering och omställning. Inventeringen skall utformas enligt artikel 16 i den förordningen.

(2)

I artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2) fastställs vilka uppgifter som skall ingå i inventeringen.

(3)

Malta har i en skrivelse av den 14 juni 2004 meddelat kommissionen de uppgifter som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i artikel 19 i förordning (EG) nr 1227/2000. Efter en genomgång av uppgifterna kan det konstateras att Malta har sammanställt inventeringen.

(4)

Detta beslut innebär inte att kommissionen erkänner de uppgifter som ingår i inventeringen som korrekta eller anser att den lagstiftning som ingår i inventeringen är förenlig med gemenskapslagstiftningen. Det påverkar inte eventuella beslut från kommissionen i dessa frågor.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen konstaterar att Malta har sammanställt en inventering av produktionskapaciteten för vin i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1389/2004 (EUT L 255, 31.7.2004, s. 7).


Rättelser

19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/43


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1458/2004 av den 16 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

( Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 17 augusti 2004 )

På sidan 21 skall skäl 2 vara som följer:

”(2)

Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den 15 juni 2004 tillhandahållit en uppdaterad förteckning över de deltagande parterna i systemet. Uppdateringen innebär att Norge införs i förteckningen som deltagande part från och med den 15 juni 2004. Bilaga II bör därför ändras i enlighet med detta.”